Procedura : 2008/0059(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0449/2008

Teksty złożone :

A6-0449/2008

Debaty :

PV 03/12/2008 - 20
CRE 03/12/2008 - 20

Głosowanie :

PV 04/12/2008 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0578

SPRAWOZDANIE     *
PDF 238kWORD 311k
14 listopada 2008
PE 411.933v02-00 A6-0449/2008

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Prawnej
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0147),

–   uwzględniając art. 93 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0155/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0449/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Punkt 17 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1) Punkt 17 preambuły otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji*. Parlament Europejski powinien być w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE**.

 

_________________

 

* Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

** Dz.U. C 143 z 10.6.2008, s. 1.„.

Uzasadnienie

Przy rozważaniu środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 wskazane jest niezwłoczne zawiadamianie Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) W art. 6 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzuje, że środki, o których mowa są nadal przyjmowane w ramach procedury regulacyjnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 18 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1b) W art. 18 pierwszy akapit słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych, a jednocześnie ukierunkowuje rolę państw członkowskich, zmniejszając ich uznaniowe uprawnienia w zakresie ich udziału w wymianie informacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a) W art. 25 ust. 3 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3b) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3b) W art. 27 ust. 4 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3c) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 29 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3c) W art. 29 ust. 1 oraz 2 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3d) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 30 – ustępy 1 i 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3d) W art. 30 ust. 1 oraz 2 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3e) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 35

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3e) w art. 35 wprowadza się następujące zmiany:

 

a) ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

 

1. Państwa Członkowskie i Komisja okresowo oceniają stosowanie niniejszego rozporządzenia. Komisja zbiera informacje dotyczące działań podjętych przez państwa członkowskie w celu ścigania nadużyć finansowych, informuje o działaniach, które przyniosły najlepsze wyniki i proponuje działania, które uzna za najbardziej odpowiednie dla zaradzenia nadużyciom finansowym.”;

 

b) po ust. 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

1a. Komisja opracowuje zestaw wskaźników umożliwiających określenie obszarów, w których ryzyko wystąpienia niezgodności z prawem podatkowym jest większe niż w innych. Środki wprowadzane przez krajowe organy podatkowe powinny być inspirowane potrzebą zaradzenia nadużyciom finansowym oraz ułatwiania uczciwym podatnikom wypełniania swoich obowiązków.”;

 

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

 

3. Wykaz danych statystycznych niezbędnych do oceny funkcjonowania niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2. Na podstawie danych zgromadzonych w ten sposób Komisja opracowuje zestaw wskaźników umożliwiających określenie stopnia współpracy każdego państwa członkowskiego z Komisją i innymi państwami członkowskimi poprzez dostarczanie im dostępnych informacji i świadczenie niezbędnej pomocy w celu zaradzenia nadużyciom finansowym. Deklaracje takie są podawane do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Habida cuenta de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas a propósito de la ausencia de una cooperación administrativa eficaz en materia de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito del IVA, el ponente propone una enmienda tendente a reforzar el papel de la Comisión en la elaboración de análisis y en el intercambio de buenas prácticas.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3f) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3f) W art. 37 słowa „procedura, o której mowa w art. 44 ust. 2” zastępuje się słowami „procedura regulacyjna, o której mowa w art. 44 ust. 2”.

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3g) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 44 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3g) W artykule 44 dodaje się następujący ustęp:

 

3a. Parlament Europejski jest w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE.”.

Uzasadnienie

Przy rozważaniu środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 wskazane jest niezwłoczne zawiadamianie Parlamentu Europejskiego.


UZASADNIENIE

WPROWADZENIE

W dniu 17 marca bieżącego roku Komisja Europejska przyjęła następujące wnioski legislacyjne w ramach strategii zwalczania uchylania się od płacenia podatków: wniosek zmieniający dyrektywę Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej („dyrektywa VAT”) i wniosek zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1789/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

Jak wiadomo członkom naszej komisji, zwalczanie oszustw – chociaż w znacznej mierze należy ono do właściwości państw członkowskich – to problem, którego nie można rozwiązać wyłącznie w skali krajowej. Zwalczanie uchylania się od płacenia podatków powinno należeć do priorytetów UE i zakładać ściślejszą współpracę między organami administracji państw członkowskich oraz współpracę z Komisją. W związku z tym Komisja, w oparciu o wytyczne opracowane przez Radę w 2007 r., opracowała podwójną strategię:

§ 1) z jednej strony podjęcie refleksji nad poważną reformą podatku VAT, która wiązałaby się bądź z wprowadzeniem mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse-charge), bądź z opodatkowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych, z udziałem izby rozliczeniowej (clearing house);

§ 2) z drugiej strony wprowadzenie serii środków konwencjonalnych, czyli zmian w przepisach dotyczących podatku VAT niepociągających za sobą zasadniczych modyfikacji obowiązującego systemu, a mających na celu wprowadzenie lepszych technik zarządzania tym podatkiem.

Tempo prac w Radzie ECOFIN nie wróży dogłębnej reformie podatku VAT jasnej przyszłości , w każdym razie w perspektywie krótkoterminowej. Komisarz Kovács, w wystąpieniu przed Komisją Gospodarczą i Monetarną w dniu 24 czerwca 2008 r., potwierdził tę analizę. Francuska prezydencja również nie wpisała dogłębnej reformy podatku VAT na listę swoich priorytetów. Pozostają zatem środki konwencjonalne.

W konkluzjach z dnia 5 czerwca 2007 r. ECOFIN uznał za priorytetowe następujące środki konwencjonalne:

§ wprowadzenie zmian w deklaracji dotyczącej sprzedaży wewnątrzwspólnotowej w celu skrócenia terminów;

§ zagwarantowanie szybszej wymiany informacji zawartych w deklaracjach między organami podatkowymi państw członkowskich;

§ rozważenie możliwości wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej w przypadku gdy podmiot nie dostarczy wymaganych informacji lub dokona tego w sposób nieprawidłowy, a okoliczność ta spowoduje utratę podatku VAT w późniejszej fazie procedury pobierania podatku;

§ poprawa dostępnych informacji o podmiotach posiadających numer identyfikacyjny VAT w sposób niewpływający negatywnie na prowadzoną przez państwa członkowskie analizę ryzyka.

Wnioski dotyczące dyrektywy i rozporządzenia, będące przedmiotem niniejszego projektu, tylko częściowo zajmują się niektórymi sprawami wskazanymi jako priorytetowe przez ECOFIN. W wystąpieniu z dnia 25 czerwca bieżącego roku komisarz Kovács potwierdził, że w najbliższych miesiącach Komisja przedstawi wnioski mające przenieść na grunt praktyczny postulaty ECOFIN z czerwca 2007 r., a mianowicie:

§ wniosek dotyczący zmiany prawodawstwa wprowadzającej odpowiedzialność solidarną w przypadku, gdy dany podmiot nie złoży wymaganych informacji lub zrobi to nieprawidłowo (przewidziane na październik 2008 r.);

§ wniosek legislacyjny gwarantujący państwom członkowskim automatyczny dostęp do ich odpowiednich baz danych dotyczących tożsamości i działalności podatników (przewidziane na listopad 2008 r.);

§ reformę systemu VIES (VAT Information Exchange System), ustanawiającą minimalne normy rejestracji i usuwania z rejestrów podatników (przewidziane na listopad 2008 r.).

Należy wspomnieć również sprawozdanie specjalne nr 8 Trybunału Obrachunkowego, bardzo krytycznie oceniające państwa członkowskie, którym trybunał zarzuca, że nie podjęły wystarczających wysiłków w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. W sprawozdaniu tym Trybunał Obrachunkowy przedstawił między innymi następujące zalecenia:

-    drastyczne skrócenie terminu uzyskiwania i zestawiania danych;

-    zapewnienie szybkiego korygowania nieścisłych danych;

-    poprawa funkcjonowania zatwierdzania numerów VAT;

-    zwiększenie możliwości prowadzenia kontroli krzyżowych, na przykład z uwzględnieniem danych na temat zakupów wewnątrzwspólnotowych;

-    danie większego bezpośredniego dostępu do danych dla umożliwienia weryfikacji wielostronnych.

Zakres środków

Środki będące przedmiotem niniejszego sprawozdania mieszczą się w przedstawionych ramach. Komisja proponuje przyspieszyć gromadzenie i wymianę informacji związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Do obowiązujących środków, które Komisja Europejska proponuje zreformować, należy zbieranie danych od przedsiębiorstw (zestawienia zawierające informacje o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów), odbywające się raz na kwartał. Komisja proponuje wprowadzenie nowego środka:

§ ujednolicenie i skrócenie do miesiąca okresu objętego deklaracjami transakcji wewnątrzwspólnotowych w zestawieniach, o których mowa w dyrektywie VAT;

§ skrócenie z trzech miesięcy do jednego miesiąca terminu przekazywania wspomnianych informacji między państwami członkowskimi.

Aby dysponować informacjami niezbędnymi w zwalczaniu uchylania się od płacenia podatków, proponuje się również comiesięczne gromadzenie informacji o wewnątrzwspólnotowym nabywaniu towarów i usług od usługodawcy mającego siedzibę w innym państwie członkowskim, w odniesieniu do których nabywca jest płatnikiem VAT. W tym celu nabywcy lub usługobiorcy dokonujący transakcji przekraczających kwotę 200 000 EUR w roku kalendarzowym będą mieli obowiązek składania deklaracji VAT za każdy miesiąc. Komisja wyjaśnia, że pułap ten został ustalony, by nie nakładać dodatkowych obowiązków na przedsiębiorstwa dokonujące zakupów wewnątrzwspólnotowych okazjonalnie lub za niewielkie sumy, z jednoczesnym uwzględnieniem kwot uznawanych za istotne z punktu widzenia uchylania się płacenia podatku. Z drugiej strony wniosek przewiduje, że kwoty dotyczące danych transakcji będą wskazywane w deklaracji w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli krzyżowych. Wniosek zawiera przepisy zmierzające do harmonizacji zasad wymagalności podatku w odniesieniu do usług, aby zapewnić zadeklarowanie transakcji w tym samym okresie, zarówno przez sprzedawcę jak i nabywcę. Przepis ten umożliwi przeprowadzenie skutecznych kontroli krzyżowych przedłożonych informacji.

Wniosek zawiera między innymi środek stanowiący znaczne uproszczenie dla przedsiębiorstw, nakładając na państwa członkowskie obowiązek przyjmowania informacji podsumowujących i deklaracji VAT składanych drogą elektroniczną.

W uzasadnieniu wniosku Komisja wskazuje, że większość przedsiębiorstw przyznała, iż przejście na deklaracje comiesięczne nie stanowi dla nich zbyt dużego obciążenia. Przedstawiciele MŚP potwierdzili, że środek nie będzie miał wpływu na większość MŚP.

Zdaniem Komisji środek ma wpływ na ograniczoną liczbę przedsiębiorstw: są to przedsiębiorstwa prowadzące transakcje wewnątrzwspólnotowe (4% przedsiębiorstw zarejestrowanych we Wspólnocie Komisja do celów VAT). Warto jednak zastanowić się, w jakiej mierze analiza wpływu uwzględnia fakt, że wspomniane formalności nie dotyczyły przedsiębiorstw świadczących usługi. Dla tych przedsiębiorstw reforma legislacyjna będzie oznaczała nowe, dodatkowe formalności.

Opinia sprawozdawcy

Wyrażając swoją opinię o wniosku Komisji, sprawozdawca powtarza, że proponowane środki legislacyjne to tylko część pracy, którą jeszcze należy wykonać. Byłoby pożądane, by Komisja w przyszłości przedstawiła wnioski w formie całościowego pakietu legislacyjnego, co bez wątpienia znajdzie odzwierciedlenie w jakości prawodawstwa. Mając na względzie, że Komisja nie oceniła szczegółowo wpływu nowych obowiązków formalnych na usługodawców, sprawozdawca proponuje poprawkę przewidującą sporządzenie sprawozdania oceniające wpływ nowych obowiązków formalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty administracyjne ponoszone przez podatników i organy administracji oraz o skuteczność zwalczania uchylania się od płacenia podatków. Podobnie, ze względu na uzasadnioną krytykę ze strony Trybunału Obrachunkowego, dotyczącą braku skutecznej współpracy administracyjnej w zakresie zwalczania uchylania się od płacenia podatku VAT, sprawozdawca proponuje poprawkę mającą na celu wzmocnienie roli Komisji w opracowywaniu analiz i wymianie dobrych wzorców.


OPINIA Komisji Prawnej (5.11.2008)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1798/2003 w celu zwalczania uchylania się od płacenia podatków związanego z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

(COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS))

Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Punkt 17 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1) Punkt 17 preambuły otrzymuje brzmienie:

 

„Środki niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji1. Parlament Europejski powinien być w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE.

 

_________________

 

1 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.”

Uzasadnienie

Przy rozważaniu środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 wskazane jest niezwłoczne zawiadamianie Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a) Art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Wnioski o udzielenie informacji oraz o przeprowadzenie postępowania administracyjnego składane na podstawie art. 5 przesyła się w miarę możliwości przy użyciu standardowego formularza przyjętego zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 44 ust. 3.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzuje, że środki, o których mowa są nadal przyjmowane w ramach procedury regulacyjnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1a) Art. 18 otrzymuje brzmienie:

 

„Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2 ustala się następujące elementy:

 

1. dokładną kategorię wymienianych informacji;

 

2. częstotliwość wymiany;

 

3. praktyczne uzgodnienia dotyczące wymiany informacji.

 

Każde państwo członkowskie określa, czy będzie uczestniczyło w wymianie informacji w drodze wymiany automatycznej lub ustrukturyzowanej wymiany automatycznej.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych, a jednocześnie ukierunkowuje rolę państw członkowskich, zmniejszając ich uznaniowe uprawnienia w zakresie ich udziału w wymianie informacji.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt -1b) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-1b) Art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

„2. Państwa członkowskie zapewniają uaktualnianie baz danych, ich kompletność i dokładność.

 

Zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2 zostaną określone kryteria umożliwiające ustalanie, która wymiana informacji nie jest stosowna, istotna lub użyteczna i dlatego nie powinna zostać dokonana.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3a) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a) Art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Warunki przyznawania dostępu do poprawionych informacji ustanawia się zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3b) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 27 – ustęp 4 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3b) Artykuł 27 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Na okres przewidziany w art. 4 dyrektywy 2002/38/WE Państwa Członkowskie przekazują w szczególności takie potwierdzenie drogą elektroniczną zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3c) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3c) Artykuł 29 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Informacje dostarczane państwu członkowskiemu identyfikacji przez podatnika, który nie posiada siedziby po rozpoczęciu przez niego działalności, określone w art. 26c część B ust. 2 akapit drugi dyrektywy 77/388/EWG przekazuje się w formie elektronicznej. Szczegóły techniczne, w tym jednolitą wiadomość elektroniczną, określa się zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 44 ust. 2.

 

2. Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje drogą elektroniczną informacje właściwym organom pozostałych państw członkowskich w terminie dziesięciu dni od końca miesiąca, w którym dane państwo otrzymało te informacje od podatnika niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty. W ten sam sposób właściwe organy pozostałych państw członkowskich otrzymują informacje o przyznanym numerze identyfikacyjnym. Szczegóły techniczne, w tym jednolitą wiadomość elektroniczną, za pomocą której takie informacje mają być przekazywane, określa się zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 44 ust. 2.

 

3. Państwo członkowskie identyfikacji bezzwłocznie informuje drogą elektroniczną właściwe organy innych państw członkowskich w przypadku wykluczenia podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju z ewidencji podatników zidentyfikowanych dla potrzeb podatku VAT.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3d) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3d) Artykuł 30 otrzymuje brzmienie:

 

„1. Zeznanie podatkowe zawierające szczegóły określone w akapicie drugim art. 26c pkt B ust. 5 dyrektywy 77/388/EWG składa się drogą elektroniczną. Szczegóły techniczne, w tym jednolitą wiadomość elektroniczną, określa się zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 44 ust. 2.

 

Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje tę informację drogą elektroniczną właściwemu organowi zainteresowanego państwa członkowskiego najpóźniej do dziesięciu dni licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano zeznanie. Państwa członkowskie wymagające, aby deklaracja podatkowa była sporządzona w walucie krajowej innej niż euro, przeliczają podane kwoty na euro przy użyciu kursu walutowego obowiązującego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego. Przeliczeń dokonuje się zgodnie z kursami wymiany opublikowanymi przez Europejski Bank Centralny na dany dzień lub, jeżeli w tym dniu kurs wymiany nie został opublikowany, stosując kurs wymiany z następnego dnia publikacji. Szczegóły techniczne przekazywania tych informacji ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną przewidzianą w art. 44 ust. 2.

 

Państwo członkowskie identyfikacji przekazuje drogą elektroniczną państwu członkowskiemu konsumpcji informacje niezbędne do powiązania każdej płatności z odpowiednim kwartalnym zeznaniem podatkowym.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3e) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 35 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3e) Art. 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3. Wykaz danych statystycznych niezbędnych do oceny niniejszego rozporządzenia ustala się zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2. Państwa członkowskie przekazują te dane Komisji, gdy tylko są one dostępne, a przekazanie ich nie powinno pociągać za sobą nieuzasadnionych obciążeń administracyjnych.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3f) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3f) Artykuł 37 otrzymuje brzmienie:

 

„Informacje przekazywane na mocy niniejszego rozporządzenia dostarczane są, najdalej jak to możliwe, drogą elektroniczną, zgodnie z porozumieniami zawartymi zgodnie z procedurą regulacyjną określoną w art. 44 ust. 2.”

Uzasadnienie

Proponowana poprawka precyzyjnie wskazuje procedurę stosowaną do środków wykonawczych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający

Artykuł 1 – punkt 3g) (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1798/2003

Artykuł 44 – ustęp 3a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3g) Do artykułu 44 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

3a. Parlament Europejski jest w pełni informowany o zamierzonych środkach, zgodnie z pkt 5 porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Komisją w sprawie procedur wprowadzania w życie decyzji Rady 1999/468/WE.”

Uzasadnienie

Przy rozważaniu środków wykonawczych do rozporządzenia (WE) nr 1798/2003 wskazane jest niezwłoczne zawiadamianie Parlamentu Europejskiego.

PROCEDURA

Tytuł

Zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

Odsyłacze

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

10.4.2008

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

25.6.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

7.10.2008

 

 

 

Data przyjęcia

4.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

25

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Titus Corlăţean, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sharon Bowles, Eva Lichtenberger, Rareş-Lucian Niculescu, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Renate Weber


PROCEDURA

Tytuł

Zwalczanie przestępstw podatkowych związanych z transakcjami wewnętrzwspólnotowymi

Odsyłacze

COM(2008)0147 – C6-0155/2008 – 2008/0059(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.4.2008

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

10.4.2008

IMCO

10.4.2008

JURI

10.4.2008

 

Opinia niewydana

Data decyzji

CONT

6.5.2008

IMCO

6.5.2008

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

José Manuel García-Margallo y Marfil

22.4.2008

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.6.2008

9.9.2008

4.11.2008

 

Data przyjęcia

5.11.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Andrea Losco, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Mia De Vits, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Vladimír Maňka, Gianni Pittella

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Wolfgang Bulfon

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2008Informacja prawna