Eljárás : 2008/0084(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0462/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0462/2008

Viták :

PV 18/12/2008 - 2
CRE 18/12/2008 - 2

Szavazatok :

PV 18/12/2008 - 6.16
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0631

JELENTÉS     ***I
PDF 193kWORD 235k
2008. november 27.
PE 412.044v02-00 A6-0462/2008

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Ieke van den Burg

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0195),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 44. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0173/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és a Gazdasági és Monetáris Bizottság véleményére (A6-0462/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 78/660/EGK irányelv előírja a forgalom tevékenység és földrajzi piacok szerinti bontásának közzétételét. Ez minden társasággal szemben követelmény, de a kisvállalkozások ugyanazon irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében ebből kizárhatók. A szükségtelen adminisztratív teher csökkentése érdekében lehetővé kell tenni, hogy e közzétételi követelmény alól a középvállalkozások is menthesíthetők legyenek.

törölve

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A 83/349/EGK irányelv megköveteli, hogy az anyavállalat konszolidált mérleget készítsen még akkor is, ha egyetlen leányvállalata vagy leányvállalatainak összessége – a 83/349/EGK irányelv 16. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában – nem jelentős. Ennek következtében ezek a társaságok az 1606/2002/EK rendelet hatálya alá tartoznak, és így összevont pénzügyi kimutatásaikat az IFRS-nek megfelelően kell elkészíteniük. Ez a követelmény megterhelőnek tekinthető, amikor az anyavállalatnak csak jelentéktelen leányvállalatai vannak. Ezért lehetővé kell tenni egy anyavállalat mentesítését a konszolidált mérleg és konszolidált éves beszámoló készítésének kötelezettsége alól, ha az anyavállalat csak akár egyedileg, akár összességében jelentéktelennek tekinthető leányvállalatokkal rendelkezik.

(9) A 83/349/EGK irányelv megköveteli, hogy az anyavállalat konszolidált mérleget készítsen még akkor is, ha egyetlen leányvállalata vagy leányvállalatainak összessége – a 83/349/EGK irányelv 16. cikke (3) bekezdésének alkalmazásában – nem jelentős. Ennek következtében ezek a társaságok az 1606/2002/EK rendelet hatálya alá tartoznak, és így összevont pénzügyi kimutatásaikat az IFRS-nek megfelelően kell elkészíteniük. Ez a követelmény megterhelőnek tekinthető, amikor az anyavállalatnak csak jelentéktelen leányvállalatai vannak. Ezért egy anyavállalatot mentesíteni kell a konszolidált mérleg és konszolidált éves beszámoló készítésének kötelezettsége alól, ha az anyavállalat egyedileg és összességében is jelentéktelennek tekinthető leányvállalatokkal rendelkezik. Noha ezt a törvényi kötelezettséget meg kell szüntetni, saját kezdeményezésére az anyavállalat továbbra is készíthet konszolidált mérleget és konszolidált éves beszámolót.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1. cikk

78/660/EGK irányelv

44. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 78/660/EGK irányelv 44. cikke a következőképpen módosul:

törölve

1. A szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(1a) A tagállamok engedélyezhetik a 27. cikkben említett társaságoknak egyszerűsített kiegészítő melléklet készítését, a 43. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában megkövetelt adatok mellőzésével.”

 

2. A szöveg a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(2a) A tagállamok engedélyezhetik a 27. cikkben említett társaságoknak, hogy mentesüljenek a 34. cikk (2) bekezdésében előírt adatoknak a kiegészítő mellékletben történő közlése alól.”

 

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1. cikk

78/660/EGK irányelv

45 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A 78/660/EGK irányelv 45. cikke (2) bekezdése második albekezdésének első mondata helyébe a következő szöveg lép:

 

„A tagállamok engedélyezhetik a 27. cikkben említett vállalkozások számára a 34. cikk (2) bekezdésében és a 43. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott információk közzétételének elhagyását.”

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2. cikk

83/349/EGK irányelv

13 cikk – 2a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(2a) A 4. cikk (2) bekezdésének, valamint az 5. és a 6. cikknek a sérelme nélkül bármely olyan, egy tagállam nemzeti jogának hatálya alá tartozó anyavállalat, amely a 16. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában csak – mind egyenként, mind együttesen – jelentéktelen leányvállalatokkal rendelkezik, mentesül az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettség alól.”

„(2a) A 4. cikk (2) bekezdésének, valamint az 5. és 6. cikknek a sérelme nélkül bármely olyan, egy tagállam nemzeti jogának hatálya alá tartozó anyavállalat, amely a 16. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában csak – egyenként és együttesen is – elhanyagolható jelentőségű leányvállalatokkal rendelkezik, mentesül az 1. cikk (1) bekezdésében előírt kötelezettség alól, azzal a feltétellel, hogy éves beszámolójában ezt megfelelően megindokolja.

Indokolás

Előfordulhat, hogy a pontosítást célzó módosítás csak az angol változatot befolyásolja.

A Bizottság által javasolt kivételt csak akkor szabad megengedni, ha azzal kapcsolatban állandó és teljes átláthatóságot biztosítanak a harmadik felek számára. Ennek megfelelően egyértelművé kell tenni, hogy bármely, ilyen kivételt igénybe venni szándékozó vállalkozásnak éves beszámolója mellékletében közölnie kell, hogy miért döntött konszolidált mérleg készítése mellett.


INDOKOLÁS

1. Háttér

A negyedik társasági jogi irányelvet (78/660/EGK tanácsi irányelv) 1978-ban fogadták el, hogy az EU-n belül megteremtsék az összes korlátolt felelősségű társaság külső jelentésére vonatkozó követelmények harmonizált rendszerét. 1983-ban elfogadták a hetedik társasági jogi irányelvet (83/349/EGK tanácsi irányelv) és kiegészítették a konszolidált pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos követelmények közös eszköztárával. Az elmúlt 25 évben a számviteli irányelveket többször módosították. A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelet (IAS rendelet)(1) elfogadásával a tőzsdére bevezetett (és a tőzsdén jegyzett hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral rendelkező) társaságoknak az IFRS-nek megfelelően kell beszámolót készíteniük, következésképpen a negyedik és a hetedik irányelv követelményeinek többsége rájuk nem vonatkozik. A kis- és középvállalkozások számvitelének alapját azonban még mindig ezek az irányelvek képezik az EU-ban. Továbbá a hetedik társasági jogi irányelv megköveteli, hogy az anyavállalat konszolidált beszámolót készítsen még akkor is, ha egyetlen leányvállalata vagy leányvállalatainak összessége sem jelentős. Ennek következtében ezek a társaságok az IAS rendelet hatálya alá tartoznak, és összevont pénzügyi beszámolóikat az IFRS-nek megfelelően kell elkészíteniük.

2. A Bizottság javaslata

A Bizottság javaslata az adminisztratív teher csökkentését célzó gyorsított eljárású intézkedések második csomagjának(2) részét képezi, amely jogszabályi intézkedéseket tartalmaz a társasági jog, a számvitel és a könyvvizsgálat területén azért, hogy az európai társaságok üzleti környezete rövid távon egyszerűbbé váljon. A negyedik és a hetedik társasági jogi irányelvekkel kapcsolatban a következő módosításokat javasolták:

– Az alapítási költségekkel kapcsolatos közzétételi követelmény megszüntetése

Bizonyos körülmények között az alapítási költségek a mérlegben eszközként kezelhetők. Ha ez a helyzet áll fenn, akkor a negyedik társasági jogi irányelv 34. cikkének (2) bekezdése megköveteli, hogy ezeket az „alapítási költségeket” a mérleg kiegészítő mellékletében megmagyarázzák. A kis cégek mentesíthetők e közzétételi követelmény alól, ugyanazon irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében. A Bizottság javasolja, hogy a negyedik társasági jogi irányelv 44. cikkének (2) bekezdésébe kerüljenek bele az ezen irányelv 44. cikkének (2) bekezdése szerinti középvállalkozások, és ezáltal növekedjen a tagállamok hatásköre az ilyen társaságoknak a 34. cikk (2) bekezdése szerinti kötelezettsége alól történő felmentésére.

– A hetedik társasági jogi irányelv módosítása, az annak konszolidációs szabályai és a nemzetközi beszámoló-készítési standardok (IFRS) szabályai közötti kapcsolat tisztázása érdekében

A Bizottság javasolja, hogy a hetedik társasági jogi irányelv 13. cikkét egészítsék ki egy új, (2a) bekezdéssel, amely a nemzeti jog alapján működő mindazon anyavállalatokat mentesíti a konszolidált mérleg és a konszolidált éves beszámoló elkészítése alól, ahol ez az anyavállalat (a 16. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában) csak – mind egyenként, mind összességében – nem jelentősnek tekintett leányvállalatokkal rendelkezik.

3. Az előadó álláspontja

Az előadó támogatja a Bizottságot az adminisztratív terhek csökkentésére vonatkozó szándékában a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében.

A kis- és középvállalkozásokra gyakran ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nagyobb társaságokra, de sajátos számviteli szükségleteiket csak ritkán mérték fel, az átfogó beszámolási szabályok pedig költségterhet jelentenek és akadályozhatják a tőke produktív célokra való hatékony felhasználását.

A könyvvizsgálat és a pénzügyi ellenőrzés terén a korlátolt felelősségű társaságok számvitele minőségének emelésére és az átláthatóság növelésére vonatkozó cél mindennél fontosabb. Másrészt a társaságok növekvő kötelezettségei gyakran különösen megterhelőek a kis- és középvállalkozások számára.

Az előadó támogatja a Bizottságnak azt az általános megközelítését, mely szerint a számviteli irányelvek célirányos módosításaira tesz javaslatokat annak érdekében, hogy a középvállalkozások esetében rövid távú tehercsökkenést érhessenek el. Ezen módosítások azonban nem vezethetnek sem gyengébb átláthatósághoz, sem jelentős információveszteséghez a számvitel felhasználói számára.

Az előadó teljes mértékben támogatja a Bizottságnak az alapítási költségekkel kapcsolatos közzétételi követelmény javasolt megszüntetésére vonatkozó javaslatát (a negyedik társasági jogi irányelv 44. cikke (2) bekezdésének módosítása). A kisvállalkozások a legtöbb tagállamban már széles körben alkalmazott mentességi körének a középvállalkozásokra való kiterjesztése ezen vállalatok adatszolgáltatási terheinek csökkentéséhez vezetne.

A hetedik társasági jogi irányelvhez javasolt módosítások tekintetében az előadó egyetért a Bizottság azon véleményével, hogy az IAS rendelet és a hetedik társasági jogi irányelv közötti kapcsolat nem világos azon helyzetekben, amikor az anyavállalkozások nem rendelkeznek jelentős leányvállalkozásokkal. A problematikus kérdés az, hogy az ilyen leányvállalat az IAS rendelet hatálya alá tartozik-e – és ezért IFRS szerinti beszámolót kell készítenie –, vagy sem. Túlzottnak ítélendő a konszolidált beszámolók készítésére vonatkozó követelés azokban az esetekben, amikor az anyavállalatnak csak jelentéktelen leányvállalatai vannak. Indokolatlan a külön beszámolóra vonatkozó követelés, mivel a konszolidált beszámoló – e forgatókönyv szerint – nagyjából azonos az egyedi beszámolóval (amely az IAS rendelet szerint nem tartozik kötelezően az IFRS rendszerébe).

A forgalom tevékenység és földrajzi piacok szerinti bontása számára megállapított adat-közzétételi követelmények tekintetében az előadó 1. és 3. módosítása tekintettel van arra, hogy átfedés van a Bizottság javaslatában, mivel a negyedik irányelv 45. cikkének (2) bekezdése már tartalmaz mentességet a középvállalkozások számára.

A vállalati jog, különösen pedig a belső piac könyvviteli szabályai egyszerűsítésének és harmonizálásának ösztönzése érdekében az Európai Bizottságnak folytatnia kell a negyedik és hetedik társasági jogi irányelv felülvizsgálatára irányuló erőfeszítéseket, és egységes, a jelen irányelv hatálya alá nem tartozó aspektusokra is kiterjedő európai könyvvizsgálati keretet kell előterjesztenie 2009 vége előtt. Egy egységes szabvány csökkentené a kis- és középvállalkozásokra háruló adminisztratív terheket és növelné az átláthatóságot az érintettek számára. Az egyszerűsítést az XBRL(3) európai méretű strukturált bevezetése is jelentős mértékben serkentené.

(1)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

(2)

Lásd „Az adminisztratív terhek csökkentése az Európai Unióban, haladási jelentés 2007-re és kitekintés 2008-ra” című bizottsági munkadokumentumot - SEC (2008) 0035.

(3)

Extensible Business Reporting Language – kiterjeszthető üzleti beszámolási nyelv).


VÉLEMÉNY a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről (16.10.2008)

a Jogi Bizottság részére

a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD))

Előadó: Kristian Vigenin

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója teljes mértékben támogatja a középvállalkozásokra háruló adminisztratív terhek csökkentésére irányuló kezdeményezést, és támogatja az Európai Bizottság alábbi, a gyorsított eljárású intézkedések második csomagjának részeként benyújtott javaslatait(1):

- a középvállalkozásokat mentesítsék az alapítási költségeknek a kiegészítő mellékletben eszközként történő közzétételére vonatkozó kötelezettség alól (ezek a társaság létrehozásával kapcsolatos különböző költségfajták, például bejegyzési díjak vagy ügyvédi költségek).

- a középvállalkozásokat mentesítsék a forgalom tevékenység és földrajzi piacok szerinti bontásának közzétételére vonatkozó kötelezettsége alól,

- tisztázzák az IAS (IFRS) rendelet és a hetedik társasági jogi irányelv közötti kapcsolatokat annak egyértelművé tétele érdekében, hogy a csak jelentéktelen leányvállalatokkal rendelkező anyavállalatok esetében el lehet tekinteni a konszolidált beszámoló készítésétől.

Az Európai Bizottság kijelentette, hogy célja az üzleti környezet egyszerűsítése és annak lehetővé tétele a vállalatok számára, hogy felszabaduló forrásaikat termelékenyebb tevékenységekre fordítsák, amit a vélemény előadója is támogat.

A vélemény előadója ugyanakkor emlékeztet arra, hogy már ma is van lehetőség arra, hogy a középvállalkozásokat mentesítsék a forgalom tevékenység és földrajzi piacok szerinti bontásának közzétételére vonatkozó kötelezettség alól (a már létező negyedik társasági jogi irányelv 45. cikke (2) bekezdésének második mondata), ezért a második javasolt intézkedés szükségtelen és ezért törölni kell.

Továbbá mivel a Bizottság javaslata ekképpen korlátozott, a vélemény előadója sürgeti a Bizottságot, hogy utasítsa el a nemzeti jogrendszerekbe való átültetésre megszabott határidő módosítását.

Továbbá a vélemény előadója úgy véli, hogy a Bizottság javaslata nem elég ambiciózus az adminisztratív terhek csökkentését és új vállalatok alapításának általános ösztönzését célzó nagyszabású bizottsági menetrendhez képest.

Ennek fényében a vélemény előadója újra hangsúlyozza a kis- és középvállalatok fontosságát az európai gazdaság, és különösen a foglalkoztatás (a vállalatok körülbelül 97%-a kis és középvállalat) szempontjából, és felhívja a Bizottságot, hogy ragaszkodjon saját menetrendjéhez, valamint hogy terjesszen az Európai Parlament és a Tanács elé ambiciózusabb javaslatokat.

MÓDOSÍTÁSOK

A Gazdasági és Monetáris Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 78/660/EGK irányelv előírja a forgalom tevékenység és földrajzi piacok szerinti bontásának közzétételét. Ez minden társasággal szemben követelmény, de a kisvállalkozások ugyanazon irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében ebből kizárhatók. A szükségtelen adminisztratív teher csökkentése érdekében lehetővé kell tenni, hogy e közzétételi követelmény alól a középvállalkozások is menthesíthetők legyenek.

törölve

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

78/660/EGK irányelv

44 cikk – 1 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A szöveg a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

törölve

„(1a) A tagállamok engedélyezhetik a 27. cikkben említett társaságoknak egyszerűsített kiegészítő melléklet készítését, a 43. cikk (1) bekezdésének 8. pontjában megkövetelt adatok mellőzésével.”

 

ELJÁRÁS

Cím

A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei

Hivatkozások

COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Illetékes bizottság

JURI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

20.5.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kristian Vigenin

20.5.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.10.2008

13.10.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

13.10.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

6

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Harald Ettl, Thomas Mann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jan Cremers

(1)

Lásd „Az adminisztratív terhek csökkentése az Európai Unióban, a 2007-ben elért eredményekről szóló jelentés és kitekintés 2008-ra” című bizottsági munkadokumentumot, SEC(2008)35.


ELJÁRÁS

Cím

A középvállalkozások közzétételre és összevont beszámoló készítésére vonatkozó kötelezettségei

Hivatkozások

COM(2008)0195 – C6-0173/2008 – 2008/0084(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.4.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.5.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

20.5.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Ieke van den Burg

25.6.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

8.9.2008

3.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

17.11.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Gauzès, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Benyújtás dátuma

27.11.2008

Utolsó frissítés: 2008. december 3.Jogi nyilatkozat