Διαδικασία : 2008/0090(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0077/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0077/2009

Συζήτηση :

PV 10/03/2009 - 7
CRE 10/03/2009 - 7

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2009 - 8.12
CRE 10/03/2009 - 8.12
PV 11/03/2009 - 5.14
CRE 11/03/2009 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 05/05/2009 - 5.7
CRE 05/05/2009 - 5.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0114

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 653kWORD 999k
19 Φεβρουαρίου 2009
PE 415.164v03-00 A6-0077/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Michael Cashman

Εισηγήτρια (*): Anneli Jäätteenmäki, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 47 του Κανονισμού

(Αναδιατύπωση – Άρθρο 80α του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών ΥποθέσεωΝ (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0229),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 252, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0184/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80α και 51 του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου καθώς και της Επιτροπής Αναφορών (A6-0077/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

Β.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, η διαδικασία αναδιατύπωσης αποφασίστηκε από την Επιτροπή χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα άλλα θεσμικά όργανα και αγνοώντας το γράμμα και το πνεύμα του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2006 το οποίο περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα κείμενα των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ(2) και το οποίο στοχεύει στην ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1049/01, υπογραμμίζοντας επιπλέον το γεγονός ότι στην πρότασή της η Επιτροπή είχε επίσης αρνηθεί να εξετάσει ζητήματα όπως αυτά τα οποία τονίζονται στην απόφαση-σταθμό του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης "Turco"(3),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (και τις τεχνικές τροποποιήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων) και όπως τροποποιήθηκε κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η διαφάνεια πρέπει επίσης να ενισχύσει τις αρχές της χρηστής διοίκησης στα όργανα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1 ("ο Χάρτης"). Οι εσωτερικές διαδικασίες πρέπει να καθοριστούν αντίστοιχα και πρέπει να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της διαφάνειας.

 

1 ΕΕ C 302 της 14.12.2007, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Οι παρατηρήσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως προς το θέμα αυτό πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι γενικές αρχές και τα όρια, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα, έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 3η Δεκεμβρίου 2001.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης αυτής περιλαμβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Μια πρώτη αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 έγινε σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την 30ή Ιανουαρίου 2004. Στις 9 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να αρχίσει τη διαδικασία για την επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Σε ψήφισμα που εξέδωσε την 4η Απριλίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού. Στις 18 Απριλίου 2007, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινη Βίβλο για την επανεξέταση του κανονισμού και άρχισε δημόσια διαβούλευση.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο της αιτιολογικής σκέψης αυτής περιλαμβάνεται στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές και τα όρια της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 225 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ.

(6) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να προσδώσει όσο το δυνατόν πληρέστερη πρακτική ισχύ στο δικαίωμα της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και να θεσπίσει τις γενικές αρχές και τα όρια για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος που διέπουν το δικαίωμα της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 225 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την αρχική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 καθώς και από το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2006, το οποίο περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στα κείμενα των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με το άρθρο 192 της Συνθήκης ΕΚ*. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης των κρατών μελών και των δικαστικών ή ερευνητικών αρχών σε έγγραφα.

 

* ΕΕ C 293 E της 2.12.2006, σελ. 151.

Αιτιολόγηση

Οι αιτιολογικές σκέψεις 4-5-6 και 22 έχουν συγχωνευθεί σε μία αιτιολογική σκέψη η οποία καθορίζει τις γενικές αρχές του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα της ΕΕ. Γίνεται επίσης σαφής αναφορά στη διάταξη της Συνθήκης ΕΚ (άρθρο 192), η οποία αποτελεί τη νομική βάση για το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή όσον αφορά την υποβολή πρότασης για την αναθεώρηση του κανονισμού 1049/2001.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, το δικαίωμα πρόσβασης εφαρμόζεται επίσης στα έγγραφα που έχουν σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Κάθε όργανο θα πρέπει να τηρεί τους περί ασφαλείας κανόνες του.

(8) Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΕ, το δικαίωμα πρόσβασης εφαρμόζεται επίσης στα έγγραφα που έχουν σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 15 αφορά ειδικά τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να θεσπίζει κάθε όργανο.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενεργούν ως νομοθέτες και στο πλαίσιο εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων όταν, με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζουν κανόνες γενικού πεδίου εφαρμογής, οι οποίοι είναι νομικά δεσμευτικοί στα ή για τα κράτη μέλη, όπως κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις πλαίσιο ή αποφάσεις, βάσει των σχετικών διατάξεων των Συνθηκών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών

(10) Τα κοινοτικά όργανα και οργανισμοί πρέπει να διαχειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή και σεβόμενα πλήρως τα δεδομένα, όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ("Δικαστήριο"). Τα όργανα πρέπει να θεσπίζουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

 

Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η νομολογία του Δικαστηρίου και οι αποφάσεις και θέσεις που ενέκριναν ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων έχουν καταστήσει σαφή τη σχέση ανάμεσα στον ως άνω κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ότι δηλαδή είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που πρέπει να εφαρμόζεται στα αιτήματα για έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία και ότι οιαδήποτε εφαρμογή των εξαιρέσεων από τους κανόνες που επιτρέπουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφόρηση με σκοπό την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται στην ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου.

Αιτιολόγηση

Οι νομοθετικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα πρέπει να εφαρμόζονται με τον δέοντα σεβασμό προς τα δικαιώματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό 45/2001 και τις συναφείς συστάσεις του ΕΕΠΔ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα όταν τα θεσμικά όργανα ενεργούν ως νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του οικείου οργάνου. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

(12) Σύμφωνα με τις δημοκρατικές αρχές που εκτίθενται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ και στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, θα πρέπει να εξασφαλισθεί ευρύτερη πρόσβαση σε έγγραφα όταν τα θεσμικά όργανα ενεργούν ως νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ενεργούν κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών. Τα νομοθετικά κείμενα πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό1 και να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και όλες οι συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων και της διοργανικής διαδικασίας, πρέπει να καθίστανται προσβάσιμα στους πολίτες μέσω του Διαδικτύου χωρίς προσκόμματα και καθυστερήσεις.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει, με βάση τον παρόντα κανονισμό, να συμφωνήσουν για τη θέσπιση καλύτερων νομοθετικών πρακτικών, την επεξεργασία μοντέλων και τεχνικών καθώς και τεχνικών λύσεων και να τις δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο κύκλος ζωής των προπαρασκευαστικών εγγράφων και να καθίσταται δυνατή η κοινή τους χρήση από τα όργανα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στη διαδικασία.

 

1 Διοργανική Συμφωνία της 22ας Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με κοινές κατευθύνσεις για την ποιότητα σύνταξης της κοινοτικής νομοθεσίας (ΕΕ C 73 της 17.3. 1999, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Η αρχή της πρόσβασης στα έγγραφα πρέπει να καθορίζεται σαφώς όσον αφορά τα διάφορα είδη εγγράφων και πληροφοριών που πρέπει να διατίθενται στο κοινό προκειμένου αυτό να είναι σε θέση να κατανοήσει τις νομοθετικές διαδικασίες.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Έγγραφα σχετικά με μη νομοθετικές διαδικασίες, όπως δεσμευτικά μέτρα χωρίς γενικό πεδίο εφαρμογής ή μέτρα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση, διοικητικές ή δημοσιονομικές πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα πολιτικής φύσεως (όπως συμπεράσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα) πρέπει να είναι ευκόλως προσβάσιμα σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης, βάσει του άρθρου 41 του Χάρτη, και να διασφαλίζουν συγχρόνως την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του οργάνου. Για κάθε κατηγορία εγγράφων, το αρμόδιο όργανο και, ενδεχομένως, τα άλλα όργανα που συμμετέχουν, πρέπει να καθιστούν προσβάσιμες στους πολίτες πληροφορίες σχετικά με τη ροή των εσωτερικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες καθώς και τους τομείς αρμοδιότητάς τους, τις προθεσμίες καθώς και το γραφείο επαφής. Ειδικές συμφωνίες μπορεί να πραγματοποιηθούν με τους συμμετέχοντες στη διαδικασία ακόμη και όταν δεν μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση του κοινού· τα όργανα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τις συστάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες γενικές αρχές σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε μη νομοθετικές διαδικασίες.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Τα όργανα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με κοινές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον τρόπο καταχώρισης των εσωτερικών τους εγγράφων, την ταξινόμηση και αρχειοθέτησή τους για ιστορικούς σκοπούς σύμφωνα με τις αρχές του παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1983 για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας* πρέπει να καταργηθεί.

 

* ΕΕ L 43 της 15.2.1983, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να αποτελέσει επίσης το νομοθετικό πλαίσιο για την καταχώριση, την ταξινόμηση και την αρχειοθέτηση των εγγράφων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Η ύπαρξη ενός διοργανικού μητρώου ομάδων πίεσης και άλλων ενδιαφερομένων μερών αποτελεί ένα φυσικό εργαλείο για την ενίσχυση της προβολής και διαφάνειας της νομοθετικής διαδικασίας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, όλοι οι οργανισμοί που δημιουργούνται από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που θεσπίζει ο παρών κανονισμός.

(14) Για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε όλες τις δραστηριότητες της Ένωσης, όλοι οι οργανισμοί που δημιουργούνται από τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να εφαρμόζουν τις αρχές που θεσπίζει ο παρών κανονισμός. Όλα τα άλλα όργανα της ΕΕ καλούνται να θεσπίσουν ανάλογα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης ΕΕ.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Λαμβανομένου υπόψη του άκρως ευαίσθητου περιεχομένου τους, ορισμένα έγγραφα θα πρέπει να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης. Οι διακανονισμοί για την ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο παρόμοιων εγγράφων θα πρέπει να τεθούν μέσω διοργανικής συμφωνίας.

(15) Προκειμένου να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες των οργάνων σε τομείς στους οποίους απαιτείται κάποιος βαθμός εμπιστευτικότητας, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας για τον χειρισμό των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ. Ο όρος "διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ" περιλαμβάνει κάθε πληροφορία και στοιχείο, η παράνομη γνωστοποίηση του οποίου θα μπορούσε να παραβλάψει σε διαφορετική έκταση τα συμφέροντα της ΕΕ ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της, ανεξαρτήτως του γεγονότος εάν οι σχετικές πληροφορίες προέρχονται από την ΕΕ ή από κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τη δημοκρατική αρχή που απορρέει από το άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση στις διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ, ιδίως όταν η πρόσβαση αυτή είναι απαραίτητη για την άσκηση των απορρεουσών από τις Συνθήκες νομοθετικών ή μη νομοθετικών καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Για τον χειρισμό εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να θεσπιστούν για όλα τα όργανα σαφείς κανόνες σχετικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των θεσμικών οργάνων, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όχι μόνο για έγγραφα που συντάσσονται από τα θεσμικά όργανα αλλά και για έγγραφα που παραλαμβάνονται από αυτά. Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζονται τα προβλεπόμενα στη δήλωση αριθ. 35, που επισυνάπτεται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να μην κοινοποιήσει ένα έγγραφο προς τρίτους όταν το εν λόγω έγγραφο προέρχεται από το κράτος μέλος αυτό, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του.

(16) Προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια των εργασιών των θεσμικών οργάνων, το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή όχι μόνο για έγγραφα που συντάσσονται από τα θεσμικά όργανα αλλά και για έγγραφα που παραλαμβάνονται από αυτά. Ένα κράτος μέλος δύναται να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να μην κοινοποιήσει ένα έγγραφο προς τρίτους εκτός των οργάνων, όταν το εν λόγω έγγραφο προέρχεται από το κράτος μέλος αυτό, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του. Εάν η αίτηση αυτή δεν γίνει δεκτή, το όργανο στο οποίο υπεβλήθη η αίτηση αυτή πρέπει να αιτιολογήσει τους λόγους απόρριψής της. Σύμφωνα με το άρθρο 296 της Συνθήκης ΕΚ, κανένα κράτος μέλος δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες, τη διάδοση των οποίων θεωρεί αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφάλειάς του.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα στην ΕΕ πρέπει επίσης να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις όσον αφορά έγγραφα που τα όργανα της ΕΕ λαμβάνουν από τρίτους.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Κατ' αρχήν, θα πρέπει να δοθεί στο κοινό πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των θεσμικών οργάνων. Εντούτοις, ορισμένα δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα θα πρέπει να προστατεύονται μέσω εξαιρέσεων. Θα πρέπει να επιτραπεί στα θεσμικά όργανα να προστατεύουν τις εσωτερικές γνωμοδοτήσεις και διαβουλεύσεις τους όταν κρίνεται απαραίτητο να προστατευθεί η δυνατότητα λειτουργίας τους. Για τον καθορισμό των εξαιρέσεων, τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης.

(17) Κατ’ αρχήν, όλα τα έγγραφα που επεξεργάζονται ή λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και αφορούν τις δραστηριότητές τους πρέπει να καταχωρούνται και να είναι προσβάσιμα στο κοινό. Εντούτοις, με την επιφύλαξη του ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρόσβαση στο σύνολο ή σε τμήμα των εγγράφων μπορεί να αναστέλλεται.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινισθεί ότι όλα τα έγγραφα τα οποία συντάσσουν ή χειρίζονται τα όργανα της ΕΕ πρέπει να είναι καταρχήν προσβάσιμα στο κοινό.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Όλοι οι κανόνες που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων θα πρέπει να τηρούν τον παρόντα κανονισμό.

(18) Σύμφωνα με το άρθρο 255, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους βάσει δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων ισχύοντες περιορισμούς που αφορούν την πρόσβαση στα έγγραφα, με τους οποίους πρέπει να είναι συμβατές όλες οι υπόλοιπες διατάξεις της ΕΕ.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Τα όργανα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης και δεν περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση του κοινού. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να προαγάγουν τις θετικές επιπτώσεις και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές. Οι όροι πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων διατυπώνονται με την τροποποίηση του ορισμού των εγγράφων στο άρθρο 3 ενώ η γενική υποχρέωση παροχής ορθών πληροφοριών προτείνεται σε τροπολογία στο άρθρο 15. Αυτές οι τροποποιήσεις αποσκοπούν επίσης στην ενσωμάτωση του δικαιώματος στην χρηστή διοίκηση που διατυπώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος πρόσβασης, θα πρέπει να εφαρμοσθεί μια διοικητική διαδικασία σε δύο στάδια, με πρόσθετη δυνατότητα δικαστικής προσφυγής ή καταγγελίας στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή.

(19) Για να εξασφαλισθεί η πλήρης πραγμάτωση του δικαιώματος πρόσβασης των πολιτών και να καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση:

 

τα κείμενα και οι πληροφορίες σχετικά με τη νομοθετική διαδικασία πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμα με ηλεκτρονικά μέσα στην Επίσημη Εφημερίδα, τα δε προπαρασκευαστικά έγγραφα πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω ενός διοργανικού μητρώου που ενημερώνεται καθημερινά, το οποίο περιλαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες/τα σχετικά έγγραφα για κάθε διαδικασία·

 

τα άλλα έγγραφα ή τουλάχιστον οι σχετικές αναφορές πρέπει να είναι προσβάσιμα μέσω ενός μητρώου του οργάνου. Για την πρόσβαση σε μη άμεσα προσβάσιμα ή εμπιστευτικά έγγραφα θα πρέπει να εφαρμοσθεί μια διοικητική διαδικασία σε δύο στάδια.

 

Κατά της άρνησης του θεσμικού οργάνου θα μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο Δικαστήριο ή καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

 

Τα όργανα πρέπει να προσπαθούν να εφαρμόσουν, σε συνεννόηση μεταξύ τους, μια πολιτική για την περαιτέρω χρησιμοποίηση δημοσίως πληροφοριών που αφορούν τα όργανα της ΕΕ, όπως πράττουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα1.

 

1 ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σελ. 90.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να ενημερώσει το κοινό για τις διατάξεις που τίθενται σε ισχύ και να εκπαιδεύει το προσωπικό του που καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του παρόντος κανονισμού δικαιώματά τους. Για να διευκολυνθούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους, κάθε θεσμικό όργανο θα πρέπει να χορηγεί πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων.

(20) Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει, με συνεκτικότητα και συντονισμό, να ενημερώσουν το κοινό για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που καλείται να βοηθήσει τους πολίτες που ασκούν τα εκ του παρόντος κανονισμού δικαιώματά τους.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Ο παρών κανονισμός δεν έχει ούτε ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται ότι δυνάμει της αρχής της εντίμου συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις των θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη, τα τελευταία αυτά θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θίγεται η ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας των οργάνων.

(21) Ο παρών κανονισμός δεν έχει ούτε ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο εξυπακούεται ότι δυνάμει της αρχής της εντίμου συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις των θεσμικών οργάνων με τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο διαφάνειας με εκείνο που υφίσταται σε επίπεδο ΕΕ κατά την εφαρμογή των διατάξεων της ΕΕ.

 

Για τον ίδιο λόγο και με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μην θίγεται η επεξεργασία των διαβαθμισμένων εγγράφων της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Το δίκαιο και η πολιτική της Ένωσης εφαρμόζονται κυρίως από τις αρχές των κρατών μελών. Η ικανότητα των πολιτών να κατανοούν και να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ένωση μπορούν να προαχθούν με την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με την πρόσβαση σε κοινοτικά έγγραφα και πληροφορίες.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να θίγει τα υπάρχοντα δικαιώματα πρόσβασης σε έγγραφα για τα κράτη μέλη, τις δικαστικές ή τις ερευνητικές αρχές.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη αυτή ενσωματώνεται στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Εν είδει συμπληρωματικού μέτρου στον παρόντα κανονισμό, Επιτροπή πρέπει να προτείνει νομικό μέσο, που να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για τη θέσπιση κοινών διατάξεων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών και εγγράφων των οργάνων με την ανάλογη εφαρμογή των αρχών που έχουν θεσπισθεί στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Δυνάμει του άρθρου 255 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ, κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά του,

(23) Δυνάμει του άρθρου 255 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ και των αρχών και κανόνων που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό, κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του ειδικές διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφά του,

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής "τα θεσμικά όργανα"), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά·

(α) να καθορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ, τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής "τα θεσμικά όργανα"), καθώς και όλων των οργανισμών και φορέων που έχουν συσταθεί από τα εν λόγω θεσμικά όργανα, ώστε να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά·

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή του άρθρου 255 της Συνθήκης ΕΚ και πρέπει, συνεπώς, να μνημονεύεται και να αποτελεί επίσης τη νομική βάση για την πρόσβαση σε έγγραφα στην πρακτική όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου αλλά και των λοιπών οργανισμών και φορέων.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) να προωθήσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα.

(γ) να προωθήσει τη διαφάνεια και την ορθή διοικητική πρακτική στα θεσμικά όργανα ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στα έγγραφά τους.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) να εκδίδει, με κοινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει πρότασης της διοικούσας επιτροπής της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε διοργανική βάση πρέπει να θεσπιστούν άλλα μέσα, όπως δημόσια μητρώα και ειδικές διοικητικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την απλούστερη δυνατή άσκηση του δικαιώματος αυτού.

 

¹Βλέπε άρθρο 7 του SEC(2008)2109.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφερθούν τα μέσα με τα οποία θα εφαρμοστεί το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των οργάνων.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαιούχοι και πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οιοσδήποτε σύλλογος νομικών ή φυσικών προσώπων πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε συλλόγους αποβλέπει στις ομάδες πολιτών.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, και συγκεκριμένα σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

διαγράφεται

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστανται ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

διαγράφεται

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που υποβάλλονται στα Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά όργανα.

διαγράφεται

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη των ειδικών δικαιωμάτων πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.

διαγράφεται

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

διαγράφεται

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Πεδίο εφαρμογής

 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, δηλαδή σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του, σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο επίσημο μητρώο των θεσμικών οργάνων είτε ύστερα από γραπτή αίτηση.

 

Η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 5α.

 

3. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους ή από τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) "έγγραφο": οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα δεδομένα που περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του λειτουργικού συστήματος·

(α) "έγγραφο": οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορούν ζήτημα σχετικά με τις πολιτικές, τα μέτρα και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του οργάνου· πληροφορίες που εμπεριέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συστημάτων χρησιμοποιουμένων στις εργασίες του οργάνου) θεωρούνται έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε ένα ή περισσότερα εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια οποιωνδήποτε εύλογα διαθέσιμων εργαλείων του λειτουργικού συστήματος. Ένα όργανο που προτίθεται να δημιουργήσει ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης ή να τροποποιήσει ουσιωδώς ένα υφιστάμενο σύστημα αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις στο δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπει ο παρών κανονισμός και ενεργεί κατά τρόπο που προάγει το στόχο της διαφάνειας.

 

Οι λειτουργίες για την ανάκτηση πληροφοριών που έχουν αποθηκευθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης των οργάνων προσαρμόζονται προκειμένου να ανταποκρίνονται στα επαναλαμβανόμενα αιτήματα του κοινού τα οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθούν με τα διαθέσιμα σήμερα μέσα για την αξιοποίηση των συστημάτων.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) "διαβαθμισμένο έγγραφο": οποιοδήποτε έγγραφο, η δημοσίευση του οποίου θα μπορούσε να παραβλάψει την προστασία ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της, ιδίως όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια, την άμυνα και τα στρατιωτικά ζητήματα, και το οποίο, μπορεί να χαρακτηρισθεί εν μέρει ή πλήρως διαβαθμισμένο·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(aβ) "νομοθετικό έγγραφο": οποιοδήποτε έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης, και με εκχώρηση αρμοδιοτήτων, πράξεων που είναι νομικά δεσμευτικό για τα κράτη μέλη ή εντός αυτών και για την έγκριση του οποίου η Συνθήκη προβλέπει, και σε εθελοντική βάση, την παρέμβαση ή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αγ) "μη νομοθετικό έγγραφο": οποιοδήποτε έγγραφο συντάσσεται ή λαμβάνεται στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση μη δεσμευτικών πράξεων , όπως συμπεράσματα, συστάσεις ή ψηφίσματα ή πράξεις που είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη μέλη ή εντός αυτών, το οποίο στερείται ωστόσο γενικής εμβέλειας, όπως τα έγγραφα του στοιχείου αβ)·

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αδ) "διοικητικό έγγραφο": οποιοδήποτε έγγραφο που αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων ή μέτρο σχετικά με την εσωτερική οργάνωση, τις διοικητικές ή δημοσιονομικές πράξεις εσωτερικού χαρακτήρα του ενδιαφερομένου οργάνου·

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αε) "αρχείο": οποιοδήποτε μέσο ενός οργάνου για τη δομημένη διαχείριση της καταχώρισης όλων των εγγράφων του οργάνου σχετικά με μια εκκρεμή ή προσφάτως περατωθείσα διαδικασία·

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αστ) "ιστορικό αρχείο": οποιοδήποτε μέρος των αρχείων των οργάνων που έχει επιλεγεί, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3, παράγραφος 1α, για συνεχή φύλαξη·

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Λεπτομερής κατάλογος όλων των κατηγοριών των πράξεων που εμπίπτουν στους ορισμούς των στοιχείων α) έως αδ) δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοθέσεις των οργάνων. Τα όργανα συντονίζουν επίσης και δημοσιεύουν τα κοινά κριτήριά τους για την αρχειοθέτηση.

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Διαβαθμισμένα έγγραφα

 

1. Όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1 και με την επιφύλαξη του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο, ένα θεσμικό όργανο χαρακτηρίζει ένα έγγραφο διαβαθμισμένο όταν η δημοσίευσή του ενδέχεται να υπονομεύσει την προστασία ζωτικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της.

 

Οι πληροφορίες διαβαθμίζονται ως εξής:

 

(α) "EU TOP SECRET/ΕΕ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρότατη βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

 

(β) "EU SECRET/ΕΕ ΑΠΟΡΡΗΤΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

 

(γ) "EU CONFIDENTIAL/ΕΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη σε ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

 

(δ) "EU RESTRICTED/ΕΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ": η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε πληροφορίες και υλικό, η παράνομη δημοσίευση των οποίων θα ήταν δυσμενής για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

 

2. Οι πληροφορίες χαρακτηρίζονται διαβαθμισμένες μόνον εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.

 

Εφόσον αυτό είναι δυνατόν, οι συντάκτες των εγγράφων ορίζουν στα διαβαθμισμένα έγγραφα ένα χρονικό σημείο ή μια προθεσμία κατά την οποία οι πληροφορίες μπορεί να υπαχθούν σε λιγότερο αυστηρή κατηγορία διαβάθμισης ή να αποχαρακτηρισθούν.

 

Σε αντίθετη περίπτωση, επανεξετάζουν τα έγγραφα το αργότερο κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η αρχική διαβάθμιση εξακολουθεί να είναι απαραίτητη.

 

Η διαβάθμιση αναφέρεται με σαφήνεια και ορθότητα και διατηρείται ενόσω οι πληροφορίες απαιτούν προστασία.

 

Υπεύθυνο για τη διαβάθμιση των πληροφοριών και για κάθε τυχόν υπαγωγή τους σε λιγότερο αυστηρή διαβάθμιση ή τον αποχαρακτηρισμό τους είναι αποκλειστικά το όργανο που συνέταξε το έγγραφο ή εκείνο το οποίο έλαβε το διαβαθμισμένο έγγραφο από ένα τρίτο ή από ένα άλλο όργανο.

 

3. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος πρόσβασης άλλων οργάνων της ΕΕ, τα διαβαθμισμένα έγγραφα καθίστανται προσιτά σε τρίτους μόνο με τη συναίνεση του συντάκτη τους.

 

Το όργανο που αρνείται την πρόσβαση αυτή αιτιολογεί ωστόσο την απόφασή του κατά τρόπο που δεν θίγει τα συμφέροντα που προστατεύει το άρθρο 4, παράγραφος 1.

 

Όταν περισσότερα όργανα συμμετέχουν στην επεξεργασία ενός διαβαθμισμένου εγγράφου, πρέπει να παρέχεται το ίδιο επίπεδο διαβάθμισης και, όταν τα όργανα διαφωνούν όσον αφορά την προστασία που πρέπει να παρέχεται, κινείται διαδικασία συνδιαλλαγής.

 

Τα έγγραφα που αφορούν νομοθετικές διαδικασίες δεν ταξινομούνται· τα μέτρα εφαρμογής ταξινομούνται πριν από την έγκρισή τους, εφόσον η ταξινόμηση είναι απαραίτητη και αποσκοπεί να αποτρέψει αρνητικές επιπτώσεις για το ίδιο το μέτρο. Οι διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών συνάπτονται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κοινότητας και δεν μπορούν να παρέχουν δικαίωμα σε μια τρίτη χώρα ή σε ένα διεθνή οργανισμό να παρεμποδίζει την πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

 

4. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα στο πλαίσιο των διαδικασιών των άρθρων 7 και 8 εξετάζονται μόνο από άτομα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των εγγράφων αυτών. Τα άτομα αυτά αποφασίζουν επίσης για το ποιες αναφορές σε διαβαθμισμένα έγγραφα μπορεί να συμπεριληφθούν στο δημόσιο μητρώο.

 

5. Η καταχώρηση διαβαθμισμένων εγγράφων στο μητρώο ενός θεσμικού οργάνου ή η παροχή άδειας για τη δημοσίευσή τους πραγματοποιείται μόνο με τη συναίνεση του συντάκτη τους.

 

6. Το όργανο που αποφασίζει να μην επιτρέψει την πρόσβαση σε ένα διαβαθμισμένο έγγραφο αιτιολογεί τους λόγους της απόφασής του κατά τρόπο που δεν θίγει τα συμφέροντα που προστατεύονται δυνάμει των εξαιρέσεων που θεσπίζονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

 

7. Με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι, κατά την εξέταση αιτήσεων πρόσβασης σε διαβαθμισμένα έγγραφα της ΕΕ, τηρούνται οι αρχές που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

 

8. Οι ρυθμίσεις των θεσμικών οργάνων που αφορούν την ασφάλεια των διαβαθμισμένων εγγράφων δημοσιεύονται.

 

9. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει πρόσβαση σε διαβαθμισμένα έγγραφα μέσω μιας ειδικής επιτροπής εποπτείας η οποία απαρτίζεται από μέλη που ορίζει η Διάσκεψη των Προέδρων. Τα μέλη αυτά υπόκεινται σε μία ειδική διαδικασία ελέγχου και ορκίζονται πανηγυρικά ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν με κανένα τρόπο το περιεχόμενο των πληροφοριών των οποίων έλαβαν γνώση.

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει στις εσωτερικές του διατάξεις, και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, πρότυπα ασφάλειας και κυρώσεις αντίστοιχες με εκείνες που περιέχουν οι εσωτερικές διατάξεις ασφάλειας του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των διαβαθμισμένων εγγράφων και ο χειρισμός των εγγράφων αυτών πραγματοποιείται βάσει ειδικών διατάξεων για εξαιρέσεις. (ΣΗΜ: βλέπε την περίπτωση κατάρτισης καταλόγων τρομοκρατών).

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εξαιρέσεις

Γενικές εξαιρέσεις στο δικαίωμα πρόσβασης

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:

1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που εξετάζονται στο άρθρο 3, τα θεσμικά όργανα μπορούν να αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, όσον αφορά:

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τη δημόσια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των φυσικών ή νομικών προσώπων·

(α) την εσωτερική δημόσια ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της·

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία:

2. Τα θεσμικά όργανα αρνούνται την πρόσβαση σε ένα έγγραφο, η γνωστοποίηση του οποίου θα έθιγε την προστασία δημοσίων ή ιδιωτικών συμφερόντων:

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας του ατόμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εφαρμόζονται στα όργανα, βάσει του άρθρου 286 της Συνθήκης ΕΚ και σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, βάσει του άρθρου 1, στοιχείο γ)·

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας και επίλυσης διαφορών·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών, εκτός από τις νομικές συμβουλές στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικής νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του επί της υποθέσεως Turco ότι η δημοσιοποίηση νομικών συμβουλών στα πλαίσια νομοθετικών πρωτοβουλιών αυξάνει τη διαφάνεια και το άνοιγμα της νομοθετικής διαδικασίας και ενισχύει τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας των διαδικασιών επιλογής.

(ε) της αντικειμενικότητας και αμεροληψίας των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, έως ότου ληφθεί απόφαση από την αναθέτουσα αρχή, ή ενός συμβουλίου επιλογής στο πλαίσιο μιας διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού, έως ότου ληφθεί απόφαση της διορίζουσας αρχής.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα δεν γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

διαγράφεται

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

 

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

 

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Όσον αφορά την παράγραφο 2 στοιχείο α) θεωρείται ότι υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν οι ζητούμενες πληροφορίες αφορούν εκπομπές στο περιβάλλον.

4. Οι εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εφαρμόζονται μόνο αν υπάρχει υπερισχύον δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών. Υπάρχει ισχυρό δημόσιο συμφέρον που επιβάλλει τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, όταν τα ζητούμενα έγγραφα έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί στο πλαίσιο διαδικασιών έγκρισης νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής. Κατά τη στάθμιση του δημοσίου συμφέροντος στην γνωστοποίηση, ιδιαίτερο βάρος δίδεται στο γεγονός ότι τα ζητηθέντα έγγραφα αφορούν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή το δικαίωμα διαβίωσης σε ένα υγιές περιβάλλον.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Έγγραφα, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1.

 

1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σελ. 13.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ένα νέο άρθρο 4a προκειμένου να ληφθεί πλήρως υπόψη η Σύμβαση Aarhus και οι αρχές που διατυπώθηκαν στην απόφαση Turco (C-39/05 P και C-52/05).

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο αυτή.

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται στα έγγραφα που διαβιβάζονται εντός του πλαισίου διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από την εξαίρεση που σχετίζεται με την ιδιωτική ζωή και την ακεραιότητα ενός ατόμου, η εξαίρεση μπορεί εν ανάγκη να εξακολουθήσει και μετά την περίοδο αυτή.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7a) Οι εξαιρέσεις που εκτίθενται στο παρόν άρθρο δεν θεωρείται ότι αφορούν πληροφορίες δημοσίου συμφέροντος σχετικά με τους δικαιούχους των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθενται στο πλαίσιο του συστήματος δημοσιονομικής διαφάνειας.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να ερμηνευθεί ότι αποτελούν πληροφορίες εμπορικού χαρακτήρα όταν οι δικαιούχοι είναι εμπορικές επιχειρήσεις.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαβουλεύσεις

Διαβουλεύσεις με τρίτους

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ή όχι.

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, τα έγγραφα γνωστοποιούνται από τα όργανα χωρίς διαβούλευση με τον συντάκτη εφόσον είναι σαφές ότι δεν εφαρμόζεται καμία από τις εξαιρέσεις του παρόντος κανονισμού. Διαβούλευση με τρίτους πραγματοποιείται όταν οι τρίτοι έχουν ζητήσει ο χειρισμός του εγγράφου αυτού να γίνει με ιδιαίτερο τρόπο, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος,

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος και

 

- το έγγραφο αυτό δεν το διαβίβασε το κράτος μέλος υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Συμβουλίου, ή

άλλο από τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του για την απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

- το έγγραφο αυτό δεν αφορά πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ

 

ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή σε ισοδύναμες ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του, ή αν αντιτίθεται σε αυτή τη δημοσιοποίηση, με βάση το άρθρο 296, παράγραφος 1, στοιχείο α), ΣΕΚ, επειδή θα ήταν αντίθετη προς ουσιώδη συμφέροντα ασφαλείας του.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν ένα κράτος μέλος παραλαμβάνει αίτηση για έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του, που προέρχεται από θεσμικό όργανο, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται με το σχετικό θεσμικό όργανο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Ένα κράτος μέλος μπορεί αντ' αυτού να παραπέμψει το αίτημα στο θεσμικό όργανο.

3. Με την επιφύλαξη του εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου, όταν ένα κράτος μέλος παραλαμβάνει αίτηση για έγγραφο που βρίσκεται στην κατοχή του, που προέρχεται από θεσμικό όργανο, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δοθεί ή όχι, διαβουλεύεται με το σχετικό θεσμικό όργανο προκειμένου να ληφθεί απόφαση η οποία δεν θα θέτει σε κίνδυνο τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Ένα κράτος μέλος μπορεί αντ' αυτού να παραπέμψει το αίτημα στο θεσμικό όργανο.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο

 

Διαφάνεια της νομοθεσίας

 

1. Σύμφωνα με τη δημοκρατικές αρχές που θεσπίζεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ και τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τα θεσμικά όργανα που νομοθετούν, και στο πλαίσιο εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων, παρέχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν τις δραστηριότητές τους.

 

2. Τα έγγραφα που αφορούν τα νομοθετικά τους προγράμματα, τις προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και κάθε άλλο προπαρασκευαστικό έγγραφο που συνδέεται με μια νομοθετική διαδικασία, καθίστανται προσβάσιμα μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διοργανικής ιστοσελίδας και δημοσιεύονται σε μια ειδική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

3. Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι νομοθετικές προτάσεις και οι λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό, τα δε θεσμικά όργανα συμφωνούν σε κοινές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα σύνταξης εγγράφων με στόχο τη βελτίωση της νομικής ασφάλειας σύμφωνα με τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου.

 

4. Κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας κάθε όργανο ή οργανισμός που συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημοσιεύει τα προπαρασκευαστικά του έγγραφα και όλες τις συναφείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των νομικών γνωμοδοτήσεων, σε μια ειδική σειρά της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης σε μια κοινή ιστοσελίδα που εκθέτει τον κύκλο ζωής της διαδικασίας.

 

5. Μετά την έγκρισή τους, οι νομοθετικές πράξεις δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 13.

 

6. Με βάση την αρχή της εμπιστευτικής συνεργασίας που διέπει τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, τα κράτη μέλη παρέχουν στους πολίτες τους σε εθνικό επίπεδο τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο διαφάνειας με εκείνο που παρέχεται σε επίπεδο ΕΕ μέσω της έγκαιρης και σαφούς δημοσίευσης στις αντίστοιχες επίσημες εφημερίδες τους των κειμένων ή αναφορών των εθνικών μέτρων περί εφαρμογής πράξεων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

7. Κάθε πρωτοβουλία ή κάθε έγγραφο εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών, που αποσκοπεί να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δημοσιοποιείται.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής ή αν τα ζητούμενα έγγραφα δεν μπορούν να προσδιοριστούν, το θεσμικό όργανο ζητεί από τον αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δημόσιου μητρώου εγγράφων. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 7 και 8 αρχίζουν από τη στιγμή που το θεσμικό όργανο έχει λάβει τις αιτούμενες διευκρινίσεις.

2. Εάν η αίτηση δεν είναι επαρκώς σαφής, το θεσμικό όργανο, εντός 15 εργάσιμων ημερών, ζητεί από τον αιτούντα να διευκρινίσει την αίτησή του βοηθώντας τον, π.χ. παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του δημόσιου μητρώου εγγράφων.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησης, το θεσμικό όργανο είτε καθιστά διαθέσιμο το ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 10 εντός της περιόδου αυτής, είτε, με γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

1. Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφο υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Στον αιτούντα αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής. Εντός ανωτάτου ορίου 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της αίτησης, το θεσμικό όργανο είτε καθιστά διαθέσιμο το ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 10 εντός της περιόδου αυτής, είτε, με γραπτή απάντηση, καθορίζει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης και πληροφορεί τον αιτούντα ότι δικαιούται να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντος και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες.

2. Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντος και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης, ο αιτών μπορεί, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του θεσμικού οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του.

3. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης, εάν ο αιτών αμφισβητεί τον ισχυρισμό ότι θίγεται πραγματικά το εν λόγω συμφέρον και/ή δεν θεωρεί ότι υπάρχει υπερισχύον συμφέρον στη γνωστοποίηση του εγγράφου, μπορεί ο αιτών να ζητήσει από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να διατυπώσει την ανεξάρτητη και αντικειμενική άποψή του για το θέμα της παραβίασης και/ή του υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος. Εάν σε συνέχεια της διαβίβασης της γνώμης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το θεσμικό όργανο εμμένει στην πλήρη ή μερική άρνησή του, ο αιτών μπορεί, εντός ανωτάτου ορίου 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της απάντησης του θεσμικού οργάνου, να υποβάλει επιβεβαιωτική αίτηση ζητώντας από το θεσμικό όργανο να αναθεωρήσει τη θέση του.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7, παράγραφος 3 τροποποιείται προκειμένου να συμπεριληφθεί μία διαδικασία σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αιτών αμφισβητεί το κατά πόσο θίγονται συμφέροντα και/ή πιστεύει ότι υπάρχει ένα υπερισχύον συμφέρον στη γνωστοποίηση. Ο Διαμεσολαβητής μπορείς να αξιολογήσει το ζήτημα της προσβολής συμφερόντων ή της ύπαρξης υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος και να ανακοινώσει την άποψή του στο θεσμικό όργανο και τον αιτούντα.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες.

2. Κατ' εξαίρεση, όπως π.χ. στην περίπτωση αίτησης που αφορά πολύ ογκώδη έγγραφα ή πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων, η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 προθεσμία μπορεί, μετά από ενημέρωση του αιτούντα και λεπτομερή αιτιολόγηση, να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες κατ' ανώτατο όριο.

Αιτιολόγηση

Τα διάφορα χρονοδιαγράμματα πρέπει να ερμηνεύονται ως ανώτατα χρονικά όρια.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

 

Επεξεργασία ευαίσθητων εγγράφων

διαγράφεται

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι προστατεύουν βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

 

2. Τις αιτήσεις για πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα, στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 8, χειρίζονται μόνον πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα αξιολογούν επίσης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 2, ποιες αναφορές σε ευαίσθητα έγγραφα θα μπορούσαν να καταχωρισθούν στο δημόσιο μητρώο.

 

3. Τα ευαίσθητα έγγραφα καταχωρίζονται στο μητρώο ή δίδονται στη δημοσιότητα μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη του συντάκτη τους.

 

4. Το θεσμικό όργανο που αποφασίζει να αρνηθεί την πρόσβαση σε ευαίσθητο έγγραφο αιτιολογεί την απόφασή του κατά τρόπον ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα που προστατεύονται από το άρθρο 4.

 

5. Κατά την επεξεργασία αιτήσεων για ευαίσθητα έγγραφα, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση των αρχών του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4.

 

6. Οι κανόνες που θεσπίζουν τα θεσμικά όργανα σχετικά με τα ευαίσθητα έγγραφα δημοσιοποιούνται.

 

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

 

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων είναι δωρεάν.

4. Το κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων δύναται να χρεωθεί στον αιτούντα. Η επιβάρυνση αυτή δεν υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής αντιγράφων. Η εξέταση επί τόπου, τα αντίγραφα με λιγότερες από 20 σελίδες Α4 και η άμεση πρόσβαση με ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του μητρώου εγγράφων είναι δωρεάν. Σε περίπτωση εκτυπωμένων αντιγράφων ή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή βάσει πληροφοριών από ηλεκτρονικά συστήματα αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης, το πραγματικό κόστος της έρευνας και ανάκτησης του εγγράφου ή των εγγράφων μπορεί επίσης να χρεώνεται στον αιτούντα. Δεν επιβάλλονται επιπλέον τέλη όταν το όργανο έχει ήδη εκδώσει το σχετικό έγγραφο ή τα σχετικά έγγραφα. Ο αιτών ενημερώνεται εκ των προτέρων για το ύψος και τη μέθοδο υπολογισμού των τελών.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία μητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2002.

3. Με την επιφύλαξη των εσωτερικών διατάξεων των οργάνων, το μητρώο ή το σύστημα μητρώων (σε περίπτωση πολλαπλών μητρώων για το ίδιο όργανο) κάθε οργάνου περιλαμβάνει ειδικότερα αναφορές στα εξής:

 

εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το επίσημο ταχυδρομείο του οργάνου, όταν τέτοιο ταχυδρομείο εμπίπτει στον ορισμό του άρθρου 3, παρ. α,

 

ημερήσιες διατάξεις, περιλήψεις πρακτικών και έγγραφα που ετοιμάστηκαν για να κυκλοφορήσουν πριν από τις συνεδριάσεις καθώς και άλλα έγγραφα που κυκλοφόρησαν κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων.

 

Κάθε θεσμικό όργανο:

 

προσαρμόζει και δημοσιοποιεί εσωτερικές διατάξεις σχετικά με την καταχώριση εγγράφων μέχρι τις …*,

 

διασφαλίζει ότι το μητρώο είναι πλήρως λειτουργικό μέχρι τις …**.

 

* * Έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

 

** Ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Είναι άσκοπο και γραφειοκρατικό να καταχωρίζεται οτιδήποτε εμπίπτει στον ευρύ ορισμό του "εγγράφου", όπως διατυπώνεται στο άρθρο 3. Το νέο κείμενο ορίζει αρχές σχετικά με το ποια έγγραφα πρέπει να καταχωρίζονται και απαιτεί από κάθε όργανο να εγκρίνει και να δημοσιοποιήσει πιο συγκεκριμένες εσωτερικές διατάξεις για την εφαρμογή αυτών των αρχών.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Τα θεσμικά όργανα παρέχουν κατά το δυνατόν άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου σύμφωνα με τους κανόνες του ενδιαφερομένου οργάνου.

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να υποβαθμιστεί για τα μη νομοθετικά έγγραφα.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

1. Τα όργανα καθιστούν όλα τα έγγραφα άμεσα προσβάσιμα στο κοινό σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω ενός μητρώου ιδίως τα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν κοινή διεπαφή για τα μητρώα εγγράφων τους και ειδικότερα εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο πρόσβασης για την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που εκπονήθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12(4) τροποποιείται για να περιλάβει τη σύσταση 5 του ψηφίσματος Cashman με σκοπό τη βελτίωση των εν ισχύι προτύπων.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1. Σύμφωνα με τις αρχές που εκτίθενται στον παρόντα κανονισμό, τα θεσμικά όργανα συμφωνούν για τη δομή και την παρουσίαση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα διοργανική συμφωνία.

1. Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 163 πρώτη παράγραφος της συνθήκης Ευρατόμ, τα ακόλουθα έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 4 και 9 του παρόντος κανονισμού:

Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 163 πρώτη παράγραφος της συνθήκης Ευρατόμ, τα ακόλουθα έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 4 και 9 του παρόντος κανονισμού:

(α) οι προτάσεις της Επιτροπής,

 

(β) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 251 και 252 της συνθήκης ΕΚ και οι αιτιολογικές εκθέσεις αυτών των κοινών θέσεων, καθώς και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαδικασίες,

(α) οι κοινές θέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 251 και 252 της συνθήκης ΕΚ και οι αιτιολογικές εκθέσεις αυτών των κοινών θέσεων, καθώς και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαδικασίες,

(γ) οι αποφάσεις-πλαίσια και οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(β) οδηγίες εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 254, παράγραφοι 1 και 2, της Συνθήκης ΕΚ, αποφάσεις εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 254, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις·

(δ) οι συμβάσεις που καταρτίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

 

(ε) οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ κρατών μελών βάσει του άρθρου 293 της συνθήκης ΕΚ,

(γ) οι συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ κρατών μελών βάσει του άρθρου 293 της συνθήκης ΕΚ,

(στ) οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ή σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης ΕΕ.

(δ) οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Κοινότητα ή σύμφωνα με το άρθρο 24 της συνθήκης ΕΕ.

2. Τα ακόλουθα έγγραφα δημοσιεύονται, κατά το δυνατόν, στην Επίσημη Εφημερίδα:

 

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

 

(β) οι κοινές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(ε) οι κοινές θέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(γ) οι οδηγίες εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ, οι αποφάσεις εκτός εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 254 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, οι συστάσεις και οι γνωμοδοτήσεις.

(στ) αποφάσεις πλαίσιο και αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 34, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·

 

(ζ) συμβάσεις που καταρτίζει το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΕ·

3. Κάθε θεσμικό όργανο μπορεί, στον εσωτερικό κανονισμό του, να καθορίσει ποια επιπρόσθετα έγγραφα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

2. Κάθε θεσμικό όργανο συμφωνεί για τον τρόπο με τον οποίο άλλα όργανα και οργανισμοί δημοσιεύουν έγγραφα εκτός εκείνων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Υπεύθυνος πληροφοριών

 

1. Κάθε γενική διεύθυνση εντός κάθε οργάνου ορίζει έναν υπεύθυνο πληροφοριών, αρμόδιο για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και την ορθή διοικητική πρακτική εντός της γενικής διεύθυνσης αυτής.

 

2. Ο υπεύθυνος πληροφοριών ορίζει ποιες πληροφορίες είναι σκόπιμο να παρασχεθούν στο κοινό σχετικά με:

 

(α) την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού·

 

(β) την ορθή πρακτική

 

και διασφαλίζει τη διάδοση των πληροφοριών αυτών στη δέουσα μορφή και με τον κατάλληλο τρόπο.

 

3. Ο υπεύθυνος πληροφοριών κρίνει κατά πόσον οι υπηρεσίες της γενικής του διεύθυνσης τηρούν την ορθή πρακτική.

 

4. Ο υπεύθυνος πληροφοριών μπορεί να παραπέμψει το άτομο που ζητεί τις πληροφορίες σε μια άλλη διεύθυνση, εφόσον οι σχετικές πληροφορίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του αλλά στην αρμοδιότητα μιας άλλης διεύθυνσης εντός του ίδιου οργάνου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ή αυτή είναι κάτοχοι των πληροφοριών αυτών.

 

5. Ενδεχομένως, ο υπεύθυνος πληροφοριών μπορεί να ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε σχέση με την κανονική και ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14β

 

Κυρώσεις

 

Κάθε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος του υπαλλήλου ή του λοιπού προσωπικού τω θεσμικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις κα διαδικασίες που προβλέπουν ο Κανονισμός Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι όροι απασχόλησης του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι εσωτερικές διατάξεις των οργάνων.

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διοικητικές πρακτικές εντός των θεσμικών οργάνων

Διαφάνεια διοικητικών πρακτικών εντός των θεσμικών οργάνων

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός.

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός. Τα θεσμικά όργανα οργανώνουν και διαφυλάττουν τις πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς πρόσθετη προσπάθεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 15(1) βασίζεται στο δικαίωμα χρηστής διοίκησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία της Φινλανδίας για παράδειγμα. Συνιστά επίσης βήμα προς την κατεύθυνση μιας γνήσιας νομοθετικής πράξης προστασίας της ελευθερίας της ενημέρωσης στην ΕΕ ενώ υπηρετεί ταυτοχρόνως τον στόχο που καθορίζει η νέα αιτιολογική σκέψη 18 ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας πρέπει να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης και όχι να περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, τα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα συμφωνούν σε κοινούς κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής για την παρουσίαση, τη διαβάθμιση, τον αποχαρακτηρισμό, την καταχώριση και τη διάδοση εγγράφων.

 

Για να διευκολυνθεί η γνήσια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παραγόντων που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και με την επιφύλαξη των αρχών της διαφάνειας, τα θεσμικά όργανα καθιστούν σαφές στους πολίτες αν και πότε, κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων φάσεων της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, θα είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται η άμεση πρόσβαση σε έγγραφα. Αυτοί οι περιορισμοί παύουν να ισχύουν μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Τα θεσμικά όργανα ενημερώνουν τους πολίτες κατά τρόπο δίκαιο και διαφανή για το οργανόγραμμά τους, εκθέτοντας τους τομείς αρμοδιότητας των εσωτερικών τους μονάδων, την εσωτερική ροή των εργασιών και ενδεικτικές προθεσμίες των διαδικασιών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και για τις υπηρεσίες προς τις οποίες μπορεί να απευθυνθούν οι πολίτες για να ζητήσουν υποστήριξη και πληροφορίες ή για να ασκήσουν διοικητικές προσφυγές.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα θεσμικά όργανα συγκροτούν διοργανική επιτροπή με στόχο τη διερεύνηση της βέλτιστης πρακτικής, την εξέταση ενδεχόμενων διαφορών και τη συζήτηση των μελλοντικών εξελίξεων περί την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

2. Τα θεσμικά όργανα συγκροτούν διοργανική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 255 με στόχο τη διερεύνηση και ανταλλαγή της βέλτιστης πρακτικής, τον εντοπισμό εμποδίων στην πρόσβαση και τη χρησιμοποίηση καθώς και μη δημοσιευμένων πηγών δεδομένων, την εξέταση ενδεχόμενων διαφορών, την προώθηση της διαλειτουργικότητας, την περαιτέρω χρήση και συγχώνευση μητρώων, την τυποποίηση του κώδικα εγγράφων μέσω ενός ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης, τη δημιουργία μιας ενιαίας πύλης της ΕΕ για τη διασφάλιση πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα της ΕΕ και τη συζήτηση των μελλοντικών εξελίξεων περί την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν υφιστάμενους κανόνες περί δικαιώματος δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να λάβει αντίγραφα των εγγράφων ή να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τυχόν υπάρχοντες κανόνες περί δικαιώματος δημιουργού οι οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν το δικαίωμα τρίτου να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει τα γνωστοποιηθέντα έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 16 είναι καλύτερη από τις τροπολογίες που προτείνει η Επιτροπή.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έως τις ...... ......, το αργότερο, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διατυπώνει συστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού που καθίστανται απαραίτητες λόγω μεταβολών της ισχύουσας κατάστασης καθώς και για ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα θεσμικά όργανα.

Αιτιολόγηση

Όπως ίσχυε με τον σημερινό κανονισμό, θα πρέπει να υποβληθεί μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, στην οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν συστάσεις και προτάσεις για βελτιώσεις, όπου αυτό απαιτείται. Η διαγραφή μιας διάταξης σημαίνει μια de facto τροποποίηση του κανονισμού.

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.

(2)

ΕΕ C 293 E της 2.12.2006, σελ. 151.

(3)

Απόφαση του Δικαστηρίου (Μείζον τμήμα) της 1ης Ιουλίου 2008 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39/05 P και C-52/05 P.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως εισηγητής για την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού 1049/2001, έχω προτείνει ορισμένες βασικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής που υπεβλήθη στις 30 Απριλίου 2008. Όταν ο ισχύων σήμερα κανονισμός τέθηκε σε ισχύ το 2001, είχα επίσης διατελέσει εισηγητής για το φάκελο αυτό.

Το 2006 επεξεργάστηκα συνέταξα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το οποίο περιείχε ένα κατάλογο συστάσεων για βελτιώσεις στον ισχύοντα κανονισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση αναθεώρησης το 2008, είχα πολύ υψηλές προσδοκίες όσον αφορά τον τρόπο βελτίωσης των κανόνων πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επήλθαν ορισμένες θετικές αλλαγές στην πρόταση που είναι πλήρως δικαιολογημένες, όπως η επέκταση των δικαιούχων του κανονισμού αυτού και η αποκατάσταση συμβατότητας με τη σύμβαση Aarhus, ορισμένες άλλες τροπολογίες αποτελούν, κατά την άποψή μου, οπισθοδρόμηση όσον αφορά τη διαφάνεια, ιδίως εάν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότερες αιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του έτους 2006 δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

Κατά την άποψή μου οφείλουμε, ως νομοθέτες, να αξιοποιήσουμε την αναθεώρηση του κανονισμού 1049/2001 ως ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να καταστήσουμε τον κανονισμό αυτό ένα πραγματικό και ενιαίο νομικό πλαίσιο που θα διέπει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που χειρίζονται τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι τελικοί χρήστες είναι οι πολίτες. Είναι καθήκον και υποχρέωσή μας να καταστήσουμε την πρόσβαση όσο το δυνατόν πιο εύκολη και φιλική προς το χρήστη.

Επιπλέον, πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία για να δομήσουμε τις επιμέρους διατάξεις κατά τρόπο περισσότερο συνεκτικό και λογικό ούτως ώστε τα όργανα να μπορούν να εργάζονται από κοινού προκειμένου να καθορίσουν κοινούς κανόνες και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για το χειρισμό διαφορετικών κατηγοριών εγγράφων. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν δεδομένου ότι υφίστανται ήδη πολλές πρωτοβουλίες, βάσει μη δεσμευτικών διατάξεων (soft law) που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο. Μέσα, όπως η Επίσημη Εφημερίδα, το σύστημα Celex ή οι διάφορες διοργανικές συμφωνίες για την κωδικοποίηση και τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων, αποσκοπούν στο ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή στο να καταστήσουν την ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων περισσότερο κατανοητή.

Όταν αναφέρομαι στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, θεωρώ ότι αυτή θα πρέπει να επεκταθεί και στα εθνικά μέτρα εφαρμογής, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν είναι τα κείμενα που πράγματι επηρεάζουν τους ευρωπαίους πολίτες.

Η προσέγγισή μου είναι πολύ περισσότερο φιλόδοξη από την πρόταση της Επιτροπής και ενδεχομένως τη βούληση του Συμβουλίου. Στόχος της έκθεσής μου είναι η αξιοποίηση της κοινής μας εμπειρίας, διαμορφώνοντας, στο μέτρο του δυνατού και στο πλαίσιο μιας διοργανικής προοπτικής, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθώ να καλύψω την έλλειψη κοινών κανόνων όσον αφορά τις "διαβαθμισμένες πληροφορίες" (πρόκειται για τα λεγόμενα ευαίσθητα έγγραφα στον ισχύοντα κανονισμό 1049/2001) ενσωματώνοντας στον κανονισμό ορισμένες χρήσιμες αρχές που διέπουν τις εσωτερικές διατάξεις ασφάλειας του Συμβουλίου και της Επιτροπής, στο βαθμό που οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα κοινοβουλευτικό όργανο.

Μία δεύτερη πρόκληση συνίσταται στο να γίνει διάκριση μεταξύ νομοθετικής και διοικητικής διαφάνειας και με την ευκαιρία αυτή να θεσπιστούν ορισμένες αρχές διαφανούς και χρηστής διοίκησης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Ωσαύτως, θα πρέπει να δώσουμε σε ανεξάρτητους οργανισμούς, όπως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, κατάλληλες αρμοδιότητες για να βοηθούν τα θεσμικά όργανα στην αναθεώρηση των εσωτερικών τους διαδικασιών. Δεδομένου ότι τα θεσμικά όργανα έχουν ήδη υπαλλήλους για την προστασία των δεδομένων, είναι συνεπές με το στόχο του κανονισμού να οριστεί σε κάθε οργανωτική μονάδα, όπως οι γενικές διευθύνσεις, ένας υπεύθυνος πληροφοριών προς τον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες καθώς και οι άλλες διοικητικές μονάδες που χειρίζονται έγγραφα των οργάνων. Η διαφάνεια δεν αποτελεί μόνο ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό αλλά και μία αρχή που πρέπει να διέπει όλες τις λειτουργίες των οργάνων.

Οι συνέπειες στα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά την επεξεργασία, καταχώριση, διαπραγμάτευση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων της ΕΕ πρέπει να εναρμονιστούν και συγχρόνως να προστατευθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε το ταχύτερο δυνατόν στις αυξανόμενες απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών αλλά και των εθνικών και περιφερειακών αρχών, πρωτίστως των εθνικών κοινοβουλίων, έχοντας κατά νου την από μακρού αναμενόμενη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα για το Κοινοβούλιο θα είναι να ζητήσει από την Επιτροπή, σε πρώτη ανάγνωση, στις αρχές Μαρτίου να τροποποιήσει την πρότασή της και να διαπραγματευτεί ενδεχομένως μία κοινή θέση με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Εφόσον εν τω μεταξύ διαφανεί το ενδεχόμενο να τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, θα είναι σχετικά εύκολο να αξιοποιηθεί το επιτελεσθέν έργο και να υποβληθεί ένα αναθεωρημένο κείμενο το οποίο θα μπορούσε να εγκριθεί αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (όπως συνέβη στην περίπτωση του κανονισμού για την OLAF αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Μάαστριχτ).

Αποφάσισα να προτείνω μια σειρά τροπολογιών, οι οποίες αφορούν:

· Τον διαχωρισμό των δικαιούχων από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

· Στο άρθρο που αφορά τους ορισμούς, αποφάσισα να επαναφέρω τον παλαιό ορισμό του "εγγράφου" στον ισχύοντα κανονισμό, δεδομένου ότι αυτός φαίνεται να είναι ευρύτερος και επίσης τροποποίησα, για λόγους σαφήνειας, τον ορισμό της "βάσης δεδομένων" με αναφορά στις πληροφορίες που περιέχουν οι εν λόγω βάσεις δεδομένων, στις οποίες θα πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση το κοινό μετά από αίτηση. Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να προβλέψουν ειδικά μέσα για τη διάθεση των πληροφοριών αυτών.

· Έχω επίσης προσθέσει νέους ορισμούς σχετικά με τα διαβαθμισμένα, τα νομοθετικά και διοικητικά έγγραφα, τα αρχεία και τα ιστορικά αρχεία.

· Έχω τροποποιήσει το άρθρο για τις εξαιρέσεις που διακρίνουν μεταξύ της προστασίας δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων.

· Προσπάθησα επίσης να ορίσω ακριβέστερα το καθεστώς που διέπει τη χρήση των εγγράφων τρίτων, το οποίο προκαλεί πολλά προβλήματα στην πρακτική των οργάνων.

· Τροποποίησα επίσης το άρθρο σχετικά με τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

· Προσέθεσα μία τροπολογία σχετικά με το ρόλο και την ευθύνη του υπεύθυνου πληροφοριών που αναφέρθηκε προηγουμένως, ενισχύοντας το ρόλο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ως σημείο αναφοράς για τους υπεύθυνους πληροφοριών των οργάνων, η γνώμη του οποίου θα μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση αμφιβολιών.

· Τέλος, προσέθεσα μία τροπολογία σχετικά με τις κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του κανονισμού αυτού.

Στόχος μου είναι ασφαλώς η τροποποίηση του κανονισμού αυτού προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια χωρίς, ωστόσο, να καταστεί το μέσο αυτό πολύ εξειδικευμένο και δύσκολο στην εφαρμογή του. Συνεπώς, εργάστηκα με βάση τις γενικές αρχές που εξακολουθούν να απουσιάζουν στον ισχύοντα κανονισμό όσον αφορά τις νομοθετικές και διοικητικές δραστηριότητες των οργάνων. Συγχρόνως επιθυμώ να χρησιμοποιηθεί το μέσο αυτό για τη βελτίωση των πρακτικών των οργάνων με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος, οι οποίες υπήρξαν η κύρια πηγή έμπνευσής μου κατά την επεξεργασία των τροπολογιών μου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                     Βρυξέλλες,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ                                  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                            ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                            ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

COM(2008) 229 τελικό της 30.4.20082008/0090 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ιδίως το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, που απαρτίζεται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνήλθε στις 20 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου 2008 με σκοπό να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις(1), μετά την εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε ομόφωνα στα εξής:

1) Στο άρθρο 7, παράγραφος 1, η παραπομπή "σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου" να αντικατασταθεί από την παραπομπή "σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου".

2) Στο άρθρο 9, παράγραφος 1, η παραπομπή στο "άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)" να αντικατασταθεί από την παραπομπή στο "άρθρο 4 παράγραφος 1".

3) Στο άρθρο 12, παράγραφος 1, η προσθήκη των λέξεων "κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής" έπρεπε να είχε γίνει με χαρακτήρες με γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιούνται γενικά για να επισημαίνονται οι επί της ουσίας τροποποιήσεις.

4) Στο άρθρο 12, παράγραφος 2, η προσθήκη των τελικών λέξεων "υπό ηλεκτρονική μορφή" έπρεπε να είχε γίνει με χαρακτήρες με γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιούνται γενικά για να επισημαίνονται οι επί της ουσίας τροποποιήσεις.

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση των ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                       J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Νομικός Σύμβουλος             Νομικός Σύμβουλος             ασκών χρέη Γενικού Διευθυντή

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών ΥποθέσεωΝ (*) (26.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης(*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – Άρθρο 47 του Κανονισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διαφάνεια συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλώνεται σαφώς στο άρθρο 255 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ):

"Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος, έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής".

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ορίζει επιπλέον ότι:

"Οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους πολίτες". (Άρθρο 10, παράγραφος 3 της ΣΕΕ)

και ότι

"Προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά." (Άρθρο 15, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Ο ισχύων σήμερα κανονισμός 1049/2001 αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την επίτευξη μεγαλύτερου ανοίγματος. Κατά την εξαετία από της εφαρμογής του, συνέβαλε στη δημιουργία διαφανέστερου κλίματος διοίκησης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Οι αποφάσεις τις οποίες έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει του κανονισμού 1049/2001 αποδείχθηκαν σημαντικές για τη διαδικασία αυτή. Τελευταία εξ αυτών ήταν η σημαντικότατη απόφαση που πήρε το Δικαστήριο στην αποκαλούμενη υπόθεση Turco (T-84/03 Turco κατά Συμβουλίου). Το Δικαστήριο έκρινε ότι το Συμβούλιο πρέπει επίσης να επιτρέπει την πρόσβαση στις συμβουλές της νομικής του υπηρεσίας, όποτε αυτές αφορούν νομοθετική πράξη. Το Δικαστήριο πιστεύει ότι οι αρχές της διαφάνειας και του ανοίγματος κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν ‘υπερισχύον δημόσιο συμφέρον’ που αιτιολογεί τη δημοσιοποίηση της νομικής συμβουλής. Στα πορίσματά του το Δικαστήριο αναφέρει ότι το άνοιγμα συμβάλλει στο να αποδώσει στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών μεγαλύτερη νομιμότητα στα θεσμικά όργανα και αυξάνει την εμπιστοσύνη προς αυτά.

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 1049/2001 στις 30 Απριλίου 2008. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να αναθεωρηθεί ο κανονισμός με το ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2006. Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης, η Επιτροπή προσπαθεί να δώσει την εντύπωση ότι προέβη στις αλλαγές που ζητούσε το Κοινοβούλιο.

Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Εκεί που το Κοινοβούλιο ζητούσε μεγαλύτερο άνοιγμα, πολλές τροποποιήσεις που προτείνει η Επιτροπή θα είχαν αντιθέτως ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του ισχύοντος σήμερα προτύπου.

Η χειρότερη εξ αυτών είναι η τροποποίηση που προτείνει η Επιτροπή επί του άρθρου 3 με αποτέλεσμα να περιοριστεί σοβαρά ο ορισμός του ‘εγγράφου’. Εάν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή θα σημάνει ότι μόνο ένα μέρος των εγγράφων που είναι σήμερα προσβάσιμα στο κοινό θα συνεχίσουν να είναι και μελλοντικά. Κατά την άποψή της συντάκτριας, ο σημερινός ορισμός πρέπει να παραμείνει αμετάβλητος, δεδομένου ότι καλύπτει όλα τα σχετικά έγγραφα και όχι μόνο τα καταχωρημένα.

Άλλη τροπολογία που ανησυχεί τη συντάκτρια αφορά το δικαίωμα των κρατών μελών να αρνούνται να δώσουν έγγραφα δυνάμει του άρθρου 5. Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διατύπωση παρέχει στα κράτη μέλη απεριόριστο δικαίωμα επίκλησης της δικής τους νομοθεσίας. Τα θεσμικά όργανα μπορούν να επικληθούν μόνο λόγους που βασίζονται στον κανονισμό. Ένα τέτοιο δικαίωμα θα εξασθενήσει την αρχή της διαφάνειας και θα την αφήσει αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Και εδώ, θα έπρεπε να αρκούν οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 του κανονισμού. Εάν δεν αρκούν, θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 4 αντί να δίνονται στα κράτη μέλη απεριόριστα δικαιώματα.

Η Επιτροπή αγνόησε παντελώς τις προτάσεις που διατύπωνε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 4ης Απριλίου 2006 όσον αφορά στη δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ασκεί το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου. Το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα ούτως ώστε να εκπληρώνει πλήρως τα καθήκοντά του – οι ρυθμίσεις για το χειρισμό των εγγράφων αυτών μπορούν να συμφωνηθούν μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

Υπάρχουν πάντως τροποποιήσεις της Επιτροπής που μπορεί να επικροτήσει το Κοινοβούλιο. Αυτές αφορούν κυρίως: τη διεύρυνση του δικαιώματος πρόσβασης σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι μόνο σε πολίτες της ΕΕ, ως αναφέρει ο ισχύων κανονισμός, οι περιβαλλοντικές διατάξεις που απορρέουν από την σύμβαση του Aarhus και η βελτιωμένη άμεση πρόσβαση στα νομοθετικά έγγραφα.

Αυτές οι θετικές τροποποιήσεις είναι δυστυχώς πολύ λιγότερες από εκείνες που το Κοινοβούλιο θεωρεί αρνητικές. Δεδομένων αυτών των αρνητικών τροποποιήσεων, η συντάκτρια πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να διατηρήσουμε τον ισχύοντα κανονισμό αντί να εγκρίνουμε αλλαγές που τον εξασθενούν.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις κάτωθι τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α) Τα όργανα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης και δεν περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας μπορεί να έχει θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση του κοινού. Τα θεσμικά όργανα οφείλουν να προαγάγουν τις θετικές επιπτώσεις και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές. Οι όροι πρόσβασης στις πληροφορίες που περιέχονται σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων διατυπώνονται με την τροποποίηση του ορισμού των εγγράφων στο άρθρο 3 ενώ η γενική υποχρέωση παροχής ορθών πληροφοριών προτείνεται σε τροπολογία στο άρθρο 15. Αυτές οι τροποποιήσεις αποσκοπούν επίσης στην ενσωμάτωση του δικαιώματος στην χρηστή διοίκηση που διατυπώνεται στο άρθρο 41 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) "έγγραφο": οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που συντάσσεται από θεσμικό όργανο και διαβιβάζεται επίσημα σε έναν ή περισσότερους αποδέκτες ή καταγράφεται με άλλο τρόπο, ή που λαμβάνεται από ένα θεσμικό όργανο· τα δεδομένα που περιέχουν συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων θεωρούνται έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια των διαθέσιμων εργαλείων του λειτουργικού συστήματος,

(α) "έγγραφο": οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεξάρτητα από το χρησιμοποιηθέν υπόθεμα (γραμμένο σε χαρτί ή αποθηκευμένο υπό ηλεκτρονική μορφή, ή με ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που αφορά τις πολιτικές, τις δράσεις και τις αποφάσεις αρμοδιότητας του θεσμικού οργάνου· πληροφορίες που εμπεριέχονται σε συστήματα ηλεκτρονικής αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών συστημάτων χρησιμοποιουμένων στις εργασίες του οργάνου) αποτελούν έγγραφο ή έγγραφα, εφόσον μπορούν να εξάγονται σε ένα ή περισσότερα εκτυπωμένα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα με τη βοήθεια οποιωνδήποτε διαθέσιμων σε εύλογο βαθμό εργαλείων του λειτουργικού συστήματος,

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει την τρέχουσα διατύπωση του βασικού ορισμού του εγγράφου διότι η πρόταση της Επιτροπής άφηνε περιθώριο για αυθαίρετο περιορισμό του δικαιώματος στην πρόσβαση. Η προσθήκη λέξεων προβλέπει την πρόσβαση στις πληροφορίες των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός που περιγράφεται στην νέα αιτιολογική σκέψη 18.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας και επίλυσης διαφορών·

(γ) της παροχής νομικών συμβουλών και των δικαστικών διαδικασιών διαιτησίας και επίλυσης διαφορών, εκτός από τις νομικές συμβουλές στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής·

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του επί της υποθέσεως Turco ότι η δημοσιοποίηση νομικών συμβουλών στα πλαίσια νομοθετικών πρωτοβουλιών αυξάνει τη διαφάνεια και το άνοιγμα της νομοθετικής διαδικασίας και ενισχύει τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Τα ονόματα, οι τίτλοι και τα καθήκοντα των ασκούντων δημόσια λειτουργήματα, των δημόσιων υπαλλήλων και των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων, κατά την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, δημοσιοποιούνται εκτός αν, λόγω ιδιαίτερων περιστάσεων, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών μπορεί να θίξει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Τα διάφορα άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων αυτών, οι οποίοι καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν δημοσιοποιούνται εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα έβλαπτε την ιδιωτική ζωή ή την ακεραιότητα του ενδιαφερομένου. Τέτοια βλάβη δεν προκύπτει:

 

– εάν τα δεδομένα αναφέρονται αποκλειστικά στις επαγγελματικές δραστηριότητες του ενδιαφερομένου, εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό·

 

– εάν τα δεδομένα αφορούν αποκλειστικά δημόσιο πρόσωπο, εκτός εάν, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, υπάρχει λόγος να θεωρήσουμε ότι η δημοσιοποίηση θα επηρεάσει αρνητικά το πρόσωπο αυτό ή άλλα πρόσωπα που σχετίζονται μαζί του·

 

– εάν τα δεδομένα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί με συναίνεση του ενδιαφερομένου.

 

Τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιούνται πάντως εάν υπερισχύον δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη δημοσιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές, το θεσμικό όργανο ή ο φορέας θα πρέπει να προσδιορίσει το δημόσιο συμφέρον. Αιτιολογεί τους λόγους για τους οποίους, στη συγκεκριμένη υπόθεση, το δημόσιο συμφέρον είναι σημαντικότερο από τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου.

 

Όποτε ένα θεσμικό όργανο ή φορέας αρνείται την πρόσβαση σε κάποιο έγγραφο δυνάμει της παραγράφου 1, εξετάζει τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης στο εν λόγω έγγραφο.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν ικανοποιεί την ανάγκη επίτευξης ορθής ισορροπίας μεταξύ των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων ούτε αντικατοπτρίζει την απόφαση του Πρωτοδικείου στην υπόθεση Bavarian Lager.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο αυτή.

7. Οι εξαιρέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο δεν εφαρμόζονται στα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής πράξης ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής. Οι εξαιρέσεις εφαρμόζονται μόνον ενόσω η προστασία δικαιολογείται ως εκ του περιεχομένου του εγγράφου. Οι εξαιρέσεις μπορούν να εφαρμοστούν για μέγιστη περίοδο 30 ετών. Στην περίπτωση εγγράφων που καλύπτονται από τις εξαιρέσεις οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα εμπορικά συμφέροντα, και στην περίπτωση ευαίσθητων εγγράφων, οι εξαιρέσεις μπορούν εν ανάγκη να εξακολουθήσουν και μετά την περίοδο αυτή.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρει στην απόφασή του επί της υποθέσεως Turco ότι η δημοσιοποίηση νομικών συμβουλών στα πλαίσια νομοθετικών πρωτοβουλιών αυξάνει τη διαφάνεια και το άνοιγμα της νομοθετικής διαδικασίας και ενισχύει τα δημοκρατικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 ή τις ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας του για την απαγόρευση της δημοσιοποίησης του εν λόγω εγγράφου. Το θεσμικό όργανο αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων που προβάλλει το κράτος μέλος, εφόσον οι λόγοι αυτοί βασίζονται στις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Όταν μια αίτηση αφορά ένα έγγραφο προερχόμενο από κράτος μέλος, άλλο από τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο των διαδικασιών θέσπισης νομοθετικής ή μη νομοθετικής πράξης γενικής εφαρμογής, ζητείται η γνώμη των αρχών του εν λόγω κράτους μέλους. Το θεσμικό όργανο στο οποίο βρίσκεται το έγγραφο αυτό το δημοσιοποιεί, εκτός αν το κράτος μέλος αιτιολογήσει τη μη δημοσιοποίησή του, με βάση τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4. Το θεσμικό όργανο αξιολογεί την καταλληλότητα των λόγων που προβάλλει το κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη απόλυτο δικαίωμα επίκλησης της νομοθεσίας τους. Οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 πρέπει να συνιστούν επαρκή λόγο για την άρνηση της πρόσβασης.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

1. Η επιβεβαιωτική αίτηση υφίσταται ταχεία επεξεργασία. Εντός 15 εργάσιμων ημερών από την καταχώριση της εν λόγω αίτησης, το όργανο είτε δέχεται την πρόσβαση του αιτούντος στο ζητούμενο έγγραφο και παρέχει πρόσβαση εντός της εν λόγω περιόδου, σύμφωνα με το άρθρο 10, είτε εκθέτει τους λόγους της ολικής ή μερικής άρνησης, με γραπτή απάντηση. Αν το θεσμικό όργανο αρνηθεί την πρόσβαση εν όλω ή εν μέρει, ενημερώνει τον αιτούντα για τα ένδικα μέσα που διαθέτει.

Αιτιολόγηση

Η παράταση της προθεσμίας σε 30 ημέρες, ως προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής, συνιστά οπισθοχώρηση. Οι 30 εργάσιμες (!) ημέρες που προτείνει η Επιτροπή θα αποτελέσουν αρνητικό παράδειγμα σε σύγκριση με όλες τις εθνικές νομοθεσίες για την πληροφόρηση εντός της ΕΕ.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν την ικανοποιητική εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων και δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Το Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στα ευαίσθητα έγγραφα ώστε να μπορεί να εκπληρώσει πλήρως το καθήκον δημοκρατικού ελέγχου.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1. Τα θεσμικά όργανα παρέχουν κατά το δυνατόν άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου σύμφωνα με τους κανόνες του ενδιαφερομένου οργάνου.

Αιτιολόγηση

Το πρότυπο αυτό δεν μπορεί να υποβαθμιστεί για τα μη νομοθετικά έγγραφα.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

1. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 9, παρέχεται άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Λογικό επακόλουθο της προηγούμενης τροπολογίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν κοινή διεπαφή για τα μητρώα εγγράφων τους και διασφαλίζουν ειδικότερα ενιαίο σημείο πρόσβασης για την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παραλήφθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ενιαίο σημείο πρόσβασης των πολιτών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός.

1. Τα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν ορθές διοικητικές πρακτικές προκειμένου να διευκολυνθεί η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα, που εγγυάται ο παρών κανονισμός. Τα θεσμικά όργανα οργανώνουν και διαφυλάττουν τις πληροφορίες που ευρίσκονται στην κατοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε το κοινό να αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς πρόσθετη προσπάθεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 15(1) βασίζεται στο δικαίωμα χρηστής διοίκησης όπως καθορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνάδει με την ισχύουσα νομοθεσία της Φινλανδίας για παράδειγμα. Συνιστά επίσης βήμα προς την κατεύθυνση μιας γνήσιας νομοθετικής πράξης προστασίας της ελευθερίας της ενημέρωσης στην ΕΕ ενώ υπηρετεί ταυτοχρόνως τον στόχο που καθορίζει η νέα αιτιολογική σκέψη 18 ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας πρέπει να διευκολύνει την άσκηση του δικαιώματος της πρόσβασης και όχι να περιορίζει τον όγκο των πληροφοριών που διατίθεται στο κοινό.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Αναφορές

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή

LIBE

Γνωμοδότηση της επιτροπής

 Ημερομηνία ανακοίνωσης στην ολομέλεια

AFCO

22.5.2008

 

 

 

Συνδεδεμένη επιτροπήημερομηνία ανακοίνωσης στην ολομέλεια

20.11.2008

 

 

 

Συντάκτης(-ρια)

 Ημερομηνία ορισμού

Anneli Jäätteenmäki

24.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.9.2008

4.11.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Costas Botopoulos, Klaus-Heiner Lehne, Gérard Onesta, Sirpa Pietikäinen, Mauro Zani


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (8.12.2008)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rovana Plumb

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου υποδέχεται θετικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως στόχο τη θέση σε εφαρμογή πιο ευέλικτων κανόνων και πιο απλών διαδικασιών σε ό,τι αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η αναθεώρηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις πολιτικές ελευθερίες και είναι περισσότερο νομικής και συνταγματικής φύσεως (στοιχεία τα οποία δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου).

Ωστόσο, η συντάκτρια γνωμοδότησης εκτιμά ότι η πρόταση της Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι περικλείει τα εμπορικά και βιομηχανικά έγγραφα τα οποία συνδέονται με τις εμπορικές διαφορές και διαπραγματεύσεις στην κατηγορία "ευαίσθητα έγγραφα", θα πρέπει να αναλυθεί ξεχωριστά.

Οι τροπολογίες της παρούσας γνωμοδότησης βελτιώνουν τη σύνδεση μεταξύ των προθέσεων και στόχων της αναδιατύπωσης και του περιεχομένου των προτάσεων. Η προτιμησιακή αυτή αντιμετώπιση φαίνεται χρήσιμη και απαραίτητη, αρκεί να μη χρησιμοποιείται για συγκάλυψη των βιομηχανικών συμφερόντων κατά τρόπο αντίθετο προς τα δικαιώματα και συμφέροντα των καταναλωτών στο όνομα του "κυρίαρχου δημοσίου συμφέροντος".

Η συντάκτρια γνωμοδότησης πιστεύει ότι αυτή η δυνατότητα εξάλειψης του βιομηχανικού συμφέροντος πρέπει να διευκρινισθεί περισσότερο στο κείμενο, δεδομένου ότι ο βασικός στόχος της αναθεώρησης του κανονισμού είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κοινού και η στήριξη των πολιτών.

Ένας από τους στόχους της πρότασης κανονισμού είναι να διευκρινίσει τις διαδικασίες για τις οποίες δεν ισχύουν οι κανόνες διαφάνειας και αποκάλυψης. Μεταξύ των εξαιρέσεων αυτών, το κείμενο περιλαμβάνει τα εμπορικά συμφέροντα, όπως συνέβαινε και με το προηγούμενο κείμενο. Ωστόσο, η πρόταση αναφέρεται συγκεκριμένα και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα βιομηχανικά απόρρητα δεν αποκαλύπτονται, προτού όλες οι υποθέσεις να υποβληθούν στο δικαστήριο για την επίλυση των διμερών διαφορών ή πριν τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός επίλυσης των διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής καθιστά το κείμενο σαφέστερο και, συγκεκριμένα, προστατεύει το εμπορικό συμφέρον, ακόμη και αν αυτό χρησιμεύει εμφανώς ως δικαιολογία για τις καταγγελίες της ΕΕ πριν από την επίλυσή τους από τον οργανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.

Εξάλλου, η πρόταση αναφέρει κανόνες που εφαρμόζονται στα εμπορικά έγγραφα που έχουν σχέση με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις. Τα έγγραφα αυτά, τα οποία διαβιβάζονται από την αρμόδια για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ Επιτροπή 133, προς άλλα δημόσια όργανα, είναι ευαίσθητης φύσεως. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχει συνείδηση της ανάγκης να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των εγγράφων που συντάσσει η εν λόγω Επιτροπή 133 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ελέγχει την εμπορική πολιτική που εφαρμόζουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Για αυτό το είδος ευαίσθητων εγγράφων, οι κανόνες ταξινόμησης και η διοργανική και δημόσια πρόσβαση διέπονται από την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2001, η οποία τροποποιεί τον εσωτερικό της κανονισμό (C(2001)3031).

Η Επιτροπή προέβη για τελευταία φορά στην αναθεώρηση του κανονισμού για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα το 2001, αμέσως μετά από την αναθεώρηση του κανονισμού για την ταξινόμηση των ευαίσθητων εγγράφων. Αφενός μεν, εάν η Επιτροπή επιδιώκει τη σημαντική βελτίωση της πρόσβασης του κοινή σε κάθε είδους έγγραφα, είναι απαραίτητο να προβεί σε αναθεώρηση όλων των εσωτερικών κανόνων.

Αφετέρου δε, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου πρέπει να τηρήσει αυστηρούς κανόνες σε ό,τι αφορά τη διαβίβαση πληροφοριών περιορισμένης πρόσβασης, ακόμη και μεταξύ των μελών της· οι κανόνες αυτοί εκπονήθηκαν το 2001, ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα επιτροπή δεν υπήρχε.

Κατά συνέπεια, η συντάκτρια γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη τακτικής αναθεώρησης των κανόνων ταξινόμησης και διαβίβασης ευαίσθητων εγγράφων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς άλλα θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης της πρόσβασης του κοινού δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια τυπική διαδικασία. Ολόκληρη η διαδικασία πρόσβασης οιουδήποτε νομικού προσώπου ή πολίτη σε κάθε τύπο εγγράφου πρέπει να αναλυθεί σε βάθος, προκειμένου η αναθεώρηση να στεφθεί από επιτυχία. Υπ' αυτήν την έννοια, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι η ορθή ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή τους στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και, για το λόγο αυτό, τα εμπορικά έγγραφα δεν πρέπει να αποκλείονται από αυτή τη μεταρρύθμιση.

Για τους λόγους αυτούς, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει τις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι προστατεύουν βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

1. Ευαίσθητα έγγραφα είναι τα έγγραφα που προέρχονται από τα θεσμικά όργανα ή τους οργανισμούς που ιδρύουν, από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τα οποία διαβαθμίζονται ως "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" ή "CONFIDENTIEL" σύμφωνα με τους κανόνες των σχετικών οργάνων οι οποίοι εκπονούνται από το αρμόδιο όργανο και αναθεωρούνται από αυτό σε τακτά διαστήματα και προστατεύουν βασικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της στους τομείς που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), και κυρίως στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας, των διεθνών και εμπορικών σχέσεων, της άμυνας και των στρατιωτικών υποθέσεων.

Αιτιολόγηση

Κάθε όργανο πρέπει να εκπονεί και να αναθεωρεί τους κανόνες του με τους οποίους ορίζονται τα κριτήρια για την ταξινόμηση των εγγράφων, εντός σαφώς ορισμένου χρονικού διαστήματος. Τα έγγραφα που διαβιβάζονται σε άλλα δημόσια όργανα από την Επιτροπή 133, υπεύθυνη για τη χάραξη της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, εμπίπτουν στην κατηγορία ευαίσθητων εγγράφων. Η Επιτροπή INTA κατανοεί την ανάγκη εμπιστευτικότητας των εγγράφων που εκπονεί η Επιτροπή 133 και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρακολουθεί την εμπορική πολιτική την οποία ακολουθούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο προς το συμφέρον των πολιτών.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση του αιτούντος.

1. Η πρόσβαση στα έγγραφα ασκείται είτε με επιτόπια εξέταση, είτε με χορήγηση αντιγράφου, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον διατίθεται, του ηλεκτρονικού αντιγράφου, ανάλογα με την προτίμηση του αιτούντος. Το κόστος της παραγωγής και αποστολής των αντιγράφων βαρύνει τον αιτούντα. Δεν δύναται να υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της παραγωγής και της αποστολής των αντιγράφων. Η πρόσβαση στα έγγραφα είναι δωρεάν όταν γίνεται επί τόπου ή όταν ο αριθμός των αντιγράφων δεν υπερβαίνει τις 20 σελίδες A4, καθώς και σε περίπτωση άμεσης πρόσβασης με ηλεκτρονική μορφή ή μέσω του μητρώου.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει πιο απλές διαδικασίες πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα και να καταργήσει τη ρητή αναγραφή της υποχρέωσής της να διαθέτει τα έγγραφα επί πληρωμή αφ' ης στιγμής ο αριθμός των εγγράφων υπερβαίνει έναν συγκεκριμένο αριθμό. Η παράγραφος αυτή πρέπει να διατηρηθεί και συγχρόνως να βελτιωθεί, διότι αποτελεί καθήκον του πολίτη να πληρώνει για τα αντίγραφα που ζητεί, είναι όμως φυσιολογικό να το γνωρίζει, και να γνωρίζει επίσης τις λεπτομέρειες υπολογισμού των τελών που εισπράττονται για τα αντίγραφα, όπως και να μπορεί να έχει δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα όταν δεν χρειάζεται να κάνει αντίγραφα.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία μητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο στις 3 Ιουνίου 2002.

3. Τα θεσμικά όργανα λαμβάνουν αμέσως τα μέτρα που απαιτούνται για τη δημιουργία μητρώου το οποίο θα βρίσκεται σε λειτουργία το αργότερο 6 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα, χρειάζεται να τροποποιηθεί η ημερομηνία σε σχέση με την τροποποίηση του εγγράφου και του νέου χρονοδιαγράμματος. Η προθεσμία αυτή πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη από την προηγούμενη. Τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα αναθεώρηση θα πρέπει να έχουν άμεσο και σοβαρό αντίκτυπο στους πολίτες και τις εταιρείες (σε περίπτωση εμπορίου και διαπραγμάτευσης). Επιπλέον, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να ενεργούν ταχέως για τη βελτίωση των υπηρεσιών που τους προσφέρονται και να θέτουν στη διάθεση των πολιτών μητρώα χωρίς καθυστέρηση μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

23.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Rovana Plumb

15.7.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

5.11.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Syed Kamall, Caroline Lucas, Helmuth Markov, Vural Öger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool,

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bastiaan Belder, Rovana Plumb, Zbigniew Zaleski


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (21.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Εισηγήτρια: Monica Frassoni

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Κοινότητας θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις "όσον το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες". Η διαφάνεια και το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση αναγνωρίζονται ευρέως ως ο αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος για να καταπολεμάται και προλαμβάνεται η διαφθορά. Για να δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στην πράξη στην πολιτική διεργασία και να καλούν τις δημόσιες αρχές να αποδίδουν λογαριασμό, οι πολίτες πρέπει να έχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση στα έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σταθερά υπενθυμίσει πόσο σημαντική είναι αυτή η θεμελιώδης αρχή της δημοκρατίας, όπως με το ψήφισμα Cashman. H διαβούλευση με θέμα την αναθεώρηση του κανονισμού κατέδειξε ότι εντός της κοινωνίας των πολιτών τυγχάνει ευρείας υποστήριξης η έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση νομοθετικής πράξης για την πραγματική ελευθερία της πληροφόρησης η οποία να εφαρμόζεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το δικαίωμα χρηστής διοίκησης που ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της διότι τα άλλα θεσμικά όργανα δεν ακολουθούν την αυτή προσέγγιση δέσμευσης. Οι σημερινές τροποποιήσεις που η Επιτροπή επέφερε στον κανονισμό είναι απογοητευτικές καθώς σε έναν αριθμό περιπτώσεων οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα βήμα προς τα οπίσω σε μια κίνηση "προς περισσότερη διαφάνεια". Πέραν τούτων η εισηγήτρια θεωρεί ατυχή και όχι συμβατή με τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας με θέμα τη διαδικασία αναδιατύπωσης την επιλογή της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει την διαδικασία αναδιατύπωσης προς αναθεώρηση του κανονισμού. Η μη καταλληλότητα της διαδικασίας αναδιατύπωσης για μια περίπλοκη αναθεώρηση, όπου οι αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία έχουν επιπτώσεις για άλλες διατάξεις στο κείμενο, σημαίνει από πρακτικής απόψεως ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία.

Η εισηγήτρια έχει σε πλείονες περιπτώσεις αποκαταστήσει τις εν ισχύι διατάξεις του κανονισμού καθόσον προσφέρουν οπωσδήποτε υψηλότερο πρότυπο πρόσβασης και διαφάνειας.

Η εισηγήτρια έχει επίσης αναφερθεί στο ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην πρόσβαση στα έγγραφα και την προστασία των δεδομένων ως ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του κανονισμού 1049/2001. Η θέση την οποία συμμερίζονται ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων και το Πρωτοδικείο (στην υπόθεση της Bavarian Lager) είναι ότι η προστασία των δεδομένων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να εμποδίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες όταν δεν υφίσταται ο κίνδυνος να βλάψει αυτή η πρόσβαση το δικαίωμα την ιδιωτική ζωή και την προσωπική ακεραιότητα ενός ατόμου και η εισηγήτρια έχει υπενθυμίσει στην Επιτροπή αυτή την παγιωμένη θέση.

Αντλώντας έμπνευση από τη μεξικανική νομοθετική πράξη για την ελευθερία της πληροφόρησης και έχοντας κατά νου ότι η κίνηση δικαστικής διαδικασίας ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων μπορεί να είναι δυσανάλογη εναλλακτική δυνατότητα για τους πολίτες στην περίπτωση όπου υπάρξει άρνηση γνωστοποίησης εγγράφου, η εισηγήτρια προτείνει να δοθεί εξουσία στον ευρωπαίο διαμεσολαβητή να λαμβάνει τελεσίδικες για τη διοίκηση του σχετικού οργάνου αποφάσεις επί αιτημάτων για πρόσβαση σε έγγραφα ενώ οι αιτούντες πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στο Πρωτοδικείο κατά της άρνησης γνωστοποίησης εγγράφου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει να επέλθουν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού.

(1) Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει να επέλθουν ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμη η αναδιατύπωση του εν λόγω κανονισμού, η οποία είναι νομοθετική τεχνική που πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη Διοργανική Συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1.

 

1 ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αναδιατύπωσης για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού είναι μη αρμόζουσα και όχι συμβατή με τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας με θέμα τη διαδικασία αναδιατύπωσης, η οποία προβλέπει τη χρησιμοποίησή της κάτω από τελείως διαφορετικές συνθήκες. Η μη καταλληλότητα της διαδικασίας αναδιατύπωσης για μια περίπλοκη αναθεώρηση, όπου οι αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία έχουν επιπτώσεις για άλλες διατάξεις στο κείμενο, σημαίνει από πρακτικής απόψεως ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η διαφάνεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η διαφάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Η διαφάνεια εξασφαλίζει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και, παράλληλα, εγγυάται μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα της διοίκησης έναντι του πολίτη σε ένα δημοκρατικό σύστημα. Η διαφάνεια συμβάλλει στην ενίσχυση των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως θεσπίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης ΕΕ και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης οιαδήποτε πρόοδος στην πορεία για άνοιγμα των διοικητικών αρχών στον έλεγχο από το κοινό θα προαγάγει κατά πάσαν πιθανότητα τις προσπάθειες κατά της διαφθοράς.

Αιτιολόγηση

Η διαφάνεια και το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση αναγνωρίζονται ευρέως ως ο αποδοτικότερος ως προς το κόστος τρόπος για να καταπολεμάται και προλαμβάνεται η διαφθορά.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5α) Αυτή η διαβούλευση έχει καταδείξει ότι εντός της κοινωνίας των πολιτών τυγχάνει ευρείας υποστήριξης η έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το δικαίωμα χρηστής διοίκησης που ορίζεται στο άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για τη θέσπιση νομοθετικής πράξης για την πραγματική ελευθερία της πληροφόρησης η οποία να εφαρμόζεται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

While the concept of freedom of information is broader than the concept of access to documents it must, first, be noted that, as the Court of Justice has stated (in e.g. Hautal v Council) the content of the right to access to documents is the right to the information contained in documents. The broader concept of freedom of information is also already reflected in Regulation 1367/2006 which implements the Aarhus Convention. Furthermore, citizens right to good administration must include, as a matter of principle, right to information. This is also clearly laid down in Article 22 of the Code of Good Administrative Behaviour, presented by the European Ombudsman and approved by Parliament.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

(10) Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων, πρέπει να καθιερωθεί σαφής σχέση μεταξύ του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και τους κοινοτικούς φορείς, και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

 

Μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 η νομολογία του Δικαστηρίου και οι αποφάσεις και θέσεις που ενέκριναν ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής και ο Ευρωπαίος επόπτης προστασίας δεδομένων έχουν καταστήσει σαφή τη σχέση ανάμεσα στον ως άνω κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, ότι δηλαδή στα αιτήματα για έγγραφα που περιέχουν προσωπικά στοιχεία πρέπει να εφαρμόζεται ο κανονισμός για την πρόσβαση στα έγγραφα και ότι η εφαρμογή των εξαιρέσεων από τους κανόνες που επιτρέπουν πρόσβαση σε έγγραφα και πληροφόρηση με σκοπό την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να βασίζεται στην ανάγκη της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου.

Αιτιολόγηση

The question of the relationship between access to documents and data protection has been one of the most controversial issue relating to the application of Regualtion 1049/2001. The cause of this has been, on the one hand, an unfortunate formulation of the exception for data protection which tends to lead to circular arguments concerning the relationship between the regulations mentioned. However, the shared position of the European Ombudsman, the European Data Protection Supervisor and the Curt of First Instance (in the Bavarian Lager case) is that data protection may not be used to prevent access to information when such access would not risk harming the right to privacy and personal integrity of an individual. However, the Commission's proposal does not take this into account.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και των εγγράφων που προέρχονται από τρίτα μέρη ή αποτελούν μέρος φακέλων δικαστικών διαδικασιών ή λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα δυνάμει ειδικών εξουσιών για τη διεξαγωγή έρευνας που τους παρέχει η κοινοτική νομοθεσία.

(11) Πρέπει να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που προέρχονται από τα κράτη μέλη και των εγγράφων που προέρχονται από τρίτα μέρη ή αποτελούν μέρος φακέλων δικαστικών διαδικασιών ή λαμβάνονται από τα θεσμικά όργανα δυνάμει ειδικών εξουσιών για τη διεξαγωγή έρευνας που τους παρέχει η κοινοτική νομοθεσία.

 

Το Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές ότι η υποχρέωση διεξαγωγής διαβουλεύσεων με κράτη μέλη όσον αφορά αιτήματα για την πρόσβαση σε έγγραφα που προέρχονται από αυτά δεν παρέχει στα κράτη μέλη δικαίωμα αρνησικυρίας για την εν λόγω πρόσβαση ή επίκλησης νομοθεσίας ή διατάξεων του κράτους μέλους και ότι το θεσμικό όργανο στο οποίο απευθύνεται το αίτημα μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση μόνον βάσει των εξαιρέσεων που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Παραμένει ωστόσο η ανάγκη να αποσαφηνισθεί το καθεστώς των εγγράφων που προέρχονται από τρίτους για να εξασφαλίζεται ότι συγκεκριμένα οι τρίτοι, περιλαμβανομένων των διοικητικών αρχών τρίτων κρατών, δεν είναι ευρύτερα κοινωνοί πληροφοριών που σχετίζονται με νομοθετικές διαδικασίες από ό,τι οι ευρωπαίοι πολίτες στους οποίους θα εφαρμόζεται η νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

The European Commission, in particular, has interpreted the obligation to consult member states as granting these a right to veto access to documents coming from them. However, this interpretation has been struck down by the Court of Justice in the IFAV case. The Commissions proposal does not, unfortunately, genuinely reflect this jurisprudence and would, if accepted, mean a clear step back from the present legal state of affairs. However, there is still need for clarification of the status of third party documents, in particular, in order to avoid that information relating to legislative dossiers is not shared more broadly with, for instance, foreign administration than with the European citizens concerned and bound by the legislation,

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οιοσδήποτε σύλλογος νομικών ή φυσικών προσώπων πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η παραπομπή σε συλλόγους αποβλέπει στις ομάδες πολιτών.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) "τρίτος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένων των κρατών μελών, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσμών και φορέων και των τρίτων κρατών.

(β) "τρίτος": κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα εκτός του αρμόδιου θεσμικού οργάνου, άλλων κοινοτικών ή εξωκοινοτικών θεσμών και φορέων και των τρίτων κρατών·

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να θεωρούνται τρίτοι στις σχέσεις τους με τα θεσμικά όργανα ή τις ανακοινώσεις τους επί θεμάτων που σχετίζονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, ιδίως σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Εγγράφεται παραπομπή στην νομοθεσία της ΕΕ περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επ' αυτού επίσης πρέπει να ισχύει η παράγραφος 3.3 του άρθρου 80 α του Κανονισμού.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ή όχι.

1. Στην περίπτωση εγγράφων τρίτων, το θεσμικό όργανο διαβουλεύεται με τον τρίτο προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον μπορεί να εφαρμοσθεί η εξαίρεση που αναφέρεται στο άρθρο 4, εκτός εάν είναι σαφές ότι το έγγραφο θα δημοσιοποιηθεί ή όχι. Έγγραφα που παρέχονται σε θεσμικά όργανα προς επηρεασμό της εκπόνησης πολιτικής πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχουν εχέγγυα διαφάνειας της διεργασίας προς εκπόνηση πολιτικής, τα έγγραφα που παρέχουν τρίτοι και αποσκοπούν στον επηρεασμό των πολιτικών αποφάσεων πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν τον ικανοποιητικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων οι οποίοι και δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Οι διευθετήσεις που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα θεσπίζουν κοινή διεπαφή για τα μητρώα εγγράφων τους και ειδικότερα εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο πρόσβασης για την άμεση πρόσβαση σε έγγραφα που εκπονήθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση κοινοτικών νομοθετικών πράξεων ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 12(4) τροποποιείται για να περιλάβει τη σύσταση 5 του ψηφίσματος Cashman με σκοπό τη βελτίωση των εν ισχύι προτύπων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδότηση της

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

22.5.2008

 

 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης

  Ημερομηνία ορισμού

Monica Frassoni

25.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία της έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Crowley, Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών  (22.1.2009)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Hammerstein

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, (όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997) τα θεσμικά όργανα και οργανισμοί της Κοινότητας θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις με διαδικασίες όσον το δυνατόν πιο ανοικτά και εγγύτερα στους πολίτες. Με σκοπό να επιτρέπουν σ' αυτούς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και να καλούν τις δημόσιες αρχές να λογοδοτούν, οι πολίτες και τα εκλεγμένα όργανα θα πρέπει να έχουν την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Παρόλο που τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πραγματοποιήσει προόδους σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και τον ανοικτό χαρακτήρα, η κατάσταση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως ιδανική και η πρόσφατη αναδιατύπωση του κανονισμού 1049/2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων θα πρέπει να εξεταστεί ως ένα ακόμη βήμα για την επίτευξη ενός διοικητικού περιβάλλοντος στο οποίο η διαθεσιμότητα και η ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση θα αποτελεί τον κανόνα παρά την εξαίρεση.

Οι σημερινές τροποποιήσεις που η Επιτροπή επέφερε στον κανονισμό, όμως, είναι απογοητευτικές καθώς σε έναν αριθμό περιπτώσεων οι προτάσεις της Επιτροπής αποτελούν ένα βήμα προς τα πίσω παρά ένα τολμηρό βήμα προς τα εμπρός στο πλαίσιο "των προσπαθειών για μεγαλύτερη διαφάνεια". Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η πραγματική ενσωμάτωση και παγιοποίηση της μέχρι τούδε νομολογίας και άλλων σχετικών κειμένων, όπως η Σύμβαση του Aarhus, στον κανονισμό θα πρέπει να έχει ήδη οδηγήσει σε μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης σας θεωρεί την επιλογή της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία αναδιατύπωσης για την αναθεώρηση ως ατυχή και όχι συμβατή με τους στόχους της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη διαδικασία αναδιατύπωσης, η οποία προβλέπει τη χρησιμοποίησή της υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες. Επειδή η διαδικασία περιορίζει a priori τις δυνατότητες του Κοινοβουλίου να τροποποιήσει την πρόταση μόνο σε αυτά τα σημεία που έχουν τροποποιηθεί από την Επιτροπή, η χρήση της θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Η μη καταλληλότητα της διαδικασίας αναδιατύπωσης για μια περίπλοκη αναθεώρηση, όπου οι αλλαγές σε ορισμένα στοιχεία έχουν επιπτώσεις για άλλες διατάξεις στο κείμενο, σημαίνει από πρακτικής απόψεως ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί σε εκτεταμένη χρήση του δικαιώματος παρέκκλισης που προβλέπεται στη διοργανική συμφωνία.

Το πιο αξιοσημείωτο βήμα προς τα πίσω είναι ο αναδιατυπωμένος ορισμός εκ μέρους της Επιτροπής (άρθρο 3) της έννοιας του "εγγράφου", έννοια η οποία ευρίσκεται στο επίκεντρο του κανονισμού. Ο εισηγητής σας έχει την άποψη ότι αντί μιας στενής διατύπωσης του ορισμού, όπως στην ουσία προτείνει η Επιτροπή, ο ορισμός αυτός θα πρέπει να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει όλες τις έννοιες, ανεξάρτητα από το μέσο ή τη φάση της διαδικασίας λήψεως απόφασης, που αφορούν θέματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των θεσμικών οργάνων.

Η Επιτροπή Αναφορών παρακολουθεί "το σφυγμό" της Ένωσης σε ό,τι αφορά τα σφάλματα και τις ελλείψεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, των πολιτικών και των προγραμμάτων και εξακολουθεί να επισημαίνει ότι οι πολίτες έχουν επίγνωση των ελλείψεων αυτών, διότι τους αφορούν άμεσα και επειδή ενδιαφέρονται άμεσα να τεθεί τέρμα στις παραβιάσεις και/ή να επιζητούν αποκατάσταση.

Για τους πολίτες έχει ιδιαίτερη σημασία ότι π.χ. στην περίπτωση διαδικασιών για παραβίαση των συνθηκών, που συχνά προκύπτουν από τις αναφορές των πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, σε όλα τα στάδια των ερευνών κατά τη διάρκεια παρόμοιων διαδικασιών. Αυτό ισχύει και για τα έγγραφα που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό ο συντάκτης της γνωμοδότησης επισημαίνει ότι η πρόταση της Επιτροπής να δοθεί στα κράτη μέλη δικαίωμα άρνησης πρόσβασης σε έγγραφα (άρθρο 5) με βάση τη δική τους νομοθεσία είναι αντίθεση προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ως εκ τούτου απαράδεκτη. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα δικαιώματα των πολιτών όσον αφορά την πρόσβαση σε έγγραφα άλλες εξαιρέσεις, εκτός από αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 4 ("Εξαιρέσεις"). Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9 ("Ευαίσθητα έγγραφα") είναι σημαντικό, αφενός τα θεσμικά όργανα να καθορίσουν κοινούς κανόνες για την κατάταξη παρόμοιων εγγράφων και αφετέρου οι εν λόγω κανόνες να δημοσιοποιηθούν.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι θα ήταν σκόπιμο να ενσωματωθεί στον κανονισμό η πρόταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να δρα ως ένας αντικειμενικός διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις όπου ένα θεσμικό όργανο αρνείται εν μέρει ή πλήρως την πρόσβαση σε έγγραφο και ο αιτών αμφισβητεί ότι επήλθε πράγματι ζημία στο σχετικό συμφέρον και/ή επιχειρηματολογεί ότι υφίσταται υπερισχύον δημόσιο συμφέρον στη δημοσιοποίηση. Στις περιπτώσεις αυτές ο Διαμεσολαβητής θα μπορούσε να ελέγξει το έγγραφο, να σχηματίσει μια ανεξάρτητη άποψη επί του θέματος της ζημίας καθώς και/ή του υπερισχύοντος δημοσίου συμφέροντος και – χωρίς να αποκαλύψει το έγγραφο – να διατυπώσει την άποψή του στο θεσμικό όργανο και τον αιτούντα. Εάν, η άρνηση εξακολουθεί να υφίσταται αφού ο Διαμεσολαβητής έχει ελέγξει το έγγραφο, ο αιτών μπορεί να υποβάλει σε επιβεβαιωτική αίτηση εάν το επιθυμεί.

Αυτή η διαδικασία ουδόλως θα περιόριζε τα δικαιώματα του αιτούντα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αλλά θα προσέφερε πρακτική βοήθεια και προσανατολισμό στο θεσμικό όργανο, το οποίο μπορεί να θεωρήσει ότι υπέχει νομική υποχρέωση να αρνηθεί την πρόσβαση, και θα ενίσχυε τοιουτοτρόπως την πεποίθηση του αιτούντα ότι, όταν απορρίπτεται μια αίτηση, η πιθανότητα βλάβης είναι πραγματική και ότι η ύπαρξη υπερισχύοντος δημόσιου συμφέροντος στην δημοσιοποίηση έχει εξετασθεί κατά τρόπο σοβαρό και αντικειμενικό. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της διαδικασίας θα ήταν ότι οι περιπτώσεις άρνησης από διαφορετικά θεσμικά όργανα που εξετάζει ο Διαμεσολαβητής θα αντιμετωπίζονταν κατά τρόπο συνεκτικό και δίκαιο.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης σας έχει την άποψη ότι είναι σχεδόν απίθανο η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαφάνειας να στεφθεί με επιτυχία εάν οι αιτούντες δεν μπορούν εύκολα να βρουν και να ανακτήσουν τις πληροφορίες τις οποίες επιθυμούν. Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού τα θεσμικά όργανα θα πρέπει ως εκ τούτου να εξασφαλίσουν ότι τα έγγραφα διατίθενται μέσω μιας κοινής διεπαφής για τα μητρώα των εγγράφων και θα πρέπει επίσης να προβλέψουν ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης.

Όταν τα έγγραφα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, θα πρέπει να είναι σε μορφότυπα που ακολουθούν ανοικτά πρότυπα. Οι προσπάθειες για διαφάνεια είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουν εάν οι πολίτες αναγκάζονται να κάνουν χρήση ειδικών, προστατευόμενων, λογισμικών που είναι συμβατά με τα μέσα πληροφορικής που χρησιμοποιούν τα θεσμικά όργανα. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης έχει υποβάλει τροπολογίες (άρθρα 10 και 11) που συμπεριλαμβάνουν μια προθεσμία εντός της οποίας τα θεσμικά όργανα οφείλουν να διασφαλίσουν ότι τα έγγραφα διατίθενται σε μορφότυπα τα οποία βασίζονται στα ανοιχτά πρότυπα καθώς και ότι τα μέσα πληροφορικής των θεσμικών οργάνων δεν αποτελούν εμπόδιο για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Με σκοπό να εξασφαλισθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επαρκή έλεγχο όσον αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα. Διμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς δεν θα πρέπει να απαγορεύουν στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες με το Κοινοβούλιο. Στο πλαίσιο αυτό είναι σημαντικό να καθορίζονται προθεσμίες για την προσαρμογή των εσωτερικών κανονισμών των θεσμικών οργάνων και η Επιτροπή να εξετάζει τη συμμόρφωσή τους με τον αναθεωρημένο κανονισμό. Επιπλέον, όπως στην περίπτωση του ισχύοντος κανονισμού, θα πρέπει να ζητηθεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την υλοποίηση του αναθεωρημένου κανονισμού και να προβεί ενδεχομένως σε συστάσεις για βελτιώσεις.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες.

(2) Η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει την έννοια της διαφάνειας στο άρθρο 1, σύμφωνα με το οποίο η συνθήκη διανοίγει νέα φάση στη διαδικασία μιας διαρκώς στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης, στην οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοικτά και όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες. Τούτο επιβεβαιώνεται στο άρθρο 42 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Δήλωση αριθ. 17 που προσαρτάται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και στη Δήλωση του Λάακεν, η οποία συνδέει την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων με την καλύτερη πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 255 της Συνθήκης ΕΚ, που αντιστοίχως επιβεβαιώνει το δημοκρατικό χαρακτήρα των θεσμικών οργάνων και την εμπιστοσύνη του κοινού στη Διοίκηση. Πρέπει να διατεθούν κατάλληλοι πόροι προκειμένου να εφαρμοσθεί στην πράξη η αρχή της διαφάνειας και να επιτευχθεί έναντι των πολιτών μεγαλύτερη νομιμότητα, αποτελεσματικότητα και πολιτική λογοδοσία και να ενισχυθούν οι αρχές της δημοκρατίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των πληροφοριών και των εγγράφων καθώς και του δικαιώματος πρόσβασης του κοινού και της επικοινωνίας με τους πολίτες είναι δραστηριότητες που απαιτούν εκτεταμένους πόρους. Η παροχή επαρκών πόρων για τους σκοπούς αυτούς θα πρέπει να θεωρείται ως αναγκαίο μέσο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής "τα θεσμικά όργανα"), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να παρέχεται στο κοινό όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά ·

(α) να καθορίσει τις αρχές, τους όρους και τους περιορισμούς, για λόγους δημοσίου ή ιδιωτικού συμφέροντος, που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής "τα θεσμικά όργανα"), όπως προβλέπεται στο άρθρο 255 της συνθήκης ΕΚ, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το κοινό έχει όσο το δυνατόν ευρύτερη πρόσβαση στα έγγραφα αυτά·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·

(β) να θεσπίσει κανόνες διασφαλίζοντες την ευχερέστερη δυνατή άσκηση του εν λόγω δικαιώματος·

(γ) να προωθήσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα.

(γ) να εξασφαλίσει ορθή διοικητική πρακτική ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια καθώς και καλές διοικητικές πρακτικές.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων, υπό την επιφύλαξη των αρχών, όρων και περιορισμών που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, και συγκεκριμένα σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις που υπόκεινται στην αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα έγγραφα εις χείρας θεσμικού οργάνου, και συγκεκριμένα σε όσα συντάσσονται ή παραλαμβάνονται από αυτό και βρίσκονται στην κατοχή του όσον αφορά ένα θέμα σχετικό με τις πολιτικές, τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις αποφάσεις που υπόκεινται στην άμεση και έμμεση ευθύνη και αρμοδιότητά του , σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9 παρέχεται στο κοινό πρόσβαση στα έγγραφα είτε ύστερα από γραπτή αίτηση, είτε απευθείας σε ηλεκτρονική μορφή ή μέσω μητρώου εγγράφων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε έγγραφα που συντάχθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια νομοθετικής διαδικασίας είναι δυνατή απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 12. Τα διάφορα έντυπα αιτήσεων είναι πανομοιότυπα για όλους τους φορείς που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό και μεταφράζονται δεόντως σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστανται ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

4. Τα ευαίσθητα έγγραφα κατ' άρθρο 9 παράγραφος 1 υφίστανται ειδική μεταχείριση, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που υποβάλλονται στα Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά όργανα.

5. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα έγγραφα που υποβάλλονται στα Δικαστήρια από μέρη άλλα από τα θεσμικά όργανα.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικών δικαιωμάτων πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικών δικαιωμάτων πρόσβασης των ενδιαφερόμενων μερών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα έγγραφα που αποτελούν μέρος του διοικητικού φακέλου μιας έρευνας ή μιας διαδικασίας σχετικά με μια πράξη ιδιωτικού περιεχομένου δεν είναι προσβάσιμα από το κοινό μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα ή να οριστικοποιηθεί το άρθρο. Το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες τις οποίες έχει συγκεντρώσει ή έχει λάβει θεσμικό όργανο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνών αυτών.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

7. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα ευρύτερης πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή των θεσμικών οργάνων τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από πράξεις διεθνούς δικαίου ή από πράξεις που θεσπίζονται από τα θεσμικά όργανα προς εφαρμογή τους.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τα δικαιώματα πρόσβασης που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση Aarhus και από τις πράξεις εφαρμογής τους, η προσθήκη της λέξης "ευρύτερης" στην παράγραφο 7 δεν επιφέρει κάποια νομική αλλαγή αλλά καθιστά απλώς σαφέστερο το κείμενο.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) το περιβάλλον, όπως οι τόποι αναπαραγωγής σπανίων ειδών.

διαγράφεται

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα δεν γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

3. Η πρόσβαση στα ακόλουθα έγγραφα δεν γίνεται δεκτή εάν η γνωστοποίησή τους θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των θεσμικών οργάνων:

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση·

(α) έγγραφα σχετικά με ένα θέμα για το οποίο δεν έχει ακόμη ληφθεί απόφαση και για το οποίο τηρούνται οι κανόνες της διαφάνειας.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση.

(β) έγγραφα που περιέχουν απόψεις για εσωτερική χρήση, ως μέρος συζητήσεων και προκαταρκτικών διαβουλεύσεων εντός των σχετικών θεσμικών οργάνων, ακόμη και αφού έχει ληφθεί η απόφαση και εντός λογικού χρονοδιαγράμματος.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Έγγραφα, η δημοσιοποίηση των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, όπως τοποθεσίες αναπαραγωγής σπάνιων ειδών, δημοσιοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της Σύμβασης του Aarhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα1.

 

1 ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σελ. 13.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται ένα νέο άρθρο 4a προκειμένου να ληφθεί πλήρως υπόψη η Σύμβαση Aarhus και οι αρχές που διατυπώθηκαν στην απόφαση Turco (C-39/05 P και C-52/05).

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων.

7. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξασφαλίζουν κατάλληλο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ευαίσθητα έγγραφα σύμφωνα με τους διακανονισμούς που συμφωνούνται μεταξύ των θεσμικών οργάνων, οι οποίοι δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη σύσταση 3 του ψηφίσματος Cashman ο κανονισμός πρέπει στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να διασφαλίζει κατάλληλο έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα ευαίσθητα έγγραφα.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή όπως σύστημα Braille, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία μαγνητοφώνου) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίμηση του αιτούντος.

3. Τα έγγραφα χορηγούνται σε υπάρχουσα διατύπωση και μορφή (μεταξύ άλλων ηλεκτρονικά ή σε εναλλακτική μορφή όπως σύστημα Braille, με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή σε ταινία μαγνητοφώνου) και σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την προτίμηση του αιτούντος. Η πρόσβαση σε έγγραφα δεν περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται στα μέσα πληροφορικής του θεσμικού οργάνου.

Αιτιολόγηση

Τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει αυτή η αναθεώρηση του κανονισμού για να εισαγάγουν ανοιχτά πρότυπα. Προκύπτει άλλωστε από τις βασικές αρχές του εν λόγω κανονισμού και από τη νομική του βάση ότι η πρόσβαση σε έγγραφα δεν θα πρέπει να περιορίζεται από οιοδήποτε λογισμικό ή λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από ένα θεσμικό όργανο.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όπου είναι δυνατόν παρέχεται άμεση πρόσβαση υπό ηλεκτρονική μορφή και σε άλλα έγγραφα, κυρίως σχετιζόμενα με την ανάπτυξη πολιτικών ή στρατηγικών.

2. Ειδικότερα, έγγραφα που έχουν εκπονηθεί ή παραληφθεί κατά τη διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής, με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 9, καθίστανται άμεσα προσβάσιμα στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία που αφορά το άρθρο 12, παράγραφος 4.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Κάθε θεσμικό όργανο καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τις διάφορες άλλες κατηγορίες εγγράφων στα οποία έχει άμεση πρόσβαση το κοινό.

4. Τα θεσμικά όργανα δημιουργούν μια κοινή διεπαφή για τα μητρώα των εγγράφων τους και ειδικότερα εξασφαλίζουν ενιαίο σημείο άμεσης πρόσβασης σε έγγραφα που εκπονήθηκαν ή παρελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδικασιών για την έγκριση νομοθετικών πράξεων της ΕΕ ή μη νομοθετικών πράξεων γενικής εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 12 τροποποιούνται για να συμπεριλάβουν τις συστάσεις 2 και 5 του ψηφίσματος Cashman με σκοπό να βελτιωθούν τα σημερινά πρότυπα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

(α) οι πρωτοβουλίες τις οποίες υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΕ,

Αιτιολόγηση

Πρωτοβουλίες που υποβάλλονται από κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ δεν είναι πλέον δυνατές.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έως τις ...... ......, το αργότερο, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και διατυπώνει συστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας, ενδεχομένως, προτάσεις για την αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού που καθίστανται απαραίτητες λόγω μεταβολών της ισχύουσας κατάστασης καθώς και για ένα πρόγραμμα δράσης που αφορά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουν τα θεσμικά όργανα.

Αιτιολόγηση

Όπως ίσχυε με τον σημερινό κανονισμό, θα πρέπει να υποβληθεί μια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, στην οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν συστάσεις και προτάσεις για βελτιώσεις, όπου αυτό απαιτείται. Η διαγραφή μιας διάταξης σημαίνει μια de facto τροποποίηση του κανονισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

LIBE

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

4.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

David Hammerstein

15.7.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

19.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Mairead McGuinness, Nicolae Vlad Popa, Kathy Sinnott, Μανώλης Μαυρομμάτης, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Henrik Lax


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.4.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

22.5.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

23.9.2008

JURI

22.5.2008

AFCO

22.5.2008

PETI

4.9.2008

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

20.11.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Michael Cashman

28.5.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

7.10.2008

5.11.2008

20.1.2009

29.1.2009

 

10.2.2009

17.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

5

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Carlos Coelho, Esther De Lange, Gérard Deprez, Armando França, Urszula Gacek, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, Παναγιώτης Δημητρίου, Σταύρος Λαμπρινίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edit Bauer, Simon Busuttil, Marco Cappato, Charlotte Cederschiöld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Charles Tannock, Метин Казак

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κώστας Μποτόπουλος, Luis de Grandes Pascual, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin

Ημερομηνία κατάθεσης

19.2.2009

Τελευταία ενημέρωση: 26 Φεβρουαρίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου