Procedūra : 2008/0073(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0378/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0378/2008

Debates :

PV 22/10/2008 - 12
CRE 22/10/2008 - 12

Balsojumi :

PV 23/10/2008 - 8.2
PV 23/10/2008 - 8.6
CRE 23/10/2008 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0518

IETEIKUMS     ***
PDF 127kWORD 61k
2008. gada 9. oktobra
PE 409.689v02-00 A6-0378/2008

par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))

Ārlietu komiteja

Referente: Doris Pack

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses

(8225/2008 – COM(2008)0182 – C6-0255/2008 – 2008/0073(AVC))

(Piekrišanas procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes un Komisijas lēmumam (8225/2008 – COM(2008)0182),

–   ņemot vērā projektu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras puses (8226/2008),

–   ņemot vērā Padomes lūgumu sniegt piekrišanu saskaņā ar EK līguma 300. panta 3. punkta otro daļu un saistībā ar EK līguma 300. panta 2. panta pirmās daļas pēdējo teikumu un 310. pantu (C6–0255/2008),

–   ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 101. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 75. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A6-0378/2008),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Bosnijas un Hercegovinas valdībām un parlamentiem.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp EK un Bosniju un Hercegovinu

Atsauces

08225/2008 – C6-0255/2008 – COM(2008)01822008/0073(AVC)

Datums, kad prasīja EP piekrišanu

2.7.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

8.7.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

8.7.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

INTA

5.5.2008

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Doris Pack

19.10.2005

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

7.10.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

36

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Joost Lagendijk, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Árpád Duka-Zólyomi, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Erik Meijer, Doris Pack

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Juan Fraile Cantón

Pēdējā atjaunošana - 2008. gada 13. oktobraJuridisks paziņojums