Процедура : 2008/2181(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0061/2009

Внесени текстове :

A6-0061/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2009 - 8.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0085

ДОКЛАД     
PDF 193kWORD 106k
17 февруари 2009 г.
PE 415.255v01-00 A6-0061/2009

относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни

(2008/2181(INI))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз и аналогичен опит в трети страни

(2008/2181(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“ (COM(2008)0069),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено „Доклад за оценката и бъдещото развитие на агенцията FRONTEX“ (COM(2008)0067),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 13 февруари 2008 г., озаглавено „Проучване на създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR)“ (COM(2008)0068),

 като взе предвид предварителните забележки на Европейския надзорен орган по защита на данните от 3 март 2008 г. и съвместните забележки на работната група по член 29 за защита на данните и на работната група по въпросите на полицията и правосъдието от 29 април 2008 г. във връзка с трите горепосочени съобщения,

 като взе предвид заключенията на Съвета относно управлението на външните граници на държавите-членки на Европейския съюз,

 като взе предвид Регламент (EО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)(1),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС)(2),

 като взе предвид Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)(3) и Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II)(4),

 като взе предвид съобщението на Комисията от 24 ноември 2005 г. относно повишената ефективност, по-пълната оперативна съвместимост и взаимодействието между европейските бази данни в областта на правосъдието и вътрешните работи (COM(2005)0597),

 като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно оценката и бъдещото развитие на агенцията FRONTEX и на европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)(5),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0061/2009),

А. като има предвид, че премахването на проверките по вътрешните граници на ЕС е едно от най-големите постижения на европейската интеграция,

Б.. като има предвид, че пространството без вътрешни граници не може да функционира без споделяне на отговорността и без солидарност при управлението на външните му граници,

В.  като има предвид, че следва да се обърне внимание на сътрудничеството с органите в трети страни, отговарящи за сигурността на границите, в съответствие с общата външна политика на ЕС,

Г.  като има предвид, че външните граници на ЕС всяка година се прекосяват от 160 милиона граждани на ЕС, 60 милиона граждани на трети страни, за които не се изискват визи, и 80 милиона души, за които се изискват визи,

Д. като има предвид, че мерките за повишаване на сигурността на границите трябва да вървят ръка за ръка с улесняването на пътникопотоците и с насърчаването на мобилността в един все по-глобализиран свят,

Е.  като има предвид, че в рамките на интегрираното управление на границите в ЕС вече са създадени, са в процес на подготовка или са на етап на разработване на политиките няколко инструмента и програми,

Ж. като има предвид, че Комисията е заявила, че възнамерява през 2009 – 2010 г. да внесе законодателни предложения за въвеждането на система за регистриране на влизането/излизането, на програма за регистрирани пътници (ПРП) и на електронна система за разрешително за пътуване (ЕСРП),

З.  като има предвид, че подобни системи съществуват в Австралия и се прилагат в САЩ като част от програмата „US-VISIT“,

И. като има предвид, че липсва цялостен план, излагащ общата структура на граничната стратегия на ЕС, както и задълбочена оценка на съществуващите системи и на системите в процес на подготовка,

Система на влизане/излизане

1.  съзнава, че се предполага, че така наречените „лица, надхвърлили разрешения си срок на престой“, които са в центъра на предлаганата система за влизане/излизане, представляват най-многобройната категория незаконни имигранти в ЕС; изисква, обаче, повече информация относно данните, събрани от външен изпълнител, според който през 2006 г. в ЕС, състоящ се от 25 държави-членки, са се намирали до 8 милиона нелегални имигранти1; настоява, освен това, за ясно дефиниране на термина „лице, надхвърлило разрешения си срок на престой“, в това число на възможните изключения при конкретни условия, както и за извършване на по-задълбочен качествен и количествен анализ на заплахите/рисковете/разходите, които те представляват за европейското общество;

2.  изтъква, че въпреки че предложената система и изпращането на сигнали могат да разубедят гражданите на трети страни да не надхвърлят разрешения си срок на престой и също могат да предоставят данни и информация относно най-често срещаните случаи, все пак ще бъде необходим допълнителен контакт с правоприлагащите органи за задържане на лицата, които са надхвърлили разрешения си срок на престой, и поради това не вярва, че предложената система ще сложи край на явлението „надхвърляне на срока на престой“;

3.  не разполага с достатъчно информация относно това как системата ще бъде интегрирана в съществуващата рамка и ще взаимодейства с нея, относно възможните промени, които може да е необходимо да се направят в съществуващите системи, и относно действителните разходи, свързани с нея; поради това счита, че остава под въпрос дали е абсолютно необходимо да се въведе такава система;

4.  припомня, че правилното функциониране на системата за влизане/излизане ще зависи както в материално, така и в оперативно отношение от успеха на ВИС и ШИС II; изтъква, че тези инструменти все още не са приведени изцяло в действие и че поради това досега не е било възможно да бъдат надлежно оценени; подчертава, че функционалността и надеждността на ШИС II се поставят под съмнение;

5.  отбелязва, с оглед на изводите, направени в САЩ, че несъмнено е по-голямо предизвикателство да се приложи контролът на излизане, отколкото на влизане, и в частност по отношение на излизането по море или суша; освен това, вследствие на същите тези изводи, изпитва значителни опасения във връзка с ефективността на подобна система по отношение на разходите; поради това призовава Комисията да предостави допълнителна информация относно действителните инвестиции, свързани с подобна система;

Програма за регистрирани пътници (ПРП)

6.  подкрепя по принцип концепцията за програма за регистрирани пътници, независимо от това дали те подлежат на визов режим или не, тъй като тя би ускорила пътникопотоците и би предотвратила претоварването на входните и изходните пунктове по отношение на гражданите на трети страни, както и възможното използване на автоматични врати от гражданите на ЕС, тъй като общностното законодателство в сила не позволява опростяване на граничните проверки, освен в случаите на граждани на трети страни, които живеят в граничните райони;

7.  подлага на критика, обаче, терминологията, използвана в съобщението, озаглавено „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“ („пътници, представляващи малък риск“ / „добросъвестни пътници“), тъй като тя би означавала, че огромен брой пътници се разглеждат априори като „пътници, представляващи висок риск“ / „недобросъвестни пътници“, и препоръчва използването на термина „често пътуващи лица“;

8.  изтъква, че няколко държави-членки вече са създали или подготвят такава програма за регистрирани пътници за граждани на трети страни и обръща внимание на риска от това да се стигне до смесица от двадесет и седем системи, основани на различни критерии, в това число критерии за защита на данни и такси; осъзнава факта, че Нидерландия, както и Германия и Обединеното кралство и FRONTEX се стремят да популяризират „Програмата за ускорено преминаване на международни пътници“ като възможен пример за другите държави-членки;

9.  препоръчва прилагането на хармонизиран подход и поради това призовава Комисията да ускори процеса, въз основа на най-добрите практики в държавите-членки, и да гарантира, че държавите-членки продължават да действат в съответствие с общностното законодателство;

10. отбелязва, че на практика програмите за регистрирани пътници за граждани на трети страни се различават от програмите за регистрирани пътници, предназначени за гражданите на ЕС; поради това подчертава, че винаги трябва да се прави ясно разграничение между двата вида програми;

Електронна система за разрешително за пътуване (ЕСРП)

11. признава, че би било неразумно вниманието да се съсредоточи върху мерките за сигурност само по отношение на граждани на трети страни, пътуващи за ЕС от държави, които подлежат на изискване за виза; поставя под въпрос, обаче, дали предлаганата система е абсолютно необходима, и би искал да получи подробно обяснение на обосновката за нея; убеден е, че по-скоро тясното сътрудничество между разузнавателните служби в частност, а не мащабното събиране на данни по принцип е правилният път напред;

12. би желал да бъде информиран за точния график и подробностите във връзка с проучването, предвиждано от Комисията;

Защита на данните и проблеми, свързани с биометричните данни

13. смята за неприемлив факта, че Комисията не се е консултирала нито с Европейския надзорен орган по защита на данните, въпреки вече неколкократно изразената от него загриженост във връзка с редица проблеми, нито с работната група по член 29 преди да приеме съобщението, озаглавено „Подготовка на следващите стъпки в управлението на границите в Европейския съюз“; поради това изисква от Комисията да се консултира и с двата органа по отношение на всяко действие, което предстои да се вземе във връзка с настоящото съобщение, тъй като предлаганите градивни елементи предполагат обработка на огромни количества лични данни;

14. осъзнава, че биометричните данни са на теория ефективни лични идентификатори, тъй като се смята, че измерваните характеристики са уникални за всяко едно лице; подчертава, обаче, факта, че надеждността на биометричните данни никога не е абсолютна и че биометричните данни не винаги са точни; поради това изтъква, че във всеки един момент трябва да са осигурени резервни процедури, както и че рисковите профили следва да бъдат по-добре разработени;

15. настоява за приемане на стандартен протокол за използването и обмена на биометрична информация и на споразумения за контрол на взаимодействието, в които да се описва как ще се използва протоколът; освен това смята, че към използването на биометрични данни следва да се прилага стандарт за качество, за да се избегнат отклонения в приемането между различните системи, използвани от държавите-членки;

16. смята, че подходът на зачитане на поверителността на данните като правило следва да бъде съществена характеристика на всяко нововъведение, което може да изложи на рискове личните данни на отделните лица и общественото доверие към тези, които разполагат с информация за тях;

Заключения

17. счита, че постигането на едно наистина интегрирано управление на границите на ЕС е оправдана цел и изразява съгласие с това, че е важно общата политика на ЕС в областта на управлението на границите да се развива и укрепва непрекъснато;

18. застъпва мнението, обаче, че в рамките на управлението на границите и на имиграцията с поразителна скорост се натрупват предложения с важни последици; поради това приканва Комисията да насочи вниманието си към необходимостта от граничната логистика и към свързаните с нея разходи;

19 освен това изразява съжаление във връзка с това, че политиката на ЕС за управление на границите се основава на идеята, че всички пътници са потенциално подозрителни и че те трябва да доказват своята добросъвестност;

20. подлага на критика липсата на изчерпателен цялостен план, излагащ общите цели и структура на стратегията на ЕС за управление на границите, както и липсата на подробна информация за това как се очаква всички свързани с него програми и схеми (вече съществуващи, в процес на подготовка или на етап на разработване на политиките) да работят едновременно и как могат да бъдат оптимизирани връзките между тях; заема становището, че при разглеждането на структурата на стратегията на ЕС за управление на границите Комисията следва първо да анализира ефективността на съществуващите системи на държавите-членки за управление на границите, с цел да осигури оптимално взаимодействие между тях;

21. подчертава необходимостта преди всичко от оценка на съществуващите системи и на системите в процес на подготовка и подчертава, че способността на ЕС да постигне стратегическите си цели зависи до голяма степен от успеха в управлението на взаимната зависимост между свързаните програми, тъй като всяко дублиране и непоследователност между тях ще окаже неблагоприятно въздействие върху организационната работа и резултатите; заема становището, че не следва да се въвеждат нови инструменти или системи, докато не се осигури цялостното функциониране, сигурност и надеждност на съществуващите инструменти;

22. счита, че е от изключително значение да е налице ясно дефиниран оперативен контекст за съгласуване на всички мерки и нови инициативи, преди да се извършват каквито и да е инвестиции; освен това изтъква, че трябва да е абсолютно ясно какви промени са необходими, за да се гарантира, че технологията и процесите работят в синхрон, и подчертава, че инвестициите трябва да са икономически обосновани;

23. изразява съмнение относно необходимостта от предложените мерки и относно тяхната съразмерност, като се имат предвид свързаните с тях високи разходи и потенциалните рискове за защитата на данните; поради това застъпва мнението, че те следва да бъдат оценявани на базата на тези критерии, преди да се пристъпи към всяко едно официално предложение;

24. признава, че постигането на баланс между гарантирането на свободно движение на нарастващ брой хора през границите и гарантирането на по-голяма сигурност за гражданите на Европа е сложна задача и не отрича, че използването на данни предлага явни предимства; в същото време счита, че общественото доверие в действията на правителството може да се поддържа само ако са предвидени достатъчни гаранции в областта на защитата на данните, надзора и механизмите за обжалване;

o

o o

25. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex).

(1)

ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(3)

ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43.

(5)

Приети текстове, P6_TA(2008)0633.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Създаването на Шенгенското пространство беше свързано с ново обмисляне на концепцията за „интегрирано управление на границите“, предложена от Европейския съвет в Лаакен през декември 2001 г. и разглеждана в съобщение на Европейската комисия от 2002 г.(1), както и в Хагската програма, под формата на „интегрирана система за управление на външните граници“. В съобщението от 2002 г. се набляга върху пет взаимозависими компонента като основа на общата политика за интегрирано управление на външните граници: 1) общ набор от законодателни актове, 2) общ механизъм за координация и оперативно сътрудничество, 3) общ интегриран анализ на риска, (4) обучение на персонала в областта на европейското измерение и на оперативно съвместимото оборудване, 5) разпределяне на тежестта между държавите-членки при подготовката на Европейски корпус на граничните служители.

Като счита, че програмата, изготвена през 2002 г., е изпълнена(2) (въпреки факта, че все още предстои приемането и/или въвеждането на няколко законодателни инициативи и/или системи(3)) и че могат да се разгледат допълнителни стъпки за постигането на наистина интегрирано управление на границите, чрез което да се постигне едновременно повишаване на сигурността и улесняване на пътуването за гражданите на трети държави, Комисията публикува съобщение през февруари 2008 г. В това съобщение са очертани три инструмента, които биха се прилагали към граждани на трети страни, пътуващи до държава-членка, която участва в шенгенското сътрудничество, или до асоциирана с това сътрудничество държава: 1) въвеждане на система за регистриране на влизането/излизането, 2) улесняване на пресичането на границите от добросъвестни граждани и 3) електронна система за разрешително за пътуване (ЕСРП). Комисията възнамерява да внесе през 2009–2010 г. законодателни предложения, за да могат новите мерки да започнат да се прилагат между 2012 и 2015 г.

Докладчикът смята, че Европейският парламент трябва да изрази становището си за този нов набор от мерки, предвидени от Комисията, въпреки че те все още са на етап разработване на политика, тъй като съществува вероятност тези мерки да доведат до съществени промени в начина, по който се възприема управлението на границите, и да окажат огромно въздействие по отношение на защитата на данните.

Докладът се основава на Кръглата маса от 30 юни 2008 г. „Европейски парламент – национални парламенти: Свободата и сигурността в рамките на интегрираното управление на границите на ЕС“, на заседанията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по тази тема, както и на контакти с представители на Комисията, на Европейския надзорен орган по защита на данните, на държавите-членки, както и с министерството на вътрешната сигурност на САЩ.

Становище на докладчика

Проектиране на бъдещето при внимателно наблюдение на настоящето

От самото начало докладчикът би желал да привлече вниманието към един ключов елемент, за да оцени новите предлагани мерки: в своята оценка на въздействието Комисията, след като разглежда няколко възможни политики (в това число и настоящото положение), посочва предпочитания от нея вариант, който представлява комбинация от система за влизане/излизане за всички граждани на трети страни, програма за регистрирани пътници (ПРП), отворена за граждани на трети страни, и рамка за развитието на „местни“ схеми за регистрирани пътници и автоматизиран граничен контрол.

При упоменаване на сравнителната таблица на резултатите, в оценката на въздействието се подчертава, че „изходното положение, спрямо което е извършено оценяването, предполага успешното прилагане на настоящото положение“(4).

Върху този аспект трябва да се наблегне, тъй като в момента в областта на управлението на границите няколко инструмента все още не функционират и поради това все още не е възможно да се обсъжда тяхната работа(5).

Докладчикът също така смята, че преди да се пристъпи към каквито и да било нови предложения в тази сфера е абсолютно необходимо да се направи ясна оценка на съществуващите мерки.

Конкретни мерки, примери от чужбина и пътят напред

Тъй като в работните документи на докладчика вече са изложени конкретни забележки, тя би искала a) да обобщи накратко своите възгледи във връзка с предложените мерки, б) да припомни опита на други държави в тази област и в) да изтъкне някои действия, които би трябвало да се насърчават в тази област.

Влизане/излизане, ПРП, ЕСРП и развитието в други държави

Като цяло докладчикът смята, че разработването на европейски модел за интегрирано управление на границите на ЕС следва да бъде посрещнато със задоволство. Обаче ритъмът, с който се внасят за обсъждане конкретни мерки (допринасящи за наблюдаване на движението на пътниците), непрекъснато се ускорява. Тъй като липсва изчерпателен цялостен план, обясняващ целите, резултатите и взаимодействието, които трябва да се изискват от вече съществуващите програми и системи и програмите и системите, които ще бъдат приети/предложени, е доста трудно да се оцени правилно абсолютната необходимост от новите системи, особено тези като предложената система за влизане/излизане. Нещо повече, трябва да се осигурят ясна дефиниция на понятието „лице, надхвърлило разрешения си срок на престой“ и надеждни данни, на които да се основе такава система.

По отношение на програмата за регистрирани пътници докладчикът подкрепя по принцип концепцията, но обръща внимание върху използваната в съобщението терминология и към необходимостта от осигуряване на точни критерии и мотиви за регистрация/отказ на регистрация (в това число и възможности за обжалване). Накрая, тя препоръчва хармонизиран подход.

По отношение на последната мярка, включена в пакета за границите от февруари 2008 г., а именно електронната система за разрешително за пътуване, докладчикът смята, че е твърде рано да се коментира ползата или добавената стойност от тази мярка. Тя очаква с интерес проучването във връзка с политиката, последвано от техническо проучване от страна на Комисията, което ще анализира осъществимостта, практическите последици и въздействието на такава система. Едва тогава ще бъде възможно да се обсъжда допълнително тази мярка.

Докладчикът застъпва мнението, че в контекста на тези мерки въздействието върху неприкосновеността на личния живот на отделните лица трябва да се обмисли задълбочено едновременно с провеждането на техническите консултации, като се проучат и по-малко агресивни технологии, които могат да сведат до минимум обработката на лични данни. Също така не трябва да се забравя, че високата степен на разчитане на биометричните данни, до което ще доведат тези нови мерки, следва внимателно да се наблюдава.

Трябва да се възприеме предпазлив подход, когато се разглеждат примери от други държави, които са предприели мерки, подобни на предложените в съобщението, особено Програмата за електронна регистрация и проверка на посетителите и имигрантите в САЩ („US-VISIT“). Целта на „US-VISIT“ е да повиши сигурността на гражданите на САЩ и на посетителите, да улесни законосъобразните пътувания и търговията, да гарантира последователност на имиграционната система на САЩ и да защити личните данни на посетителите. Въз основа на теоретична подготовка и опит „на място“ във Вашингтон, докладчикът стигна до заключението, че програма като „US-VISIT“ може да работи от техническа гледна точка и че програмата сама по себе си не представлява пречка за гладкото преминаване на пътниците. Трябва обаче също така да си припомним, че Правителствената служба на САЩ за отчетност (GAO)(6) повдигна много въпроси във връзка с ефективността на системата по отношение на разходите(7).

Пътят напред

Както беше посочено по-горе, докладчикът счита, че необходима първа стъпка би трябвало да бъде критичната и задълбочена оценка на функционирането и ефективността на съществуващите системи и съответното взаимодействие между тях, за да може да се обсъжда допълнително необходимостта от нови мерки.

В същото време глобалната рамка за всички съществуващи мерки и предлагани инициативи трябва ясно да се очертае заедно с въпросите за защита на данните и необходимите предпазни механизми, които трябва да се осигурят колкото е възможно по-рано в рамките на процеса.

Докладчикът взема предвид въпросника, изпратен от председателството до делегациите на държавите-членки на ЕС, както и на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария във връзка с предлаганата система за влизане/излизане, както и отговорите на него.

Докладчикът смята, че трябва да се проведе по-задълбочена дискусия по тези три мерки с участието на всички заинтересовани страни и подчертава необходимостта от обществен дебат на национално и на европейско равнище.

(1)

COM(2002)0233: Към интегрирано управление на външните граници на държавите-членки на ЕС.

(2)

Консолидирана правна рамка, опростени правила за местния граничен трафик (Регламент (ЕО) № 1931/2006), създаване на агенцията FRONTEX, обхващаща оперативното измерение, създаване на Фонда за външните граници, който предоставя финансова помощ на държавите-членки, отговарящи за дълги и трудни отсечки от външните граници, и помага на държави-членки, изправени пред внезапен и непредвиден наплив от имигранти.

(3)

Напр.: Кодекс на Общността за визите, ВИС, ШИС II.

(4)

SEC (2008)0153, стр. 45-46.

(5)

Също така с право е изтъкнато, че при неуспех от страна на ВИС по отношение на извършването на проверки на самоличността по всички външни граници на ЕС и на ефективното функциониране на всички гранични пунктове, от предпочитания вариант би имало ограничена полза, SEC (2008)0153, стр. 52.

(6)

Правителствена служба на САЩ за отчетност, показания пред Подкомисията по гранична, морска и глобална борба с тероризма, Комисия по вътрешна сигурност, Камара на представителите, 28 юни 2007 г., „Prospects For Biometric US-VISIT Exit Capability Remain Unclear”, GAO-07-1044T.

(7)

Въпросът за ефективността на подобни системи по отношение на разходите беше повдигнат в предварителните забележки на Европейския надзорен орган по защита на данните във връзка с COM(2008) 69 окончателен вариант, 3 март 2008 г., стр. 4, вж. също бел. 1


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Patrick Gaubert, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Sebastiano Sanzarello, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Eva-Britt Svensson, Rainer Wieland

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Gabriele Zimmer

Последно осъвременяване: 26 февруари 2009 г.Правна информация