Procedură : 2008/2289(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0028/2009

Texte depuse :

A6-0028/2009

Dezbateri :

PV 12/03/2009 - 5
CRE 12/03/2009 - 5

Voturi :

PV 12/03/2009 - 7.17
CRE 12/03/2009 - 7.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0141

RAPORT     
PDF 191kWORD 144k
17 februarie 2009
PE 414.186v01-00 A6-0028/2009

conținând o propunere de recomandare a Parlamentului European adresată Consiliului privind un parteneriat strategic UE-Mexic

(2008/2289(INI))

Comisia pentru afaceri externe

Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI (B6-0437/2008)
 AVIZUL Comisiei pentru comerȚ internaȚional
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE RECOMANDARE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ADRESATĂ CONSILIULUI

privind un parteneriat strategic UE-Mexic

(2008/2289(INI))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea de recomandare adresată Consiliului, prezentată de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra în numele Grupului PPE-DE, privind un parteneriat strategic UE-Mexic (B6-0437/2008),

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului și Parlamentului European, intitulată „Către un parteneriat strategic UE-Mexic” (COM(2008) 0447),

   având în vedere Rezoluția sa din 11 octombrie 2007 privind asasinarea femeilor (feminicidul) în Mexic și America Centrală și rolul Uniunii Europene în combaterea acestui fenomen(1),

–   având în vedere acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte(2),

–   având în vedere declarațiile celor cinci reuniuni la nivel înalt ale șefilor de stat și de guvern din America Latină și Caraibe și din Uniunea Europeană (EU-LAC), desfășurate până în prezent la Rio de Janeiro (28-29 iunie 1999), Madrid (17-18 mai 2002), Guadalajara (28-29 mai 2004), Viena (12-13 mai 2006) și Lima (16-17 mai 2008),

–   având în vedere comunicatul comun din 17 mai 2008 al celei de a patra reuniuni la nivel înalt Mexic-UE, care a avut loc la Lima,

–   având în vedere comunicatul comun al celei de a opta reuniuni a Comisiei mixte Mexic-UE, care a avut loc la Ciudad de México în perioada 13-14 octombrie 2008,

–   având în vedere declarația comună a reuniunii Comisiei parlamentare mixte (CPM) Statele Unite Mexicane - Uniunea Europeană, care a avut loc la Ciudad de México, în perioada 28-29 octombrie 2008,

–   având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 13 octombrie 2008,

–   având în vedere mesajul Adunării parlamentare euro-latinoamericane din 1 mai 2008, adresat celei de a V-a reuniuni la nivel înalt America Latină și Caraibe - Uniunea Europeană,

–   având în vedere Rezoluția sa din 24 aprilie 2008 privind cea de-a V-a reuniune la nivel înalt Uniunea Europeană - America Latină și Caraibe de la Lima(3),

–   având în vedere Declarația de la San Salvador, adoptată în cadrul celei de a XVII-a reuniuni iberoamericane la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern, desfășurată în perioada 29-31 octombrie 2008,

  având în vedere Rezoluția sa din 14 februarie 2006 privind drepturile omului și clauza referitoare la democrație în acordurile Uniunii Europene(4),

–   având în vedere articolul 114 alineatul (3) și articolul 83 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizul Comisiei pentru comerț internațional (A6-0028/2009),

A. întrucât Mexicul și UE împărtășesc un patrimoniu de valori fundamentale, principii comune, precum și legături istorice și culturale ;

B.  întrucât respectarea principiilor democrației și ale drepturilor omului, menționate în clauza referitoare la democrație, constituie un element esențial al parteneriatului strategic, precum și al acordului global și întrucât aceasta trebuie să fie aplicată de ambele părți;

C. întrucât Mexicul își consolidează neîncetat poziția politică pe scena internațională, fapt confirmat la nivel mondial de recenta sa numire ca membru nepermanent al Consiliului de securitate al ONU (pe perioada 2008-2010) și la nivel regional de asumarea președinției Secretariatului pro-tempore al Grupului de la Rio (pe perioada 2008-2010),

D. întrucât este Uniunea Europeană trebuie să recunoască contribuția Mexicului la sistemul multilateral, dat fiind că multilateralismul constituie un principiu fundamental pe care ambele părți, Mexicul și UE, s-au angajat să-l promoveze la nivel internațional;

E.  întrucât Mexicul a lansat o serie de reforme structurale în sectoare strategice și a devenit a zecea putere economică mondială, este membru al G-20 și al G-5 (Brazilia, China, India, Africa de Sud și Mexic) și, în afară de aceasta, singurul membru latinoamerican al OECD;

F.  întrucât Mexicul are o populație care depășește 100 milioane, alcătuită în mare parte din tineri, 45% dintre mexicani fiind în vârstă de sub 20 de ani, și ocupă o poziție geostrategică importantă, constituind o punte între America de Nord și cea de Sud, precum și între Caraibe și Pacific;

G. întrucât Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și Mexic(„Acordul global”) semnat la 8 decembrie 1997 are trei piloni: dialogul politic, crearea treptată a unei zone de liber schimb și cooperarea; întrucât, în plus, de la intrarea în vigoare a acordului, în 2000, relațiile dintre cele două părți au evoluat în sensul adâncirii și consolidării lor, atât în sfera politică, cât și în aceea a comerțului și cooperării;

H. întrucât în cadrul reuniunii la nivel înalt de la Lima (mai 2008), Uniunea Europeană și Mexicul au subliniat evoluția pozitivă a fluxurilor comerciale și a investițiilor în cadrul Acordului de parteneriat;

I.   întrucât atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Acordului global, Uniunea Europeană și Mexicul și-au intensificat contactele, la toate nivelurile și în ceea ce privește toate instituțiile, în special în domeniul parlamentar, în contextul Comisiei parlamentare mixte UE-Mexic și al Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane;

J.   întrucât propunerea unui parteneriat strategic coincide cu o criză financiară și economică mondială și întrucât această criză poate influența echilibrul economic și social al relațiilor bilaterale;

K. întrucât adâncirea relațiilor dintre Mexic și Uniunea Europeană poate contribui la consensul dintre UE și partenerii săi latinoamericani privind chestiunile de interes regional și mondial, facilitând promovarea în comun a intereselor și valorilor pe care le împărtășesc în forurile internaționale și regionale;

L.  întrucât, în cadrul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Mexic, parteneriatul strategic trebuie considerat drept un important salt calitativ, survenit la două niveluri diferite: multilateral, prin coordonarea reciprocă privind chestiuni de importanță mondială și bilateral, prin dezvoltarea relațiilor lor și prin inițiative speciale;

M. întrucât procesele de integrare politică și economică, progresul din ce în ce mai mare al globalizării economice și importanța dezbaterii privind democrația, drepturile omului și mediul înconjurător, printre altele, au schimbat prioritățile în agenda ambelor regiuni;

N. întrucât situarea strategică a Mexicului și rețeaua sa de acorduri comerciale, îi conferă acestei țări o mare importanță strategică pentru exporturile europene, Uniunea Europeană fiind a doua sa sursă de investiții străine;

O. întrucât zona de liber schimb Mexic-UE (ZLS) ocupă un rol important în relațiile bilaterale ale UE, având în vedere că domeniul său de aplicare este foarte extins (bunuri, servicii, achiziții, concurență, drepturi de proprietate intelectuală, investiții și plăți aferente);

P. întrucât emigrația mexicană către Uniunea Europeană, inter alia, constituie una dintre cele mai importante și mai sensibile probleme pentru Mexic, dat fiind numărul mare de imigranți mexicani în Uniunea Europeană, printre care se află multe persoane cu înaltă calificare,

1.  adresează Consiliului următoarele recomandări:

(a) își exprimă speranța că parteneriatul strategic va marca un salt calitativ în relațiile dintre Mexic și Uniunea Europeană, atât la nivel multilateral, cu privire la chestiunile de importanță mondială, cât și la nivel bilateral prin dezvoltarea relațiilor;

(b) se pronunță în favoarea instituționalizării reuniunilor anuale la nivel înalt Uniunea Europeană-Mexic în cadrul parteneriatului strategic, așa cum s-a procedat în cazul acelora cu SUA, Rusia, China și Brazilia;

(c) este încrezător că parteneriatul strategic va da un nou impuls Acordului global UE-Mexic, în diferitele sale domenii: politic (inclusiv drepturile omului), al securității, al combaterii traficului de droguri, al mediului, al cooperării tehnice și culturale și cel socio-economic;

(d) își exprimă dorința ca și capitolul comercial să se bazeze pe tratamentul echitabil, pe solidaritate, dialog și respectarea caracteristicilor specifice ale Mexicului și ale UE;

(e)            reafirmă sprijinul său acordat Guvernului mexican și președintelui Calderón în activitatea esențială pe care o desfășoară cu scopul de a asana anumite instituții ale statului; consideră că acest proces trebuie să fie finalizat pentru a pune capăt corupției și pentru a evita cufundarea societății într-o situație fără protecție;

(f) ia în considerare, în cadrul activităților sale, combaterea feminicidelor în ambele regiuni pe baza dialogului, a cooperării și a schimbului reciproc de bune practici;

(g) este încrezător că parteneriatul strategic va conduce la o mai strânsă coordonare a pozițiilor adoptate cu privire la situațiile de criză și la chestiunile de importanță mondială, pe baza intereselor și preocupărilor comune;

(h) dorește să fie stabilite orientări clare privind modalitățile optime de asigurare a unei cooperări strânse în scopul promovării unui multilateralism efectiv și al sporirii capacității ONU de menținere și consolidare a păcii și respectare a drepturilor omului, precum și în scopul abordării, în cadrul dreptului internațional, în conformitate cu Declarația de la Lima, amenințărilor comune la adresa păcii și securității, inclusiv traficul de droguri și arme, crima organizată, terorismul și traficul de persoane;

(i) recomandă ca prezentul parteneriat strategic să devină o șansă de a dezbate modul în care clauza referitoare la drepturile omului și democrație să fie mai funcțională și de a evalua respectarea sa, inclusiv prin dezvoltarea dimensiunii pozitive a respectivei clauze, având în vedere că reprezintă valori esențiale în toate acordurile dintre cele două părți;

(j) afirmă, în acest sens, sprijinul acordat guvernului mexican în ceea ce privește contribuția sa la lucrările Organizației Națiunilor Unite și lupta împotriva traficului de droguri, a terorismului internațional și a crimei organizate, în special în ceea ce privește numărul din ce în ce mai mare de victime ale traficului și consumului de droguri;

(k) este încrezător că mecanismele privilegiate de dialog politic ale parteneriatul strategic UE-Mexic vor impulsiona cu adevărat raporturile cu și dintre diversele procese de integrare regională, în scopul salvgardării valorilor și intereselor parteneriatului strategic, precum și al consolidării multilateralismului în materie de relații internaționale;

(l) sugerează recunoașterea oficială a Forumului societății civile Mexic-UE și luarea în considerare a recomandărilor sale în măsura posibilităților;

(m) subliniază rolul parteneriatului strategic ca instrument ce contribuie la intensificarea cooperării între părți în cadrul forurilor internaționale, cum este Banca Mondială, FMI, OCDE, G-20 și G8+G5, în scopul identificării unor soluții pentru criza financiară mondială și propunerii unui răspuns comun care vizează restabilirea încrederii în instituțiile financiare, în concordanță cu Declarația de la San Salvador;

(n) având în vedere, în special, criza financiară mondială, subliniază importanța susținerii dezvoltării IMM-urilor, indispensabile pentru consolidarea structurii economice și sociale și pentru crearea de locuri de muncă decente;

(o) subliniază importanța tuturor acordurilor bilaterale încheiate între UE și Mexic, mai ales a Acordului global, care cuprinde o ZLS, precum și a parteneriatului său strategic;

(p) subliniază efectele pozitive ale aplicării Acordului global asupra celor două părți, schimburile comerciale bilaterale înregistrând o creștere de peste 100%;

(q) subliniază faptul că parteneriatul strategic UE-Mexic va da un nou impuls relațiilor bilaterale și va favoriza extinderea și ameliorarea programelor de cooperare, cum ar fi Programul de sprijin integral pentru întreprinderi mici și mijlocii (PIAPYME), de ale cărui rezultate vor beneficia ambele părți; solicită, în acest context, desfășurarea unei campanii de informare pentru a face cunoscute toate programele de care ambele părți vor beneficia în cadrul consolidării relațiilor reciproce; subliniază că acest parteneriat strategic va servi la consolidarea în continuare a coordonării dintre cele două părți în cadrul principalelor foruri și instituții multilaterale;

(r) recomandă ca Mexicul să devină un membru permanent al noii structuri financiare și economice internaționale a G-20, dat fiind faptul că, în acest context, parteneriatul strategic bilateral cu UE va deveni și mai relevant;

(s) pune accentul pe nevoia de a stabili o platformă comună în vederea elaborării unei strategii ambițioase de combatere a schimbărilor climatice, în perspectiva Conferinței ONU privind schimbările climatice, ce va avea loc în 2009 la Copenhaga și a realizării unui acord global;

(t) solicită depunerea unor eforturi mai coerente pentru a promova transferul științific și tehnologic, în vederea consolidării unei cooperări reale pentru combaterea schimbărilor climatice și pentru îmbunătățirea protecției mediului;

(u) solicită dezvoltarea unui dialog larg și structurat referitor la migrare, atât legală, cât și ilegală, precum și asupra legăturilor dintre migrație și dezvoltare, în concordanță cu experiența acumulată de Mexic și Uniunea Europeană în acest domeniu, precum și cu Declarația de la Lima;

(v) invită Consiliul mixt, în temeiul clauzei privind evoluțiile viitoare prevăzute în articolul 43 din Acordul global, să ia în discuție oportunitatea stabilirii, inter alia, a unui acord referitor la politicile de imigrare dintre cele două părți, mai ales în ceea ce privește procedurile de la Modul 4;

(w) solicită reînnoirea angajamentelor asumate în legătură cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului și conștientizarea importanței cooperării strânse în domeniul coeziunii sociale, al egalității între bărbați și femei, al schimbărilor climatice, al dezvoltării durabile, al luptei împotriva terorismului internațional, al traficului de droguri și al delincvenței, al siguranței alimentare și al luptei împotriva sărăciei;

(x) solicită crearea unui flux regulat de informații, dinspre instituțiile Uniunii Europene și guvernul mexican către Parlamentul European, Adunarea Parlamentară Euro-Latinoamericană și către Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic referitor la evoluția parteneriatului strategic și la monitorizarea acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre ale Uniunii Europene și guvernului și Congresului Uniunii Statelor Unite Mexicane.

(1)

JO C 227 E, 4.9.2008, p. 140.

(2)

JO L 276, 28.10.2000, p. 45.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0177.

(4)

JO C 290 E, 29.11.2006, p. 107.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Relațiile dintre Mexic și Uniunea Europeană sunt așezate pe baze solide. Pe lângă legăturile istorice și culturale, cele două părți au în comun o serie de valori și principii fundamentale, bazate pe respectul față de valorile democrației, supremația legii și drepturile omului.

Mexicul și Uniunea Europeană au relații de cooperare încă din anii șaptezeci, iar în 1997 au semnat un acord de parteneriat care le conferă un cadru de perspectivă instituționalizat pentru relațiile reciproce. Acest acord de parteneriat (denumit, în general, „Acord global”) se articulează în jurul a trei piloni: parteneriatul economic, coordonarea politică și cooperarea.

Succesul înregistrat de acest Acord global de la intrarea sa în vigoare în octombrie 2000 și dezvoltarea, în cursul ultimilor ani, a unor relații din ce în ce mai strânse, la toate nivelurile, impun în momentul de față un salt calitativ, sub forma unui parteneriat strategic UE-Mexic.

Mexicul în contextul global

Cu o populație de peste 100 de milioane de locuitori, dintre care 45% în vârstă de sub 20 de ani, ponderea demografică a Mexicului este una dintre cele mai importante din America Latină.

Amplasarea geografică a Mexicului îi conferă o poziție strategică, de punte atât între America de Nord și America de Sud, cât și între Caraibe și Pacific. Acest factor geostrategic este consolidat de cele peste 40 de acorduri comerciale încheiate de Mexic cu diverse țări sau regiuni. Printre acestea se numără, în special NAFTA (Acordul Nord-American de Liber-Schimb) (cu S.U.A. și Canada), acorduri cu Japonia și Australia, precum și amplul acord de parteneriat cu UE. Mexicul a devenit astfel una dintre principalele economii la nivel mondial, iar UE a devenit în ultimii ani cel de al doilea partener al Mexicului după S.U.A.

Mexicul, ca și UE, este pe deplin angajat în sistemul ONU, care reprezintă cadrul cel mai potrivit pentru a asigura pacea și securitatea la nivel mondial. Acest angajament se reflectă în numirea Mexicului, pentru a patra oară în istoria sa, în calitate de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU pentru perioada 2009-2010, precum și în diversele sale contribuții la lucrările ONU, printre care:

· rezolvarea pe cale pașnică a conflictelor și a situațiilor de criză;

· lupta împotriva apertheid-ului;

· promovarea dezarmării, în special prin Tratatul de la Tlatelolco;

· adoptarea Cartei privind drepturile și îndatoririle economice ale statelor;

· sprijinirea sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU privind drogurile în vederea evidențierii responsabilității comune a comunității internaționale cu privire la această problemă;

· pregătirea și promovarea unei convenții internaționale privind protecția drepturilor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora;

· Conferința internațională privind finanțarea pentru dezvoltare;

· Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap.

În plus, contribuția financiară a Mexicului la bugetul general al ONU reprezintă peste jumătate din contribuția totală a Americii Latine, ceea ce face ca Mexicul să fie cel de al zecelea contribuabil ca importanță, la nivel mondial(1).

Mexicul, în calitate de membru al mai multor organisme internaționale și regionale, are un rol major în domeniul politic și în domeniul economic. Pe lângă faptul că este un membru foarte activ al ONU, Mexicul este și membru cu drepturi depline al unor organisme latino-americane de dialog politic, cum ar fi Grupul de la Rio a cărui președinție pro tempore este actualmente deținută de Mexic (pentru perioada 2008-2010). În plus, Mexicul, în calitate de cea de a zecea putere comercială la nivel mondial, face parte, printre altele, din grupurile G-20, G-8 + G-5, OMC și FMI. Este și singurul membru latino-american al OCDE.

În ceea ce privește mediul, Mexicul a semnat principalele convenții internaționale, cum ar fi Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), Protocolul de la Kyoto și Planul de acțiune de la Bali. Acesta împărtășește convingerea UE de a aborda problema schimbărilor climatice în conformitate cu principiul responsabilității comune, dar diferențiate.

De la Acordul global la parteneriatul strategic

Mexicul și Uniunea Europeană au relații de cooperare încă din anii șaptezeci, exprimate prin semnarea Acordului-cadru de cooperare între Mexic și ceea ce se numea pe atunci CEE. Aceste relații au fost instituționalizate și extinse prin parteneriatul economic, coordonarea politică și acordul de cooperare („Acordul global”), semnat la data de 8 decembrie 1997 și care este în vigoare de la data de 1 octombrie 2000. Respectivul acord cuprinde trei piloni de cooperare bilaterală:

1.        parteneriat economic (crearea unei zone de liber schimb pentru mărfuri și servicii);

2.        coordonare politică (instituționalizarea dialogului politic);

3.        cooperare (concentrarea asupra domeniilor prioritare pentru dezvoltarea Mexicului și obținerea unor avantaje maxime de pe urma Acordului global).

Datorită Acordului global, s-au intensificat schimburile comerciale dintre UE și Mexic și s-a realizat o apropiere din punct de vedere politic a acestora. S-a consolidat dialogul politic la toate nivelurile. Au avut loc numeroase vizite la nivel înalt de ambele părți, cum ar fi vizita președintelui Mexicului, Felipe Calderón Hinojosa, la sediile instituțiilor europene și în unele capitale europene în 2007 și întâlnirea dintre ministrul afacerilor externe al Mexicului, Patricia Espinosa, și comisarul European pentru relații externe și politica de vecinătate, Benita Ferrero-Waldner. Printre celelalte vizite ale liderilor UE în Mexic se numără acelea ale Înaltului Reprezentant pentru PESC și Secretar General al Consiliului, Javier Solana, a Comisarului pentru comerț, Peter Mandelson, a Comisarului pentru cercetare și știință, Janez Potočnik, a Comisarului pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și egalitate între bărbați și femei, Vladimir Špidla și a Președintelui Comisiei, José Manuel Barroso. Contactele permanente între parlamentari prin intermediul Comisiei parlamentare mixte UE-Mexic (JPC) și Adunări Parlamentare Euro-Latinoamericane au fost extrem de fructuoase pentru dezvoltarea dialogului politic la nivel parlamentar.

În acest context, s-a pus accentul pe șansa de a crea un cadru politic mai ambițios în vederea intensificării dialogului politic prin intermediul unui instrument eficient care să permită coordonarea pozițiilor la nivel mondial, precum și în cadrul diverselor foruri multilaterale și instituții internaționale. Prin urmare, parteneriatul strategic se va articula la două niveluri: coordonarea între UE și Mexic la nivel multilateral și dezvoltarea în continuare a legăturilor bilaterale.

La nivel multilateral, obiectivul constă în instaurarea unor practici de consultare și coordonare care să reflecte interesele comune ale ambelor părți și care să permită adoptarea unor poziții privind problemele concrete de interes global. Principalele domenii de coordonare vor fi următoarele: sectorul politic, sectorul securității, domeniul mediului și cel socio-economic.

La nivel bilateral, parteneriatul strategic ar trebui să asigure o nouă impulsionare a relațiilor bilaterale în contextul dialogului politic, precum și în alte privințe, consolidând astfel legăturile deja existente în temeiul Acordului global.

Concluzii

Poziția Mexicului de lider în cadrul forurilor latino-americane și internaționale, precum și participarea acestuia la cele mai importante foruri multilaterale și organisme la nivel mondial, oferă oportunități excelente pentru dezvoltarea ulterioară a relațiilor dintre UE și Mexic, în special în ceea ce privește coordonarea pozițiilor și prezentarea inițiativelor comune la nivel internațional.

Parteneriatul strategic propus reprezintă un important pas înainte și va fi vital pentru consolidarea relațiilor existente cu Mexicul și pentru dezvoltarea coordonării privind problemele de importanță mondială. În acest sens, se propune în mod explicit ca noul parteneriat să instituționalizeze reuniunile anuale la nivel înalt între UE și Mexic în mod similar cu cele deja existente pentru reuniunile la nivel înalt cu S.U.A, China, Rusia și Brazilia. Respectiva instituționalizare trebuie să se facă în așa fel încât să nu submineze mecanismele de dialog deja existente în temeiul Acordului global. Dialogul parlamentar prin intermediul Comisiei parlamentare mixte UE-Mexic (JPC) și EUROLAT reprezintă un mijloc suplimentar de dezvoltare a relațiilor dintre cele două părți.

Prezenta recomandare adresată Consiliului stabilește principalele aspecte și subiecte pentru care sunt necesare o coordonare și o cooperare mai strânse, în același timp solicitând orientări clare cu privire la mijloacele de cooperare strânsă în vederea încurajării unui multilateralism efectiv și în vederea abordării pericolelor comune și a noilor probleme.

Numai în acest fel, noul parteneriat strategic va permite depășirea lacunelor existente în momentul de față și armonizarea pozițiilor ambelor părți cu privire la problemele de importanță mondială, consolidând în acest fel relațiile bilaterale dintre UE și Mexic.

(1)

Planul național de dezvoltare – site-ul oficial al Președinției Republicii, Mexic 2008.


PROPUNERE DE RECOMANDARE ADRESATĂ CONSILIULUI (B6-0437/2008) (15.9.2008  )

depusă în conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul de procedură

de José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

în numele Grupului PPE-DE

privind un parteneriat strategic UE-Mexic

Parlamentul European,

–   având în vedere comunicarea Comisiei adresată Consiliului și Parlamentului European, intitulată „Către un parteneriat strategic UE-Mexic” (COM(2008) 447 final),

–   având în vedere acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Statele Unite ale Mexicului, pe de altă parte (Jurnalul Oficial, L276/45, 28.10.2000),

–   având în vedere Declarația de la Lima, adoptată cu ocazia celei de-a cincea reuniuni la nivel înalt America Latină și Caraibe - Uniunea Europeană (UE-ALC), care a avut loc la Lima, în Peru, la 16 mai 2008,

–   având în vedere comunicatul comun emis în cadrul celei de-a patra reuniuni la nivel înalt Mexic - Uniunea Europeană, care a avut loc la Lima, în Peru, la 17 mai 2008,

–   având în vedere mesajul Adunării parlamentare euro-latino-americane pentru cea de-a cincea reuniune la nivel înalt UE-ALC,

–   având în vedere rezoluția sa din 24 aprilie 2008, referitoare la cea de-a cincea reuniune la nivel înalt UE-ALC de la Lima,

–   având în vedere articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

(A) întrucât Acordul de parteneriat economic, cooperare politică și cooperare între Mexic și Uniunea Europeană - Acord global - semnat în 1997 și intrat în vigoare în 2000 se articulează în jurul a trei piloni: dialogul politic, stabilirea treptată a unei zone de liber-schimb și cooperarea; și întrucât, de la intrarea sa în vigoare în 2000, relațiile dintre cele două părți s-au aprofundat și consolidat, atât pe plan politic, cât și în schimburile comerciale și în materie de cooperare;

(B) întrucât, din 2004, instituțiile Uniunii Europene și Mexicul și-au intensificat contactele la nivel înalt, atât pe plan bilateral, cât și în cadrul Acordului global;

(C) întrucât aprofundarea relațiilor între Mexic și Uniunea Europeană ar putea fi propice unui consens între Uniunea Europeană și partenerii săi din America Latină cu privire la aspecte regionale și globale;

(D) întrucât acest parteneriat strategic implică consolidarea relațiilor dintre Uniunea Europeană și Mexic la două niveluri diferite: pe plan multilateral, coordonarea dintre cele două părți în privința unor aspecte de dimensiune internațională, iar, pe plan bilateral, dezvoltarea relațiilor și a inițiativelor date;

(E) întrucât această categorie de parteneriate strategice trebuie, de asemenea, să contribuie la susținerea prosperității partenerilor euro-latino-americani, pentru a se ajunge la societăți mai bine integrate și mai coerente, în care să prevaleze respectarea statului de drept, a valorilor și principiilor democrației, precum și a drepturilor omului, într-un climat de solidaritate și egalitate, în conformitate cu deciziile de la Lima,

1.  adresează Consiliului recomandările următoare:

(a) parteneriatul strategic biregional UE-Mexic trebuie să se înscrie în cadrul dimensiunii biregionale a viziunii globale a relațiilor între Uniunea Europeană, pe de o parte, și America Latină și Caraibe, pe de alta, ceea ce constituie însuși fundamentul parteneriatului strategic biregional, stabilit cu ocazia reuniunilor la nivel înalt UE-ALC;

(b) mecanismele speciale de dialog politic care rezultă din parteneriatul strategic UE-Mexic trebuie să confere un elan veritabil raporturilor existente cu și între diferitele procese de integrare regională, protejării valorilor și intereselor parteneriatului strategic, precum și consolidării multilateralismului în cadrul relațiilor internaționale;

(c) parteneriatul strategic UE-Mexic trebuie să asigure o valoare adăugată reală, atât în cadrul dispozițiilor actualului acord de parteneriat (Acord global) între Mexic și Uniunea Europeană, cât și într-o optică bilaterală;

(d) parteneriatul strategic menționat trebuie să permită surmontarea lacunelor existente în materie de coordonare între parteneri în cadrul diverselor forumuri și organisme internaționale, mergându-se dincolo de stabilirea unui program comun și prevăzându-se coordonarea pozițiilor pe marginea unor subiecte de amploare internațională, pe baza intereselor și preocupărilor reciproce;

(e) parteneriatul trebuie să cuprindă o serie de orientări privind cel mai bun mijloc de a coopera în mod strâns și comun, pentru a consolida multilateralismul efectiv și a întări capacitatea Națiunilor Unite de a menține și a consolida pacea, precum și de a face față, în cadrul legislației internaționale, amenințărilor comune la adresa păcii și securității, de tipul traficului de droguri și de arme, crimei organizate, terorismului și mafiilor, care profită de pe urma imigrației ilegale, în conformitate cu Declarația de la Lima;

(f)  instituțiile Uniunii și guvernul mexican trebuie să prevadă o informare periodică și exhaustivă a Parlamentului European și Adunării parlamentare euro-latino-americane cu privire la situația parteneriatului strategic și urmărirea lucrărilor realizate în acest cadru;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, spre informare, Comisiei și guvernelor statelor membre și ale Uniunii Europene.


AVIZUL Comisiei pentru comerȚ internaȚional (8.1.2009)

destinat Comisiei pentru afaceri externe

privind un parteneriat strategic UE-Mexic

(2008/2289(INI))

Raportoare pentru aviz: Erika Mann

SUGESTII

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât Mexicul a participat la summitul G-20 consacrat piețelor financiare și economiei mondiale, care a avut loc la Washington D.C. la 15 noiembrie 2008;

B.   întrucât Mexicul a lansat o serie de reforme structurale în sectoare strategice, devenind a zecea putere economică mondială;

C.  întrucât situarea strategică a Mexicului și rețeaua sa de acorduri comerciale îl transformă într-o țară de importanță strategică pentru exporturile europene, Uniunea Europeană fiind a doua sa sursă de investiții străine;

D.  întrucât UE și Mexicul sunt legate printr-un sistem de acorduri bilaterale, care acoperă totalitatea relațiilor politice, economice și comerciale, baza acestor relații fiind Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare (Acordul global);

E.   întrucât zona de liber schimb Mexic-UE (ZLS) ocupă un rol important în relațiile bilaterale ale UE, având o acoperire foarte mare (bunuri, servicii, achiziții, concurență, drepturi de proprietate intelectuală, investiții și plăți aferente);

F.   întrucât emigrația mexicană către Uniunea Europeană, inter alia, constituie una dintre cele mai importante și mai sensibile probleme pentru Mexic, dat fiind numărul mare de imigranți mexicani în Uniunea Europeană, printre care se află multe persoane cu înaltă calificare,

adresează Consiliului următoarele recomandări:

(a)  subliniază importanța tuturor acordurilor bilaterale încheiate între UE și Mexic, mai ales a Acordului global, care cuprinde o ZLS, precum și a parteneriatului său strategic;

(b)  subliniază efectele pozitive ale aplicării Acordului global asupra celor două părți, schimburile comerciale bilaterale înregistrând o creștere de peste 100%;

(c)  subliniază faptul că parteneriatul strategic UE-Mexic va da un nou impuls relațiilor bilaterale și va favoriza extinderea și ameliorarea programelor de cooperare, cum ar fi Programul de suport integral pentru întreprinderi mici și mijlocii (PIAPYME), de ale cărui rezultate vor beneficia amândouă părțile; solicită, în acest context, desfășurarea unei campanii de informare pentru a face cunoscute toate programele de care amândouă părțile vor beneficia în cadrul consolidării relațiilor dintre ele; subliniază că acest parteneriat strategic va servi la consolidarea în continuare a coordonării dintre cele două părți în cadrul principalelor forumuri și instituții multilaterale;

(d)  recomandă ca Mexicul să devină un membru permanent al noii arhitecturi financiare și economice internaționale a G-20, dat fiind faptul că, în acest context, parteneriatul strategic bilateral cu UE va deveni și mai relevant;

(e)  invită Consiliul mixt, în temeiul clauzei privind evoluțiile viitoare, în conformitate cu articolul 43 din Acordul global, să ia în discuție oportunitatea stabilirii, inter alia, a unui acord referitor la politicile de imigrare între cele două părți, mai ales în ceea ce privește procedurile de la Modul 4.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

8.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Jacky Hénin, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Pierre Audy, Ole Christensen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Javier Moreno Sánchez, Zbigniew Zaleski


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

21.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Elmar Brok, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Alfred Gomolka, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Johannes Lebech, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Jacek Saryusz-Wolski, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski

Membri supleanți prezenți la votul final

Andrew Duff, Aurelio Juri, Gisela Kallenbach, Erik Meijer, Nickolay Mladenov, Doris Pack, Jean Spautz

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Călin Cătălin Chiriță

Ultima actualizare: 26 februarie 2009Notă juridică