Διαδικασία : 2008/2026(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0398/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0398/2008

Συζήτηση :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0515

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 756kWORD 870k
14 Οκτωβρίου 2008
PE 412.037v02-00 A6-0398/2008(Μέρος 1)

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Τμήμα III – Επιτροπή

Μέρος 1: Πρόταση ψηφίσματος

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Jutta Haug

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΟικονομικΩν και Νομισματικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (C6 0309/2008 – 2008/2026(BUD)) και τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1)

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ετήσια πολιτική στρατηγικής της Επιτροπής για το 2009(4),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009(5),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2008 για τον προϋπολογισμό του 2009: πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2009 εντολή για τη συνεννόηση Τμήμα III – Επιτροπή(6),

–   έχοντας υπόψη το προσχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 16 Μαΐου 2008 (COM(2008)0300),

–   έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009 που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου2008 (C6-0309/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2009 (SEC(2008)2435) επί του προσχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 69 και το Παράρτημα IV του Κανονισμού του,

-    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α6-0398/2008),

Κύρια θέματα

1.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητές του και η αξιολόγηση του πλαισίου του προϋπολογισμού για το έτος 2009 παρουσιάζονται στα δύο προαναφερθέντα ψηφίσματα της 24ης Απριλίου 2008· σημειώνει ότι αυτά τα δύο ψηφίσματα παρείχαν ορθή βάση για την επακόλουθη πρώτη αποτίμηση του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) της Επιτροπής για το 2009, όπως παρουσιάζεται στο προαναφερθέν ψήφισμά του για το ΠΣΠ που εγκρίθηκε στις 8 Ιουλίου 2008· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του ήταν εξαιρετικά αυστηρό στην κριτική του για το χαμηλό επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών και τα μικρά διαθέσιμα περιθώρια στις περισσότερες κατηγορίες του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (MFF)·

2.  επιδοκιμάζει τη συμφωνία επί των έξι κοινών δηλώσεων, που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά τη συνεννόηση πρώτης ανάγνωσης που διεξήχθη για τον προϋπολογισμό 2009 στις 17 Ιουλίου 2008· τις έλαβε υπόψη του κατά την προετοιμασία των τροπολογιών του επί του σχεδίου προϋπολογισμού, επισημαίνει ωστόσο ότι σε μερικά θέματα όπως η αξιολόγηση των οργανισμών, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί κοινή θέση με το Συμβούλιο·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο μείωσε ακόμη περισσότερο το ήδη χαμηλού επιπέδου ΠΣΠ: οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο σχέδιο προϋπολογισμού ανέρχονται σε 133 933 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει μείωση σε σχέση με το ΠΣΠ κατά 469 εκατ. ευρώ, οι δε πιστώσεις πληρωμών ύψους 114 972 εκατ. ευρώ είναι χαμηλότερες κατά 1 771 εκατ. ευρώ από εκείνες του ΠΣΠ και αντιστοιχούν σε 0,89% του ΑΕΠ, πράγμα που τοποθετεί τις πληρωμές σε ένα άνευ προηγουμένου χαμηλό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι έτσι αυξάνεται ακόμη περισσότερο η διαφορά μεταξύ του επιπέδου των υποχρεώσεων και των πληρωμών, πράγμα που αντιβαίνει στην αρχή της ισοσκέλισης·

4.  ζητεί να αναπροσαρμοστεί το ανώτατο όριο του τομέα 4 με την πρώτη ευκαιρία ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν είναι διατεθειμένο να καταρτίσει τον προϋπολογισμό με τον κατάλληλο τρόπο·

5.  υποστηρίζει τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1 επί του ΠΣΠ 2009 που ενέκρινε η Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 καθώς φαίνεται ότι δίνει πιο ρεαλιστική εικόνα των αναγκών στην κατηγορία 4 από εκείνην του ΠΣΠ• εκφράζει τη λύπη του πάντως για το γεγονός ότι λόγω των περιορισμών του MFF 2007-2013 δεν είναι δυνατόν να εγκρίνει τις νέες απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες όπως η επισιτιστική βοήθεια και οι ανάγκες ανασυγκρότησης της Γεωργίας, του Κοσσυφοπεδίου, του Αφγανιστάν και της Παλαιστίνης• υπογραμμίζει ότι μόνο η προσφυγή στις δυνατότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (ΔΣ) και η σταθερή πολιτική βούληση που είναι απολύτως αναγκαίες θα επιτρέψουν στην ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής·

6.  θεωρεί ότι το ποσό που ενέκρινε το Συμβούλιο για τις πιστώσεις πληρωμών δεν έχει καμιά σχέση με τις ποικίλες πολιτικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις της ΕΕ· δηλώνει έκπληκτο διότι το Συμβούλιο μπορεί επισήμως να προτείνει μόνον 0,89% του ΑΕΕ σε πληρωμές δεδομένου ότι υπάρχει ήδη ένα συνολικό RAL ύψους 139 000 εκατ. ευρώ το 2007· κατά συνέπεια αποφασίζει να αυξήσει το συνολικό επίπεδο πληρωμών σε xxx·

7.  είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ με τη σημερινή του μορφή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και ρεαλιστικά τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ σε σχέση με την αλλαγή του κλίματος· θεωρεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες χρειάζονται μια απτή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής τους κλίματος· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η υποστήριξη μέτρων για την αλλαγή του κλίματος είναι ακόμη πολύ περιορισμένη στον προϋπολογισμό της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να αυξηθούν και να επικεντρωθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης που έχει η Ευρώπη στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 15 Μαρτίου 2009, ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δέουσα αύξηση των πόρων που διατίθενται για την αλλαγή του κλίματος, που θα μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικού "ταμείου για την αλλαγή του κλίματος" ή θέσπισης ειδικού κονδυλίου του προϋπολογισμού που θα βελτιώσει την ικανότητα του προϋπολογισμού να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, ιδιαίτερα με μέτρα μετριασμού, προσαρμογής και σταθεροποίησης· εκτιμά ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως δυνητικός πόρος σε επίπεδο ΕΕ·

8.  δεν είναι διατεθειμένο να δεχθεί κανενός είδους νέα καταγραφή στις παρατηρήσεις του προϋπολογισμού του 2009· έχει επομένως διαγράψει όλες τις προτεινόμενες νέες αναφορές σε συγκεκριμένα ποσά και / ή σε μεμονωμένα κατονομαζόμενους οργανισμούς ή υπηρεσίες δεδομένου ότι αυτές οι καταγραφές δεν συμφωνούν με τον δημοσιονομικό κανονισμό·

9.  έχει αποφασίσει να δεχθεί τις μικρές περικοπές του Συμβουλίου στις θέσεις του προϋπολογισμού για διοικητικές δαπάνες μερικών πολυετών προγραμμάτων δεδομένου ότι και η ίδια η Επιτροπή συχνά ανακατανέμει πιστώσεις από τις θέσεις αυτές με μεταφορά στο πλαίσιο γενικής εκκαθάρισης· τονίζει πάντως ότι αυτές οι μειώσεις σε μία ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να οδηγήσει σε μειώσεις στο σύνολο των από κοινού αποφασισθέντων κονδυλίων των αντίστοιχων προγραμμάτων· επιμένει να αντισταθμίζει η Επιτροπή τα μειωθέντα ποσά στα επόμενα έτη της περιόδου προγραμματισμού·

10. θεωρεί ότι η ανάπτυξη και η απασχόληση, η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινωνικής της διάστασης, παραδείγματος χάριν μέσω της πρωτοβουλίας για την αύξηση της απασχόλησης και της υποστήριξης για τις ΜΜΕ για την έρευνα και την καινοτομία, και της συνοχής μεταξύ των περιοχών, είναι σημαντικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού του 2009· θα ενισχύσει τις πιστώσεις στις θέσεις του προϋπολογισμού που χρηματοδοτούν αυτές τις προτεραιότητες σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 α

11. του προξενούν κατάπληξη οι επιπρόσθετες περικοπές του Συμβουλίου σε θέσεις που στηρίζουν της στρατηγική της Λισαβόνας η οποία, σε τελευταία ανάλυση, βασίζεται σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· επισημαίνει ότι οι στόχοι για ανάπτυξη και απασχόληση αποτελούν τον κύριο κορμό της στρατηγικής της Λισαβόνας και ότι η Επιτροπή, στο ΠΣΠ της, είχε ήδη μειώσει τις πιστώσεις μερικών θέσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

12. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει τη δέουσα χρηματοδότηση για όλες τις δραστηριότητες και πολιτικές που εντάσσονται στον τομέα αυτό και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν άμεσα και απτά πλεονεκτήματα στους Ευρωπαίους πολίτες· προτίθεται να χρησιμοποιήσει όλο το διαθέσιμο περιθώριο για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες σε αυτή την υποδιαίρεση τομέα·

13. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) δεν μπορεί να δεχθεί την απόπειρα της Επιτροπής να αναστρέψει τις αποφάσεις που έλαβε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στον προϋπολογισμό του 2008· θα επιμείνει επομένως ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας να περιληφθεί στον τομέα πολιτικής "Έρευνα" και η διοικητική δομή του λόγω φύσεως να χρηματοδοτείται από τον τομέα 5 του MFF· αποφασίζει να αλλάξει την ονοματολογία αναλόγως·

14. τονίζει ότι η εκταμίευση πόρων από το κονδύλιο 06 03 04 (ΔΕΔ Ενέργειας) και η εκχώρηση καθεστώτος TEN-E σε κάθε αγωγό φυσικού αερίου ή έργο που διευκολύνει την μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία ή από φορείς που ελέγχονται τελικά από τη Ρωσία, προϋποθέτει την υλοποίηση της διαδρομής NG3, όπως επιβεβαιώθηκε από το συντονιστή της ΕΕ·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 1 β

15. επαναλαμβάνει τη σημασία που αποδίδει στην αρχή της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτίθεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής ώστε να μπορεί αντιμετωπίζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις·

16. υπογραμμίζει ότι αυτή η υποδιαίρεση τομέα χρηματοδοτεί πολυάριθμες σημαντικές πολιτικές και δραστηριότητες με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και τη στήριξη της ανάπτυξης για δημιουργία θέσεων απασχόλησης·

17. εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο περιέκοψε ΠΣΠ ιδιαίτερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από το οποίο χρηματοδοτούνται η ανταγωνιστικότητα και η απασχόληση στις περιφέρειες· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι η στρατηγική της Λισαβόνας βασίζεται σε κοινές προσπάθειες των προϋπολογισμών τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των κρατών μελών·

Σχετικά με τον τομέα 2

16. σημειώνει ότι η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος είναι μία από τις προτεραιότητές της για τον προϋπολογισμό του 2009· θεωρεί πάντως ότι αυτή η προτεραιότητα δεν αντικατοπτρίζεται επαρκώς στο ΠΣΠ και σκοπεύει συνεπώς να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη βασική αυτή πολιτική· προτείνει, για λόγους προβολής, την κατανομή των πιστώσεων σε ένα συγκεκριμένο κονδύλιο του προϋπολογισμού αποκλειστικά για το σκοπό αυτό· θα αυξήσει αναλόγως τις πιστώσεις που προορίζονται για το LIFE+ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης·

19. λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την "γενική ιατρική εξέταση της ΚΑΠ" και τάσσεται υπέρ της άποψης ότι οιαδήποτε διαφοροποίηση από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα πρέπει να παραμείνει ουδέτερη από άποψη προϋπολογισμού·

20. σημειώνει τη δημιουργία γραμμών του προϋπολογισμού για τρία νέα ταμεία στην κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική αλιείας - το ταμείο για την αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα, τις οικολογικές ενισχύσεις για τη διατήρηση της εκτροφής αιγοπροβάτων στην ΕΕ και το ειδικό χρηματοδοτικό μέσο – Προσαρμογή του αλιευτικού στόλου στις οικονομικές συνέπειες της αύξησης των τιμών των καυσίμων - και τα τρία έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και το άνοιγμα ευκαιριών για το μέλλον, ιδίως σε μειονεκτικές και ευαίσθητες περιοχές· θεωρεί ότι αυτά τα ταμεία πρέπει πρωτίστως να χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις του προϋπολογισμού γεωργίας που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί·

21. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή είναι τελικώς πρόθυμοι να καταρτίσουν πρόγραμμα διανομής φρούτων στα σχολεία, προσφέροντας σημαντικό ετήσιο ποσό για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των προβλημάτων υγείας μεταξύ των μαθητών αλλά αποδοκιμάζει το ότι χάθηκε ένας χρόνος επειδή αυτή η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απορρίφθηκε από το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό του 2008·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 α

22. αναγνωρίζει την επιθυμία των Ευρωπαίων πολιτών για ασφαλή και σίγουρη Ευρώπη και επιδοκιμάζει τις αυξήσεις σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008· επισημαίνει τη σπουδαιότητα της αρχής της αλληλεγγύης και της διαφύλαξης του ύψιστου επιπέδου προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

23. τονίζει τη σπουδαιότητα της περαιτέρω χρηματοδότησης που διατίθεται μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ενώ παράλληλα καταπολεμάται η λαθρομετανάστευση και ενισχύεται η προστασία στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών·

Σχετικά με την υποδιαίρεση τομέα 3 β

24. υπενθυμίζει ότι η υποδιαίρεση τομέα 3β καλύπτει ζωτικής σημασίας πολιτικές με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών· επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για τη χαμηλή αύξηση σε σύγκριση με το 2008 που πρότεινε η Επιτροπή για αυτήν την υποδιαίρεση τομέα, ειδικά για εκείνες τις δραστηριότητες που είναι σημαντικές για την Ευρώπη των πολιτών, μερικές εκ των οποίων υπέστησαν ακόμη και μείωση στους προϋπολογισμούς τους·

25. δεν μπορεί να δεχθεί ότι το Συμβούλιο περιέκοψε ακόμη περισσότερο τις πιστώσεις σε αυτές τις "θέσεις για τους πολίτες" και θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλισθούν οι δέοντες πόροι στον σημαντικό αυτό τομέα· επισημαίνει ότι θα κάνει χρήση του μικρού περιθωρίου που απομένει σε αυτήν την υποδιαίρεση τομέα για να χρηματοδοτήσει δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες με στόχο την τόνωση του τομέα αυτού πολιτικής·

Σχετικά με τον τομέα 4

26. σημειώνει τη σημαντική αναδιάταξη των πιστώσεων που διενήργησε το Συμβούλιο στον τομέα 4 και κρίνει ότι τούτο αποτελεί ισχυρή ένδειξη της σοβαρής έλλειψης πόρων υπό το ανώτατο όριο του MFF· επισημαίνει ότι τα ανώτατα όρια του τομέα 4 θα καταστήσουν όλο και πιο απαραίτητη την τακτική χρήση των διατάξεων της ΔΣ· πιστεύει ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επιτρέπουν, ως έχουν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τον ρόλο της ως παγκόσμιος εταίρος·

27. ζητεί από το Συμβούλιο να μην αναλαμβάνει φιλόδοξες πολιτικές δεσμεύσεις όπως αυτές που περιέχονται στα συμπεράσματα της Προεδρίας της 20ής Ιουνίου 2008 στα οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν μεγαλύτερη χρηματοοικονομική στήριξη από την ΕΕ προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ή να δεσμεύεται ταυτόχρονα ως προς τις απαιτούμενες δημοσιονομικές προτάσεις και ενέργειες όταν υπάρχει προφανής αντίφαση με τους διαθέσιμους πόρους υπό το ετήσιο ανώτατο όριο του ισχύοντος MFF·

28. επαναλαμβάνει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μαζική και συγκεκριμένη κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της υπέρογκης αύξησης των τιμών των τροφίμων και της απορρέουσας κρίσης στον τομέα της διατροφής και επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να δοθεί μια υγιής δημοσιονομική απάντηση· υπενθυμίζει ότι τα διαθέσιμα περιθώρια υπό τον τομέα 2 δεν μπορούν να δαπανηθούν για σκοπούς του τομέα 4 δεδομένου ότι το ισχύον ανώτατο όριο του τομέα 4 δεν επαρκεί για τη χρηματοδότηση του μέσου χωρίς να θέσει εν κινδύνω τις υφιστάμενες προτεραιότητες· κρίνει ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια και να εξετάσουν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 για χρηματοδότηση των ποσών που προβλέπονται για επισιτιστική βοήθεια υπό τον τομέα 4· παρόλα αυτά υπενθυμίζει ότι η τελική απόφαση για το κονδύλι αυτό θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και θα συνδυασθεί με μια γενική αξιολόγηση των εν ισχύι μέσων για την πολιτική συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

29. συνεχίζει να υποστηρίζει τη διεργασία ειρήνευσης στην Παλαιστίνη και το Κοσσυφοπέδιο μεταξύ των αμετάβλητων βασικών προτεραιοτήτων του για την οποία πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ επαρκείς πόροι· σημειώνει πάντως ότι ένα επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης ενδέχεται να απαιτήσει αναπρογραμματισμό υπό τον τομέα 4 ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί δημοσιονομική αντιστάθμιση από άλλες θέσεις του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει πόσο σημαντική είναι η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης που χρειάζεται για να παρέχονται εχέγγυα όσον αφορά την ειδική μέριμνα που απαιτείται για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των κονδυλίων της ΕΕ·

30. επιδοκιμάζει την επαναφορά πόρων στη γραμμή σχετικά με την χρηματοδοτική στήριξη για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας επιδοκιμάζει επίσης την υποστήριξη της εκταφής, της αναγνώρισης της ταυτότητας και της επιστροφής των λειψάνων των αγνοουμένων στην Κύπρο·

31. υποστηρίζει την αστυνομική αποστολή που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στο Κοσσυφοπέδιο· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να παράσχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την Αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κράτος Δικαίου στο Κοσσυφοπέδιο (EULEX), ιδίως όσον αφορά την ανάληψη καθηκόντων από την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο (UNMIK) και τις αντίστοιχες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δαπάνες, καθώς και τη συνεργασία με το Γραφείο Συνδέσμου της Επιτροπής στο Κοσσυφοπέδιο· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στις τοπικές δυνάμεις·

32. υπογραμμίζει ότι προτίθεται να βοηθήσει τη Γεωργία στη μακρά και δαπανηρή διεργασία ανασυγκρότησής της και να συμμετάσχει ενεργά στην εξεύρεση κατάλληλης χρηματοδοτικής λύσης, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 για την κατάσταση στη Γεωργία(7)· παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων της ΕΕ και για τη Λευκορωσία· επιμένει συνεπώς να τηρηθεί η πολιτικά και οικονομικά ορθή αρχή της νέας χρηματοδότησης για νέες ανάγκες· επισημαίνει εν προκειμένω την πρόθεση της Επιτροπής να εξετάσει την παροχή έως και 500 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο από το 2008 έως και το 2010 και, εάν είναι αναγκαίο, να δεσμεύσει τα κεφάλαια αυτά σε συνδυασμό με τη διάσκεψη δωρητών για τη Γεωργία·

33. επισημαίνει την αυξανόμενη σημασία της Κοινότητας Ενέργειας και χαιρετίζει την πρόθεση της Τουρκίας να γίνει μέλος της· είναι της γνώμης ότι η είσοδος της Ουκρανίας, της Γεωργίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας στην Κοινότητα Ενέργειας θα πρέπει να διευκολυνθεί και ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν μέτρα ενεργειακής αλληλεγγύης μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών μελών της· αναμένει την έκθεση που θα υποβάλει η Επιτροπή το 2009 σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου 2006/500/ΕΚ της 29ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας(8)·

34. επισημαίνει ότι η προτεραιότητα της ΕΕ για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος έχει επίσης μια εξωτερική διάσταση και ότι οι συναφείς δραστηριότητες, όπως αυτές που συνδέονται με τη συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις πιστώσεις του τομέα 4·

35. υπογραμμίζει το γεγονός ότι το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας αποδείχθηκε ότι συνιστά αποτελεσματικό μηχανισμό χρηματοδότησης αλλά αποδοκιμάζει το ότι το Παγκόσμιο Ταμείο δεν αποτελεί φορέα εκτέλεσης• υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, για την αποτελεσματική εκτέλεση των χορηγήσεων του Παγκόσμιου Ταμείου, θα χρειαστεί να δαπανηθούν αυξημένοι χρηματοδοτικοί πόροι για τεχνική βοήθεια·

36. υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας προβλέπεται να χρηματοδοτεί απρόβλεπτες επείγουσες ανάγκες και φρονεί ότι οι πιστώσεις αυτής της θέσης του προϋπολογισμού είναι αιτιολογημένες και ότι η κατάργηση αυτών των πιστώσεων θα έθετε σε κίνδυνο την ικανότητα της ΕΕ να αντιδράσει δεόντως σε μια πιθανή κατάσταση κρίσης στις αρχές του 2009· επαναφέρει επομένως το ΠΣΠ για το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης και όσον αφορά την παράγραφο 25 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006·

Σχετικά με τον τομέα 5

30. σκοπεύει, ως γενική αρχή, να επαναφέρει τα ποσά του ΠΣΠ που περιέκοψε το Συμβούλιο στον τομέα αυτό· σημειώνει πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα όσον αφορά τις ειδικές πτυχές της κατανομής, από την Επιτροπή, του προσωπικού μεταξύ διοικητικής υποστήριξης και λειτουργιών συντονισμού, τις δυνατότητες αναδιάταξης και την ανάγκη περαιτέρω ενημέρωσης σχετικά με την κτιριακή πολιτική· έχει αποφασίσει να εγγράψει μερικά ποσά στο αποθεματικό για να διασφαλίσει ότι θα λάβει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά σε εύθετο χρόνο·

38. επισημαίνει ότι στο ΠΣΠ του 2009 συνολικό ποσό ύψους 1 120 εκατ. ευρώ εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών εκτός του τομέα 5· θεωρεί ότι το ποσό αυτό είναι σημαντικό·

39. εκφράζει ανησυχίες στο πλαίσιο αυτό διότι τα ποσά που λαμβάνονται από τα επιχειρησιακά κονδύλια των προγραμμάτων για να χρηματοδοτηθούν εκτελεστικοί οργανισμοί αυξάνονται συνεχώς και έχουν ήδη φθάσει σε σημαντικό επίπεδο - χρηματοδότηση άνω των 1300 υπαλλήλων το 2009· θα ήθελε να αποκτήσει σαφέστερη εικόνα των επιπτώσεων της δημιουργίας εκτελεστικών οργανισμών και της επέκτασης των καθηκόντων τους για εκείνες τις γενικές διευθύνσεις οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτέλεση των σχετικών προγραμμάτων πριν αναλάβουν οι εκτελεστικοί οργανισμοί·

40. σημειώνει ότι τρέχοντα στοιχεία έδειξαν ότι στις γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής, ο λόγος μεταξύ προσωπικού με καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης και συντονισμού και εκείνου που ασκεί επιχειρησιακά καθήκοντα μπορεί να ποικίλει σημαντικά· ζητεί από την Επιτροπή ανάλυση των λόγων στους οποίους οφείλονται αυτές οι αποκλίσεις·

41. αναμένει ότι θα ενημερωθεί πλήρως για όλες τις εξελίξεις σχετικά με την αποκαλούμενη μεταρρύθμιση του προσωπικού "Holmquist" εντός της Επιτροπής·

42. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) να συνεχίσει τις προσπάθειές της για εξορθολογισμό και συντόμευση των κύκλων των διαγωνισμών· εκτιμά ότι η EPSO πρέπει να αποκτήσει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να υποστηριχθούν οι προσπάθειες που έχει αναλάβει για να βελτιώσει τις εσωτερικές διαδικασίες και μεθόδους της και να επισπεύσει τη διαχείριση των καταστάσεων επιτυχόντων προκειμένου να παρέχει εχέγγυα ότι μπορεί να διαθέσει στα θεσμικά όργανα το κατάλληλο προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες, περιλαμβανομένης της επάρκειας των κριτηρίων αποδοχής, ιδίως για θέσεις AST·

43. καλεί το Συμβούλιο να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 (OLAF) για να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και να αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο της αποστολής της·

44. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεκτικότητας και συνέπειας που παρατηρείται τακτικά στην πολιτική επικοινωνίας που ακολουθούν οι γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής· τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης μιας συνεπούς και αναγνωρίσιμης "ταυτότητας της ΕΕ" προς χρήση σε όλα τα μέτρα επικοινωνίας· θα ήθελε επομένως να ενθαρρύνει τις μεμονωμένες υπηρεσίες της Επιτροπής να προσδιορίζουν με ακρίβεια και να συντονίζουν όλες τις δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας που επιτελούνται στο επίπεδό τους·

45. καλεί τα θεσμικά όργανα να συντονίσουν συστηματικά τις προσπάθειές τους με σκοπό:

- να καταστεί προσιτή στους πολίτες η ενημέρωση για τα δικαιώματά τους και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη στα κράτη μέλη,

- να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και η διαφάνεια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω αποτελεσματικών εργαλείων αναζήτησης, της ενοποίησης των κειμένων και με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για τη μορφοποίηση των οδηγιών, των κανονισμών και των αποφάσεων στην πηγή,

- να δημιουργηθεί, βάσει των διαθέσιμων πόρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο, μια ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

46. επιδοκιμάζει την αναμόρφωση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή αλλά προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο των υφισταμένων συμφωνιών· εφιστά την προσοχή στην παράγραφο 47 της διοργανικής συμφωνίας σύμφωνα με την οποία απαιτείται η άδεια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής για τη δημιουργία νέων σχολείων που έχουν επίπτωση στο προϋπολογισμό·

47. υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης της παραγράφου 47 της ΔΣ· καλεί την Επιτροπή να εργασθεί από κοινού με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για τον καθορισμό ειδικής λεπτομερούς διαδικασίας για την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής·

48. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει την έκθεση για τις πιθανές λύσεις σχετικά με την ασφάλεια του φυσικού αερίου της ΕΕ και το μηχανισμό διαφοροποίησης στο διάδρομο NG3, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον πιθανό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην αγορά του φυσικού αερίου χονδρικώς από κράτη μη παραδοσιακούς προμηθευτές (που έχουν μερίδιο μικρότερο από το 5% της αγοράς της ΕΕ) στο διάδρομο NG3 ή στη διευκόλυνση της αγοράς του, είτε με απευθείας αγορά είτε με τη δημιουργία φορέα αγοράς·

Σχετικά με τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες

49. επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να ακολουθήσει τελικά τα αιτήματα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και να λάβει υπόψη τα έσοδα ειδικού προορισμού κατά την κατάρτιση του ΠΣΠ για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για το 2009· θεωρεί ότι τούτο αναμφίβολα αποτελεί ένα βήμα προς περισσότερη διαφάνεια του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει πάντως, σύμφωνα με τις τροπολογίες του στις παρατηρήσεις των θέσεων του προϋπολογισμού του 2008 για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, ότι οι οργανισμοί που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έσοδα που δημιουργούνται από αμοιβές πρέπει να εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν το μέσο των εσόδων ειδικού προορισμού για να έχουν τη δημοσιονομική ευελιξία που χρειάζονται·

50. επισημαίνει ότι οι μικροί οργανισμού τείνουν να έχουν πολύ υψηλό ποσοστό προσωπικού (50% ή και περισσότερο) που ασχολούνται με την εσωτερική διοίκηση του ίδιου του οργανισμού· θα θεωρούσε ότι το θέμα κόστους/αποτελεσματικότητας των μικρών οργανισμών είναι ένα από ζητήματα που πρέπει να εξετάσει η διοργανική ομάδα εργασίας για το μέλλον των αποκεντρωμένων οργανισμών που προβλέπεται να συσταθεί τον Αύγουστο 2008·

51. σημειώνει το πλεόνασμα των 290 εκατ. ευρώ του γραφείου εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς στο τρέχον οικονομικό έτος· θα ήθελε η Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο οιοδήποτε πλεόνασμα εσόδων του γραφείου, που θα είναι άμεση συνέπεια της εσωτερικής αγοράς, να επανέρχεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

52. υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, όπως δημιουργήθηκε από την Συνθήκη Ευρατόμ, είναι ανεξάρτητος οργανισμός και ότι οι επιδοτήσεις του πρέπει να εμφανίζονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ με τρόπο διαφανή·

Σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες

53. υπενθυμίζει ότι η διοργανική συμφωνία επιτρέπει καθ' έκαστο οικονομικό έτος συνολικό ποσό έως € 40 εκατ. για δοκιμαστικά σχέδια και συνολικό ποσό έως € 100 εκατ. για προπαρασκευαστικές ενέργειες εξ ων μέγιστο ποσό € 50 εκατ. μπορεί να χορηγείται σε νέες προπαρασκευαστικές ενέργειες·

54. θεωρεί ότι αυτά τα σχέδια είναι απαραίτητο εργαλείο με το οποίο το Κοινοβούλιο χαράσσει νέες πολιτικές οι οποίες είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών· έχει αναλύσει σειρά ενδιαφερουσών προτάσεων από τις οποίες μικρός αριθμός θα μπορούσε να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω των περιορισμών των ανώτατων ορίων που επιβάλλουν η διοργανική συμφωνία και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

55. επιμένει τα προταθέντα σχέδια και οι ενέργειες που δεν έχουν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2009 λόγω του ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, καλύπτονται ήδη από υπάρχουσα νομική βάση πρέπει στην πραγματικότητα να εκτελεσθούν δυνάμει αυτής της νομικής βάσης και καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί επίσης στις εν λόγω προτάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης για τα πρότυπα σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες· περιμένει από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια και οι ενέργειες θα μνημονεύονται τελικώς στις σχετικές παρατηρήσεις των νομικών βάσεων του προϋπολογισμού του 2009· σκοπεύει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εκτέλεση αυτών των σχεδίων και ενεργειών δυνάμει των νομικών τους βάσεων κατά το οικονομικό έτος 2009·

o

o   o

56. λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις που ενέκριναν οι ειδικές επί του θέματος επιτροπές όπως περιέχονται στην έκθεση Α6-xxxx/2008·

57. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα μαζί με τις τροπολογίες και τις προτάσεις τροποποιήσεων στο τμήμα ΙΙΙ του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1)

EE L 253, 7.10.2000, σ. 42.

(2)

EE L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(3)

EE C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0174.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0175.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0335.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0396.

(8)

ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΓΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2008

1.      Προγράμματα διαρθρωτικών ταμείων και Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην ομαλή και καλή εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σε σχέση με τα νέα προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και τα προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013.

Προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη εμπειριών από το πρώτο στάδιο της περιόδου προγραμματισμού 2000-2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σημειώνοντας την έγκριση των περισσότερων επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων, κρίνουν ότι έχει πλέον μεγάλη σημασία να εξασφαλισθεί ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή με την όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση των αντίστοιχων συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στους κανονισμούς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και τακτικά την πρόοδο της έγκρισης αυτών των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου στα κράτη μέλη, ταυτοχρόνως με την πρόοδο της έγκρισης των κυριότερων σχεδίων.

Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή καλείται να εξακολουθήσει να παρέχει τακτικά ειδικά εργαλεία παρακολούθησης κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού.

Η Επιτροπή καλείται επίσης να υποβάλει ενδεχομένως ενημέρωση των προβλέψεων πληρωμών της για το 2009 το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2008."

2.      Προσλήψεις για τις διευρύνσεις του 2004 και του 2007

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τονίζουν εκ νέου τη σημασία πλήρους κάλυψης των θέσεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007 και επιμένουν ότι τα Όργανα και ιδίως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την επιτάχυνση της γενικής διαδικασίας κάλυψης αυτών των θέσεων με υπαλλήλους. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με στόχο να επιτευχθεί χωρίς καθυστέρηση η ευρύτερη δυνατή βάση κατά γεωγραφική αναλογία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σκοπεύουν να συνεχίσουν την εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση της συνεχιζόμενης διαδικασίας προσλήψεων. Προς το σκοπό αυτό, ζητούν από κάθε Όργανο και την EPSO να υποβάλλουν ανά εξάμηνο, το Μάρτιο και τον Οκτώβριο, έκθεση σχετικά με την πορεία των προσλήψεων συνεπεία των διευρύνσεων του 2004 και του 2007."

3.      Ταμείο Αλληλεγγύης ΕΕ

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ομαλή διαδικασία για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ. Κατά συνέπεια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν τη δέσμευση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία, στο εξής, οποιοδήποτε προσχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού απαιτούμενο για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης θα προορίζεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό."

4.      Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό επείγουσας βοήθειας

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή επιβεβαιώνουν ότι είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ταχεία διαδικασία, τηρουμένης της διοργανικής συμφωνίας για την έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και τη χρησιμοποίηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας."

5.      Δήλωση σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού το 2009

"Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του 2009 και να περιορισθούν τυχόν δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της λήξης της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της διακοπής των δραστηριοτήτων για τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν τα ακόλουθα:

Μεταφορές

Η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να υποβάλει όλες τις αιτήσεις μεταφορών εγκαίρως για την τελευταία τακτική συνεδρίαση της επιτροπής προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 27 Απριλίου 2009.

Εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί αυτή η προθεσμία, όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή θα εξετασθούν από την επιτροπή προϋπολογισμών, αφού διαβιβασθούν αρμοδίως βάσει έκτακτης διαδικασίας.

Διορθωτικοί προϋπολογισμοί

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι κατά την προεκλογική περίοδο ενδέχεται να προκύψουν επείγουσες και απρόβλεπτες αποφάσεις. Οι άσκοπες καθυστερήσεις θα μπορούσαν να αποφευχθούν με μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την ολομέλεια στην επιτροπή προϋπολογισμών."

6.      Ενημέρωση του δημοσιονομικού προγραμματισμού στον τομέα 5

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούν τους Γενικούς Γραμματείς όλων των Οργάνων να υποβάλουν έως το τέλος Οκτωβρίου ενημερωμένη έκθεση σχετικά με το δημοσιονομικό προγραμματισμό των δαπανών διοικητικής λειτουργίας που εμπίπτουν στον τομέα 5."

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1.      Πιστώσεις πληρωμών

1.1.   "Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διορθωτικό προϋπολογισμό εάν οι πιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2009 αποδειχθούν ανεπαρκείς για την κάλυψη των δαπανών του υποτομέα 1α (Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση), του υποτομέα 1β (Συνοχή για ανάπτυξη και απασχόληση), του τομέα 2 (Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων) και του τομέα 4 (Η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος)."

1.2.   "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να αξιολογεί τις ανάγκες πληρωμών σε όλους τους τομείς για ολόκληρο το έτος, βάσει των προβλέψεων που είναι διαθέσιμες στα διάφορα στάδια της διαδικασίας."

2.      Προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και προγράμματα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013

Η Επιτροπή έχει κληθεί να υποβάλει έως το τέλος Οκτωβρίου 2008 ενημέρωση προβλέψεων πληρωμών για το 2009. Λόγω του βαθμού ανασφάλειας όσον αφορά τους όρους εκτέλεσης στα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να βασισθεί για την εν λόγω ενημέρωση και στις ενημερωμένες προβλέψεις πληρωμών που θα παράσχουν τα κράτη μέλη.

3.      Αξιολόγηση των οργανισμών

3.1    "Το Συμβούλιο χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών, όπως δήλωσε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008. Χαιρετίζει επίσης τη δέσμευση της Επιτροπής να μην υποβάλει προτάσεις για νέους ρυθμιστικούς οργανισμούς έως ότου ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση της Επιτροπής.

         Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να του επιτρέψει να εκτιμήσει κατά πόσον οι ρυθμιστικοί οργανισμοί αποτελούν κατάλληλο εργαλείο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών τώρα και στο μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Επιπλέον η αξιολόγηση θα πρέπει να αφορά ιδίως τα εξής σημεία:

-       τη λογική, την αξία και το σκοπό των οργανισμών, σύμφωνα με την καλή διακυβέρνηση,

-       τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών των οργανισμών καθώς και την καλή οργάνωσή τους, περιλαμβανομένων καθοριστικών παραγόντων όπως οι μηχανισμοί προγραμματισμού, υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης,

-       τη διαδικασία του προϋπολογισμού και την υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τη διαχείρισή τους·

Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στην εκτίμηση των εξής:

-       συνοχή μεταξύ των στόχων και δραστηριοτήτων των οργανισμών και των προτεραιοτήτων και στόχων των ενωσιακών πολιτικών,

-       διαφάνεια των εργασιών των οργανισμών,

-       σχέση μεταξύ των οργανισμών και της Επιτροπής και, ενδεχομένως, δεσμός μεταξύ των ρυθμιστικών οργανισμών και των εθνικών οργανισμών,

-       διαχείριση των δημοσιονομικών πόρων των οργανισμών.

Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να παράσχει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατάλληλα εργασία και μέσα ώστε να εκτιμά, στο πλαίσιο της κατανομής της κοινοτικής συνεισφοράς κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, τη συγκρισιμότητα των στόχων απόδοσης, τις διοικητικές και επιχειρησιακές δαπάνες, την εξέλιξη του προσωπικού (τύπους θέσεων και ποσοστό κενών θέσεων) καθώς και τον αντίκτυπο του μεγέθους του οργανισμού.

Η Επιτροπή καλείται να λάβει υπόψη της τη θέση του Συμβουλίου κατά τον καθορισμό του πεδίου και του περιεχομένου της αξιολόγησης αυτής, ώστε να εξασφαλισθεί ότι θα καλύπτονται οι πλέον ενδιαφέρουσες, για το Συμβούλιο, πτυχές, ιδίως στο δημοσιονομικό τομέα. Απαιτείται ανεξάρτητη εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να επιτευχθούν αξιόπιστα, εύρωστα και πλήρη αποτελέσματα."

3.2.   "Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την πρόθεση της Επιτροπής να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως ανήγγειλε στην ανακοίνωσή της "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί - Πορεία προς το μέλλον" της 11ης Μαρτίου 2008.

Θεωρεί ότι μια διοργανική ομάδα θα αποτελέσει βιώσιμη δομή για τον απαιτούμενο εποικοδομητικό διάλογο που θα είναι προσανατολισμένος προς την παραγωγή αποτελεσμάτων και τονίζει ότι όλοι οι σημαντικοί θεσμικοί και νομοθετικοί φορείς καθώς και οι εκπρόσωποι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να συμμετάσχουν στην εν λόγω ομάδα για να εξασφαλισθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ειδικότερα την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της διεξοδικής αξιολόγησης των αποκεντρωμένων οργανισμών όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να επιτρέψει να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν ικανό μέσο, στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών στο παρόν και το μέλλον. Προς το σκοπό αυτό η αξιολόγηση θα πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα οριζόντιας σύγκρισης των αποτελεσμάτων, ει δυνατόν βάσει κοινών δεικτών.

Τα προνόμια της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως ορίζονται για τη δημιουργία νέων αποκεντρωμένων οργανισμών στο σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006, πρέπει να διαφυλάσσονται πλήρως κατά τη διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υφιστάμενων οργανισμών."

4.      Συνέχεια που δίδεται στο σημείο 32 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2008

"Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι πάσα χρηματοδότηση νέων μέτρων οφείλει να τηρεί τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού (ιδίως για τις προδιαγραφές) και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 (ιδίως για τα ανώτατα όρια των διάφορων τομέων).

Καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις απαραίτητες προτάσεις για τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο των διαδικασιών του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2008-2009."


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009

Γενικό πλαίσιο

Η διαδικασία του προϋπολογισμού του 2009 ξεκίνησε σε μια εποχή αλλαγών. Το 2008, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ετοιμάζονται για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, με στόχο να είναι έτοιμες προς εφαρμογή όλες οι διαδικασίες μόλις ολοκληρωθεί η επικύρωση. Στις αρχές του 2009, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συμμετάσχουν στην προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογές, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ολοκληρώνουν το έργο τους των τελευταίων πέντε ετών.

Το φθινόπωρο του 2009, αν η Συνθήκη της Λισαβόνας επικυρωθεί έγκαιρα, το νεοεκλεγμένο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ακολουθήσει μια εντελώς νέα δημοσιονομική διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2010, με βάση πρόταση της τρέχουσας Επιτροπής αλλά με νέα Επιτροπή που θα αναλάβει επίσημα καθήκοντα μόλις το Νοέμβριο.

Παράλληλα, και στο γενικό αυτό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολόγησε εκτενή επιχείρηση αξιολόγησης και ανανέωσης. Η ομάδα εργασίας για την κοινοβουλευτική μεταρρύθμιση έχει ήδη υποβάλει ορισμένες ενδιαφέρουσες και τολμηρές προτάσεις που βρίσκονται τώρα στη φάση της ολοκλήρωσης και μερικές από αυτές μάλιστα έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Θα ακολουθήσει προβληματισμός και για τα λοιπά θέματα, ο οποίος θα μεταβάλει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου.

Ένα από τα κύρια θέματα στις συζητήσεις της ομάδας εργασίας ήταν η καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, ένα στοιχείο είναι η πλήρης ευθυγράμμιση των νομοθετικών και πολιτικών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου με τις δημοσιονομικές αποφάσεις που λαμβάνει ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Φυσικά, τούτο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Επιτροπή Προϋπολογισμών και επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις της με τις άλλες επιτροπές του ΕΚ: εδώ, η στενή και εντατική συνεργασία αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου το Κοινοβούλιο να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες του ευθύνες στο θεσμικό πλαίσιο, σε σχέση ισοτιμίας με το Συμβούλιο.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εισηγήτριά σας για τον προϋπολογισμό του 2009 θα καταβάλει συνεπώς κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει απρόσκοπτη, γενικευμένη και εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας για τον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους.

ΣΤΗΝ COBU

Αρχίζοντας από το πρώτο Ψήφισμα σχετικά με το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες για το 2009, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια παράλληλα με το ψήφισμα των πολιτικών ομάδων για την ΕΣΠ, η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να προτείνει να δοθεί αρχικά μεγαλύτερη προσοχή στο γενικό πλαίσιο για τον προϋπολογισμό του 2009 και να μελετηθούν προσεκτικά, ο δημοσιονομικός προγραμματισμός της Επιτροπής και ο αναπρογραμματισμός που διαφαίνεται ήδη εν μέρει στο έγγραφο για την ΕΣΠ της Επιτροπής. Δεδομένης της κατάστασης όσον αφορά τα περιθώρια, ιδιαίτερα στους τομείς 1α και 4 του ΠΔΠ, όποια απόφαση για αναπρογραμματισμό καταστεί τελικά αναγκαία θα είναι καθοριστική και πρέπει να παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

Η διαδικασία προβληματισμού θα επιτρέψει στην COBU να αξιολογήσει ήδη από τώρα το προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής σε μεγάλη λεπτομέρεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν κατάλληλα υπόψη όλες οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Το δεύτερο ψήφισμα της COBU, Ψήφισμα σχετικά με το ΠΣΠ του 2009, που ήταν προγραμματισμένο για τη σύνοδο του Ιουλίου του 2008, έχει ως στόχο την υποβολή ήδη από τώρα συγκεκριμένων προτάσεων σε επίπεδο επιμέρους τομέων πολιτικής . Η εισηγήτριά σας αναμένει από τις λοιπές επιτροπές του ΕΚ να έχουν σημαντική συμβολή, είτε άμεσα με την υποβολή γνωμοδοτήσεων είτε έμμεσα με διμερείς επαφές ή συναντήσεις με την ίδια.

ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων με τις νομοθετικές επιτροπές του ΕΚ, με περιόδους προβληματισμού μεταξύ των επιμέρους φάσεων του διαλόγου, η εισηγήτριά σας έχει ήδη προσκαλέσει τους άλλους εισηγητές επί του προϋπολογισμού για μια πρώτη πολυμερή συνάντηση το Μάρτιο, την οποία θα ακολουθήσουν τρεις ακόμη, το Μάιο, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2008.

Οι συναντήσεις αυτές των εισηγητών του προϋπολογισμού για το 2009 θα συμπληρώσουν τις καθιερωμένες επισκέψεις στις άλλες επιτροπές, που καλείται συνήθως να πραγματοποιεί ο εισηγητής της COBU το πρώτο εξάμηνο του έτους.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Τρεις πολυμερείς συναντήσεις με τις άλλες επιτροπές πριν από τις θερινές διακοπές του Κοινοβουλίου ίσως επιτρέψουν την εκπλήρωση μιας σημαντικής πρόβλεψης της Διοργανικής Συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή οικονομική διαχείριση, δηλ. να υποβάλλεται στην Επιτροπή κατάλογος των επικρατέστερων δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών πριν από το φθινόπωρο, ώστε να έχει επαρκή χρονικά περιθώρια να αποκρίνεται στις επιθυμίες του Κοινοβουλίου. Τούτο θα δώσει επίσης στο Κοινοβούλιο περισσότερο χρόνο για την κατάρτιση μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης και ισόρροπης δέσμης των δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που επιθυμεί να υλοποιήσει κατά το οικονομικό έτος 2009.

MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Για το έργο που σκιαγραφείται παραπάνω, η εισηγήτριά σας επιθυμεί να διαθέσει στην Επιτροπή προϋπολογισμών μια δέσμη θεματολογικών δελτίων ως κοινή βάση συζήτησης.

Τα θεματολογικά αυτά δελτία για επιλεγμένους τομείς πολιτικής θα πρέπει να θεωρούνται εργασία σε εξέλιξη, αρχίζουν δε με τη συνόψιση και το σχολιασμό των σημαντικότερων στοιχείων του προϋπολογισμού για έναν συγκεκριμένο τομέα πολιτικής, όπως τα έσοδα και τα ποσοστά εκτέλεσης, τα πολυετή προγράμματα και οι προϋπολογισμοί τους, οι προϋπολογισμοί και το προσωπικό των οργανισμών, καθώς και βασικές πληροφορίες για τα ΔΣ / ΠΕ και για άλλες σχετικές γραμμές του προϋπολογισμού.

Τα θεματολογικά δελτία, που θα βοηθήσουν επίσης την εισηγήτρια στις συναντήσεις της με τις άλλες αρμόδιες επιτροπές για καθέναν από τους τομείς πολιτικής, θα μετεξελίσσονται σταδιακά σε έγγραφα εργασίας σε συνέχεια των συζητήσεων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, και θα λαμβάνουν υπόψη κι άλλα σημαντικά στοιχεία, όπως οι προτεραιότητες της Επιτροπής όπως διακρίνονται ήδη στην ΕΣΠ, και τις νομοθετικές προτεραιότητες του ίδιου του Κοινοβουλίου, όπως καθορίζονται από τις αρμόδιες επιτροπές.

Η εισηγήτρια σκοπεύει να έχει στη διάθεσή της, έγκαιρα ώστε να χρησιμοποιηθούν στην προετοιμασία του ψηφίσματος σχετικά με το ΠΣΠ, μια σειρά από έγγραφα εργασίας που να συνδυάζουν το δημοσιονομικό πλαίσιο με τις πολιτικές προτεραιότητες και να παρέχουν πλήρη και συνεπή εποπτεία των κύριων τομέων πολιτικής. Τούτο θα επιτρέψει στην εισηγήτρια να συναγάγει, μαζί με την επιτροπή, βάσιμα συμπεράσματα σχετικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες για το 2009, οι οποίες στη συνέχεια να μεταφερθούν σε τροπολογίες του προϋπολογισμού για την πρώτη ανάγνωση του προσεχούς έτους.

Με τον τρόπο αυτό, η εισηγήτρια προτίθεται να καλύψει τους ακόλουθους τομείς πολιτικής:

01 - Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις

02 - Επιχειρήσεις

04 - Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

05 - Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

06 - Ενέργεια και μεταφορές

07 - Περιβάλλον

08 - Έρευνα + 10 - άμεση έρευνα

09 - Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας

11 - Αλιεία και Θαλάσσιες υποθέσεις

12 - Εσωτερική αγορά + 14 - Φορολογία και τελωνειακή ένωση

13 - Περιφερειακή πολιτική

15 - Εκπαίδευση και πολιτισμός

16 - Επικοινωνία

17 - Υγεία και προστασία των καταναλωτών

18 - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

19 - Εξωτερικές σχέσεις

21 - Ανάπτυξη και Σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ

22 - Διεύρυνση

23 - Ανθρωπιστική βοήθεια

Στο παρόν έγγραφο εργασίας επισυνάπτονται ορισμένα βασικά θεματολογικά δελτία, έτοιμα για περαιτέρω ανάπτυξη. Σύντομα θα υποβληθούν τα περισσότερα από τα έγγραφα.

Προκειμένου να συναγάγει τα συμπεράσματά της, η εισηγήτρια μπορεί, σε μεταγενέστερο στάδιο της "εργασίας σε εξέλιξη", να κρίνει σκόπιμο το συνδυασμό τομέων πολιτικής: Για παράδειγμα, μπορεί, προκειμένου να είναι δυνατή μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του τομέα 4 του ΠΔΠ, ορισμένοι τομείς πολιτικής να εξεταστούν μαζί.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εισηγήτριά σας θα επιθυμούσε, επιπλέον της συγκεκριμένης προσέγγισης κατά τομείς πολιτικής, που την θεωρεί εξαιρετικά χρήσιμη για τη συνέπεια των τροπολογιών του προϋπολογισμού, να λάβει επίσης υπόψη τις οριζόντιες πτυχές της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Για το σκοπό αυτό, προτίθεται να δημιουργήσει μικρό αριθμό εγγράφων εργασίας για κύριους τομείς του προϋπολογισμού που, λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα τους, ενδέχεται να μην τύχουν της προσοχής που τους αξίζει σε περίπτωση που ακολουθηθεί αποκλειστικά προσέγγιση κατά τομείς πολιτικής. Τέτοιοι οριζόντιοι βασικοί τομείς είναι, μεταξύ άλλων, οι οργανισμοί της ΕΕ ή οι διοικητικές δαπάνες, και πρέπει να τους αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ αριθ. 2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 2009

1.       Εισαγωγή

1.      Τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες (ΔΣ/ΠΕ) αποτελούν σημαντικά μέσα που έχει στη διάθεση του το Κοινοβούλιο για τη διατύπωση των προτεραιοτήτων του και τη θέσπιση νέων πρωτοβουλιών που μπορεί να οδηγήσουν στην υποβολή και τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων για τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων της ΕΕ.

ΔΣ/ΠΕ στο δημοσιονομικό κανονισμό

2.     Η γενική βάση για τα ΔΣ/ΠΕ είναι το άρθρο 49 του δημοσιονομικού κανονισμού, που περιγράφει τις εξαιρέσεις από τη γενική αρχή του προϋπολογισμού σύμφωνα με την οποία είναι δυνατόν να εγγράφονται πιστώσεις στο γενικό προϋπολογισμό μόνο αν έχει προηγουμένως εγκριθεί βασική νομική βάση. Έτσι για τα ΔΣ και τις ΠΕ προηγείται η δημοσιονομική απόφαση και η αντίστοιχη νομοθετική απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο κατόπιν. Το άρθρο 49, παρ. 6, του ΔΚ αναφέρει ότι Κατά παρέκκλιση ... οι ακόλουθες [ΠΠ / ΠΑΥ] είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται χωρίς νομική πράξη, ενόσω οι ενέργειες για των οποίων τη χρηματοδότηση προορίζονται εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Ένωση.

3.     Σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό, τα δοκιμαστικά σχέδια είναι "σχέδια πειραματικού χαρακτήρα με σκοπό τη δοκιμή του εφικτού μιας ενέργειας και της χρησιμότητάς της. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη."

4.     Ως προπαρασκευαστικές ενέργειες ορίζονται ενέργειες " με σκοπό την προετοιμασία προτάσεων για την έγκριση μελλοντικών ενεργειών. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες πρέπει να ακολουθούν συνεπή προσέγγιση και μπορούν να λαμβάνουν διάφορες μορφές. Οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων είναι δυνατόν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό μόνο επί τρία διαδοχικά οικονομικά έτη το πολύ. Η νομοθετική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από το τέλος του τρίτου οικονομικού έτους".

ΔΣ / ΠΕ στη Διοργανική Συμφωνία

5.     Εκτός από το δημοσιονομικό κανονισμό, το δεύτερο σημαντικό κείμενο σε σχέση με τα ΔΣ / ΠΕ είναι η Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006, που καθορίζει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια το πλαίσιο και ορισμένους οιονεί “εκτελεστικούς κανόνες”.

6.     Στην παράγραφο Δ του παραρτήματος II της ΔΣ ορίζεται ότι Προκειμένου η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκτιμήσει εγκαίρως τη δυνατότητα εκτέλεσης των τροπολογιών που προβλέπονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, με σκοπό τη δημιουργία νέων προπαρασκευαστικών δράσεων ή πιλοτικών σχεδίων ή την παράταση των υφισταμένων, τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής ενημερώνουν την Επιτροπή μέχρι τα μέσα Ιουνίου για τις προθέσεις τους στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση συνεννοήσεων στην πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου.

7.     Στη Διοργανική Συμφωνία περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα σαφή δημοσιονομικά ανώτατα όρια για τα ΔΣ / ΠΕ: Επιπλέον τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να περιορίσουν το συνολικό ποσό των πιστώσεων για πιλοτικά σχέδια σε 40 εκατομμύρια ΕUR ανά οικονομικό έτος. Επίσης συμφωνούν να περιορίσουν σε 50 εκατομμύρια ΕUR το συνολικό ποσό των πιστώσεων για νέες προπαρασκευαστικές δράσεις ανά οικονομικό έτος και σε 100 εκατομμύρια ΕUR το συνολικό ποσό των πιστώσεων που δεσμεύονται πραγματικά για τις προπαρασκευαστικές δράσεις".

2.       ΔΣ και ΠΕ που εγκρίθηκαν στον προϋπολογισμό του 2008

Δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία

8.     Στον προϋπολογισμό του 2008 περιλαμβάνονται 24 ΔΣ και 27 ΠΕ, σε 51 συνολικά γραμμές του προϋπολογισμού (βλ. παράρτημα). Το χαμηλότερο ποσό που διατέθηκε ήταν 0,15 εκατ. ευρώ (ΠΑΥ) για το ΔΣ του τομέα 2 (Αειφορική γεωργία και διατήρηση του εδάφους), και το μεγαλύτερο 6,5 εκατ. ευρώ (ΠΑΥ) για τον τομέα 2 (Θαλάσσια πολιτική).

9.     To συνολικό ποσό για δοκιμαστικά σχέδια το 2008 ανήλθε σε 38,15 εκατ. σε ΠΑΥ (33,4 εκατ. σε ΠΠ). Από το ποσό αυτό, 8,5 εκατ. ευρώ προορίζονταν για τον τομέα 1Α, 11,15 εκατ. για τον τομέα 2, 2 εκατ. για τον τομέα 3Α, 6,5 εκατ. για τον τομέα 3Β και 10 εκατ. για τον τομέα 4 (πάντα σε ΠΑΥ).

10.   Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που εγκρίθηκαν ανήλθαν συνολικά σε 69,17 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ (65,7 εκατ. σε ΠΠ). Το μεγαλύτερο μερίδιο αναλογούσε στον τομέα 4 με 21,67 εκατ.. Για τον τομέα 2 διατέθηκαν 14 εκατ. ευρώ, για τον τομέα 3Β 3 εκατ. και για τον τομέα 3Α ένα εκατ. (πάντα σε ΠΑΥ).

Εκτέλεση

11.   Η Επιτροπή υπέβαλε τώρα την τελική της προσωρινή έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών για το 2008, στην οποία περιλαμβάνονται πληροφορίες για κάθε σχέδιο/ενέργεια. Μαζί με το ΠΣΠ του 2009 θα διαβιβαστεί μια δεύτερη, λεπτομερέστερη έκθεση, η οποία επίσης θα περιλαμβάνει στοιχεία για τα ΔΣ/ΠΕ που βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, δηλ. για τα οποία δεν αναλήφθηκαν νέες υποχρεώσεις το 2008, αλλά υπάρχουν ακόμη πιστώσεις πληρωμών.

12.   Σύμφωνα με την πρώτη ενδιάμεση έκθεση, η Επιτροπή εξετάζει ακόμη ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος για την εκτέλεση των έξι(1) από τα 51 ΔΣ/ΠΕ που εγκρίθηκαν αφού είχε ήδη αρχίσει η εκτέλεση των άλλων 45 σχεδίων.

13.   Ο γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό του 2008 θα υποβάλει έγγραφο εργασίας προκειμένου η Επιτροπή να αποφασίσει αν οι προφανείς αυτές δυσκολίες στην εκτέλεση μπορούν να δικαιολογηθούν.

14.    Από την άλλη πλευρά, η εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2009 θα συναγάγει ορισμένα συμπεράσματα με βάση την πείρα που έχει αποκτήσει η COBU από τα ΔΣ/ΠΕ που εγκρίθηκαν τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το τόσο σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργαλείο.

3.      Συμπεράσματα για το 2009

Πόροι

15.   Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι σε τελευταία ανάλυση τα πλαίσια στα οποία πρέπει να κινούνται όλα τα ΔΣ / ΠΕ είναι τα γενικά ανώτατα όρια του ΠΔΠ 2007 - 2013. Τούτο σημαίνει ότι σε περίοδο έλλειψης πόρων ενδέχεται σε κάποιο στάδιο το Κοινοβούλιο να μην μπορέσει να εγκρίνει ΔΣ / ΠΕ έως το μέγιστο επίπεδο χρηματοδότησης που επιτρέπει η Διοργανική Συμφωνία (40 εκατ. ευρώ για ΔΣ και 100 εκατ. ευρώ για ΠΕ, ετησίως), απλώς και μόνο επειδή δεν θα μένει αντίστοιχο περιθώριο έως το ανώτατο όριο του σχετικού τομέα του ΠΔΠ.

16.   Η γενική εισηγήτριά σας για τον προϋπολογισμό του 2009 θα επιθυμούσε να δώσει εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Σύμφωνα με το έγγραφο ΕΣΠ της Επιτροπής, το περιθώριο του τομέα 3Β για το 2009 θα είναι «περί τα 20 εκατ. ευρώ». Το 2008, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ΔΣ / ΠΕ αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ, ως επί το πλείστον νέα. Δεδομένου ότι τα ΔΣ / ΠΕ δεν περιλαμβάνονται στο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής(2), το εκτιμώμενο περιθώριο των 20 εκατ. ευρώ στον τομέα 3Β για το 2009 δεν λαμβάνει υπόψη και τυχόν πόρους που έχουν διατεθεί για ΔΣ / ΠΕ. Αν το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να συνεχίσει όλα τα σχέδια / ενέργειες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2008, το περιθώριο θα συρρικνωνόταν σε 10 εκατ. ευρώ. Αν, σε δεύτερη φάση, το Κοινοβούλιο επιθυμούσε να εγγράψει στον προϋπολογισμό του 2009 ίσο αριθμό νέων ΔΣ / ΠΕ με εκείνον του 2008, δηλ. περί τα 10 εκατ. ευρώ, οι πιστώσεις θα έφταναν το ανώτατο όριο του τομέα 3Β και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως περιθώριο κινήσεων για την αύξηση του ΠΣΠ της Επιτροπής σε άλλη γραμμή του ίδιου τομέα.

17.   Όλες οι νεοεγγραφείσες στον προϋπολογισμό δραστηριότητες της ΕΕ, θα μειώσουν το διαθέσιμο περιθώριο του ΠΔΠ, περιορίζοντας έτσι ασφυκτικά την πρόσβαση του Κοινοβούλιο στο μέσο των ΔΣ / ΠΕ. Και τούτος είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται λεπτομερής εξέταση πρωτοβουλιών της Επιτροπής όπως η δημιουργία νέων οργανισμών.

18.   Μετά την υποβολή του ΠΣΠ στις 6 Μαΐου, η εισηγήτρια θα εκτιμήσει κατά πόσο τα περιθώρια που απομένουν στους διάφορους τομείς θα επιτρέπουν την επαρκή χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του ΕΚ.

Συγχρονισμός

19.   Η γενική εισηγήτριά σας για τον προϋπολογισμό του 2009 προτίθεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να είναι σε θέση να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τις προθέσεις του Κοινοβουλίου όσον αφορά τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες πριν από τη θερινή διακοπή, τηρώντας τη σχετική υποχρέωση που προβλέπεται στη Διοργανική Συμφωνία. Ο στόχος αυτός έχει επιβεβαιωθεί στην παράγραφο 9 του ψηφίσματος για το δημοσιονομικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες για το 2009, που ενέκρινε η COBU κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Μαρτίου.

20.   Κατά την πρώτη πολυμερή συνάντηση που είχε η εισηγήτριά σας στα τέλη Μαρτίου με τους άλλους εισηγητές για τον προϋπολογισμό, έκανε ήδη γνωστή την πρόθεσή της αυτή στις επιτροπές του ΕΚ. Αναμένεται να ακολουθήσουν άλλοι τρεις γύροι πολυμερών συνομιλιών, το Μάιο, τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο του 2008, η δε συνεδρίαση του Μαΐου θα αφιερωθεί σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εκτιμήσεις των επιτροπών για τα ΔΣ / ΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη και για τις πρώτες ιδέες τους σχετικά με νέα σχέδια / ενέργειες.

21.   Για την εισηγήτριά σας, η προσπάθεια αυτή, να καταρτιστεί κατάσταση των επικρατέστερων ΔΣ / ΠΕ πριν από τη θερινή διακοπή δεν αποτελεί απλά τυπική υποχρέωση συμμόρφωσης στο γράμμα της Διοργανικής Συμφωνίας, αλλά απορρέει από την πεποίθησή της, ότι μια συνεπής και ισόρροπη επιλογή σχεδίων / ενεργειών, μετά από ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση και προβληματισμό, θα μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο και τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών του Κοινοβουλίου.

Εκτελεσιμότητα

22.   Πρώτον, θα προσφέρει στην Επιτροπή χρόνο για να εκφραστεί εποικοδομητικά για τα σχέδια του Κοινοβουλίου. Όπως υπογραμμίζεται στην Επιστολή Εκτελεσιμότητας σχετικά με την πρώτη ανάγνωση του σχεδίου προϋπολογισμού του 2008 στο Κοινοβούλιο, γνωρίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές προσφέρουν στο ΕΚ μια πολύτιμη ευκαιρία να θέσει σε δοκιμασία τις νέες αντιλήψεις και προτεραιότητες και να προωθήσει νέες ιδέες και προγράμματα, η Επιτροπή προσπαθεί να τις εκτελεί κάθε χρόνο. Η Επιτροπή θα θεωρούσε ευπρόσδεκτες περαιτέρω επαφές με το Κοινοβούλιο, προκειμένου το τελευταίο να παρουσιάσει το σκεπτικό των προτάσεών του και να εκφράσει τις επιθυμίες του. ... Υπάρχουν ορισμένες πρωτοβουλίες που η Επιτροπή επικροτεί στο σύνολό τους, υπάρχουν όμως και άλλες ... που μπορεί να απαιτούν προσαρμογές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εκτέλεση, ή που θα μπορούσαν να καλυφθούν από υπάρχουσες ή νέες νομικές βάσεις.

23.   Οι εισηγητές σας υπογραμμίζουν ότι παραμένει εξουσία του Κοινοβουλίου η έγκριση, στα πλαίσια των περιορισμών που θέτει η Διοργανική Συμφωνία, οποιωνδήποτε ΔΣ / ΠΕ κρίνει ότι προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες και ότι, παρά τις ενδεχόμενες επιφυλάξεις της, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχημένη εκτέλεση των σχεδίων / ενεργειών που εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Πάντως, μια ξεκάθαρη παρουσίαση της επιθυμητής φύσης των ΔΣ / ΠΕ, ακολουθούμενη από ουσιαστικό διάλογο μεταξύ των θεσμικών οργάνων σχετικά με τα πιθανά εμπόδια στην εκτέλεση και τον τρόπο υπέρβασής τους θα ήταν ασφαλώς προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων.

Εμβέλεια της δράσης

24.   Δεδομένου ότι στη Διοργανική Συμφωνία και το ΠΔΠ οι πόροι είναι περιορισμένοι και τα ανώτατα όρια καθορισμένα, οι εισηγητές σας επιθυμούν να επιστήσουν την προσοχή στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα κονδυλίων για νέα ΔΣ / ΠΕ θα επηρεαστεί στο βαθμό που συνεχιστεί η χρηματοδότηση των υπαρχόντων ΔΣ και ΠΕ. Είναι, επομένως, άκρως σημαντικό, να γνωρίζουμε ήδη από τα πρώτα στάδια της προετοιμασίας για τη διαδικασία του προϋπολογισμού, ποια σχέδια / ενέργειες μπορεί να μην χρειάζεται να συνεχιστούν το επόμενο οικονομικό έτος.

25.   Προς το παρόν, η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι το 2008 μπορούν να τερματιστούν τα ακόλουθα ΔΣ / ΠΕ:

1) Επειδή είναι ενσωματωμένα σε νομική βάση:

07 03 10 - Natura 2000 (νομική βάση: Life +)

19 09 02 — Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος      στη Λατινική Αμερική

19 10 01 05 — Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου          εισοδήματος στην Ασία

2) Επειδή δεν ήταν εκτελέσιμα:

15 04 48 - Διάσωση των ιστορικών ευρημάτων περιφερειακών μουσείων μέσω της ψηφιοποίησης των αρχείων τους

15 04 49 - Προώθηση της περιφερειακής συσπείρωσης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

18 06 07 01— Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών μέτρων στο πεδίο της νομοθεσίας περί συμβάσεων

3) Για άλλους λόγους:

01 04 11 - Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη(3)

Οι εισηγητές σας θεωρούν ότι, ήδη τώρα, το ταχύτερο δυνατόν, η COBU θα πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να ακολουθήσει την επιχειρηματολογία της Επιτροπής και να συμφωνήσει να διακόψει τα ανωτέρω ΔΣ / ΠΕ.

Συμπερασματική παρατήρηση

26.   Σε γενικές γραμμές, κατά τους εισηγητές σας, η επιτυχία του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση καταλόγου δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών δεν θα πρέπει να κρίνεται με βάση τον αριθμό ΔΣ / ΠΕ που εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Οι εισηγητές σας θα συνιστούσαν μάλλον την επικέντρωση στην ποιότητα και την εκτελεσιμότητα των προτεινόμενων ΔΣ / ΠΕ, που μπορεί να βελτιωθούν αν οι διαθέσιμοι πόροι για κάθε σχέδιο / ενέργεια υπερβούν ένα κρίσιμο ποσό. Η εκτέλεση ενός κάπως μικρότερου και περισσότερο επικεντρωμένου καταλόγου ΔΣ / ΠΕ με σημαντική χρηματοδότηση για καθένα από αυτά ίσως είναι πιο εύκολη για την Επιτροπή και παρακολουθείται πιο εύκολα από το Κοινοβούλιο. Η δημιουργία δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών δεν θα πρέπει να αποτελεί αφεαυτής στόχο, αλλά να μάλλον μέσο που να επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να επηρεάζει άμεσα τη θέσπιση νέων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

27.   Η εισηγήτριά σας ελπίζει ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών, σε στενή συνεργασία τις άλλες επιτροπές του ΕΚ, θα μπορέσει να καταλήξει σε έναν κατάλογο δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2009

Ø ισόρροπο

Ø περιεκτικό

Ø επικεντρωμένο

Ø που να δημιουργεί ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τους ευρωπαίους πολίτες στη μορφή χρήσιμων και εφικτών μελλοντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Παράρτημα

Δοκιμαστικά σχέδια στον προϋπολογισμό του 2008

Γραμμή του προϋπολογισμού

ΓΔ της Επιτροπής

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2008

(σε εκατ. ευρώ)

ΠΑΥ

ΠΠ

Τομέας 1Α

 

 

 

02 02 03 04

ENTR

Erasmus «Νεαροί επιχειρηματίες»

3

2

02 02 12

ENTR

Διευκόλυνση της πρόσβασης των βιοτεχνών και των μικρών οικοδομικών επιχειρήσεων στην ασφάλιση για να ενθαρρυνθεί η καινοτομία και η προώθηση των οικολογικών τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1,5

1

04 04 10

EMPL

Συνοδευτικά μέτρα για τους εργαζόμενους κατά τη βιομηχανική αλλαγή

1

0,5

04 04 11

SANCO

"Νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας: βέλτιστες πρακτικές για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης και των προσόντων των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας" και των αποδοχών τους

1

1

15 02 30

EAC

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας: Βελτίωση της εκπαίδευσης με υποτροφίες και ανταλλαγές

2

2

Σύνολο τομέα 1Α

8,5

6,5

 

Τομέας 2

 

 

 

05 01 04 08

AGRI

Αειφόρος γεωργία και διατήρηση της ποιότητας των εδαφών με απλουστευμένες τεχνικές καλλιέργειας

0,15

0,15

07 03 12

TREN

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη και την ανταλλαγή πείρας για την αειφόρο ανάπτυξη σε αστικό περιβάλλον

1,5

1,5

07 04 04

ENV

Συνεργασία ανάμεσα στα κράτη μέλη για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών

3,5

2

11 09 02

FISH

Δικτύωση και βέλτιστες πρακτικές στη θαλάσσια πολιτική

4

4

17 01 04 06

SANCO

Βελτιωμένες μέθοδοι για φιλοζωική παραγωγή και μεταφορά

1

1

17 03 13

ENVI

Εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του θείου στη Βαλτική Θάλασσα

1

1

Σύνολο τομέα 2

11,15

9,65

 

Τομέας 3Α

 

 

 

18 04 09

JLS

Δημιουργία, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, μηχανισμού ταχείας προειδοποίησης σε περίπτωση απαγωγής ή εξαφάνισης παιδιών

1

1

18 06 08

Προς επιβεβαίωση

Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών μέτρων στο πεδίο της νομοθεσίας περί συμβάσεων

1

0,75

Σύνολο τομέα 3Α

2,0

1,75

 

Τομέας 3Β:

 

 

 

15 04 45

EAC

Κινητικότητα καλλιτεχνών

1,5

1,5

15 04 48

Προς επιβεβαίωση

Διάσωση των ιστορικών ευρημάτων περιφερειακών μουσείων μέσω της ψηφιοποίησης των αρχείων τους

0,5

0,5

15 06 08

ADMIN

Erasmus για τη δημόσια διοίκηση

1

1

16 03 05

COMM

Euroglobe

1

1

16 03 06

COMM

Πρότυπα δίκτυα πληροφόρησης (PIΝ)

1,5

1,5

17 02 03

SANCO

Μέτρα ελέγχου στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές

1

1

 

Σύνολο τομέα 3Β:

6,5

6,5

 

Τομέας 4

 

 

 

07 02 03

ENVI

Παρακολούθηση του περιβάλλοντος στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμμα πλαίσιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας της Μαύρης Θάλασσας

1

1

19 08 01 04

AIDCO/RELEX

Δράσεις πρόληψης και αποκατάστασης για τον βυθό της Βαλτικής Θάλασσας

2,5

2,5

21 04 06

AIDCO/DEV

Διαχείριση υδάτινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες

3

3

21 05 01 05

AIDCO/DEV

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των δαπανών στους τομείς της υγείας και της παιδείας

0,5

0,5

22 02 08

ELARG

Διατήρηση και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές συρράξεως

3

2

 

Σύνολο τομέα 4

10,0

9,0

 

ΣΥΝΟΛΟ δοκιμαστικών σχεδίων

 

38,15

33,4

Προπαρασκευαστικές ενέργειες στον προϋπολογισμό του 2008

Γραμμή του προϋπολογισμού

ΓΔ της Επιτροπής

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2008

(σε εκατ. ευρώ)

ΠΑΥ

ΠΠ

Τομέας 1α

 

 

 

01 04 11

Προς επιβεβαίωση

Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη

1,5

2

02 02 08

ENTR

Εξέχοντες ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί

2,5

2,5

02 02 11

ENTR

GMES

3

3

04 04 01 07

JLS

Εξομοίωση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά τη βία εις βάρος γυναικών και παιδιών

1,5

1

05 01 04 091

REGIO

CURE (Συνέλευση για την Αστική και την Αγροτική Ευρώπη)

1,5

1,5

06 01 04 11

TREN

Τα ευρωπαϊκά νησιά για μια κοινή ενεργειακή πολιτική

3

3

06 04 09

TREN

Ταμείο επενδύσεων για ανανεώσιμες μορφές ενέργειες και βιολογικά διυλιστήρια

3

3

06 07 05

TREN

Διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας στα σημεία διέλευσης των βορειοανατολικών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (από άποψη ασφάλειας και εξασφάλισης της κυκλοφορίας)

3,5

3

07 04 05

ENVI

Ικανότητα ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

4

09 03 03

INFSO

Δημιουργία διαδικτυακού συστήματος για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και τη συμμετοχή του κοινού

5

4,85

15 02 23

EAC

Πρόγραμμα τύπου «Erasmus» για τους μαθητευόμενους

1

1,08

Σύνολο τομέα 1Α

29,5

28,93

 

Τομέας 2

 

 

 

07 03 10

ENVI

Natura 2000

1

1,6

07 03 13

ENVI

Ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας κατά μήκος των ακτών και διαχείρισης κινδύνου

1

1

11 09 01

FISH

Θαλασσια πολιτική

6,5

6,5

15 04 49

To be confirmed

Προώθηση της περιφερειακής συσπείρωσης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας

1,5

1,5

17 04 03 03

SANCO

Σημεία ελέγχου (σταθμοί ανάπαυσης) στη μεταφορά ζώων

4

4

Σύνολο τομέα 2

14

14,6

 

Τομέας 3Α

 

 

 

18 03 12

JLS

Διαχείριση της μετανάστευσης — Αλληλεγγύη εν δράσει

p.m.

1

18 04 08

JLS

Ευρωπαϊκή συνεργασία των εθνικών και διεθνών αρχών που είναι αρμόδιες για τα δικαιώματα του παιδιού και της κοινωνίας των πολιτών για την προαγωγή και την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού

1

1

Σύνολο τομέα 3Α

1

2

 

Τομέας 3Β

 

 

 

15 06 10

EAC

AMICUS- Ένωση κρατών μελών που εφαρμόζουν μια κοινοτική καθολική υπηρεσία

3

2,5

Σύνολο τομέα 3Β

3

2,5

 

Τομέας 4

 

 

 

09 06 01 02

INFSO

Εκτέλεση των προγραμμάτων MEDIA 2007 σε τρίτες χώρες.

2

2

19 08 01 05

AIDCO/ RELEX

Μειονότητες στη Ρωσία - Ανάπτυξη του πολιτισμού, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών

2,5

2,5

19 09 02

AIDCO/ RELEX

Συνεργασία με τις χώρες μέσου εισοδήματος της Λατινικής Αμερικής

1,5

1,5

19 10 01 03

AIDCO/ RELEX

Επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Ινδία

5

3

19 10 01 04

AIDCO/ RELEX

Επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές με την Κίνα

5

3

19 10 01 05

AIDCO/ RELEX

Συνεργασία με τις χώρες μέσου εισοδήματος της Ασίας

2

2

21 05 01 06

AIDCO

Μεταφορά φαρμακευτικής τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες

1,67

1,67

21 05 01 07

AIDCO

Έρευνα και ανάπτυξη για τις συνδεόμενες με τη φτώχεια, τις τροπικές και τις παραμελημένες ασθένειες

2

2

Σύνολο τομέα 4

21,67

17,67

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Προπαρασκευαστικών ενεργειών

 

69,17

65,7

(1)

Γραμμή 18 06 07 01 — Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νομοθετικών μέτρων στο πεδίο της νομοθεσίας περί συμβάσεων (ΔΣ)

Γραμμή 15 04 48 - Διάσωση των ιστορικών ευρημάτων περιφερειακών μουσείων μέσω της ψηφιοποίησης των αρχείων τους (ΔΣ)

Γραμμή 01 04 11 - Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη (ΠΕ)

Γραμμή 15 04 49 - Προώθηση της περιφερειακής συσπείρωσης στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (ΠΕ)

Γραμμή19 09 02 — Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος στη Λατινική Αμερική (ΠΕ)

Γραμμή 19 10 01 05 - Συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος στην Ασία (ΠΕ)

(2)

Όλα τα ΔΣ / ΠΕ που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους περιλαμβάνονται και στον προϋπολογισμό του προσεχούς έτους, αλλά μόνο ως "p.m.".

(3)

COM: Η DG REGIO συνεργάζεται αυτή τη στιγμή με την ΕτΕΠ για τη δημιουργία μέσου χορήγησης μικροδανείων στην Ευρώπη


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (11.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Véronique De Keyser

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει ότι για τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να διατεθούν ικανοποιητικά κεφάλαια, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια της εξωτερικής της δράσης και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση παγκοσμίων προκλήσεων·

2.  είναι απογοητευμένο από την αναλογία των πιστώσεων που προβλέπονται για την κατηγορία 4 στο σχέδιο προϋπολογισμού του Συμβουλίου του 2009 και από το γεγονός ότι, ενώ οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ αυξάνονται, η αύξηση των πιστώσεων υποχρεώσεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008 είναι χαμηλότερη του ρυθμού του πληθωρισμού για την ίδια περίοδο· επιμένει στην κατά 2% τουλάχιστον αύξηση, σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008 (αποπληθωριστής) όλων των θέσεων του προϋπολογισμού της κατηγορίας 4, που εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου·

3.  καλεί την Επιτροπή να μη χρησιμοποιήσει το Μέσο Ευλυγισίας ή το αποθεματικό έκτακτης ανάγκης για τον προγραμματισμό μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων·

4.  γνωρίζει τα όρια του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013· επιμένει ότι τα τρέχοντα ποσά στο πλαίσιο της κατηγορίας 4 δεν αφήνουν περιθώρια για τη χορήγηση βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί από διενέξεις, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων· ζητεί τη διάθεση πρόσθετων πόρων για δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από την κατηγορία 4, πάνω από το ανώτατο όριο που προβλέπεται στο δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013· κατά συνέπεια, προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν δεόντως υπόψη τον αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ ως παγκοσμίου παράγοντα, κατά την προπαρασκευή της αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ·

5.  λαμβάνει υπόψη την υπόσχεση της Επιτροπής κατά τη Διάσκεψη των Δωρητών για τη χορήγηση στο Κόσοβο, υπό μορφή δωρεάς, ποσού ύψους 508 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της οικοδόμησης θεσμών, ποσό το οποίο αποτελείται από 358 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Μέσου Προενταξιακής Βοήθειας και από 150 εκατ. ευρώ για μακροοικονομική βοήθεια στα προσεχή τρία έτη· αναμένει ότι η διορθωτική επιστολή της Επιτροπής γι' αυτό το θέμα θα παρουσιαστεί το φθινόπωρο·

6.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις πιστώσεις που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού 2009 για την Παλαιστίνη· φρονεί ότι, κατά τον προγραμματισμό της αναγκαίας βοήθειας, η Επιτροπή μπορεί, στην περίπτωση αυτή, να στηριχτεί στην εμπειρία που έχει αποκομίσει και στις ανάγκες που έχει αποτιμήσει και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι σε θέση να χορηγήσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να συμβάλει στη βιωσιμότητα των παλαιστινιακών αρχών και στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής· επομένως, επιμένει ότι το ποσό που προβλέπεται για το 2009 να είναι ίδιο τουλάχιστον με εκείνο που δαπανήθηκε το 2007·

7.  χαιρετίζει την ανθρωπιστική βοήθεια που χορηγήθηκε από την Επιτροπή αμέσως μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Γεωργία, μία βοήθεια που χρειάζεται για την ανακούφιση του πληθυσμού που επλήγη από τη σύρραξη στην Γεωργία και των προσφύγων που έφυγαν στη Ρωσική Ομοσπονδία· σημειώνει την πρόθεση του ΔΝΤ και της Γεωργίας να συμφωνήσουν για τη χορήγηση δανείου ύψους 750 εκ. δολαρίων ΗΠΑ (ρύθμιση stand-by), καθώς και την υπόσχεση των ΗΠΑ για τη χορήγηση 570 εκ. δολαρίων ως έκτακτη δημοσιονομική στήριξη το 2008 και, ενδεχομένως, άλλα 430 εκ. ΗΠΑ το επόμενο έτος· προτρέπει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα ενός μείζονος σημασίας σχεδίου της ΕΕ, με πρόσθετους πόρους στο πλαίσιο της κατηγορίας 4, για τη χορήγηση χρηματοοικονομικής στήριξης για την ανασυγκρότηση των πληγεισών περιοχών της Γεωργίας, το μετριασμό του αρνητικού αντικτύπου της σύρραξης στην οικονομία της χώρας και τη διασφάλιση ισχυρότερης παρουσίας της ΕΕ τόσο στη χώρο όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια· επιμένει ότι διεθνείς δωρητές θα πρέπει να εμπλακούν σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι αφορά την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου και χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να συγκαλέσει μια διεθνή διάσκεψη δωρητών·

8.  επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του για την εφαρμογή μιας ουσιαστικότερης και διαφοροποιημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί για το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ) ένας επαρκής χρηματοοικονομικός φάκελος που θα αντανακλά τη δέσμευση της ΕΕ έναντι των ανατολικοευρωπαίων και νοτίων γειτόνων· σημειώνει τη μετριότατη αύξηση των προβλεπομένων πιστώσεων για το 2009 και τονίζει ότι η πρόσφατη πρωτοβουλία με τίτλο "Barcelona Process: Union for the Mediterranean" δεν θα πρέπει ούτε να εμποδίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των πιστώσεων υποχρεώσεων για τους ανατολικούς και νότιους ευρωπαίους γείτονες ούτε να αυξήσει, σε κάθε περίπτωση, τις δημοσιονομικές εντάσεις εντός του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΝΡΙ)·

9.  ζητεί μεγαλύτερη ελαστικότητα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (EIDHR) ώστε να υπάρξει ανταπόκριση στις ετήσιες οικονομικές απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη πολιτική σημασία των αποστολών για την παρατήρηση των εκλογών και την αδυναμία προβλέψεως της ετήσιας σχετικής δαπάνης ιδίως λόγω της αύξησης του κόστους για την ασφάλεια·

10. αναγνωρίζει ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή των πολιτικών δυνατοτήτων οι οποίες έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της EIDHR, και συγκεκριμένα όσον αφορά τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και/ή ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε χώρες και περιφέρειες όπου οι θεμελιώδεις ελευθερίες κινδυνεύουν περισσότερο, είναι μεγαλύτεροι από τους κινδύνους που εντοπίζονται φυσιολογικά σε συνάρτηση με άλλες πολιτικές επιλογές· διαπιστώνει ότι αυτό οφείλεται στις καινοτόμες πολιτικές απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των επιλογών αυτών, μεταξύ των οποίων η στήριξη σε οργανώσεις που στερούνται νομικής προσωπικότητας και οι χρηματοδοτήσεις που χορηγούνται μέσω κεντρικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού·

11. επιμένει ότι η Επιτροπή, μέσω της επιτόπου αντιπροσωπείας της, πρέπει να διαχειριστεί άμεσα το 20% τουλάχιστον του ποσού που προβλέπεται για το Ιράκ το 2009· επιπλέον, ζητεί από την Επιτροπή να επικεντρωθεί σε σχέδια που υποβάλλονται από την κοινωνία των πολιτών·

12. τονίζει την πολιτική σημασία πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων που έχουν εγκριθεί από την αρχή του προϋπολογισμού στο πλαίσιο της κατηγορίας 4· ζητεί την έγκαιρη και προορατική εφαρμογή τους από την Επιτροπή, με πλήρη χρησιμοποίηση των διατεθειμένων πιστώσεων·

13. εκτιμά τη συνέχιση του διαλόγου με την Προεδρία του Συμβουλίου για τις προτεραιότητες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)· δεσμεύεται να ενισχύσει αυτόν τον διάλογο έτσι ώστε αφενός να διασφαλίσει έγκαιρο διοργανικό συντονισμό κατά τη διαμόρφωση της ΚΕΠΠΑ και αφετέρου να αυξήσει την αποτελεσματικότητά της και τη δημοκρατική της νομιμότητα· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχομένων πληροφοριών και να διασφαλιστεί η αδιάκοπη ροή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

3

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vittorio Agnoletto, Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Michael Gahler, Jas Gawronski, Γεώργιος Γεωργίου, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ιωάννης Κασουλίδης, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, James Elles, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Μποτόπουλος, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (8.10.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Maria Martens

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες(1)1 ως έγκαιρη αντίδραση στα δεινά που προκαλεί η διόγκωση των τιμών των τροφίμων στα φτωχότερα τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού και η οποία αποσκοπεί στην ταχεία αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας· ζητεί να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι και ταυτόχρονα να περιφρουρηθεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες της διαδικασίας του προϋπολογισμού που ορίζονται στην Διοργανική Συμφωνία(2)2 και να αντιμετωπισθεί με τον δέοντα τρόπο το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη ανταποκρίνονται στις δεσμεύσεις τους που απορρέουν από την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) ενώ άλλα όχι, υπό την προϋπόθεση ότι οι πόροι που θα διατεθούν θα υπόκεινται σε αναγνωρισμένα πρότυπα ελέγχου και λογοδοσίας·

2. παρατηρεί ότι, ως αποτέλεσμα της επισιτιστικής κρίσης, θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια και ότι, προκειμένου η ΕΕ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανθρωπιστική βοήθεια(3)3, θα πρέπει να ενισχυθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν αυτούς τους τομείς·

3. τονίζει την ζωτική ανάγκη ενίσχυσης της αξιολόγησης των δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας, εστιάζοντας την προσοχή στα αποτελέσματα (συμπεριλαμβανομένων των επιτευγμάτων, των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων) και διασφαλίζοντας ότι τα πορίσματα θα χρησιμοποιηθούν για να διαφωτιστούν ο εντοπισμός και ο σχεδιασμός των μετέπειτα δράσεων·

4. εκφράζει την ανησυχία του σε σχέση με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των μέτρων στήριξης προκειμένου να αντιμετωπισθεί το κόστος προσαρμογής και οι πιθανές καθαρές φορολογικές απώλειες που θα προέλθουν από τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική βοήθεια που θα προσφέρει στις χώρες Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) μέσω της πρωτοβουλίας "Βοήθεια για το Εμπόριο" για την προσαρμογή στις οικονομικές αλλαγές που επιφέρει η υπογραφή των ΣΟΕΣ·

5. παρατηρεί ότι η χρηματοδότηση των προπαρασκευαστικών δράσεων που αφορούν την συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες της ομάδας μέσου εισοδήματος στην Ασία και την Λατινική Αμερική εξυπηρέτησε το 2008 έναν πολύτιμο στόχο και θα πρέπει να συνεχιστεί το 2009, δεδομένου ότι καθιστά δυνατή την χρηματοδότηση δράσεων που δεν εντάσσονται στον ορισμό της ODA και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέσου συνεργασίας για την ανάπτυξη (DCI)(4)4· καλεί την Επιτροπή να αναπληρώσει το κενό που υπάρχει στη νομοθεσία για τις εξωτερικές δράσεις με νομοθετική πρόταση που να καλύπτει τις δράσεις που δεν εντάσσονται στην ODA στις αναπτυσσόμενες χώρες·

6. τονίζει ότι η Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων για ανάπτυξη των εγχώριων ικανοτήτων δημοκρατικής λογοδοσίας (κοινοβουλευτικός έλεγχος και ικανότητες ελέγχου), όπου η κοινοτική στήριξη παρέχεται μέσω της δημοσιονομικής βοήθειας(5)5· επιμένει ότι αυτή η υποχρέωση πρέπει να εκπληρωθεί με πιο αποφασιστικό τρόπο και ότι πρέπει να προβλεφθεί η διαβίβαση ολοκληρωμένων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών για δημοσιονομική βοήθεια, στους φορείς κοινοβουλευτικού ελέγχου και στα ανώτατα θεσμικά όργανα ελέγχου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Έγγραφα αναφοράς

2008/2026(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

 

 

 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Maria Martens

20.07.1999

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

07.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fiona Hall, Μανώλης Μαυρομμάτης, Miguel Angel Martínez Martínez,Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Boursier

(1)

1 COM(2008)0450.

(2)

2 Διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1).

(3)

3 ΕΕ C 25 της 30.1.2008, σελ. 1.

(4)

4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σελ. 41).

(5)

5 Άρθρο 25(1)(β) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Helmuth Markov

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι οι νέοι πόροι της βοήθειας για το εμπόριο πρέπει να προστίθενται στην υπάρχουσα αναπτυξιακή βοήθεια και ότι οι νέες υποσχέσεις βοήθειας για το εμπόριο δεν πρέπει να προκαλούν μετατόπιση πόρων που ήδη προορίζονταν για άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή για πληροφόρηση σχετικά με την προέλευση του 1 δισ. ευρώ για το οποίο αναλήφθηκε δέσμευση·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ)· καλεί την Επιτροπή να προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδοτική βοήθεια που θα προσφέρει στις χώρες ΑΚΕ για την προσαρμογή τους στις οικονομικές αλλαγές που επιφέρει η υπογραφή των ΣΟΕΣ·

3.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αξιολογήσει τη συντελεσθείσα πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πεδίο της βοήθειας για το εμπόριο, και να υποβάλλει μία έκθεση ανά διετία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (αρχής γενομένης από το 2009) σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί, καθώς και, στο μέτρο του δυνατού, σχετικά με τις κύριες συνέπειες και αντικτύπους της βοήθειας για το εμπόριο·

4.  ζητεί ρητά οι ανά διετία εκθέσεις να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό των μέτρων που χρηματοδοτήθηκαν, όπου, κατά περίπτωση, θα φαίνονται τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και αξιολόγησης, η συμμετοχή των αντίστοιχων εταίρων και η υλοποίηση των δεσμεύσεων, των αναλήψεων υποχρεώσεων του προϋπολογισμού και των πληρωμών, αναλυτικά κατά χώρα, περιφέρεια και κατηγορία βοήθειας· ζητεί να αξιολογείται επίσης στην έκθεση αυτή η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην ενσωμάτωση του εμπορίου εντός του προγραμματισμού της βοήθειας, καθώς και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί χάρη στη βοήθεια, με χρησιμοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, συγκεκριμένων και μετρήσιμων δεικτών του ρόλου της στην επίτευξη των στόχων της βοήθειας για το εμπόριο·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, πριν από τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, μια επισκόπηση που να αναφέρει όλα τα ποσά της χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της βοήθειας για το εμπόριο, που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και το τεκμηριωμένο συνολικό ποσό της βοήθειας για το εμπόριο που αντιστοιχεί σε όλες τις μορφές της «συνδεόμενης με το εμπόριο συνδρομής»·

6.  επαναλαμβάνει ότι η μακροχρηματοδοτική βοήθεια (ΜΧΒ) πρέπει να υπόκειται σε αυστηρή παρακολούθηση και αιρεσιμότητα, καθώς η ΕΕ δεν ελέγχει τους τρόπους με τους οποίους οι αποδέκτριες χώρες δαπανούν τους άνευ ειδικού προορισμού χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ που εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό τους· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η ΜΧΒ δεν έχει κατάλληλη νομική βάση αλλά εξακολουθεί να βασίζεται σε αποφάσεις ad hoc του Συμβουλίου για κάθε πράξη· τονίζει εκ νέου την ανάγκη ενός συναποφασισμένου κανονισμού-πλαισίου για τη ΜΧΒ που να βελτιώνει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την παρακολούθηση και τα συστήματα υποβολής εκθέσεων·

7.  ζητά από την Επιτροπή να παράσχει εν ευθέτω χρόνω στο Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό της ΜΧΒ και το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα όσων προτάσεων της Επιτροπής σχετίζονται με τη ΜΧΒ· επιμένει ότι το Συμβούλιο πρέπει να καλεί το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτεί για τις σχετικές με τη ΜΧΒ προτάσεις της Επιτροπής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος μόνο όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και ύστερα από κατάλληλη αιτιολόγηση·

8.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαία η παροχή συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης για τη μεταφορά σχετικής με τα φάρμακα τεχνολογίας, την οικοδόμηση σχετικών τεχνολογικών ικανοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες και την τοπική παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που καθορίζονται στο άρθρο 66 παρ. 2 της συμφωνίας για τις συνδεόμενες με το εμπόριο πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (TRIPS)·

9.  επισημαίνει ότι χρειάζεται να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των νόσων που σχετίζονται με τη φτώχεια, των τροπικών νόσων και των παραμελημένων νόσων, με τη συμμετοχή συμπράξεων δημόσιου/ιδιωτικού τομέα και άλλων ενδεχόμενων σχημάτων χρηματοδότησης, και να υποστηριχθούν τα ερευνητικά ινστιτούτα που είναι πρόθυμα να συνεργασθούν σε πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας αφιερωμένες στις προσπάθειες αυτές και ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τις αναπτυσσόμενες χώρες·

10. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο, το συντομότερο δυνατό, μια πρόταση για τη δημιουργία του σχεδιαζόμενου Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Κέντρου στην Κίνα· υπογραμμίζει ότι η υποβολή πρότασης αποτελεί προϋπόθεση για την απόφαση σχετικά με τη διάθεση των αναγκαίων πόρων· ζητεί να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των δομών όταν δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Κέντρο στην Κίνα·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

25

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής ΟικονομικΩν και Νομισματικών Θεμάτων (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Pervenche Berès

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης χρησιμοποιεί ως αναφορά το προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το οικονομικό έτος 2009, που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 6 Μαΐου 2007.

Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή παρουσιάζει το ΠΣΠ 2009 ως προσχέδιο που παρέχει υψηλότερες δαπάνες για την ανάπτυξη και την απασχόληση και αναδεικνύει την αυξανόμενη τάση προσανατολισμού της πολιτικής δαπανών στην ενέργεια και το περιβάλλον.

Ζητήματα που θέτει η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων όσον αφορά το ΠΣΠ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δημοσιονομικοί πόροι ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες που περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Λισαβόνας για μια αειφόρο ανάπτυξη και στην πρόκληση της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού:

- Οι αναλήψεις υποχρεώσεων για την Ανταγωνιστικότητα για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (υποκατηγορία 1α) ανέρχονται σε 11.690 εκατ. ευρώ και αφήνουν περιθώριο 82 εκατ. ευρώ· τούτο συνιστά αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το 2008, αλλά αφήνεται περιορισμένο περιθώριο για να χρηματοδοτηθούν νέες προτεραιότητες μέσω αναδιάταξης χωρίς να υπονομευθούν σημαντικά ισχύοντα προγράμματα.

- Για τη Συνοχή για Ανάπτυξη και Απασχόληση (υποκατηγορία 1β) σημειώνεται αύξηση κατά 2,5% και το συνολικό ποσό ορίζεται σε 48.413,9 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να αφήνεται περιθώριο 14 εκατ. ευρώ μόνον από το συνολικό ποσό που διατίθεται για την τεχνική βοήθεια. Η συντάκτρια γνωμοδότησης εφιστά την προσοχή στην απότομη μείωση των πληρωμών και υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσουν ότι τα δώδεκα νέα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν σε επαρκή ποσά μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για να ενισχύσουν το δυναμικό τους για ανάπτυξη, τη δημιουργία απασχόλησης και την ποιότητα των υποδομών τους.

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους τομείς πολιτικής της επιτροπής ECON, θα πρέπει να υπογραμμιστούν τα ακόλουθα στοιχεία :

Τίτλος 1: Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις

Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει θετική την αύξηση των ανθρωπίνων πόρων όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 01 01).

Όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 01 02) η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότεροι πόροι για τη συγκριτική ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ. Η αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού 01 02 02 (Συντονισμός και εποπτεία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης) κατά 2,2%, είναι ανεπαρκής.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης παρατηρεί με ανησυχία ότι η μείωση κατά 2,6% (μείωση κατά 22% του ΣΠ) της γραμμής του προϋπολογισμού 01 02 04 ενδέχεται να υπονομεύσει την ορθή εφαρμογή της πρωτοβουλίας Prince (Επικοινωνία σχετικά με την οικονομική και νομισματική ένωση, περιλαμβανομένου και του ευρώ). Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό εάν ληφθεί υπόψη ότι η 1η Ιανουαρίου 2009 είναι η 10η επέτειος του ευρώ και ότι θα πρέπει να αποτελέσει μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου να υπάρξει μια πιο ενεργή στάση στην επικοινωνία με το ευρύ κοινό στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ τούτου, το ποσό που διατίθεται στο PRINCE είναι προφανώς ανεπαρκές.

Οι ίδιες ανησυχίες γεννώνται όσον αφορά τη μείωση κατά 34,9% του κεφαλαίου του προϋπολογισμού 01 03 (Διεθνείς οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις). Η μείωση αυτή δεν θα επιτρέψει στην ΕΕ να προσφέρει χρηματοοικονομική συμβολή στον ορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές πράξεις και μέσα (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 01 04), η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων για εξωτερικές δράσεις στη γραμμή του προϋπολογισμού 01 04 01 14. Ωστόσο, η συντάκτρια σημειώνει με ανησυχία ότι η ουσιαστική μείωση της γραμμής του προϋπολογισμού 01 04 05 (Ολοκλήρωση του προγράμματος για τις επιχειρήσεις: βελτίωση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) και 01 04 11 (Προπαρασκευαστική δράση - Υποστήριξη ενός ευνοϊκότερου για τα μικροδάνεια περιβάλλοντος στην Ευρώπη) μπορεί να έχουν δυσμενή επίδραση στις πολιτικές υπέρ των ΜΜΕ.

Τίτλος 2: Επιχειρήσεις

Όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του τομέα των επιχειρήσεων (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 02 01), είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς το λόγο της σημαντικής μείωσης (70 θέσεις) του ανθρώπινου δυναμικού.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι μια μείωση της τάξης του 0,9% στις υποχρεώσεις για την ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική πολιτική, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 02 02) στέλνει λάθος μήνυμα για ένα τόσο ευρύ και σημαντικό κεφάλαιο, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ΜΜΕ, και φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση με τους στόχους της πρωτοβουλίας για μια Νομοθετική Πράξη για τις Μικρές Επιχειρήσεις.

Τίτλος 3: Ανταγωνισμός

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την αύξηση προσωπικού στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών του τομέα πολιτικής ανταγωνισμού (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 03 01).

Τίτλος 14: Φορολογία και τελωνειακή ένωση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την αύξηση των κεφαλαίων του προϋπολογισμού 14 03 (Διεθνείς πτυχές της φορολογίας και των τελωνείων) και 14 04 (Τελωνειακή πολιτική). Όσον αφορά τη φορολογική πολιτική (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 14 05), η συντάκτρια γνωμοδότησης δεν κατανοεί τη σημαντική μείωση (-15.3%) που προτείνεται σε ένα τομέα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η συντάκτρια γνωμοδότησης υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση για την αυτοματοποίηση του συστήματος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (EMCS).

Τίτλος 24: Καταπολέμηση της απάτης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ανησυχία της για την κατά 15,4% μείωση της δημοσιονομικής στήριξης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της απάτης και της διαφθοράς.

Τίτλος 29: Στατιστικές

Παρόλο που υπάρχει συνολική αύξηση της γραμμής του προϋπολογισμού 29 02 04 (Εκσυγχρονισμός των ευρωπαϊκών στατιστικών για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο - MEETS), η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών που είναι αρμόδια επί της ουσίας να ενσωματώσει στο ψήφισμά της τις εξής προτάσεις:

1.  εκτιμά ότι χρειάζεται να διατεθούν περισσότεροι πόροι στη λειτουργία της Ευρωομάδας και στη συγκριτική ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των πόρων που διατίθενται στην πρωτοβουλία 01 του PRINCE, γεγονός που έρχεται σε αντίφαση με τα αποτελέσματα του προγράμματος EMU@10·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τροφοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων, αλλά σημειώνει με ανησυχία ότι η μείωση των γραμμών του προϋπολογισμού 01 04 05 και 01 04 11 μπορεί να αποβεί επιζήμια για τις πολιτικές υπέρ των ΜΜΕ·

4.  σημειώνει τις αλλαγές στη διεθνή οικονομία οι οποίες ανοίγουν νέους ορίζοντες για τις ΜΜΕ σε παγκόσμιο επίπεδο και ζητεί οι ΜΜΕ να συμμετέχουν περισσότερο σε διεθνή έργα μέσω συμβάσεων υπεργολαβίας που θα αφορούν δραστηριότητες στο πλαίσιο της εμπειρογνωμοσύνης τους· προτείνει η προπαρασκευαστική δράση να αποτελέσει τη βάση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική συμμετοχής των ΜΜΕ σε έργα με τρίτες χώρες·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη για ενισχυμένη ευρωπαϊκή δράση με στόχο την εναρμόνιση των επιχειρηματικών μοντέλων και των προτύπων ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των ΜΜΕ σε όλη την αλυσίδα ενός ή περισσοτέρων αλληλένδετων τομέων της βιομηχανίας· θεωρεί ότι ένα πρότυπο σχέδιο είναι το ενδεδειγμένο μέσο για την επιτάχυνση του ρυθμού της ένταξης της ψηφιακής καινοτομίας στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ·

6.  επαναλαμβάνει ότι πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για χρηματοοικονομική συμβολή στη λειτουργία 3 επιτροπών Lamfalussy επιπέδου 3 καθώς και για τον ορισμό διεθνών λογιστικών προτύπων, συγκεκριμένα στο Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, και στο ευρωπαϊκό σχήμα του μέσω της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης για τη διασυνοριακή χρηματοοικονομική σταθερότητα· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και πλήρη ανάληψη υποχρέωσης για την εκτέλεσή του σε επίπεδο ΕΕ· επ' αυτού συνιστά την εκπόνηση μελέτης και την ανάπτυξη κοινής εργαλειοθήκης διαδικασιών για την πρόληψη, τη διαχείριση και την επίλυση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ·

8.  εκτιμά ότι η σημαντική μείωση (70 θέσεις) του ανθρώπινου δυναμικού και η περικοπή των υποχρεώσεων (κατά 0.9%) για την ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική πολιτική, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα (κεφάλαιο του προϋπολογισμού 02 02) στέλνει λάθος μήνυμα·

9.  ζητεί κατάλληλη χρηματοδότηση για στοχοθετημένα έργα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των ΜΜΕ σε οικονομικούς πόρους· προτείνει να προωθηθεί πρότυπο έργο για την κατάρτιση και πλαισίωση των ΜΜΕ όσον αφορά την επίτευξη χρηματοδότησης· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο αυτού του έργου στην ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των ΜΜΕ στα κράτη μέλη·

10. καταδικάζει τη σημαντική περικοπή των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τη φορολογική πολιτική, τομέα ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

11. εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική μείωση (-15,4%) της δημοσιονομικής στήριξης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της απάτης και της διαφθοράς·

12. παρατηρεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις χάνονται κάθε χρόνο 40 δισ. ευρώ εξαιτίας απάτης στο ΦΠΑ· ζητεί να καταρτισθεί πρότυπο σχέδιο για τη διερεύνηση της δυνατότητας μείωσης της απάτης τύπου carrousel και άλλων ελλείψεων στον κύκλο πληρωμής του ΦΠΑ· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρότυπο σχέδιο πρέπει ιδίως να ερευνήσει τη δυνατότητα μετατόπισης της φορολογίας από το στάδιο της τιμολόγησης στο στάδιο της πληρωμής χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένο ενδοκοινοτικό σύστημα συλλογής ΦΠΑ·

13. θεωρεί ότι η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα των ευρωπαϊκών στατιστικών·

14. τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης της στήριξης των οργανώσεων καταναλωτών και ΜΜΕ για να εκπροσωπούνται καλύτερα τα συμφέροντά τους επιτρέποντάς τους να προσλαμβάνουν εμπειρογνώμονες που θα τους συμβουλεύουν σχετικά με τις διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής και τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο επιτροπολογίας (επιτροπές Lamfalussy επιπέδου 3) στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

Αριθμός διαδικασίας

2008/2026(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDGET

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

Ενισχυμένη συνεργασία

όχι

Συντάκτρια γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Pervenche Berès

11.3.2008

Εξέταση στην επιτροπή

30.6.2008

9.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης των προτάσεων

10.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

υπέρ:

κατά:

αποχές:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Harald Ettl, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (11.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα ΙΙΙ-Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Karin Jöns

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Γενικές παρατηρήσεις για τον τομέα απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

1.   υπενθυμίζει ότι για τα περισσότερα κονδύλια του προϋπολογισμού στον τομέα απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις ισχύει ένα δεσμευτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για το χρονικό διάστημα από το 2007 - 2013, και αυτό συμβαίνει επίσης με το κονδύλιο για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο οποίο αναλογεί περίπου το 95% των πόρων του προϋπολογισμού αυτού του τομέα· διαπιστώνει ότι εξαιρούνται από το δεσμευτικό δημοσιονομικό πλαίσιο ο κοινωνικός διάλογος και η κινητικότητα, οι υπηρεσίες, οι μελέτες ή τα πρότυπα σχέδια·

2.   Καλεί την Επιτροπή, ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης του Δημοσιονομικού Κανονισμού(1), να αναλύσει τις επιπτώσεις της ρήτρας περί φθίνουσας εξέλιξης·

3.   χαιρετίζει το γεγονός ότι, για την προετοιμασία του ευρωπαϊκού έτους κατά του αποκλεισμού και της φτώχειας το 2010, δημιουργήθηκε ένα νέο κονδύλι στον προϋπολογισμό με 6,5 εκατομμύρια ευρώ (04 04 12)·

4.   επιδοκιμάζει την πρόθεση διάθεσης ποσού 953.363.000 ευρώ για την προώθηση του προγράμματος δια βίου μάθησης και εύχεται οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιηθούν ισότιμα, τόσο για τη δια βίου κατάρτιση και επανακατάρτιση των ενηλίκων, όσο και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με σεβασμό στην αρχή της μη διάκρισης και στην αρχή των ίσων ευκαιριών για όλους, ώστε να ενισχυθούν οι ασθενέστερες κατηγορίες πολιτών καθώς και εκείνοι που κατοικούν σε μειονεκτούσες περιοχές της ΕΕ·

Ενέργειες επιμόρφωσης και ενημέρωσης υπέρ των οργανώσεων εργαζομένων (04 03 03 02)

5.   επισημαίνει ότι η ετήσια μείωση των πόρων κατά εκάστοτε 1% (αρχή της φθίνουσας εξέλιξης) εμποδίζει όλο και περισσότερο το ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό ίδρυμα ETUI-REHS και το ΕΖΑ (Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερωτήσεων Εργαζομένων) να εκτελέσουν ευρωπαϊκά σχέδια εξαιτίας των γενικώς χαμηλών ποσοστών ιδίου κεφαλαίου των οργανώσεων- μελών στα νέα κράτη μέλη·

6.   καλεί την Επιτροπή να εξεύρει, μέσα στο 2009, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού, μια ρύθμιση προκειμένου να περιορίσει την ετήσια μείωση των πόρων για το ETUI-REHS και το ΕΖΑ·

Κοινωνικός διάλογος και κινητικότητα (04 03)

7.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι για τον κοινωνικό διάλογο και την κινητικότητα των εργαζομένων υπέστησαν περικοπή κατά 1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σ' αυτόν τον τομέα, στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης·

8.   χαιρετίζει την αύξηση των πόρων για το κονδύλι του προϋπολογισμού "εργασιακές σχέσεις και κοινωνικός διάλογος" (04 03 03 01) κατά 650.000 ευρώ·

9.   εκφράζει τη λύπη του για την περικοπή του κονδυλίου του προϋπολογισμού για την ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων (04 03 03 03) κατά 800.000 ευρώ, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τονίσει επανειλημμένα τη μεγάλη σημασία των ευρωπαϊκών συμβουλίων εργαζομένων για τη μέριμνα για την κοινωνική ειρήνη σε διεθνείς ομίλους επιχειρήσεων καθώς και σε επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έδρες σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν με μια διαφορετική διαμόρφωση των διαγωνισμών δεν είναι δυνατόν να βελτιωθεί στο μέλλον η εκτέλεση του κονδυλίου του προϋπολογισμού 04 03 03 03·

10. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι για το EURES (European Employment Services) περιεκόπησαν κατά 1 εκατ. ευρώ· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει το 2007 την αύξηση των πόρων για το EURES κατά ακριβώς αυτό το ποσό, προκειμένου να καταστήσει δυνατή η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει και επιμένει ότι η πίστωση για το 2009 πρέπει να επαναφερθεί στα επίπεδα εκείνης του 2008·

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του κονδυλίου 040305 "ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων, συντονισμός της κοινωνικής ασφάλισης", αν είναι εφικτή η θέσπιση μιας Ευρωπαϊκής Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης για εργαζομένους που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, συγκρίσιμης με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και θα επιτρέπει την άσκηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης για τους πολίτες και θα περιορίζει τα διοικητικά εμπόδια μέσω της συγκέντρωσης των πληροφοριών· συνιστά η κάρτα αυτή να αφορά, κατ' αρχάς, τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, δηλ. επιδόματα ασθένειας, συντάξεις, επιδόματα αναπηρίας, ατυχήματα, επιδόματα ανεργίας και οικογενειακά επιδόματα·

Υπηρεσίες

12. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις προηγούμενες διαφορετικές διαβεβαιώσεις της Επιτροπής, περιεκόπησαν σημαντικά οι πόροι για τρεις οργανισμούς, των οποίων το έργο εμπίπτει στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, δηλαδή των Eurofound στο Δουβλίνο, OSHA στο Μπιλμπάο και Cedefop στη Θεσσαλονίκη·

13. ζητεί, προς το συμφέρον των τριών αυτών οργανισμών, οι πιστώσεις τοων σχετικών κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2009 να διατηρηθούν τουλάχιστον στα επίπεδα του 2008·

ΠΡΟΟΔΟΣ (04 04 01)

14. ζητεί την αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 1 εκατ. ευρώ για τον τομέα "κοινωνική προστασία και ένταξη" και κατά 800.000 ευρώ για τον τομέα "καταπολέμηση και των διακρίσεων και ποικιλομορφία", προκειμένου να καταστεί δυνατή η αύξηση του αριθμού και της κλίμακας των σχεδίων το 2009·

15. διαπιστώνει ότι η συνεργασία και ο συντονισμός είναι ανεπαρκείς μεταξύ των εποπτικών αρχών εργασίας των κρατών μελών σε σχέση με τη μη δηλωθείσα άσκηση επιτηδεύματος· καλεί στην Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο του ΠΡΟΟΔΟΣ (04 04 01 03: συνθήκες εργασίας), τη δυνατότητα δημιουργίας ενός οργανισμού αντίστοιχου της Europol που θα είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης·

16. εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τα κοινωνικά και στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί δήμοι στα "παλαιότερα" κράτη μέλη, εξαιτίας της (προσωρινής) μεγάλης εισροής εργαζομένων από τα κράτη μέλη που πρόσφατα προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήταν συνέπεια της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών και εργαζομένων· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθεί ενίσχυση στους δήμους αυτούς προκειμένου να προωθηθεί η κοινωνική υποστήριξη για την ελεύθερη κυκλοφορία, για παράδειγμα στο πλαίσιο του ΠΡΟΟΔΟΣ, να διασφαλισθεί η κοινωνική συνοχή και να ενισχυθεί η υποστήριξη του πληθυσμού των δήμων που αντιμετωπίζουν σήμερατην μεταναστευτική αυτή ροή, για την προσχώρηση νέων κρατών μελών·

Πρότυπα σχέδια

17. επισημαίνει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των προτύπων σχεδίων όσον αφορά την αντιμετώπιση τρεχουσών εξελίξεων εκτός του πεδίου εφαρμογής των υφισταμένων προγραμμάτων· τονίζει τη σημασία προτύπων σχεδίων για τη διατύπωση προσανατολιζόμενων προς το μέλλον πρωτοβουλιών και τον καθορισμό νέων πολιτικών προτεραιοτήτων·

18. τάσσεται υπέρ της συνέχισης του πρότυπου σχεδίου "νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της υγείας" (17 03 08)· υπενθυμίζει ότι η δημογραφική αλλαγή έχει ως αποτέλεσμα εντονότερη ζήτηση υπηρεσιών περίθαλψης, πράγμα το οποίο οδηγεί σε μια σημαντική αλλαγή της κατάστασης, όσον αφορά την απασχόληση σ' αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι στόχος του προτύπου σχεδίου είναι η επισήμανση βέλτιστων πρακτικών και η χρηματοδότηση πρωτοβουλιών, οι οποίες είναι δυνατόν να συμβάλλουν στο να ληφθούν καλύτερα υπόψη οι προκλήσεις σ' αυτόν τον τομέα·

19. προτείνει ένα πρότυπο σχέδιο όσον αφορά το θέμα της βίας εις βάρος των ηλικιωμένων, το οποίο θα εξετάζει την έκταση και τα αίτια της σωματικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και τις μεθόδους και τις συνέπειες της οικονομικής εκμετάλλευσης ηλικιωμένων ατόμων, και θα επισημαίνει στρατηγικές για την πρόληψη και τον περιορισμό των προβλημάτων αυτών· επισημαίνει, σ' αυτό το πλαίσιο, ότι σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το "δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης", περίπου το 10% των ηλικιωμένων ατόμων έχουν πέσει θύματα βίας·

20. προτείνει ένα πρότυπο σχέδιο για τις συνθήκες απασχόλησης και διαβίωσης αποσπασμένων εργαζομένων, λόγω του ότι δεν υπάρχουν ακόμη αξιόπιστα σχετικά στοιχεία· πιστεύει ότι οι έρευνες πρέπει να επικεντρωθούν στους τομείς της γεωργίας, της κατασκευαστικής βιομηχανίας και της περίθαλψης, λόγω του ότι σ' αυτούς τους τομείς απασχολούνται οι περισσότεροι αποσπασμένοι εργαζόμενοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Μαρία Ματσούκα, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (9.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Péter Olajos

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικό πλαίσιο

Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του Προσχεδίου Προϋπολογισμού (ΠΣΠ) για το 2009 ανέρχονται συνολικά σε 134, 4 δισ. ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει το 1,04 % του κοινοτικού ΑΕΕ, και αποτελεί αύξηση κατά 3,1 % επί του προϋπολογισμού του 2008. Παραμένει διαθέσιμο ένα περιθώριο 2,63 δισ. ευρώ κάτω από το ανώτατο όριο του δημοσιονομικού πλαισίου. Οι πιστώσεις πληρωμών προτείνεται να ανέλθουν σε 116, 7 δισ. ευρώ ( 90 % του ΑΕΕ). Τούτο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 3,3 % επί του προϋπολογισμού του 2008.

Η μακροπρόθεσμη οικονομική αύξηση και η απασχόληση παραμένουν σταθερά στην κορυφή των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδυναμώντας με το μεγαλύτερο μερίδιο - περίπου 45% - του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το 2009. Πάντως, οι επενδύσεις στο περιβάλλον προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν άνοδο και το 2009 τα συνολικά κονδύλια για όλους τους περιβαλλοντικούς στόχους ισοδυναμούν με πάνω από 10% του προϋπολογισμού, δηλ. 14 δισ. ευρώ. Προβλέπονται προσπάθειες για αύξηση των διατομεακών πράσινων επενδύσεων, αναμένεται δε αύξηση κατά 17,3% εκτός των τομέων της συνοχής και της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η συνολική χρηματοδότηση για τους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια, περιλαμβανομένης της ασφάλειας ενεργείας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της έρευνας ορίζεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

Μεμονωμένοι προϋπολογισμοί (ΠΣΠ 2009) υπό την αρμοδιότητα της παρούσας επιτροπής

Η πραγματική περιβαλλοντική πολιτική υπάγεται κυρίως στην κατηγορία 2 του ΠΣΠ για το 2009, Προστασία και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Στο ΠΣΠ του 2009 στον Τίτλο 07 "Περιβάλλον" εμφαίνεται συνολικό ποσό επιχειρησιακών δαπανών 344,857 εκατ. ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιστώσεις που προβλέπονται υπό τον Τίτλο 19 06 05 για παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας σε τρίτα κράτη, το σύνολο των πιστώσεων που θα διαχειρισθεί η ΓΔ Περιβάλλον ισούται με 352,857 εκατ. ευρώ, δηλ. αύξηση των πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2008.

Life +

Το πρόγραμμα LIFE + που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2007, θα βρίσκεται το 2009 στον τρίτο έτος της εφαρμογής του. Το ποσό των πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που προτείνεται στο ΠΣΠ του 2009 ταυτίζεται πλήρως με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό του μέσου και τη συνολική χρηματοδότηση που καθορίσθηκε στο άρθρο 10 του κανονισμού για το LIFE +. Αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 9% από το επίπεδο των πιστώσεων που είχαν εγκριθεί δυνάμει του προϋπολογισμού του 2008.

Από το σύνολο των πιστώσεων (συμπεριλαμβανομένης και της τεχνικής βοήθειας), πάνω από 78 % (δηλαδή 225 εκατ. ευρώ) θα αφιερωθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω διαδικασίας υποβολής προτάσεων που θα οργανώσει η Επιτροπή, εκ των οποίων τουλάχιστον 112,5 εκατ. ευρώ θα αφιερωθούν σε προγράμματα για τη Φύση και Βιοποικιλότητα.

Μολονότι το τελικό αποτέλεσμα των στηριζόμενων προγραμμάτων θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που θα διοργανωθεί το 2009, η Επιτροπή αναμένει πως, πέρα από τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα, κάθε τομέας πολιτικής που καλύπτεται από το 6ο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Δράσης των ΕΚ θα ωφεληθεί από τα προγράμματα που υπάγονται στο LIFE +: η Επιτροπή αναμένει συγκεκριμένα αύξηση των προγραμμάτων που έχουν σχέση με τις στρατηγικής σημασίας μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής στους τομείς της αλλαγής του κλίματος (καινοτόμες προσεγγίσεις πολιτικής, στήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών, μέθοδοι και μέσα για τη μείωση των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και μέτρα προσαρμογής και περιορισμού), του περιβάλλοντος και της υγείας (π.χ. ποιότητα του αέρα, του ύδατος και προστασία από τους θορύβους, αστική διαχείριση / ανάπτυξη, χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα), και βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση (π.χ. ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων, διαχείριση των αποβλήτων και πρόληψη).

Το άλλο μέρος της γραμμής του επιχειρησιακού προϋπολογισμού 07 03 07 (περίπου 45 εκατ. ευρώ) προορίζεται για μέτρα στήριξης σε επίπεδο ΕΕ που αφορούν την εφαρμογή και ανάπτυξη της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και για μέτρα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στη διεργασία αυτή (μέσω στήριξης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται πρωτίστως στην προστασία και τη βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Οι πιστώσεις αυτές στηρίζουν επίσης τη χρηματοδότηση μελετών, ερευνών και παροχή υπηρεσιών που επιτρέπουν την Επιτροπή να βελτιώσει τη νομοθεσία. Σύμφωνα με τη δέσμευση που ανελήφθη στο 6ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον να βασίζεται η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ σε στέρεες επιστημονικές βάσεις και στις καλύτερες δυνατές πληροφορίες, η εκτίμηση του αντικτύπου, οι αποτιμήσεις πολιτικής και άλλες υπηρεσίες στήριξης που αποκτώνται μέσω του LIFE+ αντιπροσωπεύουν ουσιαστικό εργαλείο για τη στήριξη της πολιτικής.

Πολιτική προστασία

Ένα από τα κυριότερα νέα χαρακτηριστικά του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας είναι η δυνατότητα της Κοινότητας να εξετάσει πιο αποτελεσματικά το θέμα της μεταφοράς βοήθειας εκ μέρους των κρατών μελών. Βάσει του χρηματοδοτικού μέσου για την πολιτική προστασία, θα προβλεφθούν και θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για να εξασφαλισθεί ότι η βοήθεια που ζητείται και παρέχεται μέσω του κοινοτικού μηχανισμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μεταφέρεται αποτελεσματικά και γρήγορα στην πληγείσα χώρα, τόσο εντός της ΕΕ (περίπου 4 εκατ. ευρώ δυνάμει της θέσης του προϋπολογισμού 07 04 01) όσο και εκτός της ΕΕ (8 εκατ. ευρώ δυνάμει της θέσης του προϋπολογισμού 19 06 05).

Το επίπεδο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που ζητήθηκε είναι απολύτως σύμφωνο με τον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό που συμφωνήθηκε δυνάμει της κατηγορίας 3Β του δημοσιονομικού πλαισίου. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η πραγματική χρησιμοποίηση του μέρους των πιστώσεων που διατίθενται για την αντιμετώπιση των σοβαρών έκτακτων περιπτώσεων, οι οποίες εκ της φύσεώς τους είναι απρόβλεπτες, εξαρτάται από την εμφάνιση των καταστροφών και από τα διαδοχικά αιτήματα των κρατών μελών αφορούν την προώθηση της βοήθειας. Εάν χρειασθεί να προσαρμοσθεί το ποσό των πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2009, τούτο μπορεί να γίνει με διαδικασίες μεταφοράς περιλαμβανομένης της "συγκεντρωτικής μεταφοράς πιστώσεων" το Σεπτέμβριο 2009.

Παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα

Από το 2007 η εξωτερική δράση στον τομέα του περιβάλλοντος καλύπτεται με μέσα εξωτερικών δράσεων δυνάμει του τομέα πολιτικής 21 (Ανάπτυξη) και ειδικότερα μέσω του ENRTP (Θεματικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης και της ενέργειας, Κεφάλαιο 21 04 του ΠΣΠ). Οι μόνες πιστώσεις που απομένουν υπό τον Τίτλο 07 είναι εκείνες που διατίθενται για την πληρωμή των υποχρεωτικών εισφορών στις πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που παρουσιάζουν ελαφρά μείωση το 2009 (-3,1% σε σύγκριση με το 2008). Η ελαφρά αυτή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των εισφορών καταβάλλεται σε δολάρια ΗΠΑ (ισοτιμία με το ευρώ).

Πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις

Το πλαίσιο για την εφαρμογή των προπαρασκευαστικών δράσεων και πρότυπων έργων που εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού του 2008 έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία μετά από επαφές με το Κοινοβούλιο για εκείνα τα πρότυπα έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που εγκρίθηκαν με δική του πρωτοβουλία.

Δεν υπάρχει καμιά ένδειξη για την ύπαρξη τυχόν προβλημάτων σε σχέση με την εκτέλεση των πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 2008. Πάντως, έχοντας υπόψη τον χρόνο που χρειάζεται για την διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών (προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, προσκλήσεις για υποβολή προσφορών), είναι πιθανόν σημαντικό μέρος των πιστώσεων πληρωμών να μην χρησιμοποιηθεί και είτε θα πρέπει να μεταφερθεί στο 2009 είτε θα δημιουργήσει ανάγκες για πιστώσεις πληρωμών στα επόμενα έτη (2009-2010).

Το ΠΣΠ 2009 δεν προτείνει παράταση αυτών των πρότυπων έργων.

Υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

Το πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία υπάγεται στην κατηγορία 3, Ιθαγένεια, Ελευθερία, Ασφάλεια και Δικαιοσύνη. Οι κυριότερες θέσεις του προϋπολογισμού είναι αυτές του Προγράμματος για την Υγεία, οι δυο οργανισμοί (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων ) και το Ταμείο Καπνού.

Το νέο Πρόγραμμα Υγείας (2008-2013) αντικατέστησε το πρώτο Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας (2003–2008) από 1ης Ιανουαρίου 2008. Οι συνολικές πιστώσεις για το νέο πρόγραμμα ανέρχονται σε 321,5 εκατ. ευρώ, ποσό σαφώς κατώτερο του αρχικά προβλεφθέντος, όταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της και το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας ΙΙ θα παρουσίαζαν αύξηση περίπου κατά 4% από 45 εκατ. ευρώ το 2008 σε 47 εκατ. ευρώ το 2009. Η αύξηση της χρηματοδότησης για τη δράση "προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας" μεταξύ 2007 και 2008 (4,43 εκατ. ευρώ, δηλ. 48,5%) και μεταξύ 2008 και 2009 (1,44 εκατ. ευρώ, δηλ. 10,6%) υποδηλώνει ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί η δράση στον τομέα αυτό που καλύπτει δράσεις άμβλυνσης σε τομείς όπως οι πανδημίες και η τρομοκρατία με βιολογικά μέσα.

Οι άμεσες πληρωμές από το ταμείο καπνού για τις εκστρατείες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα επιβλαβή αποτελέσματα της κατανάλωσης καπνού θεωρείται ότι θα αυξηθούν από 14,25 εκατ. ευρώ (2008) σε 16 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το ΠΣΠ του 2009. Μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση για την παράταση της οικονομικής στήριξης από το Ταμείο Καπνού, αν και η ενίσχυση αναμένεται να λήξει στο τέλος του 2009. Συνεπώς, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Ο καπνός είναι η μοναδική μείζων αιτία θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία οφείλονται πάνω από μισό εκατομμύριο θανάτων κάθε έτος και πάνω από ένα εκατομμύριο θανάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι το 25% όλων των θανάτων από καρκίνο και το 15% του συνόλου των θανάτων στην Ένωση θα μπορούσαν να αποδοθούν στο κάπνισμα.

Τα μέτρα για την ασφάλεια των τροφίμων υπάγονται στην κατηγορία 2 Προστασία και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Αντιπροσωπεύει συνολικό ποσό 297 εκατ. ευρώ το 2009, αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το ποσό των 265 εκατ. ευρώ το 2008. Αυτή η αύξηση αντιστοιχεί κυρίως στην αύξηση του προϋπολογισμού για τα μέτρα εξάλειψης. Σχετίζεται με το γεγονός ότι τα κράτη μέλη θα ωφεληθούν το 2008 από τον επείγοντα εμβολιασμό για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου (130 εκατομμύρια ευρώ, επιπλέον των 265 εκατομμυρίων ευρώ που αναφέρθηκαν πιο πάνω) και θα πρέπει να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα εξάλειψης σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου από το 2009.

Οι οργανισμοί: EMEA, EEA, EFSA, ECHA και ECDC

Το ΠΣΠ για το 2008 περιλαμβάνει πιστώσεις για 25 αποκεντρωμένους οργανισμούς συνολικού ύψους 539,0 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,8% σε σύγκριση με τις επιδοτήσεις των οργανισμών που ανέρχονταν σε 530,18 εκατομμύρια ευρώ το 2008.

Για τους περισσότερους οργανισμούς, οι ετήσιες κοινοτικές επιδοτήσεις για το 2009, όπως προτείνονται από την Επιτροπή, θα είναι χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες για το 2008. Η Επιτροπή προτείνει αύξηση των επιδοτήσεων μόνο για 8 οργανισμούς σε σύγκριση με το 2008, συμπεριλαμβανομένων των EEA, EFSA, ECHA και ECDC, που αντισταθμίζουν και με το παραπάνω τις μειώσεις που προβλέπονται και οδηγούν στη συνολική αύξηση κατά 1,8%. Οι προτεινόμενοι προϋπολογισμοί των EEA, ECDC και EFSA θα αυξηθούν κατά περίπου 10% ή και περισσότερο το 2009. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι 8,2 εκατ. ευρώ για το ECDC προβλέπεται να εγγραφούν στο αποθεματικό απορροφώντας έτσι την προβλεπόμενη αύξηση των επιδοτήσεων σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008.

Η αύξηση που χαρακτηρίζει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες αντικατοπτρίζεται επίσης στους αριθμούς υπαλλήλων τους. Το 1995 οι εργαζόμενοι στους οργανισμούς ήταν λιγότεροι από πεντακόσιοι, ενώ το ΠΣΠ για το 2008 προβλέπει 3973,5 και το ΠΣΠ για το 2009 ζητεί 4255,5 θέσεις για τους οργανισμούς συνολικά.

Μια αύξηση κατά 9,1% (που αντιστοιχεί σε 2,2 εκατ. ευρώ επιπλέον του ετήσιου αποπληθωριστή 2%) προτείνεται για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕEA), για τη στήριξη νέων και πρόσθετων αρμοδιοτήτων που πρόκειται να αναλάβει ο ΕEA σε πολυετή βάση. Οι προτεραιότητες για τις νέες αυτές αρμοδιότητες προσδιορίστηκαν σε συνεργασία μεταξύ του ΕEA και της Επιτροπής.

Το φθινόπωρο του 2007 ο ΕEA ανέθεσε μια σύμβαση για μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση της πολυετούς στρατηγικής του για την περίοδο 2004-2008. Η αξιολόγηση προχωρεί βάσει του προγράμματος που εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο χρησιμοποιώντας ως βασικές ερευνητικές μεθόδους έρευνες, συνεντεύξεις και έρευνα βάσει εγγράφων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα παρουσιαστούν στο διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου του 2008 και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της επόμενης πενταετούς στρατηγικής του ΕEA για την περίοδο 2009-2013.

Το 2009 είναι ένα σημαντικό έτος για τον ΕΟΠ καθώς θα είναι το πρώτο έτος της νέας πολυετούς στρατηγικής για την περίοδο 2009-2013, που προβλέπει ο κανονισμός του ΕEA. Θα είναι επίσης το κρίσιμο έτος για την εκπόνηση της έκθεσης για την επόμενη πενταετία για την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος που επίσης προβλέπει ο κανονισμός ΕΟΠ (και που αναμένεται να δημοσιευθεί το 2010). Επί του παρόντος ο ΕEA εκπονεί τη στρατηγική του (πολυετές πρόγραμμα εργασίας) για την επόμενη πενταετή περίοδο 2009-2013 που θα δίνει προτεραιότητα σε εργασίες σχετικά με τις "αναδυόμενες παγκόσμιες προκλήσεις της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, την πρόληψη και τη διαχείριση καταστροφών, την αξιολόγηση οικοσυστημάτων και τη λογιστική πόρων, και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή", τους τέσσερις τομείς που έχει θέσει ως προτεραιότητα η ΓΔ Περιβάλλοντος για πρόσθετη εργασία από πλευράς του ΕEA το 2009. Επιπλέον, ο ΕEA θα ενισχύσει τις ικανότητές του και θα στηρίξει την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Πληροφοριών για το Περιβάλλον (ΕΣΠΠ), που αποτέλεσε το αντικείμενο μιας ανακοίνωσης της Επιτροπής το 2008.

Για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMEA) το ΠΠ για το 2009 προβλέπει ευρωπαϊκή συνεισφορά ύψους 36,99 εκατομμυρίων ευρώ που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 1,01 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008 (-2,66%). Δεδομένου ότι πρέπει να εφαρμοστεί η προσφάτως εγκριθείσα νομοθεσία για τα παιδιατρικά φάρμακα και τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, μια τέτοια μείωση μοιάζει άστοχη. Στο σχέδιο προγράμματος για το 2009 ο οργανισμός επισημαίνει τις βασικές αρμοδιότητές του για την επίτευξη των στόχων του, δηλαδή την παροχή επιστημονικών συμβουλών, την έγκριση και την επίβλεψη φαρμακευτικών προϊόντων.

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα λειτουργούν με μειωμένους ρυθμούς. Για τον λόγο αυτόν, το ΠΠ για το 2009 προβλέπει σημαντική αύξηση των επιδοτήσεων για την EFSA(11,34% - 70,7 εκατ. ευρώ) και το ECDC (23,02% - 48,1 εκατ. ευρώ, πριν από το αποθεματικό).

Ωστόσο, το προτεινόμενο αποθεματικό ύψους 8,2 εκατ. ευρώ και μια μείωση στην αύξηση του προσωπικού κατά 40 θέσεις, όπως πρότεινε η Επιτροπή, φαίνεται να είναι αδικαιολόγητα σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε άλλους οργανισμούς και θα έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική ανάπτυξη του ECDC και ιδίως στο επίπεδο δραστηριότητας που αναμένεται το επόμενο έτος. Η μη διαθεσιμότητα των πόρων από την αρχή του έτους θα έχει αντίκτυπο στην εφαρμογή του προγράμματος εργασίας και θα περιορίσει την ικανότητα των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να διακυβευθεί ενδεχομένως η ικανότητα του Κέντρου να φέρει σε πέρας την αποστολή του.

Για τον ECHA το ΠΣΠ για το 2009 προβλέπει ευρωπαϊκή συνεισφορά ύψους 62,97 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 0,56% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008. Δώδεκα μήνες μετά τη δημιουργία του, ο ECHA έχει εξελιχθεί από έναν οργανισμό με ελάχιστο προσωπικό σε έναν οργανισμό σε πλήρη λειτουργία με 200 εργαζομένους. Έως το 2010, ο οργανισμός αναμένεται να έχει αναπτυχθεί πλήρως και να απασχολεί πλέον 450 εργαζομένους. Από την 1η Ιουνίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2008, ο ECHA θα έλθει αντιμέτωπος με τις πρώτες επιχειρησιακές προκλήσεις του. Θα χειριστεί την προ-καταχώριση χημικών ουσιών και ενδιάμεσων προϊόντων. Αναμένονται περίπου 200.000 φάκελοι προ-καταχώρισης. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση αναμένεται το 2010. Ο ECHA θα έχει την πρώτη προθεσμία καταχώρισης των ουσιών μεγάλης ποσότητας και των πολύ επικίνδυνων ουσιών. Έως την ημερομηνία αυτή, όλες οι εταιρείες οφείλουν να παρουσιάσουν όλα τα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ταξινόμηση και την επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει τον ρόλο της πολιτικής περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ στην επίτευξη του συνολικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση· τονίζει τη σημασία της διατήρησης και της περαιτέρω διασφάλισης ενός υψηλού επιπέδου προστασίας σε αυτούς τους τομείς πολιτικής ενόψει των σημερινών και των μελλοντικών πολιτικών προκλήσεων· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την περαιτέρω ανάπτυξη, υλοποίηση και επιβολή της πολιτικής περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων της ΕΕ, ιδίως στους τομείς που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος·

2.  τονίζει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως παγκόσμιου εταίρου και τον ηγετικό ρόλο της σε πολλές διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, όπως οι παγκόσμιες συμβάσεις για την αλλαγή του κλίματος, τη βιοποικιλότητα, τις χημικές ουσίες και τα απόβλητα· ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι για διεθνείς περιβαλλοντικές δραστηριότητες προκειμένου η ΕΕ να μπορέσει να διατηρήσει την ηγετική θέση της στη διεθνή πολιτική περιβάλλοντος και στον καθορισμό της ατζέντας για τη διεθνή συνεργασία·

3.  τονίζει πως οι προκλήσεις σε σχέση με τη βιώσιμη ενέργεια και την καταπολέμηση των κλιματολογικών αλλαγών πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις προτεραιότητες του κοινοτικού προϋπολογισμού· σημειώνει ότι οι προτεραιότητες αυτές θα απαιτήσουν πρόσθετους δημοσιονομικούς πόρους, ιδίως για τη δέσμη προτάσεων για την αλλαγή του κλίματος που υπέβαλε η Επιτροπή, για τον καταμερισμό της προσπάθειας, την εμπορία εκπομπών, τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα καθώς και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

4.  επισημαίνει τη σημασία των πιλοτικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών δράσεων για τον προσδιορισμό τόσο της ανάγκης για νέα προγράμματα προϋπολογισμού με σκοπό να ανταποκριθεί κανείς στις ανάγκες και τις απαιτήσεις όσον αφορά την πολιτική του περιβάλλοντος και της υγείας όσο και της αποτελεσματικότητας αυτών των προγραμμάτων· και, όπως ισχύει για όλες τις δαπάνες του προϋπολογισμού, επιμένει ότι τα σχέδια που εφαρμόζονται δοκιμαστικά επιφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ και προτρέπει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα προγράμματα με αντίκτυπο στην αλλαγή του κλίματος· προτρέπει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα πιλοτικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις που σχετίζονται με την πολιτική περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας των τροφίμων. Αυτά τα πιλοτικά σχέδια πρέπει να συνεχιστούν και να στηριχθούν νέα σχέδια σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος LIFE+ ως του συνεκτικού χρηματοδοτικού μέσου για μια εξορθολογισμένη και απλοποιημένη προσέγγιση για τη στήριξη της ανάπτυξης και της υλοποίησης της πολιτικής περιβάλλοντος· σημειώνει ότι η τελική διανομή μεταξύ των τομέων της πολιτικής περιβάλλοντος των σχεδίων που θα συγχρηματοδοτηθούν θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα διοργανωθεί το 2009· αναμένει ότι η πλειονότητα των πιστώσεων θα διατεθεί σε σχέδια στους τομείς της φύσης και της βιοποικιλότητας, αλλά ότι και άλλοι τομείς που καλύπτονται από το έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον θα ωφεληθούν από συγχρηματοδότηση μέσω του LIFE+· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της για έγκαιρες αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές·

6.  χαιρετίζει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 2003 - 2007 και την πολλά υποσχόμενη δρομολόγηση του προγράμματος για τη δημόσια υγεία 2008 - 2013 με αύξηση του ύψους των ανειλημμένων υποχρεώσεων και των πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αποδοτική ως προς το κόστος χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πιστώσεων·

7.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για θέσπιση, προς όφελος της δημόσιας υγείας και ιδίως της υγείας των παιδιών και των νέων ανθρώπων, κοινοτικού προγράμματος διανομής φρούτων για τα σχολεία, με στόχο να βελτιωθούν οι διατροφικές συνήθειες και επομένως η υγεία των νεαρών πολιτών της ΕΕ, όπως ήδη αναφέρεται στην Λευκή Βίβλο της 30ής Μαΐου 2007 με τίτλο "Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία"(COM(2007)0279· ζητεί εν προκειμένω το πρόγραμμα να προάγει μόνο μέτρα που να αποσκοπούν στην διανομή νωπών προϊόντων και να αποκλειστούν από αυτήν την δέσμη μέτρων τα έτοιμα προϊόντα φρούτων ή τα σκευάσματα φρούτων, ούτως ώστε η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών από έτοιμα σε νωπά προϊόντα να επιφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

8.  Καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει πρότυπο σχέδιο για την εφαρμογή στρατηγικής που θα εντάσσει το θέμα της υγείας σε όλες τις πολιτικές στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Το σχέδιο πρέπει να καλύπτει προτάσεις για μεθόδους ένταξης των θεμάτων υγείας στα περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια - σύμφωνα με την στρατηγική ένταξης της υγείας σε όλες τις πολιτικές . Το πρότυπο σχέδιο στοχεύει στην ενίσχυση γενικά της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δημιουργία υποδομής στο πλαίσιο των οργανισμών περιφερειακών ανάπτυξης.

9.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της ενημέρωσης του κοινού για τις αρνητικές συνέπειες της κατανάλωσης καπνού, συμπεριλαμβανομένου του παθητικού καπνίσματος· επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για συνέχιση της χρηματοδότησης του κοινοτικού ταμείου καπνού για τη χρηματοδότηση εκστρατειών ενημέρωσης για τους κινδύνους που συνδέονται με τον καπνό· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω χρηματοδοτική στήριξη θα λήξει το 2009· καλεί την Επιτροπή να βρει νέες πηγές χρηματοδότησης· σημειώνει τη δημόσια διαβούλευση για την πράσινη βίβλο "Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα" και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφήμιση των προϊόντων καπνού που δείχνουν την ύπαρξη δυσκολιών στη συνεκτική εφαρμογή σε επίπεδο κρατών μελών·

10. σημειώνει τη σχεδιαζόμενη αύξηση των επιδοτήσεων από τον προϋπολογισμό του 2009 προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)·

11. εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να περικόψει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMEA) κατά 2,66% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008 και ότι 8,2 εκατ. ευρώ για το ECDC πρέπει να εγγραφούν στο αποθεματικό, απορροφώντας έτσι την προβλεπόμενη αύξηση των επιδοτήσεων σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008.

12. τονίζει ακόμη μία φορά την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των οργανισμών προκειμένου να φέρνουν σε πέρας τα καθήκοντά τους, αλλά χωρίς να μειώνονται τα κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για άλλες κοινοτικές δραστηριότητες· ζητεί τον προσεκτικό έλεγχο των αρμοδιοτήτων των οργανισμών και των δραστηριοτήτων της Επιτροπής προκειμένου να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις και να διασφαλιστεί η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών με τον αποδοτικότερο ως προς το κόστος και ορθολογικότερο τρόπο·

13. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια γενική προσέγγιση πολιτικής για την οριζόντια αξιολόγηση των ευρωπαϊκών οργανισμών το ταχύτερο δυνατόν προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης και την κατάλληλη αντιμετώπιση των οργανισμών· χαιρετίζει την υποβολή της ανακοίνωσης της Επιτροπής "Ευρωπαϊκοί οργανισμοί – Πορεία προς το μέλλον" ως πρώτο βήμα προς μια οριζόντια αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών ως τα τέλη του 2009·

14. επισημαίνει ότι νεοεγκριθείσα και επικείμενη νομοθεσία, όπως η νομοθετική δέσμη για τα παρασιτοκτόνα, τα φάρμακα προηγμένων θεραπειών, τα νέα τρόφιμα και η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, καθώς και οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η νανοτεχνολογία, θα αυξήσουν τον φόρτο εργασίας και τις αρμοδιότητες των συναφών οργανισμών· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθούν στους οργανισμούς επαρκή μέσα χρηματοδότησης προκειμένου να είναι σε θέση νε φέρουν σε πέρας τις νέες αρμοδιότητές τους από διοικητική και επιχειρησιακή άποψη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Watson


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III - Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Gabriela Creţu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η ευθύνη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού καλύπτει τους τίτλους 12 (εσωτερική αγορά), 14 (φορολογία και τελωνειακή ένωση) και 17 (υγεία και προστασία των καταναλωτών)·

2.  επικροτεί τις ήπιες αυξήσεις στα κεφάλαια 12 01 και 12 02 του προσχεδίου του προϋπολογισμού (ΠΣΠ), τις οποίες κρίνει απαραίτητες λόγω του οφέλους που συνεπάγεται η ενιαία αγορά για την οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της· προτρέπει την Επιτροπή να διαμορφώσει ένα διοικητικό πνεύμα που θα αποσκοπεί στη σαφή ρύθμιση για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με αποτελεσματικά εργαλεία επίλυσης προβλημάτων· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και τον εντοπισμό των αδυναμιών της τρέχουσας πολιτικής της· υπογραμμίζει, συνεπώς, τη σημασία της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας·

3.  φρονεί ότι τα αποτελέσματα του SOLVIT θα μπορούσαν γενικά να βελτιωθούν με την καλύτερη στήριξη του δικτύου στα κράτη μέλη· πιστεύει, ωστόσο, ότι συνιστά έναν αποτελεσματικό εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης διαφορών· ζητεί από την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων κατάρτισης και προώθησης του δικτύου σε όλα τα κράτη μέλη και όχι μόνο σε λίγα και εκλεκτά· ζητεί, συνεπώς, τη χρηματοδότηση ξεχωριστού κονδυλίου του προϋπολογισμού με ποσό ύψους 600 000 ευρώ·

4.  θεωρεί ότι το ποσό που διατίθεται στο κεφάλαιο 14, και συγκεκριμένα η ήπια αύξηση στο κεφάλαιο 14 04 για το πρόγραμμα δράσης για τα τελωνεία του 2013, επαρκεί για την επίτευξη στόχων στον εν λόγω τομέα πολιτικής· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας· εκτιμά τον στόχο της ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ τελωνειακών αρχών και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν ενισχύεται η ασφάλεια των πολιτών·

5.  θεωρεί ότι το ποσό που προβλέπεται στο κεφάλαιο 17 02 αρκεί για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τους καταναλωτές· συμφωνεί με την Επιτροπή σχετικά με τις προτεραιότητες του κονδυλίου του προϋπολογισμού 17 02 02· θεωρεί προτεραιότητα τη θέσπιση γενικών μέτρων στον τομέα της παιδείας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων στο ψηφιακό περιβάλλον και καλύπτοντας τρόπους ενσωμάτωσης αυτών στα σχολικά προγράμματα σπουδών και την ιδέα της δημιουργίας ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών· θα επιθυμούσε την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε οικονομικά θέματα, δεδομένου του ολοένα και εντονότερου προβλήματος της υπερχρέωσης των καταναλωτών· υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων για κοινή επιτήρηση της αγοράς και ενίσχυση αυτής, όπως μέσω του RAPEX· ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία με φυλλάδιο στο μέγεθος πιστωτικής κάρτας το οποίο θα αναφέρει επιγραμματικά τα δικαιώματα των καταναλωτών·

6.  στηρίζει την Επιτροπή ως προς την πρόθεσή της να καταρτίσει μια βάση δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τις καταναλωτικές τάσεις και τη λειτουργία των αγορών, περιλαμβανομένων συγκρίσεων τιμών, ιδιαίτερα για την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στον πίνακα αποτελεσμάτων της αγοράς για τους καταναλωτές και σε μελέτες για την αγορά· ζητεί, συνεπώς, η συνέχιση του πιλοτικού σχεδίου «Μέτρα ελέγχου στον τομέα της πολιτικής για τους καταναλωτές» να χρηματοδοτηθεί με ποσό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III - Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Lichtenberger

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Το τρέχον δημοσιονομικό έτος είναι το τρίτο της περιόδου δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Η γενική διάρθρωση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων για τις μεταφορές, εξακολουθεί να διέπεται από τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Οι συνολικές δαπάνες για τις μεταφορές βλέπουν τους πόρους τους να αυξάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2009.

Για τους οργανισμούς, οι προϋπολογισμοί του 2009 περιορίζονται από τον αναθεωρημένο δημοσιονομικό προγραμματισμό συνεπεία της χρηματοδοτικής συμφωνίας για το Galileo. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή κατέφυγε στη χρήση "εσόδων για ειδικό προορισμό", στα πλεονάσματα των οργανισμών το 2007 και το 2008 για ικανοποίηση των (περισσότερων) δημοσιονομικών αιτημάτων των οργανισμών. Τα έσοδα για ειδικό προορισμό δεν περιλαμβάνονται στα ποσά που παρουσιάζονται στο ίδιο το προσχέδιο προϋπολογισμού, αλλά είναι διαθέσιμα προς χρήση από τους οργανισμούς Αυτό θέτει ζήτημα διαφάνειας και κοινοβουλευτικού ελέγχου (εντέλει ίσως στο πλαίσιο της απαλλαγής) και, εάν προγραμματιστεί, η χρήση τους δημιουργεί αβεβαιότητα για τους οργανισμούς, καθώς θα έπρεπε να είναι μέσο εφάπαξ χρήσης. Η συντάκτρια φρονεί ότι το συνολικό κονδύλιο χρήζει προσαρμογής, ώστε να λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα και τις πραγματικές ανάγκες των οργανισμών, αντί να επιλέγεται η χρήση των "εσόδων για ειδικό προορισμό".

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Τα ποσά που προτείνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2009 για τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) εμφανίζουν μείωση στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και αύξηση στις πιστώσεις πληρωμών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό του 2008, 44,3 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 46,9 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών. Στο ΠΣΠ του 2009 τα αντίστοιχα ποσά είναι 43,4 εκατομμύρια ευρώ και 48,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πρόκειται για μείωση κατά 2,2% και αύξηση κατά 3,0% αντίστοιχα. Κατά μία έννοια, ωστόσο, το ποσό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων είναι παραπλανητικό. Για πρώτη φορά η Επιτροπή συμφώνησε ότι ο EMSA μπορεί να προσθέσει στον προϋπολογισμό πόρους για το 2009 προερχόμενους από έσοδα για ειδικό προορισμό από το 2007, τα οποία ήταν πλεονασματικά. Η χρήση αυτού του μηχανισμού φέρνει το σύνολο της κοινοτικής χρηματοδότησης σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από την κοινότητα στα 48,35 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που συμφωνεί με το δημοσιονομικό αίτημα του EMSA.

Στο πλαίσιο αυτών των γενικών αριθμητικών στοιχείων, οι πιστώσεις πληρωμών για αντιρρυπαντικά μέτρα θα αυξηθούν κατά 9,1% στα 22,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων θα αυξηθούν κατά 5% στα 18,9 εκατομμύρια ευρώ. Ο EMSA αναφέρει ότι αυτό το ποσό επαρκεί για τις υφιστάμενες συμβάσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων. Σε άλλους τομείς εμφανίζονται αυξήσεις για δραστηριότητες επιθεώρησης (κατά περίπου 10%), για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τον έλεγχο από το κράτος λιμένα και για την κατάρτιση βάσεων δεδομένων για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Η συντάκτρια υποστηρίζει το ευρύτερο επίπεδο της προτεινόμενης χρηματοδότησης και έχει επίγνωση του γεγονότος ότι από έτος σε έτος η μορφή των απαιτήσεων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για αντιρρυπαντικές δράσεις θα ποικίλλει, ανάλογα με τις ημερομηνίες και τη διάρκεια των συμβάσεων ναύλωσης πλοίων που έχει συνάψει ο EMSA, καθώς και ανάλογα με την δημοσιονομική εκτέλεση αυτών. Εντούτοις, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να επανέλθει σε αυτό το θέμα υποβάλλοντας, εάν χρειαστεί, τροπολογίες. Γενικά, δεδομένου ότι το επίπεδο της χρηματοδότησης έχει συμφωνηθεί από τον ίδιο τον EMSA και την Επιτροπή, δεν βλέπει λόγο μείωσης αυτών των ποσών κατά την έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού από το Συμβούλιο.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) αντλεί το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων του από τέλη και χρεώσεις. Πράγματι, το 2009 τα τέλη και οι χρεώσεις θα αποφέρουν στον EASA 68,4 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, δηλαδή αύξηση κατά 28% σε σύγκριση με το 2008. Το ΠΣΠ για το 2009 αναφέρει συνολικά 29,18 εκατομμύρια ευρώ τόσο για πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή μείωση κατά 2,7% σε σύγκριση με το 2008. Και σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, ένα πλεόνασμα των εσόδων ειδικού προορισμού που μεταφέρθηκε από προηγούμενα έτη φέρνει τις συνολικές δαπάνες που χρηματοδοτεί η ΕΕ στα 31,54 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για 1,66 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα σε σύγκριση με το αρχικό αίτημα του EASA. Σημειώνεται μεγάλη προβλεπόμενη αύξηση των λειτουργικών δαπανών του EASA κατά 26,9%, φέρνοντας το ποσό στα 34,8 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό καλύπτει την πιστοποίηση αξιοπλοΐας αεροσκαφών, τις εγκρίσεις φορέων και την τεχνική κατάρτιση. Ο πλήρης αντίκτυπος της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του οργανισμού κατόπιν της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 736/2006 θα γίνει αισθητός το 2009. Η συντάκτρια φρονεί ότι απαιτούνται επιπλέον πόροι για τη στελέχωση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις εθνικές υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, χωρίς υπέρμετρη εξάρτηση από αυτές και τους αναδόχους. Για τον λόγο αυτόν, εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του προϋπολογισμού κατά 1,66 εκατομμύρια ευρώ.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων

Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ΕΟΣ) στο ΠΣΠ του 2009 ορίζεται στα 16,06 εκατομμύρια ευρώ τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών. Και πάλι, το ποσό αυτό συμπληρώνεται από έσοδα για ειδικό προορισμό από μεταφορά και ανέρχεται συνολικά σε 21,00 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό στον προϋπολογισμό του 2008 ήταν 18,0 εκατομμύρια ευρώ. Τα επιχειρησιακά καθήκοντα του ΕΟΣ ορίζονται σαφώς στον κανονισμό αριθ. 881/2004 και τον νέο κανονισμό για τον ΕΟΣ, σε περίπτωση που ανακύψουν μη προβλεπόμενα επιπρόσθετα καθήκοντα κατά την έγκριση του κανονισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης (ERTMS). Αυτό μπορεί να επιφέρει περαιτέρω δημοσιονομικές απαιτήσεις το 2009, που ενδέχεται να πρέπει να εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας ή μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού.

Δραστηριότητες ενίσχυσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών και των δικαιωμάτων των επιβατών

Αυτό το κονδύλιο του προϋπολογισμού είναι νέο και μάλλον πρόκειται για σύμπτυξη προηγούμενων κονδυλίων που αποσκοπούσαν κυρίως στη συλλογή, διάδοση και ανάλυση πληροφοριών, μεταξύ άλλων και σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών. Εμφανίζει μείωση κατά 30% κατά τη σύγκριση του προϋπολογισμού του 2008 και του ΠΣΠ του 2009 ως προς τις πληρωμές, μειωμένο στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Εντούτοις, δεδομένου ότι η κατανομή το 2007 ανήλθε στα 15,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν πρόκειται ενδεχομένως για υπερβολική μείωση. Εντούτοις, η συντάκτρια μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής ελάσσονος τροπολογίας για αποκατάσταση των πληρωμών στο προηγούμενο επίπεδο.

Τρέχοντα πιλοτικά σχέδια

Η συντάκτρια φρονεί ότι τα πιλοτικά σχέδια είναι ακριβώς αυτό, πιλοτικά, και δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν μείζονα τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα πολιτικής. Μπορούν απλώς να παράσχουν μια ένδειξη για πιθανές μελλοντικές πορείες δράσης και το καίριο στοιχείο εδώ είναι η άντληση εκ μέρους της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των κατάλληλων συμπερασμάτων για τα πιλοτικά σχέδια και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με το ποια θα ήταν η δέουσα συνέχεια που θα μπορούσε, ενδεχομένως, να δοθεί σε αυτά. Το πιλοτικό σχέδιο για την ασφάλεια του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου πλησιάζει στη λήξη του, μολονότι οι δαπάνες για πιστώσεις πληρωμών έχουν αυξηθεί ελαφρώς σε σύγκριση με το 2008 στα 1,655 εκατομμύρια ευρώ. Η προπαρασκευαστική δράση για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κυκλοφορίας στα βορειοανατολικά σύνορα της ΕΕ βρίσκεται στο δεύτερο έτος της, με προτεινόμενες πιστώσεις πληρωμών ύψους 2,45 εκατομμυρίων ευρώ για το 2009. Η συντάκτρια πρόκειται να προτείνει τροπολογίες σύμφωνες προς τη γνωμοδότησή της επί του προσχεδίου προϋπολογισμού.

Ασφάλεια των μεταφορών (άρθρο 06 07 01)

Αυτό το υβριδικό κονδύλιο καλύπτει τόσο τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυση ως προς τα κοινά πρότυπα, την προσέγγιση των νομοθεσιών, τον διεθνή συντονισμό και την προαγωγή της έρευνας, αλλά επίσης καλύπτει την αμοιβή ενός σώματος επιθεωρητών για τους ελέγχους ασφαλείας σε αερολιμένες και λιμένες, από κοινού με τα κράτη μέλη. Μολονότι οι πιστώσεις πληρωμών μειώθηκαν από 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ το 2009, αυτό οφείλεται στην ολοκλήρωση ενός πιλοτικού σχεδίου. Ο αριθμός των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων αφετέρου προβλέπεται να αυξηθεί.

Έρευνα στον τομέα των μεταφορών και SESAR (άρθρο 06 06 02)

Το ΠΣΠ του 2009 εμφανίζει μείωση κατά 49% των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και κατά 45% των πιστώσεων πληρωμών στον τομέα της ενίσχυσης της έρευνας για τις μεταφορές με σκοπό την ενθάρρυνση της μετάβασης σε άλλους τρόπους μεταφοράς, συγκεκριμένα προς τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τις δημόσιες μεταφορές και την ποδηλασία. Η μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχεται σε περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ κατά τη σύγκριση του προϋπολογισμού του 2008 και του ΠΣΠ του 2009. Εντούτοις, εντός του ίδιου γενικού κονδυλίου, η κοινή επιχείρηση SESAR εμφανίζεται για πρώτη φορά για την υλοποίηση της τεχνολογικής συνιστώσας του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (Single Sky). Τα αριθμητικά στοιχεία του ΠΣΠ εν προκειμένω είναι 51,5 εκατομμύρια ευρώ και 23,5 εκατομμύρια ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές αντίστοιχα. Με τον τρόπο αυτόν, το συνολικό κονδύλιο πλησιάζει σχεδόν τα επίπεδα του 2008, αλλά παραμένει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα από τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το 2009 όπως προβλέφθηκε πριν από ένα έτος (-0,685 εκατομμύρια ευρώ). Η συντάκτρια πρόκειται να υποβάλει τροπολογία εν προκειμένω.

Πρόγραμμα Marco Polo II

Η συντάκτρια χαιρετίζει την αύξηση τόσο στις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και στις πιστώσεις πληρωμών για ένα πρόγραμμα που θα διευκολύνει τη μεταβίβαση των εμπορευματικών μεταφορών από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε άλλα μέσα. Εάν δεν γίνει τίποτα, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές θα αυξηθούν κατά 60% έως το 2013. Το 2009 εντός του προγράμματος αυτού θα ξεκινήσουν 35 νέα έργα. Η Επιτροπή εκτιμά ότι για κάθε ευρώ που δαπανάται, δεκατέσσερα ευρώ εξοικονομούνται σε εξωτερικές δαπάνες. Η αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ανέρχεται στα 60,35 εκατομμύρια ευρώ και των πιστώσεων πληρωμών στα 17,0 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5,1% και 8,3% αντίστοιχα.

Galileo

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη, μετά τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των μεταφορών. Μαζί με τον οργανισμό Galileo αναλογεί σε περίπου 40% του συνόλου των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις μεταφορές. Το 2009 θα στοιχίσει 828 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 360 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών, δηλαδή πρόκειται για αυξήσεις κατά 7% και 20% αντίστοιχα (όταν λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προέρχονται από αποθεματικά). Προηγήθηκαν πρόσφατες αποφάσεις για τη χρηματοδότηση του έργου κατά τη συνολική διάρκειά του και θα πρέπει οι αυξήσεις να συσχετισθούν με τα οφέλη που θα αντληθούν στον τομέα της μείωσης της ρύπανσης μέσω της ιδιαιτέρως βελτιωμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι προβλεπόμενες δαπάνες αφορούν το στάδιο υλοποίησης και την πρώτη σειρά δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το στάδιο λειτουργίας.

Διευρωπαϊκά Δίκτυα

Το βασικό χαρακτηριστικό του ΠΣΠ για το 2009 όσον αφορά τα ΔΕΔ-Μ είναι μια σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών που θα ανέλθουν από 370 εκατομμύρια ευρώ το 2008 σε 613 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση κατά 65,7%. 229 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σιδηροδρομικής Σηματοδότησης (ERTMS), το οποίο περιγράφεται ως υψηλή προτεραιότητα. Ο αριθμός των έργων υπό διαχείριση θα εξακολουθήσει να αυξάνεται και το 2009, ως προς την εν λόγω περίοδο, ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στα διασυνοριακά τμήματα των έργων που υπερβαίνουν τα σύνορα. Κατά τη σύνταξη του παρόντος εγγράφου, τέσσερα από τα τριάντα έργα προτεραιότητας βρίσκονται στο στάδιο λειτουργίας, είκοσι βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής και έξι είναι υπό μελέτη. Μολονότι το 2009 δεν προγραμματίζεται να είναι έτος ύψιστων δαπανών, εντούτοις είναι ένα έτος κατά το οποίο σημειώνεται σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, ο προϋπολογισμός της ΕΕ λειτουργεί ως μέσο διευκόλυνσης και καταλύτης για τα έργα ΔΕΔ-Μ. Πολλά εξαρτώνται από την κινητοποίηση των εθνικών προϋπολογισμών και την επιτυχή αξιοποίηση των νέων δημοσιονομικών μέσων με χρήση ιδιωτικών πόρων, επιτυχή και ως προς την τήρηση του στόχου αλλαγής του τρόπου μεταφοράς στην περίπτωση των δεύτερων. Με τις επιμέρους αποφάσεις για τα έργα που ελήφθησαν το 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά την πρόοδο από το 2009 και εξής. Για τον σκοπό αυτόν θα ήταν χρήσιμη μια συνθετική έκθεση που θα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης των έργων, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να παρακολουθείται η πρόοδος. Η συντάκτρια θα συμπεριλάβει σχόλιο εν προκειμένω στο κονδύλιο του προϋπολογισμού για τα ΔΕΔ-Μ.

Συμπέρασμα

Τα ανωτέρω σχόλια βασίζονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2009 και συντάχθηκαν πριν ετοιμασθεί το σχέδιο προϋπολογισμού όπως το ενέκρινε το Συμβούλιο. Οι ουσιαστικές τροπολογίες της συντάκτριας της γνωμοδότησης αφορούν το σχέδιο προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να εισαγάγει τροπολογίες όπου το Συμβούλιο προβαίνει σε γενικές και πάγιες μειώσεις ποσοστών οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες, βάσει των πραγματικών δεδομένων ή βάσει των πολιτικών προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς επιμέρους κονδύλια.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

37

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli. Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle,

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Miloš Koterec

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο τέλος του πρώτου τρίμηνου του 2008 η Επιτροπή μπόρεσε να εγκρίνει όλα τα εθνικά στρατηγικά πλαίσια με αποτέλεσμα να μειώσει τον κίνδυνο των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων όπως εκείνων που σημειώθηκαν κατά την έναρξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι σε αντίθεση με ορισμένους άλλους τομείς πολιτικής, ενώ ορίζονται γενικές προτεραιότητες στους σχετικούς κανονισμούς, και οι προβλεπόμενοι πόροι διανέμονται μεταξύ των 27 κρατών μελών κατά το έτος που προηγείται της έναρξης της προγραμματικής περιόδου(1), η ακριβής πρόβλεψη χρηματοδότησης σε διάφορα προγράμματα σε εθνικό επίπεδο εξαρτάται από το εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς και τη χρησιμοποίηση των κοινοτικών κεφαλαίων για τα εγκριθέντα επιχειρησιακά προγράμματα.

Προς τούτο υπενθυμίζεται ότι "Όλα τα στοιχεία για τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής προέρχονται από το κονδύλι που αποφασίζεται στη νομική βάση και είναι πλήρως συνεπή προς τα ανώτατα όρια της διοργανικής συμφωνίας". Κατά την κατάρτιση λοιπόν των δημοσιονομικών προβλέψεών της, η Επιτροπή εκτίμησε τις δημοσιονομικές ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2005, τις διατάξεις των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 και της διοργανικής συμφωνίας, τα οφειλόμενα ποσά για τα προγράμματα που κλείνουν βάσει της προγραμματικής περιόδου 2000-2006, και τις πιθανές αιτήσεις για προκαταβολή για την τρέχουσα περίοδο. Κατά συνέπεια οι πιστώσεις των διαρθρωτικών ταμείων 2009 αυξάνονται κατά 2,5% και ανέρχονται σε ένα συνολικό ποσό ύψους  48.413,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις πληρωμών μειώνονται κατά 13,9% στα 34.914,1 εκατ. ευρώ.

Η ανάγκη για συνεχή δημοσιονομική πειθαρχία και η ανά την Ευρώπη πτώση των δημόσιων επενδύσεων έχουν στρέψει την προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για:

Ø καθαρά προγράμματα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

Ø την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού·

Ø την ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης.

Επί του σημείου αυτού η Επιτροπή μας λέει ότι για την περίοδο (2) 2007-2013 αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν 775.000 ακαθάριστες θέσεις εργασίας σύμφωνα με τον στόχο Σύγκλισης καθώς και το στόχο ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης.

Αυτή είναι η προσέγγιση η οποία θα αποτελέσει το μέτρο για να υπολογισθεί η επιτυχία της περιφερειακής πολιτικής κατά την ενδιάμεση επανεξέταση που θα πραγματοποιηθεί το 2009, και πρέπει να είναι εντός αυτού του πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος του κοινωνικού αποκλεισμού που πρέπει να εκτιμηθεί το προτεινόμενο πρότυπο πρόγραμμα.

Κατά το 2009 η Επιτροπή θα ελέγξει την προγραμματική περίοδο 2000-2006 και το κλείσιμο των προγραμμάτων και σχεδίων καθώς και την αξιολόγηση του αντίκτυπου της πολιτικής κατά την ίδια περίοδο. Λέγεται ότι κατά την περίοδο αναφοράς οι επιδόσεις των περιφερειών σ' ό, τι αφορά τους στόχους 1 και 2 του ΕΤΠΑ ήταν πολύ καλές από πλευράς στόχων ανάπτυξης και σύγκλισης. Συγκεκριμένα το ΑΕΠ των περιφερειών του στόχου 1 αυξήθηκε από 64% του μέσου όρου της ΕΕ των 15 το 1995 σε 70% το 2003.

Όπως για το 2008, η κατανομή των πιστώσεων υποχρεώσεων για το 2009 είναι προσωρινή και βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία της προγραμματικής περιόδου 2000-2006. Παρά ταύτα, η Επιτροπή είναι σαφώς το μόνο θεσμικό όργανο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για την εκτίμηση των πλήρων δημοσιονομικών απαιτήσεων και για το λόγο αυτό ο εισηγητής προτείνει οποιεσδήποτε αδικαιολόγητες αλλαγές του Συμβουλίου στο σχέδιο προϋπολογισμού να διορθώνονται αμέσως από το Κοινοβούλιο.

Όπως έχει πια καθιερωθεί, το συνολικό ποσό που διατίθεται για κάθε έτος δεσμεύεται στην αρχή του έτους και αφήνει ελάχιστα περιθώρια στο Κοινοβούλιο να προτείνει πρότυπα προγράμματα. Ο εισηγητής έχει επίγνωση των πολλών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι Επιτροπή και τα κράτη μέλη υπέρ των μειονεκτουσών ομάδων και συγκεκριμένα των Ρόμ. Παρά ταύτα, έχει επίγνωση του σχετικά χαμηλού επιπέδου αποτελεσματικότητας και της έλλειψης συντονισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σ' ό, τι αφορά τις δραστηριότητες που στοχεύουν στο να συμβάλουν στην ένταξη αυτών των πληθυσμών.

Η κοινοτική στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη έχει καθιερώσει αρκετές οριζόντιες πολιτικές. Η ανάπτυξη των κοινοτήτων Ρόμ είναι μια από τις πιο σημαντικές. Έχει τονισθεί σε όλα τα σχετικά εθνικά στρατηγικά πλαίσια ανά την Ένωση και υπάρχει μια κατά το μάλλον ή ήττον οριζόντια προσέγγιση για αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ταυτόχρονα παρατηρείται έλλειψη στρατηγικού συντονισμού και ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, και μολονότι κάθε χώρα που αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανάπτυξης της κοινότητας Ρομ έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το βασικό πρόβλημα παραμένει το ίδιο.

Στόχος του πρότυπου προγράμματος είναι επομένως να καθιερωθεί μια νέα προσέγγιση στην κατάρτιση και εκπαίδευση των κοινοτήτων Ρομ, η οποία θα αρχίζει με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα συνεχίζει με την περαιτέρω εκπαίδευση νεαρών μητέρων και θα περιλαμβάνει την κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων. Το πρότυπο αυτό πρόγραμμα θα βασισθεί σε σημερινά στοιχεία για τα προβλήματα των κοινοτήτων Ρόμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προκύψει από τη σύνθεση και συνέργεια των καλύτερων σχετικών διαδικασιών. Κατά την άποψη του εισηγητή μόνο με τη δημιουργία μιας καλοσυντονισμένης, πανευρωπαϊκής προσέγγισης μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός.

Τέλος, και δεδομένου του πολύ μικρού περιθωρίου που κατ' εξαίρεση διατίθεται στο κονδύλι τεχνικής βοήθειας, πρότεινα να μειωθεί το ποσό των πιστώσεων που διατίθενται στη θέση του προϋπολογισμού (13.03.20) και να μεταφερθεί το ποσό των 5 εκατ. ευρώ σε μια νέα θέση του προϋπολογισμού που θα δημιουργηθεί με τον τίτλο:

Πρότυπο έργο: Πανευρωπαϊκές δραστηριότητες για τους Ρομ και συντονισμός των μεθόδων ένταξής τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  είναι της άποψης ότι τα ποσά για την περιφερειακή πολιτική που ενεγράφησαν στο προσχέδιο προϋπολογισμού αντιστοιχούν στις ανάγκες της Ένωσης για τις προσπάθειές της να μειώσει τις περιφερειακές διαφορές και να επιτύχει του στόχους της Λισαβόνας και του Γκότεμπεργκ ως εκ τούτου, ζητεί να διατηρηθούν τα ποσά για όλες τις θέσεις του προϋπολογισμού ή, όπου κρίνεται δε αναγκαίο, να επανεγγραφούν·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σημαντική μείωση, σε σχέση με το 2008, των πιστώσεων πληρωμών που διατίθενται στο τμήμα για τα διαρθρωτικά ταμεία και περιμένει από την Επιτροπή μια νέα ανάλυση της κυρίως κατάστασης·

3.  επισημαίνει ωστόσο ότι σε δυο θέσεις του ΠΣΠ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα το στόχο της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης στις περιφέρειες καθώς και τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων μειώνονται συγκριτικά με το 2008· τονίζει πόσο σημαντικό είναι διατεθούν επαρκείς πόροι στους στόχους αυτούς οι οποίοι αποτελούν την καρδιά της περιφερειακής ανάπτυξης· ζητεί λοιπόν να αυξηθούν οι εν λόγω πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων τουλάχιστον στα επίπεδα του ΠΣΠ του 2008, λαμβάνοντας υπόψη επίσης το ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού·

4.  υπογραμμίζει την επιθυμία του Κοινοβουλίου να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού για το 2009 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και για τις μικρο-επιχειρήσεις δεδομένου του σημαντικού ρόλου τους στην περιφερειακή ανάπτυξη·

5.  ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει ένα πρότυπο πρόγραμμα για να δοκιμάσει μια νέα προσέγγιση σ' ό, τι αφορά την κατάρτιση και εκπαίδευση των κοινοτήτων Ρόμ, η οποία θα αρχίζει με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, θα συνεχίζει με την περαιτέρω εκπαίδευση νεαρών μητέρων και θα περιλαμβάνει την κατάρτιση και εκπαίδευση των ενηλίκων, προκειμένου να μπορούν οι Ρόμ να είναι αυτάρκεις στην ανάπτυξή τους· προτείνει μάλιστα το πρότυπο αυτό πρόγραμμα να βασισθεί σε σημερινά στοιχεία για τα προβλήματα των κοινοτήτων Ρόμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προκύψει από τη σύνθεση και συνέργεια των καλύτερων σχετικών διαδικασιών·

6.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει ένα πρότυπο σχέδιο για να προωθήσει την γνώση και την πείρα από την κοινοτική περιφερειακή πολιτική σε τρίτες χώρες μέσω της διοργάνωσης διεθνών εκδηλώσεων, της κατασκευής δικτύου μεταξύ περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, της ανάπτυξης κοινών σχεδίων και νέων περιφερειακών εταιρικών σχέσεων, καθώς και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· θεωρεί ότι ένα τέτοιο πρότυπο πρόγραμμα θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των κοινοτικών αξιών και πολιτικών συνοχής μέσω αυτών των περιφερειακών διαλόγων· προτείνει να συνεργασθεί η Επιτροπή με το Παγκόσμιο Φόρουμ Ενώσεων Περιφερειών(FOGAR) και τις Ενωμένες Πόλεις και Τοπικές Κυβερνήσεις(UCLG), προκειμένου να εξασφαλισθεί συμπληρωματικότητα και συνέργεια μεταξύ των αντίστοιχων δράσεών τους στον τομέα αυτό·

7.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει ένα πρότυπο σχέδιο με σκοπό τη θεσμοθέτηση ενός προγράμματος "ERASMUS για τους αιρετούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης" προκειμένου αυτό να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διακυβέρνησης και τοιουτοτρόπως να κινηθεί μια διαδικασία διά βίου μάθησης με προορισμό πολλούς από τους εν λόγω παράγοντες, και συγκεκριμένα τους εκπροσώπους των περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων· συνιστά, προς τούτο, να ενταχθούν οι πολιτικές σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία όμως δεν θα είναι δυνατή παρά μόνο με τη βελτίωση της διακυβέρνησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοροίας

+:

–:

0:

48

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Γιαννάκης Μάτσης, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oldřich Vlasák

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου 2005

(2)

p42 SEC(2008)514


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (9.10.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III - Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Kyösti Virrankoski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  διαπιστώνει ότι το συνολικό περιθώριο ύψους 2 638 εκατ. ευρώ στο ΠΣΠ προέρχεται, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος του, ήτοι ποσό 2 027 εκατ. ευρώ, από το περιθώριο δαπανών που σχετίζονται με την αγορά και αμέσων πληρωμών δυνάμει του τομέα 2 (πρώτος πυλώνας της Κοινής γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ))·

2.  ανησυχεί για τη διαφορά μεταξύ του ύψους των αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών για τη γεωργική ανάπτυξη, οι οποίες ανήλθαν σε 25% για το 2007, σε 30% για το 2008 ενώ προβλέπονται σε 30% για το 2009· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει προβλέψεις για τις αποδεσμεύσεις πιστώσεων για το 2009 και για το σύνολο της περιόδου 2007-2013 καθώς και μια πρόβλεψη των προβλημάτων αντισταθμίζοντας την αύξηση των προς εκκαθάριση υπερεκτιμήσεων αναλήψεων υποχρεώσεων (σήμερα το ύψος των ΥΠΕ για την γεωργική ανάπτυξη ανέρχεται περίπου σε 9 δις ευρώ) στο τέλος της περιόδου 2007-2013, δεδομένου ότι τα ανώτατα ποσά για πληρωμές σύμφωνα με το παράρτημα I της Διοργανικής Συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και την καλή δημοσιονομική διαχείριση(1) μειώνονται από 1,06% του ΑΕΕ το 2007 σε 0,94% του ΑΕΕ το 2013·

3.  καλεί, κατά συνέπεια, την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία διαχείριση και ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό χρονοδιάγραμμα για την τροποποίηση και επικαιροποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης μετά τις πιθανές τροποποιήσεις στον κανονισμό στα πλαίσια του "Ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ ”·

4.  υπενθυμίζει ότι ο κύριος στόχος της ΚΓΠ είναι η σταθεροποίηση των αγορών, η ασφάλεια του ανεφοδιασμού και οι λογικές τιμές για τους καταναλωτές και συνεπώς καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προβλέψουν στον προϋπολογισμό του 2009 τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που απορρέουν από τη σημερινή διατροφική κρίση και ιδίως να βελτιωθεί η πρόσβαση στα τρόφιμα των φτωχότερων πολιτών, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την κρίση αυτή·

5.  υπογραμμίζει τη σημασία να θεσπισθούν και να ενισχυθούν ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης της υγιεινής διατροφής, όπως τα προγράμματα διανομής γάλακτος και φρούτων στα σχολεία·

6.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το μέλλον του κλάδου των αιγοπροβάτων στην Ευρώπη(2), στο οποίο απευθύνει έκκληση στην Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν επειγόντως πρόσθετη οικονομική στήριξη στους ευρωπαίους παραγωγούς αιγοπρόβειου κρέατος, προκειμένου να μπορέσουν να αναπτύξουν μια δυναμική παραγωγή, αυτάρκη, οδηγούμενη από την αγορά και προσανατολισμένη στον καταναλωτή της Ένωσης·

7. φρονεί ότι πρέπει να τηρηθεί η διοργανική συμφωνία κατά την θέσπιση μηχανισμού για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες· επιμένει στην ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω διοργανικής συμφωνίας, μέσω της μεταφοράς μη δαπανηθέντων ποσών από την κατηγορία 2 στην κατηγορία 4· υπογραμμίζει ότι αυτή η τροποποίηση μπορεί να επιτευχθεί εγκαίρως, εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ των θεσμικών οργάνων· εκφράζει ανησυχία σχετικά με την σημαντική αύξηση των τιμών των λιπασμάτων και φοβάται ότι οι προβλέψεις αγοράς λιπασμάτων με πόρους που προέρχονται από τον προαναφερόμενο μηχανισμό θα ενισχύσουν αυτήν την τάση·

8.  τονίζει την σπουδαιότητα της διαφάνειας στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει επί τούτου σύστημα παρακολούθησης·

9.  επισημαίνει ότι η περαιτέρω διαφοροποίηση που προβλέπεται στο πλαίσιο του "Ελέγχου της υγείας της ΚΓΠ, η οποία μεταφέρει κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) στο Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), θα αυξήσει το ποσό που χρειάζεται για εθνική συγχρηματοδότηση· ζητεί από την Επιτροπή να ελέγξει προσεκτικά τον πιθανό προγραμματισμό των πιστώσεων αυτών στα κράτη μέλη και υπογραμμίζει ότι η αύξηση των κοινοτικών κονδυλίων συνεπάγεται τη συγχρηματοδότηση από τα κράτη μέλη· προειδοποιεί ότι αυτό δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση της συγχρηματοδότησης στα υφιστάμενα λειτουργικά προγράμματα·

10. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει, στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση δυνάμει της διεθνούς συνθήκης σχετικά με τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία, μια δημόσια τράπεζα δεδομένων και συγκέντρωσης στοιχείων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τις παραδοσιακές ποικιλίες φυτών, η οποία θα επιτρέψει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συστήσουν, παράλληλα με τις τράπεζες γονιδίων των κρατών μελών, μια τράπεζα σπόρων για τις παραδοσιακές ποικιλίες φυτών, οι οποίες είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την διατήρηση της βιοποικιλότητας στην γεωργία και για την παραγωγή ποιοτικών τροφίμων·

11. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τη δημιουργία προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ταμείου Γάλακτος, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προσαρμογή του τομέα γάλακτος στη νέα κατάσταση - ιδίως σε μειονεκτούσες και ευαίσθητες περιοχές - ενόψει της πιθανής βαθμιαίας εξάλειψης του συστήματος ποσοστώσεων·

12. καλεί επισταμένως το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αυξήσουν τα κονδύλια του προϋπολογισμού για τους νέους γεωργούς, δεδομένου ότι η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει τεράστιες νέες προκλήσεις (όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση της παραγωγής τροφίμων στην Ένωση) και υφίσταται συρρίκνωση επί σειρά ετών, διαθέτοντας για παράδειγμα περισσότερες πιστώσεις για δίκτυα εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγράμματα ανταλλαγής για νέους γεωργούς ή ενισχύοντας τα μέσα πολιτικής για νέους γεωργούς στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης·

13. ζητεί την κατάρτιση πρότυπου σχεδίου για την εκτίμηση του κόστους που προκύπτει για τους γεωργούς ως αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με τα πρότυπα της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και του κόστους της διαχείρισης δημόσιων αγαθών, όπως η διατήρηση του τοπίου στο πλαίσιο των γεωργικών δραστηριοτήτων·

14. ζητεί σημαντική αύξηση των πιστώσεων για το σύστημα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+: 32

–: 0

0: 1

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Astrid Lulling, Maria Petre, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Bernard Wojciechowski

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

Εγκεκριμένα κείμενα με αυτήν την ημερομηνία, P6-TA(2008)0310.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (9.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα ΙΙΙ-Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Emanuel Jardim Fernandes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Με εξαίρεση την έρευνα για την αλιεία το σύνολο των δραστηριοτήτων στον τομέα των θαλασσίων υποθέσεων καλύπτεται πλήρως από το κεφάλαιο 2 "Διατήρηση και Διαχείριση των Φυσικών Πόρων". Υφίστανται δύο κύρια μέσα: α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) και β) το αποκαλούμενο "δεύτερο μέσον" που καλύπτει όλες τις άλλες ενέργειες σε σχέση με την Κοινή Πολιτική Αλιείας (ΚΠΑ), περιλαμβανομένης της διεθνούς αλιείας και του Δικαίου της Θάλασσας. Μια προπαρασκευαστική ενέργεια και ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την έναρξη της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Θάλασσα ολοκληρώνουν την εικόνα στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού (ΠΠ) του 2009.

Για το ΕΤΑ, η Επιτροπή προτείνει 631,7 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις υποχρεώσεων και 561,1 εκατ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών που αποτελούν αντιστοίχως αύξηση κατά 3,1% και 24,5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2008. Η σχετικά μεγάλη αύξηση στις πληρωμές εξηγείται κυρίως από το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός του 2008 χαρακτηριζόταν από χαμηλά επίπεδα πληρωμών δεδομένου ότι όλες οι προκαταβολές είχαν εγγραφεί στο προϋπολογισμό το 2007. Για το ΠΠ 2009, οι προτεινόμενες αυξήσεις αφορούν τα νέα προγράμματα του ΕΤΑ για το χρονικό διάστημα 2007-2013 και την εκκαθάριση των εκκρεμουσών υποχρεώσεων των θέσεων που αποτελούσαν μέρος των προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων για το 2000.2006 (ολοκλήρωση του Χρηματοδοτικού Οργάνου Προσανατολισμού της Αλιείας (FIFG)).

Για την ΚΠΑ, οι προτεινόμενες πιστώσεις ανέρχονται συνολικά σε 297,8 εκατ. ευρώ για υποχρεώσεις και 269,3 εκατ. ευρώ για πληρωμές που σε σχέση με το 2008 αποτελούν μείωση κατά 6% και 11% αντιστοίχως. Τούτο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για την προσαρμογή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού στην εκτέλεση που παρατηρήθηκε κατά τα τελευταία έτη. Στους αριθμούς αυτούς πρέπει να προστεθούν 5,7 εκατ. ευρώ για την Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (ΚΥΕΑ). Σε σύγκριση με το 2008, τούτο αποτελεί μέση αύξηση της τάξης του 23% για όλους τους τίτλους της ΚΥΕΑ.

Οι δαπάνες για τις διεθνείς δραστηριότητες (194,3 εκατ. ευρώ τόσο για υποχρεώσεις όσο και για πληρωμές) παρουσιάζουν μείωση κατά 8% σε σχέση με το 2008. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στα προσαρμοσμένα κατόπιν διαπραγματεύσεων ποσά που προορίζονται στις διάφορες αλιευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες και στις χαμηλότερες ανάγκες για μη υποχρεωτικές συνεισφορές σε διεθνείς οργανισμούς αλιείας. Το μεγαλύτερο μέρος των πιστώσεων που ζητούνται προορίζεται για τη χρηματοδότηση των ισχυουσών αλιευτικών συμφωνιών. Για την ανανέωση μερικών εκ των υφισταμένων αλιευτικών συμφωνιών που πλησιάζουν στην εκπνοή τους και για ορισμένες νέες συμφωνίες η διαπραγμάτευση των οποίων πρόκειται να αρχίσει, έχει τεθεί στο αποθεματικό ποσόν ύψους 29 περίπου εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο προβλέπεται για τη διασφάλιση της κοινοτικής συμμετοχής σε έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών και περιφερειακών αλιευτικών οργανισμών καθώς και για τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες.

Σχόλια

Το σύνολο των πιστώσεων για την αλιεία στο ΠΠ 2009 δείχνει μια συνέχεια σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος που πρέπει να θεωρηθεί αρνητική εξέλιξη δεδομένου ότι οι προηγούμενοι προϋπολογισμού αποτελούσαν ήδη το ελάχιστο αναγκαίο για το σύνολο των ενεργειών των δημοσίων διοικήσεων προκειμένου να εφαρμόζουν μια συνεπή κοινοτική πολιτική για την αλιεία και τη θάλασσα.

Για την αλιευτική βιομηχανία η αυξανόμενη οικονομική πίεση από τις αυξήσεις της τιμής του καυσίμου έρχονται να προστεθούν στην υφιστάμενη πίεση από την υπερικανότητα του στόλου και τη διάβρωση των πόρων συνεπεία της υπεραλίευσης. Στον τομέα της αλιείας και με τα σημερινά επίπεδα τιμών, το κόστος του καυσίμου υπολογίζεται ότι θα υπερβεί το 30% των ψαριών που εκφορτώνονται στην ΕΕ. Ορισμένοι παράγοντες του κλάδου, ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες τρατών, έχουν πληγεί περισσότερο δεδομένου ότι το κόστος του καυσίμου είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύει έως και το 50% του εισοδήματός τους. Αντίθετα, κατά τα τελευταία έτη, οι τιμές του ψαριού παρέμειναν στάσιμες ή ακόμη και μειώθηκαν, με συνέπεια να προκύψουν σημαντικές απώλειες για τον κλάδο και κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα για τους αλιείς γενικά.

Αν και η Επιτροπή προτείνει την αναδιάρθρωση του κλάδου της αλιείας ευθυγραμμιζόμενη με την τρέχουσα μακροοικονομική κατάσταση, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβίωση των τμημάτων εκείνων του ευρωπαϊκού στόλου που είναι τα πλέον ευάλωτα, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τους οικονομικούς και κοινωνικούς αντικτύπους. Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται επειγόντως πρόσθετη υποστήριξη προκειμένου να βοηθηθούν οι αλιείς κατά την αναδιάρθρωση του κλάδου όπως επίσης και ειδικές τιμές καυσίμων.

Η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να προκύψει από την ΚΠΑ με μια αύξηση στις πιστώσεις και τις πληρωμές, νέα μέτρα κοινωνικού χαρακτήρα ή άλλα έκτακτα μέτρα με στόχο την αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου, μειώνοντας τις τιμές των καυσίμων και την εξάρτηση από αυτά και παρέχοντας μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη στους αλιείς καθιστώντας τον κλάδο περισσότερο φιλικό για το περιβάλλον, λιγότερο εξαρτημένο από το καύσιμο και διασφαλίζοντας για τους αλιείς δίκαιες τιμές για τα αλιεύματα τους. Ο συντάκτης θεωρεί ότι τα έκτακτα αυτά μέτρα θα έπρεπε επίσης να οδηγήσουν σε μια μεγαλύτερη ανανέωση του κλάδου και να επιτρέψουν στους αλιείς να προσαρμοστούν στην αναδιάρθρωσή του, είναι δε απολύτως απαραίτητα στη δυσχερή σημερινή κατάσταση.

Το ΠΠ της Επιτροπής προβαίνει σε περικοπή της θέσης για τη συγχρηματοδότηση των μέτρων ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών κατά 3,1% με το σκεπτικό ότι η θέση αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε πλήρως στο πλαίσιο του προηγούμενου προϋπολογισμού και ότι ιδιαίτερα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης πρόκειται να εφαρμοσθούν το 2008.

Η μείωση αυτή μπορεί στο μέλλον να χρησιμεύσει ως άλλοθι για την κάλυψη της ελλιπούς διαχείρισης εκ μέρους των χωρών εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την ενίσχυση του ελέγχου της αλιείας, αρμοδιότητα που διατηρούν ζηλότυπα ενώ ταυτόχρονα ελάχιστη προσοχή αποδίδουν στην ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων τους, που αποτελούν και νομική τους υποχρέωση. Επιπλέον, η μείωση αυτή δεν ευθυγραμμίζεται με την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 7/2007(1) που τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να αναπτύξουν αναλυτικό προγραμματισμό και συστήματα παρακολούθησης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων επιθεώρησης προκειμένου να μπορούν να εξασφαλίζουν τον κατάλληλο γενικό έλεγχο και τη βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων.

Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές προκειμένου να αντισταθμιστούν τα μεγάλα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την απομόνωσή τους και τις εκεί επικρατούσες φυσικές συνθήκες. Το Συμβούλιο ενέκρινε έναν μηχανισμό οικονομικής υποστήριξης για το 2008 που ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ ο οποίος δεν αντιστοιχεί στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως εκ τούτου, το ποσόν αυτό μπει πρέπει προφανώς να αποκατασταθεί. Το ισχύον νομικό πλαίσιο πρέπει επίσης να προσαρμοστεί προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η αύξηση αυτή.

Η πολιτική για τη θάλασσα αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της ένωσης. Στόχος είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών, του τουρισμού, της αλιείας, του περιβάλλοντος, της διατήρησης των φυσικών πόρων και της έρευνας και ανάπτυξης να συγκλίνουν και να παράγουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα με σκοπό την ανάπτυξη μιας πολιτικής της ΕΕ για τη θάλασσα.

Πρέπει να ετοιμαστεί το έδαφος για την ανάπτυξη τα της νέας αυτής ολοκληρωμένης πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τούτο σημαίνει ότι οι οικονομικοί πόροι που χρειάζονται για την έναρξη των προπαρασκευαστικών πρωτοβουλιών πρέπει να καταστούν διαθέσιμοι προκειμένου να εξακολουθήσει η εφαρμογή της προπαρασκευαστικής δράσης για τη θαλάσσια πολιτική και του πιλοτικού προγράμματος για τη δικτύωση και τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη θάλασσα. Είναι επομένως απολύτως απαραίτητο να εισαχθούν στον προϋπολογισμό του 2009 οι αντίστοιχες θέσεις, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση των πρωτοβουλιών αυτών το 2009.

Ο συντάκτης εκφράζει στο πλαίσιο αυτό την ανησυχία του ότι η νέα πολιτική της ΕΕ για τη θάλασσα θα μπορούσε να αναπτυχθεί εις βάρος των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας της ΚΠΑ στο βαθμό που καλύπτεται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό. Τα 6 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για το δεύτερο έτος εφαρμογής της προπαρασκευαστικής δράσης (4,1 εκατ. ευρώ) και του πιλοτικού προγράμματος (1,9 εκατ. ευρώ) δεν αρκούν για την κάλυψη όλων των πτυχών της έναρξης μιας νέας πολιτικής της ΕΕ για τη θάλασσα. Τούτο θα απαιτήσει στο μέλλον την κατάλληλη χρηματοδότηση από περισσότερες της μιας θέσεις του προϋπολογισμού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τις προτάσεις στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2009 για την αλιεία και την πολιτική για τη θάλασσα, παρά το γεγονός ότι οι πόροι που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών προοπτικών 2007-2013 είναι ανεπαρκείς για την ικανοποίηση των αναγκών του αλιευτικού κλάδου σε καιρούς βαθειάς, συνεχιζόμενης κρίσης στην αλιευτική βιομηχανία που χαρακτηρίζεται από αυξημένο κόστος - ιδίως για καύσιμα - περιορισμένα αλιεύματα και χαμηλότερο εισόδημα·

2.  εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τη δέσμη μέτρων που παρουσίασε η Επιτροπή για να βοηθήσει τους αλιείς να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκάλεσε η αύξηση των τιμών των καυσίμων· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει το ταχύτερο δυνατόν το ad hoc χρηματοδοτικό μέσο ή τον μηχανισμό που θα επιλεγεί τελικά για την ελευθέρωση των αναγκαίων των πόρων στην περίπτωση που ο εκ νέου προγραμματισμός του Ευρωπαϊκού Αλιευτικού Ταμείου (ΕΑΤ) από τα κράτη μέλη αποδειχθεί ανεπαρκής, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα για την προσαρμογή των αλιευτικών στόλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οικονομικές επιπτώσεις των υψηλών τιμών των καυσίμων (CΟΜ(2008)0453)·

3.  εκτιμά ότι πρέπει να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2009 πιλοτικό σχέδιο για τη δημιουργία Παρατηρητηρίου των τιμών αγοράς, που θα συντελούσε στην ανάλυση του καθορισμού των τιμών στην όλη αλυσίδα αξίας των αλιευτικών προϊόντων·

4.  χαιρετίζει τη συνέχιση της Προπαρασκευαστικής Δράσης σε σχέση με την πολιτική για τη θάλασσα και το Πιλοτικό Πρόγραμμα σχετικά με τη δικτύωση και τις βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της πολιτικής για τη θάλασσα στον προϋπολογισμό του 2009 εξασφαλίζονται έτσι ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν θα μπλοκαριστούν το 2009·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις περικοπές των πιστώσεων οι οποίες προβλέπονται για τη συγχρηματοδότηση μέτρων ελέγχου εκ μέρους των κρατών μελών· θεωρεί ότι η ΚΠΑ μπορεί να εφαρμοστεί κατά τον δέοντα τρόπο μόνο με βάση την πλήρη συμμόρφωση των κρατών μελών με τους ελέγχους στον τομέα της αλιείας·

6.  εκτιμά ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει την απαραίτητη τεχνική, υλικοτεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια για να επιτρέψει στις αναπτυσσόμενες χώρες να υλοποιήσουν το προσφάτως εγκριθέν καθεστώς πιστοποίησης των αλιευμάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) Αριθ. .../2008 περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας·

7.  εκφράζει την ανησυχία του γιατί η νέα πολιτική της ΕΕ για τη θάλασσα θα μπορούσε να αναπτυχθεί εις βάρος των υφιστάμενων τομέων προτεραιότητας της ΚΠΑ στο βαθμό που καλύπτεται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό· οι προτεινόμενοι πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη όλων των πτυχών της έναρξης μιας νέας πολιτικής της ΕΕ για τη θάλασσα. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής θα απαιτηθεί στο μέλλον η κατάλληλη χρηματοδότηση από περισσότερες της μιας θέσεις του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser, Stavros Arnaoutakis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Emanuel Jardim Fernandes, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Elspeth Attwooll, Philippe Morillon, Marie-Hélène Aubert, Pedro Guerreiro

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Colm Burke, Eleonora Lo Curto, Ole Christensen, Teresa Riera Madurell, Jan Mulder, Josu Ortuondo Larrea, Kathy Sinnott, Thomas Wise

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Salvador Domingo Sanz Palacio

(1)

Ειδική έκθεση 7/2007 σχετικά με τα συστήματα ελέγχου, επιθεώρησης και κυρώσεων όσον αφορά τους κανόνες για τη διατήρηση των κοινοτικών αλιευτικών πόρων μαζί με τις απαντήσεις της Επιτροπής. ΕΕ C 317, 28.12.2007.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (11.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικά

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας ασχολείται με θέσεις του προϋπολογισμού που εμπίπτουν στους τομείς 1 α "Ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση", 3 β "Ιθαγένεια" και 5 "Διοίκηση". Στο προσχέδιο προϋπολογισμού (ΠΣΠ) που υπέβαλε η Επιτροπή είναι οι τίτλοι 9, 15, 16, 25 και 26.

Για το 2009 το προτεινόμενο συνολικό ανώτατο όριο πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων (ΠΑΥ) είναι € 136 211 εκατ. και αντιπροσωπεύει 1,05% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-27, ενώ το ανώτατο όριο πιστώσεων πληρωμών (ΠΠ) αντιστοιχεί στο 0,95% ΑΕΕ. Το προσχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε η Επιτροπή για το 2009 προβλέπει αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους € 134 394,9 εκατ., που σημαίνει αύξηση κατά 3,1% εν συγκρίσει προς το 2008. Αφήνει συνολικό περιθώριο € 2 638,1 εκατ..· Όσον αφορά τους κύριους τομείς που ενδιαφέρουν την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, ο τομέας 1 α έχει περιθώριο € 82 εκατ. και ο τομέας 3 β αφήνει περιθώριο € 22,3 εκατ.(ο τομέας 2 "Προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων" έχει το μεγαλύτερο περιθώριο: € 2113,3 εκατ.).

Δύο από τα μέσα που παρέχουν κάποια ευελιξία στον προϋπολογισμό και σε χρήση των οποίων μπορεί να προβεί το Κοινοβούλιο είναι τα πρότυπα έργα και οι προπαρασκευαστικές δράσεις. Η πρόταση όμως προτύπων έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων υπόκειται σε αυστηρά όρια. Ο δημοσιονομικός κανονισμός δηλώνει ότι για πρότυπο έργο "οι σχετικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων μπορούν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη το πολύ". Δεν επιτρέπεται να υπερβούν € 40 εκατ. ανά οικονομικό έτος. Οι νέες προπαρασκευαστικές δράσεις δεν επιτρέπεται να υπερβούν € 50 εκατ. ανά οικονομικό έτος, το δε συνολικό ποσό πιστώσεων που δεσμεύονται πραγματικά για τις προπαρασκευαστικές δράσεις δεν επιτρέπεται να υπερβεί € 100 εκατ..

Τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών θεμάτων και της εκπαίδευσης υλοποιούνται υπό διαφορετικές διαχειριστικές δομές στις οποίες συμμετέχουν σε διαφόρους βαθμούς οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής, φορείς των κρατών μελών και ο Εκτελεστικός Οργανισμός. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ οι διοικητικές δαπάνες για την Επιτροπή και οι επιδοτήσεις για τον Εκτελεστικό Οργανισμό εμφαίνονται σαφώς στον προϋπολογισμό, οι οικονομικές συνεισφορές στη λειτουργία των φορέων των κρατών μελών λαμβάνονται από τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό των συνιστωσών των προγραμμάτων τα οποία τυγχάνουν διαχειρίσεως και ως εκ τούτου είναι ολιγότερο ορατές.

Ως γενική παρατήρηση η συντάκτρια θα εξασφαλίσει ότι εάν το Συμβούλιο στο σχέδιο προϋπολογισμού προτείνει περικοπές στις θέσεις του προϋπολογισμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής, θα επαναφερθούν τα αρχικά ποσά όπως εμφαίνονται στο ΠΣΠ.

Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας (Τίτλος 09)

Η επιτροπή είναι αρμόδια για έναν αριθμό θέσεων του προϋπολογισμού που εμπίπτουν στον τίτλο 09 "Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας". Πρόκειται περί θέσεων που κατ' ουσίαν σχετίζονται με το πρόγραμμα MEDIA 2007. Εντάσσονται στον τομέα 3 β του δημοσιονομικού πλαισίου.

Η επιχειρησιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα MEDIA 2007 (θέση 09 06 01 του προϋπολογισμού ) ορίζεται σε € 97,58 εκατ. για αναλήψεις υποχρεώσεων, το οποίο είναι αύξηση κατά 4% εν συγκρίσει προς το 2008. Πέραν της στήριξης για τον οπτικοακουστικό τομέα της ΕΕ συνεισφέρει επίσης στη στήριξη μέτρων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για το κοινό νεαρής ηλικίας ευαισθητοποιώντας το στην ευρωπαϊκή κληρονομία στον οπτικοακουστικό τομέα.

Πέρσι το Κοινοβούλιο ψήφισε για τη θέσπιση προπαρασκευαστικής δράσης για την υλοποίηση συστήματος χρηματοδότησης Media για τρίτα κράτη και χορήγησε συνολικό ποσό € 2 εκατ.. Η δράση πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία ανάμεσα στους τομείς οπτικοακουστικών μέσων τρίτων κρατών και εκείνους κρατών μελών. Η Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση δημοσιεύοντας πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων. Θεωρεί ότι αυτή η προπαρασκευαστική δράση θα μπορούσε στο μέλλον να οδηγήσει σε νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Για να αποτιμήσει αυτή τη δυνατότητα η Επιτροπή έχει κινήσει διαβούλευση με το κοινό για να λάβει παρατηρήσεις και προτάσεις από τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων. Το πλήρες ποσό € 2 εκατ. έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2008. Ωστόσο η υλοποίηση της δράσης (και ούτως η πληρωμή για έργα που χρηματοδοτούνται από τη δράση) μπορεί να διαρκέσει έως 3 έτη.

Στο πλαίσιο της νέας οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας χρηματοδοτούνται ορισμένες δραστηριότητες παρακολούθησης που σχετίζονται με την υλοποίηση της οδηγίας, περιλαμβανομένων και μελετών που σχετίζονται με την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Τίτλος 15)

Οι θέσεις του προϋπολογισμού που εγγράφονται στον συγκεκριμένο τίτλο ευρίσκονται είτε υπό τον τομέα 1 α είτε υπό τον τομέα 3 β του δημοσιονομικού πλαισίου. Οι κύριες δραστηριότητες είναι τα πολυετή προγράμματα Διά Βίου Μάθηση (ευρίσκεται υπό τον τομέα 1 α), Πολιτισμός (3 β), Νεολαία σε Δράση (3 β), Ευρώπη για τους Πολίτες (3 β) και Erasmus Mundus (1 α).

Ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός για τη διά βίου μάθηση αυξάνει κατά 7,1 % σε € 935 εκατ. σε αναλήψεις υποχρεώσεων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος Πολιτισμός αυξάνει κατά 14,8% σε € 51,226 εκατ., ενώ το Νεολαία λαμβάνει ελαφρά μόνον αύξηση κατά 0,1% σε αναλήψεις υποχρεώσεων (αλλά 15% σε πληρωμές) και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε € 121,106 εκατ.. Ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός του Ευρώπη για τους Πολίτες σημειώνει αύξηση κατά 3,9% ανερχόμενο σε € 7,460 εκατ..

Δεδομένου ότι πλην του Erasmus Mundus η πλειονότητα των προγραμμάτων άρχισαν το 2007, είναι δυνατόν τώρα να δει κανείς τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων η πρόβλεψη 2009 για το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση (15 02 22) είναι για συνολική αύξηση στις δραστηριότητες Comenius, Erasmus και Grundtvig αλλά για μείωση από 70 000 σε 60 000 στις επιχορηγήσεις κινητικότητας στις δραστηριότητες Leonardo. Σύμφωνα με τη νομική βάση το Leonardo πρόκειται να φθάσει ετήσιες επιχορηγήσεις ύψους 80 000 στο τέλος της διάρκειας ισχύος του το 2013. Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων κινείται σε υψηλά επίπεδα (μεταξύ 75 και 87% των συμμετεχόντων θεώρησαν την εμπειρία τους θετική).

34 κράτη θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πολιτισμός (15 04 44) από το έτος 2008. Νέο στοιχείο είναι ότι θα δοθεί ένα βραβείο μουσικής της ΕΕ για πρώτη φορά.

Όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες (15 06 66), η Επιτροπή προτίθεται να θεσπίσει σταδιακά νέο σύστημα δομών πληροφόρησης στα κράτη μέλη, παρόμοιο προς τα πολιτιστικά σημεία επαφής για να βελτιωθεί η διάδοση του προγράμματος και η ενημέρωση περί αυτού.

Όσον αφορά το Νεολαία (15 05 55), το πρόγραμμα έχει δείξει ότι συμβάλλει σε δραστηριότητες εθελοντισμού νέων, την απόκτηση ισχυρού αισθήματος αλληλεγγύης και επίγνωσης της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Η Επιτροπή θέτει στόχο τις 120 000 συμμετοχές στα έργα για τους νέους, 10 000 εθελοντές και υποστήριξη περίπου 80 οργανώσεων νέων κατ' έτος. Ωστόσο η τελική έκθεση για το πρόγραμμα προκάτοχο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η πρόσβαση στους νέους με μειονεκτούσα κοινωνική προέλευση ήταν ολιγότερο εύκολη.

Το Erasmus Mundus (15 02 02 05) πρόκειται να λήξει στο τέλος του έτους 2008. Το πρόγραμμα διάδοχος Erasmus Mundus II ευρίσκεται επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση. Πιστεύεται ότι θα τεθεί εν ισχύι από το 2009. Η Επιτροπή έχει εγγράψει € 90,250 εκατ. αναλήψεις υποχρεώσεων στο αποθεματικό για να καλύψει το νέο πρόγραμμα, ποσό που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό που διατίθεται το 2008. Οι διοικητικές δαπάνες για το νέο πρόγραμμα Erasmus Mundus αυξάνουν σημαντικά (από € 1,530 εκατ. το 2008 σε € 2,796 εκατ. το 2009), σύμφωνα με την αύξηση που επέρχεται στο ανώτατο ποσό του προγράμματος για την όλη περίοδο ισχύος του. Η νομική βάση για το πρόγραμμα είναι ακόμη στη διεργασία εγκρίσεως και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη προτείνει διεύρυνση της εντολής του εκτελεστικού οργανισμού για να καλύπτει το νέο πρόγραμμα, μετά την οποία θα ακολουθήσει ακριβής προσδιορισμός των διοικητικών δαπανών.

Πέραν τούτων η Επιτροπή έχει προτείνει προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού που θα βοηθήσει στην προετοιμασία προγράμματος χρηματοδότησης που να βασίζεται στις εμπειρίες που έχουν αποκομισθεί και τις προσδοκίες που έχουν διατυπωθεί από τον κόσμο του αθλητισμού. Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας μόλις ενέκρινε γνωμοδότηση που ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού στα € 5 εκατ..

Το πρότυπο έργο κινητικότητας των καλλιτεχνών φθάνει στη λήξη του το 2008. Ωστόσο η Επιτροπή προτείνει να ενσωματωθεί η ιδέα του στο πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το Πολιτισμός μετά το 2013.

Επικοινωνία (Τίτλος 16)

Ο συνολικός προϋπολογισμός, περιλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών, είναι € 206,7 εκατ.. Ο επιχειρησιακός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 95,9 εκατ. που διαιρείται σε τρεις δραστηριότητες: επικοινωνία και μέσα επικοινωνίας· επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο· ανάλυση και εργαλεία επικοινωνίας.

Για το 2009 η Επιτροπή προτίθεται να μειώσει τη χρηματοδότηση που χορηγεί στην επικοινωνία σε τοπικό επίπεδο και την ανάλυση για να τονώσει τις δραστηριότητες στο πεδίο επικοινωνία και μέσα επικοινωνίας στις οποίες επιδίδεται. Προσφάτως η ΓΔ Επικοινωνίας επιδόθηκε στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων στα μέσα επικοινωνίας δημιουργώντας δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών που θα μεταδίδουν περιεχόμενο που σχετίζεται με την ΕΕ. Το ραδιοφωνικό δίκτυο δημιουργήθηκε το 2007 με τη συνεργασία 16 ραδιοσταθμών. Από τον Απρίλιο 2008 εκπέμπει σε 10 γλώσσες, έχοντας ακροατήριο 12-19 εκατομμυρίων ημερησίως. Η επιλογή γλώσσας πρέπει να διευρυνθεί σταδιακά και πρέπει να καλύπτει τελικά όλες τις 23 επίσημες γλώσσες. Το τηλεοπτικό δίκτυο είναι ακόμη υπό κατασκευή. Η έναρξη λειτουργίας του προβλέπεται για τις αρχές 2009. Πιστεύεται ότι θα φθάνει σε κοινό 60 εκατομμυρίων θεατών ημερησίως. Η ιδέα έχει κινήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από δημόσιες και εμπορικές τηλεοπτικές εταιρείες: μέχρι τούδε άνω των 200 καναλιών από ολόκληρη την Ευρώπη έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Επιτροπής. Η στήριξη προς αυτά τα νέα δίκτυα θα αποτελεί συμπληρωματική δράση στη στήριξη που παρέχεται στο Euronews. Ενώ στόχος του τελευταίου κατά κύριον λόγο είναι οι καλώς πληροφορημένοι θεατές που είναι ήδη κάπως ανοικτοί στις διεθνείς ειδήσεις, τα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα θα απευθύνονται προς τον 'μέσο' πολίτη που αισθάνεται περισσότερο συνδεδεμένος με τα εθνικά προγράμματα. 3500 ώρες ευρωπαϊκού περιεχομένου θα μεταδίδονται ετησίως από αυτά τα δύο δίκτυα από το 2008. Η Επιτροπή αποσκοπεί να απευθύνεται σε 87,5 εκατομμύρια θεατές και ακροατές ημερησίως εν συγκρίσει προς 40 εκατομμύρια το 2007. Για να ελευθερωθούν οι απαιτούμενοι πόροι, οι σε τοπική κλίμακα δράσεις και τα κατά τόπους σημεία παροχής πληροφοριών θα πρέπει να αντιμετωπίσουν επιτυχώς περικοπές: περίπου το 25% του επιχειρησιακού προϋπολογισμού (χονδρικά € 25 εκατ.) φέρεται να αναδιατάσσεται εντός του τίτλου 16.

Η πολιτική επικοινωνίας στερείται ακόμη νομικής βάσεως, στοιχείο που δεν επιτρέπει σταθερές δομές χρηματοδότησης. Ωστόσο οι δυνατότητες χρηματοδότησης θα μπορούσαν να καταστούν διαφανέστερες για τους δυνάμει αιτούντες χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή προτίθεται να αυξήσει από 8 σε 20 τον αριθμό των αποκαλουμένων εταιρικών σχέσεων διαχείρισης με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών. Οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις συνίστανται σε έργα συνεργασίας που χρηματοδοτούνται μεν από την Επιτροπή αλλά τυγχάνουν υπό συνδιαχείριση με τις δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών και τα οποία έχουν αποδεδειγμένα χρήσιμο αντίκτυπο στο επίπεδο των κρατών μελών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  είναι αποφασισμένο, εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να τα χαμηλώσει, να επαναφέρει τα ποσά που ενέγραψε η Επιτροπή στο προσχέδιο προϋπολογισμού που συνέταξε στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, της ιθαγένειας, της παιδείας και της επικοινωνίας·

2.  ζητεί μεγαλύτερη αύξηση για το πρόγραμμα Νεολαία σε Δράση το οποίο αποδεδειγμένα με μεγάλη επιτυχία βοηθεί τους νέους να ενστερνίζονται μία βαθύτερη αλληλεγγύη και να αισθάνονται περισσότερο Ευρωπαίοι·

3.  παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει και να χρηματοδοτήσει περαιτέρω το πρότυπο έργο για την κινητικότητα των καλλιτεχνών, επειδή αυτό το έργο με τη χρηματοδότηση που του έχει χορηγηθεί έως τώρα μπορούσε να καλύψει μόνον την έρευνα και τις δραστηριότητες δικτύωσης που προετοιμάζουν το έδαφος για αληθινά καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες θα συνιστούν οι ίδιες στην πράξη την προστιθέμενη αξία αυτού του έργου·

4.  χαιρετίζει τις επιτυχείς προσπάθειες της Επιτροπής να δημιουργήσει πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο, που έχει μέχρι τούδε προσελκύσει άνω των 200 ενδιαφερομένων εταιρειών, δημοσίων και εμπορικών, και αναγνωρίζει την ανάγκη για αρμόζουσα χρηματοδότηση αυτού του δικτύου·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο που είναι αποδεδειγμένα χρήσιμη για να φθάνει κανείς στου πολίτες και θα είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  καλεί τη ΓΔ Επικοινωνίας να φέρει τις διάφορες δραστηριότητές της που χορηγούν πόρους υπό διαφανέστερη δομή, καταργώντας ούτως σταδιακά το πρότυπο έργο σχετικά με πρότυπα δίκτυα πληροφόρησης (PIΝ) και ενσωματώνοντας το πρότυπο έργο EuroGlobe ως έναν χώρο πειραματικών έργων που συνδυάζουν επικοινωνία και πολιτισμό και ενδυναμώνουν τη δημιουργία ευρωπαϊκών δημοσίων χώρων·

7.   ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση της Σύμβασης της UNESCO για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυμορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων στην οποία η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος και ειδικότερα της παροχής πόρων για να συνεισφέρει στο Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Πολυμορφία που ιδρύεται από το άρθρο 18 της Σύμβασης, όπως έχουν ήδη πράξει τα κράτη μέλη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ramona Nicole Mănescu, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Raimon Obiols i Germà, László Tőkés, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2 παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Monica Frassoni

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την Επιτροπή το 2006, 833,65 διοικητικοί υπάλληλοι και 244,78 βοηθοί, κατανεμημένοι σε περισσότερες από 10 Γενικές Διευθύνσεις, στη Νομική Υπηρεσία και στη Γενική Γραμματεία, συμμετείχαν στη διαχείριση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν κατόρθωσε να δώσει λεπτομέρειες όσον αφορά τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονται ειδικά με διαδικασίες επί παραβάσει·

2.  σημειώνει επιπλέον, τον ισχυρισμό του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής ότι η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να δώσει επισκόπηση της δαπάνης που αφορά την "καλύτερη νομοθεσία" επειδή η δαπάνη που σχετίζεται με τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων, την απλοποίηση, την ποιότητα της νομοθεσίας και την αξιολόγηση είναι διασκορπισμένη σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό τόσο σε κονδύλια διοικητικής λειτουργίας όσο και σε επιχειρησιακά κονδύλια και δεν υπάρχουν κριτήρια εγγραφής στο λογιστικό σύστημα της Επιτροπής· επισημαίνει ωστόσο ότι στην από 24ης Απριλίου 2007 εξεταστική έκθεσή της η Επιτροπή κατέδειξε ότι το 0,5% του προσωπικού εργάζεται στην αξιολόγηση· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες και λεπτομερέστερες πληροφορίες για το ζήτημα αυτό·

3.  εφιστά την προσοχή στον τομέα πολιτικής 25 του προϋπολογισμού και παρατηρεί ότι η Επιτροπή προτείνει την ίδια δαπάνη με το 2008 σε ό,τι αφορά την επιτροπή για τις αναλύσεις επιπτώσεων (0,2 εκατομμύρια ευρώ) και τα "Δικαστικά έξοδα" (4,2 εκατομμύρια ευρώ), αλλά προβαίνει σε περικοπή κατά 35,5% σε ό,τι αφορά το κονδύλιο για την κωδικοποίηση του κοινοτικού δικαίου (2 εκατομμύρια ευρώ έναντι 3,1 εκατομμυρίων ευρώ το 2008)·

4.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση για τα μέτρα που έλαβε τα τελευταία έτη και για πιθανές περαιτέρω προτάσεις για καταστεί το θεσμικό όργανο πιο οικολογικό, όπως μέτρα για τη μείωση της χρήσης της ενέργειας, του νερού και του χαρτιού, της παραγωγής αποβλήτων και σχέδια κινητικότητας, κ.λπ.·

5.  εφιστά την προσοχή στο σχέδιο δράσης για το δίκαιο των συμβάσεων και στην προσωρινή συνοπτική έκδοση του ακαδημαϊκού σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς (DCFR)· υπενθυμίζει ότι οι ομάδες έρευνας θα υποβάλουν έως το τέλος του 2008 την τελική μορφή του DCFR που θα χρησιμεύσει ως βάση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να δημιουργήσουν ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και τονίζει ότι τη στιγμή εκείνη θα έχει σημασία το DCFR να διατίθεται σε όσο το δυνατόν περισσότερες επίσημες γλώσσες ώστε οι πολιτικοί, οι νομικοί εμπειρογνώμονες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορέσουν να διεξαγάγουν ενδελεχή συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων βασιζόμενοι στο DCFR.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

-:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Renate Weber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (16.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Bárbara Dührkop Dührkop

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η αύξηση στον τίτλο 18 "Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης" για το οικονομικό έτος 2008 διατηρείται κατά το οικονομικό έτος 2009, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα κεφάλαια για την ασφάλεια και την προστασία των ελευθεριών, τις μεταναστευτικές ροές - κοινές πολιτικές στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και την αλληλεγγύη - εξωτερικά σύνορα, πολιτική θεωρήσεων και ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων· τούτο αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία που έχει ο τομέας για τους πολίτες της Ένωσης·

2.  υπενθυμίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Frontex) πρόκειται να διαδραματίσει σημαντικό και αυξανόμενο ρόλο στην ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων· για το λόγο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει ανάλογη αύξηση των επιχειρησιακών δαπανών του οργανισμού για το οικονομικό έτος 2009· εκτιμά ότι η αύξηση του επιχειρησιακού προϋπολογισμού θα επιτρέψει επίσης στο Frontex να υλοποιήσει τη δέσμευση για μόνιμες αποστολές· θα ζητήσει από τον οργανισμό να εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για να παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας του για το 2009·

3.  επιθυμεί να ενημερώνεται τακτικά για την εφαρμογή τόσο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) δεύτερης γενιάς, όσο και του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), καθώς και για τις πραγματικές επιπτώσεις αυτών των μεγάλης κλίμακας συστημάτων στον προϋπολογισμό·

4.  επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (ΕΑΑ) θα πρέπει να εκπληρώσει όλους τους στόχους που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασίας του 2009 και καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις δράσεις της·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια ιστοθέση στο Διαδίκτυο για κοινές θεωρήσεις τύπου Σένγκεν, για να υποστηριχθεί περαιτέρω η εφαρμογή της κοινής πολιτικής θεωρήσεων· η ιστοθέση αυτή θα υποστηρίζει επίσης τη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την έκδοση θεωρήσεων·

6.  καλεί επίσης τα κράτη μέλη να συμμετέχουν περισσότερο στις δραστηριότητες οργανισμών όπως ο Frontex και η ΕΑΑ, ώστε οι εν λόγω φορείς να φέρουν εις πέρας τους στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας τους·

7.  θεωρεί ότι όλες οι σχετικές υπηρεσίες πρέπει να αποκτήσουν στενότερη και πιο διαρθρωμένη συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος·

8.  υπενθυμίζει ότι στο ψήφισμά του της 18ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τους αγνοουμένους στην Κύπρο(1), το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της διάθεσης περαιτέρω οικονομικής υποστήριξης προς τη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ) για τα έτη 2009 και μετά· καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει με αυτή την επιπλέον οικονομική βοήθεια για το 2009 και την Επιτροπή όχι μόνο να συνεχίσει το έργο, αλλά και να αυξήσει το δυναμικό (ιδιαίτερα όσον αφορά την ικανότητα λειτουργίας), να προσλάβει περισσότερο επιστημονικό προσωπικό και να χρηματοδοτήσει και άλλο εξοπλισμό·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να περιλάβει στο τμήμα των κοινοτικών δράσεων του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και του Ταμείου Επιστροφών για το 2009, τη συλλογή στοιχείων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτών ανηλίκων σε κλειστά κέντρα κράτησης για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες·

10. καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα πρόσθετα ποσά που χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων προκειμένου να προσδιοριστούν και να προωθηθούν συγκεκριμένα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων επανεγκατάστασης· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις συγκεκριμένες προτεραιότητες που συνδέονται με τις δραστηριότητες επανεγκατάστασης κάνοντας χρήση της πρόσθετης πίστωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Παναγιώτης Δημητρίου, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kartika Tamara Liotard, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Σταύρος Λαμπρινίδης, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka.

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Guy-Quint, Andres Tarand.

(1)

     Εγκριθέντα κείμενα, 18.6.2008, P6_TA(2008)0292.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (11.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Τμήμα III – Επιτροπή

Συντάκτης γνωμοδότησης: Κώστας Μποτόπουλος

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 12ης Ιουνίου στην Ιρλανδία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης-20ής Ιουνίου 2008 υπενθύμισε ότι σκοπός της Συνθήκης της Λισσαβόνας είναι να βοηθήσει τη διευρυμένη Ένωση να ενεργεί αποτελεσματικότερα και πιο δημοκρατικά και σημείωσε ότι η διαδικασία κύρωσης συνεχίζεται,

B.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας στο σύνολό της και ιδιαίτερα η εκστρατεία για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία κατέδειξαν ότι, από άποψη πολιτικής για την επικοινωνία, η ΕΕ πρέπει ακόμη να επιτύχει και άλλα πράγματα, πολλώ δε μάλλον έχοντας υπόψη τις επικείμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009,

Γ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του όσον αφορά τις πρώτες σκέψεις σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2009(1), εξέφρασε την ανησυχία του "για τις μειώσεις που προτείνει η Επιτροπή για έναν αριθμό κονδυλίων του προϋπολογισμού δυνάμει των οποίων χρηματοδοτούνται δραστηριότητες επικοινωνίας, ιδίως δεδομένων των προς επιτέλεση καθηκόντων και προς αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που εγγράφονται στο 2009, όπως είναι οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το ενδεχόμενο θέσεως της Συνθήκης της Λισσαβόνας εν ισχύι",

1.    υπογραμμίζει την ανάγκη για βαθύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ευρωπαϊκή συζήτηση και για ανάπτυξη μιας συνεχούς και ευρείας εμβέλειας πολιτικής στον τομέα της επικοινωνίας με σκοπό να εξοικειωθούν οι πολίτες της ΕΕ με την κατάρτιση πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και με τα προγράμματα που αναλαμβάνει η ΕΕ· τονίζει ωστόσο ότι αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν περαιτέρω χρηματοοικονομική στήριξη·

2.    επισημαίνει ότι, μολονότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2009 προβλέπει συνολικά αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων κατά 2,8% σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2008, το ποσό υπό τον τομέα 3β (συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά) έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30%· θεωρεί ότι μια τέτοια μείωση στον κρίσιμης σημασίας αυτόν τομέα πολιτικής είναι λυπηρή και τονίζει επομένως ότι τα ποσά πρέπει να αυξηθούν ουσιαστικά και να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο·

3.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το ότι, το 2008 τέθηκε σε ισχύ νέο μέσο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε επίπεδο ΕΕ και ότι έχουν ήδη ιδρυθεί αρκετά ευρωπαϊκά ιδρύματα· καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει από την αρχή τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων στην έρευνα και την εκπαίδευση σε πολιτικά ζητήματα·

4.    προτείνει να αυξηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με σκοπό να τονωθεί ο πολιτικός διάλογος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να ανοίξει ο δρόμος για έναν τομέα ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και πολιτικών κομμάτων, ιδίως έχοντας υπόψη τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο 2009·

5.    αναλαμβάνει τη δέσμευση να ολοκληρώσει και να χρηματοδοτήσει δεόντως το κέντρο επισκεπτών και το τηλεοπτικό κανάλι στον ιστοχώρο του, και να κατευθύνει τις δραστηριότητές τους το 2009 κατά τρόπο που να ενισχύσει το ενδιαφέρον των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα εν γένει και τις εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ειδικότερα·

6.    υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα επικοινωνίας όπως το πρόγραμμα PRINCE έχουν ουσιαστική σημασία για να συνειδητοποιήσουν ακόμη περισσότερο οι πολίτες τα οφέλη της συμμετοχής στην ΕΕ και για να προωθηθεί η στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών· επιμένει, ως εκ τούτου, κατά την διάθεση των πιστώσεων το 2009 να ληφθούν υπόψη οι συμπληρωματικές προκλήσεις ενός έτους εκλογών και της περαιτέρω αναμόρφωσης των θεσμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.9.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Luc Dehaene, Maria da Assunção Esteves, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Andrzej Wielowieyski

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Graham Booth, Κώστας Μποτόπουλος, Παναγιώτης Δημητρίου, Klaus Hänsch, Roger Helmer, Γεώργιος Παπαστάμκος, Jacek Protasiewicz

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA-PROV(2008)0335.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (10.9.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Τμήμα III - Επιτροπή

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος προς τη γενική εφαρμογή της αρχής της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό ("gender budgeting") ως ουσιαστικού μέσου για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών· επιδοκιμάζει την προθυμία της Επιτροπής να εφαρμόσει συστηματικά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ("gender mainstreaming") στη διαδικασία του προϋπολογισμού, αναμένει την μελέτη για τη σκοπιμότητα του "gender budgeting" και καλεί την Επιτροπή να ενεργήσει σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα στη διαδικασία του προϋπολογισμού της ΕΕ·

2. αποδοκιμάζει την αναδρομική χρηματοδότηση ("back-loading") πολυετών προγραμμάτων από την Επιτροπή και καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να ορίσει επίπεδα αναλήψεως υποχρεώσεων σύμφωνα με το μέσο επίπεδο που προβλέπεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα:

- επισημαίνει ότι, αν και το 2009 οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για τον τομέα 5 "Ισότητα ανδρών και γυναικών" του προγράμματος PROGRESS (θέση 04 04 01 05) έφθασαν σε ποσοστό 12%, οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και πληρωμών για την περίοδο 2007-2009 κυμαίνονται μεταξύ 11,1% και 11,2%, επομένως κάτω του 12% που προβλεπόταν για τη χρηματοδότηση του τομέα 5· επιπλέον, οι συνολικές πιστώσεις για το πρόγραμμα PROGRESS ευρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο του μέσου πολυετούς επιπέδου· για το λόγο αυτό, παροτρύνει την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει τα ποσά αυτά, ιδιαίτερα στον τομέα 5, με την απόφαση 1672/2006/ΕΚ(1) και ζητεί την οριζόντια εφαρμογή της αρχής της ισότητας και στους υπόλοιπους τέσσερις 4 τομείς του προγράμματος PROGRESS: απασχόληση, κοινωνική προστασία και κοινωνική ενσωμάτωση, συνθήκες εργασίας, καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία·

- παρατηρεί ότι το πρόγραμμα Daphne III (Καταπολέμηση της βίας, θέση 18 04 07) δεν αξιοποίησε πλήρως την αύξηση του προϋπολογισμού του και, για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τα επίπεδα των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων σύμφωνα με το μέσο επίπεδο του κονδυλίου που προβλέπεται για την εφαρμογή του πολυετούς προγράμματος (116.85 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2007 - 2013, απόφαση 779/2007/ΕΚ(2))· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον προϋπολογισμό που διατίθεται για το προσωπικό το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση των σχεδίων, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος·

- καλεί την Επιτροπή να παρακινήσει τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, ως μέσο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών·

3.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αποτελεσματικότητας που επέδειξε η Επιτροπή όσον αφορά τον διορισμό του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, που ιδρύθηκε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1922/2006(3) της 20ής Δεκεμβρίου 2006· θεωρεί ότι ο βαθμός AD13 είναι επαρκής για τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου και ότι η απόδοση υψηλότερου βαθμού στη θέση του Διευθυντή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις περισσότερο για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες (μειώνοντας σταδιακά το ποσοστό των γυναικών στις υψηλότερες θέσεις), με αποτέλεσμα η πρακτική αυτή να μην είναι ουδέτερη από την άποψη του φύλου· απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής να αλλάξει τον βαθμό της θέσης αυτής από AD13 σε AD14.

4. ζητεί πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού ώστε να αποφευχθούν δημοσιονομικά μονοπώλια· υπογραμμίζει ότι πολυάριθμες ενώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιτελούν αποτελεσματικό έργο στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανδρών και γυναικών· για το λόγο αυτό, ζητεί να συγχωνευθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για ενώσεις που προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι όλες οι ενώσεις έχουν ίση πρόσβαση στον προϋπολογισμό·

5. ζητεί να αρχίσουν πιλοτικά σχέδια στους ακόλουθους τομείς: αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, ιδιαίτερα ατόμων που ασχολούνται με τη φροντίδα άλλων ατόμων, συμμετοχή των ανδρών στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών, συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, αναγνώριση της άτυπης εργασίας των γυναικών στο πλαίσιο διαγενεακών δικτύων, προκειμένου να αναδειχθεί η οικονομική αξία της άτυπης εργασίας των γυναικών·

6. ζητεί να διατηρηθούν τα κονδύλια του προϋπολογισμού που προορίζονται για την ανάπτυξη πολιτικών υπέρ των ατόμων με δυσ-μαθησιακά προβλήματα (δυσφασία, δυσπραξία, δυσλεξία, δυσαριθμησία ή αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής) και των ατόμων με αναπηρία, κυρίως με στόχο να βελτιωθεί η στήριξη γυναικών και ανδρών των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίζουν αναπηρία και δυσ-μαθησιακά προβλήματα, καθώς και να υποστηριχθεί η μετάβαση ατόμων με αναπηρία και δυσ-μαθησιακά προβλήματα από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή·

7. αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης των ατόμων με αναπηρία και δυσ-μαθησιακά προβλήματα από την παιδική τους ηλικία έως την κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη· θεωρεί ότι η στήριξη που παρέχεται επί του παρόντος από την Κοινότητα και τα κράτη μέλη σε εκείνους που φροντίζουν άτομα με δυσ-μαθησιακά προβλήματα δεν είναι επαρκής, ενώ συχνότερα είναι γυναίκες εκείνες που αναλαμβάνουν αυτήν την ευθύνη παρά άνδρες· ζητεί να αναληφθεί κατάλληλη δράση για να εξασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και άνδρες που φροντίζουν άτομα με δυσ-μαθησιακά προβλήματα έχουν ίσες ευκαιρίες και στηρίζει το πιλοτικό σχέδιο που στοχεύει στην υλοποίηση της χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προώθηση της καλύτερης στήριξης προς τους εκπαιδευτές και τους γονείς παιδιών με δυσ-μαθησιακά προβλήματα με παράλληλο σεβασμό της ισότητας των ευκαιριών γυναικών και ανδρών·

8. εκφράζει τη λύπη του διότι ο προϋπολογισμός για την επικοινωνία δεν περιλαμβάνει επαρκή μέσα που θα επέτρεπαν στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας να εφαρμόσει τη γενική προσέγγιση του "gender budgeting"· τονίζει τη σημασία και το ρόλο της πολιτικής επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα που αφορούν το φύλο και καλεί να εξευρεθούν επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για τέτοιου είδους δράση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.9.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Maria Petre

(1)

Απόφαση αριθ. 1672/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη - Progress (ΕΕ L 315, 15.11.2006, σελ. 1).

(2)

Απόφαση αριθ. 779/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007 , σχετικά με τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, ειδικού προγράμματος για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων και γυναικών και την προστασία των θυμάτων και των ομάδων κινδύνου (Πρόγραμμα Δάφνη ΙΙΙ ) στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη (ΕΕ L 173, 3.7.2007, σελ. 19).

(3)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (ΕΕ L 403, 30.12.2006, σελ. 9).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, Τμήμα III – Επιτροπή

Έγγραφα αναφοράς

C6-0309/2008 – 2008/2026 (BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG23.9.2008

Παραπομπή σε επιτροπή για γνωμοδότηση – ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

23.9.2008

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Jutta Haug

24.1.2008

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/αν

 

Ημερομηνία κατάρτισης από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού

17.7.2008

Ημερομηνία διαβίβασης από το Συμβούλιο του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού

0.0.0000

Εξέταση στην επιτροπή

13.10.2008

 

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.10.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

1

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Ville Itälä, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Μαργαρίτης Σχοινάς, Nina Škottová, László Surján, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Anne E. Jensen, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Helga Trüpel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nils Lundgren, Sergej Kozlík

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

14.10.2008

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αριθμός

Έγγραφα αναφοράς

Ημερομηνία διαβίβασης

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια

1/2009

SEC(2008)2435

10.9.2008

0.0.0000

Τελευταία ενημέρωση: 15 Οκτωβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου