Postup : 2008/0110(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0087/2009

Predkladané texty :

A6-0087/2009

Rozpravy :

PV 24/04/2009 - 4
CRE 24/04/2009 - 4

Hlasovanie :

PV 24/04/2009 - 7.15
CRE 24/04/2009 - 7.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0323

SPRÁVA     ***I
PDF 598kWORD 970k
2. marca 2009
PE 418.148v02-00 A6-0087/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch)

(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Horst Schnellhardt

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch)

(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0345),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 152 ods. 4 písm. b) Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0220/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0087/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Živočíšne vedľajšie produkty vznikajú hlavne pri zabíjaní zvierat na ľudskú spotrebu a pri likvidácii uhynutých zvierat a v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb. Bez ohľadu na ich pôvod predstavujú potenciálne riziko pre zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie. Toto riziko je potrebné primerane kontrolovať, buď smerovaním takýchto produktov k bezpečným prostriedkom likvidácie, alebo ich použitím na rôzne účely za predpokladu, že sa uplatňujú prísne podmienky na minimalizovanie zdravotných rizík.

(2) Živočíšne vedľajšie produkty vznikajú hlavne pri zabíjaní zvierat na ľudskú spotrebu, pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu, napríklad mliečnych výrobkov, a pri likvidácii uhynutých zvierat a v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb. Bez ohľadu na ich pôvod predstavujú potenciálne riziko pre zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie. Toto riziko je potrebné primerane kontrolovať, buď smerovaním takýchto produktov k bezpečným prostriedkom likvidácie, alebo ich použitím na rôzne účely, napríklad v bioenergetických procesoch, za predpokladu, že sa uplatňujú prísne podmienky na minimalizovanie zdravotných rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Okrem toho s cieľom predchádzať rizikám pochádzajúcim z voľne žijúcej zveri predpisy ustanovené v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na jatočné telá alebo časti jatočných tiel takýchto zvierat s podozrením na nákazu prenosnou chorobou. Toto zahrnutie by však nemalo znamenať povinnosť sústreďovať a likvidovať telá voľne žijúcich zvierat, ktoré uhynuli alebo boli ulovené vo svojom prirodzenom životnom prostredí. Ak sa dodržiavajú osvedčené poľovnícke postupy, vnútornosti a ostatné časti voľne žijúcich zveri sa môžu bezpečne zlikvidovať na mieste. Na živočíšne vedľajšie produkty z ulovenej voľne žijúcej zveri by sa mali ustanovenia tohto nariadenia vzťahovať len do tej miery, do akej sa právne predpisy v oblasti hygieny potravín uplatňujú na uvádzanie takejto diviny na trh a týka sa operácií uskutočňovaných v prevádzkarniach na nakladanie s divinou.

(13) Okrem toho s cieľom predchádzať rizikám pochádzajúcim z voľne žijúcej zveri predpisy ustanovené v tomto nariadení by sa mali vzťahovať na jatočné telá alebo časti jatočných tiel takýchto zvierat s podozrením na nákazu prenosnou chorobou. Toto zahrnutie by však nemalo znamenať povinnosť sústreďovať a likvidovať telá voľne žijúcich zvierat, ktoré uhynuli alebo boli ulovené vo svojom prirodzenom životnom prostredí. Ak sa dodržiavajú požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa poľovníctva, vnútornosti a ostatné časti voľne žijúcich zveri sa môžu bezpečne zlikvidovať na mieste. Na živočíšne vedľajšie produkty z ulovenej voľne žijúcej zveri by sa mali ustanovenia tohto nariadenia vzťahovať len do tej miery, do akej sa právne predpisy v oblasti hygieny potravín uplatňujú na uvádzanie takejto diviny na trh a týka sa operácií uskutočňovaných v prevádzkarniach na nakladanie s divinou.

Odôvodnenie

Formulácia “osvedčené poľovnícke postupy” je nejednoznačný právny pojem, ktorý v takejto forme v právnych predpisoch týkajúcich sa poľovníctva neexistuje, a mohol by preto viesť k právnej neistote a rozdielom. Poľovanie sa musí vykonávať v súlade s požiadavkami právnych predpisov týkajúcimi sa poľovníctva platnými v príslušného členského štátu, a preto by sa mala použiť toto jasné vymedzenie pojmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Operácie so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ktoré môžu predstavovať vysoký stupeň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, by sa mali uskutočňovať výlučne v prevádzkarniach, ktoré boli príslušným orgánom na takéto operácie vopred schválené. Táto podmienka by sa mala vzťahovať najmä na kafilérie a iné zariadenia, v ktorých sa spracúvajú neošetrené živočíšne vedľajšie produkty a nakladá sa s nimi. Pokiaľ sa predíde krížovej kontaminácii, malo by sa povoliť nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi viac ako jednej kategórie v rámci tej istej prevádzkarne. Takisto by mala byť povolená úprava uvedených podmienok v prípade, že objem materiálu na likvidáciu a spracovanie vzrastie v dôsledku rozsiahleho výskytu choroby, pokiaľ sa zabezpečí, že takéto nové použitie za upravených podmienok nepovedie k šíreniu rizík nákazy.

(21) Operácie so živočíšnymi vedľajšími produktmi, ktoré môžu predstavovať vysoký stupeň rizika pre verejné zdravie a zdravie zvierat, by sa mali uskutočňovať výlučne v prevádzkarniach, ktoré boli príslušným orgánom vopred schválené. Táto podmienka by sa mala vzťahovať najmä na zariadenia na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov a iné zariadenia, v ktorých sa spracúvajú neošetrené živočíšne vedľajšie produkty a nakladá sa s nimi. Pokiaľ sa predíde krížovej kontaminácii, malo by sa povoliť nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi viac ako jednej kategórie v rámci tej istej prevádzkarne. Takisto by mala byť povolená úprava uvedených podmienok v prípade, že objem materiálu na likvidáciu a spracovanie vzrastie v dôsledku rozsiahleho výskytu choroby, pokiaľ sa zabezpečí, že takéto nové použitie za upravených podmienok nepovedie k šíreniu rizík nákazy.

Odôvodnenie

Pojem kafilérie sa už nepoužíva, zatiaľ čo pojem zariadenia na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov sa medzičasom jednoznačne vymedzil a presadil sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Živočíšne vedľajšie produkty by sa na základe posúdenia rizík mali zatriediť do troch kategórií odrážajúcich stupeň rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Zatiaľ čo materiál predstavujúci vysoké riziko by sa mal používať len na účely mimo krmivového reťazca, používanie materiálov s nižšou mierou rizika by za bezpečných podmienok malo byť povolené.

(25) Živočíšne vedľajšie produkty by sa na základe posúdenia rizík mali zatriediť do troch kategórií odrážajúcich stupeň rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Zatiaľ čo materiál predstavujúci vysoké riziko by sa mal používať len na účely mimo krmivového reťazca, používanie materiálov s nižšou mierou rizika by za bezpečných podmienok malo byť povolené. Osobitné úsilie by sa malo vyvíjať v otázke podpory využívania živočíšnych vedľajších produktov ako zdrojov bioenergie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Hnoj a obsah tráviaceho traktu nie je potrebné likvidovať, pokiaľ sa ich správnym spracovaním zabezpečí, že sa pri ich pridávaní do pôdy choroby nebudú prenášať. Vedľajšie produkty zo zvierat, ktoré uhynú na farme a zvierat usmrtených z dôvodu eradikácie chorôb okrem PSE by sa nemali používať v krmivovom reťazci. Toto obmedzenie by sa takisto malo vzťahovať na v Spoločenstve povolené dovezené živočíšne vedľajšie produkty, pokiaľ na základe kontroly na hraničnej stanici Spoločenstva nie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a na produkty, ktoré na základe kontrol uskutočnených vo vnútri Spoločenstva nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami.

(29) Hnoj a obsah tráviaceho traktu nie je potrebné likvidovať, pokiaľ sa ich správnym spracovaním zabezpečí, že sa pri ich pridávaní do pôdy choroby nebudú prenášať. Vedľajšie produkty zo zvierat, ktoré uhynú na farme a zvierat usmrtených z dôvodu eradikácie chorôb, by sa nemali používať v krmivovom reťazci. Toto obmedzenie by sa takisto malo vzťahovať na v Spoločenstve povolené dovezené živočíšne vedľajšie produkty, pokiaľ na základe kontroly na hraničnej stanici Spoločenstva nie sú v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva, a na produkty, ktoré na základe kontrol uskutočnených vo vnútri Spoločenstva nie sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami.

Odôvodnenie

Odkaz na PSE je v tomto prípade mätúci. Na vedľajšie produkty zo zvierat napadnutých PSE sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 999/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(34) Likvidácia živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov by sa mala uskutočňovať v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na skládkovanie a spaľovanie odpadu. V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa spaľovanie malo uskutočňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov. Spoluspaľovanie odpadu, či už ako operácia zhodnotenia alebo likvidácie odpadu, je podriadené podobným podmienkam týkajúcim sa povoľovania a uskutočňovania spaľovania odpadu najmä vo vzťahu k limitným hodnotám emisií, odpadovým vodám a rezíduám, požiadavkám na kontroly, monitorovanie a meranie. V dôsledku toho by sa malo povoliť priame spoluspaľovanie všetkých troch kategórií materiálov bez prvotného spracovania.

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(35) Používanie živočíšnych vedľajších produktov ako paliva v procese spaľovania na energetické účely by sa malo povoliť, pričom nejde o operáciu likvidácie odpadu. Avšak takéto použitie by sa malo uskutočňovať za podmienok, ktorými sa zabezpečuje ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat ako aj za dodržania príslušných environmentálnych noriem.

(35) Používanie živočíšnych vedľajších produktov alebo odvodených produktov ako paliva v procese spaľovania alebo ako zdroja bioenergie by sa malo povoliť, pričom nejde o operáciu likvidácie odpadu. Avšak takéto použitie by sa malo uskutočňovať za podmienok, ktorými sa zabezpečuje ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat ako aj za dodržania príslušných environmentálnych noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Je vhodné ozrejmiť požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na kŕmne účely a organických hnojív a zúrodňovacích látok, aby sa zabezpečila ochrana potravinového a krmivového reťazca. Na kŕmne účely by sa mal používať výlučne materiál kategórie 3. Hnojivá vyrobené na základe živočíšnych vedľajších produktov môžu mať vplyv na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca. Pokiaľ boli vyrobené z bielkovinového materiálu, mala by sa do nich pridať zložka, ako napríklad anorganická alebo nestráviteľná látka, aby sa predišlo ich priamemu použitiu na kŕmne účely.

(41) Je vhodné ozrejmiť požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na kŕmne účely a organických hnojív a zúrodňovacích látok, aby sa zabezpečila ochrana potravinového a krmivového reťazca. Na kŕmne účely by sa mal používať výlučne materiál kategórie 3. Hnojivá vyrobené na základe živočíšnych vedľajších produktov môžu mať vplyv na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Nariadenie (ES) č. 1774/2002 umožňuje kŕmenie materiálom kategórie 1 ohrozených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí. S cieľom poskytnúť primeraný nástroj na zachovanie takýchto druhov by kŕmenie malo byť naďalej podľa tohto nariadenia povolené v súlade s podmienkami stanovenými na predchádzanie šíreniu chorôb.

(45) Nariadenie (ES) č. 1774/2002 umožňuje kŕmenie materiálom kategórie 1 ohrozených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí. S cieľom poskytnúť primeraný nástroj na zachovanie takýchto a iných ohrozených alebo chránených druhov by kŕmenie malo byť podľa tohto nariadenia naďalej povolené v súlade s podmienkami stanovenými na predchádzanie šíreniu chorôb.

Odôvodnenie

Pre likvidáciu tiel zvierat tradičným spôsobom na osobitných kŕmnych miestach („muladares“) by sa nemali stanovovať podmienky, tým, že sa obmedzia na vtákov živiacich sa uhynutými zvieratami. Mohli by sa kŕmiť aj iné vtáky, ktoré sa príležitostne živia uhynutými telami alebo sú chránené, napríklad sup bradatý alebo orol kráľovský.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Na zabezpečenie kontroly možných rizík sa môže nariadiť tlaková sterilizácia a doplnkové podmienky na prepravu. V záujme zabezpečenia vysledovateľnosti a spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov kontrolujúcich tok materiálu by sa mal používať systém TRACES zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces na poskytovanie informácií o dodávkach všetkých materiálov kategórie 1 a kategórie 2 a odvodených produktov z kafilerických operácií a spracovanej živočíšnej bielkoviny kategórie 3.

(51) Na zabezpečenie kontroly možných rizík sa môže nariadiť tlaková sterilizácia a doplnkové podmienky na prepravu. V záujme zabezpečenia vysledovateľnosti a zabránenia nezákonnému opätovnému označovaniu mäsa a mäsových produktov, čo v minulosti viedlo k škandálom spojeným so zhnitým mäsom, treba posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov kontrolujúcimi tok materiálu. Preto by sa mal používať systém TRACES zavedený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces na poskytovanie informácií o dodávkach všetkých materiálov kategórie 1 a kategórie 2 a odvodených produktov z kafilerických operácií a spracovanej živočíšnej bielkoviny kategórie 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(63) Podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa na niektoré produkty, a to najmä guano, niektoré usne spracované osobitnými spôsobmi, ako napríklad činením, a niektoré lovecké trofeje, neuplatňujú požiadavky uvedeného nariadenia. Podobné výnimky by sa mali ustanoviť vo vykonávacích opatreniach, ako napríklad v prípade oleochemických produktov. S cieľom zachovať primeranú úroveň ochrany krmivového reťazca by sa však v prípade prevádzkovateľov nakladajúcich s materiálom kategórie 1 a kategórie 2 na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá malo naďalej požadovať udelenie schválenia.

(63) Podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa na niektoré produkty, a to najmä guano, niektoré usne spracované osobitnými spôsobmi, ako napríklad činením, a niektoré lovecké trofeje, neuplatňujú požiadavky uvedeného nariadenia. Podobné výnimky by sa mali ustanoviť vo vykonávacích opatreniach, ako napríklad v prípade oleochemických produktov.

Odôvodnenie

K dispozícii by nemala byť možnosť používať suroviny kategórie 1 a 2 na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá. Náležite sa preto zmenili článok 22 písm. e) bod ii) a článok 45 podods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na živočíšne vedľajšie produkty a produkty z nich

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a) ktoré podľa právnych predpisov Spoločenstva nie sú určené na ľudskú spotrebu, alebo

a) živočíšne vedľajšie produkty a produkty z nich, ktoré podľa právnych predpisov Spoločenstva nie sú určené na ľudskú spotrebu, alebo

b) alebo podľa právnych predpisov Spoločenstva môžu byť určené na ľudskú spotrebu, ale na základe rozhodnutia prevádzkovateľa sú určené na iné účely, než je ľudská spotreba.

b) produkty živočíšneho pôvodu, ktoré podľa právnych predpisov Spoločenstva môžu byť určené na ľudskú spotrebu, ale na základe rozhodnutia prevádzkovateľa sú určené na iné účely, než je ľudská spotreba. Toto rozhodnutie je nezvratné.

Odôvodnenie

Ide o pomiešanie pojmov, živočíšne vedľajšie produkty sa v článku 3 vymedzujú tak, že nie sú určené na ľudskú spotrebu, na tento účel možno použiť len produkty živočíšneho pôvodu (článok 3 ods. 17)). Podnikom by sa nemala poskytnúť možnosť uviesť späť do obehu tie produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – podbod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) pri ktorých nie je podozrenie z nákazy chorobou prenosnou na ľudí alebo zvieratá s výnimkou vodných živočíchov dopravených na breh na komerčné účely,

(Netýka sa slovenského znenia.)

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – podbod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) v prípade voľne žijúcich suchozemských zvierat, ktoré nie sú po zabití sústredené v súlade s osvedčenými poľovníckymi postupmi,

ii) v prípade voľne žijúcich suchozemských zvierat, ktoré nie sú po zabití sústredené v súlade s požiadavkami právnych predpisov týkajúcimi sa poľovníctva,

Odôvodnenie

Pojem osvedčené poľovnícke postupy nie je vymedzeným právnym pojmom a v právnych predpisoch týkajúcich sa poľovníctva neexistuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) živočíšne vedľajšie produkty z voľne žijúcej divej zveri a z mäsa voľne žijúcej divej zveri uvedené v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004,

b) živočíšne vedľajšie produkty zo zveri a z mäsa zveri uvedené v článku 1 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 853/2004,

Odôvodnenie

Nevymedzené pojmy „voľne žijúca divá zver“ a „mäso voľne žijúcej divej zveri“ by sa mali v záujme zachovania jednotného znenia v potravinárstve zmeniť na „zver“ a „mäso zveri“, pretože odkazom na príslušné ustanovenie v nariadení (ES) č. 853/2004 je jasné, že ide o poľovnú zver resp. mäso poľovnej zveri.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) surové krmivo pre domáce zvieratá, ktoré pochádza zo zvierat zabitých na farme pôvodu, určené iba na použitie na mieste príslušným poľnohospodárom a jeho rodinou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Mala by sa zachovať výnimka z rozsahu pôsobnosti vzťahujúca sa na tieto produkty, ktorá je súčasťou platných právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) tekuté mlieko, mledzivo a produkty z nich, ktoré sa získavajú, skladujú, likvidujú alebo používajú na farme pôvodu,

d) mlieko, mliečne produkty a mledzivo, ktoré sa získavajú, skladujú, likvidujú alebo používajú na farme pôvodu,

Odôvodnenie

PDN slúži na vyjasnenie a zlepšenie čitateľnosti tohto nariadenia. Zvolená formulácia zodpovedá formulácii v článku 20 písm. f). Ďalej je otázne, čo sa myslí pod pojmom tekuté mlieko.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) oleochemické produkty, ktoré sa v súlade s ustanoveniami vykonávacích predpisov vyrábajú zo živočíšnych tukov hydrolýzou, zmydelňovaním alebo hydrogenáciou.

Odôvodnenie

Oleochemické produkty zo živočíšnych tukov po hydrolýze, zmydelnení alebo hydrogenácii nepredstavujú zdravotné riziko pre ľudí ani zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno gb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gb) živočíšne vedľajšie produkty určené na skrmovanie mäsožravými alebo všežravými zvieratami voľne žijúcich druhov v ľudskej starostlivosti, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, za predpokladu, že sa kŕmia živočíšnymi vedľajšími produktmi, ktoré zodpovedajú prirodzenému spektru potravy alebo ho napodobňujú, a že nejde o živočíšne vedľajšie produkty, u ktorých možno predpokladať zvýšené riziko PSE.

Odôvodnenie

Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1774/2002 sa musí presnejšie vymedziť: Skrmovanie napríklad celého hovädzieho dobytka či antilop levmi alebo medveďmi prípadne skrmovanie myší plazmi zodpovedá prirodzenej skladbe potravy týchto zvierat a nemalo by sa obmedzovať.

Výnimky stanovené v článku 27 ods. 2 tohto návrhu nie sú postačujúce, pretože sa vzťahujú len na skrmovanie uhynutých zvierat alebo ich častí obsahujúcich špecifikovaný rizikový materiál ŠRM zvieratami chovanými v zoologických záhradách, ale nie cirkusovými zvieratami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno gc (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gc) krmivo pre spoločenské zvieratá, ktoré sa vyrába v registrovaných potravinárskych podnikoch z materiálu vhodného na potravinárske účely a za rovnakých hygienických podmienok ako potraviny;

Odôvodnenie

Krmivo pre spoločenské zvieratá, ktoré sa vyrába v registrovaných potravinárskych prevádzkarniach z materiálu vhodného na potravinárske účely a za rovnakých hygienických podmienok ako potraviny, by sa malo z rozsahu pôsobnosti vyňať. V týchto prevádzkarniach nie sú potrebné žiadne ďalšie ustanovenia podľa právnych predpisov o vedľajších produktoch. Potravinárske prevádzkarne s povolením, ktoré majú väčší odbyt a akčný rádius, by však mali mať, podobne ako sa uvádza v článku 7 ods. 1 písm. a) súvisiacom s článkom 32, povinnosť registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno gd (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

gd) krmivo pre spoločenské zvieratá, vyrábané výhradne z jatočných tiel alebo jatočných zvierat vhodných na ľudskú spotrebu, z maloobchodných predajní alebo priestorov susediacich s predajnými miestami, kde sa rozrábanie, spracovanie a skladovanie vykonáva výlučne s cieľom bezprostredného zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste;

Odôvodnenie

V návrhu chýba výnimka z rozsahu pôsobnosti podľa článku 1 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1774/2002. Táto by sa mala opäť prevziať a rozšíriť aj na spracované (nie surové) krmivo pre spoločenské zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno ge (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ge) konečné produkty z bezpečného spracovania biopalív odvodených zo živočíšnych vedľajších produktov.

Odôvodnenie

Ak sa na výrobu biopalív ako surovina používa loj, možno vedľajšie produkty ako glycerol a síran draselný považovať po „oleochemickom“ spracovaní v rafinérii za bezpečné. Mali by sa povoliť bez ďalších obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) „živočíšne vedľajšie produkty“ sú celé telá alebo časti mŕtvych zvierat alebo produkty živočíšneho pôvodu uvedené v článkoch 11, 12 a 13 vrátane oocytov, embryí a spermií,

1) „živočíšne vedľajšie produkty“ sú celé telá alebo časti mŕtvych zvierat alebo produkty živočíšneho pôvodu uvedené v článkoch 11, 12 a 13, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, vrátane oocytov, embryí a spermií,

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu živočíšne vedľajšie produkty by malo obsahovať zmienku o tom, že nie sú určené na ľudskú spotrebu, aby bolo jasné, že nariadenie sa vzťahuje len na živočíšne vedľajšie produkty v zmysle článku 2 ods. 1. Tým sa okrem toho naviaže na pojem vymedzený v predošlom nariadení a predíde sa nedorozumeniam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) „spoločenské zviera“ je každé zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne živené alebo držané človekom na iné než chovné účely, a je uvedené v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 998/2003,

5) „spoločenské zviera“ je každé zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne živené alebo držané človekom na iné než chovné účely, nie však na ľudskú spotrebu,

Odôvodnenie

Z dôvodu jednotnosti právnych predpisov EÚ by sa malo vychádzať z existujúceho vymedzenia pojmu. Uvedené vymedzenie pochádza z článku 2 ods. 1 písm. h) predošlého nariadenia (ES) 1774/2002. V návrhu Komisie sa odkazuje na nariadenie (ES) č. 998/2003, ktoré obsahuje neúplný zoznam. Neustále odkazy na právne predpisy neprospievajú čitateľnosti a zrozumiteľnosti nariadenia, a nezodpovedajú preto zásade dobrej právnej regulácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11) „výrobca“ je každá osoba, ktorá vyrába živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu výrobca by sa malo vypustiť, pretože pojem sa jednak nepoužíva v rámci tohto nariadenia a jednak sa naň vzťahuje vymedzenie pojmu prevádzkovateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16) „tlaková sterilizácia“ je spracovanie živočíšnych vedľajších produktov, po ich zmenšení na kusy nepresahujúce 50 mm, s vnútornou teplotou vyššou než 133°C aspoň počas 20 minút bez prerušenia pri absolútnom tlaku minimálne 3 bary,

16) „tlaková sterilizácia“ je spracovanie živočíšnych vedľajších produktov za podmienok vrátane hladiny tlaku, ktoré sú v súlade s parametrami stanovenými vo vykonávacích ustanoveniach; tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia ich doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 48 ods. 4,

Odôvodnenie

Uvádzanie technických údajov nezodpovedá systematike ostatných definícií. Technické podrobnosti by sa mali stanoviť vo vykonávacom nariadení, aby sa mohlo v prípade potreby ich úpravy postupovať v rámci komitologického postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17) „produkty živočíšneho pôvodu“ sú produkty získané zo zvierat a produkty získané z takýchto produktov, vrátane živých zvierat, ak sú pripravené na takéto použitie,

17) „produkty živočíšneho pôvodu“ sú:

 

— potraviny živočíšneho pôvodu vrátane medu a krvi,

 

— živé lastúrniky , živé ostnatokožce, živé plášťovce a živé morské ulitníky určené na ľudskú spotrebu, ako aj

 

— iné zvieratá určené na to, aby boli pripravené na dodanie v živom stave konečnému spotrebiteľovi;

Odôvodnenie

V záujme jednotnej a dobre právnej regulácie by sa malo použiť vymedzenie pojmu produkty živočíšneho pôvodu z prílohy 1 č. 8.1 nariadenia (ES) č. 853/2004. Takýto krok je potrebný o to viac, že prevádzkarne, ktoré sú schválené podľa nariadenia (ES) č. 853/2004, nepotrebujú na základe nahrádzajúceho ustanovenia už žiadne povolenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23) „vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej je živočíšna populácia taká malá a zariadenia na likvidáciu odpadu natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na sústreďovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov by boli neprimerane nákladné v porovnaní s likvidáciou na mieste,

23) „vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej je živočíšna populácia taká malá a zariadenia alebo prevádzkarne na likvidáciu odpadu natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na sústreďovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov by boli neprimerane nákladné v porovnaní s likvidáciou na mieste,

Odôvodnenie

Na vyjasnenie a zjednotenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 25a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

25a) „jatočné telá“ sú telá zvierat po ich zabití a opracovaní (tzv. dressing),

Odôvodnenie

Pojem jatočné telá sa používa niekoľkokrát, jeho vymedzenie však chýba. Predložené vymedzenie vychádza z nariadenia (ES) č. 853/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 25b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

25b) „kal z odstrediviek alebo separátorov“ je materiál, ktorý je vedľajším produktom čistenia a/alebo separácie surového mlieka na odstredené mlieko a smotanu.

Odôvodnenie

Týmto novým odsekom sa ustanovuje jednoznačné vymedzenie pojmu požadované v súvislosti s novým písmeno ma) vloženým do článku 13 (pozri nižšie).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 25c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(25c) „spaľovanie v podobe paliva“ je riadená a rýchla exotermická oxidácia živočíšnych vedľajších produktov alebo odvodených produktov na výrobu užitočnej energie v rámci povoleného spaľovacieho procesu.

Odôvodnenie

This condition is not satisfied where a supplementary fossil fuel is needed to achieve the necessary exothermic conditions under normal operation; the use of a support fuel to achieve safe conditions during start-up and shutdown is allowed. This definition is in accordance with the definitions of “Combustion plant” and “Fuel” within the IPPC recast

In addition, the definitions within the IPPC recast of “Waste incineration plant” and “Waste Co-incineration plant”, clearly differentiate between “Fuel for combustion” and “Waste (Co) Incineration”. It is desired to seek the same level of differentiation within the new ABPR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty disponujú primeranou infraštruktúrou, ktorou za bezpečí, že živočíšne vedľajšie produkty

1. Členské štáty zabezpečia, aby na ich území existovala primeraná infraštruktúra, ktorou sa zaručí, že živočíšne vedľajšie produkty

Odôvodnenie

Členské štáty musia zabezpečiť dodržiavanie platných predpisov, ale nie sú povinné poskytnúť hospodárskym subjektom zdroje potrebné na dosiahnutie súladu so základnou zásadou „znečisťovateľ platí“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zavedú systém na sústreďovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktorý účinne funguje a je nepretržite monitorovaný príslušným orgánom;

a) zabezpečia, aby príslušný orgán nepretržite monitoroval opatrenia podľa odseku 1;

Odôvodnenie

Vynechaná časť textu je len zopakovaním odseku 1, a preto by sa mala vzhľadom na zásadu dobrej právnej regulácie vypustiť. Zabezpečenie fungujúceho systému vyplýva takisto už priamo z odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vynakladajú na fungovanie takéhoto systému primerané zdroje.

b) zabezpečujú, aby sa s ohľadom na živočíšne vedľajšie produkty podľa článkov 11 a 12 na fungovanie infraštruktúr uvedených v ods. 1 poskytli primerané zdroje.

Odôvodnenie

Požiadavka, že členské štáty by mali poskytnúť finančné prostriedky na systém pokrývajúci všetky živočíšne vedľajšie produkty, je neprimeraná a namiesto toho by sa táto povinnosť mala vzťahovať len na materiál, ktorý sú citlivé z hľadiska nákazy zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5

vypúšťa sa

Všeobecné veterinárne obmedzenia

 

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 4, sa živočíšne vedľajšie produkty nesmú odosielať z poľnohospodárskeho podniku, zariadení alebo zón, ktoré podliehajú obmedzeniam:

 

a) podľa veterinárnych právnych predpisov Spoločenstva, alebo

 

b) v dôsledku výskytu vážnej prenosnej choroby

 

i) uvedenej v prílohe I k smernici 92/119/EHS, alebo

 

ii) uvedenej v zozname ustanovenom Komisiou.

 

Opatrenia v písmene b) bod ii), ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú podľa regulačného postupu s kontrolou uvedeného v článku 48 ods. 4.

 

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ sa živočíšne vedľajšie produkty a odvodené produkty odosielajú v súlade s podmienkami, ktoré má Komisia prijímať, aby sa predchádzalo šíreniu chorôb prenosných na ľudí alebo zvieratá.

 

Opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia ich doplnením, sa prijímajú podľa regulačného postupu s kontrolou uvedeného v článku 48 ods. 5.

 

Odôvodnenie

Tento článok sa môže vypustiť, lebo v právnych predpisoch Spoločenstva upravujúcich boj proti šíreniu epizootických chorôb sa ustanovuje, ktoré produkty z uzavretých oblastí sa môžu použiť. Ustanovenie článku 2 ods. 4 je preto postačujúce.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Uvádzanie iných odvodených produktov mimo potravinového reťazca na trh

 

1. Prevádzkovatelia môžu uviesť na trh odvodené produkty iné, ako produkty uvedené v článku 2 ods. 3, za predpokladu, že

 

a) tieto produkty:

 

i) nie sú určené na použitie ako kŕmny materiál na kŕmenie hospodárskych zvierat alebo na pridávanie do pôdy, z ktorej sa získava krmivo, alebo

 

ii) sú určené na kŕmenie kožušinových zvierat, ako aj

 

b) zabezpečujú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom:

 

i) bezpečného získavania materiálov v súlade s článkom 42,

 

ii) bezpečného spracúvania v súlade s článkom 43, ak sa bezpečným získavaním materiálov nezaručuje dostatočná kontrola, alebo

 

iii) overovania, či sa produkty využívajú výlučne na bezpečné cieľové použitie v súlade s článkom 44, ak sa bezpečným spracúvaním nezaručuje dostatočná kontrola.

 

2. Prevádzkovatelia môžu takisto uviesť odvodený produkt uvedený v odseku 1 na trh bez obmedzení pod podmienkou, že Komisia určí v súlade s článkom 3 koncový bod výrobného reťazca, pokiaľ takého produkty už ďalej nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.

 

3. Komisia môže prijať opatrenia týkajúce sa podmienok, pomocou ktorých sa určí koncový bod výrobného reťazca, za ktorým sa na uvádzanie na trh už nevzťahujú žiadne požiadavky týkajúce sa verejného zdravia alebo zdravia zvierat,

Odôvodnenie

Živočíšne vedľajšie produkty možno spracovať v takom rozsahu, aby pre verejné zdravie a zdravie zvierat nepredstavovali žiadne ohrozenie. Koncový bod je ústrednou koncepciou prepracovaného nového nariadenia a obmedzuje rozsah pôsobnosti nariadenia vymedzený v oddiele 1 kapitoly 1. Koncový bod by sa mal z tohto dôvodu vymedziť už v tomto oddiele, a nie až v článku 41.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) manipulácia s potravou pre spoločenské zvieratá a jej výroba, ako sa uvádza v treťom pododseku článku 45.

f) manipulácia s potravou pre spoločenské zvieratá a jej výroba.

Odôvodnenie

Nie je jasné, či závody na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá potrebujú registráciu alebo schvaľovanie. Porovnaj článok 6 ods. 1 písm. f), článok 7 ods. 1 písm. f) a článok 45 v súvislosti s predpismi o hygiene krmív. Všeobecné schválenie všetkých závodov na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá je potrebné vzhľadom na jednotnosť odvetvia, aby sa predišlo problémom v pri obchodovaní. V rámci EÚ sa na účely vydávania zdravotných osvedčení musí v príslušnej krajine schváliť prevádzkareň, aby sa mohol povoliť dovoz do Spoločenstva. Výroba krmív pre spoločenské zvieratá z materiálov kategórie 1 a 2 by mala zostať aj naďalej zakázaná. Pozri tiež článok 22 písm. e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmenofa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) preprava živočíšnych vedľajších produktov a z nich odvodených produktov.

Odôvodnenie

Povinnosť registrovania prevádzkovateľov, ktorí prevážajú živočíšne vedľajšie produkty, by príslušným orgánom poskytla informácie o takýchto prepravcoch, čím by sa umožnilo ich monitorovanie a pri preprave by sa účinnejšie zabránilo prípadnej zmene vo vyhlásení týkajúcom sa prepravy živočíšnych vedľajších produktov na krmivo. Pozri tiež článok 7 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) operácie, na ktoré sa vzťahuje schválenie alebo registrácia zariadení a prevádzkarní schválených alebo registrovaných v súlade s:

a) operácie, na ktoré sa vzťahuje schválenie prevádzkarní schválených v súlade s nariadením (ES) č. 853/2004,

i) nariadením (ES) č. 853/2004, alebo

 

ii) nariadením (ES) č. 183/2005,

 

Odôvodnenie

Zmienka o „zariadeniach“ nie je v tomto právnom predpise systematická (v nariadení (ES) č. 853/2004 a č. 183/2005 sa povolenie udeľuje iba prevádzkarniam, nie zariadeniam). Zamieta sa výnimka z požiadavky na schvaľovanie na spracovanie, skladovanie a iné nakladanie so živočíšnymi vedľajšími produktmi v prevádzkarniach registrovaných podľa nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo č. 183/2005 alebo prevádzkarniach schválených podľa nariadenia (ES) č. 183/2005, pretože pri týchto prevádzkarniach nebola pred začatím prevádzky vykonaná dôkladná previerka, čo môže viesť k nedostatkom dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) výrobne bioplynu a kompostu, v ktorých sa živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty transformujú v súlade so štandardnými parametrami stanoveným podľa článku 9 písm. c),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všeobecná výnimka z požiadavky na schvaľovanie pre výrobne bioplynu a kompostu, ktoré spracúvajú živočíšne vedľajšie produkty alebo z nich odvodené produkty podľa štandardných parametrov článku 9 písm. c), sa zamieta. Ak sa spracúva materiál citlivý z hľadiska nákazy zvierat, ako napríklad jatočný odpad, pôvodný potravinársky alebo kuchynský odpad, považuje sa výnimka z požiadavky na schvaľovanie za nevyhnutnú, aby sa možné zdroje nebezpečenstva eliminovali už pred začatím prevádzky výrobne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) zariadenia a prevádzkarne, na ktoré sa vzťahuje kapitola VI odd. 2 s výnimkou zariadení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f),

f) zariadenia a prevádzkarne, s výnimkou prevádzkarní na výrobu krmiva pre spoločenské zvieratá, na ktoré sa vzťahuje kapitola VI odd. 2,

Odôvodnenie

Ako v článku 6 ods. 1 písm. f): nie je jasné, či závody na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá potrebujú registráciu alebo schvaľovanie. Porovnaj článok 6 ods. 1 písm. f), článok 7 ods. 1 písm. f) a článok 45 v súvislosti s predpismi o hygiene krmív. Všeobecné schválenie všetkých prevádzkarní na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá je potrebné vzhľadom na jednotnosť odvetvia, aby sa predišlo problémom pri obchodovaní. V rámci EÚ sa na účely vydávania zdravotných osvedčení musí v príslušnej krajine schváliť prevádzkareň, aby sa mohol povoliť dovoz do Spoločenstva. Výroba krmív pre spoločenské zvieratá z materiálov kategórie 1 a 2 by mala zostať aj naďalej zakázaná. Pozri tiež článok 22 písm. e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zariadenia a prevádzkarne oslobodené od schvaľovania v súlade s odsekom 1 písm. a), b) a c) registrujú príslušné orgány na žiadosť prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovatelia, ktorých zariadenia alebo prevádzkarne sú oslobodené od schvaľovania v súlade s odsekom 1 písm. a), b) a c), musia tieto pred začatím ich prevádzky oznámiť príslušným orgánom spôsobom, ktorý tieto orgány vyžadujú na účely registrácie.

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie:

Prevádzkovateľ pritom musí uviesť aspoň tieto informácie:

a) kategórie použitých vedľajších produktov,

a) kategórie použitých vedľajších produktov,

b) charakter vykonávaných operácií s použitím živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov ako vstupnej suroviny, na ktoré sa predkladá žiadosť.

b) charakter vykonávaných operácií s použitím živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov ako vstupnej suroviny, na ktoré sa predkladá žiadosť.

Odôvodnenie

Prevádzkarne, ktoré sú oslobodené od schvaľovania podľa nariadenia o živočíšnych vedľajších produktoch, musia byť registrované príslušným orgánom podľa článku 32 pred začatím prevádzky. Z odôvodnenia 23 vyplýva, že by sa táto registrácia mala uskutočniť resp. že je potrebná. Vzhľadom na to by sa z formulácie požiadavky registrácie mala vyňať akákoľvek zmienka o žiadosti a mala by sa doplniť oznamovacia povinnosť. V opačnom prípade by nemal význam ani článok 31 (najmä odsek 2).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 8 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Schvaľovanie zariadení

Schvaľovanie prevádzkarní a zariadení

Odôvodnenie

Toto ustanovenie (schvaľovanie zariadení po návšteve na mieste, podmienené schválenie) by sa malo rozšíriť aj na prevádzkarne. Znenie by sa malo prispôsobiť paralelnému predpisu v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004. Ďalej by sa malo objasniť, že tak s podmieneným, ako aj s konečným schválením môžu byť spojené povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán schváli zariadenie za predpokladu, že prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predloží dôkaz o tom, že:

1. Príslušný orgán schváli prevádzkareň alebo zariadenie za predpokladu, že prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predloží dôkaz o tom, že:

Odôvodnenie

Toto ustanovenie (schvaľovanie zariadení po návšteve na mieste, podmienené schválenie) by sa malo rozšíriť aj na prevádzkarne. Znenie by sa malo prispôsobiť paralelnému predpisu v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004. Ďalej by sa malo objasniť, že tak s podmieneným, ako aj s konečným schválením môžu byť spojené povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) so živočíšnymi vedľajšími produktmi a odvodenými produktmi, pokiaľ to vyžaduje toto nariadenie alebo predpisy prijaté v súlade s týmto nariadením, nakladá v súlade hygienickými požiadavkami ustanovenými v súlade s článkom 9,

b) so živočíšnymi vedľajšími produktmi a odvodenými produktmi, pokiaľ to vyžaduje toto nariadenie alebo predpisy prijaté v súlade s týmto nariadením, nakladá v súlade hygienickými požiadavkami ustanovenými v súlade s článkom 9 a podľa prílohy I tohto nariadenia,

Odôvodnenie

Všeobecné hygienické požiadavky by sa nemali stanoviť ako súčasť vykonávacích ustanovení v rámci komitologického postupu, majú totiž taký zásadný význam, že je nevyhnutné uviesť ich v základnom texte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) ak sa skladujú alebo spracúvajú živočíšne vedľajšie produkty podľa článku 2 ods. 1 písm. a), spracovanie týchto produktov sa vykonáva trvalo oddelene od spracovania výrobkov určených na ľudskú spotrebu prostredníctvom organizačných alebo stavebných opatrení, ako aj o tom, že všetky produkty sú označené ako potravina resp. živočíšny vedľajší produkt; konečné produkty sa skladujú v oddelenej miestnosti alebo v oddelenom zariadení, ktoré sú náležite označené, pričom prevádzkovateľ zabezpečil, aby sa konečné produkty nedostali do ľudského potravinového reťazca;

Odôvodnenie

Ak sa živočíšne vedľajšie produkty podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a potraviny spracúvajú na tom istom mieste, mala by byť prevádzkareň pre vedľajšie produkty osobitne schválená a používať oddelené spracovateľské linky. Priestorové oddelenie nie je potrebné, ak spracovanie prebieha v úplne uzavretých zariadeniach alebo prístrojoch, ktoré sa používajú výhradne na spracovanie vedľajších produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zariadenie sa schvaľuje výlučne po návšteve na mieste, ktorú vykoná príslušný orgán.

2. Ak prevádzkovateľ požiada o schválenie v súlade s týmto nariadením, uskutoční príslušný orgán návštevu na mieste.

Príslušný orgán môže udeliť podmienečné schválenie, ak sa preukáže, že zariadenie spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) a b).

Udelí prevádzkarni alebo zariadeniu v prípade príslušných operácií schválenie iba vtedy, ak prevádzkovateľ preukázal, že spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia.

Orgán udelí úplné schválenie, len ak sa pri novej úradnej kontrole zariadenia vykonanej do troch mesiacov od udelenia podmienečného schválenia preukáže, že výrobňa spĺňa ostatné uplatniteľné požiadavky.

Príslušný orgán môže udeliť podmienečné schválenie, ak sa preukáže, že prevádzkareň alebo zariadenie spĺňa všetky požiadavky na infraštruktúru a vybavenie uvedené v tomto nariadení. Orgán udelí úplné schválenie, len ak sa pri novej úradnej kontrole prevádzkarne alebo zariadenia vykonanej do troch mesiacov od udelenia podmienečného schválenia preukáže, že prevádzkareň alebo zariadenie spĺňa ostatné príslušné požiadavky uvedené v tomto nariadení. Pokiaľ sa dosiahol jasný pokrok, ale prevádzkareň alebo zariadenie ešte stále nespĺňa všetky relevantné požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienečné schválenie však nepresiahne celkové obdobie šiestich mesiacov.

Pokiaľ sa dosiahol jasný pokrok, ale zariadenie ešte stále nespĺňa všetky uplatniteľné požiadavky, príslušný orgán môže podmienečné schválenie predĺžiť. Podmienené schválenie však nepresiahne celkové obdobie šiestich mesiacov.

Príslušný orgán preverí v rámci úradných kontrol schválenie prevádzkarní a zariadení. Ak konštatuje závažné nedostatky alebo musel opakovane pozastaviť výrobu v prevádzkarni alebo zariadení a ak prevádzkovateľ nie je schopný vzhľadom na budúcu výrobu poskytnúť dostatočné záruky, začne príslušný orgán konanie vo veci odňatia schválenia prevádzkarne alebo zariadenia. Príslušný orgán však môže schválenie prevádzkarne alebo zariadenia pozastaviť, ak je prevádzkovateľ schopný zaručiť, že nedostatky v primeranej lehote odstráni.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie (schvaľovanie zariadení po návšteve na mieste, podmienené schválenie) by sa malo rozšíriť aj na prevádzkarne. Znenie by sa malo prispôsobiť paralelnému predpisu v článku 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 882/2004. Ďalej by sa malo objasniť, že tak s podmieneným, ako aj s konečným schválením môžu byť spojené povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Zariadenia a prevádzkarne, ktoré už boli schválené a registrované podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002, nepotrebujú žiadne nové schválenie ani registráciu.

Odôvodnenie

Toto ustanovenie má za cieľ odstrániť byrokraciu bez toho, aby zvyšovalo úroveň rizika. Tento odkaz bol už zahrnutý v článku 51 (prechodné opatrenia), na tomto mieste je však v rámci schvaľovania zrozumiteľnejší.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 9 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) všeobecné hygienické požiadavky vzťahujúce sa na schválené zariadenia alebo prevádzkarne,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Všeobecné hygienické požiadavky by sa nemali stanoviť ako súčasť vykonávacích ustanovení v rámci komitologického postupu, majú totiž taký zásadný význam, že je nevyhnutné uviesť ich v základnom texte. Príslušné zmeny boli stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 11 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) produkty živočíšneho pôvodu zo zvierat, ktoré boli podrobené nezákonnému ošetreniu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES a článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES,

c) produkty živočíšneho pôvodu zo zvierat, ktoré boli podrobené ošetreniu v rozpore s predpismi v zmysle článku 1 ods. 2 písm. d) smernice 96/22/ES alebo článku 2 písm. b) smernice 96/23/ES,

Odôvodnenie

Výraz „nezákonnému“ sa zdá byť v tejto súvislosti nevhodný. Medzi odkazy na obe smernice treba z logických dôvodov vložiť slovo „alebo“, keďže inak by sa muselo postupovať podľa oboch predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 11 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) kuchynský odpad z dopravných prostriedkov používaných v medzinárodnej doprave,

(Netýka sa slovenského znenia).

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 12 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti fyzických rezíduí v týchto produktoch,

d) produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu v dôsledku možnej prítomnosti cudzorodých častíc v týchto produktoch,

Odôvodnenie

Na vyjasnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 12 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v článku 11 až 13, ktoré uhynú inak než zabitím pre ľudskú spotrebu, alebo v prípade zveri, ktorá uhynie inak než zabitím pre ľudskú spotrebu, vrátane zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb a plodov a embryí prežúvavcov a ošípaných a kurčiat mŕtvych v škrupine,

f) zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v článku 11 až 13, ktoré uhynú inak než zabitím pre ľudskú spotrebu, alebo v prípade zveri, ktorá uhynie inak než zabitím pre ľudskú spotrebu, vrátane zvierat usmrtených na účely kontroly chorôb,

Odôvodnenie

Posledná časť by sa mala presunúť do samostatného písmena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 12 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) plody a embryá prežúvavcov a ošípaných, ako aj mŕtvych kurčiat v škrupine;

Odôvodnenie

V súlade s PDN k článku 12 písm. f), ktorého posledná časť sa mala presunúť do samostatného písmena.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) tieto časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, a ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, alebo zo zveri zabitej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

b) tieto jatočné telá alebo časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, a ktoré v nadväznosti na kontrolu pred zabitím boli uznané za vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, z hydiny a zo zajacovitých zabitých na farme v súlade s článkom 1 ods. 3 písm. d) nariadenia (ES) č. 853/2004 alebo zo zveri zabitej na ľudskú spotrebu v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva:

Odôvodnenie

Aj tieto zvieratá sú vhodné na zabitie na ľudskú spotrebu, a preto sa musia zodpovedajúce živočíšne vedľajšie produkty zaradiť ako materiál kategórie 3. V záujme súladu s písm. b) bodom i) by sa do textu mal vložiť aj odkaz na jatočné telá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno b – bod (ii)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) hydinové hlavy,

ii) hydinové hlavy, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu,

Odôvodnenie

Doplnenie vyjasňuje, že ide len o určité hydinové hlavy. Treba mať takisto na zreteli, že aj v EÚ sa hydina čiastočne predáva aj s hlavami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno b – bod (iii)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) kože a usne vrátane odstrižkov a odrezkov z nich,

iii) kože a usne vrátane odstrižkov a odrezkov z nich, ktoré nie sú určené na výrobu želatíny alebo iných potravín určených na ľudskú spotrebu,

Odôvodnenie

Hygienu potravín upravuje nariadenie (ES) č. 853/2004. Treba vyjasniť, že želatína (na ľudskú spotrebu) sa nevyrába z materiálu kategórie 3. Táto nejasnosť v minulosti viedla k veľkým problémom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno c – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) krv zvierat, pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom tejto krvi na ľudí alebo zvieratá, ktorá bola získaná:

c) krv zvierat, pri ktorých sa nepreukázali žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom krvi na ľudí alebo zvieratá, ktorá bola získaná:

Odôvodnenie

Formulácia, podľa ktorej sa nesmú preukázať žiadne príznaky choroby prenosnej na ľudí a zvieratá „prostredníctvom tejto krvi“, naznačuje vykonanie krvného rozboru. V tomto prípade však ide o prehliadku zabitých zvierat (prehliadka ante mortum).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) živočíšne vedľajšie produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov,

d) živočíšne vedľajšie produkty z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu vrátane živočíšnych vedľajších produktov z maloobchodu a veľkoobchodu, ako aj vrátane kostí zbavených tuku a oškvarkov,

Odôvodnenie

Odpad z maloobchodných a veľkoobchodných podnikov predstavuje podobné riziko ako kuchynský odpad, preto je potrebné osobitne ho vymedziť ako materiál kategórie 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) produkty živočíšneho pôvodu okrem kuchynského odpadu, ktoré po svojom uvedení na trh na ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat už nie sú na takúto spotrebu alebo ďalej kŕmenie určené z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat,

e) produkty živočíšneho pôvodu okrem kuchynského odpadu, ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat a ktoré po svojom uvedení na trh na ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat už nie sú na takúto spotrebu alebo ďalej kŕmenie určené z komerčných dôvodov alebo v dôsledku výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov,

Odôvodnenie

Premiestnenie formulácie „ktoré nepredstavujú žiadne riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat“ s cieľom vyjasniť, že sa vzťahuje na kuchynský odpad.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) čerstvé živočíšne vedľajšie produkty z vodných živočíchov pochádzajúce zo zariadení alebo prevádzkarní vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu,

h) živočíšne vedľajšie produkty z vodných živočíchov pochádzajúce zo zariadení alebo prevádzkarní vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu,

Odôvodnenie

Výraz „čerstvé“ sa musí vypustiť. Nie je zrejmé, prečo by sem nemali patriť vedľajšie produkty živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov, ktoré nie sú ani zďaleka čerstvé. Okrem toho je pojem čerstvý príliš otvorený rôznym výkladom a nemožno ho vymedziť pomocou objektívnych kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá,

j) suchozemské a vodné bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá,

Odôvodnenie

Vodná fauna a jej vedľajšie produkty zahŕňajú aj iné vodné živočíchy ako tie, ktoré sa uvádzajú, najmä bezstavovce v rôznych štádiách života, ako sú larvy hmyzu a červy, ktoré sa používajú napr. na výrobu krmív pre spoločenské zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

l) kože a usne, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. c),

l) kože a usne, kopytá, perie, vlna, rohy, srsť a kožušina pochádzajúce z mŕtvych zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej týmito produktmi na ľudí alebo zvieratá okrem tých, ktoré sú uvedené v písm. b),

Odôvodnenie

Zjavne sa odkazuje na písm. b), nie c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno ma (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ma) kal z odstrediviek alebo separátorov zo spracovania mlieka po tepelnom spracovaní v súlade s prílohou VIII kapitolou I bodom H (metóda 8).

Odôvodnenie

Podľa odôvodnení Európskej komisie v bode 36 sa musí vyžadovať, aby sa materiál podrobený detoxifikačnému procesu vymedzenému v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá mohol použiť aj na kŕmne účely. Po vykonaní postupu uvedeného ďalej v texte podľa prílohy VIII kapitoly I bodu H (metóda 8) sa kal z odstrediviek alebo separátorov považuje za detoxifikovaný v zmysle odôvodnenia 36.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia zabezpečujú, že k živočíšnym vedľajším produktom a odvodeným produktom je pri preprave priložený obchodný doklad, a pokiaľ sa na základe tohto nariadenia alebo opatrením prijatým podľa článku 5 vyžaduje, veterinárne osvedčenie.

2. Každý subjekt prepravujúci živočíšne vedľajšie produkty a odvodené produkty zabezpečuje, že k živočíšnym vedľajším produktom a odvodeným produktom je priložený obchodný doklad, a pokiaľ sa na základe tohto nariadenia alebo opatrením prijatým podľa článku 5 vyžaduje, veterinárne osvedčenie.

Odôvodnenie

Musí sa objasniť kto je zodpovedný za držbu obchodných dokladov, aby sa umožnilo presadzovanie tohto predpisu a znalosť porušenia predpisov. Zodpovednosť by za to mal niesť prepravca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Obchodný doklad podľa pododseku 1 môže mať aj elektronickú formu. V tomto prípade platí, že výrobca, prepravca a príjemca živočíšnych vedľajších produktov alebo odvodených produktov musia mať úplnú dokumentáciu v elektronickej forme o potrebných údajoch pri sebe. Tieto údaje musia byť kedykoľvek na požiadanie k dispozícii príslušným orgánom.

Odôvodnenie

Tak ako v platnom nariadení (ES) č. 1774/2002 chýbajú ustanovenia o elektronickom obchodnom doklade. Na uľahčenie obchodného styku by sa mali tieto ustanovenia zapracovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každá osoba zasielajúca, prepravujúca alebo prijímajúca živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty uchováva záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady a veterinárne osvedčenia.

1. Každý prevádzkovateľ zasielajúci, prepravujúci alebo prijímajúci živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty uchováva záznamy o zásielkach a príslušné obchodné doklady a veterinárne osvedčenia. Ak sú všetky príslušné podrobnosti obsiahnuté v obchodných dokladoch alebo veterinárnych osvedčeniach, nie sú potrebné ďalšie záznamy.

Odôvodnenie

V tomto prípade je správnym pojmom pojem každý prevádzkovateľ, pretože pojem osoba nie je v článku 2 vymedzený, pričom prevádzkovateľ je vymedzený v článku 2 ods. 12. Záznamy o obchodných dokladoch by nemali byť povinné. Ak je požadovaná informácia zahrnutá v obchodných dokladoch, malo by sa upustiť od ďalších povinností vedenia záznamov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Spracovateľské zariadenia na živočíšne vedľajšie produkty, zariadenia na transformáciu živočíšnych vedľajších produktov na bioplyn a kompost a zariadenia, v ktorých sa manipuluje s viac ako jednou kategóriou živočíšnych vedľajších produktov, vyvinú postup uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP).

3. Spracovateľské zariadenia na živočíšne vedľajšie produkty, zariadenia na transformáciu živočíšnych vedľajších produktov na bioplyn a kompost a zariadenia, v ktorých sa manipuluje s viac ako jednou kategóriou živočíšnych vedľajších produktov, vyvinú jeden alebo viacero postupov v súlade so zásadami systému analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP), ako sa uvádza v odseku 1.

Prevádzkovatelia takýchto zariadení predovšetkým:

Prevádzkovatelia takýchto zariadení predovšetkým:

a) identifikujú a kontrolujú kritické kontrolné body v zariadeniach,

a) identifikujú všetky nebezpečenstvá, ktorým sa musí zabrániť, ktoré sa musia vylúčiť alebo znížiť na prijateľnú úroveň,

b) stanovia a zavedú metódy na monitorovanie a kontrolu kritických kontrolných bodov,

b) identifikujú kritické kontrolné body v kroku alebo krokoch, pri ktorých je nutná kontrola na zabránenie alebo vylúčenie nebezpečenstva alebo na jeho zníženie na prijateľnú úroveň,

c) pokiaľ produkt pochádzajúci zo spracovania nie je zlikvidovaný priamo na tom istom mieste spálením, spoluspálením alebo spálením na energetické účely alebo pomocou nejakej inej metódy povolenej v súlade s článkom 22 písm. a), odoberú reprezentatívne vzorky na overenie zhody:

c) stanovia kritické limity v kritických kontrolných bodoch, ktoré v prípade zabraňovania, vylučovania alebo znižovania identifikovaných nebezpečenstiev oddeľujú prijateľnosť od neprijateľnosti,

i) každej spracovanej dávky s normami, najmä pokaľ ide o spracovateľské metódy a mikrobiologickú bezpečnosť konečného produktu, ktoré sa stanovili v opatreniach prijatých v súlade s odsekom 6 tohto článku,

 

ii) s maximálnymi povolenými úrovňami fyzických a chemických rezíduí stanovených v právnych predpisoch Spoločenstva,

 

d) zaznamenávajú výsledky kontrol a testov uvedených v bodoch b) a c), pokiaľ sa vykonávajú, a na účely predkladania príslušným orgánom ich uchovávajú aspoň počas dvoch rokov,

d) stanovujú a vykonávajú účinné postupy monitorovania v kritických kontrolných bodoch,

 

da) stanovujú nápravné opatrenia, ak monitorovanie ukazuje, že kritický kontrolný bod nie je pod kontrolou,

 

db) stanovujú postupy, ktoré sa pravidelne vykonávajú, na overovanie účinného fungovania opatrení podľa písmen a) až e), ako aj

 

dc) stanovujú dokumenty a záznamy zodpovedajúce druhu a veľkosti zariadenia alebo prevádzkarne na preukázanie účinného uplatňovania opatrení podľa písmen a) až e). Ak sa vykoná akákoľvek zmena produktu, procesu alebo ktoréhokoľvek kroku, prevádzkovatelia potravinárskych podnikov tento postup prehodnotia a vykonajú jeho potrebné zmeny.

e) stanovia systém na zabezpečenie vysledovateľnosti každej odoslanej dávky.

e) zavedú systém na zabezpečenie vysledovateľnosti každej odoslanej dávky.

Odôvodnenie

V záujme lepšej zrozumiteľnosti a uplatniteľnosti sa nadviazalo na formuláciu z nariadenia o hygiene (ES) č. 852/2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) kŕmenie suchozemských zvierat určitého druhu spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu,

a) kŕmenie suchozemských zvierat určitého druhu okrem kožušinových zvierat spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu,

Odôvodnenie

V prípade kŕmenia kožušinových zvierat spracovanými živočíšnymi bielkovinami podľa článku 18 ods. 2 písm. a), prostredníctvom spásania lúk hnojených organickými hnojivami alebo kŕmením rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá, ide o zásadné ustanovenia tohto nariadenia. Nemali by sa riadiť podľa článku 18 ods. 2 vykonávacích ustanovení. Článok 18 ods. 1 a 2 preto treba náležite zmeniť a doplniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) kŕmenie hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami buď priamo spásaním alebo kŕmením rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky iné než hnoj,

c) kŕmenie hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami buď priamo spásaním alebo kŕmením rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky iné než hnoj, len ak sa kosenie alebo spásanie uskutočňuje po uplynutí čakacej lehoty, ktorou sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ktorá trvá najmenej 21 dní;

Odôvodnenie

Používanie vysokokvalitného kompostu a organického hnojiva na hospodárskych plochách by sa malo umožniť v záujme trvalo udržateľného využívania zdrojov. V súčasnosti platnej smernici je takisto stanovená časová lehota 21 dní. Keďže však účinok čakacej lehoty môže závisieť od počasia, mala by sa stanoviť čakacia lehota zodpovedajúca riziku, čo je najmenej 21 dní. Pozri tiež odôvodnenie k článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) kŕmenie rýb z hospodárskych chovov spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel rýb z hospodárskych chovov toho istého druhu,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo znamená pojem „ryby z hospodárskych chovov“, keďže ako taký nie je vymedzený. Rovnako nemožno z odborného hľadiska zakázať kŕmenie rýb rybnou múčkou získanou z rybného odpadu toho istého druhu. V praxi by tento predpis znamenal, že by zariadenia na výrobu rybnej múčky boli povinné triediť ryby a vyrábať osobitnú rybnú múčku pre každý druh. Toto je nereálne. Tento predpis by mohol v konečnom dôsledku obmedziť dôležitý zdroj bielkovín, ktorý aspoň v malej miere prispieva k znižovaniu problému získavania rybnej múčky z morí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže prijať vykonávacie predpisy na zabezpečenie jednotného uplatňovania zákazov ustanovených v odseku 1 ako aj opatrenia umožňujúce:

2. Komisia môže prijať vykonávacie predpisy na zabezpečenie jednotného uplatňovania zákazov ustanovených v odseku 1, ako aj hraničné úrovne pre krmivá, pričom náhodné znečistenie spracovanými živočíšnymi bielkovinami podľa odseku 1 písmena a) a b), ktorému nemožno zabrániť primeranými technickými prostriedkami a ktoré neprekračuje uvedené úrovne, sa nepovažuje za významné.

a) odchylne od odseku 1 písm. a), kŕmenie spracovanou živočíšnou bielkovinou pochádzajúcou z tiel alebo častí tiel zvierat toho istého druhu v prípade kožušinových zvierat a

 

b) odchylne od odseku 1 písm. c), kŕmenie hospodárskych zvierat rastlinnými krmivami pochádzajúcimi z pôdy, na ktorej sa použili organické hnojivá alebo zúrodňovacie látky za predpokladu, že spásanie alebo kosenie sa uskutočňuje po uplynutí čakacej lehoty, ktorou sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

 

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 4.

Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 4.

Odôvodnenie

Kŕmenie kožušinových zvierat spracovanými živočíšnymi bielkovinami podľa článku 18 ods. 2 písm. a) a spásanie plôch, ktoré sú hnojené organickými hnojivami sú zásadnými ustanoveniam nariadenia. Nemali by sa riadiť podľa článku 18 ods. 2 vykonávacích ustanovení. Technické podrobnosti dodržiavania zákazov a hraničných hodnôt pri znečistení krmiva pre zvieratá živočíšnymi bielkovinami by sa mali naproti tomu regulovať vo vykonávacích nariadeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 18a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 18a

 

Likvidácia vedľajších produktov

 

Materiál kategórií 1, 2 a 3:

 

a) sa likviduje ako odpad v schválenej alebo registrovanej spaľovni odpadov:

 

i) priamo bez prvotného spracovania, alebo

 

ii) po spracovaní tlakovou sterilizáciou, pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán, v schválenom zariadení a po trvalom označení výsledného materiálu,

 

b) sa zlikviduje alebo zhodnotí v schválenej alebo registrovanej spaľovni odpadov, pokiaľ je materiál odpadom:

 

i) priamo bez prvotného spracovania, alebo

 

ii) po spracovaní tlakovou sterilizáciou, pokiaľ to vyžaduje príslušný orgán, v schválenom zariadení a po trvalom označení výsledného materiálu,

 

c) sa likviduje na povolenej skládke po spracovaní tlakovou sterilizáciou v schválenom zariadení a po trvalom označení výsledného materiálu.

Odôvodnenie

V záujme zabránenia opakovanému konečnému použitiu vedľajších produktov, ktoré je rovnaké pre všetky kategórie, sa vkladá nový článok, v ktorom sa na jednom mieste opisuje možnosť odstránenia pre všetky druhy vedľajších produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 19 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) sa v prípade materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 11 c) podrobuje detoxikačnému postupu stanovenému v článku 8 ods. 2 smernice 2002/32/ES a používa sa v súlade s článkom 21 písm. c), d) a e),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Dôsledkom tohto článku je, že materiál kategórie 1 sa môže používať ako surovina na výrobu krmiva pre zvieratá. V rámci tohto nariadenia by malo byť naďalej možné na výrobu krmiva pre zvieratá používať len určitú skupinu materiálov kategórie 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 20 – písmeno e - bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby,

ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov, mledziva a vajec a produktov z vajec, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby,

Odôvodnenie

Z použitia obsahu tráviaceho traktu vo výrobniach bioplynu a kompostu by nemala hospodárskym subjektom vyplývať povinnosť vykonať nákladné a nepotrebné prvotné triedenie. Oddelený a očistený tráviaci trakt by mal byť klasifikovaný ako materiál kategórie 3. Okrem toho sa navrhuje, aby sa na povolené použitie vajec a produktov z vajec vzťahovali rovnaké podmienky ako na mlieko a nespracované produkty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno c – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) ako kŕmna surovina pre hospodárske zvieratá alebo na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat a umiestňuje sa na trh v súlade s článkom 24 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 13 písm. l) a m),

(i) ako kŕmna surovina pre hospodárske zvieratá a umiestňuje sa na trh v súlade s článkom 24 s výnimkou materiálu uvedeného v článku 13 písm. l) a m),

Odôvodnenie

Nie je jasné, čo znamená formulácia „alebo na kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat“, ide evidentne o opakovanie. Keď sa táto časť vypustí, je zrejmé, že materiál kategórie 3 sa môže použiť tak ako surovina na výrobu krmiva, tak aj priamo ako krmivo pre kožušinové zvieratá. Porovnaj aj článok 23 ods. 1 písm. f), článok 24 ods. 1 a článok 41 ods. 1 písm. a).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) na kŕmenie kožušinových zvierat, alebo

ii) na kŕmenie kožušinových zvierat,

Odôvodnenie

Slúži na zosúladenie s PDN k článku 21 písm. c) bod iiia).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno c – podbod iiia (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

iiia) na kŕmenie spoločenských zvierat,

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 22 písm. e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ha) sa nespracované pridávajú do pôdy, pokiaľ ide o mlieko, mliečne výrobky a mledzivo.

Odôvodnenie

Slúži na vyjasnenie, že pridávanie uvedených materiálov do pôdy je možné aj v prípade materiálov kategórie 3. Článok 20 písmeno f) umožňuje uplatnenie pre kategóriu 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 21 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

hb) v prípade kuchynského odpadu uvedeného v článku 13 písm. m) transformovaného vo výrobni bioplynu alebo kompostu podľa pravidiel ustanovených v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 48 ods. 3 alebo až do prijatia takýchto pravidiel v súlade s vnútroštátnym právom;

Odôvodnenie

V súčasnosti platná smernica umožňuje vnútroštátnu reguláciu používania kuchynského odpadu vo výrobniach bioplynu alebo kompostu. Platné právne predpisy by sa mali ďalej uplatňovať až do prijatia účinných ustanovení Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 22 – písmeno e – podbod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) používať na kŕmenie hospodárskych zvierat,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Rozhodnutie umožniť členským štátom, aby povoľovali používanie nespracovaného materiálu kategórií 2 a 3 na kŕmenie, je v rozpore so zásadami harmonizácie právnych predpisov týkajúcich sa živočíšnych vedľajších produktov a mohlo by viesť k tomu, že nad kŕmením spoločenských zvierat takýmto materiálom nebude dostatočný dohľad. Nespracovaný materiál kategórie 2 by sa nemal používať na kŕmenie spoločenských zvierat, preto sa písm. c) podbod ii) zmenilo na článok 21 písm. c) podbod) (nový)..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 22 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) v prípade materiálu kategórie 3 a po schválení príslušným orgánom použiť ako krmivo pre spoločenské zvieratá,

Odôvodnenie

Cieľom je odstrániť odkaz na použitie materiálu kategórie 1 a 2 ako krmiva pre spoločenské zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 22 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) likvidovať v poľnohospodárskom podniku s povolením príslušného orgánu v prípade materiálu kategórie 3 uvedeného v článku 13 písm. f) a iných živočíšnych vedľajších produktov, ktoré boli odňaté pri chirurgických zákrokoch na živých zvieratách.

f) pri dodržaní vnútroštátnych právnych predpisov likvidovať v poľnohospodárskom podniku v prípade materiálu kategórie 3 uvedeného v článku 13 písm. f) a iných živočíšnych vedľajších produktov, ktoré boli odňaté pri chirurgických zákrokoch na živých zvieratách.

Odôvodnenie

Nemá zmysel, aby bol veterinár povinný po každom chirurgickom zákroku klásť príslušnému orgánu otázku ako naložiť so vzniknutým materiálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pridávanie do pôdy určitých živočíšnych vedľajších produktov, organických hnojív a zúrodňovacích látok,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozri tiež odôvodnenie k článku 18 ods. 1 písm. c) a článku 18 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) skladovanie, sústreďovanie a prepravu kuchynského odpadu.

Odôvodnenie

Na skladovanie, sústreďovanie a prepravu kuchynského odpadu by sa mali vzťahovať jednotné predpisy, čo je v záujme dosiahnutia jednotných hospodárskych podmienok v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) podmienky, ktorých cieľom je zabezpečenie vysledovateľnosti a predchádzanie krížovej kontaminácii týkajúce sa materiálu vhodného na ľudskú spotrebu, ktorý je určený na kŕmne účely alebo sa má použiť ako kŕmny materiál.

b) podmienky, ktorých cieľom je zabezpečenie vysledovateľnosti a predchádzanie krížovej kontaminácii týkajúce sa povoleného materiálu, ktorý je určený na kŕmne účely alebo sa má použiť ako kŕmny materiál.

Odôvodnenie

Pojem „vhodný na ľudskú spotrebu“ je v tomto prípade príliš úzky na to, aby zahŕňal všetky materiály, ktoré sa môžu spracúvať do surovín na krmivá pre zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) boli vyrobené v súlade s podmienkami tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami, ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s oddielom 2 a každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 2,

b) boli vyrobené v súlade s podmienkami (tlakovej sterilizácie alebo inými podmienkami), ktorými sa umožňuje predchádzať rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat v súlade s oddielom 2 tejto kapitoly a každým opatrením, ktoré bolo ustanovené v súlade s odsekom 2,

Odôvodnenie

Na vyjasnenie. Okrem tlakovej sterilizácie sa môžu prijať aj iné opatrenia, napr. pasterizácia uvedená v smernici, ktorá je v súčasnosti platná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) v prípade organických hnojív a zúrodňovacích látok pochádzajúcich z bielkovinového materiálu boli zmiešané so zložkou, ktorá znemožní následné použitie zmesi na kŕmne účely, a

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom článku 25 je predísť zneužívaniu hnojiva zo živočíšnej bielkoviny na účely kŕmenia a zároveň zabezpečiť vykonávanie nariadenia (ES) č. 999/2001. K požiadavkám vyplývajúcim zo smernice 181/2006/ES zavádza dodatočné požiadavky. Na túto oblasť sa takisto vzťahuje článok 18 ods. 1 písm. c). Všeobecná povinnosť označovania nie je reálna. Príkladom sú hnojivá z rohov a produkty obsahujúce krv. V prípade kompostu a produktu vyhnívania nevzniká v prípade hospodárskych zvierat žiadne nebezpečenstvo požitia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zložky, ktoré sa majú zmiešavať s organickými hnojivami a zúrodňovacími látkami,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z dôvodu stanovenia lehôt v PDN k článku 18 ods. 1 písm. c) nie je miešanie iných materiálov so zúrodňovacími látkami živočíšneho pôvodu potrebné. Pozri tiež odôvodnenie k PDN k článku 25 ods. 1 psím. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) doplnkové podmienky, akými sú látky alebo postupy, ktoré sa majú používať na označovanie, a minimálne množstvá, ktoré sa majú pri príprave zmesí dodržiavať, aby sa vylúčilo použitie takýchto organických hnojív alebo zúrodňovacích látok na kŕmne účely.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z dôvodu stanovenia lehôt v PDN k článku 18 ods. 1 písm. c) nie je miešanie iných materiálov so zúrodňovacími látkami živočíšneho pôvodu potrebné. Pozri tiež odôvodnenie k PDN k článku 25 ods. 1 psím. c).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 môže príslušný orgán povoliť použitie živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov v rámci výstav a na diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 tejto kapitoly môže príslušný orgán povoliť použitie živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov v rámci výstav a na diagnostické, vzdelávacie alebo výskumné účely za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Odôvodnenie

Na vyjasnenie, inak by bol odkaz nejasný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, sústreďovanie a použitie:

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 tejto kapitoly môže príslušný orgán povoliť za podmienok, ktorými sa zabezpečuje primeraná kontrola rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat, sústreďovanie a použitie:

Odôvodnenie

Na vyjasnenie, inak by bol odkaz nejasný. Tento PDN umožní členským štátom použiť materiály kategórie 2 a 3 pre voľne žijúce zvieratá (článok 27 ods. 1.písm. b) bod v) bez toho, aby ich museli nevyhnutne sústreďoval. Z nižšie uvedených dôvodov (pozri PDN č. 4) je obzvlášť dôležité umožniť tento typ výnimky v členských štátoch, kde si účinná ochrana ohrozených alebo chránených druhov voľne žijúcich cicavcov a vtákov živiacich sa uhynutými telami vyžaduje, aby tieto druhy mohli nájsť rozptýlené zdochliny v otvorenej krajine. Uhynuté zvieratá z extenzívneho chovu dobytka predstavuje významný zdroj takýchto zdochlín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od oddielov 1 a 2 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku príslušný orgán môže povoliť kŕmenie zvierat v zoologických záhradách a ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 11 písm. b) bod i).

2. Odchylne od oddielov 1 a 2 tejto kapitoly a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku príslušný orgán môže povoliť kŕmenie ohrozených alebo chránených druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 11 písm. b) bod i).

Odôvodnenie

Clarification. Otherwise the reference would be unclear. The scope of Regulation (EC) No 1774/2002 must be more tightly defined: for example, the feeding of whole cattle or antelopes to lions or bears or the feeding of mice to reptiles is consistent with these animals’ natural diet and should not be subject to restrictions. The derogations provided for in Article 27(2) of the proposal under consideration here are inadequate, since they only cover the feeding of dead animals or parts of animals which contain SRMs to zoo animals, but not to circus animals.

The regulation should extend the possibility of using by-products to feed species of necrophagous birds in a more flexible way than is presently the case, since it has been found that the exemptions provided are insufficient to halt the decline in bird populations. Moreover, a similar exemption should be provided for the feeding of other protected species characterised by food shortages and falling populations, and which will on no account enter the human or animal food chain.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – podbod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) v určitých členských štátoch druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť,

i) v určitých členských štátoch druhov, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – podbod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) Tieto opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 4.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Na zriaďovanie špeciálnych kŕmnych staníc by sa nemali vzťahovať podmienky, ktoré by ich obmedzovali iba na určitý druh, pretože by sa tu mohli kŕmiť aj iné vtáky, ktoré sa príležitostne živia uhynutými telami, napríklad sup bradatý alebo orol kráľovský.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – podbod iia (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

iia) podmienok potrebných na to, aby sa zabránilo ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat.

Odôvodnenie

V súlade s PDN, ktorého cieľom je vypustiť ods. 3 písm. b) bod ii) by členské štáty mali zabezpečiť, aby neexistovali žiadne riziká pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 27a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 27a

 

Vykonávacie opatrenia

 

Na vykonávanie tohto článku môže prijať členský štát opatrenia, ktoré oznámi Európskej komisii, aby sa vylúčilo sústreďovanie materiálu z kategórií 1, 2 a 3 v určitých oblastiach siete Natura 2000 alebo iných oblastiach, v ktorých sú takéto opatrenia z dôvodu ochrany ohrozených a chránených druhov alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami potrebné na dosiahnutie súladu so smernicami 79/409/EHS a 92/43/EHS. Takéto vylúčenie sa povolí za osobitných podmienok predchádzania rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat.

 

Týmito výnimkami nie sú dotknuté rozhodnutie 2005/830/ES ani výnimky podľa článku 27 ods. 2.

Odôvodnenie

This amendment deals with the fact that it is known that only using feeding stations, or ‘muladares’, is not enough to maintain the current populations of carrion-feeding birds (e.g. 100,000 Griffon Vultures in Spain). In Spain, particularly in the north, extensive goat and sheep farming is widespread, and dead livestock help to maintain carrion-feeding bird populations.

Furthermore, some of these feeding stations already attract thousands of vultures to feed, and there are inherent risks in relying on them too heavily as a food source for necrophagous birds. This carries grave risks if there were to be a poisoning incident at one of these locations. Evidence of mass death of millions of vultures in India has highlighted the extreme vulnerability of these populations where carrion is contaminated, causing increases in rabid dogs and therefore rabies in humans.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 môže príslušný orgán povoliť likvidáciu:

1. Odchylne od oddielov 1 a 2 tejto kapitoly môže príslušný orgán povoliť likvidáciu

Odôvodnenie

Na vyjasnenie, inak by bol odkaz nejasný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zakopaním mŕtvych spoločenských zvierat,

a) zakopaním mŕtvych spoločenských zvierat a koňovitých zvierat;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 1, môžu príslušné orgány povoliť opatrenia na dočasné zadržanie zvierat a častí zvierat zodpovedajúcich vymedzeniu pojmu stanovenému v článku 12 písm. f) za podmienok, ktoré zabránia ohrozeniu verejného zdravia alebo zdravia zvierat pred ich likvidáciou v súlade s článkom 20 tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Zavedením zadržania sa zvyšuje pružnosť sústreďovania živočíšnych vedľajších produktov bez toho, aby došlo k ohrozeniu verejného zdravia a zdravia zvierat. Touto pružnosťou sa zlepší trvalá udržateľnosť a environmentálny profil sústreďovania ŽVP vďaka zníženiu frekvencie sústreďovania a prípadnému zníženiu sústreďovaného objemu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podmienky zamerané na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia alebo zakopania na mieste,

a) podmienky zamerané na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia alebo zakopania materiálu na mieste a dočasného zadržania zvierat a častí zvierat pred ich likvidáciou,

Odôvodnenie

Zavedením zadržania sa zvyšuje pružnosť sústreďovania živočíšnych vedľajších produktov bez toho, aby došlo k ohrozeniu verejného zdravia a zdravia zvierat. Touto pružnosťou sa zlepší trvalá udržateľnosť a environmentálny profil sústreďovania ŽVP vďaka zníženiu frekvencie sústreďovania a prípadnému zníženiu sústreďovaného objemu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Zainteresované strany zasielajú žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú záujem používať alternatívnu metódu.

2. Zainteresované strany zasielajú žiadosť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom majú záujem používať alternatívnu metódu. Žiadosti sa až do prijatia konečného rozhodnutia považujú za dôverné.

Odôvodnenie

Zainteresované strany budú mať na predkladaní žiadostí hospodársky záujem, a preto by ostatní žiadatelia nemali mať možnosť nahliadať do nich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V lehote dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti príslušný orgán posúdi, či je žiadosť v súlade so štandardnou formou žiadosti uvedenej v odseku 10.

3. V lehote jedného mesiaca od doručenia úplnej žiadosti príslušný orgán posúdi, či je žiadosť v súlade so štandardnou formou žiadosti uvedenej v odseku 10.

Odôvodnenie

Lehota jedného mesiaca musí postačovať na to, aby sa preskúmalo, či žiadosť spĺňa požiadavky štandardnej formy žiadosti. Iná lehota by zdržala každodennú prevádzku podniku dlhšie, než by bolo nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. V riadne odôvodnených prípadoch, ak úrad požaduje od žiadateľov doplňujúce informácie, sa lehota uvedená v odseku 5 môže predĺžiť.

(Netýka sa slovenského znenia).

Odôvodnenie

Netýka sa slovenského znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný orgán pravidelne vykonáva úradné kontroly a dohľad v schválených alebo registrovaných zariadeniach a prevádzkarniach a priestoroch, v súvislosti s ktorými sa poskytli informácie v súlade s článkom 40 ods. 3.

1. Príslušný orgán pravidelne vykonáva úradné kontroly a dohľad v schválených alebo registrovaných zariadeniach a prevádzkarniach, dohľad nad zásielkami do ostatných členských štátov, nad dovozom, prevozom a vývozom, ako aj dohľad v priestoroch, v súvislosti s ktorými sa poskytli informácie v súlade s článkom 40 ods. 3.

Odôvodnenie

Je potrebné vložiť text „dohľad nad zásielkami do ostatných členských štátov, nad dovozom, prevozom a vývozom“, pretože v záujme rozsiahlej kontroly rizík by sa mali vykonávať nielen kontroly zariadení a prevádzkarní, ale aj kontroly prevozov (pozri napr. článok 50 nariadenia (ES) č. 1013/2006).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Celá reťaz živočíšnych vedľajších produktov od miesta vzniku až po spracovanie, použitie alebo likvidáciu podlieha úradnej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa úradnými kontrolami alebo dohľadom, ktoré vykonal príslušný orgán, preukáže, že nie je splnená jedna alebo viacero požiadaviek tohto nariadenia, príslušný orgán prijme primerané opatrenia.

1. Ak nie je splnená jedna alebo viacero požiadaviek tohto nariadenia, príslušný orgán prijme primerané opatrenia.

Odôvodnenie

Znenie tohto ustanovenia možno zoštíhliť. Nie je jasné, prečo sa opatrenia môžu prijímať iba ako odpoveď na úradné kontroly alebo dohľad. Takéto kroky musia byť možné aj v iných prípadoch, keď sú okolnosti prípadu zrejmé. Tento odsek by však mal mať podobu ustanovenia o voľnom uvážení, pretože sú možné aj prípady nepatrného porušenia, keď netreba prijímať akékoľvek opatrenia. Fakt, že sa môžu prijímať iba primerané opatrenia, už vyplýva zo zásady primeranosti a netreba to výslovne pripomínať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b – podbod ii – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

— z dôvodov týkajúcich sa infraštruktúry zariadenia,

— z dôvodov týkajúcich sa konštrukcie zariadenia alebo prevádzkarne,

Odôvodnenie

Pojem infraštruktúra je príliš rozsiahly, prevádzkovateľ nemôže niesť zodpovednosť za infraštruktúru svojho zariadenia alebo prevádzkarne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) ukladá konkrétne povinnosti zariadeniam a prevádzkarniam s cieľom odstrániť existujúce nedostatky.

Odôvodnenie

Prevádzkarni musí byť jasné, aké konkrétne povinnosti musí splniť. To im poskytne lepší základ pre plánovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem zaslať materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 alebo mäso a kostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálu kategórie 1 do iného členského štátu, na základe žiadosti prevádzkovateľa sa členský štát určenia rozhodne:

1. Pokiaľ má prevádzkovateľ záujem získať materiál kategórie 1, materiál kategórie 2 alebo mäso a kostnú múčku alebo živočíšny tuk z materiálu kategórie 1 z iného členského štátu, oznámi to príslušnému orgánu svojho členského štátu, ktorý o tom rozhodne:

Odôvodnenie

Navrhovaný systém vedie k ťažkostiam, čo sa týka jazyka a určovania príslušného orgánu, a preto by bolo jednoduchšie, aby prevádzkovateľ, ktorý získava tieto produkty, začal konanie s vlastným príslušným orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Odchylne od odsekov 1 až 4 sa na zasielanie živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov uvedených v týchto odsekoch, ktoré boli zmiešané alebo kontaminované odpadom označeným v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový, vzťahujú výlučne požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006.

5. Odchylne od odsekov 1 až 4 sa na zasielanie živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov uvedených v týchto odsekoch, ktoré boli zmiešané alebo kontaminované odpadom, do iných členských štátov vzťahujú výlučne požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006.

Odôvodnenie

Je potrebné vypustiť formuláciu „označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový“, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k zmiešaniu ani vývozu živočíšnych vedľajších produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 1013/2006 (napr. domový odpad). Pozri tiež článok 35 ods. 2 písm. b) a článok 37 ods. 5 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia môže udeliť výnimky z odsekov 1 až 4, pokiaľ ide o zasielanie hnoja prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

7. Komisia môže udeliť výnimky z odsekov 1 až 4, pokiaľ ide o zasielanie hnoja alebo materiálu na výrobu bioenergie prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

Odôvodnenie

Výnimky by sa nemali umožniť iba na prepravu hnoja, ale aj na prepravu materiálu používaného ako zdroj obnoviteľnej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006.

b) živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s odpadom alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006,

Odôvodnenie

Je potrebné vypustiť formuláciu „označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový“, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k zmiešaniu ani vývozu živočíšnych vedľajších produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 1013/2006 (napr. domový odpad). Pozri tiež článok 33 ods. 5 a článok 37 ods. 5 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s ktorýmkoľvek z odpadov označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006.

b) živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov, ktoré boli zmiešané s odpadom alebo ním kontaminované, uskutočňuje výlučne v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1013/2006.

Odôvodnenie

Je potrebné vypustiť formuláciu „označených v rozhodnutí 2000/532/ES ako rizikový“, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k zmiešaniu ani vývozu živočíšnych vedľajších produktov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu podľa článku 36 nariadenia (ES) č. 1013/2006 (napr. domový odpad). Pozri tiež článok 33 ods. 5 a článok 35 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 41

vypúšťa sa

Uvádzanie iných odvodených produktov mimo potravinového reťazca na trh

 

1. Prevádzkovatelia môžu uviesť na trh odvodené produkty iné, ako produkty uvedené v článku 2 ods. 3, za predpokladu, že

 

a) tieto produkty

 

i) nie sú určené na použitie ako kŕmny materiál na kŕmenie hospodárskych zvierat alebo na pridávanie do pôdy, z ktorej sa získava krmivo, alebo

 

ii) sú určené na kŕmenie kožušinových zvierat, a

 

b) zabezpečujú kontrolu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat prostredníctvom:

 

i) bezpečného získavania materiálov v súlade s článkom 42,

 

ii) bezpečného spracúvania v súlade s článkom 43, ak sa bezpečným získavaním materiálov nezaručuje dostatočná kontrola, alebo

 

iii) overovania, či sa produkty využívajú výlučne na bezpečné cieľové použitie v súlade s článkom 44, ak sa bezpečným spracúvaním nezaručuje dostatočná kontrola.

 

2. Prevádzkovatelia môžu takisto uviesť odvodený produkt uvedený v odseku 1 na trh bez obmedzení, pokiaľ Komisia určí v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. a) koncový bod výrobného reťazca, pokiaľ takého produkty už ďalej nepredstavujú žiadne významné riziko pre verejné zdravie alebo zdravie zvierat.

 

Odôvodnenie

Živočíšne vedľajšie produkty možno spracovať do takej miery, že pre verejné zdravie a zdravie zvierat nepredstavujú žiadne ohrozenie. Koncový bod je ústrednou koncepciou prepracovaného nového nariadenia a obmedzuje rozsah pôsobnosti nariadenia vymedzený v odd. 1 kapitoly 1. Koncový bod by sa mal z tohto dôvodu vymedziť už v tomto odseku, a nie až v článku 41. Pozri tiež PDN k článku 5 (nový).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 51

vypúšťa sa

Prechodné opatrenie

 

Zariadenia, prevádzkarne a používatelia schválení alebo registrovaní v súlade s nariadením (ES) č. 1772/2002 pred [dátum uplatňovania tohto nariadenia] sa pokladajú za schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením.

 

Odôvodnenie

Z dôvodu lepšieho porozumenia sa presúva do článku 8 ods.4. Schvaľovanie užívateľov nie je podľa nariadenia (ES) č. 1774/2002 možné, pretože v ňom pojem neexistuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Príloha I (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

PRÍLOHA I

 

Všeobecné hygienické požiadavky na manipuláciu so živočíšnymi vedľajšími produktmi a ich spracovanie

 

Kapitola I

 

Hygienické požiadavky na manipuláciu s materiálmi kategórií 1, 2 a 3 v prechodných zariadeniach

 

Oddiel 1

 

Hygienické požiadavky na materiál kategórie 3 v prechodných zariadeniach

 

1. Zariadenie sa nesmie používať na iné činnosti ako dovoz, zber, triedenie, rezanie, chladenie, mrazenie v blokoch, časovo ohraničené skladovanie a odosielanie materiálu kategórie 3.

 

2. Triedenie materiálu kategórie 3 sa musí vykonávať tak, aby sa predišlo akémukoľvek riziku rozšírenia chorôb zvierat.

 

3. Počas celej doby zberu a skladovania sa musí s materiálom kategórie 3 manipulovať oddelene od materiálov ostatných kategórií a musí sa skladovať oddelene, aby sa predišlo šíreniu patogénnych látok.

 

4. Materiál kategórie 3 sa musí riadne skladovať a v prípade potreby sa musí až do ďalšieho odoslania chladiť alebo zmraziť.

 

Oddiel 2

 

Hygienické požiadavky na materiál kategórií 1 a 2 v prechodných zariadeniach

 

1. Zariadenie sa nesmie použiť na iné činnosti ako dovoz, zber, manipuláciu, časovo ohraničené skladovanie a odoslanie materiálu kategórií 1 a 2.

 

2. Triedenie materiálu kategórií 1 a 2 sa musí vykonávať tak, aby sa predišlo akémukoľvek riziku rozšírenia chorôb zvierat.

 

3. Počas celej doby zberu a skladovania sa musí s materiálom kategórií 1 a 2 manipulovať oddelene od materiálu kategórie 3 a musí sa skladovať oddelene, aby sa predišlo šíreniu patogénnych látok.

 

4. Materiál kategórií 1 a 2 sa musí riadne skladovať pri dodržaní primeranej teploty až do jeho ďalšieho odoslania.

 

5. S odpadovými vodami sa, pokiaľ je to v praxi možné za primerané náklady, nakladá tak, aby sa zabezpečilo, že v nich nezostanú žiadne patogénne látky.

 

Kapitola II

 

Hygienické požiadavky na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov v zariadeniach na spracovanie

 

Oddiel 1

 

Všeobecné hygienické požiadavky

 

1. Živočíšne vedľajšie produkty sa spracúvajú čo najskôr po doručení. Až do času svojho spracovania sa musia riadne uskladniť.

 

2. Nádoby a vozidlá na prepravu nespracovaného materiálu sa čistia v osobitných priestoroch. Tieto priestory musia byť usporiadané a vybudované tak, aby sa predišlo riziku prenosu patogénnych látok na spracované produkty.

 

3. Osoby pracujúce v týchto nečistých priestoroch nesmú vstupovať do čistých priestorov bez toho, aby si predtým vymenili pracovný odev a obuv a vydezinfikovali ich. Vybavenie a prístroje sa nesmú prenášať z nečistých priestorov do čistých bez toho, aby sa predtým vyčistili a vydezinfikovali. Treba zaviesť postup týkajúci sa pohybu osôb s cieľom kontrolovať tento pohyb a popísať správne používanie zariadení na čistenie nôh a kolies.

 

4. S odpadovými vodami z nečistých priestorov sa, pokiaľ je to v praxi možné za primerané náklady, nakladá tak, aby sa zabezpečilo, že v nich nezostanú žiadne patogénne látky.

 

5. Prijímajú sa systematické preventívne opatrenia proti vtákom, hlodavcom, hmyzu a ďalším škodcom. Na tieto účely sa prijme dokumentovaný program boja proti škodcom.

 

6. Pre všetky priestory zariadenia sa prijmú a dokumentujú procesy čistenia. Na takéto čistenie sa poskytne náležité vybavenie a čistiace prostriedky.

 

7. Hygienické testy musia zahŕňať pravidelnú kontrolu prostredia a vybavenia. Časový plán a výsledky kontrol sa musia dokumentovať a uchovávať najmenej počas dvoch rokov.

 

8. Zariadenie a vybavenie sa musia udržiavať v dobrom stave a meracie prístroje sa musia pravidelne kalibrovať.

 

9. S odvodenými produktmi sa musí v spracovateľskom závode narábať a skladovať sa musia takým spôsobom, aby sa vylúčilo šírenie patogénnych látok.

 

10. Vzorky odvodených produktov určených pre výrobne bioplynu alebo kompostu alebo na zakopanie, ktoré sa odoberú priamo po tepelnej úprave, nesmú obsahovať žiadne patogénne spory baktérií odolné voči teplu (1 g produktu nesmie obsahovať Clostridium perfringens).

 

Oddiel 2

 

Špecifické požiadavky na spracovanie materiálu kategórie 3

 

1. Kľúčové body, na základe ktorých sa určuje rozsah tepelnej úpravy uplatňovanej pri spracovaní, sa stanovujú vo vykonávacích ustanoveniach tohto nariadenia pre všetky spracovateľské metódy. Pritom sa musia zohľadňovať tieto kľúčové body:

 

a) veľkosť častíc suroviny,

 

b) výška teploty dosiahnutá v procese tepelnej úpravy,

 

c) tlak vyvíjaný na surovinu, a

 

d) trvanie procesu tepelnej úpravy alebo záber plynulého systému.

 

Minimálne normy spracovania sa musia stanoviť pre každý uvedený kľúčový bod.

 

2. Záznamy sa musia uchovávať prinajmenšom počas dvoch rokov a musia preukazovať, že minimálne normy spracovania sa uplatnili v prípade každého kľúčového bodu.

 

3. Na neustále sledovanie procesov spracovania sa používajú presne kalibrované meracie/zaznamenávajúce prístroje. Záznamy údajov o kalibrácii sa musia uchovávať.

 

4. Pred spracovaním živočíšnych vedľajších produktov sa preskúma, či neobsahujú cudzie častice. Ak sa prítomnosť takýchto častíc preukáže, musia sa bezodkladne odstrániť.

 

5. Materiál, ktorý nebol v plnej miere tepelne spracovaný, musí týmto stanoveným procesom prejsť znovu alebo sa musí zozbierať, znovu spracovať alebo zlikvidovať podľa tohto nariadenia.

 

Oddiel 3

 

Normy spracovania materiálu kategórií 1 a 2

 

Okrem prípadov, keď príslušný orgán požaduje uplatňovanie spracovateľskej metódy uvedenej v článku 19 písm. a) bod ii) alebo článku 20 písm. a) bod ii) tohto nariadenia, sa materiál kategórií 1 a 2, ktorý je určený na spálenie alebo spoluspálenie, spracúva v súlade s oddielom 3 tejto prílohy. Opatrenia, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tohto nariadenia ich doplnením, sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 48 ods. 4.

Odôvodnenie

Všeobecné hygienické požiadavky by sa mali stanoviť ako súčasť vykonávacích opatrení prijatých v rámci postupu komitológie. Majú taký zásadný význam, že ich treba uviesť v základnom texte. Pozri tiež článok 9 písm. d) bod i).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Početné krízy v rokoch 1997 až 2002 (BSE, kaly, dioxín, skazené mäso) si v mnohých oblastiach týkajúcich sa výroby potravín vyžiadali reguláciu na európskej úrovni. Najmä produkty, ktoré sa nesmú používať na ľudskú spotrebu, sa stali terčom verejnej kritiky. Nevyhnutné bolo najmä zohľadniť koncepciu „od spotrebiteľa k výrobcovi“ vo všetkých oblastiach výroby potravín. V prípade kríz sa musí umožniť zaručiť spätnú vysledovateľnosť produktov s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie zistenie príčiny nákazy zvierat alebo iných udalostí, ktoré poškodzujú zdravie. Európsky parlament s týmto cieľom prijal nariadenie (ES) č. 1774/2002, ktoré je v platnosti od 1. mája 2003. Toto nariadenie stanovuje hygienické predpisy pre živočíšne produkty, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu. V čase po vstúpení nariadenia do platnosti viedli rôzne inšpekcie a informácie členských štátov k výsledku, že potrebná spätná vysledovateľnosť nie je zabezpečená v každom prípade. Vzťah prijatých nariadení k ďalším predpisom Európskej únie, napr. nariadeniam o hygiene, sa musí vyjasniť. Ďalej predstavuje problémy aj jasné vymedzenie medzi vedľajšími produktmi porážky a odvodenými produktmi. Na vyjasnenie tohto a ďalších problémov predložila Komisia návrh na zmenu a doplnenie nariadenia (ES) č. 1774/2002.

Jasne stanoviť by sa malo najmä to, kedy sa dosiahne konečný bod životného cyklu živočíšnych vedľajších produktov. Takisto bolo treba odstrániť právnu neistotu, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti predpisov týkajúcich sa živočíšnych vedľajších produktov z voľne žijúcich divokých zvierat.

Cieľom nového nariadenia je tiež zlepšiť interakciu s ostatnými nariadeniami. V podstate treba vychádzať z toho, že novým nariadením sa vyriešia mnohé problémy súvisiace s predchádzajúcimi právnymi predpismi. V každom prípade sa však musí posúdiť zavedenie nových vymedzení pojmov odlišných od doterajšej právnej úpravy. To nie je v súlade s plánovaným uceleným prístupom. Užívateľ teda musí prijať nové pojmy a táto situácia nesmie trvať dlho. Riešenia, ku ktorým možno pristúpiť, môžu byť veľmi rôznorodé. Buď sa pojmy vymedzia v týchto nariadeniach alebo sa uvedie odkaz na existujúce právne predpisy, napríklad na nariadenia o hygiene.

Európsky parlament súhlasí s Európskou komisiou, že v zásade sa má uplatniť horizontálna právna úprava. To však nemôže viesť k tomu, že v jednotlivých článkoch sa uvedú len všeobecne záväzné vyjadrenia, a ustanovenia, ktoré sú pre užívateľa záväzné, sa uvedú vo vykonávacích predpisoch. Preto Európsky parlament navrhuje, aby sa vo vykonávacích ustanoveniach obsiahnutých v prílohách k nariadeniu upravili rozdielne prístupy. Nemusí sa to vzťahovať na technické detaily, tie by sa mali naďalej upravovať vo vykonávacích predpisoch.

Európsky parlament sa už niekoľko rokov usiluje o odstránenie byrokracie a dosiahnutie právnej úpravy prijateľnej pre užívateľa, z čoho sa v tomto návrhu nedá celkom vychádzať. Preto treba zvoliť v návrhu Komisie iné členenie, aby boli jednotlivé ustanovenia prehľadnejšie a pochopiteľnejšie.

V súlade s doterajšími právnymi predpismi týkajúcimi sa výroby potravín sa treba naďalej držať prístupu zodpovednosti prevádzkovateľov.

Takisto by sa mal prijať ustanovenia o tom, do akej miery možno ako krmivo pre zvieratá používať kuchynský odpad, ktorý je významným zdrojom bielkovín, prípadne či sú takéto ustanovenia z hygienických dôvodov nemožné.


STANOVISKO Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (22.1.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu (nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch)

(KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Alyn Smith

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Súvislosti

Nariadenie o živočíšnych vedľajších produktoch (ŽVP) je súčasťou komplexného legislatívneho rámca na udržanie vysokej úrovne bezpečnosti v celom výrobnom a distribučnom reťazci z „farmy na stôl“. Tento návrh nariadenia sa týka všetkých druhov materiálu pochádzajúceho zo zvierat a z fariem, ktorý nie je určený pre ľudský potravinový reťazec. Rozdeľuje rôzne vedľajšie produkty do troch kategórií podľa úrovne rizika, stanovuje prijateľné možnosti použitia vedľajších produktov v každej kategórii, pravidlá efektívnej a bezpečnej prepravy, spracovania a likvidácie vedľajších produktov v schválených alebo registrovaných zariadeniach a vytvára systém dohľadu nad celým procesom a jeho regulácie (zo strany príslušných orgánov členských štátov a Komisiou).

Toto nariadenie vychádza z nariadenia (ES) č. 1774/2002. Komisia v roku 2005 predložila správu o efektívnosti právnych predpisov. Konštatovala, že základný rámec záruk a dodržiavanie zo strany členských štátov boli uspokojivé. Otvorenými otázkami však ostávajú zaručenie sledovateľnosti materiálov, vyjasnenie pravidiel upravujúcich ŽVP vo vzťahu k ostatným právnym predpisom Spoločenstva a potreba zamerať sa na prístup väčšmi založený na posúdení rizika, pokiaľ ide o kategorizáciu ŽVP a kontrolu.

Návrhy Komisie

Návrhy Komisie sa týkajú vyjasnenia rozsahu pôsobnosti a prístupu výraznejšie orientovaného na posúdenie rizika. Komisia zavádza koncový bod životného cyklu ŽVP „v záujme stanovenia bodu, od ktorého sa na ŽVP vo výrobnom reťazci už nevzťahujú požiadavky tohto nariadenia“. Prostredníctvom súladu s ostatnými právnymi predpismi Spoločenstva sa tiež zabraňuje zbytočnej duplicite, pokiaľ ide o schvaľovanie zariadení.

V záujme vytvorenia prístupu výraznejšie orientovaného na posúdenie rizika Komisia sprísňuje hlavnú povinnosť prevádzkovateľov zabezpečiť, aby sa splnili požiadavky nariadenia ( pod dohľadom príslušného orgánu). V otázke výroby produktov bez priameho súvisu s bezpečnosťou potravinového alebo krmivového reťazca sa prevádzkovateľom zveruje zvýšená zodpovednosť za uvádzanie bezpečných produktov na trh. Za predpokladu, že prevádzkovatelia používajú pri výrobe bezpečné suroviny, zdokonaľujú bezpečné výrobné postupy alebo používajú ŽVP určené na všeobecne bezpečné cieľové použitie, môžu používať ŽVP všetkých kategórií. Nové produkty, pri ktorých sa preukázalo, že predstavujú len obmedzené riziko, sa môžu zahrnúť do klasifikácie ŽVP.

Návrhy spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vo všeobecnosti oceňuje návrhy Komisie, najmä čo sa týka zvýšenej flexibility pre koncových používateľov ŽVP, a víta väčšie prispôsobenie kategórií novým vedeckým poznatkom. Má však viacero návrhov na zlepšenie tohto právneho predpisu.

a) Uhynutý dobytok

Právny predpis sa vzťahuje na všetok uhynutý dobytok, aj keď neexistuje podozrenie z choroby alebo iné riziko pre ľudí alebo životné prostredie. Znamená to, že poľnohospodári musia svoje ŽVP premiestniť do registrovaného zariadenia na spracovanie alebo likvidáciu. Pre poľnohospodárov, ktorí sa nachádzajú veľmi ďaleko od najbližšieho registrovaného zariadenia, by to prinášalo zbytočne vysoké finančné a administratívne náklady v porovnaní so skutočnými rizikami. Navrhované nariadenie umožňuje výnimku pre „vzdialené oblasti“ (poľnohospodári budú mať možnosť zlikvidovať svoj uhynutý dobytok kategórií 2 a 3 spálením alebo zakopaním v poľnohospodárskom podniku). Vymedzenie pojmu „vzdialené oblasti“ je však príliš vágne na to, aby pomohlo väčšine poľnohospodárov. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že túto výnimku treba rozšíriť a že členské štáty musia mať právomoc pri vymedzovaní týchto oblastí, aby sa vytvoril regulačný režim vhodný pre ich situáciu. Rovnako schvaľuje výnimku pre malých prevádzkovateľov, ale je presvedčený, že o hranici by mal opäť rozhodovať príslušný orgán členského štátu.

b) Ryby

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko zastáva názor, že na ulovený materiál by sa toto nariadenie nemalo vzťahovať. Vedecké výskumy dokazujú, že choroby rýb a ich paraziti sú prirodzenou súčasťou životného prostredia a nepredstavujú riziko pre ľudské zdravie, či už kontaktom alebo kontamináciou. Okrem toho vracanie infikovaných rýb do mora zrejme nezvyšuje výskyt infekcií pri populáciách rýb. Navyše je veľmi zložité bez vynaloženia obrovských nákladov zaručiť, aby rybárske posádky nevracali infikované ryby späť do mora a boli nútené voziť všetok materiál späť do prístavu (aby bol následne ďalej premiestnený na spracovanie a likvidáciu v schválenom zariadení, zrejme ako produkt kategórie 2), čo by zároveň výrazne zaťažovalo rybolovný priemysel.

c) Subsidiarita

Toto nariadenie sa musí vykonávať za plnej účasti správnych subjektov v rámci členského štátu, pričom hlavnú úlohu zohrávajú správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predložil v tejto súvislosti rad pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Okrem toho by uvítal, aby príslušný orgán členského štátu mal väčšie slovo pri prenose jednotlivých ŽVP medzi kategóriami na základe najnovších vedeckých výskumov príslušnými orgánmi. Uznáva však, že pri kategorizácii musí mať posledné slovo Komisia, aby sa predišlo zneužitiu tohto ustanovenia.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predložil aj iné návrhy týkajúce sa biopalív, nízkokapacitných spaľovní, kuchynského odpadu a krmiva pre spoločenské zvieratá.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) Živočíšne vedľajšie produkty neurčené na ľudskú spotrebu sú potenciálnym zdrojom rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Krízy spojené s výskytom slintačky a krívačky, šírením prenosných spongiformných encefalopatií, akou je spongiformníá encefalopatia hovädzieho dobytka (BSE), a výskyt dioxínov v krmivách poukázali na dôsledky nesprávneho používania určitých živočíšnych vedľajších produktov pre verejné zdravie a zdravie zvierat, na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca a dôveru spotrebiteľa. Okrem toho takéto krízy svojím vplyvom na sociálno-ekonomickú situáciu poľnohospodárov a dotknuté priemyselné odvetvia a na dôveru spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu, môžu mať takisto širší negatívny vplyv na celú spoločnosť. Výskyt chorôb môže takisto negatívne vplývať na životné prostredie, nielen v dôsledku problémov s likvidáciou, ale aj v súvislosti s biodiverzitou.

1) Živočíšne vedľajšie produkty neurčené na ľudskú spotrebu sú potenciálnym zdrojom rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Krízy spojené s výskytom slintačky a krívačky a šírením prenosných spongiformných encefalopatií, akou je spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka (BSE), poukázali na dôsledky nezákonného alebo nesprávneho používania určitých živočíšnych vedľajších produktov na verejné zdravie a zdravie zvierat, na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca a dôveru spotrebiteľa. Okrem toho takéto krízy svojím vplyvom na sociálno-ekonomickú situáciu poľnohospodárov a dotknuté priemyselné odvetvia a na dôveru spotrebiteľa, pokiaľ ide o bezpečnosť produktov živočíšneho pôvodu, môžu mať takisto širší negatívny vplyv na celú spoločnosť. Výskyt chorôb môže takisto negatívne vplývať na životné prostredie, nielen v dôsledku problémov s likvidáciou, ale aj v súvislosti s biodiverzitou.

Odôvodnenie

Objasnenie. Kontaminácia krmiva dioxínmi nesúvisí s nesprávnym používaním živočíšnych vedľajších produktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2) Živočíšne vedľajšie produkty vznikajú hlavne pri zabíjaní zvierat na ľudskú spotrebu a pri likvidácii uhynutých zvierat a v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb. Bez ohľadu na ich pôvod predstavujú potenciálne riziko pre zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie. Toto riziko je potrebné primerane kontrolovať, buď smerovaním takýchto produktov k bezpečným prostriedkom likvidácie, alebo ich použitím na rôzne účely za predpokladu, že sa uplatňujú prísne podmienky na minimalizovanie zdravotných rizík.

2) Živočíšne vedľajšie produkty vznikajú hlavne pri zabíjaní zvierat na ľudskú spotrebu a pri likvidácii uhynutých zvierat a v súvislosti s opatreniami na kontrolu chorôb. Bez ohľadu na ich pôvod predstavujú potenciálne riziko pre zdravie zvierat, verejné zdravie a životné prostredie. Toto riziko je potrebné primerane kontrolovať, buď smerovaním takýchto produktov k bezpečným prostriedkom likvidácie, alebo ich použitím na rôzne účely, napríklad v bioenergetických procesoch, za predpokladu, že sa uplatňujú prísne podmienky na minimalizovanie zdravotných rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 z 18. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií, umožňuje, aby sa za určitých podmienok opäť povolilo použitie mäsa a kostnej múčky v krmivách určených pre monogastrické zvieratá. Výslovne sa uvádza, že zmiernenie platného zákazu použitia mäsa a kostnej múčky je podmienené dostupnosťou skúšok, ktoré dokážu odlíšiť živočíšne bielkoviny rozličných živočíšnych druhov. Európska komisia preto vyvíja maximálne úsilie o čo najrýchlejšie sprístupnenie overených druhovo špecifických skúšok, aby sa umožnilo používanie mäsa a kostnej múčky ako cenného zdroja bielkovín v živočíšnych krmivách monogastrických zvierat, a zároveň zabránilo kanibalizmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8b) Používanie kuchynského odpadu v krmivách pre zvieratá v minulosti vo viacerých prípadoch spôsobilo prepuknutie infekčných chorôb zvierat. Okrem toho, ak je povolené, aby krmivá pre zvieratá obsahovali kuchynský odpad, nedá sa zaručiť, že materiálom pochádzajúcim z určitého druhu zvierat sa nebudú kŕmiť zvieratá toho istého druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

19) Zodpovednosť za uskutočňovanie operácií v súlade s týmto nariadením by mala spočívať predovšetkým na prevádzkovateľoch. Z hľadiska verejného záujmu, pokiaľ ide o predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, je žiaduce, aby sa zaviedol taký systém sústreďovania a likvidácie, ktorým sa zabezpečí bezpečná likvidácia živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sa nesmú použiť alebo sa nepoužívajú z hospodárskych dôvodov. Členské štáty by sa mali zaviazať k vynaloženiu primeraných zdrojov na potrebnú infraštruktúru na tento účel a zabezpečiť jej bezproblémové fungovanie. Rozsah systému sústreďovania a likvidácie by mal v každom členskom štáte zodpovedať skutočnému množstvu vznikajúcich živočíšnych vedľajších produktov. Z preventívnych dôvodov by mal takisto zodpovedať potrebám rozšírených kapacít likvidácie v prípade rozsiahleho výskytu nákazlivých chorôb alebo dočasných technických nedostatkov existujúceho zariadenia na likvidáciu. Za predpokladu, že požiadavky tohto nariadenia sú splnené, mala by sa povoliť spolupráca členských štátov navzájom a spolupráca s tretími krajinami.

19) Zodpovednosť za uskutočňovanie operácií v súlade s týmto nariadením by mala spočívať predovšetkým na prevádzkovateľoch. Z hľadiska verejného záujmu, pokiaľ ide o predchádzanie rizikám pre verejné zdravie a zdravie zvierat, je žiaduce, aby sa zaviedol taký systém sústreďovania a likvidácie, ktorým sa zabezpečí bezpečná likvidácia živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sa nesmú použiť alebo sa nepoužívajú z hospodárskych dôvodov. Členské štáty a správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci, by sa mali zaviazať k vynaloženiu primeraných zdrojov na potrebnú infraštruktúru na tento účel a zabezpečiť jej bezproblémové fungovanie. Rozsah systému sústreďovania a likvidácie by mal v každom členskom štáte zodpovedať skutočnému množstvu vznikajúcich živočíšnych vedľajších produktov. Z preventívnych dôvodov by mal takisto zodpovedať potrebám rozšírených kapacít likvidácie v prípade rozsiahleho výskytu nákazlivých chorôb alebo dočasných technických nedostatkov existujúceho zariadenia na likvidáciu. Za predpokladu, že požiadavky tohto nariadenia sú splnené, mala by sa povoliť vzájomná spolupráca členských štátov a správnych orgánov na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci, a ich spolupráca s tretími krajinami.

Odôvodnenie

Správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni by mali byť zapojené do správneho vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

25) Živočíšne vedľajšie produkty by sa na základe posúdenia rizík mali zatriediť do troch kategórií odrážajúcich stupeň rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Zatiaľ čo materiál predstavujúci vysoké riziko by sa mal používať len na účely mimo krmivového reťazca, používanie materiálov s nižšou mierou rizika by za bezpečných podmienok malo byť povolené.

25) Živočíšne vedľajšie produkty by sa na základe posúdenia rizík mali zatriediť do troch kategórií odrážajúcich stupeň rizika, ktoré predstavujú pre verejné zdravie a zdravie zvierat. Zatiaľ čo materiál predstavujúci vysoké riziko by sa mal používať len na účely mimo krmivového reťazca, používanie materiálov s nižšou mierou rizika by za bezpečných podmienok malo byť povolené. Osobitné úsilie by sa malo vyvíjať v otázke podpory využívania živočíšnych vedľajších produktov ako zdrojov bioenergie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

34) Likvidácia živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov by sa mala uskutočňovať v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na skládkovanie a spaľovanie odpadu. V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa spaľovanie malo uskutočňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov. Spoluspaľovanie odpadu, či už ako operácia zhodnotenia alebo likvidácie odpadu, je podriadené podobným podmienkam týkajúcim sa povoľovania a uskutočňovania spaľovania odpadu najmä vo vzťahu k limitným hodnotám emisií, odpadovým vodám a rezíduám, požiadavkám na kontroly, monitorovanie a meranie. V dôsledku toho by sa malo povoliť priame spoluspaľovanie všetkých troch kategórií materiálov bez prvotného spracovania.

34) Likvidácia živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov by sa mala uskutočňovať v súlade s environmentálnymi právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na skládkovanie a spaľovanie odpadu. V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa spaľovanie malo uskutočňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/76/ES zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov. Spoluspaľovanie odpadu, či už ako operácia zhodnotenia alebo likvidácie odpadu, je podriadené podobným podmienkam týkajúcim sa povoľovania a uskutočňovania spaľovania odpadu najmä vo vzťahu k limitným hodnotám emisií, odpadovým vodám a rezíduám, požiadavkám na kontroly, monitorovanie a meranie. V dôsledku toho by sa malo povoliť priame spoluspaľovanie všetkých troch kategórií materiálov bez prvotného spracovania. Okrem toho by sa mali zaviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa schvaľovania nízkokapacitných spaľovacích zariadení.

Odôvodnenie

Článok 12 a príloha IV platného nariadenia č. 1774/2002/ES stanovujú osobitné podmienky upravujúce schvaľovanie nízkokapacitných spaľovní. Komisia by mala tieto ustanovenia vo vykonávacích opatreniach zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

35) Používanie živočíšnych vedľajších produktov ako paliva v procese spaľovania na energetické účely by sa malo povoliť, pričom nejde o operáciu likvidácie odpadu. Avšak takéto použitie by sa malo uskutočňovať za podmienok, ktorými sa zabezpečuje ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat ako aj za dodržania príslušných environmentálnych noriem.

35) Používanie živočíšnych vedľajších produktov alebo odvodených produktov ako paliva v procese spaľovania alebo ako zdroja bioenergie by sa malo povoliť, pričom nejde o operáciu likvidácie odpadu. Avšak takéto použitie by sa malo uskutočňovať za podmienok, ktorými sa zabezpečuje ochrana verejného zdravia a zdravia zvierat, ako aj za dodržania príslušných environmentálnych noriem.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

40a) V smernici 2002/98/ES sa ustanovuje, že na živočíšne vedľajšie produkty, keď sa likvidujú spaľovaním, na skládkach alebo vo výrobni bioplynu alebo kompostu, sa vzťahujú právne predpisy o odpadoch. Uvedenou smernicou sa tiež Komisia splnomocňuje vymedziť podmienky, za ktorých sa určité materiály nepovažujú za odpad. Komisia by mala pred dátumom uplatňovania tohto nariadenia predložiť príslušné opatrenia podľa uvedenej smernice, ktorými sa bližšie objasní, že živočíšne vedľajšie produkty použité ako palivo nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov o odpadoch.

Odôvodnenie

Komisia by mala objasniť, že živočíšne vedľajšie produkty použité ako palivo nespadajú do rozsahu pôsobnosti európskych právnych predpisov o odpadoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

41) Je vhodné ozrejmiť požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na kŕmne účely a organických hnojív a zúrodňovacích látok, aby sa zabezpečila ochrana potravinového a krmivového reťazca. Na kŕmne účely by sa mal používať výlučne materiál kategórie 3. Hnojivá vyrobené na základe živočíšnych vedľajších produktov môžu mať vplyv na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca. Pokiaľ boli vyrobené z bielkovinového materiálu, mala by sa do nich pridať zložka, ako napríklad anorganická alebo nestráviteľná látka, aby sa predišlo ich priamemu použitiu na kŕmne účely.

41) Je vhodné ozrejmiť požiadavky vzťahujúce sa na uvádzanie na trh živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov určených na kŕmne účely a organických hnojív a zúrodňovacích látok, aby sa zabezpečila ochrana potravinového a krmivového reťazca. Na kŕmne účely by sa mal používať výlučne materiál kategórie 3. Hnojivá vyrobené na základe živočíšnych vedľajších produktov môžu mať vplyv na bezpečnosť potravinového a krmivového reťazca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

45) Nariadenie (ES) č. 1774/2002 umožňuje kŕmenie materiálom kategórie 1 ohrozených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí. S cieľom poskytnúť primeraný nástroj na zachovanie takýchto druhov by kŕmenie malo byť naďalej podľa tohto nariadenia povolené v súlade s podmienkami stanovenými na predchádzanie šíreniu chorôb.

45) Nariadenie (ES) č. 1774/2002 umožňuje kŕmenie materiálom kategórie 1 ohrozených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú vo svojom prirodzenom prostredí. S cieľom poskytnúť primeraný nástroj na zachovanie takýchto a iných ohrozených alebo chránených druhov by kŕmenie malo byť podľa tohto nariadenia naďalej povolené v súlade s podmienkami stanovenými na predchádzanie šíreniu chorôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

47) Súčasná výnimka týkajúca sa zakopávania alebo spaľovania nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov by sa mala rozšíriť na oblasti, do ktorých prístup je prakticky nemožný alebo v ktorých hrozia personálu, ktorý uskutočňuje sústreďovanie, zdravotné a bezpečnostné riziká. Skúsenosť získaná v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1774/2002 ukázala, že za takých mimoriadnych okolností môže byť likvidácia zakopaním alebo spálením na mieste odôvodnená, aby sa zabezpečila bezodkladná likvidácia zvierat, a tým sa predišlo sa šíreniu rizík nákazy. Celková rozloha vzdialených oblastí v členskom štáte by mala byť obmedzená, aby sa zabezpečilo splnenie všeobecnej podmienky, ktorou je zavedenie náležitého systému likvidácie zodpovedajúceho predpisom ustanoveným v tomto nariadení.

47) Súčasná výnimka týkajúca sa zakopávania alebo spaľovania nespracovaných živočíšnych vedľajších produktov by sa mala rozšíriť na oblasti, do ktorých je prístup prakticky nemožný, v ktorých by bolo sústreďovanie živočíšnych vedľajších produktov finančne a administratívne zložité alebo v ktorých by to ohrozilo zdravie a bezpečnosť personálu, ktorý uskutočňuje sústreďovanie. Skúsenosť získaná v súvislosti s uplatňovaním nariadenia (ES) č. 1774/2002 ukázala, že za takých mimoriadnych okolností môže byť likvidácia zakopaním alebo spálením na mieste odôvodnená, aby sa zabezpečila bezodkladná likvidácia zvierat, a tým sa predišlo sa šíreniu rizík nákazy. Celkovú rozlohu vzdialených oblastí v členskom štáte by mal určovať príslušný orgán členského štátu.

Odôvodnenie

Určenie vzdialených oblastí by malo byť zodpovednosťou príslušných orgánov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) surové krmivo pre domáce zvieratá pochádzajúce z maloobchodných predajní alebo priestorov susediacich s predajnými miestami, kde sa rozrábanie a skladovanie vykonáva výlučne s cieľom zásobovania spotrebiteľa priamo na mieste;

Odôvodnenie

Výnimka z rozsahu pôsobnosti vzťahujúca sa na tieto produkty, ktorá je súčasťou platných právnych predpisov, by sa mala zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno bb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) surové krmivo pre domáce zvieratá, ktoré pochádza zo zvierat zabitých na farme pôvodu, určené iba na použitie na mieste príslušným poľnohospodárom a jeho rodinou v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

Odôvodnenie

Mala by sa zachovať výnimka z rozsahu platnosti vzťahujúca sa na tieto produkty, ktorá je súčasťou platných právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

da) hnoj získavaný, skladovaný alebo používaný na hnojenie na farme pôvodu;

Odôvodnenie

Pravidlá pre bezpečnú likvidáciu a používanie živočíšnych vedľajších produktov sa nemajú vzťahovať na používanie hnoja na farmách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 –odsek 2 – písmeno db (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

db) vedľajšie produkty z vajec, ktoré sa získavajú, skladujú, likvidujú alebo používajú na farme pôvodu;

Odôvodnenie

Použitia povolené pre určité výrobky, ako je mlieko a produkty z neho, by mali byť totožné s použitiami povolenými pre vedľajšie produkty, ktoré podliehajú podobným rizikám a spracúvajú sa na farme pôvodu, ako sú vajcia a vaječné škrupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na tieto odvodené produkty, na ktoré sa vzťahuje osobitný režim stanovený v kapitole VI:

3. Na tieto odvodené produkty sa vzťahuje iba osobitný režim stanovený v kapitole VI:

Odôvodnenie

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno fa (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

fa) konečné produkty z bezpečného spracovania biopalív odvodených zo živočíšnych vedľajších produktov.

Odôvodnenie

Ak sa na výrobu biopalív ako surovina používa loj, možno vedľajšie produkty ako glycerol a síran draselný považovať po „oleochemickom“ spracovaní v rafinérii za bezpečné. Mali by sa povoliť bez ďalších obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „spoločenské zviera“ je každé zviera patriace k druhom, ktoré sú zvyčajne živené alebo držané človekom na iné než chovné účely, a je uvedené v prílohe 1 k nariadeniu (ES) č. 998/2003,

5. „domáce alebo spoločenské zviera“ je každé zviera patriace k druhom, ktoré sú živené, chované alebo držané človekom na iné než chovné účely, ale ktoré nie je obyčajne určené na konzumáciu človekom, ani na použitie ako krmivo pre poľnohospodárske zvieratá na území Spoločenstva,

Odôvodnenie

Odkaz na nariadenie 998/2003/ES o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat by sa nemal použiť ako vyčerpávajúci zoznam, pretože by sa tým neúmyselne zúžil rozsah pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. „uvedenie na trh“ je každá operácia, ktorej cieľom je predať živočíšne vedľajšie produkty alebo odvodené produkty tretej strane v Spoločenstve, alebo akákoľvek iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky takejto tretej strane alebo skladovanie s cieľom dodávky tejto tretej strane;

8. „uvedenie na trh“ je každá operácia, ktorej cieľom je predať živočíšne vedľajšie produkty, odvodené produkty alebo hotové produkty tretej strane v Spoločenstve, alebo akákoľvek iná odplatná alebo bezodplatná forma dodávky takejto tretej strane alebo skladovanie s cieľom dodávky tejto tretej strane;

Odôvodnenie

V záujme vyjasnenia a lepšieho rozlíšenia medzi „odvodenými“ a „hotovými“ produktmi by sa mal zaviesť pojem „hotový produkt“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 15a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

15a. „hotový produkt“ je každý produkt spracúvaný v súlade s týmto nariadením a zabalený v spotrebiteľskom obale;

Odôvodnenie

Podľa platného nariadenia 1774/2002/ES je vymedzenie pojmu „spracúvané produkty“ rovnako obsiahle ako navrhované vymedzenie pojmu „odvodené produkty“. Staré i nové vymedzenie pojmu zahŕňa produkty prvej, druhej, tretej... transformácie rovnako ako polotovary a možno ich vyložiť tak, že sa vzťahujú aj na hotové produkty. Malo by sa zamedziť nejasnostiam tak obsiahleho vymedzenia pojmu tým, že sa pridá nové vymedzenie pojmu „hotový produkt“. Umožní sa tým lepšie vymedzenia pojmu „koncový bod uplatňovania“ nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 3 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

23. „vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej je živočíšna populácia taká malá a zariadenia na likvidáciu odpadu natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na sústreďovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov by boli neprimerane nákladné v porovnaní s likvidáciou na mieste,

23. „vzdialená oblasť“ je oblasť, v ktorej zariadenia na likvidáciu odpadu natoľko vzdialené, že opatrenia potrebné na sústreďovanie a prepravu živočíšnych vedľajších produktov by boli finančne alebo administratívne neprimerane nákladné v porovnaní s likvidáciou na mieste; V právomoci príslušného orgánu každého členského štátu je určiť vzdialené oblasti na svojom území.

Odôvodnenie

Určenie vzdialených oblastí by malo byť zodpovednosťou príslušných orgánov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty disponujú primeranou infraštruktúrou, ktorou za bezpečí, že živočíšne vedľajšie produkty

1. Každý členský štát a správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci, zabezpečí, aby na svojom území disponoval primeranou infraštruktúrou, ktorou zabezpečí, že živočíšne vedľajšie produkty

Odôvodnenie

Správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni by mali byť zapojené do správneho vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – uvádzacia veta

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty

2. Členské štáty a správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci,

Odôvodnenie

Správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni by mali byť zapojené do správneho vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zavedú systém na sústreďovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktorý účinne funguje a je nepretržite monitorovaný príslušným orgánom;

a) zabezpečia, aby existoval systém na sústreďovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktorý účinne funguje a je nepretržite monitorovaný príslušným orgánom;

Odôvodnenie

Členské štáty musia zabezpečiť dodržiavanie platných predpisov, ale nie sú povinné poskytnúť hospodárskym subjektom zdroje potrebné na dosiahnutie súladu s vyššie uvedenou zásadou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) zariadenia a prevádzkarne, na ktoré sa vzťahuje kapitola VI odd. 2 s výnimkou zariadení uvedených v článku 6 ods. 1 písm. f),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vyplýva z vloženia nového písmena fa) do článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) požiadavky vzťahujúce sa na spaľovanie, spoluspaľovanie a spaľovanie na energetické účely živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. c), d) a e).

a) požiadavky vzťahujúce sa na spaľovanie na energetické účely a spaľovanie a spoluspaľovanie v nízkokapacitných a vysokokapacitných zariadeniach a živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov uvedených v článku 6 ods. 1 písm. c), d) a e).

Odôvodnenie

Článok 12 a príloha IV platného nariadenia č. 1774/2002/ES stanovujú osobitné podmienky upravujúce schvaľovanie nízkokapacitných spaľovní. Komisia by mala tieto ustanovenia vo vykonávacích opatreniach zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

j) suchozemské bezstavovce okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Materiál kategórie 3 by mal byť v zásade vhodný ako krmivo a nemal by sa preto zahrnúť do materiálov pochybného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 13 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

k) mŕtve zvieratá a ich časti patriace do zoologických radov Rodentia a Lagomorpha s výnimkou materiálu kategórie 1 alebo kategórie 2 uvedených v článku 12 písm. a) až g),

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Materiál kategórie 3 by mal byť v zásade vhodný ako krmivo a nemal by sa preto zahrnúť do materiálov pochybného pôvodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 14 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o hodnotenie úrovne rizika Komisia môže články 11, 12 a 13 zmeniť a doplniť s cieľom zohľadniť vedecký pokrok, pokiaľ sa takýto pokrok môže preukázať na základe hodnotenia rizika uskutočneného vhodnou vedeckou inštitúciou. Žiaden zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v týchto článkoch sa však z uvedených zoznamov nesmie vyňať, pričom sa môže meniť len zaradenie takýchto produktov do kategórií alebo sa na uvedené zoznamy môžu pridať ďalšie vedľajšie produkty.

Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu alebo z vlastného podnetu môže Komisia zmeniť a doplniť články 11, 12 a 13, pokiaľ ide o hodnotenie úrovne rizika, s cieľom zohľadniť vedecký pokrok za predpokladu, že sa takýto pokrok môže preukázať na základe hodnotenia rizika uskutočneného vhodnou vedeckou inštitúciou. Žiaden zo živočíšnych vedľajších produktov uvedených v týchto článkoch sa však z uvedených zoznamov nesmie vyňať, pričom sa môže meniť len zaradenie takýchto produktov do kategórií alebo sa na uvedené zoznamy môžu pridať ďalšie vedľajšie produkty.

Odôvodnenie

Členské štáty a ich príslušné orgány musia mať možnosť iniciovať diskusiu v stálom výbore o prípadnom prispôsobení definície kategórií vedeckému pokroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) formu záznamov, ktoré sa majú viesť,

a) minimálny obsah záznamov, ktoré sa majú viesť,

Odôvodnenie

Je logické, aby sa minimálny obsah stanovil komitológiou, ale formu by mali za každých okolností regulovať členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim kuchynský odpad alebo pochádzajúcim z neho,

b) kŕmenie hospodárskych zvierat okrem kožušinových zvierat nesterilizovaným kuchynským odpadom alebo krmivom obsahujúcim kuchynský odpad alebo pochádzajúcim z takéhoto odpadu,

Odôvodnenie

Parlament opakovane tvrdil, že na posilnenie všeobecného zákazu kŕmenia je potrebné bezpečné zhodnocovanie, sterilizácia a likvidácia kuchynského odpadu (pozri stanovisko EP v legislatívnom postupe, ktorým sa ustanovuje nariadenie č. 1774/2002/ES, a jeho stanovisko v prvom čítaní o rámcovej smernici o odpade, ktorá bola prijatá 13. februára 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na účely písmena a) môžu členské štáty stanoviť hraničné úrovne náhodnej prítomnosti malých množstiev živočíšnych proteínov v krmive, ktorým sa možno vyhnúť iba za pomoci neúmerných prostriedkov.

Odôvodnenie

Zákaz „vnútrodruhovej recyklácie“ viedol k oddeleniu spracovateľských reťazcov živočíšnych vedľajších produktov z rôznych živočíšnych druhov. Členské štáty by mali mať určitú voľnosť, pokiaľ ide o stopy živočíšnych proteínov z rovnakých živočíšnych druhov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na účely písmena b) členské štáty zabezpečia, aby sa kuchynský odpad overiteľne odstránil akreditovaným podnikom, sterilizoval a bezpečne zlikvidoval prostredníctvom príslušných operácií. Využitie kuchynského odpadu na kŕmenie ošípaných môžu členské štáty povoliť len pod podmienkou, že sa po každej stránke sleduje bezpečné zhodnocovanie, sterilizácia a dodržiavanie ostatných ustanovení tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Parlament opakovane tvrdil, že na posilnenie všeobecného zákazu kŕmenia je potrebné bezpečné zhodnocovanie, sterilizácia a likvidácia kuchynského odpadu (pozri stanovisko EP v legislatívnom postupe, ktorým sa ustanovuje nariadenie č. 1774/2002/ES, a jeho stanovisko v prvom čítaní o rámcovej smernici o odpade, ktorá bola prijatá 13. februára 2007).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 20 – písmeno e – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu oddeleného od tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby,

ii) po prvotnom spracovaní alebo bez neho v prípade hnoja, obsahu tráviaceho traktu, mlieka, mliečnych výrobkov a mledziva a vajec a produktov z vajec, v súvislosti s ktorými príslušný orgán nepredpokladá, že by predstavovali riziko šírenia akejkoľvek vážnej prenosnej choroby,

Odôvodnenie

Z použitia obsahu tráviaceho traktu vo výrobniach bioplynu a kompostu by nemala hospodárskym subjektom vyplývať povinnosť vykonať nákladné a nepotrebné prvotné triedenie. Oddelený a očistený tráviaci trakt by mal byť klasifikovaný ako materiál kategórie 3. Okrem toho sa navrhuje, aby sa na povolené použitie vajec a produktov z vajec vzťahovali rovnaké podmienky ako na mlieko a nespracované produkty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 22 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) v prípade materiálu kategórie 2 a kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu:

e) v prípade materiálu kategórie 2 a kategórie 3 a s povolením príslušného orgánu:

i) používať na prípravu biodynamických prípravkov a ich pridávanie do pôdy v zmysle bodu 2.3 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2092/91,

i) používať na prípravu biodynamických prípravkov a ich pridávanie do pôdy v zmysle bodu 2.3 časti A prílohy I k nariadeniu (ES) č. 2092/91,

ii) používať na kŕmenie hospodárskych zvierat,

 

Odôvodnenie

Platné nariadenie č. 1774/2002/ES povoľuje na spracovanie krmiva pre spoločenské zvieratá iba materiál kategórie 3. Povolenie nespracovaného materiálu kategórií 2 a 3 pre krmivo pre spoločenské zvieratá je v rozpore so všeobecnými zásadami pravidiel o živočíšnych vedľajších produktoch. Môže viesť aj k podvodom, t. j. nekontrolovanému používaniu tohto nespracovaného materiálu na neplánované použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 22 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) v prípade materiálu kategórie 3 a po schválení príslušným orgánom použiť ako krmivo pre spoločenské zvieratá;

Odôvodnenie

Cieľom je odstrániť odkaz na použitie materiálu kategórie 1 a 2 ako krmiva pre spoločenské zvieratá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – písmeno ga (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ga) dopravu, spracovanie, použitie alebo likvidáciu kuchynského odpadu; až do prijatia príslušných predpisov môžu členské štáty prijať alebo ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy týkajúce sa dopravy, spracovania, použitia alebo likvidácie kuchynského odpadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od oddielov 1 a 2 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku príslušný orgán môže povoliť kŕmenie zvierat v zoologických záhradách a ohrozených alebo chránených druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 11 písm. b) bod i).

2. Odchylne od oddielov 1 a 2 a v súlade s podmienkami ustanovenými podľa odseku 3 tohto článku môže príslušný orgán povoliť kŕmenie zvierat v zoologických záhradách a ohrozených alebo chránených druhov, ktoré žijú v prirodzenom prostredí, materiálom kategórie 1 uvedeným v článku 11 písm. b) bode ii).

Odôvodnenie

Táto výnimka by sa mala vzťahovať na kŕmenie chránených alebo ohrozených druhov, ktoré trpia nedostatkom potravy a poklesom populácie. Vykonávacie predpisy a príslušné druhy sa stanovia podľa článku 48 ods. 4 (výbor).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3 – písmeno b – bod i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) v určitých členských štátoch druhov vtákov živiacich sa uhynutými telami, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť,

i) v určitých členských štátoch druhov, ktoré sa takýmto materiálom môžu kŕmiť,

Odôvodnenie

Táto výnimka by sa mala vzťahovať na kŕmenie chránených alebo ohrozených druhov, ktoré trpia nedostatkom potravy a poklesom populácie. Vykonávacie predpisy a príslušné druhy sa stanovia podľa článku 48 ods. 4 (výbor).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 11 písm. b) bod ii), materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorými sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, prístup do ktorých je prakticky nemožný, alebo by bol možný len za okolností, za ktorých je v súvislosti s geografickou alebo poveternostnou situáciou alebo prírodnou katastrofou ohrozené zdravie alebo bezpečnosť osôb vykonávajúcich sústreďovanie, alebo v oblastiach, prístup do ktorých by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných nákladov,

c) materiálu kategórie 1 uvedeného v článku 11 písm. b) bod ii), materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 spálením alebo zakopaním na mieste alebo inými prostriedkami pod úradným dohľadom, ktorými sa predíde prenosu rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v oblastiach, do ktorých je prístup prakticky nemožný, v ktorých by spôsoboval neúmernú finančnú alebo administratívnu záťaž, alebo by bol možný len za okolností, za ktorých je v súvislosti s geografickou alebo poveternostnou situáciou alebo prírodnou katastrofou ohrozené zdravie alebo bezpečnosť osôb vykonávajúcich sústreďovanie, alebo v oblastiach, prístup do ktorých by si vyžadoval vynaloženie neprimeraných nákladov,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) inými prostriedkami ako spálením alebo zakopaním na mieste materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ktoré pochádzajú z priestorov prevádzkovateľov nakladajúcich s obmedzeným týždenným objemom takýchto živočíšnych vedľajších produktov, ktorý sa stanoví v súlade s písm. c) prvého pododseku ods. 4 so zreteľom na charakter vykonávaných činností a druhov, z ktorých príslušné živočíšne vedľajšie produkty pochádzajú,

d) prostriedkami vrátane spálenia alebo zakopania na mieste materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat a ktoré pochádzajú z priestorov prevádzkovateľov nakladajúcich s obmedzeným týždenným objemom takýchto živočíšnych vedľajších produktov, ktorý určia príslušné orgány členských štátov so zreteľom na charakter vykonávaných činností a druhov, z ktorých príslušné živočíšne vedľajšie produkty pochádzajú,

Odôvodnenie

Určenie maximálnych objemov, ktoré podliehajú zjednodušenej likvidácii, by malo byť zodpovednosťou príslušných orgánov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 1, môžu príslušné orgány povoliť opatrenia na dočasné zadržanie zvierat a častí zvierat zodpovedajúcich vymedzeniu v článku 12 písm. f) za podmienok, ktoré zabránia ohrozeniu verejného zdravia alebo zdravia zvierat pred ich likvidáciou v súlade s článkom 20 tohto nariadenia;

Odôvodnenie

Zavedením zadržania sa zvyšuje pružnosť sústreďovania živočíšnych vedľajších produktov bez toho, aby došlo k ohrozeniu verejného zdravia a zdravia zvierat. Touto pružnosťou sa zlepší trvalá udržateľnosť a environmentálny profil sústreďovania ŽVP vďaka zníženiu frekvencie sústreďovania a prípadnému zníženiu sústreďovaného objemu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rozloha vzdialených oblastí v príslušnom členskom štáte uvedených v odseku 1 písm. b) nesmie prekročiť určité percento rozlohy jeho suchozemského povrchu.

2. Rozloha vzdialených oblastí v príslušnom členskom štáte uvedených v odseku 1 písm. b) nesmie prekročiť určité percento, ktoré sa stanoví na základe geografických kritérií a počtu kusov hospodárskych zvierat v danej oblasti.

Odôvodnenie

Kritérium založené len na rozlohe nie je dostatočné na rozšírenie vymedzenia vzdialených oblastí. Mali by sa zohľadniť aj iné kritériá, napríklad hustota hospodárskych zvierat a to, či ide o ostrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) podmienky zamerané na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia alebo zakopania na mieste,

a) podmienky zamerané na zabezpečenie kontroly rizík pre verejné zdravie a zdravie zvierat v prípade spálenia alebo zakopania materiálu na mieste a dočasného zadržania zvierat a častí zvierat pred ich likvidáciou;

Odôvodnenie

Zavedením zadržania sa zvyšuje pružnosť sústreďovania živočíšnych vedľajších produktov bez toho, aby došlo k ohrozeniu verejného zdravia a zdravia zvierat. Touto pružnosťou sa zlepší trvalá udržateľnosť a environmentálny profil sústreďovania ŽVP vďaka zníženiu frekvencie sústreďovania a prípadnému zníženiu sústreďovaného objemu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) maximálne percento územia v zmysle odseku 2,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Určenie vzdialených oblastí by malo byť zodpovednosťou príslušných orgánov v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) objem živočíšnych vedľajších produktov v súvislosti s charakterom činností a druhov pôvodu v zmysle odseku 1 písm. d),

c) kritériá na stanovenie objemu živočíšnych vedľajších produktov v súvislosti s charakterom činností a druhov pôvodu v zmysle odseku 1 písm. d),

Odôvodnenie

Určenie maximálnych objemov, ktoré podliehajú zjednodušenej likvidácii, by malo byť zodpovednosťou príslušných orgánov v členských štátoch. Komisia by však mala mať právomoc zdokonaliť harmonizované kritériá na stanovenie týchto objemov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 30 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úradné kontroly

Úradné kontroly a príručky osvedčených postupov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Celá reťaz živočíšnych vedľajších produktov od miesta vzniku až po miesto spracovania, použitia alebo likvidácie podlieha úradnej kontrole.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2. Komisia zabezpečuje, aby príručky osvedčených postupov vypracované, schválené a revidované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 183/2005, ktorým sa stanovujú požiadavky na hygienu krmív, obsahovali praktické pokyny o požiadavkách tohto nariadenia pre príslušné odvetvie.

Odôvodnenie

Príručky schválené podľa nariadenia č. 183/2005/ES obsahujú pokyny pre príslušné odvetvie a kontrolné orgány, čo sa týka súboru a objasnení bezpečnostných požiadaviek a požiadaviek HACCP vyplývajúcich z viacerých právnych predpisov EÚ. Tieto príručky sú základným nástrojom, najmä pre malé a stredné podniky, správneho uplatňovania právnych predpisov EÚ a sú účinným nástrojom samokontroly v podnikoch. Povinnosťou zahrnúť požiadavky nariadenia o živočíšnych vedľajších produktoch do týchto príručiek by sa tieto príručky skompletizovali o základný bezpečnostný prvok právnych predpisov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) ukladá konkrétne povinnosti zariadeniam a prevádzkarniam s cieľom napraviť existujúce nedostatky.

Odôvodnenie

Príslušný orgán by mal mať okrem možnosti pozastaviť platnosť schválenia alebo odobrať schválenie aj možnosť naprávať nedostatky a ukladať povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát zostaví zoznam zariadení, prevádzkarní alebo užívateľov schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením, a prevádzkarní, o ktorých boli poskytnuté informácie v súlade s článkom 40 ods. 3, nachádzajúcich sa na jeho území.

1. Každý členský štát a správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni, na ktoré boli prenesené príslušné právomoci, zostavia zoznam zariadení, prevádzkarní alebo užívateľov schválených alebo registrovaných v súlade s týmto nariadením, a prevádzkarní, o ktorých boli poskytnuté informácie v súlade s článkom 40 ods. 3, nachádzajúcich sa na jeho území.

Odôvodnenie

Správne orgány na nižšej ako vnútroštátnej úrovni by mali byť zapojené do správneho vykonávania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia môže udeliť výnimky z odsekov 1 až 4, pokiaľ ide o zasielanie hnoja prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

7. Komisia môže udeliť výnimky z odsekov 1 až 4, pokiaľ ide o zasielanie hnoja alebo materiálu na výrobu bioenergie prepravovaného medzi dvoma miestami nachádzajúcimi sa na tej istej farme alebo medzi farmami nachádzajúcimi sa v hraničných oblastiach susedných členských štátov.

Odôvodnenie

Výnimky by sa nemali umožniť iba na prepravu hnoja, ale aj na prepravu materiálu používaného ako zdroj obnoviteľnej energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Hotové produkty sa môžu uvádzať na trh bez obmedzení.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že v návrhu sa predpokladá tzv. „koncový bod uplatňovania“ pre odvodené produkty určené na ďalšie spracovanie, ošetrenie alebo transformáciu v špecializovaných zariadeniach (napríklad kozmetické produkty, lieky atď.), bolo by logické, aby sa takýto koniec životnosti stanovil aj pre hotové výrobky, ktoré už nebudú ďalej ošetrované, transformované alebo spracúvané, ale uvedú sa na trh v obale pripravenom na predaj, ako napríklad krmivo pre spoločenské zvieratá vyrábané podľa bezpečnostných požiadaviek nariadenia.

POSTUP

Názov

Zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu

Referenčné čísla

KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

19.6.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Alyn Smith

24.6.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

10.9.2008

1.12.2008

 

 

Dátum prijatia

20.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


POSTUP

Názov

Zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov neurčených na ľudskú spotrebu

Referenčné čísla

KOM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD)

Dátum predloženia v EP

10.6.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

19.6.2008

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

19.6.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Horst Schnellhardt

14.7.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.1.2009

 

 

 

Dátum prijatia

17.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Margrete Auken, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Satu Hassi, Jens Holm, Christa Klaß, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Milan Gaľa, Johannes Lebech, Caroline Lucas

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß, Fiona Hall, Elisabeth Jeggle, Doris Pack

Posledná úprava: 12. marca 2009Právne oznámenie