Procedura : 2008/0059(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0449/2008

Teksty złożone :

A6-0449/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0578

SPRAWOZDANIE     *
PDF 238kWORD 311k
14 listopad 2008
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147),

–   uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0155/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0449/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Punkt 17 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1) Punkt 17 preambuły otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji*. Parlament Europejski powinien być w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE**.

 

_________________

 

* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

** Dz.U. C 143 z 10.6.2008, s. 1.„.

Uzasadnienie

Przy rozważaniu środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 wskazane jest niezwłoczne zawiadamianie Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) W art. 6 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzuje, że środki, o których mowa są nadal przyjmowane w ramach procedury regulacyjnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1b) W art. 18 pierwszy akapit słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych, a jednocześnie ukierunkowuje rolę państw członkowskich, zmniejszając ich uznaniowe uprawnienia w zakresie ich udziału w wymianie informacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a) W art. 25 ust. 3 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie