Процедура : 2008/0073(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0378/2008

Внесени текстове :

A6-0378/2008

Разисквания :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Гласувания :

PV 23/10/2008 - 8.2
PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0518

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 140kWORD 61k
9 октомври 2008 г.
PE 409.689v02-00 A6-0378/2008

относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Босна и Херцеговина от друга

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))

Комисия по външни работи

Докладчик: Doris Pack

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета и Комисията относно сключването на Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Босна и Херцеговина от друга

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета и Комисията (8225/2008 - (COM(2008)0182),

–   като взе предвид проектоспоразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна и Босна и Херцеговина от друга (8226/2008),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 300, параграф 3, алинея втора, във връзка с член 300, параграф 2, алинея първа, изречение последно и член 310 от Договора за ЕО (C6-0255/2008),

–   като взе предвид член 101 от Договора за ЕОАЕ,

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A6-0378/2008),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Босна и Херцеговина.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и Босна и Херцеговина

Позовавания

08225/2008 – C6-0255/2008 – COM(2008)01822008/0073(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

2.7.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

AFET

8.7.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

INTA

8.7.2008

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

INTA

5.5.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Doris Pack

19.10.2005

 

 

Разглеждане в комисия

6.10.2008

 

 

 

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Joost Lagendijk, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Erik Meijer, Doris Pack

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juan Fraile Cantón

Последно осъвременяване: 13 октомври 2008 г.Правна информация