Procedūra : 2008/0209(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0005/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0005/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 03/02/2009 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 124kWORD 56k
2009. gada 22. janvāra
PE 416.564v02-00 A6-0005/2009

par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, ka noslēdz Nolīgumu ar mērķi atjaunot Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā

(COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Angelika Niebler

Vienkāršota procedūra – Reglamenta 43. panta 1. punkts

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, ka noslēdz Nolīgumu ar mērķi atjaunot Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā

(COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2008)0728),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)(1),

–   ņemot vērā EK līguma 170. pantu un 300. panta 2. punkta pirmo daļu,

–   ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta pirmo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0456/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu, 83. panta 7. punktu un 43. panta 1. punktu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0005/2009),

1.  apstiprina nolīguma slēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu un Krievijas Federācijas valdībām un parlamentiem.

(1)

OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.


PROCEDŪRA

Virsraksts

EK un Krievijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana

Atsauces

COM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

1.12.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

4.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

4.12.2008

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

AFET

17.12.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Angelika Niebler

2.12.2008

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

2.12.2008

Pieņemšanas datums

20.1.2009

 

 

 

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 23. janvāraJuridisks paziņojums