Eljárás : 2008/0183(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0091/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0091/2009

Viták :

PV 26/03/2009 - 2
CRE 26/03/2009 - 2

Szavazatok :

PV 26/03/2009 - 4.2
CRE 26/03/2009 - 4.2
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0188

JELENTÉS     *
PDF 275kWORD 357k
2009. február 24.
PE 414.330v02-00 A6-0091/2009

a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról

(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Czesław Adam Siekierski

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról

(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0563),

–   tekintettel az EK-Szerzõdés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6–0353/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A6–0091/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet később hatályon kívül helyeztek és beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletbe, több mint két évtizeden keresztül a Közösség legrászorultabb személyei között kiosztott élelmiszerek megbízható forrásául szolgált.

(1) A kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet később hatályon kívül helyeztek és beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletbe, több mint két évtizeden keresztül a Közösség legrászorultabb személyei között kiosztott élelmiszerek megbízható forrásául szolgált, és kedvezően járult hozzá az EU régiói közötti kohézióhoz a különböző fejlettségi szinten álló régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése révén.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös agrárpolitika (KAP) célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 33. cikke határoz meg, szerepel a piacok stabilizálása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az évek során a program keretében megvalósított élelmiszerosztási tervek sikeresen előmozdították mindkét célkitűzés megvalósulását, és a Közösség leginkább rászoruló személyei élelmezési bizonytalanságának csökkentésével létfontosságú eszköznek bizonyultak, amely – miközben csökkentette az intervenciós készleteket – hozzájárult az élelmiszerek széleskörű hozzáférhetőségének garantálásához a Közösségben.

(2) A közös agrárpolitika (KAP) célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 33. cikke határoz meg, szerepel a piacok stabilizálása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az évek során a program keretében megvalósított élelmiszerosztási tervek sikeresen előmozdították mindkét célkitűzés megvalósulását, és a Közösség leginkább rászoruló személyei élelmezési bizonytalanságának csökkentésével létfontosságú eszköznek bizonyultak, amely – miközben csökkentette az intervenciós készleteket – hozzájárult az élelmiszerek széleskörű hozzáférhetőségének garantálásához a Közösségben. A leginkább rászoruló személyeket támogató új európai élelmiszerosztási programnak az összes régió kiegyensúlyozott, harmonikus és fenntartható fejlődésének biztosítása révén továbbra is biztosítania kell a KAP céljainak betartását és elő kell segítenie a kohéziós célok teljesítését.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A KAP sorozatos reformjai és a termelői árak kedvező alakulása azonban az intervenciós készletek, valamint a rendelkezésre álló termékek körének fokozatos csökkenéséhez vezetett. Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében arra az esetre, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő intervenciós készletek.

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A mezőgazdasági nyersanyagok világpiacán tapasztalható növekvő feszültség, valamint a KAP sorozatos reformjai során a termelés és a készletek vonatkozásában alkalmazott orientációs eszközök fokozatos megszüntetése azonban oda vezetett, hogy csökkent az Unió önállósága az élelmiszer-ellátás területén mind mennyiségben, mind pedig a rendelkezésre álló termékek köre tekintetében, továbbá csökkent a leginkább rászoruló személyek ellátására, valamint a nemzetközi spekulációs élelmiszerválságokra való reagálási képessége. Egy közhatóság azonban nem szüntethet meg bevezetett programot egyik napról a másikra. . Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében arra az esetre, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő intervenciós készletek. A piaci vásárlásokat versenyorientált módon kell végrehajtani, egyúttal támogatva a közösségi eredetű termékek vásárlását is.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Egy közösségi program nem jelentheti a Közösségben az élelmiszersegély iránti növekvő igényre adott egyetlen választ. A leginkább rászorulók élelmiszerbiztonságának megteremtéséhez ugyanígy szükség van a közigazgatás által végrehajtott nemzeti politikákra és a civil társadalom mobilizálására. Egy erős kohéziós elemet tartalmazó közösségi program azonban mintául szolgálhat a leginkább rászorulók részére történő élelmiszerosztáshoz, segítheti a szinergiahatások létrejöttét és ösztönözheti a rászorulók élelmiszerbiztonságának növelésére irányuló állami és magánkezdeményezéseket. Ezen kívül, tekintettel a rendelkezésre álló csökkenő intervenciós készletek földrajzi szóródására a tagállamokban, hozzájárulhat ezek legjobb felhasználásához. Ezért a közösségi program nem érintheti az ilyen nemzeti politikákat.

(6) Egy közösségi program nem jelentheti a Közösségben az élelmiszersegély iránti növekvő igényre adott egyetlen választ. A leginkább rászorulók élelmiszerbiztonságának megteremtéséhez ugyanígy szükség van a közigazgatás által végrehajtott nemzeti politikákra és a civil társadalom mobilizálására. Egy erős kohéziós elemet tartalmazó közösségi program azonban mintául szolgálhat a leginkább rászorulók részére történő élelmiszerosztáshoz, segítheti a szinergiahatások létrejöttét és, különösen a kevésbé fejlett régiókban, ösztönözheti a rászorulók élelmezésbiztonságának növelésére irányuló állami és magánkezdeményezéseket. Ezen kívül, tekintettel a rendelkezésre álló csökkenő intervenciós készletek földrajzi szóródására a tagállamokban, hozzájárulhat ezek legjobb felhasználásához. Ezért a közösségi program nem érintheti az ilyen nemzeti politikákat.

Indokolás

A programot mindenekelőtt a kevésbé fejlett régiókra kell szabni, mivel az élelmiszerek eljuttatása a rászorulóknak ott különösen fontos.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A közösségi program kohéziós aspektusának teljes mértékű kihasználása és az így létrehozott szinergiahatások erősítése, valamint a megfelelő tervezés biztosítása érdekében rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok társfinanszírozzák az élelmiszerosztási programot. Meg kell határozni a legmagasabb közösségi társfinanszírozási arányt, és a Közösség pénzügyi hozzájárulását hozzá kell adni az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) történő finanszírozásra jogosult intézkedéseknek az 1290/2005/EK tanácsi rendelet 3. cikke (1) bekezdésében foglalt felsorolásához. A módosított program alkalmazásának első éveiben magasabb társfinanszírozási arányokat kell alkalmazni a források folyamatos magas szintű igénybevételének és a társfinanszírozás fokozatos bevezetésének biztosítására, a zökkenőmentes átmenet megteremtésére és azon kockázat elkerülése érdekében, hogy a források esetleges hiánya miatt a program leálljon.

törölve

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az EMGA-ból származó hozzájárulás arányát a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult, a 2006/596/EK bizottsági határozat I. mellékletében, vagy későbbi vonatkozó határozatokban felsorolt tagállamok helyzetének figyelembevételével kell megállapítani a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése érdekében.

(8) Az EMGA-ból származó hozzájárulást a Kohéziós Alapból történő finanszírozásra jogosult, a 2006/596/EK bizottsági határozat I. mellékletében, vagy későbbi vonatkozó határozatokban felsorolt tagállamok helyzetének figyelembevételével kell megállapítani a Közösség gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése érdekében.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a program irányítása terén bizonyos kiigazításokra van szükség, különösen azért, hogy többéves tervek segítségével hosszabb távú perspektívát lehessen nyújtani a tagállamok és a kijelölt szervezetek számára. A Bizottságnak ezért hároméves terveket kell létrehoznia a program végrehajtására, a tagállamok Bizottsággal közölt kérelmei és más, a Bizottság által relevánsnak ítélt információk alapján. A tagállamoknak a hároméves terv keretében kiosztásra kerülő élelmiszerek iránti kérelmüket nemzeti élelmiszerosztási programokra kell alapítaniuk, amelyek tartalmazzák a leginkább rászoruló személyek részére történő élelmiszerosztásra vonatkozó célkitűzéseiket és prioritásaikat. A Bizottságnak ezért objektív módszereket kell meghatároznia a rendelkezésre álló források elosztására.

(9) A tapasztalatok azt mutatják, hogy a program irányítása terén bizonyos kiigazításokra van szükség, különösen azért, hogy többéves tervek segítségével hosszabb távú perspektívát lehessen nyújtani a tagállamok és a kijelölt szervezetek számára. A Bizottságnak ezért hároméves terveket kell létrehoznia a program végrehajtására, a tagállamok Bizottsággal közölt kérelmei és más, a Bizottság által relevánsnak ítélt információk alapján. A tagállamoknak a hároméves terv keretében kiosztásra kerülő élelmiszerek iránti kérelmüket nemzeti élelmiszertámogatási segélyprogramokra kell alapozniuk, amelyek tartalmazzák a leginkább rászoruló személyek részére történő élelmiszerosztásra vonatkozó célkitűzéseiket és prioritásaikat. A Bizottságnak ezért objektív módszereket kell meghatároznia a rendelkezésre álló források elosztására. Kivételes esetben, amennyiben a rászorulók száma a tervezettnél magasabb, a tagállamok felhívhatják a Bizottságot a tervek felülvizsgálatára.

Indokolás

Egy hároméves tervben nem számítható ki előre, hogy milyen hatással járnak a társadalom szerkezetére az olyan rendkívüli események, mint például az éghajlatváltozás. Figyelembe kell venni az olyan előre nem látható hatásokkal bíró eseményeket, mint a jelenlegi gazdasági válság.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az intervenciós készletekből termékeket kell rendelkezésre bocsátani, vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztás a tagállamok által kijelölt szervezeteken keresztül.

1. Az intervenciós készletekből termékeket kell rendelkezésre bocsátani, vagy a piacon közösségi eredetű élelmiszereket kell vásárolni – előnyben részesítve a helyben termelt, friss élelmiszert annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Közösség leginkább rászoruló személyei számára élelmiszer szétosztása a tagállamok által kijelölt szervezeteken keresztül.

Az élelmiszerek piaci beszerzésére csak akkor kerül sor, ha élelmiszerosztásra alkalmas intervenciós készletek nem állnak rendelkezésre.

A közösségi eredetű élelmiszerek piaci beszerzésére csak akkor kerül sor, ha élelmiszerosztásra alkalmas intervenciós készletek nem állnak rendelkezésre.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A programban részt venni kívánó tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti élelmiszerosztási programjaikat, amelyek tartalmazzák a hároméves időszak alatt szétosztandó élelmiszermennyiség iránti kérelmüket és más releváns információkat.

2. A programban részt venni kívánó tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti élelmiszertámogatási segélyprogramjaikat, a fő jellemzőket és célkitűzéseket, az érintett szervezetek megnevezését, a hároméves időszak alatt szétosztandó élelmiszermennyiség iránti kérelmüket és más vonatkozó információkat.

Indokolás

A leginkább rászoruló embereknek nyújtott létező nemzeti élelmiszerprogramok többsége több, mint elosztás. A „támogatási segélyprogram” szövegezés jobban tükrözi a meglévő kezdeményezéseket. Emellett jobban meg kell határozni, hogy a nemzeti programoknak milyen információkat kell tartalmazniuk.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A hároméves terv tagállamonként meghatározza a Közösség által biztosított éves keretösszegeket és a tagállamok éves hozzájárulásának legalacsonyabb és legmagasabb összegeit, amelyet a Bizottság a 43. cikk g) pontjával összhangban elfogadásra kerülő végrehajtási szabályokban meghatározandó módszereknek megfelelően állapít meg. A program második és harmadik évére megállapított keretösszegek indikatív jellegűek. A programban részt vevő tagállamok minden évben megerősítik a (2) bekezdésben említett kérelmeket. E megerősítéseket követően a Bizottság minden következő évben dönt a végleges keretösszegekről, a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok korlátai között.

A hároméves terv tagállamonként meghatározza a Közösség által biztosított éves keretösszegeket, amelyet a Bizottság a 43. cikk g) pontjával összhangban elfogadásra kerülő végrehajtási szabályokban meghatározandó módszereknek megfelelően állapít meg. A program második és harmadik évére megállapított keretösszegek indikatív jellegűek. A programban részt vevő tagállamok minden évben megerősítik a (2) bekezdésben említett kérelmeket. E megerősítéseket követően a Bizottság minden következő évben dönt a végleges keretösszegekről, a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatok korlátai között.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 4 bekezdés – 3a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

Ezek a szervezetek az élelmiszerosztás helyszínén információs táblát, illetve az élelmiszerosztás mozgó helyszínein öntapadós plakátot helyeznek el, amelyen jelzik, hogy az egyesület az európai élelmiszer-segélyprogram kedvezményezettje. A rászorulók ennek révén értesülhetnek arról, hogy közösségi támogatásban részesülnek.

Indokolás

A termékcímkézés rendszerét ebben az esetben nem kellene alkalmazni. Az európai jelkép feltüntetése a termékeken többletköltségekhez vezet: a tejtermékeknél ezt a termék árának 10%-ára, a tésztáknál 3%-ára becsülik. Az ennek révén megtakarított pénzt élelmiszerek vásárlására lehetne fordítani. Egyébként ez a címkézés nem a nyomon követhetőséget biztosítja, hiszen az egyesületek továbbra is kötelesek gondoskodni az összetevők nyomon követhetőségéről, amelyet a kifizető ügynökségek ellenőriznek.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 5 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) megfelelő időben tájékoztatják a Bizottságot az élelmiszerosztási programok végrehajtását érintő fejleményekről.

b) tájékoztatják a Bizottságot az élelmiszerosztási programok végrehajtását érintő fejleményekről.

Indokolás

Ha konkretizálásra van szükség, egyértelmű meghatározást kell a végrehajtási szabályok közé iktatni. A „megfelelő időben” jelenlegi megfogalmazás túl tág, ezért törölni kell.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a piacon vásárolt élelmiszerek költségei.

b) a piacon vásárolt élelmiszerek költségei versenyeljárások alapján.

Indokolás

A program a piaci vásárlásokkal összefüggésben nem adhat lehetőséget visszaélésekre.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az élelmiszerek szállításának költségei, valamint a kijelölt szervezeteknek a program végrehajtásával közvetlenül összefüggő igazgatási költségei.

b) az élelmiszerek szállításának és tárolásának költségei, valamint a kijelölt szervezeteknek a program végrehajtásával közvetlenül összefüggő igazgatási költségei.

Indokolás

A szállítási költségeket csökkenteni lehetne a szállító és a helyi szervezetek közötti elosztóhelyek beiktatása révén. Az ugyanabban a térségben működő több jótékonysági szervezet élelmiszereinek közös szállítása csökkenthetné a szállítási költségeket. A segélyek együttes szállítása jelentős megtakarításokhoz vezetne, hiszen a szállított raklapok számától függően a szállítási költségek 1 és 7 közötti szorzóval változhatnak.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A teljes szállítási, tárolási és az igazgatási költségre (beleértve a kommunikációs költségeket is) a tagállamok – adott esetben a helyi sajátosságok figyelembevételével – felső határt állapítanak meg, amely megfelel a vásárolt vagy csere útján beszerzett termékek egy bizonyos százalékarányának. A tagállamok a pénzügyi keretet felosztják e három kiadási tétel között. Az e kereten belül fel nem használt összegeket élelmiszerek vásárlására lehet fordítani.

Indokolás

Az élelmiszer-segélyprogram a teljes összeg 4,5%-áig fedezi a szállítási költségeket. Ez a szabályozás nem kielégítő. A szállítók a tényleges költségektől függetlenül a lehető legnagyobb mértékben kihasználják ezt az átalánykeretet, és a költségmegtakarítások nem fordíthatók élelmiszerek vásárlására. A tagállamok számára meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy a teljes összeget felosszák a szállítási, tárolási és igazgatási költségek között, ami korlátozná a kiadásokat és megkönnyítené az ellenőrzést.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. A Közösség társfinanszírozza a program keretében támogatható költségeket.

7. A Közösség finanszírozza a program keretében támogatható költségeket.

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Közösség általi társfinanszírozás aránya nem haladja meg

törölve

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 2010. január 1-jén kezdődő hároméves terv esetében a támogatható költségek 75 %-át, illetve a 2006/596/EK bizottsági határozat I. mellékletében felsorolt, a Kohéziós Alapból a 2007–2013. közötti időszakra történő finanszírozásra jogosult tagállamokban a támogatható költségek 85 %-át.

törölve

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha az társfinanszírozási alapon működik majd. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) ezt követő hároméves tervek esetében a támogatható költségek 50 %-át, illetve a 2006/596/EK határozat I. mellékletében és ezt követő határozatokban felsorolt, a Kohéziós Alapból egy adott évre történő finanszírozásra jogosult tagállamokban a támogatható költségek 75 %-át.

törölve

Indokolás

Az előadó azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokra álljon rendelkezésre teljes uniós finanszírozás, mivel egyes tagállamok nem tudnak majd részt venni a rendszerben, ha társfinanszírozási tételeket kell alkalmazni. Gondok főként az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokban merülhetnek fel, illetve olyanokban, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont

1234/2007/EK rendelet

184 cikk – 9 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(9) legkésőbb 2012. december 31-ig – megfelelő javaslatok kíséretében – az Európai Parlament és a Tanács részére a 27. cikkben megállapított, a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztási program alkalmazásáról.”

„(9) legkésőbb 2011. december 31-ig – a rendszernek a jelenlegi finanszírozási időszakot követő folytatásáról szóló határozatra vonatkozó javaslat vagy bármilyen más szükséges megfelelő javaslat kíséretében – az Európai Parlament és a Tanács részére a 27. cikkben megállapított, a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztási program alkalmazásáról.”

Indokolás

Az előadó úgy véli, hogy a jelentéstételnek időben egy korábbi fázisban kell következnie, mivel a rendszer értékelésének alapján kell határozatot hozni a következő évekre (új pénzügyi tervek 2013-tól kezdve).


INDOKOLÁS

Bevezetés

A szegénység leküzdése az Európai Unió előtt tornyosuló egyik legkomolyabb probléma. Az Eurostat adatai szerint 2006-ban közel 79 millió embert fenyegetett szegénység a 25 tagú EU-ban, beleértve 43 millió olyan embert, aki az alultápláltság kockázatának van kitéve. Ez a csoport magában foglalja a hajléktalanokat, a nehéz helyzetben élő családokat, a munkanélkülieket, az egyedülálló szülőket, a migránsokat, a menedékkérőket, az előrehaladott korú embereket, illetve a korlátozott erőforrásokkal rendelkező embereket, valamint a fogyatékos gyermekeket. Az Európai Unióhoz 2004-ben és 2007-ben csatlakozott tagállamok különösen nehéz helyzetben vannak. Egyes országokban a szegénység a népesség mintegy 20%-át érinti. Egyedül Lengyelországban és Németországban 11, illetve 9 millió embert fenyeget a szegénység. Ezen adatok egyértelműen mutatják, hogy az élelmiszertámogatásra komoly szükség van.

Nem szabad elfelejteni, hogy az EU-hoz a közelmúltban csatlakozott országokban lejátszódott átalakulások jelentős jövedelemkülönbségeket idéztek elő az érintett társadalmakban. Ez különösen igaz néhány olyan országban, ahol a jövedelmek és életkörülmények terén tapasztalható különbségek folyamatosan nőnek. A kisvárosokban élő családokat, valamint a vidéki területek lakóit kiemelten érinti a szegénység. Egyre több olyan ember van, aki nem engedheti meg magának az alapvető létszükséglethez szükséges dolgokat.

A Közösségben leginkább rászorulók számára létrehozott élelmiszerosztási program annak 22 éves fennállása alatt hozzájárult a KAP két fő céljának eléréséhez, nevezetesen ahhoz, hogy segítsen stabilizálni a piacokat az intervenciós készletek csökkentése, illetve az Unió legszegényebb lakóinak szánt szükséges élelmiszerkészletek biztosítása révén.

Mondanunk sem kell, hogy ez a program nem képes megoldani az uniós polgárok alultápláltságát és szegénységét, de természetesen segít abban, hogy ellenőrzés alatt maradjanak. A rendelkezésre álló adatok szerint 2006-ban 15 tagállamból több mint 13 millió ember profitált ebből a programból. Ezt követően 2008-ban 19 tagállam vett részt egy önkéntes, 305 millió eurós projektben. Ez azonban még mindig nem elegendő, tekintettel arra, hogy 43 millióan szorulnak támogatásra.

Amellett, hogy az Unió leginkább rászoruló személyei közötti szegénységet csökkenti, az élelmiszerosztás előnye, hogy megváltoztatja az Európai Unióhoz és a közös agrárpolitikához fűződő viszonyt, illetve hozzáállást. Ennek megfelelően a program megszüntetésére vagy pénzügyi forrásainak korlátozására irányuló minden kísérlet negatív reakciót váltana ki a közvéleményben és csak az euroszkeptikusok malmára hajtaná a vizet.

Az Európai Bizottság javaslata

A Bizottság az élelmiszerosztási program felülvizsgálatát javasolja, az alábbi tényezők alapján:

-          Az ellátás két forrása. Az élelmiszer származhat intervenciós készletekből vagy a piacról. Ez utóbbi a jövőben nem korlátozódna azokra az esetekre, amikor átmenetileg nem állnak rendelkezésre intervenciós készletek. Ha azonban megfelelő intervenciós készletek állnak rendelkezésre, akkor ezek felhasználása elsőbbséget fog élvezni.

-          A kiosztásra kerülő élelmiszerek nagyobb választéka. A program keretében kiosztott élelmiszerek táplálkozástani egyensúlyának javítása érdekében a kiosztásra kerülő termékeket a jövőben nem korlátoznák az intervenció alá tartozó termékekre. Az élelmiszereket a tagállami hatóságok választanák ki táplálkozástani szempontok alapján, és a civil társadalmi partnerekkel együttműködésben osztanák ki.

-          Hosszú távú perspektíva. Az élelmiszerosztási tevékenység hosszú távú tervezést és alapos előkészítést igényel az érintett nemzeti hatóságok és a civil társadalmi partnerek részéről. Hatékonyságának növelése érdekében a közösségi élelmiszerosztási programot három évre hoznák létre. A segély második és harmadik évre megjelölt összegei csak indikatív jellegűek lennének, ezeket a későbbiekben a költségvetési hatóságnak még jóvá kellene hagynia.

-          Világosabb prioritások. A tagállamok segély iránti kérelmeiket nemzeti élelmiszerosztási programokra alapoznák, amelyekben kifejtenék a leginkább rászorulók részére történő élelmiszerosztásra vonatkozó célkitűzéseiket és prioritásaikat.

-          Társfinanszírozás. A társfinanszírozás bevezetése alátámasztaná a program kohéziós aspektusát, biztosítaná a megfelelő tervezést és erősítené a szinergiahatásokat. A zökkenőmentes bevezetés elősegítése és a rendelkezésre bocsátott közösségi források továbbra is magas arányú igénybevétele érdekében a 2010–2012-re szóló tervben a közösségi társfinanszírozás aránya 75 %-ot, illetve a kohéziós támogatásban részesülő tagállamokban 85 %-ot tenne ki. Ezt követően, a 2013–2015-ös tervtől kezdődően a közösségi társfinanszírozás aránya 50 %-ot, illetve 75 %-ot tenne ki.

-          A nyomon követés és a rendszeres jelentéstétel megerősítése. A különböző szintű jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozó előírások szigorodnának; többek között a Bizottság is jelentést nyújtana be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 2012. december 31-ig.

Az Európai Parlament álláspontja

Az Európai Parlament a legrászorultabbak élelmiszer-segélyezése európai programjának megvalósításában részt venni jogosult karitatív szervezetek ellátásáról szóló, 2006. április 4-i nyilatkozatában aggodalmát fejezte ki a rászorulók számára nyújtott európai élelmiszersegély-program jövője miatt, és annak megerősítéseként, hogy szükség van e személyek élelmezési igényeinek kielégítésére, felkérte a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tegyék folyamatos programmá az európai élelmiszersegély-programot.

A közelmúltban, 2008. május 22-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az emelkedő élelmiszerárakról az EU-ban és a fejlődő országokban, amelyben hangsúlyozta az élelmiszerhez való jog alapvető jellegét és annak szükségességét, hogy minden ember mindenkor elegendő élelmiszerhez juthasson az aktív, egészséges élet biztosítása érdekében.

Az előadó üdvözli, hogy az Európai Bizottság felismeri az uniós élelmiszertámogatási segélyprogram (osztási program) fontosságát. Üdvözli továbbá a Bizottság javaslatát, amely a program keretében szállított termékek kiválasztási struktúrájának javítására irányul. Ez természetesen lehetővé teszi, hogy hatékonyabban elégítse ki a meglévő szükségleteket. Tekintettel annak szükségességére, hogy jelentősen csökkentsék az intervenciós felvásárlást, piaci vásárlásokból is érkeznie kell a leginkább rászorulók támogatására elkülönített élelmiszereknek. Ez azonban nem változtat azon, hogy a program nagyját továbbra is a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervencióból származó tartalékokból kell fedezni. Az előadó úgy véli, hogy a leginkább rászorulókra vonatkozó élelmiszerosztási programot továbbra is a közös agrárpolitika elemeként kell folytatni, még akkor is, ha az intervenciós felvásárlásokból nyert termékekre kevésbé támaszkodnak.

A KAP egyrészt az élelmiszeripari termékek megfelelő ellátásának biztosításával, másrészt az árszintek befolyásolásával hat az élelmiszerpiacra. A legalacsonyabb jövedelmű személyek különösen sérülékenyek az áringadozások szempontjából, és az EU élelmiszerosztási programja hatékony eszköz arra, hogy a KAP-ot olyan módon befolyásolja, amely javítja az ilyen emberek helyzetét. Ugyanakkor egy program révén serkenteni fogja a belső keresletet annak érdekében, hogy a közösségi agrárpiacokon kevésbé támaszkodjanak a támogatási eszközökre (pl. intervenciós felvásárlások, magántárolás, export visszatérítések).

Az előadó osztja a Bizottság véleményét arról, hogy egyértelmű prioritásokat kell szabni, és hosszú távra kell tervezni. A program három évre történő kiterjesztése segíteni fog a rendelkezésre álló erőforrások kiadásainak hatékonyabbá tételében. Emellett biztosítani fogja az állandó élelmiszer-ellátást, különösen a legnagyobb szükségleteket generáló időszakokban, nevezetesen ősszel és télen. Megjegyzi azonban, hogy amiatt, hogy a költségvetési eszközök csak a 2007–2013-as pénzügyi tervidőszakra vannak biztosítva és korlátozva, az értékelésre korábbi időpont szükséges. Ezért javasolja, hogy készüljön jelentés a 2013 utáni új pénzügyi tervekről szóló határozatok előtt.

Emellett az előadó nem ért egyet a javasolt társfinanszírozási százalékértékekkel. A társfinanszírozásra vonatkozó követelmény bevezetésével a program egyes tagállamokat arra ösztönözhet, hogy korlátozzák a programban való részvételüket, vagy hogy kilépjenek belőle. Ez különösen igaz az alacsony egy főre eső jövedelemmel rendelkező tagállamokra, illetve azokra, amelyek költségevetése pénzügyi nehézségekkel küzd. Ez különösen releváns jelenleg, amikor globális pénzügyi válság uralkodik, amelynek hatásai az európai gazdaságban egyértelműen érezhetők.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy az élelmiszertámogatási segélyprogramokat teljes mértékben az EU finanszírozza.


VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (12.2.2009)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a Közösség leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás tekintetében a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet és a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

A vélemény előadója: Florencio Luque Aguilar

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európát sújtó gazdasági válság következtében a szegénységi küszöb alatt élő emberek száma az elkövetkező években emelkedni fog; ez az arány már most is az összlakosság 16%-a (80 millió fő). Tekintve, hogy válsághelyzet van, nagyon fontos, hogy a leginkább rászorulóknak élelmiszert nyújtó közösségi segélyprogramok folyamatosan működjenek.

Az intervenciós készletek fokozatos megszüntetése ugyanakkor megszünteti azt az igen hasznos megoldást, amely révén élelmiszerekkel látták el a Közösségben élő legrászorulóbb személyeket, és egyúttal stabil árakat garantáltak az európai termelőknek.

A Bizottság által javasolt új program keretében a legrászorulóbbaknak nyújtandó élelmiszert elsősorban közvetlenül a piacról kell beszerezni. Még ha ez azzal az előnnyel is jár, hogy szélesedik a szétosztásra kerülő termékek köre – amely segítségével a leginkább rászorulók kiegyensúlyozottabb étrendhez juthatnak –, azonban bizonyos hátrányokat is magában rejt.

Különösképpen, nem rendelkezik a közösségi preferencia biztosításáról, annak ellenére, hogy a tagállami gazdálkodók a közös agrárpolitika főszereplői és számos vidéki térségben a gazdaság mozgatórugói. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az új rendszer a KAP alá tartozik és ennek megfelelően a lehető legszorosabb összhangban kell tartani az KAP elveivel, figyelembe véve emellett azt is, hogy az európai gazdálkodók és állattenyésztők központi szerepet töltenek be a vidékfejlesztésben.

Másrészről a Bizottság javaslata első alkalommal kötelező társfinanszírozást vezet be az európai programba, amely azzal a kockázattal jár, hogy egyes tagállamok esetleg nem képesek előteremteni a teljes költséget.

A javaslat alternatíváját és a program elindításának a társfinanszírozás miatti meghiúsulása megelőzésének módját a tagállami hozzájárulások mértékének korlátozása jelentheti, azaz a kiegészítendő költségek a közösségi támogatás maximum 40%-át tehetik ki, amely arány a következő évben szükséges kiegészítő költségvetésnek felel meg. Ez legalább biztosítaná azt, hogy a korábbi intézkedések folytatódjanak. A Bizottság 200 millió euró növekedést irányoz elő a program költségvetése számára 2009-re, amely így összesen 500 millió euróra emelkedik, s ehhez adódnának hozzá a tagállami hozzájárulások.

Az élelmiszer szétosztására felkért jótékonysági szervezetek számára a program társfinanszírozása a legaggasztóbb elem, mivel félő, hogy ez akadályozhatja a korábban elindított intézkedések folyamatosságát. Ráadásul a költségek a következő években tovább növekedhetnek az élelmiszerárak növekvő tendenciája következtében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet később hatályon kívül helyeztek és beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletbe, több mint két évtizeden keresztül a Közösség legrászorultabb személyei között kiosztott élelmiszerek megbízható forrásául szolgált.

(1) A kijelölt szervezeteknek az intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő szétosztás céljából való ellátására vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló, 1987. december 10-i 3730/87/EGK tanácsi rendelet, amelyet később hatályon kívül helyeztek és beillesztettek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletbe, több mint két évtizeden keresztül a Közösség legrászorultabb személyei között kiosztott élelmiszerek megbízható forrásául szolgált, és kedvezően járult hozzá az EU régiói közötti kohézióhoz a különböző fejlettségi szinten álló régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése révén.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A közös agrárpolitika (KAP) célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 33. cikke határoz meg, szerepel a piacok stabilizálása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az évek során a program keretében megvalósított élelmiszerosztási tervek sikeresen előmozdították mindkét célkitűzés megvalósulását, és a Közösség leginkább rászoruló személyei élelmezési bizonytalanságának csökkentésével létfontosságú eszköznek bizonyultak, amely – miközben csökkentette az intervenciós készleteket – hozzájárult az élelmiszerek széleskörű hozzáférhetőségének garantálásához a Közösségben.

(2) A közös agrárpolitika (KAP) célkitűzései között, amelyeket a Szerződés 33. cikke határoz meg, szerepel a piacok stabilizálása, valamint a fogyasztók elfogadható ár ellenében történő ellátásának biztosítása. Az évek során a program keretében megvalósított élelmiszerosztási tervek sikeresen előmozdították mindkét célkitűzés megvalósulását, és a Közösség leginkább rászoruló személyei élelmezési bizonytalanságának csökkentésével létfontosságú eszköznek bizonyultak, amely – miközben csökkentette az intervenciós készleteket – hozzájárult az élelmiszerek széles körű hozzáférhetőségének garantálásához a Közösségben. A leginkább rászoruló személyek számára történő új európai élelmiszerosztási programnak továbbra is biztosítania kell a KAP céljait és elősegítenie a kohéziós célkitűzések teljesítését valamennyi régió kiegyensúlyozott, harmonikus fenntartható fejlődésének biztosítása révén.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A korábban megkezdett intézkedések folyamatossága, valamint annak érdekében, hogy a társfinanszírozás ne akadályozza meg a program optimális végrehajtását, az elfogadott pénzügyi rendelkezéseket szorosabban hozzá kell igazítani azon igényhez, hogy a tagállamok költségvetését ne terheljék meg túlságosan.

Indokolás

A legtöbb tagállam kéri, hogy a program teljes költsége a közösségi költségvetést terhelje. Az előadó módosítása kompromisszumot javasol.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A KAP sorozatos reformjai és a termelői árak kedvező alakulása azonban az intervenciós készletek, valamint a rendelkezésre álló termékek körének fokozatos csökkenéséhez vezetett. Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében arra az esetre, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő intervenciós készletek.

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A mezőgazdasági nyersanyagok világpiacán tapasztalható növekvő feszültség, valamint a KAP sorozatos reformjai során a termelés és a készletek vonatkozásában alkalmazott orientációs eszközök fokozatos megszüntetése azonban oda vezetett, hogy csökkent az Unió önállósága az élelmiszer-ellátás területén mind mennyiségben, mind pedig a rendelkezésre álló termékek köre tekintetében, továbbá csökkent a leginkább rászoruló személyek ellátására, valamint a nemzetközi spekulációs élelmiszerválságokra való reagálási képessége. Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében arra az esetre, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő intervenciós készletek.

Indokolás

A KAP egymást követő reformjai az intervenciós eszközök csökkenéséhez vezettek, de a készletek, illetve a rendelkezésre álló termékek körének csökkenése főként a mezőgazdasági eredetű élelmiszerek vagy más termékek nemzetközi keresletének változása és a spekuláció miatt történik (vö.: éhséglázadások…)

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A KAP sorozatos reformjai és a termelői árak kedvező alakulása azonban az intervenciós készletek, valamint a rendelkezésre álló termékek körének fokozatos csökkenéséhez vezetett. Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében arra az esetre, ha nem állnak rendelkezésre megfelelő intervenciós készletek.

(5) A jelenlegi élelmiszerosztási program a közösségi intervenciós készletekből származó termékek szétosztásán alapul, amelyet ideiglenes jelleggel piaci beszerzések egészítenek ki. A KAP sorozatos reformjai és a termelői árak kedvező alakulása azonban az intervenciós készletek, valamint a rendelkezésre álló termékek körének fokozatos csökkenéséhez vezetett. Következésképpen a piaci beszerzéseket is a program állandó ellátási forrásává kell tenni az intervenciós készletek kiegészítése érdekében, a helyben termelt, friss élelmiszerek előnyben részesítésével.

Indokolás

Az élelmiszerosztásnál különös figyelmet kell fordítani a leginkább rászoruló személyek számára kiosztott élelmiszerek minőségére. Ezért történt felszólítás az egészséges, friss élelmiszerek helyi piacon történő beszerzésére. Ez hozzájárul az élelmiszer fenntartható termeléséhez, feldolgozásához, elosztásához és fogyasztásához.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az intervenciós készletekből termékeket kell rendelkezésre bocsátani, vagy a piacon élelmiszereket kell vásárolni annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Közösség leginkább rászoruló személyei számára történő élelmiszerosztás a tagállamok által kijelölt szervezeteken keresztül.

Az élelmiszerek piaci beszerzésére csak akkor kerül sor, ha élelmiszerosztásra alkalmas intervenciós készletek nem állnak rendelkezésre.

(1) Az intervenciós készletekből termékeket kell rendelkezésre bocsátani, vagy a piacon közösségi eredetű élelmiszereket kell vásárolni – előnyben részesítve a helyben termelt, friss élelmiszert – annak érdekében, hogy lehetővé váljék a Közösség leginkább rászoruló személyei számára élelmiszer szétosztása a tagállamok által kijelölt szervezeteken keresztül.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Közösség társfinanszírozza a program keretében támogatható költségeket.

(7) A program finanszírozása céljából a közösségi támogatás maximum 40%-át kell a tagállamoknak kiegészíteniük.

Indokolás

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont

1234/2007/EK rendelet

27 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Közösség általi társfinanszírozás aránya nem haladja meg

Olyan intézkedések esetében, amelyeket a közösségi támogatás 40%-ából finanszíroznak, a Közösség általi társfinanszírozás aránya nem haladja meg

Indokolás

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

ELJÁRÁS

Cím

Élelmiszerek elosztása a leginkább rászorulók részére (”az egységes közös piacszervezésről” szóló rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Illetékes bizottság

AGRI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

21.10.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.1.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders


ELJÁRÁS

Cím

Élelmiszerek elosztása a leginkább rászorulók részére (”az egységes közös piacszervezésről” szóló rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

15.10.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

21.10.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Az elfogadás dátuma

17.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

7

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski

Benyújtás dátuma

24.2.2009

Utolsó frissítés: 2009. március 12.Jogi nyilatkozat