Förfarande : 2008/0268(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0109/2009

Ingivna texter :

A6-0109/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 9
CRE 24/03/2009 - 9

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0168

BETÄNKANDE     ***I
PDF 186kWORD 221k
26 februari 2009
PE 418.371v02-00 A6-0109/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen

(KOM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))

Budgetutskottet

Föredragande: Esko Seppänen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen

(KOM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0910),

–   med beaktande av artikel 251 och artiklarna 179 och 181 a i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0025/2009),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0109/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Gemenskapens utrikespolitiska riktlinjer har reviderats och breddats under senare år. Detta gäller i synnerhet föranslutningsstrategin, den europeiska grannskapspolitiken, de förnyade partnerskapen med Latinamerika och Sydostasien samt EU:s strategiska partnerskap med Ryssland, Centralasien, Kina och Indien.

(6) Gemenskapens utrikespolitiska riktlinjer har reviderats och breddats under senare år. Detta gäller i synnerhet föranslutningsstrategin, den europeiska grannskapspolitiken, de förnyade partnerskapen med Latinamerika och Sydostasien samt EU:s strategiska partnerskap med Ryssland, Centralasien, Kina och Indien. Detta är också fallet med gemenskapens utvecklingsåtgärder, som nu utvidgats till att omfatta samtliga utvecklingsländer. Dessa utvecklingsåtgärder är en av pelarna i gemenskapens yttre förbindelser som erbjuder en skräddarsydd lösning till utvecklingsländernas behov.

Motivering

Ändringen syftar till att få Europeiska investeringsbankens låneverksamhet förenlig med de utvecklingsbehov som klarlades genom EG-domstolens dom av den 6 november 2008, C-155/07.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Från 2007 har gemenskapens utrikespolitik även främjats av de nya finansiella instrumenten, dvs. instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete samt stabilitetsinstrumentet.

(7) Från 2007 har gemenskapens utrikespolitik även främjats av de nya finansiella instrumenten, dvs. instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter samt stabilitetsinstrumentet.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) EIB:s finansieringstransaktioner bör överensstämma med och stödja gemenskapens utrikespolitik, inklusive specifika regionala mål. Genom att generellt överensstämma med gemenskapens åtgärder bör EIB:s finansiering komplettera gemenskapens motsvarande politik för bistånd, program och instrument i de olika regionerna. Dessutom bör skydd av medlemsstaternas miljö och energitrygghet ingå i EIB:s finansieringsmål i alla låneberättigade regioner. EIB:s finansieringstransaktioner bör ske i länder som uppfyller lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal om politiska och makroekonomiska aspekter.

(8) EIB:s finansieringstransaktioner bör överensstämma med och stödja gemenskapens utrikespolitik, inklusive specifika regionala mål, och bidra till det allmänna målet att främja och konsolidera demokratin och rättsstaten, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt bidra till efterlevnad av internationella miljöavtal där gemenskapen och dess medlemsstater är parter. Särskilt i samband med utvecklingsländerna ska EIB:s finansieringstransaktioner främja hållbar ekonomisk utveckling och social utveckling i dessa länder, särskilt i de minst gynnade av dessa, en smidig och successiv integration av dem i världsekonomin, kampanjer mot fattigdom, det allmänna målet att utveckla och konsolidera demokratin och rättsstaten, det allmänna målet att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt förenlighet med de mål som gemenskapen ställt sig bakom i FN och i andra behöriga internationella organisationer. Genom att generellt överensstämma med gemenskapens åtgärder bör EIB:s finansiering komplettera gemenskapens motsvarande politik för bistånd, program och instrument i de olika regionerna. Dessutom bör skydd av medlemsstaternas miljö och energitrygghet ingå i EIB:s finansieringsmål i alla låneberättigade regioner. EIB:s finansieringstransaktioner bör ske i länder som uppfyller lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal om politiska och makroekonomiska aspekter.

Motivering

Ändringen syftar till att få Europeiska investeringsbankens låneverksamhet förenlig med de utvecklingsbehov som klarlades genom EG-domstolens dom av den 6 november 2008, C-155/07.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) EIB:s finansiering i föranslutningsländerna bör avspegla de prioriteringar som fastställs i anslutningspartnerskapen och de europeiska partnerskapen, stabiliserings- och associeringsavtalen samt i förhandlingar med gemenskapen. Fokus för gemenskapens åtgärder på västra Balkan bör även fortsättningsvis successivt skifta från återuppbyggnadsstöd till föranslutningsstöd. I detta sammanhang bör EIB i sin verksamhet också sträva efter att vid behov uppmuntra den institutionsbyggande aspekten, i samarbete med andra internationella finansinstitut som är aktiva i regionen. Under perioden 2007–2013 bör finansieringen till kandidatländer (Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) i allt högre grad ske inom ramen för den föranslutningsfacilitet som EIB har gjort tillgänglig, vilken med tiden bör utsträckas till potentiella kandidatländer på västra Balkan i linje med de framstegen i deras anslutningsprocess.

(10) EIB:s finansiering i föranslutningsländerna bör avspegla de prioriteringar som fastställs i anslutningspartnerskapen och de europeiska partnerskapen, stabiliserings- och associeringsavtalen samt i förhandlingar med gemenskapen. Fokus för gemenskapens åtgärder på västra Balkan bör även fortsättningsvis successivt skifta från återuppbyggnadsstöd till föranslutningsstöd. I detta sammanhang bör EIB i sin verksamhet också sträva efter att vid behov uppmuntra den institutionsbyggande aspekten, i samarbete med andra internationella finansinstitut som är aktiva i regionen. Under perioden 2007–2011 bör finansieringen till kandidatländer (Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien) i allt högre grad ske inom ramen för den föranslutningsfacilitet som EIB har gjort tillgänglig, vilken med tiden bör utsträckas till potentiella kandidatländer på västra Balkan i linje med de framstegen i deras anslutningsprocess.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) När det gäller länder som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, bör EIB fortsätta att befästa sin verksamhet i Medelhavsområdet genom att förstärka dess fokus på utveckling av den privata sektorn. I samband med detta behövs även samarbete mellan partnerländerna för att underlätta utveckling av den privata sektorn och uppmuntra strukturreformer. Bland annat gäller detta reformer av den finansiella sektorn, samt andra åtgärder för att underlätta EIB:s verksamhet, i synnerhet för att säkerställa att EIB kan ge ut obligationer på lokala marknader. Vad beträffar Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland, bör EIB utöka sin verksamhet i berörda länder och ställa lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal med landet i fråga om politiska och makroekonomiska aspekter. I denna region bör EIB finansiera projekt av betydande intresse för gemenskapen som rör transport-, energi-, telekommunikations- och miljöinfrastruktur. Prioriteras bör projekt för att utvidga viktiga linjer i transeuropeiska nät, projekt med gränsöverskridande inverkan på en eller flera medlemsstater och större projekt som främjar regional integration genom ökade förbindelsemöjligheter. I Ryssland bör EIB inom miljösektorn särskilt prioritera projekt inom ramen för miljöpartnerskap för den nordliga dimensionen. Inom energisektorn är strategiska projekt för energiförsörjning och energitransport särskilt viktiga. EIB:s finansieringstransaktioner i denna region bör genomföras i nära samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), särskilt i enlighet med de villkor som ska fastställas i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och EBRD.

(11) När det gäller länder som omfattas av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, bör EIB fortsätta att befästa sin verksamhet avseende Medelhavsområdet genom att förstärka dess fokus på utveckling av den privata sektorn. I samband med detta behövs även samarbete mellan partnerländerna för att underlätta utveckling av den privata sektorn och uppmuntra strukturreformer. Bland annat gäller detta reformer av den finansiella sektorn, samt andra åtgärder för att underlätta EIB:s verksamhet, i synnerhet för att säkerställa att EIB kan ge ut obligationer på lokala marknader. Vad beträffar Östeuropa, södra Kaukasien och Ryssland, bör EIB utöka sin verksamhet i berörda länder och ställa lämpliga villkor i enlighet med gemenskapens högnivåavtal med landet i fråga om politiska och makroekonomiska aspekter. I denna region bör EIB finansiera projekt av betydande intresse för gemenskapen som rör transport-, energi-, telekommunikations- och miljöinfrastruktur. Prioriteras bör projekt för att utvidga viktiga linjer i transeuropeiska nät, projekt med gränsöverskridande inverkan på en eller flera medlemsstater och större projekt som främjar regional integration genom ökade förbindelsemöjligheter. I Ryssland bör EIB inom miljösektorn särskilt prioritera projekt inom ramen för miljöpartnerskap för den nordliga dimensionen. Inom energisektorn är strategiska projekt för energiförsörjning och energitransport särskilt viktiga, i linje med målet för gemenskapspolitiken att diversifiera energikällorna och i syfte att garantera stabila och säkra resurser för konsumenterna. EIB:s finansieringstransaktioner i denna region bör genomföras i nära samarbete med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), särskilt i enlighet med de villkor som ska fastställas i ett samförståndsavtal mellan kommissionen, EIB och EBRD.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För att förbättra samstämmigheten mellan gemenskapens totala stöd i de berörda regionerna bör man försöka hitta möjligheter att på lämpligt sätt kombinera EIB:s finansiering med gemenskapens budgetmedel. Andra sätt är gåvobistånd, riskkapital och räntesubventioner, tekniskt bistånd till planering och genomförande av projekt samt tekniskt stöd för att förbättra rättsreglerna genom instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, stabilitetsinstrumentet och, för Sydafrika, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete.

(15) För att förbättra samstämmigheten mellan gemenskapens totala stöd i de berörda regionerna bör man försöka hitta möjligheter att på lämpligt sätt kombinera EIB:s finansiering med gemenskapens budgetmedel. Andra sätt är gåvobistånd, riskkapital och räntesubventioner, tekniskt bistånd till planering och genomförande av projekt samt tekniskt stöd för att förbättra rättsreglerna genom instrumentet för stöd inför anslutningen, det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, stabilitetsinstrumentet, det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter och, för Sydafrika, finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) EIB:s och kommissionens rapportering om EIB:s finansieringstransaktioner bör förstärkas. På grundval av den information som erhålls från EIB bör kommissionen lämna en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om de finansieringstransaktioner som EIB har genomfört enligt detta beslut. Rapporten bör särskilt innehålla ett avsnitt om mervärde i linje med gemenskapens politik och ett avsnitt om samarbete med kommissionen, andra internationella finansinstitut och bilaterala givare, inklusive samfinansiering.

(17) EIB:s och kommissionens rapportering och överföring av information om EIB:s finansieringstransaktioner bör förstärkas. På grundval av den information som erhålls från EIB bör kommissionen lämna en årsrapport till Europaparlamentet och rådet om de finansieringstransaktioner som EIB har genomfört enligt detta beslut. Rapporten bör särskilt innehålla strategiska programdokument och inkludera ett avsnitt om mervärde i linje med gemenskapens politik och ett avsnitt om samarbete med kommissionen, andra internationella finansinstitut och bilaterala givare, inklusive samfinansiering.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Den gemenskapsgaranti som inrättas genom detta beslut bör täcka de finansieringstransaktioner som EIB undertecknar under en period som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 december 2013. För att kunna ta ställning till utvecklingen under den första halvan av denna period bör EIB och kommissionen göra en halvtidsöversyn av beslutet. Denna översyn bör framför allt innehålla en extern utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II.

(18) Den gemenskapsgaranti som inrättas genom detta beslut bör täcka de finansieringstransaktioner som EIB undertecknar under en period som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 augusti 2011. För att kunna ta ställning till utvecklingen under den första halvan av denna period bör EIB och kommissionen göra en halvtidsöversyn av beslutet. Denna översyn bör framför allt innehålla en extern utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Domstolen beslutade dock att verkningarna av beslut 2006/1016/EG skulle bestå vad beträffar finansieringsåtaganden som EIB hade ingått före ikraftträdandet av ett nytt beslut inom tolv månader från det att nämnda dom meddelats på lämplig rättslig grund, nämligen artikel 179 tillsammans med artikel 181a i fördraget.

(23) Domstolen beslutade dock att verkningarna av beslut 2006/1016/EG skulle bestå vad beträffar finansieringsåtaganden som EIB hade ingått före ikraftträdandet av ett nytt beslut inom tolv månader från det att nämnda dom meddelats på lämplig rättslig grund, nämligen artikel 179 tillsammans med artikel 181a i fördraget. Denna dom innebär att medbeslutandeförfarandet nu kommer att tillämpas för aktivering av det villkorade mandatet, för berättigande till finansiering för länder som finns förtecknade i bilaga I samt för att skuta upp ny EIB-finansiering i ett specifikt land i händelse av allvarlig oro över den politiska eller ekonomiska situationen.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a) Icke desto mindre bör detta beslut antas snarast samtidigt som Europaparlamentets rättigheter till fullo respekteras. Därför bör kommissionen före den 30 april 2010 lägga fram ett förslag till ett nytt beslut där slutsatserna från halvtidsöversynen också beaktas.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 24b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24b) Det förslaget till ett nytt beslut ska bland annat behandla frågan om noggrannare granskning från Europaparlamentets och rådets sida av alla budgetbeslut och politiska beslut som ska fattas av EIB och kommissionen inom ramen för detta nya beslut, frågan om transparens i hela finansieringsmekanismen och frågan om begränsning av gemenskapsgarantin jämfört med utbetalda anslag.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 24c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24c) Eftersom detta beslut löper ut den 31 augusti 2011, är det desto mer angeläget att ett förslag till nytt beslut från Europaparlamentets och rådets läggs fram senast den 28 februari 2010.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Gemenskapsgarantin ska täcka de finansieringstransaktioner som EIB undertecknar under den period som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 december 2013. Finansieringstransaktioner som EIB har undertecknat enligt rådets beslut 2006/1016/EG och rådets beslut 2008/847/EG ska fortsätta att åtnjuta gemenskapsgarantin enligt detta beslut.

6. Gemenskapsgarantin ska täcka de finansieringstransaktioner som EIB undertecknar under den period som börjar den 1 februari 2007 och slutar den 31 augusti 2011. Finansieringstransaktioner som EIB har undertecknat enligt rådets beslut 2006/1016/EG och rådets beslut 2008/847/EG ska fortsätta att åtnjuta gemenskapsgarantin enligt detta beslut.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den 30 juni 2010 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport efter halva tiden om tillämpningen av detta beslut, vid behov tillsammans med ett förslag till ändring på grundval av den externa utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II till detta beslut.

1. Kommissionen ska senast den 28 februari 2010 förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport efter halva tiden om tillämpningen av detta beslut, tillsammans med ett förslag till ändring, och då även beakta den externa utvärdering för vilken kriterier anges i bilaga II till detta beslut.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i ”Europeiska unionens officiella tidning”.

 

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i ”Europeiska unionens officiella tidning” och löper ut den 31 augusti 2011.


MOTIVERING

Inledning

Detta förslag till beslut handlar om förnyandet av gemenskapens budgetgaranti till EIB mot förluster vid lån i tredje land.

Eftersom domstolen ogiltigförklarade det nuvarande beslutet 2006/1016/EG och eftersom verkningarna av detta beslut ska bestå till den 6 november 2009, var kommissionen tvungen att lägga fram ett nytt förslag för att gemenskapsgarantin ska fortsätta att vara tillämplig.

Bakgrund till domstolens dom

Frågan om rättslig grund kom upp under loppet av lagstiftningsförfarandet (2006/0107(CNS)) för antagandet av rådets beslut 2006/1016/EG, eftersom parlamentet ifrågasatte om artikel 181a i fördraget var relevant som rättslig grund.

Det verkade faktiskt som om en dubbel rättslig grund skulle vara lämpligare (artikel 181a tillsammans med artikel 179) eftersom många länder som är berättigade enligt bilaga I är utvecklingsländer enligt OECD-förteckningen. Följaktligen bestred parlamentet valet av rättslig grund i domstolen (mål C-155/07), och åberopade att båda artiklarna skulle tillämpas, eftersom det handlade om utvecklingsländer.

Den 6 november 2008 avgjorde domstolen att

–       det gällande beslutet 2006/1016/EG ogiltigförklaras,

–       verkningarna av beslutet ska bestå för en tolvmånadersperiod,

–       det nya beslutet skulle antas på dubbel rättslig grund, nämligen artiklarna 179 och 181a, vilket medför ett medbeslutandeförfarande.

Det nya förslaget

I jämförelse med det ogiltigförklarade beslutet 2006/1016/EG, är det nya förslaget till beslut annorlunda på ett begränsat antal punkter, bland andra följande:

–       Hänvisning till en dubbel rättslig grund i form av artiklarna 179 och 181a i EG-fördraget, vilket medför ett medbeslutandeförfarande för antagandet av hela beslutet.

–       Följaktligen en hänvisning till Europaparlamentet som medbeslutare om bland annat ett villkorat mandat (artikel 1.3 b), om berättigande för länder som finns förtecknade i bilaga I och som markeras med * och andra länder som inte finns förtecknade i bilaga I (artikel 2.2), och om inställande av ny EIB-finansiering i ett specifikt land i händelse av allvarlig oro över den politiska eller ekonomiska situationen (artikel 2.4).

–       Införande av fem centralasiatiska länder i förteckningen över berättigade länder i bilaga I.

Snabbspårsförfarande och övergångsaspekter

En huvudbeståndsdel saknas dock i kommissionens förslag.

Detta förslag bör faktiskt uppfattas som ett snabbspårs- och övergångsförslag.

–       ”Snabbspår” för att ta hänsyn till svårigheten att genomföra ett reguljärt medbeslutandeförfarande före den 6 november 2009 på grund av valet till Europaparlamentet (plenarsammanträdet kommer inte att kunna uttala sig om lagstiftningsärenden under mer än fyra månader 2009).

–       ”Övergång” eftersom slutsatserna i översynen efter halva tiden av EIB måste beaktas i ett nytt beslut enligt medbeslutandeförfarandet.

Av dessa skäl önskar föredraganden tydligt tidsbegränsa den del av lagtexten som handlar om att bevilja gemenskapsgaranti till EIB:s externa lån, i syfte att hävda parlamentets rättigheter efter domstolsutslaget.

–       Verkningarna av det ogiltigförklarade beslutet 2006/1016/EG löper ut den 6 november 2009.

–       Det nuvarande beslutet ska löpa ut vid ett bestämt datum som ska fastställas tillsammans med rådet.

–       Nästa förslag till beslut, som ska beakta slutsatserna i översynen efter halva tiden, måste läggas fram före utgången av den nuvarande kommissionens mandat. Den föreslagna tidsfristen är den 15 oktober 2009.

Slutligen önskar föredraganden påminna om att parlamentet redan under tidigare förfaranden bland annat har uttryckt oro över samstämmigheten mellan detta beslut och EU:s externa åtgärder när det gäller mänskliga rättigheter och rättsstaten i tredjeländer, och oro över bristen på granskning av olika budgetbeslut och andra beslut som fattats av EIB och kommissionen samt oro över den aktuella procentuella begränsningen för gemenskapsgarantin. Han understryker att dessa punkter definitivt måste behandlas under medbeslutandeförfarandet.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Gemenskapsgaranti till EIB

Referensnummer

KOM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

Framläggande för parlamentet

14.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

3.2.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

INTA

3.2.2009

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

INTA

24.2.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Behandling i utskott

10.2.2009

24.2.2009

 

 

Antagande

24.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Manolis Mavrommatis

Ingivande

26.2.2009

Senaste uppdatering: 13 mars 2009Rättsligt meddelande