Postup : 2007/0216(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0500/2008

Predkladané texty :

A6-0500/2008

Rozpravy :

PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

Hlasovanie :

PV 14/01/2009 - 4.1
CRE 14/01/2009 - 4.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0015

SPRÁVA     ***I
PDF 217kWORD 237k
15. decembra 2008
PE 405.718v02-00 A6-0500/2008

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

(KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Carlos Coelho

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi

(KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0619),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 62 ods. 2 písm. a) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0359/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0500/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  schvaľuje priložené spoločné vyhlásenia;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU

k návrhu Komisie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi(1)*

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 62 ods. 2 písm. a),

so zreteľom na návrh Komisie,

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy(2),

keďže:

(1)      Európska rada na svojom zasadnutí v Solúne potvrdila, že v EÚ je potrebný komplexný prístup k biometrickým identifikátorom alebo biometrickým údajom pre doklady štátnych príslušníkov tretích krajín, pasy občanov EÚ a informačné systémy (VIS a SIS II).

(2)      V tejto súvislosti Rada prijala nariadenie (ES) č. 2252/2004 z 13. decembra 2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi(3) ako významný krok smerom k využívaniu nových prvkov, na základe ktorých sú cestovné doklady bezpečnejšie a ktoré vytvárajú spoľahlivejšiu väzbu medzi pasom a jeho držiteľom, čo významne prispieva k zabezpečeniu jeho ochrany pred podvodným zneužitím.

(3)      Nariadenie (ES) č. 2252/2004 stanovuje všeobecnú povinnosť poskytovať odtlačky prstov, ktoré budú uložené na bezkontaktnom čipe v pase. Skúsenosti z testovania však potvrdili potrebu výnimiek. V priebehu pilotných projektov v niektorých členských štátoch sa zistilo, že kvalita odtlačkov prstov detí vo veku menej ako 6 rokov nebola dostatočná pre overenie totožnosti. Navyše tieto odtlačky prechádzajú podstatnými zmenami, čo sťažuje ich kontrolu v priebehu celého obdobia platnosti pasu.

(4)      Harmonizácia výnimiek z požiadavky poskytovania odtlačkov prstov je potrebná kvôli zachovaniu jednotných bezpečnostných noriem a z dôvodu uľahčenia kontrol na hraniciach. Z právnych, ako aj bezpečnostných dôvodov by sa definovanie výnimiek z povinnosti poskytovať odtlačky prstov do pasov a iných cestovných dokladov vydávaných členskými štátmi nemalo realizovať na úrovni vnútroštátnych právnych predpisov.

(4a)    Nariadenie (ES) č. 2252/2004 vyžaduje zber a ukladanie biometrických údajov na pamäťové médium pasov a cestovných dokladov na účely vydávania takýchto dokladov. Tým nie je dotknuté akékoľvek iné použitie alebo ukladanie týchto údajov v súlade s právnymi predpismi členských štátov. Nariadenie neposkytuje právny základ na zriaďovanie alebo vedenie databáz na ukladanie týchto údajov v členských štátoch, keďže je to prísne záležitosť vnútroštátneho práva.

(5)      Okrem toho, ako doplňujúce bezpečnostné opatrenie a v rámci zabezpečenia ďalšej ochrany detí, by mala byť zavedená zásada „jedna osoba – jeden pas“. Táto zásada zabezpečuje, že pas a biometrické znaky prináležia iba osobe, ktorá je držiteľom pasu, a takisto ju odporúča Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO). Je určite bezpečnejšie, ak má každá osoba svoj vlastný pas.

(5a)    Vzhľadom na skutočnosť, že členské štáty budú povinné vydať individuálne pasy maloletým osobám a že medzi právnymi predpismi členských štátov, ktoré sa týkajú prechodu detí cez vonkajšie hranice členských štátov, môžu byť výrazné rozdiely, Komisia by mala preskúmať potrebu opatrení s cieľom zaistiť spoločný prístup, pokiaľ ide o pravidlá ochrany detí pri prechode cez vonkajšie hranice členských štátov.

(6)      Keďže členské štáty nemôžu uspokojivo dosiahnuť ciele tohto nariadenia, ktoré sa dajú lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(7)      V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, a preto ním nie je viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Keďže ▌ toto nariadenie vychádza zo schengenského acquis podľa ustanovení hlavy IV tretej časti Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Dánsko by sa v súlade s článkom 5 uvedeného protokolu malo v lehote do šiestich mesiacov od prijatia tohto nariadenia Radou rozhodnúť, či ho bude uplatňovať vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch.

(8)      Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Spojené kráľovstvo, v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis(4); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(9)      Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa nezúčastňuje Írsko, v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis(5). Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(10)    Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o ich pridružení ▌pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis(6), ktoré spadá do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k tejto dohode(7).

(11)    Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bod A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES(8) a 2008/149/ES(9).

(11a)  Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle protokolu podpísaného medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pridružení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis(10), ktoré patrí do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/261/ES(11).

(12)    Nariadenie (ES) č. 2252/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

▌Nariadenie (ES) č. 2252/2004 sa mení a dopĺňa takto:

(1)       Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.       Pasy a cestovné doklady vydávané členskými štátmi musia spĺňať minimálne bezpečnostné normy ustanovené v prílohe.

Vydávajú sa ako individuálne doklady.

Komisia predloží správu o požiadavkách týkajúcich sa detí cestujúcich osamote alebo v sprievode, ktoré prechádzajú cez vonkajšie hranice členských štátov, najneskôr do ...(12)*v prípade potreby navrhne vhodné iniciatívy na zabezpečenie spoločného prístupu k pravidlám ochrany detí prechádzajúcich cez vonkajšie hranice členských štátov.“

(1a)     Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

"2.      Pasy a cestovné doklady musia obsahovať vysoko bezpečné pamäťové médium, ktoré obsahuje fotografiu tváre. Členské štáty doň tiež začlenia dva ploché odtlačky prstov v interoperabilných formátoch. Údaje musia byť chránené a pamäťové médium musí mať dostatočnú kapacitu a schopnosť zaručiť ich úplnosť, pravosť a dôverný charakter.“

(2)       Do článku 1 sa vkladá odsek 2a ▌:

"2a.     Od požiadavky poskytovania odtlačkov prstov sú oslobodené tieto osoby:

a)        deti vo veku menej ako 12 rokov.

           Veková hranica 12 rokov je predbežná. V správe podľa článku 5a sa veková hranica posúdi a v prípade potreby sa navrhne jej zmena.

           Bez toho, aby boli dotknuté dôsledky uplatňovania článku 5a, členské štáty, ktoré vo svojich právnych predpisoch prijatých pred …(13)* stanovujú nižšiu vekovú hranicu ako 12 rokov, môžu uplatňovať túto hranicu počas prechodného obdobia 4 rokov od *. Táto veková hranica však v prechodnom období nesmie byť nižšia ako 6 rokov;

(b)       osoby, od ktorých je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.“

(2a)     Do článku 1 sa vkladá odsek 2b:

"2b.    V prípade, že odobratie odtlačkov určených prstov je dočasne nemožné, členské štáty umožnia odobratie odtlačkov iných prstov. Ak je dočasne nemožné aj odobratie odtlačkov ktoréhokoľvek z ostatných prstov, môžu vydať dočasný pas s platnosťou kratšou než 12 mesiacov.“

(2b)     Vkladá sa článok 1a:

„Článok 1a

1.        Biometrické identifikačné znaky odoberajú kvalifikovaní a riadne oprávnení pracovníci vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vydávanie pasov a cestovných dokladov.

2.        Členské štáty získavajú biometrické identifikačné znaky žiadateľa, pričom dodržiavajú práva stanovené v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Dohovore OSN o právach dieťaťa. Členské štáty zabezpečia zavedenie vhodných postupov, ktoré zaručia dôstojnosť dotknutých osôb v prípade ťažkostí pri registrácii.“

(2c)     Článok 2 sa nahrádza takto:

V súlade s postupom uvedeným v článku 5 ods. 2 sa stanovia dodatočné technické špecifikácie zodpovedajúce medzinárodným normám vrátane odporúčaní Medzinárodnej organizácie civilného letectva pre pasy a cestovné doklady týkajúce sa:

a)        dodatočných bezpečnostných znakov a požiadaviek vrátane posilnenia noriem zamedzujúcich falšovaniu, napodobovaniu a pozmeňovaniu;

b)        technických špecifikácií pre pamäťové médium biometrických znakov a ich bezpečnosti vrátane predchádzania neoprávnenému prístupu;

c)        požiadaviek na kvalitu a spoločných technických noriem zobrazenia tváre a odtlačkov prstov.

(2d)     Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3.      Biometrické údaje sa zbierajú a ukladajú na pamäťové médium pasov a cestovných dokladov na účely vydávania takýchto dokladov. Na účely tohto nariadenia sa biometrické prvky pasov a cestovných dokladov používajú len na overovanie:

a) pravosti dokladu;

b) totožnosti jeho držiteľa prostredníctvom priamo dostupných porovnateľných prvkov v prípadoch, keď sa v súlade so zákonom vyžaduje predloženie pasu alebo iného cestovného dokladu.

Kontrola dodatočných bezpečnostných znakov sa uskutoční bez toho, aby bol dotknutý článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 562/2006 (Kódex schengenských hraníc). Ich nesúlad sám o sebe nemá vplyv na platnosť pasu na účely prekročenia vonkajších hraníc.“

(2e)     Vkladá sa článok 5a:

„Článok 5a

Komisia predloží najneskôr do ...(14)* Európskemu Parlamentu a Rade správu založenú na rozsiahlej a podrobnej štúdii uskutočnenej nezávislým orgánom a pod dohľadom Komisie, v ktorej sa preskúma spoľahlivosť a technická uskutočniteľnosť používania odtlačkov detí do veku 12 rokov na identifikáciu a overovanie aj prostredníctvom vyhodnotenia presnosti používaných systémov a ktorá zahrnie aj porovnanie miery neoprávnených odmietnutí z každého členského štátu, a v nadväznosti na výsledky tejto štúdie analýzu potreby spoločných pravidiel postupu porovnávania. V prípade potreby sa k správe pripoja návrhy na úpravu tohto nariadenia.“

(2f)     V článku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty uplatňujú toto nariadenie:

a)        pokiaľ ide o zobrazenie tváre: najneskôr 18 mesiacov

b)        pokiaľ ide o odtlačky prstov: najneskôr 36 mesiacov

od prijatia opatrení uvedených v článku 2. Neovplyvňuje to však platnosť pasov a cestovných dokladov, ktoré už boli vydané.

Čo sa týka druhej vety článku 1 ods. 1, musí sa začať uplatňovať najneskôr…. Pôvodná platnosť pre jeho držiteľa však nie je dotknutá.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa potreby zvýšiť bezpečnosť pasov a cestovných dokladov použitím bezpečných vstupných dokumentov

Bez toho, aby bola dotknutá právomoc členských štátov vydávať pasy a iné cestovné doklady, Európsky parlament a Rada zdôrazňujú, že cieľ posilniť bezpečnosť pasov môže byť ohrozený, ak sa pasy vydávajú na základe nespoľahlivých vstupných dokumentov (breeder documents).

Samotný pas je len jedným prvkom bezpečnostného reťazca, ktorý sa začína predložením vstupných dokumentov, pokračuje zaznamenaním biometrických údajov a končí porovnaním údajov na hraničných priechodoch. Tento reťazec bude taký bezpečný, ako jeho najslabší prvok.

Európsky parlament a Rada konštatujú, že v členských štátoch existujú veľmi odlišné situácie a postupy, pokiaľ ide o typ predkladaných vstupných dokumentov na účely vydania pasu, a že tieto dokumenty sú často menej bezpečné ako samotný pas a pravdepodobnosť ich falšovania a napodobovania je vyššia.

Rada preto pripraví dotazník určený členským štátom na účely porovnania postupov a typov dokumentov vyžadovaných v každom členskom štáte na vydanie pasu a cestovných dokladov. Táto analýza by mala posúdiť potrebu stanovenia spoločných zásad alebo usmernení pre najlepšie postupy v tejto oblasti.

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa štúdie podľa článku 5a

Európsky parlament a Rada poznamenávajú, že Komisia uskutoční jednu štúdiu na účely článku 5a tohto nariadenia a článku 2 návrhu nariadenia, ktorým sa menia a dopĺňajú spoločné konzulárne pokyny.

(1)

* Politické pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: nový alebo nahradzujúci text je vyznačený hrubou kurzívou a vypustenia sa označujú symbolom ▌.

Technické korekcie a úpravy vykonané útvarmi: nový alebo nahradzujúci text je označený kurzívou a text, ktorý sa vypúšťa, týmto znakom║.

(2)

Ú. v. ES C, , s. .

(3)

Ú. v. EÚ L 385, 29.12.2004, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 131, 01.06.2000, s. 43.

(5)

Ú. v. EÚ L 64, 07.03.2002, s. 20.

(6)

Ú. v. EÚ L 176, 10.07.1999, s. 36.

(7)

Ú. v. EÚ L 176, 10.07.1999, s. 31.

(8)

Ú. v. EÚ L 53, 27.02.2008, s. 1.

(9)

Ú. v. EÚ L 53, 27.02.2008, s. 50.

(10)

Dokument Rady 16462/06 k dispozícii na adrese: http://register.consilium.europa.eu

(11)

Ú. v. EÚ L 83, 26.3.2008, s. 3.

(12)

* tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(13)

* Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(14)

* tri roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Všeobecný kontext

Rada prijala 13. decembra 2004 Nariadenie (ES) č. 2252/2004 o normách pre bezpečnostné znaky a biometriu v pasoch a cestovných dokladoch vydávaných členskými štátmi.

V tom čase Parlament predložil svoje stanovisko(1) (s rôznymi pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, z ktorých sa väčšina neprijala), v ktorom podporil myšlienku harmonizácie týchto bezpečnostných noriem a ktorým sa zároveň zavádzajú biometrické identifikačné údaje (obraz tváre a odtlačky prstov). Táto harmonizácia sa navrhla s cieľom umožniť, aby boli pasy bezpečnejšie a aby sa vytvorilo spoľahlivejšie prepojenie medzi dokladom a jeho skutočným držiteľom, čím by sa umožnil boj proti falšovaniu dokladov a zefektívnil boj proti zločinom, terorizmu a ilegálnemu prisťahovalectvu.

Parlament však varoval, že využitie týchto nových technológií ešte nebolo odskúšané ani testované, a poukázal na to, že pred vydaním biometrických pasov by mali fungovať príslušné technické špecifikácie a členské štáty by mali plniť rôzne požiadavky týkajúce sa ochrany občianskych práv.

Spravodajca víta uznanie Výboru pre článok 29, že uplatňovanie nariadenia vo všeobecnosti plne zohľadňovalo príslušné pravidlá a bolo v súlade s technickými špecifikáciami, ktoré následne prijala Komisia.

Počas pilotných projektov prebiehajúcich v niektorých členských štátoch sa však zistilo, že kvalita odtlačkov prstov detí mladších ako šesť rokov nebola pre overenie totožnosti dostatočná.

Komisia preto rozhodla, že predloží nový návrh s cieľom pozmeniť a doplniť nariadenie (ES) č. 2252/2004 a zaviesť:

— dve výnimky z povinnosti poskytnúť odtlačky prstov, a to pre deti vo veku menej ako šesť rokov a všetky osoby, ktoré nie sú z rôznych dôvodov fyzicky schopné odtlačky prstov poskytnúť;

— zásadu „jedna osoba – jeden pas“.

Stanovisko spravodajcu

Spravodajca sa domnieva, že opatrenia, ktoré navrhuje Komisia, sú celkovo pozitívne a potrebné, vyjadruje však želanie, aby sa táto príležitosť využila na ďalšie zdokonalenia.

1. Využitie pasov detí na boj proti únosom detí a obchodovaniu s nimi

Spravodajca sa domnieva, že v nariadení bola medzera, keďže v ňom nie je zmienka o špecifických prípadoch detí, ani veková hranica na poskytnutie odtlačkov prstov detí. To isté platí pre ľudí, ktorí nie sú fyzicky schopní poskytnúť odtlačky prstov a ktorí si vyžadujú osobitné zaobchádzanie formou alternatívnych postupov.

Nariadenie ponechalo národným zákonodarcom na zváženie , aby rozhodli, či sa stanovia možné výnimky z povinnosti poskytovať odtlačky prstov do pasov a iných cestovných dokladov vydávaných členskými štátmi.

Harmonizácia v tejto oblasti je nevyhnutná a vzhľadom na to, že v krajine spravodajcu (Portugalsku) musia mať všetky deti začínajúce základnú školu od šiestich rokov preukaz totožnosti, v ktorom sú odtlačky prstov, nemal spravodajca žiaden problém v zásade súhlasiť s touto vekovou hranicou.

Malo by sa tiež zdôrazniť, že vydávanie pasov pre deti nie je povinné tak, ako vydávanie preukazov totožnosti. Pas je cestovný doklad, ktorý sa vyžaduje len pri plánovanej ceste mimo územia schengenského priestoru. Pre rodičov, ktorí by si určite želali zavedenie čo najvhodnejších mechanizmov na ochranu svojich detí, sa to preto nejaví ako príliš veľká záťaž.

V stanovisku Parlamentu sa uvádzalo, aby sa veková hranica na poskytovanie odtlačkov prstov detí stanovila na minimálne 12 rokov, pričom by bola na účely identifikácie (uloženej v európskej databáze) predmetom 3-ročnej klauzuly o preskúmaní.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojom stanovisku upozornil na to, že ak tieto biometrické údaje slúžia výlučne na účely overovania (vzájomné porovnávanie), riziko omylu je oveľa nižšie a veková hranica sa môže znížiť.

Spravodajca teda pokladá minimálnu vekovú hranicu šesť rokov výlučne na účely overovania za prijateľnú a navrhuje niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, aby sa tento cieľ jednoznačne zachoval. Navrhuje aj ďalšie konkrétne opatrenia, napr. zavedenie osobitnej rubriky v pase s menom (menami) osoby alebo osôb, ktoré sú za deti rodičovsky zodpovedné.

Keďže je doteraz len málo skúseností s používaním týchto nových technológií, spravodajca pokladá za dôležité mať k dispozícii osobitné a spoľahlivé údaje, aby sme mohli prijať správne rozhodnutia. Navrhuje preto zaviesť 3-ročnú klauzulu o preskúmaní, aby sa dali získať výsledky rozsiahlej a hĺbkovej štúdie (ako sa už požadovalo v správe Spoločných konzulárnych pokynov (CCI) o biometrických údajoch a ako navrhoval Výbor pre článok 29 a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov) s cieľom zistiť spoľahlivosť a užitočnosť odtlačkov prstov detí a starších osôb. Keďže v súčasnosti máme k dispozícii len výsledky určitých pilotných projektov z niektorých členských štátov (ktoré potvrdzujú, že na účely overovania je možné používať odtlačky prstov detí od šiestich rokov), môžeme prijať len predbežné rozhodnutie, kým sa neukončí táto nezávislá štúdia, ktorá poskytne potrebné údaje, ktoré nám umožnia rozhodovanie na pevnejšom základe.

2. Zavedenie zásady „jedna osoba – jeden pas“

Spravodajca podporuje tento návrh Komisie zameraný na uplatňovanie odporúčania Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), ktoré už väčšina členských štátov uplatňuje, čím by sa umožnilo ukončenie pretrvávajúcej situácie, keď je možné vydať pas, v ktorom sa uvádzajú mená detí držiteľa pasu, avšak obsahuje biometrické údaje len rodiča a držiteľa pasu. Takéto situácie môžu uľahčovať obchodovanie s deťmi, pretože je zložité vykonávať spoľahlivé kontroly totožnosti dieťaťa. Každá osoby by mala mať vlastný pas s osobnými biometrickými údajmi.

Podľa nedávnej štúdie organizácie Childfocus sú najvyššiemu riziku obchodovania a únosov vystavené deti, ktoré cestujú samé. Podľa pravidiel IATA môžu deti cestovať samé až od šiestich rokov. To, že by mali deti od tohto veku vlastný cestovný doklad s príslušnými biometrickými údajmi, nepochybne poskytuje dodatočnú ochranu v boji proti obchodovaniu s deťmi (čo uznáva vo svojom stanovisku aj Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov).

Spravodajca nechce spochybňovať platné právne predpisy, najmä ustanovenia kódexu hraníc, ktoré boli navrhnuté na ochranu maloletých, podľa ktorých je hraničná stráž povinná dozerať osobitne na maloletých, či už cestujú v sprievode, alebo nie, a uvádza, že maloletí musia pri prechode vonkajších hraníc podliehať rovnakým kontrolám ako dospelí. Preto, ak sa vykonáva jedna z kontrol dospelých na základe ich pasu, musí to isté platiť aj pre deti, ktoré by tiež mali mať vlastné pasy. V prípade maloletých cestujúcich v sprievode by bolo vzhľadom na to, že hraničná stráž musí skontrolovať, či sú osoby sprevádzajúce maloletých za ne rodičovsky zodpovedné, pre hraničnú stráž veľkou pomocou, keby mali maloletí pasy so svojimi osobnými údajmi a s menom osoby alebo osôb, obyčajne rodičov, ktoré sú za ne rodičovsky zodpovedné.

3. Potreba vysokého stupňa dôvery v procese získavania biometrických údajov

Ak majú byť pasy a cestovné dokumenty bezpečné, v procese získavania údajov, ktoré sa majú v týchto dokumentoch uviesť, je nevyhnutný vysoký stupeň dôvery a pre zaručenie ich bezpečnosti a spoľahlivosti by bolo žiaduce, aby existovali minimálne spoločné normy na získavanie týchto údajov.

Spracúvanie biometrických údajov so sebou prináša aj skutočné riziká pre ľudí, ktorých údaje sa získavajú, pretože v prípade ich nesprávneho získania by ich údaje mohli byť zavádzajúce alebo by sa mohli použiť na iné účely, ako na tie, na ktoré sa získali.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa preto navrhli s cieľom harmonizovať postupy zberu údajov a vytvoriť náhradné postupy pre prípad, ak nastanú ťažkosti pri získavaní odtlačkov prstov.

4. Zapojenie orgánov pre ochranu údajov

Ako reakciu na list pána Cavadu adresovaný Výboru pre článok 29 o krokoch na uplatňovanie nariadenia uskutočnených v každom členskom štáte sme 10. decembra 2007 dostali odpoveď, v ktorej sa upozorňuje na to, že (na rozdiel od odporúčania Parlamentu v tom čase) národné orgány pre ochranu údajov neboli vždy zapojené do procesu vykonávania.

Spravodajca tiež vyjadruje podporu Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že Komisia porušila právne záväznú povinnosť podľa článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) 45/2001 konzultovať s ním pri vypracúvaní legislatívnych návrhov.

Spravodajca preto predkladá niekoľko návrhov zameraných na posilnenie účasti orgánov pre ochranu údajov v tomto procese.

5. Možnosť zaviesť európsky systém pre postup porovnávania odtlačkov prstov

Spôsob, akým sa vykonáva porovnávanie odtlačkov (porovnanie na mieste – kontrola biometrických identifikačných údajov držiteľa pasu ich porovnaním na mieste s údajmi uloženými v čipe pasu) je v každom členskom štáte iný, čo môže spôsobiť omyly pri overovaní totožnosti. Bolo by žiaduce vykonať analýzu možných nedostatkov identifikačných systémov a mieru omylov zaznamenaných v rôznych členských štátoch, aby bolo možné zistiť, či medzi členskými štátmi existujú významné rozdiely, a zvážiť potrebu zaviesť európsky porovnávací systém. Pri akomkoľvek systéme je nevyhnutné, aby bol bezpečný a mal veľmi nízku mieru chybných zamietnutí, pretože takéto situácie môžu mať pre legitímnych držiteľov dokladov vážne dôsledky.

Navrhuje sa preto zavedenie 3-ročnej klauzuly o preskúmaní, aby sme mohli počítať s výsledkami štúdie, v ktorej sa porovnajú miery omylov zaznamenaných v každom členskom štáte s cieľom analyzovať potrebu spoločných pravidiel tohto postupu porovnávania.

6. Možnosť vytvorenia spoločných pravidiel pre predloženie dokumentov na vydanie pasu – tzv. vstupných dokumentov (breeder documents)

Veľké rozdiely medzi členskými štátmi existujú aj pokiaľ ide o dokumenty, ktoré sa musia predložiť (napr. rodné listy, vodičské preukazy, osobné záznamy, povolenie rodičov atď.), a spôsoby, akými sa tieto dokumenty vydávajú. Keďže všeobecne je stupeň ochrany takýchto dokumentov nižší ako stupeň ochrany pri vydávaní pasov obsahujúcich biometrické údaje chránené prísnejšími systémami (PKI systémy), existuje riziko, že by sa ľahšie mohli stať predmetom falšovania.

Navrhuje sa preto, aby sa v súvislosti so správou, ktorú má Komisia do troch rokov predložiť, vykonala tiež analýza potreby spoločných pravidiel, a ak takáto potreba vznikne, aby sa Parlamentu predložili potrebné legislatívne návrhy.

Na záver treba upozorniť na to, že ochrana pasu nespočíva len v pase samotnom. Rovnako dôležitý je celý rad ďalších záležitostí, od predkladania dokumentov potrebných na vystavenie pasu cez získavanie biometrických údajov až po overovanie a porovnávanie na hraničných kontrolných miestach. Nemá veľký význam sprísniť stupeň ochrany pasov bez toho, aby sa napravili slabé miesta zvyšku reťazca.

(1)

P6_TA(2004)0073.


POSTUP

Názov

Bezpečnostné znaky a biometria v pasoch a cestovných dokladoch

Referenčné čísla

KOM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Dátum predloženia v EP

18.10.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

25.10.2007

Spravodajca

       dátum menovania

Carlos Coelho

31.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.2.2008

26.3.2008

28.5.2008

14.7.2008

 

2.12.2008

8.12.2008

 

 

Dátum prijatia

8.12.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson

Posledná úprava: 17. decembra 2008Právne oznámenie