Διαδικασία : 2008/0100(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0482/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0482/2008

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 5
CRE 10/03/2009 - 5

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0092

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 630kWORD 849k
8 Δεκεμβρίου 2008
PE 414.362v03-00 A6-0482/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων

(COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Συντάκτης γνωμοδότησης: Andreas Schwab

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων

(COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0316),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0210/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0482/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία   1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη μέλη να ασκούν ουσιαστική εποπτεία της αγοράς για την συμμόρφωση με την λεπτομερή απαίτηση έγκρισης τύπου του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει επίσης στόχο να δημιουργήσει ένα σύνδεσμο με την τοποθέτηση της IMCO όσον αφορά τη νέα προσέγγιση και να υπογραμμίσει το γενικότερο όφελος της μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας που φιλοδοξεί να επιφέρει αυτός ο κανονισμός στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του "επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου". Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει το επακριβές πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για τα οχήματα που προορίζονται για οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών. Περαιτέρω, ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να επεκτείνει την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών και άλλων προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας σε άλλες κατηγορίες οχημάτων πέραν εκείνων που καλύπτονται αρχικώς. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και να τροποποιεί τις οριακές τιμές της αντίστασης τριβής κύλισης και του θορύβου κύλισης των ελαστικών όποτε προκύπτουν αλλαγές στις διαδικασίες δοκιμής, χωρίς να μειώνεται το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά με το περιβάλλον. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν τον παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(6) Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του "επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου". Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει το επακριβές πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω, ανάλογα με την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να επεκτείνει την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών και άλλων προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας σε άλλες κατηγορίες οχημάτων πέραν εκείνων που καλύπτονται αρχικώς. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξουσιοδοτηθεί να καθορίζει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και να τροποποιεί τις οριακές τιμές της αντίστασης τριβής κύλισης και του θορύβου κύλισης των ελαστικών όποτε προκύπτουν αλλαγές στις διαδικασίες δοκιμής, χωρίς να μειώνεται το ισχύον επίπεδο φιλοδοξιών αναφορικά με το περιβάλλον. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν τον παρόντα κανονισμό με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, θα πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων δεν πρέπει να καλύπτονται στον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι ρυθμίζονται αλλού.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Επιπροσθέτως προς την υπό εξέλιξη πρωτοβουλία της Επιτροπής, η οποία αποσκοπεί στον ορισμό ενός συστήματος κατάταξης δρόμων, η Επιτροπή θα πρέπει, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να υποβάλει πρόταση σχετικά με την ταξινόμηση των δρόμων της ΕΕ, ανάλογα με την παραγωγή θορύβου, που θα συμπληρώνει την χαρτογράφηση του θορύβου στις μεταφορές με μηχανοκίνητα οχήματα, με στόχο να θεσπιστούν κατάλληλες προτεραιότητες και απαιτήσεις όσον αφορά το οδόστρωμα και να οριστούν ανώτατα όρια παραγωγής θορύβου στις οδικές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει το πρόγραμμα δράσης για την βελτίωση της ποιότητας των οδοστρωμάτων στην Ευρώπη ως κεντρικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων μείωσης του περιβαλλοντικού θορύβου της παρούσας πρότασης, πράγμα που θα είχε επίσης θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές CO2, δεδομένου ότι η οδήγηση σε ομαλότερα οδοστρώματα έχει ως αποτέλεσμα μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Η υποχρεωτική και συνεπής χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών κατασκευής ελαστικών και ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης θα συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση του ποσοστού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του τομέα των μεταφορών που προκαλούνται από την οδική κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσει την καινοτομία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο αριθμός των οχημάτων με κινητήρα σε παγκόσμια κλίμακα, αναμένεται να διπλασιαστεί εντός της επόμενης 25ετίας, ο εισηγητής πιστεύει ότι η συνεπής χρήση ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών CO2, της προαγωγής της ενεργειακής αποδοτικότητας και της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος. Δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκές εταιρίες διακρίνονται για τα προηγμένα υλικά και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες κατασκευής ελαστικών, μια φιλόδοξη οδηγία της ΕΕ θα ενισχύσει ταυτόχρονα την καινοτομία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Στις διατάξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, τα συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα συστήματα προστασίας των επιβατών, το εξωτερικό και τα εξαρτήματα των οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων, τα προηγμένα συστήματα των οχημάτων και διάφορα ζητήματα. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο τα οχήματα να πληρούν ειδικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, ή ειδικές διατάξεις σχετικά με τα λεωφορεία, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Στις διατάξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, τα συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα συστήματα προστασίας των επιβατών, τα συστήματα συνεχούς ελέγχου της απόσβεσης, ήτοι συστημάτων που προσαρμόζουν επακριβώς τους αποσβεστήρες στο βάρος και την οδηγική κατάσταση, το εξωτερικό και τα εξαρτήματα των οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων, τα προηγμένα συστήματα των οχημάτων και διάφορα ζητήματα. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο τα οχήματα να πληρούν ειδικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, ή ειδικές διατάξεις σχετικά με τα λεωφορεία, ανάλογα με την περίπτωση.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Στις διατάξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, τα συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα συστήματα προστασίας των επιβατών, το εξωτερικό και τα εξαρτήματα των οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων, τα προηγμένα συστήματα των οχημάτων και διάφορα ζητήματα. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο τα οχήματα να πληρούν ειδικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, ή ειδικές διατάξεις σχετικά με τα λεωφορεία, ανάλογα με την περίπτωση.

(9) Είναι σκόπιμο να θεσπιστεί η αρχή ότι τα οχήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και συναρμολογούνται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών και των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύου. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο οι κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Στις διατάξεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις σχετικά με την κατασκευαστική ακεραιότητα των οχημάτων, τα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού στον έλεγχο του οχήματος, τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, τα συστήματα φωτισμού των οχημάτων, τα συστήματα προστασίας των επιβατών, το εξωτερικό και τα εξαρτήματα των οχημάτων, τη μάζα και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα ελαστικά των οχημάτων και τα προηγμένα συστήματα των οχημάτων. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο τα οχήματα να πληρούν ειδικές διατάξεις σχετικά με ορισμένα επαγγελματικά οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους, ή ειδικές διατάξεις σχετικά με τα λεωφορεία, ανάλογα με την περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται σαφέστερος ορισμός των "διαφόρων ζητημάτων".

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η Επιτροπή πρέπει να συνεχίσει να αξιολογεί την τεχνική και οικονομική εφικτότητα και την ωριμότητα της αγοράς όσον αφορά άλλα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας, και να προβεί σε ανασκόπηση, με πιθανή αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, εάν ενδείκνυται, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012, και εν συνεχεία ανά τριετία.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η εξέλιξη προηγμένων πτυχών ασφαλείας δεν τελειώνει λόγω της ύπαρξης ενός κανονισμού. Με σκοπό να επωφεληθούμε στο μέλλον από οιεσδήποτε εξελίξεις στον τομέα αυτό, απαιτείται μια ρήτρα αναθεώρησης.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της επέκτασης της υποχρεωτικής εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών σε άλλες κατηγορίες οχημάτων και να προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα του ορισμού αυστηρότερων απαιτήσεων για την πρόσφυση των ελαστικών σε υγρό οδόστρωμα και να προτείνει, εφόσον ενδείκνυται, την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Το πλήρες δυναμικό της αύξησης της ασφάλειας, της μείωσης των εκπομπών CO2 και του περιορισμού του θορύβου της κυκλοφορίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε συνδυασμό με ένα σύστημα σήμανσης των ελαστικών. Το σήμα πρέπει να πληροφορεί τον καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια ("πρόσφυση στε υγρό οδόστρωμα"), στις εκπομπές CO2 και στο θόρυβο.

Αιτιολόγηση

Είναι δύσκολη για τους καταναλωτές η διάκριση μεταξύ διαφόρων ειδών και μαρκών ελαστικών. Θεσπίζοντας μια ευκολονόητη σήμανση με πληροφορίες για την ασφάλεια και τις εκπομπές CO2 και θορύβου θα είναι οι καταναλωτές καλύτερα πληροφορημένοι πριν από την αγορά νέων ελαστικών.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β) Στο σχέδιο δράσης της για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (COM(2006)0545), η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να προτείνει σύστημα επισήμανσης για τα ελαστικά το 2008, το οποίο θα αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της αναμόρφωσης της αγοράς προς την κατεύθυνση ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης, με το σκεπτικό ότι μέσω της αυξημένης χρήσης αυτών των ελαστικών είναι δυνατό να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμων της τάξης του 3 έως 4% και κατά συνέπεια μειώσεις των εκπομπών CO2 , πράγμα που θα μπορούσε να συνεισφέρει στην κοινοτική στρατηγική για την μείωση των εκπομπών στον τομέα των οδικών μεταφορών. Λαμβανομένου ειδικότερα υπόψη του γεγονότος ότι η προαγωγή των ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης στην αγορά ανταλλακτικών (75% της αγοράς ελαστικών) μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο συμβολής στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έχει οριστεί στην κοινοτική στρατηγική μείωσης των εκπομπών CO2 των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων και λαμβανομένης επίσης υπόψη της αξιολόγησης του αντικτύπου που ξεκίνησε η Επιτροπή με στόχο να αξιολογηθούν οι επιλογές πολιτικής όσον αφορά τον τρόπο προαγωγής της αναμόρφωσης της αγοράς προς την κατεύθυνση ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης, συγκεκριμένα μέσω της καθιέρωσης ενεργειακής επισήμανσης για τα ελαστικά, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να είναι συμβατός με τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση των ελαστικών, πρόταση που θα πρέπει ωστόσο να σταθμιστεί με γνώμονα τους προβληματισμούς που αφορούν την ασφάλεια και άλλες παραμέτρους, όπως τον θόρυβο και την διάρκεια ζωής και στην οποία θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ρυθμιστικό πακέτο για τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τα ελαστικά.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει στόχο να δημιουργήσει ισχυρό σύνδεσμο μεταξύ του παρόντος κανονισμού και των επικείμενων προτάσεων της Επιτροπής για την επισήμανση των ελαστικών προκειμένου να διασφαλιστεί για τον σκοπό της βελτίωσης της νομοθεσίας ότι η ισορροπία στα μέτρα που προτείνονται μεταξύ των δύο μέσων είναι σταθερή.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα «Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα» , στόχος των οποίων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα ελαστικά. Η μείωση αυτή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό των ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν απαιτήσεις με στόχο τη μείωση του θορύβου κύλισης των ελαστικών και για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων ασφάλειας των ελαστικών μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων για την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει να αντικατοπτρίζει το βαθμό των δυσχερειών για την τήρηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, λόγω των δυσχερειών για την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με το θόρυβο κύλισης και τη συνεκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται η βιομηχανία για την αντικατάσταση των υφιστάμενων τύπων ελαστικών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με το θόρυβο κύλισης όσον αφορά τα νέα ελαστικά των υφιστάμενων τύπων.

(12) Είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα «Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα» , στόχος των οποίων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα ελαστικά. Η μείωση αυτή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό των ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν απαιτήσεις με στόχο τη μείωση του θορύβου κύλισης των ελαστικών και για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων ασφάλειας των ελαστικών μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων για την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει να αντικατοπτρίζει το βαθμό των δυσχερειών για την τήρηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων, την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια, την ανάγκη μείωσης των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή και τη μείωση του θορύβου της οδικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάγκη αντικατάστασης των υφιστάμενων τύπων ελαστικών, των οποίων τα αποθέματα θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά για 12 ακόμη μήνες μετά την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με το θόρυβο κύλισης όσον αφορά τα νέα ελαστικά των υφιστάμενων τύπων.

Αιτιολόγηση

Ένα αυστηρότερο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος στόχος του Έκτου Περιβαλλοντικού Προγράμματος Δράσης για τη σημαντική μείωση του αριθμού των πολιτών της ΕΕ που επηρεάζονται αρνητικά από το θόρυβο, ιδίως τον κυκλοφοριακό, και προς συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα (g/km), ως εκτίθεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία ‘ολοκληρωμένη προσέγγιση’.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13a) Όσον αφορά τα αναγομωμένα ελαστικά, η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε κατάλληλη αξιολόγηση αυτού του επιχειρηματικού τομέα, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες και να αξιολογήσει εάν υπάρχει ανάγκη εξέλιξης του σημερινού ρυθμιστικού καθεστώτος.

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό θα πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση για τα αναγομωμένα ελαστικά. Στην πράξη, η εφαρμογή αυτών των μέτρων στα αναγομωμένα ελαστικά θα ήταν πολύ δύσκολη. Μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων αναγόμωσης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες κατά την αντιμετώπιση των δαπανών και των επιπλοκών που συνεπάγεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας έχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά.

(14) Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας έχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή, με σεβασμό των ρυθμίσεων ΟΕΕ/ΟΗΕ, απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά, για τις κατηγορίες οχημάτων στις οποίες ταιριάζει η εφαρμογή τους και για τις οποίες έχει αποδειχθεί ότι θα βελτιώσουν το επίπεδο γενικής ασφάλειας. Πρέπει να προβλεφθεί επαρκές χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή ούτως ώστε να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των μέτρων εφαρμογής και εν συνεχεία η εξέλιξη και εφαρμογή επί των οχημάτων αυτών των πολύπλοκων τεχνολογιών.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθούν στις απαιτήσεις μόνον οι κατηγορίες οχημάτων στις οποίες είναι απαραίτητες οι ανωτέρω τεχνολογίες. Το σύστημα εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ R13.11 είναι κατάλληλο. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέες και πολύπλοκες τεχνολογίες, είναι ζωτική η ύπαρξη επαρκούς χρονικού διαστήματος μετά από την ολοκλήρωση των μέτρων εφαρμογής ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εξέλιξη και εφαρμογή στα οχήματα.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Κατά τη θέσπιση λεπτομερών προθεσμιών εφαρμογής των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της ευστάθειας, πρέπει να αφήνεται χρονικό περιθώριο 12 μηνών μετά από την ολοκλήρωση των μέτρων εφαρμογής και πριν από την αρχική υποχρεωτική προθεσμία υλοποίησης. Μετά από αυτήν την αρχική προθεσμία, οι χρονικές περίοδοι για την υποχρεωτική υλοποίηση για κάθε κατηγορία οχημάτων πρέπει να ακολουθούν το χρονικό προγραμματισμό που δημοσιεύεται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ R13.11.

Αιτιολόγηση

Για τη θέσπιση ημερομηνιών για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου ευστάθειας ταιριάζει το σύστημα υλοποίησης του κανονισμού ΑΕΕ/ΗΕ R13.11. Όμως, για να επιτραπεί η ολοκλήρωση των μέτρων εφαρμογής και η προσαρμογή των οχημάτων θα πρέπει να διατηρηθούν οι χρονικές περίοδοι του κανονισμού ΑΕΕ/ΗΕ R13.11, με τη θέση σε ισχύ 12 μήνες μετά από την ολοκλήρωση των μέτρων εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β) Μέχρι την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας θα πρέπει η Επιτροπή να προβλέπει για την αποτελεσματικότητά τους διαφωτιστικά μέτρα και εκστρατείες καθώς και μέτρα που προωθούν την πώλησή τους. Επιπλέον θα πρέπει η Επιτροπή να παρατηρεί την εξέλιξη των τιμών για να εξετάσει, εάν οι τιμές των νέων οχημάτων δεν αυξάνονται ασύμμετρα σε σχέση με τον εξοπλισμό των οχημάτων σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Για να ενισχυθεί η αποδοχή μεταξύ των καταναλωτών και να καταστεί σαφές το δυναμικό αποφυγής και προφύλαξης από τα ατυχήματα, είναι σημαντικό να υπάρχουν μέτρα τα οποία ενημερώνουν τους καταναλωτές. Η αποδοχή των νέων προτύπων ασφαλείας εξαρτάται επίσης από τη διαμόρφωση των τιμών στα νέα, ασφαλέστερα οχήματα.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14γ) Τα μέτρα που προτείνονται στο μέλλον δυνάμει του παρόντος κανονισμού ή οι κατ’ εφαρμογήν του εφαρμοστέες διαδικασίες πρέπει να συμμορφώνονται προς τις αρχές που θεσπίζει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα. Ειδικότερα, χάριν βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και απλοποίησης, και προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης της υπάρχουσας κοινοτικής νομοθεσίας για ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να παραπέμπει σε υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, χωρίς να τα αναπαράγει στο κοινοτικό νομικό πλαίσιο.

(Η δεύτερη πρόταση είναι παρεμφερής προς την αιτιολογική σκέψη 12 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ)

Αιτιολόγηση

Τονίζει την ανάγκη εφαρμογής των αρχών της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων του CARS21 και στην υλοποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την εκτέλεσή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία πώς αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις όπου μια έγκριση τύπου δεν ισχύει πλέον εξετάζεται πλήρως στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16a) Ο παρών κανονισμός σχετίζεται με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2007 που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων1, όπως συμπληρώνεται από την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά οχήματα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (COM(2007)0856). Ειδικότερα, τα μέτρα του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις μειώσεις των εκπομπών CO2 θα πρέπει να συνδεθούν σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό με τα πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη των περαιτέρω μειώσεων των εκπομπών CO2 κατά 10g στη βάση του στόχου των 130g εκπομπών CO2.

 

___________

1 ΕΕ L 171, 29.6.2007, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα νέα αιτιολογική σκέψη αφορά την ανάγκη συνοχής του παρόντος κανονισμού με τον κανονισμό σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά οχήματα, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο εξελισσόμενης διαδικασίας της επιτροπής ENVI (2007/0297(COD)), υπό το φως των στόχων για την βελτίωση της νομοθεσίας.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β) Η Επιτροπή θα πρέπει σε εύθετο χρόνο να προτείνει, ως πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, περαιτέρω τροποποιήσεις στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων, όπου θα εξετάζονται όλα τα πιθανά πρόσθετα μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 και θα καλύπτονται οι λοιπές τεχνολογίες που υπάρχουν στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών διατήρησης της πίεσης των ελαστικών, της βελτίωσης των οδοστρωμάτων και οποιασδήποτε άλλης σχετικής νέας τεχνολογίας καθώς και οι απαιτήσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων κλιματισμού που έχουν ήδη ή ενδέχεται να έχουν σαφείς επιπτώσεις στην αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών και/ή στην εξοικονόμηση καυσίμων και στις εκπομπές CO2 του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της Επιτροπής και στην πρόταση που ακολουθεί δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη το εύρος των διαθέσιμων τεχνολογιών με τις οποίες μπορούν να επιτευχθούν πραγματικά μειώσεις των εκπομπών CO2 στα οχήματα και οι οποίες θα μπορούσαν επίσης να είχαν αποτελέσει τμήμα της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ) Θα πρέπει να εφαρμοστεί συνεκτική και σφαιρική προσέγγιση για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα του θορύβου κύλισης. Όσον αφορά την σημαντική συμβολή των οδοστρωμάτων στον θόρυβο κύλισης, το πρότυπο ISO 10844 τελεί επί του παρόντος υπό αναθεώρηση και θα πρέπει να εξεταστεί σε αυτήν την συνάρτηση με στόχο την περαιτέρω βελτιστοποίηση των οδοστρωμάτων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να πραγματοποιήσουν μεγαλύτερες επενδύσεις στο πλαίσιο των προτύπων ISO για την βελτίωση των οδοστρωμάτων τους. Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθεί μία σφαιρική πολιτική για τις εκπομπές θορύβου που, εκτός από τον θόρυβο κύλισης στις οδικές μεταφορές, θα καλύπτει και τον θόρυβο που προέρχεται από τις εναέριες και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.

Αιτιολόγηση

Η εκτίμηση του αντικτύπου που διενέργησε η Επιτροπή δεν περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στον θόρυβο κύλισης και εκτός αυτού δεν περιλαμβάνει στόχους για βελτίωση της νομοθεσίας σύμφωνα με τους οποίους ο θόρυβος κύλισης γίνεται αντιληπτός μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των εκπομπών θορύβου κύλισης στις γενικές μεταφορές.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ) Θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να αρχίσουν νωρίτερα την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (πριν την έναρξη ισχύος του), παρέχοντας, σύμφωνα με το πνεύμα του, κίνητρα στους κατασκευαστές και τους καταναλωτές.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, όσον αφορά την ασφάλειά τους.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων, των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων όσον αφορά την ασφάλειά τους. Οι απαιτήσεις έγκρισης τύπου όσον αφορά την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών αναφέρονται στην ασφάλεια, την απόδοση καυσίμων και τις εκπομπές CO2.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, επίσης, απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των ελαστικών, όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και θορύβου.

 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, επίσης, απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των νεοκατασκευασθέντων ελαστικών, όσον αφορά την αντίσταση τριβής κύλισης και τις εκπομπές θορύβου κύλισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) «επαγγελματικό ελαστικό εκτός δρόμου»: το ελαστικό που προορίζεται για μεικτή χρήση, επί του δρόμου και εκτός του δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση·

(6) «ελαστικό ειδικής χρήσης»: το ελαστικό που προορίζεται για μεικτή χρήση, επί του δρόμου και εκτός του δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση·

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερη η ενσωμάτωση αυτής της κατηγορίας ελαστικών στον κανονισμό. Ο ορισμός των «ελαστικών ειδικής χρήσης» αναφέρεται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 54.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) «ελαστικό χιονιού»: το ελαστικό που φέρει την επιγραφή M+S ή M.S ή M&S, του οποίου το σκάλισμα, το υλικό ή η δομή πέλματος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για επιδόσεις υπό συνθήκες χιονιού, καλύτερες από εκείνες ενός κοινού ελαστικού, όσον αφορά την ικανότητα του ελαστικού να εκκινεί το όχημα ή να διατηρεί την κίνησή του·

(7) "ελαστικό χιονιού": το ελαστικό που φέρει την επιγραφή M+S ή M.S ή M&S, του οποίου το σκάλισμα, το υλικό ή η δομή πέλματος έχουν σχεδιαστεί κυρίως για επιδόσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες και υπό συνθήκες χιονιού, παγετού ή λιωμένου χιονιού καλύτερες από εκείνες ενός κοινού ελαστικού, όσον αφορά την ικανότητα του ελαστικού να εκκινεί το όχημα ή να διατηρεί την κίνησή του.

Αιτιολόγηση

Ένα χειμερινό ελαστικό θα πρέπει, συμπληρωματικά με το γενικό ορισμό στο άρθρο 3 παράγραφος 7, να καθορίζει ένα ενιαίο πρότυπο ποιότητας σε επίπεδο ΕΕ. Αυτός ο ορισμός θα πρέπει να περιέχει κριτήρια των δυναμικών ιδιοτήτων κατά την οδήγηση, όπου θα λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες κατά την οδήγηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα (σε χαμηλές θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό και λιωμένο χιόνι).

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) "ενισχυμένο ελαστικό" ή "ελαστικό μεγάλου φορτίου": δομή ελαστικού επισώτρου της κλάσης C1, της οποίας ο σκελετός είναι σχεδιασμένος ώστε να μεταφέρει μεγαλύτερο φορτίο από ό,τι εκείνος των αντίστοιχων τυποποιημένων ελαστικών.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός απαιτείται για το παράρτημα Ι, τμήμα Γ· πρόκειται για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων που είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μεταφέρουν βαρύτερο φορτίο από την συνηθισμένη παραλλαγή του ιδίου μεγέθους. Διαφορετικά θα εκδηλωθούν ανησυχίες στην βιομηχανία μήπως δεν θα διατηρηθεί η δυνατότητα που προβλέπεται στην προηγούμενη οδηγία (2001/43). Τα ελαστικά Extra Load είναι ενισχυμένα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν βαρύτερο φορτίο υπό συνθήκες μεγαλύτερης πίεσης.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλες οι χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλες οι νέες χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι η διάταξη καλύπτει όλες τις νέες χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, των καθρεπτών και των συστημάτων πληροφόρησης του οδηγού·

γ) τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων και των καθρεπτών·

Αιτιολόγηση

Βελτίωση της νομοθεσίας: Τα συστήματα πληροφόρησης του οδηγού καλύπτονται σε κάθε περίπτωση από το πρώτο μέρος της πρότασης. Η πρόθεση φαίνεται να είναι οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 2 να αντικατοπτρίζουν τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Τα συστήματα πληροφόρησης του οδηγού δεν ορίζονται ή καλύπτονται σήμερα από κάποιο νομοθέτημα. Εάν η πρόθεση είναι να θεσπιστεί νέος κανονισμός, τούτο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η Επιτροπή αποφασίζει ποιες είναι οι κατηγορίες οχημάτων, μεταξύ των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 2, στις οποίες εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

3. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται στα οχήματα, στα κατασκευαστικά στοιχεία και στις χωριστές τεχνικές μονάδες που περιγράφονται στο παράρτημα -I.

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/EΚ.

 

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση φαίνεται να αναθέτει στην Επιτροπή τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού. Πρόκειται όμως για ουσιώδες στοιχείο του κανονισμού που προσδιορίζεται με την παρούσα τροπολογία και την αντίστοιχη τροπολογία που προσθέτει το νέο παράρτημα (-I).

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο θάλαμος του οχήματος ή ο χώρος που προβλέπεται για τον οδηγό και τους επιβάτες πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να παρέχει προστασία στους επιβαίνοντες σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής.

4. Ο θάλαμος του οχήματος ή ο χώρος που προβλέπεται για τον οδηγό και τους επιβάτες πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να παρέχει προστασία στους επιβαίνοντες σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της ΟΕΕ/ΗΕ.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της βελτίωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων που θεσπίστηκε στο CARS21 ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει να παραπέμπει όσο το δυνατόν περισσότερο σε υπάρχοντες κανονισμούς της ΟΕΕ/ΗΕ.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η Επιτροπή καθορίζει πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας για τα οχήματα που προορίζονται για οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στο εσωτερικό των κρατών μελών ή μεταξύ κρατών μελών.

6. Τα οχήματα που προορίζονται για οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την έννοια της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων1, συμμορφώνονται με πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας που θεσπίζονται από την Επιτροπή όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τους κινδύνους πυρκαγιάς, την πέδηση και τις διατάξεις περιορισμού ταχύτητας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος και οι επιπτώσεις των ατυχημάτων και να λαμβάνεται υπόψη η φύση και τα χαρακτηριστικά των μεταφερομένων εμπορευμάτων.

1 ΕΕ L 260, 30.9.2008, σ. 13

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για ουσιώδη πτυχή του κανονισμού που πρέπει να ρυθμίζουν οι νομοθέτες: είναι προτιμότερο να θεσπίζεται επακριβώς ποιες πρόσθετες απαιτήσεις ασφάλειας μπορούν να εγκρίνονται μέσω της επιτροπολογίας.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ελαστικά της κατηγορίας C1 - ελαστικά που προορίζονται για οχήματα των κατηγοριών M1, O1 και O2·

α) ελαστικά της κατηγορίας C1 - ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M1, N1, O1 και O2·

β) ελαστικά της κλάσης C2 - ελαστικά που προορίζονται για οχήματα άνω των 3,5 τόνων των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με δείκτη φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≥ «N»·

β) ελαστικά της κλάσης C2 - ελαστικά που έχουν σχεδιασθεί κυρίως για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N, O3 και O4 με δείκτη φορτίου, όταν χρησιμοποιούνται μονά, ≤ 121 και σύμβολο της κατηγορίας ταχύτητας ≥ «N»·

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα οχήματα της κατηγορίας M1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα ελαστικό λειτουργεί σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο πίεσης, καθώς επίσης και όταν λειτουργεί σε επίπεδο πίεσης σημαντικά χαμηλότερο του βέλτιστου επιπέδου για χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.

2. Τα οχήματα της κατηγορίας M1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ακριβές σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί, όταν χρειάζεται, εντός του οχήματος τον οδηγό σε περίπτωση πτώσης της πίεσης σε οποιοδήποτε ελαστικό, με στόχο τη βέλτιστη κατανάλωση καυσίμων και οδική ασφάλεια. Για αυτό το σκοπό ορίζονται κατάλληλα όρια στις τεχνικές προδιαγραφές, τα οποία, εκτός αυτού, επιτρέπουν μια ουδέτερη από τεχνολογική άποψη και αποτελεσματική ως προς το κόστος προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη συστημάτων ακριβείας για την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλά συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών τα οποία ούτε συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2 της πρότασης – επειδή το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης πραγματοποιείται μεταξύ πλήρους πίεσης των ελαστικών και περιθωριακή (μη σημαντική) απώλεια πίεσης – ούτε αποτελούν ως βασικά συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών αποτελεσματικά συστήματα προειδοποίησης του οδηγού σε όλες τις περιστάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην ασφάλεια. Στόχος της αναδιατύπωσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 6 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ε α) αναγομωμένα επίσωτρα

Αιτιολόγηση

Στον κανονισμό θα πρέπει να προβλέπεται εξαίρεση για τα αναγομωμένα ελαστικά. Στην πράξη, η εφαρμογή αυτών των μέτρων στα αναγομωμένα ελαστικά θα ήταν πολύ δύσκολη. Μεγάλος αριθμός των επιχειρήσεων αναγόμωσης είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες κατά την αντιμετώπιση των δαπανών και των επιπλοκών που συνεπάγεται η εφαρμογή αυτών των μέτρων.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 για τα οποία υφίσταται θετική αξιολόγηση των επιπτώσεων για την εισαγωγή του προηγμένου συστήματος ·πέδησης έκτακτης ανάγκης θα εξοπλίζονται με προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Καμία από τις εν λόγω κατηγορίες οχημάτων δεν θα εξαιρείται από την αξιολόγηση επιπτώσεων.

Κάθε προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαταστήσει προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχημα των κατηγοριών M1 ή N1 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τεχνικές αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται επιτοπίως, σε ορισμένες περιπτώσεις η υιοθέτηση ενός προηγμένου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) μπορεί να είναι από τεχνικής απόψεως αδύνατη ή μπορεί να μην επιφέρει οιοδήποτε όφελος (πχ. λεωφορεία πόλεως ή απορριμματοφόρα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται σε σχετικά χαμηλές ταχύτητες). Η παραπομπή σε οχήματα στις κατηγορίες Μ1 ή Ν1 θα πρέπει να διαγραφεί: η εξέλιξη και η χρησιμοποίηση του AEBS για οχήματα της κατηγορίας Μ1 και Ν1 είναι τελείως διαφορετική από ότι για βαρέου τύπου οχήματα και θα έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα με διαφορετικές απαιτήσεις.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 για τα οποία υπάρχει θετική αξιολόγηση επιπτώσεων όσον αφορά την εισαγωγή του προηγμένου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Καμία από τις εν λόγω κατηγορίες οχημάτων δεν θα εξαιρείται από την αξιολόγηση επιπτώσεων. Η Επιτροπή θα εξετάσει την σκοπιμότητα επέκτασης του συστήματος προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε οχήματα της κατηγορίας Μ1 και Ν1.

Κάθε προηγμένο σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας που έχει εγκαταστήσει προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχημα των κατηγοριών M1 ή N1 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να εξοπλίζονται όλες οι κατηγορίες οχημάτων επειδή η θέση τους είναι διαφορετική, πχ. λεωφορεία πόλεως και φορτηγά που προβαίνουν σε παραδόσεις εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είναι κατάλληλο για τα εν λόγω συστήματα. Η παραπομπή σε οχήματα στις κατηγορίες Μ1 ή Ν1 θα πρέπει να διαγραφεί: η ανάπτυξη και ο συντονισμός για συστήματα LDWS για οχήματα κατηγορίας M1 και N1 είναι τελείως διαφορετικά από ότι για βαρέα οχήματα και θα είχε ως αποτέλεσμα διαφορετικά συστήματα με διαφορετικές απαιτήσεις.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων πέραν εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες και δοκιμές για την έγκριση τύπου των προηγμένων συστημάτων οχημάτων

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις που είτε θα θεσπιστούν μέσω της επιτροπολογίας είτε θα καθορισθούν μέσω της συναπόφασης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/EΚ. Η διαδικασία έγκρισης των μέτρων περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και είναι διαφανής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μέχρι τούδε εφαρμοζόμενη ρυθμιστική πρακτική, η ρύθμιση εντελώς νέων συστημάτων έπρεπε να υπαχθεί στη διαδικασία συναπόφασης. Εάν αυτό πρόκειται να εγκαταλειφθεί στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης, οι αρχές της καλής ρύθμισης καθιστούν απαραίτητη την ανάλυση επιπτώσεων, τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και τη διαφάνεια.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Από την 29η Οκτωβρίου 2012, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 9 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα και στα μέτρα εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Από την 29η Οκτωβρίου 2011, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 και 9, παράγραφος 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα και στα μέτρα εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Μετά την 29η Οκτωβρίου 2012 οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 παράγραφος 1 και παράγραφοι 3 έως 7 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στον πίνακα 2 του Β μέρους του παραρτήματος Ι, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/ιδιαίτερες τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Μετά την 29η Οκτωβρίου 2013 οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 6, 7, 8 και 9 παράγραφος 1 και παράγραφοι 3 έως 7 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα και στα μέτρα εφαρμογής τους.

Αιτιολόγηση

Συστήματα όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC), οι αγκυρώσεις παιδικών καθισμάτων ISOfix, οι υπενθυμίσεις ζωνών ασφαλείας (SBR) και τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Τα παραπάνω πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι ημερομηνίες υλοποίησης για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της ευστάθειας για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 , N3, Ο3 και Ο4 θα πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους χρόνους αναμονής που καθορίζονται στον κανονισμό UN/ECE R13.11.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την 29η Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4 και στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης για τα ελαστικά C3 και των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μέρος Β, πίνακας 2, για νέα οχήματα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία.

2. Από την 29η Οκτωβρίου 2013, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 και 9 παράγραφος 2, για νέα οχήματα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία.

 

Από την 29η Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 6, 7, 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1, και 3 έως 7 και στο παράρτημα Ι μέρη Α, Β και Γ, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, για νέα οχήματα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων ελαστικών που κατασκευάστηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία.

Αιτιολόγηση

Συστήματα όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESC), οι αγκυρώσεις παιδικών καθισμάτων ISOfix, οι υπενθυμίσεις ζωνών ασφαλείας (SBR) και τα συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS) κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά και έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Τα παραπάνω πρέπει να καταστούν υποχρεωτικά το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Οι ημερομηνίες υλοποίησης για τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της ευστάθειας για οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 , N3, Ο3 και Ο4 καθορίζονται σύμφωνα με τους χρόνους αναμονής που καθορίζονται στον κανονισμό UN/ECE R13.11.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με το θόρυβο κύλισης των ελαστικών και, για τα ελαστικά C3, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή διαγράφεται, καθώς το περιεχόμενό της εισάγεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2.

4. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους ελαστικών που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2.

 

Από την 29η Οκτωβρίου 2017, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση του χρονοδιαγράμματος για τη διάθεση των ελαστικών στην αγορά: ορισμένες υποχρεώσεις έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία τεχνικών απαιτήσεων. Η βιομηχανία ελαστικών μπορεί να αναπτύξει λύσεις από τη στιγμή που γνωστοποιούνται οι απαιτήσεις. Κατά συνέπεια προτείνεται μεταβατική περίοδος 36 μηνών για την εφαρμογή των νέων προτύπων. Επίσης, η ταυτόσημες ημερομηνίες εφαρμογής για εγκρίσεις νέου τύπου σε οχήματα και ελαστικά μειώνουν το σημαντικό προβάδισμα της βιομηχανίας ελαστικών η οποία δικαιολογεί την προτεινόμενη απόσταση μεταξύ των δύο. Ελαστικά που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ απαιτείται από το νόμο να φέρουν σε ευδιάκριτο σημείο την ημερομηνία κατασκευής.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Από την 29η Οκτωβρίου 2018, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C1 και C2, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

5. Από την 29η Οκτωβρίου 2018, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών κλάσης C1 και C2, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που κατασκευάζονται μετά από εκείνη την ημερομηνία και δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

 

Τα ελαστικά των κλάσεων C1, C2 και C3 που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι δεν μπορούν να διατίθενται προς πώληση μετά την παρέλευση 12 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία παύουν να συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση του χρονοδιαγράμματος για τη διάθεση των ελαστικών στην αγορά: ορισμένες υποχρεώσεις έχει ήδη αρχίσει η επεξεργασία τεχνικών απαιτήσεων. Η βιομηχανία ελαστικών μπορεί να αναπτύξει λύσεις από τη στιγμή που γνωστοποιούνται οι απαιτήσεις. Κατά συνέπεια προτείνεται μεταβατική περίοδος 36 μηνών για την εφαρμογή των νέων προτύπων. Επίσης, η ταυτόσημες ημερομηνίες εφαρμογής για εγκρίσεις νέου τύπου σε οχήματα και ελαστικά μειώνουν το σημαντικό προβάδισμα της βιομηχανίας ελαστικών η οποία δικαιολογεί την προτεινόμενη απόσταση μεταξύ των δύο. Ελαστικά που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην ΕΕ απαιτείται από το νόμο να φέρουν σε ευδιάκριτο σημείο την ημερομηνία κατασκευής.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Από την 29η Οκτωβρίου 2020, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C3, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

6. Από την 29η Οκτωβρίου 2020, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C3, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση και την πώληση των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση τους.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

διαγράφεται

2. Οι τύποι παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν:

 

α) την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

 

β) την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών με σκοπό την έγκριση τύπου·

 

γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου.

 

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία πώς αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις όπου μια έγκριση τύπου δεν ισχύει πλέον εξετάζεται πλήρως στο πλαίσιο της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, όσον αφορά τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 και του παραρτήματος Ι θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ακριβέστερος ορισμός των χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του «επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου».

1. Τα μέτρα που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού και τον συμπληρώνουν, και τα οποία αφορούν τις ειδικές διαδικασίες, δοκιμές και απαιτήσεις για την έγκριση τύπου σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως 10 και του παραρτήματος Ι, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται ακριβέστερος ορισμός των φυσικών χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων απόδοσης που πρέπει να πληροί ένα ελαστικό προκειμένου να εμπίπτει στον ορισμό του "επαγγελματικού ελαστικού εκτός δρόμου", "ειδικού ελαστικού" ή "ειδικής χρήσεως ελαστικού", "ελαστικού χιονιού" ή "ελαστικού χιονιού και λάσπης", "ενισχυμένου ελαστικού" ή "ελαστικού βαρύτερου φορτίου".

Αιτιολόγηση

Οι κατηγορίες ελαστικών συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών "ειδικού", "ειδικής χρήσεως", "χιονιού" ή "λάσπης και χιονιού", "ενισχυμένο ελαστικό" ή "ελαστικό βαρύτερου φορτίου" δεν καθορίζονται ικανοποιητικά στη νομοθεσία της ΕΕ ή της UNECE για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Σήμερα οι εν λόγω κατηγορίες ορίζονται μόνο από τον κατασκευαστή μέσω επισήμανσης του προϊόντος και διάθεσης στην αγορά, ενώ δεν είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο ανεξάρτητων εξακριβώσεων. Οι φυσικές και ειδικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις απόδοσης κάθε μιας από τις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να ορίζονται με σαφή τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η ορθή και εκτελεστέα εφαρμογή των απαιτήσεων που καθορίζονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Απολογισμός

 

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2012 και κάθε τρία έτη μετά από αυτή την ημερομηνία, η Επιτροπή παρουσιάζει επισκόπηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που συμπεριλαμβάνει, όπου αυτό απαιτείται, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού ή άλλων σχετικών κοινοτικών πράξεων που αφορούν τη συμπερίληψη άλλων, νέων στοιχείων ασφαλείας.

Αιτιολόγηση

Η έρευνα και η εξέλιξη προηγμένων πτυχών ασφαλείας δεν τελειώνει λόγω της ύπαρξης ενός κανονισμού. Με σκοπό να επωφεληθούμε στο μέλλον από οιεσδήποτε εξελίξεις στον τομέα αυτό, απαιτείται μια ρήτρα αναθεώρησης.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι οδηγίες 70/221/ΕΟΚ, 70/222/ΕΟΚ, 70/311/ΕΟΚ, 70/387/ΕΟΚ, 70/388/ΕΟΚ, 71/320/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 74/60/ΕΟΚ, 74/61/ΕΟΚ, 74/297/ΕΟΚ, 74/408/ΕΟΚ, 74/483/ΕΟΚ, 75/443/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 76/115/ΕΟΚ, 76/756/ΕΟΚ, 76/757/ΕΟΚ, 76/758/ΕΟΚ, 76/759/ΕΟΚ, 76/760/ΕΟΚ, 76/761/ΕΟΚ, 76/762/ΕΟΚ, 77/389/ΕΟΚ, 77/538/ΕΟΚ, 77/539/ΕΟΚ, 77/540/ΕΟΚ, 77/541/ΕΟΚ, 77/649/ΕΟΚ, 78/316/ΕΟΚ, 78/317/ΕΟΚ, 78/318/ΕΟΚ, 78/549/ΕΟΚ, 78/932/ΕΟΚ, 89/297/ΕΟΚ, 91/226/ΕΟΚ, 92/21/ΕΟΚ, 92/22/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ, 92/114/ΕΟΚ, 94/20/ΕΚ, 95/28/ΕΚ, 96/27/ΕΚ, 96/79/ΕΚ, 97/27/ΕΚ, 98/91/ΕΚ, 2000/40/ΕΚ, 2001/56/ΕΚ, 2001/85/ΕΚ, 2003/97/ΕΚ καταργούνται από την 29η Οκτωβρίου 2014.

1. Οι οδηγίες 70/221/ΕΟΚ, 70/222/ΕΟΚ, 70/311/ΕΟΚ, 70/387/ΕΟΚ, 70/388/ΕΟΚ, 71/320/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 74/60/ΕΟΚ, 74/61/ΕΟΚ, 74/297/ΕΟΚ, 74/408/ΕΟΚ, 74/483/ΕΟΚ, 75/443/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 76/115/ΕΟΚ, 76/756/ΕΟΚ, 76/757/ΕΟΚ, 76/758/ΕΟΚ, 76/759/ΕΟΚ, 76/760/ΕΟΚ, 76/761/ΕΟΚ, 76/762/ΕΟΚ, 77/389/ΕΟΚ, 77/538/ΕΟΚ, 77/539/ΕΟΚ, 77/540/ΕΟΚ, 77/541/ΕΟΚ, 77/649/ΕΟΚ, 78/316/ΕΟΚ, 78/317/ΕΟΚ, 78/318/ΕΟΚ, 78/549/ΕΟΚ, 78/932/ΕΟΚ, 92/21/ΕΟΚ, 92/22/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ, 92/114/ΕΟΚ, 94/20/ΕΚ, 96/27/ΕΚ, 96/79/ΕΚ, 2001/56/ΕΚ και 2003/97/ΕΚ καταργούνται από την 1η Νοεμβρίου 2013.

 

Οι οδηγίες 89/297/ΕΟΚ, 91/226/ΕΟΚ, 95/28/ΕΚ, 97/27/ΕΚ, 98/91/ΕΚ, 2000/40/ΕΚ και 2001/85/ΕΚ καταργούνται με ισχύ από 1ης Νοεμβρίου 2014.

Αιτιολόγηση

Το σημείο που αφορά την κατάργηση των διάφορων οδηγιών πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμφωνεί με την τροπολογία του άρθρου 11 παράγραφος 1.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την [29η Οκτωβρίου 2012].

Εφαρμόζεται από την 29η Οκτωβρίου 2011.

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία εφαρμογής αυτού του κανονισμού για την γενική ασφάλεια πρέπει να τροποποιηθεί ούτως ώστε να συμφωνεί με την τροπολογία του άρθρου 11 παράγραφος 1.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – I (νέο)

Αντικείμενο

Εφαρμογές σε οχήματα κατηγορίας

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Δεξαμενές καυσίμων/πίσω προστατευτικές διατάξεις

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Θέση της πίσω πινακίδας κυκλοφορίας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

Καταβαλλόμενη προσπάθεια επί του πηδαλίου

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Μάνδαλα και γιγγλυμοί θυρών

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Ακουστική προειδοποίηση

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Συσκευές έμμεσης όρασης

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Πέδηση

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Εσωτερικός εξοπλισμός

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντικλεπτικά και διατάξεις ακινητοποίησης

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Προστατευτική διάταξη συστήματος διεύθυνσης

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Αντοχή καθισμάτων

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Εξωτερικές προεξοχές

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταχύμετρο

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Πινακίδες (προβλεπόμενες από το νόμο)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Εγκατάσταση φωτισμού και διατάξεις φωτεινής σηματοδότησης

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Αντανακλαστήρες

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φανοί όγκου, εμπρόσθιοι (πλευρικοί), οπίσθιοι (πλευρικοί), πεδήσεως, ένδειξης πλευράς, πορείας ημέρας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Δείκτες κατεύθυνσης

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φανοί οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Προβολείς (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Φανοί ομίχλης (πρόσθιοι)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Άγκιστρα ρυμούλκησης

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Οπίσθιοι φανοί ομίχλης

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φανοί οπισθοπορείας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Φανοί στάθμευσης

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Πρόσθιο οπτικό πεδίο

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώριση χειριστηρίων και ενδείξεων

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Αποπάγωση/αποθάμβωση

X

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

 

 

 

 

Εκτοξευτήρας/υαλοκαθαριστήρας

X

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

 

 

 

 

Συστήματα θέρμανσης

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Προστατευτικά τροχών

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποστηρίγματα κεφαλής

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλευρική προστασία

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Λασπωτήρες

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Υαλοπίνακες ασφαλείας

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ελαστικά

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Συσκευές περιορισμού της ταχύτητας

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Μάζα και διαστάσεις

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Εξωτερικές προεξοχές θαλάμων

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Ζεύξεις

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Όριο ευφλεκτικότητας

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Λεωφορεία και πούλμαν

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Μετωπική σύγκρουση

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλευρική σύγκρουση

X (6)

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

Οχήματα προοριζόμενα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

 

 

 

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

X (4)

Πρόσθια προστασία έναντι ενσφηνώσεως

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Αιτιολόγηση

Αυτό το νέα παράρτημα συμπληρώνει την αναθεωρημένη διατύπωση του άρθρου 5, παράγραφος 3 στο βαθμό που η αρχική διατύπωση δίνει την εντύπωση ότι ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού μεταβιβάζεται στην Επιτροπή.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - μέρος Γ - σημείο 1 - σημείο 1.1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Για τα ελαστικά χιονιού, τα ελαστικά Extra Load και τα ενισχυμένα ελαστικά τα όρια αυξάνονται κατά 1 dB(A).

Αιτιολόγηση

Τα όρια που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ χαμηλά, επειδή θα έθεταν υπό αμφισβήτηση σημαντικές απαιτήσεις ασφαλείας, και εκτός αυτού, τα όρια που προτείνονται δεν είναι εφικτά για τη βιομηχανία. Στην κατηγορία C1 περίπου το 50% όλων των υπαρχόντων μοντέλων ελαστικών πρέπει να σχεδιαστεί εκ νέου. Η μεγαλύτερη μείωση στα προτεινόμενα όρια για ελαστικά κλάσης C1 είναι 5 dB(A) το οποίο ισοδυναμεί με την αφαίρεση 3 ελαστικών από το όχημα. Τέτοιες μεγάλες μειώσεις του θορύβου θα οδηγήσουν αναμφισβήτητα σε συμβιβασμούς όσον αφορά άλλα χαρακτηριστικά επιδόσεων όπως είναι η πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος, η υδρολίσθηση , η φθορά και ο χειρισμός.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - μέρος Γ - σημείο 1 - σημείο 1.2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κλάση ελαστικών

Κατηγορία χρήσης

Οριακές τιμές σε dB(A)

κλάση ελαστικών

Κατηγορία χρήσης

Οριακές τιμές σε dB(A)

C2

Σύνηθες

72

C2

Σύνηθες

71

 

ελαστικά έλξης

73

 

ελαστικά έλξης

73

C3

Σύνηθες

73

C3

Σύνηθες

70

 

ελαστικά έλξης

75

 

ελαστικά έλξης

73

Αιτιολόγηση

Αποτελεσματικότερα όρια θορύβου για ελαστικά εμπορικών οχημάτων έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι τα εμπορικά οχήματα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο τμήμα των οδικών οχημάτων στην ΕΕ. Οι οριακές τιμές που προτείνονται από την Επιτροπή επιτυγχάνονται ήδη από ένα σημαντικό τμήμα των σήμερα διαθέσιμων ελαστικών. Ειδικότερα οι κανονικές οριακές τιμές για την κλάση C3 που προτείνονται από την Επιτροπή επιτυγχάνονται από το 75% των σήμερα διαθέσιμων ελαστικών στην αγορά. Περίπου 30% έως 40% των σήμερα διαθέσιμων ελαστικών για εμπορικά οχήματα συμμορφώνονται με τις τροποποιημένες οριακές τιμές πράγμα το οποίο προσφέρει έναν αποτελεσματικότερο τρόπο μείωσης του θορύβου που οφείλεται στην οδική κυκλοφορία.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - μέρος Γ - σημείο 1α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Τα επίπεδα θορύβου που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν θα υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στα σημεία 1,1 ή 1,2. Οι πίνακες στα σημεία 1,1 και 1,2 απεικονίζουν τις αξίες που έχουν μετρηθεί διορθωμένες για να λαμβάνουν υπόψη την θερμοκρασία και τις ανοχές των οργάνων, εκτός από την περίπτωση των ελαστικών κλάσης C3, και έχουν στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω στην πλησιέστερη τιμή.

Αιτιολόγηση

Ένα αυστηρότερο δεύτερο στάδιο είναι απαραίτητο, για να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ευρωπαίων που εκτίθενται σε απαράδεκτα επίπεδα θορύβου λόγω της κυκλοφορίας. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι οριακές τιμές θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνικών. Οι οριακές τιμές του δευτέρου σταδίου καθορίζονται σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο 10% των καλύτερων σήμερα διαθέσιμων μοντέλων. Ένα υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας απαιτείται επειγόντως για να προστατευθεί η δημόσια υγεία και να μειωθεί η αρνητική επίπτωση από τον θόρυβο που προκαλεί η κυκλοφορία στην ποιότητα της ζωής σε πάνω από 210 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ οι οποίοι εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου τα οποία είναι δυνητικώς επικίνδυνα στην υγεία.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο προτεινόμενος κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και παράλληλα την παροχή υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι εν λόγω απαιτήσεις έγκρισης τύπου έχουν εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη διαφορετικών συστημάτων μεταξύ των κρατών μελών και να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Κοινότητα.

Ιστορικό του έργου της απλούστευσης και επιπτώσεις

Στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι να απλοποιήσει αισθητά τη νομοθεσία για την έγκριση τύπου στον τομέα της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών με ένα ενιαίο κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου.

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΚ προσχώρησε στην αναθεωρημένη συμφωνία της ΟΕΕ/ΟΗΕ για την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα (αναθεωρημένη συμφωνία του 1958) με την απόφαση 97/836/ΕΚ της 27ης Νοεμβρίου 1997(1).

Οι κανονισμοί της ΟΕΕ/ΟΗΕ είναι διεθνή μέσα που εγκρίθηκαν μέσα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας του 1958. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ είναι δυνατόν να αποφασιστεί (με τη διαδικασία της σύμφωνης γνώμης) η υιοθέτηση ενός κανονισμού της ΟΕΕ/ΟΗΕ για την έγκριση τύπου των οχημάτων στην ΕΚ.

Σε επίπεδο ΕΚ η οδηγία-πλαίσιο σχετικά με την έγκριση τύπου (οδηγία 2007/46/EΚ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007(2)) θεσπίζει τους γενικούς κανόνες και τις διαδικασίας της έγκρισης τύπου των οχημάτων, χωρίς ωστόσο να προβλέπει τεχνικές απαιτήσεις για τη χορήγηση της έγκρισης τύπου. Αυτές οι απαιτήσεις ορίζονται από άλλα μέσα, τα οποία είναι είτε κανονισμοί της ΟΕΕ/ΟΗΕ είτε οδηγίες ή κανονισμοί της ΕΕ και τα σχετικά εκτελεστικά μέτρα(3). Ο πλήρης κατάλογος αυτών των μέσων περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV της οδηγίας-πλαίσιο.

Ο νέος προτεινόμενος κανονισμός έχει ως στόχο:

α) να αντικαταστήσει την υπάρχουσα δέσμη λεπτομερών τεχνικών απαιτήσεων που ορίζεται από τις οδηγίες και τους κανονισμούς που παρατίθενται στο άρθρο 15 με σειρά γενικών απαιτήσεων όσον αφορά την ασφάλεια·

β) να καταργήσει τις παραπάνω οδηγίες και κανονισμούς·

γ)να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να εγκρίνει μέσω της επιτροπολογίας ("κανονιστική διαδικασία με έλεγχο") τους λεπτομερείς τεχνικούς κανόνες μέσω των οποίων θα εφαρμοστούν οι προαναφερθείσες γενικές απαιτήσεις (άρθρο 5 παράγραφος 3, άρθρο 6 παράγραφος 3, άρθρο 10 παράγραφος 3 και άρθρο 13).

Επομένως, οι υπάρχουσες λεπτομερείς τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και έχουν θεσπιστεί σε σειρά οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αντικατασταθούν από νέα δέσμη μέτρων, όπου οι γενικές αρχές θα θεσπίζονται από το νομοθετικό σώμα (στον προτεινόμενο κανονισμό) και οι τεχνικές λεπτομέρειες ορίζονται από την Επιτροπή μέσω της "κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο".

Ωστόσο, στην πρόταση της Επιτροπής υπάρχουν πολλές διατάξεις που εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της επιτροπολογίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 παράγραφος 3 φαίνεται ότι αναθέτει τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού στην Επιτροπή. Πρόκειται, ωστόσο, για σημαντική πτυχή του κανονισμού για την οποία θα πρέπει να αποφασίζεται με νομοθετική διαδικασία. Άλλωστε, στο άρθρο 6 παράγραφος 6 δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια για τον ορισμό των «πρόσθετων απαιτήσεων ασφάλειας» που εφαρμόζονται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και το ίδιο ισχύει για το άρθρο 10 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 1, καθώς αναφέρονται σε «περαιτέρω τεχνικές απαιτήσεις» που πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή. Το πρόβλημα των παραπάνω διατάξεων έγκειται στο ότι δεν ορίζεται ξεκάθαρα η σφαίρα των εξουσιών που εκχωρούνται στην Επιτροπή. Για αυτόν τον λόγο ο εισηγητής προτείνει να γίνουν οι ανάλογες τροποποιήσεις ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα.

Νέα μέτρα

Υπάρχουν νέες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν θεαματικά την ασφάλεια των οχημάτων ή να μειώσουν τις εκπομπές CO2. Σύμφωνα με έρευνες, η καθιέρωση αυτών των τεχνολογιών ως συνήθους εξοπλισμού στα νέα οχήματα θα επέφερε σημαντικά οφέλη. Η θέσπιση κοινών υποχρεωτικών απαιτήσεων θα αποτρέψει, επίσης, τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς, λόγω της εμφάνισης διαφορετικών προτύπων για τα προϊόντα στα κράτη μέλη.

Η πρόταση επιβάλλει συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας σε όλα τα οχήματα, συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα, προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Ο εισηγητής αναρωτιέται μήπως τα παραπάνω δεν είναι τα μόνα διαθέσιμα και σχετικά προηγμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας σήμερα π.χ. τεχνολογίες διατήρησης της πίεσης των ελαστικών και τα συστήματα κλιματισμού.

Ένας ακόμη στόχος της πρότασης είναι, στο πλαίσιο του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με τον προσδιορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά οχήματα στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα, η αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οχημάτων μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 των οχημάτων και του θορύβου κύλισης που προκαλείται από τα ελαστικά Η πρόταση εισάγει νέες απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος και την αντίσταση τριβής κύλισης. Ο εισηγητής εξακολουθεί να εξετάζει εάν η προτεινόμενη ισορροπία μεταξύ πτυχών ασφαλείας και των περιβαλλοντικών οφελών είναι η κατάλληλη. Οι προτεινόμενες οριακές τιμές εκπομπών θορύβου για τα ελαστικά είναι πιο αυστηρές από εκείνες που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Από αυτήν την άποψη ο εισηγητής είναι της άποψης ότι αυτά τα όρια είναι φιλόδοξα ιδίως σε σχέση με τις προσπάθειες που μπορούν να γίνουν για την μείωση του θορύβου του οδοστρώματος, η οποία δεν αποτελεί ένα από τα αντικείμενα που πραγματεύεται της παρούσας πρότασης, και η οποία θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τις εκπομπές CO2. Επιπροσθέτως, ο εισηγητής πιστεύει ότι η πολιτική για τον θόρυβο θα έπρεπε ίσως να αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρότασης που θα καλύπτει όλα τα είδη των θορύβων που προέρχονται από τις μεταφορές.

Γενική θέση του εισηγητή και στόχοι βελτίωσης της νομοθεσίας

Ο εισηγητής υποστηρίζει σθεναρά την επίτευξη των στόχων της πρότασης που αφορούν τις εκπομπές CO2 και πιστεύει ότι αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται πιο άμεσα με τις τρέχουσες εργασίες του Κοινοβουλίου που αφορούν τον κανονισμό για τον ορισμό προτύπων επιδόσεων για νέα επιβατικά οχήματα. Ωστόσο, θεωρεί, ότι η αγορά πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη στο σύνολό της για σαφή και έγκαιρη εφαρμογή των νέων εξουσιών ούτως ώστε να μην επέλθει αποδιοργάνωση της βιομηχανίας και των αλυσίδων εφοδιασμού, γεγονός που εξηγεί τις τροπολογίες του για περαιτέρω εναρμόνιση των προτεινόμενων ημερομηνιών εφαρμογής και των αντίστοιχων οριακών χρονικών υστερήσεων στην εφαρμογή. Η γενική φιλοδοξία του είναι η πρόταση, όπως αυτή τροποποιήθηκε, να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας δεδομένου ότι απλοποιεί περισσότερο την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια των οχημάτων, βελτιώνει τη διαφάνεια και μειώνει το διοικητικό φόρτο.

(1)

(OJ L 346 της 17.12.1997, σ. 78)

(2)

OJ L263 της 5.10.2007. σ. 1

(3)

Βλ. άρθρο 1 τρίτο εδάφιο σε συνδυασμό με το άρθρο 3 σημεία 1 και 2 της οδηγίας-πλαισίου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (5.11.2008)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων

(COM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jorgo Chatzimarkakis

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ισχύουσα στην ΕΕ νομοθεσία για την έγκριση τύπου επιβάλλει εναρμονισμένες διατάξεις για την κατασκευή των μηχανοκινήτων οχημάτων προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και συγχρόνως να παράσχει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει μια δέσμη 60 οδηγιών, εκ των οποίων οι 50 αφορούν την ασφάλεια και οι 10 το περιβάλλον.

Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας νέες τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των οχημάτων (όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου της ευστάθειας) ή να μειώσουν τις εκπομπές CO2 (π.χ. ελαστικά χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης), εφόσον οι τεχνολογίες αυτές αποτελέσουν βασικό εξοπλισμό των νέων οχημάτων.

Η Επιτροπή, στην Ανακοίνωσή της με θέμα ένα "Ανταγωνιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μηχανοκίνητα οχήματα για τον 21ο αιώνα" (Ανακοίνωση CARS 21 : COM(2007)0022), υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βελτίωσης της νομοθεσίας και της απλοποίησης των διατάξεων, δηλ. της κατάργησης περιττών και πεπαλαιωμένων διατάξεων, προκειμένου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο.

1. Στόχοι της πρότασης κανονισμού:

Με τον προταθέντα κανονισμό η Επιτροπή αποσκοπεί να απλοποιήσει σημαντικά την ισχύουσα νομοθεσία με την αντικατάσταση 50 βασικών οδηγιών στον τομέα της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών με ένα ενιαίο κανονισμό του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Οι 50 οδηγίες σχετικά με την έγκριση τύπου των οχημάτων θα καταργηθούν.

Ο προταθείς κανονισμός επιβάλλει επίσης τον εξοπλισμό των οχημάτων με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, όπως τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας σε όλα τα οχήματα, συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών για τα επιβατηγά οχήματα, προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Τέλος ο προταθείς κανονισμός θεσπίζει αυστηρότερες οριακές τιμές όσον αφορά τον θόρυβο κύλισης των ελαστικών και επιβάλλει νέες απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος και την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, προκειμένου ιδίως να μειώσει τις εκπομπές CO2.

2. Απλοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας:

Ο προταθείς κανονισμός καταργεί 50 οδηγίες (1) και τις αντικαθιστά με ένα ενιαίο κανονισμό, τον οποίο θα ακολουθήσει μια σειρά μέτρων εφαρμογής. Επιπλέον οι υφιστάμενες διατάξεις UN/ECE παραμένουν σε ισχύ.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης αμφισβητεί κατά πόσο η προταθείσα κατάργηση των 50 οδηγιών όντως θα απλοποιήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη βιομηχανία αυτοκινήτων και ελαστικών. Μια αποτελεσματικότερη μέθοδος θα συνίστατο, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης της ομάδας υψηλού επιπέδου CARS 21, στην τροποποίηση του παραρτήματος IV της οδηγίας 2007/46/EΚ ώστε αυτό να παραπέμπει άμεσα στις ρυθμίσεις UN/ECE στο Παράρτημα.

Επιπλέον, παρά το ευρύ πεδίο εφαρμογής του προταθέντος κανονισμού, πρέπει σε πολλές περιπτώσεις να θεσπιστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια μεταβατική περίοδο προκειμένου να προσαρμοστούν στις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια εύλογη μεταβατική περίοδος, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει οι προθεσμίες εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής περιόδου) να μην εξαρτηθούν από τον χρόνο ψήφισης της παρούσας πρότασης αλλά από τον χρόνο έγκρισης των μέτρων εφαρμογής που θα καθορίσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

3. Ασφάλεια:

Ο προταθείς κανονισμός επιβάλλει την τοποθέτηση συγχρόνων συστημάτων ασφάλειας, όπως λ.χ. συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας (ESCS) για όλα τα οχήματα, προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) και συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS) για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η εκούσια τοποθέτηση AEBS και LDWS σε άλλες κλάσεις οχημάτων είναι δυνατή, υπό τον όρο ότι τα τοποθετούμενα συστήματα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θεσπίζει η πρόταση.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει μεν τα μέτρα για την αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων, επισημαίνει ωστόσο ότι μόνο η τεχνολογία ESCS είναι σχετικά εξελιγμένη, ενώ οι τεχνολογίες AEBS και LDWS είναι σχετικά νέες και υπερβολικά περίπλοκες. Η υποχρεωτική τοποθέτηση των συστημάτων αυτών ενδέχεται συνεπώς να απαιτήσει μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο απ' ό,τι προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής. Επιπλέον, τα ελαφρά, τα βαρέα και τα επαγγελματικά οχήματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη χρήση τους. Οι τεχνικές απαιτήσεις για το AEBS και το LDWS ενδέχεται συνεπώς να πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά για τις διάφορες κλάσεις οχημάτων.

4. Ελαστικά:

Οι απαιτήσεις για τα ελαστικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ασφάλειας και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των οχημάτων στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό η πρόταση προβλέπει τον υποχρεωτικό εξοπλισμό όλων των οχημάτων με συστήματα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (TPMS), οριακές τιμές όσον αφορά τον θόρυβο κύλισης καθώς και νέες απαιτήσεις όσον αφορά την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος και την αντίσταση τριβής κύλισης.

Tα ελαστικά είναι το μοναδικό τμήμα ενός οχήματος που βρίσκεται σε επαφή με το οδόστρωμα. Έχει συνεπώς ύψιστη σημασία τα χαρακτηριστικά της ασφάλειας να έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων στόχων (όπως είναι η μείωση των εκπομπών CO2). Εντούτοις οι απαιτήσεις που θεσπίζει η Επιτροπή ενδέχεται να μη διασφαλίζουν την προτεραιότητα αυτή. Και ναι μεν προβλέπονται αυστηρότερες οριακές τιμές για τον θόρυβο κύλισης, εντούτοις από μια μελέτη που πραγματοποίησε η εταιρεία TÜV Automotive για λογαριασμό της βιομηχανίας ελαστικών προκύπτει ότι μεταξύ θορύβου και πρόσφυσης υπάρχει μια στενή σχέση, δηλ. όσο μικρότερος είναι ο θόρυβος τόσο μικρότερη είναι και η πρόσφυση στο οδόστρωμα.

Εξάλλου η εκτίμηση επιπτώσεων που πραγματοποίησε η Επιτροπή σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επιλεχθεισών μεθόδων, το ισοζύγιο κόστους/οφέλους κτλ. εν μέρει αμφισβητείται. Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει συνεπώς θερμά την πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών να αναθέσει την πραγματοποίηση μιας μελέτης για να συμπληρώσει την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής. Υπό το φως των πορισμάτων της μελέτης θα καταστεί δυνατή η θέσπιση απαιτήσεων με θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια. Στο μεσοδιάστημα η τελευταία πρέπει να έχει προτεραιότητα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, να εξετάσει τη δυνατότητα ταξινόμησης των δρόμων της ΕΕ ανάλογα με την παραγωγή θορύβου, με στόχο να οριστούν μέγιστα όρια παραγωγής θορύβου και να θεσπιστούν κατάλληλες προδιαγραφές για το οδόστρωμα.

Αιτιολόγηση

Το οδόστρωμα είναι η κύρια πηγή κραδασμών για τα ελαστικά, τα οποία επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ευρύτερης ή μικρότερης κλίμακας τραχύτητα του οδοστρώματος και/ή από την ανομοιογένεια της επιφάνειας του οδοστρώματος.

Το οδόστρωμα επηρεάζει τις δονήσεις του περιβλήματος των ελαστικών, το φαινόμενο του "κέρατος" και τον θόρυβο που παράγεται όταν τα πέλματα εισέρχονται και εξέρχονται από το σημείο επαφής.

Η συμβολή του οδοστρώματος έχει εκτιμηθεί σε 8 dB(A) το πολύ για τα συνήθη οδοστρώματα σε σύγκριση με τα σημερινά αθόρυβα οδοστρώματα. Σήμερα, δεν υπάρχει κανένα σύστημα ταξινόμησης των υπαρχόντων ή των νέων δρόμων με γνώμονα τον αντίκτυπό τους στην παραγωγή θορύβου.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφάλειας των οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Για να αποφεύγεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η εισαγωγή μερικών από αυτές τις τεχνολογίες.

(7) Η τεχνική πρόοδος στον τομέα των προηγμένων συστημάτων ασφάλειας των οχημάτων προσφέρει νέες δυνατότητες μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Για να αποφεύγεται ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός τροχαίων ατυχημάτων είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η βαθμιαία εθελοντική εισαγωγή μερικών από αυτές τις τεχνολογίες, ανάλογα με την εμβέλεια του οχήματος και την αγορά.

Αιτιολόγηση

Ορισμένες τεχνολογίες ενδέχεται να μην έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα σε όλες τις αγορές που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές συνθήκες όσον αφορά το οδικό δίκτυο ή την κυκλοφορία.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Για να απλουστευθεί η νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης CARS 21: ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα, είναι σκόπιμο να καταργηθούν αρκετές οδηγίες χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες πρέπει να μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό και να αντικατασταθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, με παραπομπές στους αντίστοιχους κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ), οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές.

(8) Για να απλουστευθεί η νομοθεσία σχετικά με την έγκριση τύπου σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης CARS 21: ένα ανταγωνιστικό κανονιστικό πλαίσιο για την αυτοκινητοβιομηχανία για τον 21ο αιώνα, είναι σκόπιμο να καταργηθούν αρκετές οδηγίες χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου. Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες πρέπει να αντικατασταθούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, με παραπομπές στους αντίστοιχους κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΕΕ/ΟΗΕ), οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στο κοινοτικό δίκαιο σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές.

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται να μεταφερθούν οι οδηγίες που αντικαθίστανται από τις κατάλληλες διατάξεις UN ECE σε ένα νέο κανονισμό για την γενική ασφάλεια. Η αντικατάσταση των οδηγιών μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας στο παράρτημα IV της οδηγίας-πλαισίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Στο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων ειδικών απαιτήσεων για την έγκριση τύπου των οχημάτων πρέπει να συνεκτιμάται η τεχνική εφικτότητα αυτών των απαιτήσεων. Γενικά, οι απαιτήσεις αρχικά πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στους νέους τύπους οχημάτων. Για τη συμμόρφωση των υπαρχόντων τύπων οχημάτων με τις απαιτήσεις πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη προθεσμία. Περαιτέρω, η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών πρέπει να εφαρμοστεί, αρχικά, μόνο στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η υποχρεωτική εγκατάσταση άλλων προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστεί, αρχικά, μόνο στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

(10) Στο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των νέων ειδικών απαιτήσεων για την έγκριση τύπου των οχημάτων πρέπει να συνεκτιμάται η τεχνική εφικτότητα αυτών των απαιτήσεων. Γενικά, οι απαιτήσεις αρχικά πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στους νέους τύπους οχημάτων. Για τη συμμόρφωση των υπαρχόντων τύπων οχημάτων με τις απαιτήσεις πρέπει να προβλέπεται πρόσθετη προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να παρασχεθεί στις σχετικές επιχειρήσεις μια εύλογη μεταβατική περίοδος. Η μεταβατική αυτή περίοδος πρέπει να υπολογιστεί από την ημερομηνία έγκρισης των μέτρων εφαρμογής που θεσπίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Περαιτέρω, η υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών πρέπει να εφαρμοστεί, αρχικά, μόνο στα επιβατικά αυτοκίνητα. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της επέκτασης της υποχρεωτικής εγκατάστασης συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών σε άλλες κατηγορίες οχημάτων και να προτείνει τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, εφόσον ενδείκνυται, έως την 29η Οκτωβρίου 2010. Η υποχρεωτική εγκατάσταση άλλων προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας πρέπει να εφαρμοστεί, αρχικά, μόνο στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών σε οχήματα άλλων κατηγοριών (ελαφρά και βαρέα επαγγελματικά οχήματα) είναι τεχνικά εφικτή και ενδεδειγμένη όσον αφορά την οδική ασφάλεια, την εξοικονόμηση καυσίμων και τις εκπομπές CO2. Θα πρέπει να αξιολογηθούν η οικονομική σκοπιμότητα και οι επιπτώσεις και να ληφθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα «Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα», στόχος των οποίων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα ελαστικά. Η μείωση αυτή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό των ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν απαιτήσεις με στόχο τη μείωση του θορύβου κύλισης των ελαστικών και για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων ασφάλειας των ελαστικών μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων για την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει να αντικατοπτρίζει το βαθμό των δυσχερειών για την τήρηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, λόγω των δυσχερειών για την τήρηση των απαιτήσεων σχετικά με το θόρυβο κύλισης και τη συνεκτίμηση του χρόνου που χρειάζεται η βιομηχανία για την αντικατάσταση των υφιστάμενων τύπων ελαστικών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερη προθεσμία για την εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με το θόρυβο κύλισης όσον αφορά τα νέα ελαστικά των υφιστάμενων τύπων.

(12) Είναι σκόπιμο να εφαρμοστούν τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα «Αποτελέσματα της επανεξέτασης της κοινοτικής στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα ελαφρά εμπορικά οχήματα», στόχος των οποίων είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα ελαστικά. Η μείωση αυτή πρέπει να επιτευχθεί με συνδυασμό των ελαστικών χαμηλής αντίστασης τριβής κύλισης με τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών. Ταυτόχρονα, είναι επίσης σκόπιμο να θεσπιστούν απαιτήσεις με στόχο τη μείωση του θορύβου κύλισης των ελαστικών και για να εξασφαλίζεται η διατήρηση των επιπέδων ασφάλειας των ελαστικών μέσω της εισαγωγής απαιτήσεων για την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει να αντικατοπτρίζει το βαθμό των δυσχερειών για την τήρηση όλων των ανωτέρω απαιτήσεων, να αναγνωρίζει την ανάγκη διατήρησης της αποδοτικότητας της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού και να διασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή. Συγκεκριμένα, είναι σκόπιμο να παγιωθεί η εισαγωγή των επί μέρους τεχνικών απαιτήσεων προκειμένου να αποφευχθούν μείζονες διακοπές στην αλυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί να περιορίσει την θέση σε κυκλοφορία ελαστικών από παρακαταθήκη, τα οποία έχουν παραχθεί πριν από την έναρξη ισχύος των νέων τεχνικών απαιτήσεων και που μπορούν να πωληθούν μετά την ημερομηνία αυτή. Η ημερομηνία παραγωγής ενός ελαστικού μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί με βάση την υποχρεωτικά προβλεπόμενη επισήμανση της "ημερομηνίας παραγωγής" στο ελαστικό, όπως προβλέπεται στην οδηγία του Συμβουλίου 92/23/ΕΟΚ της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με την τοποθέτηση ελαστικών σε μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους.

Αιτιολόγηση

Τα ελαστικά αποθεμάτων που υπάρχουν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων απαιτήσεων μπορούν ακόμη να πωληθούν. Η ημερομηνία παραγωγής των ελαστικών μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί από την υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας παραγωγής σε όλους τους τύπους που κυκλοφορούν στην αγορά.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας έχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά.

(14) Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας έχουν αυξημένες πιθανότητες να οδηγήσουν σε σοβαρή μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Επομένως, πρέπει να θεσπιστούν απαιτήσεις για τα συστήματα αυτά από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας, τα προηγμένα συστήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης και τα συστήματα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας είναι τεχνικά περίπλοκα και απαιτούν εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές. Προκειμένου να αποφευχθούν διπλές ρυθμίσεις και γραφειοκρατικός φόρτος στις επιχειρήσεις, οι προδιαγραφές αυτές πρέπει να θεσπισθούν στο πλαίσιο των διατάξεων ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Θα ήταν σκόπιμο τα κράτη μέλη να αρχίσουν νωρίτερα την πρακτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού (πριν την έναρξη ισχύος του), παρέχοντας, σύμφωνα με το πνεύμα του, κίνητρα στους κατασκευαστές και τους καταναλωτές.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, επίσης, απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των ελαστικών, όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και θορύβου.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, επίσης, απαιτήσεις για την έγκριση τύπου των ελαστικών, όσον αφορά την ασφάλειά τους και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους. Δεν εφαρμόζεται στα αναγομωμένα ελαστικά.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι ο ακριβής προσδιορισμός του πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 - εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) "επαγγελματικό ελαστικό εκτός δρόμου": το ελαστικό που προορίζεται για μεικτή χρήση, επί του δρόμου και εκτός του δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση·

(6) "ελαστικό ειδικής χρήσης": το ελαστικό που προορίζεται για μεικτή χρήση, επί του δρόμου και εκτός του δρόμου ή για άλλη ειδική χρήση·

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση αυτής της κατηγορίας ελαστικών στον κανονισμό. Ο ορισμός των "ελαστικών ειδικής χρήσης" αναφέρεται στον κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ αριθ. 54.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 - εδάφιο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) "επαγγελματικό ελαστικό εκτός δρόμου": υποκατηγορία ελαστικών ειδικής χρήσης που χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο σε δυσχερείς εκτός του δρόμου συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Αυτή η κατηγορία ελαστικών προορίζεται για χρήση σε ιδιαίτερα ακραίες εκτός δρόμου συνθήκες υπηρεσίας, όπως στην περίπτωση πυροσβεστικών οχημάτων ή οχημάτων συντήρησης ηλεκτρικών γραμμών. Ο αριθμός των σχετικών ελαστικών των κλάσεων C1 και C2 ανέρχεται σε λιγότερο από 0,06% όλων των πωλούμενων ελαστικών. Για την κλάση C3 θα ήταν χαμηλότερος από 1%. Συνήθως, τα εν λόγω οχήματα και ελαστικά χρησιμοποιούνται σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, όπου ο θόρυβος από τα ελαστικά δεν αποτελεί μείζον πρόβλημα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 - εδάφιο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10β) "ενισχυμένο" ή "Extra Load": δομή ελαστικού επισώτρου της κλάσης C1, στην οποία ο σκελετός του επισώτρου είναι σχεδιασμένος με τρόπο ώστε να μεταφέρει βαρύτερο φορτίο από τα αντίστοιχα τυποποιημένα ελαστικά.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός απαιτείται για το παράρτημα Ι, τμήμα Γ· πρόκειται για ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων που είναι σχεδιασμένα με τρόπο ώστε να μεταφέρουν βαρύτερο φορτίο από την συνηθισμένη παραλλαγή του ιδίου μεγέθους. Η δυνατότητα που προβλέπεται στην προηγούμενη οδηγία 2001/43 θα πρέπει να διατηρηθεί. Τα ελαστικά Extra Load είναι ενισχυμένα, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν βαρύτερο φορτίο υπό συνθήκες μεγαλύτερης πίεσης.

Το βαρύτερο φορτίο τα καθιστά πιο θορυβώδη. Η δυνατότητα που προβλέπεται επί του παρόντος βασίζεται στις αρχές της φυσικής σχετικά με τον ήχο που αφορούν την παραγωγή θορύβου: το επίπεδο ηχητικής πίεσης αυξάνεται ταυτόχρονα με την αύξηση του φορτίου του ελαστικού.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλες οι χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι όλες οι νέες χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται, ταξινομούνται ή τίθενται σε λειτουργία εντός της Κοινότητας έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως ότι η διάταξη καλύπτει όλες τις νέες χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα κατασκευαστικά στοιχεία που πωλούνται ή τίθενται σε λειτουργία στην Κοινότητα.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων, των καθρεπτών και των συστημάτων πληροφόρησης του οδηγού·

γ) τα συστήματα που παρέχουν στον οδηγό ορατότητα και πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος και της περιοχής γύρω από το όχημα, συμπεριλαμβανομένων των υαλοπινάκων και των καθρεπτών·

Αιτιολόγηση

Η πρόθεση είναι οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 2 να αντανακλούν τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Επί του παρόντος, τα συστήματα πληροφόρησης του οδηγού δεν ορίζονται και δεν καλύπτονται από τον κανονισμό. Εάν η πρόθεση είναι να θεσπιστεί νέος κανονισμός, τούτο θα πρέπει να διευκρινιστεί και να συζητηθεί.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) το εξωτερικό και τα εξαρτήματα του οχήματος·

στ) το εξωτερικό του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές ποιο είναι το νόημα της αναφοράς στα εξαρτήματα.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης με άλλο όχημα, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού των επιβατών του οχήματος λόγω ενσφήνωσης.

2. Τα οχήματα των κατηγοριών N2 και N3, Ο3 και Ο4 σχεδιάζονται κατά τρόπον ώστε να παρέχουν προστασία έναντι εμπρόσθιας ενσφήνωσης οχημάτων των κατηγοριών M1 και N1.

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση είναι ασαφής και υποδηλώνει "ασφάλεια των πεζών" για τα φορτηγά.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα οχήματα των κατηγοριών N2, N3, O3 και O4 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης με άλλο όχημα ή με μη προστατευόμενο χρήστη του οδικού δικτύου, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού του εν λόγω μη προστατευόμενου χρήστη του οδικού δικτύου ή των επιβατών του οχήματος λόγω ενσφήνωσης.

3. Τα οχήματα των κατηγοριών N2, N3, O3 και O4 κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε, σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης με μη προστατευόμενο χρήστη του οδικού δικτύου, να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τραυματισμού του εν λόγω μη προστατευόμενου χρήστη του οδικού δικτύου λόγω ενσφήνωσης.

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση είναι ασαφής, δεδομένου ότι η πλευρική προστασία, όπως εννοείται σε αυτήν την περίπτωση, προορίζεται να προσφέρει προστασία σε μη προστατευόμενους χρήστες του οδικού δικτύου.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Ο θάλαμος του οχήματος ή ο χώρος που προβλέπεται για τον οδηγό και τους επιβάτες πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να παρέχει προστασία στους επιβαίνοντες σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής.

4. Ο θάλαμος του οχήματος ή ο χώρος που προβλέπεται για τον οδηγό και τους επιβάτες πρέπει να διαθέτει επαρκή αντοχή ώστε να παρέχει προστασία στους επιβαίνοντες σε περίπτωση πρόσκρουσης ή ανατροπής, σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της βελτίωσης της νομοθεσία που συμφωνήθηκε στο CARS21 υποδηλώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναφέρεται όσο το δυνατόν περισσότερο στους υφιστάμενους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα οχήματα της κατηγορίας M1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα ελαστικό λειτουργεί σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο πίεσης, καθώς επίσης και όταν λειτουργεί σε επίπεδο πίεσης σημαντικά χαμηλότερο του βέλτιστου επιπέδου για χαμηλή κατανάλωση καυσίμων.

2. Τα οχήματα της κατηγορίας M1 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ικανό να προειδοποιεί τον οδηγό όταν ένα ελαστικό λειτουργεί σε επικίνδυνα χαμηλό επίπεδο πίεσης καθώς επίσης και όταν τα ελαστικά ενδέχεται να λειτουργούν σε επίπεδο πίεσης χαμηλότερο του συνιστώμενου βέλτιστου επιπέδου για χαμηλή κατανάλωση καυσίμων. Η επιλεγόμενη τεχνολογία πρέπει να είναι ουδέτερη, αποτελεσματική ως προς το κόστος και δεν επιτρέπεται να θέτει σε κίνδυνο το προσιτό κόστος για τον πελάτη και κατά συνέπεια, την ανανέωση του στόλου.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της πρότασης (μεταξύ άλλων: μέτρα για την μείωση των εκπομπών CO2/την ασφάλεια/...) πρέπει να επιτευχθεί ανεξάρτητα από την τεχνολογία που επιλέγει η βιομηχανία. Πράγματι, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή στρέβλωση της αγοράς, είναι υποχρεωτικό να διασφαλιστεί η ουδετερότητα της τεχνολογίας. Επιπλέον, αφού οριστεί ο επιδιωκόμενος στόχος, τα τεχνολογικά μέτρα πρέπει να είναι πάντα αποτελεσματικά ως προς το κόστος και όχι να αποτελούν απλώς εμπόδιο για τους πελάτες.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3, για τα οποία υπάρχει θετική αξιολόγηση των επιπτώσεων για την εισαγωγή προηγμένου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλες οι κατηγορίες αποτελούν αντικείμενο επιπτώσεων εκτίμησης.

Κάθε προηγμένο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαταστήσει προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχημα των κατηγοριών M1 ή N1 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Advanced Emergency Braking System (AEBS) may be technically impossible or may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be deleted: development and tuning for AEBS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3 πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

2. Τα οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2 και N3, για τα οποία υπάρχει θετική αξιολόγηση των επιπτώσεων για την εισαγωγή συστήματος προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας το οποίο πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Όλες οι κατηγορίες αποτελούν αντικείμενο επιπτώσεων εκτίμησης.

Κάθε προηγμένο σύστημα προειδοποίησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας που έχει εγκαταστήσει προαιρετικά ο κατασκευαστής σε όχημα των κατηγοριών M1 ή N1 πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Not all vehicle categories should be equipped as their use varies, e.g. delivery trucks being used in an environment which is not suited for these systems.

According to technical evaluations done on field, in certain cases the adoption of Lane Departure Warning System (LDWS) may not bring any benefit (e.g. city buses or refuse collecting trucks being used at a relatively low speed).

The reference to vehicles in categories M1 or N1 should be deleted: Development and tuning for LDWS for M1 and N1 vehicles are completely different then for heavy vehicles and will result in different systems with different requirements.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/EΚ.

Τα μέτρα αυτά, που προορίζονται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, συμπληρώνοντάς τον, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο όπως προβλέπεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2 της οδηγίας 2007/46/EΚ. Η διαδικασία έγκρισης των μέτρων περιλαμβάνει εκτίμηση επιπτώσεων και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και είναι διαφανής.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη μέχρι τούδε εφαρμοζόμενη ρυθμιστική πρακτική, η ρύθμιση εντελώς νέων συστημάτων έπρεπε να υπαχθεί στη διαδικασία συναπόφασης. Εάν αυτό πρόκειται να εγκαταλειφθεί στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης, οι αρχές της καλής ρύθμισης καθιστούν απαραίτητη την ανάλυση επιπτώσεων, τη διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και τη διαφάνεια.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Από την 29η Οκτωβρίου 2012, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 9 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα και στα μέτρα εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

1. Μετά την παρέλευση τριετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 9 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Μετά την παρέλευση τετραετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5 έως 9 και στο παράρτημα Ι, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα και στα μέτρα εφαρμογής τους.

Αιτιολόγηση

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την 29η Οκτωβρίου 2014, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 4 και στο παράρτημα Ι μέρη Α και Β, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης για τα ελαστικά C3 και των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, για νέα οχήματα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία.

2. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με τους τομείς της ασφάλειας των οχημάτων και των ελαστικών, οι οποίοι καλύπτονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8, στο άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 5 και στο παράρτημα Ι μέρη Α, Β και Γ, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, για νέα οχήματα των κατηγοριών που προσδιορίζονται στα προαναφερόμενα άρθρα, που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν είναι πλέον έγκυρα για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, στην περίπτωση νέων ελαστικών που κατασκευάστηκαν μετά από αυτήν την ημερομηνία ή χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση σε λειτουργία.

Αιτιολόγηση

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με το θόρυβο κύλισης των ελαστικών και, για τα ελαστικά C3, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης, εξαιρουμένων των οριακών τιμών αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Από την 29η Οκτωβρίου 2016, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο, καθώς επίσης και τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2.

4. Επτά χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ σε κατασκευαστικά στοιχεία/χωριστές τεχνικές μονάδες για νέους τύπους ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2.

 

Οκτώ χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές αρνούνται, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών, τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΚ ή εθνικής έγκρισης τύπου για νέους τύπους οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο.

Αιτιολόγηση

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Από την 29η Οκτωβρίου 2018, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C1 και C2, στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

διαγράφεται

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5a. Από την 29η Οκτωβρίου 2020, οι εθνικές αρχές, για λόγους που σχετίζονται με την αντίσταση τριβής κύλισης των ελαστικών C1 ή C2στην περίπτωση νέων οχημάτων των κατηγοριών Μ, Ν και Ο που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, θεωρούν ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν ισχύουν για τους σκοπούς του άρθρου 26 της οδηγίας 2007/46/EΚ και απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση και τη θέση σε λειτουργία των εν λόγω οχημάτων και, σε περίπτωση νέων ελαστικών που προορίζονται για τα εν λόγω οχήματα, έχουν κατασκευαστεί μετά από αυτήν την ημερομηνία και που δεν συμμορφώνονται με τις οριακές τιμές αντίστασης τριβής κύλισης που αναφέρονται στο παράρτημα Ι μέρος Β πίνακας 2, απαγορεύουν την πώληση και τη θέση τους σε λειτουργία.

Αιτιολόγηση

1. Lead time & new [tyre and vehicle] type approval:

- As regards tyres that can legally be placed on the EU market, the proposed regulation sets out a highly complex array of obligations and an equally complex schedule for their implementation. While for some of these obligations the technical requirements are well established, for the others the formulation of requirements is still ongoing. The tyre industry can only develop or adapt solutions once the technical requirements are definitively defined. In very practical terms, therefore, for the tyre industry the lead time necessary for implementation of new technical standards after their adoption cannot be less than 36 months.

- Requesting the implementation for new type approvals for vehicles on the same date as that for tyres would effectively oblige the tyre industry to anticipate the process by at least one year, which in turn would reduce the lead time for implementation below the above-mentioned minimum of 36 months that the industry considers feasible for a first date of implementation. Therefore, a different date of application for new type approvals for tyres and vehicles must be fixed. We propose at least a 12 month period between them.

2. “Date of Manufacture” as reference point

The date of manufacture of tyres can be easily recognised by consumers, retailers and the national enforcement authorities because of the existing mandatory marking of the date of manufacture on all tyres placed on the EU market. That is, all tyres manufactured within the EU or imported within the EU must bear the date of manufacture engraved visibly on the sidewall as a legal requirement. The distribution chain and notably consumers will thus have an obvious reference point to determine if the tyre being considered for purchase is legally bound to meet the specified new technical requirements.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει οποιαδήποτε έγκριση τύπου ΕΕ χορηγείται σε οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και δεν εμποδίζει την παράταση αυτών των εγκρίσεων υπό τους όρους της οδηγίας με βάση την οποία χορηγήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Οι οδηγίες θα πρέπει να καταργηθούν για τους νέους τύπους οχημάτων, τα νέα κατασκευαστικά στοιχεία και τις τεχνικές μονάδες και όχι για τα υπάρχοντα οχήματα. Αλλιώς, κάθε υπάρχον όχημα θα υποβάλλεται σε πλήρη νέα διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού από τους κατασκευαστές και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές. Tα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

διαγράφεται

2. Οι τύποι παραβάσεων που υπόκεινται σε κυρώσεις περιλαμβάνουν:

 

α) την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης ή των διαδικασιών που οδηγούν σε ανάκληση·

 

β) την παραποίηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών με σκοπό την έγκριση τύπου·

 

γ) την απόκρυψη στοιχείων ή τεχνικών προδιαγραφών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάκληση ή την απόσυρση της έγκρισης τύπου.

 

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης των περιπτώσεων στις οποίες μία έγκριση τύπου δεν είναι ή έχει πάψει να είναι έγκυρη καλύπτεται πλήρως στην οδηγία 2007/46/ΕΚ.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Ρήτρα αναθεώρησης

 

Έως την 29η Οκτωβρίου 2010 η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση συνοδευόμενη από αξιολόγηση των επιπτώσεων και, εφόσον είναι αναγκαίο, προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για περαιτέρω αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού ή άλλων σχετικών κοινοτικών πράξεων, όσον αφορά τα εξής:

 

α) την υποχρεωτική εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών στα οχήματα των κατηγοριών Ν και Ο·

 

β) την έγκριση τύπου των αναγομωμένων ελαστικών, σύμφωνα με τις οριακές τιμές για την πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος, την αντίσταση τριβής κύλισης και τον θόρυβο κύλισης που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Installation of TPMS for commercial vehicles is technically feasible and appropriate with regard to road safety, fuel efficiency and CO2 emissions. Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. This proportion may increase with scarcity of raw materials and high oil prices reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same type approval standards to retreaded models to ensure continued effectiveness.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Β – πίνακας 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Πίνακας 2

Κατηγορία ελαστικών

Μέγιστη τιμή (kg/τόνος)

2η φάση

C1

10.5

C2

9

C3

6.5

Τροπολογία

Πίνακας 2

Κατηγορία ελαστικών

Μέγιστη τιμή (kg/τόνος)

2η φάση

C1

10.5

C2

9

C3

8 (δεν υπάρχει φάση 2)

 

Για τα ελαστικά που ταξινομούνται ως "ελαστικά χιονιού" C1,C2,C3 (όπως ορίζονται στο άρθρο 3), οι οριακές τιμές αυξάνονται κατά 1kg/t.

Αιτιολόγηση

1. stage 2-rolling resistance requirements for C3 are technically very difficult to reach. At present C3-snow tyres with RRC below 6.5kg/t would be less than 20% of the tyre population, and C3-summer tyres would only be around 50%. Even with an extra allowance of +1kg/t, 45.3% of all snow tyres are above 7.5 kg/t and would be excluded.

2. limit values increased by 1kg/t for “snow tyres”:

For Passenger cars and Light Trucks, a summer tyre has mainly longitudinal grooves. Snow tyres generally have a deeper non-skid than summer tyres. This generates higher level of rolling resistance. In addition, a snow tyre has longitudinal and lateral grooves (lateral grooves for better traction). These lateral grooves give, compared to just longitudinal grooves of summer tyres, a further geometrical softening of the tread pattern. These results in more radial tread deformation of a snow tread pattern compared to a standard tread pattern. The increased tread compound deformation amplitudes result in increased (=worse) rolling resistance for snow tyres.

For Truck tyres high inflation pressures and high axial loads are applied.

This results in high radial pressure and high deformations for the tread rubber within the footprint. These tread rubber deformations are significantly contributing to the tyre rolling resistance (more deformation = more (worse) rolling resistance).

The more flexible a tread pattern is, the higher the tread rubber deformations are. More grooves usually increase the flexibility of a tread pattern

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Γ – σημείο 1.1 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

κλάση ελαστικών

Ονομαστικό πλάτος διατομής (mm)

Οριακές τιμές σε dB(A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Τροπολογία

κλάση ελαστικών

Ονομαστικό πλάτος διατομής (mm)

Οριακές τιμές σε dB(A)

C1A

≤ 185

72

C1B

> 185 ≤ 215

73

C1C

> 215 ≤ 245

74

C1D

> 245 ≤ 275

75

C1E

> 275

76

 

 

Στα ελαστικά που ταξινομούνται ως "ελαστικά χιονιού" και ελαστικά “Extra Load” (όπως ορίζονται στο άρθρο 3) παρέχεται +1dB(A). Στα ελαστικά που ταξινομούνται ως ελαστικά "ειδικής χρήσης" (όπως ορίζονται στο άρθρο 3) παρέχονται +2dB(A)

Αιτιολόγηση

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα Ι – μέρος Γ – σημείο 1.2 – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

κλάση ελαστικών

Ονομαστικό πλάτος διατομής (mm)

Οριακές τιμές σε dB(A)

C2

σύνηθες

72

ελαστικά έλξης

73

C3

σύνηθες

73

ελαστικά έλξης

75

Τροπολογία

κλάση ελαστικών

Ονομαστικό πλάτος διατομής (mm)

Οριακές τιμές σε dB(A)

C2

σύνηθες

73

ελαστικά έλξης

75

 

ειδική χρήση

76

C3

σύνηθες

74

ελαστικά έλξης

76

 

ειδική χρήση

77

Αιτιολόγηση

1. Limit values

The limits proposed by the Commission are too low and may lead to an unjustifiable reduction in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

In the C1 category, approximately 50% of all existing tyre families would have to be redesigned. A recent Swedish study shows that only half of the 22 tyres measured would pass the proposed limits (if they were measured on an "average" test track).

The largest reduction in the proposed limits for C1 tyres is 5 dB(A) which is the same as removing almost 3 tyres from a vehicle. Such large reductions in noise will inevitably lead to trade-offs in other performance characteristics such as wet grip, aquaplaning, wear and handling.

For C3 tyres, the biggest problem involves traction tyres, where a reduction of 3 dB(A) in comparison with the current limits would be difficult to accomplish without degrading the adherence properties of drive axle tyres. In effect, drive axle tyres (traction tyres) must have aggressive tread patterns to allow them to move heavy goods vehicles forward in slippery conditions. If the traction properties are degraded, more trucks will have difficulties when even a small amount of snow falls, effectively blocking roads for all traffic.

A very recent study done by TÜV Automotive shows a significant correlation between C3 tyre noise and snow adherence. The quieter tyres are worse in snow traction. In addition, of the 5 traction tyres tested, only one would pass the proposed EC limits, but with no margin for error. The 2 tyres that perform best in snow are 2 and 3 dB(A) higher than the proposed noise limit.

All of these factors point to the need for the noise limits for C2 and C3 tyres to be revised upwards by 1 to 2 dB(A).

2. Snow tyres

Snow tyres (tyres with a marking M+S) are typically made with more aggressive tread patterns, which tend to make them more noisy. But this pattern layout is required to give the grip in mud and snow conditions. An extra allowance of 1 dB(A) for tyres marked M+S is therefore required in the C1 category.

3. Extra Load tyres

Extra Load or Reinforced tyres carry more weight than their standard load counterparts.

By carrying extra load, they make more noise. This attribute has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account. Therefore it is justified to continue to allow these tyres to have 1 dB(A) more than standard load tyres.

4. Special use tyres

Special use tyres are designed for use in off-road and on-road applications. They are used in the construction industry, in certain mining and logging activities, and for general off-road areas. Because they must have aggressive tread patterns which allow them to adhere in snow, mud and sand, they make more noise. This feature has long been recognized, and the current Directive on tyre noise (Directive 2001/43/EC) takes this into account and offers a 2 dB(A) allowance for these tyres compared to the standard tyres in all three categories (C1, C2 and C3). Continuing the current situation in the new Regulation is therefore justified.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο α – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα IV – μέρος Ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο β – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα IV - Προσάρτημα - Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 37, 44, 45 και 50 έως 54 του πίνακα διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα IV - Προσάρτημα - Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο α – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα XI – Προσάρτημα 1 – Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 38, 44, 45 και 47 έως 54 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο β – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα XI – Προσάρτημα 2 – Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 38, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα XI – Προσάρτημα 3 – Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 37, 44, 45 και 50 έως 54 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα XI – Προσάρτημα 4 – Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 13 έως 36, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ – περίπτωση i

Οδηγία 2007/46/ΕΚ

Παράρτημα XI – Προσάρτημα 5 – Πίνακας

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) τα σημεία 3 έως 10, 12 έως 36, 42 έως 45 και 47 έως 57 διαγράφονται·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αντικατάσταση αυτών των οδηγιών μέσω άμεσης αναφοράς στους κανονισμούς ΟΕΕ/ΟΗΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

IMCO

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

5.6.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jorgo Chatzimarkakis

2.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.9.2008

16.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

4.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Amalia Sartori, Andres Tarand, Patrizia Toia, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto, Атанас Папаризов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Daniel Caspary, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Christian Ehler, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Robert Goebbels, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gunnar Hökmark, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Lambert van Nistelrooij, Владимир Уручев

(1)

Οδηγίες 70/221/ΕΟΚ, 70/222/ΕΟΚ, 70/311/ΕΟΚ, 70/387/ΕΟΚ, 70/388/ΕΟΚ, 71/320/ΕΟΚ, 72/245/ΕΟΚ, 74/60/ΕΟΚ, 74/61/ΕΟΚ, 74/297/ΕΟΚ, 74/408/ΕΟΚ, 74/483/ΕΟΚ, 75/443/ΕΟΚ, 76/114/ΕΟΚ, 76/115/ΕΟΚ, 76/756/ΕΟΚ, 76/757/ΕΟΚ, 76/758/ΕΟΚ, 76/759/ΕΟΚ, 76/760/ΕΟΚ, 76/761/ΕΟΚ, 76/762/ΕΟΚ, 77/389/ΕΟΚ, 77/538/ΕΟΚ, 77/539/ΕΟΚ, 77/540/ΕΟΚ, 77/541/ΕΟΚ, 77/649/ΕΟΚ, 78/316/ΕΟΚ, 78/317/ΕΟΚ, 78/318/ΕΟΚ, 78/549/ΕΟΚ, 78/932/ΕΟΚ, 89/297/ΕΟΚ, 91/226/ΕΟΚ, 92/21/ΕΟΚ, 92/22/ΕΟΚ, 92/24/ΕΟΚ, 92/114/ΕΟΚ, 94/20/ΕΚ, 95/28/ΕΚ, 96/27/ΕΚ, 96/79/ΕΚ, 97/27/ΕΚ, 98/91/ΕΚ, 2000/40/ΕΚ, 2001/56/ΕΚ, 2001/85/ΕΚ, 2003/97/ΕΚ, 92/23/ΕΟΚ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαιτήσεις όσον αφορά την έγκριση τύπου για τη γενική ασφάλεια των μηχανοκίνητων οχημάτων

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 – 2008/0100(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.5.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

5.6.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

5.6.2008

ITRE

5.6.2008

TRAN

5.6.2008

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

25.6.2008

TRAN

24.6.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Andreas Schwab

3.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.6.2008

14.7.2008

10.11.2008

1.12.2008

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Anna Hedh, Edit Herczog, Alexander Graf Lambsdorff, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Brie, Wolfgang Bulfon, Jan Cremers, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Gisela Kallenbach, Othmar Karas, Diana Wallis, Anja Weisgerber, Stefano Zappalà, Εμμανουήλ Αγγελάκας

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maddalena Calia, Dragoş Florin David, Anna Ibrisagic

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2008

Τελευταία ενημέρωση: 23 Δεκεμβρίου 2008Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου