Procedura : 2008/0806(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0508/2008

Teksty złożone :

A6-0508/2008

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/01/2009 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


SPRAWOZDANIE     *
PDF 134kWORD 60k
16 grudnia 2008
PE 416.607v02-00 A6-0508/2008

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

(13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Costas Botopoulos

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej regulamin Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich w odniesieniu do systemu językowego mającego zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

(13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Rady (13301/2008),

–   uwzględniając art. 245 ust. 2 Traktatu WE oraz art. 160 ust. 2 Traktatu Euratom, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0348/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A6-0508/2008),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przedłożonego do konsultacji;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.


UZASADNIENIE

Przepisy regulaminu Sądu Pierwszej Instancji dotyczące odwołań zostały przyjęte w dniu 12 października 2005 r. Weszły w życie w dniu 1 stycznia 2006 r.

Zawarte w tytule piątym regulaminu znajdujące zastosowanie przepisy są prawie identyczne z przepisami zawartymi tytule czwartym regulaminu Trybunału. Niemniej regulamin Sądu Pierwszej Instancji nie przewiduje żadnego przepisu dotyczącego języka postępowania, który należałoby stosować w ramach postępowania odwoławczego (przy odwołaniach od orzeczeń Sądu ds. Służby Publicznej). Nie istnieje bowiem odpowiednik art. 110 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.

Zgodnie z art. 64 statutu Trybunału Sprawiedliwości reguły dotyczące systemu językowego stosowanego w Trybunale mogą zostać zmienione jedynie zgodnie z procedurą przewidzianą przez traktaty WE i EWEA dla zmiany statutu, a mianowicie na mocy decyzji Rady stanowiącej jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją.

Proponowana decyzja Rady ma na celu wprowadzenie do regulaminu Sądu Pierwszej Instancji przepisu dotyczącego języka postępowania w ramach postępowania odwoławczego. Proponuje się dodanie artykułu w brzmieniu podobnym do art. 110 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten będzie stanowił, że językiem postępowania ma być język orzeczenia Sądu ds. Służby Publicznej, od którego wnosi się odwołanie.

Komisja, do której zwrócono się o opinię w tej sprawie, odniosła się przychylnie do zaproponowanego tekstu.

Sprawozdawca uważa, że zmiana jest konieczna, lecz ma charakter czysto techniczny. Z tego względu sprawozdawca zaleca, żeby Parlament niezwłocznie ją zatwierdził, zgodnie z życzeniem Rady.


PROCEDURA

Tytuł

System językowy mający zastosowanie do odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Odsyłacze

13301/2008 – C6-0348/2008 – 2008/0806(CNS)

Data konsultacji z PE

7.10.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

21.10.2008

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Costas Botopoulos

3.11.2008

 

 

Data przyjęcia

15.12.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2009Informacja prawna