Procedură : 2008/0212(AVC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0073/2009

Texte depuse :

A6-0073/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2009 - 8.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0084

RECOMANDARE     ***
PDF 130kWORD 61k
24 februarie 2009
PE 419.908v02-00 A6-0073/2009

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

(16447/2008 - COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

Comisia pentru dezvoltare

Raportor: Josep Borrell Fontelles

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURÃ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol adiţional la Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

(16447/2008 - COM(2008)0749 – C6-0017/2009 – 2008/0212(AVC))

(Procedura de aviz conform)

Parlamentul European,

–   având în vedere textul Consiliului (16447/2008),

–   având în vedere cererea de aviz conform prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf, coroborat cu articolul 310 şi articolul 300 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CE (C6-0017/2009),

–   având în vedere articolul 75 şi articolul 83 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru dezvoltare (A6–0073/2009),

1.  îşi dă avizul conform cu privire la încheierea protocolului adiţional;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Cooperarea dintre Uniunea Europeană şi Republica Africa de Sud este stabilită şi organizată prin Acordul privind comerţul, dezvoltarea şi cooperarea (ACDC). Aderarea Bulgariei şi a României la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, necesită încheierea unui protocol adiţional la ACDC, pentru a include Bulgaria şi România ca părţi la acord. O procedură simplificată pentru aderarea acestor ţări la ACDC este prevăzută la articolul 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Bulgariei şi a României, prin care Consiliul poate încheia protocolul adiţional în numele statelor membre.

Atât ACDC, cât şi toate protocoalele adiţionale sau modificările acordului, necesită avizul conform al Parlamentului European. Modificările aduse acordului prin protocolul adiţional privesc doar includerea Bulgariei şi a României în unele articole ce includ prevederi instituţionale şi includerea, în scopul acordului, a limbilor bulgară şi română, de exemplu ca declaraţia pe factură să fie de asemenea valabilă în limbile bulgară şi română. Astfel, ACDC este autentic în mod egal în 32 de limbi (22 de limbi oficiale ale UE şi cele 10 limbi oficiale ale Africii de Sud, altele decât engleza).

Comisia a revizuit contingentele tarifare acordate prin ACDC, pe baza comerţului tradiţional dintre Bulgaria şi România. Deoarece s-a constatat că acest comerţ tradiţional este nesemnificativ, nu s-a considerat necesară ajustarea contingentelor.

Protocolul adiţional care include modificările tehnice menţionate mai sus privind includerea Bulgariei şi a României a fost convenit cu Republica Africa de Sud. În data de 9 octombrie 2007 Consiliul a adoptat o decizie privind semnarea şi aplicarea dispoziţiilor din protocolul adiţional. Consiliul solicită acum Parlamentului, prin scrisoarea din data de 13 ianuarie 2009, să îşi dea avizul conform pentru încheierea protocolului adiţional.

Raportorul consideră protocolul adiţional un exerciţiu pur tehnic datorită aderării Bulgariei şi a României şi recomandă Parlamentului să îşi dea avizul conform.


PROCEDURÃ

Titlu

Protocol adiţional la Acordul dintre CE şi Africa de Sud, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE

Referinţe

16447/2008 – C6-0017/2009 – COM(2008)07492008/0212(AVC)

Data cererii avizului conform al PE

12.1.2009

Comisia competentă în fond             

               Data anunţului în plen

DEVE

15.1.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

               Data anunţului în plen

INTA

15.1.2009

 

 

 

Avize care nu au fost emise

               Data deciziei

INTA

20.1.2009

 

 

 

Raportor(i)           

               Data numirii

Josep Borrell Fontelles

21.1.2009

 

 

Data adoptării

17.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Gabriele Zimmer

Ultima actualizare: 26 februarie 2009Notă juridică