Eljárás : 2008/0194(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0053/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0053/2009

Viták :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Szavazatok :

PV 24/04/2009 - 7.13
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0321

JELENTÉS     ***I
PDF 227kWORD 295k
2009. február 16.
PE 415.203v02-00 A6-0053/2009

a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Margarita Starkevičiūtė

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

(Együttöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0640),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-352/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0053/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 2560/2001/EK rendelet a határokon átnyúló átutalásokra és a határokon átnyúló elektronikus fizetési műveletekre terjed ki. Kiterjed továbbá a határokon átnyúló fizetésre alkalmas csekkekre is, azonban csak a költségek áttekinthetőségének tekintetében. A 2007/64/EK irányelv arra vonatkozó célkitűzésével összhangban, hogy lehetővé tegye a határokon átnyúló beszedéseket, célszerű kiterjeszteni a rendelet hatályát. A főként vagy kizárólag papíralapú fizetési eszközöket, így a csekkeket illetően még mindig nem célszerű az egységes költségek elvét alkalmazni, mivel ezeket jellegükből következően nem lehet olyan hatékonyan feldolgozni, mint az elektronikus fizetéseket.

(5) A 2560/2001/EK rendelet a határokon átnyúló átutalásokra és a határokon átnyúló elektronikus fizetési műveletekre terjed ki. A 2007/64/EK irányelv arra vonatkozó célkitűzésével összhangban, hogy lehetővé tegye a határokon átnyúló beszedéseket, célszerű kiterjeszteni a rendelet hatályát. A főként vagy kizárólag papíralapú fizetési eszközöket, így a csekkeket illetően még mindig nem célszerű az egységes költségek elvét alkalmazni, mivel ezeket jellegükből következően nem lehet olyan hatékonyan feldolgozni, mint az elektronikusan lebonyolított fizetéseket. Az egységes díjak elvét a papíralapon vagy készpénzben kezdeményezett vagy befejezett kifizetések esetében akkor kell alkalmazni, ha a kifizetési eljárás során elektronikusan dolgozzák fel azokat, kivéve a csekkeket, és alkalmazni kell minden más, közvetlenül vagy közvetetten a kifizetési tranzakcióhoz kapcsolódó díjakra is, kivéve a pénzváltási díjakat. Közvetett díjak például az állandó fizetési megbízás adásakor felszámított díjak, a betéti vagy hitelkártya használatáért felszámított díjak, amelyeknek a Közösségen belül a belföldi és a határokon átnyúló fizetési műveletek esetében is azonosnak kell lenniük.

Indokolás

A 2560/2001/EK rendelet javasolt új módosítása nem tartalmaz rendelkezéseket az átláthatóságra vonatkozóan; azzal a 2007/64/EK irányelv foglalkozik. A módosítsára a jogi egyértelműség és biztonság, valamint a díjak eltérő értelmezésének elkerülése érdekében van szükség.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5a) A tagállamoknak foglalkozniuk kell a multilaterális bankközi díj (MIF) alkalmazásával kapcsolatos kételyekkel. A fizető és a kedvezményezett fél pénzforgalmi szolgáltatója közötti kétoldalú megállapodás hiányában beszedések esetén a MIF alapszintjét 2012. október 31-ig ideiglenesen 0,088 EUR-ban kell megállapítani. Az átmeneti időszak végére a bizottsági iránymutatásokkal összhangban lévő MIF-eknek fenntarthatóaknak kell lenniük. A pénzforgalmi szolgáltatók közötti szolgáltatások költségeit és díjait figyelembe vevő bizottsági iránymutatásokat 2010. március 31-ig kell elfogadni.

Indokolás

A bizonytalanságok kiküszöbölése és a MIF-ről folyó vita lezárása érdekében.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Mivel meg kell előzni a fizetések piacának széttöredezését, célszerű a költségek egyenlőségének elvét alkalmazni. Ezért a határokon átnyúló fizetési műveletek minden csoportjára vonatkozóan meg kell határozni egy belföldi fizetési műveletet, amely a határokon átnyúló fizetéssel azonos vagy ahhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, különösen a kezdeményezési csatornát, a feldolgozás sebességét és automatizáltságának fokát illetően.

(6) Mivel meg kell előzni a fizetések piacának széttöredezését, célszerű a költségek egyenlőségének elvét alkalmazni. Ezért a határokon átnyúló fizetési műveletek minden csoportjára vonatkozóan meg kell határozni egy belföldi fizetési műveletet, amely a határokon átnyúló fizetéssel azonos vagy ahhoz nagyon hasonló tulajdonságokkal rendelkezik. A határokon átnyúló fizetési műveletnek megfelelő belföldi fizetési művelet meghatározásához a következő kritériumokat lehet alkalmazni: valutanem, a kezdeményezéshez, végrehajtáshoz és teljesítéshez használt csatorna, az automatizáltság foka, a művelet volumene, esetleges fizetési garanciák, az ügyfél jogállása és a pénzforgalmi szolgáltatóhoz fűződő kapcsolata, a beleegyezés formája és a felhasznált fizetési eszköz a 2007/64/EK irányelv 4. cikkében foglaltak szerint. A kritériumok e listája nem tekintendő kimerítőnek.

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy e rendelkezések értelmezése ne térjen el az egyes tagállamokban, a rendeletnek meg kell határoznia a határokon átnyúló fizetésekkel megegyező vagy azokhoz hasonló jellemzőkkel rendelkező fizetések azonosításának részletes kritériumait.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A rendelet téves alkalmazása esetére jogorvoslat lehetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak megfelelő és hatékony eljárásokat kell létrehozniuk a panaszok és fellebbezések benyújtására és a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő fél és pénzforgalmi szolgáltatója közötti viták rendezésére. Fontos továbbá illetékes hatóságok és peren kívüli jogorvoslati testületek kijelölése, adott esetben a már fennálló eljárások felhasználásával.

(9) A rendelet téves alkalmazása esetére jogorvoslat lehetőségének biztosítása érdekében a tagállamoknak megfelelő és hatékony eljárásokat kell létrehozniuk a panaszok és fellebbezések benyújtására és a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő fél és pénzforgalmi szolgáltatója közötti viták rendezésére. Fontos továbbá illetékes hatóságok és peren kívüli jogorvoslati testületek kijelölése, adott esetben a már fennálló eljárások felhasználásával. Az illetékes hatóságok – amennyiben azt szükségesnek tartják – a megfelelő belföldi fizetés meghatározására vonatkozó iránymutatásokat dolgoznak ki.

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak az értelmezésbeli különbségek elkerülése érdekében szükség esetén tisztázniuk kell a megfelelő fizetések fogalmát.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A rendelet a legfeljebb 50 000 EUR értékű, határokon átnyúló, euróban vagy a 11. cikkben említett tagállamok pénznemében kifejezett fizetésekre vonatkozik

(2) A rendelet – összhangban a 2007/64/EK irányelvben foglaltakkal – a legfeljebb 50 000 EUR értékű, határokon átnyúló, euróban vagy a 11. cikkben említett tagállamok pénznemében kifejezett fizetésekre vonatkozik

Indokolás

Az e rendelet hatálya alá tartozó fizetéseknek meg kell egyezniük a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv hatálya alá tartozókkal.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ez a rendelet a pénzforgalmi szolgáltatók saját számlára teljesített fizetéseire nem vonatkozik.

(3) Ez a rendelet a pénzforgalmi szolgáltatók saját számlára vagy más pénzforgalmi szolgáltatók nevében teljesített fizetéseire nem vonatkozik.

Indokolás

Nem tartoznak a rendelet hatálya alá azok a bankközi szolgáltatások, amelyek kizárólag a pénzforgalmi szolgáltatók által az ügyfeleikre rótt díjakra vonatkozó politikát érintik.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „határokon átnyúló fizetések”: fizető fél vagy kedvezményezett által, vagy kedvezményezetten keresztül kezdeményezett, pénzforgalmi szolgáltatón vagy annak egy tagállamban működő fióktelepén keresztül azzal a céllal lebonyolított elektronikus fizetési műveletek, hogy egy bizonyos pénzösszeg hozzáférhetővé váljék egy kedvezményezett számára egy másik tagállamban működő pénzforgalmi szolgáltatóján vagy annak fióktelepén keresztül;

1. „határokon átnyúló fizetések”: fizető fél vagy kedvezményezett által, vagy kedvezményezetten keresztül kezdeményezett, elektronikusan lebonyolított fizetési műveletek, ahol a fizető és a kedvezményezett fél pénzforgalmi szolgáltatója más-más tagállamban helyezkedik el;

Indokolás

A meghatározást egyszerűsíteni kell, és még inkább össze kell hangolni a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel, melynek 2. cikke (1) bekezdése szerint meghatározó az, hogy a pénzforgalmi szolgáltató és fióktelepei hol helyezkednek el.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett típusok egyikébe tartozó jogalanyok, valamint az ezen irányelv 26. cikkében említett jogi és természetes személyek;

5. „pénzforgalmi szolgáltató”: a 2007/64/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett típusok egyikébe tartozó jogalanyok, valamint az ugyanezen irányelv 26. cikkében említett mentességet élvező jogi és természetes személyek;

Indokolás

A jelenlegi megszövegezés jogi bizonytalansághoz vezethet azon feltételek kapcsán, amelyek alapján jogi vagy természetes személyek pénzforgalmi szolgáltatókká válhatnak, valamint arra vonatkozóan, hogy tevékenységük határokon átnyúló vagy kizárólag belföldi lehet-e.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. „költségek”: az a költség, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének felszámol, és amely közvetlenül vagy közvetve fizetési művelethez kapcsolódik.

9. „költségek”: az a költség, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének felszámol, és amely közvetlenül fizetési művelethez kapcsolódik.

Indokolás

A jogi egyértelműség és a jogbiztonság, valamint a díjak eltérő értelmezésének elkerülése érdekében javasoljuk a „díjak” 2. cikk 9. pontjában szereplő meghatározásának módosítását, a „közvetett” szó törlésével.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9a. „pénz”: bankjegyek és pénzérmék, számlapénz, valamint a 2000/46/EK irányelv 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában szereplő meghatározás szerinti elektronikus pénz;

Indokolás

A „pénz” kifejezést a rendelet 2. cikke (Meghatározások) tartalmazza. Ezért azt a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvben használt meghatározás (4. cikk (15) bekezdés) segítségével kell meghatározni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Egy pénzforgalmi szolgáltató által a határon átnyúló fizetésekért felszámolt költségeknek meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által az azon a tagállamon belül lebonyolított azonos összegű megfelelő műveletekért felszámolt költségekkel, amely tagállamból a határon átnyúló fizetést kezdeményezték.

(1) Egy pénzforgalmi szolgáltató által a határon átnyúló fizetésekért a szolgáltatást igénybe vevőknek felszámolt költségeknek meg kell egyezniük a szóban forgó pénzforgalmi szolgáltató által az azon a tagállamon belül lebonyolított azonos összegű és azonos valutanemben történő megfelelő műveletekért a szolgáltatást igénybe vevőknek felszámolt költségekkel, amely tagállamból a határon átnyúló fizetést kezdeményezték.

Indokolás

A díjak egységességére vonatkozó szabályokat a félreértések elkerülése érdekében pontosabban kell megfogalmazni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésnek való megfelelés céljából egy adott, határokon átnyúló fizetés költségeinek értékelése során a pénzforgalmi szolgáltató azonosítja az annak megfelelő belföldi fizetést.

(2) Az (1) bekezdésnek való megfelelés céljából egy adott, határokon átnyúló fizetés költségeinek megállapítása során a pénzforgalmi szolgáltató azonosítja az annak megfelelő vagy hasonló belföldi fizetést.

 

Az illetékes hatóságok – amennyiben azt szükségesnek tartják – a megfelelő belföldi fizetés meghatározására vonatkozó iránymutatásokat dolgoznak ki. Az illetékes hatóságok aktívan együttműködnek a megfelelő belföldi fizetésekre vonatkozó iránymutatások kompatibilitásának biztosítása érdekében.

Indokolás

A határokon átnyúló fizetés költségeinek megállapítása során az annak megfelelő vagy hasonló belföldi fizetést kell alapul venni.

Hasznos pontosítani az arra vonatkozó iránymutatásokat, hogy az illetékes hatóságok miként határozzák meg a megfelelő fizetéseket.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Azokban a tagállamokban, amelyek a 11. cikkel összhangban értesítést küldtek arról, hogy e rendelet alkalmazását a saját pénznemükre is kiterjesztik, az adott tagállam nemzeti pénznemében történő fizetés úgy tekinthető, mint amely megfelel egy euróban nevesített, határokon átnyúló fizetésnek.

Indokolás

E rendelkezés lehetővé teszi a rendelet kiterjesztését azon tagállamokra is, ahol nem eurót használnak.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az átutalásokra és a beszedésekre a 2007/64/EK irányelv 52. cikkének (2) bekezdése vonatkozik.

Indokolás

A jogbiztonság és a 2007/64/EK irányelvvel való összhang biztosítása érdekében van szükség erre a kiegészítésre.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Ez a rendelet az elektronikus fizetésekre vonatkozik, beleértve a papíralapon vagy készpénzben kezdeményezett vagy befejezett kifizetéseket is, amennyiben elektronikusan dolgozták fel azokat.

 

Ez a rendelet valamennyi, a keretszerződéshez kapcsolódó díjra és kapcsolódó fizetési tranzakcióra vonatkozik. Az állandó fizetési megbízás adásakor és a kártyahasználatért felszámított díjaknak a Közösségen belül a belföldi és a határokon átnyúló fizetési műveletek esetében is azonosnak kell lenniük.

 

A rendelet nem vonatkozik a valutaátváltási díjakra.

Indokolás

Fontos, hogy e rendelet egységes díjakra vonatkozó rendelkezései egyértelműen szerepeljenek a szerződésben.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A pénzforgalmi szolgáltató – a vonatkozó esetekben – tájékoztatja a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét nemzetközi bankszámlaszámáról (IBAN) és a pénzforgalmi szolgáltató banki azonosító számáról (BIC).

(1) A pénzforgalmi szolgáltató – a vonatkozó esetekben – tájékoztatja a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjét egyedi azonosítójáról (pl. IBAN) és a bank egyedi azonosítójáról (pl. BIC).

Ezen kívül – a vonatkozó esetekben – a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének számlakivonatán vagy annak mellékletén feltünteti az igénybe vevő IBAN-számát és a pénzforgalmi szolgáltató BIC-számát.

Ezen kívül – a vonatkozó esetekben – a pénzforgalmi szolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének számlakivonatán vagy annak mellékletén feltünteti az igénybe vevő egyedi azonosítóját (pl. IBAN) és a bank egyedi azonosítóját (pl. BIC).

 

Az e bekezdésben meghatározott tájékoztatásért a pénzforgalmi szolgáltató nem számíthat fel díjat a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevővel szemben.

Indokolás

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang biztosítása érdekében a határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletben szereplő, az IBAN-ra és a BIC-re való hivatkozást fel kell váltania az egyedi azonosítókra vonatkozó hivatkozásnak.

Ahhoz, hogy a rendeletet összehangoljuk a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel, tisztázni kell, hogy a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő részére történő tájékoztatás díjmentes.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ahol az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez releváns, a fizető fél által kezdeményezett műveletek esetében a fizető fél, pénzforgalmi szolgáltatója kérésére, közli a kedvezményezett IBAN-számát és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának BIC-számát.

(2) Amennyiben az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez indokolt, a fizető fél által kezdeményezett műveletek esetében a fizető fél kérésre közli pénzforgalmi szolgáltatójával a kedvezményezett és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának egyedi azonosítóját (pl. IBAN, BIC).

Indokolás

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang biztosítása érdekében a határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletben szereplő, az IBAN-ra és a BIC-re való hivatkozást fel kell váltania az egyedi azonosítókra vonatkozó hivatkozásnak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ahol az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez releváns, a kedvezményezett által kezdeményezett műveletek esetében a kedvezményezett, pénzforgalmi szolgáltatója kérésére, közli a fizető fél IBAN-számát és a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának BIC-számát.

(3) Amennyiben az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez indokolt, a kedvezményezett által kezdeményezett műveletek esetében a kedvezményezett kérésre közli pénzforgalmi szolgáltatójával a fizető fél és a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának egyedi azonosítóját (pl. IBAN, BIC).

Indokolás

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang biztosítása érdekében a határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletben szereplő, az IBAN-ra és a BIC-re való hivatkozást fel kell váltania az egyedi azonosítókra vonatkozó hivatkozásnak.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ahol az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez releváns, a Közösségben az áruk és szolgáltatások valamennyi számlázása során az e rendelet hatálya alá tartozó fizetést elfogadó szállító közli ügyfeleivel saját IBAN-számát és a pénzforgalmi szolgáltatója BIC-számát.

(4) Amennyiben az érintett fizetési művelet jellegére tekintettel ez indokolt, a Közösségben az áruk és szolgáltatások valamennyi számlázása során az e rendelet hatálya alá tartozó fizetést elfogadó szállító közli ügyfeleivel saját és pénzforgalmi szolgáltatója egyedi azonosítóját (pl. IBAN, BIC).

Indokolás

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel való összhang biztosítása érdekében a határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletben szereplő, az IBAN-ra és a BIC-re való hivatkozást fel kell váltania az egyedi azonosítókra vonatkozó hivatkozásnak.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2012. január 1-jétől eltörlik a pénzforgalmi szolgáltatókat terhelő, fizetésimérleg-statisztikákkal kapcsolatos elszámolásalapú nemzeti adatszolgáltatási kötelezettségeket.

(2) A tagállamok 2015. január 1-jétől eltörlik a pénzforgalmi szolgáltatókat terhelő, fizetésimérleg-statisztikákkal kapcsolatos elszámolásalapú nemzeti adatszolgáltatási kötelezettségeket.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok előírják illetékes hatóságaiknak, hogy kövessék nyomon a rendelet betartását, és hogy léptessenek életbe intézkedéseket a rendelet betartatása érdekében.

Indokolás

Egyértelműen ki kell mondani, hogy az illetékes hatóságok lesznek felelősek a rendelet betartatásáért, és azok nem csak a szolgáltatást igénybe vevők panaszaira reagálnak. Az illetékes hatóságok saját kezdeményezésre is felléphetnek.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölhetnek már meglévő intézményeket abból a célból, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok e célból alkalmazhatják vagy kiterjeszthetik a jelenlegi eljárásokat.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A különböző tagállamok 6. és 8. cikkben említett illetékes hatóságai és peren kívüli jogorvoslati testületei aktívan együttműködnek a határokon átnyúló viták megoldása érdekében.

A tagállamok 6. és 8. cikkben említett illetékes hatóságai és peren kívüli jogorvoslati testületei a joggyakorlatukra vonatkozó információk cseréje, valamint a panasztételi vagy jogorvoslati eljárások szükség esetén egymásnak való átadása révén aktívan és késlekedés nélkül együttműködnek a határokon átnyúló viták rendezése érdekében.

Indokolás

Érdemes pontosítani az illetékes hatóságok és a peren kívüli jogorvoslati testületek közötti együttműködés részleteit a határon átnyúló viták esetén.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság legkésőbb 2015. december 31-éig – indokolt esetben megfelelő javaslat kíséretében – jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint az Európai Központi Bank elé e rendelet alkalmazásáról.

(2) A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-éig – indokolt esetben megfelelő javaslat kíséretében – jelentést terjeszt az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint az Európai Központi Bank elé e rendelet alkalmazásáról.

Indokolás

Nem szükséges ilyen hosszú időszakot meghatározni az értékelésre és a rendelet végrehajtásáról szóló jelentés benyújtására.


INDOKOLÁS

A határokon átnyúló fizetések magas költségei és működésük nem kielégítő volta csak az euró bevezetése és az árfolyamok megszűnése után vált nyilvánvalóvá az euróövezethez tartozó tagállamokban.

Erre a helyzetre reagálva terjesztette elő a Bizottság 2001. július 25-én a határokon átnyúló, euróban történő fizetésekről szóló 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (a továbbiakban „a 2560-as rendelet”). A rendelet 2001. december 19-én került elfogadásra, és 2001. december 31-én lépett hatályba. A rendelet biztosítja, hogy a határokon átnyúló fizetések költsége egyenlő legyen a tagállamokon belüli, belföldi költségekkel.

A rendelet vonatkozik az átutalásokra, az automata pénzkiadó berendezésből történő készpénzkivétre és a hitel- vagy betéti kártyával bonyolított kifizetésekre 12 500 EUR összegig az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban (az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia). 2006. január 1-től kezdve a rendelet 50 000 EUR összegig vonatkozik a határokon átnyúló kifizetésekre.

A rendelet bevezette a határokon átnyúló és a belföldi fizetések költségei egyenlőségének elvét, ami a költségek csökkenését és a pénzforgalmi szolgáltatások piacán tapasztalható verseny fokozódását eredményezte. Ez a rendelet volt az egységes eurófizetési térség (a SEPA) kialakulásának alapja.

A rendeletmódosításra irányuló javaslat az uniós fizetési piacok gyors fejlődésére adott válasz, amely az Európai Bizottság által 2008 februárjában készített alapos felülvizsgálat és jelentés alapján készült.

A 2560-as rendelet felülvizsgálata több lépcsőből áll.

Az Európai Bizottság jelentése beszámol arról, hogy a 2560/2001-es rendeletet hogyan alkalmazták a tagállamokban, és milyen gyakorlati problémák merültek fel az alkalmazás során. Következtetéseiben arra a megállapításra jut, hogy több javaslatot is elő kell terjeszteni a problémák megoldására, a lakossági pénzpiacban bekövetkezett változásokkal történő lépéstartás és a fizetési szolgáltatásokról szóló, nemrégiben elfogadott irányelvvel történő összehangolás érdekében.

A jelentés megerősíti, hogy a rendelet két fő célt ért el. Az egyik az volt, hogy jelentősen csökkentek a határokon átnyúló fizetésekre kiszabott díjak, különösen az átutalások esetén (egy 100 eurós átutalás, amely azelőtt átlagosan 24 euróba került, a rendelet bevezetésével most átlagosan 2,50 euróba kerül, ugyanakkor a belföldi átutalások költsége nem emelkedett). A második az, hogy a rendelet hatására a pénzügyi szolgáltató ágazat az európai fizetési szolgáltatások hatékony és integrált infrastruktúrájának megléte nélkül igyekezett valóra váltani a nem készpénzes euró-kifizetések belföldi fizetési övezetét, így valósítva meg az egységes eurofizetési térséget (SEPA), amely hosszú távon a lakossági költségek csökkenését eredményezi.

A jelentés végkövetkeztetése az, hogy a rendelet hatályát ki kell terjeszteni a beszedésekre is, amelyek mostanáig nem valósulhattak meg az országok között. A jelentés szerint továbbá a tagállamoknak illetékes hatóságokat és peren kívüli jogorvoslati eljárásokat kell létrehozniuk, amelyek a fogyasztóvédelmi jogok védelmével fognak foglalkozni a rendelet kapcsán felmerülő jogvitákban.

A néhány tagállamban a bankokat terhelő fizetésimérleg-statisztikakészítési kötelezettség felülvizsgálata, majd fokozatos megszüntetése is tervbe van véve, mivel ez a kötelezettség hátráltatja a SEPA fejlődését és a határokon átnyúló fizetések teljesen automatizált feldolgozásának bevezetését, továbbá magasabb költségeket eredményez mind a bankok, mind az ügyfelek számára.

A bizottsági javaslat öt fontos változást terjeszt elő a 2560/2001-es rendelet átdolgozása kapcsán:

· kiterjeszti a beszedésekre a határokon átnyúló és a hasonló belföldi fizetések költségei egyenlőségének elvét (2. cikk, Meghatározások);

· tisztázza a „megfelelő belföldi fizetések” fogalmát (3. cikk);

· felkéri a tagállamokat, hogy jelöljenek ki illetékes hatóságokat és peren kívüli jogorvoslati testületeket a javaslattal összefüggő panaszok és viták hatékony rendezése érdekében (6. és 9. cikk);

· fokozatosan megszünteti a pénzforgalmi szolgáltatókra rótt, fizetésimérleg-statisztikákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeket (2010. január 1-ig 50 000 euróig, 2012-ig teljes megszüntetés) (5. cikk);

· felülvizsgálati záradék (12. cikk)

A SEPA fejlődése és a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv elfogadása következtében az európai fizetési rendszer megváltozik. A népszerű elektronikus fizetési eszköz, a beszedés, 2009 novemberétől fog rendelkezésre állni határokon átnyúló módon.

Az európai elektronikus fizetési eszközök szabályozása teljesen egységes jogi keretének létrehozása, valamint a jogi aktusok közötti eltérések tisztázása érdekében a rendelet szövegének, és különösen a meghatározásoknak összhangban kell lenniük a fizetési szolgáltatásokról szóló irányelvvel (2007/64/EK).

A Parlament által javasolt módosítások az alábbi részek szövegezésében javítanák a bizottsági javaslatot:

· a megfelelő belföldi fizetések fogalmának tisztázása és meghatározása;

· a rendelet szerint a tagállamok írják elő illetékes hatóságaiknak, hogy kövessék nyomon a rendelet betartását, és hogy léptessenek életbe intézkedéseket a rendelet betartatása érdekében;

· a tagállamok illetékes hatóságai és peren kívüli jogorvoslati testületei közötti együttműködés működésének tisztázása hasznos lehet (részletesen a 9. cikkben, Határokon átnyúló együttműködés).


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (21.1.2009)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Parlament és a Tanács a Közösségben történő, határokon átnyúló fizetésekről szóló rendeletre irányuló javaslatáról

(COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

A vélemény előadója: Aloyzas Sakalas

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kijelölhetnek már meglévő intézményeket, hogy illetékes hatóságként járjanak el.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok e célból alkalmazhatják vagy kiterjeszthetik a jelenlegi eljárásokat.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A különböző tagállamok 6. és 8. cikkben említett illetékes hatóságai és peren kívüli jogorvoslati testületei aktívan együttműködnek a határokon átnyúló viták megoldása érdekében.

A különböző tagállamok 6. és 8. cikkben említett illetékes hatóságai és peren kívüli jogorvoslati testületei aktívan és eredményesen együttműködnek a határokon átnyúló viták megoldása érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések

Hivatkozások

COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

21.10.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Aloyzas Sakalas

3.11.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

20.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Eva Lichtenberger, Jacques Toubon


ELJÁRÁS

Cím

A Közösségben történő, határokon átnyúló fizetések

Hivatkozások

COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.10.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

21.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

21.10.2008

JURI

21.10.2008

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

5.11.2008

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Margarita Starkevičiūtė

24.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.11.2008

11.12.2008

20.1.2009

 

Az elfogadás dátuma

11.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Mia De Vits, Werner Langen, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen

 · 

Utolsó frissítés: 2009. március 12.Jogi nyilatkozat