Procedure : 2008/0194(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0053/2009

Indgivne tekster :

A6-0053/2009

Forhandlinger :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.13
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0321

BETÆNKNING     ***I
PDF 223kWORD 269k
16. februar 2009
PE 415.203v01-00 A6-0053/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

(KOM(2008)0640 – C6–0352/2008 – 2008/0194(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Margarita Starkevičiūtė

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

(KOM(2008)0640 – C6–0352/2008 – 2008/0194(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0640),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0352/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0053/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Forordning (EF) nr. 2560/2001 omfatter grænseoverskridende pengeoverførsler og grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner. Den omfatter ligeledes grænseoverskridende checks, men kun af hensyn til åbenheden. I overensstemmelse med målet i direktiv 2007/64/EF om at muliggøre grænseoverskridende direkte debiteringer er det hensigtsmæssigt at udvide forordningens anvendelsesområde. For betalingsinstrumenter, der hovedsagelig eller udelukkende er papirbaseret, som f.eks. checks, er det stadig ikke hensigtsmæssigt at følge princippet om ensartede gebyrer, eftersom de i sagens natur ikke kan håndteres så effektivt som elektroniske betalinger.

(5) Forordning (EF) nr. 2560/2001 omfatter grænseoverskridende pengeoverførsler og grænseoverskridende elektroniske betalingstransaktioner. I overensstemmelse med målet i direktiv 2007/64/EF om at muliggøre grænseoverskridende direkte debiteringer er det hensigtsmæssigt at udvide forordningens anvendelsesområde. For betalingsinstrumenter, der hovedsagelig eller udelukkende er papirbaseret, som f.eks. checks, er det stadig ikke hensigtsmæssigt at følge princippet om ensartede gebyrer, eftersom de i sagens natur ikke kan håndteres så effektivt som betalinger, der behandles elektronisk. Princippet om ensartede gebyrer bør finde anvendelse på betalinger, der er påbegyndt eller afsluttet på papir eller i kontanter, hvis de er blevet behandlet elektronisk i løbet af betalingskæden, eksklusive checks samt alle udgifter, hvad enten de er direkte eller indirekte forbundet med en betalingstransaktion, bortset fra vekselgebyrer. Indirekte gebyrer er f.eks. gebyrer for oprettelse af en fast betalingsordre eller gebyrer for anvendelse af debet- eller kreditbetalingskort, som bør være de samme for indenlandske og grænseoverskridende betalingstransaktioner inden for Fællesskabet.

Begrundelse

Den foreslåede nye revision af forordning (EF) nr. 2560/2001 indeholder ikke nogen bestemmelser om åbenhed. Dette er omfattet af direktiv 2007/64/EF. Formålet er at sikre juridisk klarhed og sikkerhed og undgå forskellige fortolkninger af, hvad gebyrer er.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Medlemsstaterne bør behandle usikkerheden med hensyn til anvendeligheden af et multilateralt interbankgebyr (MIF). I mangel af en bilateral aftale mellem udbyderen af betalingstjenester for betaleren og betalingsmodtageren bør den midlertidige standardsats for MIF fastsættes til 0,088 EUR i en overgangsperiode indtil den 31. oktober 2012. Ved udgangen af overgangsperioden bør det være muligt at opretholde MIF, forudsat at den overholder Kommissionens retningslinjer. Kommissionens retningslinjer bør vedtages senest den 31. marts 2010 og bør være baseret på de observerede omkostninger og gebyrer for tjenesteydelser, der præsteres mellem betalingsformidlere.

Begrundelse

For at forebygge usikkerhed og afslutte debatten om MIF.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Det bør forebygges, at betalingsmarkedet opsplittes, og det er derfor hensigtsmæssigt at følge princippet om ensartede gebyrer. Der bør til dette formål udpeges en indenlandsk betaling med samme eller meget tilsvarende karakteristika som en grænseoverskridende betaling, navnlig hvad angår det betalingsinstrument, som benyttes til at initiere en betalingstransaktion, hastighed og automatiseringsgrad, for hver kategori af grænseoverskridende betalingstransaktion.

(6) Det bør forebygges, at betalingsmarkedet opsplittes, og det er derfor hensigtsmæssigt at følge princippet om ensartede gebyrer. Der bør til dette formål udpeges en indenlandsk betaling med samme eller meget tilsvarende karakteristika som en grænseoverskridende betaling for hver kategori af grænseoverskridende betalingstransaktion. Der kan f.eks. anvendes følgende kriterier til identifikation af den indenlandske betaling, der svarer til en grænseoverskridende betaling: den anvendte valuta, det betalingsinstrument, som benyttes til at initiere, udføre og afslutte en betalingstransaktion, automatiseringsgrad, transaktionens værdi, betalingsgaranti, kundestatus og forbindelse med udbyderen af betalingstjenester, form for samtykke eller betalingsinstrument, der anvendes, som defineret i artikel 4, nr. 23), i direktiv 2007/64/EF. Dette sæt kriterier bør ikke betragtes som udtømmende.

Begrundelse

Forordningen skal fastsætte nøjagtige kriterier for identifikation af betalinger, der har samme eller lignende kendetegn som grænseoverskridende betalinger, med henblik på at sikre, at fortolkningen af disse bestemmelser ikke varierer fra én medlemsstat til en anden.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at gøre det muligt at klage og få godtgørelse i tilfælde af forkert anvendelse af denne forordning bør medlemsstaterne etablere hensigtsmæssige og effektive klage- eller ankeprocedurer og procedurer til bilæggelse af tvister mellem betalingstjenestebrugeren og dennes betalingstjenesteudbyder. Det er også vigtigt at udnævne kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, under anvendelse af eksisterende procedurer, hvis dette er relevant.

(9) For at gøre det muligt at klage og få godtgørelse i tilfælde af forkert anvendelse af denne forordning bør medlemsstaterne etablere hensigtsmæssige og effektive klage- eller ankeprocedurer og procedurer til bilæggelse af tvister mellem betalingstjenestebrugeren og dennes betalingstjenesteudbyder. Det er også vigtigt at udnævne kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, under anvendelse af eksisterende procedurer, hvis dette er relevant. De kompetente myndigheder bør udstede retningslinjer for identifikation af tilsvarende nationale betalinger, når de finder det nødvendigt.

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal om nødvendigt præcisere begrebet "tilsvarende betaling" for at undgå forskelle i fortolkningen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning gælder for grænseoverskridende betalinger op til 50 000 EUR denomineret i euro eller i en af de i artikel 11 omhandlede medlemsstaters valuta.

2. Denne forordning gælder for grænseoverskridende betalinger op til 50 000 EUR, i overensstemmelse med direktiv 2007/64/EF, denomineret i euro eller i en af de i artikel 11 omhandlede medlemsstaters valuta.

Begrundelse

De betalinger, der er omfattet af denne forordning, skal være identiske med dem, der er omfattet af direktivet om betalingstjenester.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Denne forordning finder ikke anvendelse på betalinger, som sker mellem udbydere af betalingstjenester for disses regning.

3. Denne forordning finder ikke anvendelse på betalinger, som sker mellem udbydere af betalingstjenester for disses regning eller på vegne af andre udbydere af betalingstjenester.

Begrundelse

Interbank-tjenester bør ikke falde ind under denne forordning, som udelukkende omhandler betalingsudbydernes politikker, for så vidt angår de gebyrer, de pålægger deres kunder.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) “grænseoverskridende betalinger”: elektroniske betalingstransaktioner, som initieres af en betaler, eller af eller via en betalingsmodtager, og som udføres af en udbyder af betalingstjenester eller en filial heraf i en medlemsstat med henblik på at stille en sum penge til rådighed for en betalingsmodtager via vedkommendes udbyder af betalingstjenester eller en filial heraf i en anden medlemsstat

1) “grænseoverskridende betalinger”: elektronisk behandlede betalingstransaktioner, som initieres af en betaler, eller af eller via en betalingsmodtager, og hvor udbyderen af betalingstjenester for betaleren og betalingsmodtageren er beliggende i forskellige medlemsstater

Begrundelse

Definitionen bør forenkles og yderligere afstemmes med direktivet om betalingstjenester: I henhold til artikel 2, stk. 1, i direktivet om betalingstjenester, er det afgørende, hvor en udbyder af betalingstjenester, som omfatter filialer, er beliggende. Se også begrundelsen til ændringsforslag 1.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) "udbyder af betalingstjenester": enhver af de kategorier, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF, og juridiske og fysiske personer som omhandlet i samme direktivs artikel 26

5) "udbyder af betalingstjenester": enhver af de kategorier, som er omhandlet i artikel 1, stk. 1, i direktiv 2007/64/EF, og juridiske og fysiske personer, der er omfattet af en undtagelse i samme direktivs artikel 26

Begrundelse

Den nuværende ordlyd kan føre til juridisk usikkerhed om de vilkår, der fastsætter, hvilke juridiske eller fysiske personer, der kan blive betalingsudbydere, og om karakteren – grænseoverskridende eller kun indenlandske – af de aktiviteter, de kan deltage i.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) “gebyr”: ethvert gebyr, som en udbyder af betalingstjenester opkræver hos brugeren af betalingstjenesten i direkte eller indirekte tilknytning til en betalingstransaktion.

9) “gebyr”: ethvert gebyr, som en udbyder af betalingstjenester opkræver hos brugeren af betalingstjenesten i direkte tilknytning til en betalingstransaktion.

Begrundelse

For at sikre juridisk klarhed og sikkerhed og undgå forskellige fortolkninger af, hvad gebyrer er, vil vi foreslå at ændre definitionen af "gebyr" i artikel 2, nr. 9), ved at fjerne ordet "indirekte" fra definitionen.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9a) "midler": sedler og mønter, kontopenge og elektroniske penge som defineret i artikel 1, stk. 3, litra b), i direktiv 2000/46/EF.

Begrundelse

Udtrykket "midler" er anvendt i artikel 2 (Definitioner), i den foreslåede forordning. Det bør derfor defineres ved at indføre den definition, der anvendes i artikel 4, nr. 15), i direktivet om betalingstjenester.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Gebyrer, som en udbyder af betalingstjenester opkræver i forbindelse med grænseoverskridende betalinger, skal være de samme som de gebyrer, som samme udbyder af betalingstjenester opkræver for tilsvarende betalinger af samme værdi inden for den medlemsstat, hvor den grænseoverskridende betaling stammer fra.

1. Gebyrer, som en udbyder af betalingstjenester opkræver af en bruger af betalingstjenester i forbindelse med grænseoverskridende betalinger, skal være de samme som de gebyrer, som denne udbyder af betalingstjenester opkræver af denne bruger af betalingstjenester for tilsvarende betalinger af samme værdi i den samme valuta inden for den medlemsstat, hvor den grænseoverskridende betaling stammer fra.

Begrundelse

Reglerne om ensartede gebyrer skal være formuleret mere præcist for at undgå eventuelle misforståelser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ved vurderingen af gebyrsniveauet for en grænseoverskridende betaling skal udbyderen af betalingstjenesten med henblik på opfyldelsen af stk. 1 fremdrage den tilsvarende indenlandske betaling.

2. Ved vurderingen af gebyrniveauet for en grænseoverskridende betaling skal udbyderen af betalingstjenesten med henblik på opfyldelsen af stk. 1 fremdrage den tilsvarende eller sammenlignelige indenlandske betaling.

 

De kompetente myndigheder udsteder retningslinjer for identifikationen af tilsvarende indenlandske betalinger, når de finder det nødvendigt. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne samarbejder aktivt for at sikre, at retningslinjer for tilsvarende betalinger er kompatible.

Begrundelse

Ved vurderingen af gebyrniveauet for en grænseoverskridende betaling bør den tilsvarende – eller i mangel herpå, den sammenlignelige – indenlandske betaling tages i betragtning.

Det er nyttigt at præcisere, hvordan de kompetente myndigheder skal identificere tilsvarende betalinger.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2a. Hvis en medlemsstat har givet underretning om, at forordningens anvendelsesområde udvides til denne medlemsstats valuta, i overensstemmelse med artikel 11, kan en indenlandsk betaling i denne medlemsstats valuta anses for at svare til en grænseoverskrivende betaling, som er denomineret i euro.

Begrundelse

Denne bestemmelse vil kunne udvide forordningen til at omfatte andre EU-medlemsstaters valutaer end euroen.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Artikel 52, stk. 2, i direktiv 2007/64/EF finder anvendelse pengeoverførsler og direkte debiteringer.

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for at sikre retssikkerheden og sammenhængen med direktiv 2007/64/EF.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Denne forordning finder anvendelse på elektroniske betalinger, herunder betalinger, der er påbegyndt eller afsluttet på papir eller i kontanter, hvis transaktionen er elektronisk behandlet.

 

Denne forordning gælder for alle omkostninger forbundet med en rammeaftale og de tilhørende betalingstransaktioner. For eksempel skal gebyrer for oprettelse af en fast betalingsordre eller for anvendelse af betalingskort være de samme for indenlandske og grænseoverskridende betalingstransaktioner inden for Fællesskabet.

 

Denne forordning finder dog ikke anvendelse på vekselgebyrer.

Begrundelse

Det er vigtigt, at bestemmelserne i denne forordning om ensartede gebyrer klart bør fremgå af kontrakten.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En udbyder af betalingstjenester meddeler, når dette er relevant, brugeren af betalingstjenesten sidstnævntes internationale bankkontonummer (IBAN) og bankidentifikationskode (BIC).

1. En udbyder af betalingstjenester meddeler, når dette er relevant, brugeren af betalingstjenesten sidstnævntes entydige identifikationskode (f.eks. IBAN) og entydige bankidentifikationskode (f.eks. BIC).

Desuden anfører en udbyder af betalingstjenester, når dette er relevant, IBAN og BIC for brugeren af betalingstjenesten på dennes kontoudtog eller som bilag hertil.

Desuden anfører en udbyder af betalingstjenester, når dette er relevant, den entydige identifikationskode (f.eks. IBAN) og entydige bankidentifikationskode (f.eks. BIC) for brugeren af betalingstjenesten på dennes kontoudtog eller som bilag hertil.

Udbyderen af betalingstjenester må ikke afkræve brugeren af betalingstjenester gebyr for oplysninger i henhold til dette stykke.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester skal henvisningen til IBAN og BIC i forordningen om grænseoverskridende betalinger erstattes af en henvisning til entydige identifikationskoder.

For at bringe forordningen i overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester (artikel 32, stk. 1), bør det præciseres, at leveringen af disse oplysninger til brugeren af betalingstjenester er gratis.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for transaktioner, der initieres af betaleren, skal betaleren efter anmodning oplyse sin udbyder af betalingstjenester om betalingsmodtagerens IBAN og BIC betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester.

2. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for transaktioner, der initieres af betaleren, skal betaleren efter anmodning oplyse sin udbyder af betalingstjenester om betalingsmodtagerens entydige identifikationskode (f.eks. IBAN) og den entydige identifikationskode (f.eks. BIC) for betalingsmodtagerens udbyder af betalingstjenester.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester skal henvisningen til IBAN og BIC i forordningen om grænseoverskridende betalinger erstattes af en henvisning til entydige identifikationskoder.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for transaktioner, der initieres af betalingsmodtageren, skal betalingsmodtageren efter anmodning oplyse sin udbyder af betalingstjenester om betalerens IBAN og BIC betalerens udbyder af betalingstjenester.

3. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for transaktioner, der initieres af betalingsmodtageren, skal betalingsmodtageren efter anmodning oplyse sin udbyder af betalingstjenester om betalerens entydige identifikationskode (f.eks. IBAN) og den entydige identifikationskode (f.eks. BIC) for betalerens udbyder af betalingstjenester.

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester skal henvisningen til IBAN og BIC i forordningen om grænseoverskridende betalinger erstattes af en henvisning til entydige identifikationskoder.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for så vidt angår fakturering af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet skal en leverandør, der accepterer betalinger, som er omfattet af denne forordning, oplyse kunderne om sit IBAN og sin udbyder af betalingstjenesters BIC.

4. Når det er hensigtsmæssigt i forhold til den pågældende betalingstransaktions art og for så vidt angår fakturering af varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet skal en leverandør, der accepterer betalinger, som er omfattet af denne forordning, oplyse kunderne om sin entydige identifikationskode (f.eks. IBAN) og sin udbyder af betalingstjenesters entydige identifikationskode (f.eks. BIC).

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester skal henvisningen til IBAN og BIC i forordningen om grænseoverskridende betalinger erstattes af en henvisning til entydige identifikationskoder.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest med virkning fra den 1. januar 2012 ophæver medlemsstaterne nationale forpligtelser for udbydere af betalingstjenester til at foretage indberetninger af afregningsbaserede betalingsbalancestatistikker.

2. Med virkning fra den 1. januar 2015 ophæver medlemsstaterne nationale forpligtelser for udbydere af betalingstjenester til at foretage indberetninger af afregningsbaserede betalingsbalancestatistikker.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne pålægger de kompetente myndigheder at overvåge overholdelsen af denne forordning effektivt samt at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre dens overholdelse.

Begrundelse

Det bør udtrykkelig nævnes, at de kompetente myndigheder skal sikre overholdelsen af forordningen, og at de ikke kun skal reagere på brugernes eventuelle klager. De kompetente myndigheder bør kunne gribe ind på eget initiativ.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan udpege eksisterende institutioner til at fungere som kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan anvende eller udvide eksisterende procedurer til formålet.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De forskellige medlemsstaters kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, der er nævnt i artikel 6 og 8, samarbejder aktivt om at bilægge tvister på tværs af landegrænser.

De forskellige medlemsstaters kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, der er nævnt i artikel 6 og 8, samarbejder aktivt og hurtigt om at bilægge tvister på tværs af landegrænser ved at udveksle oplysninger om retspraksis i deres jurisdiktion eller ved at udlevere klage- og ankesager, hvis det er relevant.

Begrundelse

Det er nyttigt at præcisere yderligere, hvordan de kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister skal samarbejde i tilfælde af tvister på tværs af landegrænser.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Senest den 31. december 2015 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Europæiske Centralbank en rapport om anvendelsen af denne forordning, og denne ledsages om nødvendigt af hensigtsmæssige forslag.

2. Senest den 31. december 2012 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Europæiske Centralbank en rapport om anvendelsen af denne forordning, og denne ledsages om nødvendigt af hensigtsmæssige forslag.

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at fastsætte en så lang periode for at evaluere og fremlægge en rapport om anvendelsen af forordningen.


BEGRUNDELSE

Ineffektiviteten og de høje omkostninger i forbindelse med grænseoverskridende betalinger blev først synlige, efter at euroen blev indført, og valutakurserne mellem eurolandene forsvandt.

På denne baggrund fremsatte Kommissionen den 25. juli 2001 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2560/2001 om grænseoverskridende betalinger i euro (i det følgende benævnt "forordning 2560"). Forordningen blev vedtaget den 19. december 2001 og trådte i kraft den 31. december 2001 og garanterer, at grænseoverskridende betalinger koster det samme som betalinger inden for en medlemsstat.

Den finder anvendelse på pengeoverførsler, hævning af kontanter i kontantautomater og betalinger ved hjælp af debet- og kreditkort op til 12 500 EUR inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde lande (alle 27 medlemsstater af Den Europæiske Union samt Island, Liechtenstein og Norge). Pr. 1. januar 2006 finder forordningen anvendelse på grænseoverskridende betalinger på op til 50 000 EUR.

Forordningen indførte princippet om lige store gebyrer for tilsvarende indenlandske (nationale) og grænseoverskridende betalinger, hvilket bragte priserne ned og skabte mere konkurrence på markederne for betalingstjenester. Denne forordning har været springbrættet for det fælles eurobetalingsområde (SEPA).

Forslaget til en ændret forordning kommer som svar på den hastige udvikling på betalingsmarkedet i EU og er resultatet af en omhyggelig revision og en rapport, der blev udarbejdet af Kommissionen i februar 2008.

Revisionen af forordning 2560 har omfattet en række forskellige elementer.

En rapport fra Kommissionen viser, hvordan forordning 2560 blev anvendt i medlemsstaterne, og hvilke praktiske problemer der er opstået i forbindelse med dens gennemførelse. Den konkluderer, at en række forslag bør stilles for at løse de fundne problemer og afspejle udviklingen på de finansielle detailmarkeder bedre samt bringe forordningen i overensstemmelse med det nyligt vedtagne direktiv om betalingstjenester (2007/64/EF).

Rapporten bekræfter, at forordningen har opnået to hovedmål. For det første har den udløst et betydeligt fald i gebyrerne for grænseoverskridende betalinger, navnlig for pengeoverførsler (en grænseoverskridende overførsel på 100 EUR, som ville have kostet gennemsnitligt 24 EUR, før forordningen blev indført, koster nu 2,50 EUR gennemsnitligt, uden at dette har medført en stigning i gebyrerne for indenlandske overførsler). For det andet har den tilskyndet sektoren for finansielle tjenesteydelser til, i mangel af en effektiv og integreret infrastruktur for europæiske betalingstjenester, at gøre den nødvendige indsats og at gøre begrebet "indre betalingsområde" for ikke-kontante betalinger i euro til virkelighed ved at oprette det fælles eurobetalingsområde (SEPA), som på længere sigt skal bidrage til at reducere omkostningerne for alle forbrugere.

Rapporten konkluderer, at forordningens anvendelsesområde bør udvides til at omfatte direkte debitering, hvilket tidligere ikke var tilgængelig på tværs af grænserne. I henhold til rapporten bør alle medlemsstater endvidere oprette kompetente myndigheder og passende procedurer til udenretslig bilæggelse af tvister for bedre beskyttelse af forbrugernes rettigheder i tvister, der udspringer af forordningen.

Revision og en efterfølgende udfasning af de krav om rapportering om betalingsbalancen, som pålægges banker i nogle medlemsstater, er også planlagt, fordi disse forpligtelser hæmmer udviklingen af SEPA, begrænser indførelsen af fuldautomatisk behandling af grænseoverskridende betalinger og i sidste ende fører til højere omkostninger for banker og forbrugere.

Kommissionens forslag indfører fem vigtige ændringer i den nuværende udgave af forordning 2560:

· Det udvider princippet om ensartede gebyrer for grænseoverskridende og tilsvarende indenlandske betalinger, så direkte debiteringer er omfattet heraf (artikel 2 – definitioner).

· Det præciserer begrebet "tilsvarende betalinger" (artikel 3).

· Det anmoder medlemsstaterne om at udnævne kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister for effektivt at håndtere klager og tvister i relation til dette forslag (artikel 6-9).

· Det udfaser forpligtelsen til indberetning af betalingsbalancestatistikker for udbydere af betalingstjenester (50 000 EUR frem til den 1. januar 2010 og fuldstændig udfasning inden 2012) (artikel 5).

· Revisionsklausul (artikel 12).

Fremkomsten af SEPA og vedtagelsen af direktivet om betalingstjenester er i færd med at ændre betalingslandskabet i Europa. Navnlig vil et populært elektronisk betalingsmiddel – direkte debitering – blive tilgængelig over grænserne fra november 2009.

For at skabe fuldt sammenhængende retlige rammer for alle elektroniske betalingsmidler i Europa og undgå eventuelle uklarheder, som kan skyldes forskelle mellem de juridiske tekster, vil forordningens ordlyd, navnlig dens definitioner, skulle bringes i overensstemmelse med direktivet om betalingstjenester (2007/64/EF).

Europa-Parlamentets ændringsforslag skal forbedre KOM-forslaget på følgende områder:

· Præcisering af definitioner og begrebet tilsvarende betalinger.

· Forordningen bør præcisere, at medlemsstaterne skal kræve af de kompetente myndigheder, at de overvåger forordningen effektivt og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse af den.

· En præcisering, dvs. yderligere oplysninger i artikel 9 (grænseoverskridende samarbejde) om, hvordan de kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister i forskellige medlemsstater skal samarbejde, kunne være nyttig.

21.1.2009


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

(KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

Rådgivende ordfører: Aloyzas Sakalas

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan udpege eksisterende institutioner til at fungere som kompetente myndigheder.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan anvende eller udvide eksisterende procedurer til formålet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De forskellige medlemsstaters kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, der er nævnt i artikel 6 og 8, samarbejder aktivt om at bilægge tvister på tværs af landegrænser.

De forskellige medlemsstaters kompetente myndigheder og organer til udenretslig bilæggelse af tvister, der er nævnt i artikel 6 og 8, samarbejder aktivt og hurtigt om at bilægge tvister på tværs af landegrænser.

PROCEDURE

Titel

Grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

Referencer

KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

21.10.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Aloyzas Sakalas

3.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

20.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Eva Lichtenberger, Jacques Toubon


PROCEDURE

Titel

Grænseoverskridende betalinger i Fællesskabet

Referencer

KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Dato for høring af EP

13.10.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

21.10.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.10.2008

JURI

21.10.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

5.11.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Margarita Starkevičiūtė

24.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2008

11.12.2008

20.1.2009

 

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Mia De Vits, Werner Langen, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen

Dato for indgivelse

16.2.2009

Seneste opdatering: 12. marts 2009Juridisk meddelelse