Menetlus : 2008/0224(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0483/2008

Esitatud tekstid :

A6-0483/2008

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/12/2008 - 3.23
CRE 16/12/2008 - 3.23
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0606

RAPORT     *
PDF 267kWORD 380k
8. detsember 2008
PE 415.320v04-00 A6-0483/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi

(KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Õiguskomisjon

Raportöör: Giuseppe Gargani

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  eelarvekomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi

(KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2008)0786);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 283, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0449/2008);

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklit 21(1);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A6-0483/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  on seisukohal, et õigusakti ettepanekus ära toodud rahasummad vastavad mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (halduskulud) ülemmäärale;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

5.  palub alustada 4. märtsi 1975. aasta ühisdeklaratsioonis sätestatud lepitusmenetlust, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Teine a volitus (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärust1, eelkõige selle artiklit 21,

 

________________

 

1 Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsus nr 2005/684/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (ELT L 262, 7.10.2005, lk 1).

Selgitus

Viite lisamine parlamendiliikmete põhimääruse kui ettepaneku kõige tähtsama õigusliku aluse kohta on ülioluline.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Selliseid kaastöötajaid (edaspidi „parlamendiliikme assistendid”) on piiratud hulk ning nad abistavad üht või mitut parlamendiliiget Euroopa Parlamendi tööruumides Strasbourgis, Brüsselis ja Luksemburgis. Muud kaastöötajad töötavad parlamendiliikmete heaks riigis, kust parlamendiliikmed on valitud.

(2) Selliseid kaastöötajaid (edaspidi: „parlamendiliikme akrediteeritud assistendid”) on piiratud hulk ning nad abistavad üht või mitut parlamendiliiget Euroopa Parlamendi tööruumides Strasbourgis, Brüsselis ja Luksemburgis. Assistente, kellele kohaldatakse käesolevat määrust, tuleb eristada teist tüüpi Euroopa Parlamendi liikmete assistentidest, nimelt kohalikest assistentidest, kelle parlamendiliikmed on tööle võtnud liikmesriigis, kust nad on pärit, ning kellele kohaldatakse Euroopa Parlamendi juhatuse poolt 17. juulil 2008. aastal vastuvõetud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete asjakohaseid sätteid1.

 

_____________

 

1 ELT C ……...

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Erinevalt eespool osutatud kaastöötajatest ei ela parlamendiliikmete assistendid reeglina oma koduriigis. Nad töötavad Euroopa Parlamendi tööruumides euroopalikus, mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas ning täidavad ülesandeid, mis on otseselt seotud Euroopa Parlamendi tööga.

(3) Parlamendiliikmete akrediteeritud assistendid ei ela reeglina oma koduriigis. Nad töötavad Euroopa Parlamendi tööruumides euroopalikus, mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas ning täidavad ülesandeid, mis on otseselt seotud Euroopa Parlamendi liikme või liikmete tööga nende tööülesannete täitmisel Euroopa Parlamendi liikme(te)na.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Lisaks on seda kinnitanud Euroopa Ühenduste esimese astme kohus, mis tunnistas, et parlamendiliikme assistente võib teatud mõttes pidada Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste tähenduses Euroopa Parlamendi teenistuses olevaks.

välja jäetud

Selgitus

See põhjendus on eksitav. See on võetud esimese astme kohtu otsusest, milles käsitleti konkreetset olukorda, ning on kontekstist väljas.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Nimetatud põhjustel ja selleks, et tagada ühiste eeskirjade kaudu läbipaistvus ja õiguskindlus, tuleks assistendid võtta tööle Euroopa Parlamendiga sõlmitava otselepingu alusel, välja arvatud kaastöötajad, kes töötavad parlamendiliikmete heaks selles liikmesriigis, kust nad valiti.

(5) Nimetatud põhjustel ja selleks, et tagada ühiste eeskirjade kaudu läbipaistvus ja õiguskindlus, tuleks parlamendiliikme akrediteeritud assistendid võtta tööle Euroopa Parlamendiga sõlmitava otselepingu alusel, välja arvatud assistendid, kes töötavad parlamendiliikmete heaks selles liikmesriigis, kust nad valiti. Erinevalt sellest võetakse kohalikud assistendid Euroopa Parlamendi liikmete poolt tööle vastavalt eespool nimetatud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetele lepingute alusel, mis sõlmitakse selles liikmesriigis kohaldatava õiguse kohaselt, kust parlamendiliikmed on valitud.

Selgitus

Muudatuse eesmärk on tagada käesoleva määruse kooskõla Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetega.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Seega tuleks assistentide suhtes kohaldada Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi viisil, mille puhul võetakse arvesse nende eriolukorda.

(6) Seega tuleks parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide suhtes kohaldada Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi viisil, mille puhul võetakse arvesse nende eriolukorda, nendele määratud eriülesandeid ja konkreetset tööd ja kohustusi, mida nad peavad täitma seoses parlamendiliikme või –liikmetega, kelle juurde nad on tööle võetud.

Selgitus

On ülioluline selgitada, et parlamendiliikmete akrediteeritud assistendid täidavad oma ülesandeid parlamendiliikme või –liikmete heaks, kelle juures nad töötavad ja kelle suhtes neil on eriülesanded ja –kohustused. Nad on võrreldes teiste teenistujate teenistustingimustega sui generis olukorras.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Käesoleva teenistujate erikategooria lisamine ei piira personalieeskirjade artiklit 29, mille kohaselt on sisekonkursid avatud vaid ametnikele ja ajutistele teenistujatele.

(7) Käesoleva teenistujate erikategooria lisamine ei piira personalieeskirjade artiklit 29, mille kohaselt on sisekonkursid avatud üksnes ametnikele ja ajutistele töötajatele. Seetõttu ei tohi mitte ühtegi käesoleva määruse sätet tõlgendada nii, nagu annaks see parlamendiliikme akrediteeritud assistentidele eelistatud või otsese juurdepääsu Euroopa ühenduste ametnike või muude teenistujate kategooriate ametikohtadele või nende kohtade täitmise sisekonkurssidele.

Selgitus

Parlamendiliikmete akrediteeritud assistentidel ei tohi olla eelistatud juurdepääsu kõnealustele ametikohtadele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7 a) Nagu lepinguliste töötajate puhul, ei kohaldata personalieeskirjade artikleid 27–34 ka parlamendiliikmete akrediteeritud assistentidele.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Parlamendiliikme assistendid kujutavad endast seega Euroopa Parlamendi teenistujate erilist kategooriat, eelkõige seoses asjaoluga, et nad abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid kui demokraatlikult valitud esindajaid, kellele on antud mandaat, nende ametikohustuste täitmisel.

(8) Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid kujutavad endast seega Euroopa Parlamendi muude teenistujate erilist kategooriat, eelkõige seoses asjaoluga, et nad, tegutsedes Euroopa Parlamendi liikme või liikmete juhtimisel ja volitusel ning vastastikuse usalduse alusel, abistavad neid otseselt kui Euroopa Parlamendi liiget või liikmeid tööülesannete täitmisel.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Nende sätete täitmise täpsem kord kehtestatakse Euroopa Parlamendi sisemise otsusega (rakendusmeetmetega) finantsmääruse II jaotises esitatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte alusel1.

 

1 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).

Selgitus

Oluline on luua parlamendis endas selge ja läbipaistev raamistik selle määruse hilisemaks rakendamiseks.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Seetõttu on vaja muude teenistujate teenistustingimusi teatud ulatuses muuta, et lisada uus teenistujate kategooria.

(9) Seetõttu on vaja muude teenistujate teenistustingimusi muuta, et lisada see uus muude teenistujate kategooria, võttes ühelt poolt arvesse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide töö, ülesannete ja kohustuste erilist iseloomu, mis võimaldab neil parlamendiliikmete juhtimisel ja volitusel neid otseselt abistada, kui parlamendiliikmed täidavad oma tööülesandeid Euroopa Parlamendi liikmetena, ning teiselt poolt parlamendiliikme akrediteeritud assistentide ja parlamendi juhtkonna vahel olevat erilist suhet. Kui selliste assistentide suhtes on vaja kohaldada muude teenistujate teenistustingimusi, siis tuleb isegi analoogia korral neid tegureid arvesse võtta.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Arvestades assistentide töökohustuste laadi, tuleks ette näha vaid üks assistentide kategooria, mis jaguneb erinevate palgaastmete vahel, mis kinnitatakse Euroopa Parlamendi sisese otsusega kehtestatavate kriteeriumide kohaselt.

(10) Arvestades parlamendiliikme akrediteeritud assistentide töökohustuste laadi, tuleks ette näha vaid üks parlamendiliikme akrediteeritud assistentide kategooria, mis jaguneb erinevate palgaastmete vahel, ning kus palgaastmed määratakse sellistele assistentidele asjassepuutuva(te) parlamendiliikme(te) soovitusel, võttes arvesse Euroopa Parlamendi sisemise otsusega vastuvõetud konkreetseid rakendusmeetmeid.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Vajalikud iga-aastased summad määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus.

Selgitus

Eelarvepädevate institutsioonide eelisõigus.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Parlamendiliikme assistentide lepingud, mis sõlmitakse parlamendiliikme assistentide ja Euroopa Parlamendi vahel, peaksid põhinema parlamendiliikme assistendi ja tema poolt abistatava(te) parlamendiliikme(te) vastastikusel usaldusel.

(11) Parlamendiliikme akrediteeritud assistentide lepingud, mis sõlmitakse parlamendiliikme assistentide ja Euroopa Parlamendi vahel, põhinevad parlamendiliikme akrediteeritud assistendi ja tema poolt abistatava(te) parlamendiliikme(te) vastastikusel usaldusel. Selliste lepingute kestus peaks olema otseselt seotud asjassepuutuva(te) parlamendiliikme(te) mandaadi kestusega.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11 a) Parlamendiliikme assistendid on seadusjärgselt esindatud väljaspool süsteemi, mida kohaldatakse ametnikele ja muudele töötajatele, kes ei ole parlamendiliikme akrediteeritud assistendid. Akrediteeritud assistentide ühendus(ed) peaks(id) Euroopa Parlamendi pädeva organiga suhtlemisel tegutsema nende õigusliku staatuse ja töötingimuste küsimustes läbirääkija(te)na.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Uue teenistujate kategooria lisamisel tuleks järgida eelarve neutraalsuse põhimõtet. Seoses sellega teeb Euroopa Parlament Euroopa Liidu üldeelarvesse kõik pensioniskeemi rahastamiseks vajalikud sissemaksed, välja arvatud personalieeskirjade artikli 83 lõikes 2 osutatud sissemaksed, mis arvatakse igakuiselt asjaomase isiku töötasust maha.

välja jäetud

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kolme aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist esitab Euroopa Parlament aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, et uurida võimalikku vajadust kohandada parlamendiliikmete assistente käsitlevaid eeskirju.

Euroopa Parlament esitab hiljemalt 31. detsembriks 2011 aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta, et uurida võimalikku vajadust kohandada parlamendiliikmete assistente käsitlevaid eeskirju.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 2

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

Artikkel 5 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevate teenistustingimuste kohaselt mõistetakse "parlamendiliikme assistentide" all teenistujaid, kelle on valinud üks või mitu parlamendiliiget ja kes sõlmivad Euroopa Parlamendiga otselepingu, mille alusel nad abistavad üht või mitut Euroopa Parlamendi liiget, nagu on ette nähtud artikli 125 lõikes 1.

Käesolevate teenistustingimuste kohaselt mõistetakse „parlamendiliikme akrediteeritud assistentide” all teenistujaid, kelle on valinud üks või mitu Euroopa Parlamendi liikmena oma tööülesandeid täitvat parlamendiliiget, et nad abistaksid neid liikmeid nende juhtimisel ja volitusel ja vastastikuse usalduse alusel Euroopa Parlamendi personalieeskirjade artikli 21 tähenduses otseselt ühes kolmest Euroopa Parlamendi töökoha tööruumidest.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

Pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VII jaotis

VII jaotis

Parlamendiliikme assistendid

Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

1. peatükk – artikkel 125 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. "Parlamendiliikme assistent" on teenistuja, kelle Euroopa Parlament on tööle võtnud ühe või mitme ametikohuseid täitva parlamendiliikme abistamiseks ühes kolmest Euroopa Parlamendi töökoha tööruumidest. Parlamendiliikme assistent täidab ülesandeid, mis on otseselt seotud Euroopa Parlamendi tööga.

välja jäetud

Parlamendiliikme assistent täidab tööülesandeid kas osalise või täistööajaga, kusjuures teda ei määrata täitma ametikohta, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi eelarve asjaomasele jaole lisatud ametikohtade loetelus.

 

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 1 – artikkel 125 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võtab parlamendiliikme assistentide tegevuse reguleerimiseks vastu institutsioonisisese otsuse.

3. Euroopa Parlament võtab käesoleva peatüki kohaldamiseks institutsioonisisese otsusega vastu rakendusmeetmed.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

1. peatükk – artikkel 125 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Parlamendiliikme assistendile makstakse töötasu Euroopa Parlamendi eelarve asjaomases jaos kirjendatud assigneeringutest.

2. Parlamendiliikme akrediteeritud assistenti ei määrata ametikohale, mis sisaldub Euroopa Parlamendiga seotud eelarvejaole lisatud ametikohtade loetelus. Nende töötasu rahastatakse asjaomasest eelarverubriigist ja makstakse Euroopa Parlamendi eelarve asjaomasesse jakku kirjendatud assigneeringutest.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

1. peatükk – artikkel 126 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Parlamendiliikme assistentide kohad liigitatakse vastavalt erinevatele palgaastmetele.

1. Parlamendiliikme akrediteeritud assistendile määratakse palgaaste kooskõlas selle parlamendiliikme või nende parlamendiliikmete soovitusega, keda assistent parlamenditöös toetab. Et parlamendiliikme akrediteeritud assistenti saaks määrata palgaastmele vahemikus 14–18, nõutakse temalt vähemalt sellise õppeprogrammi läbimist, mille järgselt omistatakse ülikoolikraad, ja/või samaväärse ametialase kogemuse omamist.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

1. peatükk – artikkel 126 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1e sotsiaalmeetmete ja töötingimuste kohta.

2. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1e sotsiaalmeetmete ja töötingimuste kohta, tingimusel et need meetmed vastavad parlamendiliikme akrediteeritud assistentide tööülesannete ja kohustuste erilisele iseloomule.

 

Erandina artiklist 7 sätestatakse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide sõltumatu esindatuse kord artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetega.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 2 – artikkel 127

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 11–26. Asjaomased rakendussätted võetakse vastu Euroopa Parlamendi sisese otsusega, võttes arvesse parlamendiliikme ja assistendi vahelise töösuhte erilist iseloomu.

Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 11–26, võttes rangelt arvesse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide tööülesannete ja kohustuste erilist iseloomu ning vastastikust usaldust, mis peab iseloomustama nende ja nende poolt abistatava(te) Euroopa Parlamendi liikme(te) vahelist töösuhet. Artikli 125 lõike 3 kohaselt vastu võetud selle valdkonnaga seotud rakendusmeetmetes võetakse arvesse parlamendiliikmete ja nende akrediteeritud assistentide vahelise töösuhte erilist iseloomu.

Selgitus

Personalieeskirjade artiklite 11–26a iseloom on selline, et neid saab kohaldada isegi analoogia alusel parlamendiliikme akrediteeritud assistentidele ainult siis, kui võetakse rangelt arvesse nende tööülesannete ja kohustuste erilist iseloomu ning nende ja nende poolt abistatava(te) parlamendiliikme(te) vahelises töösuhtes valitsevat vastastikust usaldust.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

3. peatükk – artikkel 128 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1d.

1. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artiklit 1d, võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikme ja tema akrediteeritud assistendi või assistentide vahelist vastastikusel usaldusel põhinevat suhet, kusjuures Euroopa Parlamendi liige võib parlamendiliikme akrediteeritud assistendi valikul lähtuda poliitilisest lähedusest.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 3 – artikkel 128 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Parlamendiliikme assistendi valib Euroopa Parlamendi liige (liikmed), keda assistent abistama asub. Ilma et see piiraks võimalust kohaldada lisakriteeriume artikli 125 lõike 2 alusel, võib assistendi tööle võtta tingimusel, et:

2. Parlamendiliikme akrediteeritud assistendi valib Euroopa Parlamendi liige (liikmed), keda assistent abistama asub. Ilma et see piiraks võimalust kohaldada lisanõudeid, mida võidakse sätestada artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes, võib assistendi tööle võtta tingimusel, et:

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 3 – artikkel 128 – lõige 2 – punkt e

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e) ta esitab tõendi ühe ühenduse keele põhjaliku tundmise ja teise ühenduse keele rahuldava tundmise kohta oma töökohustuste täitmiseks vajalikul tasemel, ning

e) ta tunneb põhjalikult üht ühenduse keelt ja rahuldavalt teist ühenduse keelt, ning

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 3 – artikkel 129

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Parlamendiliikme assistendile määratakse katseaeg kestusega kolm kuud.

välja jäetud

2. Kui parlamendiliikme assistent ei ole saanud katseaja jooksul haiguse või õnnetuse tõttu kuu aega või kauem oma töökohustusi täita, võib artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus parlamendiliikme taotlusel tema katseaega vastava ajavahemiku võrra pikendada.

 

3. Kui parlamendiliikme assistendi omadused ei osutu ametikohale vastavaks, koostab asjakohane Euroopa Parlamendi liige hiljemalt üks kuu enne katseaja lõppu aruande assistendi suutlikkuse kohta täita oma töökohustusi, samuti tema teenistuses käitumise ja võimekuse kohta. Artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus edastab aruande asjaomasele isikule, kellel on õigus esitada kaheksa päeva jooksul kirjalikult oma märkused. Vajaduse korral lõpetab artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus parlamendiliikme assistendiga teenistussuhte, tingimusel et aruanne edastati assistendile enne katseaja lõppu.

 

4. Katseaja jooksul teenistusest vabastatud assistendil on õigus saada hüvitist ühe kolmandiku põhipalga ulatuses katseaja iga täitunud kuu eest.

 

Selgitus

See säte kordab tarbetult töösuhte lõpetamist käsitlevaid sätteid. See ei ole vajalik.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 3 – artikkel 130 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Enne töölevõtmist läbib parlamendiliikme assistent Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistuse poolt läbiviidava tervisekontrolli, tagamaks et assistent vastab artikli 128 lõike 2 punkti d nõuetele.

1. Parlamendiliikme akrediteeritud assistent läbib Euroopa Parlamendi meditsiiniteenistuse poolt läbiviidava tervisekontrolli, tagamaks et assistent vastab artikli 128 lõike 2 punkti d nõuetele.

Selgitus

Praegusel kujul võib käesolev säte tekitada liigseid viivitusi parlamendiliikme akrediteeritud assistendi töölevõtmise kohta tehtud otsuse ja tegeliku tööleasumise vahel.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

3. peatükk – artikkel 131 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Parlamendiliikme assistendi leping sõlmitakse tähtajaliselt. Ilma et see piiraks artikli 140 kohaldamist, lõpeb leping hiljemalt selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud.

1. Parlamendiliikme akrediteeritud assistendi leping sõlmitakse tähtajaliselt ja selles märgitakse assistendile määratud palgaaste. Tähtajalist lepingut ei pikendata rohkem kui kaks korda parlamendikoosseisu ametiaja jooksul. Kui lepingus endas ei ole sätestatud teisiti, lõpeb leping selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud. Ilma et see piiraks artikli 140 kohaldamist, lõpeb leping hiljemalt selle parlamendikoosseisu ametiaja lõpul, mille ametiaja käigus see on sõlmitud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

3. peatükk – artikkel 131 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Euroopa Parlament võtab vastu institutsioonisisese otsuse, mille alusel määratakse kindlaks kriteeriumid töölevõtmisel kohaldatavate erinevate palgaastmete kohta.

2. Palgaastme määramise parameetrid sätestatakse artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

4. peatükk – artikkel 132 – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1. Parlamendiliikme akrediteeritud assistendid võetakse tööle kas osalise või täistööajaga.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

4. peatükk – artikkel 132 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Erandjuhtudel või töökoormuse erakorralise tõusu korral võib assistendilt nõuda ületunnitöö tegemist.

2. Erandjuhtudel või töökoormuse erakorralise tõusu korral võib assistendilt nõuda ületunnitöö tegemist. Selle kohta võib sätestada eeskirjad artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

4. peatükk – artikkel 132 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 42a, 42b, 55a ja 57–61, mis käsitlevad puhkust, tööaega ja puhkepäevi, ning kehtivate teenistustingimuste artikli 16 teist kuni neljandat lõiku ja artiklit 18. Eripuhkuse ning lapsehooldus- ja perepuhkuse kestus ei ületa lepingu tähtaega.

4. Analoogia põhjal kohaldatakse personalieeskirjade artikleid 42a, 42b, 55a ja 57–61, mis käsitlevad puhkust, tööaega ja puhkepäevi, ning kehtivate teenistustingimuste artikli 16 teist kuni neljandat lõiku ja artiklit 18, võttes arvesse parlamendiliikme akrediteeritud assistentide tööülesannete ja kohustuste erilist iseloomu. Eripuhkuse ning lapsehooldus- ja perepuhkuse kestus ei ületa lepingu tähtaega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 5 – artikkel 133

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artiklites 134 ja 135 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse analoogia põhjal teenistustingimuste artikleid 19, artikli 20 lõikeid 1–3 ja artiklit 21 ning personalieeskirjade VII lisa artiklit 16, mis käsitlevad töötasu ja kulude hüvitamist. Lähetuskulude hüvitamise kord määratakse kindlaks artikli 125 lõikes 2 osutatud sätetega.

Kui artiklites 134 ja 135 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse analoogia põhjal teenistustingimuste artikleid 19, artikli 20 lõikeid 1 kuni 3 ja artiklit 21 ning personalieeskirjade VII lisa artiklit 16, mis käsitlevad töötasu ja kulude hüvitamist. Lähetuskulude hüvitamise kord määratakse kindlaks artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

5. peatükk – artikkel 134 – tabel

 

Komisjoni ettepanek

 

 

 

 

 

 

 

 

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

7

Põhipalk täisajaga töötamisel

1 193,00

1 389,85

1 619,17

1 886,33

2 197,58

2 560,18

2 982,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palgaaste

8

9

10

11

12

13

14

Põhipalk täisajaga töötamisel

3 474,74

4 048,07

4 716,00

5 494,14

6 400,67

7 456,78

8 687,15

 

 

 

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

 

 

 

 

 

 

 

Palgaaste

1

2

3

4

5

6

Põhipalk täisajaga töötamisel

1.886,33

2.045,18

2.217,41

2.404,14

2.606,59

2.826,09

 

 

 

 

 

 

 

Palgaaste

7

8

9

10

11

12

Põhipalk täisajaga töötamisel

3.064,08

3.322,11

3.601,87

3.905,18

4.234,04

4.590,59

 

 

 

 

 

 

 

Palgaaste

13

14

15

16

17

18

Põhipalk täisajaga töötamisel

4.977,17

5.396,30

5.850,73

6.343,42

6.877,61

7.456,78

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

6. peatükk – artikkel 136

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artiklis 137 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse sotsiaalkindlustuse suhtes analoogia põhjal artikleid 95–115.

Kui artiklis 137 ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse sotsiaalkindlustuse suhtes analoogia põhjal artikleid 95–111 ja 113–115.

Selgitus

Muudatuse eesmärk on vähendada halduskoormust tänu sellele, et jäetakse välja viide artiklile 112. Lisaks tahetakse muudatusega luua assistentidele töötushüvitiste süsteem, mis tagab assistentidele kindlustuskatte, kui Euroopa Parlament nende lepingu lõpetab.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

6. peatükk – artikkel 136 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1 a. Artikli 96 lõiget 11 kohaldatakse lisatingimusel, et juhul, kui komisjon jõuab järeldusele, et sissemakse kohandamine on vajalik akrediteeritud assistentide töötuskindlustusskeemi lisamise tõttu, rahastatakse vajalikke makseid asjakohasest eelarverubriigist ja makstakse eelarve Euroopa Parlamenti puudutavasse jakku kirjendatud assigneeringute kogusummast.

Selgitus

Muudatus on vajalik eelarveneutraalsuse põhimõtte järgimiseks.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

6. peatükk – artikkel 137 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a. Artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetega võidakse sätestada eeskirjad lõigetes 1 ja 2 osutatud summade arvutamiseks.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

6. peatükk – artikkel 137 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Artiklit 112 kohaldatakse üksnes lepingute suhtes, mille kestus ei ületa üht aastat.

4. Artikli 112 kohaldamise kohta sätestatakse eeskirjad artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 8 – artikkel 139

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Analoogia põhjal kohaldatakse kaebuste kohta personalieeskirjade VII jaotist.

Analoogia põhjal kohaldatakse kaebuste kohta personalieeskirjade VII jaotist. Erisätted selle kohta sätestatakse artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

peatükk – artikkel 140 – lõige 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) lepingus sätestatud etteteatamise puhul, millega on parlamendiliikme assistendil ja Euroopa Parlamendil õigus lõpetada leping ennetähtaegselt. Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem kui üks kuu teenistusaasta kohta, olles minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg ei või alata sünnitus- või haiguspuhkuse ajal, kui selline puhkus ei ületa kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise tähtaeg sünnitus- või haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud piire;

(d) lepingus sätestatud etteteatamise puhul, millega on parlamendiliikme akrediteeritud assistendil ja Euroopa Parlamendil, kes tegutseb selle Euroopa Parlamendi liikme või nende liikmete nimel, kelle abistamiseks parlamendiliikme akrediteeritud assistent tööle võeti, õigus lõpetada leping ennetähtaegselt, võttes arvesse asjaolu, et parlamendiliikme ja tema akrediteeritud assistendi vaheline suhe põhineb usaldusel. Etteteatamise tähtaeg ei või olla lühem kui üks kuu teenistusaasta kohta, olles minimaalselt üks kuu ja maksimaalselt kolm kuud pikk. Etteteatamise tähtaeg ei või alata sünnitus- või haiguspuhkuse ajal, kui selline puhkus ei ületa kolme kuud. Lisaks peatub etteteatamise tähtaeg sünnitus- või haiguspuhkuse ajaks, võttes arvesse eespool nimetatud piire;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

9. peatükk – artikkel 140 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui leping lõpeb kooskõlas lõike 1 punktiga c või juhul, kui Euroopa Parlament lõpetab lepingu vastavalt lõike 1 punktile d, on parlamendiliikme assistendil perioodi jooksul, mis kestab alates töökohustuste täitmise lõpetamise kuupäevast kuni lepingu lõppemise kuupäevani, õigus hüvitisele, mille summa võrdub kolmandikuga tema põhipalgast, tingimusel et see ei ületa kolme kuu põhipalga summat.

2. Kui leping lõppeb kooskõlas lõike 1 punktiga c, on parlamendiliikme akrediteeritud assistendil perioodi jooksul, mis kestab alates töökohustuste täitmise lõpetamise kuupäevast kuni lepingu lõppemise kuupäevani, õigus hüvitisele, mille summa võrdub kolmandikuga tema põhipalgast, tingimusel et see ei ületa kolme kuu põhipalga summat.

Selgitus

Kuna on olemas etteteatamise tähtaeg ja assistentide õigus töötushüvitisele, puudub vajadus lisatasu järele.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus (EMÜ) nr 31, (Euratom) nr 11

9. peatükk – artikkel 140 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Ilma et see piiraks analoogia põhjal artiklite 48 ja 50 kohaldamist, võib parlamendiliikme assistendi töölepingu ette teatamata lõpetada, kui assistent on kavatsuslikult või hooletuse tõttu eiranud olulisel määral oma töökohustusi. Sellisel juhul teeb artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus pärast seda, kui asjaomasele isikule on antud võimalus ennast kaitsta, põhjendatud otsuse.

3. Ilma et see piiraks analoogia põhjal artiklite 48 ja 50 kohaldamist, võib parlamendiliikme akrediteeritud assistendi töölepingu ette teatamata lõpetada, kui assistent on kavatsuslikult või hooletuse tõttu eiranud olulisel määral oma töökohustusi. Sellisel juhul teeb artikli 6 esimeses lõigus osutatud ametiisik või asutus pärast seda, kui asjaomasele isikule on antud võimalus ennast kaitsta, põhjendatud otsuse.

 

Erisätted distsiplinaarmenetluse kohta sätestatakse artikli 125 lõikes 3 osutatud rakendusmeetmetes.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus – muutmisakt

Lisa – punkt 3

Määrus nr 31 (EMÜ), 11 (Euroopa Aatomienergiaühendus)

Peatükk 9 – artikkel 140 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a. Tööaastaid parlamendiliikme akrediteeritud assistendina ei loeta „teenistusaastateks“ personalieeskirjade artikli 29 lõigete 3 ja 4 tähenduses.

(1)

Euroopa Parlamendi 28. septembri 2005. aasta otsus nr 2005/684/EÜ, Euratom, millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimäärus (ELT L 262, 7.10.2005, lk 1).


SELETUSKIRI

Kõigepealt vaatame me käesoleva ettepaneku üldist tausta.

Ettepanek põhineb Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklil 21, milles sätestatakse, et:

„1. Parlamendiliikmetel on õigus isiklike kaastöötajate abile, kelle nad võivad vabalt valida.

2. Parlament kannab seoses nende töölevõtmisega tekkivad tegelikud kulud.

3. Parlament määrab kindlaks kõnealuse õiguse teostamise tingimused.“

Euroopa Parlamendi juhatus võttis 2008. aasta juulis Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse alusel vastu Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmed, mille I jaotise 5. peatükk käsitleb isiklike kaastöötajate abi. Rakenduseeskirjade artikkel 34 eristab:

· akrediteeritud assistente, kes täidavad oma ametikohustusi ühes parlamendi kolmest töökohast vastavalt spetsiaalsele õiguslikule korrale, mis võetakse vastu EÜ asutamislepingu artikli 283 (mis käsitleb Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ning ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi) alusel, ning kellega sõlmib lepingud ja neid lepinguid haldab otseselt Euroopa Parlament;

ja

· kohapealseid assistente, st füüsilisi isikuid, kes abistavad parlamendiliiget tema valimisriigis ja on sõlminud parlamendiliikmega töölepingu või teenuseosutamislepingu kooskõlas siseriiklike õigusaktidega.

Kohapealsete assistentide töölepinguid haldavad makseagendid, kelle ülesanne on tagada igale parlamendiliikmele eraldatud parlamendiliikme assisteerimise hüvise usaldusväärne haldamine, mille eest nad on vastutavad, lõpetades niimoodi senise korra põhjustatud ebamäärasuse ja mitmetähenduslikkuse, mida on kritiseeritud.

Vastupidiselt sellele kohaldatakse parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide suhtes personalieeskirjade alla kuuluvat spetsiaalset õiguslikku korda, täpsemalt ühenduse muude teenistujate teenistustingimusi. Ettepanek võtta vastu määrus, mille komisjon esitas pärast läbirääkimisi, mis toimusid Euroopa Parlamendi liikme Martine Roure’i juhitud juhatuse töögrupi tähelepanekute põhjal, on erandlik ja sellele vastavalt mitmeotstarbeline ning mitmes aspektis keeruline. Nende aspektidega on raportis arvestatud ja neid on õiguskomisjonis pikalt ning põhjalikult arutatud.

Eespool mainitud põhjustel püütakse kõigi õiguskomisjoni vastuvõetud muudatusettepanekutega tagada, et muude teenistujate ja akrediteeritud assistentide suhtes kohaldatavad õiguskorrad on omavahel kooskõlas ja et kaks eeskirjade kogumit ei ole omavahel seotud, sest parlamendiliikme ja tema assistendi vahel valitseva usaldusliku suhte eripära tuleb igakülgselt arvesse võtta ning seda ettepanekus pidevalt rõhutada.

Sellele vastavalt on ettepaneku põhjenduste 3 ja 5 muudatusettepanekute ainus eesmärk asetada suuremat rõhku kohalike assistentide ja oma tööülesandeid mitmekeelses ja mitmekultuurilises Euroopa keskkonnas täitvate akrediteeritud assistentide erinevusele. Teiste muudatusettepanekutega püütakse kooskõlastada ettepanekus assistentide kohta kasutatavaid mõisteid Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmetes kasutatavate mõistetega, täpsemalt kohalike assistentide ja parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide mõisteid.

Ettepanekuga soovitakse muuta teenistustingimusi, lisades nendesse uue töötajate kategooria, nimelt parlamendiliikmete akrediteeritud assistendid. See tähendab, et juhul kui selgesõnaliselt ei ole sätestatud teistmoodi, kohaldatakse parlamendiliikmete assistentide suhtes täielikult teenistustingimusi, nagu ka osa personalieeskirjadest.

Sellega seoses tuleks rõhutada, et nende kahe õigusakti eesmärk on tagada ühenduse haldusaparaadi jaoks töötavate ametnike ja muude teenistujate sõltumatus ja tõhusus. Need õigusaktid põhinevad võrdsuse, mittediskrimineerimise, töölevõtmise läbipaistvuse ja tegeliku väärtuse põhimõtetel, mis peavad tingimata käima käsikäes juurdepääsuga Euroopa avalikule teenistusele ja mida on raske sobitada parlamendiliikme assistendi usaldusel põhineva töö eripäraga.

Parlamendiliikme ja tema assistendi vahel valitsev suhe põhineb ja peab kindlasti põhinema usaldusel. See on rajatud poliitilisele ja ideoloogilisele mõistmisele ja mõningatel juhtumitel moraalsetele, usulistele või isiklikele veendumustele, võttes arvesse, et ELi töötajate töösuhe põhineb läbipaistvuse, objektiivse hindamise ja institutsioonilise lojaalsuse kriteeriumitel.

Mure tagada nende eeskirjade ühildatavus Euroopa institutsioonide (parlamendi) ja parlamendiliikmete poolt oma ametiajaks neid assisteerima valitud assistentide vahel sõlmitava uut tüüpi lepingu eriomadustega lõi aluse mitmeteks raportis mainitud muudatusettepanekuteks, täpsemalt: põhjenduste 3, 4, 6, 8 muudatusettepanekud ja eriti põhjenduse 9 muudatusettepanek (milles rõhutatakse, et selle kategooria lepingu inkorporeerimisel muude teenistujate teenistustingimustega tuleb arvestada assistendi ja parlamendiliikme vahel valitseva erilise suhtega; põhjenduse 11 ja artikli 5a muudatusettepanekud (millega määratletakse assistendi ja parlamendiliikme vaheline vastastikusel usaldusel põhinev suhe); ja artikli 126 lõike 2, artikli 27 ja artikli 128 lõike 1 muudatusettepanekud (mis tegelevad personalieeskirjade rakendamisega analoogia põhjal, võttes nõuetekohaselt arvesse asjaomase töösuhte eripära).

Vastastikuse usalduse loomise peamine eeldus, millest see suhe sõltub, on parlamendiliikmete õigus vabalt valida oma assistenti, nagu on otseselt sätestatud Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse artiklis 21. Käesolev määrus peab tagama valikuvabaduse, mis ei pea piirduma ainult töölevõtmisega, vaid mida tuleb kohaldada ka töötasu ja karjääri edenemise ning eriti assistentide töölepingute lõpetamise puhul. Põhjenduse 10 ja artikli 126 lõike 1 muudatusettepanekutega püütakse tagada parlamendiliikmete valikuvabadus. Artikli 140 lõike 1 punkti d muudatusettepanekuga püütakse tagada see vabadus lepingute lõpetamise puhul.

Et taas kaitsta parlamendiliikmete valikuvabadust, asendatakse põhjenduse 10 ja artikli 131 lõike 2 muudatusettepanekutes mõiste kriteeriumid (mis määratakse kindlaks sisemiste rakendusmeetmetega) assistentide töölevõtmiseks ja nende suhtes kohaldatavateks erinevateks palgaastmeteks mõistega parameetrid, mis on rohkem vastavuses valikuvabaduse tõttu saadud diskretsiooniõigusega. Sellega seoses usume me, et ettepaneku artiklit 128, mis hõlmab töölevõtmise tingimuste seas diplomi ja töökogemuse olemasolu, tuleks tõlgendada kui püüet tagada suurem läbipaistvus, mitte kehtestada tingimusi.

Samamoodi suurendatakse artikli 14 muudatusettepanekuga assistentide suhtes kohaldatavate palgaastmete arvu, et eelkõige suurendada parlamendiliikmete diskretsiooniõigust ja soodustada assistentide karjääri edenemist.

Kui me vaatasime läbi komisjoni ettepanekut, oli meie kohustuseks kaaluda, kas akrediteeritud assistentide suhtes kohaldatava õigusliku korra eripära ei või ohustada Euroopa avaliku teenistuse kui sellise läbipaistvust ja sõltumatust. Asjakohast tähelepanu tuleks pöörata mõjule, mida ametnikele ja muudele teenistujatele avaldab väga erilise grupi, kelle suhtes ei kohaldata samu sõltumatuse, institutsioonilise lojaalsuse, tegeliku väärtuse, tõhususe ja läbipaistvuse põhimõtteid, inkorporeerimine nende töötingimusi reguleerivate põhiliste õigusaktidega.

Mitu käesoleva raporti muudatusettepanekut püüavad tagada, et kaks eeskirjade kogumit ei ole omavahel seotud, nagu põhjenduse 7 muudatusettepanek (mis välistab parlamendiliikmete akrediteeritud assistentidele igasuguse eelistatud juurdepääsu Euroopa avalikule teenistusele või Euroopa Ühenduste muude teenistujate kategooriate ametikohtadele) ja artikli 140 lõike 3a muudatusettepanek, millega sätestatakse, et tööaastaid parlamendiliikme akrediteeritud assistendina ei loeta teenistusaastateks, mida kohaldatakse ajutiste töötajate suhtes.

Võttes arvesse töötajate teiste kategooriate suhtes kohaldatavaid distsiplinaarmenetlusi, tuleb sisemiste rakendusmeetmete osana vastu võtta erisätted, et kooskõlastada need menetlused uut tüüpi lepingu eriomadustega. Seda püütakse tagada artikli 140 lõike 3 muudatusettepanekuga.

Erilist tähelepanu nõuab assistentide esindatus ametiühingus. Põhjenduse 11 a ja artikli 126 lõike 2 muudatusettepanekutega tagatakse assistentidele esindatus väljaspool parlamendi personalikomiteed, kuid samaaegselt tagatakse ka asjakohased seosed nende vahel.

Mõningate muudatusettepanekute, nagu rakendusmeetmeid ja assistentide kohta kasutatavaid mõisteid käsitlevate muudatusettepanekute (mida on juba eespool juba käsitletud) ainus eesmärk on tugevdada ettepaneku õiguslikku järjepidevust.

Artikliga 129 ettenähtud katseaeg tuleks kaotada, sest see on väheoluline ja üleliigne. Raport assistendi sobivuse kohta oleks eelkõige põhjendamatu bürokraatlik takistus, eeldades, et selle asemel võiks kasutada töölepingu lõpetamist eelneva etteteatamise alusel, mis on sätestatud artikli 140 punktis d.

Komisjoni ettepanek võimaldab vastavalt õiguskomisjoni muudatustele rakendada parlamendiliikmete akrediteeritud assistentide suhtes õiguslikku korda ja tagab parlamendile ja tema liikmetele parimal võimalikul viisil suveräänsuse ja sõltumatuse. Lisaks võimaldab muudetud artiklis 2 osutatud aruanne, mille parlament peab esitama hiljemalt 31. detsembril 2011, üksikasjalikumalt hinnata sellise korra mõju ja võimaldab esitada ettepanekuid muudatusteks, mida peetakse vajalikuks.


eelarvekomisjonI ARVAMUS (11.11.2008)

õiguskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi

(KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

Arvamuse koostaja: Janusz Lewandowski

LÜHISELGITUS

Parlamendiliikmete assistente käsitlev uus eeskiri oli Euroopa Parlamendi 2009. aasta eelarvemenetluse põhiteema. Arutelud juhatuse, eelarvekomisjoni ja peasekretäri vahel algasid juba 2008. aasta veebruaris võimalike vajalike meetmete eelanalüüsiga.

Sellele järgnenud Euroopa Parlamendi resolutsioon 2009. aasta eelarvesuuniste kohta (märts 2008) ja kulude kalkulatsioon (st 2008. aasta mais esitatud parlamendi esialgne eelarveprojekt) sisaldasid selgeid avaldusi selle kohta, kui kiireloomuliseks nii poliitiliselt kui eelarve seisukohalt parlament selle küsimuse lahendamist peab.

Sügisel saavutati pärast juhatuse ja eelarvekomisjoni tugevdatud koostöö katseprojekti raames toimunud arutelusid ja kahe organi vahelist ametlikku eelarvealast lepituskohtumist ühtlasi kokkulepe (eelarveneutraalne) parlamendiliikmete assistentidega otseselt seotud kulude kohta.

Tehnilise külje pealt väljendasid eelarvepädevad institutsioonid tõrgeteta täitmise hõlbustamiseks nõusolekut eelarve liigendust veidi muuta, et Euroopa Parlamendi president võiks edaspidi teostada teatud tüüpi sisemisi ümberpaigutamisi, võttes rangelt arvesse assistentide arvu ja seda, et nende suhtes võidakse igal ajal kohaldada uut eeskirja.

Siinjuures tuleks ka märkida, et eelarveprojekt sisaldab uue kava haldusliku rakendusega seoses ka 15 uut administratiivset töökohta (neist 5 ainult reservis).

2009. aasta eelarve vastuvõtmisel esimesel lugemisel 2008. aasta oktoobris nõudsid eelarvekomisjon ja täiskogu veel kord kiire lahenduse leidmist.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ka õigusakti ettepanekus tuleks rõhutada usaldusväärse finantsjuhtimise ja eespool nimetatud eelarveneutraalsuse põhimõtteid. Ta arvab ka, et käesolev ettepanek peaks olema kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga aastateks 2007–2013.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval õiguskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Lõige 2 a (uus)

Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Muudatusettepanek

 

2 a. on seisukohal, et õigusakti ettepanekus toodud rahasummad vastavad mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (halduskulud) ülemmäärale;

Selgitus

Kodukorra kohaselt tuleks kontrollida õigusakti ettepanekute finantsilist vastavust.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a) Nende sätete täitmise täpsem kord kehtestatakse Euroopa Parlamendi sisemise otsusega (rakenduseeskirjad) finantsmääruse1 II jaotises esitatud usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte alusel.

 

1 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1).

Selgitus

Oluline on luua parlamendis endas selge ja läbipaistev raamistik selle määruse hilisemaks rakendamiseks.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Vajalikud iga-aastased summad määratakse kindlaks iga-aastase eelarvemenetluse käigus.

Selgitus

Eelarvepädevate institutsioonide eelisõigus.

MENETLUS  

Pealkiri

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi

Viited

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

Vastutav komisjon

JURI

Arvamuse esitaja(d)

  istungil teada andmise kuupäev

BUDG0.0.0000

Tõhustatud koostöö – istungil teada andmise kuupäev

0.0.0000

Arvamuse koostaja

  nimetamise kuupäev

Janusz Lewandowski

5.11.2008

Endine arvamuse koostaja

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.11.2008

 

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.11.2008

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

190

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, Nina Škottová, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Esther De Lange

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 

Märkused

(andmed on kättesaadavad ainult ühes keeles)

...


MENETLUS

Pealkiri

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused

Viited

KOM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

19.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

20.11.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

20.11.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Giuseppe Gargani

3.11.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

17.11.2008

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.12.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

25

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Giulietto Chiesa, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Costas Botopoulos, Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, József Szájer, Ieke van den Burg, Renate Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Martine Roure, Andreas Schwab, Sahra Wagenknecht

Viimane päevakajastamine: 10. detsember 2008Õigusalane teave