Förfarande : 2008/0035(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0484/2008

Ingivna texter :

A6-0484/2008

Debatter :

PV 23/03/2009 - 15
CRE 23/03/2009 - 15

Omröstningar :

PV 24/03/2009 - 4.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0158

BETÄNKANDE     ***I
PDF 328kWORD 420k
8 december 2008
PE 409.426v02-00 A6-0484/2008

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning)

(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Dagmar Roth-Behrendt

(Omarbetning – artikel 80a i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetning)

(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0049),

–    med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0053/2008),

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–    med beaktande av skrivelsen av den 21 november 2008 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

–    med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

–    med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0484/2008), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en enkel kodifiering av de befintliga texterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och såsom ändrat av parlamentet nedan.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a) Användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter kan komma att öka till följd av teknikens utveckling. För att garantera en hög konsumentskyddsnivå, fri rörelse för varor samt rättssäkerhet för tillverkarna är det nödvändigt att utarbeta en enhetlig definition av nanomaterial på internationell nivå. EU bör anstränga sig för att uppnå en överenskommelse om en definition inom lämpliga internationella forum. Om en sådan överenskommelse nås ska definitionen av nanomaterial i denna förordning anpassas därefter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b) I nuläget finns det inte tillräcklig information om riskerna med nanomaterial, oavsett deras persistens och löslighet. För att bättre kunna bedöma nanomaterialens säkerhet bör den vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter ta fram testmetoder som tar hänsyn till nanomaterialens särskilda egenskaper.

Motivering

Nanomaterial har specifika egenskaper på grund av sin ringa storlek. Speciella testmetoder bör tas fram så att möjliga risker som hänför sig till deras särdrag kan identifieras och utvärderas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25c) Kommissionen bör regelbundet se över bestämmelserna om nanomaterial, oavsett deras persistens och löslighet, mot bakgrund av den vetenskapliga utvecklingen.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a) Vid säkerhetsbedömningar av ämnen, särskilt de som klassas som CMR-ämnen i kategori 1 och 2, bör hänsyn tas till den generella exponeringen för sådana ämnen från alla källor. Samtidigt är det viktigt för dem som utarbetar säkerhetsbedömningar att det finns en enhetlig strategi för att utveckla och använda sådana exponeringsuppskattningar. Följaktligen bör kommissionen i nära samarbete med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra relevanta aktörer snarast möjligt genomföra en undersökning och ta fram riktlinjer för framställning och användning av uppskattningar av den generella exponeringen för dessa ämnen.

Motivering

I synnerhet för CMR-ämnen bör säkerhetsbedömningen genomföras mot bakgrund av individers generella exponering för ämnen från alla källor. Riktlinjer behöver utarbetas för uppskattningar av den generella exponeringen och för deras användning i enskilda produkters säkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Det är i dag möjligt att garantera kosmetiska slutprodukters säkerhet på grundval av kunskaper om deras beståndsdelars säkerhet. Bestämmelser om att förbjuda att kosmetiska slutprodukter testas på djur följaktligen införas. Kommissionens riktlinjer kan underlätta framför allt för små och medelstora företags att använda metoder som inte inbegriper användningen av djur för bedömning av kosmetiska slutprodukters säkerhet.

(31) Det är i dag möjligt att garantera kosmetiska slutprodukters säkerhet på grundval av kunskaper om deras beståndsdelars säkerhet. Bestämmelser om att förbjuda att kosmetiska slutprodukter testas på djur följaktligen införas. Kommissionens riktlinjer kan underlätta framför allt för små och medelstora företag att använda både testmetoder och bedömningsförfaranden för relevanta tillgängliga uppgifter, inbegripet användning av jämförelser med strukturlika ämnen och sammanvägd bedömning, som inte inbegriper användningen av djur för bedömning av kosmetiska slutprodukters säkerhet.

Motivering

Det är viktigt att inse att alla relevanta tillgängliga uppgifter – oavsett om de härrör från befintliga in vitro-, in silico- eller GLP/icke-GLP-undersökningar på djur, befintliga humandata eller andra källor – bör beaktas på tillbörligt vis i samband med säkerhetsbedömningen av kosmetiska slutprodukter.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(39a) Vid en säkerhetsbedömning av en kosmetisk produkt bör det finnas möjlighet att ta del av resultat från andra säkerhetsbedömningar som har genomförts inom andra relevanta områden. Användningen av sådana uppgifter bör vederbörligen styrkas och motiveras.

Motivering

Det bör vara möjligt att använda befintliga uppgifter från riskbedömningar inom andra områden, men bara om detta är relevant för säkerhetsbedömningen av produkten i fråga.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Konsumenterna bör skyddas från vilseledande påståenden om kosmetiska produkters verkan och andra egenskaper. Beträffande specifika påståenden om kosmetiska produkters egenskaper bör det finnas möjlighet att använda harmoniserade standarder.

(40) Konsumenterna bör skyddas från vilseledande påståenden om kosmetiska produkters verkan och andra egenskaper. För att bedöma hur välgrundade specifika påståenden om kosmetiska produkters egenskaper är, bör kommissionen lägga fram en rapport om användningen av produktpåståenden tillsammans med beläggen för dessa, och om så behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffas.

Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men inte den lösning som föreslås. Kommissionen bör i stället se över de produktpåståenden och beläggen för dessa som den ansvariga personen har gjort och, om så behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffas.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a) Medlemsstaterna ska ge marknadsövervakningsmyndigheterna de befogenheter, resurser och kunskaper som krävs för att dessa ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) tillverkare: fysisk eller juridisk person som konstruerar eller utformar en kosmetisk produkt eller som låter konstruera eller utforma en kosmetisk produkt, i eget namn eller under eget varumärke,

b) tillverkare: fysisk eller juridisk person som konstruerar eller utformar en kosmetisk produkt eller som låter konstruera eller utforma en kosmetisk produkt, eller som paketerar eller låter paketera en kosmetisk produkt i eget namn eller under eget varumärke,

Motivering

Den allmänna definitionen av tillverkare måste kompletteras och täcka alla moment i tillverkningen av den kosmetiska produkten.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) underleverantör: fysisk eller juridisk person som konstruerar, utformar eller paketerar produkter för någon annan fysisk eller juridisk persons räkning som är uppdragsgivare. En specifikation eller ett kontrakt binder uppdragsgivaren till underleverantören.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) distributör: fysisk eller juridisk person som köper och sedan säljer en produkt i oförändrat skick och inte har någon äganderätt till varumärket.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) nanomaterial: ett olösligt och biopersistent material med en eller flera yttre dimensioner, eller en intern struktur, med ett omfång på mellan 1 och 100nm.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) biverkning: skadlig inverkan på människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning av en kosmetisk produkt,

k) biverkning: negativ inverkan på människors hälsa vid normal eller rimligen förutsebar användning av en särskild kosmetisk produkt,

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka klarheten och undvika ordet ”skadlig”. ”Skadlig” har en särskild betydelse i annan EU-lagstiftning (t.ex. i Reach och i lagstiftning om klassificering och märkning).

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

l) allvarlig biverkning: biverkning som leder till tillfällig eller bestående funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukhusvård, missbildningar eller en allvarlig omedelbar risk eller till döden,

l) allvarlig biverkning: biverkning som är dödlig, livshotande för patienten, kräver eller förlänger sjukhusvistelse, är allvarligt eller långvarigt invalidiserande, medför betydande eller långvarig funktionsnedsättning eller leder till kongenital anomali eller missbildning,

Motivering

För att åstadkomma konsekvens och kunna identifiera allvarliga och ovanliga tillstånd så snabbt som möjligt bör man anpassa definitionen ”allvarlig biverkning” till de definitioner som för närvarande gäller inom Världshälsoorganisationen och Internationella harmoniseringskonferensen.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

la) utsatta befolkningsgrupper: barn under tre år, äldre personer och personer med nedsatt immunförsvar.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

na) förfalskad kosmetisk produkt: kosmetiska produkter, inklusive förpackning och etikett av dessa, med ett varumärke, handelsnamn eller annan form av varumärkesidentifiering, tryck, emblem eller liknande som tillhör en annan kosmetikatillverkare än den person som verkligen har tillverkat den produkt som falskeligen påstås vara eller framställs som en produkt tillverkad av en annan kosmetikatillverkare.

Motivering

Den europeiska kosmetikasektorn är en av de branscher som är mest utsatt för varumärkesförfalskning, vilket betyder att riskerna för folkhälsan ökar. Detta kräver konkreta åtgärder i denna förordning för att på lämpligt sätt ta itu med problemet genom att definiera det brottsliga handlandet, marknadskontrollen och informationen vid fall av bristande efterlevnad och i fråga om påföljderna.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Med tanke på alla definitioner av nanomaterial som offentliggjorts av olika organ och den ständiga tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom nanoteknik ska kommissionen, senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande, anta definitionen i punkt 1, led ia för att se till att den överensstämmer med den vetenskapliga och tekniska utvecklingen och de definitioner som man därefter kommer överens om på internationell nivå.

 

Sådana åtgärder, som har till syfte att ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.3.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Distributörernas, importörernas och återförsäljarnas skyldigheter

 

Om en distributör, importör eller återförsäljare anser eller har skäl att tro att produkten är en förfalskad kosmetisk produkt och därmed inte överensstämmer med kraven i denna förordning får han inte släppa ut produkten på marknaden.

 

Om en distributör, importör eller återförsäljare släpper eller redan har släppt en produkt på marknaden och i efterhand inser att produkten är en förfalskad kosmetisk produkt och således inte överensstämmer med denna förordning ska han genast dra tillbaka den från marknaden och utfärda en varning om redan sålda produkter. Om en förfalskad kosmetisk produkt redan har släppts på marknaden ska distributören dessutom informera de behöriga myndigheterna i den medlemsstat på vars marknad produkten har släppts.

Motivering

Kampen mot förfalskningar är avgörande för folkhälsan och för konkurrensen.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Överensstämmelse med god tillverkningssed ska anses föreligga om tillverkningen sker i enlighet med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra internationellt erkända standarder.

Motivering

Syftet är att inte hindra den internationella handeln.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Innan de kosmetiska produkterna släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen se till att de har genomgått en säkerhetsbedömning på grundval av den relevanta informationen och att det upprättas en säkerhetsrapport om de kosmetiska produkterna i enlighet med bilaga I.

1. Innan de kosmetiska produkterna släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen se till att de har genomgått en säkerhetsbedömning på grundval av den relevanta informationen och att det upprättas en säkerhetsrapport om de kosmetiska produkterna i enlighet med bilaga I.

 

Särskild hänsyn bör tas till partikelstorlek och särskilt till ”nanomaterial” såsom de definieras i artikel 2.

Den ansvariga personen ska se till att säkerhetsrapporten om de kosmetiska produkterna uppdateras med relevant kompletterande information som framkommit efter att produkterna släppts ut på marknaden.

Den ansvariga personen ska se till att:

 

a) den kosmetiska produktens avsedda användning och den förväntade systematiska exponeringen för olika ingredienser i den slutliga sammansättningen beaktas i säkerhetsbedömningen,

 

b) en lämplig analys grundad på en sammanvägd bedömning av uppgifterna används i säkerhetsbedömningen för att granska relevanta uppgifter från olika källor, däribland uppgifter från in vitro-studier, in silico-studier och från befintliga in-vivo studier och studier om människor enligt god laboratoriesed,

 

c) säkerhetsrapporten om de kosmetiska produkterna uppdateras med relevant kompletterande information som framkommit efter att produkten släppts ut på marknaden.

 

Kommissionen ska i nära samarbete med samtliga aktörer anta lämpliga riktlinjer för att företag, särskilt små och medelstora företag, ska kunna uppfylla de krav som fastställs i bilaga 1. Riktlinjerna ska fastställas i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 27.2.

Motivering

I bilaga 1 finns all säkerhetsinformation för kosmetiska produkter samlad och föranleder en kosmetisk säkerhetsrapport. Det är viktigt att de ansvariga personerna har en klar förståelse för alla de förpliktelser och krav som framgår av bilaga 1 och detta åstadkoms bäst genom att de ges tillgång till lämpliga och deskriptiva riktlinjer. Det är viktigt att inse att alla relevanta uppgifter som finns tillgängliga, oavsett om de kommer från in vitro-studier, in silico-studier, befintliga djur- eller människostudier enligt god laboratoriesed eller från andra källor, måste beaktas på lämpligt sätt i den slutliga säkerhetsbedömningen om de kosmetiska produkterna.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den ansvariga ska förvara produktinformation om de kosmetiska produkter som han eller hon är ansvarig person för.

1. Den ansvariga ska förvara produktinformation om de kosmetiska produkter som han eller hon är ansvarig person för. Om utvecklingen eller tillverkningen har lagts ut på underleverantörer får ansvaret att förvara produktinformationen delas, enligt ett skriftligt kontrakt, mellan den person som är ansvarig för att produkten släpps på marknaden och underleverantörerna.

Motivering

Det är viktigt att man i denna förordning tar hänsyn till de fall då personer med ansvar för att släppa en produkt på marknaden lägger ut utvecklingen och produktionen av den kosmetiska produkten på underleverantörer. I sådana fall ska förvaringen av produktinformation av olika skäl delas mellan uppdragsgivaren och underleverantören (uppdatering av uppgifter, sekretess och adressmärkning).

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Bevisning för den verkan som den kosmetiska produkten uppges ha, om detta är motiverat med hänsyn till arten av denna verkan eller arten av produkt.

d) Bevisning för den verkan som den kosmetiska produkten uppges ha.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Den ansvariga personen ska se till att produktinformationen är lättåtkomlig under en period av minst tio år efter den sista leveransen av den kosmetiska produkten.

Motivering

Man måste fastställa hur länge produktinformationen ska förvaras efter det att den kosmetiska produkten har försvunnit från marknaden. Tio år är den period som har fastställts för förvaringen av annan information i andra förordningar.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det inte finns någon tillämplig gemenskapslagstiftning ska kravet i punkt 1 anses vara uppfyllt om den använda metoden är förenlig med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Om det inte finns någon tillämplig gemenskapslagstiftning ska kravet i punkt 1 anses vara uppfyllt om den använda metoden är förenlig med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning, eller med andra internationellt erkända standarder.

Motivering

Syftet är att inte hindra den internationella handeln.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Den medlemsstat där den kosmetiska produkten har släppts ut på marknaden.

c) Den första medlemsstat där den kosmetiska produkten har släppts ut på marknaden.

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att anmälan endast behöver göras i den första medlemsstat där den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Förekomst av andra ämnen i form av mikroniserade partiklar än de ämnen som förtecknas i bilagorna III–VI till denna förordning.

e) Förekomst av andra ämnen i form av nanomaterial, oavsett deras persistens eller löslighet.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen och strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa ämnen får dock användas i kosmetiska produkter om samtliga följande villkor är uppfyllda efter att de i bilaga I till direktiv 67/548/EEG har klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2:

Dessa ämnen får dock undantagsvis användas i särskilda kosmetiska produkter om samtliga följande villkor är uppfyllda efter att de i bilaga I till direktiv 67/548/EEG har klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 efter denna förordnings ikraftträdande:

– De har utvärderats av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter och befunnits säkra att använda i kosmetiska produkter, särskilt med avseende på exponering.

– De har utvärderats av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter och befunnits säkra att använda i särskilda kosmetiska produkter, särskilt med avseende på den generella exponeringen från andra viktiga källor och med särskild hänsyn till utsatta befolkningsgrupper.

Motivering

Det aktuella förbudet mot cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen som redan har klassificerats som sådana har inte gett upphov till några problem. Kommissionen föreslog det kommande undantaget bara för att ta hänsyn till framtida klassificering av vissa ämnen. Därför bör undantagen endast gälla ämnen som i framtiden kommer att klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. Undantagen bör dessutom bara gälla särskilda användningar, och inte kosmetiska produkter i allmänhet.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommission ska senast [två år efter det att denna förordning offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning] se till att tillvägagångssätten för utveckling och användning av generella exponeringsuppskattningar för CMR-ämnen ses över, och att lämpliga riktlinjer utarbetas i syfte att möjliggöra en harmoniserad tillgång till utvecklingen och användningen av dessa generella exponeringsuppskattningar för att bedöma huruvida användningen av kosmetiska produkter som innehåller dessa ämnen är säker. Denna översyn ska genomföras i samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, Europeiska kemikaliemyndigheten, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och andra relevanta aktörer, och i lämpliga fall med beaktande av relevant bästa praxis.

Motivering

I synnerhet för CMR-ämnen bör säkerhetsbedömningen genomföras mot bakgrund av individers generella exponering för ämnen från alla källor. Riktlinjer behöver utarbetas för att ta fram exponeringsuppskattningar och fastställa deras användning i enskilda produkters säkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b. När gemenskapskriterier eller internationellt överenskomna kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen finns tillgängliga, eller senast 5 år efter det att denna förordning har trätt i kraft, ska kommissionen se över förordningen med avseende på hormonstörande ämnen.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Nanomaterial

 

1. För produkter som innehåller nanomaterial som avses i artikel 2 ska ett högt konsumentskydd och en hög skyddsnivå för människors hälsa garanteras.

 

2. Senast 12 månader före den dag då denna förordning börjar tillämpas ska den ansvariga personen meddela kommissionen om alla befintliga kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial och uppge kategori för varje produkt och särdragen hos det nanomaterial som används i den, samt de särskilda exponeringsförhållandena.

 

Senast sex månader före den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen offentliggöra en första lägesrapport om alla nanomaterial som redan används i kometiska produkter och om de exponeringsförhållanden som är kopplade till dessa kosmetiska produkter.

 

Om kommissionen känner oro inför säkerheten hos nanomaterial så som de används ska kommissionen begära att vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter yttrar sig om säkerheten hos dessa nanomaterial för dessa produktkategorier och de särskilda exponeringsförhållandena. Den vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter ska avge ett yttrande 12 månader efter att samtliga relevanta säkerhetsuppgifter har lämnats in och översända detta till kommissionen.

 

Kommissionen ska snabbt fatta ett beslut om beviljandet av de berörda produkterna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 27.2.

 

3. 18 månader före den dag då denna förordning börjar tillämpas ska alla nya produkter som innehåller nanomaterial som inte ingår i lägesrapporten eller som har släppts ut på marknaden före offentliggörandet av den första lägesrapporten som avses i punkt 2, eller nanomaterial som används i en ny produktkategori eller under nya exponeringsförhållanden anmälas till kommissionen av den ansvariga personen, i enlighet med artikel 10.1 e, sex månader före utsläppandet på marknaden.

 

Den ansvariga personen ska också på kommissionens begäran översända säkerhetsbedömningen av den produkt med anknytning till nanomaterialens särdrag såsom de används i produktkategorin samt exponeringsförhållandena. Kommissionen får begära att vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter yttrar sig om säkerheten hos dessa nanomaterial för dessa kategorier av produkter och de särskilda exponeringsförhållandena. Den vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter ska avge ett yttrande 12 månader efter att samtliga relevanta säkerhetsuppgifter har lämnats in och översända detta till kommissionen.

 

Om den utvärdering som gjorts av den vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter visar att användningen av nanomaterial i denna produktkategori är säker får produkten tillhandahållas på marknaden.

 

Om den utvärdering som gjorts av den vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter visar att användningen av nanomaterial i berörd produktkategori inte är säker ska kommissionen fatta ett beslut om beviljandet i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 27.2.

 

4. Kommissionen ska årligen översända en uppdatering till rådet och parlamentet av lägesrapporten, med information om vad som har skett beträffande användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter inom EU. Den uppdaterade rapporten ska huvudsakligen sammanfatta de nya nanomaterial och de nya produktkategorier som har anmälts, antalet anmälningar, framsteg när det gäller utarbetandet av nanospecifika bedömningsmetoder och riktlinjer för säkerhetsbedömningar, samt information om internationella samarbetsprogram.

 

5. Kommissionen ska minst vart femte år se över bestämmelserna om nanomaterial i denna förordning mot bakgrund av den vetenskapliga utvecklingen och, vid behov, föreslå lämpliga ändringar av dessa bestämmelser.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) Ursprungslandet, om den kosmetiska produkten inte är tillverkad i EU.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beståndsdelar i form av ett nanomaterial ska tydligt anges i förteckningen över beståndsdelar . Termen ”nano” ska föregå termen ”beståndsdel”.

Motivering

Nanoteknik omfattas av mycket specifika bestämmelser i den omarbetade lagstiftningen om kosmetiska produkter. De nanotekniska beståndsdelar som används i berörda kosmetiska produkter måste finnas med i förteckningen över beståndsdelar. Alla berörda parter (konsumenter, tillsynsmyndigheter m.fl.) kommer på så sätt att garanteras tillräcklig information och insyn.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning får förtecknas i valfri ordning efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I fråga om kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i flera nyanser får samtliga färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning och som används i de olika nyanserna nämnas i förteckningen, om uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen ”+/–” läggs till.

Färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning får förtecknas i valfri ordning efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I fråga om kosmetiska produkter som används i estetiskt syfte och som förekommer i flera nyanser får samtliga färgämnen som inte är avsedda för hårfärgning och som används i de olika nyanserna nämnas i förteckningen, om uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen ”+/–” läggs till. CI-nomenklaturen (Colour Index) ska användas.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kraven i första stycket ska anses vara uppfyllda om de kosmetiska produkterna är förenliga med tillämpliga harmoniserade standarder, till vilka det har offentliggjorts hänvisningar i Europeiska unionens officiella tidning.

utgår

Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men instämmer inte den lösning som föreslås. Kommissionen bör i stället se över alla produktpåståenden och beläggen för dessa som den ansvariga personen har gjort och, om så behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffas.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna upprätta en handlingsplan om de påståenden som används i kosmetiska produkter och fastställa prioriteringar för att bestämma gemensamma kriterier för användningen av ett påstående.

 

Efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter eller andra relevanta myndigheter ska kommissionen anta en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 27.3, med beaktande av bestämmelserna i direktiv 2005/29/EG.

 

Tre år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen till parlamentet och rådet översända en rapport om användningen av påståenden med utgångspunkt i de gemensamma kriterier som antagits enligt föregående stycke. Om rapporten visar att påståenden som används rörande kosmetiska produkter inte uppfyller de gemensamma kriterierna ska den vidta lämpliga åtgärder för att se till att de skyldigheter som fastställs i denna förordning uppfylls.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till skydd av, framför allt, affärshemligheter och immateriella rättigheter, ska den ansvariga personen se till att den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning och, i fråga om parfymsammansättningar och parfymer, sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören samt tillgängliga uppgifter om biverkningar och allvarliga biverkningar till följd av användning av den kosmetiska produkten görs tillgänglig för allmänheten med lämpliga medel.

Utan att det påverkar rätten till skydd av, framför allt, affärshemligheter och immateriella rättigheter, ska den ansvariga personen se till att den kosmetiska produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning och, i fråga om parfymsammansättningar och parfymer, sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören samt tillgängliga uppgifter om biverkningar och allvarliga biverkningar till följd av användning av den kosmetiska produkten görs lättillgänglig för allmänheten med lämpliga medel.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska övervaka att denna förordning efterlevs genom kontroll av de kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden.

Medlemsstaterna ska övervaka att denna förordning efterlevs genom kontroll av de kosmetiska produkter som tillhandahålls på marknaden.

 

Medlemsstaterna ska genomföra kontroller av lämplig omfattning genom att utvärdera den dokumentation som finns tillgänglig och, om nödvändigt, med hjälp av fysiska undersökningar och laboratorieundersökningar baserade på lämpliga prover.

 

Medlemsstaterna ska årligen underrätta kommissionen om de kontroller som genomförts för att se till att bestämmelserna i denna förordning efterlevs och om de mest betydande överträdelserna.

Motivering

För att trygga konsumenternas hälsa och för att garantera att producenterna uppfyller kraven för säkerhetsrapporten i artikel 7 och i bilaga 1 måste tydliga kontrollinstrument införas. Föredraganden ber därför medlemsstaterna att utföra lämpliga kontroller och att underrätta kommissionen i fall av överträdelse.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaternas ska också använda sig av kontroller på marknaden för att identifiera förfalskade kosmetiska produkter som inte överensstämmer med kraven i artikel 21.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att den ansvariga personer vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från marknaden eller återkallelse inom en rimlig tidsfrist i förhållande till riskens art, om något av följande inte efterlevs:

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att den ansvariga personen vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven, tillbakadragande från marknaden eller omedelbar återkallelse, om något av följande inte efterlevs:

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkterna 1 och 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om artikel 21 inte är tillämplig och en behörig myndighet konstaterar att en kosmetisk produkt som släppts ut på marknaden sannolikt utgör en allvarlig risk för människors hälsa, ska myndigheten vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder för att se till att produkterna dras tillbaka eller återkallas eller för att begränsa tillhandahållandet av dem på annat sätt.

1. Om artikel 21 inte är tillämplig och en behörig myndighet konstaterar att en kosmetisk produkt som släppts ut på marknaden sannolikt utgör en allvarlig risk för människors hälsa, ska myndigheten vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder för att se till att produkterna dras tillbaka eller återkallas eller för att begränsa tillhandahållandet av dem på annat sätt.

 

Om artikel 21 är tillämplig och den ansvariga personen inte håller med om den tolkning som den behöriga myndigheten har gjort beträffande efterlevnaden eller om de korrigerande åtgärder som har föreslagits ska den behöriga myndigheten och den ansvariga personen enas, utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 21, om att en dispyt har uppstått.

2. Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som har vidtagits och om underlaget för dessa åtgärder.

2. Den behöriga myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstaters behöriga myndigheter om de åtgärder som har vidtagits och om underlaget för dessa åtgärder, i fall som omfattas av punkt 1, första stycket, eller informera om detaljerna i dispyten i fall som omfattas av punkt 1, andra stycket.

Vid tillämpning av första stycket ska man använda det system för informationsutbyte som föreskrivs i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG.

Vid tillämpning av första stycket ska man använda det system för informationsutbyte som föreskrivs i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG.

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

Motivering

Man måste räkna med att dispyter mellan den ansvariga personen och den behöriga myndigheten vad gäller tolkningen av förordningen kan uppstå. Ett förfarande måste införas för att garantera en konsekvent tillämpning av förordningen om sådana dispyter uppstår.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors hälsa som kräver åtgärder på gemenskapsnivå får kommissionen efter samråd med kommittén för konsumentprodukter ändra bilagorna II–VI i enlighet med detta.

1. Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors hälsa eller för miljön som kräver åtgärder på gemenskapsnivå får kommissionen, efter samråd med kommittén för konsumentprodukter och om nödvändigt med vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker, ändra bilagorna II–VIa i enlighet med detta.

Motivering

Det har funnits flera fall där ämnen som använts i kosmetiska produkter och hygienprodukter har bevisats vara skadliga för miljön. Om sådana risker inte hanteras på ett adekvat sätt i andra delar av lagstiftningen bör det finnas en möjlighet att föra in sådana ämnen i bilaga II i denna förordning. Allmänheten förväntar sig att kosmetiska produkter och hygienprodukter är säkra, även för miljön, och kosmetikadirektivet bör därför inbegripa detta instrument, vilket kan användas i sällsynta fall. Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker är den kommitté som är ansvarig för miljöbedömningar.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter enligt en bedömning som gjorts i enlighet med Reach-förordningen medför en oacceptabel risk för miljön och kräver åtgärder på gemenskapsnivå får kommissionen, efter samråd med vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker, ändra bilagorna II–VI i enlighet med detta.

Motivering

Ämnen som används i kosmetiska produkter och hygienprodukter kan medföra risker för miljön. Kosmetiska produkters och deras beståndsdelars effekt på miljön bedöms av Echa och regleras av Reach-förordningen. Om miljöriskerna i exceptionella fall ännu inte har bedömts på tillbörligt vis enligt gällande EU-lagstiftning bör det finnas en mekanism för riskbedömning genom vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och för tillbörlig riskhantering genom Europeiska kommissionen enligt bilagorna II till VI i kosmetikaförordningen.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en ordlista över generiska namn på beståndsdelar. Ordlistan ska inte betraktas som en förteckning över de ämnen som är godkända för användning i kosmetiska produkter.

Kommissionen ska sammanställa och uppdatera en ordlista över generiska namn huvudsakligen baserad på INCI-nomenklaturen (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients). Ordlistan ska inte betraktas som en förteckning över de ämnen som är godkända för användning i kosmetiska produkter.

De generiska namnen på beståndsdelar ska användas vid märkning av kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden senast tolv månader efter att ordlistan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

De generiska namnen på beståndsdelar ska användas vid märkning av kosmetiska produkter som släpps ut på marknaden senast två år efter att ordlistan har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller kraven i de tillämpliga bestämmelserna i denna förordning, ska kommissionen eller den berörda medlemsstaten ta upp frågan och lägga fram sina argument inför den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan dröjsmål lämna ett yttrande.

1. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att en harmoniserad standard inte helt uppfyller kraven i de tillämpliga bestämmelserna i denna förordning eller att en innovation bättre skulle kunna tillgodose de behov som anges i de relevanta bestämmelserna i denna förordning och garantera en hög skyddsnivå för människors hälsa. Kommissionen eller den berörda medlemsstaten ta upp frågan och lägga fram sina argument inför den kommitté som inrättats genom artikel 5 i direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan dröjsmål lämna ett yttrande.

Motivering

Enligt mål 3 i motiveringen till omarbetningen ska kosmetiska produkter som släppts ut på EU-marknaden vara säkra mot bakgrund av innovationen inom sektorn. En medlemsstat eller kommissionen bör kunna vända sig till den kommitté som inrättas enligt artikel 5 i direktiv 98/34/EG för att ändra en harmoniserad standard om man anser att en innovation bättre skulle kunna åstadkomma efterlevnad med de relevanta bestämmelserna i förordningen, särskilt dem om skyddet för människors hälsa.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beskrivning av produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning, inklusive ämnenas kemiska identitet (kemiskt namn, INCI-namn, CAS-nummer och EINECS/ELINCS-nummer) och avsedda funktion. I fråga om eteriska oljor, parfymsammansättningar och parfymer: sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören.

Produktens kvalitativa och kvantitativa sammansättning, inklusive ämnenas kemiska identitet (kemiskt namn, INCI-namn, CAS-nummer och EINECS/ELINCS-nummer) och avsedda funktion. I fråga om eteriska oljor, parfymsammansättningar och parfymer: sammansättningens namn och kodnummer och uppgift om leverantören.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 2 – styckena 1–2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av ämnenas fysiska och kemiska egenskaper, både i råvaran och den kosmetiska produkten.

Ämnenas fysiska och kemiska egenskaper, både i råvaran och den kosmetiska produkten.

En beskrivning av den kosmetiska produktens stabilitet vid rimligen förutsebara lagringsförhållanden.

Den kosmetiska produktens stabilitet vid rimligen förutsebara lagringsförhållanden.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mikrobiologiska specifikationer av råvaran och den kosmetiska produkten. Det är särskilt viktigt för kosmetiska produkter som används runt ögonen, på slemhinnor, på skadad hud, på barn under tre år, på äldre och på personer med nedsatt immunförsvar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av ämnenas och råvarans renhet.

Ämnenas och råvarans renhet.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av förpackningsmaterialets egenskaper, särskilt renhet och stabilitet.

Förpackningsmaterialets egenskaper, särskilt renhet och stabilitet.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av produktens normala och rimligen förutsebara användning. Beskrivningen ska vara relevant, särskilt med tanke på varningar och andra förklaringar på produktmärkningen.

Produktens normala och rimligen förutsebara användning. Redogörelsen ska vara relevant, särskilt med tanke på varningar och andra förklaringar på produktmärkningen.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av exponeringen för den kosmetiska produkten med beaktande av resultaten i punkt 5 i fråga om

Uppgifter om och en bedömning av exponeringen för den kosmetiska produkten med beaktande av resultaten i punkt 5 i fråga om

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Vad som behövs är uppgifterna och en bedömning av informationen, inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av exponeringen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

Uppgifter om och en bedömning av exponeringen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Vad som behövs är uppgifterna och en bedömning av informationen, inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av exponeringen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

En bedömning av exponeringen för ämnen som ingår i den kosmetiska produkten när det gäller relevanta toxikologiska resultatmått, med beaktande av informationen i punkt 6.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Vad som behövs är en bedömning av informationen, inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av biverkningar och allvarliga biverkningar av den kosmetiska produkten eller i förekommande fall andra kosmetiska produkter. Det omfattar även statistiska uppgifter.

Fullständiga uppgifter om biverkningar och allvarliga biverkningar av den kosmetiska produkten eller i förekommande fall andra kosmetiska produkter. Det omfattar även statistiska uppgifter.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Vad som behövs är fullständiga uppgifter avseende denna information, inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Annan relevant information, t.ex. en beskrivning av studier med frivilliga försökspersoner.

Annan relevant information, t.ex. studier med frivilliga försökspersoner.

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Bilaga I – del A – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Annan relevant information, t.ex. en beskrivning av studier med frivilliga försökspersoner.

Annan relevant information, t.ex. en beskrivning av studier med frivilliga försökspersoner eller de resultat som kommer från och motiveras av de riskbedömningar som har genomförts inom andra relevanta områden.

Motivering

Det borde vara möjligt att använda befintliga uppgifter från de riskbedömningar som har genomförts inom andra områden för att göra en säkerhetsbedömning av den kosmetiska produkten i fråga.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Bilaga I – del B – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det ska göras en bedömning av eventuella interaktioner mellan de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten. Om en sådan interaktion inte anses sannolik ska detta motiveras.

Det ska göras en bedömning av eventuella interaktioner mellan de ämnen som ingår i den kosmetiska produkten.

Motivering

Det är omöjligt att verifiera och motivera en effekt som inte finns!

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

Som en del av sin strategi för att förenkla lagstiftningsmiljön har kommissionen beslutat att omarbeta rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av lagstiftningen om kosmetiska produkter. Direktivet, som har varit föremål för 55 ändringar sedan det antogs 1976, har blivit otympligt och föråldrat och ger inte längre den nödvändiga rättssäkerheten på ett snabbt föränderligt område. Med omarbetningen vill kommissionen undanröja rättslig osäkerhet och inkonsekvenser genom att införa en rad definitioner och tillämpningsåtgärder. För att undvika avvikelser vid det nationella införlivandet har kommissionen ändrat aktens rättsliga form från direktiv till förordning.

Ett annat huvudmål är att öka säkerheten för kosmetiska produkter. Eftersom det nuvarande kosmetikadirektivet inte innehåller tydliga krav på säkerhetsbedömning inför kommissionen nu ”minimistandarder” för detta ändamål.

Föredraganden stöder starkt detta mål och vill dessutom stärka säkerhetsaspekten för att säkerställa skyddet och hälsan för alla konsumenter. Totalt är betänkandet inriktat på fyra aspekter:

Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter

Enligt artikel 7 måste den ansvariga personen göra en säkerhetsbedömning med alla relevanta upplysningar innan en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden. I bilaga I i förordningen beskrivs de relevanta upplysningar som måste ingå i säkerhetsbedömningen. Det är viktigt att alla ansvariga personer tydligt förstår alla förpliktelser och krav som ingår i denna bilaga. Därför ber föredraganden kommissionen att i nära samarbete med alla aktörer anta riktlinjer som hjälper de ansvariga personerna att utarbeta säkerhetsbedömningarna och produktsäkerhetsrapporten för sina produkter.

För att garantera säkerheten för konsumenterna och producenternas efterlevande av kraven på en säkerhetsrapport som fastställs i både artikel 7 och i bilaga I måste tydliga kontrollinstrument införas. Föredraganden ber därför medlemsstaterna att göra lämpliga kontroller och att i händelse av bristande efterlevnad avlägga rapport inför kommissionen.

Användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter

Redan i dag ingår nanomaterial i många produkter på marknaden. År 2006 uppskattade kommissionen mängden kosmetiska produkter innehållande nanopartiklar till omkring 5 procent.

Det finns ett stort antal definitioner på vad som ska kallas nanomaterial, vilka i de flesta fall gäller ämnets storlek. För att undvika rättslig osäkerhet är det viktigt att fastställa vad som menas med nanomaterial. Därför inför föredraganden i denna förordning en definition baserad på en definition som utvecklades av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter i december 2007.

På grund av sin ringa storlek har nanomaterial speciella egenskaper. Dessa egenskaper kan vara mycket positiva, men samtidigt kan de också medföra nya risker. Därför bör dessa produkter, för att säkerheten för konsumenterna ska säkerställas, granskas av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter på grundval av en nanospecifik säkerhetsbedömning innan de släpps ut på marknaden. Föredraganden föreslår införande av en övergångsperiod för befintliga produkter som innehåller nanomaterial.

Nanomaterial som används som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter täcks redan i bilagorna IV, V och VI i denna förordning och måste redan registreras positivt av kommissionen efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter.

För att säkerställa säkerheten hos kosmetiska produkter bör man kräva en utvärdering av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter av alla produkter med nanomaterial. Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag där man inför ett identiskt förfarande för alla nanomaterial.

Eftersom forskningen om nanomaterial fortfarande pågår ombeds kommissionen att regelbundet se över denna förordning rörande nanomaterial.

Användningen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kosmetiska produkter

I samband med den sjunde ändringen av kosmetikadirektivet infördes ett totalförbud mot cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 och 2 i kosmetiska produkter. Ändå kan det förkomma fall då användningen av vissa av dessa ämnen är nödvändig för att framställa en kosmetisk produkt. I sådana fall kan det finnas undantag från totalförbudet, om vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter finner att ämnet på ett säkert sätt kan användas i kosmetika.

Kommissionens förslag innehåller redan stränga krav som alla måste uppfyllas för att ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 ska få användas i en kosmetisk produkt. Föredraganden skärper detta grepp genom att införa ytterligare krav. Dessutom inför hon i denna förordning begreppet global exponering.

Följaktligen måste hänsyn tas till den globala exponeringen för cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen från alla områden (livsmedelssektorn, kosmetika, andra konsumentprodukter) av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, när den utvärderar säkerheten för det cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämne som ska användas i en kosmetisk produkt.

Men eftersom det för närvarande inte finns någon allmän metod för att mäta den globala exponeringen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen och eftersom detta är en fråga som inte bör hanteras genom kosmetikaförordningen ber föredraganden kommissionen att utveckla kalkyler för att mäta global exponering och att sedan i enlighet härmed se över kosmetikaförordningen.

Användningen av produktspecifika påståenden för kosmetiska produkter

Det är ofta genom de specifika egenskaperna hos en kosmetisk produkt som konsumenten övertygas att köpa produkten. Sådana produktspecifika påståenden är en känslig fråga eftersom konsumenterna för det mesta inte har någon möjlighet att bedöma om de är korrekta utan måste förlita sig på vad produkten utlovar. För att skydda konsumenten måste man därför se till att endast de egenskaper som produkten verkligen har kan användas för att marknadsföra och märka produkten.

I kommissionens förslag understryks i artikel 16 att kosmetiska produkter inte får innehålla några produktspecifika påståenden som är missledande eller till och med falska och att påståendena måste bevisas i produktinformationen. Dessutom införs genom kommissionens förslag ett system med harmoniserade standarder som gäller specifika produktpåståenden. Dessa standarder bör utvecklas av ett europeiskt harmoniseringsorgan, till exempel Europeiska standardiseringskommittén.

Trots att föredraganden stöder tanken på en harmoniserad strategi för specifika produktpåståenden i syfte att säkerställa produktsäkerhet och pålitlig information till konsumenterna är hon emot tanken på att ge större ansvar för detta till ett europeiskt harmoniseringsorgan enligt beskrivningen i kommissionens förslag.

Privata organ som Europeiska standardiseringskommittén, som domineras av de berörda industrisektorerna, kan inte bli ansvariga för en så känslig fråga som specifika produktpåståenden, där en oberoende bedömning är helt nödvändig.

Därför ber föredraganden kommissionen att upprätta en handlingsplan avseende de påståenden som används om kosmetiska produkter och fastställa prioriteringar för att bestämma gemensamma kriterier för användningen av ett påstående. Därefter ska kommissionen anta en förteckning över gemensamma kriterier för påståenden som får användas när det gäller kosmetiska produkter.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

ORDFÖRANDEN

Ref.: D(2008)69152

Miroslav OUZKÝ

Ordförande

Utskottet för miljö, folkhälsa

och livsmedelsäkerhet

ASP 05F69

Bryssel

Angående: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter (omarbetad version)

                  KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 - 2008/0035(COD) 

Utskottet för rättsliga frågor, vilket jag är ordförande för, har behandlat det ovan angivna förlaget i enlighet med artikel 80a om omarbetning, en artikel som tagits med i Europaparlamentets arbetsordning med stöd av parlamentets beslut av den 10 maj 2007.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

Om utskottet med behörighet i rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angivits som sådana, skall det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det ansvariga utskottet kan i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 150 och 151.

Ändringsförslag till de oförändrade bestämmelserna kan emellertid tillåtas undantagsvis och från fall till fall av ordföranden i det ovannämnda utskottet om han eller hon anser att detta är nödvändigt med tanke på konsekvensen i texten eller sambandet med andra tillåtliga ändringsförslag. En skriftlig motivering skall avges till dessa ändringsförslag.

Efter att ha tagit del av yttrandet från Europaparlamentets rättstjänst, vars företrädare deltog i de sammanträden som hölls av den rådgivande arbetsgrupp som behandlade förslaget till omarbetning anser utskottet för rättsliga frågor, såsom det också framgått av föredragandens rekommendationer, att förslaget inte innehåller några andra materiella ändringar än dem som anges i förslaget eller i rättstjänstens yttrande, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av existerande texter som inte ändrar deras sakinnehåll.

I enlighet med artiklarna 80a.2 och 80.3, anser utskottet för rättsliga frågor dessutom att den tekniska anpassning som föreslås i rättstjänstens yttrande var nödvändig för att garantera att förslaget uppfyllde bestämmelserna om omarbetning.

Efter att ha behandlat frågan vid sitt sammanträde den 17 november 2008 rekommenderar utskottet för rättsliga frågor avslutningsvis, med 17 röster för (1) och inga nedlagda röster att utskottet, som ansvarigt utskott ska behandla förslaget ovan i den lydelse utskottet föreslagit samt i enlighet med artikel 80a.

Med vänlig hälsning

Giuseppe Gargani

Bilaga: Yttrande från den rådgivande arbetsgruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon, Ieke van den Burg.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

Bryssel den 14 november 2008

YTTRANDE

                                     TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                                 RÅDET

                                                                 KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kosmetiska produkter (omarbetning)

KOM(2008)0049 av den 5 februari 2008 – 2008/0035(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13, 20 och 25 februari samt den 13 mars och 27 maj 2008 för att bland annat behandla ovannämnda förslag från kommissionen.

Diskussionerna fortsatte mellan generaldirektörer/juridiska rådgivare från september 2008 och ledde till en skriftväxling mellan generaldirektören för rådets juridiska avdelning (skrivelse till Pennera och Durand av den 4 november), parlamentets juridiska rådgivare (svar av den 7 november 2008) och den tillförordnade generaldirektören för kommissionens rättstjänst (svar av den 13 november 2008), där man redogjorde för sina respektive åsikter.

I samtliga diskussioner var den centrala frågan huruvida ett direktiv kan omvandlas till en förordning genom en omarbetning.

a)      Europaparlamentets och kommissionens rättstjänster anser att det är möjligt att omarbeta de befintliga bestämmelserna i ett direktiv till en ny förordning, om rättsaktens bestämmelser riktade till medlemsstaterna är tillräckligt precisa och detaljerade (och därför endast kräver ett formellt införlivande) för att kunna omvandlas till direkt tillämpliga bestämmelser i en förordning. De anser att så är fallet här, eftersom de bestämmelser som det handlar om är rent tekniska och redan har införlivats fullt ut i medlemsstaternas nationella lagstiftning.

För att komma fram till denna ståndpunkt accepterar de två nämnda rättstjänsterna också betydelsen av de två föregående yttrandena från den rådgivande arbetsgruppen avseende direktiv som omvandlas till förordningar(1).

Dessutom anser de att följande delar av det omarbetade förslaget borde ha framhävts med hjälp av den gråskuggning som används för att markera betydande ändringar:

–    Förslagets titel.

–    Uttrycket ”denna förordning” som återkommer i skäl 8, 9, 26 och 46, i inledningens slutliga formulering, i artikel 1, artikel 2.1, i den slutliga formuleringen i artikel 3, i artikel 6, artikel 14a, b, c och d, i artikel 15.1c, i punkt 681 i bilaga II och i bilaga VIII.

–    Första meningen i skäl 13.

–    Hela texten i skäl 14.

–    Hela texten i skäl 16.

–    Sista meningen i skäl 17.

–    Hela texten i skäl 18.

–    Hela texten i skäl 20.

–    Hela texten i skäl 24.

–    Hela texten i skäl 42.

–    I artikel 7.1, första stycket, orden ”i enlighet med bilaga I”.

Följaktligen anser Europaparlamentets och kommissionens rättstjänster att det förslag som kommissionen har lagt fram utgör ett förslag till omarbetning som överensstämmer med bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter. Det innehåller enligt dem inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. De ansåg dessutom att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten med dessa innehållsmässiga ändringar endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

b)     Rådets juridiska avdelning anser att det är möjligt att omvandla ett direktiv till en förordning, men inte genom ett omarbetat förslag. Avdelningen kan därför inte samtycka till yttrandet ovan.

Enligt rådets juridiska avdelning innebär en omvandling av ett direktiv till en förordning en materiell ändring av samtliga bestämmelser i direktivet, som enligt artikel 249 i EG-fördraget inte längre är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås, och som överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma form och tillvägagångssätt, utan som blir bindande i sin helhet och direkt tillämpliga i alla medlemsstater. Dessa ändringar är inte endast ”rent formella eller redaktionella ändringar” (se punkt 4, andra strecksatsen i det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001). Den lagstiftande myndigheten bör således kunna ändra samtliga bestämmelser i den berörda rättsakten och beakta det faktum att de blir direkt tillämpliga, oberoende av huruvida dessa bestämmelser visar sig vara ”tekniska och redan har införlivats fullt ut i alla medlemsstaters nationella lagstiftning”. När det gäller dessa aspekter måste faktiskt den lagstiftande myndigheten fatta ett politiskt beslut, varken kommissionen eller de juridiska avdelningarna vid institutionerna kan fatta ett avgörande beslut i dessa fall.

När det gäller en omarbetning är dock möjligheten för lagstiftaren att göra materiella ändringar av kommissionens förslag begränsad till de delar som anges i förslaget som innehållsmässiga ändringar, till skillnad från oförändrade bestämmelser som, även om de påverkas av rent formella eller redaktionella ändringar, inte har förändrats innehållsmässigt. Detta förutsätter att man kan skilja mellan innehållsmässiga ändringar och oförändrade bestämmelser, som av de skäl som anges ovan inte är fallet då kommissionen föreslår att ett direktiv ska omvandlas till en förordning.

Rådets juridiska avdelning påminner om att i enlighet med punkt 4, andra strecksatsen i det andra interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 ska en ny rättsakt ”inte anses utgöra en omarbetning om den, med undantag för standardiserade bestämmelser och formuleringar, innebär ändring av innehållet i samtliga bestämmelser i den tidigare rättsakten, vilken den ersätter och upphäver”. Det här är fallet när ett direktiv omvandlas till en förordning. Rådets juridiska avdelning anser därför att föreliggande förslag inte omfattas av det interinstitutionella avtalet av den 28 november(2).

C. Pennera                                       J.-C. Piris                                        M. Petite

Juridisk rådgivare                             Juridisk rådgivare                            Generaldirektör

_____________________________________________

(1)

I sitt yttrande om bilaga XVI till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) om långlivade organiska föroreningar (KOM(2003)06442003/0256(COD)) fastslog den rådgivande arbetsgruppen att bilaga XVI utgör en omarbetad version av bilagorna I och II till rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 och genom en behandling av den berörda delen i förslaget har den rådgivande arbetsgruppen enhälligt kunnat konstatera att vad gäller den ovan nämnda bilagan innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Arbetsgruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade delarna i bilagorna I och II till rådets direktiv 76/769/EEG med de betydande ändringarna endast gäller en kodifiering av den befintliga texten som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs. I sitt yttrande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (KOM(2007)0265 av den 23 maj 2077 – 2007/0099(COD)) fastslog den rådgivande arbetsgruppen att genom behandling av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om omarbetning av rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorier, rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/94/EG av den 12 december 2006 om fastställande av vissa gemensamma regler för vissa former av godstransporter på väg har den rådgivande arbetsgruppen enhälligt kunnat konstatera att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Arbetsgruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna med de innehållsmässiga ändringarna endast gäller en kodifiering som inte ändrar sakinnehållet i de rättsakter som berörs.

(2)

Denna ståndpunkt motsägs inte av de två tidigare som nämns av Europaparlamentets och kommissionens rättstjänster, och som enligt rådets juridiska avdelning inte är relevanta i detta fall.

Förslaget KOM(2003)0644 (förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet samt ändring av direktiv 1999/45/EG och förordning (EG) nr om långlivade organiska föroreningar var ett nytt lagstiftningsförslag. Endast en liten del av det, dvs. bilaga XVI, uppfyllde bestämmelserna om omarbetningstekniken.

Förslaget KOM(2007)0265 (om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg) strävade efter att omarbeta grundförordningen (EEG) 881/92 och direktiv 2006/4/EG. Det senare rör väldigt få bestämmelser i den omarbetade rättsakten och förslaget till omarbetning ändrade inte grundförordningens regleringsform.

Detta fall är faktiskt det första förslaget som syftar till att omvandla ett helt direktiv till en förordning genom en omarbetning.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kosmetiska produkter (omarbetning)

Referensnummer

KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)

Framläggande för parlamentet

5.2.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

17.11.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dagmar Roth-Behrendt

26.2.2008

 

 

Behandling i utskott

9.9.2008

 

 

 

Antagande

2.12.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Jill Evans, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Richard Seeber, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Johannes Lebech, Kartika Tamara Liotard, Bart Staes, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Christel Schaldemose

Ingivande

8.12.2008

Senaste uppdatering: 22 januari 2009Rättsligt meddelande