Процедура : 2008/0061(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0117/2009

Внесени текстове :

A6-0117/2009

Разисквания :

PV 23/03/2009 - 14
CRE 23/03/2009 - 14

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.17
CRE 25/03/2009 - 3.17
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0183

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 191kWORD 122k
4 март 2009 г.
PE 416.606v02-00 A6-0117/2009

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

(5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

Комисия по международна търговия

Докладчик: David Martin

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от правилника

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (*)
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга

(5211/2009 – COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (COM(2008)0156),

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга (5211/2009),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 57, параграф 2, член 133, параграфи 1 и 5, и член 181, във връзка с първата и втората алинея на член 300, параграф 3 от него (C6-0054/2009),

–   като взе предвид член 75 и член 83, параграф 7, от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A6-0117/2009),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на държавите от КАРИФОРУМ.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2000 г. страните от АКТБ и ЕС се договориха да сключат нови търговски споразумения, съвместими с правилата на Световната търговска организация (СТО), които да заменят действащия по това време едностранен режим на търговски преференции, предоставен от ЕС за вноса от АКТБ.

През 2002 г. започнаха преговори за нови споразумения за икономическо партньорство (СИП), с цел да бъдат сключени до 31 декември 2007 г., като бе известно, че на 1 януари 2008 г. щеше да изтече валидността на дерогацията на СТО, обхващаща действащите търговски споразумения между АКТБ и ЕС. Тъй като СИП имат за цел доизграждането и укрепването на процесите на регионална интеграция в АКТБ, преговорите бяха водени на регионално ниво с шест самоопределили се регионални групи по СИП.

Преговорният процес за СИП включваше всички страни от АКТБ, с цел определяне на обширни взаимосвързани теми, които предизвикват интерес, докато конкретните въпроси, представляващи интерес за преговорите, бяха и все още се определят на национално и регионално ниво.

Крайният срок, изтичащ на 31 декември 2007 г., доведе до набързо изготвени СИП, в които се съдържат специфични в голяма степен за определена страна и "подрегионални" графици за либерализация, силно различаващи се в рамките на повечето региони по СИП. Уеднаквяването на тези графици по съгласуван от регионална гледна точка начин ще бъде много трудно.

Карибската група бе единствената от шестте преговарящи групи от АКТБ, която парафира на 16 декември 2007 г. „пълно“ СИП в рамките на първоначалната времева рамка. 13 държави-членки на КАРИФОРУМ подписаха СИП с Европейската общност на 15 октомври 2008 г., а Гвиана — на 20 октомври 2008 г. Правителството на Хаити, което се справя с националните приоритети за възстановяване от ураганите, помоли за повече време, за да прегледа СИП. ЕО отговори положително на искането, отправено от правителството на Хаити, така че страната разполага с време до 2010 г., за да подпише СИП. В качеството си на една от най-слабо развитите държави, Хаити се ползва и от едностранни преференции по отношение на пазара на ЕС, в съответствие с инициативата "Всичко освен оръжие".

Споразумението ще влезе официално в сила, след като държавите-членки приключат с процеса на ратификация. Дотогава КАРИФОРУМ и Европейската общност ще прилагат временно СИП.

Всестранното споразумение включва т.нар. задължения „СТО-плюс“ в области като инвестиции, политика в областта на конкуренцията, обществени поръчки, плащания по текущата сметка, околна среда, социални аспекти, културно сътрудничество и засилена защита на интелектуалната собственост, които не са включени в настоящите преговори в рамките на СТО и не бе необходимо да бъдат включвани, за да бъде СИП съвместимо с правилата на СТО.

Няколко области, обхванати в СИП, все още не са уредени или напълно въведени в региона.

Докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде одобрението си за Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга, ако получи твърди уверения от Комисията и Съвета, че ще се гарантира следното:

- при прилагането на СИП към подписалите го държави от КАРИФОРУМ, които са членки на Карибската общност, в случай на противоречие между СИП и Ревизирания договор от Чагуарама с последният ще има предимство;

- не по-късно от пет години след подписването и впоследствие на всеки пет години ще бъде предприеман задължителен цялостен преглед на споразумението с цел определяне неговото въздействие, в т.ч. разходите и последствията от неговото прилагане; неговите разпоредби ще бъдат изменени, а тяхното прилагане ще бъде коригирано в съответствие с конкретните нужди; ще има цялостно предоговаряне на СИП след изтичането на първоначалния петгодишен срок;

- ще бъде създаден механизъм за независимо наблюдение в рамките на държавите от КАРИФОРУМ, осигурен с необходимите ресурси за предприемане на необходимия анализ за определяне степента, до която СИП постига своите цели;

- прилагането от страна на Европейския съюз на принципа „най-облагодетелствана нация“ (НОН) за всички подрегионални групи на АКТБ;

- премахване прилагането на третирането на принципа „най-облагодетелствана нация“ (НОН) за Европейския съюз от страна на КАРИФОРУМ и другите подрегионални групи;

- изпълнението на ангажименти в области, които все още не са уредени съгласно единния пазар и икономика на КАРИФОРУМ (CSME) или не са изцяло въведени, в т.ч. финансови услуги, други услуги, инвестиции, конкуренция, обществени поръчки, електронна търговия, интелектуална собственост, свободно движение на стоки, както и околната среда, ще бъде отложено до завършването на CSME в тези области;

- ранно определяне и осигуряване на справедлив дял от средствата за подпомагане на търговията; гарантиране на това, че тези средства представляват допълнителни ресурси, а не просто преразпределяне на финансирането от Европейския фонд за развитие (ЕФР), и съответстват на приоритетите на КАРИФОРУМ, като тяхното отпускане ще бъде своевременно, прогнозируемо и в хармония с графиците за изпълнение на националните и регионални стратегически планове за развитие; ефективно използване на тези средства за компенсиране на загубата на митнически постъпления;

- разпоредбите относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост няма да се използват, за да се пречи на легитимната конкуренция от доставчици на генерични лекарства и/или да се пречи на държавни институции да закупуват такива генерични лекарства; редовно ще се докладва на Парламента за въздействието на придържането към Договора за патентно сътрудничество (PCT) по отношение на нивото на заявленията за патенти за фармацевтични продукти и процеси в държавите от КАРИФОРУМ, както и относно съответния обем съдебни спорове; редовни доклади относно изпълнението на ангажиментите за трансфер на технологии в споразумението; няма да има стремеж за налагане на хармонизирани стандарти за правата върху интелектуалната собственост, които не са подходящи за нивото на развитие на държавите от КАРИФОРУМ; подпомагане на държавите от КАРИФОРУМ при наблюдението, насочено срещу антиконкурентно поведение във фармацевтичния сектор;

- изясняване на въпроса, кои средства са допълнителни към финансирането на Десетия ЕФР; всички разпоредби относно сътрудничеството за развитие, в т.ч. тяхното финансиране, са задействани експедитивно, адекватно и ефективно.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (*) (16.2.2009)

на вниманието на комисията по международна търговия

по предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от КАРИФОРУМ, от друга

(5211/2009 - COM(2008)0156 – C6-0054/2009 – 2008/0061(AVC))

Докладчик по становище(*): Jürgen Schröder

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от Правилника за дейността на ЕП

КРАТКА ОБОСНОВКА

Обосновка

В член 36 на Споразумението за партньорство от Котону ЕС и държавите от АКТБ се договориха да сключат нови търговски споразумения, съвместими със Световната търговска организация (СТО), "които постепенно премахват бариерите пред търговията между тях и засилват сътрудничеството във всички области,отнасящи се до търговията." В член 37 се предвижда, че „по време на подготвителния период, който изтича най-късно до 31 декември 2007 г., се договарят споразуменията за икономическо партньорство.”

През 2002 г. започна първият етап на преговорите между Комисията и групата от АКТБ по въпроси от общ интерес за всички страни от АКТБ от споразуменията, последвани от отделни преговори с шест от регионите в АКТБ, определени за преговорите за сключване на СИП (Карибски басейн, Западна Африка, Централна Африка, Източна и Южна Африка, Южноафриканска общност за развитие минус, Тихоокеански басейн). В края на преговорите през 2007 г. Източноафриканската общност се отдели от групата за преговори за Източна и Южна Африка.

След пет години на преговори само държавите от Карибския басейн се съгласиха в края на 2007 г. да подпишат пълно споразумение за икономическо партньорство, което включва всички аспекти на икономическото сътрудничество и развитие. На 16 декември 2007 г. Комисията, от името на Европейската общност, и 15 държави от КАРИФОРУМ (Антигуа и Барбуда, Бахамски острови, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканската република, Гренада, Гайана, Хаити, Ямайка, Сейнт Кийтс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Суринам и Тринидад и Тобаго) парафираха споразумението, което беше подписано от ЕС и 13 държави от КАРИФОРУМ на 15 октомври 2008 г. и от Гайана на 20 октомври 2008 г. Хаити не подписа споразумението.

От началото на 2008 г. освободеният от мита и квоти достъп на продукти от държавите от КАРИФОРУМ до пазара на ЕС се прилагаше съгласно Регламент (EО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 година за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1). Непосредствено след подписването Комисията уведоми СТО за споразумението, с което доказа, че режимът на ЕС на внос за стоки от държавите от АКТБ, подписали споразуменията за икономическо партньорство, е в съответствие с правилата на СТО.

Сериозни трудности възникнаха по време на преговорите и след подписването, особено когато дебатът беше подновен в Гайана. Гайана би предпочела да подпише само "частта за стоките" от споразумението. Макар че това искане не беше одобрено, разпоредбите в протокола, приложен към споразумението, налагат изготвянето на оценка на въздействието в рамките на период от пет години, с цел евентуални изменения. Докладчикът приветства тези разпоредби, като се има предвид, че една редовна оценка може да бъде важен инструмент за гарантиране на прилагането на СИП, благоприятно за развитието. ЕС следва да покаже гъвкав и съпричастен подход към прилагането и следва да бъде готов да промени разпоредбите на споразумението, ако прегледът го налага.

Овен трудности, свързани с естеството на преговорите, очевидно тонът и тактиката на преговарящите от името на Комисията застрашиха традиционно добрите преговори между ЕС и държавите от Карибския басейн. Докладчикът изразява дълбокото си съжаление по този повод и категорично приветства промяната на тона на Европейската комисия вследствие на смяната на члена на Европейската комисия, отговарящ за търговията. При все това докладчикът счита, че съществува задоволителна причина да поздрави държавите от КАРИФОРУМ за резултата от преговорите и решението им да подпишат СИП.

Хаити, като единственият представител на най-слабо развитите държави (НСРД) в групата КАРИФОРУМ, не подписа СИП. В качеството си на една от най-слабо развитите държави тя може да ползва схемата "Всичко освен оръжие" съгласно Общата система за преференции. Следователно не съществува неотложна необходимост да бъде осигурен свободен достъп до пазара на ЕС чрез СИП. С оглед на трудната политическа и икономическа ситуация, в която се намира страната, Хаити следва да не бъде притискана, а да й бъде дадено времето, от което се нуждае, за да вземе решение.

СИП с КАРИФОРУМ би могло да има положителен ефект върху развитието на страните от Карибския басейн. Според докладчика бързият процес на ратификация и прилагане, комбиниран с необходимите реформи, е необходимо условие за извличане на положителния ефект от СИП. Не може да се пренебрегне фактът, че подобреният пазарен достъп за стоки, инвестиции и услуги може да бъде по-лесно използван от компании от ЕС в Карибския басейн, отколкото от компании от Карибския басейн в Европа поради липса на капацитет. Това може да доведе до небалансиран резултат, който зависи много от начина на прилагане на споразумението.

Прилагането на СИП и реформи могат да функционират правилно само ако СИП е съпроводено от значителни пакети от мерки в рамките на "Помощ за търговията" (ПТ), за да се компенсират нетните загуби за митниците и да се засили икономическата активност в държавите от КАРИФОРУМ. Въпреки това членовете в споразумението, които се отнасят до сътрудничеството за развитие не задължават ЕС да предоставят допълнителна финансова подкрепа във връзка със СИП.

Основната причина за решението за включване на член 36 в Споразумението от Котону беше фактът, че свободният достъп на стоки от всички страни от АКТБ до ЕС, съгласно договорите от Ломе, беше несъвместим с правилата на СТО. Поради това основната част от СИП се отнасят до търговията със стоки. Все пак от самото начало всички страни дадоха да се разбере, че целите на споразумението ще съответстват на целите на Споразумението за партньорство от Котону, което е основата на СИП между ЕС и КАРИФОРУМ.

Самото СИП (член 1) формулира като своя първа цел "намаляването и евентуалното премахване на бедността посредством установяването на търговско партньорство в съответствие с целта за устойчиво развитие, с Целите на хилядолетието за развитие и Споразумението от Котону", следвана от целта "да се насърчат регионалната интеграция, икономическото сътрудничество и доброто управление, като по този начин се създаде и приложи ефикасна, предсказуема и прозрачна регулаторна рамка за търговията и инвестициите между страните по споразумението и в региона на КАРИФОРУМ."

СИП с КАРИФОРУМ по различни начини е тясно свързано със Споразумението от Котону. То "се основава на Основните принципи и Съществените и фундаментални елементи на Споразумението от Котону". То "цели да доразвие разпоредбите на Споразумението от Котону и предходните споразумения между държавите от АКТБ и ЕО [т.е. четирите споразумения от Ломе и предхождащите споразумения от Яунде] в областта на регионалното сътрудничество и интеграция, както и в областта на икономическото и търговско сътрудничество".

Споразумението съдържа подробни правила за вноса и износа на стоки. ЕС приема да не прилага мита и квоти, считано от 1 януари 2008 г., повечето от държавите от КАРИФОРУМ през следващите 25 години постепенно ще отварят пазарите си за около 87% от стоките, внасяни и произхождащи от ЕС. Това ще доведе до нетни загуби в митническите приходи, но държавите от КАРИФОРУМ разполагат с време, за да се приспособят, и ще бъдат подпомогнати чрез "Помощ за търговията". Надеждите са свързани с това, че необходимата реформа в митниците и по отношение на данъците може да бъдат от полза за развитието на публичната финансова система на държавите от КАРИФОРУМ като цяло.

СИП съдържа разпоредби за търговията с услуги, инвестициите, конкуренцията, иновациите, интелектуалната собственост и възлагането на поръчки. Всички тези области бяха разгледани с известна загриженост от заинтересовани страни в държавите от КАРИФОРУМ и ЕС. От тези разпоредби произтичат значителни задължения, но те разкриват също така възможности за икономическо развитие. Въздействието на тези глави върху развитието на държавите от КАРИФОРУМ е трудно предвидимо. Все пак в споразумението са включени защитни и съпътстващи мерки , за да бъде осигурен успехът на разпоредбите по отношение на развитието на засегнатите страни. ЕС трябва да прояви максимална гъвкавост с оглед КАРИФОРУМ да използва защитните мерки особено в контекста на разходите, свързани с прилагането и неясното въздействие върху развитието.

Наличните финансови инструменти за сътрудничество за развитие ще бъдат използвани от ЕС като съпътстващи на СИП с КАРИФОРУМ. Финансова подкрепа ще бъде предоставена в рамките на регионалните и националните индикативни програми на Европейския фонд за развитие (ЕФР) и на всички АКТБ-програми. В допълнение към това, КАРИФОРУМ ще получи своя дял от възлизащата на 1 млрд. евро годишно помощ за търговията, с която се ангажира ЕС и 1 млрд. евро годишно, с която се ангажираха държавите-членки. Независимо от това се гарантира известно допълнително финансиране.

Споразумението между ЕО и КАРИФОРУМ беше договорено за специфичните нужди и интереси на страните от АСП от Карибския басейн. Бъдещи споразумения за икономическо партньорство могат да включват значителни различни разпоредби и биха могли да включват различен брой области, в зависимост от развитието на всеки регион.

******

Заключение

Комисията по развитие призовава водещата комисия по международна търговия да предложи Парламентът да даде своето одобрение за сключването на Споразумението за икономическо партньорство при условие, че държавите от КАРИФОРУМ и парламентите им, в случаите, когато конституциите им го предвиждат, ратифицират споразумението.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за икономическо партньорство между Европейските общности и CARIFORUM

Позовавания

05211/2009 – C6-0054/2009 – COM(2008)01562008/0061(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

11.2.2009 г.

Водеща комисия

INTA

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jürgen Schröder

27.5.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

8.12.2008 г.

 

 

 

Дата на приемане

21.1.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Jan Zahradil, Mauro Zani

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Maria Berger, Raymond Langendries, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Споразумение за икономическо партньорство между Европейските общности и CARIFORUM

Позовавания

05211/2009 – C6-0054/2009 – COM(2008)01562008/0061(AVC)

Дата на искане на одобрение от ЕП

11.2.2009 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

19.2.2009 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.2.2009 г.

 

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

19.2.2009 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

David Martin

5.5.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

4.12.2008 г.

20.1.2009 г.

 

 

Дата на приемане

24.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

13

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Jacky Hénin, Маруся Иванова Любчева, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Robert Sturdy, David Sumberg, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Sebastian Valentin Bodu, Salvador Domingo Sanz Palacio, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juan Fraile Cantón, Roger Helmer, Leopold Józef Rutowicz, Salvatore Tatarella, Rainer Wieland

Дата на внасяне

4.3.2009 г.

Последно осъвременяване: 12 март 2009 г.Правна информация