Procedūra : 2008/0128(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0515/2008

Iesniegtie teksti :

A6-0515/2008

Debates :

PV 24/03/2009 - 12
CRE 24/03/2009 - 12

Balsojumi :

PV 25/03/2009 - 3.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0170

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 222kWORD 295k
2008. gada 19. decembra
PE 414.218v02-00 A6-0515/2008

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Padomes Direktīvu 2006/23/EK

(COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Marian-Jean Marinescu

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 216/2008 lidlauku, gaisa satiksmes pārvaldības un aeronavigācijas pakalpojumu jomā un atceļ Padomes Direktīvu 2006/23/EK

(COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0390),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, ar kuru saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0251/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0515/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Šajā ziņā Aģentūrai aktīvāk jāpiedalās aviācijas negadījumu izmeklēšanā, jo īpaši tad, ja ir bojāgājušie. Šādos gadījumos valsts varas iestāžu rīcībā jābūt arī pirms lidojuma reģistrēto pasažieru sarakstiem, lai par notikušo varētu paziņot aviācijas negadījumā bojāgājušā ģimenes locekļiem, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti1.

 

1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

Pamatojums

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra paplašina pilnvaras visās ar aviācijas drošību saistītajās jomās, lai uzlabotu efektivitāti un pārredzamību, un tās aktīvā iesaistīšanās atsevišķu Kopienā notikušu negadījumu izmeklēšanā ir bijusi lietderīga. Lai palielinātu efektivitāti un pārredzamību, izšķiroša nozīme ir pēc iespējas izsmeļošākas informācijas iegūšanai, un jo īpaši noderīgi ir reisa pasažieru saraksti.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvu, būtu jāpapildina ar saskaņotu pieeju lidlauku un ATM/ANS drošumam.

(3) Pasākumi, kas īstenoti saskaņā ar Eiropas vienotās gaisa telpas iniciatīvu, būtu jāpapildina ar saskaņotu pieeju lidlauku un ATM/ANS drošumam. Tādēļ ir būtiski nodrošināt, lai, palielinot gaisa telpas caurlaidspēju un ATM/ANS veiktspēju, kā arī ieviešot jaunas tehnoloģijas šajā jomā, vienlaikus tiek izstrādāta drošības normatīvā sistēma.

Pamatojums

EASA pamatregulas paplašinātās darbības jomas saturs un stāšanās spēkā ir jāsaista ar citiem reglamentējošiem pasākumiem, kas paredzēti tiesību aktu paketē par vienoto gaisa telpu. Šis mērķis apsvērumā ir īpaši jāakcentē.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Vispārējs mērķis ir panākt, lai funkcijas un uzdevumus, tostarp funkcijas un uzdevumus, kas izriet no dalībvalstu sadarbības Eurocontrol Drošības regulatīvajā komisijā, dalībvalstis nodotu Aģentūrai efektīvi, nekādi nepasliktinot pašreizējo augsto lidojumu drošuma līmeni un negatīvi neietekmējot sertificēšanas grafikus. Vajadzētu pieņemt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu vajadzīgo pāreju.

(9) Vispārējs mērķis ir panākt, lai funkcijas un uzdevumus, tostarp funkcijas un uzdevumus, kas izriet no dalībvalstu sadarbības Eurocontrol Drošības regulatīvajā komisijā, dalībvalstis nodotu Aģentūrai efektīvi, nekādi nepasliktinot pašreizējo augsto lidojumu drošuma līmeni un negatīvi neietekmējot sertificēšanas grafikus. Vajadzētu pieņemt attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu vajadzīgo pāreju. Aģentūras rīcībā ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem jauno pienākumu izpildei, un šo līdzekļu piešķiršanas termiņš jānosaka, ņemot vērā konkrētās vajadzības un saistīto īstenošanas noteikumu pieņemšanas un attiecīgās piemērošanas grafiku.

Pamatojums

Aģentūras rīcībā ir jābūt pietiekamiem līdzekļiem, lai tā atbilstīgi augstajiem standartiem varētu pildīt uzdevumus, ko nosaka aģentūras kompetences paplašināšana, tajā iekļaujot arī lidlauku, ATM un ANS drošības regulējumu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants—1. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) šā panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem lidlaukiem vai to daļai, kā arī aprīkojumam, darbiniekiem un organizācijām, ja tos izmanto tikai tādi gaisa kuģi, uz kuriem attiecas šā punkta a) apakšpunkta darbības joma;

(b) šā panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētajiem lidlaukiem vai to daļai, kā arī aprīkojumam, darbiniekiem un organizācijām, ja tos izmanto tikai tādi gaisa kuģi, uz kuriem attiecas šā punkta a) apakšpunkta darbības joma, kā arī lidlaukiem, kurus lielākoties izmanto tikai izklaides un sporta lidojumu vajadzībām;

Pamatojums

Šī regula nav jāattiecina uz lidlaukiem, kurus lielākoties izmanto izklaides un sporta lidojumu vajadzībām.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

3. pants – sa) punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(sa) „valsts uzraudzības iestāde” (VUI) ir struktūra, kas ir izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 549/2004 4. panta noteikumiem;

Pamatojums

Šī definīcija ir jāiekļauj, lai padarītu skaidrāku visu tekstu.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

4. pants 3.a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Publiskai lietošanai pieejami lidlauki, tostarp to aprīkojums, kuri atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līgums, un kuri var apkalpot satiksmi, kas noris saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, vai gaisa kuģus ar maksimāli pieļaujamo pacelšanās masu 2730 kg un vairāk, atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām. Personāls un organizācijas, kas iesaistītas šo lidlauku ekspluatācijā, atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām.

3.a Publiskai lietošanai pieejami lidlauki vai to daļas, tostarp to aprīkojums, kuri atrodas teritorijā, uz ko attiecas Līgums, un kuri apkalpo komerciālo gaisa satiksmi, kas noris saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām. Personāls un organizācijas, kas iesaistītas šo lidlauku ekspluatācijā, atbilst šajā regulā ietvertajām prasībām.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.a pants – 2. punkts – b) apakšpunks – iiia) daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(iiia) izziņotas atkāpes no Čikāgas konvencijas 14. pielikuma noteikumiem vai lidostas infrastruktūras projekti, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā jau ir apstiprināti un kas netiek grozīti un tiek atzīti par noslēgtiem uz nenoteiktu laiku.

Pamatojums

Regulas 8. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētais sertifikāts nekādā gadījumā nedod tiesības apšaubīt spēkā esošos lidostu apstiprinājumus vai mēģināt tos aizstāt. Šādu sertifikātu vislabāk izsniegt kā papildu dokumentu. Jāievēro pašreizējie darba aizsardzības un tiesiskās paļāvības principi.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.a pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šā panta 2. punktā minētos sertifikātus drīkst izdot valsts uzraudzības iestādes.

Pamatojums

Skaidri norāda sertifikācijas procesos iesaistīto dažādo iestāžu pilnvaras.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.b pants – 5.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Šā panta 2., 4. un 5. punktā minētos sertifikātus drīkst izdot valsts uzraudzības iestādes.

Pamatojums

Nodrošina atbilstību Eiropas vienotās gaisa telpas noteikumiem.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.c pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a Šā panta 7., 8. un 9. punktā minētos sertifikātus vai apstiprinājumus drīkst izdot valsts uzraudzības iestādes.

Pamatojums

Lai nodrošinātu konsekvenci visā regulas tekstā.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.d pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Iestādes, kas novērtē ATM/ANS sistēmu vai daļu un ierīču atbilstību piemērojamām prasībām un izsniedz attiecīgos sertifikātus (turpmāk „akreditētās iestādes”), atbilst V pielikumā paredzētajām pamatprasībām.

1. Akreditētās iestādes atbilst V pielikumā paredzētajām pamatprasībām.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošina proporcionalitāti jau pamatregulas līmenī, uzticot akreditētajām iestādēm sertificēšanu visās jomās, kurās tā nepieciešama.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.d pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Regulas 8.a un 8.b pantā minētos sertifikātus drīkst izdot akreditētās iestādes.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošina proporcionalitāti jau pamatregulas līmenī, uzticot akreditētajām iestādēm sertificēšanu visās jomās, kurās tā nepieciešama.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.d pants – 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Attiecībā uz sertifikātiem, ko akreditētā iestāde drīkst izdot, tā

 

(a) veic sertificējamo organizāciju pārbaudes un revīzijas;

 

(b) izdod un atjauno sertifikātus, kuri ir tās kompetencē;

 

(c) groza attiecīgo sertifikātu, ierobežo vai pārtrauc tā darbību vai to anulē, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem tas izdots, vai ja juridiskā vai fiziskā persona, kura ir sertifikāta turētāja, nepilda pienākumus, ko tai uzliek šī regula vai tās īstenošanas noteikumi.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošina proporcionalitāti jau pamatregulas līmenī, uzticot akreditētajām iestādēm sertificēšanu visās jomās, kurās tā nepieciešama.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

8.d pants – 2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šā panta elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 65. panta 4. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru. Šie pasākumi jo īpaši nosaka

 

(a) sertifikātu veidus, ko drīkst izdot akreditētās iestādes;

 

(b) nosacījumus, ar kuriem saskaņā akreditētās iestādes veic pārbaudes un revīzijas, tostarp arī gadījumos, kas nav minēti 2.b punktā;

 

(c) nosacījumus, saskaņā ar kuriem izdod, uztur spēkā vai groza 2. punktā minēto akreditācijas sertifikātu, ierobežo vai pārtrauc tā darbību vai to anulē.

Pamatojums

Ierosinātais grozījums nodrošina proporcionalitāti jau pamatregulas līmenī, uzticot akreditētajām iestādēm sertificēšanu visās jomās, kurās tā nepieciešama.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 10.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 216/2008

13. pants 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Regulas 13. pantam pievieno šādu daļu:

 

„Kvalificētās vienības neizdod sertifikātus.”

Pamatojums

Normatīvajā tekstā vieš skaidrību par kvalificēto vienību pilnvarām.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

18. pants – d) punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) pieņem attiecīgus lēmumus par 20. līdz 23. panta, 54. un 55. panta piemērošanu;

(d) pieņem attiecīgus lēmumus par 20. līdz 23. panta, 54. un 55. panta piemērošanu, tostarp par atbrīvojumu piešķiršanu attiecīgās iestādes izdoto sertifikātu turētājiem no šīs regulas un tās īstenošanas noteikumu pamatprasībām neparedzētu ekspluatācijas apstākļu vai laikā ierobežotu ekspluatācijas vajadzību gadījumā ar noteikumu, ka nemazinās drošība, ka atbrīvojumus piešķir ne ilgāk kā uz diviem mēnešiem un ka šie atbrīvojumi netiek atjaunoti;

Pamatojums

EASA ir jābūt iespējai noteiktos apstākļos piešķirt pagaidu atbrīvojumus.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 216/2008

19. pants 2.a un 2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Regulas 19. panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

 

„Regulas 8.a, 8.b un 8.c pantā minētajos dokumentos iekļauj spēkā esošos ES un dalībvalstu tiesību aktus vai noteikumus, vajadzības gadījumā tos attiecīgi pielāgojot un pilnveidojot.

 

Šie dokumenti jāizsniedz 11. panta 5.a un 5.b punkta noteikumiem atbilstīgā termiņā, nodrošinot pietiekami daudz laika, kas vajadzīgs, lai pielāgotos jaunajiem reglamentējošajiem noteikumiem.”

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina reglamentējošo noteikumu konsekvenci un pietiekamu pārejas un pielāgošanās laikposmu.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

22.a pants – c) punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) groza, pārtrauc vai anulē attiecīgo sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem tas izsniegts, vai ja sertifikāta turētājs nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tam uzliktos pienākumus.

(c) groza, pārtrauc vai anulē b) apakšpunktā minēto sertifikātu, ja vairs netiek pildīti nosacījumi, saskaņā ar kuriem tas izsniegts, vai ja sertifikāta turētājs nepilda šajā regulā vai tās īstenošanas noteikumos tam uzliktos pienākumus.

Pamatojums

Šāds formulējums skaidri norāda, ka tas attiecas tikai uz tiem sertifikātiem, ko EASA jau izdevusi organizācijām, kas atrodas ārpus teritorijas, uz kuru attiecas Līguma noteikumi, un tas atbilst regulas 21. panta 1. punkta c) apakšpunkta formulējumam.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

22.a pants 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Neskarot Līguma 300. pantu, Komisija var vienoties ar Starptautisko Civilās aviācijas organizāciju (ICAO) par revīzijām, lai novērstu tās uzraudzības dublēšanos, ko dalībvalstis veic, lai pārbaudītu atbilstību Čikāgas konvencijas 14. pielikuma noteikumiem.

Pamatojums

Ieviešot mehānismu sadarbībai ar ICAO, tiks novērsta struktūru darba un pārbaužu dublēšanās.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 13. punkts

Regula (EK) Nr. 216/2008

22.b pants – b) punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) izdod un atjauno sertifikātus organizācijām, kas sniedz ATM/ANS pakalpojumus vairāk nekā trijās dalībvalstīs;

(b) izdod un atjauno sertifikātus organizācijām, kas atrodas ārpus teritorijas, uz kuru attiecas Līguma noteikumi, un kas ir atbildīgas par pakalpojumu sniegšanu tās teritorijas gaisa telpā, uz kuru Līgums attiecas;

Pamatojums

EASA jābūt atbildīgai vienīgi par to ārvalstu organizāciju sertifikāciju, kuras sniedz pakalpojumus ES teritorijā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 19.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 216/2008

65.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Pievieno šādu 65.b pantu:

 

„65.b pants

 

Ieinteresēto pušu konsultantu grupa

 

Neskarot 65. pantā minētās komitejas pienākumus, Komisija no Eiropas profesionālajām reprezentatīvajām organizācijām, kas ir saistītas vai tieši nodarbojas ar aviācijas drošību, izveido Ieinteresēto pušu konsultantu grupu aviācijas drošības jautājumos. Šīs grupas vienīgais uzdevums ir Komisijas konsultēšana 8.a, 8.b un 8.c pantā minētajos jautājumos. Regulas 65. pantā minētā komiteja apspriežas ar Ieinteresēto pušu konsultantu grupu visa regulatīvā procesa laikā.”

Pamatojums

Ieinteresēto pušu komitejas iekļaušana pamatregulā ir būtiska, ņemot vērā normatīvo noteikumu darbības jomu un mērogu, lai uzklausītu šajā sarežģītajā jautājumā iesaistīto pušu viedokļus. Jēdziens un termins „ieinteresēto pušu konsultantu grupa” jau ir veiksmīgi lietots Regulas Nr. 300/2008 17. pantā.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 216/2008

Va pielikums – B daļa – 1. iedaļa – j) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) Lidlauka ekspluatantam jāpierāda, ka lidlaukā ir glābšanas un ugunsdzēsības dienests gadījumā, ja lidlauku izlidošanai vai atlidošanai gatavotos izmantot krīzes situācijā nokļuvuši gaisa kuģi. Incidentu vai avāriju gadījumā šiem dienestiem jāreaģē ar pienācīgu operativitāti un to rīcībā jābūt vismaz aprīkojumam, ugunsdzēsības līdzekļiem un pietiekamam personālam.

(j) Lidlauka ekspluatantam jāpierāda, ka lidlaukā ir glābšanas un ugunsdzēsības dienests gadījumā, ja lidlauku regulārā ekspluatācijas režīmā izlidošanai vai atlidošanai gatavotos izmantot krīzes situācijā nokļuvuši gaisa kuģi. Incidentu vai avāriju gadījumā šiem dienestiem jāreaģē ar pienācīgu operativitāti un to rīcībā jābūt vismaz aprīkojumam, ugunsdzēsības līdzekļiem un pietiekamam personālam.

Pamatojums

Lidlaukiem, ko aviosabiedrības, kuras izmanto lielizmēra gaisa kuģus, klasificē kā alternatīvus lidlaukus un par kuriem ir jāsniedz pierādījumi, ka tajos ir atbilstīga infrastruktūra (t.i. pacelšanās/ nolaišanās skrejceļu garums un platums, TWY sistēma utt.), arī saskaņā ar i) apakšpunktu ir jāatbilst attiecīgajām glābšanas un ugunsdzēsības dienestu prasībām.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 216/2008

Va pielikums – B daļa – 1. iedaļa – k) apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k) Lidlauka ekspluatantam jāgādā, lai ikviens lidlauka ekspluatācijā un uzturēšanā iesaistītais darbinieks būtu apmācīts un kvalificēts, un jāīsteno un jāuztur mācību un kontroles programmas, lai nodrošinātu visu attiecīgo darbinieku pastāvīgu kompetenci.

(k) Lidlauka ekspluatantam jāgādā, lai ikviens lidlauka ekspluatācijā un uzturēšanā iesaistītais darbinieks būtu apmācīts un kvalificēts, un jāīsteno un jāuztur mācību un kontroles programmas, lai nodrošinātu visu attiecīgo darbinieku pastāvīgu kompetenci. Lidlauka ekspluatants šīs prasības izpildi var pierādīt ar atbilstības deklarāciju.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka šajā apakšpunktā minēto dienestu sertifikācija ir tāda pati, kādu piemēro lidojuma datu un lidlauka perona kontroles dienestiem.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 216/2008

Va pielikums – B daļa – 1. iedaļa – 1. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l) Lidlauka ekspluatantam jāpierāda, ka ikviena persona, kam atļauts bez pavadības piekļūt kustības zonai vai citām ekspluatācijas zonām, ir atbilstoši apmācīta un kvalificēta šādai piekļuvei.

(l) Lidlauka ekspluatantam jāpierāda, ka ikviena persona, kam atļauts bez pavadības piekļūt kustības zonai vai citām ekspluatācijas zonām, ir atbilstoši apmācīta un kvalificēta šādai piekļuvei. Lidlauka ekspluatants šīs prasības izpildi var pierādīt ar atbilstības deklarāciju.

Pamatojums

Mērķis ir nodrošināt, ka šajā apakšpunktā minēto dienestu sertifikācija ir tāda pati, kādu piemēro lidojuma datu un lidlauka perona kontroles dienestiem.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Annex

Regula (EK) Nr. 216/2008

Va pielikums – C daļa – 1. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Jānodrošina, ka gaisa telpā lidlauka kustības zonas apkaimē nav nekādu šķēršļu, lai lidlaukā varētu notikt paredzētā gaisa kuģu ekspluatācija un šķēršļu izveide lidlauka apkārtnē neradītu nepieņemamus riskus. Šajā nolūkā jāizveido, jānodrošina un nepārtraukti jāuzrauga šķēršļu novērošanas virsmas, lai apzinātu par šīm virsmām augstākus objektus.

(1) Jānodrošina, ka gaisa telpā lidlauka kustības zonas apkaimē nav nekādu šķēršļu, lai lidlaukā varētu notikt paredzētā gaisa kuģu ekspluatācija un šķēršļu izveide lidlauka apkārtnē neradītu nepieņemamus riskus. Šajā nolūkā kompetentajām valsts iestādēm ir jāizveido, jānodrošina un nepārtraukti jāuzrauga šķēršļu novērošanas virsmas, lai apzinātu par šīm virsmām augstākus objektus.

Pamatojums

Uzskaitītie uzdevumi ietilpst iestāžu, un nevis lidlauku ekspluatantu darbības jomā.

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

Pielikums

Regula (EK) Nr. 216/2008

Va pielikums – C daļa – 2. punkts – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Ar cilvēka darbību un zemes izmantošanu saistīti apdraudējumi, gan turpmāk uzskaitītie, gan citi, ir jāuzrauga un jākontrolē. Šo apdraudējumu radītos riskus novērtē un vajadzības gadījumā mazina. Apdraudējumi ir šādi:

(2) Ar cilvēka darbību un zemes izmantošanu saistīti apdraudējumi, gan turpmāk uzskaitītie, gan citi, ir jāuzrauga un jākontrolē kompetentajām valsts iestādēm. Šo apdraudējumu radītos riskus novērtē un vajadzības gadījumā mazina. Apdraudējumi ir šādi:

Pamatojums

Uzskaitītie uzdevumi ietilpst iestāžu, un nevis lidlauku ekspluatantu darbības jomā.


PASKAIDROJUMS

Vispārīga informācija

Šis priekšlikums ir Eiropas vienotās gaisa telpas II (SES II) iniciatīvas neatņemama daļa un ietver vairākus pasākumus, kuru mērķis ir izveidot saskaņotu un integrētu ES tiesisko regulējumu, lai rastu risinājumus nākotnes problēmām, kas skar strauji augošo vienoto aviācijas tirgu. Ar priekšlikumu paredz, ka paplašinās Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) kompetence attiecībā uz vienotu un saistošu drošības noteikumu nodrošināšanu lidlaukiem, gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) un aeronavigācijas dienestiem (ANS), kā arī attiecībā uz īstenošanas pārraudzību dalībvalstīs.

EASA sistēmu izveidoja ar Regulu (EK) Nr. 1592/2002. EASA galvenais mērķis ir izveidot un uzturēt augstu aviācijas drošības līmeni Eiropā. Šajā sakarībā tā ir pilnvarota izstrādāt drošības īstenošanas reglamentējošos noteikumus, lai tos pieņemtu Komisija, piemērojot komitoloģijas procedūru. Turklāt pati aģentūra izsniedz sertifikātus un apstiprinājumus ražojumiem un organizācijām. EASA arī palīdz Komisijai uzraudzīt efektīvu un vienotu drošības noteikumu īstenošanu dalībvalstīs. Sākotnēji EASA kompetencē bija tikai lidojumderīguma un gaisa kuģu atbilstības vides aizsardzības prasībām nodrošināšana, kā arī gaisa kuģu izstrādē, ražošanā un uzturēšanā iesaistītā personāla un organizāciju atbilstības nodrošināšana. Regulā, ar kuru izveidoja EASA, jau bija ietverts aicinājums pakāpeniski paplašināt EASA sistēmu, lai turpmāk tā aptvertu visas pārējās ar aviācijas drošību saistītās jomas. Aģentūras kompetenci sākotnēji paplašināja ar Regulu (EK) Nr. 216/2008, lai aptvertu gaisa pārvadājumus, apkalpes locekļu licencēšanu un to trešo valstu gaisa kuģu drošību, kuri darbojas Eiropā.

Lai gan pašreizējā gaisa transporta sistēma tiek uzskatīta par ļoti drošu, straujais gaisa transporta apjoma pieauguma temps, visticamāk, radīs jaunas drošības problēmas. Tādēļ ir jārīkojas Kopienas līmenī, lai uzturētu (un, iespējams, uzlabotu) drošību nākotnē. Vissvarīgākais ir uzlabot un saskaņot standartus tajās jomās, kas vēl nav ietvertas ES tiesību aktos (un līdz ar to rodas tiesiskā regulējuma sadrumstalotība un trūkumi tā īstenošanā), lai tos integrētu vienotā pieejā. Tas it īpaši attiecas uz diviem posmiem gaisa transporta ķēdē, kurus uzskata par nozīmīgiem no drošības viedokļa, jo tie veido vislielāko potenciālo risku. Pirmkārt, liela nozīme ir lidlauku infrastruktūrai un ekspluatācijai, jo vairākums negadījumu notiek lidojuma sākuma vai beigu posmā. ATM un ANS vienlīdz attiecas uz aviācijas drošību, īpaši saistībā ar strauji pieaugošo satiksmes apjomu.

Priekšlikuma pamatjautājumi

Saskaņā ar iepriekš minētajiem apsvērumiem Komisija ierosina paplašināt Regulas (EK) Nr. 216/2008 darbības jomu attiecībā uz lidlaukiem un ATM/ANS, kā arī uzticēt EASA jaunus uzdevumus šajās jomās, proti, reglamentējošo noteikumu sagatavošanu, standartizācijas pārbaudes un — ierobežotā apjomā — sertificēšanu.

Tādējādi ar priekšlikumu paredz, ka Kopienas tiesību akti ir jāattiecina uz visiem publiski pieejamajiem lidlaukiem, kuri var apkalpot Instrumentālo lidojumu noteikumiem (IFR) atbilstīgu satiksmi vai gaisa kuģus, kas pārsniedz noteiktu svaru. Regulā noteiktas kopējas pamatprasības, piemēram, attiecībā uz fiziskajiem raksturlielumiem, infrastruktūru, aprīkojumu, ekspluatāciju un pārvaldību, kā arī uz lidlauka apkārtni. Šo prasību ievērošana ir priekšnoteikums, lai lidlauku īpašnieki un ekspluatanti saņemtu lidlauka sertifikāciju no valsts aviācijas pārvaldēm. EASA ir jāizstrādā sertificēšanas specifikācijas, kuras izmanto sertifikātu piešķiršanas procesā. Turklāt aģentūras uzdevums ir izstrādāt īstenošanas noteikumu projektu, kurā sīki aprakstītas sertifikācijas prasības, lai Komisija to pieņemtu saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru. Visbeidzot, aģentūra ir jāpilnvaro veikt revīzijas un standartizācijas pārbaudes.

Turklāt ar regulas priekšlikumu paredz, ka ATM/ANS un gaiss/zeme sadarbspējas drošību regulē EASA sistēmas robežās. Pēc analoģijas ar iepriekš minēto, ar priekšlikumu ievieš ATM/ANS kopējās pamatprasības attiecībā uz gaisa telpas izmantošanu, sniegtajiem pakalpojumiem, ATM/ANS sistēmām un to komponentiem un gaisa satiksmes vadības dispečeru kvalifikāciju. ATM/ANS pakalpojumu sniedzējiem, kā arī gaisa satiksmes vadības dispečeriem ir jābūt sertifikātam. Bez tam sertifikācijas prasības organizācijām, kuras iesaistītas ATM/ANS sistēmu izstrādē un ražošanā, un/vai pašām sistēmām var noteikt ar īstenošanas pasākumiem. Valsts kompetentajām iestādēm ir jāpārrauga, kā organizācijas ievēro pamatprasības un attiecīgos īstenošanas noteikumus, izņemot gadījumus, kad organizācijas atrodas trešās valstīs un kad organizācijas sniedz pakalpojumus vairāk nekā triju dalībvalstu gaisa telpā, par ko atbild EASA. Aģentūras turpmākā atbildība attiecībā uz ATM/ANS ir identiska tai, kas minēta iepriekš saistībā ar lidlaukiem. Tā ietver īstenošanas noteikumu un sertificēšanas specifikāciju projektu sagatavošanu, drošuma analīzes un standartizācijas pārbaudes valstu kompetentajās iestādēs.

Referenta komentāri

Referents atbalsta saskaņotu drošības noteikumu ieviešanu Eiropas mērogā. Iniciatīva par vienotas sistēmas pieeju drošības jomā ir vajadzīga, lai garantētu gaisa transporta drošumu un ilgtspējību. Tomēr drošības procedūras, kuras piemēro dažādās dalībvalstīs, joprojām krasi atšķiras, un ATM/ANS ir jāuzlabo, pamatojoties uz vienotiem noteikumiem, kurus izstrādā viena iestāde un kurus vienādi ievieš visā Kopienā.

Izveidojot EASA, Kopiena ir pārņēmusi atbildību par vienotu noteikumu izstrādi, kurus tieši piemēro visā ES teritorijā. Eiropas Aviācijas drošības aģentūra ir būtisks posms Eiropas Savienības aviācijas drošības stratēģijā, un ir pašsaprotami, ka tai ir jāuztic visas aviācijas sistēmas pārraudzība.

Ņemot vērā šos apsvērumus, referents Komisijas priekšlikumu vērtē atzinīgi. Tā kā priekšlikums ir tehniska rakstura, ierosināto grozījumu mērķis ir nodrošināt EASA regulas un ierosināto SES II tiesību aktu saskaņošanu, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju.

Referents it īpaši ierosina:

 saistībā ar priekšlikuma darbības jomas precizējumu attiecībā uz lidlaukiem — tie lidlauki vai to daļa, kurus izmanto galvenokārt izpriecu un sporta lidojumiem, nav jāietver regulas noteikumos; turklāt regulā jāietver tikai tie lidlauki vai to daļa, kas saskaņā ar norādītajiem nosacījumiem faktiski kalpo satiksmes un aviopārvadājumu nodrošināšanai;

 saistībā ar akreditētām struktūrām referents ierosina precizējumus, kas nodrošina proporcionalitāti, garantē vietējo zināšanu un pieredzes izmantošanu un novērš kompetento iestāžu sertifikācijas darba apjoma būtisku pieaugumu. Tādējādi tiks ietaupīti līdzekļi saistībā ar sertifikācijas izmaksām, īpaši vispārējas nozīmes aviācijā;

 saistībā ar viedokļu, sertificēšanas specifikāciju un pamatnostādņu dokumentiem referents ierosina vajadzības gadījumā iekļaut spēkā esošos ES un dalībvalstu tiesību aktus vai noteikumus ar attiecīgiem pielāgojumiem un uzlabojumiem (sk. 8.a, 8.b un 8.c pantu — lidlauki, ATM/ANS, ATC). Turklāt šo dokumentu izstrādes termiņu saskaņo ar 11. panta 5.a. un 5.b. punkta noteikumiem un nodrošina, ka ir pietiekami daudz laika, lai pielāgotos jaunajam tiesiskajam regulējumam;

 aģentūrai ir jāizsniedz sertifikāti organizācijām, kas atrodas ārpus ES un sniedz pakalpojumus tās teritorijas gaisa telpā, uz kuru attiecas Līgums;

 aģentūrai, kā arī valsts iestādēm, jādod tiesības piešķirt pagaidu atbrīvojumus, ja vietējie nosacījumi paredz šādus pasākumus, īpaši lidlauku jomā;

 ir jānodrošina, ka aģentūra saņem pietiekami daudz līdzekļu, lai uzņemtos jaunos pienākumus, un ka šo līdzekļu piešķiršanas termiņu nosaka, ņemot vērā konkrētas vajadzības un saistīto īstenošanas noteikumu pieņemšanas un attiecīgās piemērošanas grafiku. Referents noteikti atbalsta papildu līdzekļu piešķiršanu Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai, lai tā varētu nodrošināt kvalitatīvus, vienotus un tiesiski saistošus aviācijas drošības standartus visai aviācijas sistēmai;

 visbeidzot, referents vēlētos uzsvērt vajadzību paplašināt sadarbību starp EASA un Eurocontrol, lai nodrošinātu vajadzīgo pāreju un novērstu uzdevumu un atbildības dublēšanos.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Lidlauki, gaisa satiksmes pārvaldība un aeronavigācijas pakalpojumi

Atsauces

COM(2008)0390 – C6-0251/2008 – 2008/0128(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.6.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

8.7.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

8.7.2008

ITRE

8.7.2008

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

EMPL

9.9.2008

ITRE

16.7.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Marian-Jean Marinescu

15.7.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

10.9.2008

4.11.2008

2.12.2008

 

Pieņemšanas datums

8.12.2008

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

7

4

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Sepp Kusstatscher, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Eleonora Lo Curto, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Proinsias De Rossa, Jean-Paul Gauzès, Kyösti Virrankoski

  

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 20. janvāraJuridisks paziņojums