Procedură : 2008/2026(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0398/2008

Texte depuse :

A6-0398/2008

Dezbateri :

PV 22/10/2008 - 11
CRE 22/10/2008 - 11

Voturi :

PV 23/10/2008 - 6.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0515

RAPORT     
PDF 674kWORD 807k
14 octombrie 2008
PE 412.037v02-00 A6-0398/2008(Par1)

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

și Scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) la proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

Secțiunea III - Comisia

Partea 1: Propunere de rezoluție

Comisia pentru bugete

Raportoare: Jutta Haug

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru comerŢ internaŢional
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură Şi dezvoltare rurală
 AVIZ al Comisiei pentru pescuit
 AVIZ al Comisiei pentru cultură Şi educaŢie
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice
 AVIZ al Comisiei pentru libertăŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, secțiunea III – Comisia [C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD)] și Scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) la proiectul preliminar de buget general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2009

Parlamentul European,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene(1),

–   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(2),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(3),

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2009(4),

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind cadrul bugetar și prioritățile pentru 2009(5),

–   având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2008 referitoare la bugetul 2009: primele reflecții privind proiectul preliminar de buget 2009 și mandatul pentru conciliere, secțiunea III – Comisia(6),

–   având în vedere proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, pe care Comisia l-a prezentat la 16 mai 2008 (COM(2008)0300),

–   având în vedere proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, pe care Consiliul l-a adoptat la 17 iulie 2008 (C6-0309/2008),

–   având în vedere Scrisoarea rectificativă nr. 1/2009 (SEC(2008)2435) la proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009,

–   având în vedere articolul 69 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

-    având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și avizele celorlalte comisii interesate (A6-0398/2008),

Aspecte esențiale

1.  reamintește faptul că prioritățile sale politice și evaluările sale cu privire la cadrul bugetar pentru exercițiul 2009 au fost prezentate în cele două rezoluții menționate anterior din 24 aprilie 2008; observă că aceste două rezoluții au asigurat o bază solidă pentru prima sa evaluare viitoare a proiectului preliminar de buget al Comisiei (PPB) pentru exercițiul 2009, așa cum este prezentată în rezoluția menționată anterior privind PPB, adoptată la 8 iulie 2008; reamintește faptul că, în rezoluția sa, Parlamentul a fost foarte critic cu privire la nivelul scăzut de execuție a creditelor de plată și la marjele mici disponibile la majoritatea rubricilor din cadrul financiar multianual (CFM);

2.  salută acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul asupra celor șase declarații comune anexate la prezenta rezoluție, adoptate cu ocazia concilierii în prima lectură privind bugetul 2009, din 17 iulie 2008; a ținut cont de acestea la pregătirea amendamentelor sale la proiectul de buget; cu toate acestea, subliniază faptul că, în ceea ce privește anumite aspecte, cum ar fi evaluarea agențiilor, nu s-a ajuns încă la o poziție comună cu Consiliul;

3.  deplânge faptul că Consiliul a redus și mai mult nivelul PPB care este deja scăzut: creditele de angajament din proiectul de buget se ridică la 133 933 de milioane EUR, ceea ce reprezintă o scădere față de PPB cu 469 de milioane EUR, iar creditele de plată de 114 972 de milioane EUR sunt cu 1 771 de milioane EUR sub PPB, reprezentând un procentaj de 0,89% din VNB, ceea ce înseamnă o reducere fără precedent a plăților; subliniază că acest fapt a crescut și mai mult discrepanța dintre nivelul angajamentelor și cel al plăților, ceea ce contravine principiului echilibrului;

4.  solicită ca plafonul de la rubrica 4 să fie ajustat cu prima ocazie pentru a corespunde nevoilor actuale; deplânge refuzul Consiliului de a înscrie credite bugetare adecvate la această rubrică;

5.  susține Scrisoarea rectificativă nr. 1 la PPB 2009 adoptată de Comisie la 9 septembrie 2008, deoarece pare că oferă o imagine ușor mai realistă a necesităților de la rubrica 4 decât PPB; regretă, totuși, că din cauza constrângerilor impuse de CFM 2007-2013, nu este în măsură să facă față unor nevoi neprevăzute și urgente, cum ar fi ajutorul alimentar și nevoile de reconstrucție pentru Georgia, Kosovo, Afganistan și Palestina; subliniază că doar recurgând la posibilitățile prevăzute în dispozițiile Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 (AII) și demonstrând o hotărâre politică fermă va putea UE să își îndeplinească angajamentele asumate în domeniul politicii externe;

6.  consideră departe de a fi în concordanță cu diversele priorități și angajamente politice ale UE cuantumul adoptat de Consiliu pentru creditele de plată; își exprimă uimirea în legătură cu faptul că Consiliul poate propune oficial doar 0,89% din VNB în plăți, date fiind RAL totale, care au ajuns deja la 139 000 de milioane EUR în 2007; în consecință, decide să majoreze nivelul global al plăților la XXX;

7.  consideră că bugetul UE, în formatul actual, nu poate reprezenta un instrument eficient și realist în slujba obiectivelor pe care UE le-a stabilit în ceea ce privește schimbările climatice; consideră că cetățenii europeni au nevoie de o inițiativă europeană tangibilă pentru a face față consecințelor schimbărilor climatice; deplânge faptul că sprijinul pentru măsurile împotriva schimbărilor climatice este în continuare foarte limitat în bugetul UE; este convins că ar trebui depuse eforturi serioase în vederea majorării și concentrării unor resurse financiare adecvate pentru a încuraja Uniunea Europeană în rolul său de lider în ceea ce privește abordarea consecințelor schimbărilor climatice; invită Comisia să prezinte, până la 15 martie 2009, un plan ambițios privind o majorare adecvată a fondurilor destinate schimbărilor climatice, care să ia în considerare înființarea unui „fond privind schimbările climatice”sau crearea unei linii bugetare speciale care să amelioreze capacitatea bugetului de a aborda aceste probleme, în special prin intermediul unor măsuri de atenuare a efectelor schimbărilor climatice, de adaptare la acestea și de stabilizare; consideră că Sistemul de comercializare a cotelor de emisii (ETS) ar trebui luat de asemenea în considerare ca resursă potențială la nivelul UE;

8.  nu este pregătit să accepte vreun tip de alocare nouă în comentariile bugetului 2009; a eliminat așadar toate noile referințe propuse la sume concrete și/sau la organizații sau organisme desemnate individual, deoarece astfel de alocări nu sunt conforme Regulamentului financiar;

9.  a decis să accepte reducerile mici aplicate de Consiliu liniilor de cheltuieli administrative ale câtorva programe multianuale, dat fiind faptul că Comisia însăși realocă frecvent fonduri de la aceste linii prin transfer, într-un exercițiu general de compensare; subliniază totuși că aceste reduceri într-o procedură bugetară anuală nu trebuie, în nici un caz, să conducă la reduceri ale pachetelor financiare decise în procedură de codecizie ale programelor în cauză; insistă ca Comisia să compenseze sumele reduse în anii următori ai perioadei de derulare a programelor;

10. consideră că obiectivele de creștere economică și ocupare a forței de muncă, lupta împotriva schimbărilor climatice și consolidarea siguranței și securității cetățenilor Uniunii Europene și dimensiunea socială a Uniunii, de exemplu prin inițiativa de creștere economică pentru locuri de muncă și sprijinirea IMM-urilor și pentru cercetare și inovare, precum și prin sprijinirea coeziunii între regiuni, sunt priorități importante ale bugetului 2009; va consolida creditele de la liniile bugetare care finanțează aceste priorități în conformitate cu rezoluțiile sale anterioare;

Subrubrica 1a

11. este consternat de reducerile suplimentare aplicate de Consiliu la liniile bugetare care sprijină Strategia de la Lisabona, strategie care este în definitiv bazată pe o decizie a Consiliului European; subliniază faptul că obiectivele de creștere și ocupare a forței de muncă reprezintă chiar fundamentul Strategiei de la Lisabona și faptul că Comisia a redus deja în PPB creditele câtorva linii bugetare față de exercițiul anterior;

12. va face tot posibilul pentru a asigura o finanțare adecvată pentru toate activitățile și politicile de la această rubrică, care pot aduce avantaje directe și concrete cetățenilor europeni; este pregătit să utilizeze întreaga marjă disponibilă pentru a finanța proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare de la această subrubrică;

13. în ceea ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie (IET), nu poate accepta tentativa Comisiei de a inversa deciziile luate de autoritatea bugetară în bugetul 2008; insistă, așadar, ca bugetul IET să fie inclus în domeniul politic „Cercetare” și ca structura de conducere a acestuia, fiind de natură administrativă, să fie finanțată din creditele de la rubrica 5 din CFM; decide să modifice nomenclatura în consecință;

14. accentuează faptul că plata fondurilor de la linia bugetară 06 03 04 (RTE- rețeaua transeuropeană de energie) și acordarea statutului de RTE-E oricărei conducte de gaz sau oricărui proiect care facilitează transportul de gaz din Rusia sau de la entitățile controlate de Rusia vor trebui, în ultimă instanță, condiționate de construirea rutei NG3, după cum se confirmă de către coordonatorul UE;

Subrubrica 1b

15. reafirmă importanța pe care o acordă principiului solidarității în Uniunea Europeană; intenționează să depună toate eforturile în vederea garantării de fonduri suficiente pentru politica de coeziune pentru a putea face față provocărilor actuale și de viitor;

16. subliniază faptul că această subrubrică finanțează numeroase politici și activități importante ce au drept scop combaterea schimbărilor climatice și susținerea creșterii economice pentru locuri de muncă;

17. regretă faptul că Consiliul a redus PPB în special în ceea ce privește finanțarea Fondului social european aferentă competitivității regionale și ocupării forței de muncă; reamintește Consiliului faptul că Strategia de la Lisabona are la bază eforturi comune, finanțate atât de la bugetul Uniunii Europene, cât și de la bugetele statelor membre;

Rubrica 2

18. observă faptul că Comisia susține că lupta împotriva schimbărilor climatice constituie una dintre prioritățile sale pentru bugetul 2009; consideră totuși că această prioritate nu este suficient de bine reflectată în PPB și, în consecință, intenționează să acorde o mai mare importanță acestei politici cheie; propune, din motive de vizibilitate, alocarea de credite doar pentru acest scop în cadrul unei linii bugetare specifice; în consecință, va suplimenta resursele aferente programului LIFE+ și Fondului european de dezvoltare rurală;

19. ia act de recentele propuneri ale Comisiei privind bilanțul de sănătate al PAC și susține opinia conform căreia orice modulare de la primul la al doilea pilon trebuie să rămână neutră din punct de vedere bugetar;

20. remarcă înființarea unor linii bugetare pentru trei fonduri noi din cadrul politicii agricole comune și al politicii comune din domeniul pescuitului: fondul pentru restructurarea sectorului laptelui, Eco-Aid pentru protejarea sectorului creșterii ovinelor și caprinelor în UE și instrumentul financiar ad-hoc - adaptarea flotelor de pescuit la consecințele economice ale creșterii prețurilor combustibililor – toate acestea fiind înființate cu scopul adaptării la noi situații și deschiderii de noi oportunități pentru viitor, în special în regiunile dezavantajate și sensibile; consideră că aceste fonduri ar trebui să fie finanțate în principal din creditele bugetare destinate agriculturii care nu au fost utilizate;  

21. constată cu satisfacție că Consiliul și Comisia sunt în sfârșit dispuse să instituie un sistem de distribuire a fructelor în școli, punând la dispoziție o sumă anuală substanțială pentru a lupta împotriva obezității și a problemelor de sănătate în rândul elevilor, dar deplânge faptul că s-a pierdut un an din cauză că inițiativa Parlamentului European a fost respinsă de Consiliu în bugetul 2008;

Subrubrica 3a

22. recunoaște dorința cetățenilor europeni de a avea o Europă sigură și salută majorările de la această subrubrică față de bugetul 2008; subliniază importanța principiului solidarității și al asigurării celui mai ridicat nivel de protecție a drepturilor fundamentale;

23. subliniază importanța continuării punerii la dispoziție de fonduri suficiente prin intermediul bugetului UE pentru a gestiona imigrația legală și integrarea cetățenilor din țările terțe, combătând totodată imigrația ilegală și consolidând protecția frontierelor, dar și consolidând Fondul european pentru refugiați pentru a facilita solidaritatea dintre statele membre;

Subrubrica 3b

24. reamintește faptul că subrubrica 3b acoperă politici vitale care au un impact direct asupra vieții de fiecare zi a cetățenilor europeni; își reafirmă dezamăgirea în ceea ce privește nivelul scăzut al majorării propuse de Comisie pentru această subrubrică comparativ cu 2008, în special pentru activitățile importante pentru o Europă a cetățenilor, dintre care câteva au suferit reduceri ale bugetelor lor;

25. nu poate accepta faptul că Consiliul a redus și mai mult creditele aferente acestor linii bugetare „pentru cetățeni” și se va asigura că acestui domeniu important i se vor garanta resurse corespunzătoare; subliniază faptul că va utiliza marja redusă care rămâne la această subrubrică pentru a finanța proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare menite să stimuleze acest domeniu politic;

Rubrica 4

26. ia act de redistribuirea semnificativă de fonduri realizată de Consiliu în cadrul rubricii 4 și consideră că acest fapt reprezintă un indiciu clar al deficitului serios de resurse disponibile în cadrul plafonului CFM; subliniază faptul că plafoanele din cadrul rubricii 4 se vor referi la dispozițiile AII care vor fi din ce în ce mai necesare; consideră că fondurile disponibile nu permit, așa cum sunt în prezent, Uniunii Europene să își asume rolul de partener mondial;

27. invită Consiliul European să nu își asume angajamente politice de anvergură, ca de exemplu cele din concluziile Președinției sale din 20 iunie 2008, în care șefii de stat și de guvern au solicitat un sprijin financiar mai consistent din partea UE pentru țările în curs de dezvoltare, și nici să nu se angajeze să facă sugestiile și să întreprindă acțiunile necesare în cadrul bugetului dacă există o discrepanță evidentă față de fondurile disponibile în cadrul plafoanelor anuale din actualul CFM;

28. își reafirmă poziția conform căreia UE trebuie să se mobilizeze urgent și concret pentru a stopa creșterea prețurilor la alimente și criza alimentară care decurge din aceasta și reamintește că este nevoie ca răspunsurile din punct de vedere bugetar să fie adecvate; reamintește faptul că marjele disponibile în cadrul rubricii 2 nu pot fi folosite pentru rubrica 4, deoarece plafonul actual al rubricii 4 nu este suficient pentru a finanța instrumentul fără a pune în pericol prioritățile existente; consideră că cele două ramuri ale autorității bugetare ar trebui să depună toate eforturile și să examineze toate posibilitățile prevăzute în AII pentru a putea acoperi sumele prevăzute pentru ajutorul alimentar din cadrul rubricii 4; cu toate acestea, reamintește faptul că decizia finală privind pachetul financiar va fi luată în cursul procedurii bugetare anuale și va ține seama de o evaluare globală a instrumentele actuale ale politicii de cooperare cu țările în curs de dezvoltare;

29. continuă să includă sprijinul pentru procesul de pace din Palestina și Kosovo printre prioritățile sale cheie neschimbate cărora trebui să li se aloce resurse suficiente în bugetul UE; constată totuși că pentru a asigura o finanțare corespunzătoare, ar putea fi nevoie de o redistribuire a creditelor în cadrul rubricii 4, cu asigurarea unor compensări bugetare de la alte linii bugetare; reamintește importanța unei administrații publice funcționale, care este necesară pentru garantarea unei atenții speciale în ceea ce privește utilizarea corespunzătoare a fondurilor UE;

30. salută restituirea resurselor de la linia destinată sprijinului financiar pentru încurajarea dezvoltării economice a comunității turco-cipriote; salută, de asemenea, sprijinul acordat pentru exhumarea, identificarea și returnarea rămășițelor pământești ale persoanelor dispărute în Cipru;

31. sprijină misiunea de poliție trimisă în Kosovo în cadrul politicii de securitate și apărare comune; solicită totuși Comisiei să prezinte un plan și un program concret al misiunii Uniunii Europene de sprijinire a statului de drept în Kosovo (EULEX), în special în ceea ce privește preluarea sarcinilor de la misiunea ONU în Kosovo (UNMIK), nevoile de resurse umane aferente și costurile, dar și cooperarea cu Biroul de legătură din Kosovo al Comisiei Europene (ECLO); în plus, solicită Comisiei să furnizeze informații detaliate privind acțiunile de instrucție puse la dispoziția forțelor locale;

32. subliniază dorința sa de a oferi asistență Georgiei în procesul îndelungat și costisitor de reconstrucție și de a lua parte în mod activ la găsirea unei soluții financiare adecvate, așa cum se menționează în Rezoluția sa din 3 septembrie 2008 privind situația din Georgia(7); prin urmare, îndeamnă Comisia să prezinte propuneri de îndeplinire a angajamentelor UE și în cazul Belarusului; insistă, prin urmare, să se respecte principiul solid din punct de vedere politic și financiar potrivit căruia noile necesități trebuie să beneficieze de fonduri noi; remarcă în acest sens intenția Comisiei de a lua în considerare furnizarea unei sume de până la 500 MEUR în perioada 2008-2010 inclusiv și, dacă este necesar, garantarea acestor fonduri în cadrul unei conferințe a donatorilor pentru Georgia;

33. remarcă importanța din ce în ce mai mare a Comunității Energiei și salută intenția Turciei de a se alătura acestei comunități; consideră că ar trebui facilitată intrarea Ucrainei, Georgiei, Azerbaidjanului și Armeniei în Comunitatea Energiei și că ar trebui dezvoltate măsurile de solidaritate energetică între membrii actuali și membrii viitori; așteaptă raportul Comisiei din 2009 privind experiența câștigată din punerea în aplicare a Deciziei 2006/500/CE a Consiliului din 29 mai 2006 privind încheierea de către Comunitatea Europeană a Tratatului de instituire a Comunității Energiei(8);

34. evidențiază faptul că lupta împotriva schimbărilor climatice, o prioritate a UE, are, de asemenea, o componentă externă și că activitățile pertinente, cum ar fi cele aferente Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice, urmează să fie finanțate din creditele rubricii 4;

35. subliniază faptul că Fondul mondial de luptă împotriva SIDA, tuberculozei și malariei s-a dovedit a fi un mecanism de finanțare eficient, dar deplânge faptul că acest fond mondial nu este agent de punere în aplicare; reamintește Comisiei că, pentru execuția eficientă a subvențiilor din cadrul fondului mondial menționat, va fi necesar să se cheltuiască mai multe resurse financiare pentru asistența tehnică;

36. reamintește Consiliului că rezerva pentru ajutorul de urgență ar trebui să finanțeze necesități neprevăzute urgente și consideră nu doar că creditele de la această linie bugetară sunt justificate, dar și că eliminarea acestor credite ar pune în pericol capacitatea UE de a reacționa în mod adecvat la o eventuală situație de criză în primele luni ale exercițiului 2009; reinstituie, prin urmare, PPB în ceea ce privește rezerva pentru ajutorul de urgență, în conformitate cu punctul 25 din AII din 17 mai 2006;

Rubrica 5

37. va reinstitui, ca principiu general, reducerile aplicate de Consiliu sumelor din PPB aferente acestei rubrici; constată totuși că încă mai are câteva întrebări fără răspuns cu privire la anumite aspecte legate de afectarea de către Comisie a personalului în funcții de sprijin administrativ și coordonare și posibilitățile de redistribuire, precum și nevoia de informații suplimentare privind politica imobiliară a Comisiei; a decis să înscrie câteva sume în rezervă pentru a se asigura că obține în timp util răspunsurile la respectivele întrebări;

38. subliniază faptul că în PPB 2009 este înscrisă o sumă totală de 1 120 de milioane EUR pentru a finanța cheltuieli administrative din afara rubricii 5; consideră că această sumă este destul de însemnată;

39. în acest context, este preocupat de faptul că sumele alocate din pachetele financiare ale programelor operaționale pentru a finanța agențiile executive sunt din ce în ce mai mari și au atins deja un nivel ridicat, finanțând peste 1 300 de posturi în 2009; ar dori să obțină o imagine mai clară a efectelor pe care crearea unor agenții executive și extinderea actuală a sarcinilor lor le au asupra direcțiilor generale-mamă care erau responsabile de punerea în aplicare a programelor respective înainte ca aceste programe să fie preluate de agențiile executive;

40. constată că datele actuale au arătat că, în direcțiile generale ale Comisiei, raportul dintre personalul care îndeplinește funcții de asistență administrativă și de coordonare și personalul care îndeplinește sarcini operaționale poate varia considerabil; solicită Comisiei o analiză a motivelor care stau la baza acestor discrepanțe;

41. se așteaptă să fie informat complet cu privire la toate evoluțiile așa-numitei reforme „Holmquist” a personalului în cadrul Comisiei;

42. solicită Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO) să își continue eforturile de a raționaliza și de a scurta durata concursurilor; consideră că ar trebui puse la dispoziția EPSO resursele umane adecvate în vederea sprijinirii eforturilor depuse pentru a îmbunătăți procedurile și metodele interne și pentru a accelera administrarea listelor de rezervă pentru a garanta că poate oferi instituțiilor personal adecvat în funcție de nevoi, inclusiv că criteriile de admisibilitate sunt adecvate, în special pentru posturile AST;

43. solicită Consiliului să prezinte un calendar al negocierilor cu Parlamentul legate de propunerile Comisiei privind Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 (OLAF), care au drept scop consolidarea eficienței Oficiului european de luptă anti-fraudă și clarificarea cadrului juridic al misiunii acestei instituții;

44. regretă lipsa de consecvență și coerență care se poate constata periodic în politica de comunicare aplicată de direcțiile generale ale Comisiei; este în favoarea dezvoltării unei „identități a UE” care să fie coerentă, recunoscută și utilizată în toate acțiunile de comunicare; ar dori, așadar, să încurajeze serviciile individuale ale Comisiei să ajusteze și să coordoneze toate activitățile de informare și de comunicare realizate la nivelul lor;

45.     solicită instituțiilor să își coordoneze sistematic eforturile pentru:

- ca cetățenii să aibă acces la informații privind drepturile care le revin și aplicarea practică în statele membre;

- un acces mai bun la legislația europeană și pentru o transparență mai mare a acesteia prin intermediul unor instrumente eficiente de căutare, prin consolidarea textelor și prin utilizarea celui mai bun format tehnic disponibil pentru formatarea la sursă a directivelor, regulamentelor și deciziilor;

- înființarea, pe baza resurselor disponibile la nivel european și național, a unei biblioteci digitale despre Uniunea Europeană.

46. salută reforma sistemului de școli europene lansată recent de Comisie, dar îndeamnă statele membre să își îndeplinească angajamentele ce le revin conform acordurilor existente; atrage atenția asupra punctului 47 din AII potrivit căruia este necesar ca autoritatea bugetară să autorizeze crearea unor școli noi dacă aceasta are implicații pentru buget;

47. subliniază importanța respectării punctului 47 din AII; solicită Comisiei să conlucreze cu autoritatea bugetară pentru definirea unei proceduri adecvate și detaliate de aplicare;

48. solicită Comisiei să prezinte un raport asupra posibilelor soluții privind securitatea UE în ceea ce privește aprovizionarea cu gaze și mecanismul de diversificare din coridorul NG3, inclusiv, printre altele, posibilul rol al Băncii Europene de Investiții în achiziționarea unei mari cantități de gaz de la state care nu sunt furnizori tradiționali (care dețin o cota din piața UE de sub 5% ) în cadrul coridorului NG3 sau facilitarea achiziționării gazului, fie prin cumpărarea directă, fie prin crearea unei entități cumpărătoare;

Agenții

49. salută decizia Comisiei de a da curs în sfârșit cererilor autorității bugetare și de a lua în considerare veniturile alocate la pregătirea PPB 2009 pentru agențiile descentralizate; consideră că acest lucru este fără îndoială un pas înspre o mai mare transparență bugetară; cu toate acestea, reafirmă, în conformitate cu amendamentele la comentariile bugetare ale agențiilor din bugetul 2008, că agențiile care depind într-o mare măsură de venituri provenite din onorarii ar trebui să poată să utilizeze în continuare veniturile alocate pentru a beneficia de flexibilitatea bugetară de care au nevoie;

50. subliniază faptul că agențiile de dimensiune mai mică tind să aibă un procentaj foarte mare de angajați (50% sau mai mult) care se ocupă cu administrarea internă a agenției; consideră că rentabilitatea agențiilor mici este unul dintre aspectele care ar trebui analizate de grupul de lucru interinstituțional privind viitorul agențiilor descentralizate care urmează să fie înființat în toamna anului 2008;

51. a luat notă de excedentul de 290 de milioane EUR din exercițiul financiar actual al Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne; ar dori ca Comisia să reflecteze dacă este adecvat ca orice venit excedentar al oficiului, fiind o consecință directă a pieței interne, să fie reintegrat în bugetul UE;

52. subliniază faptul că Agenția de Aprovizionare a Euratom, creată prin Tratatul Euratom, este o agenție independentă ale cărei subvenții ar trebui prezentate în bugetul UE într-un mod transparent;

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

53. reamintește faptul că AII prevede pentru proiectele-pilot un cuantum total de maximum 40 de milioane EUR pentru orice exercițiu bugetar, iar pentru acțiunile pregătitoare un cuantum total de maximum 100 de milioane EUR, din care maximum 50 de milioane EUR pot fi alocate unor acțiuni pregătitoare noi;

54. consideră că aceste proiecte constituie un instrument indispensabil pentru ca Parlamentul să inițieze noi politici care sunt în interesul cetățenilor europeni; a analizat o serie de propuneri interesante dintre care doar un număr mic ar putea fi introduse în bugetul 2009 din cauza constrângerilor impuse de AII și de plafoanele CFM;

55. insistă ca proiectele și acțiunile propuse care nu au fost introduse în bugetul 2009 din cauza faptului că, potrivit Comisiei, fac deja obiectul unui temei juridic existent să fie într-adevăr puse în aplicare în baza acestui temei juridic și solicită Comisiei ca în cadrul raportului său privind proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare să menționeze și situația acestor propuneri; așteaptă ca Comisia să depună toate eforturile în această direcție, indiferent dacă proiectele și acțiunile în cauză vor fi în final menționate explicit în comentariile aferente temeiurilor juridice respective din bugetul 2009; intenționează să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a acestor proiecte și acțiuni în conformitate cu temeiurile lor juridice, în cursul exercițiului financiar 2009;

o

o   o

56. ia act de avizele adoptate de comisiile specializate, cuprinse în raportul A6-xxxx/2008;

57. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu amendamentele și propunerile de modificări la secțiunea III din proiectul de buget general, Consiliului și Comisiei, precum și celorlalte instituții și organe implicate.

(1)

JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(2)

JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(3)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(4)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0174.

(5)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0175.

(6)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0335.

(7)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0396.

(8)

JO L 198, 20.7.2006, p. 15.


ANEXĂ

DECLARAȚII ADOPTATE LA CONCILIEREA DIN 17 IULIE 2008

1.      Programele fondurilor structurale și de coeziune și ale dezvoltării rurale pentru perioada 2007-2013

„Parlamentul European și Consiliul consideră esențială desfășurarea optimă corectă a punerii în aplicare a programelor operaționale și a proiectelor prezentate de statele membre în legătură cu noile programe ale fondurilor structurale și de coeziune și ale programelor finanțate în cadrul dezvoltării rurale pentru perioada 2007-2013.

Pentru a evita repetarea experiențelor din prima etapă a perioadei de programare 2000-2006 și recunoscând aprobarea majorității acestor programe și proiecte operaționale, Parlamentul European și Consiliul consideră că, în prezent, este foarte important să se asigure o punere în aplicare armonioasă și eficientă prin aprobarea, cât mai curând posibil, a sistemelor de gestiune și control corespunzătoare, în termenele prevăzute de regulamente.

Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul vor monitoriza în mod riguros și periodic situația aprobării acestor sisteme de gestiune și de control în statele membre, precum și situația aprobării proiectelor majore.

În acest scop, Comisiei i se solicită să furnizeze în continuare, în mod periodic, instrumente specifice de monitorizare în cursul procedurii bugetare.

Comisiei i se solicită, de asemenea, să prezinte, dacă este necesar, o actualizare a previziunilor de plăți pentru 2009 până cel târziu la sfârșitul lunii octombrie 2008.”

2.      Recrutarea aferentă extinderilor din 2004 și 2007

„Parlamentul European și Consiliul subliniază din nou importanța recrutării complete de personal pentru posturile aferente extinderilor din 2004 și din 2007 și insistă ca instituțiile, și în special Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), să depună toate eforturile pentru a se asigura că sunt luate măsurile necesare pentru accelerarea întregului proces de ocupare a acestor posturi. Criteriile ar trebui să corespundă celor stipulate la articolul 27 din Statutului funcționarilor și ar trebui să vizeze obținerea, într-un termen cât mai scurt, a celei mai largi reprezentări posibile conform proporționalității geografice.

Parlamentul European și Consiliul intenționează să continue să monitorizeze îndeaproape procesul de recrutare în curs de desfășurare. În acest scop, acestea solicită ca de două ori pe an, în martie și în octombrie, fiecare instituție și EPSO să prezinte rapoarte cu privire la situația recrutărilor aferente extinderilor din 2004 și 2007.”

3.      Fondul de solidaritate al UE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia confirmă importanța asigurării unei bune desfășurări a procesului de adoptare a deciziilor privind mobilizarea Fondului de solidaritate al UE. Prin urmare, Parlamentul European și Consiliul salută angajamentul Comisiei, potrivit căruia, de acum înainte, fiecare proiect preliminar de buget rectificativ necesar în vederea mobilizării Fondului de solidaritate va fi dedicat exclusiv acestui obiectiv”.

4.      Fondul european pentru adaptare la globalizare și rezerva pentru ajutorul de urgență

Parlamentul European, Consiliul și Comisia confirmă importanța asigurării unei proceduri rapide, cu respectarea în mod cuvenit a Acordului interinstituțional pentru adoptarea deciziilor privind mobilizarea Fondului european pentru adaptare la globalizare și a utilizării rezervei pentru ajutorul de urgență.”

5.      Declarație privind execuția bugetară în 2009

„Pentru a asigura buna desfășurare a execuției bugetare pe parcursul exercițiului financiar 2009, astfel încât să se reducă eventualele dificultăți determinate de încheierea legislaturii Parlamentului European și de perioada de vacanță pentru alegerile europene, Parlamentul European, Consiliul și Comisia convin asupra următoarelor puncte:

Transferuri

Comisia va asigura depunerea tuturor cererilor de transfer în timp util în vederea ultimei reuniuni ordinare a Comisiei pentru bugete a Parlamentului European, prevăzute pentru 27 aprilie 2009.

În cazul în care această dată nu poate fi respectată, toate cererile depuse după data respectivă vor fi discutate în cadrul Comisiei pentru bugete, în urma comunicării adecvate în temeiul unei proceduri extraordinare.

Bugete rectificative

Consiliul și Comisia iau act de faptul că în perioada electorală ar putea interveni decizii urgente și neprevăzute; delegarea unor competențe ale plenului către Comisia pentru bugete ar putea contribui la evitarea unor întârzieri inutile.”

6.      Actualizarea programării financiare de la rubrica 5

Parlamentul European, Consiliul și Comisia invită secretariatele generale ale tuturor instituțiilor să prezinte, până la sfârșitul lunii octombrie, un raport actualizat privind programarea financiară a cheltuielilor administrative de la rubrica 5.”

DECLARAȚII UNILATERALE

1.      Credite de plată

1.1.   „Consiliul invită Comisia să prezinte un buget rectificativ în cazul în care creditele incluse în bugetul 2009 s-ar dovedi insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la rubrica 1a (Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă), la rubrica 1b (Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă), la rubrica 2 (Conservarea și gestionarea resurselor naturale) și la rubrica 4 (UE ca partener mondial).”

1.2.   „Parlamentul European consideră că, în cursul procedurii, va evalua necesarul de plăți de la fiecare rubrică pentru întregul exercițiu financiar, pe baza previziunilor disponibile în diferitele etape ale procedurii.”

2.      Programele fondurilor structurale și de coeziune și ale dezvoltării rurale pentru perioada 2007-2013

Comisiei i s-a solicitat să prezinte, până la sfârșitul lunii octombrie 2008, previziuni actualizate privind plățile pentru exercițiul 2009. Având în vedere gradul de incertitudine în ceea ce privește condițiile de execuție în statele membre, în realizarea acestei actualizări Comisia va trebui să se bazeze, de asemenea, pe o serie de previziuni actualizate privind plățile care urmează să fie furnizate de către statele membre.

3.      Evaluarea agențiilor

3.1    „Consiliul salută intenția Comisiei de a lansa o evaluare aprofundată a agențiilor de reglementare, astfel cum a anunțat în Comunicarea «Agențiile europene - calea de urmat» din 11 martie 2008. Acesta salută, de asemenea, angajamentul Comisiei de a nu prezenta propuneri privind noi agenții de reglementare înainte de încheierea evaluării, cu excepțiile enumerate în comunicarea sus-menționată a Comisiei.

Consiliul și Comisia sunt de acord că această evaluare ar trebui să le permită să analizeze în ce măsură agențiile de reglementare constituie, în contextul bunei guvernări și al bunei gestiuni financiare, un instrument adecvat pentru punerea în aplicare a politicilor europene actuale și viitoare. În acest scop, evaluarea ar trebui să permită compararea rezultatelor în mod orizontal, dacă este posibil pe baza unor indicatori comuni.

În plus, evaluarea ar trebui să abordeze în special următoarele chestiuni:

-       motivația, relevanța și scopul agențiilor, în conformitate cu buna guvernare;

-       incidența, eficiența și eficacitatea activității agențiilor și buna organizare a acestora, inclusiv în ceea ce privește factorii determinanți, cum ar fi mecanismele de programare, de raportare și de monitorizare;

-       de programare, de raportare și de monitorizare; procedura bugetară și obligația agențiilor de a raporta cu privire la gestiune;

Obiectivul îl constituie, de asemenea, evaluarea:

-       coerenței obiectivelor și a activităților agențiilor cu prioritățile și obiectivele politicilor UE;

-       transparenței activității agențiilor;

-       relațiilor dintre agenții și Comisie și, după caz, a legăturii dintre agențiile de reglementare și agențiile naționale;

-       gestionării resurselor bugetare ale agențiilor.

Această evaluare ar trebui să ofere autorității bugetare instrumente și mijloace adecvate de evaluare, în contextul alocării contribuției comunitare în timpul procedurii bugetare anuale, a comparabilității obiectivelor de performanță, a cheltuielilor administrative și operaționale, a evoluției personalului (tipul de personal și gradul de disponibilitate a posturilor libere) și a impactului dimensiunii agențiilor.

Comisia intenționează să ia în considerare poziția Consiliului în definirea domeniului de aplicare și a specificațiilor acestei evaluări pentru a se asigura că sunt cuprinse toate aspectele de interes maxim pentru fiecare instituție, în special în domeniul bugetar. Pentru a asigura obținerea unor rezultate fiabile, solide și complete, este necesară o expertiză externă independentă.”

3.2.   „Parlamentul European salută intenția Comisiei de a lansa o evaluare aprofundată a agențiilor descentralizate, astfel cum a anunțat în comunicarea «Agențiile europene - calea de urmat» din 11 martie 2008.

Acesta consideră că un grup de lucru interinstituțional reprezintă o structură viabilă pentru dezbaterea constructivă și orientată spre rezultate care este necesară în acest sens și subliniază că toți actorii importanți din sfera instituțională și legislativă, precum și reprezentanți ai autorității bugetare trebuie să participe la acest grup de lucru pentru a garanta rezultate satisfăcătoare.

Parlamentul European salută, în special, lansarea unei evaluări aprofundate a agențiilor descentralizate, astfel cum a fost descrisă în comunicare. Această evaluare ar trebui să permită să se analizeze în ce măsură agențiile descentralizate constituie, în contextul bunei guvernări și al bunei gestionări financiare, un instrument adecvat pentru punerea în aplicare a politicilor europene actuale și viitoare. În acest scop, evaluarea ar trebui să permită compararea rezultatelor în mod orizontal, dacă este posibil pe baza unor indicatori comuni.

Prerogativele autorității bugetare, astfel cum sunt enunțate, pentru crearea unor noi agenții descentralizate în temeiul punctului 47 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006, trebuie păstrate integral în procesul de evaluare și control referitor la agențiile deja existente.”

4.      Măsuri în baza punctului 32 din Concluziile Consiliului European din 19-20 iunie 2008

Parlamentul European reamintește faptul că finanțarea de noi măsuri trebuie să respecte principiile prevăzute de Regulamentul financiar (mai ales pentru specificații) și de Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (în special pentru plafoanele diferitelor rubrici).

Acesta invită Comisia să prezinte propunerile necesare pentru finanțarea acestora în cadrul procedurilor bugetare pentru perioada 2008-2009.”


EXPUNERE DE MOTIVE

DOCUMENTUL DE LUCRU NR. 1 PRIVIND ABORDAREA ȘI METODOLOGIA GENERALE PENTRU PROCEDURA BUGETARĂ 2009

CADRU GENERAL

Procedura bugetară pentru 2009 a demarat într-un moment caracterizat de multe schimbări. În 2008, instituțiile europene se pregătesc pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și vizează conceperea unor noi proceduri în timp util pentru a putea fi aplicate imediat după finalizarea procesului de ratificare. La începutul lui 2009, deputații în Parlamentul European vor fi implicați în campania electorală la nivel european, iar Comisia Europeană își va finaliza activitățile din ultimii cinci ani.

În toamna lui 2009, dacă Tratatul de la Lisabona va fi ratificat la timp, un Parlament European nou ales va trebui să parcurgă o procedură bugetară complet nouă pentru a adopta bugetul UE pentru 2010, pe baza unei propuneri a actualei Comisii Europene, dar cu o nouă Comisie care își va începe oficial mandatul doar în noiembrie.

În același timp și în contradicție cu acest context general, Parlamentul European s-a angajat într-un exercițiu amplu de auto-evaluare și reînnoire. Grupul de lucru pentru reforma parlamentară a făcut deja câteva propuneri interesante și ambițioase care sunt acum în curs de finalizare, iar unele chiar în curs de punere în practică. Vor avea loc alte reflecții pe alte teme, care vor schimba profund modul de lucru al Parlamentului.

Unul dintre principalele subiecte de discuție ale grupului de lucru a fost cel mai bun mod de realizare a priorităților politice ale Parlamentului. Una dintre cele mai importante componente pentru atingerea acestui obiectiv este alinierea minuțioasă a priorităților legislative și politice ale Parlamentului cu deciziile bugetare luate în calitatea sa de ramură a autorității bugetare.

Bineînțeles, acest lucru prezintă un interes deosebit pentru Comisia pentru bugete și afectează direct relațiile sale cu celelalte comisii ale Parlamentului European: în acest caz, o cooperare strânsă și intensă este o condiție prealabilă obligatorie pentru ca Parlamentul să își asume cu succes noile responsabilități din cadrul instituțional, în condiții de egalitate cu Consiliul.

METODE DE LUCRU

Prin urmare, raportorul pentru bugetul 2009 va face tot posibilul pentru a asigura un proces de consultare continuu, general și cuprinzător cu toate părțile implicate în fiecare etapă a pregătirilor pentru bugetul exercițiului următor.

ÎN CADRUL COBU

Începând cu prima Rezoluție privind cadrul bugetar și prioritățile pentru 2009 propusă de COBU pentru a fi discutată și supusă la vot în plen în paralel cu Rezoluția privind SPA propusă de grupurile politice, raportorul ar dori să vă propună ca într-o primă etapă activitățile să se concentreze pe cadrul general pentru bugetul 2009 și o analiză atentă a programării financiare a Comisiei și a reprogramării care se întrevede deja în documentul de SPA al Comisiei. Având în vedere situația marjelor, în special la rubricile 1a și 4 din CFM, deciziile asupra eventualelor reprogramări care s-ar putea dovedi necesare sunt cruciale și rămân de competența autorității bugetare.

Procesul de reflecție astfel declanșat ar trebui să permită COBU să evalueze deja detaliat proiectul preliminar de buget al Comisiei pentru a verifica dacă reflectă în mod adecvat prioritățile Parlamentului. Cea de-a doua Rezoluție privind PPB 2009 propusă de COBU și programată pentru iulie 2008 are ca obiectiv prezentarea unor declarații concrete cu un nivel de detaliere care merge până la diversele domenii politice. Pentru această Rezoluție privind PPB, raportorul dorește să primească contribuții substanțiale din partea comisiilor parlamentare, fie direct, sub formă de avize, fie indirect, prin contacte bilaterale sau întâlniri între raportori.

ÎN CADRUL CELORLALTE COMISII

Pentru a permite un schimb real de opinii cu comisiile legislative din cadrul PE, lăsând perioade de reflecție între diversele runde de discuții, raportorul i-a invitat deja pe ceilalți raportori pentru buget la o primă întâlnire multilaterală în martie, care va fi urmată de alte trei astfel de întâlniri în mai, iulie și septembrie 2008.

Aceste întâlniri ale raportorilor pentru bugetul 2009 vor completa vizitele „tradiționale” la alte comisii pe care raportorul COBU pentru procedura bugetară anuală le face în prima jumătate a anului.

PROIECTE-PILOT

Cele trei întâlniri multilaterale cu celelalte comisii înainte de vacanța parlamentară de vară pot permite îndeplinirea unei cerințe importante a AII privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară: prezentarea către Comisiei a listei scurte de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare înainte de toamnă, astfel încât Comisia să dispună de timp suficient pentru a reacționa la dezideratele Parlamentului. Acest lucru i-ar oferi în schimb Parlamentului mai mult timp pentru a elabora un pachet solid, cuprinzător și echilibrat de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare pe care dorește să le realizeze în exercițiul bugetar 2009.

METODOLOGIE

FIȘE TEHNICE ȘI DOCUMENTE DE LUCRU INTEGRATE PE DOMENII POLITICE

Pentru activitățile prezentate mai sus, raportorul dorește să prezinte COBU o serie de fișe tehnice ca bază comună de discuții.

Aceste fișe tehnice privind anumite domenii politice ar trebui considerate a fi „documente evolutive” și ar trebui să înceapă cu un rezumat și comentarii asupra celor mai importante date despre bugetul aferent unui anumit domeniu politic, cum ar fi volumul resurselor și ratele de execuție, programele multianuale și pachetele lor financiare, bugetele și personalul agențiilor, informații cheie privind proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare, precum și alte linii bugetare relevante.

Fișele, de care raportorul se va folosi la întâlnirile sale cu celelalte comisii responsabile pentru fiecare domeniu politic, vor fi dezvoltate ulterior în documente de lucru propriu-zise în urma discuțiilor din cadrul COBU și ținând seama, de asemenea, de alte contribuții de bază importante, cum ar fi prioritățile Comisiei, prezentate în SPA și prioritățile legislative ale Parlamentului European, stabilite de comisiile parlamentare competente.

În final și în timp util pentru a putea fi folosite pentru elaborarea rezoluției privind PPB, raportorul dorește să dispună de o serie de documente de lucru care să integreze cadrul bugetar și prioritățile politice și să ofere o sinteză completă și coerentă privind principalele domenii politice. Acestea ar urma să le permită raportorului și comisiilor să tragă concluzii fiabile în ceea ce privește prioritățile bugetare pentru 2009 care să fie apoi transpuse în amendamente bugetare în cadrul primei lecturi a bugetului pentru exercițiul următor.

Raportorul intenționează să abordeze următoarele domenii politice utilizând această metodă:

01 - Afaceri economice și financiare

02 - Întreprinderi

04 - Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

05 - Agricultură și dezvoltare rurală

06 - Energie și transport

07 - Mediu

08 - Cercetare + 10 - Cercetare directă

09 - Societatea informațională și mass-media

11 - Pescuit și afaceri maritime

12 - Piața internă + 14 - Impozitare și uniune vamală

13 - Politică regională

15 - Educație și cultură

16 - Comunicare

17 - Sănătate și protecția consumatorului

18 - Spațiul de libertate, securitate și justiție

19 - Relații externe

21 - Dezvoltare și relațiile cu statele din ACP

22 - Extindere

23 - Ajutor umanitar

În anexa la prezentul document de lucru sunt prezentate primele exemple de astfel de fișe elementare, gata pentru a fi dezvoltate în continuare. Majoritatea documentelor vor fi prezentate în curând.

Pentru a trage concluzii, este posibil ca într-o etapă viitoare a acestor „documente evolutive” raportorul să considere utilă combinarea anumitor domenii politice: de exemplu, pentru a permite o abordare integrată a rubricii 4 din CFM, domeniile politice relevante ar putea fi tratate împreună.

DOCUMENT DE LUCRU ORIZONTALE

În plus față de abordarea bazată pe domenii politice pe care raportorul o consideră a fi cea mai utilă pentru asigurarea consecvenței amendamentelor la buget, raportorul va ține seama și de aspectele orizontale ale procedurii bugetare anuale.

În acest sens, se are în vedere elaborarea unui număr redus de documente de lucru privind domenii bugetare cheie care, din cauza naturii lor orizontale, s-ar putea să nu se bucure de atenția cuvenită dacă se urmează abordarea bazată pe domenii politice. Prin aceste domenii cheie orizontale care vor fi tratate separat se numără agențiile UE sau cheltuielile administrative.

DOCUMENTUL DE LUCRU NR. 2 PRIVIND PROIECTELE-PILOT ȘI ACȚIUNILE PREGĂTITOARE GENERALE PENTRU PROCEDURA BUGETARĂ 2009

1.       Introducere

1.      Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare (PP/AP) reprezintă instrumente importante pe care Parlamentul le folosește pentru formularea priorităților sale politice și pentru introducerea de noi inițiative care ar putea conduce la propuneri și, ulterior, la adoptarea unor acte legislative de instituie a unor noi activități și programe la nivelul UE.

PP/AP în Regulamentul financiar

2.     Temeiul juridic general pentru PP/AP este articolul 49 din Regulamentul financiar(1), care descrie excepțiile de la principiul bugetar general conform căruia creditele pot fi înscrise în bugetul UE doar după adoptarea unui act legislative de bază. Astfel, pentru PP și AP, se ia inițial o decizie bugetară care poate conduce doar în a doua etapă la o decizie legislativă corespunzătoare. Articolul 49 alineatul (6) din RF prevede că [prin derogare următoarele [PP/AP] pot fi executate fără un act de bază, cu condiția ca acțiunile destinate finanțării să intre sub incidența competențelor Comunităților sau ale Uniunii Europene.

3.     În conformitate cu Regulamentul financiar, proiectele-pilot sunt acțiuni de natură experimentală, destinate testării fezabilității unei acțiuni și a utilității sale. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în buget numai pentru două exerciții financiare succesive.

4.     Acțiunile pregătitoare sunt definite ca acțiuni destinate să pregătească propuneri în vederea adoptării unor acțiuni viitoare. Acțiunile pregătitoare trebuie să urmeze o abordare coerentă și pot lua forme diferite. Creditele de angajament relevante pot fi înscrise în buget pentru cel mult trei exerciții financiare succesive. Procedura legislativă trebuie încheiată înainte de sfârșitul celui de-al treilea exercițiu financiar.

PP/AP în Acordul interinstituțional

5.     Al doilea text în ordinea importanței în ceea ce privește PP/AP, după Regulamentul financiar, este Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 care definește cadrul și câteva cvasi „norme de aplicare”.

6.     Punctul D din anexa II la AII prevede că [pentru a permite Comisiei să evalueze în timp util posibilitățile de punere în aplicare a modificărilor avute în vedere de autoritatea bugetară prin care se creează acțiuni pregătitoare/proiecte pilot noi sau se prelungesc cele existente, cele două componente ale autorității bugetare informează Comisia până la mijlocul lunii iunie cu privire la intențiile pe care le au în acest sens, astfel încât o primă discuție să poată avea loc deja în cadrul reuniunii de conciliere organizate cu ocazia primei lecturi a Consiliului.

7.     AII include, de asemenea, plafoane bugetare clare pentru PP/AP: În afară de aceasta, instituțiile convin să limiteze cuantumul total al alocărilor pentru proiecte pilot la 40 milioane EUR pentru un an bugetar. Instituțiile convin, de asemenea, să limiteze cuantumul total al alocărilor pentru noi acțiuni pregătitoare la 50 milioane EUR pentru un an bugetar, iar cuantumul total al alocărilor angajate efectiv pentru acțiuni pregătitoare la 100 milioane EUR.

2.       PP și AP adoptate în bugetul 2008

Fapte și cifre

8.      Bugetul 2008 include 24 de PP și 27 de AP, reprezentând în total 51 de linii bugetare (a se vedea tabelul din anexă). Cea mai mică sumă alocată a fost de 0,15 milioane EUR (CA) pentru un PP de la rubrica 2 (Agricultură durabilă și conservarea solului), iar cea mai mare sumă alocată unui proiect a fost de 6,5 milioane EUR (CA) pentru o AP de la rubrica 2 (Politica maritimă).

9.      Suma totală alocată proiectelor-pilot în 2008 a fost de 38,15 milioane EUR în CA (33,4 milioane EUR în CP). Această sumă a fost defalcată pe rubrici astfel: rubrica 1a - 8,5 milioane EUR, rubrica 2 - 11,15 milioane EUR, rubrica 3a - 2 milioane EUR, rubrica 3b – 6,5 milioane EUR și rubrica 4 – 10 milioane EUR (CA).

10.    Au fost adoptate acțiuni pregătitoare în valoare totală de 69,17 milioane EUR în CA (65,7 milioane în CP). Cea mai mare parte din această sumă a revenit rubricii 1a, cu un subtotal de 29,5 milioane EUR, urmată de rubrica 4 cu credite de 21,67 milioane EUR. Rubrica 2 a dispus de credite de 14 milioane EUR, rubrica 3b de 3 milioane EUR, iar rubrica 3a de 1 milion EUR (CA).

Punere în aplicare

11.    Comisia a prezentat deja primul raport intermediar privind punerea în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare în 2008, care cuprinde informații privind fiecare proiect/acțiune. Un al doilea raport, mai detaliat, va fi transmis împreună cu PPB 2009 și va include, de asemenea, informații despre PP/AP care sunt în etapa de finalizare, adică pentru care nu mai sunt credite de angajament în 2008, dar pentru care s-au alocat credite de plată.

12.    În conformitate cu primul raport intermediar, Comisia discută în continuare care ar fi cea mai bună metodă de punere în aplicare pentru șase(2) dintre cele 51 de PP/AP care au fost adoptate, în timp ce realizarea celorlalte 45 de proiecte/acțiuni a fost deja demarată.

13.    Raportorul general pentru bugetul 2008 va prezenta comisiei un document de lucru pentru a verifica dacă greutățile întâmpinate la punerea în aplicare sunt sau nu justificate.

14.    Pe de altă parte, raportorul pentru bugetul 2009 va trage concluzii din experiența pe care a acumulat-o COBU în exercițiile anterioare în ceea ce privește PP/AP pentru a beneficia la maximum de acest instrument, atât de important pentru Parlamentul European.

3.      Concluzii pentru 2009

Resurse

15.    Merită reiterat faptul că, în cele din urmă, plafoanele generale prevăzute de CFM 2007-2013 sunt cele în care trebuie să se încadreze toate PP/AP. Acest lucru înseamnă că, în anumite perioade cu resurse limitate, Parlamentul s-ar putea să nu mai fie în măsură să adopte PP/AP până la nivelul maxim de resurse financiare autorizat de AII (40 milioane EUR pentru PP, 100 de milioane EUR pentru AP, anual), pur și simplu pentru că marjele disponibile la rubricile respectiv din CFM nu vor fi suficiente.

16.    Raportorul pentru bugetul 2009 ar dori să prezinte un scurt exemplu în acest sens: Conform documentului SPA al Comisiei, pentru 2009 marja de la rubrica 3b va fi de „cca. 20 milioane EUR”. În 2008, Parlamentul a adoptat PP/AP în valoare de cca. 10 milioane EUR, marea lor majoritate fiind noi. Deoarece PP/AP nu sunt incluse în programarea financiară a Comisiei(3), nici marja estimată la rubrica 3b pentru 2009, de 20 de milioane EUR, nu ține seama de eventualele resurse alocate PP/AP. Dacă Parlamentul ar dori să continue toate proiectele/acțiunile care sunt incluse în prezent în bugetul 2008, marja s-ar reduce la 10 milioane EUR. Dacă, într-o a doua etapă, Parlamentul ar dori să introducă în bugetul 2009 PP/AP noi de o valoare egală cu cea din bugetul 2008, adică cca. 10 milioane EUR, marja pentru rubrica 3b ar fi consumată în totalitate, nelăsând nici un spațiu de manevră pentru majorarea oricărei alte linii din rubrica respectivă în PPB al Comisiei.

17.    Toate activitățile UE introduse recent în buget vor conduce la reducerea marjelor disponibile conform CFM, ceea ce înseamnă că limitează semnificativ accesul Parlamentului la instrumente de tip PP/AP. Acesta este contextul care a determinat o analiză foarte atentă a inițiativelor Comisiei, cum ar fi crearea de noi agenții comunitare.

18.    După prezentarea PPB la 6 mai, raportorul pentru bugetul 2009 va trebui să analizeze dacă marjele disponibile în diversele rubrici vor permite o finanțare suficientă a priorităților Parlamentului.

Sincronizare

19.    Raportorul general pentru bugetul 2009 intenționează să facă toate eforturile necesare pentru a informa Comisia despre intențiile Parlamentului în ceea ce privește proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare înainte de vacanța parlamentară de vară, în conformitate cu dispozițiile din AII. Acest obiectiv a fost confirmat la punctul 9 din propunerea de rezoluție privind cadrul bugetar și prioritățile pentru 2009 adoptată de COBU în ședința sa din 27 martie.

20.    La prima întâlnire multilaterală pe care a avut-o la mijlocul lui martie cu ceilalți raportori pentru buget, raportorul a comunicat această intenție comisiilor parlamentare. În mai, iulie și septembrie 2008 vor avea loc alte trei astfel de întâlniri multilaterale, cea din mai fiind dedicată unui prim schimb de opinii asupra evaluării PP/AP în curs de către comisii și asupra primelor idei pentru noi proiecte/acțiuni.

21.    Pentru raportor, aceste eforturi de a întocmi o listă scurtă de PP/AP înainte de vacanța parlamentară de vară nu reprezintă doar o activitate oficială în conformitate cu AII, ci și o consecință a convingerii sale ferme că o listă coerentă și echilibrată de proiecte/acțiuni, negociată și gândită cu atenție, va maximiza impactul și rezultatele pe termen lung ale inițiativelor Parlamentului.

Fezabilitate

22.    În primul rând, Comisia ar avea la dispoziție suficient timp pentru a oferi un feed-back de calitate în ceea ce privește proiectele Parlamentului. Așa cum s-a subliniat în scrisoarea de executabilitate privind prima lectură a Parlamentului asupra proiectului de buget 2009, știind că aceste acțiuni oferă PE o oportunitate valoroasă de a testa noi concepte și priorități și de a promova noi idei de programe, Comisia face eforturi pentru a le aplica în fiecare an. Comisia ar dori să aibă noi discuții cu Parlamentul asupra intențiilor care stau la baza propunerilor sale, pentru a clarifica ceea ce dorește Parlamentul. ... Există mai multe inițiative pe care Comisia le apreciază în totalitate, dar altele… ar putea necesita unele ajustări pentru a facilita buna lor execuție sau care ar putea fi reglementate de temeiuri juridice existente sau noi.

23.    Raportorii subliniază faptul că Parlamentul își păstrează prerogativele de a adopta, în limitele prevăzute în AII, orice PP/AP despre care consideră că aduce valoare adăugată pentru cetățenii europeni și că, în pofida unor rezerve posibile, Comisia este obligată să facă tot ce îi stă în putință pentru a realiza cu succes proiectele/acțiunile adoptate de autoritatea bugetară. Cu toate acestea, o imagine clară a naturii preconizate a PP/AP, urmată de o discuție profundă între instituții privind posibilele obstacole în calea realizării lor și modul în care acestea ar putea fi depășite ar fi, cu siguranță, în interesul tuturor părților.

Domeniu de aplicare

24.    Având în vedere resursele limitate și plafoanele stabilite în AII și CFM, raportorii ar dori să atragă atenția asupra faptului că disponibilitatea fondurilor pentru PP și AP noi va fi afectată de măsura în care PP și AP existente primesc în continuare fonduri. Prin urmare, este vital ca într-una dintre primele etape ale pregătirilor pentru procedura bugetară să se determine dacă există proiecte/acțiuni care nu merită să fie finanțate în continuare în următorul exercițiu bugetar.

25.    În acest moment, Comisia a precizat că următoarele PP/AP ar putea fi închise în 2008:

1) Pentru că au fost incluse într-un temei juridic:

07 03 10 - Natura 2000 (temei juridic: LIFE +)

19 09 02 - Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din America Latină

19 10 01 05 - Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din Asia

2) Din motive de neexecutare:

15 04 48 - Conservarea descoperirilor istorice din muzeele regionale prin digitalizarea arhivelor acestora

15 04 49 - Promovarea regionalizării Mării Baltice

18 06 07 01 - Evaluarea de impact a măsurilor legislative în materie de drept contractual

3) Din alte motive:

01 04 11 - Promovarea unui mediu mai favorabil microcreditului în Europa(4)

Raportorii consideră că COBU ar trebui să decidă cât mai curând posibil dacă poate urma argumentația Comisiei și poate fi de acord cu întreruperea PP/AP menționate mai sus.

Observații finale

26.   În general, pentru raportori, succesul Parlamentului în ceea ce privește proiectele-pilot/acțiunile pregătitoare nu ar trebui să se măsoare în numărul de PP/AP care sunt adoptate în plen. Raportorii ar recomanda mai degrabă să se acorde atenție calității și fezabilității PP/AP propuse, care ar putea crește dacă resursele disponibile pentru fiecare PP/AP ar depăși o anumită sumă critică. O listă ceva mai scurtă și mai concentrată de PP/AP care să dispună de resurse substanțiale ar putea fi mai ușor de realizat de către Comisie și mai ușor de monitorizat de către Parlament. Inițierea de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare nu ar trebui să fie un obiectiv în sine, ci, mai degrabă, un mijloc care să permită Parlamentului să influențeze crearea de noi programe și activități.

27.   Raportorii speră că Comisia pentru bugete, în strânsă colaborare cu alte comisii parlamentare, va fi în măsură să întocmească pentru procedura bugetară 2009 o listă de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare care să fie

Ø echilibrată

Ø concisă

Ø orientată spre atingerea unor obiective clare

Ø și să aducă o reală valoare adăugată cetățenilor europeni sub forma unor inițiative legislative solide pe viitor.

Anexă

Proiecte pilot în bugetul 2008

Linia bugetară

COM DG

Rubrica

Buget 2008 (milioane EUR)

CA

PA

Rubrica 1a:

 

 

 

02 02 03 04

ENTR

Erasmus pentru tineri antreprenori

3

2

02 02 12

ENTR

Facilitarea accesului la asigurări pentru persoanele care desfășoară activități independente în domeniul construcțiilor și micile întreprinderi din acest domeniu, în scopul stimulării inovației și a promovării tehnologiilor ecologice în Uniunea Europeană

1,5

1

04 04 10

EMPL

Asistență pentru adaptarea lucrătorilor la transformările industriale

1

0,5

04 04 11

SANCO

Noua situație a ocupării forței de muncă în sectorul sănătății: Bune practici pentru îmbunătățirea formării și a calificărilor profesionale ale lucrătorilor din domeniul asistenței medicale și remunerarea acestora

1

1

15 02 30

EAC

Politica europeană de vecinătate: Consolidarea educației prin burse și schimburi

2

2

Total rubrica 1a

8,5

6,5

 

Rubrica 2:

 

 

 

05 01 04 08

AGRI

Agricultură durabilă și conservarea solurilor prin tehnici simplificate de cultivare

0,15

0,15

07 03 12

TREN

Programul-cadru european pentru dezvoltare și schimb de experiență privind dezvoltarea urbană durabilă

1,5

1,5

07 04 04

ENV

Consolidarea cooperării dintre statele membre în lupta împotriva incendiilor forestiere

3,5

2

11 09 02

FISH

Relaționare și bune practici în politica maritimă

4

4

17 01 04 06

SANCO

Metode îmbunătățite de producție animală în condiții ecologice

1

1

17 03 13

ENVI

Comercializarea drepturilor de emisie a dioxidului de sulf în Marea Baltică

1

1

Total rubrica 2

11,15

9,65

 

Rubrica 3a:

 

 

 

18 04 09

JLS

Instituirea la nivel european a unui mecanism de alertă rapidă în caz de răpire sau dispariție a unor copii

1

1

18 06 08

De confirmat

Evaluarea de impact a măsurilor legislative în materie de drept contractual

1

0,75

Total rubrica 3a

2,0

1,75

 

Rubrica 3b:

 

 

 

15 04 45

EAC

Mobilitatea artiștilor

1,5

1,5

15 04 48

De confirmat

Conservarea descoperirilor istorice din muzeele regionale prin digitalizarea arhivelor acestora

0,5

0,5

15 06 08

ADMIN

Programul Erasmus pentru administrația publică

1

1

16 03 05

COMM

Euroglobe

1

1

16 03 06

COMM

Rețele-pilot de informare (RPI)

1,5

1,5

17 02 03

SANCO

Măsuri de monitorizare în domeniul politicii de protecție a consumatorilor

1

1

 

Total rubrica 3b

6,5

6,5

 

Rubrica 4:

 

 

 

07 02 03

ENVI

Monitorizarea ecologică a bazinului Mării Negre și un Program-cadru european comun pentru dezvoltarea regiunii Mării Negre

1

1

19 08 01 04

AIDCO/RELEX

Măsuri preventive și de refacere a fundului Mării Baltice

2,5

2,5

21 04 06

AIDCO/DEV

Gestionarea apei în țările în curs de dezvoltare

3

3

21 05 01 05

AIDCO/DEV

Monitorizarea calitativă și cantitativă a cheltuielilor în domeniul sănătății și al educației

0,5

0,5

22 02 08

ELARG

Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural din zonele de conflict

3

2

 

Total rubrica 4

10,0

9,0

 

TOTAL proiecte pilot

 

38,15

33,4

Acțiuni pregătitoare în bugetul 2008

Linia bugetară

COM DG

Rubrica

Buget 2008 (milioane EUR)

CA

PA

Rubrica 1a:

 

 

 

01 04 11

De confirmat

Promovarea unui mediu mai favorabil microcreditului în Europa

1,5

2

02 02 08

ENTR

Destinații europene de excelență

2,5

2,5

02 02 11

ENTR

GMES

3

3

04 04 01 07

JLS

Standardizarea legislației naționale privind violența împotriva femeilor și a copiilor

1,5

1

05 01 04 091

REGIO

CEUR (Convenția pentru Europa urbană și rurală)

1,5

1,5

06 01 04 11

TREN

Insulele europene pentru o politică energetică comună

3

3

06 04 09

TREN

Fond de investiții pentru energie regenerabilă și biorafinării

3

3

06 07 05

TREN

Facilitarea traficului transfrontalier la punctele de trecere a frontierelor externe din partea de nord-est a UE (din punctul de vedere al siguranței și securității traficului)

3,5

3

07 04 05

ENVI

Capacitatea de reacție rapidă a UE

4

4

09 03 03

INFSO

Crearea unui sistem bazat pe internet pentru îmbunătățirea legislației și pentru participarea publicului

5

4,85

15 02 23

EAC

Program de tip Erasmus pentru ucenici

1

1,08

Total rubrica 1a

29,5

28,93

 

Rubrica 2:

 

 

 

07 03 10

ENVI

Natura 2000

1

1,6

07 03 13

ENVI

Un sistem integrat de comunicare și gestionare a riscurilor în zonele de coastă

1

1

11 09 01

FISH

Politica maritimă

6,5

6,5

15 04 49

De confirmat

Promovarea regionalizării Mării Baltice

1,5

1,5

17 04 03 03

SANCO

Posturi de control (puncte de odihnă) pentru transporturile de animale

4

4

Total rubrica 2

14

14,6

 

Rubrica 3a:

 

 

 

18 03 12

JLS

Gestionarea migrației — Solidaritatea în acțiune

p.m.

1

18 04 08

JLS

Cooperarea la nivel european dintre autoritățile naționale și internaționale responsabile pentru drepturile copilului și societatea civilă, pentru promovarea și apărarea drepturilor copilului

1

1

Total rubrica 3a

1

2

 

Rubrica 3b:

 

 

 

15 06 10

EAC

AMICUS — Asociația statelor membre care pun în aplicare un serviciu universal al Comunității

3

2,5

Total rubrica 3b

3

2,5

 

Rubrica 4:

 

 

 

09 06 01 02

INFSO

Punerea în aplicare a programelor MEDIA 2007 în țări terțe

2

2

19 08 01 05

AIDCO/ RELEX

Minoritățile în Rusia — Dezvoltarea culturii, a mass-media și a societății civile

2,5

2,5

19 09 02

AIDCO/ RELEX

Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din America Latină

1,5

1,5

19 10 01 03

AIDCO/ RELEX

Schimburile economice și științifice cu India

5

3

19 10 01 04

AIDCO/ RELEX

Schimburile economice și științifice cu India

5

3

19 10 01 05

AIDCO/ RELEX

Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din Asia

2

2

21 05 01 06

AIDCO

Transferul de tehnologie în domeniul farmaceutic în favoarea țărilor în curs de dezvoltare

1,67

1,67

21 05 01 07

AIDCO

Cercetare și dezvoltare în domeniul bolilor asociate sărăciei, al celor tropicale și al celor neglijate

2

2

Total rubrica 4

21,67

17,67

 

 

 

 

TOTAL acțiuni pregătitoare

 

69,17

65,7

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006.

(2)

Linia 18 06 07 01 - Evaluarea de impact a măsurilor legislative în materie de drept contractual (PP)

Linia 15 04 48 – Conservarea descoperirilor istorice din muzeele regionale prin digitalizarea arhivelor acestora (PP)

Linia 01 04 11 - Promovarea unui mediu mai favorabil microcreditului în Europa (AP)

Linia 15 04 49 - Promovarea regionalizării Mării Baltice (AP)

Linia 19 09 02 - Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din America Latină (AP)

Linia 19 10 01 05 - Cooperarea cu țările din grupul țărilor cu venituri medii din Asia (AP)

(3)

Toate PP/AP adoptate pentru bugetul exercițiului curent sunt incluse în PPB pentru exercițiul ulterior, dar doar cu o mențiune simbolică (p.m.).

(4)

Comentariu COM: DG REGIO cooperează cu BEI în prezent pentru a crea o facilitate de microcreditare în Europa.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri externe (11.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare: Véronique De Keyser

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   reiterează că, pentru ca Uniunea Europeană să își îndeplinească obligațiile externe și să joace un rol activ în înfruntarea provocărilor globale, trebuie alocate suficiente fonduri în bugetul UE;

2.   este dezamăgit de valoarea creditelor prevăzute pentru rubrica 4 din proiectul de buget (PB) al Consiliului pentru 2009 și de faptul că, în timp ce obligațiile internaționale ale UE sunt în creștere, majorarea creditelor de angajament comparativ cu bugetul 2008 este sub rata inflației pentru aceeași perioadă; insistă ca toate liniile bugetare din cadrul rubricii 4 care intră în sfera de competență a Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului să fie majorate cu cel puțin +2% comparativ cu bugetul 2008 (deflator);

3.   solicită Comisiei să nu utilizeze instrumentul de flexibilitate sau rezerva pentru ajutoare de urgență pentru activitățile programabile pe termen lung;

4.   este conștient de limitele cadrului financiar 2007-2013; insistă asupra faptului că sumele disponibile în prezent în cadrul rubricii 4 nu permit acordarea de asistență zonelor afectate de conflict fără a periclita punerea în aplicare a angajamentelor pe termen lung; solicită alocarea de surse de finanțare suplimentare pentru activitățile finanțate de la rubrica 4, depășind plafonul stabilit de cadrul financiar 2007-2013; îndeamnă Comisia și Consiliul ca, la pregătirea revizuirii cadrului financiar al UE, să ia în considerare pe deplin rolul din ce în ce mai important al UE ca actor mondial;

5.   ia act de angajamentul luat de către Comisie la Conferința donatorilor pentru Kosovo de a dona o sumă totală de 508 milioane EUR în vederea consolidării instituționale și a dezvoltării socio-economice în Kosovo, constând în 358 milioane EUR în cadrul instrumentului de asistență pentru preaderare și 150 milioane EUR ca asistență macrofinanciară în următorii trei ani; așteaptă ca scrisoarea rectificativă a Comisiei cu privire la acest subiect să fie prezentată în această toamnă;

6.   își exprimă nemulțumirea față de creditele prevăzute în PB 2009 pentru Palestina; este de părere că, la programarea asistenței necesare, Comisia se poate baza în acest caz pe experiența acumulată și pe nevoile estimate și, prin urmare, ar trebui să poată aloca fondurile necesare pentru a contribui la viabilitatea autorităților palestiniene și la procesul de pace din Orientul Mijlociu; insistă, prin urmare, ca suma prevăzută pentru 2009 să fie cel puțin egală cu cea cheltuită în 2007;

7.   sprijină ajutorul umanitar alocat de Comisie imediat după izbucnirea crizei din Georgia, care este necesar pentru a reduce suferințele celor afectați de conflict în Georgia, precum și a refugiaților care au fugit în Federația Rusă; ia act de intenția FMI și a Georgiei de a conveni asupra unui împrumut sub forma unui acord stand-by în valoare de 750 milioane USD, precum și de angajamentul SUA de a contribui cu suma de 570 milioane USD pentru sprijinul bugetar de urgență în 2008 și, eventual, cu încă 430 milioane USD anul viitor; îndeamnă Consiliul și Comisia să analizeze posibilitatea unui plan de anvergură al UE, care să includă resurse financiare suplimentare în cadrul rubricii 4, pentru a oferi sprijin financiar în vederea reconstruirii zonelor afectate din Georgia, pentru a diminua efectele negative ale conflictului asupra economiei acesteia și pentru a asigura o prezență mai puternică a UE în această țară, precum și în întreaga regiune; insistă asupra faptului că donatorii internaționali trebuie să fie pe deplin implicați în aplicarea acestui plan și salută decizia Consiliului de a convoca o conferință internațională a donatorilor;

8.   își reafirmă sprijinul față de punerea în aplicare a unei politici europene de vecinătate mai profunde și diferențiate; subliniază nevoia ca instrumentul european de vecinătate și parteneriat (IEVP) să dispună de un pachet financiar adecvat care să reflecte angajamentul UE față de vecinii săi est-europeni și din sud; constată creșterea modestă a creditelor prevăzute pentru 2009 și accentuează faptul că inițiativa recentă intitulată „Procesul de la Barcelona: Uniunea pentru Mediterana” nu trebuie nici să pună piedici eforturilor vizând echilibrarea creditelor de angajament pentru vecinii din estul și sudul Europei, nici să amplifice, sub nicio formă, tensiunile bugetare din cadrul IEVP;

9.   având în vedere importanța politică crescândă a misiunilor de observare electorală și imposibilitatea de a prevedea costurile anuale ale acestora, în special datorită creșterii costurilor legate de asigurarea siguranței, solicită să se prevadă o mai mare flexibilitate în cadrul IEDDO (instrumentul european pentru democrație și drepturile omului) pentru a putea răspunde nevoilor financiare anuale;

10. recunoaște că riscurile asociate cu punerea în aplicare a politicilor pentru care s-a optat în cadrul IEDDO, în special în ceea ce privește sprijinirea organizațiilor societății civile și/sau a apărătorilor drepturilor omului în țările și regiunile în există cele mai multe amenințări la adresa libertăților fundamentale, sunt mai mari decât cele identificate în mod obișnuit în cazul altor politici; subliniază că acest fapt este legat de cerințele inovatoare și politice care apar în urma punerii în aplicare, inclusiv dispoziția de sprijinire a organizațiilor care nu au personalitate juridică și subvențiile acordate prin organizații-umbrelă, în conformitate cu dispozițiile regulamentului financiar;

11. insistă ca cel puțin 20% din suma prevăzută pentru Irak în 2009 să fie gestionată de Comisie direct prin delegația sa de la fața locului; în plus, solicită Comisiei să se concentreze asupra proiectelor prezentate de societatea civilă;

12. subliniază importanța politică a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare adoptate de autoritatea bugetară în baza rubricii 4; solicită o aplicare proactivă și la timp a acestora de către Comisie, utilizând integral creditele alocate;

13. apreciază continuarea dialogului cu președinția Consiliului în ceea ce privește prioritățile politicii externe și de securitate comună (PESC); este angajat în consolidarea acestui dialog astfel încât să se asigure o coordonare interinstituțională în timp util pentru a structura orientările din cadrul PESC și pentru a asigura eficiența și legitimitatea democratică a acestei politici; subliniază necesitatea îmbunătățirii calității informației furnizate și a asigurării continuității acesteia.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

54

3

3

Membri titulari prezenți la votul final

Vittorio Agnoletto, Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Pașcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Membri supleanți prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, James Elles, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (8.10.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al UE pentru exercițiul financiar 2009

(2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare pentru aviz: Maria Martens

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerea Comisiei pentru un regulament de creare a unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor la produsele alimentare în țările în curs de dezvoltare(1), ca răspuns rapid la dificultățile semnificative generate de creșterea prețurilor la produsele alimentare pentru populația cea mai săracă a lumii, având ca obiectiv creșterea rapidă a productivității agricole; solicită să se pună la dispoziție fondurile necesare, asigurând, în același timp, conformitatea cu normele procedurii bugetare prevăzute în Acordul interinstituțional(2) și ținând seama de faptul că unele state membre își îndeplinesc angajamentele AOD, iar altele nu, cu condiția ca fondurile alocate să facă obiectul unor standarde recunoscute de control și răspundere;

2. constată că una dintre consecințele crizei alimentare va fi creșterea cererii de ajutoare umanitare și alimentare și că, pentru ca UE să își îndeplinească angajamentele asumate în cadrul Consensului european privind ajutorul umanitar(3), liniile bugetare aferente acestor domenii ar trebui majorate;

3. subliniază nevoia critică de a consolida evaluarea acțiunilor de cooperare pentru dezvoltare, de a se concentra pe rezultate (inclusiv urmări, efecte și impact) și de a garanta că concluziile sunt utilizate pentru identificarea și conceperea acțiunilor ulterioare;

4. își exprimă îngrijorarea privind lipsa de claritate în ceea ce privește modalitatea de finanțare a măsurilor de sprijin pentru rezolvarea costurilor de adaptare și a posibilelor pierderi fiscale nete apărute în urma acordurilor de parteneriat economic (APE); invită Comisia să ofere informații detaliate privind ajutorul financiar pe care îl va acorda statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP) prin inițiativa „Ajutor pentru comerț” sau prin alte măsuri de sprijin pentru ca acestea să se poată adapta la schimbările economice ce vor apărea în urma semnării acordurilor de parteneriat economic;

5. constată că finanțarea acțiunilor pregătitoare pentru cooperarea cu țările cu venituri medii din Asia și America Latină a avut rezultate pozitive în 2008 și ar trebui să continue în 2009, deoarece ar permite realizarea unor acțiuni care depășesc cadrul definiției asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) și nu sunt eligibile în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD)(4); îndeamnă Comisia să umple golul din structura legislației privind acțiunile externe cu o propunere legislativă care să reglementeze acțiunile care nu reprezintă AOD în țările în curs de dezvoltare;

6. subliniază că Comisia are obligația legală a de sprijini eforturile țărilor partenere de dezvoltare a unor capacități de responsabilizare democratice interne (control parlamentar și capacități de audit) atunci când asistența comunitară este oferită prin intermediul sprijinului bugetar(5); insistă ca această obligație să fie îndeplinită mai strict și să se prevadă transmiterea tuturor informațiilor, inclusiv a acordurilor de sprijin bugetar, către entitățile de control parlamentar și instituțiile supreme de audit.

PROCEDURĂ

Titlu

Aviz al Comisiei pentru dezvoltare destinat Comisiei pentru bugete referitor la proiectul de buget general al UE pentru exercițiul financiar 2009

Referințe

2008/2026(BUD

Comisia competentă în fond

BUDG

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

 

 

 

 

Raportoare pentru aviz

Data numirii

Maria Martens

20.07.1999

 

 

Data adoptării

07.10.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, José Javier Pomés Ruiz, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Miguel Angel Martínez Martínez,Anne Van Lancker, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Catherine Boursier

(1)

COM(2008)0450 - C6-0280/2008 - 2008/0149(COD).

(2)

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (JO C 139, 14.6.2006, p. 1).

(3)

JO C 25, 30.1.2008, p. 1.

(4)

Regulamentul (CE) nr.1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare pentru cooperarea pentru dezvoltare (JO L 378, 27.12.2006, p.41).

(5)

Articolul 25 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1905/2006.


AVIZ al Comisiei pentru comerŢ internaŢional (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Helmuth Markov

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   subliniază faptul că fondurile noi destinate „Ajutorului pentru comerț” ar trebui să completeze ajutorul pentru dezvoltare existent în prezent și că noile promisiuni privind ajutorul pentru comerț nu ar trebui să conducă la o redistribuire a resurselor rezervate deja altor inițiative de dezvoltare; reiterează solicitarea adresată Comisiei de a oferi informații asupra originii sumei promise de 1 000 000 000 EUR;

2.   își exprimă îngrijorarea față de lipsa de claritate în modul în care vor fi finanțate Acordurile de parteneriat economic (APE); invită Comisia să furnizeze informații detaliate referitoare la tipul de asistență financiară pe care o va furniza țărilor ACP pentru ca acestea să se adapteze la schimbările economice apărute după semnarea Acordurilor de parteneriat economic;

3.   reiterează cererea sa către Comisie de a evalua progresul realizat în aplicarea măsurilor luate în domeniul ajutorului pentru comerț și de a prezenta un raport din doi în doi ani (începând cu 2009) Parlamentului și Consiliului privind aplicarea și rezultatele obținute și, pe cât posibil, privind principalele efecte și rezultate ale ajutorului pentru comerț;

4.   solicită, în mod explicit, ca raportul din doi în doi ani să conțină informații specifice legate de măsurile finanțate în trecut, unde este cazul împreună cu rezultatele exercițiilor de control și evaluare, implicarea partenerilor interesați și punerea în aplicare a promisiunilor, precum și a angajamentelor bugetare și a plăților, defalcate pe țară, regiune și categorie de asistență; solicită ca raportul să evalueze, de asemenea, progresul realizat privind integrarea comerțului în programarea ajutorului și rezultatele acesteia, folosind, pe cât posibil, indicatori specifici și măsurabili ai rolului său în îndeplinirea obiectivelor ajutorului pentru comerț;

5.   invită Comisia să prezinte, înaintea celei de-a doua lecturi a Parlamentului European, o sinteză care să prezinte cuantumul complet al tuturor fondurilor destinate ajutorului pentru comerț provenind de la bugetul Uniunii Europene, precum și cuantumul complet al tuturor sumelor destinate asistenței în domeniul comerțului din valoarea totală a ajutorului pentru comerț;

6.   reafirmă că asistența macro-financiară (AMF) ar trebui supusă unei monitorizări și condiționări stricte, întrucât UE nu controlează modul în care țările beneficiare cheltuiesc fondurile generale comunitare și care nu au destinație specifică care intră în bugetul general al acestora; regretă că AMF nu dispune de temei juridic adecvat și continuă să se bazeze pe decizii ad hoc ale Consiliului pentru fiecare operațiune; reafirmă nevoia unui regulament - cadru privind AMF adoptat în codecizie care să consolideze transparența, responsabilizarea și sistemele de monitorizare și de raportare;

7.   solicită Comisiei să furnizeze Parlamentului, în timp util, informații cu privire la programarea AMF și la calendarul prevăzut pentru propunerile Comisiei referitoare la AMF; insistă ca Parlamentul să emită un aviz privind propunerile Comisiei referitoare la AMF, prin procedura de urgență, la invitația Consiliului, numai în cazuri absolut necesare și după o justificare corespunzătoare;

8.   reafirmă necesitatea de a acorda sprijin financiar concret pentru transferul de tehnologie și consolidarea capacităților în domeniul farmaceutic în țările în curs de dezvoltare și pentru producția locală de medicamente în toate aceste țări, în special în țările cel mai puțin dezvoltate, prin îndeplinirea obligațiilor prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS);

9.   subliniază necesitatea de a majora finanțarea pentru activitățile de cercetare și dezvoltare în domeniul bolilor asociate sărăciei, al celor tropicale și al celor neglijate, prin parteneriate de tip public-privat și alte posibile proiecte de finanțare, și de a sprijini institutele de cercetare care sunt dispuse să coopereze în cadrul inițiativelor din domeniul sănătății publice dedicate acestor eforturi și din domeniul cercetării și dezvoltării de medicamente care au o relevanță deosebită pentru țările în curs de dezvoltare;

10. invită Comisia să prezinte Parlamentului cât mai curând cu putință o propunere pentru crearea unui Centru european de afaceri în China; subliniază faptul că prezentarea unei propuneri constituie o condiție prealabilă pentru decizia privind disponibilizarea fondurilor necesare; solicită evitarea dublării structurilor la crearea Centrului european de afaceri în China.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Alain Lipietz, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Albert Deß, Elisa Ferreira, Vasco Graça Moura, Eugenijus Maldeikis, Rovana Plumb, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

 


AVIZ al Comisiei pentru afaceri economice Şi monetare (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare pentru aviz: Pervenche Berès

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

This draft opinion takes as its reference point the preliminary draft budget (PDB) for the financial year 2009 published by the Commission on 6 May 2007.

General remarks

The Commission presents the 2009 PDB as providing higher spending for growth and employment and as highlighting the growing trend to gear policy spending towards the energy and environment.

On ECON issues in the PDB

Your draftsperson believes that the European Union must ensure that the budgetary resources match the ambitions embodied in the Lisbon Agenda for a sustainable growth and the challenge of fighting climate change and ensuring energy supply:

- Commitments for Competitiveness for Growth and Employment (sub-heading 1a) equal EUR 11 690 million, leaving a margin of EUR 82 million; this represents an increase of 5,5% compared to 2008, but leave a limited margin to fund new priorities by redeployment without severely undermining important existing programmes.

- For Cohesion for Growth and Employment (sub-heading 1b), there is an increase of 2,5% to a total of EUR 48 413,9 million, leaving a margin of EUR 14 million only in the technical assistance envelope. Your draftsperson draws your attention to the sharp decrease in payments and expresses her support to all efforts to make sure that the twelve new Member States can rely on sufficient sums through the structural funds to enhance their growth potential, employment creation and the quality of their infrastructures.

As regards more specifically the ECON committee policy areas, the following elements should be highlighted:

On Title 1: Economic and Financial Affairs

Your draftsperson considers as positive the increase in human resources with regards to administrative expenditure of Economic and financial affairs policy area (budget heading 01 01).

Concerning the Economic and Monetary Union (budget heading 01 02), your draftsperson considers that there is a need for more resources for analysis of comparative economic performance of the EU Member States. The 2.2% increase of budget heading 01 02 02 (Coordination of economic and monetary union) is insufficient.

Your draftsperson notes with concern that a 2.6% decrease (22% decrease in the DB) of budget heading 01 02 04 may jeopardise the adequate implementation of the PRINCE initiative (Communication on economic and monetary union, including the Euro). This is particularly worrying bearing in mind that the 10th anniversary of the euro on 1 January 2009 should provide a unique opportunity to become more proactive in the communication to the general public in the euro. Therefore the amount allocated to PRINCE is clearly insufficient.

The same concerns arise with regard to the decrease of 34,9% of budget heading 01 03 (International Economics and Financial Affairs). Such reduction of resources will not allow the EU to make a financial contribution to international accounting standard setting in the interest of the European Union.

As regards the Financial Operations and Instruments (budget heading 01 04), your draftsperson welcomes the provisioning of the Guarantee Fund under budget heading 01 04 01 14. However, your draftsperson notes with concern that the substantial reduction of budget headings 01 04 05 (Completion of programme for enterprises: improvement of the financial environment for SMEs) and 01 04 11 (Preparatory action – Promoting a more favourable environment for micro-credit n Europe) can have a detrimental effect on policies in favour of SMEs.

On Title 2: Enterprise

With regard to the administrative expenditure of Enterprise (budget heading 02 01), it is difficult to see the rationale behind the important reduction (70 posts) of human resources.

Your draftsperson considers that a decrease of 0.9% in the commitments towards Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship (budget heading 02 02) sends the wrong signal for such a broad and important chapter, particularly as regards SMEs, and seems to be at odds with the objectives of the Small Business Act initiative.

On Title 3: Competition

Your draftsperson welcomes the increase in staff under administrative expenditure of Competition Policy Area (budget heading 03.01).

On Title 14: Taxation and customs union

Your draftsperson welcomes the increase of budget headings 14 03 (International aspects of taxation and customs) and 14 04 (Customs policy). With regards to Taxation Policy (budget heading 14 05), your draftsperson does not understand the significant decrease (-15.3%) proposed in a crucial area for the good functioning of the internal market. Your draftsperson underlines the importance of ensuring the necessary funding for the computerisation of the EU Excise System (EMCS).

On Title 24: Fight against fraud

Your draftsperson is concerned with the 15.4% decrease of the budgetary support to protect the financial interests of the European Union against fraud and corruption.

On Title 29: Statistics

Although there is an overall increase of budget heading 29 02 04 (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics – MEETS), your draftsperson takes the view that the decrease in human resources could have a negative impact in the quality of European statistics.

SUGESTII

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră că este necesară alocarea mai multor resurse pentru funcționarea Eurogrupului și pentru analiza performanțelor economice comparative ale statelor membre;

2.  își exprimă îngrijorarea față de reducerea resurselor alocate inițiativei PRINCE 01, fapt care contravine rezultatelor proiectului EMU@10;

3.  salută alocarea de resurse pentru Fondul de garantare, dar remarcă cu îngrijorare că reducerea substanțială a articolelor bugetare 01 04 05 și 01 04 11 poate avea un efect negativ asupra politicilor în favoarea IMM-urilor;

4.   remarcă schimbările din economia internațională care creează noi oportunități pentru IMM-uri pe plan mondial și solicită o mai mare implicare a IMM-urilor în proiecte internaționale, prin intermediul unor subcontracte legate de activități ce țin de competența lor; sugerează că acțiunile pregătitoare oferă o bază pentru o strategie europeană privind implicarea IMM-urilor în proiecte cu țările terțe;

5.   subliniază necesitatea unor acțiuni europene consolidate în vederea armonizării modelelor de afaceri și a standardelor privind schimburile de date între IMM-uri de-a lungul lanțului de aprovizionare al unui sau mai multor sectoare industriale interdependente; consideră că un proiect-pilot ar fi potrivit pentru a accelera ritmul integrării inovației digitale printre IMM-urile europene;

6.  reamintește faptul că trebuie alocate resurse suficiente pentru o contribuție financiară la funcționarea celor trei comitete Lamfalussy de nivelul 3, precum și pentru stabilirea standardelor internaționale de contabilitate, în special pentru Fundația Comitetului pentru Standardele Internaționale de Contabilitate, inclusiv Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate, precum și vocea sa europeană prin EFRAG;

7.   salută Acordul de cooperare privind stabilitatea financiară transfrontalieră; solicită acordarea unei finanțări suficiente și angajament total pentru punerea sa în aplicare la nivel comunitar; în această privință, recomandă desfășurarea unui studiu și dezvoltarea unui ansamblu de instrumente comune utilizate în procedurile de prevenire, gestionare și soluționare a crizelor la nivel comunitar;

8.  consideră că reducerea importantă (70 de posturi) a resurselor umane și scăderea (cu 0,9 %) a creditelor destinate competitivității, politicii industriale, inovației și spiritului antreprenorial (capitolul bugetar 02 02) trimit semnalul nepotrivit;

9.   solicită o finanțare adecvată pentru proiecte destinate anumitor scopuri care să faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare; sugerează promovarea unui proiect-pilot destinat instruirii și formării IMM-urilor în vederea obținerii de finanțare; consideră că în cadrul acestui proiect trebuie să se acorde o atenție deosebită schimbului de experiență și de cunoștințe între IMM-urile din diferite state membre;

10. deplânge reducerea semnificativă a resurselor bugetare destinate politicii fiscale, care este un domeniu crucial pentru buna funcționare a pieței interne;

11. își exprimă îngrijorarea față de scăderea semnificativă (cu 15,4 %) a sprijinului bugetar pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și corupției;

12. remarcă faptul că 40 miliarde de euro se pierd anual, conform estimărilor, din cauza fraudelor în materie de TVA; solicită inițierea unui proiect-pilot care să analizeze potențialul de a reduce fraudele de tip carusel și alte deficiențe din ciclul plăților TVA; consideră că un asemenea proiect-pilot ar trebuie să analizeze în special posibilitatea de a transfera momentul impozitării de la faza de facturare la faza de decontare, utilizând un sistem de colectare a TVA intracomunitar automatizat;

13. consideră că reducerea resurselor umane ar putea avea un impact negativ asupra calității statisticilor europene;

14. subliniază că este nevoie de fonduri pentru a sprijini organizațiile de consumatori și de IMM-uri pentru o mai bună reprezentare a intereselor acestora, prin care aceste organizații să aibă posibilitatea de a angaja experți pentru consiliere privind diverse inițiative ale Comisiei și consultări comitologice (comitete Lamfalussy de nivel 3) în domeniul serviciilor financiare.

PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009 - Secțiunea III - Comisia

Numărul procedurii

2008/2026(BUD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Comisia sesizată pentru avizare

  Data anunțului în plen

ECON

Cooperarea consolidată

nu

Raportoаrе pentru aviz :

  Data numirii

Pervenche Berès

11.3.2008

Examinare în comisie

30.6.2008

9.9.2008

 

 

 

Data adoptării

10.9.2008

Rezultatul votului final

pentru:

împotrivă:

abțineri:.

42

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Cornelis Visser

Membri supleanți prezenți la votul final

Harald Ettl, Ján Hudacký, Piia-Noora Kauppi, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Andreas Schwab

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

 


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forŢei de muncă Şi afaceri sociale (11.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III – Comisia

Raportoare pentru aviz: Karin Jöns

SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

Remarci generale privind ocuparea forței de muncă și afacerile sociale

1.   reamintește că pentru cele mai multe dintre liniile bugetare din domeniul social și al ocupării forței de muncă se aplică un cadru financiar obligatoriu pentru perioada 2007-2013, așadar și liniei bugetare aferente Fondului social european, care reprezintă circa 95% din resursele bugetare din acest domeniu; constată că sunt exceptate de la cerințele cadrului financiar obligatoriu următoarele: dialogul social și mobilitatea, agențiile, studiile sau proiectele-pilot;

2.   solicită Comisiei, având în vedere revizuirea iminentă a Regulamentului financiar(1), să analizeze efectele clauzei de degresivitate;

3.   salută înființarea unei noi linii bugetare în valoare de 6,5 milioane EUR (04 04 12) în vederea pregătirii Anului european al luptei împotriva sărăciei și a excluderii sociale (2010);

4.   salută propunerea de a aloca 953 363 000 EUR în scopul promovării programului de învățare continuă și speră că fondurile vor fi alocate în mod echitabil pentru învățarea continuă, reconversia profesională și formarea de formatori, în conformitate cu principiul nediscriminării și șanselor egale pentru toți, pentru a sprijini persoanele din categoriile cele mai vulnerabile sau care locuiesc în zone mai puțin favorizate din Uniune;

Activități de informare și formare în favoarea organizațiilor lucrătorilor (04 03 03 02)

5.   constată că reducerea medie anuală a fondurilor de circa 1% (clauza de degresivitate) impune obstacole crescânde în realizarea de proiecte europene de către Institutul european al sindicatelor — cercetare, educație, sănătate și siguranță (ETUI-REHS) și Centrul European de Informare a Muncitorilor (EZA), din cauza proporției în general scăzute a fondurilor proprii ale organizațiilor lor membre din noile state membre;

6.   solicită Comisiei ca, în cadrul revizuirii din 2009 a Regulamentului financiar, să prevadă reglementări care să limiteze reducerea medie anuală a fondurilor pentru ETUI-REHS și EZA;

Dialog social și mobilitate (04 03)

7.   regretă reducerea cu 1,5 % în comparație cu anul anterior a fondurilor pentru dialogul social și mobilitatea lucrătorilor și subliniază că Parlamentul European acordă acestui domeniu o importanță deosebită, în era actuală a globalizării;

8.   salută suplimentarea fondurilor pentru linia bugetară „Relații industriale și dialog social” (04 03 03 01) cu 650 000 EUR;

9.   regretă reducerea cu 800 000 EUR a liniei bugetare „Informarea, consultarea și participarea reprezentanților întreprinderilor” (04 03 03 03), în pofida importanței deosebite, subliniate în repetate rânduri de Parlamentul European, a comitetelor europene de întreprindere în menținerea păcii sociale în cadrul concernelor și întreprinderilor internaționale localizate în diverse state membre ale Uniunii; solicită Comisiei să verifice dacă o altă configurare a procedurilor de ofertare nu ar permite în viitor o îmbunătățire a executării liniei bugetare 04 03 03 03;

10. regretă reducerea cu 1 milion EUR a fondurilor destinate EURES (Servicii europene de ocupare a forței de muncă); subliniază că Parlamentul European a decis în 2007 suplimentarea fondurilor destinate EURES cu exact această sumă, în vederea asigurării unei mai bune calități a serviciilor și solicită reinstituirea creditelor din 2008 în bugetul pentru 2009;

11. însărcinează Comisia să evalueze, în cadrul liniei bugetare 04 03 05 - „Libera circulație a lucrătorilor, coordonarea sistemelor de asigurări sociale” - fezabilitatea unui Card social european pentru lucrătorii care își exercită dreptul de liberă circulație, care să fie comparabil cu Cardul european de asigurări sociale de sănătate și care să faciliteze accesul cetățenilor la drepturile de securitate socială și să contribuie la reducerea obligațiilor administrative prin partajarea informațiilor; recomandă ca, pentru început, acest card să acopere aspectele din sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, și anume prestațiile în caz de boală, de limită de vârstă, de invaliditate, de accident, de șomaj și prestațiile familiale;

Agenții

12. regretă reducerea considerabilă a fondurilor alocate pentru trei agenții active în domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale - Eurofound, cu sediul la Dublin, OSHA, cu sediul la Bilbao și Cedefop, cu sediul la Salonic - în pofida asigurărilor Comisiei;

13. solicită, în interesul acestor agenții, înscrierea la linia bugetară corespunzătoare din bugetul pentru 2009 cel puțin a creditelor prevăzute pentru 2008;

Programul Progress (04 04 01)

14. solicită majorarea creditelor de plată cu 1 milion EUR în domeniul „Protecție și integrare socială” și cu 800 000 EUR în domeniul „Nediscriminare și diversitate”, în vederea realizării unui număr mai mare de proiecte și a unor proiecte la scară mai largă în 2009;

15. constată existența unei insuficiente cooperări și coordonări a inspectoratelor de muncă din statele membre cu privire la activitățile remunerate nedeclarate; invită Comisia să evalueze, în cadrul Programului Progress (04 04 01 03: Condiții de lucru), posibilitatea înființării unui organism, comparabil cu EUROPOL, responsabil de combaterea angajărilor ilegale;

16. își exprimă preocuparea cu privire la problemele sociale și cele legate de locuințe cu care se confruntă multe comunități locale din anumite state membre „vechi” ca urmare a afluxului (temporar) ridicat al cetățenilor din statele membre care au aderat recent la Uniunea Europeană, o consecință a liberei circulații a serviciilor și a lucrătorilor; subliniază necesitatea de a ajuta aceste comunități locale să creeze un climat de sprijin social pentru libera circulație, de exemplu în cadrul programului Progress, să protejeze coeziunea socială și să stimuleze angajamentul față de aderarea a noi state în rândul populației comunităților locale confruntate temporar cu acest tip de migrație;

Proiecte-pilot

17. subliniază valoarea adăugată europeană a proiectelor-pilot în ceea ce privește capacitatea de reacție rapidă la evoluțiile actuale, care nu sunt vizate de programele existente; subliniază importanța proiectelor-pilot în elaborarea de inițiative orientate spre viitor și în stabilirea noilor priorități politice;

18. susține continuarea proiectului-pilot „Noua situație a ocupării forței de muncă în sectorul sănătății” (17 03 08); subliniază că schimbările de natură demografică determină o creștere a cererii de servicii medicale, ceea ce conduce la modificări majore ale situației ocupării forței de muncă în acest sector; subliniază că obiectivul proiectului-pilot îl reprezintă identificarea de bune practici și finanțarea de inițiative ce pot contribui la abordarea mai eficace a provocărilor existente în acest domeniu;

19. propune elaborarea unui proiect-pilot în domeniul violenței împotriva persoanelor în vârstă, care să cerceteze dimensiunea și cauzele violenței fizice și psihice, precum și metodele și consecințele exploatării financiare a persoanelor în vârstă, și care să identifice strategii de prevenire și de combatere a acestora; subliniază, în acest context, informația inclusă în raportul Parlamentului European privind viitorul demografic al Europei, conform căreia circa 10% din persoanele în vârstă sunt victime ale violenței;

20. propune elaborarea unui proiect-pilot privind condițiile de lucru și de viață ale lucrătorilor detașați, având în vedere lipsa de date concludente în acest domeniu; consideră că cercetările ar trebui să se concentreze asupra sectoarelor: agricultură, construcții și sănătate, întrucât cea mai mare parte a lucrătorilor detașați sunt angajați în acestea.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

45

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Membri supleanți prezenți la votul final

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dieter-Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Csaba Sógor

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

 

(1)

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică Şi siguranŢă alimentară (9.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Péter Olajos

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Contextul general

Bugetul total din proiectul preliminar de buget (PPB) pe 2009 se ridică la 134,4 miliarde de EUR în credite de angajament. Acesta reprezintă 1,04% din VNB al Comunității și reprezintă o creștere de 3,1% față de bugetul pe 2008. Rămâne disponibilă o marjă de 2,63 miliarde EUR sub pragul din cadrul financiar. Se propun credite de plată în valoare de 116,7 miliarde EUR (0,90 din VNB). Aceasta reprezintă o scădere cu 3,3% față de bugetul pe 2008.

Creșterea economică și a numărului de locuri de muncă pe termen lung rămân în mod constant pe primul plan an cheltuielilor Uniunii Europene, lor fiindu-le destinată cea mai mare parte - aproape 45% - din bugetul propus pe 2009. Cu toate acestea, investițiile în mediu ar trebui să fie în creștere, iar în 2009 fondurile totale destinate tuturor obiectivelor de mediu ar trebui să reprezinte peste 10% din buget, mai precis 14 miliarde Euro. Se dorește majorarea investițiilor ecologice transversale, cu o creștere de 17,3% în afara domeniilor coeziune și dezvoltare rurală. Finanțarea totală pentru obiective energetice, inclusiv securitate energetică, energie regenerabilă și cercetare, este în jur de 2,3 miliarde euro.

Bugete individuale (PPB 2009) aflate în competența acestei comisii

Politica reală de mediu este plasată în principal la titlul 2 din PPB pe 2009, Conservarea și gestionarea resurselor naturale. În PPB pe 2009, la titlul 07 „Mediu” există o sumă globală pentru cheltuielile operaționale de 344,857 MEUR. Având în vedere fondurile prevăzute la titlul 19 06 05 pentru intervenții de protecție civilă în țările terțe, fondurile globale ce trebuie administrate sub răspunderea DG ENV ridicându-se la 352,857 MEUR, și anume o majorare a creditelor de angajament de 3,9% față de 2008.

Life +

Programul LIFE+, care a intrat în vigoare în iunie 2007, va fi în 2009 în cel de-al treilea an de punere în aplicare. Valoarea creditelor de angajament propuse în PPB 2009 este pe deplin conformă cu programarea financiară a instrumentului și cu pachetul financiar definit la articolul 10 din Regulamentul privind LIFE+. Aceasta reprezintă o creștere cu 9% față de nivelul creditelor adoptat în bugetul 2008.

Din creditele totale (inclusiv asistență tehnică), peste 78% (și anume 225 MEUR) vor fi dedicate finanțării proiectelor cu valoare adăugată europeană, prin intermediul unei cereri de oferte care va fi organizată de Comisia Europeană, dintre care o sumă de cel puțin 112,5 MEUR va fi dedicată proiectelor privind natura și biodiversitatea.

Deși rezultatul final al proiectelor sprijinite va depinde de rezultatele cererii de oferte ce se va organiza în 2009, Comisia se așteaptă ca, în plus față de natură și biodiversitate, toate domeniile politice vizate de cel de-al șaselea program de acțiune al CE privind mediul să beneficieze de proiectele din cadrul programului LIFE+; Comisia așteaptă în special o creștere a proiectelor privind abordările strategice ale politicii de dezvoltare și punerea în aplicare în zonele de schimbări climatice (abordări politice inovatoare, sprijin pentru dezvoltarea și aplicarea de noi tehnologii, metode și instrumente pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și măsuri de adaptare și de atenuare a efectelor schimbărilor climatice), mediu și sănătate (calitatea aerului, a apei, zgomotul și administrarea/dezvoltarea urbană, produsele chimice și pesticidele), precum și producția și consumul durabile (politica integrată a produselor, gestionarea deșeurilor și prevenirea).

Cealaltă parte a liniei bugetare operaționale 07 03 07 (în jur de 45 MEUR) are scopul de a sprijini măsuri la nivel comunitar pentru punerea în aplicare ș dezvoltarea legislației în materie de mediu, precum și pentru măsuri de sensibilizare și atragere în acest proces a părților interesate (prin sprijinirea ONG-urilor care sunt în mod principal active în protejarea și creșterea calității mediului la nivel european). Aceste resurse sprijină de asemenea studii, anchete și furnizarea de servicii care permit Comisiei să faciliteze o mai bună reglementare. În spiritul angajamentului din cel de-al șaselea program de acțiune privind mediul de a baza politica de mediu a UE pe dovezi științifice solide și pe cele mai bune date disponibile, studiile, evaluările de impact, evaluările politice și alte servicii de suport achiziționate prin intermediul programului LIFE+ reprezintă un instrument politic esențial de sprijin.

Protecție civilă

Una dintre noile caracteristici principale ale instrumentului financiar de protecție civilă este posibilitatea abordării în mod mai eficient de către Comunitate a problemei transportului de asistență oferită de statele membre. În baza instrumentului financiar de protecție civilă, vor fi înființate și puse în aplicare serviciile și facilitățile adecvate pentru a garanta că asistența solicitată și oferită prin intermediul mecanismului comunitar în caz de urgență este transportată în mod eficient și rapid în țara afectată, indiferent dacă aceasta se află în UE (aproximativ 4 MEUR conform liniei bugetare 07 04 01) sau în afara UE (8 MEUR prevăzute la linia bugetară 19 06 05).

Nivelul creditelor de angajament solicitate este pe deplin conform cu programarea financiară multianuală convenită la rubrica 3B din cadrul financiar. Ar trebui remarcat faptul că utilizarea efectivă a părții din resursele bugetare destinate acțiunilor în situații de urgențe majore, care sunt prin natura lor imprevizibile, depinde de momentul în care apar dezastrele și de cererile ulterioare de asistență de transport depuse de statele membre. În cazul în care valoarea creditelor trebuie adaptată pe parcursul exercițiului bugetar 2009, acest lucru poate fi făcut prin proceduri de transfer, inclusiv prin „procedura de transfer global” în septembrie 2009.

Aspecte generale de protecție a mediului

Începând cu 2007, acțiunile externe din domeniul mediului sunt realizate prin instrumente de acțiuni externe din domeniul politic 21 (Dezvoltare) și, în special prin ENRTP (Programul tematic pentru mediu și gestionare durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia, capitolul 21 04 din PPB). Singurele credite care au rămas la titlul 07 sunt cele dedicate plății contribuțiilor obligatorii la acordurile multilaterale privind mediul, care scad ușor în 2009 (-3,1% față de 2008). Descreșterea ușoară este datorată faptului că majoritatea contribuțiilor este plătită în USD (la cursul de schimb cu euro).

Proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare

Cadrul pentru punerea în aplicare a acțiunilor pregătitoare și a proiectelor-pilot adoptat în bugetul 2008 există în prezent în urma contactelor cu Parlamentul pentru proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare care au fost adoptate la inițiativa Parlamentului.

Nu există indicații privind problemele de execuție a creditelor de angajament în 2008. Cu toate acestea, având în vedere timpul necesar pentru realizarea procedurilor necesare (cereri de oferte, licitații), este probabil că o proporție semnificativă a creditelor de plată nu va fi folosită și va trebui fie reportată în 2009, fie va conduce la nevoi de credite de plată în anii ulteriori (2009-2010).

PPB 2009 nu propune prelungirea acestor proiecte-pilot.

Sănătate și siguranță alimentară

Programul de sănătate publică este plasat la rubrica 3- Cetățenie, libertate, securitate și justiție. Principalele linii bugetare sunt cele pentru programul de sănătate, cele două agenții (Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Autoritatea Europeană pentru Siguranța Europeană) și Fondul pentru tutun.

Noul program de sănătate (2008-2013) a înlocuit primul program de sănătate publică (2003-2005) de la 1 ianuarie 2008. Creditele totale pentru noul program se ridică la 321,5 MEUR, sumă considerabil mai mică decât estimările inițiale, atunci când Comisia și-a prezentat propunerea, iar Parlamentul și-a adoptat poziția din prima lectură. Creditele de angajament pentru Programul de sănătate publică II ar trebui să fie majorate cu aproximativ 4%, de la 45 MEUR în 2008 la 47 MEUR în 2009. Majorarea fondurilor alocate acțiunii „Protejarea cetățenilor împotriva pericolelor pentru sănătate” între 2007 și 2008 (4,43 MEUR, și anume 48,5%) și între 2008 și 2009 (1,44 MEUR, și anume 10,6%) reflectă necesitatea de a spori acțiunile în acest domeniu care include acțiuni de atenuare a efectelor în domenii precum pandemiile și terorismul cu arme biologice.

Plățile directe din Fondul pentru tutun alocate campaniilor de informare și de sensibilizare a publicului privind efectele dăunătoare ala consumului de tutun ar trebui să se majoreze de la 14,25 MEUR (2008) la 16 MEUR în conformitate cu PPB 2009. La cererea Parlamentului European, Comisia a depus o nouă propunere de prelungire a sprijinului financiar din Fondul pentru tutun, deși sprijinul este așteptat să fie sistat în 2009. De aceea, situația este în continuare îngrijorătoare. Tutunul este singura dintre cauzele principale de deces din Uniunea Europeană care poate fi evitată și care este responsabilă de peste jumătate de milion de decese în fiecare an și de peste un milion de decese în toată Europa. Potrivit estimărilor, în Uniunea Europeană 25% din totalul deceselor provocate de cancer și 15% din toate decesele pot fi puse pe seama fumatului.

Măsurile de siguranță alimentară sunt plasate la rubrica 2 - Conservarea și gestionarea resurselor naturale. Acestea reprezintă o sumă totală de 297 MEUR în 2009, cu o creștere de 12% față de 265 MEUR în 2008. Această creștere corespunde în principal majorării în buget a sumelor destinate măsurilor de eradicare. Aceasta se leagă de faptul că statele membre care vor beneficia în 2008 de vaccinare de urgență împotriva febrei catarale (130 MEUR în plus față de cele 265 MEUR de mai sus) vor trebui să pună în aplicare un program de eradicare a febrei catarale începând cu 2009.

Agențiile: EMEA, EEA, EFSA, ECHA și ECDC

PPB 2008 include credite pentru 25 de agenții descentralizate în valoare totală de 539 MEUR, ceea ce reprezintă o creștere de 1,8% față de subvențiile acordate agențiilor în 2008, de 530,18 MEUR.

Pentru majoritatea agențiilor, subvențiile anuale pentru 2009, așa cum au fost propuse de Comisie, vor fi mai mici decât pentru 2008. Comisia propune majorarea subvențiilor a doar 8 agenții față de 2008, printre care EEA, EFSA, ECHA și ECDC, ceea ce ar compensa mai mult decât reducerile prevăzute și reprezintă majorarea globală de 1,8%. Bugetele propuse pentru EEA, ECDC și EFSA vor fi majorate cu în jur de sau peste 10% în 2009. Totuși, trebuie subliniat faptul că suma de 8,2 MEUR pentru ECDC trebuie înscrisă în rezervă, consumându-se astfel majorarea prevăzută a subvențiilor în comparație cu bugetul 2008.

Dezvoltarea agențiilor este, de asemenea, reflectată în numărul angajaților acestora. În 1995, mai puțin de 500 de persoane lucrau în agenții, în vreme ce PPB 2008 prevede un număr de 3973,5 de posturi, iar PPB 2009 solicită 4255,5 de posturi pentru agenții în total.

O majorare de 9,1% (reprezentând 2,2 MEUR în plus față de deflatorul anual de 2%) este propusă pentru Agenția Europeană de Mediu (EEA), pentru a sprijini sarcinile noi suplimentare care vor fi desfășurate de EEA pe o perioadă multianuală. Prioritățile pentru aceste sarcini noi au fost identificate în cooperarea dintre EEA și Comisie.

În toamna anului 2007, EEA a încheiat un contract pentru o evaluarea cuprinzătoare a strategiei sale multianuale pe 004-2008. Evaluarea progresează în conformitate cu planul aprobat de consiliul de administrație, folosind anchete, interviuri și cercetări teoretice ca principale metode de cercetare. Rezultatele acestei evaluări vor fi prezentate consiliului de administrație la reuniunea sa din iunie 2008 și contribuie la dezvoltarea următoarei strategii a EEA pe cinci ani (2009-2013).

2009 este un an crucial pentru EEA, deoarece va reprezenta primul an din cadrul noii strategii multianuale pentru perioada 2009-2013, necesare conform Regulamentului privind EEA. Acest an va fi, de asemenea, cheia pentru a pregăti raportul de ansamblu privind starea mediului în următorii cinci ani, care este de asemenea necesar conform Regulamentului privind EEA (și care trebuie să fie publicat în 2010). EEA își pregătește în prezent strategia (programul de lucru multianual) pentru următoarea perioadă de cinci ani 2009-2013, care va acorda prioritate activităților pentru a face față „provocărilor mondiale emergente privind adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea dezastrelor, evaluarea ecosistemului și contabilitatea resurselor, precum și consumul și producția durabile”, cele patru domenii pe care DG Mediu le consideră prioritare pentru activitățile suplimentare ale EEA în 2009. În plus, EEA își va consolida capacitățile și va sprijini dezvoltarea unui sistem partajat de informații referitoare la mediu (SPIM), subiectul unei comunicări a Comisiei din 2008.

În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Medicamente (EMEA), PPB 2009 anticipează o contribuție comunitară de 36,99 MEUR, ce reprezintă o reducere de 1,01 MEUR față de bugetul pe 2008 (-2,66%). Deoarece legislația recent adoptată privind pediatria și terapiile avansate trebuie pusă în aplicare, o astfel de reducere pare să fie neadecvată. În proiectul de program pe 2009, agenția își relevă responsabilitățile fundamentale pentru îndeplinirea obiectivelor, și anume consilierea științifică, autorizarea și supravegherea produselor medicinale.

În 2009, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

(ECDC), precum și Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) nu vor funcționa la întreaga capacitate. Prin urmare, PPB 2009 prevede o majorare considerabilă a subvențiilor EFSA (11, 34 % - 70,7 MEUR), iar ECDC (23, 02 % - 48, 1 MEUR, înainte de rezervă).

Cu toate acestea, rezerva propusă de 8,2 MEUR și o reducere a creșterii de personal cu 40 de posturi, așa cum s-a propus de către Comisie, par a fi nejustificate față de alte agenții și ar avea un efect negativ semnificativ asupra dezvoltării generale a ECDC și în special asupra nivelului de activitate anticipat pentru următorul an. Lipsa de disponibilitate a resurselor de la începutul anului ar avea impact asupra punerii în aplicare a planului de activitate și ar restricționa capacitatea serviciilor, ceea ce ar putea pune în pericol capacitatea centrului de a-și îndeplini mandatul.

În ceea ce privește ECHA, PPB 2009 anticipează o contribuție comunitară de 62,97 MEUR, ceea ce reprezintă o majorare de 0,56% față de bugetul 2008. La 12 luni de la înființare, ECHA a evoluat de la agenție cu puțini angajați la o organizație pe deplin funcțională cu 200 de angajați. Până în 2010, se așteaptă ca agenția să ajungă la capacitatea sa completă de 450 de angajați. De la 1 iunie la 1 decembrie 2008, ECHA va avea de înfruntat primele sale provocări operaționale. Agenția se va ocupa de preînregistrarea substanțelor și substanțelor intermediare. Sunt așteptate în jur de 200 000 de dosare de preînregistrare. Următoarea mare provocare este în 2010. ECHA va avea primul termen final pentru înregistrarea substanțelor în volum mare și a substanțelor foarte periculoase. Până la data respectivă, toate societățile trebuie să prezinte toate documentația de inventar pentru clasificarea și etichetarea oricăror substanțe periculoase.

SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  subliniază rolul politicii UE din domeniul mediului, sănătății și siguranței alimentare în atingerea obiectivului global privind dezvoltarea durabilă din cadrul noii Strategii de la Lisabona pentru creștere economică și locuri de muncă; subliniază importanța menținerii și asigurării în continuare a unui nivel ridicat de protecție în aceste domenii de politici având în vedere actualele și viitoarele provocări politice; solicită să se pună la dispoziție resurse suficiente pentru dezvoltarea, aplicarea și executarea în continuare a politicii UE în domeniul mediului, sănătății și siguranței alimentare, în special în domenii legate de schimbările climatice;

2.  subliniază rolul Uniunii Europene ca partener mondial și rolul său de lider în numeroase acorduri internaționale în domeniul mediului, cum ar fi convențiile globale privind schimbările climatice, biodiversitatea, substanțele chimice și deșeurile; solicită mai multe resurse pentru activitățile internaționale de mediu, astfel încât UE să își poată menține poziția de lider în politica internațională de mediu și în stabilirea agendei de cooperare internațională;

3.  subliniază că provocările în materie de energie durabilă și combatere a schimbărilor climatice trebuie să se reflecte în prioritățile bugetului UE; constată că aceste priorități vor necesita resurse bugetare suplimentare, în special pentru pachetul de propuneri privind schimbările climatice înaintat de Comisie, în ceea ce privește partajarea eforturilor, comercializarea cotelor de emisii, stocarea capturilor de dioxid de carbon, precum și energiile regenerabile;

4.  remarcă importanța proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare pentru stabilirea necesarului de programe bugetare noi și a eficacității acestora pentru a răspunde evoluției nevoilor și cerințelor politicii din domeniul mediului și sănătății; de asemenea, la fel ca în cazul tuturor cheltuielilor bugetare, insistă ca proiectele aflate în faza de pilot să prezinte o veritabilă valoare adăugată la nivelul UE și îndeamnă Comisia să acorde atenție specială tuturor programelor care au impact asupra schimbărilor climatice; îndeamnă Comisia să finalizeze proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare legate de politica din domeniul mediului, sănătății și siguranței alimentare; aceste proiecte-pilot ar trebui să fie continuate, iar cele noi privind schimbările climatice ar trebui sprijinite;

5.  evidențiază importanța programului LIFE+ ca instrument financiar coerent pentru o abordare raționalizată și simplificată de sprijinire a dezvoltării și aplicării politicii de mediu; constată faptul că distribuirea finală între domeniile de politică a mediului a proiectelor cofinanțate va depinde de rezultatele cererii de propuneri ce urmează a fi organizată în 2009; se așteaptă ca majoritatea creditelor să fie alocate proiectelor privind natura și biodiversitatea, dar ca și alte domenii vizate de cel de-al șaselea program de acțiune al CE privind mediul să beneficieze de cofinanțare în cadrul LIFE+; invită Comisia să își îndeplinească toate obligațiile privind angajamentele și plățile la timp;

6.  salută încheierea cu succes a Programului privind sănătatea publică 2003-2007 și debutul promițător al Programului privind sănătatea publică 2008-2013 cu rate tot mai mari de angajament și de plată; invită Comisia să asigure o execuție a creditelor disponibile eficientă din punctul de vedere al costurilor;

7.  salută propunerea Comisiei, în interesul sănătății publice și în special al sănătății copiilor și a tinerilor, de a lansa un program al UE de încurajare a consumului de fructe în școli, în vederea îmbunătățirii obiceiurilor alimentare și, prin urmare a sănătății tinerilor cetățeni ai UE, așa cum s-a arătat deja în cadrul Cărții albe din 30 mai 2007, referitoare la „Strategia pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentație, excesul de greutate și obezitate” (COM(2007)0279); solicită, în această privință, ca programul să promoveze numai măsuri care au ca scop distribuirea de produse proaspete, excluzând din acest pachet de măsuri produsele gata preparate din fructe sau preparatele din fructe, astfel încât schimbările survenite în obiceiurile alimentare prin trecerea de la produse gata preparate la produse proaspete să poată avea impact maxim;

8.  solicită Comisiei să realizeze un proiect-pilot pentru punerea în aplicare a strategiei „Sănătate în toate politicile” în contextul fondurilor structurale. Proiectul-pilot ar trebui să cuprindă propuneri de metode privind modul în care aspectele legate de sănătate ar putea, conform strategiei Sănătate în toate politicile, să fie introduse în proiecte de dezvoltare regională. Proiectul-pilot ar avea scopul de a îmbunătăți starea generală de sănătate în Uniunea Europeană prin construirea de capacități în contextul agențiilor de dezvoltare regională.

9.  subliniază nevoia de a sensibiliza opinia publică în ceea ce privește efectele nocive ale consumului de tutun, inclusiv ale fumatului pasiv; salută faptul că Comisia a prezentat o propunere pentru continuarea finanțării Fondului comunitar pentru tutun pentru susținerea financiară a acțiunilor de sensibilizare cu privire la pericolele reprezentate de tutun; cu toate acestea, evidențiază faptul că acest sprijin financiar se va încheia în 2009; invită Comisia să găsească noi surse de finanțare; ia act de acțiunea de consultare a opiniei publice cu privire la Cartea verde „Către o Europă fără fum de tutun” și de raportul referitor la punerea în aplicare a Directivei privind publicitatea pentru produsele din tutun în care se arată dificultățile în calea aplicării coerente la nivel de state membre;

10. ia act de majorarea planificată a subvențiilor acordate de la bugetul pe 2009 Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), Agenției Europene de Mediu (EEA), Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA);

11. regretă, cu toate acestea, faptul că Comisia propune reducerea bugetului Agenției Europene pentru Medicamente (EMEA) cu 2,66% față de bugetul 2008 și că trebuie înscrise în rezervă 8 200 000 EUR pentru ECDC, consumându-se astfel majorarea prevăzută a subvențiilor în comparație cu bugetul 2008;

12. subliniază încă o dată nevoia ca agențiile să beneficieze de o finanțare adecvată pentru a-și îndeplini sarcinile, dar fără a reduce fondurile disponibile pentru alte activități comunitare; solicită o supraveghere atentă a sarcinilor agențiilor și a activităților desfășurate de către Comisie pentru a evita suprapunerile și pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor necesare în cel mai rentabil și rațional mod;

13. subliniază nevoia unei abordări politice generale cu scopul de a întreprinde, cât mai curând posibil, o evaluare orizontală a agențiilor europene pentru a elabora o bază comună de evaluare a performanțelor și un tratament adecvat de aplicat agențiilor; salută prezentarea Comunicării Comisiei intitulate „Agențiile europene – calea de urmat” ca prim pas către o evaluare orizontală a agențiilor de reglementare până la sfârșitul anului 2009;

14. evidențiază faptul că legislația recent adoptată și cea viitoare, cum ar fi pachetul legislativ privind pesticidele, produsele medicamentoase de terapie avansată, alimentele noi și informațiile oferite consumatorilor cu privire la alimente, precum și dezvoltarea științei și tehnologiilor, cum ar fi nanotehnologia, vor spori volumul de muncă și sarcinile agențiilor respective; subliniază faptul că agențiilor trebuie să li se pună la dispoziție mijloace financiare adecvate pentru ca, din punct de vedere administrativ și operațional, să poată face față noilor sarcini.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Membri supleanți prezenți la votul final

Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Milan Gaľa, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Graham Watson


AVIZ al Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare pentru aviz: Gabriela Crețu

SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  remarcă faptul că responsabilitatea Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor în procedura bugetară acoperă titlurile 12 (piața internă), 14 (impozitare și uniune vamală) și 17 (sănătate și protecția consumatorilor);

2.  ia act de majorările moderate de la capitolele 12 01 și 12 02 din proiectul preliminar de buget (PPB) pe care le consideră necesare având în vedere beneficiile pieței unice pentru economia UE în ansamblu; îndeamnă Comisia să dezvolte o cultură administrativă care să vizeze adoptarea unor norme clare pentru întreprinderi și consumatori cu instrumente eficiente de soluționare a problemelor; încurajează Comisia să consolideze cooperarea sa cu statele membre pentru a asigura o aplicare adecvată a dreptului comunitar și pentru a identifica punctele slabe din politica sa actuală; subliniază, prin urmare, importanța unui schimb de bune practici cu privire la procesul de transpunere și de punere în aplicare;

3.  consideră că rezultatele SOLVIT ar putea, în general, fi îmbunătățite printr-un sprijin sporit acordat rețelei în statele membre; consideră, cu toate acestea, că aceasta constituie un mecanism eficient de soluționare extrajudiciară a litigiilor; solicită Comisiei să își intensifice eforturile pentru a finanța activitățile de formare și de promovare ale rețelei în toate statele membre și nu doar în anumite state membre, puține la număr; solicită, prin urmare, finanțarea cu un cuantum de 600 000 EUR a unei linii bugetare separate;

4.  consideră că suma alocată în capitolul 14 și, în special majorarea moderată de la capitolul 14 04 pentru programul Vamă 2013 este adecvată pentru realizarea obiectivelor în acest domeniu de politică; evidențiază importanța programului respectiv pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană extinsă, în special după aderarea Românei și a Bulgariei; ia act de obiectivul de a partaja experiența și cunoștințele cu și între administrațiile vamale și consideră că astfel se consolidează securitatea și siguranța cetățenilor;

5.  consideră că suma prevăzută la capitolul 17 02 este adecvată pentru realizarea obiectivelor politicii de protecție a consumatorilor; este de acord cu Comisia în ceea ce privește prioritățile pentru linia bugetară 17 02 02; consideră că măsurile din domeniul informării consumatorilor reprezintă o prioritate, inclusiv în mediu digital și acoperind, de asemenea, modulele de introdus în programele școlare și ideea unui masterat; ar dori să se consolideze educația în domeniul financiar, date fiind problemele din ce în ce mai mari legate de îndatorarea excesivă a consumatorilor; subliniază importanța acțiunilor comune de supraveghere și control ale pieței, cum ar fi RAPEX; solicită Comisiei să promoveze o campanie la nivelul întregii UE printr-un pliant de dimensiunea unui card de credit în care să se prezinte drepturile consumatorilor;

6.  sprijină intenția Comisiei de a crea o bază de date care să conțină informații cu privire la tendințele de consum și la funcționarea piețelor, inclusiv comparații de prețuri, în special în vederea alimentării cu date a graficului de performanțe privind piața de consum și a studiilor de piață; solicită, prin urmare, să se finanțeze cu suma de 2 milioane EUR continuarea proiectului-pilot „Măsuri de monitorizare în domeniul politicii de protecție a consumatorilor”.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Godfrey Bloom, Cristian Silviu Bușoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Crețu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Eija-Riitta Korhola, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Catiuscia Marini, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Membri supleanți prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, András Gyürk, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eugenijus Gentvilas, Bilyana Ilieva Raeva


AVIZ al Comisiei pentru transport Şi turism (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru Bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare: Eva Lichtenberger

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Introducere

Exercițiul financiar actual este al treilea din perioada Cadrului financiar 2007-2013. Structura globală a bugetului, inclusiv cea a liniilor bugetare din domeniul transportului, este determinată în continuare de Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară. În proiectul preliminar de buget pentru 2009 au crescut resursele globale alocate cheltuielilor din domeniul transportului.

Bugetele agențiilor pentru 2009 sunt limitate de programarea financiară revizuită în urma acordului financiar cu privire la Galileo. Din acest motiv, Comisia a recurs la utilizarea „veniturilor atribuite”, iar surplusurile înregistrate de agenții în 2007 și 2008 urmează să satisfacă (cea mai mare parte din) cererile bugetare ale agențiilor. Veniturile atribuite nu sunt incluse în sumele indicate în proiectul preliminar de buget propriu-zis, ci sunt disponibile spre utilizare de către agenții. Acest fapt dă naștere la îndoieli în ceea ce privește transparența și controlul din partea Parlamentului (în ultimă instanță probabil în contextul descărcării de gestiune), iar în cazul în care aceste venituri sunt programate, utilizarea lor generează incertitudini pentru agenții, deoarece acesta ar trebui să fie un mecanism unic. Raportoarea consideră că trebuie mai degrabă ajustată suma globală, astfel încât să fie luate în considerare sarcinile și nevoile reale ale agențiilor, decât să se recurgă la mecanismul „veniturilor atribuite”.

Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă

Suma propusă în proiectul preliminar de buget pentru 2009 pentru Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) reprezintă o scădere a creditelor de angajament și o creștere a creditelor de plată din bugetul comunitar. În exercițiul 2008, au fost disponibile credite de angajament în valoare de 44,3 milioane EUR și credite de plată în valoare de 46,9 milioane EUR. În PPB 2009 sumele sunt 43,3 milioane EUR și, respectiv, 48,3 milioane EUR, ceea ce reprezintă o scădere de 2,2% și, respectiv, o creștere de 3,0%. Cu toate acestea, cifra care reprezintă creditele de angajament induce oarecum în eroare. Este pentru prima dată când Comisia a fost de acord ca EMSA să-și majoreze fondurile pentru 2009 cu valoarea veniturilor atribuite din 2007, care reprezentau un surplus. Utilizarea acestui mecanism rezultă în atingerea unei valori a finanțării comunitare totale sub formă de credite de angajament de 48,35 milioane EUR. Aceasta corespunde bugetului solicitat de EMSA.

În cadrul acestei valori globale, creditele de plată destinate măsurilor de combatere a poluării vor crește cu 9,1%, atingând suma de 22,1 milioane EUR, iar creditele de angajament vor crește cu 5%, atingând 18,9 milioane EUR. EMSA susține că această sumă este suficientă pentru onorarea contractelor și angajamentelor actuale. S-au înregistrat de asemenea creșteri pentru activitățile de inspecție (de aproximativ 10%), pentru activitățile de formare profesională legate de controlul statului de port și pentru crearea unor baze de date privind siguranța maritimă.

Raportoarea sprijină nivelul general de finanțare propus și este conștientă de faptul că cererile de credite de angajament și de plată pentru activități de combatere a poluării vor varia în funcție de calendar și durată, precum și în funcție de execuția aspectelor financiare ale contractelor încheiate de EMSA privind utilizarea navelor. Cu toate acestea, raportoarea își rezervă dreptul de a reveni asupra acestei chestiuni în caz de necesitate, propunând amendamente. În general, dat fiind faptul că nivelul de finanțare este convenit de EMSA însăși și Comisie, raportoarea nu vede niciun motiv ca sumele în cauză să fie reduse în timpul adoptării de către Consiliu a proiectului de buget.

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației

Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) își obține cea mai mare a veniturilor sale din taxe și onorarii. De fapt, în 2009 taxele și onorariile îi vor asigura AESA un venit de 68,4 milioane EUR - o creștere de 28% față de 2008. PPB pentru 2009 prevede o sumă totală de 29,18 milioane EUR atât pentru creditele de angajament, cât și pentru creditele de plată, ceea ce reprezintă o reducere cu 2,7% față de 2008. Dar și în acest caz, un surplus provenit din veniturile atribuite reportate din exercițiile precedente stabilește cheltuielile totale acoperite de UE la 31,54 milioane EUR. Aceasta reprezintă cu 1,66 milioane EUR mai puțin decât cererea inițială a AESA. Se prevede o creștere bruscă cu 26,9% a cheltuielilor de funcționare ale AESA, cheltuielile totale cifrându-se astfel la 34,8 milioane EUR. Aici se includ certificarea privind navigabilitatea, aprobarea organizațiilor și instruirea tehnică. Impactul deplin al extinderii competențelor Agenției în urma adoptării Regulamentului (CE) nr. 736/2006 se va resimți în 2009. Raportoarea consideră că este necesar să fie majorat numărul de personal pentru a asigura un transfer fără probleme al responsabilităților de la autoritățile aeronautice naționale, fără a se crea o dependență excesivă de acestea și de contractanți. Din acest motiv, raportoarea va propune o modificare a bugetului cu 1,66 milioane EUR.

Agenția Europeană a Căilor Ferate

Pentru 2009, bugetul Agenției Europene a Căilor Ferate (AEF) este stabilit, conform PPB, la 16,06 milioane EUR, atât în credite de angajament, cât și în credite de plată. Și în cazul de față, acesta este suplimentat de venitul atribuit reportat, bugetul total cifrându-se la 21,0 milioane EUR. Suma totală disponibilă în 2008 a fost de 18,0 milioane EUR. Sarcinile operaționale ale AEF sunt definite în mare măsură în cadrul Regulamentului (CE) nr. 881/2004 și în cadrul noului regulament al AEF, odată cu adoptarea acestuia fiind posibilă apariția unor sarcini suplimentare neprevăzute, în special în legătură cu ERTMS. Acest fapt ar putea face necesară majorarea bugetului pentru 2009, chestiune ce ar putea fi abordată mai târziu în cadrul acestei proceduri sau prin intermediul unui buget rectificativ.

Activități de sprijinire a politicii europene în domeniul transporturilor și al drepturilor călătorilor

Această linie bugetară este nouă și pare să reprezinte o amalgamare a unor linii bugetare anterioare, ale căror obiective principale erau colectarea, difuzarea și analiza informațiilor, inclusiv a informațiilor cu privire la drepturile călătorilor. Această linie înregistrează o reducere cu 30% în PPB pentru 2009 față de bugetul pentru 2008 în ceea ce privește plățile, cifrându-se la 14,5 milioane EUR. Însă dat fiind faptul că execuția bugetară în 2007 a fost de 15,5 milioane EUR, această reducere ar putea să nu fie excesivă. Cu toate acestea, raportoarea ar putea lua în considerare un amendament modest pentru a restabili nivelul plăților la această valoare anterioară.

Proiecte-pilot în desfășurare

Raportoarea consideră că proiectele-pilot nu sunt altceva decât ceea ce denumește termenul și nu pot ca atare să abordeze și să rezolve probleme tehnice sau de politică majore. Acestea pot numai să indice eventuale direcții de acțiune în viitor, iar esența este ca Parlamentul European, Comisia și Consiliul să tragă concluziile corespunzătoare în urma desfășurării proiectelor-pilot și să raporteze cu privire la posibile acțiuni ulterioare, dacă este cazul. Proiectul-pilot privind siguranța în rețeaua rutieră transeuropeană se apropie de sfârșit, deși cheltuielile pe baza creditelor de plată pentru acest proiect-pilot au crescut ușor în comparație cu 2008, atingând 1,655 milioane EUR. Acțiunea pregătitoare pentru facilitarea traficului transfrontalier la punctele de trecere a frontierei din partea de nord-est a UE se află în cel de-al doilea an de desfășurare, pentru 2009 fiind propuse credite de plată în valoare de 2,45 milioane EUR. Raportoarea va propune amendamente în conformitate cu avizul său privind proiectul preliminar de buget.

Securitatea transportului (articolul 06 07 01)

Această linie hibrid cuprinde atât colectarea, cât și analiza informațiilor cu privire la standardele comune, apropierea legislației, coordonarea internațională și promovarea cercetării. Această linie finanțează de asemenea un corp de inspectori care verifică siguranța în aeroporturi și în porturi împreună cu statele membre. Deși valoarea creditelor de plată scade de la 3,5 milioane EUR în 2008 la 2,3 milioane EUR în 2009, acest fapt se datorează finalizării unui proiect-pilot. Pe de altă parte, numărul inspecțiilor planificate urmează să crească.

Cercetarea în domeniul transportului și SESAR (articolul 06 06 02)

PPB pentru 2009 înregistrează o reducere cu 49% a creditelor de angajament și cu 45% a creditelor de plată pentru sprijinul acordat cercetării în domeniul transporturilor în vederea încurajării unui transfer modal către transportul feroviar, transportul în comun și mersul cu bicicleta. Creditele de angajament se reduc cu aproape 60 milioane EUR în PPB 2009 în comparație cu bugetul pentru 2008. Cu toate acestea, în cadrul aceleiași linii globale, întreprinderea comună SESAR apare pentru prima dată, având sarcina de a pune în aplicare componenta tehnologică a „Cerului unic”. Creditele din PPB destinate acestui scop sunt de 51,5 milioane EUR și 23,5 milioane EUR pentru angajamente și, respectiv, plăți. Valoarea globală a acestei linii aproape atinge, astfel, nivelul său din 2008, însă rămâne ușor sub nivelul programării financiare pentru 2009 prevăzut acum un an (-0,685 milioane EUR). Raportoarea va propune un amendament la această linie bugetară.

Programul Marco Polo II

Raportoarea salută majorarea atât a creditelor de angajament, cât și a celor de plată pentru un program menit să faciliteze transferul transportului de mărfuri de pe șosele pe calea ferată și alte moduri de transport. Dacă nu se întreprinde nimic, transportul rutier de mărfuri va crește cu 60% până în 2013. În cadrul acestui program vor fi lansate treizeci și cinci de proiecte noi în 2009. Comisia estimează că pentru fiecare euro cheltuit costurile externe se reduc cu paisprezece euro. Creditele de angajament se majorează până la 60,35 milioane EUR, iar creditele de plată până la 17,0 milioane EUR - o creștere cu 5,1% și, respectiv, 8,3%.

Galileo

Această cheltuială se situează cu ușurință pe locul doi după mărime, fiind depășită numai de rețelele transeuropene de transport. Împreună cu Agenția Galileo, aceasta reprezintă aproximativ 40% din toate creditele de angajament din domeniul transporturilor. În 2009 valoarea ei va fi de 828 milioane EUR în credite de angajament și 360 milioane EUR în credite de plată, o creștere cu 7% și, respectiv, 20% (cu luarea în considerare a sumelor provenite din rezerve). Acest lucru este o consecință a deciziilor recente privind finanțarea proiectului pe durata desfășurării sale și trebuie raportat la beneficiile ce urmează a fi obținute sub forma unei poluări reduse datorate gestionării mult mai bune a traficului. Cheltuielile prevăzute se referă la faza de desfășurare și la prima serie de activități legate de faza de funcționare.

Rețele transeuropene

Caracteristica principală a PPB pentru 2009 în ceea ce privește TEN-T este o majorare semnificativă a creditelor de plată de la 370 milioane EUR în 2008 la 613 milioane - o creștere cu 65,7%. 229 milioane EUR sunt rezervate pentru ERTMS, sistem descris ca fiind de înaltă prioritate. Numărul proiectelor în curs de desfășurare continuă să crească, în 2009 acordându-se, ca și în întreaga perioadă, o prioritate deosebită secțiunilor privind activitățile transfrontaliere din cadrul proiectelor transfrontaliere. În momentul redactării acestui text, patru dintre cele treizeci de proiecte prioritare sunt operaționale, douăzeci se află în faza de dezvoltare, iar șase se află în faza de studiu. Deși nu se prevede ca 2009 să fie exercițiul cu cele mai mari cheltuieli, acesta este totuși un exercițiu în care utilizarea creditelor de plată din cadrul perioadei de programare 2007-2013 crește semnificativ. În termeni generali, bugetul UE este fără îndoială un agent de facilitare și un catalizator pentru proiectele TEN-T. Multe lucruri depind de mobilizarea bugetelor naționale și de utilizarea cu succes a noilor instrumente financiare care recurg la finanțarea din sectorul privat, utilizarea cu succes referindu-se și la îndeplinirea obiectivului privind transferul modal în cazul celui din urmă. Dat fiind faptul că anumite decizii privind proiectele sunt luate în 2008, Parlamentul European trebuie să monitorizeze cu atenție progresul începând cu 2009. În acest scop, ar fi utilă întocmirea unui raport de sinteză care să conțină cele mai importante repere din cadrul proiectelor, cu ajutorul cărora să poată fi monitorizat progresul. Raportoarea va include în linia bugetară privind TEN-T un comentariu în acest sens.

Concluzie

Comentariile de mai sus se bazează pe proiectul preliminar de buget pentru 2009 și au fost elaborate înainte ca varianta proiectului de buget adoptată de Consiliu să fie disponibilă. Amendamentele substanțiale propuse de raportoare se vor referi la varianta respectivă a proiectului de buget. În special, raportoarea își rezervă dreptul de a prezenta amendamente în cazurile în care Consiliul recurge la reduceri generale, cu procentaje fixe, care nu reflectă nevoile, în raport cu realitățile de pe teren sau în raport cu prioritățile de politică ale Parlamentului European reflectate în linii bugetare concrete.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Sepp Kusstatscher, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Josu Ortuondo Larrea, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli. Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Armando Veneto, Lars Wohlin, Roberts Zīle,

Membri supleanți prezenți la votul final

Guy Bono, Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

 


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportor: Miloš Koterec

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La sfârșitul primului trimestru al 2008, Comisia Europeană a putut aproba toate cadrele strategice naționale, reducând astfel riscul unor întârzieri necorespunzătoare, precum cele apărute la începutul perioadei anterioare de programare. În acest moment, ar trebui observat că față de alte domenii de politică, în vreme ce prioritățile generale sunt stabilite în regulamentele relevante, iar resursele alocate sunt distribuite între cele 27 de state membre în anul care precede începutul perioadei de programare(1), alocarea precisă a fondurilor pentru diverse proiecte la nivel național depinde de cadrul de referință strategic al statului membru și de absorbția fondurilor comunitare pentru programele operaționale convenite.

Astfel, se reamintește că „Toate cifrele pentru Fondurile structurale și Fondul de coeziune provin din pachetul financiar stabilit în temeiul legal și respectă în totalitate plafoanele din AII”. Prin urmare, atunci când a stabilit dispozițiile bugetare, Comisia Europeană a evaluat necesitățile bugetare ținând seama de deciziile Consiliului European din 2005, de dispozițiile din perspectivele financiare 2007-2013 și de AII, de sumele alocate proiectelor în curs începute în perioada de programare 2000-2006, precum și de eventualele solicitări de plată anticipată pentru perioada actuală. Astfel, angajamentele pentru fondurile structurale 2009 cresc cu 2,5% ridicându-se la un total de 48 413,9 milioane € în vreme ce dispozițiile privind plățile scad cu 13,9%, ajungând la 34 914,1 milioane €.

Necesitatea de a menține disciplina bugetară și declinul paneuropean al investițiilor publice au pus accentul în prezent pe nevoia de a crea condițiile necesare pentru:

Ø elaborarea de programe în vederea unei rate nete de creare de locuri de muncă;

Ø abordarea problemei excluziunii sociale;

Ø dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere.

În acest moment, Comisia Europeană ne spune(2) că pentru perioada 2007-2013 se așteaptă o rată brută de creare a unui număr de 775 000 de locuri de muncă, în conformitate cu obiectivul „Convergență” și cu obiectivul „Competitivitate și ocuparea forței de muncă”.

Această abordare va fi etalonul pentru măsurarea succesului politicii regionale în timpul evaluării la jumătatea perioadei care va avea loc în anul 2009 și proiectul pilot planificat trebuie considerat în contextul rezolvării problemei excluziunii sociale.

În 2009, Comisia supraveghează perioada de programare 2000-2006 și încheierea programelor și proiectelor, precum și impactul politicii în această perioadă. Ni se transmite că în perioada de referință regiunile care fac parte din obiectivul FEDR 1, cât și cele care fac parte din obiectivul FEDR 2 au avut rezultate bune în ceea ce privește țintele de creștere și convergență. În special PIB-ul regiunilor care fac parte din Obiectivul 1 a crescut de la 64% din media UE 15 în 1995 la 70% în 2003.

Ca și în 2008, repartizarea creditelor de angajament pentru exercițiul 2009 este provizorie și se bazează pe datele istorice din perioada de programare 2000-2006. Cu toate acestea, Comisia Europeană este în mod clar singura instituție care are acces la informațiile necesare pentru a evalua toate exigențele bugetare și, din acest motiv, raportorul pentru aviz propune ca orice modificări nejustificate introduse de Consiliu în proiectul de buget să fie imediat rectificate de Parlament.

În conformitate cu practica stabilită, suma totală alocată pentru fiecare an este angajată la începutul anului lăsând o posibilitate mică sau chiar deloc ca Parlamentul să propună proiecte-pilot. Raportorul pentru aviz cunoaște numeroasele activități prin care Comisia Europeană și statele membre se angajează în favoarea grupurilor dezavantajate și în special în favoarea populației de etnie romă. Totuși, raportorul pentru aviz cunoaște, de asemenea, nivelul relativ scăzut de eficiență și lipsa unei coordonări la nivel paneuropean în ceea ce privește activitățile destinate integrării acestor populații.

Strategia UE pentru dezvoltare regională a stabilit mai multe politici orizontale. Dezvoltarea comunităților de etnie romă este una dintre cele mai importante în această direcție. Subliniată în toate cadrele naționale strategice din Uniune, există în ceea ce privește această chestiune specifică o abordare mai mult sau mai puțin orizontală. În același timp, lipsesc coordonarea strategică și schimburile de experiență și de bune practici între statele membre; deși fiecare țară care abordează aspectele dezvoltării comunității rome are propriul caracter specific, miezul problemei rămâne același.

Prin urmare, scopul proiectului pilot este de a realiza o nouă abordare pentru formarea și educarea comunităților rome începând cu copiii preșcolari, prin continuarea educației tinerelor mame până la formarea și educarea adulților. Proiectul pilot se va baza pe înțelegerea curentă a problemelor comunităților rome din Uniunea Europeană punând accentul pe întregul spectru complex și de sinergii al celor mai bune proceduri în acest sens. În opinia raportorului pentru aviz acest lucru poate fi realizat numai prin crearea unei abordări paneuropene, bine coordonate.

În final și pentru a obține o marjă foarte mică disponibilă în mod excepțional în pachetul de asistență tehnică, am propus reducerea cuantumului creditelor disponibile în linia bugetară corespunzătoare (13.03.20) prin transferarea sumei de 5 milioane € către o nouă linie bugetară care va fi creată, având titlul:

Proiect-pilot: Activități paneuropene privind metodele de integrare pentru populația de etnie romă și coordonarea acestora.

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   consideră că sumele destinate politicii regionale înscrise în proiectul preliminar de buget corespund necesităților Uniunii în eforturile acesteia de a reduce discrepanțele regionale și de a realiza obiectivele de la Lisabona și Göteborg; prin urmare, solicită ca toate liniile bugetare din PPB să fie menținute sau, atunci când este necesar, reinstituite;

2.   își exprimă îngrijorarea cu privire la reducerea importantă, față de 2008, a creditelor de plată alocate secțiunii privind fondurile structurale și așteaptă efectuarea de către Comisia Europeană a unei noi analize a situației inițiale;

3.   constată, cu toate acestea, că în cele două linii bugetare din PPB privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), care privesc în special obiectivul de competitivitate regională și ocuparea forței de muncă și obiectivul de cooperare teritorială europeană, angajamentele sunt mai mici comparativ cu 2008; subliniază importanța acordării unor resurse adecvate acestor obiective care stau la baza dezvoltării regionale; solicită, prin urmare, creșterea nivelului acestor credite de angajament cel puțin până la nivelul din PPB 2008, ținând cont și de rata anuală a inflației;

4.   subliniază dorința Parlamentului de a se acorda o atenție deosebită în cadrul proiectului de buget general 2009 întreprinderilor mici și mijlocii, precum și microîntreprinderilor, având în vedere rolul pe care acestea îl au în dezvoltarea regională;

5.   solicită Comisiei să inițieze un proiect pilot pentru a testa o nouă abordare a formării și educării comunităților roma, începând cu copii preșcolari, continuând cu educația ulterioară a tinerelor mame, inclusiv educarea și formarea adulților, permițând astfel membrilor comunității roma să fie autosuficienți în cadrul dezvoltării lor; recomandă ca proiectul pilot să se bazeze pe înțelegerea actuală a problemelor comunității roma din cadrul Uniunii Europene și să pună accentul pe întregul spectru complex și de sinergii al celor mai bune proceduri în acest sens;

6.   îndeamnă Comisia să pună în practică un proiect-pilot destinat popularizării politicii regionale europene și a învățămintelor acesteia în țările terțe prin organizarea unor manifestări internaționale, crearea unor rețele de actori regionali și locali, crearea de proiecte comune și de noi parteneriate regionale, precum și schimbul de bune practici; consideră că acest proiect-pilot ar face posibilă promovarea valorilor Uniunii Europene și a politicii de coeziune prin intermediul acestor instrumente de dialog regional; recomandă Comisiei să colaboreze cu Forumul global al asociațiilor regionale (FOGAR) și cu UCLG (Orașele și Administrațiile Locale Unite) pentru a garanta complementaritatea și sinergia acțiunilor lor respective în acest domeniu;

7.   invită Comisia să pună în practică un proiect pilot vizând dezvoltarea unui program „Erasmus al aleșilor locali” care să contribuie la schimburile de bune practici în domeniul guvernanței și să declanșeze astfel un proces continuu de învățare destinat tuturor persoanelor implicate, în special aleșilor din administrațiile regionale și locale; în acest sens, recomandă înscrierea politicilor la nivel regional și urban într-o strategie de dezvoltare integrată, care nu este totuși posibilă decât prin îmbunătățirea guvernanței.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

2

2

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Petru Filip, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Jim Higgins, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Grazia Pagano, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Andrzej Jan Szejna, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Brigitte Douay, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eleonora Lo Curto, Zita Pleštinská, Iuliu Winkler

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

 

(1)

Consiliul European din decembrie 2005

(2)

SEC(2008)514, p. 42 .


AVIZ al Comisiei pentru agricultură Şi dezvoltare rurală (07.10.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Kyösti Virrankoski

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  constată că de departe cea mai mare parte din marja globală de 2 638 000 000 EUR din proiectul preliminar de buget, și anume suma de 2 027 000 000 EUR, provine din marja cheltuielilor privind piața și a plăților directe de la rubrica 2 (primul pilon al politicii agricole comune – PAC);

2.  își exprimă preocuparea cu privire la diferența dintre creditele de angajament și cele de plată pentru dezvoltarea rurală, care a fost de 25 % în 2007, 30 % în 2008, iar pentru 2009 s-a propus a fi de 30 %; solicită, prin urmare, Comisiei să realizeze o previziune a deblocărilor de credite pentru 2009 și pentru întreaga perioadă financiară 2007-2013 și o previziune a problemelor privind compensarea acumulării supraestimărilor care sunt încă nerezolvate (în prezent nivelul RAL aferent dezvoltării rurale este de aproape 9 000 000 000 EUR) la sfârșitul perioadei financiare 2007-2013, din moment ce nivelul maxim al plăților în conformitate cu anexa I la Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) scade de la 1,06 % din venitul național brut în 2007 la 0,94 % din venitul național brut în 2013;

3.  invită, prin urmare, Comisia să asigure o gestionare rapidă și un calendar mai rapid și mai eficient de modificare și de actualizare a programelor de dezvoltare rurală, ca urmare a eventualelor modificări ale regulamentului prevăzut în cadrul „Bilanțului de sănătate al PAC”;

4.  amintește că scopul principal al PAC este să garanteze stabilitatea pieței, siguranța aprovizionării și prețuri rezonabile pentru consumatori și, prin urmare, invită Consiliul și Comisia să prevadă în bugetul 2009 mijloacele necesare pentru a face față noilor necesități apărute ca urmare a actualei crize a alimentelor, în special un acces mai ușor la alimente pentru persoanele cele mai defavorizate, care suferă cel mai mult din cauza acestei crize;

5.   subliniază importanța elaborării și consolidării programelor europene vizând alimentația sănătoasă, cum ar fi programele privind laptele și fructele destinate școlarilor;

6.   reamintește Rezoluția sa din 19 iunie 2008 referitoare la viitorul sectorului ovinelor și caprinelor în Europa(2), în care invita Consiliul și Comisia să ofere un sprijin financiar suplimentar producătorilor europeni de carne de oaie și de capră, precum și de lapte, pentru a dezvolta în UE un sector al ovinelor și caprinelor dinamic, independent, competitiv și orientat către consumatori;

7.   consideră că Acordul interinstituțional menționat trebuie respectat în cazul creării unui mecanism de reacție rapidă la creșterea prețurilor produselor alimentare în țările în curs de dezvoltare; insistă că instituirea unui asemenea mecanism necesită modificarea Acordului interinstituțional, prin transferarea sumelor necheltuite de la rubrica 2 la rubrica 4; subliniază că o astfel de modificare a Acordului interinstituțional poate fi realizată la timp dacă există un consens între instituții; este îngrijorat de creșterea semnificativă a prețurilor la îngrășăminte și se așteaptă ca achiziționarea preconizată de îngrășăminte cu ajutorul fondurilor aferente mecanismului susmenționat să amplifice această tendință;

8.   subliniază importanța transparenței în cadrul lanțurilor de producție și de distribuție din agricultură și sectorul alimentar și invită Comisia să instituie un sistem de monitorizare a acestora;

9.   subliniază că o modulare suplimentară prevăzută în contextul „Bilanțului de sănătate al PAC”, care transferă fonduri de la Fondul european de garantare agricolă (FEGA) la Fondul european agricol de dezvoltare rurală (FEADR), ar duce la creșterea cuantumului necesar pentru cofinanțarea națională; solicită Comisiei să monitorizeze cu atenție eventuala programare a acestor fonduri în statele membre și subliniază că majorarea fondurilor din partea UE antrenează cofinanțarea de către statele membre; atrage atenția că acest lucru nu trebuie să ducă la o reducere a cofinanțării în programele operaționale existente;

10. încurajează Comisia să instituie, în cadrul FEADER și în conformitate cu angajamentele UE în baza Tratatului internațional privind resursele fitogenetice pentru alimentație și agricultură, o bancă publică europeană de date și resurse pentru soiurile de plante tradiționale, care va permite ONG-urilor și instituțiilor din sectorul public și din cel privat să înființeze, alături de băncile de gene naționale ale statelor membre, o rezervă comună de sămânță pentru soiurile de plante tradiționale care sunt deosebit de valoroase în vederea conservării biodiversității în agricultură și a producerii de alimente de calitate;

11. subliniază, din nou, poziția sa în favoarea creării unui fond de restructurare în favoarea sectorului laptelui, în scopul sprijinirii acestuia să se adapteze la noua conjunctură, pe fondul unei posibile aboliri progresive a sistemului de cote - în special în regiunile defavorizate și sensibile;

12.     solicită insistent Consiliului și Comisiei să mărească bugetul pentru tinerii agricultori, deoarece acest grup se confruntă cu provocări noi considerabile (de exemplu combaterea schimbărilor climatice și menținerea producției de alimente în Uniune) și este de mulți ani în scădere, de exemplu prin majorarea creditelor pentru educație, rețelele de formare profesională și programele de schimburi pentru tinerii agricultori sau prin consolidarea instrumentelor pentru tinerii agricultori din cadrul programului de dezvoltare rurală;

13. solicită instituirea unui proiect-pilot de evaluare a costurilor pentru agricultori cauzate de respectarea standardelor comunitare în domeniul mediului, al bunăstării animalelor și al siguranței alimentare, precum și de evaluare a costurilor pentru agricultori aferente gestionării bunurilor publice, cum ar fi conservarea peisajelor prin intermediul activităților agricole;

14. solicită majorarea semnificativă a creditelor alocate programului de distribuire de fructe în școli;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

7.10.2008

Rezultatul votului final

+: 32

–: 0

0: 1

 

Membri titulari prezenți la votul final

Vincenzo Aita, Peter Baco, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanți prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Astrid Lulling, Maria Petre, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Vicente Miguel Garcés Ramón, Bernard Wojciechowski

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

Texte adoptate la această dată, P6_TA(2008)0310.


AVIZ al Comisiei pentru pescuit (9.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Emanuel Jardim Fernandes

Introducere

Cu excepția cercetării din domeniul pescuitului, toate activitățile din domeniul afacerilor maritime și din domeniul pescuitului sunt realizate integral în cadrul rubricii 2 „Conservarea și gestionarea resurselor naturale”. Se utilizează două instrumente principale: (a) Fondul european pentru pescuit (FEP) și (b) așa-numitul „al doilea instrument” care include toate celelalte acțiuni legate de Politica comună în domeniul pescuitului (PCP), inclusiv acțiunile internaționale din acest domeniu și dreptul mării. PPB 2009 include, de asemenea, o acțiune pregătitoare și un proiect-pilot care vizează demararea politicii maritime europene.

Pentru FEP, Comisia propune 631,7 milioane EUR în credite de angajament și 561,1 milioane EUR în credite de plată, ceea ce reprezintă +3,1% și, respectiv, + 24,5% față de bugetul 2008. Creșterea relativ semnificativă a plăților se explică în special prin faptul că bugetul 2008 a fost marcat de niveluri scăzute ale plăților, toate avansurile fiind deja incluse în bugetul 2007. Pentru PPB 2009, creditele de plată propuse vizează noile programe ale FEP pentru 2007-2013 și regularizarea angajamentelor restante de la liniile care făceau parte din programele pentru 2000-2006 ale Fondurilor structurale [finalizarea Instrumentului financiar de orientare a pescuitului (IFOP)].

Pentru PCP s-a propus un total de 297,8 milioane EUR în credite de angajament și 269,3 milioane EUR în credite de plată. Aceste sume reprezintă o scădere de 6%, respectiv, 11% față de 2008. Scăderea reflectă eforturile Comisiei de a ajusta creditele bugetare la execuția reală din ultimele exerciții. La aceste cifre au fost adăugate 5,7 milioane EUR pentru Agenția Comunitară pentru Controlul Pescuitului (ACCP). Comparativ cu 2008, această sumă reprezintă o scădere medie de 23% pentru toate titlurile aferente ACCP.

Cheltuielile pentru activitățile internaționale (194,3 milioane EUR atât în credite de angajament, cât și în credite de plată) scad cu 8% față de 2008. Această scădere se datorează în principal renegocierii și ajustării sumelor aferente mai multor acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului încheiate cu țări terțe și unor nevoi mai reduse în ceea ce privește contribuțiile neobligatorii la organizațiile internaționale de pescuit. Cea mai mare parte a creditelor sunt destinate finanțării acordurilor de pescuit în vigoare. Pentru reînnoirea unora dintre acordurile de pescuit în vigoare care expiră în curând și pentru încheierea unor noi acorduri în curs de negociere, s-a alocat suma de aproximativ 29 de milioane EUR, înscrisă în rezerve. Restul este destinat să asigure participarea Comisiei la mai multe organizații internaționale și regionale din domeniul pescuitului, precum și lucrărilor de pregătire necesare în acest sens.

Comentarii

Creditele totale alocate pescuitului în PPB 2009 asigură continuitatea cu exercițiul financiar anterior, iar această stagnare ar trebui considerată a fi un element negativ, având în vedere faptul că bugetele anterioare reprezentau deja minimul necesar pentru acțiunile pe care administrațiile publice trebuie să le realizeze pentru a aplica o politică comunitară maritimă și de pescuit coerentă cu resursele necesare pentru o politică eficientă.

Pentru industria pescuitului, presiunea economică exterioară sporită generată de creșterea prețurilor carburanților se adaugă presiunilor create de capacitatea excedentară a flotei și de erodarea bazei de resurse prin pescuitul intensiv. În domeniul pescuitului, la prețurile actuale, se estimează că peste 30% din valoarea capturilor de pește din UE o reprezintă costul carburanților. Această creștere îi afectează într-o mai mare măsură pe unii operatori, în special pe operatorii de traulere, pentru care costul carburanților poate reprezenta până la 50% din venituri. În schimb, în ultimii ani prețul peștelui a stagnat sau chiar a scăzut, ceea ce a cauzat pierderi substanțiale pentru acest sector și probleme sociale critice pentru pescari în general.

Deși Comisia propune restructurarea sectorului pescuitului în funcție de situația macroeconomică actuală, sunt necesare măsuri concrete pentru a se asigura supraviețuirea celor mai vulnerabile sectoare ale flotei europene, ținând seama, în același timp, de repercusiunile economice și sociale. În acest context, este necesar un sprijin suplimentar care să se transpună în asistență oferită pescarilor în cursul restructurării acestui sector și în prețuri excepționale la carburanți.

Acest sprijin ar trebui oferit în cadrul PCP prin majorarea creditelor de angajament și de plată, noi măsuri de natură socială și alte măsuri excepționale vizând restructurarea flotei de pescuit, reducerea prețurilor și a dependenței de carburanți, acordarea de asistență socială sporită pescarilor, reducerea efectelor acestui sector asupra mediului și a dependenței sale de carburanți și garantarea unui preț just pentru capturile pescarilor. Raportorul pentru aviz consideră că astfel de măsuri extraordinare ar trebui să intensifice inovarea în acest sector și să le permită pescarilor să se adapteze la restructurarea sectorului, fiind absolut esențiale într-o perioadă excepțională ca cea pe care o traversăm.

PPB-ul prezentat de Comisie pentru 2009 reduce cu 3,1% creditele alocate postului destinat cofinanțării măsurilor de control desfășurate de statele membre pe motiv că acest post nu a fost utilizat integral în exercițiul anterior și că în 2008 urmează să fie executate programe specifice de asistență tehnică.

Pe viitor această reducere ar putea fi folosită ca o scuză pentru o gestionare nesatisfăcătoare de către țările care nu alocă resurse suficiente pentru consolidarea controalelor din domeniul pescuitului, o competență la care nu vor să renunțe, deși nu acordă suficientă atenție îndeplinirii satisfăcătoare a sarcinilor lor, în ciuda faptului că acest lucru constituie o obligație legală. În plus, reducerea contravine Raportului special al Curții de Conturi nr. 7/2007(1), care subliniază faptul că statele membre trebuie să conceapă instrumente analitice de programare și monitorizare pentru activitățile lor de inspecție pentru a putea asigura o presiune generală de control adecvată și utilizarea optimă a resurselor.

Având în vedere caracteristicile lor specifice, regiunilor ultraperiferice trebuie să li se acorde o atenție specială pentru a contracara dezavantajele semnificative determinate de izolarea și de condițiile lor naturale. Consiliul a aprobat pentru 2008 un mecanism de asistență financiară care se ridică la 15 milioane EUR, în ciuda faptului că Parlamentul European a votat o sumă de 17 milioane EUR; prin urmare, suma votată de PE va trebui reinstituită. Cadrul legal actual va trebui, de asemenea, să fie adaptat pentru a reflecta această creștere.

Politica maritimă reprezintă unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii. Obiectivul este asigurarea convergenței dintre diversele inițiative din domenii precum transportul maritim, turism, pescuit, mediu, conservarea resurselor naturale și cercetare și dezvoltare pentru a produce un efect multiplicator în vederea dezvoltării unei politici maritime a Uniunii Europene.

Este nevoie să se pregătească terenul pentru dezvoltarea acestei noi politici integrate privind mediul marin. Acest lucru implică disponibilitatea resurselor financiare corespunzătoare pentru a lansa inițiative de pregătire care să continue activitățile deja demarate în cadrul Acțiunii pregătitoare în domeniul politicii maritime și a Proiectului-pilot intitulat „Relaționare și bune practici în politica maritimă”. Prin urmare, faptul că posturile bugetare corespondente au fost înscrise în bugetul 2009 este binevenit; astfel, aceste inițiative nu vor fi blocate în 2009.

În acest context, raportorul pentru aviz își exprimă îngrijorarea față de faptul că este posibil ca politica maritimă a UE să se dezvolte în detrimentul domeniilor care constituie o prioritate în prezent în cadrul PCP din punctul de vedere al finanțării de la buget. Cele 6 milioane EUR alocate pentru cel de-al doilea an de aplicare a acțiunii pregătitoare (4,1 milioane EUR) și a proiectului-pilot (1,9 milioane EUR) nu sunt suficiente pentru a acoperi toate aspectele lansării unei noi politici maritime a Uniunii Europene. Pe viitor va fi nevoie de o finanțare adecvată în cadrul mai multor linii bugetare.

SUGESTII

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru buget, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută propunerile de buget pentru pescuit și pentru politica maritimă pentru 2009, în ciuda faptului că resursele prevăzute în cadrul perspectivelor financiare 2007-2013 nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile sectorului pescuitului în această perioadă în care industria de resort se confruntă cu o criză profundă, continuă, caracterizată de creșterea costurilor, în special la carburanți, capturi mai mici și venituri mai reduse;

2. salută, de asemenea, pachetul de măsuri prezentat de Comisie pentru a ajuta pescarii să facă față crizei provocate de creșterea prețului combustibililor și solicită acesteia să prezinte cât mai curând posibil instrumentul financiar ad hoc sau mecanismul ales în cele din urmă, care să asigure resursele necesare în cazul în care reprogramarea FEP de către statele membre se dovedește a fi insuficientă, conform Comunicării Comisiei privind încurajarea adaptării flotelor de pescuit din Uniunea Europeană la consecințele economice ale creșterii prețurilor combustibililor (COM(2008)0453);

3. consideră că un proiect-pilot pentru crearea unui observator al prețurilor de pe piață ar trebui inclus în bugetul pentru 2009 în scopul de a contribui la analiza politicii de stabilire a prețurilor în întregul lanț valoric al produselor pescărești;

4. salută faptul că bugetul 2009 prevede în continuare fonduri pentru Acțiunea pregătitoare în domeniul politicii maritime și pentru proiectul-pilot intitulat „Relaționare și bune practici în politica maritimă” și că, astfel, aceste inițiative nu vor fi blocate în 2009;

5. își exprimă îngrijorarea față de reducerea creditelor destinate să cofinanțeze măsurile de control întreprinse de statele membre; consideră că PCP poate fi realizată în mod adecvat doar dacă statele membre respectă integral dispozițiile privind controalele în domeniul pescuitului;

6. consideră că Comisia trebuie să asigure asistența tehnică, logistică și financiară necesară pentru a permite țărilor în curs de dezvoltare să pună în aplicare regimul de certificare a capturii recent convenit, astfel cum prevede Regulamentul Consiliului nr. .../2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat;

7. își exprimă îngrijorarea față de faptul că este posibil ca UE să dezvolte o nouă politică maritimă în detrimentul domeniilor care constituie o prioritate în prezent în cadrul PCP din punctul de vedere al finanțării de la buget; fondurile propuse nu sunt suficiente pentru a acoperi toate aspectele lansării unei noi politici maritime a Uniunii Europene; pe viitor, o astfel de politică va necesita o finanțare adecvată, în cadrul mai multor linii bugetare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

8.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22                              

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Struan Stevenson, Margie Sudre, Cornelis Visser, Stavros Arnaoutakis, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Emanuel Jardim Fernandes, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Elspeth Attwooll, Philippe Morillon, Marie-Hélène Aubert, Pedro Guerreiro

Membri supleanți prezenți la votul final

Colm Burke, Eleonora Lo Curto, Ole Christensen, Teresa Riera Madurell, Jan Mulder, Josu Ortuondo Larrea, Kathy Sinnott, Thomas Wise

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Salvador Domingo Sanz Palacio

(1)

Raportul special nr. 7/2007 privind sistemele de control, de inspecție și de sancțiuni în ceea ce privește normele de conservare a resurselor halieutice comunitare, însoțit de răspunsurile Comisiei. JO C 317, 28.12.2007.


AVIZ al Comisiei pentru cultură Şi educaŢie (11.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare pentru aviz: Helga Trüpel

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Generalități

Comisia pentru cultură și educație este responsabilă de liniile bugetare de la rubrica 1a „Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă”, rubrica 3b „Cetățenie” și rubrica 5 „Administrație”. În proiectul preliminar de buget (PPB), prezentat de Comisie, acestea reprezintă titlurile 9, 15, 16, 25 și 26.

Pentru 2009, plafonul global propus pentru creditele de angajament (CA) este de 136 211 milioane EUR și reprezintă 1,05% din venitul național brut (VNB) al UE-27, iar plafonul pentru creditele de plată (CP) corespunde unui procentaj de 0,95% din VNB. Proiectul preliminar de buget adoptat de Comisie pentru 2009 prevede angajamente de 134 394,9 milioane EUR, ceea ce reprezintă o creștere de 3,1% față de 2008. Acest lucru lasă o marjă de 2 638,1 milioane EUR. În ceea ce privește principalele rubrici de interes pentru Comisia pentru cultură și educație, rubrica 1a are o marjă de 82 milioane EUR, iar rubrica 3b dispune de o marjă de 22,3 milioane EUR (rubrica 2 „Conservarea și gestionarea resurselor naturale” are marja cea mai mare: 2 113,3 milioane EUR).

Proiectele-pilot și acțiunile pregătitoare reprezintă două dintre instrumentele care dau o anumită flexibilitate bugetului și care pot fi utilizate de Parlament. Cu toate acestea, există limite stricte pentru propunerea de proiecte-pilot și de acțiuni pregătitoare. Regulamentul financiar prevede că, pentru un proiect-pilot, creditele de angajament corespunzătoare pot fi înscrise în buget pentru cel mult două exerciții financiare succesive. Acestea nu pot depăși 40 milioane EUR în fiecare exercițiu financiar. Acțiunile pregătitoare noi nu pot depăși 50 milioane EUR în fiecare exercițiu bugetar, iar cuantumul total al creditelor angajate efectiv pentru acțiunile pregătitoare nu poate depăși 100 milioane EUR.

Programele din domeniul culturii, educației și audiovizualului sunt puse în aplicare în cadrul diferitelor structuri de gestionare care implică, în diferite grade, DG-uri ale Comisiei, agenții naționale și agenția executivă. Trebuie observat faptul că, în timp ce cheltuielile administrative ale Comisiei și subvențiile pentru agenția executivă sunt clar specificate în buget, contribuțiile financiare la funcționarea agențiilor naționale sunt preluate din bugetul operațional al secțiunilor programelor pe care le gestionează și, prin urmare, sunt mai puțin vizibile.

Ca observație generală, raportorul se va asigura că, în cazul în care Consiliul propune, în proiectul de buget, reduceri la liniile bugetare de care răspunde această comisie, se vor reinstitui sumele inițiale specificate în PPB.

Societatea informațională și media (titlul 09)

Comisia răspunde de o serie de linii bugetare din cadrul titlului 09 „Societatea informațională și media”. Liniile respective au în mare parte legătură cu programul MEDIA 2007. Ele sunt incluse la rubrica 3b din cadrul financiar.

Fondurile operaționale pentru programul MEDIA 2007 (linia bugetară 09 06 01) sunt stabilite la 97,58 milioane EUR în angajamente, ceea ce reprezintă o majorare de 4% față de 2008. Pe lângă sprijinul acordat sectorului audiovizual al UE, contribuie și la sprijinirea măsurilor de educație în domeniul mass-mediei pentru publicul tânăr sensibilizându-l cu privire la patrimoniul audiovizual european.

Parlamentul a votat anul trecut introducerea unei acțiuni pregătitoare pentru punerea în aplicare a unui mecanism de finanțare a mass-mediei pentru țările terțe și a alocat un cuantum total de 2 milioane EUR. Această acțiune ar trebui să favorizeze cooperarea dintre industriile audiovizuale din țările terțe și cele din statele membre. Comisia a demarat deja punerea în aplicare prin publicarea unei cereri de propuneri. Comisia consideră că această acțiune pregătitoare ar putea conduce în viitor la un nou program de finanțare. Pentru a evalua această posibilitate, Comisia a lansat o consultare publică pentru a primi observații și sugestii de la părțile interesate. Cuantumul total de 2 milioane EUR a fost înscris în bugetul 2008. Cu toate acestea, punerea în aplicare a acțiunii (și, prin urmare, efectuarea plăților pentru proiectele finanțate prin această acțiune) poate dura până la 3 ani.

În contextul noii Directive privind serviciile media audiovizuale, se finanțează anumite activități de monitorizare care au legătură cu punerea în aplicare a directivei, inclusiv studii privind pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

Educație și cultură (titlul 15)

Liniile bugetare din cadrul acestui titlu se află fie la rubrica 1a, fie la rubrica 3b din cadrul financiar. Punctele principale sunt programele Învățare pe tot parcursul vieții (de la rubrica 1a), Cultura (3b), Tineret în acțiune (3b), Europa pentru cetățeni (3b) și Erasmus Mundus (1a).

Bugetul operațional al programului Învățare pe tot parcursul vieții înregistrează o majorare a angajamentelor de 7,1% până la 935 milioane EUR. Bugetul programului Cultura crește cu 14,8% la 51,226 milioane EUR, în timp ce programul Tineret în acțiune beneficiază doar de o ușoară majorare de 0,1% a angajamentelor (dar de 15% a plăților) până la 121,106 milioane EUR. Bugetul operațional al programului Europa pentru cetățeni se majorează cu 3,9% până la 7,460 milioane EUR.

Deoarece majoritatea programelor au început în 2007, în afară de Erasmus Mundus, acum se pot vedea primele rezultate clare. Pe baza acestor rezultate, previziunile pentru 2009 pentru programul Învățare pe tot parcursul vieții (15 02 22) înregistrează o intensificare globală a activităților Comenius, Erasmus și Grundtvig, dar o reducere de la 70 000 la 60 000 a subvențiilor pentru mobilitate în cadrul activităților aferente programului Leonardo. Potrivit temeiului juridic, în cadrul programului Leonardo ar trebui să se acorde, până la sfârșitul programului în 2013, 80 000 de subvenții anuale. Nivelul de satisfacție al participanților la program este ridicat (între 75 și 87% dintre participanți au considerat experiența pozitivă).

34 de țări vor lua parte la programul Cultura (15 04 44) începând din 2008. Ca element nou, va fi acordat pentru prima dată un premiu UE pentru muzică.

În ceea ce privește programul Europa pentru cetățeni (15 06 66), Comisia intenționează să instituie treptat un sistem nou de structuri naționale de informare, similare punctelor de contact culturale pentru a îmbunătăți diseminarea și informarea cu privire la program.

În ceea ce privește programul Tineret în acțiune (15 05 55), s-a dovedit că acesta contribuie la activitățile de voluntariat ale tinerilor, la un sentiment mai puternic de solidaritate și de apartenență la cetățenia europeană. Comisia vizează participarea a 120 000 de persoane la proiectele pentru tineret, implicarea a 10 000 de voluntari și sprijinirea a circa 80 de organizații de tineret pe an. Cu toate acestea, raportul final privind programul precedent a concluzionat că s-a ajuns mai greu la tinerii din medii defavorizate.

Programul Erasmus Mundus (15 02 02 05) este programat să expire la sfârșitul lui 2008. În acest moment se negociază programul care îi va succeda, Erasmus Mundus II. Se preconizează intrarea lui în vigoare începând din 2009. Comisia a plasat în rezervă angajamente în valoare de 90,250 milioane EUR pentru a acoperi necesitățile noului program, sumă care corespunde bugetului disponibil în 2008. Cheltuielile administrative pentru noile programe Erasmus Mundus cresc semnificativ (de la 1,530 milioane EUR în 2008 la 2,796 milioane EUR în 2009), în concordanță cu majorarea pachetului financiar al programului pe întreaga perioadă a programului. Temeiul juridic pentru program este încă în curs de adoptare, iar Comisia trebuie să propună o prelungire a mandatului agenției executive astfel încât să acopere și noul program, după care va urma o ajustare a cheltuielilor administrative.

În plus, Comisia a propus o acțiune pregătitoare în domeniul sportului care ar trebui să ajute la pregătirea unui program de finanțare bazat pe experiențele dobândite și pe așteptările existente în lumea sportului. Comisia pentru cultură și educație tocmai a adoptat un aviz prin care solicită o majorare a bugetului la 5 milioane EUR.

Proiectul-pilot privind mobilitatea artiștilor se va încheia în 2008. Cu toate acestea, Comisia propune integrarea conceptului acestuia în programul care succede programul Cultura după 2013.

Comunicare (titlul 16)

Bugetul total, inclusiv cheltuielile administrative, este de 206,7 milioane EUR. Bugetul operațional este de 95,9 milioane EUR și este împărțit în trei activități: comunicare și media; comunicare la nivel local; metode de cercetare și comunicare.

Pentru 2009, Comisia intenționează să își reducă finanțarea la nivel local și cea pentru cercetare pentru a-și spori activitățile de „comunicare și media”. Recent, DG COMM s-a angajat în crearea unui parteneriat media prin instituirea unei rețele de posturi radio și de televiziune care vor transmite programe privind UE. Rețeaua radio a fost creată în 2007 cu cooperarea a 16 posturi radio. Din aprilie 2008, aceasta transmite în 16 limbi, acoperind un public de 12-19 milioane de ascultători pe zi. Opțiunile lingvistice ar trebui să se lărgească treptat astfel încât să acopere în final toate cele 23 de limbi oficiale. Rețeaua de televiziune este încă în construcție. Lansarea sa este prevăzută pentru începutul lui 2009. Se preconizează să atingă un număr de 60 de milioane de telespectatori pe zi. Ideea a declanșat un interes foarte puternic din partea publicului și a televiziunilor comerciale: până în prezent, peste 200 de posturi din întreaga Europă au răspuns apelului Comisiei. Se preconizează ca aceste noi rețele să completeze sprijinul acordat postului de televiziune Euronews. Întrucât acesta din urmă vizează în principal telespectatori bine informați care au deja o anumită deschidere în ceea ce privește știrile internaționale, rețelele de radio și televiziune ar trebui să vizeze cetățeanul de rând care se simte mai conectat la programele naționale. Începând din 2008, aceste două rețele vor emite anual 3 500 de ore de programe europene. Comisia urmărește să acopere un public de 87,5 de milioane de telespectatori și ascultători pe zi față de 40 de milioane în 2007. Pentru a putea elibera fondurile necesare, acțiunile locale și centrele locale de informare sunt nevoite să facă față unor reduceri: se preconizează, așadar, ca circa 25% din bugetul operațional (aproximativ 25 de milioane EUR) să fie realocate în cadrul titlului 16.

Politica de comunicare nu are încă un temei juridic, fapt care constituie un obstacol în calea unor structuri stabile de finanțare. Cu toate acestea, oportunitățile de finanțare ar putea deveni mai transparente pentru potențialii solicitanți.

Comisia intenționează să majoreze de la 8 la 20 numărul așa-numitelor parteneriate de gestionare cu administrațiile statelor membre. Aceste parteneriate constau în proiecte de cooperare care sunt finanțate de Comisie, dar sunt gestionate în parteneriat cu administrația națională și care s-au dovedit a avea un impact util la nivel național.

SUGESTII

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  este hotărât să reinstituie cifrele prezentate de Comisie în proiectul preliminar de buget în domeniile mass-mediei, culturii, cetățeniei, educației și comunicării, în cazul în care Consiliul decide să le reducă;

2.  solicită o majorare mai însemnată pentru programul Tineret în acțiune care s-a dovedit foarte eficient în a ajuta tinerii să își dezvolte un mai bun simț al solidarității și să se simtă mai europeni;

3.  îndeamnă Comisia să continue și să finanțeze și pe viitor Proiectul-pilot privind mobilitatea artiștilor, dat fiind faptul că, cu finanțarea furnizată până în prezent, acest proiect a putut să acopere doar activitățile de cercetare și relaționare care pregătesc terenul pentru activitățile cu adevărat inovatoare care ar putea constitui chiar ele veritabila valoare adăugată a acestui proiect;

4.  salută succesul eforturilor depuse de Comisie pentru crearea unei rețele de televiziune europene care a atras până în prezent peste 200 de societăți interesate, atât publice, cât și comerciale, și recunoaște necesitatea unei finanțări adecvate a unei astfel de rețele;

5.  regretă reducerile de fonduri pentru activitățile de comunicare la nivel local care s-au dovedit la fel de utile în încercarea de a comunica cu cetățenii și care vor fi deosebit de importante pentru perioada premergătoare alegerilor pentru Parlamentul European;

6.  invită DG Comunicare să își integreze diversele activități de subvenționare în cadrul unei structuri mai transparente, eliminând treptat Proiectul privind rețelele pilot de informare și integrând Proiectul-pilot EuroGlobe ca spațiu pentru proiecte experimentale ce combină comunicarea și cultura și consolidează crearea unor spații publice europene;

7.   solicită Comisiei să ia în considerare posibilitatea creării unui buget specific pentru punerea în aplicare a Convenției UNESCO privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, convenție la care UE este parte și, în special, a disponibilizării de fonduri pentru a contribui la Fondul internațional pentru diversitatea culturală, instituit prin articolul 18 al Convenției, statele membre realizând deja acest lucru.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris, Luis Herrero-Tejedor, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Pál Schmitt, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Membri supleanți prezenți la votul final

Slavi Binev, Ignasi Guardans Cambó, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Raimon Obiols i Germà, László Tőkés, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

 


AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 – 2008/2026(BUD))

Secțiunea III – Comisia

Raportoare pentru aviz: Monica Frassoni

SUGESTII

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  ia act de precizarea Comisiei potrivit căreia, în 2006, echivalentul a 833,65 administratori și 244,78 asistenți, repartizați în 10 direcții generale, Serviciul Juridic și Secretariatul General, erau implicați în gestionarea și aplicarea dreptului comunitar; regretă faptul că Comisia nu a putut să dea detalii cu privire la numărul funcționarilor care lucrează doar pe procedurile de încălcare a dreptului comunitar;

2.  ia act, în plus, de afirmația Secretarului General al Comisiei potrivit căreia Comisia nu este în măsură să ofere o sinteză a cheltuielilor cu „o mai bună reglementare”, deoarece cheltuielile referitoare la evaluările de impact, la simplificarea și calitatea legislației și la evaluare sunt repartizate în întregul buget, atât la liniile aferente cheltuielilor de funcționare, cât și la cele aferente cheltuielilor administrative și nu există niciun criteriu de înregistrare în sistemul contabil al Comisiei; evidențiază, cu toate acestea, că în raportul său de examinare din 24 aprilie 2007, Comisia a arătat că 0,5% din personalul său a fost implicat în activitatea de evaluare; solicită Comisiei să ofere informații actualizate și mai detaliate privind acest aspect;

3.  atrage atenția asupra domeniului politic 25 din buget și observă faptul că Comisia propune aceleași cheltuieli ca în 2008 pentru comisia de evaluare de impact (0,2 milioane EUR) și pentru cheltuielile judiciare (4,2 milioane EUR), dar propune o reducere de 35,5% a cheltuielilor aferente codificării dreptului comunitar (2 milioane EUR, față de 3,1 milioane EUR în 2008);

4.  invită Comisia să prezinte rapoarte referitoare la măsurile pe care le-a luat în ultimii ani și la eventualele propuneri viitoare de „ecologizare” a instituției, cum ar fi măsurile de reducere a utilizării de energie, apă și hârtie, a producerii de deșeuri, precum și măsurile privind planurile de mobilitate etc.

5.  atrage atenția asupra planului de acțiune privind dreptul european al contractelor și asupra ediției succinte provizorii al proiectului universitar pentru un cadru comun de referință (PCCR); reamintește că, la sfârșitul anului 2008, colectivul de cercetători va prezenta versiunea finală a PCCR, ce va servi drept bază la elaborarea unui drept european al contractelor de către instituțiile europene și subliniază că este important ca, la momentul respectiv, PCCR să fie disponibil în cât mai multe limbi oficiale, pentru a favoriza, în acest fel, o dezbatere largă privind viitorul dreptului european al contractelor, care să implice oameni politici, juriști și alte părți interesate.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Jacques Toubon

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Renate Weber


AVIZ al Comisiei pentru libertăŢi civile, justiŢie Şi afaceri interne (16.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare: Bárbara Dührkop Dührkop

SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.   ia act cu satisfacție de faptul că majorarea bugetului alocat titlului 18 „Spațiul de libertate, securitate și justiție” pentru exercițiul financiar 2008 este menținută în exercițiul financiar 2009 cu un accent important pe capitolele privind Securitatea și protecția libertăților, Fluxurile de migrație – politica comună în domeniul imigrării și azilului și Solidaritate-frontiere externe, politica în materie de vize și libera circulație a persoanelor; acest lucru reflectă importanța crescândă a domeniului respectiv pentru cetățenii Uniunii;

2.   reamintește că Agenția europeană pentru gestionarea cooperării operaționale la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) joacă un rol tot mai însemnat în gestionarea integrată a frontierelor externe; prin urmare, propune o creștere ulterioară a cheltuielilor de funcționare ale agenției pentru exercițiul financiar 2009; consideră că majorarea bugetului operațional va permite Frontex, de asemenea, să-și realizeze angajamentul de stabilire de misiuni permanente; Parlamentul European va solicita Agenției să prezinte în fața comisiei competente programul de lucru pentru 2009;

3.   dorește să fie informat cu regularitate asupra implementării atât a celei de-a doua generații a Sistemului de Informații Schengen (SIS II) cât și a Sistemului de Informații privind Vizele (VIS), precum și asupra consecințelor bugetare ale acestor sisteme informaționale de mari dimensiuni;

4.   insistă asupra atingerii de către Colegiul European de Poliție (Cepol) a tuturor obiectivelor incluse în programul de lucru pentru 2009 și invită statele membre să se implice mai mult în acțiunile acestuia;

5.   solicită statelor membre să creeze un site internet comun privind viza Schengen pentru a sprijini în continuare aplicarea politicii comune în materie de vize; de asemenea, acest site ar trebui să asigure asistență în îndeplinirea formalităților de acordare a vizei;

6.   invită statele membre să se implice mai mult în activitățile unor agenții precum Frontex și Cepol pentru ca aceste organisme să poată realiza obiectivele stabilite în programul lor de lucru;

7.   consideră că toate agențiile relevante ar trebui să instituie o colaborare mai strânsă și mai structurată în chestiuni de interes comun;

8.   reamintește că în rezoluția sa din 18 iunie 2008 privind persoanele dispărute în Cipru(1) Parlamentul a fost în favoarea acordării unui sprijin financiar suplimentar Comisiei pentru persoane dispărute (CMP) începând cu anul 2009; invită Consiliul să aprobe acest sprijin financiar suplimentar pentru 2009 și invită Comisia nu numai să-și continue demersurile, ci și să potențeze capacitatea (în special operativă), să angajeze mai mulți oameni de știință și să acorde fonduri pentru mai mult echipament;

9.   solicită Comisiei să includă în secțiunea de acțiuni comunitare a programelor de lucru pentru 2009 ale Fondului european pentru refugiați și ale Fondului pentru repatriere o compilație de date pentru a asigura colaborarea și schimbul celor mai bune practici între educatorii de minori din centrele de detenție închise, pentru solicitanții de azil și imigranți;

10. solicită Comisiei să utilizeze sumele suplimentare acordate Fondului european pentru refugiați pentru a identifica și promova măsurile specifice necesare pentru a intensifica activitățile de reinstalare; de asemenea, solicită statelor membre să implementeze prioritățile specifice privind aceste activități prin acordarea de credite suplimentare.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

15.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Kartika Tamara Liotard, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareș-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka.

Membri supleanți prezenți la votul final

Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Sophia in 't Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

Catherine Guy-Quint, Andres Tarand.

(1)

Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0292.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (11.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0309/2008 – 2008/2026(BUD))

Raportor: Costas Botopoulos

SUGESTII

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.   întrucât, în urma rezultatului referendumului din Irlanda din data de 12 Iunie, Consiliul European din 19-20 iunie 2008, a reamintit că scopul Tratatului de la Lisabona este acela de a permite Uniunii extinse să acționeze într-un mod mai eficient și mai democratic și a luat act de desfășurarea procesului de ratificare;

B.    întrucât întregul proces de ratificare a tratatului de la Lisabona, și în special campania desfășurată în Irlanda în vederea referendumului a demonstrat că UE trebuie să își îmbunătățească politica de comunicare, mai ales în vederea viitoarelor alegeri europene din 2009;

C.   întrucât în rezoluția sa privind primele reflecții asupra proiectului preliminar de buget pe 2009(1), Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „reducerile propuse de Comisie pentru câteva linii bugetare din care sunt finanțate activități de comunicare, în special în contextul sarcinilor și noilor provocări din acest domeniu care vor apărea în 2009, cum ar fi alegerile europene sau posibila intrare în vigoare a Tratatului de la Lisabona”,

1.    subliniază necesitatea unei mai mari implicări a societății civile în dezbaterea europeană, precum și a dezvoltării continue și ample a politicii de comunicare destinată familiarizării cetățenilor UE cu procesul de elaborare a politicilor UE și cu programele desfășurate de către aceasta; subliniază, totuși, că aceste activități presupun un sprijin financiar suplimentar;

2.    ia act de faptul că, deși proiectul preliminar de buget pentru 2009 prevede o creștere a creditelor de angajament de 2,8% comparativ cu bugetul din 2008, suma indicată la rubrica 3b (Cetățenia europeană) a fost redusă cu aproape 30%; consideră că o astfel de reducere este regretabilă pentru acest domeniu de politici și subliniază, prin urmare, că sumele trebuie majorate substanțial și folosite în mod optimal;

3.    își exprimă satisfacția că în 2008 a intrat în vigoare un nou instrument pentru finanțarea fundațiilor politice la nivelul UE și că mai multe fundații europene au fost deja înființate; invită Comisia să facă eforturi pentru a facilita activitățile fundațiilor în materie de cercetare si educație politică în fazele lor de început;

4.    recomandă majorarea fondurilor disponibile pentru partidele politice europene pentru a revigora dezbaterea politică paneuropeană și pentru a pregăti drumul către un spațiu european al mediilor de comunicare și al partidelor politice, mai ales având în vedere alegerile europene din iunie 2009;

5.    se angajează la finalizarea și finanțarea adecvată a centrului pentru vizitatori și a canalului de televiziune prin internet, precum și la o orientare a activităților acestora în 2009, care să conducă la creșterea interesului cetățenilor pentru programele UE în general și alegerile europene în special;

6.    reamintește că programele de comunicare, precum programul PRINCE, sunt esențiale pentru o mai mare sensibilizare a cetățenilor cu privire la avantajele apartenenței la UE și pentru încurajarea unei cooperări mai strânse între Comisie și statele membre; insistă, prin urmare, asupra faptului că fondurile ce urmează a fi alocate în 2009 trebuie să țină cont de provocările suplimentare pe care le presupune un an electoral și o reformă instituțională.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

10.9.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

14

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean-Luc Dehaene, Maria da Assunção Esteves, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, Riccardo Ventre, Andrzej Wielowieyski

Membri supleanți prezenți la votul final

Graham Booth, Costas Botopoulos, Panayiotis Demetriou, Klaus Hänsch, Roger Helmer, Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz

(1)

Texte adoptate, P6_TA-PROV(2008)0335.


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen (10.9.2008)

destinat Comisiei pentru bugete

referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009

(C6-0000/2008 - 2008/2026(BUD))

Secțiunea III - Comisia

Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea între sexe recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. îndeamnă Comisia să-și intensifice eforturile pentru a realiza un progres mai rapid în aplicarea generală a principiului integrării dimensiunii de gen în buget, ca modalitate esențială de promovare a egalității între bărbați și femei; salută disponibilitatea Comisiei de a aplica în mod sistematic o integrare a dimensiunilor de gen în procesul bugetar; așteaptă studiul de fezabilitate privind integrarea dimensiunii de gen și solicită Comisiei să întreprindă acțiuni în baza concluziilor impuse în procesul bugetar al UE;

2. dezaprobă concentrarea finanțării programelor multianuale de către Comisie și îndeamnă Comisia să adopte niveluri de angajament în concordanță cu nivelul mediu prevăzut în cadrul financiar multianual, și îndeosebi:

- subliniază faptul că, deși în 2009 angajamentele pentru secțiunea 5 „Egalitatea între femei și bărbați” a programului PROGRESS (postul 04 04 01 05) au atins nivelul de 12%, angajamentele și plățile globale pentru perioada 2007-2009 se cifrează între 11,1% și 11,2%, fiind inferioare celor 12% alocate secțiunii 5; în plus, creditele totale pentru programul PROGRESS se situează sub nivelul mediu multianual; prin urmare îndeamnă Comisia să ia măsuri, astfel încât aceste valori, mai ales cele din secțiunea 5, să fie în conformitate cu Decizia 1672/2006/CE(1) și cu aplicarea orizontală a egalității în cazul celorlalte patru sectoare ale Programului PROGRESS: ocuparea forței e muncă, protecție socială și integrare socială, condiții de muncă, nediscriminare și diversitate;

- ia act de faptul că programul Daphne III (Combaterea violenței, postul 18 04 07) nu a beneficiat pe deplin de suplimentarea bugetului său, prin urmare îndeamnă Comisia să crească nivelul angajamentelor în conformitate cu nivelul mediu prevăzut în pachetul financiar destinat programelor multianuale (116,85 milioane EUR pentru 2007-2013, Decizia nr. 779/2007/CE(2)); invită Comisia să evalueze bugetul alocat resurselor umane responsabile de evaluarea proiectelor, în vederea creșterii eficienței programului;

- invită Comisia să îndemne statele membre să utilizeze mai mult Fondurile structurale, în cadrul Fondului Social European, ca mijloc de promovare a egalității între femei și bărbați;

3. regretă lipsa de eficiență a Comisiei în recrutarea directorului Institutului european pentru egalitatea între bărbați și femei înființat prin Regulamentul (CE) nr. 1922/2006(3) din 20 decembrie 2006; consideră că gradul AD13 este suficient pentru conducerea acestui institut și că creșterea gradului postului de director ar putea afecta mai degrabă femeile decât bărbații (prin diminuarea progresivă a proporției de femei cu grad foarte mare), măsură care astfel nu ar fi neutră din punct de vedere al genului; respinge propunerea Comisiei de schimbare a gradului respectiv de la AD 13 la AD 14;

4. solicită o alocare mai echilibrată a liniilor bugetare astfel încât să se evite formarea monopolurile bugetare; subliniază faptul că, la nivel european, activează numeroase asociații eficiente în promovarea șanselor egale între bărbați și femei; în consecință, solicită unificarea liniilor bugetare referitoare la asociațiile de promovare a egalității dintre bărbați și femei la nivel european, pentru a ase asigura că bugetul este accesibil tuturor asociațiilor;

5. solicită lansarea de proiecte pilot în următoarele domenii: solidaritatea între generații, și mai ales între cei care îngrijesc pe alții, contribuția bărbaților la creșterea copiilor și la reconcilierea între viața de familie și cea profesională, recunoașterea muncii neoficiale prestate de femei în cadrul rețelelor intergeneraționale, pentru a reliefa valoarea economică a muncii neoficiale a femeilor;

6. solicită păstrarea liniilor bugetare dedicate dezvoltării politicilor în favoarea tulburărilor de tip DIS (disfazie, dispraxie, dislexie, discalculie sau sindromul deficitului de atenție etc.) și a persoanelor cu dizabilități, luând în considerare mai ales un sprijin mai consistent pentru femeile și bărbații ai căror copii suferă de dizabilități sau de tulburările de tip DIS, precum și pentru procesul de tranziție de la școală la integrarea profesională, a celor care suferă de DIS și a celor cu dizabilități;

7. recunoaște necesitatea acordării de sprijin persoanelor afectate de dizabilitățile și tulburările de tip DIS, începând din copilărie până la integrarea lor socială și profesională; consideră că sprijinul acordat în momentul de față de către Comunitate și statele membre persoanelor care îngrijesc pe cei care sunt afectați de DIS nu este suficient, femeile asumându-și mult mai mult decât bărbații responsabilitățile în această problemă; solicită adoptarea de măsuri adecvate care să garanteze că femeile și bărbații care îngrijesc persoanele afectate de DIS, beneficiază de șanse egale și își exprimă sprijinul pentru proiectul de implementare a finanțării care să garanteze acordarea unui sprijin mai consistent celor care educă sau părinților celor care suferă de DIS, respectând principiul șansele egale pentru femei și bărbați;

8. își exprimă regretul cu privire la faptul că bugetul pentru comunicații nu dispune de instrumente care să permită aplicarea de către DG Comunicații a principiului integrării dimensiunii de gen în buget; subliniază importanța și rolul politicilor comunitare din domeniul comunicațiilor în promovarea problemelor de gen și solicită găsirea unor mijloace financiare adecvate pentru acest tip de acțiune.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

9.9.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anna Záborská

Membri supleanți prezenți la votul final

Gabriela Crețu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Maria Petre

(1)

Decizia nr. 2006/1672/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a unui program comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress (JO L 315, 15.11.2006, p.1).

(2)

Decizia nr. 779/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire pentru perioada 2007-2013 a unui program specific de prevenire și combatere a violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor și de protecție a victimelor și grupurilor aflate în pericol (Programul DAPHNE III) ca parte a programului general „Drepturi fundamentale și justiție” (JO L 173,3.7.2007, p. 19).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1922/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a unui Institut european pentru egalitatea între bărbați și femei (JO L 403, 30.12.2006. p. 9).


PROCEDURĂ

Titlu

Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009, Secțiunea III - Comisia

Referinţe

C6-0309/2008 – 2008/2026 (BUD)

Comisia competentă în fond

  Data anunţului în plen

BUDG23.9.2008

Sesizare pentru aviz - data anunţului în plen

23.9.2008

Raportor(i)

  Data numirii

Jutta Haug

24.1.2008

Raportor(i) substituit (substituiţi)

 

Data definitivării proiectului de buget general de către Consiliu

17.7.2008

Data transmiterii proiectului de buget general de către Consiliu

0.0.0000

Examinare în comisie

13.10.2008

 

 

 

 

Data adoptării

13.10.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

 

Membri titulari prezenţi la votul final

Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, Ville Itälä, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Margaritis Schinas, Nina Škottová, László Surján, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Anne E. Jensen, Ralf Walter, Kyösti Virrankoski, Gérard Onesta, Helga Trüpel, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Nils Lundgren, Sergej Kozlík

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Esther De Lange, Rihards Pīks, Paul Rübig

Membri supleanţi (articolul 178 alineatul (2)) prezenţi la votul final

 

Data depunerii

14.10.2008

Observaţii (date disponibile într-o singură limbă)

...

SCRISOARE RECTIFICATIVĂ

Numărul

Referințe

Data trimiterii

Data anunțării în plen

1/2009

SEC(2008)2435

10.9.2008

0.0.0000

Ultima actualizare: 15 octombrie 2008Notă juridică