Postup : 2008/0194(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0053/2009

Predkladané texty :

A6-0053/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 3
CRE 24/04/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0321

SPRÁVA     ***I
PDF 237kWORD 302k
16. februára 2009
PE 415.203v02-00 A6-0053/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve

(KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajkyňa: Margarita Starkevičiūtė

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve

(KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0640),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0352/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0053/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Nariadenie (ES) č. 2560/2001 sa vzťahuje na cezhraničné prevody a cezhraničné elektronické platobné operácie. Vzťahuje sa aj na cezhraničné šeky, ale len na účely transparentnosti. V súlade s cieľom smernice 2007/64/ES umožniť cezhraničné priame inkasá sa odporúča rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Pokiaľ ide o platobné nástroje, ktoré sú hlavne alebo výhradne papierové, ako sú napríklad šeky, ešte vždy sa neodporúča uplatniť zásadu jednotných poplatkov, keďže pre svoju povahu sa nemôžu spracovávať tak účinne ako elektronické platby.

(5) Nariadenie (ES) č. 2560/2001 sa vzťahuje na cezhraničné prevody a cezhraničné elektronické platobné operácie. V súlade s cieľom smernice 2007/64/ES umožniť cezhraničné priame inkasá sa odporúča rozšíriť rozsah pôsobnosti nariadenia. Pokiaľ ide o platobné nástroje, ktoré sú hlavne alebo výhradne papierové, ako sú napríklad šeky, ešte vždy sa neodporúča uplatniť zásadu jednotných poplatkov, keďže pre svoju povahu sa nemôžu spracúvať tak účinne ako platby, ktoré sa spracúvajú elektronicky. Zásada jednotných poplatkov by mala platiť pre platby, ktoré sú začaté alebo ukončené v papierovej podobe alebo v hotovosti, ak sú v priebehu platobného reťazca spracované elektronicky, s výnimkou šekov, ako aj pre všetky poplatky, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s platobnou operáciou, s výnimkou poplatkov za menovú konverziu. Nepriame poplatky zahŕňajú napríklad poplatky za zadanie trvalého platobného príkazu alebo poplatky za používanie debetnej alebo kreditnej platobnej karty, ktoré by mali byť rovnaké bez ohľadu na to, či ide o platobné operácie na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Spoločenstva.

Odôvodnenie

Nová navrhovaná revízia nariadenia 2560/2001 nezahŕňa žiadne ustanovenia týkajúce sa transparentnosti; túto otázku upravuje smernica 2007/64/ES. Cieľom je zabezpečiť právnu jednoznačnosť a istotu a zamedziť rozporným interpretáciám toho, čo sú vlastne poplatky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Členské štáty by mali riešiť neistotu, pokiaľ ide o uplatniteľnosť mnohostranného výmenného poplatku (MIF). V prípade, že medzi poskytovateľmi platobných služieb príjemcu a platiteľa neexistuje dvojstranná dohoda, dočasná úroveň štandardného MIF pre priame inkaso by sa mala na prechodné obdobie do 31. októbra 2012 stanoviť na 0,088 EUR. V prípade, že mnohostranné výmenné poplatky zodpovedajú usmerneniam Komisie, malo by byť možné zachovať ich aj po ukončení tohto prechodného obdobia. Uvedené usmernenia Komisie by sa mali prijať do 31. marca 2010 a mali by byť založené na vyhodnotení nákladov a poplatkov za služby, ktoré si poskytujú poskytovatelia platobných služieb.

Odôvodnenie

Cieľom je zamedziť nejasnostiam a uzavrieť diskusiu o MIF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Keďže roztrieštenosti platobných trhov by sa malo predchádzať, je vhodné uplatňovať zásadu jednotných poplatkov. Na tento účel by sa pre každú kategóriu cezhraničných platobných operácií mala identifikovať vnútroštátna platba, ktorá má rovnaké alebo veľmi podobné znaky ako cezhraničná platba, najmä pokiaľ ide o kanál vydávajúci podnet, rýchlosť a stupeň automatizácie.

(6) Keďže roztrieštenosti platobných trhov by sa malo predchádzať, je vhodné uplatňovať zásadu jednotných poplatkov. Na tento účel by sa pre každú kategóriu cezhraničných platobných operácií mala identifikovať vnútroštátna platba, ktorá má rovnaké alebo veľmi podobné znaky ako cezhraničná platba. Na určenie vnútroštátnej platby, ktorá zodpovedá cezhraničnej platbe, by malo byť možné použiť tieto kritériá: použitá mena, spôsob zadania pokynu, vykonania a ukončenia platby, miera automatizácie, hodnota operácie, zabezpečenie platby, status klienta, vzťah k poskytovateľovi platobných služieb, spôsob súhlasu alebo použitý platobný nástroj, ako je vymedzený v článku 4 ods. 23 smernice 2007/64/ES. Tento súbor kritérií by sa nemal považovať za vyčerpávajúci.

Odôvodnenie

V nariadení musia byť podrobne uvedené kritériá na určenie platieb, ktoré majú rovnaké alebo podobné znaky ako cezhraničné platby, s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k rôznemu výkladu v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) S cieľom zabezpečiť možnosť nápravy v prípadoch nesprávneho uplatňovania tohto nariadenia by členské štáty mali zaviesť vhodné a účinné postupy podávania sťažností alebo odvolaní a na riešenie akýchkoľvek sporov medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb. Dôležité je tiež, aby sa ustanovili príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy, ak je to vhodné, pomocou existujúcich postupov.

(9) S cieľom zabezpečiť možnosť nápravy v prípadoch nesprávneho uplatňovania tohto nariadenia by členské štáty mali zaviesť vhodné a účinné postupy podávania sťažností alebo odvolaní a na riešenie akýchkoľvek sporov medzi používateľom platobných služieb a jeho poskytovateľom platobných služieb. Dôležité je tiež, aby sa ustanovili príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy, ak je to vhodné, pomocou existujúcich postupov. Príslušné orgány by mali v prípade potreby vydať usmernenia na určenie zodpovedajúcich vnútroštátnych platieb.

Odôvodnenie

Príslušné orgány v prípade potreby objasnia pojem zodpovedajúcich platieb, aby sa zamedzilo rozdielom vo výklade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na cezhraničné platby do výšky 50 000 EUR vyjadrené v eurách alebo v menách členských štátov uvedených v článku 11.

2. Toto nariadenie sa v súlade s ustanoveniami smernice 2007/64/ES uplatňuje na cezhraničné platby do výšky 50 000 EUR vyjadrené v eurách alebo v menách členských štátov uvedených v článku 11.

Odôvodnenie

Platby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia byť identické s platbami, na ktoré sa vzťahuje smernica o platobných službách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje na platby uskutočnené poskytovateľmi platobných služieb na ich vlastný účet.

3. Toto nariadenie sa neuplatňuje na platby uskutočnené poskytovateľmi platobných služieb na ich vlastný účet alebo na účet ostatných poskytovateľov platobných služieb.

Odôvodnenie

Medzibankové služby by nemali spadať do pôsobnosti tohto nariadenia, ktoré sa týka len politík poskytovateľov platobných služieb, pokiaľ ide o poplatky účtované ich klientom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) „cezhraničné platby“ sú elektronické platobné operácie vykonávané na podnet platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu cez poskytovateľa platobných služieb alebo jeho pobočku v jednom členskom štáte s cieľom dať určitú sumu peňazí k dispozícii príjemcovi cez jeho poskytovateľa platobných služieb alebo jeho pobočku v inom členskom štáte;

(1) „cezhraničné platby“ sú elektronicky spracované platobné operácie vykonávané na podnet platiteľa alebo príjemcu alebo prostredníctvom príjemcu, pri ktorých poskytovateľ platobných služieb platiteľa sídli v inom členskom štáte ako poskytovateľ platobných služieb príjemcu;

Odôvodnenie

Táto definícia by mala byť zjednodušená a lepšie zosúladená so smernicou o platobných službách: podľa článku 2 ods. 1 smernice o platobných službách je rozhodujúce sídlo poskytovateľa platobných služieb vrátane jeho pobočiek.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „poskytovateľ platobných služieb“ je ktorákoľvek z kategórií uvedených v článku 1 ods. 1 smernice 2007/64/ES a právnické a fyzické osoby uvedené v článku 26 uvedenej smernice;

(5) „poskytovateľ platobných služieb“ je ktorákoľvek z kategórií uvedených v článku 1 ods. 1 smernice 2007/64/ES a právnické a fyzické osoby využívajúce výnimku podľa článku 26 uvedenej smernice;

Odôvodnenie

Súčasné znenie môže viesť k právnej neistote v súvislosti s podmienkami, za ktorých sa právnické a fyzické osoby môžu stať poskytovateľmi platobných služieb a v súvislosti s cezhraničným alebo len vnútroštátnym charakterom činností, ktoré môžu vykonávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) „poplatky“ sú akékoľvek poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb a ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s platobnou operáciou.

(9) „poplatky“ sú akékoľvek poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje používateľovi platobných služieb a ktoré priamo súvisia s platobnou operáciou.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť právnu jednoznačnosť a istotu a zamedziť rozporným výkladom toho, čo sú vlastne poplatky, by sme chceli navrhnúť zmenu vymedzenia pojmu „poplatky“ v článku 2.9 vypustením slova „nepriamo“ z definície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) „finančné prostriedky“ sú bankovky a mince, bezhotovostné peniaze a elektronické peniaze, ako je uvedené v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 2000/46/ES;

Odôvodnenie

Výraz finančné prostriedky je použitý v článku 2 (vymedzenie pojmov) navrhovaného nariadenia. Mal by byť preto vymedzený prostredníctvom začlenenia definície, ktorá sa použila v smernici o platobných službách (článok 4 ods. 15).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje v súvislosti s cezhraničnými platbami, sú rovnaké ako poplatky, ktoré ten istý poskytovateľ platobných služieb účtuje za zodpovedajúce platby v tej istej hodnote v rámci členského štátu, z ktorého cezhraničná platba pochádza.

1. Poplatky, ktoré poskytovateľ platobných služieb účtuje užívateľovi platobných služieb v súvislosti s cezhraničnými platbami, sú rovnaké ako poplatky, ktoré tento poskytovateľ platobných služieb účtuje tomuto užívateľovi platobných služieb za zodpovedajúce platby v tej istej hodnote v rovnakej mene v rámci členského štátu, z ktorého cezhraničná platba pochádza.

Odôvodnenie

Pravidlá týkajúce sa rovnosti poplatkov musia byť formulované presnejšie, aby sa predišlo možnému nedorozumeniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Pri posudzovaní výšky poplatkov za cezhraničnú platbu na účely dodržiavania odseku 1 určí poskytovateľ platobných služieb zodpovedajúcu domácu platbu.

2. Pri posudzovaní výšky poplatkov za cezhraničnú platbu na účely dodržiavania odseku 1 určí poskytovateľ platobných služieb zodpovedajúcu alebo podobnú vnútroštátnu platbu.

 

Príslušné orgány v prípade potreby vydajú usmernenia na určenie zodpovedajúcich vnútroštátnych platieb. Príslušné orgány aktívne spolupracujú s cieľom zabezpečiť súlad usmernení pre zodpovedajúce vnútroštátne platby.

Odôvodnenie

Pri posudzovaní výšky poplatkov za cezhraničnú platbu by sa mala brať do úvahy zodpovedajúca domáca platba, alebo, ak takáto platba neexistuje, platba podobného typu.

Je užitočné objasniť usmernenia týkajúce sa toho, ako budú príslušné orgány určovať zodpovedajúce platby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3. V prípade, že členský štát oznámil rozšírenie uplatňovania tohto nariadenia na svoju menu v súlade s článkom 11, vnútroštátna platba v mene tohto členského štátu sa môže považovať za zodpovedajúcu cezhraničnej platbe, ktorá sa vykonáva v eurách.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie by umožnilo rozšíriť rozsah pôsobnosti tohto nariadenia na iné meny členských štátov EÚ, ako je euro.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 4 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4. Na prevody a priame inkasá sa vzťahuje článok 52 ods. 2 smernice 2007/64/ES.

Odôvodnenie

Toto doplnenie je nevyhnutné na zabezpečenie právnej istoty a súladu so smernicou 2007/64/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 5 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5. Toto nariadenie sa uplatňuje na elektronické platby vrátane platieb, ktoré sú začaté alebo ukončené v papierovej podobe alebo v hotovosti, ak je táto operácia spracovaná elektronicky.

 

Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky poplatky, ktoré sú spojené s rámcovou zmluvou a s ňou súvisiacimi platobnými operáciami. Poplatky – napríklad za zadanie trvalého platobného príkazu alebo za používanie platobnej karty – sú rovnaké v prípade vnútroštátnych aj cezhraničných platobných operácií v rámci Spoločenstva.

 

Toto nariadenie sa nevzťahuje na poplatky za menovú konverziu.

Odôvodnenie

Je nevyhnutné, aby ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa rovnosti poplatkov boli jasne stanovené v zmluve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poskytovateľ platobných služieb v prípade potreby oznámi používateľovi platobných služieb jeho medzinárodné bankové číslo účtu (IBAN) a jeho identifikačný kód banky (BIC).

1. Poskytovateľ platobných služieb v prípade potreby oznámi používateľovi platobných služieb jeho jednoznačný identifikátor (napr. IBAN) a jeho jednoznačný identifikátor banky (napr. BIC).

Okrem toho, poskytovateľ platobných služieb v prípade potreby uvedie na výpisoch z účtu používateľa platobných služieb alebo v prílohe k výpisom z účtu IBAN a BIC používateľa platobných služieb.

Okrem toho, poskytovateľ platobných služieb v prípade potreby uvedie na výpisoch z účtu používateľa platobných služieb alebo v prílohe k výpisom z účtu jednoznačný identifikátor (napr. IBAN) a jednoznačný identifikátor banky (napr. BIC) používateľa platobných služieb

 

Poskytovateľ platobných služieb nesmie užívateľovi platobných služieb účtovať poplatky za poskytovanie informácií podľa tohto odseku.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť súlad so smernicou o platobných službách sa odkaz na IBAN a BIC v nariadení o cezhraničných platbách nahradí odkazom na jednoznačné identifikátory.

Na účel zosúladenia tohto nariadenia so smernicou o platobných službách (článok 32 ods. 1) by sa malo objasniť, že tieto informácie sa užívateľovi platobných služieb poskytujú zadarmo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pokiaľ ide o operácie z podnetu platiteľa, platiteľ na požiadanie oznámi svojmu poskytovateľovi platobných služieb IBAN príjemcu a BIC poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

2. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pokiaľ ide o operácie z podnetu platiteľa, platiteľ na požiadanie oznámi svojmu poskytovateľovi platobných služieb jednoznačné identifikátory (napr. IBAN, BIC) príjemcu a poskytovateľa platobných služieb príjemcu.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť súlad so smernicou o platobných službách sa odkaz na IBAN a BIC v nariadení o cezhraničných platbách nahradí odkazom na jednoznačné identifikátory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pokiaľ ide o operácie z podnetu príjemcu, príjemca na požiadanie oznámi svojmu poskytovateľovi platobných služieb IBAN platiteľa a BIC poskytovateľa platobných služieb platiteľa.

3. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pokiaľ ide o operácie z podnetu príjemcu, príjemca na požiadanie oznámi svojmu poskytovateľovi platobných služieb jednoznačné identifikátory (napr. IBAN, BIC) platiteľa a poskytovateľa platobných služieb platiteľa.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť súlad so smernicou o platobných službách sa odkaz na IBAN a BIC v nariadení o cezhraničných platbách nahradí odkazom na jednoznačné identifikátory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pri každej fakturácii tovaru a služieb v Spoločenstve dodávateľ, ktorý prijíma platby, ktoré sa spravujú týmto nariadením, oznámi zákazníkom svoje IBAN a BIC svojho poskytovateľa platobných služieb.

4. V prípade potreby a so zreteľom na charakter príslušnej platobnej operácie, pri každej fakturácii tovaru a služieb v Spoločenstve dodávateľ, ktorý prijíma platby, ktoré sa spravujú týmto nariadením, oznámi zákazníkom svoje jednoznačné identifikátory (napr. IBAN, BIC) a jednoznačné identifikátory (napr. IBAN, BIC) svojho poskytovateľa platobných služieb.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť súlad so smernicou o platobných službách sa odkaz na IBAN a BIC v nariadení o cezhraničných platbách nahradí odkazom na jednoznačné identifikátory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty odstránia s účinnosťou najneskôr od 1. januára 2012 vnútroštátne povinnosti oznamovania na základe zúčtovania uložené poskytovateľom platobných služieb na účely štatistiky platobnej bilancie.

2. Členské štáty odstránia s účinnosťou od 1. januára 2015 vnútroštátne povinnosti oznamovania na základe zúčtovania uložené poskytovateľom platobných služieb na účely štatistiky platobnej bilancie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty budú požadovať, aby príslušné orgány účinne monitorovali dodržiavanie tohto nariadenia a prijali všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie tohto dodržiavania.

Odôvodnenie

Malo by sa výslovne uviesť, že príslušné orgány nielen reagujú na sťažnosti užívateľov platobných služieb, ale zabezpečujú aj dodržiavanie tohto nariadenia. Príslušné orgány by mali mať možnosť zasiahnuť z vlastnej iniciatívy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu poveriť existujúce inštitúcie, aby konali ako príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu na tento účel použiť alebo rozšíriť existujúce postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy rôznych členských štátov uvedené v článkoch 6 a 8 aktívne spolupracujú pri riešení cezhraničných sporov.

Príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy rôznych členských štátov uvedené v článkoch 6 a 8 aktívne a pohotovo spolupracujú pri riešení cezhraničných sporov prostredníctvom výmeny informácií o zákonných postupoch v ich právomoci alebo v prípade potreby odovzdávaním postupov na podávanie sťažností a nápravu.

Odôvodnenie

Je užitočné viac objasniť, ako spolupracujú príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy pri riešení cezhraničných sporov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia najneskôr do 31. decembra 2015 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke správu o uplatňovaní tohto nariadenia a pripojí všetky vhodné návrhy.

2. Komisia do 31. decembra 2012 predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Európskej centrálnej banke správu o uplatňovaní tohto nariadenia a pripojí všetky vhodné návrhy.

Odôvodnenie

Na hodnotenie a predloženie správy o uplatňovaní nariadenia nie je potrebné stanoviť takú dlhú lehotu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Neefektívnosť a vysoké náklady na cezhraničné platby sa prejavili až po zavedení eura a zániku výmenných kurzov medzi krajinami eurozóny.

Na tomto základe Komisia 25. júla 2001 predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2560/2001 o cezhraničných platbách v eurách (ďalej len „nariadenie 2560“). Nariadenie bolo prijaté 19. decembra 2001 a nadobudlo účinnosť 31. decembra 2001, pričom zabezpečilo, aby cezhraničné platby stáli rovnako ako platby uskutočnené v rámci členského štátu.

Vzťahuje sa na prevody, výbery hotovosti z bankomatov a platby debetnými a kreditnými kartami až do sumy vo výške 12 500 EUR v rámci krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva (všetkých 27 členských štátov Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Od 1. januára 2006 sa nariadenie vzťahuje na cezhraničné platby až do výšky 50 000 EUR.

Nariadenie zaviedlo zásadu rovnakých poplatkov za zodpovedajúce domáce (vnútroštátne) a cezhraničné platby, čo prinieslo zníženie cien a väčšiu konkurenciu na trhoch s platobnými službami. Toto nariadenie bolo základom pre zavedenie jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA).

Návrh na zmenu nariadenia je reakciou na rýchly vývoj platobného trhu v rámci EÚ a je výsledkom dôkladného skúmania a správy, ktorú Európska komisia vypracovala vo februári 2008.

Proces skúmania nariadenia 2560 pozostával z viacerých odlišných prvkov.

Správa Európskej komisie hovorí o tom uvádza, ako sa nariadenie 2560/2001 uplatňovalo v členských štátoch a akým praktickým problémom sa čelilo pri jeho implementácii. Na záver sa v správe konštatuje, že je potrebné vypracovať niekoľko návrhov, ktoré by sa zaoberali identifikovanými problémami, lepšie by odzrkadľovali vývoj na trhoch s maloobchodnými finančnými službami a zladili by nariadenie s nedávno prijatou smernicou o platobných službách (2007/64/ES).

Správa potvrdzuje, že nariadenie dosiahlo dva hlavné ciele. Po prvé, vyvolalo dôležité zníženie poplatkov za cezhraničné platby, a to najmä v oblasti prevodov (cezhraničný prevod vo výške 100 EUR, ktorý by pred zavedením nariadenia stál v priemere 24 EUR, stojí teraz v priemere 2,50 EUR, bez toho, aby vzrástli poplatky za domáce prevody). Po druhé, pri absencii účinnej a integrovanej infraštruktúry pre európske platobné služby nariadenie podnietilo odvetvie finančných služieb k tomu, aby vynaložilo potrebné úsilie a premenilo koncepciu „vnútroštátnej platobnej oblasti“ pre bezhotovostné platby v eurách na skutočnosť, čím sa vytvorila jednotná oblasť platieb v eurách (SEPA), ktorá by v dlhodobejšom horizonte mala napomôcť zníženie nákladov pre všetkých spotrebiteľov.

Správa uzatvára, že rozsah pôsobnosti nariadenia by sa mal rozšíriť na priame inkasá, ktoré neboli pri cezhraničných transakciách pôvodne k dispozícii. Okrem toho by podľa správy mali všetky členské štáty vytvoriť príslušné orgány a vypracovať vhodné mimosúdne postupy na nápravu v záujme lepšej ochrany práv spotrebiteľa v sporoch, ktoré vyplývajú z tohto nariadenia.

Plánuje sa taktiež o revízia a následné postupné rušenie povinnosti oznamovať údaje o platobnej bilancii, ktorá bola bankám uložená v niektorých členských štátoch, keďže táto povinnosť bráni rozvoju SEPA, obmedzuje zavedenie plne automatizovaného spracovania cezhraničných platieb a v konečnom dôsledku vedie k vyšším nákladom pre banky a spotrebiteľov.

Návrh Komisie zavádza 5 hlavných zmien v existujúcom znení nariadenia 2560/2001:

· rozširuje zásadu jednotných poplatkov za cezhraničné a zodpovedajúce domáce platby tak, aby zahŕňali priame inkasá (článok 2, vymedzenie pojmov);

· objasňuje pojem „zodpovedajúce platby“ (článok 3);

· žiada členské štáty, aby vymenovali príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy s cieľom účinne riešiť sťažnosti a spory týkajúce sa tohto návrhu (články 6 a 9);

· postupne ruší povinnosti oznamovania na účely štatistiky platobnej bilancie uložené poskytovateľom platobných služieb (do 1. januára 2010 nad 50 000 EUR a do roku 2012 úplné zrušenie) (článok 5);

· doložka o preskúmaní (článok 12).

Vznik SEPA a prijatie smernice o platobných službách menia oblasť platieb v Európe. Predovšetkým zabezpečia to, že obľúbený nástroj elektronickej platby, ktorým je priame inkaso, bude k dispozícii od novembra 2009 aj pri cezhraničných transakciách.

Znenie nariadenia, a najmä jeho vymedzenie pojmov, musí byť zosúladené so smernicou o platobných službách (2007/64/ES), aby bol vytvorený plne konzistentný právny rámec pre všetky elektronické platobné nástroje v Európe a aby sa zamedzilo akýmkoľvek nejasnostiam, ktoré môžu vyplynúť z rozdielov medzi právnymi textami.

Pozmeňovacie a doplňujúce návrhy, ktoré predložil Parlament, vylepšia návrh Komisie v týchto oblastiach:

· objasnenie definícií a pojmu zodpovedajúcich platieb;

· nariadenie by malo ozrejmiť, že členské štáty budú požadovať, aby príslušné orgány účinne monitorovali dodržiavanie tohto nariadenia a prijali všetky potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie;

· mohlo by byť užitočné objasniť, t. j. uviesť ďalšie podrobnosti v článku 9 (cezhraničná spolupráca), ako budú príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy jednotlivých členských štátov spolupracovať.


STANOVISKO Výboru pre právne veci (21.1.2009)

pre Výbor pre hospodárske a menové veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cezhraničných platbách v Spoločenstve

(KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Aloyzas Sakalas

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre hospodárske a menové veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu zmocniť existujúce inštitúcie, aby konali ako príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty môžu na tento účel použiť alebo rozšíriť existujúce postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy rôznych členských štátov uvedené v článkoch 6 a 8 aktívne spolupracujú pri riešení cezhraničných sporov.

Príslušné orgány a orgány mimosúdnej nápravy rôznych členských štátov uvedené v článkoch 6 a 8 aktívne a pohotovo spolupracujú pri riešení cezhraničných sporov.

POSTUP

Názov

Cezhraničné platby v Spoločenstve

Referenčné čísla

KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Gestorský výbor

ECON

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

21.10.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Aloyzas Sakalas

3.11.2008

 

 

Dátum prijatia

20.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Eva Lichtenberger, Jacques Toubon


POSTUP

Názov

Cezhraničné platby v Spoločenstve

Referenčné čísla

KOM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD)

Dátum predloženia v EP

13.10.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

21.10.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

21.10.2008

JURI

21.10.2008

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

IMCO

5.11.2008

 

 

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Margarita Starkevičiūtė

24.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2008

11.12.2008

20.1.2009

 

Dátum prijatia

11.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg, Sahra Wagenknecht

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Werner Langen, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen

Posledná úprava: 12. marca 2009Právne oznámenie