Postup : 2008/2133(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0447/2008

Predkladané texty :

A6-0447/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Hlasovanie :

PV 18/12/2008 - 6.19
PV 18/12/2008 - 6.21
CRE 18/12/2008 - 6.19
CRE 18/12/2008 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0634

SPRÁVA     
PDF 281kWORD 212k
19. novembra 2008
PE 405.983v03-00 A6-0447/2008

o vplyve falšovania na medzinárodný obchod

(2008/2133(INI))

Výbor pre medzinárodný obchod

Spravodajca: Gianluca Susta

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre právne veci

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve falšovania na medzinárodný obchod

(2008/2133(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na správu OECD z roku 2007 s názvom Hospodársky vplyv falšovania a pirátstva,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. novembra 2005 nazvané Realizácia Lisabonského programu Spoločenstva: Moderná politika MSP pre rast a zamestnanosť (KOM(2005)0551),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 4. októbra 2006 nazvané Globálna Európa: svetová konkurencia – Príspevok k Stratégii rastu a zamestnanosti EÚ (KOM(2006)0567),,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. apríla 2007 nazvané Globálna Európa: pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov (KOM(2007)0183),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2008 o stratégii Európskej únie na zabezpečenie prístupu európskych spoločností na trh(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2007 o globálnej Európe – vonkajšie aspekty konkurencieschopnosti(2),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2008 o účinných dovozných a vývozných pravidlách a postupoch v prospech obchodnej politiky(3),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 1. júna 2006 o transantlantických hospodárskych vzťahoch medzi EÚ – USA(4),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. októbra 2006 o hospodárskych a obchodných vzťahoch medzi Európskou úniou a združením Mercosur s ohľadom na uzavretie medziregionálnej dohody o pridružení(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2007 o obchodných a hospodárskych vzťahoch s Kóreou(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 8. mája 2008 o obchodných a hospodárskych vzťahoch so Združením krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN)(7),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. októbra 2005 o perspektívach obchodných vzťahov medzi EÚ – Čína(8),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2006 nazvané EÚ – Čína: bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti (KOM(2006)0631) a jeho sprievodný dokument s názvom Bližšie partnerstvo, viac zodpovednosti: Strategický dokument o obchode a investovaní medzi EÚ a Čínou: Hospodárska súťaž a partnerstvo (KOM(2006)0632),

–   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 3286/94 z 22. decembra 1994 stanovujúce postupy Spoločenstva v oblasti spoločnej obchodnej politiky s cieľom zaistenia uplatňovania práv Spoločenstva podľa pravidiel medzinárodného obchodu, najmä tých, ktoré boli vytvorené pod záštitou Svetovej obchodnej organizácie, (regulácia prekážok obchodu),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júla 2008 nazvané Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe (KOM(2008)0465),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 21. februára 2001 nazvané Program akcie: Urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby (KOM(2001)0096),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. februára 2006 nazvané Aktualizácia programu akcie ES: Urýchlené aktivity týkajúce sa HIV/AIDS, malárie a tuberkulózy v kontexte zmenšovania chudoby (KOM(2003)0093),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. októbra 2004 nazvané Spoločný rámec európskej politiky pre externé opatrenia na boj proti HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze (KOM(2004)0726),

–   so zreteľom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 816/2006 zo 17. mája 2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia,

–   so zreteľom na Nariadenie Rady (ES) č. 980/2005 z 27. júna 2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií,

–   so zreteľom na správu Komisie z 19. mája 2008 o colných aktivitách Spoločenstva na boj proti falšovaniu produktov a pirátstvu,

–   so zreteľom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)(9),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 1. apríla 2008 nazvané Stratégia vývoja colnej únie (KOM(2008)0169),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2006)0168),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o 40. výročí colnej únie(10),

–   so zreteľom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(11),

–   so zreteľom na Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(12),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A6-0447/2008),

A. keďže treba účinne bojovať proti falšovaniu, aby sa podarilo dosiahnuť ciele obnoveného lisabonského programu, čo sa týka jeho interných, ako aj externých aspektov, ktoré stanovila Komisia v oznámení nazvanom Globálna Európa: pevnejšie partnerstvo na zabezpečenie prístupu na trh pre európskych vývozcov (KOM(2007)183),

B.  keďže Európska únia je druhým najväčším dovozcom tovarov a služieb a keďže mimoriadna otvorenosť a transparentnosť jej jednotného trhu ponúka veľké príležitosti, ale predstavuje aj vážne riziká zaplavenia falšovanými výrobkami,

C. keďže hospodárstvo EÚ sa špecializuje na vysoko hodnotné, vysoko kvalitné produkty, často chránené obchodnými značkami, patentmi či zemepisným označením, ktoré už samotným charakterom patria k tým, ktoré sa budú najpravdepodobnejšie falšovať,

D. keďže vážne porušenia práv duševného vlastníctva sú netarifnými obchodnými prekážkami, z dôvodu ktorých je vstup na trhy tretích krajín zložitejší a nákladnejší, najmä pre malé a stredné podniky (MSP) s obmedzenými prostriedkami a zdrojmi,

E.  keďže európska konkurencieschopnosť je tradične prepojená s kvalitou pracovnej sily a v čoraz väčšom rozsahu, najmä pokiaľ ide o MSP, s výskumom a rozvojom, inováciou a súvisiacimi právami duševného vlastníctva,

F.  keďže práva duševného vlastníctva v súvislosti so zemepisným označením a označením pôvodu nie sú vždy účinným spôsobom chránené obchodnými partnermi Európskej únie,

G. keďže existuje veľký a rastúci počet druhov falšovaných produktov, ktoré sa neobmedzujú len na luxusný a vysoko kvalitný tovar, ale zahrnujú aj produkty dennej spotreby, ako sú hračky, liečivá, kozmetika a potraviny,

H. keďže na základe nedávneho prieskumu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa odhaduje, že medzinárodný obchod súvisiaci s porušovaním práv duševného vlastníctva predstavoval v roku 2005 sumu až 150 miliárd EUR, ku ktorej by sa mala pripočítať hodnota národných transakcií a falšovaných a pirátskych produktov, ktoré sa predávajú cez internet,

I.   keďže v roku 2007 sa objem tovarov, pri ktorých boli porušené práva duševného vlastníctva zaistené colnými úradmi Európskej únie, zvýšil v porovnaní s minulým rokom o 17 %, s nárastom 264 % v oblasti kozmetických výrobkov a výrobkov osobnej hygieny, o 98 % v oblasti hračiek a o 51 % v oblasti liečiv,

J.   keďže falšovanie a pirátstvo má alarmujúce následky pre hospodárstvo Európskej únie a pre vnútorný sociálno-hospodársky systém Spoločenstva, obmedzuje stimuly pre inovácie, obmedzuje priame zahraničné investície, znižuje počet kvalifikovaných pracovných miest v priemysle a vytvára základ pre rozvoj systému tieňového hospodárstva paralelného s legálnym, ktorý kontroluje organizovaný zločin,

K. keďže v správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z roku 2007 s názvom Ekonomický dosah falšovania a pirátstva a v pripravovanej správe OECD v rámci druhej fázy o Pirátstve digitálneho obsahu sa zdôrazňuje celosvetový rozsah, prudký rozmach a škodlivý ekonomický dosah digitálneho pirátstva na majiteľov práv,

L.  keďže falšovanie spôsobuje vážne škody na životnom prostredí, a to z dôvodu nedostatočnosti kvalitatívnych štandardov tovarov, ako aj z dôvodu zvýšených nákladov na ich spracovanie a likvidáciu,

M  keďže prístup k pracovným postupom na boj proti falšovanému tovaru je zložitý, nákladný a časovo náročný, najmä pre MSP,

N. keďže jednotný trh zaručuje európskemu spotrebiteľovi možnosť slobodného, transparentného a bezpečného výberu nákupu výrobkov a že falšovanie, ak sa proti nemu primerane nebojuje, sa môže dotknúť nielen dôvery, na ktorej je založený samotný systém, ale môže spôsobiť aj vážne riziká pre bezpečnosť, zdravie a v extrémnych prípadoch aj život spotrebiteľov, a keďže je preto nevyhnutné lepšie zabezpečiť ich práva,

O. keďže iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o zdravotných a bezpečnostných rizikách a vo všeobecnosti o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru sú účinným nástrojom boja proti falšovaniu,

P.  keďže by sa mali podniknúť represívnejšie opatrenia proti falšovateľom produktov, ktoré majú priamy dosah na zdravie verejnosti,

Q. keďže pretrvávajúce rozdiely medzi právnymi úpravami v oblasti práv duševného vlastníctva členských štátov, najmä pokiaľ ide o trestnoprávne opatrenia, oslabujú rokovaciu pozíciu Európskej únie a môžu podryť doteraz uskutočnené snahy smerujúce k efektívnejšiemu potlačeniu tohto fenoménu na medzinárodnej úrovni,

R.  keďže zjednodušený postup ustanovený v článku 11 Nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 21. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(13) v členských štátoch, ako sú Portugalsko, Grécko, Maďarsko, Holandsko a Lotyšsko, ktorý umožňuje zničenie veľkého množstva falšovaného tovaru v krátkom čase a pri relatívne nízkych nákladoch, je veľmi úspešný,

S.  keďže petrohradský samit v roku 2006 uznal celosvetový charakter problematiky falšovania a pirátstva a zdôraznil potrebu zlepšenia spolupráce medzi krajinami skupiny G8, tretími krajinami a príslušnými medzinárodnými organizáciami,

T.  keďže nasledujúci samit krajín skupiny G8 v Heiligendamme vytvoril pracovnú skupinu pre práva duševného vlastníctva na boj proti falšovaniu ako súčasť heiligendammského procesu(14),

U. keďže Európska únia, Japonsko a Spojené štáty v roku 2007 oznámili začatie rokovaní s cieľom dosiahnuť novú mnohostrannú dohodu zameranú na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva a na potláčanie falšovania a pirátstva (Anti-Counterfeiting Trade Agreement – ACTA = Obchodná dohoda proti falšovaniu),

V. keďže priaznivý záver Obchodnej dohody proti falšovaniu (ACTA) umožní vypracovanie spoločných noriem pre občiansku, trestnú a administratívnu ochranu, lepšiu medziinštitučnú spoluprácu a spoluprácu so súkromným sektorom a zahrnutie technickej pomoci na účely jednoduchšieho, bezpečnejšieho a menej nákladného dodržiavania práv duševného vlastníctva,

W. keďže treba rozlišovať medzi generikami, ktorých obeh a obchodovanie by sa mal stimulovať tak v Európskej únii, ako aj v rozvojových krajinách, a falšovanými liečivami, ktoré sú na jednej strane nebezpečné pre verejné zdravie, a na druhej strane sú príčinou významných hospodárskych strát pre podniky v sektore a môžu oddialiť rozvoj nových objavov bez toho, aby na druhej strane boli prospešné obyvateľstvu v menej rozvinutých krajinách; keďže, navyše, falšované liečivá predstavujú iba časť nelegálnych liečiv,

X. keďže čo sa týka produktov s priamym dosahom na verejné zdravie, internet a paralelné obchodné distribučné siete prispievajú veľkou mierou k rozširovaniu falšovaných produktov, ktoré sú nebezpečné pre verejné zdravie,

Y. keďže Európska únia nepretržite vyvíja úsilie v snahe harmonizovať opatrenia na presadzovanie práv duševného vlastníctva, najmä návrhom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2005)0276), a keďže tento proces by sa nemal obchádzať obchodnými rokovaniami, ktoré presahujú rámec bežných rozhodovacích procesov EÚ,

Z.  keďže je zároveň veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa rozvoj opatrení na presadzovanie práv duševného vlastníctva uskutočňoval spôsobom, ktorý by nebránil inovácii alebo hospodárskej súťaži, neohrozoval obmedzenia alebo výnimky práv duševného vlastníctva či osobné údaje, neobmedzoval voľný tok informácií alebo neprimerane nezaťažoval zákonný obchod,

AA. keďže Európska únia preukázala odhodlanie účinne a vyvážene presadzovať práva duševného vlastníctva prijatím niekoľkých smerníc v tejto oblasti a po tom, ako Európsky parlament a Rada niekoľko rokov vykonávali podrobnú kontrolu;

AB. keďže pri posudzovaní právnych opatrení je absolútne nevyhnutné pochopiť podstatný rozdiel medzi právami duševného a hmotného vlastníctva, a teda medzi porušovaním práv a krádežou;

AC. keďže každé porušenie práv duševného vlastníctva poškodzuje obchod a podnikanie, ale porušenie týchto práv na obchodnej úrovni má ďalšie ďalekosiahle účinky,

AD. keďže čo sa týka patentov pre farmaceutické výrobky, prípady porušenia patentov sa síce riešia jednotlivo na základe vecných argumentov prednesených v občianskoprávnom konaní vo veci porušenia patentu, ale porušenie autorských práv a obchodných značiek predstavuje úmyselný trestný čin,

Multilaterálny rámec

1.  domnieva sa, že systém Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa zameriava na zabezpečovanie rozsiahlejšieho uznávania práv duševného vlastníctva na medzinárodnej úrovni, pričom poskytuje dohodnutú úroveň noriem ochrany prostredníctvom Dohody o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (Dohoda TRIPS), dialógu medzi členskými štátmi a s ďalšími inštitúciami, ako napríklad Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a Svetovou colnou organizáciou (WCO), ako aj mechanizmu prevencie a riešenia sporov;

2.  žiada Komisiu, aby pokračovala v zasadnutí Rady pre TRIPS, pokiaľ nebudú do národných nariadení zavedené minimálne predmety sprevádzané efektívnymi opatreniami na uplatňovanie a na zamedzenie porušeniam;

3.  zastáva názor, že flexibility uvedené v Dohode TRIPS a potvrdené v Deklarácii z Dauhy o verejnom zdraví by sa mali zachovať, pretože sa zameriavajú na zabezpečenie spravodlivej rovnováhy medzi záujmami majiteľov práv a a práv používateľov;

4.  žiada Komisiu, aby predložila návrhy Európskemu parlamentu v snahe zabezpečiť, aby sa činnosti vývozu, tranzitu a prekládky primerane zohľadnili v Dohode TRIPS a v snahe preskúmať tento prípad v súvislosti s ďalšími zmenami v dohode, s cieľom vytvoriť primeranú rovnováhu medzi záujmami majiteľov a záujmami potenciálnych užívateľov práv duševného vlastníctva, najmä so zohľadňovaním úrovne rozvoja zúčastnených strán a rozlišovaním medzi krajinami výroby, tranzitu a spotreby falšovaného a pirátskeho tovaru;

5.  víta pokrok dosiahnutý Európskou úniou v programoch technickej pomoci, ktoré pomohli pri posilňovaní práv duševného vlastníctva v krajinách s rýchlo rastúcou ekonomikou a v rozvojových krajinách, a zdôrazňuje dôležitosť pokračovania v týchto programoch, vzhľadom na výhodné ciele, ktoré môžu dosiahnuť v súvislosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom a ich dôležitou úlohou v boji proti falšovaniu;

6.  žiada Komisiu a členské štáty, aby vypracovali osobitné opatrenia podporované primeraným finančným krytím v prospech rozšírenejšieho vzdelávania spotrebiteľov v Európe a tiež v rozvojových krajinách s cieľom zabrániť rizikám spojeným s potenciálne nebezpečnými falšovanými výrobkami;

7.  podporuje riešenia navrhnuté na dvanástej Konferencii Organizácie spojených národov o obchode a rozvoji, v rámci iniciatívy Tvorivá Afrika, ktorá považuje tvorivé odvetvia za dôležitý faktor rastu zaostalých krajín, a potvrdzuje dôležitosť úlohy duševného vlastníctva pre trvalo udržateľný rozvoj týchto regiónov;

8.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby okrem palermského dohovoru OSN o organizovanej kriminalite navrhli a podporili vypracovanie protokolu o falšovaní;

9.  pripomína, že výroba falšovaných a pirátskych tovarov v niektorých rýchlo rastúcich ekonomikách dosiahla alarmujúce objemy; víta síce iniciatívy spolupráce, ktoré sa doteraz uplatňujú, ale zastáva názor, že treba vypracovať osobitné opatrenia s cieľom posilniť koordináciu medzi colnými, súdnymi a policajnými orgánmi príslušných krajín, ako aj podporiť harmonizáciu zákonov týchto krajín s normami Európskej únie;

10. vyzýva Komisiu, aby v rovnakom riadku článku 3 ods. 2(15) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva zaviedla záruky na medzinárodnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa žiadne ďalšie opatrenia na presadzovanie patentov nezneužívali na brzdenie zákonného obchodu;

11. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili spoluprácu s európsko-stredozemnými partnerskými krajinami v rámci programu Euromed Market a podporovali v európsko-stredozemnom regióne spoločný prístup k legislatíve, postupom a implementácii, čo sa týka colnej spolupráce a aktivít v rámci boja proti falšovaniu a pirátstvu s cieľom uľahčiť obchodovanie medzi európsko-stredozemnými partnerskými krajinami;

12. je presvedčený, že na posilnenie boja proti falšovaniu závisí by sa mal častejšie a cielenejšie využívať orgán WTO zodpovedný za riešenie sporov, ktorý spolu so súdmi Spoločenstva a národnými súdmi môže zabezpečiť lepšiu ochranu európskeho priemyslu a európskych spotrebiteľov pomocou konsolidácie judikatúry, ktorá posilňuje podstatu a rozsah pôsobnosti Dohody TRIPS;

13. potvrdzuje, že každá harmonizácia hmotného práva musí rešpektovať národnú zvrchovanosť a medzinárodné dohody v tejto oblasti;

Obchodná dohoda proti falšovaniu (ACTA) a ďalšie bilaterálne a regionálne iniciatívy

14. žiada Komisiu, aby súbežne s multilaterálnymi rokovaniami pokračovala v boji proti falšovaniu a pirátstvu aj prostredníctvom bilaterálnych, regionálnych a multilaterálnych dohôd v záujme aproximácie a uplatňovania právnych predpisov, ako aj zabezpečením vypracovania účinných systémov na riešenie sporov a postihov v prípade neplnenia predpísaných povinností;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rokovali o dohode ACTA za podmienok maximálnej transparentnosti voči občanom EÚ, najmä čo sa týka vymedzenia pojmov falšovanie a pirátstvo, a opatrení predpokladaných trestných postihov; zastáva názor, že sa musí vyhodnotiť spoločenský dosah dohody, ako aj vplyv na občianske slobody; podporuje vytvorenie pracovnej skupiny na kontrolu uplatňovania dohody presadzovaním tohto predmetu v dialógu medzi Európskou úniou a tretími krajinami a ako súčasti opatrení spolupráce s týmito krajinami;

16. domnieva sa, že zatiaľ nie je jasné, či Zmluva o ES poskytuje právny základ pre opatrenia Spoločenstva, ktoré určujú typ a úroveň trestných postihov, a že v dôsledku toho Komisia nesmie mať právomoc rokovať v mene Spoločenstva o medzinárodnej dohode, ktorá spresňuje charakter a úroveň trestnoprávnych opatrení, ktoré sa majú prijať voči subjektom porušujúcim právo týkajúce sa obchodnej značky a autorské právo;

17. zdôrazňuje, že vo všetkých pripravovaných dohodách o presadzovaní práva na duševné vlastníctvo treba ba rozlišovať medzi osobným neziskovým použitím a podvodným a úmyselným obchodovaním s falšovaným a pirátskym tovarom;

18. vyzýva Komisiu, aby s tretími krajinami rokovala o vytvorení pracovnej skupiny pre boj proti falšovaniu;

19. žiada Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA neumožní verejným orgánom prístup k súkromným počítačom a iným elektronickým zariadeniam;

20. víta rastúci záujem viacerých členských krajín WTO o dohodu ACTA, je presvedčený, že treba vyvinúť úsilie o zapojenie rýchlo rastúcich ekonomík, ako sú Čína, India, Brazília, ako aj regionálnych obchodných zoskupení ako Mercosur, CARICOM a ASEAN do rokovaní o dohode, pričom sa musia zaviazať, že odteraz budú zabezpečovať na ich územiach dodržiavanie práv duševného vlastníctva;

21. vyzýva Komisiu, aby zabránila nebezpečenstvu rozporov a prekrývania medzi dohodou ACTA a Dohodou TRIPS a inými medzinárodnými zmluvami o právach duševného vlastníctva;

22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že dohoda ACTA sa bude sústreďovať len na opatrenia na presadzovanie práv duševného vlastníctva, a nie na vecné otázky súvisiace s právami duševného vlastníctva, ako sú rozsah ochrany, obmedzenia a výnimky;

23. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa dohoda ACTA nebude využívať ako prostriedok na úpravu existujúceho európskeho rámca na presadzovanie práv duševného vlastníctva, ale že v nej odzrkadlí rovnováha dosiahnutá rôznymi smernicami, ktoré v tejto oblasti prijali Európsky parlament a Rada, najmä ustanovením odôvodnenia 2 smernice 2004/48/ES;

24. vyzýva Komisiu a predsedníctvo, aby objasnili úlohu a právomoci výboru ustanoveného podľa článku 133 a ostatných výborov zapojených do rokovaní o dohode ACTA;

25. domnieva sa, že Komisia by mala zobrať do úvahy ostrú kritiku dohody ACTA, ktorá odznela počas rokovaní, konkrétne, že by mohla majiteľom obchodných značiek a autorských práv povoliť zasahovať do súkromia osôb obvinených z porušovania týchto práv aj bez riadneho súdneho konania, že by mohla považovať porušovanie autorských práv a používanie obchodnej značky na nekomerčné účely za trestný čin, že by mohla posilniť technológie riadenia digitálnych práv (DRM) na úkor spravodlivého využívania práv, že by popri existujúcim štruktúram WTO mohla stanoviť postup na urovnávanie sporov a napokon že by mohla primäť všetky strany, ktoré podpísali dohodu, aby sa podieľali na nákladoch na stíhanie porušovaní autorských práv a obchodných značiek;

26. v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zabezpečila nepretržitý a transparentný proces verejných konzultácií, aby podporovala prínosy takéhoto procesu vo všetkých rokujúcich krajinách a aby zabezpečila, že Parlament bude pravidelne dostávať podrobné informácie o stave rokovaní;

27. pripomína, že Zmluva o ES obsahuje výnimky pre prípady, keď sa rokovania a uzatváranie dohôd v oblasti obchodných aspektov duševného vlastníctva týkajú obchodu v oblasti kultúrnych a audiovizuálnych služieb; poukazuje na to, že v týchto prípadoch patria rokovania a uzatváranie dohôd do spoločnej právomoci Spoločenstva a členských štátov; ďalej pripomína, že na rokovania o takýchto dohodách okrem rozhodnutia Spoločenstva prijatého v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o ES treba aj spoločný súhlas členských štátov a že dohody, ktoré sú výsledkom takýchto rokovaní, musí Spoločenstvo uzavrieť spoločne s členskými štátmi;

28. v kontexte rokovaní o dohode ACTA pripomína Komisii článok 8 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, a smernicu 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(16);

29. zastáva názor, že verejný záujem o zverejnenie prípravných návrhov dohody ACTA vrátane správ o pokroku a rokovacieho mandátu Komisie by nemal byť zrušený článkom 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001(17), a naliehavo vyzýva Radu, aby uplatňovala článok 255 Zmluvy o ES spôsobom, ktorý by zabezpečoval čo najširší prístup k dokumentom pod podmienkou, že sa prijmú potrebné bezpečnostné opatrenia podľa právnych predpisov o ochrane údajov;

30. s poľutovaním konštatuje, že ochrana práv duševného vlastníctva v Turecku ešte nedosahuje štandardy EÚ, a preto ju treba prehodnotiť; poukazuje na to, že Turecko sa stane spoľahlivým kandidátom na pristúpenie k EÚ, keď dokáže prevziať acquis Spoločenstva a zaručí plné dodržiavanie práv duševného vlastníctva na svojom území;

Vzťahy medzi EÚ a Čínou

31. vyzýva čínske úrady, aby posilnili svoje úsilie a s novou energiou prijímali zákonné opatrenia proti tým osobám, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva, a v tejto súvislosti víta zmenu postoja časti súdnych orgánov, ktoré nedávno uznali nároky občanov EÚ v oblasti práv duševného vlastníctva a odsúdili miestne podniky, ktoré tieto práva porušili;

32. potvrdzuje, že treba posilniť spoluprácu s čínskymi colnými orgánmi a zabezpečiť pomoc a podporu zo strany príslušných európskych administratívnych služieb;

33. zdôrazňuje skutočnosť, že 60 % tovaru zabaveného colnými úradmi EÚ sa vyrába v Číne; žiada Komisiu, aby spolu s čínskymi úradmi čo najskôr predložila akčný plán na boj proti falšovaniu;

Opatrenia na externú podporu boja proti falšovaniu

34. odporúča, aby sa zaviedol účinný monitorovací mechanizmus vo veci možného porušovania práv duševného vlastníctva, ktoré sú chránené rôznymi zmluvami, spolu s nástrojmi na podporu obchodu ako súčasti konkrétneho záväzku k boji proti falšovaniu a pirátstvu;

35. pripomína, že v nariadení o všeobecnom systéme preferencií sa okrem iného ustanovuje možnosť dočasného pozastavenia preferencií pre tých partnerov, ktorí používajú nekalé obchodné praktiky; zastáva názor, že v prípade vážnych porušení duševného vlastníctva, ako sú prípady tvoriace vážne nebezpečenstvo pre bezpečnosť a verejné zdravie, by Komisia mala uvažovať o možnosti využívania takéhoto odstrašujúceho prostriedku;

36. zastáva názor, že nariadenie o obchodných prekážkach môže poskytnúť dôležitú pomoc európskym podnikom, ktoré majú problémy so vstupom na trhy tretích krajín v súvislosti s porušovaním duševného vlastníctva, a vyzýva Komisiu, aby motivovala a zjednodušila jeho vyžívanie, predovšetkým pre MSP;

37. zastáva názor, že posilnená spolupráca medzi Európskou úniou a členskými štátmi v tretích krajinách môže zabezpečiť účinnejšiu výmenu informácií, lepšie využívanie dostupných zdrojov a väčší vplyv na opatrenia na boj proti falšovaniu, čo sa týka politicko-diplomatických opatrení, ako aj presnejšie technických aspektov;

38. vyzýva Komisiu, aby v rámci delegácií EÚ určila tzv. tím pre prístup na trh za hmotnejší oporný bod podnikom Spoločenstva (najmä MSP), ktoré sa sťažujú na porušovanie práv duševného vlastníctva;

Normatívne a organizačné záležitosti

39. uznáva snahy Komisie týkajúce sa konsolidácie duševného vlastníctva v rámci Európskej únie a žiada o zásadné angažovanie na potlačenie falšovania a o harmonizáciu účinných právnych úprav v členských štátoch;

40. konštatuje, že v Európskej únii neexistuje harmonizovaná definícia falšovania a pirátstva a že definície členských štátov sa odlišujú;

41. berie na vedomie znepokojujúce šírenie falšovania a pirátstva, najmä v globalizovanej ekonomike, a jeho vážne dôsledky pre konkurencieschopnosť Európskej únie a jej podnikov, tvorcov a spotrebiteľov; preto vyzýva členské štáty, aby poskytovali spotrebiteľom dostatok informácií o nebezpečenstve falšovania a pirátstva, najmä o závažných rizikách pre zdravie a bezpečnosť, ktoré pre spotrebiteľov predstavujú falšované produkty vrátane liečiv;

42. žiada Komisiu, aby osobitne prešetrila zdravotné a bezpečnostné riziká súvisiace s falšovaním s cieľom zhodnotiť, či treba prijať ďalšie opatrenia;

43. vyzýva Komisiu, aby vyvinula maximálne úsilie na schválenie minimálnych postihov, ktoré by sa uplatňovali v európskom trestnom práve za vážne porušovanie práv duševného vlastníctva;

44. domnieva sa, že treba harmonizovať existujúce vnútroštátne právne predpisy v oblasti boja proti falšovaniu na zabezpečenie účinného a dôsledného uplatňovania budúcej dohody ACTA;

45. zdôrazňuje potrebu lepšej koordinácie v rámci Komisie medzi oddeleniami, ktoré sa zaoberajú obmedzovaním falšovania, a lepšieho šírenia iniciatív Spoločenstva, ktoré v tejto súvislosti prijíma Komisia, vzhľadom na to, že rozdrobenosť opatrení na postihy poškodzuje vnútorný trh a oslabuje Európsku úniu pri obchodných rokovaniach; ďalej zdôrazňuje, že súkromný a verejný sektor by mali rozšíriť svoju spoluprácu, aby zabezpečili aktívnosť, dynamickosť a účinnosť opatrení na boj proti falšovaniu;

46. zdôrazňuje potrebu zavedenia primeraných priebežných školení určených pre personál colných orgánov, úradníkov so súdnou právomocou a iných príslušných odborníkov a podporovania členských štátov pri vytváraní tímov špecializovaných na boj proti falšovaniu;

47. berie na vedomie, že Komisia vo svojej bielej knihe o športe z júla 2007 uznala, že hospodárska životaschopnosť zneužívania športových práv závisí od dostupnosti účinných prostriedkov ochrany pred činnosťou porušovateľov práv duševného vlastníctva na národnej a medzinárodnej úrovni, a vyzýva, aby sa pri každej činnosti zameranej na boj proti falšovaniu a pirátstvu brali do úvahy majitelia športových práv;

48. odporúča ďalej zlepšovať a lepšie koordinovať colné postupy Európskej únie s cieľom podstatne obmedziť prístup falšovaných a pirátskych výrobkov na jednotný trh; zastáva názor, že v rámci efektívnejšieho potláčania falšovania by sa mala riadne posudzovať dôležitá úloha internetu, ktorú získal pri predaji a propagácii falšovaných a pirátskych výrobkov; vyzýva Komisiu, aby predložila Parlamentu a Rade návrh na poskytovanie európskych kvalitatívnych a štatistických údajov Európskej únii a členským štátom, najmä prostredníctvom internetu;

49. vyzýva Komisiu, aby zohľadňovala osobitné aspekty využívania internetu ako cesty na distribuovanie falšovaných produktov a aby merala následky na hospodárstva členských štátov vypracovaním štatistických nástrojov, ktoré môžu uľahčiť koordinovanú reakciu;

50. žiada Komisiu, aby zriadila poradenské centrum pre MSP alebo napomohla jeho vytvorenie, najlepšie takého centra, ktoré by bolo prepojené s ďalšími poradenskými centrami, na poskytovanie technickej pomoci MSP pri postupoch na riešenie problematiky falšovaného tovaru;

51. považuje za dôležité, aby európskemu priemyslu nechýbala podpora a pomoc v iniciatívach, ktoré majú vyvíjať európske inštitúcie; za mimoriadne dôležité považuje, aby mali MSP také podmienky, aby mohli účinne brániť svoje práva, najmä čo sa týka porušovania práv duševného vlastníctva v tretích krajinách;

52. žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali iniciatívy na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o dôsledkoch nákupu falšovaného tovaru; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú obchodné odvetvie musí zohrávať pri takýchto iniciatívach;

53. domnieva sa, že na účely sledovateľnosti by sa mali podnikať kroky na podporu opatrení prijímaných priemyslom na využívanie moderných technológií na účinné rozlišovanie medzi pôvodnými produktmi a falšovanými produktmi, a vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia nevyhnutné na podporu a trvalú realizáciu týchto konštruktívnych krokov;

54. naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte neimplementovali smernicu 2004/48/ES, aby tak bezodkladne urobili; vyzýva členské štáty, aby vzhľadom na škodlivosť väčšiny dovozu falšovaného tovaru znemožnili na hraniciach EÚ udeľovanie výnimiek, a to tak cestujúcim, ako aj podnikom;

55. upriamuje pozornosť na to, že treba dodržiavať štyri základné slobody vnútorného trhu a zlepšiť jeho fungovanie;

56. vyzýva Komisiu, aby zbieral údaje od členských štátov o zdravotných problémoch, ktoré spotrebiteľom spôsobili falšované výrobky, a o sťažnostiach spotrebiteľov týkajúcich sa falšovaných produktov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že orgány všetkých členských štátov budú mať prístup k týmto údajom;

57. v tejto súvislosti trvá na tom, že treba mobilizovať všetky zainteresované strany, aby sa posilnila účinnosť nástrojov boja proti falšovaniu a pirátstvu na vnútornom trhu;

58. vyzýva členské štáty, aby posilnili colné tímy na svojich štátnych územiach a aby zaviedli službu identifikovateľnú pre tretie strany (vrátane členských štátov, tretích krajín, inštitúcií Spoločenstva, podnikov a jednotlivcov), ktorá by zodpovedala za boj proti falšovaniu a za poskytovanie informácií o tejto problematike;

59. pripomína členským štátom význam existencie patentu Spoločenstva a súdneho systému pre patenty ako prostriedku na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva používateľov na celom území Únie, čo umožní inovačným podnikom čo najviac chrániť svoje vynálezy a profitovať z nich vo väčšej miere;

60. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie a informovanosť o boji proti falšovaniu a pirátstvu v turistických oblastiach, ako aj na veľtrhoch a výstavách;

61. upozorňuje na význam harmonizácie práv duševného vlastníctva a existujúcich patentov na národnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v boji proti falšovaniu a vyzýva členské štáty, aby v záujme lepšieho presadzovania práv duševného vlastníctva nabádali spoločnosti na ochranu svojich služieb a produktov registrovaním obchodných značiek, návrhov, patentov atď.;

62. vyzýva Komisiu, aby vypracovala tabuľku na meranie výkonov colných služieb jednotlivých členských štátov, a tak prispievala k boju proti falšovaniu, a aby vytvorila sieť na rýchlu výmenu informácií o falšovaných produktov, pričom by sa opierala o národné kontaktné miesta a moderné prostriedky na výmenu informácií;

63. vyzýva členské štáty, aby zlepšili koordináciu colných služieb a aby v celej Únii jednotne uplatňovali colné predpisy Spoločenstva;

64. vyzýva členské štáty, aby spolu s Komisiou vypracovali spoločný postup na likvidáciu falšovaného tovaru;

65. žiada Komisiu, aby podporovala uplatňovanie zjednodušeného postupu ustanoveného v článku 11 Nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 21. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(18) vo všetkých členských štátoch,

66. ďalej pripomína, že dôležité aspekty falšovania (imitácie výrobkov/porušenie obchodnej značky na obchodnej úrovni) a pirátstva (porušenie autorských práv na obchodnej úrovni) sa líšia, a preto navrhuje, aby sa posudzovali samostatne a oddelene, a to najmä so zreteľom na to, že treba naliehavo riešiť otázky verejného zdravia a bezpečnosti, ktoré súvisia s falšovaním;

67. čo sa týka oblasti verejného zdravia, podporuje definíciu falšovaného lieku, ktorú používa WHO: „liek, ktorý je s podvodným úmyslom zámerne zle označený, pokiaľ ide o jeho totožnosť a/alebo pôvod. Falšovanie sa môže týkať tak značkových, ako aj generických výrobkov a medzi falšované výrobky môžu patriť výrobky so správnymi alebo s nesprávnymi zložkami, bez aktívnych zložiek, s nedostatočným množstvom aktívnych zložiek alebo falošným balením“;

68. zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania základných práv, napríklad ochrany súkromia a údajov, pri prijímaní opatrení na boj proti falšovaniu a pirátstvu;

Záverečné úvahy

69. vyzýva Komisiu, aby spolu s Radou a členskými štátmi vymedzila jasnú, štruktúrovanú a náročnú politickú líniu, ktorá paralelne s internými iniciatívami týkajúcimi sa ciel a trestného práva bude koordinovať a viesť vonkajšie činnosti Európskej únie a jej členských štátov v boji proti falšovaniu a pirátstvu;

70. vyzýva Komisiu, aby podporoval opatrenia, ktorú dopĺňajú legislatívne normy, a e najmä aby podporovala lepšiu európsku informovanosť o nebezpečenstvách falšovania zameranú na zmenu postojov ľudí voči falšovaniu a pirátstvu;

71. domnieva sa, že Komisia by mala posúdiť vytvorenie medzinárodnej tabuľky falšovania, ktorá by mohla byť koncipovaná podľa tabuľky pre vnútorný trh a ktorá by upozornila na krajiny, ktoré v oblasti boja proti falšovanému tovaru dosahujú podpriemerné výsledky;

72. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby umožnili Parlamentu zaujať ústrednejšie miesto v boji proti falšovaniu; považuje za osobitné vhodné, aby EÚ podporovala jeho politickú prítomnosť na špecializovaných medzinárodných stretnutiach, ako je svetový kongres o falšovaní a pirátstve (Global Anti-counterfeiting and Piracy Congress), ako aj v medzinárodných organizáciách zapojených do ochrany duševného vlastníctva;

73. vyzýva Komisiu a Radu, aby ho riadne informovali a umožnili mu účasť na všetkých dôležitých iniciatívach; je presvedčený, že Európsky parlament by mal v duchu Lisabonskej zmluvy ratifikovať dohodu ACTA v rámci postupu súhlasu;

o

o        o

74. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov a kandidátskych krajín.

(1)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0053.

(2)

Ú. v. EÚ C 102 E, 24.4.2008. s. 128.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0247.

(4)

Ú. v. EÚ C 298 E, 8.12.2006. s. 235.

(5)

Ú. v. EÚ C 308 E, 16.12.2006. s. 182.

(6)

Prijaté texty, P6_TA(2007)0629.

(7)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0195.

(8)

Ú. v. EÚ C 233 E, 28.9.2006. s. 103.

(9)

Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

(10)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0305.

(11)

Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

(12)

Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

(13)

Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.

(14)

Summit Declaration, Growth and Responsibility in the World Economy, 7. júna 2007, Samit G8 v Heiligendamme.

(15)

V článku 3 ods. 2 sa uvádza, že „Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy musia byť účinné, primerané a odradzujúce a musia sa uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

(16)

Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.

(17)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(18)

Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s.7.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V oznámení ES s názvom Globálna Európa z roku 2006 sa uznalo, že v rámci multilaterálnych a bilaterálnych iniciatív je potrebné posilniť vonkajšie aspekty európskej konkurencieschopnosti a dať nový stimul boju proti falšovaniu v tretích krajinách.

V hre nie je málo. Trh falšovania má hodnotu približne 500 miliárd EUR, čo zodpovedá 7 – 10 % svetového obchodu. Európske hospodárstvo sa špecializuje na výrobky kategórie high-end s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú často chránené právom duševného vlastníctva. Z toho dôvodu ochrana duševného vlastníctva predstavuje nenahraditeľný nástroj na udržanie vonkajšej konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a zároveň dôležitý príspevok k úspechu lisabonskej stratégie.

Bolo by celkom mylné veriť, že nové iniciatívy v oblasti boja proti falšovaniu sa zavádzajú do účinnosti vo výhradnom záujme priemyslu Spoločenstva. Okrem závažných hospodárskych škôd spôsobených falšovaním a pirátstvom tieto nezákonné praktiky každý rok zapríčinia stratu desaťtisícov kvalifikovaných a dobre platených pracovných miest v Európe (odhady hovoria o strete 200 000 pracovných miest), ako aj inde na svete, a v mnohých prípadoch môžu uviesť k ohrozeniu zdravia spotrebiteľov, financovaniu zločineckých a teroristických organizácií a spôsobiť vážne škody na životnom prostredí.

Falšovanie má mnoho podôb a je diverzifikované, pričom sa rozličným rozsahom týka takmer všetkých odvetví hospodárstva. Časy neobratného falšovania luxusných výrobkov, ktoré sa dali jednoducho rozpoznať, sa už skončili. Priemysel falšovania a pirátstva zažíva v ostatných rokoch mimoriadny rozvoj a zameriava sa v súčasnosti na výrobu hračiek, oblečenia, informačných programov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky, potravín, cigariet, náhradných dielov do automobilov a lietadiel.

Nie všetci spotrebitelia si uvedomujú, že nakupujú výrobky, ktorých pôvod je viac ako pochybný, páchajú trestný čin a prispievajú k zachovávaniu paralelných hospodárskych okruhov, ktoré kontroluje organizovaná trestná činnosť. Tento Parlament sa už k tejto oblasti vyjadril a trval na tom, že osobná spotreba bez sledovania dosahovania zisku sa odlišuje od komercializácie falšovaných a pirátskych výrobkov podvodným a zámerným spôsobom. Určite bude potrebné upriamiť pozornosť na tento rozdiel, ale treba podniknúť aj snahy na zvýšenie povedomia, čo spotrebiteľom umožní lepšie pochopiť riziká, ktoré zo sebou prináša ich nerozvážne nakupovanie.

Pirátstvo má často skryté a nebezpečné podoby. Napríklad sa predpokladá, že 10 % liečiv je falšovaných. Tieto výrobky, ako kozmetické výrobky, môžu obsahovať potenciálne škodlivé látky, ktoré môžu spôsobiť vážne škody na zdraví nič netušiaceho spotrebiteľa. Je to prípad sirupu proti kašľu, ktorý v roku 2006 spôsobil v Paname viac ako 130 úmrtí. Takým istým spôsobom prekvitajúci obchod s falšovanými kvalitnými potravinami (medzi inými vína a destiláty), okrem toho, že spôsobujú veľmi vážnu škodu európskej výrobe najvyššej kvality, môžu predstavovať nebezpečenstvo pre spotrebiteľov spôsobujúce obavy, najmä na iných trhoch, ako je trh pôvodu exkluzívneho výrobku. Bojovať proti falšovaniu však znamená zaručiť, že si spotrebitelia môžu slobodne úplne bezpečne vybrať to, čo nakupujú.

Práva duševného vlastníctva sú prvými obeťami falšovania a zložito predstavujú vhodné nástroje na úspešný boj s týmto problémom. Spravodajca zastáva názor, že treba podniknúť konkrétne iniciatívy na účinný boj proti uvedenému fenoménu a zabrániť tomu, aby sa vytvorili slobodné pásma kontrolované organizovaným zločinom. Najmä zabránenie falšovaniu potravinových výrobkov a liečiv v rozvojových krajinách bude naďalej jednou z priorít vonkajších činností EÚ, pokiaľ ide o boj proti falšovaniu.

Rozsah tejto záležitosti je základom konkrétneho návrhu v súlade s koordinovanou európskou politikou a v súlade s externými aspektmi boja proti falšovaniu. Vyžaduje sa, aby sa boj proti falšovaniu stal prioritou EÚ a aby jeho význam bol zachovaný so zreteľom na vymedzenie obchodnej politiky EÚ v ďalšom desaťročí.

Aktualizovanie dohody TRIPS

Dohoda TRIPS vznikla, keď do platnosti vstúpilo progresívne rozhodnutie o medzinárodnom charaktere duševného vlastníctva, ale jeho výsledky neboli vždy na takej úrovni, ako sa očakávalo, keďže mnohí členovia WTO nemohli alebo nechceli zabezpečiť jej úplné uplatňovanie. ES by preto malo podporovať primerané diplomatické iniciatívy zamerané na zabezpečenie toho, aby sa minimálne normy obsiahnuté v dohode TRIPS konkrétne uplatňovali vo všetkých členských krajinách WTO.

Na druhej strane, príslušná dohoda nie je dokonalá a mala by sa zrevidovať v niektorých svojich častiach. Potrebné je predovšetkým rozšírenie uplatňovania na činnosti vývozu, tranzitu a prekládky, ako aj na ďalšie porušenia duševného vlastníctva.

V prípade vážneho porušovania dohody TRIPS by EÚ mala poveriť ďalší orgán riešením sporov WTO, pre zabezpečenie ochrany zainteresovaných európskych strán, ako aj na vytvorenie judikatúry, ktorá by mohla objasniť obsah dohody, vďaka čomu by bolo jej uplatňovanie bezproblémovejšie a efektívnejšie.

Spravodajca je okrem iného presvedčený, že používanie regulácie prekážok obchodu musí byť podporené a musí sa zjednodušiť pre európske podniky, ktoré majú problémy so vstupom na tretie trhy z dôvodu nelegitímneho a neoprávneného používania ich práv duševného vlastníctva zo strany miestnych prevádzkovateľov.

ACTA a ďalšie bilaterálne a regionálne činnosti EÚ

Keďže multilaterálny rámec WTO je naďalej zásadnou prioritou EÚ, je evidentné, že bez ďalších bilaterálnych alebo plurilaterálnych iniciatív, ako dohoda ACTA, sa nebude môcť bojovať účinným spôsobom proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni. V tejto etape sa očakáva, že Parlament bude riadne informovaný a bude môcť sám prispieť k rámcu dohody v ústnej podobe predtým, ako bude oficiálne predložená.

Návrh dohody ACTA vyplýva z potreby presiahnuť rámec dohody TRIPS a zefektívniť a zvýšiť účinnosť boja proti falšovaniu. Z tohto uhla pohľadu je skutočnosť, že priemyselné krajiny, ktoré sú najviac dotknuté falšovaním, medzi nimi EÚ, USA a Japonsko, sa rozhodli koordinovať svoje snahy, určite pozitívna. Tento proces je ešte v úvodnej etape, ale treba sa uistiť, že sa nebude prekračovať rámec dohody TRIPS a že záverečné sledované ciele dohody sú dostatočne jasné a uskutočniteľné.

Popri ACTA spravodajca považuje za možné, že ES uzavrie klauzulu na ochranu práv duševného vlastníctva (v ktorej sa predpokladá účinný systém riešenia sporov) vo všetkých nových dohodách o voľnom obchode, o ktorých sa bude v nasledujúcich rokoch rokovať.

Úplné rešpektovanie povinností TRIPS a ďalších bilaterálnych a plurilaterálnych dohôd si bude od tretích krajín, najmä od tých rozvojových, vyžadovať aktívne hospodárske a organizačné úsilie. Spravodajca usudzuje, že EÚ sa musí angažovať, aspoň v oblasti tohto problému tým, že bude krajinám, ktoré o to požiadajú a ktoré preukážu záujem v boji proti falšovaniu, poskytovať vhodnú hospodársku a technickú podporu a podporovať odbornú prípravu personálu a prijatie, ak je to možné, colných postupov Spoločenstva.

Mimoriadny dôraz sa musí klásť na boj proti falšovaniu v krajinách tranzitu tovarov a voči tým, ktorí využívajú prevádzky výroby na lodiach v extrateritoriálnych vodách.

„Made in“ a vystopovateľnosť dovezených výrobkov

Ak sa prijme návrh nariadenia Rady(1) o označovaní krajiny pôvodu určitých výrobkov dovážaných z tretích krajín do EÚ, mohol by umožniť nielen lepšiu transparentnosť týkajúcu sa pôvodu určitých kategórií výrobkov, ako napríklad textilu, ktorý je často predmetom falšovania, ale by aj bolo dôležitým príspevkom v boji proti falšovaniu. Spravodajca sa však domnieva, že je možné prekonať neúplné rozdelenia, ktoré doteraz spomaľovali proces tohto návrhu a že je možné dosiahnuť jeho rýchle prijatie.

Zároveň by okrem iného bolo potrebné skúmať spolu so zainteresovanými odvetviami priemyslu niektoré metódy, ktoré môžu umožniť jednoduchú identifikáciu pôvodu výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín colnými úradmi, ale aj konečnými spotrebiteľmi.

Normatívne a organizačné záležitosti

Spravodajca zastáva názor, že na dosiahnutie dôležitých výsledkov vo vonkajšom boji proti falšovaniu je nevyhnutná lepšia koordinácia na úrovni Spoločenstva.

Vytvorenie jedného zodpovedného európskeho orgánu povereného bojom proti falšovaniu a schopného koordinovať snahy členských štátov ako aj rôznych útvarov ES už nie je možné odďaľovať. Tento nový zodpovedný orgán musí mať k dispozícii dostatočné nástroje a právomoci, aby mohol splniť svoj mandát, pokiaľ ide o kompetencie členských štátov. ES okrem toho bude musieť zabezpečiť, aby jej interné aj rôzne útvary zodpovedné v tejto dôležitej záležitosti pracovali koordinovane a harmonicky.

Jedným z aspektov boja proti falšovaniu, na ktorých musia trvať členské štáty aj ES, je ochrana práv duševného vlastníctva v Európe, ako aj v tretích krajinách. Úloha podnikov je nevyhnutná pre úspech stratégie proti falšovaniu a priemysel, ako sa nedávno pripomenulo v ES, musí zohrávať svoju úlohu; je nemysliteľné dať na rovnakú úroveň nadnárodných výrobcov luxusných výrobkov a malých výrobcov, ktorí dosiahli výnimočné výsledky vo svojom sektore obchodu. Je však nevyhnutné, aby sa MSP pomohlo v lepšom bránení proti pretrvávajúcej škode a, všeobecnejšie, aby sa do praxe uviedli účinnejšie a systémy spolupráce medzi verejno–súkromnými partnerstvami, ktoré budú pre podniky menej nákladné.

Nasýtenosť tradičných trhov a otvorenie nových v rýchlo sa rozvíjajúcich krajinách si okrem iného vyžaduje novú operatívnu stratégiu, ktorá sa neobmedzuje na prenasledovanie falšovania v Európe, ale ktorá čelí problému v miestach, kde je falšovanie výraznejšie a ktorá je aktívna aj v tretích krajinách, ktoré sú často miestami určenia falšovaných európskych tovarov vyrobených na inom mieste.

Spravodajca sa okrem iného domnieva, že na jednej strane možno postupovať k zlepšeniu a k väčšej harmonizácii colných postupov v rámci EÚ a na druhej strane, že sa vytvorí systém spoločných noriem sankcií pre všetky členské štáty. Boj proti falšovaniu a pirátstvu mimo Európy prechádza nevyhnutne systémom pevných spoločných a zdieľaných pravidiel v rámci EÚ.

Úloha Európskeho parlamentu

Parlament zohráva v boji proti falšovaniu dôležitú úlohu, najmä so zreteľom na nové kompetencie, ktoré mu budú udelené, ak Lisabonská zmluva vstúpi do platnosti. Okrem iného by bolo vhodné, v spolupráci s ostatnými zainteresovanými parlamentnými výbormi, podporiť výročné fórum na túto tému, klásť veľký dôraz na tento problém vo svojich bilaterálnych vzťahoch (in primis s kongresom Spojených štátov) alebo multilaterálnych (zhromaždenie WTO) a vyslať parlamentnú delegáciu na globálny kongres o boji proti falšovaniu.

(1)

Pozri 2005/0254(ACC)


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (21.10.2008)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k vplyvu falšovania na medzinárodný obchod

(2008/2133(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karin Riis-Jørgensen

NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

–   so zreteľom na správu Komisie z 19. mája 2008 o colných aktivitách Spoločenstva na boj proti falšovaniu produktov a pirátstvu,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (modernizovaný Colný kódex)(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie o stratégii vývoja colnej únie z 1. apríla 2008 (KOM(2008)0169),

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva (KOM(2006)0168),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 19. júna 2008 o 40. výročí colnej únie(2),

–    so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(3),

–    so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Stratégia v oblasti práv priemyselného vlastníctva v Európe (KOM(2008)0465),

–    so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili(4),

1.   naliehavo vyzýva členské štáty, ktoré ešte neimplementovali smernicu 2004/48/ES, aby tak bezodkladne urobili; žiada členské štáty, aby vzhľadom na škodlivosť väčšiny dovozu falšovaného tovaru znemožnili na hraniciach EÚ udeľovanie akýchkoľvek výnimiek, a to tak jednotlivcom, ako i obchodným spoločnostiam;

2.   upozorňuje, že je nevyhnutné dodržiavať štyri základné slobody vnútorného trhu a zlepšiť jeho fungovanie;

3.   uznáva závažnosť a znepokojujúci nárast falšovania a pirátstva, najmä v globalizovanej ekonomike, z hľadiska konkurencieschopnosti Únie a jej podnikov, výrobcov a spotrebiteľov, a vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, že spotrebitelia budú dostatočne informovaní o značných zdravotných a bezpečnostných rizikách spojených s nákupom určitých falšovaných výrobkov, ako je kozmetika, lieky, hračky, domáce spotrebiče a elektronika;

4.   vyzýva Komisiu, aby zhromažďovala údaje členských štátov o zdravotných problémoch, ktoré spotrebiteľom spôsobili falšované výrobky, a o sťažnostiach spotrebiteľov týkajúcich sa falšovaných výrobkov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že orgány všetkých členských štátov budú mať prístup k týmto údajom;

5.   žiada členské štáty, aby vytvorili účinnú sieť cezhraničnej spolupráce s cieľom uľahčiť rýchlu výmenu informácií;

6.   zdôrazňuje význam ochrany práv duševného vlastníctva, ktorá je základným prvkom pre podporu kultúry a jej rozmanitosti, ako aj pre využívanie výskumu a inovácií a pre vytváranie európskych podnikov, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom podporovať rast a zamestnanosť v rámci Únie;

7.   trvá v tejto súvislosti na tom, že je potrebná mobilizácia všetkých príslušných aktérov, aby sa posilnila účinnosť nástrojov boja proti falšovaniu a pirátstvu na vnútornom trhu;

8.   vyzýva členské štáty, aby posilnili colné tímy na svojich národných územiach a aby zaviedli službu identifikovateľnú pre tretie strany (vrátane členských štátov, tretích krajín, inštitúcií Spoločenstva, podnikov a jednotlivcov), ktorá by bola zodpovedná za boj proti falšovaniu a za informovanie o tejto problematike;

9.   naliehavo žiada Komisiu, aby účinnejšie bojovala proti falšovaniu a pirátstvu prostredníctvom medzinárodných dohôd s tretími krajinami; v tejto súvislosti víta iniciatívy zamerané na posilnenie spolupráce s Čínou;

10. pripomína členským štátom význam existencie patentu Spoločenstva a patentového súdneho systému ako prostriedku na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva užívateľov na celom území Únie, čo umožní inovačným podnikom čo najviac chrániť svoje vynálezy a využívať ich vo väčšej miere;

11. vyzýva členské štáty, aby zvyšovali povedomie a informovanosť o boji proti falšovaniu a pirátstvu v turistických oblastiach, ako aj na veľtrhoch a výstavách;

12. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vo väčšej miere informovali spotrebiteľov o platných pravidlách týkajúcich sa falšovaného tovaru a o dôsledkoch jeho používania, a žiada Komisiu, aby s cieľom podnecovať verejnosť k tomu, aby zmenila vnímanie problému falšovania a pirátstva, podporovala opatrenia sprevádzajúce právne predpisy, a najmä aby zaviedla európsky deň zvyšovania povedomia o nebezpečenstve falšovania;

13. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila spoločné akcie colných orgánov proti falšovaniu a pirátstvu v spolupráci s orgánmi krajín, v ktorých sa falšované výrobky vyrábajú;

14. naliehavo žiada Komisiu, aby aj naďalej prisudzovala veľký význam rokovaniam o zlatých štandardoch v oblasti prevencie falšovania a pirátstva v rámci obchodných dohôd proti falšovaniu (ACTA);

15. upozorňuje na to, že roztrieštenosť systému sankcií poškodzuje vnútorný trh a oslabuje Úniu na medzinárodnej scéne, a pripomína dôležitosť uvedeného zmeneného a doplneného návrhu smernice o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva;

16. upozorňuje na význam harmonizácie práv duševného vlastníctva a existujúcich patentov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva v boji proti falšovaniu a vyzýva členské štáty, aby v záujme lepšieho presadzovania práv duševného vlastníctva nabádali spoločnosti na ochranu svojich služieb a produktov registrovaním obchodných značiek, návrhov, patentov atď.;

17.  vyzýva Komisiu, aby zriadila európske stredisko na sledovanie falšovania, ktorého činnosť by podporovali útvary Komisie a ktoré by bolo poverené koordináciou boja proti falšovaniu a pirátstvu, s cieľom získavať pravidelné odhady rozsahu falšovania a pirátstva a presnejšiu analýzu týchto javov; domnieva sa, že vytvorenie tohto strediska je nevyhnutné na posilnenie pozície Únie na medzinárodnej scéne;

18. vyzýva Komisiu, aby zlepšila koordináciu v rámci boja proti falšovaniu a pirátstvu a víta zriadenie nového útvaru, ktorý sa bojom proti falšovaniu a pirátstvu špeciálne zaoberá;

19. vyzýva Komisiu, aby vypracovala prehľad výsledkov colných služieb jednotlivých členských štátov na posúdenie ich výkonnosti, a prispela tak k boju proti falšovaniu, a aby vytvorila sieť na rýchlu výmenu informácií o falšovaných výrobkoch, pričom by sa opierala o vnútroštátne kontaktné miesta a moderné prostriedky na výmenu informácií;

20. vyzýva členské štáty, aby zlepšili koordináciu colných služieb a aby v celej Únii jednotne uplatňovali colné predpisy Spoločenstva;

21. zdôrazňuje nutnosť vypracovať prostredníctvom dohôd medzi odborníkmi na úrovni EÚ účinné opatrenia proti falšovanému a pirátskemu tovaru pri dodržiavaní všeobecných zásad právnych predpisov Spoločenstva, ako sú ochrana osobných údajov a ochrana vlastníckych práv; zastáva názor, že tieto opatrenia by sa mali týkať predovšetkým dodávateľov, ktorí čoraz viac a často agresívne využívajú internet na ponúkanie svojich falšovaných výrobkov prostredníctvom nevyžiadaných správ, internetových obchodov alebo aukčných stránok, pričom by nemalo byť obmedzené právo občanov na prístup k internetu;

22. trvá na potrebe zaviesť primerané a sústavné školenia určené pre personál colných orgánov, úradníkov so súdnou právomocou a ďalších príslušných odborníkov a podnecovať členské štáty k vytváraniu tímov špecializovaných na boj proti falšovaniu;

23. vyzýva členské štáty, aby spolu s Komisiou vypracovali spoločný prístup na likvidáciu falšovaného tovaru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

7.10.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Małgorzata Handzlik, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Iliana Malinova Iotova, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Othmar Karas, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

(1)

Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0305.

(3)

Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 45.

(4)

Ú. v. EÚ L 196, 2.8.2003, s. 7.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (4.11.2008)

pre Výbor pre medzinárodný obchod

k vplyvu falšovania na medzinárodný obchod

(2008/2133(INI))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Eva Lichtenberger

NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže pri posudzovaní právnych opatrení je absolútne nevyhnutné pochopiť podstatný rozdiel medzi právami duševného a hmotného vlastníctva, a teda medzi porušovaním práv a krádežou;

B.   keďže každé porušenie práv duševného vlastníctva poškodzuje obchod a podnikanie, ale porušenie týchto práv na obchodnej úrovni má ďalšie ďalekosiahle účinky,

C. keďže malé a stredné podniky zohrávajú kľúčovú úlohu v rámci hospodárstva EÚ a keďže je nevyhnutné uznať ich oprávnené obavy, ktoré majú v súvislosti s ochranou výskumných a inovačných aktivít;

D.  keďže sa prípady porušenia patentov, pokiaľ ide o patenty pre farmaceutické výrobky, síce riešia jednotlivo na základe vecných argumentov prednesených v občianskoprávnom konaní vo veci porušenia patentu, ale porušenie autorských práv a obchodných značiek predstavuje úmyselný trestný čin,

1.  vyzýva Komisiu a predsedníctvo, aby objasnili úlohu a právomoci výboru ustanoveného podľa článku 133 a ostatných výborov zapojených do rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA);

2.   poukazuje na obavy súvisiace s nedostatkom transparentnosti v rámci rokovaní o ACTA, najmä v súvislosti s jej rozsahom pôsobnosti, škálou prerokúvaných opatrení a jej vzťahom k existujúcim medzinárodným dohodám o ochrane duševného vlastníctva, predovšetkým k Dohode o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (dohoda TRIPS) a dohodám uzatvoreným v rámci Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) a naliehavo vyzýva na skoré formálne poskytnutie informácií o prebiehajúcej práci;

3.   považuje za dôležité, aby medzinárodné iniciatívy, ktoré sa využívajú na boj proti falšovaniu a pirátstvu, ako je napríklad ACTA, neviedli k prijatiu prísnejších opatrení na ochranu patentov, ktoré by prekračovali ustanovenia dohody TRIPS;

4.   domnieva sa, že zatiaľ nie je jasné, či Zmluva o ES poskytuje právny základ pre opatrenia Spoločenstva, ktoré určujú typ a úroveň trestných sankcií, a že v dôsledku toho Komisia možno nemá právomoc rokovať v mene Spoločenstva o medzinárodnej dohode, ktorou sa vymedzí charakter a úroveň trestnoprávnych opatrení, ktoré sa majú prijať voči subjektom porušujúcim právo týkajúce sa obchodnej značky a autorské právo;

5.   pripomína, že Zmluva o ES obsahuje výnimky pre prípady, keď sa rokovania a uzatváranie dohôd v oblasti obchodných aspektov duševného vlastníctva týkajú obchodu v oblasti kultúrnych a audiovizuálnych služieb; poukazuje na to, že v týchto prípadoch patria rokovania a uzatváranie dohôd do spoločnej právomoci Spoločenstva a členských štátov; ďalej pripomína, že na rokovania o takýchto dohodách je okrem rozhodnutia Spoločenstva prijatého v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o ES potrebný spoločný súhlas členských štátov a že dohody, ktoré sú výsledkom takýchto rokovaní, musí Spoločenstvo uzavrieť spoločne s členskými štátmi;

6.  žiada Komisiu, aby primerane zohľadnila odlišné stanoviská členských štátov vo vzťahu k trestnoprávnym opatreniam, predovšetkým k ich charakteru a úrovni, a aby podľa toho prehodnotila rokovania;

7.   domnieva sa, že pojmy „falšovanie“ a „pirátstvo“ nevychádzajú z jednotnej dohodnutej definície a že sa používajú rôzne, a preto vyzýva Komisiu, aby objasnila tieto pojmy;

8.   konštatuje, že hoci sa používanie týchto dvoch pojmov prekrýva, falšovanie sa obvykle vzťahuje na úmyselné porušenie práv obchodnej značky a pirátstvo na úmyselné porušenie autorského práva, a podotýka, že by bolo vhodné obmedziť tieto konkrétne pojmy osobitne na porušenia práv na obchodnej úrovni; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila osobitosti falšovania na internete a vytvorila štatistické a kvalitatívne nástroje na meranie vplyvu týchto praktík na hospodárstvo členských štátov s cieľom umožniť koordinovanú reakciu na tento jav;

9.   ďalej pripomína, že dôležité aspekty falšovania (imitácie výrobkov/porušenie obchodnej značky na obchodnej úrovni) a pirátstva (porušenie autorských práv na obchodnej úrovni) sa líšia, a preto navrhuje, aby sa posudzovali samostatne a oddelene, a to najmä so zreteľom na to, že je naliehavo potrebné riešiť otázky verejného zdravia a bezpečnosti, ktoré súvisia s falšovaním;

10.  zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania základných práv, napríklad ochrany súkromia a údajov, pri prijímaní opatrení na boj proti falšovaniu a pirátstvu;

11. vyzýva Komisiu, aby v súlade s pozíciou Parlamentu a článkom 61 dohody TRIPS(1) zabezpečila, aby bola dohoda ACTA sa obmedzovala na podporu trestných opatrení uplatniteľných na porušenia autorských práv a práv obchodnej značky a aby takéto opatrenia nezasahovali do oblasti patentov;

12. v kontexte rokovaní o dohode ACTA pripomína Komisii článok 8 Charty základných práv Európskej únie, ktorý sa týka ochrany osobných údajov, a smernicu 95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov(2);

13. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa opatrenia podporované na medzinárodnej úrovni na boj proti falšovaniu a pirátstvu budú uplatňovať spôsobom, ktorým by sa predišlo vytváraniu prekážok zákonnému obchodu, ako to už zaručuje článok 3 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva(3); domnieva sa, že by sa okrem toho mali vytvoriť záruky znemožňujúce akékoľvek zneužitie týchto opatrení;

14. opätovne zdôrazňuje, že vo vzťahu k medzinárodným dohodám, ako je stanovené v Rámcovej dohode z 26. mája 2005 o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou(4), Komisia „jasne a včas informuje Parlament počas prípravnej fázy dohôd a počas uskutočňovania a uzatvorenia medzinárodných rokovaní“; vyzýva Komisiu, aby vysvetlila, ktoré opatrenia prijala v záujme splnenia tohto záväzku voči Parlamentu;

15. zastáva názor, že verejný záujem na zverejnení prípravných návrhov dohody ACTA vrátane správ o pokroku a rokovacieho mandátu Komisie by nemal byť zrušený článkom 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001(5), a naliehavo vyzýva Radu, aby uplatňovala článok 255 Zmluvy o ES spôsobom, ktorý by zabezpečoval čo najširší prístup k dokumentom pod podmienkou, že sa prijmú potrebné bezpečnostné opatrenia podľa právnych predpisov o ochrane údajov.

16. pokiaľ ide o oblasť verejného zdravia, podporuje vymedzenie pojmu falšovaný liek, ktorú používa WHO: „liek, ktorý je s podvodným úmyslom zámerne zle označený, pokiaľ ide o jeho totožnosť a/alebo pôvod. Falšovanie sa môže týkať tak značkových, ako aj generických výrobkov a medzi falšované výrobky môžu patriť výrobky so správnymi alebo s nesprávnymi zložkami, bez aktívnych zložiek, s nedostatočným množstvom aktívnych zložiek alebo falošným balením.“

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

4.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

5.11.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

28

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Kader Arif, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Albert Deß, Eugenijus Maldeikis, Javier Moreno Sánchez, Sirpa Pietikäinen, Zbigniew Zaleski

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sepp Kusstatscher, Roselyne Lefrançois, Michel Teychenné

(1)

Článok 61 dohody TRIPS: „Členovia zabezpečia, aby aspoň v prípadoch úmyselného falšovania obchodných značiek alebo porušenia autorských práv v obchodnej oblasti bolo zavedené trestné konanie a tresty.“ http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_05_e.htm.

(2)

Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995, s. 31.

(3)

Ú. v. EÚ L 157, 30.04.2004, s. 45. V článku 3 ods. 2 sa uvádza, že „Tieto opatrenia, postupy a prostriedky právnej nápravy (...) sa musia uplatňovať takým spôsobom, aby sa predišlo vytváraniu prekážok zákonného obchodu a musia stanovovať záruky proti ich zneužívaniu.“

(4)

Ú. v. EÚ C 117 E, 18. 5. 2006. s. 125.

(5)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

Posledná úprava: 20. novembra 2008Právne oznámenie