Procedure : 2008/0098(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0068/2009

Indgivne tekster :

A6-0068/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 21
CRE 23/04/2009 - 21

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.12
CRE 24/04/2009 - 7.12
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0320

BETÆNKNING     ***I
PDF 537kWORD 788k
13. marts 2009
PE 414.017v02-00 A6-0068/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

(KOM(2008)0311 – C6–0203/2008 – 2008/0098(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Catherine Neris

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

(KOM(2008)0311 – C6–0203/2008 – 2008/0098(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0311),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0203/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og til udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A6–0068/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at bygge- og anlægsarbejder konstrueres og udføres på en sådan måde, at menneskers, husdyrs og ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare.

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at bygge- og anlægsarbejder konstrueres og udføres på en sådan måde, at menneskers, husdyrs og ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare, og at naturen og det menneskeskabte miljø ikke forringes.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) En byggevares ydeevne defineres ikke kun ud fra tekniske standarder og væsentlige egenskaber, men også ud fra de sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter i forbindelse med brug af produktet i hele dets livscyklus.

Begrundelse

Det er vigtigt, at et produkts ydeevne ikke kun måles ud fra tekniske standarder, men at der også tages højde for de sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter for arbejdstagerne ved vurderingen af en byggevare.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De metoder, der anvendes af medlemsstaterne i deres krav til bygværker, samt andre nationale regler med hensyn til byggevarers væsentlige egenskaber, bør være i overensstemmelse med harmoniserede tekniske specifikationer.

(10) De metoder, der anvendes af medlemsstaterne i deres krav til bygværker, samt andre nationale regler med hensyn til byggevarers væsentlige egenskaber, skal være i overensstemmelse med harmoniserede tekniske specifikationer.

Begrundelse

Kommissionens forslag til betragtning 10 åbner op for muligheden for, at medlemsstaterne kan anvende deres eget tekniske sprog frem for et fælles teknisk sprog. For at oprette et komplet og velfungerende indre marked for byggevarer og fjerne de eksisterende handelshindringer er det vigtigt at sikre, at medlemsstaterne benytter det fælles tekniske sprog.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Til vurdering af bæredygtig brug af ressourcer og bygværkers påvirkning af miljøet bør der benyttes miljøvaredeklarationer.

Begrundelse

Baggrundsinformationerne om produkter, som er nødvendige for at vurdere, om ressourcerne anvendes på en bæredygtig måde, findes i miljøvaredeklarationerne. Der er ingen grund til at udarbejde nye kriterier.

Miljøvaredeklarationerne indeholder også nærmere oplysninger om produkternes energiforbrug og deres genvindelighed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Disse harmoniserede standarder bør give hensigtsmæssige værktøjer for den harmoniserede vurdering af ydeevne med hensyn til byggevarers væsentlige egenskaber. Der bør udarbejdes harmoniserede standarder, der omfatter de relevante familier af byggevarer, på grundlag af mandater vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 98/34/EF.

(14) Disse harmoniserede standarder bør give hensigtsmæssige værktøjer for den harmoniserede vurdering af ydeevne med hensyn til byggevarers væsentlige egenskaber. Der bør udarbejdes harmoniserede standarder, der omfatter de relevante familier af byggevarer, på grundlag af mandater vedtaget af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 6 i direktiv 98/34/EF. Kommissionen bør tage skridt til at udvide rækken af produkter, der er omfattet af harmoniserede standarder.

Begrundelse

Harmoniserede standarder er det mest effektive og hensigtsmæssige instrument for fabrikanterne på byggevaremarkedet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Det er nødvendigt, at repræsentative organer for de vigtigste erhverv inden for udvikling, fremstilling og anvendelse af byggevarer deltager i de europæiske tekniske organer for at sikre, at de fungerer på en retfærdig og gennemsigtig måde, og for at sikre markedseffektivitet.

Begrundelse

Det er også vigtigt, at repræsentative organer (erhvervsorganisationer) støtter forordningens principper, og de bør give mulighed for fair konkurrence mellem byggevarer på grundlag af ligebehandling af fabrikanterne.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b) For at sikre, at den information, som fabrikanten giver, er letforståelig, bør ydeevnedeklarationen udarbejdes på det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, i hvilken varen bringes i omsætning. Hvis en medlemsstat har flere officielle sprog, bør valget af det sprog, der anvendes ved udarbejdelsen af ydeevnedeklarationen, ske med modtagerens samtykke.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) For at gøre det muligt for fabrikanter og importører af byggevarer at udarbejde en ydeevnedeklaration for byggevarer, der ikke er omfattet af en harmoniseret standard, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en europæisk teknisk vurdering.

(16) For at gøre det muligt for fabrikanter og importører af byggevarer at udarbejde en ydeevnedeklaration for byggevarer, der ikke er omfattet fuldt ud eller ikke er omfattet af en harmoniseret standard, er det nødvendigt at fastsætte bestemmelser om en europæisk teknisk vurdering.

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering (ETA) skal ikke udstedes for et produkt, som er fuldt ud omfattet af en harmoniseret standard. Det skal dog være muligt, at en europæisk teknisk vurdering kan komplettere en eksisterende harmoniseret standard for at gøre det muligt at angive de egenskaber, som ikke er omfattet af en harmoniseret standard.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at skabe større fleksibilitet for fabrikanten og importøren med hensyn til vurderingen af ydeevnen af den byggevare, som de agter at bringe i omsætning, skal disse være berettiget til at anmode om en europæisk teknisk vurdering også i tilfælde, hvor byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard.

udgår

Begrundelse

For at undgå en CE-mærkning i flere hastigheder, som ville gøre systemet mere kompliceret og kunne få negativ indflydelse på tilliden til CE-mærkningen, bør adgangen til en europæisk teknisk vurdering være forbeholdt innovative produkter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Udarbejdelsen af udkast til europæiske vurderingsdokumenter (EAD) og udstedelse af europæiske tekniske vurderinger bør overlades til tekniske vurderingsorganer (Technical Assessment Bodies - TAB), der udpeges af medlemsstaterne. For at sikre, at de tekniske vurderingsorganer er i besiddelse af den nødvendige kompetence til udførelse af disse opgaver, bør kravene i forbindelse med deres udpegelse fastsættes på europæisk plan. Det er derfor også nødvendigt at indføre bestemmelser om regelmæssig evaluering af tekniske vurderingsorganer (TAB), som skal udføres af tekniske vurderingsorganer (TAB) fra andre medlemsstater.

(19) Udarbejdelsen af europæiske vurderingsdokumenter (EAD) og udstedelse af europæiske tekniske vurderinger bør overlades til tekniske vurderingsorganer (Technical Assessment Bodies - TAB), der udpeges af medlemsstaterne. For at sikre, at de tekniske vurderingsorganer er i besiddelse af den nødvendige kompetence til udførelse af disse opgaver, bør kravene i forbindelse med deres udpegelse fastsættes på europæisk plan. Det er derfor også nødvendigt at indføre bestemmelser om regelmæssig evaluering af tekniske vurderingsorganer (TAB), som skal udføres af tekniske vurderingsorganer (TAB) fra andre medlemsstater.

Begrundelse

Ze względu na jednoznaczny podział obowiązków i kompetencji ostateczny za dokument EDO powinny być odpowiedzialne wyłącznie kompetentne jednostki ds. oceny technicznej działające wspólnie w europejskiej organizacji jednostek ds. oceny technicznej. Rozróżnienie pomiędzy wzorem (projektem) EDO, za który odpowiedzialność ponosi europejska organizacja jednostek ds. oceny technicznej a ostatecznym dokumentem EDO, za który odpowiedzialność należy do Komisji (patrz Załącznik 2, punkt 2.7) budzi wątpliwości kto ostatecznie będzie odpowiedzialny za ewentualna nieodpowiedniość wyrobu objętego EOT na podstawie EDO.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) De tekniske vurderingsorganer (TAB) bør oprette en organisation for at koordinere procedurerne for udarbejdelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD) og udstedelse af europæiske tekniske vurderinger.

(20) De tekniske vurderingsorganer (TAB) bør oprette en organisation for at koordinere og garantere gennemsigtigheden af procedurerne for udarbejdelse af europæiske vurderingsdokumenter (EAD) og udstedelse af europæiske tekniske vurderinger. Denne organisation skal navnlig sørge for, at fabrikanten modtager fyldestgørende oplysninger, og at de af TAB nedsatte arbejdsgrupper om nødvendigt hører en uafhængig videnskabelig ekspert og/eller en faglig organisation, der er udpeget af den pågældende fabrikant.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten. Sidstnævnte skal blandt andet holdes behørigt underrettet om udviklingen i behandlingen af hans ansøgning og have mulighed for at underbygge denne ansøgning gennem høring af en uafhængig videnskabelig ekspert og en faglig organisation efter eget valg.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Blandt de væsentlige egenskaber bør de egenskaber, for hvilke minimumskravene til ydeevneniveauer eller -klasser fastsættes af Kommissionen under en passende udvalgsprocedure, og som gælder uafhængigt af, hvor byggevaren bringes i omsætning, holdes adskilt.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Fabrikanten skal være berettiget til ikke at deklarere ydeevnen for de væsentlige egenskaber, som ikke er omfattet af et krav på det sted, hvor han agter at bringe byggevaren i omsætning.

udgår

Begrundelse

Det er væsentligt, at enhver vare, som er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation (harmoniseret standard eller europæisk teknisk vurdering), CE-mærkes.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Hvis en byggevare ikke er underlagt et krav med hensyn til væsentlige egenskaber på det sted, hvor fabrikanten ønsker at bringe den i omsætning, bør han kunne bringe den i omsætning uden en ydeevnedeklaration.

udgår

Begrundelse

Formulering svarende til betragtning 22. Samme begrundelse for at lade teksten udgå.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)Ved at anbringe eller lade CE-mærket anbringe på en byggevare, bør fabrikanten være ansvarlig for denne byggevarers overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

(28)Ved at anbringe eller lade CE-mærket anbringe på en byggevare, bør fabrikanten, en bemyndiget repræsentant eller importøren være ansvarlig for denne byggevarers overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at præcisere fabrikantens, den bemyndigede repræsentants og importørens ansvar. Den bemyndigede repræsentant er etableret i Fællesskabet og handler på vegne af fabrikanten. Den bemyndigede repræsentant er (ikke "bør" være) lige så ansvarlig for, at produktet overholder kravene, som fabrikanten. Importøren repræsenterer ikke fabrikanten, men bringer produktet i omsætning på fællesskabsmarkedet og er den eneste erhvervsdrivende, der har let adgang til distributører, forbrugere og de nationale myndigheder. Importøren skal derfor stå til regnskab for, at produktet overholder kravene.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) CE-mærkningen bør anbringes på alle byggevarer, for hvilke fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er udarbejdet en ydeevnedeklaration, bør CE-mærkning ikke anbringes.

(29) CE-mærkningen bør anbringes på alle byggevarer, for hvilke fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Det er væsentligt, at enhver vare, som er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation (harmoniseret standard eller europæisk teknisk vurdering), CE-mærkes.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) CE-mærkningen bør være den eneste mærkning, ved hvilken byggevarens overensstemmelse med den deklarerede ydeevne og de gældende krav attesteres. Byggevarer med denne mærkning bør derfor ikke pålægges yderligere mærkning af medlemsstater eller af offentlige organer eller private organer, der optræder som offentligt foretagende eller offentligt organ på grundlag af en monopolstilling eller under et offentligt mandat, når kravene vedrørende den pågældende anvendelse i den pågældende medlemsstat svarer til den deklarerede ydeevne.

(30) CE-mærkningen bør være den eneste mærkning til angivelse af, at en byggevare er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne og kravene i Fællesskabets gældende harmoniseringsforskrifter. Der kan dog benyttes andre former for mærkning, forudsat at disse bidrager til at forbedre beskyttelsen af brugere af byggevarer og ikke er omfattet af Fællesskabets harmoniseringsforskrifter.

Begrundelse

I afventning af et kommissionsforslag med henblik på en styrkelse af CE-mærkningen er det vigtigt at bevare den kompromisformulering, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af ”varepakken”.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) For at garantere et effektivt markedstilsyn og et højt niveau af forbrugerbeskyttelse er det væsentligt, at de forenklede procedurer for udarbejdelse af ydeevnedeklarationer, som gør det muligt at deklarere et bestemt niveau eller en bestemt klasse for denne ydeevne uden at foretage prøvninger eller yderligere prøvninger, ikke finder anvendelse på importører, som bringer et produkt i omsætning under deres eget navn eller varemærke, eller som modificerer en byggevare, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan påvirke overensstemmelsen med den deklarerede ydeevne. Denne bestemmelse vedrører anvendelse af stabile resultater af tidligere prøvninger eller af andre eksisterende data og anvendelse af resultater af prøvninger udført af en tredjepart. Den omfatter desuden den forenklede procedure, som finder anvendelse på mikrovirksomheder.

Begrundelse

Præcisering af ændringsforslag 13 (udkast til betænkning) for at undgå fejlfortolkning. Det eneste formål med dette ændringsforslag er at undgå risikoen for, at den specifikke tekniske dokumentation (STD) misbruges til bevidst at omgå EU-lovgivningen om CE-mærkning, og at sikre, at produkter, som bringes i omsætning, har en pålidelig ydeevne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Det er vigtigt at sikre adgang til nationale tekniske forskrifter, således at virksomhederne og herunder navnlig SMV'erne kan indsamle pålidelige og nøjagtige oplysninger om gældende ret i den medlemsstat, hvor de agter at bringe deres varer i omsætning. Produktkontaktpunkter oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. … om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF bør derfor også give oplysninger om regler gældende for indbygning, samling eller montering af en specifik type byggevare.

(35) Det er vigtigt at sikre adgang til nationale tekniske forskrifter, således at virksomhederne og herunder navnlig SMV'erne kan indsamle pålidelige og nøjagtige oplysninger om gældende ret i den medlemsstat, hvor de agter at bringe deres varer i omsætning. Produktkontaktpunkter oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. … om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF bør derfor også give oplysninger om regler gældende for indbygning, samling eller montering af en specifik type byggevare. Desuden bør de kunne give enhver fabrikant alle oplysninger vedrørende de appelprocedurer, der er til rådighed i tilfælde af anfægtelse af betingelserne for adgang til CE-mærkning for en eller flere af fabrikantens varer, herunder passende appelprocedurer mod afgørelser truffet som et resultat af evalueringen.

Begrundelse

Produktkontaktpunkterne yder informationsservice til byggevarefabrikanter, som ønsker at få adgang til CE-mærkning. Denne information skal bl.a. vedrøre de appelmuligheder, der står til fabrikanternes rådighed i tilfælde af anfægtelse af afgørelser, der er truffet i løbet af proceduren for adgang til CE-mærkning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42a) Eksisterende mandater til udarbejdelse af europæiske harmoniserede standarder bør tages i betragtning. Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) opfordres til at fastsætte standarder, der præciserer det grundlæggende bygningskrav nr. 7 "Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer".

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 43 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43a) Kommissionen og medlemsstaterne bør i samarbejde med interessenter lancere oplysningskampagner for at informere byggesektoren, navnlig de erhvervsdrivende og brugerne, om fastsættelsen af et fælles teknisk sprog, ansvarsfordelingen mellem de forskellige erhvervsdrivende, anbringelsen af CE-mærkningen på byggevarer, revisionen af de grundlæggende bygningskrav og systemet med vurdering og kontrol af ydeevnens konstans.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 43 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43b) Kommissionen bør senest et år efter denne forordnings ikrafttrædelse forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om revision af det europæiske standardiseringssystem for at øge gennemsigtigheden af systemet generelt, men frem for alt for at sikre en afbalanceret deltagelse af interessenter i de europæiske standardiseringsorganers tekniske udvalg og for at forebygge interessekonflikter blandt disse. Samtidig bør der træffes foranstaltninger for at fremskynde vedtagelsen af europæiske standarder samt deres oversættelse til alle de officielle sprog i Den Europæiske Union og især oversættelsen af retningslinjer til små og mellemstore virksomheder.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 43 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(43c) Det grundlæggende bygningskrav nr. 7 "Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer" bør tage hensyn til genvinding af bygværker og deres materialer og dele efter nedrivning, bygværkers holdbarhed og anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

Begrundelse

Hører sammen med det respektive ændringsforslag vedrørende bilag I, punkt 7. Det grundlæggende krav nr. 7 "Bæredygtighed" (bilag I) kan i princippet støttes. Så længe der ikke findes nogen europæisk standarder, der fastsætter, hvorledes de detaljerede krav kan opfyldes (respektive standarder er for øjeblikket under udarbejdelse i CEN), bør den foreslåede liste over detaljerede krav indføres i betragtningerne. I den forbindelse bør der tages højde for CEN's beføjelse som kompetent organisation for vedtagelse af harmoniserede standarder, jf. betragtning 13.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning fastsætter regler for, hvorledes byggevarers ydeevne udtrykkes med hensyn til deres væsentlige egenskaber, og for anvendelse af CE-mærkning på disse byggevarer.

Denne forordning fastsætter betingelserne for markedsføring af byggevarer ved at fastsætte regler for, hvorledes byggevarers ydeevne udtrykkes med hensyn til deres væsentlige egenskaber, og for anvendelse af CE-mærkning på disse byggevarer.

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at denne forordning kun vedrører betingelserne for markedsføring af byggevarer, ikke montering, samling og indbygning af byggevarer i bygværket.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. "varer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard": enhver byggevare, hvis væsentlige egenskaber og ydeevne ikke kan vurderes fuldt ud i henhold til en eksisterende harmoniseret standard, bl.a. fordi:

 

a) produktet ikke hører under en eksisterende harmoniseret standards anvendelsesområde

 

b) produktet ikke opfylder en eller flere tekniske definitioner af egenskaber indeholdt i en sådan harmoniseret standard

 

c) en eller flere væsentlige egenskaber ikke på passende vis er omfattet af en sådan harmoniseret standard, eller

 

d) en eller flere prøvningsmetoder, der er nødvendige for at vurdere produktets ydeevne, ikke eksisterer eller ikke finder anvendelse

Begrundelse

Definitionen skal klarlægge de varer, hvortil der kan anmodes om en europæisk teknisk vurdering. Denne definition vil fortrinsvis omfatte innovative produkter.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "væsentlige egenskaber": de af byggevarens egenskaber, der vedrører de grundlæggende krav til bygværket

3. "væsentlige egenskaber": de af byggevarens egenskaber, der vedrører de grundlæggende krav til bygværket i bilag I. Blandt disse væsentlige egenskaber, der er fastsat i de harmoniserede tekniske specifikationer, sondres der mellem:

 

a) egenskaber, der findes på det sted, hvor fabrikanten eller importøren agter at bringe varen i omsætning

 

b) egenskaber, der skal anmeldes, uanset hvor varen bringes i omsætning, og for hvilke minimumskravene for så vidt angår ydeevneniveauer eller -klasser fastsættes for hver familie af byggevarer i bilag IV, tabel 1, og efter anvendelsestype af de europæiske standardiseringsorganer i samråd med Kommissionen og det stående byggeudvalg.

 

For hver familie af byggevarer i bilag IV, tabel 1, fastsættes de egenskaber, der er nævnt i litra b) i dette nr., i givet fald af Kommissionen i overensstemmelse med proceduren i artikel 51, stk. 2; de vedrører bl.a. spørgsmål af almen interesse som f.eks. miljøet, sikkerhed og evaluering af eventuelle sundhedsfarer i hele byggevarens livscyklus

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. "en byggevares ydeevne": ydeevne med hensyn til væsentlige individuelle egenskaber udtrykt som værdi, niveau, klasse eller grænse eller i en beskrivelse

Begrundelse

Denne definition har til formål at skabe klarhed og konsekvens i de beskrivelser, der benyttes i forbindelse med ydeevnedeklarationen og CE-mærkningen. Den er baseret på definitionen i det orienterende dokument E.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. "niveau": minimumsværdi for et produkts ydeevne. Et niveau kan være teknisk eller normativt og kan gælde for en enkelt egenskab eller omfatte en række egenskaber

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. "klasse": en skala for et produkts ydeevne, som afgrænses af en minimums- og maksimumsværdi for ydeevnen. En klasse kan være teknisk eller normativ og kan gælde for en enkelt egenskab eller omfatte en række egenskaber

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. "europæisk teknisk vurdering": en vurdering, der bygger på et europæisk vurderingsdokument, og som er forbeholdt byggevarer, der ikke er eller ikke i fuldt omfang er omfattet af en harmoniseret standard

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den metode, som danner grundlag for opnåelse af CE-mærkning i det ikke-harmoniserede område.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. "specifik teknisk dokumentation": den dokumentation, som anvendes i de forenklede procedurer

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere den specifikke tekniske dokumentation for at præcisere brugen heraf i de forenklede procedurer.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

5. "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag; dette omfatter ikke:

 

(a) enhver vare, der som led i erhvervsvirksomhed og til eget brug forarbejdes på byggepladsen af en bruger

 

(b) enhver vare, der fremstilles på og/eller uden for byggepladsen, og som af fabrikanten indarbejdes i et bygværk, uden at den bringes i omsætning

Begrundelse

Præcisering af ændringsforslag 17 vedrørende litra b).

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare fremstillet under sit navn eller varemærke

7. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare fremstillet og markedsfører dette produkt under sit navn eller varemærke

Begrundelse

Definitionen af fabrikant skal bringes i overensstemmelse med den nye retlige ramme (Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF). Det er af største vigtighed at få præciseret, at en virksomhed, som fremstiller og markedsfører sit produkt, er en fabrikant, mens en virksomhed, der fremstiller OG monterer et produkt IKKE er en fabrikant.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. "bruger": enhver fysisk eller juridisk person, som er ansvarlig for sikker indbygning af en byggevare i et bygværk

Begrundelse

Det er nødvendigt at definere brugerne, som kan være dem, der konstruerer bygningen (arkitekter, bygningsingeniører) eller entreprenører.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. "teknisk vurderingsorgan": et organ, der er udpeget af en medlemsstat til at bidrage til udviklingen af europæiske vurderingsdokumenter og til at vurdere de væsentlige egenskabers ydeevne for byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard inden for de produktområder, som er angivet i bilag IV

Begrundelse

Tekniske vurderingsorganer skal bidrage til udviklingen af europæiske vurderingsdokumenter, foretage vurderinger og udstede europæiske tekniske vurderinger for produkter, der ikke er omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13. "Europæisk vurderingsdokument": et dokument vedtaget af organisationen af tekniske vurderingsorganer

13. "Europæisk vurderingsdokument": et dokument, der er vedtaget af organisationen af tekniske vurderingsorganer med henblik på udstedelse af en europæisk teknisk vurdering, og som vedrører en vare, der ikke er omfattet eller ikke i fuldt omfang er omfattet af en harmoniseret standard

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering er et dokument, der danner grundlag for den europæiske tekniske vurdering.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a. "notificeret organ": et laboratorium eller et tilsyns- eller certificeringsorgan, som notificeres af medlemsstaterne med henblik på udførelse af opgaver i forbindelse med vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne

Begrundelse

I modsætning til den nye retlige ramme vedrører notificerede organers virksomhedsområde i henhold til direktivet, som det fremgår af artikel 19, "vurdering og kontrol af ydeevnens konstans".

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14b. "notificerende myndighed": et organ, der er bemyndiget af en medlemsstat til at indføre og gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af notificerede organer i overensstemmelse med artikel 30

Begrundelse

Notificerende myndigheder er omhandlet i artikel 30, 31 og 32 i kapitel VII.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5-16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

4a. "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af en anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv

6."bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af en byggevare på Fællesskabets marked

4b. "Europæisk vurderingsdokument": et dokument vedtaget af organisationen af tekniske vurderingsorganer

7. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare fremstillet under sit navn eller varemærke

4c. "erhvervsdrivende": fabrikanten, importøren, distributøren og den bemyndigede repræsentant

8. "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet

4d. "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk person, som fremstiller en byggevare eller får en sådan vare fremstillet under sit navn eller varemærke

9. "importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked

4e. "importør": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som bringer en byggevare fra et tredjeland i omsætning på Fællesskabets marked

10. "erhvervsdrivende": fabrikanten, importøren, distributøren og den bemyndigede repræsentant

4f. "distributør": enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden, bortset fra fabrikanten eller importøren, som gør en byggevare tilgængelig på markedet

11. "bemyndiget repræsentant": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som af fabrikanten har fået fuldmagt til at handle på dennes vegne i forbindelse med specifikke opgaver

4g. "bemyndiget repræsentant": enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i Fællesskabet, og som af fabrikanten har fået fuldmagt til at handle på dennes vegne i forbindelse med specifikke opgaver

12. "harmoniseret standard": en standard vedtaget af et af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af en anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv.

4h. "gøre tilgængelig på markedet": enhver levering af en byggevare med henblik på distribution eller anvendelse på Fællesskabets marked som led i erhvervsvirksomhed, mod eller uden vederlag

13. "Europæisk vurderingsdokument": et dokument vedtaget af organisationen af tekniske vurderingsorganer

4i. "bringe i omsætning": første tilgængeliggørelse af en byggevare på Fællesskabets marked

14. "akkreditering": akkreditering som defineret i forordning (EF) nr. […]

 

15. "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en byggevare i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

4j. "tilbagetrækning": enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at en byggevare i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet

16. "tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en byggevare, der allerede er gjort tilgængeligt på markedet, returneres

4k. "tilbagekaldelse": enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at en byggevare, der allerede er gjort tilgængeligt på markedet, returneres

 

4l. "akkreditering": akkreditering som defineret i forordning (EF) nr. […]

Begrundelse

Definitionernes rækkefølge ændres af logiske grunde. Efter definitionen af byggevare, bygværker og væsentlige egenskaber bør harmoniserede tekniske specifikationer (herunder en harmoniseret standard og et europæisk vurderingsdokument) defineres, fulgt af definitioner af erhvervsdrivende (en fabrikant, en importør, en distributør og en bemyndiget repræsentant). Derefter bør man definere, hvad der forstås ved gøre tilgængelig på markedet, bringe i omsætning, tilbagetrækning og tilbagekaldelse.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18. "fabrikkens egen produktionskontrol": intern løbende produktionskontrol på en fabrik

18. "fabrikkens egen produktionskontrol": intern løbende produktionskontrol udført af fabrikanten til sikring af, at fremstillingen af byggevaren og det fremstillede produkt er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer

Begrundelse

Præcisering af teksten.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 20 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a. "et system": et sæt på mindst to separate komponenter, der skal kombineres for at blive monteret permanent i det pågældende bygværk (for at blive et "samlet system").

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Når en byggevare bringes i omsætning, udarbejder fabrikanten eller importøren en ydeevnedeklaration, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. Når en byggevare bringes i omsætning, udarbejder fabrikanten eller importøren en ydeevnedeklaration, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

a) byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard, eller der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for den pågældende vare og

a) byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard

b) kravene med hensyn til byggevarens væsentlige egenskaber er gældende på det sted, hvor fabrikanten eller importøren agter at bringe varen i omsætning.

b) der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for den pågældende vare.

Fabrikanten eller importøren kan udarbejde en ydeevnedeklaration, også hvor de krav, der er omhandlet i litra b), ikke er gældende.

 

Begrundelse

Af hensyn til tilliden til CE-mærkningen skal enhver vare, som er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation (harmoniseret standard eller europæisk teknisk vurdering), CE-mærkes.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ydeevnedeklarationen i stk. 1 skal mindst omfatte de væsentlige egenskaber, for hvilke der findes krav som omhandlet i stk. 1, litra b).

udgår

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ydeevnedeklarationen skal udtrykke byggevarers ydeevne med hensyn til disse byggevarers væsentlige egenskaber i overensstemmelse med de relevante harmoniserede tekniske specifikationer.

1. Ydeevnedeklarationen skal udtrykke byggevarers ydeevne med hensyn til de to typer af væsentlige egenskaber, der er defineret i artikel 2, nr. 3, i overensstemmelse med de relevante harmoniserede tekniske specifikationer.

Begrundelse

Når der er tale om europæiske tekniske vurderinger, er den tekniske specifikation det europæiske vurderingsdokument og ikke den europæiske tekniske vurdering. Det europæiske vurderingsdokument danner dog kun grundlag for vurderingen, men resultaterne af vurderingen – der skal være indholdet af ydeevnedeklarationen – kan kun findes i den europæiske tekniske vurdering. Derfor skal der henvises til sidstnævnte og ikke til det europæiske vurderingsdokument.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en liste over de væsentlige egenskaber for den byggevare, som ydeevnen deklareres for, samt niveauer og klasser for denne ydeevne

b) en fuldstændig liste over de væsentlige egenskaber, der er fastlagt i overensstemmelse med de harmoniserede tekniske specifikationer. Fabrikanten skal for hver væsentlig egenskab ved en vare deklarere en værdi, en klasse eller et niveau for ydeevne. Hvis der ikke findes noget krav om denne egenskab i den medlemsstat, hvor produktet bringes i omsætning, skal fabrikanten mærke produktet "ingen ydeevne fastlagt" (NPD)

Begrundelse

The declaration of performance should be a comprehensive document, which gives data on similar products in a way that is comparable and helpful for users. This should include the option for a manufacturer to declare 'no performance determined' for any of the essential characteristics, so that manufacturers are not obliged to do unnecessary testing for characteristics that are not required by the user. The declaration of performance should be a comprehensive document, which gives data on similar products in a way that is comparable and helpful for users. This should include the option for a manufacturer to declare 'no performance determined' for any of the essential characteristics, so that manufacturers are not obliged to do unnecessary testing for characteristics that are not required by the user.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) referencenummeret for den harmoniserede standard, det europæiske vurderingsdokument eller den specifikke tekniske dokumentation, der er blevet brugt til vurdering af hver enkel væsentlig egenskab.

c) referencenummeret for og navnet på den harmoniserede standard, det europæiske vurderingsdokument eller den specifikke tekniske dokumentation, der er blevet brugt til vurdering af hver enkel væsentlig egenskab.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) den generiske tilsigtede anvendelse fastsat i den harmoniserede tekniske specifikation

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

cb) oplysninger om den anvendte procedure til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans; hvis det system til vurdering af ydeevne, der skal finde anvendelse, er erstattet med den forenklede procedure i artikel 27 eller 28, angiver fabrikanten følgende: "STD – forenklet procedure"

Begrundelse

For at klarlægge betydningen af den deklarerede ydeevne og garantere en behørig oplysning af forbrugerne er det vigtigt, at ydeevnedeklarationen indeholder en beskrivelse af den forventede anvendelse af varen.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) oplysninger om farlige stoffer i byggevarer som omhandlet i bilag IIIa og oplysninger om farlige stoffer, der skal angives i henhold til andre af Fællesskabets harmoniseringsbestemmelser.

Begrundelse

Navnet på den harmoniserede standard og den tilsigtede brug af varen er vigtige oplysninger til brugerne af byggevarer. Begge er kendt af fabrikanten af varen og bør angives for at bidrage til en sikker brug af varen. Det er vigtigt for brugere af byggevarer, at alle vareoplysninger findes i en så gennemskuelig og fuldstændig form som muligt. Formålet er at sammenfatte alle de oplysninger, som fabrikanten er i besiddelse af, i ydeevnedeklarationen, herunder oplysninger om farlige stoffer.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For enhver vare, som gøres tilgængeligt på markedet, skal der medfølge et eksemplar af ydeevnedeklarationen.

1. Når en vare bringes i omsætning, skal der medfølge et eksemplar af ydeevnedeklarationen i papirudgave eller i elektronisk form.

Begrundelse

Denne forordning bør åbne mulighed for at benytte elektroniske midler, hvilket nogle sektorer allerede gør brug af, og det fungerer.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ydeevnedeklarationen må kun leveres elektronisk efter udtrykkelig accept fra modtagerens side.

2. Fabrikanten skal sende ydeevnedeklarationen i papirform, hvis modtageren anmoder herom.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ydeevnedeklarationen udarbejdes ved anvendelse af modellen i bilag III.

4. Ydeevnedeklarationen udarbejdes ved anvendelse af modellen i bilag III på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor byggevaren bringes i omsætning.

Begrundelse

Brugere af byggevarer skal kunne læse ydeevnedeklarationen på et sprog, de forstår.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. CE-mærkningen må kun anbringes på de byggevarer, for hvilke fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 5 og 6.

1. CE-mærkningen anbringes på de byggevarer, for hvilke fabrikanten har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 5 og 6. Hvis ydeevnedeklarationen mangler, kan CE-mærkningen ikke anbringes.

Hvis fabrikanten ikke har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 5 og 6, må CE-mærkningen ikke anbringes på byggevarer.

Hvis fabrikanten ikke har udarbejdet en ydeevnedeklaration i henhold til artikel 4, 5 og 6, må CE-mærkningen ikke anbringes på byggevarer.

Ved at anbringe eller lade CE-mærkningen anbringe på en byggevare påtager fabrikanten sig ansvaret for denne byggevares overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Ved at anbringe eller lade CE-mærkningen anbringe på en byggevare påtager fabrikanten eller i påkommende fald importøren sig ansvaret for denne byggevares overensstemmelse med den deklarerede ydeevne og for dens overensstemmelse med Fællesskabets harmoniseringsforskrifter.

Begrundelse

Det er væsentligt, at enhver vare, som er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation, CE-mærkes. Teksten tydeliggøres af ændringen i stk. 1. I overensstemmelse med den "varepakke", som Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget, bør også importørerne ansvarliggøres med hensyn til mærkning.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. CE-mærkningen skal være den eneste mærkning, ved hvilken byggevarens overensstemmelse med den deklarerede ydeevne attesteres.

2. CE-mærkningen skal være den eneste mærkning, ved hvilken byggevarens overensstemmelse med den deklarerede ydeevne attesteres i henhold til Fællesskabets harmoniseringsforskrifter.

Medlemsstaterne må ikke indføre nationale foranstaltninger og skal tilbagetrække alle henvisninger til en overensstemmelsesmærkning bortset fra CE-mærkningen.

 

Begrundelse

I afventning af et kommissionsforslag med henblik på en styrkelse af CE-mærkningen er det vigtigt at bevare den kompromisformulering vedrørende nationale mærker, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af ”varepakken”.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CE-mærkningen efterfølges af de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt, fabrikantens navn eller identifikationsmærke, den unikke identifikationskode for byggevaren og ydeevnedeklarationens nummer.

3. CE-mærkningen efterfølges af de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt, fabrikantens navn eller identifikationsmærke og den unikke identifikationskode for byggevaren.

Begrundelse

Den foreslåede ordning, der går ud på at medtage den unikke identifikationskode og ydeevnedeklarationens nummer på alle varer, er uhensigtsmæssig for mange industrier på grund af det meget store antal varer. De alfanumeriske beskrivelser, der i øjeblikket anvendes inden for visse sektorer af industrien, bør bevares.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Medlemsstaterne bygger på eksisterende mekanismer til at sikre en korrekt anvendelse af CE-mærkningsordningen og tager passende skridt i tilfælde af ukorrekt anvendelse af mærkningen. Medlemsstaterne skal også indføre sanktioner for overtrædelser, der kan omfatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser. Sanktionerne skal stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens alvor.

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF om fælles rammer for markedsføring af produkter.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hver medlemsstat skal sikre, at de produktkontaktpunkter, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. …, også giver oplysninger om eventuelle tekniske regler eller lovbestemmelser vedrørende indbygning, samling eller montering af en bestemt type byggevare inden for den pågældende medlemsstats område.

Hver medlemsstat skal sikre, at de produktkontaktpunkter, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. …, også giver oplysninger på et gennemskueligt og letforståeligt sprog om:

a) eventuelle tekniske regler eller lovbestemmelser vedrørende indbygning, samling eller montering af en bestemt byggevare inden for den pågældende medlemsstats område;

b) de appelmuligheder, der i givet fald er til rådighed for enhver fabrikant, som anfægter betingelserne for adgang til CE-mærkning for en eller flere af sine varer, herunder passende appelprocedurer mod afgørelser truffet som et resultat af evalueringen.

Begrundelse

Produktkontaktpunkterne yder informationsservice til byggevarefabrikanter, som ønsker at få adgang til CE-mærkning. Informationen skal vedrøre fabrikanternes forpligtelser, navnlig hvad angår væsentlige territorialkrav, samt de appelmuligheder, der står til deres rådighed i tilfælde af anfægtelse af afgørelser, der er truffet i løbet af proceduren for adgang til CE-mærkning.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Produktkontaktpunkterne er uafhængige af ethvert organ eller enhver organisation, der er involveret i proceduren for adgang til CE-mærkning. Kommissionen udarbejder retningslinjer for kontaktpunkternes rolle og ansvar, som vedtages af det i artikel 51, stk. 1, omhandlede stående byggeudvalg.

Begrundelse

For at undgå interessekonflikter skal produktkontaktpunkterne være uafhængige af ethvert organ eller enhver organisation, der er involveret i proceduren for adgang til CE-mærkning.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Distributørerne skal, før de gør en byggevare tilgængelig på markedet, sikre, at den er forsynet med den krævede CE-mærkning og er ledsaget af den dokumentation, der kræves i henhold til denne forordning, og af anvisninger og sikkerhedsoplysningeret sprog, der let forstås af brugerne i den medlemsstat, hvor varen gøres tilgængelig på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 10, stk. 4 og 5, og artikel 12, stk. 3.

2. Distributørerne skal, før de gør en byggevare tilgængelig på markedet, sikre, at den er forsynet med den krævede CE-mærkning og er ledsaget af den dokumentation, der kræves i henhold til denne forordning på det officielle sprog eller på et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor varen gøres tilgængelig på markedet, og at fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i artikel 10, stk. 4 og 5, og artikel 12, stk. 3.

Begrundelse

Brugere af byggevarer skal kunne læse ydeevnedeklarationen på et sprog, de forstår.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Harmoniserede standarder udarbejdes af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af en anmodning fra Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv.

1. Harmoniserede standarder udarbejdes af de europæiske standardiseringsorganer, der er anført i bilag I til direktiv 98/34/EF, på grundlag af anmodninger indgivet af Kommissionen i henhold til artikel 6 i nævnte direktiv og af det stående byggeudvalg i henhold til artikel 51, stk. 1, i det pågældende direktiv.

 

De europæiske standardiseringsorganer skal sikre, at ingen kategori af aktører inden for en sektor omfatter over 25 % af deltagerne i et teknisk udvalg eller en arbejdsgruppe. Hvis en eller flere kategorier af aktører ikke kan deltage i en arbejdsgruppe eller vælger ikke at gøre det, kan dette krav tages op til nyvurdering på et proportionalt grundlag i forhold til antallet af faktiske deltagere.

Begrundelse

Præcisering af ændringsforslag 31 (udkast til betænkning).

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 og 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De harmoniserede standarder udgør metoderne til og kriterierne for at vurdere byggevarers ydeevne med hensyn til deres væsentlige egenskaber.

2. De harmoniserede standarder udgør metoderne til og kriterierne for at vurdere byggevarers ydeevne og holdbarhed med hensyn til deres væsentlige egenskaber.

 

De harmoniserede standarder skal i givet fald fastsætte den generelle påtænkte anvendelse; de skal endvidere fastsætte de egenskaber, for hvilke minimumskravene til ydeevneklasser eller -niveauer fastsættes af Kommissionen for hver produktfamilie på grundlag af bilag IV, tabel 1, og efter anvendelsesform inden for rammerne af forskriftsproceduren med kontrol som omhandlet i artikel 51, stk. 2.

Begrundelse

For visse anvendelser er det uomgængeligt med en holdbarhedsvurdering for en byggevare, og det er vigtigt for at kunne vælge det rette produkt. I den første generation af standarder undlod man ofte at medtage holdbarhedskriterier, og der skal tages hensyn til disse i de harmoniserede produktstandarder. Harmoniserede standarder er kun praktiske, hvis de fastsætter den påtænkte anvendelse sammen med ydeevneniveauer og -klasser.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. De europæiske standardiseringsorganer skal sikre en retfærdig repræsentation af de repræsentative organer for de vigtigste erhverv, der beskæftiger sig med udformning, fremstilling og anvendelse af byggevarer.

Begrundelse

Det er også vigtigt, at de repræsentative organer (erhvervsorganer) godkender forordningens principper, og de bør give mulighed for fair konkurrence mellem byggevarer på lignende måde som for fabrikanter.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når en harmoniseret standard er godkendt af et europæisk standardiseringsorgan, kan det i artikel 51, stk. 1, omhandlede udvalg tage ansvaret for alle kontroller med henblik på at sikre, at standarden opfylder alle kravene i det mandat, der er udstedt af Kommissionen eller en medlemsstat.

Begrundelse

Et af de største problemer med standardiseringsmandater er, at de harmoniserede produktstandarder ikke svarer til de nationale krav. Standarderne skal give fabrikanterne mulighed for at deklarere alle de ydeevneformer, der reguleres i en bestemt medlemsstat. Det stående byggeudvalg, som repræsenterer medlemsstaternes myndigheder, bør sikre, at der tages højde for alle de nødvendige egenskaber i det relevante mandat.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når Kommissionen ikke fastsætter ydeevneklasser for byggevarers væsentlige egenskaber, kan sådanne fastsættes af de europæiske standardiseringsorganer i harmoniserede standarder.

2. Der fastsættes ydeevneniveauer eller -klasser for byggevarers væsentlige egenskaber i harmoniserede tekniske specifikationer under hensyntagen til de forskellige traditioner og grundlæggende krav for forskellige arbejder samt forskelle i klima, geologi og geografi og andre relevante forhold i medlemsstaterne.

 

Fabrikanten kan vælge mellem at deklarere individuelle ydeevneværdier eller deklarere ydeevneniveauer eller -klasser.

Hvis Kommissionen har fastsat ydeevneklasser for byggevarers væsentlige egenskaber, skal de europæiske standardiseringsorganer anvende disse klasser i harmoniserede standarder.

Hvis Kommissionen har fastsat ydeevneniveauer eller -klasser for byggevarers væsentlige egenskaber, skal de europæiske standardiseringsorganer anvende disse klasser i harmoniserede standarder.

Begrundelse

Eftersom der er forskel på de nationale byggebestemmelser og lokale traditioner, er det vigtigt at sikre harmoniserede (tekniske) ydeevneniveauer og -klasser som et alternativ til oplysning om individuelle ydeevneværdier. Medlemsstaterne skal imidlertid erstatte eller tilpasse deres eksisterende niveauer og klasser til klassifikationssystemerne i de harmoniserede standarder.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med hensyn til de ydeevneklasser, der er indført af Kommissionen, skal de europæiske standardiseringsorganer fastlægge betingelserne for, hvornår det kan fastslås, uden gennemførelse af afprøvning eller yderligere afprøvning, at et produkt har et bestemt ydeevneniveau i henhold til de relevante afgørelser, der træffes af Kommissionen i henhold til proceduren i artikel 51, stk. 2.

Begrundelse

Med hensyn til de ydeevneklasser, der er indført af Kommissionen, kræver det, at de nationale myndigheder foretager en omfattende analyse af de tilgængelige prøvningsresultater og deres anvendelsesområde, før man kan fastlægge betingelserne for, hvornår det kan fastslås, uden gennemførelse af afprøvning eller yderligere afprøvning, at et produkt har en bestemt ydeevne. De skal derfor være baseret på beslutninger fra Kommissionen, der vedtages af det stående tekniske udvalg i henhold til komitologiproceduren.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I hvert tilfælde skal Kommissionen vælge det system med færrest omkostninger, der er foreneligt med sikkerheden.

I hvert tilfælde skal Kommissionen vælge det system med færrest omkostninger, der er foreneligt med en sikker anvendelse af den pågældende byggevare i anlægsarbejdet.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Det således fastsatte system skal angives i mandaterne for harmoniserede standarder og i de harmoniserede tekniske specifikationer.

3. Det således fastsatte system og oplysningerne om den påtænkte generiske anvendelse er angivet i mandaterne for harmoniserede standarder og i de harmoniserede tekniske specifikationer.

Begrundelse

For at klarlægge betydningen af den deklarerede ydeevne og garantere en behørig oplysning af forbrugerne er det vigtigt, at ydeevnedeklarationen henviser til den påtænkte anvendelse af varen.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det europæiske vurderingsdokument (EAD) vedtages af den organisation af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, efter anmodning om en europæisk teknisk vurdering fra en fabrikant eller en importør i henhold til proceduren i bilag II.

1. For byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard, vedtages det europæiske vurderingsdokument (EAD) af den organisation af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, efter anmodning om en europæisk teknisk vurdering fra en fabrikant eller en importør i henhold til proceduren i bilag II.

Begrundelse

For at sikre konsekvens i forhold til det europæiske vurderingsdokuments anvendelsesområde, som er begrænset til innovative produkter i henhold til definitionen i denne forordning.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når Kommissionen mener, at der er opbygget tilstrækkelig teknisk og videnskabelig ekspertise vedrørende et europæisk vurderingsdokument (EAD), giver den de europæiske standardiseringsorganer mandat til at udarbejde en harmoniseret standard på grundlag af det pågældende europæiske vurderingsdokument (EAD). Dette europæiske vurderingsdokument (EAD) annulleres og bliver ugyldigt, når den harmoniserede standard offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den europæiske tekniske vurdering (European Technical Assessment - ETA) udstedes efter anmodning af en fabrikant eller importør af et teknisk vurderingsorgan på grundlag af et europæisk vurderingsdokument (EAD) i henhold til proceduren i bilag II.

1. For byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard, udstedes den europæiske tekniske vurdering (European Technical Assessment - ETA) efter anmodning af en fabrikant eller importør af et teknisk vurderingsorgan på grundlag af et europæisk vurderingsdokument (EAD) i henhold til proceduren i bilag II.

Begrundelse

For at undgå en CE-mærkning i flere hastigheder, som ville gøre systemet mere kompliceret og kunne få negative følger for tilliden til CE-mærkningen, bør adgangen til en europæisk teknisk vurdering være forbeholdt innovative produkter.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen fastsætter procedurer for evalueringens udførelse, herunder passende appelprocedurer mod afgørelser truffet som et resultat af evalueringen.

2. Kommissionen fastsætter gennemsigtige procedurer for evalueringens udførelse, herunder passende og tilgængelige appelprocedurer mod afgørelser truffet som et resultat af evalueringen.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ea) sikre sig, at hvert teknisk vurderingsorgan (TAB) har samme status i organisationen af tekniske vurderingsorganer

Begrundelse

For at sikre en gennemsigtig beslutningstagning i organisationen af tekniske vurderingsorganer skal hvert teknisk vurderingsorgan have samme status.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

eb) sikre sig, at de i artikel 19 og bilag II fastlagte procedurer er gennemsigtige, og at fabrikanten høres som led i disse procedurer.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten. Denne skal kunne høres og underrettes behørigt om udviklingen i behandlingen af hans ansøgning.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den byggevarer, han bringer i omsætning, deler produkttype med en anden byggevare fremstillet af en anden fabrikant og allerede prøvet i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for denne anden vare.

b) den byggevare, han bringer i omsætning, svarer til produkttypen på en anden byggevare fremstillet af en anden fabrikant og allerede prøvet i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når de betingelser, som er fastsat i den harmoniserede tekniske specifikation, er opfyldt, og efter at den specifikke tekniske dokumentation (STD) i givet fald er kontrolleret af det relevante certificeringsorgan, jf. bilag V, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for denne anden vare.

Begrundelse

Af hensyn til klarheden og for at forbedre markedstilsynet er det nødvendigt at præcisere betingelserne for adgang til de forenklede procedurer i de harmoniserede tekniske specifikationer.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den byggevare, han bringer i omsætning, er et system bestående af komponenter, som han samler ved nøje at følge præcise anvisninger fra leverandøren af et sådant system eller en komponent heri, som allerede har ladet dette system eller den komponent prøve for en eller flere af dettes/dens væsentlige egenskaber i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for det system eller den komponent, der er blevet leveret til ham.

c) den byggevare, han bringer i omsætning, er et system bestående af komponenter, som han samler ved nøje at følge præcise anvisninger fra leverandøren af et sådant system eller en komponent heri, som allerede har ladet dette system eller den komponent prøve for en eller flere af dettes/dens væsentlige egenskaber i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når de betingelser, som er fastsat i den harmoniserede tekniske specifikation, er opfyldt, og efter at den specifikke tekniske dokumentation (STD) i givet fald er kontrolleret af det relevante certificeringsorgan, jf. bilag V, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for det system eller den komponent, der er blevet leveret til ham.

Begrundelse

Med denne procedure er det muligt for fabrikanten at undgå unødvendige omkostninger og forsinkelser ved anvendelse af prøvningsresultater, der er opnået af systemudbyderen, under iagttagelse af de fastsatte beskyttelsesklausuler.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den byggevare, der er omhandlet i stk. 1, tilhører en familie af byggevarer, for hvilke det gældende system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans er system 1 eller 2, som fastsat i bilag V, skal den specifikke tekniske dokumentation (STD) kontrolleres af et relevant certificeringsorgan, som omhandlet i bilag V.

2. Hvis den byggevare, der er omhandlet i stk. 1, tilhører en familie af byggevarer, for hvilke det gældende system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans er system 1, 2 eller 4, som fastsat i bilag V, skal den specifikke tekniske dokumentation (STD) kontrolleres af et relevant certificeringsorgan, som omhandlet i bilag V.

Begrundelse

Det bør præciseres, at den specifikke tekniske dokumentation (STD) kun kan erstatte vurderingen og ikke kontrollen af ydeevnens konstans, og system 4, som fastsat i bilag V, bør derfor også kontrolleres af et relevant certificeringsorgan.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Denne artikel gælder ikke for importører, der bringer en vare i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer en byggevare, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at overensstemmelsen med den deklarerede ydeevne kan påvirkes heraf, jf. artikel 14.

Begrundelse

Præcisering af ændringsforslag 40 (udkast til betænkning) for at undgå fejlfortolkning. Det eneste formål med dette ændringsforslag er at undgå risikoen for, at den specifikke tekniske dokumentation (STD) misbruges til bevidst at omgå EU-lovgivningen om CE-mærkning, og at sikre, at produkter, som er bragt i omsætning, har en pålidelig ydeevne.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mikrovirksomheders anvendelse af specifik teknisk dokumentation (STD)

Anvendelse af specifik teknisk dokumentation (STD) i mikrovirksomheder, som fremstiller byggevarer

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Mikrovirksomheder kan erstatte det gældende system for vurdering af byggevarers deklarerede ydeevne med en specifik teknisk dokumentation (STD). Den specifikke tekniske dokumentation (STD) skal påvise, at byggevaren er i overensstemmelse med de gældende krav.

1. Mikrovirksomheder, som fremstiller byggevarer, kan erstatte det gældende system for vurdering af byggevarers deklarerede ydeevne med en specifik teknisk dokumentation (STD). Den specifikke tekniske dokumentation (STD) skal påvise, at byggevaren er i overensstemmelse med de gældende krav.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis den byggevare, der er omhandlet i stk. 1, tilhører en familie af byggevarer, for hvilke det gældende system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans er system 1 eller 2, som fastsat i bilag V, skal den specifikke tekniske dokumentation (STD) kontrolleres af et relevant certificeringsorgan, som omhandlet i bilag V.

2. Hvis den byggevare, der er omhandlet i stk. 1, tilhører en familie af byggevarer, for hvilke det gældende system for vurdering og kontrol af ydeevnens konstans er system 1, 2 eller 4, som fastsat i bilag V, skal den specifikke tekniske dokumentation (STD) kontrolleres af et relevant certificeringsorgan, som omhandlet i bilag V.

Begrundelse

Idet der skal være mulighed for at anvende den forenklede procedure, bør også den specifikke tekniske dokumentation for byggevarer svarende til vurderingssystem nr. 3 kontrolleres af en tredjepart.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Den specifikke tekniske dokumentation skal sikre et ligeværdigt sundheds- og sikkerhedsniveau for personer og for andre almene samfundshensyn. Fabrikanten er fortsat ansvarlig for varens overensstemmelse med de egenskaber, der er anført i ydeevnedeklarationen. Fabrikanten skal fremlægge oplysninger om varens tilsigtede anvendelse.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b. Kommissionen skal fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden udarbejde en rapport om gennemførelsen af denne artikel med en vurdering af, hvorvidt anvendelsen kan udvides til at omfatte andre foretagender, eller om den bør ophæves. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport, eventuelt ledsaget af lovforslag.

Begrundelse

Når det er klart, hvilke fordele der er forbundet med anvendelsen af denne artikel, bør den udvides til at omfatte små og mellemstore virksomheder eller eventuelt hele sektoren. Hvis det ikke kan garanteres, at det er sikkert at anvende en sådan byggevare i et bygværk, vil det være nødvendigt at ophæve denne artikel.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c. Denne artikel gælder ikke for importører, der bringer en vare i omsætning under eget navn eller varemærke eller ændrer en byggevare, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at overensstemmelsen med den deklarerede ydeevne kan påvirkes heraf, jf. artikel 14.

Begrundelse

Præcisering af ændringsforslag 42 (udkast til betænkning) for at undgå fejlfortolkning. Det eneste formål med dette ændringsforslag er at undgå en risiko for, at den specifikke tekniske dokumentation (STD) misbruges til bevidst at omgå EU-lovgivningen om CE-mærkning og at sikre, at produkter, som er bragt i omsætning, har en pålidelig ydeevne.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For en byggevare, der er konstrueret og fremstillet i en ikke-industrialiseret fremstillingsproces for at opfylde en bestemt ordre, og som monteres i et enkelt identificeret bygværk, kan fabrikanten erstatte det gældende system for ydeevnevurdering med en specifik teknisk dokumentation (STD), der påviser, at varen er i overensstemmelse med de gældende krav.

1. For en byggevare, der er konstrueret og fremstillet i en ikke-industrialiseret fremstillingsproces for at opfylde en bestemt ordre, og som monteres i et enkelt identificeret bygværk, kan fabrikanten erstatte det gældende system for ydeevnevurdering med en specifik teknisk dokumentation (STD), der påviser, at varen er i overensstemmelse med de gældende krav. Den specifikke tekniske dokumentation (STD) skal sikre et tilsvarende niveau af tillid og pålidelighed med hensyn til ydeevne, hvad angår de væsentlige bygningskrav.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Den notificerende myndighed kontrollerer, at overensstemmelsesvurderingerne udføres korrekt i den forstand, at virksomhederne ikke pålægges en unødvendig byrde, og at der tages tilstrækkeligt hensyn til virksomhedernes størrelse, byggebranchens særlige karakter og struktur, den pågældende vares teknologiske kompleksitet og fremstillingsprocessens art, omfang og frekvens.

Begrundelse

Denne bestemmelse er tænkt som en forenkling i overensstemmelse med grundtanken i denne forordning.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Det notificerede organ og dets personale skal udføre tredjepartsopgaverne i processen med vurdering og kontrol af den deklarerede ydeevnes konstans med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på dets afgørelser eller resultaterne af dets vurderings- og eller kontrolaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

5. Det notificerede organ og dets personale skal udføre tredjepartsopgaverne, med fuld gennemsigtighed i forhold til fabrikanten, i processen med vurdering og kontrol af den deklarerede ydeevnes konstans med den størst mulige faglige integritet og den nødvendige tekniske kompetence på det specifikke område og må ikke påvirkes af nogen form for pression og incitament, navnlig af økonomisk art, som kan have indflydelse på dets afgørelser eller resultaterne af dets vurderings- og eller kontrolaktiviteter, særlig fra personer eller grupper af personer, som har en interesse i resultaterne af disse aktiviteter.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. De notificerede organer skal orientere deres kunder og rådgive dem bedst muligt.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Medlemsstaterne sikrer, at medlemmerne af det i stk. 1 nævnte udvalg er uafhængige af de parter, der er involveret i vurdering af byggevarers overensstemmelse.

Begrundelse

Hvis medlemsstaternes repræsentanter ikke er uafhængige af tredjeparter, der er involveret i overensstemmelsesvurdering, er der stor risiko for, at byggevareproducenterne tvinges til at udføre yderligere prøvninger eller andre opgaver, der ikke kræves i forordningen.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser offentliggjort før den 1. juli 2011 i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/106/EØF kan anvendes som europæiske vurderingsdokumenter (EAD).

3. Retningslinjer for europæiske tekniske godkendelser offentliggjort før den 1. juli 2011 i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/106/EØF og fælles fortolkninger af procedurer for vurdering af byggevarer vedtaget af EOTA før den 1. juli 2011 i henhold til artikel 9, stk. 2, i direktiv 89/106/EØF kan anvendes som europæiske vurderingsdokumenter (EAD). Når Kommissionen mener, at der er opbygget tilstrækkelig teknisk og videnskabelig ekspertise vedrørende retningslinjerne for europæiske tekniske godkendelser, giver den de europæiske standardiseringsorganer mandat til at udarbejde en harmoniseret standard på grundlag af disse retningslinjer i henhold til artikel 20, stk. 3a.

Begrundelse

Den harmoniserede standard bør fortsat udgøre det primære referencegrundlag. Når et europæisk vurderingsdokument (i første omgang udarbejdet for et innovativt produkt) har vist sig effektivt, er det derfor vigtigt, at det konverteres til en harmoniseret standard via de europæiske standardiseringsorganer. Det samme gælder naturligvis for retningslinjerne for europæiske tekniske godkendelser.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker som et hele samt deres enkelte dele skal være egnede til den tilsigtede anvendelse.

Bygværker som et hele samt deres enkelte dele skal være egnede til den tilsigtede anvendelse under hensyntagen til de berørte personers sundhed og sikkerhed i bygværkernes samlede levetid.

Begrundelse

Det er vigtigt, at der allerede i projekterings- og opførelsesfasen tages behørigt hensyn til sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold for de berørte personer i bygværkets samlede levetid.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig art for personer i bygværkerne eller naboer eller i hele deres levetid har en uforholdsmæssig stor indvirkning på den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, under opførelse, brug og nedrivning, navnlig på grund af følgende:

Bygværker skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de i hele deres levetid ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig art for arbejdstagere, personer i bygværkerne eller naboer eller i hele deres levetid har en uforholdsmæssig stor indvirkning på den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, under opførelse, brug og nedrivning, navnlig på grund af følgende:

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker og deres varme-, køle- og ventilationsanlæg skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at energiforbruget ved anvendelse heraf er moderat under hensyn til stedets klimatiske forhold og til beboerne.

Bygværker og deres varme-, køle-, belysnings- og ventilationsanlæg skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at energiforbruget ved anvendelse heraf er moderat under hensyn til stedets klimatiske forhold og til beboerne. Byggematerialerne skal desuden være energieffektive. De skal bruge så lidt energi som muligt i deres livscyklus.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og sikrer følgende:

Bygværker skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og mindst sikrer følgende:

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure for vedtagelse af europæisk vurderingsdokument og for udstedelse af europæisk teknisk vurdering

Procedure for vedtagelse af et europæisk vurderingsdokument og for udstedelse af en europæisk teknisk vurdering for byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering og det europæiske vurderingsdokument skal anvendes for byggevarer, der ikke eller ikke fuldt ud er omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Det relevante tekniske vurderingsorgan skal efter aftale med de tekniske vurderingsorganer på det valgte målmarked foretage vurderingen i overensstemmelse med bestemmelserne i den anden kontrakt og udkastet til arbejdsprogram udstede den relevante europæiske tekniske vurdering og sende den til Kommissionen og alle de øvrige TAB'er, der er udpeget for samme produktområde, i henhold til tabel 1 i bilag IV.

Begrundelse

Det bør fremover være muligt at opnå en teknisk vurdering, selv om der ikke er fastlagt europæiske retningslinjer. Fabrikanten eller importøren bør, afhængigt af dennes markedsføringsstrategier, have mulighed for at fastsætte målmarkedet og anvendelsen af den pågældende byggevare. Det er kun TAB'erne på det valgte målmarked, der bør involveres i vurderingsprocessen, forudsat at de er kompetente på deres ekspertiseområde.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fabrikanten kan anmode om, at ovennævnte arbejdsgruppe hører en uafhængig videnskabelig ekspert efter eget valg til supplering af de oplysninger, der gøres tilgængelige for TAB'erne. Arbejdsgruppen er forpligtet til at gennemføre denne høring.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten. Sidstnævnte skal blandt andet holdes behørigt underrettet om udviklingen, hvad angår behandlingen af hans ansøgning, og skal have mulighed for at underbygge ansøgningen gennem høring af en uafhængig videnskabelig ekspert efter eget valg.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.7. Det ansvarlige TAB lader, efter høring af arbejdsgruppen, disse bidrag indgå i udkastet til europæisk vurderingsdokument, som det fremsender til organisationen af TAB'er omhandlet i artikel 25, stk. 1. Efter meddelelse af det endelige udkast til europæisk vurderingsdokument til fabrikanten, som skal have én uge til at reagere, vedtager organisationen af TAB'er det europæiske vurderingsdokument som et foreløbigt dokument. Organisationen af TAB'er sender en kopi af det vedtagne foreløbige europæiske vurderingsdokument til fabrikanten og Kommissionen. Hvis Kommissionen inden for femten arbejdsdage efter modtagelsen sender organisationen af TAB'er sine bemærkninger til det foreløbige europæiske vurderingsdokument, ændres det i overensstemmelse hermed af organisationen af TAB'er. Efter denne periode begynder det ansvarlige TAB forberedelserne til at udføre vurderingen.

2.7. Det ansvarlige TAB lader, efter høring af arbejdsgruppen, disse bidrag indgå i udkastet til europæisk vurderingsdokument, som det fremsender til organisationen af TAB'er omhandlet i artikel 25, stk. 1. Efter meddelelse af det endelige udkast til europæisk vurderingsdokument til fabrikanten, som skal have én uge til at reagere, og efter at have hørt mindst én faglig organisation, der er udpeget af fabrikanten, hvis denne udtrykker ønske herom, vedtager organisationen af TAB'er det europæiske vurderingsdokument som et foreløbigt dokument. Organisationen af TAB'er sender en kopi af det vedtagne foreløbige europæiske vurderingsdokument til fabrikanten og Kommissionen. Hvis Kommissionen inden for femten arbejdsdage efter modtagelsen sender organisationen af TAB'er sine bemærkninger til det foreløbige europæiske vurderingsdokument, ændres det i overensstemmelse hermed af organisationen af TAB'er. Efter denne periode begynder det ansvarlige TAB forberedelserne til at udføre vurderingen.

Begrundelse

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der udvises åbenhed over for fabrikanten. Sidstnævnte skal blandt andet holdes behørigt underrettet om udviklingen, hvad angår behandlingen af hans ansøgning, og skal have mulighed for at underbygge ansøgningen gennem høring af en uafhængig videnskabelig ekspert efter eget valg.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Bilag III – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ydeevnedeklaration

udgår

Nr. …………….

 

Begrundelse

Den foreslåede ordning, der går ud på at medtage den unikke identifikationskode og ydeevnedeklarationens nummer på alle varer, er uhensigtsmæssig for mange industrier på grund af det meget store antal varer.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Byggevareidentifikation (som muliggør sporing):............................................................................................................................

4. Byggevareidentifikation (som muliggør sporing) og angivelse af den forventede generiske anvendelse:................................ ………………………………………….....

Begrundelse

For at klarlægge betydningen af den deklarerede ydeevne og garantere en behørig oplysning af forbrugerne er det vigtigt, at ydeevnedeklarationen indeholder en beskrivelse af den forventede anvendelse af varen.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 6, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ifølge system .................. (nr.) til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

 

Begrundelse

For at klarlægge betydningen af den deklarerede ydeevne og garantere en behørig oplysning af forbrugerne er det vigtigt, at ydeevnedeklarationen indeholder en beskrivelse af den forventede anvendelse af varen.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Bilag III a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag IIIa

 

Farlige stoffer, som skal deklareres i ydeevnedeklarationen

 

1. Særligt problematiske stoffer

 

a) Stoffer på kandidatlisten i REACH (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur1

 

b) stoffer, som i henhold til REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006) er persistente, bioakkumulerende eller giftige (PBT)

 

c) stoffer, som i henhold til REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006) er meget persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB)

 

d) stoffer, som i henhold til Rådets direktiv 1967/548/EØF om indbyrdes tilnærmelse af love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer2er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2.

 

2. Stoffer med en særlig klassificering

 

Stoffer, som opfylder kriterierne for klassificering som fastsat i direktiv 1967/548/EØF, for følgende kategorier:

 

a) kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske i kategori 3

 

b) stoffer med kronisk toksicitet (R48)

 

c) stoffer, som er farlige for miljøet, med mulige langtidsvirkninger (R50-53)

 

d) ozonnedbrydende stoffer (R59)

 

e) stoffer, som kan give overfølsomhed ved indånding (R42)

 

f) stoffer, som kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

 

3. Prioriterede farlige stoffer

 

Prioriterede farlige stoffer som opført på listen i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger3 (vandrammedirektivet)

 

1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

2 Den danske specialudgave: serie I kapitel 1967, s. 211.

 

3 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Begrundelse

Dette bilag henviser til den gældende fællesskabslovgivning om farlige stoffer. Bilaget kan ændres i overensstemmelse med artikel 50. Ekspertgruppen for farlige stoffer, som er knyttet til arbejdet i TC 351, bør spille en vigtig rolle ved ændringen af dette bilag.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Bilag V - del 1 - punkt 1.1 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1. System 1 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.6. System 1+ – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Forslaget om, at nummereringen nu skal gå fra 1-5, vil skabe forvirring. Som følge af en langvarig uddannelseskampagne er fabrikanterne og markedet opmærksomme på, hvilke væsentlige egenskaber der er knyttet til de enkelte [nuværende] systemer; med det nye nummereringssystem vil dette ikke længere være tilfældet. Det vil indebære en betydelig forpligtelse for mange industrisektorer til at ændre alle de administrative dokumenter, som på nuværende tidspunkt gælder i virksomhederne, såvel som alle officielle dokumenter.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Bilag V - del 1 - punkt 1.2 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2. System 2 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.7. System 1 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Forslaget om, at nummereringen nu skal gå fra 1-5, vil skabe forvirring. Som følge af en langvarig uddannelseskampagne er fabrikanterne og markedet opmærksomme på, hvilke væsentlige egenskaber der er knyttet til de enkelte [nuværende] systemer; med det nye nummereringssystem vil dette ikke længere være tilfældet. Det vil indebære en betydelig forpligtelse for mange industrisektorer til at ændre alle de administrative dokumenter, som på nuværende tidspunkt gælder i virksomhederne, såvel som alle officielle dokumenter.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Bilag V - del 1 - punkt 1.3 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3. System 3 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.8. System 2+ – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Forslaget om, at nummereringen nu skal gå fra 1-5, vil skabe forvirring. Som følge af en langvarig uddannelseskampagne er fabrikanterne og markedet opmærksomme på, hvilke væsentlige egenskaber der er knyttet til de enkelte [nuværende] systemer; med det nye nummereringssystem vil dette ikke længere være tilfældet. Det vil indebære en betydelig forpligtelse for mange industrisektorer til at ændre alle de administrative dokumenter, som på nuværende tidspunkt gælder i virksomhederne, såvel som alle officielle dokumenter.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Bilag V - del 1 - punkt 1.4 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. System 4 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.9. System 3 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Forslaget om, at nummereringen nu skal gå fra 1-5, vil skabe forvirring. Som følge af en langvarig uddannelseskampagne er fabrikanterne og markedet opmærksomme på, hvilke væsentlige egenskaber der er knyttet til de enkelte [nuværende] systemer; med det nye nummereringssystem vil dette ikke længere være tilfældet. Det vil indebære en betydelig forpligtelse for mange industrisektorer til at ændre alle de administrative dokumenter, som på nuværende tidspunkt gælder i virksomhederne, såvel som alle officielle dokumenter.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Bilag V - del 1 - punkt 1.5 - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5. System 5 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.10. System 4 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Forslaget om, at nummereringen nu skal gå fra 1-5, vil skabe forvirring. Som følge af en langvarig uddannelseskampagne er fabrikanterne og markedet opmærksomme på, hvilke væsentlige egenskaber der er knyttet til de enkelte [nuværende] systemer; med det nye nummereringssystem vil dette ikke længere være tilfældet. Det vil indebære en betydelig forpligtelse for mange industrisektorer til at ændre alle de administrative dokumenter, som på nuværende tidspunkt gælder i virksomhederne, såvel som alle officielle dokumenter.


BEGRUNDELSE

For at forbedre omsætningen og anvendelsen af byggevarer foreslår Kommissionen at erstatte byggevaredirektivet (89/106/EØF) med en ny forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer. Formålet er at tilvejebringe et fælles teknisk sprog og klarlægge betingelserne for adgang til CE-mærkning.

1. Forslagets vigtigste elementer

1.1 CE-mærkningens natur

Det er ydeevnedeklarationen, der gør det muligt at anvende CE-mærkningen. Den udarbejdes af fabrikanten, som er ansvarlig for de oplysninger, der angives. Myndighederne går ud fra, at deklarationen er korrekt. Den indeholder oplysninger om varens ydeevne, som siden ikke figurerer på varen for at forenkle udformningen af etiketten.

Den nye forordning adskiller sig fra "varepakken" i og med, at CE-mærkningen skal fungere som eneste mærkning til attestering af byggevarens ydeevne og erstatte enhver anden national mærkning. Fabrikanterne har tilladelse til at anvende kvalitetsmærker, som ikke er juridisk bindende.

I mangel af væsentlige krav, som finder anvendelse på det sted, hvor varen skal bringes i omsætning, vil CE-mærkning ikke længere være obligatorisk, selv om varen er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation.

1.2 Proceduren for CE-mærkning

1.2.1 To tilgange

Ifølge kommissionsforslaget har fabrikanten to procedurer at vælge imellem:

a) Hovedproceduren er baseret på harmoniserede standarder. Når en fabrikant mener, at hans vare er omfattet af en gældende standard, sørger han for, at dens ydeevne bliver vurderet af organer, som er blevet notificeret af medlemsstaterne, ved hjælp af det relevante prøvningssystem.

b) Den europæiske tekniske vurdering (European Technical Assessment - ETA) udgør et alternativ hertil. Den giver fabrikanten mulighed for at anmode om oprettelse af en harmoniseret teknisk specifikation, der er tilpasset den pågældende vare, på grundlag af et europæisk vurderingsdokument (EAD), der fungerer på tilsvarende måde som de harmoniserede standarder. Det er tekniske vurderingsorganer (TAB'er), som på fabrikantens anmodning udarbejder europæiske vurderingsdokumenter og foretager europæiske tekniske vurderinger.

1.2.2 Harmoniserede standarder: den forenklede vurderingsprocedure

For at begrænse omkostningerne foreslår Kommissionen en alternativ metode til vurdering af byggevarernes ydeevne: Mikrovirksomhederne kan erstatte det traditionelle vurderingssystem med specifik teknisk dokumentation (STD), hvormed fabrikanten beviser, at hans produkt er dækket af og opfylder kravene i de gældende forskrifter. Der kan imidlertid gennemføres prøver, hvis Kommissionen finder det påkrævet af sikkerhedshensyn.

Proceduren med specifik teknisk dokumentation skal desuden gøre det muligt at dele resultaterne af prøvninger, som gennemføres af produkter, der betragtes som ligeværdige, og at anvende typeprøvninger med overførsel af resultater fra et stade til det næste. Proceduren med specifik teknisk dokumentation vil også være åben for byggevarer, der ikke er fremstillet industrielt.

2. Ordførerens forslag

Ordføreren hilser med tilfredshed Kommissionens initiativ, der skal gøre det lettere at bringe byggevarer i omsætning og fremme handel med dem i Unionen. Indførelsen af et fælles sprog og den øgede fleksibilitet med hensyn til adgang til CE-mærkning (navnlig via forenklede procedurer for mikrovirksomheder) vil bidrage til at forbedre det regelsæt, der gælder for byggesektoren.

Ordføreren finder det imidlertid nødvendigt at præcisere og tydeliggøre en række punkter for at gøre CE-mærkningen mere troværdig og fremme systemets gennemsigtighed for brugere af byggevarer.

2.1 To forskellige tilgange med henblik på at opnå CE-mærkning

Kommissionens forslag om at give alle byggevarer adgang til en europæisk teknisk vurdering risikerer at føre til en certificering med to hastigheder og med varierende kvalitetsgarantier, for så vidt som der anvendes forskellige metoder til vurdering af ydeevnen afhængigt af den valgte tilgang til CE-mærkning. Derfor har ordføreren valgt at forbeholde muligheden for at foretage en europæisk teknisk vurdering til innovative produkter (artikel 21), for hvilke der indføres en præcis definition (artikel 2, nr. 1a).

2.2 Forenklede procedurer

Behovet for markedstilsyn indebærer, at der skal føres strengere kontrol med de varer, der fremstilles uden for EU. Hvis den mulighed, som proceduren med specifik teknisk dokumentation giver for at fravige de sædvanlige procedurer for vurdering af ydeevnen, finder anvendelse på import, risikerer der at opstå et smuthul, der kan give produkter med en tvivlsom ydeevne adgang til det europæiske marked, uden at der er nogen reel kontrolmulighed. I denne forbindelse kan det ikke udelukkes, at der oprettes fiktive mikrovirksomheder, som skal lette import af varer, der ikke er blevet underkastet prøvninger. Ordføreren foreslår derfor at bevare proceduren med specifik teknisk dokumentation, men at der ikke skal gives adgang hertil for importører, som i stedet skal følge den sædvanlige vurderingsprocedure (artikel 26, stk. 3, og artikel 27, stk. 3).

For at sikre troværdigheden af CE-mærkningen af et produkt, når der anvendes forenklede procedurer, er det endvidere hensigtsmæssigt at udvide antallet af tilfælde, hvor den specifikke tekniske dokumentation kontrolleres af en tredjepart.

2.3 Gennemsigtighed

Hvis systemet skal kunne fungere korrekt, kræves der en vis grad af gennemsigtighed omkring indførelsen af harmoniserede tekniske specifikationer og vurderingen af de byggevarer, for hvilke der er ansøgt om CE-mærkning.

Skønt proceduren med henblik på gennemførelse af en europæisk teknisk vurdering af innovative produkter skal være fortrolig, bør der herske gennemsigtighed i forhold til fabrikanten. Sidstnævnte skal blandt andet holdes behørigt underrettet om udviklingen, hvad angår behandlingen af hans ansøgning, og skal have mulighed for at underbygge denne ansøgning gennem høring af en uafhængig videnskabelig ekspert og en faglig organisation efter eget valg (bilag II, punkt 2.5 og 2.7).

Med hensyn til styring foreslår ordføreren desuden, at hvert teknisk vurderingsorgan (TAB), der deltager i beslutningstagningen, skal have samme status i organisationen af tekniske vurderingsorganer (artikel 25, stk. 2). Desuden mener han, at enhver overdreven overrepræsentation af visse kategorier af fabrikanter bør undgås i de europæiske standardiseringsorganer for at sikre en gennemsigtig beslutningstagning og beskytte SMV (artikel 16, stk. 1).

2.4 Betingelser i tilknytning til CE-mærkningen

Det er væsentligt, at enhver vare, der bringes i omsætning på Fællesskabets marked og er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation (harmoniseret standard eller europæisk teknisk vurdering), CE-mærkes. Denne mærkning svarer til den ydeevnedeklaration for varen, der er udarbejdet af fabrikanten på grundlag af en række væsentlige egenskaber.

Disse væsentlige egenskaber er, når de findes, udelukkende af national art og vidner om de bl.a. klimatiske forskelle mellem medlemsstaterne. Hvis den medlemsstat, hvor en vare er bragt i omsætning, ikke har defineret relevante væsentlige krav, er CE-mærkningen ikke baseret på noget håndgribeligt element med hensyn til ydeevne. Dette ville i høj grad påvirke selve troværdigheden af CE-mærkningen. For at imødegå dette problem foreslår ordføreren således at skelne mellem to typer af væsentlige egenskaber (artikel 2, stk. 2, og artikel 4, stk. 2).

De "europæiske væsentlige egenskaber", der skal dække forhold, som er fælles for alle Unionens medlemsstater og borgere, og som er resultatet af et minimum af harmonisering inden for rammerne af udvalgsproceduren. Det bør være et krav, at vurderingen af ydeevnen for en vare, som er omfattet af en harmoniseret teknisk specifikation, foretages på grundlag af disse "europæiske væsentlige egenskaber". Der er navnlig tale om krav vedrørende sikkerheden, den globale opvarmning og den indendørs luftkvalitet (artikel 4, stk. 3); listen er dog ikke udtømmende og vil kunne revideres.

De "territoriale væsentlige egenskaber", som defineres af medlemsstaterne, svarer til den nuværende definition i Kommissionens forslag. Når der findes sådanne på det sted, hvor fabrikanten ønsker at bringe varen i omsætning, bidrager de med supplerende oplysninger til vurderingen af den pågældende vares ydeevne.

Med indførelsen af "europæiske væsentlige egenskaber" ønsker ordføreren således at styrke troværdigheden af CE-mærkningen ved at sikre, at den på grundlag af visse klart definerede elementer har samme betydning overalt.

2.5 Beskyttelse af forbrugere og professionelle brugere

Ydeevnedeklaration For at klarlægge betydningen af den deklarerede ydeevne og garantere en behørig oplysning af forbrugerne er det vigtigt, at ydeevnedeklarationen indeholder en beskrivelse af den forventede anvendelse af produktet (artikel 5, stk. 2, artikel 19, stk. 3, og bilag III).

CE-mærkning og nationale mærker I afventning af et kommissionsforslag med henblik på en styrkelse af CE-mærkningen er det vigtigt at bevare den kompromisformulering vedrørende nationale mærker, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i ”varepakken” (betragtning 30 og artikel 7, stk. 2).

Dokumentets sprog Brugere af byggevarer skal kunne læse ydeevnedeklarationen på et sprog, de forstår (artikel 6, stk. 4, og artikel 13. stk. 2).

Produktkontaktpunkter Kommissionen foreslår at oprette produktkontaktpunkter for at oplyse virksomhederne om de nationale tekniske regler, der gælder for indbygning, samling eller montering af en specifik type byggevare. Denne information skal bl.a. vedrøre de appelmuligheder, der står til fabrikanternes rådighed i tilfælde af anfægtelse af afgørelser, der er truffet i løbet af proceduren for adgang til CE-mærkning. Endvidere skal produktkontaktpunkterne være uafhængige af ethvert organ eller enhver organisation, der er involveret i proceduren for adgang til CE-mærkning (artikel 9).

Særlige tilfælde: Entreprenører og/eller håndværkere skal ofte selv fremstille og indarbejde varer eller elementer i et bygværk. CE-mærkningen bør ikke være obligatorisk i disse særlige tilfælde (artikel 2, stk. 5).


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (4.12.2008)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

(KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

Rådgivende ordfører: Den Dover

KORT BEGRUNDELSE

Byggesektoren er en af Europas vigtigste industrier, både hvad angår produktion og beskæftigelse. Byggesektoren er den største industrielle arbejdsgiver (med ca. 12 millioner direkte arbejdspladser) og en stor bidragyder til BNP, og den omfatter over 20.000 forskellige produkter. Udviklingen af sektoren hæmmes imidlertid af overregulering og unødvendigt bureaukrati, hvilket medfører, at det indre marked langtfra fungerer tilfredsstillende.

Byggevaredirektivet blev vedtaget i 1989. Hovedformålet med direktivet var at fjerne tekniske handelshindringer inden for EU ved at erstatte eksisterende nationale standarder og godkendelser med et fælles sæt europæiske tekniske specifikationer for byggevarer. Den praktiske gennemførelse af byggevaredirektivet afslørede dog flere svagheder. På grund af divergerende national implementering, gennemførelse og fortolkning medførte byggevaredirektivet kun en delvis fjernelse af tekniske handelshindringer. Med byggevaredirektivet blev der endvidere indført besværlige procedurer og forpligtelser for fabrikanterne, f.eks. en relativt langsom og omkostningskrævende CE-mærkningsproces.

I maj 2008 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag om at erstatte det nuværende byggevaredirektiv med en ny forordning, byggevareforordningen, som har til formål at fjerne alle resterende lovgivningsmæssige og tekniske hindringer for den frie bevægelighed for byggevarer i EU. Med byggevareforordningen vil den nuværende filosofi og de vigtigste elementer i byggevaredirektivet ikke blive ændret. Dog foreslås der visse ændringer for at fremme harmoniseringen og tage større hensyn til små og mellemstore virksomheders interesser.

Ordføreren bifalder forslaget, som har til formål at fremme funktionen af det indre marked for byggevarer og samtidig skabe pålidelige rammer for industriens aktiviteter. Formålet med forordningen er endvidere at øge tilliden til garantierne for byggevarers ydeevne, forenkle og klarlægge de relevante muligheder, fremme anvendelsen af CE-mærkning og skabe bedre forhold for innovatorer og små og mellemstore virksomheder.

Ordføreren ønsker at fremdrage tre punkter:

1. CE-mærkning

Det er vigtigt at anerkende den grundlæggende forskel mellem byggevarer og andre varer: Byggevarer er "mellemprodukter", hvis endelige brug ikke kan forudsiges. Det er brugeren, der har ansvaret for forsvarlig anvendelse af disse varer i overensstemmelse med de nationale sikkerhedsbestemmelser. Når brugerne skal vurdere, om anvendelsen af en vare er forsvarlig, er det uhyre vigtigt, at fabrikanterne fremlægger fyldestgørende og pålidelige oplysninger om deres varers ydeevne ved anvendelse af fælles terminologi og harmoniserede standarder.

Ved at gøre CE-mærkning obligatorisk for varer, der bringes i omsætning, oprettes der et fælles teknisk sprog, som er baseret på harmoniserede standarder, således at fabrikanterne kan angive deres varers ydeevne og egenskaber. Dette er den bedste måde at oprette et reelt indre marked for byggevarer på.

Det er imidlertid vigtigt, at CE-mærkningen er nøjagtig, pålidelig og troværdig. Forslaget kan styrkes i denne henseende, først og fremmest ved at klarlægge de forskellige muligheder for at opnå en CE-mærkning. Der er to parallelle muligheder i det aktuelle forslag: opfyldelse af de harmoniserede standarder eller gennem en såkaldt europæisk teknisk vurdering (ETA). Ordføreren mener, at en klarlæggelse af, hvilken mulighed der bør anvendes og hvornår, vil styrke tilvejebringelse af mere ensartede konkurrenceforhold, sikkerheden på markedet og pålideligheden af CE-mærkningen. Derudover skal de kvalitetsgarantier, som kan tilskrives CE-mærkningen, forbedres. Ordføreren bifalder forslagene om, hvordan de notificerede organer skal fungere, hvilket vil fremme troværdigheden af CE-mærkningen. Det vil imidlertid være fornuftigt med en yderligere styrkelse for at sikre, at disse organer er fuldt ud uafhængige og upartiske.

2. SMV'er

Ved forslaget indføres forenklede procedurer for mikrovirksomheder og unikke varer. De pågældende fabrikanter kan (for produkter, hvor sikkerhedsaspekterne ikke er vigtige) erstatte den normale procedure med en forenklet metode, der kaldes specifik teknisk dokumentation (STD), hvor man anvender prøvningsresultater fra andre fabrikanter eller resultater fra såkaldte kaskadetest. Ordføreren bifalder disse forslag, der vil fremme de mindre virksomheders konkurrenceevne og mindske deres omkostninger. Det er imidlertid vigtigt, at forbrugerne har samme beskyttelsesniveauer i sikkerheds- og miljømæssig henseende, uanset hvilken procedure der anvendes. Det er især vigtigt at tage højde for det store antal mindre virksomheder i byggesektoren. Det er endvidere vigtigt at bemærke, at disse ændringer kan medføre, at der hurtigere kan opnås CE-mærkning for innovative produkter.

3. Bæredygtighed

Et nyt element i forslaget er den specifikke henvisning til byggevarers bæredygtighed gennem et nyt grundlæggende bygningskrav, hvilket betyder, at CE-mærkningen kan omfatte en indikator for produktets bæredygtighed, hvis dette er reguleret af den pågældende medlemsstat. Ordføreren støtter forslaget. Ved at dække genvinding, holdbarhed og anvendelse af bæredygtige ressourcer kan dette være en vigtig del af den overordnede målsætning om at nedbringe CO2-emissioner og fremme økoinnovation. Det er vigtigt at se denne forordning i sammenhæng med eksisterende europæiske standardiseringsforanstaltninger som f.eks. de tekniske udvalg 350 og 351.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at bygge- og anlægsarbejder konstrueres og udføres på en sådan måde, at menneskers, husdyrs og ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare.

(1) Medlemsstaternes regler kræver, at bygge- og anlægsarbejder konstrueres og udføres på en sådan måde, at menneskers, husdyrs og ejendoms sikkerhed ikke bringes i fare, og at naturen og det menneskeskabte miljø ikke forringes.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) For at skabe større fleksibilitet for fabrikanten og importøren med hensyn til vurderingen af ydeevnen af den byggevare, som de agter at bringe i omsætning, skal disse være berettiget til at anmode om en europæisk teknisk vurdering også i tilfælde, hvor byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard.

udgår

Begrundelse

Hvis der findes en harmoniseret standard, er der ikke behov for en europæisk teknisk vurdering.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Det er vigtigt at supplere de grundlæggende bygningskrav med en "bæredygtig udnyttelse af naturressourcer", i forbindelse hvormed der bør tages højde for følgende:

 

a) genvinding af bygværker og deres materialer og dele efter nedrivning

 

b) bygværkers holdbarhed

 

c) anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

Begrundelse

Hører sammen med det respektive ændringsforslag vedrørende bilag I, punkt 7. Grundlæggende krav 7 om bæredygtighed kan i princippet støttes. Så længe der ikke findes nogen europæisk standard, der fastsætter, hvorledes de detaljerede krav i litra a), b) og c) opfyldes (respektive standarder er under udarbejdelse i CEN), bør den foreslåede liste over detaljerede krav indføres i betragtningerne. I den forbindelse bør der tages højde for CEN's beføjelse som kompetent organisation for vedtagelse af harmoniserede standarder, jf. betragtning 13.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. "en byggevare, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard": en byggevare, hvis væsentlige egenskaber og ydeevne ikke kan vurderes fuldt ud i henhold til en eksisterende harmoniseret standard, bl.a. fordi:

 

a) produktet ikke hører under en eksisterende harmoniseret standards anvendelsesområde

 

b) produktet ikke opfylder en eller flere tekniske definitioner af egenskaber indeholdt i en sådan harmoniseret standard

 

c) en eller flere væsentlige egenskaber ikke er tilstrækkeligt omfattet af sådanne harmoniserede standarder, eller

 

d) en eller flere prøvningsmetoder, der er nødvendige for at vurdere produktets ydeevne, ikke eksisterer eller finder anvendelse

Begrundelse

Definitionen skal klarlægge de varer, hvortil der kan anmodes om en europæisk teknisk vurdering. Denne definition vil fortrinsvis omfatte innovative produkter.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "harmoniserede tekniske specifikationer": harmoniserede standarder og europæiske vurderingsdokumenter

4. "harmoniserede tekniske specifikationer": harmoniserede standarder (herunder gennem specifik teknisk dokumentation) og europæiske vurderingsdokumenter

Begrundelse

Alle disse muligheder udgør harmoniserede tekniske specifikationer.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a. "teknisk vurderingsorgan": et organ, der er udpeget af en medlemsstat til at bidrage til udviklingen af europæiske vurderingsdokumenter (EAD) og til at vurdere ydeevne med hensyn til væsentlige egenskaber for byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard inden for de produktområder, som er angivet i bilag IV

Begrundelse

Tekniske vurderingsorganer skal bidrage til EAD-udviklingen, foretage vurderinger og udstede europæiske tekniske vurderinger for produkter, der ikke er omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 13 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

13a. "specifik teknisk dokumentation": specifik dokumentation til påvisning af byggevarens opfyldelse af de gældende krav ved hjælp af en forenklet metode

Begrundelse

Mikrovirksomheder kan erstatte det gældende system til vurdering af den deklarerede ydeevne for en byggevare med specifik teknisk dokumentation.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a. "et sæt": en byggevare, der består af mindst to separate komponenter, der skal kombineres for at blive installeret permanent i det pågældende bygværk

Begrundelse

Der skal fastlægges en definition af "sæt" for at undgå kreative fortolkninger.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 14 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14b. "en notificerende myndighed": et organ, der er bemyndiget af en medlemsstat til at gennemføre de nødvendige procedurer for vurdering og notifikation af notificerede organer i overensstemmelse med artikel 30

Begrundelse

Notificerende myndigheder er omhandlet i artikel 30, 31 og 32 i kapitel VII.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 14 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14c. "et notificeret organ": et notificeret vurderingsorgan, der opfylder kravene i artikel 33

Begrundelse

Notificerede organer skal opfylde kravene i artikel 33-45 i kapitel VII.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20. "livscyklus": de konsekutive og indbyrdes forbundne trin i en vares liv, fra erhvervelse af råvarer eller frembringelse ud fra naturlige ressourcer til den endelige bortskaffelse.

20. varens "livscyklus": de konsekutive og indbyrdes forbundne trin fra frembringelse, forarbejdning, opførelse, udnyttelse og mulighed for genforarbejdning eller endelig bortskaffelse.

Begrundelse

Det definerede begreb må ikke forekomme i definitionen.

Der skal tilføjes, at varens "livscyklus" skal betragtes ud fra byggevarens maksimale anvendelsestid og det hensigtsmæssige i at bruge råvarer, hvis reserverne er ved at være opbrugt. Det er også nødvendigt at kigge på en mulighed for at bortskaffe byggevarer, der udgør en miljøfare under enkelte etaper af produktionsprocessen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard, eller der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for den pågældende vare og

a) byggevaren er omfattet af en harmoniseret standard (herunder gennem specifik teknisk dokumentation), eller der er udstedt en europæisk teknisk vurdering for den pågældende vare og

Begrundelse

Alle muligheder for CE-mærkning er gyldige.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne formoder, at den ydeevnedeklaration, der er udarbejdet af fabrikanten eller importøren, er nøjagtig og pålidelig.

3. Medlemsstaterne formoder, at den ydeevnedeklaration, der er udarbejdet af fabrikanten eller importøren, er nøjagtig og pålidelig. Fabrikanten eller importøren har ansvaret for byggevarens overensstemmelse med ydeevnedeklarationen.

Begrundelse

Med denne klarlæggelse fjernes enhver tvivl om ansvaret for varens overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ydeevnedeklarationen skal indeholde følgende:

2. Ydeevnedeklarationen skal indeholde følgende:

a) hvilken produkttype, den er udarbejdet for

a) hvilken produkttype, den er udarbejdet for

b) en liste over de væsentlige egenskaber for den byggevare, som ydeevnen deklareres for, samt niveauer og klasser for denne ydeevne

b) en liste over de væsentlige egenskaber fastsat i den harmoniserede tekniske specifikation for byggevaren og for hver væsentlig egenskab, enten deklarerede foranstaltninger, klasse eller niveau for den deklarerede ydeevne eller en bekræftelse af "ingen ydeevne fastlagt"

c) referencenummeret for den harmoniserede standard, det europæiske vurderingsdokument eller den specifikke tekniske dokumentation, der er blevet brugt til vurdering af hver enkel væsentlig egenskab.

c) referencenummeret, titlen på og udstedelsesdatoen for den harmoniserede standard, det europæiske vurderingsdokument eller den specifikke tekniske dokumentation, der er blevet brugt til vurdering af hver enkel væsentlig egenskab.

 

d) den generiske tilsigtede anvendelse fastsat i den relevante harmoniserede tekniske specifikation

 

e) systemet til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans.

Begrundelse

Producenten skal stille al produktinformation, som vedrører den harmoniserede tekniske specifikation, til rådighed. Den generiske "tilsigtede anvendelse" er i mange tilfælde direkte forbundet med valget af overensstemmelsesvurderingssystem og bør derfor være helt tydelig for konstruktøren, entreprenøren og markedstilsynsmyndighederne.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 kan indholdet af ydeevnedeklarationen gøres tilgængelig på et websted i overensstemmelse med betingelser, som fastsættes af Kommissionen.

3. Som undtagelse fra stk. 1 og 2 kan indholdet af ydeevnedeklarationen endvidere leveres elektronisk.

Fastsættelsen af disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved at supplere denne, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 51, stk. 2.

 

Begrundelse

Det skal være muligt at anvende et websted til levering af byggevarers ydeevnedeklaration. Det ville være muligt at give flere yderligere og mere detaljerede oplysninger på alle sprog svarende til de lande, hvor varerne bringes i omsætning.

Vi foreslår, at følgende tre oplysninger skal fremgå af varen eller emballagen: CE-logo, et referencenummer til sikring af sporbarhed og utvetydig identifikation af de pågældende varer og den adresse, hvor alle oplysningerne, herunder de tekniske detaljer, kan findes.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne må ikke indføre nationale foranstaltninger eller skal tilbagetrække alle henvisninger til en overensstemmelsesmærkning, bortset fra CE-mærkningen.

Medlemsstaterne må ikke indføre nationale foranstaltninger og skal tilbagetrække alle henvisninger til en overensstemmelsesmærkning, bortset fra CE-mærkningen.

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt at rationalisere systemet for mærkning af produkter for at beskytte brugerne og fjerne usikkerhedselementer.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne må ikke forbyde eller hindre, at byggevarer med CE-mærkning gøres tilgængelige på markedet eller anvendes på deres område eller under deres ansvar, når kravene med hensyn til den pågældende anvendelse i den pågældende medlemsstat svarer til den deklarerede ydeevne.

3. Medlemsstaterne må ikke forbyde eller hindre, at byggevarer med CE-mærkning gøres tilgængelige på markedet eller anvendes på deres område eller under deres ansvar.

Begrundelse

Et korrekt CE-mærket produkt med en ydeevnedeklaration bør frit kunne komme ind på og cirkulere på det europæiske marked uafhængigt af de nationale bestemmelser dér, hvor det kommer ind på markedet, eller i transitlandet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

CE-mærkningen og ydeevnedeklarationen lagres altid elektronisk og er tilgængelige for kunden.

Begrundelse

Denne foranstaltning er nødvendig for at skabe sikkerhed, let adgang og fremme af anvendelsen af de nyeste tilgængelige kommunikationsmetoder.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. CE-mærkningen efterfølges af de to sidste cifre i årstallet for det år, hvor CE-mærkningen blev anbragt, fabrikantens navn eller identifikationsmærke, den unikke identifikationskode for byggevaren og ydeevnedeklarationens nummer.

3. CE-mærkningen efterfølges af fabrikantens navn eller identifikationsmærke, den unikke identifikationskode for byggevaren, ydeevnedeklarationens nummer, titlen på de tekniske specifikationer, som anvendes i ydeevnedeklarationen, og angivelse af den generiske tilsigtede anvendelse fastlagt heri.

Begrundelse

Denne artikel definerer de produktinformationer, som påtrykkes/påklæbes byggevaren. Som hidtil bør de vigtigste informationer for anvendelsen af byggevaren påklæbes/påtrykkes direkte på produktet, og ikke blot vedhæftes (i form af en "deklaration vedrørende ydeevne"). Det er ikke muligt at identificere og anvende byggevarer ved hjælp af et unikt identifikationsnummer. Angivelsen af den tilsigtede generiske anvendelse på CE-mærkningen ville være en brugbar oplysning for brugere af produktet uden at pålægge en væsentlig bureaukratisk byrde.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

Vurdering og attestering af overensstemmelse

Begrundelse

Den eksisterende terminologi "attestering af overensstemmelse" bør bibeholdes. Den nye ordlyd ville blot skabe forvirring på markederne og ville give anledning til en stor unødvendig administrativ arbejdsbyrde og betydelige omkostninger.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vurderingen og kontrollen af konstansen af byggevarers deklarerede ydeevne med hensyn til deres væsentlige egenskaber skal foretages i overensstemmelse med et af systemerne i bilag V.

1. Vurderingen og attesteringen af byggevarers overensstemmelse med hensyn til deres væsentlige egenskaber skal foretages i overensstemmelse med et af systemerne i bilag V.

Begrundelse

Den eksisterende terminologi "attestering af overensstemmelse" bør bibeholdes. Den nye ordlyd ville blot skabe forvirring på markederne og ville give anledning til en stor unødvendig administrativ arbejdsbyrde og betydelige omkostninger.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europæisk vurderingsdokument

1. Det europæiske vurderingsdokument (EAD) vedtages af den organisation af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, efter anmodning om en europæisk teknisk vurdering fra en fabrikant eller en importør i henhold til proceduren i bilag II.

Europæisk teknisk vurdering

1. Den europæiske tekniske vurdering (ETA) udstedes af et teknisk vurderingsorgan for enhver byggevare, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard, efter anmodning fra en fabrikant eller en importør på grundlag af et europæisk vurderingsdokument (EAD) i henhold til proceduren i bilag II.

2. Den organisation af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, fastsætter i det europæiske vurderingsdokument metoderne og kriterierne for vurdering af ydeevnen med hensyn til de af byggevarens væsentlige egenskaber, der vedrører den af fabrikanten tilsigtede anvendelse.

2. Kommissionen fastsætter formatet for den europæiske tekniske vurdering.

3. Organisationen af tekniske vurderingsorganer omhandlet i artikel 25, stk. 1, fastsætter i det europæiske vurderingsdokument specifikt fabrikkernes egen produktionskontrol, som skal tage hensyn til de særlige forhold for fremstillingsprocessen for den pågældende byggevare.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige elementer i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 51, stk. 2.

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering går forud for det europæiske vurderingsdokument, således at den europæiske tekniske vurdering omhandles i denne artikel og det europæiske vurderingsdokument i den følgende artikel. Den europæiske tekniske vurdering finder anvendelse på byggevarer, der ikke er fuldt ud omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europæisk teknisk vurdering

1. Den europæiske tekniske vurdering (ETA) udstedes af et teknisk vurderingsorgan for enhver byggevare efter anmodning fra en fabrikant eller importør på grundlag af et europæisk vurderingsdokument i henhold til proceduren i bilag II.

Europæisk vurderingsdokument

1. Det europæiske vurderingsdokument (EAD) vedtages af den organisation af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, efter anmodning fra en fabrikant eller importør om et europæisk vurderingsdokument for en byggevare, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard, i henhold til proceduren i bilag II.

2. Kommissionen fastsætter formatet for den europæiske tekniske vurdering.

2. Organisationen af tekniske vurderingsorganer, der er omhandlet i artikel 25, stk. 1, fastsætter i det europæiske vurderingsdokument metoderne og kriterierne for vurdering af ydeevne med hensyn til de væsentlige egenskaber for byggevaren, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard, og som vedrører den af fabrikanten tilsigtede anvendelse.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 51, stk. 2.

3. Organisationen af tekniske vurderingsorganer, der omhandles i artikel 25, stk. 1, fastsætter i det europæiske vurderingsdokument specifikt fabrikkernes egen produktionskontrol, som skal tage hensyn til de særlige forhold for produktionsprocessen for det pågældende produkt.

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering og det europæiske vurderingsdokument skal anvendes for byggevarer, der ikke er fuldt ud omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den byggevare, han bringer i omsætning, deler produkttype med en anden byggevare fremstillet af en anden fabrikant og allerede prøvet i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for denne anden vare.

b) den byggevare, han bringer i omsætning, deler produkttype med en anden byggevare fremstillet af en anden fabrikant og allerede prøvet i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, og efter at den specifikke tekniske dokumentation om nødvendigt er kontrolleret af det relevante certificeringsorgan, jf. bilag V, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for denne anden vare.

Begrundelse

Med denne procedure er det muligt at følge princippet om kaskadeprøvning og dermed spare tid og omkostninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) den byggevare, han bringer i omsætning, er et system bestående af komponenter, som han samler ved nøje at følge præcise anvisninger fra leverandøren af et sådant system eller en komponent heri, som allerede har ladet dette system eller den komponent prøve for en eller flere af dettes/dens væsentlige egenskaber i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for det system eller den komponent, der er blevet leveret til ham.

c) den byggevare, han bringer i omsætning, er et system bestående af komponenter, som han samler ved nøje at følge præcise anvisninger fra leverandøren af et sådant system eller en komponent heri, som allerede har ladet dette system eller den komponent prøve for en eller flere af dettes/dens væsentlige egenskaber i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation. Når disse betingelser er opfyldt, og efter at den specifikke tekniske dokumentation om nødvendigt er kontrolleret af det relevante certificeringsorgan, jf. bilag V, er fabrikanten berettiget til at deklarere en ydeevne svarende til alle eller en del af prøvningsresultaterne for det system eller den komponent, der er blevet leveret til ham.

Begrundelse

Med denne procedure er det muligt for fabrikanten at undgå unødvendige omkostninger og forsinkelser ved anvendelse af prøvningsresultater, der er opnået af systemudbyderen, under iagttagelse af de fastsatte beskyttelsesklausuler.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fabrikanten forbliver ansvarlig for det pågældende produkts overholdelse af enhver deklareret ydeevne i overensstemmelse med den relevante harmoniserede tekniske specifikation.

Begrundelse

Med proceduren er det muligt for fabrikanten at undgå unødvendige omkostninger og forsinkelser ved anvendelse af prøvningsresultater, der er opnået af systemudbyderen, under iagttagelse af de fastsatte beskyttelsesklausuler.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten må først anvende prøvningsresultater opnået af en anden fabrikant, efter at have fået tilladelse hertil af den pågældende fabrikant, som forbliver ansvarlig for prøvningsresultaternes nøjagtighed, pålidelighed og stabilitet.

Fabrikanten må først anvende prøvningsresultater opnået af en anden fabrikant eller systemudbyder, efter at have fået tilladelse hertil af den pågældende fabrikant, som forbliver ansvarlig for prøvningsresultaternes nøjagtighed, pålidelighed og stabilitet.

Begrundelse

For at klarlægge, at prøvningsresultater, der er opnået af systemudbyderen, også kan anvendes, under iagttagelse af de fastsatte beskyttelsesklausuler.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Mikrovirksomheder kan erstatte det gældende system for vurdering af byggevarers deklarerede ydeevne med en specifik teknisk dokumentation (STD). Den specifikke tekniske dokumentation (STD) skal påvise, at byggevaren er i overensstemmelse med de gældende krav.

1. Mikrovirksomheder kan erstatte det gældende system for vurdering af byggevarers deklarerede ydeevne med en specifik teknisk dokumentation (STD), hvis den harmoniserede standard ikke indeholder nogen specifikke metoder for mikrovirksomheder vedrørende angivelse og vurdering af ydeevnen. Den specifikke tekniske dokumentation (STD) skal påvise, at byggevaren er i overensstemmelse med de gældende krav.

Begrundelse

Den specifikke tekniske dokumentation bør kun anvendes, hvis de harmoniserede produktstandarder ikke indeholder nogen passende metoder for mikrovirksomheder.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Den forenklede procedure, der er fastsat i stk. 1, skal sikre et ligeværdigt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed eller for andre forhold af offentlig interesse som f.eks. miljøet og brugsegnethed.

Begrundelse

Det er uhyre vigtigt, at mikrovirksomheders anvendelse af den specifikke tekniske dokumentation ikke medfører dårligere beskyttelse af sundhed og sikkerhed eller andre forhold af offentlig interesse som f.eks. miljøet og brugsegnethed.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen skal [fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] udarbejde en rapport om anvendelsen af denne artikel med bl.a. en vurdering af, hvorvidt anvendelsen kan udvides til at omfatte andre foretagender.

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet denne rapport, eventuelt ledsaget af lovforslag.

Begrundelse

Muligheden for, at den specifikke tekniske dokumentation kan anvendes af andre virksomheder, skal overvejes, når fordelene for industrien og mikrovirksomhederne er påvist.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 49a

 

Retningslinjer

 

Kommissionen udarbejder specifikke retningslinjer for byggevarer til markedstilsynsmyndighederne. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 51, stk. 2.

Begrundelse

Bestemmelserne i kapitel VIII muliggør tilsynsaktiviteter i alle forskellige grader af stringens og tager ikke behørig højde for det specifikke behov for markedstilsyn for byggevarer. I sammenligning med andre varer bør markedstilsyn for byggevarer – ud over formel manglende overensstemmelse – fokusere på kontrol af, hvorvidt byggevarer opfylder den deklarerede ydeevne eller ej.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig art for personer i bygværkerne eller naboer eller i hele deres levetid har en uforholdsmæssig stor indvirkning på den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, under opførelse, brug og nedrivning, navnlig på grund af følgende:

Bygværker skal være konstrueret og opført på en sådan måde, at de ikke udgør nogen risiko af hygiejne- eller sundhedsmæssig art for arbejdstagere, personer i bygværkerne eller naboer og i hele deres levetid kun har en begrænset indvirkning på den miljømæssige kvalitet eller på klimaet, under opførelse, brug og nedrivning, navnlig på grund af følgende:

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker og deres varme-, køle- og ventilationsanlæg skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at energiforbruget ved anvendelse heraf er moderat under hensyn til stedets klimatiske forhold og til beboerne.

Bygværker og deres varme-, køle-, belysnings- og ventilationsanlæg skal være konstrueret og udført på en sådan måde, at energiforbruget ved anvendelse heraf er moderat under hensyn til stedets klimatiske forhold og til beboerne. Byggematerialerne skal desuden være energibesparende. De skal bruge så lidt energi som muligt i deres livscyklus.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bygværker skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde og sikrer følgende:

Bygværker skal konstrueres, opføres og nedrives på en sådan måde, at naturressourcer anvendes på en bæredygtig måde.

a) genvinding af bygværker, deres materialer og dele efter nedrivning

 

b) bygværkers holdbarhed

 

c) anvendelse af miljøkompatible råvarer og sekundære materialer i bygværker.

 

Begrundelse

Det bør respekteres, at man i CEN's tekniske komité allerede arbejder med miljøvurderinger af bygninger/varer og behandler farlige stoffer i varer. Ethvert skridt, der tages i den henseende, bør være i overensstemmelse med eksisterende relaterede krav, såsom affaldsrammedirektivet og Reach.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag I – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Eksisterende mandater til oprettelse af harmoniserede europæiske standarder skal tages i betragtning. Det pågældende CEN-udvalg skal udvikle standarder med henblik på at tydeliggøre det syvende grundlæggende krav til bygværker om bæredygtighed.

Begrundelse

Det syvende grundlæggende krav om bæredygtighed kan i princippet støttes. Så længe der ikke findes nogen europæisk standard, der fastsætter, hvorledes de detaljerede krav i litra a), b) og c), opfyldes (respektive standarder er for øjeblikket under udarbejdelse i CEN), bør der tages højde for CEN's beføjelser som kompetent organisation for vedtagelse af harmoniserede standarder, jf. betragtning 13.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag II – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure for vedtagelse af europæisk vurderingsdokument og for udstedelse af europæisk teknisk vurdering

Procedure for vedtagelse af europæisk vurderingsdokument og for udstedelse af europæisk teknisk vurdering for byggevarer, der ikke er omfattet eller ikke fuldt ud er omfattet af en harmoniseret standard

Begrundelse

Den europæiske tekniske vurdering og det europæiske vurderingsdokument skal anvendes for byggevarer, der ikke eller ikke fuldt ud er omfattet af harmoniserede standarder (fortrinsvis innovative produkter).

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.2. Det ansvarlige tekniske vurderingsorgan (TAB) indhenter i samarbejde med fabrikanten de relevante oplysninger om byggevaren og den tilsigtede anvendelse heraf. Det ansvarlige TAB meddeler fabrikanten, om byggevaren er helt eller delvist omfattet af en anden harmoniseret teknisk specifikation. Det ansvarlige TAB udarbejder derefter et udkast til den første kontrakt, der skal indgås med fabrikanten, i hvilken vilkårene for udarbejdelse af arbejdsprogrammet fastsættes.

2.2. Det ansvarlige tekniske vurderingsorgan (TAB) indhenter i samarbejde med fabrikanten de relevante oplysninger om byggevaren og den tilsigtede anvendelse heraf. Det ansvarlige TAB meddeler fabrikanten, om byggevaren er helt eller delvist omfattet af en anden harmoniseret teknisk specifikation. Det ansvarlige TAB udarbejder derefter et udkast til den første kontrakt, der skal indgås med fabrikanten, i hvilken vilkårene for udarbejdelse af arbejdsprogrammet samt det eventuelle program, der skal følges (specifikke tidsplaner aftales for hver enkelt kontrakt), fastsættes.

Begrundelse

Det tekniske vurderingsorgan og fabrikanten skal som en del af kontrakten nå til enighed om de tidsplaner, der skal indgå i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 7 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Ydeevnedeklaration (lister, niveauer eller klasser og referencer til den tilsvarende harmoniserede tekniske specifikation/specifikke tekniske dokumentation anvendt til vurdering af ydeevne med hensyn til de deklarerede væsentlige egenskaber)

7. Ydeevnedeklaration (lister, niveauer eller klasser og referencer til den tilsvarende harmoniserede tekniske specifikation (harmoniserede standard (herunder gennem specifik teknisk dokumentation)/europæisk vurderingsdokument) anvendt til vurdering af ydeevne med hensyn til de deklarerede væsentlige egenskaber)

Begrundelse

Det vigtigt at klarlægge de forskellige muligheder, der kan resultere i harmoniserede tekniske specifikationer og CE-mærkning.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag III – punkt 7 – tabel – sidste kolonne

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Reference for den harmoniserede tekniske specifikation/specifikke tekniske dokumentation

Reference for den harmoniserede tekniske specifikation (harmoniserede standard (herunder gennem specifik teknisk dokumentation)/europæisk vurderingsdokument)

Begrundelse

Det vigtigt at klarlægge de forskellige muligheder, der kan resultere i harmoniserede tekniske specifikationer og CE-mærkning.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Bilag V – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vurdering og kontrol af ydeevnens konstans

Vurdering og attestering af overensstemmelse

Begrundelse

Den eksisterende terminologi "attestering af overensstemmelse" bør bibeholdes. Den nye ordlyd ville blot skabe forvirring på markederne og ville give anledning til en stor unødvendig administrativ arbejdsbyrde og betydelige omkostninger.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. SYSTEMER TIL VURDERING OG KONTROL AF YDEEVNENS KONSTANS

1. SYSTEMER TIL ATTESTERING AF OVERENSSTEMMELSE

Begrundelse

Den eksisterende terminologi "attestering af overensstemmelse" bør bibeholdes. Den nye ordlyd ville blot skabe forvirring på markederne og ville give anledning til en stor unødvendig administrativ arbejdsbyrde og betydelige omkostninger.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1.1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.1. System 1 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.1. System 1+ – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Det nye nummereringssystem kunne forvirre kunderne og give anledning til unødvendigt administrativt arbejde og unødvendige omkostninger. Vi accepterer det nye reducerede system, men for at undgå forvirring foreslår vi, at den eksisterende nummerering bevares i overensstemmelse med Guidance Paper K.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1.2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.2. System 2 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.2. System 1 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Det nye nummereringssystem kunne forvirre kunderne og give anledning til unødvendigt administrativt arbejde og unødvendige omkostninger. Vi accepterer det nye reducerede system, men for at undgå forvirring foreslår vi, at den eksisterende nummerering bevares i overensstemmelse med Guidance Paper K.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1.3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.3. System 3 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.3. System 2+ – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Det nye nummereringssystem kunne forvirre kunderne og give anledning til unødvendigt administrativt arbejde og unødvendige omkostninger. Vi accepterer det nye reducerede system, men for at undgå forvirring foreslår vi, at den eksisterende nummerering bevares i overensstemmelse med Guidance Paper K.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1.4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.4. System 4 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.4. System 3 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Det nye nummereringssystem kunne forvirre kunderne og give anledning til unødvendigt administrativt arbejde og unødvendige omkostninger. Vi accepterer det nye reducerede system, men for at undgå forvirring foreslår vi, at den eksisterende nummerering bevares i overensstemmelse med Guidance Paper K.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Bilag V – punkt 1.5 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.5. System 5 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

1.5. System 4 – Ydeevnedeklaration for byggevarens væsentlige egenskaber afgivet af fabrikanten på grundlag af følgende:

Begrundelse

Det nye nummereringssystem kunne forvirre kunderne og give anledning til unødvendigt administrativt arbejde og unødvendige omkostninger. Vi accepterer det nye reducerede system, men for at undgå forvirring foreslår vi, at den eksisterende nummerering bevares i overensstemmelse med Guidance Paper K.

PROCEDURE

Titel

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

Referencer

KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)

Korresponderende udvalg

IMCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

4.6.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Den Dover

22.8.2008

 

 

Behandling i udvalg

18.9.2008

3.11.2008

 

 

Dato for vedtagelse

2.12.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


PROCEDURE

Titel

Harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer

Referencer

KOM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD)

Dato for høring af EP

23.5.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

4.6.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

4.6.2008

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Catherine Neris

3.6.2008

 

 

Behandling i udvalg

15.7.2008

9.9.2008

20.10.2008

15.12.2008

Dato for vedtagelse

11.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

0

13

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Marian Zlotea

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Giles Chichester, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro, Olle Schmidt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Klaus-Heiner Lehne, Manolis Mavrommatis

Dato for indgivelse

18.2.2009

Seneste opdatering: 17. marts 2009Juridisk meddelelse