Procedură : 2008/0077(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0351/2008

Texte depuse :

A6-0351/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0441

RAPORT     *
PDF 164kWORD 208k
16 septembrie 2008
PE 409.545v03-00 A6-0351/2008

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

(12059/1/2008 – C6-0188/2008 – 2008/0077(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Carlos Coelho

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

(12059/1/2008 – C6-0188/2008 – 2008/0077(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12059/1/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2008)0196),

–   având în vedere articolul 30 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 31 alineatul (1) literele (a) și (b) și articolul 34 alineatul (2) litera (c) din Tratatul UE,

–   având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul UE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6-0188/2008),

–   având în vedere articolele 93 și 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru bugete (A6-0351/2008)

1.  aprobă proiectul de decizie a Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul supus consultării;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Articolul 11A a (nou)

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

 

Articolul 11Aa

 

Raportarea

 

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, la sfârșitul fiecărui semestru, iar prima dată la sfârșitul primului semestru din 2009, un raport de activitate privind dezvoltarea SIS II și migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II).

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Articolul 12

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Aceasta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Decizia nr. 533/2007/JAI.

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2007/533, și în orice caz nu mai târziu de 30 iunie 2010.


EXPUNERE DE MOTIVE

Context:

Sistemul de Informații Schengen (SIS) reprezintă instrumentul central pentru aplicarea principiilor Schengen, fiind de fapt considerat în mod justificat ca reprezentând coloana vertebrală a unei Europe „fără frontiere” și a spațiului de libertate, securitate și justiție.

De la înființarea sistemului, rolul acestuia s-a modificat treptat. De fapt, atunci când SIS a fost creat pentru prima dată, unicul său obiectiv era să constituie o măsură compensatorie pentru deschiderea frontierelor. Din acel moment, în special datorită faptului că SIS s-a dovedit a fi un instrument util și eficace, s-a decis maximizarea potențialului acestuia, în special în cadrul cooperării polițienești.

Sistemul de Informații Schengen este o bază de date la scară largă (de fapt, cea mai mare bază de date comună europeană, cu un volum total de date – în decembrie 2007 – de 22 450 781, dintre care 1 142 988 se referă la persoane) care funcționează ca un sistem informațional comun ce permite autorităților relevante din statele membre să coopereze și să facă schimb de informații, acest lucru fiind esențial pentru stabilirea unei zone fără controale la frontierele interne.

Sistemul conține informații despre persoane și obiecte care pot fi utilizate de către autoritățile relevante, în special în contextul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, precum și în domeniul verificării persoanelor la frontierele externe sau pe teritoriul național și pentru eliberarea vizelor și a permiselor de ședere.

Decizia de înființare a SIS de a doua generație a ținut seama de nevoia de a integra date noi (în special introducerea datelor biometrice), noi tipuri de alerte (de exemplu introducerea mandatului european de arestare), iar în cadrul sistemului, se impunea punerea în aplicare a unor noi funcționalități (în vederea consolidării securității și a utilizării mai eficiente a datelor, de exemplu prin interconectarea alertelor) și trebuia extins accesul la alerte pentru autorități la nivel național sau european, precum și pentru a se da un răspuns necesității de a integra noi state membre, întrucât sistemul central (C-SIS) nu putea conecta mai mult de 18 țări.

La 6 decembrie 2001, Comisia a primit mandatul de dezvoltare a noului sistem, care era programat să devină operațional în martie 2007. Din cauza mai multor întârzieri, a fost anunțat un nou calendar care asigura faptul că SIS II va deveni operațional până la 17 decembrie 2008 (odată cu sfârșitul mandatului actual al Comisiei).

Între timp, o versiune actualizată a SIS (SIS I+R) a fost dezvoltată în 2006, înlocuind mașinile C-SIS și punând în aplicare o soluție mai modernă în ceea ce privește comunicarea, inclusiv posibilitatea ca noi țări să fie conectate la sistem.

Având în vedere marea dezamăgire pentru noile state membre care, potrivit celor promise, doreau să fie conectate la SIS încă din 2007, guvernul portughez a decis să avanseze o propunere care ar putea servi drept soluție tehnică de tranziție – așa-numitul proiect SISone4ALL.

În prezent, acest sistem este în totalitate funcțional și a permis conectarea la SIS a nouă dintre noile state membre. Însă, în acest spațiu Schengen extins, consolidarea cerințelor privind securitatea a devenit și mai importantă și urgentă.

Acest lucru poate fi realizat doar dacă următoarea generație de sistem, cunoscută sub numele de SIS II, începe să funcționeze.

Instituirea sistemului SIS II

Dispozițiile privind instituirea, funcționarea și utilizarea sistemului SIS II au fost aprobate în 2006, prin procedura de codecizie între Consiliu și Parlamentul European, la prima lectură, pentru a se evita alte întârzieri. Se prevede ca aceste instrumente să se aplice în statele membre care participă la sistemul SIS I + doar începând cu data care urmează să fie stabilită de către Consiliu, care decide în unanimitate de către membrii săi, reprezentanți ai guvernelor statelor membre care participă la SIS1+ (în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul 1987/2006).

Înainte ca aceasta să aibă loc și înainte ca sistemul să înceapă să funcționeze, acesta trebuie testat îndeaproape, pentru a verifica dacă sistemul SIS II îndeplinește toate cerințele tehnice și funcționale definite în instrumentele juridice SIS II, precum și alte cerințe necesare precum robustețea, capacitatea de reacție și performanța.

Doar după efectuarea cu succes a tuturor testelor SIS II, se poate trece la următoarea etapă: migrarea utilizatorilor SIS I + la mediul SIS II, trecere care ar trebui să aibă loc la aceeași dată în toate statele membre – migrare unică.

Propuneri actuale: Migrarea

Parlamentului European i s-a solicitat să își exprime opinia cu privire la cele două instrumente care vizează stabilirea cadrului juridic care reglementează migrarea în cauză.

Prezenta propunere de regulament al Consiliului vizează reglementarea migrării de la actualul Sistem de Informații Schengen (SIS I +) la Sistemul de Informații Schengen de a doua generație (SISII).

Aceasta rezultă din luarea în considerare a necesității de schimbare a strategiei privind migrarea. Planul inițial prevedea migrarea a 15 state membre (numărul de la acea vreme), pe parcursul unui proces care ar dura aproximativ 8 ore.

Între timp, numărul statelor membre a crescut la 25(1) , făcând procesul de migrare mult mai complex, dificil și necesitând mai mult timp pentru procesul de transfer al tuturor datelor către noua rețea. Riscul a devenit prea mare, întrucât, dacă pe perioada acestei treceri comune, un stat membru nu reușește efectuarea migrării, consecința directă ar fi reînchiderea imediată a frontierelor (întrucât acesta nu ar mai avea acces la SIS). Pentru a evita această eventualitate, a fost necesară crearea unei soluții de rezervă astfel încât să fie posibilă revenirea la SIS1+, dacă acest lucru este necesar.

În vederea reducerii riscurilor de întrerupere a serviciului pe parcursul migrării, o arhitectură tehnică provizorie privind operațiunile SISI+ va permite funcționarea în paralel a sistemului SIS I+ și a anumitor componente tehnice ale arhitecturii sistemului SIS II, pe parcursul unei perioade de tranziție, care va fi foarte scurtă.

Pe lângă aceasta, va fi pus la dispoziție, de asemenea, un instrument tehnic – un „sistem de conversie” – care să permită conversia și sincronizarea adecvată a datelor între SIS 1+ și SIS II și care urmează să fie utilizat pe o perioadă foarte scurtă. Sistemul de conversie conectează sistemul central SIS 1+ la sistemul central SIS II, permițând ambelor sisteme să proceseze aceleași informații și asigurând faptul că statele membre conectate deja cu succes la SIS II rămân la același nivel ca și celelalte care continuă să fie conectate la SIS 1+. Pentru a permite funcționarea arhitecturii provizorii, o nouă funcție care nu era prevăzută în primul contract a fost adăugată – funcționarea în sens invers.

Actuala propunere nu vizează doar stabilirea cadrului juridic care reglementează migrarea, ci și testarea în întregime, pentru a demonstra, în special, că nivelul de performanță al SIS II este cel puțin echivalent cu cel atins de sistemul SIS 1+. În plus, propunerea mai are ca obiectiv reglementarea performanței testelor privind schimbul de informații suplimentare.

Faza de dezvoltare și de testare

Trebuie îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 71 din Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 (inclusiv faptul că Parlamentul European trebuie informat cu privire la toate rezultatele) și doar după aceea ar trebui să aibă loc migrarea datelor, în cadrul unei migrări unice. Aceste patru condiții sunt:

adoptarea dispozițiilor necesare de aplicare;

informarea statelor membre cu privire la modalitățile tehnice și juridice necesare;

încheierea cu succes a unui test complet;

dispozitivele tehnice necesare pentru conectarea sistemelor naționale la sistemul central.

Lansarea sistemului SIS II marchează încheierea fazei de dezvoltare și începutul aplicabilității bazei juridice a SIS II. Potrivit acestui raționament, faza de migrare trebuie să constituie ultima misiune în cadrul mandatului de dezvoltare a SIS II.

Ca urmare a unei solicitări a raportorului Parlamentului European, vicepreședintele Barrot a răspuns prin scrisoarea din 13 iunie 2008, afirmând că faza de testare se află deja în derulare și descriind cele 12 faze distincte care preced începerea operațiunilor SIS II, prevăzută pentru 30 septembrie 2009.

Mandat

Este necesară încheierea unui mandat privind dezvoltarea SIS II înainte de a se da startul operațional al acestuia, cu alte cuvinte„intrarea în funcțiune”.

Mandatul trebuie să permită îndeplinirea tuturor sarcinilor definite drept condiții preliminare în instrumentele juridice SIS II, inclusiv pregătirea startului operațional. Aceasta presupune corectarea tuturor erorilor identificate pe parcursul fazelor de testare și asigurarea tuturor condițiilor preliminare necesare, precum platformele de încercare și resursele. Toate testele ar trebui considerate ca fiind finalizate cu succes doar atunci când nu mai sunt identificate blocaje sau erori majore.

Până în prezent, Comisia a fost responsabilă de gestionarea proiectului, precum și de gestionarea relației cu firma angajată în acest scop. În cazul în care Comisia își încheie mandatul înainte de faza de „intrare în funcțiune”, atunci relațiile cu contractantul ar trebui, de asemenea, să se încheie. Cu toate acestea, firma a fost plătită pentru a furniza un sistem perfect funcționabil. Astfel, cum se poate accepta încheierea contractului înainte de a ști că sistemul este pe deplin funcțional și că orice eventuale probleme și erori (care, cu siguranță, vor mai apărea) sunt rezolvate, lucru care ar trebui realizat tot în cadrul contractului? Cum se poate finaliza acest contract în decembrie 2008, dacă numai 15 state membre vor fi testate, nu toate? Se poate garanta faptul că performanța sistemului va fi aceeași dacă sunt adăugate alte 10 state membre?

Pentru această nouă fază, va trebui identificat un nou contractant și va trebui instituit un nou mediu de lucru în cadrul structurilor Consiliului pentru continuarea lucrărilor și realizarea testelor necesare până când sistemul devine operațional (ceea ce, între timp, a fost deja solicitat și plătit contractantului anterior). În acest caz, această opțiune face necesară existența unui nou calendar care țină seama de toate aceste noi aspecte care nu au fost luate în considerare până în prezent?

(1)

Statele membre participante la SIS II sunt următoarele: Cele 15 „vechi” state membre, cu excepția Regatului Unit și Irlandei, plus cele 9 state membre noi (cele 10 state membre, în urma aderării din 2004, în afară de Cipru), plus Norvegia, Islanda și Elveția.


PROCEDURĂ

Titlu

Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II)

Referințe

COM(2008)0196 – C6-0188/2008 – 2008/0077(CNS)

Data consultării PE

14.5.2008

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

LIBE

20.5.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

               Data anunțului în plen

BUDG

20.5.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise              

               Data deciziei

BUDG

21.5.2008

 

 

 

Raportor(i)           

               Data numirii

Carlos Coelho

28.5.2008

 

 

Examinare în comisie

28.5.2008

8.9.2008

15.9.2008

 

Data adoptării

15.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andres Tarand

Ultima actualizare: 17 septembrie 2008Notă juridică