Menetlus : 2008/0084(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0462/2008

Esitatud tekstid :

A6-0462/2008

Arutelud :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Hääletused :

PV 18/12/2008 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0631

RAPORT     ***I
PDF 180kWORD 214k
27. november 2008
PE 412.044v02-00 A6-0462/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded

(KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Ieke van den Burg

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded

(KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0195);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 44 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0173/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni arvamust (A6-0462/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Direktiiviga 78/660/EMÜ on nõutav käibe avaldamine liigendatuna tegevuse ja geograafiliste turgude järgi. See on nõutav kõigi äriühingute puhul, kuid väikesed ettevõtjad võib kõnealusest nõudest vabastada kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 44 lõikega 2. Ülemäärase halduskoormuse kõrvaldamiseks peaks olema võimalik vabastada kõnealusest avalikustamisnõudest ka keskmise suurusega ettevõtjad.

välja jäetud

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Direktiiviga 83/349/EÜ on nõutav, et emaettevõtja koostab konsolideeritud aastaaruanded ka juhul, kui ainsa tütarettevõtja või kõigi tütarettevõtjate mõju tervikuna ei ole direktiivi 83/349/EÜ artikli 16 lõike 3 tähenduses oluline. Selle tulemusena kuuluvad sellised äriühingud määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaldamisalasse ja peavad seetõttu koostama konsolideeritud raamatupidamisaruanded vastavalt IFRSile. Kõnealust nõuet peetakse koormavaks juhul, kui emaettevõtjal on üksnes ebaolulised tütarettevõtjaid. Seetõttu peaks olema võimalik vabastada emaettevõtja kohustusest koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kõnealusel emaettevõtjal on ainult sellised tütarettevõtjad, keda ei loeta eraldi ega tervikuna oluliseks.

(9) Direktiiviga 83/349/EÜ on nõutav, et emaettevõtja koostab konsolideeritud aastaaruanded ka juhul, kui ainsa tütarettevõtja või kõigi tütarettevõtjate mõju tervikuna ei ole direktiivi 83/349/EÜ artikli 16 lõike 3 tähenduses oluline. Selle tulemusena kuuluvad sellised äriühingud määruse (EÜ) nr 1606/2002 kohaldamisalasse ja peavad seetõttu koostama konsolideeritud raamatupidamisaruanded vastavalt IFRSile. Kõnealust nõuet peetakse koormavaks juhul, kui emaettevõtjal on üksnes ebaolulised tütarettevõtjaid. Seetõttu tuleks vabastada emaettevõtja kohustusest koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kõnealusel emaettevõtjal on ainult sellised tütarettevõtjad, keda ei loeta eraldi ega tervikuna oluliseks. Kuigi nimetatud seadusjärgne kohustus tuleks tühistada, võib emaettevõtja siiski koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruande omal algatusel.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1

Direktiiv 78/660/EMÜ

Artikkel 44

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi 78/660/EMÜ artiklit 44 muudetakse järgmiselt:

välja jäetud

1. Lisatakse lõige 1a:

 

“1a. Liikmesriigid võivad lubada artiklis 27 osutatud äriühingutel koostada raamatupidamisaruannete lühendatud lisad ilma teabeta, mida on nõutud artikli 43 lõike 1 punktis 8.“

 

2. Lisatakse lõige 2a:

 

“2a. Liikmesriigid võivad lubada, et artiklis 27 osutatud äriühingud on vabastatud kohustusest avaldada oma raamatupidamisaruannete lisades teave, mida on nõutud artikli 34 lõikes 2.“

 

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1

Direktiiv 78/660/EMÜ

Artikkel 45 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Direktiivi 78/660/EMÜ artikli 45 lõike 2 teise lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid võivad lubada, et artiklis 27 osutatud äriühingud jätavad esitamata teabe, mis on ette nähtud artikli 34 lõikes 2 ja artikli 43 lõike 1 punktis 8.”

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2

Direktiiv 83/349/EMÜ

Artikkel 13 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„(2a) Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 2 ning artiklite 5 ja 6 ja kohaldamist, vabastatakse siseriikliku õigusega reguleeritavad emaettevõtjad, kellel on ainult sellised tütarettevõtjad, kes ei ole ei eraldi ega tervikuna artikli 16 lõike 3 tähenduses olulised, artikli 1 lõikes 1 kehtestatud kohustuse täitmisest.”

(2 a) Ilma et see piiraks artikli 4 lõike 2 ning artiklite 5 ja 6 ja kohaldamist, vabastatakse siseriikliku õigusega reguleeritavad emaettevõtjad, kellel on ainult sellised tütarettevõtjad, kes ei ole ei eraldi ega tervikuna artikli 16 lõike 3 tähenduses olulised, artikli 1 lõikes 1 kehtestatud kohustuse täitmisest, tingimusel, et raamatupidamise aastaaruande lisas on esitatud selle põhjendus.

Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.


SELETUSKIRI

1. Taust

Neljas äriühinguõiguse direktiiv (nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ) võeti 1978. aastal vastu selleks, et kehtestada ühtlustatud välisaruandluse nõuded kõigile piiratud vastutusega äriühingutele ELis. 1983. aastal võeti vastu seitsmes äriühinguõiguse direktiiv (nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ), millega lisati ühised nõuded konsolideeritud raamatupidamisaruannetele. Viimase 25 aasta jooksul on raamatupidamisdirektiive mitmel korral muudetud. Määruse (EÜ) nr 1606/2002 (rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta, IASi määrus)(1) vastuvõtmisega peavad börsil noteeritud (ja noteeritud võlakirjadega) äriühingud esitama rahvusvahelistele finantsaruandlusstandarditele (IFRS) vastavad aruanded ja on sellest tulenevalt vabastatud enamikust neljanda ja seitsmenda direktiiviga kehtestatud nõuetest. Kõnealused direktiivid on aga endiselt aluseks VKEde aruandlusele ELis. Lisaks sellele on seitsmenda äriühinguõiguse direktiiviga 83/349/EÜ nõutav, et emaettevõtja koostab konsolideeritud aastaaruanded ka juhul, kui ainus tütarettevõtja või kõik tütarettevõtjad tervikuna on ebaolulised. Selle tulemusena kuuluvad sellised äriühingud IASi määruse kohaldamisalasse ja peavad koostama IFRSile vastavad konsolideeritud raamatupidamisaruanded.

2. Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepanek on osa halduskoormuse vähendamise teisest kiirendatud menetlusega paketist, mis hõlmab äriühinguõiguse, raamatupidamise ja auditi valdkonna seadusandlikke meetmeid, mille eesmärk on Euroopa äriühingute ettevõtluskeskkonna lihtsustamine lühiajalises perspektiivis. Tehakse järgmised neljanda ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi muudatusettepanekud:

– Asutamisväljaminekute avalikustamise nõude kaotamine

Asutamisväljaminekuid võib mõnede asjaolude korral käsitleda bilansis varana. Sel juhul on neljanda äriühinguõiguse direktiivi artikli 34 lõikega 2 nõutav kõnealuste asutamisväljaminekute selgitamine raamatupidamisaruande lisades. Väikesed äriühingud võib kõnealusest avalikustamisnõudest vabastada kooskõlas sama direktiivi artikli 44 lõikega 2. Komisjon teeb ettepaneku lisada neljanda äriühinguõiguse direktiivi artikli 44 lõikesse 2 viide keskmise suurusega äriühingutele ja laiendada sel viisil liikmesriikide võimalust vabastada kõnealused äriühingud artikli 34 lõikes 2 sätestatud kohustusest, kui nad seda vajalikuks peavad.

– Seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi muutmine, et selgitada selles sätestatud konsolideerimiseeskirjade ja rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega kehtestatud eeskirjade vahelisi seoseid

Komisjon teeb ettepaneku lisada seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi artiklile 13 uus lõige 2a, millega vabastatakse siseriikliku õigusega reguleeritavad emaettevõtjad kohustusest koostada konsolideeritud raamatupidamisaruanded ja konsolideeritud majandusaasta aruanne, kui kõnealusel emaettevõtjal on ainult sellised tütarettevõtjad, keda ei loeta eraldi ega tervikuna oluliseks (artikli 16 lõike 3 tähenduses).

3. Raportööri seisukoht

Raportöör toetab komisjoni eesmärki vähendada halduskoormust seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded.

Väikeste ja keskmise suurusega äriühingute suhtes kohaldatakse sageli samu eeskirju kui suurettevõtjate suhtes, kuid nende raamatupidamise erivajadusi on harva hinnatud ning põhjalikud aruandluseeskirjad panevad neile kulukoormuse ja võivad takistada kapitali tõhusat kasutamist kasumi tootmise eesmärgil.

Raamatupidamisarvestuse ja auditeerimise valdkonnas on piiratud vastutusega äriühingute aruandluse ning raamatupidamisaruannete kvaliteedi tõstmise eesmärk ja läbipaistvuse suurendamine erakordselt tähtsad. Teisest küljest on äriühingute järjest kasvavad kohustused erakordselt koormavad väikestele ja keskmise suurusega äriühingutele.

Raportöör toetab komisjoni üldist lähenemisviisi raamatupidamisdirektiivide suunatud muudatuste esitamisel, mille eesmärk on vähendada keskmise suurusega äriühingute koormust lühiajalises perspektiivis. Need muutused ei tohiks siiski põhjustada läbipaistvuse hägustamist ega teabe olulist vähenemist raamatupidamisandmete kasutajate jaoks.

Raportöör toetab täielikult komisjoni ettepanekut, mis käsitleb asutamisväljaminekute avalikustamise nõuete kaotamist (neljanda äriühinguõiguse artikli 44 lõike 2 muudatusettepanek). Erandite kohaldamisala laiendamine väikestelt äriühingutelt, mida enamik liikmesriike laialdaselt kasutab, ka keskmise suurusega äriühingutele annaks võimaluse nimetatud ühingute aruandluskoormust vähendada.

Seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi muudatusettepaneku osas nõustub raportöör komisjoni seisukohaga, mille kohaselt IASi määruse ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi vaheline suhe ei ole selge juhtudel, kus emaettevõtjatel ei ole olulisi tütarettevõtjaid. Problemaatiline küsimus on see, kas selline emaettevõtja kuulub IASi määruse kohaldamisalasse või mitte. Tuleb lugeda liigseks nõuda konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamist olukorras, kus emaettevõtjal on üksnes ebaolulised tütarettevõtjaid. Ei ole mõistlik nõuda eraldi raamatupidamisaruandeid, sest konsolideeritud raamatupidamisaruanded oleksid selle stsenaariumi korral peaaegu identsed eraldi esitatavate raamatupidamisaruannetega (mille suhtes IASi määruse kohaselt ei pea tingimata IFRSi eeskirju kohaldama).

Avalikustamise nõuete osas, mis on seotud käibe esitamisega tegevusalade ja geograafiliste turgude kaupa, võetakse raportööri muudatusettepanekutes 1 ja 3 arvesse, et komisjoni ettepanekus on kattuvusi, sest neljanda direktiivi artikli 45 lõige 2 juba sisaldab erandit keskmise suurusega äriühingutele.

Äriühinguõiguse ja eelkõige raamatupidamiseeskirjade lihtsustamiseks ja ühtlustamiseks siseturul peaks Euroopa Komisjon jätkama neljanda ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi läbivaatamist ning esitama Euroopa ja ühtse raamatupidamisraamistiku enne 2009. aasta lõppu, lisades sellesse need sätted, mis praegu võivad direktiivi kohaldamisalast välja jääda. Ühtne standard vähendab väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ja suurendab läbipaistvust kõikide asjaomaste sidusrühmade jaoks. Euroopa ja elektroonilise vormingu XBLR (eXtensible Business Reporting Language)(2) struktureeritud kehtestamine peaks lihtsustamisele tõhusalt kaasa aitama.

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1606/2002, 19. juuli 2002, rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1).

(2)

Extensible Business Reporting Language.


majandus- ja rahanduskomisjonI ARVAMUS (16.10.2008)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses teatavate avalikustamisnõuetega, mida kohaldatakse keskmise suurusega äriühingute suhtes, ja kohustusega koostada konsolideeritud aastaaruanded

(KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

Raportöör: Kristian Vigenin

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab igati algatust vähendada keskmise suurusega ettevõtjate halduskoormust ja on nõus järgmiste ettepanekutega, mille Euroopa Komisjoni tegi teise kiirendatud menetlusega paketi raames(1):

- vabastada keskmise suurusega ettevõtjad raamatupidamisaruannete lisades asutamiskulude varana esitamise kohustusest (need on äriühingu loomisega seotud kulud, nt registreerimistasud või õigusabikulud);

- vabastada keskmise suurusega ettevõtjad käibe avalikustamise kohustusest liigendatuna tegevuse ja geograafiliste turgude järgi;

- selgitada IAS-määruse (rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid (IFRS)) ja seitsmenda äriühinguõiguse direktiivi koostoimet ning seoseid, et anda kindlus selles osas, et üksnes ebaoluliste tütarettevõtjatega emaettevõtjad võidakse vabastada konsolideeritud raamatupidamisaruannete koostamise kohustusest.

Euroopa Komisjon märgib, et tema eesmärk on lihtsustada majanduskeskkonda ja anda ettevõtjatele võimalus suunata vabastatud vahendid tootlikumasse tegevusse, mida arvamuse koostaja toetab.

Arvamuse koostaja tahaks siiski meelde tuletada, et juba praegu on võimalik vabastada keskmise suurusega ettevõtjad käibe avalikustamise kohustusest liigendatuna tegevuse ja geograafiliste turgude järgi (juba kehtiva neljanda äriühinguõiguse direktiivi artikli 45 lõike 2 teine lause). Seetõttu on teine soovitatav meede üleliigne ja tuleks välja jätta.

Ühtlasi, kuna komisjoni ettepanek on nii piiratud, nõuab arvamuse koostaja komisjonilt, et ta oleks vastu muutuste tegemisele riigi õigusse ülevõtmise tähtajas.

Ka on arvamuse koostaja seisukohal, et komisjoni ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas, eelkõige kui võrrelda seda komisjoni suurejoonelise tegevuskavaga halduskoormuse vähendamiseks ning uute äriühingute asutamise üldiseks ergutamiseks.

Selle taustal tahaks arvamuse koostaja rõhutada veel kord väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tähtsust Euroopa majanduse ning eelkõige tööhõive seisukohalt (umbes 97% kõigist äriühingutest on VKEd) ja kutsuda komisjoni üles pidama oma tegevuskavast rangelt kinni ja esitama Euroopa Parlamendile ning nõukogule palju ambitsioonikamaid ettepanekuid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Majandus- ja rahanduskomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Direktiiviga 78/660/EMÜ on nõutav käibe avaldamine liigendatuna tegevuse ja geograafiliste turgude järgi. See on nõutav kõigi äriühingute puhul, kuid väikesed ettevõtjad võib kõnealusest nõudest vabastada kooskõlas kõnealuse direktiivi artikli 44 lõikega 2. Ülemäärase halduskoormuse kõrvaldamiseks peaks olema võimalik vabastada kõnealusest avalikustamisnõudest ka keskmise suurusega ettevõtjad.

välja jäetud

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 - punkt 1

Direktiiv 78/660/EMÜ

Artikkel 44 - lõige 1 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lisatakse lõige 1a:

välja jäetud

„1a. Liikmesriigid võivad lubada artiklis 27 osutatud äriühingutel koostada raamatupidamisaruannete lühendatud lisad ilma teabeta, mida on nõutud artikli 43 lõike 1 punktis 8.”

 

MENETLUS

Pealkiri

Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus

Viited

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Vastutav komisjon

JURI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

20.5.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

6

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Harald Ettl, Thomas Mann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Jan Cremers

(1)

Vt komisjoni töödokumenti „Halduskoormuse vähendamine Euroopa Liidus. 2007. aasta arenguaruanne ja väljavaated aastaks 2008“, SEK(2008)35.


MENETLUS

Pealkiri

Keskmise suurusega äriühingute avalikustamisnõuded ja konsolideeritud aastaaruande koostamise kohustus

Viited

KOM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.4.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

20.5.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

20.5.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.11.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

18

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Viimane päevakajastamine: 3. detsember 2008Õigusalane teave