Процедура : 2007/0163(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0473/2008

Внесени текстове :

A6-0473/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/12/2008 - 3.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0599

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 149kWORD 70k
4 декември 2008 г.
PE 416.448v01-00 A6-0473/2008

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен)

(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Bernard Lehideux

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейска фондация за обучение (преработен)

(11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид общата позиция на Съвета (11263/4/2008 – C6-0422/2008 ),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2007)0443),

–   като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2007)0707),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 67 от своя Правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по заетост и социални въпроси (A6-0473/2008),

1.  одобрява общата позиция;

2.  констатира, че актът е приет в съответствие с общата позиция;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, съгласно член 254, параграф 1 от Договора за ЕО;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на ЕС;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

Текстове, приети на 22.5.2008 г., P6_TA(2008)0227.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Процедура

На 14 май 2008 г., Европейският парламент постигна споразумение със Съвета относно текста на новия регламент. Поради факта, че на 22 май 2008 г. в пленарна зала бяха приети изменения, които са в противоречие с това споразумение, се наложи да се премине към второ четене. Общата позиция на Съвета беше съобщена в пленарна зала на 20 ноември 2008 г. и е идентична със споразумението, постигнато през май 2008 г., като се изключат някои лингвистични поправки.

Междувременно, мнозинството от политическите групи в комисията по заетост и социални въпроси потвърдиха ангажимента си към споразумението, постигнато със Съвета през май.

Следователно Общата позиция може да бъде приета без изменения.

Съдържание

Общата позиция включва много от измененията, внесени от комисията по заетост и социални въпроси. Основните промени в сравнение с предложението на Комисията се отнасят до обхвата на регламента, функциите на агенцията, общите разпоредби, управителния съвет и назначаването на директор на ЕФО.

Бяха решени въпросите как биха могли да се укрепят връзките между Европейския парламент и агенцията и как ЕП би могъл да е представен в управителния съвет. Член 7 предвижда в рамките на управителния съвет да има „трима експерти без право на глас, посочени от Европейския парламент”. Парламентът е свободен да определя или външни лица, или членове на ЕП и от него зависи да избере предпочитаното равнище на представителство в управителния съвет. Освен това, директорът ще бъде поканен да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните/техните членове, преди да бъде назначен (член 10).

Освен това споразумението в голяма степен следва предложението на Комисията да се разшири тематичния спектър на ЕФО, за да се обхване развитието на човешкия капитал, по-специално образованието и обучението през целия живот, както и свързаните въпроси по отношение на пазара на труда.

В заключение, беше актуализиран и преформулиран географския обхват на ЕФО с оглед на новите инструменти и приоритети на политиката на Европейския съюз в областта на външните отношения; Според доклада на г-н Lehideux е възможна по-гъвкава процедура, която да позволи на фондацията да предприема действия извън районите, определени в член 1, буква а) и член 1, буква б).


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейска фондация за обучение (преработка)

Позовавания

11263/4/2008 – C6-0422/2008 – 2007/0163(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

22.5.2008                     T6-0227/2008

Предложение на Комисията

COM(2007)0443 - C6-0243/2007

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

20.11.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

20.11.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Bernard Lehideux

9.9.2008

 

 

Разглеждане в комисия

2.12.2008

 

 

 

Дата на приемане

2.12.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

3

11

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Maria Matsouka, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Биляна Илиева Раева, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Petru Filip, Donata Gottardi, Marian Harkin, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Anja Weisgerber

Последно осъвременяване: 5 декември 2008 г.Правна информация