Procedură : 2008/0078(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0352/2008

Texte depuse :

A6-0352/2008

Dezbateri :

PV 23/09/2008 - 14
CRE 23/09/2008 - 14

Voturi :

PV 24/09/2008 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0442

RAPORT     *
PDF 165kWORD 204k
16 septembrie 2008
PE 409.548v03-00 A6-0352/2008

referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

(11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

Raportor: Carlos Coelho

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

(11925/2/2008 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (11925/2/2008),

–   având în vedere propunerea Comisiei (COM(2008)0197),

–   având în vedere articolul 66 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C6 0189/2008),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (A6-0352/2008),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Comisia să îşi modifice propunerea în consecinţă, în conformitate cu articolul 250 alineatul (2) din Tratatul CE;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenţionează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care acesta intenţionează să modifice în mod substanţial textul supus consultării;

5.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Articolul 11Aa (nou)

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

 

Articolul 11Aa

 

Raportarea

 

Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului, la sfârşitul fiecărui semestru, iar prima dată la sfârşitul primului semestru din 2009, un raport de activitate privind dezvoltarea SIS II şi migrarea de la Sistemul de Informaţii Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 12

Textul propus de Consiliu

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006.

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta expiră la o dată care urmează să fie stabilită de Consiliu, în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1987/2006, şi în orice caz nu mai târziu de 30 iunie 2010.


EXPUNERE DE MOTIVE

Cadru:

Sistemul de Informaţii Schengen (SIS) reprezintă instrumentul central pentru aplicarea principiilor Schengen, fiind considerat în mod justificat ca reprezentând coloana vertebrală a unei Europe „fără frontiere” şi a spaţiului de libertate, securitate şi justiţie.

De la înfiinţarea sistemului, sarcina acestuia s-a modificat treptat. De fapt, atunci când SIS a fost creat pentru prima dată, unicul său obiectiv era să constituie o măsură compensatorie pentru deschiderea frontierelor. Din acel moment, în special datorită faptului că SIS s-a dovedit a fi un instrument util şi eficient, s-a decis maximizarea potenţialului acestuia, în special în cadrul cooperării poliţieneşti.

Sistemul de Informaţii Schengen este o bază de date la scară largă (de fapt, cea mai mare bază de date comună europeană, cu un volum total de date – în decembrie 2007 – de 22 450 781, din care 1 142 988 se referă la persoane) care funcţionează pe modelul unui sistem informaţional comun, care permite autorităţilor relevante din statele membre să coopereze şi să facă schimb de informaţii necesare, acest lucru fiind esenţial pentru stabilirea unei zone fără controale la frontierele interne.

Sistemul conţine informaţii despre persoane şi obiecte care pot fi utilizate de către autorităţile relevante, în special în contextul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală, precum şi în domeniul verificării persoanelor la frontierele externe sau pe teritoriul naţional şi pentru eliberarea vizelor şi a permiselor de şedere.

Decizia de înfiinţare a SIS de a doua generaţie a ţinut cont de nevoia de a integra noile date (în special introducerea datelor biometrice), noile tipuri de alerte (de exemplu, introducerea mandatului european de arestare), iar în cadrul sistemului, se impunea punerea în aplicare a unor noi funcţionalităţi (în vederea consolidării securităţii şi a utilizării mai eficiente a datelor, de exemplu prin interconectarea alertelor) şi trebuia extins accesul la alerte pentru autorităţile de la nivel naţional sau european, precum şi să se răspundă necesităţii de integrare a noilor state membre, întrucât sistemul central (C-SIS) nu putea conecta mai mult de 18 ţări.

La 6 decembrie 2001, Comisia a primit mandatul de dezvoltare a noului sistem, a cărui funcţionare era programată începând cu martie 2007. Din cauza mai multor întârzieri, a fost anunţat un nou calendar, care prevedea faptul că SIS II va deveni operaţional până la 17 decembrie 2008 (odată cu sfârşitul mandatului actual al Comisiei).

Între timp, o versiune actualizată a SIS (SIS I+R) a fost dezvoltată în 2006, înlocuind maşinile C-SIS şi punând în aplicare o soluţie mai modernă în ceea ce priveşte comunicarea, inclusiv posibilitatea de conectare la sistem a unor noi ţări.

Având în vedere marea dezamăgire pentru noile state membre care, conform celor promise, doreau să fie conectate la SIS încă din 2007, guvernul portughez a decis înaintarea unei propuneri care ar putea oferi o soluţie tehnică temporară – aşa-numitul proiect SISone4ALL.

În prezent, acest sistem este în totalitate funcţional şi a permis conectarea la SIS a nouă dintre noile state membre. Cu toate acestea, în acest spaţiu Schengen extins, consolidarea cerinţelor privind securitatea a devenit şi mai importantă şi urgentă.

Acest lucru poate fi realizat doar dacă următoarea generaţie a sistemului, cunoscută sub numele de SIS II, începe să funcţioneze.

Instituirea sistemului SIS II

Dispoziţiile privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea sistemului SIS II au fost aprobate în 2006, prin procedura de codecizie între Consiliu şi Parlamentul European, la prima lectură, pentru a se evita alte întârzieri. Se prevede că aceste instrumente se vor aplica în statele membre care participă la sistemul SIS I + doar începând cu data care urmează să fie stabilită de către Consiliu, care hotărăşte prin unanimitatea membrilor săi, reprezentanţi ai guvernelor statelor membre participante la SIS1+ (în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul 1987/2006).

Înainte ca aceasta să aibă loc şi înainte ca sistemul să înceapă să funcţioneze, acesta trebuie examinat atent, pentru a verifica dacă SIS II îndeplineşte toate cerinţele tehnice şi funcţionale definite în instrumentele juridice SIS II, precum şi celelalte cerinţe necesare, precum robusteţea, capacitatea de reacţie şi performanţa.

Doar după efectuarea cu succes a tuturor testelor SIS II, se poate trece la următoarea etapă: migrarea utilizatorilor SIS I + la mediul SIS II, în care trecerea ar trebui să aibă loc la aceeaşi dată în toate statele membre – migrare unică.

Propuneri actuale: Migrarea

Parlamentului European i s-a solicitat să îşi acorde avizul cu privire la cele două instrumente care vizează stabilirea cadrului juridic care reglementează migrarea în cauză.

Prezenta propunere de regulament al Consiliului vizează reglementarea migrării de la actualul Sistem de Informaţii Schengen (SIS I +) la Sistemul de Informaţii Schengen de a doua generaţie (SISII).

Aceasta rezultă din luarea în considerare a necesităţii de schimbare a strategiei privind migrarea. Planul iniţial prevedea migrarea a 15 state membre (numărul de la acea vreme), pe parcursul unui proces care ar dura aproximativ 8 ore.

Între timp, numărul statelor membre a crescut la 251, făcând procesul de migrare mult mai complex, dificil şi necesitând mai mult timp pentru procesul de transfer al tuturor datelor către noua reţea. Riscul a devenit prea mare, întrucât, dacă un stat membru, în timpul acestei perioade comune de transfer, nu efectuează migrarea cu succes, consecinţa directă ar fi reînchiderea imediată a frontierelor (întrucât acesta nu ar mai avea acces la SIS). Pentru a evita această eventualitate, a fost necesară crearea unei soluţii de rezervă, astfel încât să fie posibilă întoarcerea la SIS1+, dacă acest lucru este necesar.

În vederea reducerii riscurilor de întrerupere a serviciului pe parcursul migrării, o arhitectură tehnică provizorie privind operaţiunile SISI+ va permite funcţionarea în paralel a sistemului SIS I+ şi a anumitor componente tehnice ale arhitecturii sistemului SIS II, pe parcursul unei perioade de tranziţie, care va fi foarte scurtă.

Pe lângă aceasta, va fi pus la dispoziţie, de asemenea, un instrument tehnic – un „sistem de conversie” – care să permită conversia şi sincronizarea adecvată a datelor între SIS 1+ şi SIS II şi care urmează să fie utilizat pe parcursul unei perioade foarte scurte. Sistemul de conversie conectează sistemul central SIS 1+ cu sistemul central SIS II, permiţând ambelor sisteme să proceseze aceleaşi informaţii şi asigurând faptul că statele membre conectate deja cu succes la SIS II rămân la acelaşi nivel ca şi celelalte care sunt conectate încă la SIS 1+. Pentru a permite funcţionarea arhitecturii provizorii, o nouă funcţie care nu era prevăzută în primul contract a fost adăugată – funcţionarea în sens invers.

Actuala propunere nu vizează doar stabilirea cadrului juridic care reglementează migrarea, ci şi testarea complexă, în vederea demonstrării, în special, a faptului că nivelul de performanţă al SIS II este cel puţin egal cu cel realizat prin sistemul SIS 1+. În plus, propunerea mai are ca obiectiv reglementarea performanţei testelor privind schimbul de informaţii suplimentare.

Faza de dezvoltare şi de testare

Trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul 1987/2006 (inclusiv faptul că Parlamentul European trebuie informat cu privire la toate rezultatele) şi doar după aceea ar trebui să aibă loc migrarea datelor, în cadrul unei migrări unice. Aceste patru condiţii sunt:

- adoptarea măsurilor necesare de punere în aplicare;

- notificarea acordurilor tehnice şi juridice necesare de către statele membre;

- încheierea cu succes a unui test complet;

- acordurile tehnice necesare pentru conectarea sistemelor naţionale la sistemul central.

Lansarea sistemului SIS II marchează încheierea fazei de dezvoltare şi începutul aplicabilităţii bazei juridice a SIS II. Potrivit acestui raţionament, faza de migrare trebuie să constituie ultima sarcină în cadrul mandatului de dezvoltare a SIS II.

Ca urmare a unei cereri a raportorului Parlamentului European, vicepreşedintele Barrot a răspuns prin scrisoarea din 13 iunie 2008, afirmând că faza de testare se află deja în derulare şi descriind cele 12 faze distincte care preced demararea operaţiunilor SIS II, prevăzută pentru 30 septembrie 2009.

Mandatul

Este necesară deţinerea unui mandat de dezvoltare pentru SIS II până la demararea sistemului SIS II, aşa-numita „intrare în funcţiune”.

Mandatul trebuie să permită îndeplinirea tuturor sarcinilor definite drept condiţii preliminare în instrumentele juridice SIS II, inclusiv pregătirea demarării. Aceasta presupune corectarea tuturor erorilor identificate pe parcursul fazelor de testare şi asigurarea tuturor condiţiilor preliminare necesare, precum platformele de încercare şi resursele. Toate testele ar trebui considerate ca fiind finalizate cu succes doar atunci când nu mai sunt identificate blocaje sau erori majore.

Până în prezent, administrarea proiectului, precum şi gestiunea relaţiei cu firma contractată în acest scop au fost realizate de Comisie. În cazul în care Comisia îşi încheie mandatul înainte de faza de „intrare în funcţiune”, atunci relaţiile cu contractantul ar trebui, de asemenea, să se încheie. Cu toate acestea, această firmă a fost plătită pentru a furniza un sistem perfect funcţional. Dat fiind acest lucru, cum poate fi acceptabil ca finalizarea contractului să aibă loc înainte să se ştie că sistemul este pe deplin funcţional şi că orice eventuale probleme şi erori (care, cu siguranţă, vor mai apărea) sunt soluţionate, lucru ce ar trebui să se întâmple încă în cadrul contractului? Cum se poate finaliza acest contract în decembrie 2008, dacă numai 15 state membre vor fi testate, şi nu toate? Poate fi garantat faptul că performanţa sistemului va fi aceeaşi dacă se adăugă alte 10 state membre?

Se aşteaptă pentru această nouă fază identificarea unui nou contractant şi reconstruirea unui nou mediu de lucru, în cadrul structurilor Consiliului, pentru continuarea lucrărilor şi realizarea testelor necesare, până când sistemul poate deveni operaţional (ceea ce, în principiu, a fost deja solicitat şi plătit contractantului anterior). În cazul acesta, va necesita această opţiune un nou calendar, pentru a lua în considerare toate aceste aspecte noi, care nu au fost prevăzute înainte?


PROCEDURĂ

Titlu

Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (regulament)

Referinţe

COM(2008)0197 – C6-0189/2008 – 2008/0078(CNS)

Data consultării PE

14.5.2008

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

LIBE

20.5.2008

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunţului în plen

BUDG

20.5.2008

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

11.9.2008

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Carlos Coelho

28.5.2008

 

 

Examinare în comisie

28.5.2008

8.9.2008

15.9.2008

 

Data adoptării

15.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, Eva-Britt Svensson

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Andres Tarand

Ultima actualizare: 17 septembrie 2008Notă juridică