Menettely : 2008/2180(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0058/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0058/2009

Keskustelut :

PV 09/03/2009 - 24

Äänestykset :

PV 10/03/2009 - 8.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0089

MIETINTÖ     
PDF 111kWORD 51k
17. helmikuuta 2009
PE 415.047v03-00 A6-0058/2009

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

(2008/2180(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Manuel Medina Ortega

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 PERUSTELUT
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa

(2008/2180(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa 28. toukokuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001 soveltamisesta (KOM(2007)0769),

–    ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1206/2001(1),

–    ottaa huomioon Haagin konferenssin meneillään olevan työn siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa ulkomailla tapahtuvaa todisteiden vastaanottamista koskevan 18. maaliskuuta 1970 annetun Haagin yleissopimuksen soveltamiseksi käytännössä,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–    ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A6-0058/2009),

A.  ottaa huomioon, että asetusta (EY) N:o 1206/2001 ei ole sovellettu niin tehokkaasti kuin sitä olisi voitu soveltaa, ja että siksi on toteutettava lisätoimia jäsenvaltioiden tuomioistuimien yhteistyön parantamiseksi todisteiden vastaanottamisessa ja asetuksen tehon lisäämiseksi,

B.   ottaa huomioon, että asetuksella (EY) N:o 1206/2001 pyritään parantamaan, yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan tuomioistuinten välistä yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa,

C. ottaa huomioon, että komissio huolehti siitä, että jäsenvaltioille jaettiin vuoden 2006 lopussa / vuoden 2007 alussa yhteensä 50 000 kopiota käsikirjasta, mutta että tämä tehtiin aivan liian myöhään ja että siksi on toteutettava lisätoimia, joilla tiedotetaan asetuksesta paremmin menettelyyn osallistuville toimijoille, erityisesti tuomioistuimille ja asianajajille,

D.  ottaa huomioon, että komissio katsoo kuitenkin, että "on myös suuri määrä tapauksia", joissa 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että "joissakin tapauksissa aikaa tarvitaan jopa yli kuusi kuukautta",

E.  ottaa huomioon, että vain harvoilla jäsenvaltioilla on käytettävissään videokonferenssilaitteet ja ettei videokonferenssitekniikkaa näin ollen käytetä riittävästi; katsoo lisäksi, etteivät jäsenvaltiot edistä riittävästi nykyaikaista viestintätekniikkaa ja ettei komissiokaan tee asiaa koskevia konkreettisia parannusehdotuksia,

1.   arvostelee sitä, että komissio antoi yllä mainitun kertomuksen vasta 5. joulukuuta 2007, vaikka se olisi asetuksen (EY) N:o 1206/2001 23 artiklan mukaan pitänyt antaa 1. tammikuuta 2007 mennessä;

2.   on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että jäsenvaltioiden olisi ponnisteltava lujemmin saattaakseen asetuksen riittävän hyvin tuomarien ja oikeusalalla toimivien henkilöiden tietoon jäsenvaltioissa ja kannustaakseen siten tuomioistuinten välisiin suoriin yhteyksiin, koska on osoittautunut, että asetuksen 17 artiklassa säädetyllä todisteiden välittömällä vastaanottamisella voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa todisteiden vastaanottamista, ilman että siitä aiheutuu erityisongelmia;

3.   katsoo, että on tärkeää muistaa, että asetuksessa tarkoitetuilla keskuselimillä on edelleen tärkeä tehtävä niiden tuomioistuinten toiminnan valvonnassa, jotka ovat vastuussa asetuksen mukaisten pyyntöjen käsittelystä sekä syntyvien ongelmien ratkaisemisesta; toteaa, että Euroopan oikeudellinen verkosto voi auttaa ratkaisemaan ongelmia, joita keskuselimet eivät ole ratkaisseet, ja että turvautumista keskuselimiin voitaisiin vähentää, jos pyyntöjä esittävien tuomioistuinten tietoisuutta asetuksesta lisättäisiin; katsoo, että keskuselinten antama apu voi olla ratkaisevan tärkeää pienille paikallistuomioistuimille, jotka joutuvat ensimmäistä kertaa ratkaisemaan rajat ylittävään todisteiden vastaanottamiseen liittyvää ongelmaa;

4.   kannattaa viestintätekniikan ja videokonferenssien laajaa käyttöä yhdistettynä turvalliseen sähköpostijärjestelmään, josta olisi vähitellen tultava tavanomainen keino todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen välittämiseen; panee merkille, että jotkut jäsenvaltiot mainitsivat Haagin konferenssin lähettämiin kyselyihin antamissaan vastauksissa videoyhteyksien yhteensopivuudessa ilmenevistä ongelmista, ja katsoo, että tämä asia olisi otettava esiin Euroopan sähköisen oikeudenkäytön strategiassa;

5.  katsoo, että se tosiasia, että monilla jäsenvaltioilla ei vielä ole käytettävissään videokonferenssilaitteita ja että komissio toteaa, että nykyaikaisia viestintävälineitä "edelleen käytetään varsin harvoin" vahvistavat parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan äskettäin suosittelemien Euroopan sähköisen oikeudenkäytön strategiaa koskevien suunnitelmien oikeutuksen; kehottaa jäsenvaltioita myöntämään enemmän varoja modernin viestintätekniikan käyttöön ottamiseen tuomioistuimissa sekä tuomarien kouluttamiseen käyttämään tätä tekniikkaa ja kehottaa komissiota esittämään konkreettisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi; katsoo, että on mahdollisimman pikaisesti taattava, että Euroopan unioni antaa riittävästi apua ja taloudellista tukea;

6.   katsoo, että sähköisen oikeudenkäytön strategian yhteydessä olisi toteutettava toimia tuomioistuinten auttamiseksi täyttämään rajat ylittävään todisteiden vastaanottamiseen laajentuneessa Euroopan unionissa liittyvät kääntämistä ja tulkkausta koskevat vaatimukset;

7.   panee huolestuneena merkille komission havainnon, että "on myös suuri määrä tapauksia", joissa asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettu 90 päivän määräaika todisteiden vastaanottamista koskevien pyyntöjen täyttämiselle ylitetään ja että "joissakin tapauksissa aikaa tarvitaan jopa yli kuusi kuukautta"; kehottaa komissiota esittämään mahdollisimman pian konkreettisia ehdotuksia toimiksi, joilla tämä ongelma voidaan ratkaista, ja toteaa että tällöin olisi myös pohdittava mahdollisuutta perustaa oikeudelliseen verkkoon valituselin tai nimetä yhteyshenkilö;

8.  arvostelee sitä, että komission kertomuksessa annetaan väärä kuva tilanteesta, kun siinä todetaan, että todisteiden vastaanottaminen on joka suhteessa parantunut asetuksen (EY) N:o 1206/2001 johdosta; kehottaa siksi komissiota ponnistelemaan lujemmin tukeakseen muun muassa sähköisen oikeudenkäytön strategian yhteydessä toimia asetukseen sisältyvien mahdollisuuksien käyttämiseksi siviilioikeuden parantamiseen kansalaisten, yritysten, oikeusalan ammattilaisten ja tuomarien hyväksi;

9.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille;

(1)

EYVL L 174, 27.6.2001, s. 1.


PERUSTELUT

Asetuksen N:o 1206/2001 soveltamisesta annetusta komission kertomuksesta käy ilmi, että asetuksella on suurelta osin saavutettu sen tavoite todisteiden vastaanottamisen yksinkertaistamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa.

Esittelijä katsoo, että tehokkuuden lisäämiseksi sekä ajan ja rahan tuhlauksen välttämiseksi olisi edistettävä tuomioistuinten välisiä suoria yhteyksiä ja täysimääräistä yhteistyötä. Esittelijä haluaa kuitenkin painottaa, että keskuselimillä on edelleen tärkeä tehtävä, samalla kun Euroopan oikeudellinen verkosto voi osaltaan auttaa.

Esittelijä arvostaa komission ponnisteluja asetusta koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja katsoo, että jäsenvaltioiden on vielä tehtävä enemmän auttaakseen kansallisia tuomioistuimia noudattamaan asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa vahvistettua 90 päivän määräaikaa. Esittelijän mielestä osa ongelmista voitaisiin ratkaista antamalla tuomareille enemmän koulutusta.

Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että olisi käytettävä enemmän tietotekniikkaa, erityisesti turvallisia sähköpostiyhteyksiä ja videokonferensseja. Komission kertomuksesta käy ilmi, että ainoastaan kolmentoista jäsenvaltion tuomioistuimet hyväksyvät sähköpostitse tehdyt pyynnöt ja että kaksi jäsenvaltiota ei hyväksy edes faksilla lähetettyjä pyyntöjä. Vain yhdentoista jäsenvaltion tuomioistuimilla on käytettävissään videokonferenssilaitteet. Esittelijä pitää myönteisinä sähköisen oikeuden (e-Justice) ohjelmassa toteutettavia tätä asiaa koskevia toimia ja kiinnittää huomiota oikeudellisten asioiden valiokunnan äskettäin laatimaan sähköistä oikeutta koskevaan mietintöön.


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Michael Cashman, Helga Trüpel

Päivitetty viimeksi: 25. helmikuuta 2009Oikeudellinen huomautus