Postopek : 2005/0236(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0069/2009

Predložena besedila :

A6-0069/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Glasovanja :

PV 11/03/2009 - 5.12
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0112

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 147kWORD 84k
18. februar 2009
PE 416.650v02-00 A6-0069/2009

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave

(14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Emanuel Jardim Fernandes

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave

(14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (14288/2/2008 – C6-0484/2008)(1),

–   ob upoštevanju izjave držav članic o pomorski varnosti (15859/2008),

–   ob upoštevanju svojega stališča s prve obravnave(2) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2005)0586),

–   ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju člena 67 poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za promet in turizem (A6-0069/2009),

1.  odobri skupno stališče;

2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s skupnim stališčem;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt v skladu s členom 254(1) Pogodbe ES;

4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, čim bo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, akt podpiše in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 330 E, 30.12.2008, str. 13.

(2)

UL C 27 E, 31.1.2008, str. 140.


OBRAZLOŽITEV

24. februar 2006: Predlog Komisije

Komisija je predstavila predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave kot enega od predlogov iz tretjega paketa za pomorsko varnost, imenovanega tudi ERIKA III.

Države zastave, to so države, ki dajejo ladjam pravico do plovbe pod njihovo zastavo, so kot članice Mednarodne pomorske organizacije (IMO) odgovorne, da izpolnjujejo konvencije IMO, katerih pogodbenice so. Zagotavljati morajo, da ladje v njihovem registru izpolnjujejo zahteve, ki so zapisane v konvencijah, katerih namen je spodbujati varnost življenja na morju in varovanje morskega okolja. Glavne obveznosti držav zastave so zapisane v Kodeksu za izvajanje obveznih instrumentov IMO, ki je bil sprejet novembra 2005. Izpolnjevanje teh obveznosti se preverja v okviru sistema pregledov držav članic IMO, ki je bil prav tako sprejet novembra 2005. Sodelovanje v sistemu pregledov pa je prostovoljno. Še več, IMO nima pooblastila za kaznovanje držav pogodbenic, ki ne izvajajo zahtev konvencije ali teh zahtev ne uveljavljajo pri ladjah, ki plujejo pod njihovo zastavo.

Namen predloga Komisije je zagotoviti, da bi države članice dejansko in dosledno izpolnjevale svoje obveznosti kot države zastave v skladu z konvencijami IMO, povezanimi s pomorsko varnostjo in preprečevanjem onesnaževanja, ki ga povzročajo ladje. Predlog tako predvideva, da bi vse države članice postale pogodbenice konvencij IMO ter v celoti uporabljale obvezne določbe o državah zastave, navedene v teh konvencijah, ter da bi deli kodeksa IMO za izvajanje obveznih instrumentov IMO (Kodeks države zastave) ter prostovoljni sistem pregledov držav članic IMO postali obvezni na ravni Skupnosti.

Potreba po prenosu obveznosti IMO v pravo Skupnosti temelji na dveh elementih: prvič, pomanjkanje mehanizmov nadzora in sankcij po mednarodnem pomorskem pravu, in drugič, velike razlike v kakovosti, ugotovljene med evropskimi državami zastave.

V praksi je cilj predloga Komisije odprava dveh glavnih pomanjkljivosti IMO, razen pomanjkljivosti, da nima pravice nadzora nad uporabo pravil, ki jih določa, in sicer:

–         obstoj visoke ravni presoje, dodeljene vsaki pogodbenici, kar ji omogoča, da koristi izvzetja ali odstopanja od temeljnih pravil konvencij;

–         neobvezujoči ukrepi glede nadzora, sprejeti v obliki resolucije IMO, ki se štejejo kot bistveni za učinkovito uporabo navedenih obveznosti.

29. marec 2007: Evropski parlament je izglasoval mnenje v prvi obravnavi.

Parlament se je močno zavzemal za široko podporo predlogu Komisije in sprejel številne predloge sprememb, katerih namen je dodatno okrepiti predlagano zakonodajo. Splošno načelo pri tem je bilo, da je treba ves čas zagotavljati varnost ladijskega prometa Skupnosti, državljanov, ki ga uporabljajo, in izvajalcev, ki opravljajo storitve ladijskega prometa, ter varovanje okolja. Stališče Evropskega parlamenta v prvi obravnavi je bilo, da mora vsaka država članica zagotoviti usposabljanje nadzornikov in preiskovalcev države zastave ter razviti zmogljivosti pregleda in odobritve načrtov gradnje in opremljanja ladij ter izdaje dovoljenj zanje. Parlament je postavil pogoj, da mora pri prvi registraciji ladje v neki državi članici ta država preveriti, ali ladja izpolnjuje veljavna mednarodna pravila in predpise, ter zagotoviti, da to potrjujejo dokazne listine. Če ladja ni nova, država članica naveže stike s prejšnjo državo zastave ter jo zaprosi, da ji preda potrebne listine in podatke. Evropski parlament tudi želi, da bi države članice vzpostavile ali vzdrževale podatkovno bazo za svoje ladje, ki bi vsebovala glavne tehnične podatke o vsaki ladji. Te podatkovne baze morajo vključevati obsežne informacije o postopku izdaje spričeval in klasifikaciji ladij, rezultatih nadzornega pregleda pomorske inšpekcije ladij, nezgodah in kršitvah pogojev IMO, zlasti v zvezi z onesnaževanjem morja z ladij;

7. april 2008–1. september 2008

7 aprila 2008 je Svet EU za promet po dveh letih zatišja organiziral javno politično razpravo v zvezi s tem predlogom. Večina držav članic je menila, da zakonodajno besedilo na ravni Skupnosti ne bi bilo pravi instrument za urejanje tega vidika pomorske varnosti. Nekatere delegacije so izrazile resne pomisleke v zvezi z obvezno ratifikacijo konvencij IMO, ki jo predvideva direktiva, in imajo resne težave z določbami o obvezni uporabi Kodeksa države zastave IMO na ravni Skupnosti. Na splošno pa je velika večina držav članic podprla pristop nezavezujočega akta, s katerim bi se zagotovilo, da države zastave izpolnjujejo mednarodne obveznosti.

Poročevalec je zaznal zastoj na strani Sveta in dosegel uspešen dogovor z ostalimi poročevalci v okviru svežnja Erika III ter na splošno z Odborom za promet in turizem, da je predlog direktive o izpolnjevanju zahtev države zastave sestavni in nujni del celotnega svežnja, ter je kot tak ključnega pomena pri doseganju cilja okrepitve pomorske varnosti. Skladno s tem je bila dosežena odločitev o vključitvi bistvenega dela tega predloga v obliki predlogov spremembe v stališče Parlamenta na drugi obravnavi enega od preostalih predlogov v svežnju, namreč tistega o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (ki razveljavlja Direktivo 94/57/ES). Ta postopek je spodbudil Svet, da je ponovno odprl razpravo o temu predlogu na neformalnem Svetu EU za promet 1. septembra 2008 v La Rochelle.

9. december 2008: Skupno stališče Sveta

Po tehtnih pogajanjih in prizadevanjih med slovenskim predsedovanjem ter kasnejših poskusih, zlasti med francoskim predsedovanjem EU, je bil 9. oktobra 2008 dosežen začetni politični dogovor o besedilu, Svet pa je soglasno sprejel skupno stališče z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju obveznosti države zastave.

Svet je menil, da je treba iz operativnega dela odstraniti nekatere pomembne določbe, kot so tiste v zvezi z ratifikacijo mednarodnih konvencij in obvezno uporabo Kodeksa države zastave IMO v Skupnosti. Zato se skupno stališče Sveta osredotoča predvsem na naslednje:

–         medtem ko čakajo, da postane sistem pregledov IMO obvezen, morajo države članice opraviti takšen pregled svojih pomorskih uprav in objaviti rezultate.

–         države članic vzpostavijo sistem vodenja kakovosti za svoje pomorske uprave, ki je potrjen v skladu z mednarodnimi standardi.

–         preden dovolijo ladji plovbo pod njihovo zastavo, države članice preverijo, ali se ladja ravna po mednarodnih pravilih.

–         države članice morajo zagotoviti, da ladje, ki plujejo pod njihovo zastavo in so bile zadržane v okviru pregleda države pristanišča, izpolnjujejo zahteve ustreznih konvencij IMO.

–         pri državah članicah, katerih zastava je na črni listi ali pa se dve leti zapored pojavijo na sivi listi pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, so države članice dolžne Komisiji poročati o razlogih za slab rezultat.

Skupno stališče, ki je rezultat tega pristopa, v veliki meri spreminja prvotni predlog Komisije in zagotavlja obstoj usklajenega svežnja ukrepov na področju pomorske varnosti, kar predstavlja pomemben korak naprej pri zagotavljanju, da se nesreče, kot sta bili tisti z ladjama ERIKA in PRESTIGE, ne bodo nikoli več ponovile.

Vzporedno s skupnim stališčem so vlade držav članic Evropske unije prek svojih predstavnikov potrdile svojo obvezo še z izjavo, da bodo:

–         ratificirale glavne mednarodne konvencije o pomorski varnosti do 1. januarja 2012,

–         uporabljale Kodeks države zastave IMO in z njim povezan sistem pregledov za pomorske uprave,

–         spodbujale IMO, naj poskrbi, da bosta ta dva instrumenta obvezna po vsem svetu.

Priporočilo

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju zahtev države zastave, o katerem niso v Svetu dve leti niti razpravljali, je bil po javni politični razpravi na Svetu EU za promet aprila lanskega leta razglašen za mrtvega. Vztrajanje Evropskega parlamenta, naj sveženj Erika III ostane enoten, je precej prispevalo k temu, da je skupno stališče naposled ugledalo luč sveta. Poročevalec zato podpira skupno stališče, ki prispeva dodano vrednost, saj naj bi dejansko izboljšalo kakovost evropskih zastav in ustvarilo razmere za konkurenco v Skupnosti, s čimer bi zagotovili, da se zastava ne bi mogla izbirati na podlagi tega, kje je raven zahtev najnižja; poročevalec zato priporoča, da se skupno stališče sprejme brez sprememb.


POSTOPEK

Naslov

Izpolnjevanje zahtev države zastave

Referenčni dokumenti

14288/2/2008 – C6-0484/2008 – 2005/0236(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

29.3.2007                     T6-0093/2007

Predlog Komisije

KOM(2005)0586 - C6-0062/2006

Datum razglasitve prejetja skupnega stališča na zasedanju

18.12.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.12.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Emanuel Jardim Fernandes

10.12.2008

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2009

17.2.2009

 

 

Datum sprejetja

17.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Datum predložitve

18.2.2009

Zadnja posodobitev: 26. februar 2009Pravno obvestilo