Postup : 2007/0280(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0415/2008

Předložené texty :

A6-0415/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 14
CRE 13/01/2009 - 14

Hlasování :

PV 14/01/2009 - 4.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0016

ZPRÁVA     ***I
PDF 465kWORD 694k
17. října 2008
PE 407.844v03-00 A6-0415/2008

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti

(KOM(2007)0766 – C6-0476/2007 – 2007/0280(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodaj: Alexander Graf Lambsdorff

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti

(KOM(2007)0766 – C6-0476/2007 – 2007/0280(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0766),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0476/2007),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A6-0415/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1) Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 17. listopadu 2005 o zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany1 vyzval Komisi k vypracování směrnice, která bude zvýšenou měrou přihlížet k bezpečnostním zájmům členských států, dále rozvíjet společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, posílí soudržnost Evropy, zachová charakter Unie jako „civilní mocnosti“ a která kromě vlastních veřejných zakázek na zboží bude upravovat i oblasti, jako je výzkum a vývoj, servisní a opravářské služby, dovybavení a odborná příprava, přičemž v této souvislosti by měla být zvláštní pozornost věnována malým a středním podnikům, které jsou v tomto sektoru silně zastoupeny.

 

_________

1 Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 463.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Postupné vytváření evropského trhu s obranným materiálem je nezbytné pro posílení evropské obranné průmyslové a technologické základny a pro rozvoj vojenského potenciálu nezbytného k provádění evropské bezpečnostní a obranné politiky.

(1) Postupné vytváření evropského trhu s obranným materiálem je nezbytné pro posílení evropské obranné průmyslové a technologické základny a pro rozvoj vojenského potenciálu nezbytného k provádění evropské bezpečnostní a obranné politiky. Výchozí odůvodnění a úvahy k právním předpisům Společenství mají základ v zelené knize Komise ze dne 23. září 2004 o veřejných zakázkách v oblasti obrany (KOM(2004)0608) a konkrétněji jsou rozvedeny ve sdělení Komise ze dne 6. prosince 2005 o výsledcích konzultace o této zelené knize (KOM(2005)0626) a ve sdělení Komise ze dne 7. prosince 2006 o otázkách výkladu týkajících se uplatňování článku 296 Smlouvy na veřejné zakázky v oblasti obrany (KOM2006)0779) a rovněž ve sdělení ze dne 5. prosince 2007 o  strategii pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl (KOM(2007)0764).

Odůvodnění

Úvaha uvedená v bodu odůvodnění č. 1 je výsledkem obsáhlého celoevropského procesu utváření názorů, který by zde měl být vzhledem ke svému významu pro popsaný vývoj stručně shrnut.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Veřejné zakázky na služby, jako jsou například logistické služby, mají potenciál ke snížení nákladů v obranném průmyslu. Lepší dodavatelské řetězce mohou výrazně snížit dopad tohoto odvětví na životní prostředí.

Odůvodnění

Soukromí poskytovatelé služeb, jako např. specialisté na logistiku či modely logistické spolupráce prostřednictvím soukromých finančních iniciativ, mohou velmi výrazně snížit náklady tohoto odvětví a zmírnit jeho dopady na životní prostředí díky účinnějším systémům přepravy, jako je řízení dodavatelských řetězců nejúčinnější kombinací přepravy, skladování a zajišťování informačních toků.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) V zájmu právní jistoty by měla být oblast působnosti této směrnice definována v souladu se seznamem zbraní, munice a válečného materiálu stanoveným rozhodnutím Rady ze dne 15. dubna 1958. Vzhledem k rychlému technickému vývoji a změnám v politice veřejných zakázek na trzích s obranným materiálem by měl být seznam uvedený v tomto rozhodnutí v případě potřeby vykládán pro účely jeho provádění na základě aktuálních technických možností a metod zadávání veřejných zakázek..

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Aktuální výklad seznamu zbraní, munice a válečného materiálu ze dne 15. dubna 1958 lze v případě potřeby nalézt zejména ve Společném vojenském seznamu Evropské unie1, který tvoří základ Kodexu chování pro vývoz zbraní.

 

1 Úř. věst. C 98, 18.4.2008, s. 1.

Pozměňovací návrh  6

Návrh směrnice

Bod odůvodění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Mají-li členské státy používat článek 296 Smlouvy jen v odůvodněných výjimečných případech, Komise požaduje administrativní nástroj, který ji umožní přijímat preventivní opatření před dosažením konečného rozhodnutí v rámci zadávacího řízení, aniž by bylo nutné zahájit postup podle článku 226 Smlouvy. Komise by měla tento nový postup používat pouze tehdy, jedná-li se o naléhavý případ a je-li zjevné, že došlo k nesrovnalostem.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Vzhledem k tomu, že v evropském odvětví obrany je nutné vybudovat nezávislou a konkurenceschopnou technologickou a průmyslovou základnu, mají členské státy nadále pravomoc rozhodnout, zda vyzvou zájemce z třetích zemí. Jestliže veřejní zadavatelé chtějí vyzvat zájemce ze třetích zemí, měli by tak učinit na základě recipročního, nestranného a spravedlivého přístupu na trh.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti často obsahují citlivé informace, které je z bezpečnostních důvodů nutno chránit před nepovoleným přístupem. Ve vojenské oblasti existují v členských státech systémy klasifikace těchto informací. Naproti tomu situace v oblasti nevojenské bezpečnosti je dosti odlišná. Doporučuje se tedy použít koncept, který zohlední různé postupy v členských státech a umožní obsáhnout vojenskou i nevojenskou oblast. V každém případě by zadávání veřejných zakázek v těchto oblastech nemělo případně ohrozit povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 2001/844/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád, nebo rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady.

(10) Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti často obsahují citlivé informace, které je z bezpečnostních důvodů nutno chránit před nepovoleným přístupem. Ve vojenské oblasti existují v členských státech systémy klasifikace těchto informací. Naproti tomu situace v oblasti nevojenské bezpečnosti je dosti odlišná. Doporučuje se tedy použít koncept, který zohlední různé postupy v členských státech a umožní obsáhnout vojenskou i nevojenskou oblast. V každém případě by zadávání veřejných zakázek v těchto oblastech nemělo případně ohrozit povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 2001/844/ES ze dne 29. listopadu 2001, kterým se mění její jednací řád, nebo rozhodnutí 2001/264/ES, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady. Čl. 296 odst. 1 písm. a) Smlouvy dále každému členskému státu umožňuje, aby ve výjimečných a řádně odůvodněných případech vyňal veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti z oblasti působnosti této směrnice.

Odůvodnění

Tento dodatek vyjasňuje, že směrnicí není dotčen čl. 296 odst. 1 písm. a) Smlouvy a že členské státy mohou ve výjimečných a řádně odůvodněných případech nadále používat výjimky stanovené Smlouvou.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Subdodavatelské smlouvy rozšiřují zapojení hospodářských subjektů do plnění veřejných zakázek a vytvářejí příznivé prostředí pro rozvoj malých a středních podniků. Právo uchazeče na zadání části zakázky subdodavateli by bylo vhodné doplnit o možnost, že určitý podíl veřejných zakázek bude třetím stranám zadán na základě doporučení veřejného zadavatele nebo členského státu.

 

Pokud zadavatelé nebo členský stát doporučí, aby uchazeč zadal část veřejné zakázky subdodavateli, a úspěšný uchazeč tohoto doporučení využije, musí být smlouvy o subdodávkách, které tvoří část tohoto podílu, udělovány v souladu s právními předpisy Společenství a na základě transparentní soutěže, aby všechny zainteresované společnosti mohly stejnou mírou využívat výhody subdodavatelství. V ostatních případech je vhodné umožnit zadavatelům nebo členských státům, aby vyžadovali soutěž mezi vybranými subdodavateli, například je-li to odůvodněno strukturou trhu. Současně by nemělo být ohroženo řádné fungování úspěšného dodavatelského řetězce uchazeče. Úspěšný uchazeč se nemusí řídit doporučením zadavatele nebo členského státu, pokud není nalezen žádný podnik, který by mohl plnit smlouvu z hlediska kapacity, ceny nebo kvality podobně jako úspěšný uchazeč.

 

 

Odůvodnění

Pro malé a stření podniky je přístup na trh s obranným materiálem synonymem pro přístup k distribučním řetězcům hlavních dodavatelů. Tato směrnice by měla zajistit intenzivnější hospodářskou soutěž nejen na úrovni hlavních dodavatelů, ale i subdodavatelů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Zadání veřejných zakázek hospodářským subjektům, které se účastnily zločinného spolčení nebo které byly shledány vinnými korupcí nebo podvodem vůči finančním zájmům Evropských společenství, praním peněz nebo financování terorismu, teroristické trestné činnosti nebo trestné činnosti spojené s terorismem, by mělo být vyloučeno. Je-li to vhodné, měli by veřejní zadavatelé od zájemců a uchazečů požadovat, aby předložili patřičné dokumenty, a mají-li pochybnosti o osobní situaci zájemce nebo uchazeče, požádat o spolupráci příslušné orgány daného členského státu. K vyloučení těchto hospodářských subjektů by mělo dojít, jakmile se veřejný zadavatel dozví o rozhodnutí, které se týká takových protiprávních jednání, je vydáno v souladu s vnitrostátním právem a je pravomocné. Pokud vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za tímto účelem, může být nedodržení právních předpisů týkajících se protiprávních dohod v oblasti veřejných zakázek, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení.

(41) Zadání veřejných zakázek hospodářským subjektům, které se účastnily zločinného spolčení nebo které byly shledány vinnými korupcí nebo podvodem vůči finančním zájmům Evropských společenství, praním peněz nebo financováním terorismu, teroristické trestné činnosti nebo trestné činnosti spojené s terorismem, by mělo být vyloučeno. Je-li to vhodné, měli by veřejní zadavatelé od zájemců a uchazečů požadovat, aby předložili patřičné dokumenty, a mají-li pochybnosti o osobní situaci zájemce nebo uchazeče, požádat o spolupráci příslušné orgány daného členského státu. K vyloučení těchto hospodářských subjektů by mělo dojít, jakmile se veřejný zadavatel dozví o rozhodnutí, které se týká takových protiprávních jednání, je vydáno v souladu s vnitrostátním právem a je pravomocné. Pokud vnitrostátní právo obsahuje ustanovení za tímto účelem, může být nedodržení právních předpisů týkajících se protiprávních dohod v oblasti veřejných zakázek, které bylo předmětem pravomocného rozhodnutí nebo rozhodnutí s rovnocenným účinkem, považováno za protiprávní jednání týkající se profesní etiky hospodářského subjektu nebo za vážné pochybení. V některých členských státech se podniky, které samy přijmou nápravná opatření, znovu považují za způsobilé a spolehlivé. Tyto postupy „očištění“ však musí být spojeny s přísnými podmínkami: podniky musí neprodleně přijmout veškerá personální a organizační opatření, která zajistí, že v budoucnu se již protiprávní jednání nebude moci opakovat.

Odůvodnění

Podniky působící v oblasti obrany a bezpečnosti by měly mít možnost obnovit svou spolehlivost tím, že samy přijmou nápravná opatření, jak je tomu obecně podle právních předpisů upravujících veřejné zakázky. Tato opatření poskytnou záruky, že se protiprávní jednání nebude v budoucnu opakovat. Podniky tím také budou motivovány k vypracování a uplatňování interních „pravidel shody“. Má-li být zajištěna spolehlivost uchazečů, měly by se na tyto postupy vztahovat přísné podmínky.

Pozměňovací návrh  11

Návrh směrnice

Bod odůvodění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46a) Aby byla při zadávání určitých veřejných zakázek na citlivých trzích výzbroje a bezpečnostního vybavení zajištěna transparentnost a aby nedocházelo k diskriminaci a zakázky byly vždy řádně zadány podniku, který předloží nejlepší nabídku, musí být v případě zakázek v oblasti působnosti této směrnice možné podat opravný prostředek.

Pozměňovací návrh  12

Návrh směrnice

Bod odůvodění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(46b) Ustanovení o přezkumném řízení mají uchazečům zaručit účinnou právní ochranu. Za tímto účelem je třeba zavést minimální odkladnou lhůtu, během níž je uzavření příslušné smlouvy pozastaveno, a to nezávisle na tom, zda k uzavření smlouvy dochází v okamžiku podpisu dané smlouvy či jindy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti, jejichž předmětem jsou:

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky zboží a služeb, které budou použity k zajištění bezpečnosti Unie nebo jejích členských států, a při nichž se pracuje s citlivými informacemi nebo které tyto informace vyžadují nebo obsahují, a na veřejné zakázky na stavební práce a služby úzce související s těmito dodávkami. Patří sem veřejné zakázky na:

Odůvodnění

Všechny zakázky v oblasti působnosti této směrnice obsahují  citlivé informace. Tato skutečnost by tedy měla být nejlépe uvedena v návětí.

Pozměňovací návrh  14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) dodávky zbraní, střeliva a/nebo válečného materiálu, na které se vztahuje rozhodnutí Rady ze dne 15. dubna 1958, a je-li to vhodné, i veřejné zakázky na stavební práce a na služby úzce související s těmito dodávkami;

a) dodávky zbraní, střeliva a/nebo válečného materiálu, včetně např. seznamu vojenského vybavení, na které se vztahuje rozhodnutí Rady ze dne 15. dubna 1958;

Odůvodnění

Navrhovanou změnou se zpřesňuje oblast působnosti.

Pozměňovací návrh  15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) stavební práce, dodávky a/nebo služby, které se týkají citlivých informací, takové informace vyžadují nebo obsahují a jejichž uskutečnění je nezbytné pro bezpečnost Unie a jejích členských států v oblasti ochrany před teroristickými činy nebo organizovanou trestnou činností, ochrany hranic a krizových misí.

d) stavební práce, dodávky a/nebo služby, jejichž uskutečnění je nezbytné pro bezpečnost Unie a/nebo ochranu bezpečnostních zájmů členských států.

Odůvodnění

Pokud se nebude uvádět konkrétní seznam možných nebezpečí, budou mít členské státy k dispozici dlouhodobě platnou právní úpravu. Výčet jednotlivých hrozeb nemůže být nikdy úplný, neboť nové hrozby nelze předvídat. Pokud by směrnice obsahovala takovýto seznam, musela by být velmi často novelizována.

Pozměňovací návrh  16

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „veřejné zakázky na dodávky“: veřejné zakázky jiné než veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je koupě, koupě najaté věci, nájem nebo koupě na splátky výrobků, s předkupním právem nebo bez něho;

5. „veřejné zakázky na dodávky“: veřejné zakázky jiné než veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předmětem je koupě, koupě najaté věci, nájem nebo koupě na splátky výrobků, s předkupním právem nebo bez něho; veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka výrobků a která současně zahrnuje služby dopravy a montáže, se považuje za veřejnou zakázku na dodávky;

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh  17

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. „veřejné zakázky na služby“: veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytování služeb uvedených v příloze I;

6. „veřejné zakázky na služby“: veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytování služeb uvedených v příloze I; veřejná zakázka na dodávky zboží, jejíž součástí je také poskytování služeb ve smyslu přílohy I, se považuje za veřejnou zakázku na služby, pokud hodnota služeb poskytovaných v rámci zakázky přesahuje hodnotu dodaného zboží; veřejná zakázka na služby ve smyslu přílohy I, která zahrnuje výkony uvedené v oddíle 45 CPV, jež jsou prováděny současně s hlavní zakázkou jako vedlejší úkoly, se považuje za veřejnou zakázku na služby;

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh  18

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. „citlivé informace“: veškeré informace (poznatky, které lze jakýmkoli způsobem sdělovat) nebo veškeré materiály, pro které je stanoveno, že z důvodu bezpečnosti vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení;

7. „citlivé informace“: veškeré informace (poznatky, které lze jakýmkoli způsobem sdělovat) nebo veškeré materiály, pro které některý členský stát stanovil, že z důvodu bezpečnosti vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení;

Odůvodnění

Dodatkem, že o ochraně informací rozhoduje veřejný zadavatel, se vyjasňuje, že „citlivými informacemi“ se rozumí chráněné informace veřejného sektoru, nikoli firemní nebo obchodní tajemství soukromých podniků.

Pozměňovací návrh  19

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. „krize“: jakákoliv člověkem způsobená situace v členském státě nebo ve třetí zemi, která představuje závažné přímé fyzické ohrožení osob nebo orgánů v tomto státě;

10. „krize“: jakákoli situace v členském státě nebo ve třetí zemi, při níž došlo ke vzniku škody, která výrazně převyšuje škodu vzniklou při takovýchto událostech v běžném životě a která vážně ohrožuje život a zdraví velkého počtu osob nebo pro ně představuje omezení, či která způsobila rozsáhlé materiální škody nebo vyžaduje přijmout opatření k zajištění základních dodávek pro obyvatelstvo; o krizi se jedná také tehdy, pokud k takovéto události může dle očekávání dojít v nejbližší budoucnosti; ozbrojené konflikty a války se považují za krize ve smyslu této směrnice;

Odůvodnění

Navržená definice je příliš vágní. V případě krize ve smyslu této směrnice, která může vést k vyjednávacímu řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce podle článku 20 této směrnice, jde o událost s rozsáhlými škodami, která postihla nebo ohrožuje Unii, její členské státy a jednu nebo více třetích zemí.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Žádný projekt díla nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb nesmí být rozdělen tak, aby se zabránilo použití této směrnice.

3. Žádný projekt díla nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb nesmí být časově rozložen, rozdělen do dílčích zakázek, které jsou v podstatě identické, ani jinak rozdělen tak, aby se zabránilo použití této směrnice.

Odůvodnění

Toto ustanovení má zabránit tomu, aby zadavatelé rozkládali dlouhodobější zakázky na dílčí kontrakty pro jednotlivé etapy tak, aby jednotlivé části zůstávaly pod limitem pro vypsání výběrového řízení.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) podle mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi, která se týká dodávek nebo stavebních prací určených pro společné provedení nebo využívání stavby signatářskými státy, nebo služeb určených pro společné provedení nebo využití projektu signatářskými státy. Všechny dohody se sdělují Komisi, která může se souhlasem dotyčného členského státu nebo členských států konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 41;

a) podle mezinárodní dohody uzavřené v souladu se Smlouvou mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé, která se týká dodávek nebo stavebních prací určených pro společné provedení nebo využívání stavby signatářskými státy, nebo služeb určených pro společné provedení nebo využití projektu signatářskými státy. Všechny dohody se sdělují Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 41;

Odůvodnění

Změna zpřesňuje ustanovení podmiňující udělení výjimky.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 8 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace.

b) podle zvláštního postupu mezinárodní organizace, pokud tato organizace jako veřejný zadavatel provádí z pověření zúčastněných členských států projekt spolupráce v oblasti obrany nebo bezpečnosti.

Odůvodnění

Změna zpřesňuje ustanovení podmiňující udělení výjimky.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. - 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato směrnice se nepoužije, pokud se členský stát domnívá, že poskytnutí informací nezbytných pro zadání zakázky je v rozporu s jeho podstatnými bezpečnostními zájmy.

Odůvodnění

Tato změna zvyší právní jistotu. Díky ní bude veřejný zadavatel moci využít výjimky stanovené v sekundárním právu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 9 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) veřejné zakázky na dodávky vojenského materiálu uzavřené mezi vládami dvou členských států nebo zakázky udělené vládou některého členského státu vládě třetí země a případně zakázky na stavební práce a služby, které přímo souvisejí s uvedeným zakázkami.

Odůvodnění

Veřejné zakázky uzavřené mezi členskými státy v oblasti, na níž se vztahuje tato směrnice, jsou všestranné a ne vždy se musejí týkat dodávek obraného materiálu, jak je tomu v případě zajišťování odborného výcviku apod. Bylo by proto vhodné, aby byla spolupráce mezi členskými státy zařazena mezi zvláštní vyloučení.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavce 2 až 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jsou součástí veřejné zakázky citlivé technické specifikace, které lze sdělit pouze úspěšnému uchazeči, není nutno, aby byly uvedeny v oznámení o zakázce, v zadávací dokumentaci nebo v dodatečných dokumentech, pokud znalost těchto specifikací není nezbytná pro vypracování nabídek.

Pokud jsou součástí veřejné zakázky citlivé technické specifikace, které lze sdělit pouze úspěšnému uchazeči, není nutno, aby byly uvedeny v oznámení o zakázce, v zadávací dokumentaci nebo v dodatečných dokumentech, pokud znalost podrobných údajů těchto specifikací není nezbytná pro vypracování nabídek.

V takovém případě budou tyto technické specifikace před zasláním zadávací dokumentace kandidátům uvedeny ve zprávě dle článku 28.

V takovém případě oznámení o zakázce informuje kandidáty o dané situaci a poskytne obecné informace o povaze a typu chybějících citlivých technických specifikací. Následně budou tyto technické specifikace před zasláním zadávací dokumentace kandidátům uvedeny ve zprávě dle článku 28.

Tento typ technických specifikací se může týkat pouze upřesnění nebo objasnění nabídky, které nemá podstatný technický ani finanční vliv na předmět veřejné zakázky.

Tento typ technických specifikací se může týkat pouze upřesnění nebo objasnění nabídky, které nemá podstatný technický ani finanční vliv na předmět veřejné zakázky.

Po udělení zakázky za použití kritérií pro zadání zakázky sdělí veřejný zadavatel úspěšnému uchazeči citlivé technické specifikace, které nebyly uvedeny v oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci nebo v dodatečných dokumentech, aby podle nich úspěšný uchazeč upravil svou nabídku.

Po udělení zakázky za použití kritérií pro zadání zakázky sdělí veřejný zadavatel úspěšnému uchazeči citlivé technické specifikace, které nebyly uvedeny v oznámení o zakázce, zadávací dokumentaci nebo v dodatečných dokumentech, aby úspěšný uchazeč mohl tyto specifikace zohlednit při plnění zakázky.

Odůvodnění

It is a fundamental point of procurement law that bidders be given enough information to enable them to make informed decisions (i) as to whether to bid; and (ii) on what terms to bid. Unless the contract notice at least identifies the fact that there is undisclosed information (on the assumption that adapting a tender to take account of this at the final stage could involve the tenderer in unforeseen costs or time delays) bidders will not have an accurate picture of the contract they are bidding for. The aim of the amendment is therefore to ensure that sufficient information is provided to allow a fair process in these particular, but not uncommon, circumstances. The last part relates to procedures after contracts award. There is therefore no question of adapting a bid. The new language is intended simply to make clear the purpose of disclosing the sensitive information to the successful tenderer.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zadávací dokumentaci veřejný zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované subdodavatele.

V zadávací dokumentaci veřejný zadavatel od uchazeče může, nebo stanoví-li tak členský stát, musí požadovat, aby ve své nabídce uvedl, jakou část zakázky případně zamýšlí zadat třetím osobám, a všechny navrhované subdodavatele, a aby potvrdil, že výběrové řízení na subdodavatele proběhne transparentním a nediskriminačním způsobem.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 14 – písm. a, b a c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) důkaz, že již určení subdodavatelé mají požadované schopnosti chránit důvěrnost citlivých informací, k nimž mají přístup nebo které vytvoří v rámci své subdodavatelské činnosti,

a) dostatečné informace o navrhovaných subdodavatelích, které veřejnému zadavateli umožní posoudit, zda má každý z těchto subdodavatelů požadované schopnosti chránit a zabezpečit důvěrnost citlivých informací, k nimž bude mít přístup nebo které je povinen vytvořit v rámci své subdodavatelské činnosti,

b) závazek poskytnout stejné důkazy v případě nových subdodavatelů předpokládaných v průběhu plnění zakázky,

b) závazek poskytnout stejné informace o všech nových subdodavatelích, kteří mohou být zapojeni do plnění zakázky,

c) závazek zachovat důvěrnost všech citlivých informací po celou dobu plnění zakázky i po ukončení platnosti nebo vypovězení smlouvy.

c) závazek ochraňovat a zabezpečit důvěrnost všech citlivých informací, které má k dispozici, po celou dobu plnění zakázky i po ukončení platnosti nebo vypovězení smlouvy.

Odůvodnění

Dodavatel nemůže prokázat, zda subdodavatel je schopen zaručit důvěrnost informací. Přesto však musí zadavateli poskytnout dostatečné informace.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise do jednoho roku od zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh systému EU pro bezpečnost informací, který umožní výměnu informací mezi veřejnými zadavateli a evropskými podniky.

Odůvodnění

Otevření roztříštěných vnitrostátních trhů v oblasti obrany bude v zájmu evropské bezpečnostní a obranné politiky vyžadovat záruku, že utajované informace budou v průběhu jednotlivých fází zadávacího řízení chráněny a že konkurenční zbrojní společnosti EU nebudou z důvodu bezpečnosti informací diskriminovány kvůli jejich státní příslušnosti nebo kvůli délce trvání postupu vydání utajovaných informací. Navrhovaná směrnice by měla být doplněna o systém EU pro bezpečnost informací.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel může upřesnit požadavky umožňující zajistit bezpečnost dodávek, pokud jsou v souladu s právními předpisy Společenství.

Veřejný zadavatel může upřesnit požadavky týkající se bezpečnosti dodávek, pokud jsou v souladu s právními předpisy Společenství.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

a) důkaz, že bude schopen splnit povinnosti v oblasti vývozu, přepravy a tranzitu zboží ve vztahu ke smlouvě včetně případů, kdy mají formu závazku dotčeného členského státu nebo dotčených členských států,

a) osvědčení či dokumentaci, které se týkají vývozu, přepravy a tranzitu zboží a které dokládají, že produkty a služby či jakékoli přínosy z nich plynoucí nepodléhají žádným omezení plynoucím z kontroly vývozu či bezpečnostních opatření, pokud jde o zveřejňování, přenos a využití ze strany členského státu původu,

b) důkaz, že mu organizace a umístění jeho dodavatelského řetězce umožní vyhovět požadavkům veřejného zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci,

b) osvědčení či dokumentaci dokládající, v jakém rozsahu umožní organizace a umístění jeho dodavatelského řetězce vyhovět požadavkům veřejného zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci,

c) závazek řešit případné zvýšené potřeby veřejného zadavatele vyplývající z nouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

c) závazek řešit případné zvýšené potřeby veřejného zadavatele vyplývající z krizové situace na základě podmínek, které se stanoví dohodou veřejného zadavatele s dodavatelem,

d) závazek jeho vnitrostátních orgánů nebránit uspokojení případných zvýšených potřeb veřejného zadavatele, které by případně vyplynulynouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

d) závazek jeho vnitrostátních orgánů nebránit uspokojení případných zvýšených potřeb veřejného zadavatele vyplývajících z krizové situace nebo jiné indikativní dokumenty vypracované za tímto účelem,

e) závazek zajistit údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,

e) závazek zajistit údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky, na základě podmínek, které se stanoví dohodou veřejného zadavatele s dodavatelem,

 

ea) závazek, že veřejný zadavatel získá licenci na výrobu náhradních dílů, součástek a speciálního vybavení, na zkoušky zbrojního materiálu, včetně vytváření a předávání know-how a udělování pokynů v případě, že dodavatel již není nadále schopen zajišťovat jejich dodávky a dopravu.

Odůvodnění

Despite the interest in guaranteed security of supply for the contracting authority, it is often not possible for candidates/contractors to provide binding evidence regarding security of supply.

Despite the interest in guaranteed security of supply for the contracting authority, it is often not possible for candidates/contractors to give an unconditional and binding commitment regarding security of supply. According to the amendment of the definition of 'crisis' in Article 2(10), an armed conflict is a crisis for the purposes of the Directive.

It is important to ensure security of supply for the contracting authority in the event that the contractor is no longer able to supply such items.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto požadavky jsou upřesněny v zadávací dokumentaci nebo v dokumentech týkajících se zakázky.

Tyto požadavky jsou upřesněny v zadávací dokumentaci nebo v dokumentech týkajících se zakázky. Uchazeč nemá povinnost získat od členského státu příslib, který by omezoval svobodu tohoto členského státu uplatňovat jeho vnitrostátní licenční kritéria vývozu za okolností převažujících v době, kdy se vydává rozhodnutí o licenci na vývozní dopravu či přepravu.

Odůvodnění

V mnoha případech je pro průmysl nemožné získat záruky požadované Komisí v článku 15.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veřejní zadavatelé usilují o zvýšení vzájemné důvěry. Komise za tímto účelem do jednoho roku od zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh společného režimu náležitých záruk s možnostmi ověřování s cílem trvale zabezpečit dodávky.

Odůvodnění

The effectiveness of the proposed directive will be reinforced by greater mutual confidence among contracting authorities in particular in circumstances of pressing operational urgency. This will require that contracting authorities will have and provide assurance that when placing contracts with suppliers they are entitled to expect that these suppliers are and remain reliable and competitive sources of supply. A common regime of appropriate guarantees, backed up by verification possibilities, for a stable security of supply is proposed. The mutual assistance article (article 28A.7) of the Lisbon Treaty is meaningless without a solid security of supply between Member States.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě zvláště složitých zakázek může veřejný zadavatel, pokud se domnívá, že použití omezeného řízení nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce mu nedovolí zadat zakázku, použít soutěžní dialog v souladu s tímto článkem.

1. V případě zvláště složitých zakázek mohou členské státy rozhodnout, že pokud se veřejní zadavatelé domnívají, že použití omezeného nebo vyjednávacího řízení se zveřejněním oznámení o zakázce jim nedovolí zadat zakázku, mohou tito zadavatelé použít soutěžní dialog v souladu s tímto článkem.

Odůvodnění

Členské státy by měly mít rozhodovací pravomoc při uplatňování ustanovení této směrnice, která se týkají soutěžního dialogu, ve vnitrostátním právu v souladu s čl. 29 odst. 1 směrnice 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Veřejní zadavatelé mohou zadávat své veřejné zakázky ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v případech uvedených v odstavcích 2 až 6.

 

1. Veřejní zadavatelé mohou zadávat své veřejné zakázky ve vyjednávacím řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v případech uvedených v odstavcích 2 až 6. Veřejní zadavatelé využití tohoto postupu náležitě zdůvodní odkazem na případy, jež jsou uvedeny v odstavcích 2 až 6.

Odůvodnění

Vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce by se mělo i nadále používat pouze ve výjimečných a opodstatněných případech, aby nebylo zneužíváno k přijímání protekcionistických opatření. Veřejní zadavatelé by proto měli jasně uvést konkrétní důvod(y) pro použití tohoto postupu.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby lze použít vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce za těchto okolností:

2. V případě veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby lze použít vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce za těchto okolností:

a) pokud nelze z důvodů naléhavosti způsobené krizovými situacemi nebo ozbrojeným konfliktem dodržet lhůty stanovené pro omezená nebo vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce;

pokud nelze z naléhavých důvodů způsobených jednou či více krizovými situacemi dodržet lhůty stanovené pro omezená nebo vyjednávací řízení se zveřejněním oznámení o zakázce;

b) jestliže zakázka může být z technických důvodů nebo z důvodů spojených s ochranou výlučných práv zadána pouze určitému hospodářskému subjektu.

– jestliže zakázka může být z důvodů spojených s ochranou výlučných práv zadána pouze určitému hospodářskému subjektu;

.

– jestliže na základě omezeného řízení, vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce či soutěžního dialogu nebyla předložena žádná nabídka či žádná z předložených nabídek není přijatelná nebo pokud neexistuje žádný uchazeč, za předpokladu, že nebyly podstatně změněny původní podmínky zakázky a že je o tom informována Komise.

Odůvodnění

Using the negotiated procedure without prior publication of a contract notice should remain exceptional and based on precise motivation, in order to avoid the use of this procedure in a protectionist way. The urgency of a crisis or armed conflict can be a valid ground, but not the protection of exclusive rights. Using this procedure for such purpose is not proportionate and involves the risk of protectionist behaviour by contracting authorities.

To limit the risks of abusive use of the negotiated procedure without publication of a contract notice. It is unclear what are the "technical" reasons that can justify the use of this procedures.

Καθώς, είναι δυνατόν να υπαρξουν αντιστοιχες περιπτώσεις κατά την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας, θα πρέπει να παραμένει η δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να προχωρήσει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημισίευση σε περιπτωση που αποτύχουν είτε η κλειστή διαδικασία, είτε η διαδικασία με δημοσίευση είτε και ο ανταγωνιστικός διάλογος.

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 50 % částky původní zakázky;

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 25 % částky původní zakázky;

Odůvodnění

Je třeba omezit možnost účastníků výběrového řízení podávat nízké nabídky s tím, že po přidělení zakázky se podmínky opět vyjednají. Cílem je omezit příležitosti pro korupci.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doba platnosti rámcové dohody nesmí překročit pět let, kromě výjimečných, řádně, zejména předmětem rámcové dohody, odůvodněných případů.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí překročit čtyři roky, kromě výjimečných, řádně odůvodněných případů, zejména pomocí předmětu rámcové dohody, .

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že také ve směrnici 2004/18/ES je stanoveno čtyřleté období, lze čtyři roky považovat za přiměřenou lhůtu i v rámci této směrnice.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Určité informace o zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody nemusí být poskytnuty ke zveřejnění v případě, že by jejich zveřejnění bylo na překážku vynucování práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo by poškozovalo oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

Určité informace o zadání zakázky nebo uzavření rámcové smlouvy se nemusejí sdělovat pro účely zveřejnění, pokud by poskytnutí takových informací bránilo vynutitelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s obrannými a bezpečnostními zájmy či na újmu oprávněným obchodním zájmům hospodářských subjektů, ať veřejných či soukromých, nebo by bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži mezi nimi.

Odůvodnění

Cílem je zabránit veřejnému zadavateli ve zveřejnění informací, které by mohly ohrozit obranné a bezpečnostní zájmy členských států.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

K rozhodnutí o zadání zakázky zaslanému každému dotčenému uchazeči a zájemci se připojí

 

a) shrnutí příslušných důvodů uvedené v odstavci 2 a

 

b) přesný údaj o délce odkladné lhůty, která se použije v souladu s ustanoveními vnitrostátního práva provádějícími čl. [38c] odst. 2.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z přijetí opravných prostředků do této směrnice.

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout, že nesdělí určité informace uvedené v odstavci 1, které se týkají zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody, pokud by bylo jejich poskytnutí na překážku vymáhání práva nebo by bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

3. Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout, že nesdělí určité informace uvedené v odstavci 1, které se týkají zadání zakázky nebo uzavření rámcové dohody, pokud by bylo jejich poskytnutí na překážku vymáhání práva nebo by bylo jinak v rozporu s obranými a bezpečnostními zájmy, poškozovalo by oprávněné obchodní zájmy veřejných nebo soukromých hospodářských subjektů nebo by mohlo být na újmu korektní hospodářské soutěži mezi nimi.

Odůvodnění

Jedná se o upřesnění vzhledem k zvláštnímu charakteru zakázek v oblasti zbrojního a obranného průmyslu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 28 - odst. 1 - písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) v případě soutěžního dialogu okolnosti, jež zdůvodňují použití tohoto postupu;

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti by při zahájení soutěžního dialogu měly být uvedeny i důvody, jež vedly k tomuto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 28 - odst. 1 - písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) jméno úspěšného uchazeče a důvody, proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to známo, podíl zakázky nebo rámcové dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí nebo bude povinen zadat třetím osobám;

i) jméno úspěšného uchazeče a důvody, proč byla tato nabídka vybrána, a je-li to známo, podíl zakázky nebo rámcové dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí nebo bude povinen zadat třetím osobám; potvrzení o tom, že výběrové řízení proběhlo transparentním a nediskriminačním způsobem;

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Zpráva nebo její hlavní body jsou sděleny Komisi, pokud o ně požádá.

3. Tato zpráva nebo její hlavní body se poskytnou Komisi.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Mohou požadavek uvedený v prvním pododstavci upravit odchylně z důvodu zásadních požadavků obecného zájmu.

Členské státy však mohou rozhodnout o přizvání kandidátů či uchazečů, kteří byli odsouzeni pravomocným rozsudkem za některý z činů uvedených v prvním pododstavci, pokud veřejnému zadavateli upokojivě prokážou, že přijali veškerá zvláštní technická, organizační a personální opatření k odstranění příčin činu nebo činů, z nichž byli usvědčeni, a že tato opatření jsou v době předložení nabídky plně funkční a účinná.

Odůvodnění

The presence of a derogation to these requirements seriously undermines their credibility. It also creates opportunity for corruption practices. Therefore, no possibility for derogation should be provided.

Die Bestimmung setzt einen Anreiz für die wünschenswerte Durchführung von Selbstreinigungsmaßnahmen. Die betroffenen Unternehmen werden durch ihre Maßnahmen Best-Practice-Beispiele für Vorkehrungen gegen die genannten Straftaten für den gesamten Geschäftsverkehr setzen. Der europäische Wettbewerb wird in Märkten mit wenigen Anbietern wie dem Rüstungsmarkt gefördert, weil nicht einzelne Unternehmen wegen einzelnen Verstößen dauerhaft von der Teilnahme an Ausschreibungen ausgeschlossen werden.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) který se dopustil vážného profesního pochybení, které mohou veřejní zadavatelé prokázat jakýmikoli prostředky, jako je například porušení povinností v oblasti bezpečnosti informací u předchozí veřejné zakázky;

d) který se úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti dopustil vážného profesního pochybení, které mohou veřejní zadavatelé prokázat jakýmikoli prostředky, jako je například porušení povinností v oblasti bezpečnosti informací či bezpečnosti dodávek u předchozí veřejné zakázky;

Odůvodnění

Důvodem k vyloučení jakéhokoli zájemce z účasti na veřejné zakázce by mělo být nejen porušení důvěrné povahy informací, ale i nezajištění dodávek sjednaných v zakázce v oblasti obrany.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Z účasti na zadávacím řízení mohou být vyloučeny hospodářské subjekty, o nichž jsou k dispozici informace (i z chráněných zdrojů), že jimi vyráběné či dovážené produkty nemají spolehlivé vlastnosti, což opravňuje k pochybnostem o způsobilosti tohoto hospodářského subjektu.

Odůvodnění

Jedná se o případy, kdy sice nabízená služba formálně odpovídá zadaným parametrům, avšak veřejný zadavatel má k dispozici informace (zejména z tzv. chráněných zdrojů – tj. zpravodajské informace) o tom, že daný produkt obsahuje prvky, s nimiž lze po jeho zavedení veřejným zadavatelem manipulovat, např. když by „vyhrazená“ část dodávky výpočetní techniky mohla být později zneužita k zásahům do systému nebo k jeho řízení či přeprogramování.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Článek 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 37a

 

Používání elektronických dražeb

 

1. Členské státy mohou veřejným zadavatelům povolit elektronické dražby.

 

2. Ve vyjednávacím řízení může veřejný zadavatel rozhodnout o tom, že pokud mohou být specifikace zakázky stanoveny přesně, bude před zadáním veřejné zakázky provedena elektronická dražba.

 

Za stejných okolností může být elektronická dražba uspořádána při opětovném vyhlášení soutěže pro strany rámcové smlouvy uvedené v čl. 21 odst. 4 druhém pododstavci.

 

Elektronická dražba je založena:

 

– buď pouze na cenách, pokud je zakázka zadávána nejnižší cenové nabídce;

 

– či na cenách a/nebo nových hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je zakázka přidělována hospodářsky nejvýhodnější nabídce.

 

3. Veřejní zadavatelé, kteří se rozhodnou pro elektronickou dražbu, tuto skutečnost uvedou v oznámení o zakázce.

 

Zadávací dokumentace obsahuje, mimo jiné, následující informace:

 

a) prvky, jejichž hodnota bude předmětem elektronické dražby, přičemž tyto prvky jsou kvantifikovatelné a mohou být vyjádřeny v číslech nebo procentech;

 

b) veškerá omezení hodnot, které mohou být předloženy, neboť vyplývají ze zadávací dokumentace týkající se předmětu zakázky;

 

c) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické dražby, a případně údaj o tom, kdy jim budou poskytnuty;

 

d) příslušné informace týkající se postupu elektronické dražby;

 

e) podmínky, za kterých budou uchazeči moci při dražbě podávat nabídky, a zejména nejmenší rozdíly, které budou případně vyžadovány pro zvýšení nabídky;

 

f) příslušné informace týkající se používaného elektronického zařízení a opatření a technických specifikací spojení.

 

4. Před zahájením elektronické dražby provedou veřejní zadavatelé první úplné hodnocení nabídek v souladu s kritérii pro přidělení a s jejich stanoveným významem.

 

Všichni uchazeči, kteří podali přípustné nabídky, jsou elektronickými prostředky současně vyzváni, aby předložili nové ceny a/nebo hodnoty. Výzva obsahuje všechny příslušné informace týkající se individuálního připojení k použitému elektronickému zařízení a uvádí datum a čas zahájení elektronické dražby. Elektronická dražba může probíhat ve více na sebe navazujících fázích. Elektronická dražba nesmí být zahájena dříve než dva pracovní dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

 

5. Má-li být zakázka zadána na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky, je výzva doplněna výsledky úplného vyhodnocení dotčeného uchazeče, které bylo provedeno v souladu s významem stanoveným v čl. 37 odst. 2 prvním pododstavci.

 

Výzva obsahuje i matematický vzorec, který při elektronické dražbě určí nové automatické řazení vycházející z nových cen a/nebo nových předložených hodnot. Tento vzorec zohledňuje význam všech kritérií stanovených pro určení hospodářsky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedeno v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Za tímto účelem jsou nicméně veškerá rozpětí předem omezena na konkrétní hodnotu.

 

Jsou-li povoleny varianty, je pro každou variantu stanoven zvláštní vzorec.

 

6. V průběhu každé fáze elektronické dražby sdělují veřejní zadavatelé okamžitě všem uchazečům přinejmenším dostatečné informace, které jim kdykoli umožní zjistit jejich průběžné pořadí. Mohou sdělovat i další informace týkající se jiných cen nebo předložených hodnot, pokud to je uvedeno v zadávací dokumentaci. Kdykoli také mohou oznámit počet účastníků dané fáze dražby. V žádném případě však nesmí odhalit totožnost uchazečů v průběhu jednotlivých fází elektronické dražby.

 

7. Veřejní zadavatelé uzavírají elektronické dražby jedním nebo více z následujících způsobů:

 

a) ve výzvě k účasti na dražbě uvedou předem stanovené datum a čas;

 

b) pokud již nedostávají nabídky nových cen nebo hodnot, které odpovídají požadavkům na minimální odchylky. V takovémto případě veřejní zadavatelé ve výzvě k účasti na dražbě stanoví lhůtu začínající posledním předložením, po jejímž uplynutí elektronickou dražbu uzavřou.

 

c) pokud je počet fází dražby stanovený ve výzvě k účasti na dražbě vyčerpán.

 

Pokud zadavatelé rozhodli o uzavření elektronické dražby podle písmene c), případně v kombinaci se způsobem uvedeným v písmenu b), výzva k účasti na dražbě uvádí časový rozvrh každé fáze dražby.

 

8. Po uzavření elektronické dražby zadavatelé udělí zakázku podle článku 37 v souladu s výsledky elektronické dražby.

 

Zadavatelé nesmějí elektronickou dražbu zneužívat nebo ji používat způsobem, který by bránil hospodářské soutěži, omezoval ji nebo ji narušoval či vedl ke změně předmětu zakázky, na nějž byla vyhlášena soutěž zveřejněním oznámení o zakázce a jak byl vymezen v zadávací dokumentaci.

(Tento pozměňovací návrh je téměř identický s článkem 54 směrnice 2004/8; liší se pouze odstavec 1, odstavec 7 pododstavec 2 a odkazy.)

Odůvodnění

Elektronické aukce spadají do působnosti této směrnice. Byly již využity např. při nákupu dělových lafet či služeb na vybavení plavidel. Navržané znění je identické s textem v článku 54 směrnice 2004/18/ES o elektronických dražbách.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Hlava II a (nová) [po čl. 38]

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

HLAVA IIA

 

Přezkumná řízení

Odůvodnění

Cílem přezkumného řízení, které se do této směrnice zavádí po vzoru směrnice 2007/66/ES, je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany uchazečů a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení

 

1. Pokud jde o zakázky, které spadají do oblasti působnosti této směrnice, včetně rámcových smluv, přijmou členské státy opatření nezbytná k zajištění účinného, a zejména co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí veřejných zadavatelů v souladu s podmínkami stanovenými v článcích [38a] až [38h] s cílem zjistit, zda tato rozhodnutí nejsou v rozporu s právem Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek nebo s vnitrostátními prováděcími předpisy.

 

2. Členské státy zajistí, aby v důsledku toho, že tato směrnice rozlišuje mezi vnitrostátními předpisy provádějícími právo Společenství a jinými vnitrostátními předpisy, nedocházelo k diskriminaci mezi podniky uplatňujícími nárok na náhradu škody, která jim vznikla v řízení pro zadání veřejné zakázky.

 

3. Členské státy zajistí, aby bylo přezkumné řízení podle prováděcích pravidel, která mohou členské státy stanovit, dostupné alespoň každé osobě, která má nebo měla zájem na získání určité zakázky a které v důsledku údajného protiprávního jednání vznikla nebo může vzniknout škoda.

 

4. Členské státy mohou požadovat, aby osoba, která má v úmyslu zahájit přezkumné řízení, oznámila veřejnému zadavateli údajné protiprávní jednání a svůj záměr podat návrh na přezkum, za předpokladu, že tím nebude dotčena odkladná lhůta v souladu s čl. [38c] odst. 2 ani žádné jiné lhůty pro podání návrhu na přezkum v souladu s článkem [38e].

 

5. Členské státy mohou rovněž požadovat, aby dotyčná osoba podala nejprve návrh na přezkum u veřejného zadavatele. V tom případě členské státy zajistí, aby podání uvedeného návrhu na přezkum vedlo k okamžitému pozastavení možnosti uzavřít smlouvu.

 

Členské státy rozhodnou o vhodných komunikačních prostředcích, včetně faxu nebo elektronických prostředků, které mají být použity k podání návrhu na přezkum podle prvního pododstavce.

 

Pozastavení uvedené v prvním pododstavci neskončí před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy veřejný zadavatel zaslal odpověď, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy veřejný zadavatel zaslal odpověď, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení odpovědi.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 1 směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Cílem přezkumného řízení, které se do této směrnice zavádí po vzoru směrnice 2007/66/ES, je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany uchazečů a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38b

 

Náležitosti přezkumného řízení

 

1. Členské státy zajistí, aby opatření přijímaná v souvislosti s přezkumným řízením uvedeným v článku [38a] zahrnovala pravomoci

 

a) přijímat co nejrychleji prostřednictvím předběžných postupů předběžná opatření směřující k nápravě domnělého protiprávního jednání nebo k zabránění dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně opatření vedoucích k pozastavení nebo zajištění pozastavení daného zadávacího řízení nebo výkonu rozhodnutí učiněného veřejným zadavatelem;

 

b) zrušit protiprávní rozhodnutí nebo zajistit jeho zrušení, včetně odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních specifikací ve výzvě k podání nabídek, v zadávací dokumentaci nebo v jakýchkoliv dalších dokumentech souvisejících se zadávacím řízením;

 

c) přiznat náhradu škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

 

2. Pravomoci uvedené v odstavci 1 a v článcích [38f] a [38g] mohou být rozděleny mezi různé orgány, které jsou z různých hledisek příslušné k přezkumnému řízení.

 

3. Jestliže orgán prvního stupně, který je nezávislý na veřejném zadavateli, přezkoumává rozhodnutí o zadání zakázky, zajistí členské státy, aby veřejný zadavatel nemohl uzavřít smlouvu dříve, než orgán příslušný k přezkumu rozhodne o návrhu na předběžné opatření nebo na přezkum. Pozastavení neskončí dříve, než uplyne odkladná lhůta podle článku [38c] odst. 2 a čl. [38f] odst. 4 a 5.

 

4. S výjimkou případů uvedených v odstavci 3 tohoto článku a v čl. [38a] odst. 5 nepozastavují přezkumná řízení automaticky zadávací řízení, kterých se týkají.

 

5. Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumnému řízení bere v úvahu pravděpodobné důsledky předběžných opatření pro obranné a bezpečnostní zájmy a může rozhodnout, že tato opatření nepřijme, pokud by jejich nevýhody převážily nad výhodami. Rozhodnutím nevydat předběžné opatření nejsou dotčena jiná práva žadatele.

 

6. Členské státy mohou stanovit, že pokud je nárok na náhradu škody uplatňován na základě skutečnosti, že rozhodnutí bylo protiprávní, musí být napadené rozhodnutí nejprve zrušeno orgánem, který je k tomu oprávněn.

 

7. S výjimkou případů uvedených v článcích [38f], [38g] a [38h] se účinky výkonu pravomocí, které jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, na smlouvu uzavřenou po zadání zakázky řídí vnitrostátním právem.

 

S výjimkou případu, kdy je třeba rozhodnutí před přiznáním náhrady škody zrušit, může členský stát stanovit, že po uzavření smlouvy podle čl. [38a] odst. 5, odstavce 3 tohoto článku nebo článků [38c] až [38h], je pravomoc orgánů příslušných k přezkumnému řízení omezena na přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním.

 

8. Členské státy zajistí, aby rozhodnutí učiněná orgány příslušnými k přezkumnému řízení byla účinně vymáhána.

 

9. Pokud orgány příslušné k přezkumnému řízení nejsou soudy, musí své rozhodnutí vždy písemně odůvodnit. Navíc musí být v takovém případě přijaty předpisy zajišťující, aby údajné protiprávní opatření orgánu příslušného k přezkumu nebo údajné vady při výkonu svěřených pravomocí mohly být přezkoumány soudem nebo orgánem, který je soudem ve smyslu článku 234 Smlouvy a který je nezávislý jak na veřejném zadavateli, tak na orgánu příslušném k přezkumu.

 

Členové tohoto nezávislého orgánu musí být jmenováni a jejich funkční období musí končit za stejných podmínek, které platí pro soudce, pokud jde o orgán, který je jmenuje, délku funkčního období a odvolání. Alespoň předseda tohoto nezávislého orgánu musí mít stejnou právní a odbornou kvalifikaci jako soudce. Nezávislý orgán přijímá rozhodnutí po vyslechnutí obou stran a jeho rozhodnutí jsou právně závazná způsobem stanoveným jednotlivými členskými státy.

 

Kromě toho mohou členské státy zajistit, aby členové orgánů příslušných k přezkumu na všech stupních byli oprávněni zacházet s citlivými informacemi. Členské státy mohou ustavit nebo určit zvláštní revizní orgán, který převezme výlučnou odpovědnost za provádění přezkumů v oblasti obrany a bezpečnosti.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2 směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má doplnit požadavky týkající se přezkumného řízení.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Článek 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38c

 

Odkladná lhůta

 

1. Členské státy zajistí, aby osoby uvedené v čl. [38a] odst. 3 měly dostatek času na účinný přezkum rozhodnutí o zadání zakázky přijatých veřejnými zadavateli, a to přijetím nezbytných předpisů, které budou v souladu s minimálními podmínkami stanovenými v odstavci 2 tohoto článku a v článku [38e].

 

2. K uzavření smlouvy v návaznosti na rozhodnutí o zadání zakázky spadající do oblasti působnosti této směrnice nesmí dojít před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům a zájemcům, anebo deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

 

Dotčenými uchazeči se rozumějí uchazeči, kteří nebyli s konečnou platností vyloučeni. Vyloučení má konečnou platnost, pokud jim bylo oznámeno a nezávislý orgán příslušný k přezkumu je považoval za oprávněné nebo pokud již nemůže být předmětem přezkumného řízení.

 

Dotčenými zájemci se rozumějí zájemci, kterým veřejný zadavatel neposkytl informace o zamítnutí jejich žádosti před oznámením o rozhodnutí o zadání zakázky dotčeným uchazečům.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2a směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Článek 38 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38d

 

Výjimky z odkladné lhůty

 

Členské státy mohou stanovit, že lhůty uvedené v čl. [38c] odst. 2 se nepoužijí v těchto případech:

 

a) nevyžaduje-li tato směrnice předchozí zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie;

 

b) je-li jediným dotčeným uchazečem ve smyslu čl. [38c] odst. 2 ten, komu byla zakázka zadána, a nejsou-li žádní dotčení zájemci;

 

c) jedná-li se o zakázku na základě rámcové dohody podle článku 21. Uplatní-li se tato odchylka, členské státy zajistí, aby zakázka byla neúčinná v souladu s články [38f] a [38 h], pokud

 

– dojde k porušení čl. 21 odst. 4 druhého pododstavce a

 

– odhadovaná hodnota zakázky se rovná prahovým hodnotám uvedeným v článku 6 nebo je přesahuje.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2b směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Článek 38 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38e

 

Lhůty pro podání návrhu na přezkum

 

Pokud členský stát stanoví, že návrh na přezkum rozhodnutí veřejného zadavatele přijatého v zadávacím řízení, na které se vztahuje tato směrnice, nebo v souvislosti s ním musí být podán před uplynutím stanovené lhůty, činí tato lhůta alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí veřejného zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků, nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, alespoň patnáct kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí veřejného zadavatele zasláno uchazeči nebo zájemci, anebo alespoň deset kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí veřejného zadavatele. K rozhodnutí veřejného zadavatele zaslanému každému uchazeči nebo zájemci se připojí shrnutí příslušných důvodů. V případě návrhu na přezkum týkajícího se rozhodnutí uvedených v čl. [38b] odst. 1 písm. b), která nepodléhají zvláštnímu oznámení, činí lhůta nejméně deset dnů ode dne zveřejnění daného rozhodnutí.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2c směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Článek 38 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38f

 

Neúčinnost

 

1. Členské státy zajistí, aby orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, považoval smlouvu za neúčinnou nebo aby její neúčinnost byla výsledkem rozhodnutí tohoto orgánu v kterémkoli z těchto případů:

 

a) jestliže veřejný zadavatel zadal zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie, aniž by to bylo podle této směrnice přípustné;

 

b) v případě porušení čl. [38a] odst. 5, čl. [38b] odst. 3 nebo čl. [38c] odst. 2, pokud toto porušení zbavilo uchazeče podávajícího návrh na přezkum možnosti využít prostředky nápravy před uzavřením smlouvy, došlo-li k tomuto porušení spolu s jiným porušením této směrnice, a pokud uvedené porušení ovlivnilo možnosti uchazeče podávajícího návrh na přezkum získat zakázku;

 

c) v případech uvedených v čl. [38d] písm. c) druhém pododstavci, pokud členské státy uplatnily výjimku z odkladné lhůty pro zakázky na základě rámcové dohody.

 

2. Důsledky považování zakázky za neúčinnou stanoví vnitrostátní právo. Vnitrostátní právo může stanovit zpětné zrušení všech smluvních závazků anebo omezit rozsah zrušení na ty závazky, které by bylo nutno ještě splnit. Ve druhém případě členské státy stanoví použití alternativních sankcí ve smyslu čl. [38g] odst. 2.

 

3. Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, nesmí považovat smlouvu za neúčinnou, i když byla zakázka zadána protiprávně z důvodů uvedených v odstavci 1, pokud tento orgán po posouzení všech důležitých skutečností shledá, že  odůvodněné zásadní bezpečnostní zájmy dotčeného členského státu vyžadují zachování účinků smlouvy. V tom případě stanoví členské státy jiné sankce ve smyslu čl. [38g] odst. 2, které se použijí jako alternativa.

 

Hospodářské zájmy v souvislosti s účinností zakázky mohou být považovány za zásadní bezpečnostní zájmy pouze v případě, kdyby neúčinnost za výjimečných okolností vedla k nepřiměřeným důsledkům.

 

Hospodářské zájmy přímo spojené s dotčenou zakázkou by však neměly představovat zásadní bezpečnostní zájmy. Hospodářské zájmy přímo spojené se zakázkou zahrnují mimo jiné náklady vyplývající z prodlení při plnění zakázky, náklady spojené se zahájením nového zadávacího řízení, náklady spojené se změnou hospodářského subjektu plnícího zakázku a náklady spojené s právními povinnostmi vyplývajícími z neúčinnosti.

 

4. Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. a) nepoužije, pokud

 

– veřejný zadavatel považuje zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie za přípustné v souladu s touto směrnicí,

 

– veřejný zadavatel zveřejnil v Úředním věstníku Evropské unie oznámení o úmyslu uzavřít smlouvu, jak je uvedeno v článku [38j],

 

– smlouva nebyla uzavřena před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení.

 

5. Členské státy stanoví, že se odst. 1 písm. c) nepoužije, pokud

 

– veřejný zadavatel považuje zadání zakázky za slučitelné s čl. 21 odst. 4 druhým pododstavcem,

 

– veřejný zadavatel zaslal dotčeným uchazečům rozhodnutí o zadání zakázky spolu se shrnutím příslušných důvodů uvedených v čl. 26 odst. 2, s výhradou čl. 26 odst. 3 a

 

– k uzavření smlouvy nedošlo před uplynutím lhůty alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, v případě použití faxu nebo elektronických prostředků, nebo, v případě použití jiných komunikačních prostředků, před uplynutím lhůty alespoň patnácti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí o zadání zakázky zasláno dotčeným uchazečům, anebo alespoň deseti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí o zadání zakázky.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2d směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Článek 38 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38g

 

Porušení této směrnice a alternativní sankce

 

1. Pro případy porušení čl. [38a] odst. 5, čl. [38b] odst. 3 nebo čl. [38c] odst. 2, na něž se nevztahuje čl. [38f] odst. 1 písm. b), stanoví členské státy neúčinnost v souladu s čl. [38f] odst. 1, 2 a 3 nebo alternativní sankce. Členské státy mohou stanovit, že orgán příslušný k přezkumu, který je nezávislý na veřejném zadavateli, po posouzení všech důležitých skutečností rozhodne, zda by měla být smlouva považována za neúčinnou nebo zda by měly být uplatněny alternativní sankce.

 

2. Alternativní sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Alternativními sankcemi může být:

 

– uložení pokut veřejnému zadavateli nebo

 

– zkrácení doby plnění smlouvy.

 

Členské státy mohou svěřit orgánu příslušnému k přezkumu široké pravomoci s cílem zohlednit všechny významné faktory, včetně závažnosti protiprávního jednání, chování veřejného zadavatele a v případech uvedených v čl. [38f] odst. 2 rozsah, v němž zůstává smlouva v platnosti.

 

Uložení náhrady škody nepředstavuje vhodnou sankci pro účely tohoto odstavce.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2e směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Článek 38 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38h

 

Lhůty

 

1. Členské státy mohou stanovit, že návrh na přezkum podle čl. [38f] odst. 1 je nutno podat:

 

a) před uplynutím nejméně třiceti kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, kdy

 

– veřejný zadavatel zveřejnil oznámení o zadání zakázky v souladu s čl. 22 odst. 4 a články 23 a 24, pokud toto oznámení obsahuje odůvodnění rozhodnutí veřejného zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání v Úředním věstníku Evropské unie, nebo

 

– veřejný zadavatel informoval dotčené uchazeče a zájemce o uzavření smlouvy za předpokladu, že tyto informace obsahují shrnutí příslušných důvodů uvedených v čl. 26 odst. 2, s výhradou čl. 26 odst. 3. Tato možnost se použije rovněž na případy uvedené v čl. [38d] písm. c); a

 

b) v každém případě před uplynutím nejméně šesti měsíců ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

 

2. Ve všech ostatních případech, včetně v případě návrhů na přezkum podle čl. [38g] odst. 1, určí lhůty pro podání návrhu na přezkum vnitrostátní právní předpisy, s výhradou článku [38e].

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 2f směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Článek 38 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38i

 

Systém nápravy

 

1. Komise může zahájit řízení uvedené v odstavcích 2 až 5, pokud dospěje k názoru, že při zadávání veřejných zakázek ve smyslu této směrnice došlo k závažnému porušení práva Společenství v oblasti zadávání veřejných zakázek.

 

2. Komise oznámí členskému státu a zadavateli důvody, na základě kterých rozhodla, že došlo k závažnému protiprávnímu jednání, a požádá o nápravu. S ohledem na okolnosti daného případu poskytne dotyčnému členskému státu přiměřenou lhůtu, během níž bude moci odpovědět.

 

3. Ve lhůtě stanovené v odstavci 2 dotyčný členský stát Komisi poskytne:

 

a) potvrzení, že protiprávní jednání bylo napraveno;

 

b) odůvodnění, proč k nápravě nedošlo; nebo

 

c) oznámení, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno buď z vlastního podnětu veřejného zadavatele nebo na základě pravomocí uvedených v čl. [38b] odst. 1 písm. a).

 

4. Odůvodnění poskytnuté podle odst. 3 písm. b) se může opírat zejména o skutečnost, že údajné protiprávní jednání je již předmětem soudního řízení nebo jiného přezkumného řízení podle čl. [38b] odst. 9. V tom případě sdělí členský stát Komisi výsledek tohoto soudního nebo přezkumného řízení, jakmile je znám.

 

5. Pokud členský stát podle odst. 3 písm. c) oznámí, že dotyčné zadávací řízení bylo pozastaveno, oznámí tento členský stát Komisi, je-li toto pozastavení ukončeno nebo je-li zahájeno jiné zadávací řízení, které se zcela nebo zčásti týká stejné věci. Toto oznámení potvrdí, že domnělé protiprávní jednání bylo napraveno, nebo odůvodní, proč k nápravě nedošlo.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 3 směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Článek 38 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 38j

 

Obsah oznámení pro účely dobrovolné transparentnosti ex-ante

 

Oznámení uvedené v čl. [38f] odst. 4 druhé odrážce, jehož formu Komise přijme poradním postupem podle čl. 41 odst. 2, obsahuje tyto informace:

 

a) název a kontaktní údaje veřejného zadavatele;

 

b) popis předmětu smlouvy;

 

c) odůvodnění rozhodnutí veřejného zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zadání zakázky v Úředním věstníku Evropské unie;

 

d) název a kontaktní údaje hospodářského subjektu, v jehož prospěch bylo přijato rozhodnutí o zadání zakázky,

 

e) případně veškeré další informace, jež veřejný zadavatel považuje za důležité.

(Tento pozměňovací návrh vychází z článku 3a směrnice 89/665/EHS ve znění směrnice 2007/66/ES.)

Odůvodnění

Do této směrnice se zavádí přezkumné řízení, jehož cílem je skutečné otevření trhu, zaručení účinné právní ochrany příslušným uchazečům a transparentní a nediskriminační zadávání zakázek. Přitom však nesmí být omezeny potřeby členských států, pokud jde o utajení některých informací.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o přezkoumání prahových hodnot stanovených v článku 6, jsou lhůty uvedené v čl. 5a odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. e) stanoveny na dva týdny, a to kvůli časovým omezením vyplývajícím ze způsobů výpočtu a zveřejnění stanovených v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci a v čl. 78 odst. 4 směrnice 2004/18/ES.

Pokud jde o přezkoumání prahových hodnot stanovených v článku 6, jsou lhůty uvedené v čl. 5a odst. 3 písm. c), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. e) stanoveny na jeden měsíc, a to kvůli časovým omezením vyplývajícím ze způsobů výpočtu a zveřejnění stanovených v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci a v čl. 78 odst. 4 směrnice 2004/18/ES.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Článek 44

Směrnice 2004/18/ES

Článek 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti s výjimkou zakázek, na které se vztahuje směrnice XXXX/X/ES. Nevztahuje se na veřejné zakázky vyloučené z oblasti působnosti směrnice XXXX/X/ES podle jejích článků 8 a 9.

 

Aniž je dotčen článek 296 Smlouvy o ES, tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky zadávané v oblasti obrany a bezpečnosti s výjimkou zakázek, na které se vztahuje směrnice XXXX/X/ES. Nevztahuje se na veřejné zakázky vyloučené z oblasti působnosti směrnice XXXX/X/ES podle jejích článků 8 a 9.

 

Odůvodnění

Clarification.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Článek 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 45a

 

Podávání zpráv

 

1. Komise podá nejpozději do …* zprávu Evropskému parlamentu o opatřeních členských států přijatých k provedení této směrnice, zejména článků 39 a 40.

 

2. Komise předkládá pravidelně, nejpozději však počínaje …**, zprávy Evropskému parlamentu a Radě o provádění této směrnice a jejím dopadu na vývoj evropského trhu s obranným vybavením a základny obranné technologie a obranného průmyslu v EU.

 

________      

* Dvanáct měsíců od data provedení této směrnice.

** Pět let po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Příloha I – tabulka – řádek 2 – sloupec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 60110000-2 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4) a od 64120000-3 do 64121200-2

60100000-9, od 60110000-2 do 60183000-4 (kromě 60160000-7, 60161000-4), od 63100000-0 do 63111000-0, od 6310000-6 do 63121100-4, 63122000-0, od 63520000-0 do 63700000-6 a od 64120000-3 do 64121200-2

Odůvodnění

Mají-li být zakázky na stavební práce, dodávky a/nebo služby uvedeny v této směrnici v plném rozsahu, musí být příloha rozšířena.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Příloha I – tabulka – řádek 3 – sloupec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5) 60500000-3

60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (kromě 60411000-2, 60421000-5), 60500000-3, od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63520000-0, 63521000-7, 63524000-8 a 63700000-6

Odůvodnění

Mají-li být zakázky na stavební práce, dodávky a/nebo služby uvedeny v této směrnici v plném rozsahu, musí být příloha rozšířena.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a)

Železniční doprava

60200000-0, 60220000-6

Odůvodnění

Logistika neobnáší pouze přepravu zboží, ale vytváří přidanou hodnotu poskytováním různých služeb, jako je doprava, skladování, celkové řízení dodavatelských řetězců a zajišťování informačních toků. Určité služby pojící se s logistikou by proto měly být do legislativního návrhu doplněny, aby se zabránilo nedostatkům v budoucích pravidlech upravujících zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Příloha I – řádek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b)

Vodní doprava

60600000-4, 60620000-0, od 60640000-6 do 60651200-8, 60651600-2

Odůvodnění

Logistika neobnáší pouze přepravu zboží, ale vytváří přidanou hodnotu poskytováním různých služeb, jako je doprava, skladování, celkové řízení dodavatelských řetězců a zajišťování informačních toků. Určité služby pojící se s logistikou by proto měly být do legislativního návrhu doplněny, aby se zabránilo nedostatkům v budoucích pravidlech upravujících zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Základní informace

Evropské zbrojní trhy se vyznačují roztříštěností. Od 90. let 20. století si EU začala uvědomovat, že toto roztříštění působí negativně na hospodářství, a to z několika příčin:

a) Výdaje na obranu se v posledních 20 letech snížily v důsledku geopolitického vývoje o polovinu (tzv. mírová dividenda), v důsledku čehož lze zaznamenat pokles obratu a zaměstnanosti a snížení investic v odvětvích výzkumu a technologie. Zatím však nelze počítat s tím, že by výdaje na obranu opět vzrostly. Jednotlivé výdaje vypadají následovně(1):

V roce 2006 činily výdaje 26 členských států EU(2) v oblasti obrany 201 miliard € (mezi 35 miliony € na Maltě a 47 miliardami € ve Spojeném království). Tato částka je tvořena výdaji na zaměstnance ve výši 110 miliard € a výdaji na nákup obranného materiálu ve výši 91 miliard €. Těchto 91 miliard € lze rozepsat na 39 miliard € na investice, včetně výdajů na výzkum a vývoj, 43 miliard € na operace a údržbu a dalších 9 miliard € na zvláštní výdaje zahrnující budování infrastruktury a stavební práce.

Provedeme-li srovnání těchto údajů s výdaji USA, vyplývá z něj následující(3): USA vydaly v roce 2006 na obranu celkem 491 miliard €, tj. 4,7 % hrubého domácího produktu. Výdaje na vojenské operace činily 169 miliard €, výdaje na investice 141 miliard €.

b) Náklady na vývoj nových zbrojních systémů vzrostly takovým způsobem, že i pro velké členské státy je obtížné nést toto finanční zatížení.(4)

c) Vznik nových struktur ozbrojených sil od konce studené války vedl ke snížení počtu tradičního vybavení, ale i ke vznesení nových požadavků na kvalitu obranných kapacit.

Cílem je proto zvýšit efektivitu z hlediska nákladů, která prospěje vnitrostátním rozpočtům a průmyslu a v neposlední řadě má také ozbrojeným silám zajistit nejlepší možný materiál.

Vytvoření evropské bezpečnostní a obranné politiky vyžaduje rozvoj nezbytných kapacit, pro něž je zase nutný výkonný evropský průmysl. K tomu by měl přispět rozvoj evropské technologické a průmyslové základny v oblasti obrany a postupné budování evropského trhu s obranným materiálem. Obojí posílí naše kapacity potřebné k tomu, abychom se vypořádali s celosvětovými úkoly v oblasti obrany a novými bezpečnostními výzvami.

Článek 296 Smlouvy

Veřejné zakázky v oblasti obrany spadají v zásadě do působnosti směrnice 2004/18/ES (článek 10), s výhradou článku 296 Smlouvy o ES, který upravuje výjimku z předpisů EU pro zadávání veřejných zakázek z důvodu národní bezpečnosti. V praxi však členské státy systematicky využívají článek 296 Smlouvy o ES k tomu, aby téměř všechny vojenské zakázky vyňaly z působnosti právních předpisů Společenství. Podobná situace panuje i na trhu s hospodářsky stále citlivějším nevojenským bezpečnostním materiálem. V obou případech se členské státy často odvolávají na článek 14 směrnice 2004/18/ES, aby obešly pravidla Společenství. Většina zakázek na zboží v této oblasti je tak zadávána podle vnitrostátních předpisů a postupů. Ze statistiky vyplývá, že 15 členských států v období mezi roky 2000 a 2004 zveřejnilo v úředním věstníku EU pouze 13 % všech smluv o obranném materiálu, přičemž tato hodnota se pohybuje mezi 2 % (Německo) a 24 % (Francie).(5) Osvobození od povinnosti, které by podle právních předpisů Společenství mělo představovat výjimku, tak v praxi tvoří pravidlo.

Tento obvyklý postup členských států je v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora, který konstatoval, že použití článku 296 Smlouvy o ES by mělo zůstat omezené na jasně definované a odůvodněné výjimečné případy.(6) Ve svém interpretačním sdělení Komise z tohoto výroku Evropského soudního dvora vyvodila důsledky a vysvětlila, jak hodlá v budoucnosti v takovýchto případech postupovat.(7)

Směrnice o veřejných zakázkách v oblasti obrany

Tento návrh směrnice (KOM(2007) 766) by měl přihlížet k pochybnostem členských států, zda stávající směrnice 2004/18/ES dostatečně zohledňuje zvláštní povahu vojenských veřejných zakázek. Tento návrh směrnice byl předložen 5. prosince 2007 spolu s návrhem směrnice o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (KOM(2007) 765) a sdělením Komise(8). Obě směrnice usilují o vytvoření společného zbrojního trhu, avšak pomocí nástrojů, kterými je třeba zabývat se zvlášť.

Cílem tohoto návrhu směrnice je vytvořit jednotný evropský právní rámec, který umožní všem členským státům aplikovat právní předpisy Společenství, aniž by ohrozily své bezpečnostní zájmy. Tím by se měla snížit potřeba členských států používat článek 296 Smlouvy o ES. Jinak řečeno, článek 296 Smlouvy o ES zůstane zachován, ale měl by být omezen pouze na skutečně výjimečné případy, jak je upraveno Smlouvou o ES a jak to vyžadoval Evropský soudní dvůr. Tak by byl článek 296 Smlouvy o ES uplatňován pouze na ty případy, kdy zvláštní opatření nové směrnice nejsou dostačující k ochraně bezpečnostních zájmů členských států.

Zpravodaj souhlasí s cíli návrhu směrnice. Dne 17. listopadu 2005 přijal Evropský parlament usnesení o zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany(9), v němž Komisi vyzval k vypracování směrnice, která bude zvýšenou měrou přihlížet k bezpečnostním zájmům členských států, rozvíjet zahraniční a bezpečnostní politiku a přispívat k posílení soudržnosti Evropy; směrnice mimoto zachová charakter Unie jako „civilní mocnosti“ a bude se zvláště věnovat malým a středním podnikům, které jsou v tomto sektoru silně zastoupeny. Zpráva vychází z cílů stanovených tímto usnesením a věnuje zvláštní pozornost následujícím bodům:

Vzhledem k tomu, že při nákupech zbrojního a bezpečnostního vybavení často dochází ke vzájemnému překrývání, souhlasí zpravodaj s Komisí v tom, aby do oblasti působnosti směrnice byla zahrnuta nejen oblast obrany, ale také bezpečnosti. Všechny zakázky v oblasti působnosti směrnice ovšem souvisí s citlivými informacemi. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se oblast působnosti v článku 1 definovala jednotně. Problémem je, že seznam zbraní, munice, popř. válečného materiálu z roku 1958, kterým je definována oblast působnosti pro účely obranných zakázek, již není aktuální. Proto se zavádí povinnost každoroční aktualizace společného seznamu EU, aby byl možný jeho aktuální výklad.

Návrh směrnice se nedotkne výjimky stanovené v čl. 296 odst. 1 písm. a) Smlouvy o ES, nicméně v článku 9 je toto ustanovení převzato ve formě odpovídající právu veřejných zakázek. Cílem je zvýšit právní jistotu a zamezit zneužívání článku 296, popřípadě jeho zbytečnému využívání. Veřejní zadavatelé se tak budou moci odvolávat na výjimku stanovenou v sekundárním právu.

Pokud jde o bezpečnost informací a dodávek, je pro veřejného zadavatele důležité, aby uchazeč přijal striktní závazky a podmínky. Uchazeči však nemohou vždy přijmout definitivní závazek nebo poskytnout požadovaný doklad, zejména vezmeme-li v úvahu činnost subdodavatelského podniku nebo povolení k převozu zboží. Návrh zprávy proto obsahuje pozměňovací návrhy, které uchazečům poskytnou více možností, aby skutečně splnili požadavky na ně kladené.

Další podstatnou částí návrhu zprávy je zavedení přezkumného řízení, které má za cíl zajistit uchazečům účinnou právní ochranu. Toto řízení zvýší transparentnost, zabrání diskriminaci při zadávání zakázek, a přispěje tak ke skutečné liberalizaci těchto zakázek. Systém opravných prostředků, který vytváří navrhovaná směrnice, v zásadě vychází z klasických směrnic o opravných prostředcích, ale zároveň přihlíží ke zvláštním zájmům členských států při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti.

(1)

Údaje Evropské obranné agentury. Viz http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.

(2)

Dánsko s Evropskou obrannou agenturou nespolupracuje.

(3)

http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.

(4)

Viz Burkard Schmitt, „From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe“, Chaillot Paper 40, Paříž, červenec 2000, s. 6 nn.

(5)

Posouzení dopadu návrhu směrnice KOM(2007) 0766, příloha 11, s. 78: „Rates of publication in the OJEU of defence contracts“.

(6)

ESD, C-414/1997, Komise v. Španělsko. Srv. též ESD, C-337/2005, Komise v. Itálie.

(7)

Interpretační sdělení o uplatňování článku 296 Smlouvy s ohledem na zadávání zakázek v oblasti obrany, KOM(2006)0779.

(8)

Strategie pro silnější a konkurenceschopnější evropský obranný průmysl, KOM(2007) 0764.

(9)

Veřejné zakázky v oblasti obrany, KOM(2004) 0608. Zpráva o Zelené knize o veřejných zakázkách v oblasti obrany, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zpravodaj Joachim Würmeling, A6-0288/2005.


STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (12. 9. 2008)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání některých veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby v oblasti obrany a bezpečnosti

(KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

Navrhovatel: Karl von Wogau

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Stanovisko důrazně podporuje vybudování otevřeného, transparentního a konkurenceschopného evropského trhu s obranným materiálem (EDEM) v zájmu evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP) a členských států.

Vytvoření trhu v oblasti obrany na evropské úrovni zvýší v Unii transparentnost zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany, přinese lepší vybavení pro naše vojáky i civilisty na misích EBOP, posílí konkurenceschopnost evropského obranného průmyslu a povede k lepšímu vynakládání prostředků daňových poplatníků v oblasti bezpečnosti a obrany.

Výbor pro zahraniční věci (AFET) a jeho podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE) jsou přesvědčeny, že navrhovaná směrnice představuje vykročení správným směrem.

Navrhovaná směrnice se zabývá specifickou povahou veřejných zakázek v oblasti obrany: veřejní zadavatelé mohou jako standardní postup použít vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním, mohou také od zájemců vyžadovat zvláštní ustanovení o bezpečnosti informací (aby byla zajištěna důvěrnost citlivých informací) a o zabezpečení dodávek (pro zajištění včasných dodávek v případě krize).

Článek 296 se bude používat jen ve skutečně výjimečných případech, jak stanoví Smlouva i Soudní dvůr. Tím se zvýší právní jistota pro veřejné zadavatele.

Vnitrostátní pravidla zadávání veřejných zakázek budou sladěna, což zpřehlední předpisy v těchto oblastech a sníží administrativní náklady odvětví.

Na trzích obrany a bezpečnosti budou dodržovány zásady Smlouvy, zejména transparentnost, nediskriminace a otevřenost. To povede k lepší účelnosti vynakládaných prostředků na obranu a k větší hospodárnosti.

V důsledku toho budou mít jednotky účastnící se operací v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky k dispozici lepší materiál.

Výbor pro zahraniční věci a jeho podvýbor pro bezpečnost a obranu navrhují za účelem zlepšení navrhované směrnice tyto konkrétní změny:

a)  Rozsah působnosti navrhované směrnice o zadávání zakázek v oblasti obrany je definován na základě seznamu Rady z roku 1958 (rozhodnutí, kterým se stanoví seznam výrobků (zbraní, střeliva a válečného materiálu), na které se vztahují ustanovení odst. 1 písm. b článku 223 – nyní článku 296 – Smlouvy). Tento seznam není veřejným dokumentem EU a proto je ze zákona nedostupný. Kromě toho, že je seznam příliš široký a obecný, nebyl od svého přijetí před 50 lety aktualizován.

b)  Pokud by se použil seznam Rady z roku 1958, mělo by se tak učinit za souhlasu Rady s tím, že seznam aktualizuje a zveřejní.

c)  Další možností by bylo použití Společného vojenského seznamu zahrnutého do Kodexu chování EU pro vývoz zbraní přijatého Radou dne 7. července 2000, který Rada pravidelně aktualizuje a jenž je také základem pro oblast působnosti navrhované směrnice o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (pozměňovací návrh k článku 1).

d)  Pro posílení vzájemné důvěry mezi členskými státy a zohlednění specifické povahy trhu v oblasti obrany je velmi důležité, aby se členské státy shodly na společné vizi v oblasti bezpečnosti dodávek a informací a aby bylo povoleno vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním, čímž bude splněn požadavek větší pružnosti při zadávání zakázek v oblasti obrany.

e)  Co se týče bezpečnosti informací, otevření roztříštěných vnitrostátních trhů v oblasti obrany v zájmu evropské bezpečnostní a obranné politiky bude vyžadovat, aby veřejní zadavatelé a dodavatelé mohli zajistit a také zajistili, že utajované informace budou v průběhu jednotlivých fází zadávacího řízení chráněny a že zbrojní společnosti EU nebudou na základě bezpečnosti informací diskriminovány z důvodu jejich státní příslušnosti nebo kvůli délce trvání postupu vydání utajovaných informací. Proto by měla být navrhovaná směrnice rovněž doplněna o systém EU pro bezpečnost informací (pozměňovací návrh k článku 14).

f)  Co se týče bezpečnosti dodávek, otevření roztříštěných vnitrostátních trhů v oblasti obrany v zájmu evropské bezpečnostní a obranné politiky bude vyžadovat, aby veřejní zadavatelé mohli zajistit a také zajistili, že při zadání zakázky mohou očekávat, že dodavatel je a zůstane spolehlivým a konkurenceschopným zdrojem dodávek. Zvláštní pozornost by se měla věnovat budování důvěry veřejných zadavatelů zejména v případě naléhavých operačních potřeb. Pro stabilní zabezpečení dodávek je navržen společný režim náležitých záruk založený na možnostech ověřování. Bez řádného zabezpečení dodávek mezi členskými státy by se článek o vzájemné pomoci (čl. 28a odst. 7(1)) Lisabonské smlouvy stal prázdnou frází (pozměňovací návrh k článku 15).

g)  Navrhuje se, aby Komise pravidelně podávala Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o provádění této směrnice. Tím se lépe zajistí odpovědnost za proces provádění (pozměňovací návrh týkající se článku 40a (nový)).

Evropská komise se vyhnula otázce kompenzací tím, že se o nich nezmiňuje. V pracovním dokumentu útvarů Komise(2) připojeném k navrhované směrnici se dochází k závěru, že otázku zachování případných požadavků na kompenzaci v souladu s právem EU je vhodné přenechat členským státům. Současná politika spravedlivého vyrovnání a kompenzací souvisejících s veřejnými zakázkami v oblasti bezpečnosti a obrany může vést k nižší kvalitě materiálu a tudíž k vyššímu bezpečnostnímu riziku pro osoby vysílané na mise EBOP. Tyto postupy mohou také pozdržet zadávací řízení a přinést vyšší náklady na materiál. Evropský parlament(3) trvá na tom, že od praxe kompenzací a spravedlivého vyrovnání je třeba upustit. Navrhovatel přijímá argumentaci Evropské komise pro to, že v této fázi by se otázka kompenzací řešit neměla, nicméně se domnívá, že v budoucnu by se tato otázka měla nastolit na evropské úrovni s cílem tuto praxi zrušit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Ověřování vhodnosti zájemců a jejich výběr by měly být prováděny za transparentních podmínek. Za tímto účelem by měla být stanovena nediskriminační kritéria, která mohou veřejní zadavatelé použít při výběru soutěžitelů, a prostředky, které mohou hospodářské subjekty použít k tomu, aby prokázaly splnění těchto kritérií. Ve stejném duchu transparentnosti by se od veřejného zadavatele mělo vyžadovat, aby jakmile je zakázka zařazena do soutěže, uvedl kritéria pro výběr, která použije, a úroveň zvláštní způsobilosti, kterou případně od hospodářských subjektů vyžaduje před jejich přijetím do zadávacího řízení.

(37) Ověřování vhodnosti zájemců a jejich výběr by měly být prováděny za transparentních podmínek. Za tímto účelem by měla být stanovena nediskriminační kritéria, která mohou veřejní zadavatelé použít při výběru soutěžitelů, a prostředky, které mohou hospodářské subjekty použít k tomu, aby prokázaly splnění těchto kritérií. Ve stejném duchu transparentnosti by se od veřejného zadavatele mělo vyžadovat, aby jakmile je zakázka zařazena do soutěže, uvedl kritéria pro výběr, která použije, a úroveň zvláštní způsobilosti, kterou případně od hospodářských subjektů vyžaduje před jejich přijetím do zadávacího řízení. Při výběru zájemců by veřejní zadavatelé měli přihlédnout k potřebě autonomie a provozní nezávislosti z evropského hlediska, k potřebě podporovat výsadní postavení evropského průmyslu a technologie tam, kde představuje ekonomický přínos, a k potřebě reciprocity v přístupu na trh ve vztahu k třetím zemím.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží stále větší shodu členských států v otázce nezbytnosti rozvíjet „skutečně evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany“ (Strategie pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, Řídící výbor Evropské obranné agentury, 14. května 2007). V rámci Evropské obranné agentury rozhodly členské státy stanovit, které „klíčové technologie“ musí Evropa „chránit a rozvíjet“, a vznesly požadavek, aby „vojenské schopnosti byly hlavním kritériem“, ale aby zároveň byly brány v úvahu „potřeby autonomie a provozní nezávislosti a potřeba podporovat výsadní postavení tam, kde představuje ekonomický přínos“. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do směrnice některé výsledky politické činnosti realizované na úrovni Evropské obranné agentury a zlepšit tak soudržnost politik EU v této oblasti.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Čl. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) dodávky zbraní, střeliva a/nebo válečného materiálu, na které se vztahuje rozhodnutí Rady ze dne 15. dubna 1958, a je-li to vhodné, i veřejné zakázky na stavební práce a na služby úzce související s těmito dodávkami;

a) dodávky jakéhokoliv produktu speciálně určeného k vojenskému použití, který je uveden na Společném seznamu vojenského vybavení a na nějž se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní, a je-li to vhodné, i veřejné zakázky na stavební práce a na služby úzce související s těmito dodávkami;

Odůvodnění

Rozhodnutí Rady ze dne 15. dubna 1958 není oficiálně veřejným dokumentem EU a proto je ze zákona nedostupné. Kromě toho nebyl seznam od svého přijetí před 50 lety aktualizován. Bylo by vhodnější použít Společný vojenský seznam zahrnutý do Kodexu chování EU pro vývoz zbraní přijatý Radou dne 7. července 2000, který Rada pravidelně aktualizuje a jenž je také základem pro oblast působnosti navrhované směrnice o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a postupují transparentním způsobem.

Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásad rovnosti a zákazu diskriminace a postupují transparentním způsobem. Při jednání s hospodářskými subjekty berou veřejní zadavatelé v úvahu potřebu podporovat výsadní postavení evropského průmyslu a technologie tam, kde představuje ekonomický přínos a je ze strategického hlediska důležité, a potřebu reciprocity v přístupu na trh ve vztahu k třetím zemím.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží stále větší shodu členských států v otázce nezbytnosti rozvíjet „skutečně evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany“ (Strategie pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, Řídící výbor Evropské obranné agentury, 14. května 2007). V rámci Evropské obranné agentury rozhodly členské státy stanovit, které „klíčové technologie“ musí Evropa „chránit a rozvíjet“, a vznesly požadavek, aby „vojenské schopnosti byly hlavním kritériem“, ale aby zároveň byly brány v úvahu „potřeby autonomie a provozní nezávislosti a potřeba podporovat výsadní postavení tam, kde představuje ekonomický přínos“. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do směrnice některé výsledky politické činnosti realizované na úrovni Evropské obranné agentury a zlepšit tak soudržnost politik EU v této oblasti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se jedná o veřejné zakázky, které se týkají citlivých informací nebo takové informace vyžadují nebo obsahují, upřesní veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci všechna opatření a požadavky nezbytné k zajištění bezpečnosti těchto informací na požadované úrovni.

1. Pokud se jedná o veřejné zakázky, které se týkají citlivých informací nebo takové informace vyžadují nebo obsahují, upřesní veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci všechna opatření a požadavky nezbytné k zajištění bezpečnosti těchto informací na požadované úrovni.

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

a) důkaz, že již určení subdodavatelé mají požadované schopnosti chránit důvěrnost citlivých informací, k nimž mají přístup nebo které vytvoří v rámci své subdodavatelské činnosti,

a) důkaz, že již určení subdodavatelé mají požadované schopnosti chránit důvěrnost citlivých informací, k nimž mají přístup nebo které vytvoří v rámci své subdodavatelské činnosti,

b) závazek poskytnout stejné důkazy v případě nových subdodavatelů předpokládaných v průběhu plnění zakázky,

b) závazek poskytnout stejné důkazy v případě nových subdodavatelů předpokládaných v průběhu plnění zakázky,

c) závazek zachovat důvěrnost všech citlivých informací po celou dobu plnění zakázky i po ukončení platnosti nebo vypovězení smlouvy.

c) závazek zachovat důvěrnost všech citlivých informací po celou dobu plnění zakázky i po ukončení platnosti nebo vypovězení smlouvy.

 

 

2. Komise do jednoho roku od zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh systému EU pro bezpečnost informací, který umožní výměnu informací mezi veřejnými zadavateli a evropskými podniky.

Odůvodnění

Otevření roztříštěných vnitrostátních trhů v oblasti obrany v zájmu evropské bezpečnostní a obranné politiky bude vyžadovat záruku, že utajované informace budou v průběhu jednotlivých fází zadávacího řízení chráněny a že konkurenční zbrojní společnosti EU nebudou z důvodu bezpečnosti informací diskriminovány kvůli jejich státní příslušnosti nebo kvůli délce trvání postupu vydání utajovaných informací. Navrhovaná směrnice by měla být doplněna o systém EU pro bezpečnost informací.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Veřejný zadavatel může upřesnit požadavky umožňující zajistit bezpečnost dodávek, pokud jsou v souladu s právními předpisy Společenství.

1. Veřejný zadavatel může upřesnit požadavky umožňující zajistit bezpečnost dodávek, pokud jsou v souladu s právními předpisy Společenství.

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

Za tímto účelem může veřejný zadavatel od uchazeče vyžadovat, aby jeho nabídka obsahovala zejména následující prvky:

a) důkaz, že bude schopen splnit povinnosti v oblasti vývozu, přepravy a tranzitu zboží ve vztahu ke smlouvě včetně případů, kdy mají formu závazku dotčeného členského státu nebo dotčených členských států,

a) důkaz, že bude schopen splnit povinnosti v oblasti vývozu, přepravy a tranzitu zboží ve vztahu ke smlouvě včetně případů, kdy mají formu závazku dotčeného členského státu nebo dotčených členských států,

b) důkaz, že mu organizace a umístění jeho dodavatelského řetězce umožní vyhovět požadavkům veřejného zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci,

b) důkaz, že mu organizace a umístění jeho dodavatelského řetězce umožní vyhovět požadavkům veřejného zadavatele v oblasti bezpečnosti dodávek upřesněných v zadávací dokumentaci,

c) závazek řešit případné zvýšené potřeby veřejného zadavatele vyplývající z nouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

c) závazek řešit případné zvýšené potřeby veřejného zadavatele vyplývající z nouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

d) závazek jeho vnitrostátních orgánů nebránit uspokojení případných zvýšených potřeb veřejného zadavatele, které by případně vyplynuly z nouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

d) závazek jeho vnitrostátních orgánů nebránit uspokojení případných zvýšených potřeb veřejného zadavatele, které by případně vyplynuly z nouzové nebo krizové situace nebo z ozbrojeného konfliktu,

e) závazek zajistit údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,

e) závazek zajistit údržbu, modernizaci nebo úpravy dodávek, které jsou předmětem veřejné zakázky,

f) závazek včas informovat o veškerých změnách své organizace nebo své průmyslové strategie, které mohou ovlivnit závazky uchazeče vůči zadavateli.

f) závazek včas informovat o veškerých změnách své organizace nebo své průmyslové strategie, které mohou ovlivnit závazky uchazeče vůči zadavateli.

Tyto požadavky jsou upřesněny v zadávací dokumentaci nebo v dokumentech týkajících se zakázky.

Tyto požadavky jsou upřesněny v zadávací dokumentaci nebo v dokumentech týkajících se zakázky.

 

 

2. Veřejní zadavatelé usilují o zvýšení vzájemné důvěry. Komise za tímto účelem předloží do jednoho roku od zveřejnění této směrnice v Úředním věstníku Evropské unie Evropskému parlamentu a Radě návrh společného režimu náležitých záruk s možnostmi ověřování pro stabilní zabezpečení dodávek.

Odůvodnění

Účinnost navrhované směrnice bude posílena větší vzájemnou důvěrou mezi veřejnými zadavateli zejména v případě naléhavých operačních potřeb. To bude vyžadovat, aby veřejní zadavatelé mohli zajistit a také zajistili, že při zadání zakázky mají právo očekávat, že dodavatel je a zůstane spolehlivým a konkurenceschopným zdrojem dodávek. Pro stabilní zabezpečení dodávek je navržen společný režim náležitých záruk zajištěný možnostmi ověřování. Bez řádného zabezpečení dodávek mezi členskými státy by článek o vzájemné pomoci (čl. 28a odst. 7) Lisabonské smlouvy pozbyl smysl.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 50 % částky původní zakázky;

Souhrnná hodnota zakázek zadaných na dodatečné stavební práce nebo služby však nesmí překročit 30 % částky původní zakázky;

Odůvodnění

Je třeba omezit možnost účastníků výběrového řízení podávat nízké nabídky s tím, že po přidělení zakázky se podmínky opět vyjednají. Cílem je omezení možností korupce.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mohou požadavek uvedený v prvním pododstavci upravit odchylně z důvodu zásadních požadavků obecného zájmu.

vypouští se

Odůvodnění

Možnost odchylné úpravy těchto požadavků vážně narušuje jejich důvěryhodnost. Rovněž tím vzniká příležitost ke korupci. Proto by odchylná úprava neměla být umožněna.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky z hlediska veřejného zadavatele, z různých kritérií spojených s předmětem dané veřejné zakázky: jako jsou kvalita, cena, technická úroveň, funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, náklady v průběhu životního cyklu, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, datum dodání, dodací lhůta a lhůta pro dokončení, bezpečnost dodávek a interoperabilita; nebo

a) pokud se zakázka zadává na základě hospodářsky nejvýhodnější nabídky z hlediska veřejného zadavatele, z různých kritérií spojených s předmětem dané veřejné zakázky: jako jsou kvalita, cena, technická úroveň, funkční vlastnosti, vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, provozní náklady, náklady v průběhu životního cyklu, návratnost nákladů, záruční servis a technická pomoc, datum dodání, dodací lhůta a lhůta pro dokončení, bezpečnost dodávek a interoperabilita, potřeba autonomie a provozní nezávislosti z evropského hlediska, potřeba podporovat výsadní postavení evropského průmyslu a technologie tam, kde představuje ekonomický přínos, a potřeba reciprocity v přístupu na trh ve vztahu k třetím zemím; nebo

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží stále větší shodu členských států v otázce nezbytnosti rozvíjet „skutečně evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany“ (Strategie pro evropskou technologickou a průmyslovou základnu obrany, Řídící výbor Evropské obranné agentury, 14. května 2007). V rámci Evropské obranné agentury rozhodly členské státy stanovit, které „klíčové technologie“ musí Evropa „chránit a rozvíjet“, a vznesly požadavek, aby „vojenské schopnosti byly hlavním kritériem“, ale aby zároveň byly brány v úvahu „potřeby autonomie a provozní nezávislosti a potřeba podporovat výsadní postavení tam, kde představuje ekonomický přínos“. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do směrnice některé výsledky politické činnosti realizované na úrovni Evropské obranné agentury a zlepšit tak soudržnost politik EU v této oblasti.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Článek 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 40 a

Podávání zpráv

Komise předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční hodnotící zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na rozvoj evropského trhu s vojenským materiálem, která vychází ze statistických zpráv vypracovaných členskými státy v souladu s článkem 40.

Odůvodnění

S cílem umožnit posouzení výsledků bude Komise Evropskému parlamentu a Radě pravidelně předkládat výroční zprávu o provádění této směrnice, čímž bude lépe zajištěna odpovědnost za proces provádění.

POSTUP

Název

Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Referenční údaje

KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)

Příslušný výbor

IMCO

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

17.1.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Karl von Wogau

29.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

9.6.2008

16.7.2008

9.9.2008

 

Datum přijetí

10.9.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

54

6

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vittorio Agnoletto, Sir Robert Atkins, Christopher Beazley, Bastiaan Belder, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Maciej Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Marcello Vernola, Kristian Vigenin, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Glyn Ford, Kinga Gál, Milan Horáček, Tunne Kelam, Alexander Graf Lambsdorff, Mario Mauro, Nickolay Mladenov, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Karl von Wogau

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Costas Botopoulos, Antonio Masip Hidalgo, Pierre Pribetich

(1)

Pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v jejich moci, v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů.“

(2)

Pracovní dokument útvarů Komise SEC (2007)1599 ze dne 5. 12. 2007.

(3)

Usnesení Evropského parlament o provádění evropské bezpečnostní strategie v rámci evropské bezpečnostní a obranné politiky (PE 372.113v03-00, A6-0366/2006).


POSTUP

Název

Veřejné zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

Referenční údaje

KOM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD)

Datum predložení EP

5.12.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

17.1.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

17.1.2008

ITRE

17.1.2008

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ITRE

29.1.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Alexander Graf Lambsdorff

22.1.2008

 

 

Projednání ve výboru

26.3.2008

28.5.2008

2.6.2008

14.7.2008

 

9.9.2008

7.10.2008

 

 

Datum přijetí

7.10.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Colm Burke, Giovanna Corda, Jan Cremers, Gisela Kallenbach, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Gary Titley, Diana Wallis, Stefano Zappalà

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Den Dover

Poslední aktualizace: 6. listopadu 2008Právní upozornění