Postup : 2008/2062(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0357/2008

Předložené texty :

A6-0357/2008

Rozpravy :

PV 08/10/2008 - 27

Hlasování :

PV 09/10/2008 - 7.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0475

ZPRÁVA     
PDF 170kWORD 111k
18. září 2008
PE 405.774v02-00 A6-0357/2008

o uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

(2008/2062(INI))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Alejandro Cercas

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uplatňování sociálních ustanovení v oblasti silniční dopravy

(2008/2062(INI))

Evropský parlament,

–   s ohledem na zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu o důsledcích vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (KOM(2007)0266),

- s ohledem na 23. zprávu Komise o provádění nařízení (EHS) č. 3820/85 v období 2003–2004 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě (KOM(2007)0622),

- s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci určitých sociálních právních předpisů v silniční dopravě(1),

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě(2),

- s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85(3),

- s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS(4),

- s ohledem na rozsudek ze dne 24. září 2004 ve spojených věcech C-184/02 a C-223/02, Španělské království a Finská republika proti Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie(5) , v němž Soudní dvůr Evropských společenství rozhodl, že samostatně výdělečně činné řidiče nelze trvale vyloučit z oblasti působnosti směrnice 2002/15/ES,

- s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu nazvanému Evropa v pohybu – Udržitelná mobilita pro náš kontinent, přezkum bílé knihy Evropské komise o dopravě z roku 2001 v polovině období(6)“,

- s ohledem na dopisy předsedy Výboru pro zaměstnanost a sociální věci adresované komisaři Vladimíru Špidlovi a místopředsedovi Jacquesu Barrotovi ze dne 21. června 2007 a 29. června 2007 a na odpověď místopředsedy Barrota ze dne 3. října 2007,

- s ohledem na zprávu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek nazvanou Dopad směrnice o pracovní době na kolektivní vyjednávání v oblasti silniční dopravy(7),

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A6-0357/2008),

A.  vzhledem k tomu, že některé členské státy neposkytly včas povinné informace o kontrolní a prováděcí činnosti v období 2003–2004 podle nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, takže zpráva Komise o provádění tohoto nařízení v daném období (KOM(2007)0622) byla předložena se zpožděním jednoho a půl roku,

B.   vzhledem k tomu, že průměrný počet zjištěných porušení předpisů zůstává stejný, avšak celkový počet zaprotokolovaných přestupků v některých členských státech značně vzrostl, přičemž se celkově zvýšil počet provinění, pokud jde o přestávky a dobu odpočinku, zatímco počet přestupků, pokud jde o dobu řízení, klesl,

C.  vzhledem k tomu, že příští dvouletá zpráva musí poprvé obsahovat údaje o provádění směrnice 2002/15/ES,

D.  vzhledem k tomu, že je v obecném zájmu, aby byla řádně uplatňována ustanovení o pracovní době, době řízení a odpočinku pro mobilní pracovníky, stejně jako pro osoby samostatně výdělečně činné;

E.   vzhledem k tomu, že účelem směrnice 2002/15/ES je stanovit minimální požadavky týkající se úpravy pracovní doby s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě, zvýšit bezpečnost silničního provozu a harmonizovat podmínky hospodářské soutěže,

F.   vzhledem k tomu, že směrnice 2002/15/ES vstoupila v platnost dne 23. března 2002 a členským státům byla k provedení jejich ustanovení poskytnuta tříletá lhůta, která vypršela dne 23. března 2005, ale většina členských států nedokázala směrnici během tohoto tříletého přechodného období provést,

G.  vzhledem k tomu, že ani dva roky po přechodném období poskytnutém na provedení směrnice 2002/15/ES některé členské státy stále ještě neprovedly veškerá její ustanovení,

H.  vzhledem k tomu, že samostatně výdělečně činní řidiči jsou z působnosti směrnice 2002/15/ES vyloučeni přinejmenším do 23. března 2009,

I.    vzhledem k tomu, že zpráva Komise týkající se důsledků vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti směrnice 2002/15/ES uvádí výhody, ale i nevýhody spojené se začleněním a vyloučením samostatně výdělečně činných řidičů, aniž by ovšem vyvozovala konečné závěry,

J. vzhledem k tomu, že Parlament při několika příležitostech poukazoval na nutnost řešit nekalé praktiky v průmyslu spočívající v tom, že mnoho zaměstnanců pracuje jako nepraví samostatně výdělečně činní řidiči,

K.  vzhledem k tomu, že je důležité odstranit rozdíly mezi členskými státy a přispívat k zajišťování spravedlivé hospodářské soutěže v odvětví silniční dopravy tím, že do něj budou začleněni samostatně výdělečně činní řidiči,

L.   vzhledem k tomu, že je důležité, aby oblast působnosti nařízení (EHS) č. 3820/85 zůstal konzistentní bez rozdílů mezi řidiči, pokud jde o dobu řízení a dobu odpočinku,

M.  vzhledem k tomu, že omezení pracovní doby pro odvětví silniční dopravy bude mít mnohem pozitivnější účinky na bezpečnost silničního provozu, pokud se bude vztahovat i na samostatně výdělečně činné řidiče,

N.  vzhledem k tomu, že začlenění samostatně výdělečně činných řidičů nesniží jejich kapacitu ani potřebu věnovat se administrativní činnosti nebo řízení svých podniků, protože pracovní doba, na niž se vztahuje měrnice 2002/15/ES, se týká pouze činností přímo souvisejících se silniční dopravou,

O.  vzhledem k tomu, že mezi sociálními partnery, které zastupuje Evropský hospodářský a sociální výbor, panuje všeobecná shoda ve prospěch začlenění samostatně výdělečně činných osob s cílem zajistit rovné zacházení pro všechny pracovníky v tomto odvětví, zabránit narušení hospodářské soutěže a podporovat lepší pracovní podmínky,

P.   vzhledem k tomu, že Soudní dvůr Evropských společenství jasně stanovil, že článek 71 Smlouvy o ES je vhodným a dostatečným právním základem pro uplatňování směrnice 2002/15/ES na kategorii samostatně výdělečně činných osob, neboť přispívá k cílům bezpečnosti silničního provozu a ke sbližování podmínek hospodářské soutěže,

Q.  vzhledem k tomu, že výše uvedené sdělení a zpráva Komise o důsledcích vyloučení samostatně výdělečných řidičů z oblasti působnosti směrnice 2002/15/ES vyjadřují pokračující obavu, pokud jde o zpoždění provedení a uplatňování směrnice 2002/15/ES v některých členských státech, jakož i jiných právních předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,

R.   vzhledem k tomu, že ačkoliv některé členské státy směrnici 2002/15/ES dosud neprovedly, mají být dvouleté zprávy o provádění předloženy v termínu stanoveném v samotné směrnici,

1.   vyjadřuje politování nad tím, že je nařízení (EHS) č. 3820/85 uplatňováno a prosazováno na velmi rozdílné úrovni; konstatuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí, aby zajistily účinné a jednotné uplatňování zlepšených sociálních právních předpisů;

2.   vyjadřuje své znepokojení nad nedostatky a zpožděním v souvislosti s prováděním a uplatňováním směrnice 2002/15/ES v některých členských státech; požaduje rychlé vyjasnění a komentář od těchto členských států, pokud jde o důvody neprovedení, s uvedením překážek, které by mohly přetrvávat;

3.   zdůrazňuje, že směrnice 2002/15/ES stanoví „minimální požadavky“ a že její provádění nesmí vést k nižší úrovni ochrany pro pracovníky nebo k menší míře dodržování příznivějších podmínek v některých členských státech, které vyplývají z právních předpisů o obecné zaměstnanosti nebo z kolektivních dohod,

4.   žádá členské státy, aby urychlily postup provádění směrnice a aby co nejrychleji uvedly právní předpisy v sociální oblasti týkající se silničního provozu v platnost s cílem chránit obecný zájem, bezpečnost silniční dopravy pro občany a zdraví a bezpečnost řidičů a zajistit jednoznačný rámec spravedlivé hospodářské soutěže;

5.   žádá Komisi, aby zprávy o provádění požadované podle směrnice 2002/15/ES vypracovávala ve stanovených dvouletých intervalech, přestože některé členské státy do té doby neprovedly ustanovení této směrnice ve svých vnitrostátních právních předpisech;

6.   vyjadřuje znepokojení nad stále vysokým průměrným počtem porušení, zejména v oblasti osobní dopravy, a očekává od členských států, že budou předpisy lépe prosazovat; vyzývá členské státy, aby společně s koordinovanými kontrolami zvýšily počet společných iniciativ, což podpoří výměnu informací a pracovníků;

7.   žádá Komisi o nekompromisní postoj k porušování právních předpisů Společenství týkajících se sociálních aspektů silniční dopravy ze strany členských států, aby přijala donucovací opatření pro případ nedodržování těchto předpisů, aby takovému jednání předcházela a aby v případě potřeby podnikla kroky právního charakteru, které by zajistily důsledné dodržování právních předpisů Společenství;

8.   vyzývá Komisi, aby podle postupu projednávání ve výborech stanoveného v nařízení (ES) č. 561/2006 navrhla do října 2008 pokyny pro jednotnou definici a klasifikaci přestupků;

9.   žádá Komisi, aby při vypracovávání oficiálního hodnocení dopadu s  ohledem na legislativní návrh, kterým se mění směrnice 2002/15/ES, jak vyžaduje čl. 2 odst. 1 této směrnice, náležitě upřednostňovala sociální rozměr bezpečnosti silniční dopravy a bezpečnosti a zdraví řidičů a jiných účastníků provozu před jakýmikoli jinými hledisky;

10. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání výše uvedeného oficiálního hodnocení dopadu vzala v úvahu náročné pracovní podmínky řidičů nákladních automobilů, kteří cestují po Evropě, a to vzhledem k nedostatečnému přístupu ke vhodným místům určeným pro odpočinek, přestože článek 12 nařízení (ES) č. 561/2006 výslovně uznává význam dostatečného množství bezpečných a zabezpečených míst určených pro odpočinek pro profesionální řidiče podél dálniční sítě Unie; vyzývá proto Komisi, aby následovala pilotní projekt bezpečných a zabezpečených parkovacích míst zahájený Evropským parlamentem a zohlednila přitom opatření doporučená ve stanovisku Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Evropská politika bezpečnosti silničního provozu a řidiči z povolání – bezpečná a zabezpečená parkovací místa;

11. žádá Komisi, aby při vypracovávání výše uvedeného oficiálního hodnocení dopadu náležitě zvážila postoj Parlamentu, který podporuje plné začlenění samostatně výdělečně činných osob do oblasti působnosti směrnice 2002/15/ES, a argumenty Parlamentu pro tento postoj;

12. žádá Komisi, aby při vypracovávání výše uvedeného oficiálního hodnocení dopadu zohlednila obecný názor v odvětví dopravy, podle kterého je vhodné začlenit samostatně výdělečně činné osoby do oblasti působnosti směrnice, a považuje za nesmírně obtížné z právního hlediska identifikovat a stíhat „nepravé“ samostatně výdělečně činné osoby, nemluvě o praktických a byrokratických potížích, jež by bylo třeba překonat, aby se zabránilo hromadnému používání tohoto typu podnikání k obcházení limitu pracovní doby;

13. žádá Komisi, aby s dostatečným předstihem předložila příslušné iniciativy, aby směrnice 2002/15/ES mohla dne 23. března 2009 vstoupit v platnost v celém svém rozsahu a se všemi svými prvky a aby se její oblast působnosti rozšířila na osoby samostatně výdělečně činné;

14. vyzývá Komisi, aby zajistila bezodkladné dokončení hodnocení dopadu, aby bylo možné neprodleně provést objektivní analýzu vedoucí ke zvážení případných změn;

15. vyzývá Komisi, aby ve všech členských státech přezkoumala postupy dopravních kontrol a předložila o tom Parlamentu zprávu; vyzývá Komisi, aby v případě zjištění, že kontrolní postupy omezují volný pohyb zboží nebo osob, přezkoumala stávající právní předpisy a navrhla jejich změnu, čímž se zajistí jednotnost postupů těchto kontrol;

16. vyzývá členské státy a Komisi, aby informace a na nich založené zprávy o provádění předkládaly rychleji, aby bylo možné na základě analýzy provádění učinit případné žádoucí právní úpravy bez dalšího prodlení;

17. domnívá se, že tyto číselné údaje o přestupcích opět dokazují oprávněnost jeho tvrzení, že je naléhavě nutné provést právní úpravy; proto vzhledem ke směrnici 2006/22/ES, která vstoupila v platnost v květnu roku 2006, a vzhledem k nařízení (ES) č. 561/2006, které vstoupilo v platnost v dubnu roku 2007, věří, že předpisy budou napříště prosazovány přísnějším a jednotnějším způsobem;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

(1)

Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.

(3)

Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35.

(5)

2004, s. I-7789.

(6)

Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 89.

(7)

      http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0704039s/tn0704039s.pdf


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Silniční doprava hraje v Evropě v rámci hospodářských činností hlavní úlohu a nadále se velmi dynamicky rozvíjí a rozrůstá. Toto odvětví je velmi významné z hlediska zaměstnanosti, neboť přímo zaměstnává více než 3 miliony osob v celé Unii. Z hlediska provádění a dodržování sociálních norem v tomto odvětví na vnitrostátní úrovni, konkrétně pokud jde o normy týkající se úpravy pracovní doby a doby řízení a odpočinku, je situace, jak poukazuje Parlament, neuspokojivá se všemi důsledky a riziky vůči bezpečnosti silniční dopravy, zdraví a bezpečnosti řidičů, které z toho vyplývají.

Na druhou stranu silná konkurence v tomto odvětví i mezi silniční dopravou a jinými odvětvími dopravy vyžaduje jasná pravidla a účinné kontrolní a sankční postupy, které zamezí tomu, aby nedodržování společných pravidel porušovalo zásady hospodářské soutěže, která je nezbytným předpokladem pro řádné a účelné fungování tohoto odvětví v evropském hospodářském prostoru. Respektování spravedlivé hospodářské soutěže a důsledné dodržování předpisů týkajících se řízení, práce a odpočinku jsou dvě strany jedné mince

a představují také hlavní předpoklady pro zajištění bezpečnosti silničního provozu pro občany Unie a zároveň zdraví a bezpečnosti řidičů osobní a nákladní dopravy.

K zajištění těchto důležitých a obtížných úkolů byl vytvořen rozsáhlý regulativní soubor předpisů, které nejsou vždy zcela jasné a jednoznačné, jak by bylo třeba, a které především nejsou vždy přesně prováděny ve vnitrostátních právních předpisech a uváděny do praxe v rámci dopravních činností všech členských států.

Existují dva soubory právních předpisů, jež nejsou vždy zaměřeny na tentýž cíl: právní soubor týkající se doby řízení a odpočinku řidičů, jež patří do pravomoci parlamentního Výboru pro dopravu a cestovní ruch a obsahuje nové právní předpisy(1), a právní předpis týkající se pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě stanovené ve směrnici 2002/15/ES ze dne 11. března 2002, které patří do působnosti Výboru pro zaměstnanost a jsou hlavním tématem této zprávy.

Cíle v oblasti zdraví a bezpečnosti, jimž se směrnice 2002/15/ES věnuje, doprovázejí dva typy problémů:

1.  Zaprvé jde o nedostatky při provádění ve vnitrostátním právním řádu. Členské státy měly do 23. března 2005 3 roky od vstupu směrnice v platnost na uplatnění jejich ustanovení. Ve zmíněném termínu nesplnila tuto podmínku třetina členských států a dodnes neoznámily čtyři z nich opatření k jejímu provedení, a Komise se proto domnívá, že nemůže uveřejnit svou první dvouletou zprávu o provádění, jak měla učinit již v březnu roku 2007.

2.  Zadruhé jde o pokračující nejistotu a nejasnosti ohledně začlenění samostatně výdělečně činných osob do oblasti působnosti směrnice, o něž žádal Parlament a jehož bylo dosaženo až po složitém jednání s Radou. Komise vydala dne 23. května 2007 nařizující zprávu (KOM(2007)266) o důsledcích vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů z oblasti působnosti směrnice 2002/15/ES. Tato zpráva měla ujasnit dosah legislativních iniciativ, které musí Komise navrhnout, aby mohlo dojít dne 23. března 2009 k začlenění samostatně výdělečně činných osob, jak bylo stanoveno v článku 2.1 směrnice 2002/15/ES. Nicméně v této zprávě Komise došla k závěru,

že dosud není schopna předložit takový návrh a že musí provést detailnější hodnocení zohledňující i další prvky, mezi nimiž uvádí nové nařízení (ES) č. 561/2006 o době řízení a odpočinku. Z textu tohoto dokumentu se mnozí domnívají, že Komise již neobhajuje začlenění samostatně výdělečně činných osob s takovou intenzitou jako dříve a že se hospodářská hlediska předcházejí či střetávají s hledisky sociálními.

Ve dnech 21. června 2007 a 29. října 2007 zaslal předseda Jan Andersson jménem Výboru pro zaměstnanost komisaři Vladimíru Špidlovi a místopředsedovi Jasquesovi Barrotovi úřední sdělení, v němž vyjádřil své uspokojení nad tím, že „Komise se nadále domnívá, že zkrácení pracovní doby v daném odvětví jako celku, včetně samostatně výdělečně činných řidičů, bude mít kladný dopad na bezpečnost silniční dopravy“. Dopis končil připomenutím, že „zásadní význam má zachování souladu s nařízením týkajícím se doby řízení a odpočinku, zamezení roztříštěnosti odvětví tím, že by mnoho zaměstnanců bylo označeno jako (nepraví) samostatně výdělečně činní řidiči a je důležité zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž prostřednictvím provádění směrnice v celém odvětví silniční dopravy“.

Místopředseda Barrot na dopis odpověděl a sdělil, že vypracovaná studie nedospěla k závěru ohledně začlenění či vyloučení samostatně výdělečně činných řidičů a že je nutné pokračovat ve zkoumání této otázky. Proto bylo zahájeno oficiální hodnocení dopadu tří možných řešení:

A.  zachovat směrnici v její současné podobě, což povede k úplnému a automatickému začlenění samostatně výdělečně činných osob od 23. března 2009;

B.  rozšířit směrnici o ustanovení týkající se začlenění takzvaných „nepravých samostatně výdělečně činných řidičů“ do oblasti působnosti směrnice, zatímco skuteční samostatně výdělečně činní řidiči budou z její působnosti nadále vyloučeni;

C.  rozšířit oblast působnosti směrnice na všechny samostatně výdělečné řidiče s výjimkou těch, kteří pracují pouze v oblasti vnitrostátní dopravy.

Vzhledem k době, která uplynula, je zapotřebí, aby se Parlament vyjádřil s ohledem na dvojí cíl, jednak aby do konce volebního období byla směrnice úplně v platnosti v celé Evropě a aby Komise měla na vědomí, že Parlament jednoznačně podporuje začlenění všech pracovníků tohoto odvětví do úpravy pracovní doby, což je jediný způsob, jak účinně a současně zajistit:

- bezpečnost silničního provozu

- zdraví a bezpečnost řidičů

- hospodářskou soutěž v rámci odvětví a ve společném evropském         prostoru.

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4. 2006, s. 1) a na nařízení Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provádění nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 112, 11.4. 2006, s. 35).


STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch (1. 7. 2008)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

o provádění sociálních právních předpisů v silniční dopravě

(2008/2062(INI))

Navrhovatel: Helmuth Markov

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že některé členské státy neposkytly včas povinné informace o kontrolní a prováděcí činnosti v období 2003–2004 podle nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy(1), takže zpráva o provádění tohoto nařízení v daném období (KOM(2007)0622) byla Komisi předložena se zpožděním jednoho a půl roku,

B.   vzhledem k tomu, že příští dvouletá zpráva musí poprvé obsahovat údaje o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě(2),

C.  vzhledem k tomu, že v období let 2003–2004 zvýšilo počet kontrolovaných pracovních dnů pět členských států (Belgie, Německo, Francie, Lucembursko a Rakousko), zatímco počet těchto kontrolovaných pracovních dnů se v ostatních členských státech snížil a v Portugalsku a Švédsku zůstává pod předepsaným minimem,

D.  vzhledem k tomu, že průměrný počet zjištěných porušení předpisů zůstává stejný, avšak celkový počet zaprotokolovaných přestupků v některých členských státech zčásti značně vzrostl, přičemž se celkově zvýšil počet provinění, pokud jde o přestávky a dobu odpočinku, zatímco počet přestupků, pokud jde o dobu řízení, klesl,

1.   vyjadřuje politování nad tím, že je nařízení (EHS) č. 3820/85 uplatňováno a prosazováno na velmi rozdílné úrovni; konstatuje, že členské státy musí zvýšit své úsilí, aby zajistily účinné uplatňování zlepšených sociálních právních předpisů;

2.   je znepokojen stále vysokým průměrným počtem porušení, zejména v osobní dopravě, a očekává od členských států, že budou předpisy lépe prosazovat; vyzývá členské státy, aby společně s koordinovanými kontrolami zvýšily počet společných iniciativ, což podpoří výměnu informací a pracovníků;

3.   vyzývá Komisi, aby ve všech členských státech přezkoumala postupy dopravních kontrol a předložila o tom Parlamentu zprávu; bude-li zjištěno, že kontrolní postupy omezují volný pohyb zboží nebo osob, vyzývá Komisi, aby přezkoumala stávající právní předpisy a navrhla jejich změnu, čímž se zajistí jednotnost postupů těchto kontrol;

4.   vyzývá členské státy a Komisi, aby informace a na nich založené zprávy o provádění předkládaly rychleji, aby bylo možné na základě analýzy provádění učinit případné žádoucí právní úpravy bez dalšího prodlení;

5.   tyto číselné údaje opět dokazují oprávněnost jeho tvrzení ohledně nutnosti provedení právní úpravy; vzhledem ke směrnici 2006/22/ES(3), která vstoupila v platnost v květnu roku 2006, a vzhledem k nařízení (ES) č. 561/2006(4), které vstoupilo v platnost v dubnu roku 2007, věří, že předpisy budou napříště prosazovány přísnějším a jednotnějším způsobem;

6.   vyzývá Komisi, aby podle postupu projednávání ve výborech stanoveného v nařízení (ES) č. 561/2006 navrhla do října 2008 pokyny pro jednotnou definici a klasifikaci přestupků;

7.   kritizuje pomalé uplatňování a provádění směrnice 2002/15/ES, která měla být do vnitrostátních právních předpisů převedena do 23. března 2005; požaduje, aby dočasná výjimka pro osoby samostatně výdělečně činné byla podle plánu od roku 2009 zrušena a aby maximální pracovní doba za dva týdny činila 100 hodin;

8.   vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly opatření nezbytná k zajištění patřičných investic do rozvoje infrastruktury silniční dopravy; v této souvislosti by měla mít prioritu výstavba bezpečných parkovacích zařízení;

9.   naléhavě žádá Komisi, aby přezkoumala administrativní požadavky, pokud jde o jejich účinnost a zjednodušení;

10. vyzývá Komisi, aby celkově přijala opatření k zajištění prosazování a kontroly.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

24.6.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Paweł Bartłomiej Piskorski, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Margrete Auken, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Maria Eleni Koppa, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Vural Öger, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ioannis Gklavakis, Helmut Kuhne, Maria Petre, Eoin Ryan

(1)

Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35.

(3)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35).

(4)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

10.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

16

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Maria Matsouka, Mary Lou McDonald, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Poslední aktualizace: 25. září 2008Právní upozornění