Διαδικασία : 2008/0055(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0080/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0080/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 23
CRE 04/05/2009 - 23

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0344

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 266kWORD 358k
20 Φεβρουαρίου 2009
PE 412.321v02-00 A6-0080/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Luis de Grandes Pascual

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0134),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 80, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0142/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0080/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία, η οποία είχε συμπληρώσει προηγουμένως την οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού δικαίου. Η παρούσα τροποποίηση της οδηγίας συμπληρώνει το νομικό κενό που δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την απόφαση του Δικαστηρίου.

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία, η οποία είχε συμπληρώσει προηγουμένως την οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού δικαίου. Η εν λόγω απόφαση δημιούργησε νομικό κενό το οποίο επιδιώκει να καλύψει η παρούσα τροποποίηση της οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται μέσω των διοικητικών κυρώσεων, ενισχύουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται μέσω των διοικητικών κυρώσεων, αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία και θα είναι αρκετά αυστηρές ώστε να αποτρέπουν κάθε παραβίαση εκ μέρους των πιθανών ρυπαινόντων.

Αιτιολόγηση

Ενσωματώνονται όροι από το άρθρο 4, παράγραφος 4, της Σύμβασης MARPOL που δίνει έμφαση στα αποτρεπτικά μέτρα και όχι στα μέτρα καταστολής.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Ένα συνεκτικό σύνολο νομοθετικών μέτρων έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την αποτροπή της ρύπανσης από τα πλοία. Η νομοθεσία αυτή απευθύνεται στα κράτη σημαίας, τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, τους νηογνώμονες, τα κράτη του λιμένα και τα παράκτια κράτη. Το υπάρχον σύστημα κυρώσεων για τις παράνομες απορρίψεις των πλοίων που συμπληρώνει τη νομοθεσία αυτή πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται σύνδεση με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομική συνέπεια και η ασφάλεια δικαίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας και βοήθειας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας και την εξασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Αποτελεσματικές, σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται και σε νομικά πρόσωπα σε όλη την Κοινότητα, διότι συχνά τα αδικήματα ρύπανσης από τα πλοία διαπράττονται προς το συμφέρον ή το όφελος νομικών προσώπων.

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν αποτελεσματικές, σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές κυρώσεις και σε νομικά πρόσωπα σε όλη την Κοινότητα, διότι συχνά τα αδικήματα ρύπανσης από τα πλοία διαπράττονται προς το συμφέρον ή το όφελος νομικών προσώπων.

Αιτιολόγηση

Αυτός που λαμβάνει ενεργώς μέτρα είναι το κράτος μέλος στο οποίο το νομοθέτημα αναθέτει τις αρμοδιότητες για δράση σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και την πολυπλοκότητα και ποικιλότητα των νομοθεσιών που αφορούν τα νομικά πρόσωπα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τη σχετική συμπεριφορά και, συνεπώς, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Σεπτεμβρίου 2005, επί της υποθέσεως Επιτροπής/Συμβουλίου (C-176/03), και της 23ης Οκτωβρίου 2007, επί της υποθέσεως Επιτροπής/Συμβουλίου (C-440/05), σημαίνουν ότι η Κοινότητα έχει πλέον τη δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων για παράνομες απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία, χωρίς όμως να θίγεται η αρμοδιότητα των κρατών μελών να επιβάλλουν κυρώσεις διαφορετικού τύπου σε περιπτώσεις που δεν θεωρούνται ποινικά αδικήματα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι μεταξύ των δυνατών κυρώσεων είναι δυνατή η επιβολή όχι μόνο ποινικών αλλά και διοικητικών κυρώσεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Η ασφάλεια και προστασία υψηλού επιπέδου του περιβάλλοντος στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών αιτιολογεί την εξουσία των κρατών μελών να χαρακτηρίζουν τις παράνομες πρακτικές ήσσονος σημασίας απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από πλοία ως διοικητική παράβαση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας. Για την αποτελεσματικότητα της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει", βάσει της οποίας ο ρυπαίνων πληρώνει για τη ζημία που προκλήθηκε στο περιβάλλον, απαιτείται όπως οι ήσσονος σημασίας αλλά επανειλημμένες πρακτικές απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από πλοία τιμωρούνται ως ποινικά αδικήματα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, η φράση «όπως ορίζει το άρθρο 8», αντικαθίσταται από τη φράση «όπως ορίζουν τα άρθρα 5α και 5γ και τα μέτρα περί ευθύνης που αναφέρονται στο άρθρο 5β».

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1, παράγραφοι 4, 5 και 6, της παρούσας οδηγίας εισάγουν κυρώσεις και μέτρα περί ευθύνης, αντί του άρθρου 8 της αρχικής οδηγίας 2008/35/ΕΚ, της οποίας το άρθρο 8 διαγράφεται από το άρθρο 1, παράγραφος 7, της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 4 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«Ποινικά αδικήματα

«Παραβάσεις και ποινικά αδικήματα

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να χαρακτηρίζουν ως διοικητική παράβαση τις παράνομες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία σε οιαδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, όταν η διαπραχθείσα ενέργεια δεν προκαλεί επιδείνωση της ποιότητας των υδάτων. Οι απορρίψεις αυτού του τύπου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας, χαρακτηρίζονται ως «ήσσονος σημασίας» περιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η ανάκτηση του τότε εγκριθέντος περιεχομένου της ακυρωθείσης αποφάσεως πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ, που προέβαινε σε διάκριση μεταξύ ποινικών και λοιπών κυρώσεων (Άρθρο 4, παράγραφος 2 της απόφασης πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ).

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - παράγραφος 3

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Οι επανειλημμένες ήσσονος σημασίας παράνομες απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών που προέρχονται από πλοία θεωρούνται ποινικό αδίκημα εάν έχουν διαπραχθεί σκοπίμως, κατόπιν αμέλειας ή βαριάς αμέλειας. Σε κάθε περίπτωση, η κύρωση αποτυπώνει το συνολικό αριθμό των συγκεκριμένων ήσσονος σημασίας απορρίψεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη πράξη και πρέπει να τιμωρείται βάσει του ποινικού δικαίου.»

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη πράξη και πρέπει να τιμωρείται βάσει του ποινικού δικαίου εφόσον έχουν διαπραχθεί εκ προθέσεως.»

Αιτιολόγηση

Η συνδρομή ή η συνέργεια υπάρχει μόνο σε πράξεις αθέμιτες ή εκ προθέσεως και όχι σε όσες το αδίκημα οφείλεται σε αμέλεια ή βαρεία αμέλεια.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) το άρθρο 5, παράγραφος 1, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

1. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών σε οποιαδήποτε από τις περιοχές του άρθρου 3 παράγραφος 1, δεν θεωρείται παράβαση ούτε ποινικό αδίκημα εφόσον πληροί τους όρους των κανονισμών 9, 10, 11, στοιχεία α) ή γ), του παραρτήματος I, ή των κανονισμών 5, 6, στοιχεία α) ή γ), του παραρτήματος II της Marpol 73/78.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ενσωματώνονται στη νέα οδηγία τα δυνατά αδικήματα που ρύθμιζε πριν η ακυρωθείσα απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ, πρέπει να τονίσουμε στην οδηγία που τροποποιείται ότι οι εξαιρέσεις αναφέρονται τόσο στα αδικήματα όσο και στις απλές παραβάσεις.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) το άρθρο 5, παράγραφος 2, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

2. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών στις περιοχές του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε), δεν αντιμετωπίζεται ως παράβαση ή ποινικό αδίκημα για τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο ή το πλήρωμα, όταν αυτό ενεργεί υπό την ευθύνη του πλοιάρχου, εφόσον πληροί τους όρους του κανονισμού 11 στοιχείο β) του παραρτήματος I, ή του κανονισμού 6 στοιχείο β) του παραρτήματος II της Marpol 73/78.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ενσωματώνονται στη νέα οδηγία τα δυνατά αδικήματα που ρύθμιζε πριν η ακυρωθείσα απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ, πρέπει να τονίσουμε στην οδηγία που τροποποιείται ότι οι εξαιρέσεις αναφέρονται τόσο στα αδικήματα όσο και στις απλές παραβάσεις.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 5α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 τιμωρούνται με αποτελεσματικές, σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι παραβάσεις ή τα ποινικά αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 4 τιμωρούνται αντιστοίχως με αποτελεσματικές, σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας και αποτρεπτικές διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.

Αιτιολόγηση

Τροποποιείται σύμφωνα με τις τροπολογίες επί του άρθρου 4 της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, που δεν περιορίζει τις παραβάσεις στα αδικήματα, αλλά συμπεριλαμβάνει και τις διοικητικές παραβάσεις.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας - τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έξι μήνες μετά από την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων καθώς και ένα πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο 12 μήνες μετά από την ημερομηνία της θέσης της σε ισχύ. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων καθώς και ένα πίνακα αντιστοιχιών μεταξύ αυτών των διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευρυνθεί λογικά η περίοδος εφαρμογής, έως και δώδεκα μήνες από της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ της οδηγίας. Η διεύρυνση πέραν του έτους δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστική δεδομένου ότι το περιεχόμενό της βασίζεται κυρίως στην απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ, της οποίας η περίοδος εφαρμογής έληξε στις 12 Ιανουαρίου 2007, με συνέπεια να έχουν ήδη υλοποιήσει τα κράτη μέλη σημαντικό μέρος των πράξεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 - παράγραφος 7 α (νέα)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 10 - παράγραφος 2 - στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Μετά το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο α) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

(α α) οι δράσεις εποπτείας και παρακολούθησης που αναφέρονται στο στοιχείο α) μπορούν να ανατεθούν σε ειδικό πολυτομεακό παρατηρητήριο-εργαστήριο (μεταξύ άλλων, επιστημονικό, νομικό, υγειονομικό) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα, το οποίο θα αναλάβει να εκπονεί τέτοια δεδομένα αναλύοντας τις συνέπειές τους και σε βιολογικό, χημικό και φυσικό επίπεδο, για την υγεία του απειλούμενου θαλάσσιου οικοσυστήματος.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό:

Το έτος 2003, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας(1) βασισμένη στο άρθρο 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ που αφορά τις μεταφορές («Το Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία εάν, κατά ποιό μέτρο και κατά ποιά διαδικασία, θα είναι δυνατό να θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές») για να αντιμετωπίσει ένα εκτεταμένο πρόβλημα των θαλασσίων μεταφορών, όπως είναι η ανησυχητική κλιμάκωση των παράνομων «λειτουργικών» απορρίψεων ρυπογόνων ουσιών από τα πλοία στη θάλασσα. Παρότι υπήρχε ήδη τότε διεθνής νομοθεσία προς αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής (η Σύμβαση MARPOL 73/78) παρατηρείτο σαφής αδυναμία εφαρμογής και επιβολής της και διαπιστωνόταν ότι τα ισχύοντα καθεστώτα αστικής ευθύνης επί θεμάτων ρύπανσης από τα πλοία δεν ήσαν αρκετά αποτρεπτικά. Η πρόταση οδηγίας περιλάμβανε διατάξεις επί θεμάτων ποινικού δικαίου – όχι μόνο το χαρακτηρισμό των αξιόποινων συμπεριφορών, αλλά και ελάχιστες διατάξεις επί θεμάτων κυρώσεων, ευθύνης και αρμοδιότητας, δίνοντας προσανατολισμούς όσον αφορά τη φύση των κυρώσεων – δεδομένου ότι όριζε ότι η ρύπανση από πλοία έπρεπε να θεωρείται αδίκημα στο οποίο επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις. Οι αντιρρήσεις που εξέφρασε σημαντικός αριθμός κρατών μελών όσον αφορά τη νομική βάση που επέλεξε η Επιτροπή (πολιτική μεταφορών του πρώτου πυλώνα) επέβαλε τη διαγραφή των διατάξεων ποινικού δικαίου της οδηγίας και την υποβολή μιας πρότασης πλαίσιο ΔΕΥ. Έτσι, το Μάιο του 2005 οι δύο προτάσεις εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η οδηγία 2005/35/ΕΚ για τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις περιλαμβάνει ακριβή ορισμό των παραβάσεων, καθώς και τον κανόνα ότι θα ‘επισύρουν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται ποινικές ή διοικητικές κυρώσεις’, ενώ οι διατάξεις για τη φύση, το είδος και τα επίπεδα των κυρώσεων περιλήφθηκαν στην απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2005(2), το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) ενέκρινε απόφαση που έχει σημαντικότατες νομικές συνέπειες, δεδομένου ότι ορίζει ότι τα ευρωπαϊκά όργανα μπορούν να εγκρίνουν νομοθεσία επί ποινικών θεμάτων στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα. Συγκεκριμένα το ΔΕΚ δήλωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο κοινοτικός νομοθέτης μπορεί να θεσπίσει μέτρα σχετικά με το ποινικό δίκαιο. Επομένως, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει προσφυγή ακύρωσης της απόφασης πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ επειδή, κατά την άποψή της, εγκρίθηκε με λανθασμένη νομική βάση (υπόθεση C-440/05). Το ΔΕΚ δικαίωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις 23 Οκτωβρίου 2007 ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο δηλώνοντας ότι τα άρθρα της για το αξιόποινο και για τη φύση των κυρώσεων (άρθρα 2, 3 και 5) μπορούσαν να έχουν εγκριθεί βάσει του άρθρου 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ για τις μεταφορές και ότι, επομένως, η απόφαση πλαίσιο παραβίαζε το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΕ υφαρπάζοντας τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Κοινότητα.

Στόχος της προτάσεως:

Στόχος της παρούσης προτάσεως είναι η κάλυψη του νομικού κενού που δημιουργήθηκε με την απόφαση του ΔΕΚ που διέγραψε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τις δυνατές κυρώσεις κατά την καταπολέμηση της ρύπανσης στη θάλασσα. Η νέα πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στην οδηγία 2005/35/ΕΚ και ενσωματώνει την ουσία του περιεχομένου της απόφασης πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ που ακυρώθηκε.

Η κατάσταση των εργασιών στο Κοινοβούλιο:

Δεδομένης της πολυπλοκότητας και σημασίας του θέματος που μας απασχολεί, δημιουργήθηκε σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ της Επιτροπής Μεταφορών και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα, σεβόμενο τη σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων, ήταν να οριστεί αρμόδια επί της ουσίας η Επιτροπή Μεταφορών και να γνωμοδοτήσουν οι Επιτροπές Νομικών Θεμάτων και Περιβάλλοντος, καλώντας τον εισηγητή να συνεργαστεί στενά με τους δύο συντάκτες.

Σε συνέχεια της σύστασης αυτής, ο εισηγητής συναντήθηκε με τους συντάκτες των γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, καθώς και με τους σκιώδεις εισηγητές, για να τους αναφέρει, πριν από την παρουσίαση της έκθεσης, ποια ήταν τα κρίσιμα ζητήματα που θα έθιγε, όντας ανοιχτός στο διάλογο καθόλη τη νομοθετική διαδικασία.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε και στην Επιτροπή Αναφορών βάσει αναφοράς σχετικά με ρύπανση από πλοία. Οι αναφέροντες ελπίζουν ότι η νέα πρόταση οδηγίας που εξετάζουμε θα μπορέσει να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Προβληματισμός και προτάσεις του εισηγητή:

α) Γενικές:

Η πρόταση της Επιτροπής είναι άκρως ρεαλιστική και φρόνιμη, και επιδιώκει να καλύψει με λογικό τρόπο το νομικό κενό που δημιουργήθηκε με την απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 του ΔΕΚ (υπόθεση C-176/03) και πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση της 23ης Οκτωβρίου 2007 (υπόθεση C-440/05) που ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ.

Η αρχική εκτίμηση της πρότασης από τον εισηγητή είναι θετική, και πιστεύει ότι αξίζει να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την επιφύλαξη ορισμένων παρατηρήσεων που διατυπώνει ο εισηγητής με τις τροπολογίες που υποβάλλει.

Η Επιτροπή αναπαράγει απλώς τη συναίνεση που επιτεύχθηκε κατά την εξέταση και έγκριση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ, αλλά επί νέας νομικής βάσεως, δεδομένου ότι οι προαναφερθείσες αποφάσεις δίνουν στον κοινοτικό νομοθέτη τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα σχετιζόμενα με το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών.

β) Οι αποφάσεις της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (υπόθεση C-176/03) και της 23ης Οκτωβρίου 2007 (υπόθεση C-440/05) του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

Παρότι αληθεύει ότι θα ήταν ευκταίο η απόκτηση αρμοδιοτήτων επί ποινικών θεμάτων από την Επιτροπή να ήταν το αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης των Συνθηκών και όχι της νομολογίας, είναι νομικώς αναμφισβήτητο ότι οι δύο αποφάσεις επιτρέπουν στην Κοινότητα να εγκρίνει ποινικά μέτρα.

Τούτου λεχθέντος, είναι δυνατή η υιοθέτηση περιοριστικής ή στενής ερμηνείας τους. Ο εισηγητής αρνείται να δεχτεί την πρώτη αλλά δεν επιθυμεί να ξεπεράσει τα στενά και εξαιρετικά όρια που σηματοδοτούν οι δύο αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αναφέρουν αρκετά αυστηρά τους όρους άσκησης αυτής της νέας αρμοδιότητας, ήτοι:

- Απαίτηση να είναι το μέτρο απαραίτητο για την καταπολέμηση σοβαρών πληγμάτων κατά του περιβάλλοντος.

Κατά την κρίση του εισηγητή, τα ισχύοντα καθεστώτα αστικής ευθύνης επί θεμάτων ρύπανσης από πλοία δεν είναι αρκετά αποτρεπτικά.

- Η εναρμόνιση που προτείνει η Επιτροπή είναι για τα ελάχιστα όρια που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής μάχης κατά ενός πράγματος τόσο συγκεκριμένου όπως η ρύπανση από πλοία στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, θέμα που σαφώς έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις.

γ) Η αρχή της επικουρικότητας:

Γίνεται απολύτως σεβαστή με τη χρήση μιας οδηγίας ως νομικού μέσου, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να πετύχουν αποτελέσματα αλλά έχουν ελεύθερη επιλογή των μέσων. Επιπλέον, δίνονται σημαντικά περιθώρια στα κράτη μέλη κατά τη στιγμή της μεταφοράς της οδηγίας στην εσωτερική νομική τους τάξη.

δ) Τα βασικά σημεία που εμπνέουν τις τροπολογίες του εισηγητή:

- Ισορροπημένη και αυστηρή ερμηνεία του εύρους των αποφάσεων του ΔΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 και της 23ης Οκτωβρίου 2007.

- Διάγνωση σε κοινοτικό επίπεδο του ότι η ισχύουσα νομοθεσία προληπτικού χαρακτήρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης από πλοία έχει αποδειχθεί αναποτελεσματική. Η εφαρμογή της Σύμβασης MARPOL 73/78 δεν είναι ομοιόμορφη στα κράτη μέλη, ενώ καθημερινές είναι οι παραβιάσεις των διατάξεών της από το μεγάλο αριθμό σκαφών που ταξιδεύουν στα κοινοτικά ύδατα χωρίς να εγκρίνονται διορθωτικά μέτρα.

- Διάκριση μεταξύ των διοικητικών κυρώσεων για τις παράνομες απορρίψεις ήσσονος σημασίας ρυπαντικών ουσιών από πλοία κατά την έννοια της Σύμβασης MARPOL 73/78 και των ποινικών κυρώσεων για τις σοβαρές παραβάσεις που θα χαρακτηριστούν από τα κράτη μέλη ως ποινικά αδικήματα στις περιπτώσεις στις οποίες συντρέχουν οι όροι που προβλέπει η πρόταση οδηγίας και η οποία υιοθετεί τις διατάξεις που είχαν εγκριθεί με την ακυρωθείσα απόφαση πλαίσιο 667/2005/ΔΕΥ.

- Χαρακτηρισμός ως ποινικού αδικήματος των επανειλημμένων ήσσονος σημασίας παραβάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα μια σοβαρή ρύπανση, εφόσον έχουν διαπραχθεί εκ προθέσεως, από αμέλεια ή βαρεία αμέλεια.

Στόχος είναι να αποτραπούν μερικοί υπεύθυνοι των θαλασσίων μεταφορών, οι οποίοι στην πράξη προτιμούν να πραγματοποιούν μια παράνομη δραστηριότητα ρύπανσης, επειδή τελικά αποδεικνύεται φθηνότερη η καταβολή της διοικητικής κύρωσης από τη συμμόρφωση προς τη σχετική νομοθεσία.

Με τις συμπεριφορές αυτές, που είναι πολύ συχνές, η παλαιά αρχή του ο ‘ρυπαίνων πληρώνει’ μετετράπη σε ‘πληρώνω για να ρυπαίνω’.

- Διάκριση μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων, αφήνοντας τα τελευταία στην αρχή της επικουρικότητας λόγω της πολυπλοκότητας και ποικιλότητας των νομοθεσιών των κρατών μελών.

(1)

COM (2003) 92 τελικό της 5ης Μαρτίου 2003.

(2)

Υπόθεση C-176/03, Επιτροπή/Συμβουλίου, απόφαση της 13ης Σεπτεμβρίου 2005.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (12.11.2008)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/EΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Μάριος Ματσάκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό:

Η ανάγκη για μια νέα πρόταση τροποποίησης της υφιστάμενης οδηγίας κατά της θαλάσσιας ρύπανσης κατέστη αναγκαία προκειμένου να καλυφθεί το νομικό κενό που δημιουργήθηκε από τη σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον Οκτώβριο του 2007. Η εν λόγω απόφαση ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ "που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία", με το αιτιολογικό ότι τα άρθρα της σχετικά με τον ορισμό του ποινικού αδικήματος και του χαρακτήρα των κυρώσεων (άρθρα 2, 3 και 5) έπρεπε να είχαν θεσπισθεί βάσει του άρθρου 80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ και ότι, ως εκ τούτου, η απόφαση πλαίσιο παραβίαζε το άρθρο 47 της Συνθήκης ΕΕ σφετεριζόμενη τις αρμοδιότητες της Κοινότητας.

Η προτεινόμενη τροποποιημένη οδηγία είναι απόλυτα σύμφωνη με την ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ως εκ τούτου δεν τίθεται πλέον κανένα πρόβλημα νομικής βάσης.

Το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Περιβάλλοντος:

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί την πρόταση τροποποίησης αναμφισβήτητα αναγκαία προκειμένου να αποκατασταθεί το νομικό κενό που δημιουργήθηκε από την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την αποτελεσματική επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις βάσει της οδηγίας του 2005. Είναι σημαντικό η εν λόγω οδηγία να τροποποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα διότι η καθυστέρηση στην εφαρμογή ενός τόσο σημαντικού κειμένου της νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να είναι εις βάρος του θαλάσσιου περιβάλλοντός μας. Θα πρέπει ίσως να επισημανθεί ότι μια τέτοια καθυστέρηση θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι ενδιαφερόμενοι κατ' αρχάς δεν διέπρατταν το σφάλμα της νομικής βάσης το οποίο οδήγησε στην επακόλουθη απόφαση ακύρωσης εκ μέρους του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ευτυχώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αποφευχθεί στο μέλλον.

Λόγω του χαρακτήρα και των περιστάσεων υπό τις οποίες γίνεται η παρούσα πρόταση, ο συντάκτης γνωμοδότησης εισηγείται μόνο έναν πολύ περιορισμό αριθμό τροπολογιών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία, η οποία είχε συμπληρώσει προηγουμένως την οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού δικαίου. Η παρούσα τροποποίηση της οδηγίας συμπληρώνει το νομικό κενό που δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την απόφαση του Δικαστηρίου.

(2) Στις 23 Οκτωβρίου 2007, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ακύρωσε την απόφαση πλαίσιο 2005/667/ΔΕΥ της 12ης Ιουλίου 2005 που αποσκοπούσε στην ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την καταστολή της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία, η οποία είχε συμπληρώσει προηγουμένως την οδηγία 2005/35/EΚ με μέτρα ποινικού δικαίου. Η παρούσα τροποποίηση της οδηγίας συμπληρώνει το νομικό κενό που δημιουργήθηκε μετά από αυτήν την απόφαση του Δικαστηρίου. Η εν λόγω απόφαση δημιούργησε νομικό κενό το οποίο επιδιώκει να καλύψει η παρούσα τροποποίηση της οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται μέσω των διοικητικών κυρώσεων, ενισχύουν τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.

(3) Οι ποινικές κυρώσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική αποδοκιμασία διαφορετικού ποιοτικά χαρακτήρα από αυτήν που εκδηλώνεται μέσω των διοικητικών κυρώσεων, αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία καταστολής της ρύπανσης που προκαλείται από τα πλοία.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας και βοήθειας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

(4) Οι κοινοί κανόνες για τις ποινικές κυρώσεις επιτρέπουν την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων έρευνας και αποτελεσματικής συνεργασίας, τόσο εντός όσο και μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματά της.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2005/35/ΕΚ

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 1, παράγραφος 1, η φράση «όπως ορίζει το άρθρο 8», αντικαθίσταται από τη φράση «όπως ορίζουν τα άρθρα 5α και 5γ και μέτρα περί ευθύνης όπως ορίζεται στο άρθρο 5β της παρούσας οδηγίας».

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 1, παράγραφοι 4, 5 και 6, της παρούσας οδηγίας εισάγουν κυρώσεις και μέτρα περί ευθύνης, αντί του άρθρου 8 της αρχικής οδηγίας 2008/35/ΕΚ, της οποίας το άρθρο 8 διαγράφεται από το άρθρο 1, παράγραφος 7, της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2000/35/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 θεωρούνται ποινικά αδικήματα εάν διαπράττονται εκ προθέσεως, από αμέλεια ή βαρεία αμέλεια.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών από πλοία σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 θεωρούνται ποινικά αδικήματα εάν διαπράττονται εκ προθέσεως ή από αμέλεια.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2000/35/ΕΚ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη πράξη και πρέπει να τιμωρείται βάσει του ποινικού δικαίου".

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η υποκίνηση ή η συνδρομή και η συνέργια σε ένα ποινικό αδίκημα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνιστά αξιόποινη πράξη και πρέπει να τιμωρείται επαρκώς βάσει του ποινικού δικαίου".

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.3.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Μάριος Ματσάκης

22.5.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.9.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

5.11.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Anne Laperrouze, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Andres Tarand, Lambert van Nistelrooij


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (22.1.2009)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/EΚ σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

(COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Lichtenberger

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Ένα συνεκτικό σύνολο νομοθετικών μέτρων έχει ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα και την αποτροπή της ρύπανσης από τα πλοία. Η νομοθεσία αυτή απευθύνεται στα κράτη σημαίας, τους πλοιοκτήτες και τους ναυλωτές, τους νηογνώμονες, τα κράτη του λιμένα και τα παράκτια κράτη. Το υπάρχον σύστημα κυρώσεων για τις παράνομες απορρίψεις των πλοίων που συμπληρώνει τη νομοθεσία αυτή πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω με τη θέσπιση ποινικών κυρώσεων για κάθε παράνομη απόρριψη.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να γίνεται σύνδεση με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομική συνέπεια και η ασφάλεια δικαίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

TRAN

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

13.3.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Eva Lichtenberger

22.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

4.11.2008

15.12.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eva Lichtenberger, József Szájer, Jacques Toubon


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ρύπανση από τα πλοία και θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0134 – C6-0142/2008 – 2008/0055(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

11.3.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

13.3.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

13.3.2008

JURI

13.3.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Luis de Grandes Pascual

10.4.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool

Ημερομηνία κατάθεσης

20.2.2009

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου