Procedure : 2008/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0118/2009

Indgivne tekster :

A6-0118/2009

Forhandlinger :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Afstemninger :

PV 05/05/2009 - 5.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0342

BETÆNKNING     ***I
PDF 466kWORD 670k
5. marts 2009
PE 418.166v02-00 A6-0118/2009

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter

(KOM(2008)0469 – C6–0295/2008 – 2008/0160(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Diana Wallis

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter

(KOM(2008)0469 – C6–0295/2008 – 2008/0160(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0469),

 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 og 133, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0295/2008),

 der henviser til Europa-Parlamentets erklæring af 26. september 2006 om forbud mod sælprodukter i Den Europæiske Union(1),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6–0118/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) I sin erklæring af 26. september 2006 om forbud mod import af sælprodukter i EU¹ anmodede Europa-Parlamentet Kommissionen om straks at udarbejde et forslag til forordning om forbud mod import, eksport og salg af alle sælprodukter fra grønlandssæler og klapmydssæler. I sin beslutning af 12. oktober 2006 om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-20102 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at foreslå et fuldstændigt forbud mod import af sælprodukter. I henstilling nr. 1776 (2006) om sæljagt af 17. november 2006 opfordrede Europarådets Parlamentariske Forsamling de medlemsstater i Europarådet, der gennemfører sæljagter, til at forbyde alle grusomme jagtmetoder, som ikke medfører dyrenes øjeblikkelige og smertefri død, og til at forbyde bedøvelse af dyr med instrumenter som ishakker, køller og skydevåben og til at fremme tiltag, der skal forbyde handel med sælprodukter.

 

___________________

1 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 194.

2 EUT C 308 E af 16.12.2006, s. 170.

Begrundelse

I Europa-Parlamentets beslutning om handlingsplanen for dyrevelfærd 2006-2010 opfordres Kommissionen til at foreslå et totalt forbud mod import af sælprodukter, dets skriftlige erklæring om forbud mod sælprodukter i EU, der er underskrevet af 425 medlemmer, udløste det foreslåede forbud mod handel med sælprodukter, og Europarådet opfordrer i sin henstilling sine medlemmer til at fremme initiativer, der sigter mod at forbyde handel med sælprodukter. Alle tre tekster har bidraget til at give anledning til den foreslåede forordning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Sæler er dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse.

(1) Sæler er følende dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse. Import i kommercielt øjemed til medlemsstaterne af visse sælungeskind (fra grønlandssæl og klapmydssæl) og produkter, der er fremstillet heraf, er forbudt 1.

 

___________________

1 Rådets direktiv 83/129/EØF af 28. marts 1983 om indførsel i medlemsstaterne af visse sælungeskind og varer heraf (EFT L 91 af 9.4.1983, s. 30).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Sæler jages i og uden for Fællesskabet og anvendes til at fremstille produkter og artikler som f.eks. kød, olie, spæk, pelsskind og varer heraf, der sælges i erhvervsmæssigt øjemed på forskellige markeder, herunder i Fællesskabet.

(2) Kommerciel sæljagt foregår i og uden for Fællesskabet, og sælerne anvendes til at fremstille produkter og artikler som f.eks. kød, olie, spæk, pelsskind og varer heraf, der sælges i erhvervsmæssigt øjemed på forskellige markeder, herunder EF-markedet.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige borgere, regeringer og Europa-Parlamentet til at give udtryk for deres alvorlige bekymring over og bevidsthed om dyrevelfærden, da der er tegn på, at sæler muligvis ikke aflives og flås uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler, at det er muligt at aflive sæler hurtigt og effektivt uden at påføre dem unødvendig smerte og angst, men bemærkede dog også, at effektiv og human aflivning ikke altid finder sted i praksis1.

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige borgere, regeringer samt Europa-Parlamentet, der er opmærksomme på dyrevelfærdsspørgsmål, til at give udtryk for alvorlig bekymring, da der er klare beviser for, at sæler, der aflives i forbindelse med kommerciel sæljagt, konsekvent påføres smerte, angst og andre former for lidelse.

___________________

1 Videnskabelig udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler afgivet af Ekspertpanelet for Dyresundhed og Dyrevelfærd efter anmodning fra Kommissionen, EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

 

Begrundelse

De europæiske borgeres bekymringer gælder en handel, der indebærer, at vilde dyr påføres lidelse, ikke bare unødvendig lidelse. Unødvendig lidelse kan være betydelig. Problemet er, at hvad enten nogle sæler kan dræbes humant eller ej, kan sæler ikke konsekvent dræbes humant ude i felten, hvor den kommercielle sæljagt foregår.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) I 2007 gav Kommissionen Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet mandat til at vurdere de mest hensigtsmæssige eller passende metoder til aflivning af sæler, som i videst muligt omfang mindsker unødvendig smerte, angst og lidelse, men krævede ikke, at EFSA skulle evaluere, om aflivning som følge af kommerciel sæljagt i praksis er human eller nogensinde kan gøres human i betragtning af de forhold, under hvilke jagten foregår.

Begrundelse

Kommissionen anmodede ikke EFSA om at vurdere, om kommerciel sæljagt på nuværende tidspunkt foregår på human vis, men snarere om at definere de mest hensigtsmæssige metoder til aflivning af sæler, så unødvendig smerte, angst og lidelse så vidt muligt mindskes. De aflivningsmetoder, som anbefales i EFSA's rapport og i forslaget til forordning foreskriver ikke human aflivning i den forstand, som enhver anerkendt veterinærmyndighed ville forstå det.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Kommissionen har modtaget tusindvis af breve, e-mails og andragender, der giver udtryk for EU-borgernes overvældende modstand mod handel med sælprodukter, der foretages på ureguleret vis, og som i sagens natur gør aflivningen inhuman.

Begrundelse

Denne tilføjelse markerer den folkelige modstand mod handel med sælprodukter, som europæiske borgere og andre har givet udtryk for i de senere år. Den er taget fra begrundelsen til Kommissionens forslag til forordning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Som reaktion på betænkelighederne over de dyrevelfærdsmæssige aspekter i forbindelse med aflivning og flåning af sæler har flere medlemsstater vedtaget eller til hensigt at vedtage retsforskrifter om regulering af handel med sælprodukter ved at forbyde, at de importeres eller fremstilles, mens der ikke pålægges handelen med disse produkter restriktioner i de øvrige medlemsstater.

(4) Som reaktion på betænkelighederne over de dyrevelfærdsmæssige aspekter i forbindelse med aflivning og flåning af sæler har flere medlemsstater vedtaget eller til hensigt at vedtage retsforskrifter om regulering af handel med sælprodukter, herunder Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Slovenien og Østrig og på internationalt plan Kroatien, Mexico, Panama, Schweiz og USA, hvilket i vid udstrækning sker ud fra etiske overvejelser forbundet med dyrevelfærd ved at forbyde import eller fremstilling af produkter, mens der ikke pålægges handelen med disse produkter restriktioner i de øvrige medlemsstater.

Begrundelse

Dette ændringsforslag understreger de dyrevelfærdsmæssige bevæggrunde til medlemsstaternes eksisterende forbud mod handel med sælprodukter.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at afhjælpe den nuværende opsplitning af det indre marked er det nødvendigt at indføre harmoniserede regler under samtidig hensyntagen til dyrevelfærd. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbyde, at sælprodukter bringes i omsætning.

(6) For at afhjælpe den nuværende opsplitning af det indre marked og imødekomme EU-borgernes bekymringer for dyrevelfærden samt at inddrage naturbeskyttelseshensyn er det nødvendigt at indføre harmoniserede regler på baggrund af disse hensyn. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbyde, at sælprodukter bringes i omsætning. Der bør indrømmes en begrænset undtagelse fra det generelle forbud mod, at sælprodukter bringes i omsætning i, importeres til eller eksporteres fra Fællesskabet, for så vidt angår produkter, der hidrører fra inuitternes sælfangst.

Begrundelse

Forordningen har også til formål at imødekomme bekymringer over dyrevelfærden samt mere generelt at tage hensyn til naturbeskyttelsesspørgsmål. Det er vigtigt at understrege disse hensyn, navnlig for at opfylde visse bestemmelser i WTO-sammenhæng.

Det er vigtigt at præcisere, hvilken form for handel til traditionelle formål inuitsamfundene må drive i henhold til Parlamentets skriftlige erklæring. Henvisningen til "eller andre oprindelige befolkninger" gør det klart, at disse bestemmelser er objektive og ikke-diskriminerende.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden og den potentielle bevarelse, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført smerte, angst og andre former for lidelse.

Begrundelse

Fjernelsen af ordet "unødvendig" er berettiget, da alt tyder på, at EU-borgerne er bekymrede over alle de lidelser, der påføres sæler under jagt, og ikke kun de lidelser, der er unødvendige. Unødvendig smerte kan være meget betydelig, idet udtrykket ikke er kvantificerbart.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det bør imidlertid være muligt at indrømme undtagelser fra det generelle forbud mod, at sælprodukter bringes i omsætning i, importeres til eller eksporteres fra Fællesskabet, hvis betingelserne vedrørende dyrevelfærd er behørigt opfyldt. Der bør derfor fastsættes kriterier, som, når de efterleves, sikrer, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Enhver undtagelse bør indrømmes på fællesskabsplan, således at der gælder ensartede vilkår i hele Fællesskabet med hensyn til den handel, der specifikt er tilladt i henhold til de pågældende undtagelsesbestemmelser, og således at det indre marked fortsat fungerer tilfredsstillende.

udgår

Begrundelse

Kommerciel sæljagt er i sagens natur inhuman, da humane aflivningsmetoder ikke effektive og konsekvent kan anvendes ude i felten, hvor sæljagten foregår. Desuden foregår sæljagter i fjerne egne og udføres af tusindvis af personer spredt over store, utilgængelige områder, der gør effektiv overvågning af sæljagt umulig. Det er derfor kun et omfattende forbud uden Kommissionens undtagelse, der vil kunne opfylde borgernes krav om at gøre en ende på handelen med sælprodukter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Sælprodukter bør kun bringes i omsætning, importeres, føres i transit eller eksporteres, hvis de opfylder betingelserne herfor i denne forordning. Hvis de imidlertid bringes i omsætning, importeres eller eksporteres i henhold til en undtagelsesbestemmelse til denne forordning, skal de også være i overensstemmelse med anden relevant fællesskabslovgivning, herunder f.eks. bestemmelserne om dyresundhed og fødevare- og fodersikkerhed. Denne forordning bør ikke berøre forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum1, for så vidt angår bortskaffelse af sælprodukter af hensyn til folkesundheden og dyresundheden.

udgår

___________________

1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2008 af 11. juni 2008 (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 23).

 

Begrundelse

En følge af, at undtagelsen for visse aflivningsmetoder udgår, jf. betragtning 11.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund, der altid har jaget sæler for at opretholde deres livsform, bør ikke påvirkes i negativ retning. Jagten er en integrerende del af inuitternes kultur og identitet. Den er en indtægtskilde og bidrager til, at jægeren kan overleve. Sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform, bør derfor ikke være omfattet af de forbud, der er omhandlet i denne forordning.

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund, der altid har jaget sæler til opretholdelse af livet, bør ikke påvirkes i negativ retning af denne forordning, fordi denne form for jagt kun sker med henblik på personligt eller familiens forbrug og derfor ikke udgør handel inden for Fællesskabet. Jagten er en integrerende del af inuitternes kultur og identitet, og er som sådan beskyttet af FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder. Sælprodukter, der hidrører fra inuitsamfundenes jagter, og som indføres på EF-markedet til personlig brug, i forbindelse med kulturel udveksling med uddannelsesmæssigt eller ceremonielt formål eller med henblik på handel i begrænset omfang, bør være tilladte i henhold til denne forordning hvis de relevante betingelser vedrørende dyrevelfærd er opfyldt, og såfremt disse betingelser kan håndhæves effektivt af de relevante myndigheder. Der bør derfor fastsættes kriterier, som, når de efterleves, sikrer, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Sælprodukter bør kun bringes i omsætning på markedet, være i transit, importeres eller eksporteres, hvis de opfylder de i denne forordning fastsatte betingelser. Hvis de imidlertid bringes i omsætning på markedet, importeres eller eksporteres i henhold til en undtagelse, der er indrømmet i henhold til denne forordning, bør sælprodukterne også overholde den relevante fællesskabslovgivning, herunder, hvor det er relevant, bestemmelser om dyresundhed samt fødevare- og fodersikkerhed. Denne forordning bør ikke berøre de forpligtelser, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum1, vedrørende bortskaffelse af sælprodukter af hensyn til folke- og dyresundheden.

___________________

1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Der bør fastsættes passende bestemmelser til at sikre, at undtagelser fra handelsforbuddene håndhæves korrekt i henhold til denne forordning. Derfor bør der fastsættes bestemmelser om en certificeringsordning og om mærkning. Ved en certificeringsordning sikres det, at det attesteres, at sælprodukterne stammer fra sæler, der er blevet aflivet og flået i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der håndhæves effektivt, og som har til formål at sikre, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og anden form for lidelse.

udgår

Begrundelse

En følge af, at undtagelsen for visse aflivningsmetoder udgår, jf. betragtning 11.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der er fastlagt procedurer for, at der på en effektiv måde kan indgives og behandles ansøgninger om undtagelser fra de handelsforbud, der er fastsat i denne forordning, og sikre en korrekt gennemførelse af denne forordnings bestemmelser om certificeringsordninger og mærkning. Disse foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved bl.a. at tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, og de bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Kommissionen bør ligeledes have beføjelse til at træffe beslutning om undtagelser fra handelsforbuddene i denne forordning og om suspension eller tilbagekaldelse deraf. Da foranstaltningerne vedtages for at sikre, at den i denne forordning omhandlede ordning forvaltes korrekt og anvendes i individuelle tilfælde, skal de vedtages efter den forvaltningsprocedure, der er fastsat i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Begrundelse

En følge af, at undtagelsen for visse aflivningsmetoder udgår, jf. betragtning 11.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Medlemsstaterne bør regelmæssigt aflægge rapport om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning. På grundlag af disse rapporter aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af denne forordning.

(18) Medlemsstaterne bør regelmæssigt aflægge rapport om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning. De medlemsstater, hvori sæljagten foregår, bør på baggrund af konventionen om biologisk mangfoldighed regelmæssigt foretage indberetninger om forordningens kulturelle, økonomiske og sociale konsekvenser for sælernes velfærd. På grundlag af disse rapporter aflægger Kommissionen beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og indvirkningen af denne forordning.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter.

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om forbud mod omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter. Der kan kun handles med sælprodukter, der hidrører fra inuitsamfundenes eller andre oprindelige befolkningers jagt, som led i kommerciel udveksling mellem sådanne samfund med kulturelt, uddannelsesmæssigt og/eller ceremonielt formål.

Begrundelse

Med dette ændringsforslag anerkendes, at sælprodukter fra inuitjagt, som handles som led i ikkekommercielle kulturelle udvekslinger, kan undtages fra handelsforbuddet. Eftersom jagt til opretholdelse af jægernes livsform kun omfatter jagt til personligt eller til familiens forbrug og ikke markedsføring af sælprodukter eller import eller eksport af dem, falder sådanne sælprodukter ikke ind under forordningen.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "sæl": dyr af ordenen pinnipedia tilhørende de arter, der er opført i bilag I.

1. "sæl": dyr af ordenen pinnipedia.

Begrundelse

En udeladelse af nogle sælarter fra forordningens anvendelsesområde kunne give flere forviklinger og identifikationsproblemer og kunne risikere at skabe et smuthul i lovgivningen.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie og spæk, rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie og spæk, organer, rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind

Begrundelse

Sælers organer tilføjes af hensyn til klarheden.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "bringe i omsætning": indføre et produkt på EF-markedet og stille det til rådighed for tredjemand mod betaling eller vederlagsfrit

3. "bringe i omsætning": indføre et produkt på EF-markedet og stille det til rådighed for tredjemand mod betaling

Begrundelse

Forslaget går alt for vidt ved ikke blot at forbyde handel, men også enhver form for overdragelse ("tilrådighedsstillelse"), endda gratis. Det betyder, at det vil være forbudt at sende en prøve til et forskningslaboratorium.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. "inuit": person, som er født inden for inuitternes områdedvs. de arktiske og subarktiske egne, hvor inuitterne i dag eller traditionelt har oprindelige folks interesser og rettighederog som af inuitterne anerkendes som medlemmer af deres folk, der omfatter inupiat, yupik (Alaska), inuit, inuvialuit (Canada), kalaallit (Grønland) og yupik (Rusland).

Begrundelse

Denne definition henviser til artikel 1, stk. 2, i ILO-konventionen (169/1989) og indeholder centrale elementer fra definitionen i artikel 6 og 7 i chartret for Inuit Circumpolar Council.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "import": indførsel af varer til Fællesskabets toldområde, dog ikke indførsel:

4. "import": indførsel af varer til Fællesskabets toldområde, dog ikke indførsel, som udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie, idet sådanne varer ikke må være af en sådan art eller foreligge i en sådan kvantitet, at det må antages, at de importeres af kommercielle årsager

 

 

i) der finder sted lejlighedsvis, og

 

ii) som udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at import til personligt forbrug skal være af ikkekommercielt omfang og art. Det er nødvendigt at sikre, at der ikke skabes et smuthul, der kan gøre det muligt at handle til personligt forbrug uden begrænsninger med hensyn til kvantiteten eller arten af de pågældende varer.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "ansøgere, der anmoder om en undtagelse": lande, herunder medlemsstater, der anmoder om en undtagelse i henhold til denne forordnings artikel 5, og på hvis område eller under hvis jurisdiktion de sæler, hvoraf der fremstilles sælprodukter, er blevet aflivet og flået, og et land, under hvis jurisdiktion de personer hører, som afliver og flår sæler, såfremt aflivningen og flåningen finder sted på et andet lands område. I forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, beslutter Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings formål, på hvilke betingelser andre enheder end lande kan omfattes.

udgår

Begrundelse

En definition af “ansøgere, der anmoder om en undtagelse” er unødvendig i lyset af ændringsforslagene vedrørende forslagets udformning og anvendelsesområde.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. "traditionel jagt": den kommercielle sæljagt, som traditionelt drives af inuitsamfundene

Begrundelse

Definitionerne 7a og 7b er tilføjet for tydeligt at specificere betydningen af den undtagelse, som udelukkende finder anvendelse på produkter, der hidrører fra kommerciel sælfangst, som inuitsamfundene driver til eget eller familiens forbrug til opretholdelse af livet.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b. "opretholdelse af livet": inuitsamfundenes sædvanlige og traditionelle anvendelse af sælprodukter, som er beregnet direkte til personligt eller familiens forbrug, som fødevarer, husly, brændsel, beklædning og redskaber; til fremstilling og salg af håndværksarbejder af ikkespiselige biprodukter fra sæler til personligt eller familiens forbrug; til bytte af sæler eller dele heraf, hvis byttehandelen kommercielle karakter er begrænset, eller til deling til eget eller familiens forbrug.

Begrundelse

Definitionerne 7a og 7b er tilføjet for tydeligt at specificere betydningen af den undtagelse, som udelukkende finder anvendelse på produkter, der hidrører fra kommerciel sælfangst, som inuitsamfundene driver til eget eller familiens forbrug til opretholdelse af livet.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det forbydes at bringe sælprodukter i omsætning, at importere dem til, føre dem i transit gennem eller eksportere dem fra Fællesskabet.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der hidrører fra inuitsamfundenes jagter med henblik på fremstilling af sælprodukter, der handles med som led i mindre kommercielle udvekslinger, som er uundværlige for den enkelte og for opretholdelsen af livet, eller til opfyldelse af kulturelle, uddannelsesmæssige eller ceremonielle formål.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Betingelser for omsætning, import, transit og eksport

 

1. Uanset artikel 3, stk. 1, tillades det at bringe sælprodukter i omsætning, at importere dem til, føre dem i transit gennem eller eksportere dem fra Fællesskabet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 

a) produkterne er fremstillet af sæler, som er aflivet og flået i et land, hvor, eller af personer, for hvilke der gælder tilstrækkelige retsforskrifter eller andre krav, der effektivt sikrer, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og anden form for lidelse

 

b) de i litra a) omhandlede retsforskrifter eller andre krav håndhæves effektivt af de relevante myndigheder

 

c) der er indført en passende ordning for certificering af, at sælprodukter, herunder sælskind og andre råmaterialer, der udvindes af sæler, som anvendes til at fremstille sælprodukter, stammer fra sæler, som betingelserne i litra a) og b) finder anvendelse på

 

d) det kan dokumenteres, at betingelserne i litra a)-c) er opfyldt, ved hjælp af:

 

i) et certifikat

 

ii) et mærke eller en mærkning, hvis et certifikat ikke er tilstrækkeligt til at sikre behørig håndhævelse af denne forordning

 

i overensstemmelse med artikel 6 og 7.

 

2. Medlemsstaterne må ikke forhindre omsætning, import og eksport af sælprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

 

Begrundelse

Kommerciel sæljagt er i sagens natur inhuman, da humane aflivningsmetoder ikke effektive og konsekvent kan anvendes ude i felten, hvor sæljagten foregår. Desuden foregår sæljagter i fjerne egne og udføres af tusindvis af personer spredt over store, utilgængelige områder, der gør effektiv overvågning af sæljagt umulig. Det er derfor kun et omfattende forbud uden Kommissionens undtagelse, der vil kunne opfylde borgernes krav om at gøre en ende på handelen med sælprodukter.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Undtagelser

 

1. Ansøgere, der anmoder om en undtagelse, og som over for Kommissionen kan påvise, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, er opfyldt, indrømmes en undtagelse.

 

2. Kommissionen vurderer, om betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), er opfyldt på grundlag af kriterierne i bilag II.

 

3. Undtagelser, der indrømmes i henhold til stk. 1, suspenderes eller tilbagekaldes, hvis en eller flere af de i stk. 1 omhandlede betingelser ikke længere er opfyldt.

 

4. Kommissionen indrømmer undtagelser og træffer beslutning om suspension eller tilbagekaldelse heraf i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2.

 

5. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger vedrørende ansøgninger, der skal indgives til Kommissionen for at opnå en undtagelse, herunder krav om bevisligheder. I denne forbindelse tager Kommissionen i betragtning, at der kan være forskellige forhold at tage hensyn til på de forskellige landes områder.

 

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

En følge af udeladelsen af undtagelsen for visse aflivningsmetoder i artikel 4.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Certifikater

 

1. Det certifikat, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), nr. i), skal opfylde følgende minimumskrav:

 

a) alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at attestere, at det pågældende sælprodukt eller de pågældende sælprodukter opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra c), skal være angivet, og

 

b) certifikatet skal være godkendt af et uafhængigt organ eller en offentlig myndighed, der attesterer rigtigheden af de anførte oplysninger.

 

2. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel. Den kan navnlig fastlægge, hvilke oplysninger der skal angives, og hvilke bevisligheder der skal indgives for at attestere, at betingelsen i stk. 1, litra b), er opfyldt.

 

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

En følge af udeladelsen af undtagelsen for visse aflivningsmetoder i artikel 4.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Mærkning

 

1. Det mærke eller den mærkning, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), nr. ii), skal anbringes på en sådan måde, at teksten er letforståelig, synlig og ikke kan slettes.

 

2. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger til fastlæggelse af de betingelser, som mærkningen og mærket skal opfylde, og under hvilke omstændigheder den/det skal anbringes. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Ændring af bilagene

 

Kommissionen kan ændre bilagene. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

Som følge af udeladelsen af bilag.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Begrundelse

Bestemmelserne om undtagelser udelades og dermed også bestemmelserne om certificering og mærkning. Forskriftsproceduren med kontrol er dog stadig relevant i relation til de krav, der er forbundet med påvisning af oprindelsen af sælprodukter, der hidrører fra inuitsamfundenes sælfangst til opretholdelse af livet.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender hvert femte år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning.

1. Medlemsstaterne sender inden ...* og herefter hvert tredje år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning.

 

1a. Medlemsstater, hvori sæljagter foregår, skal hvert tredje år sende Kommissionen en rapport om forordningens kulturelle, økonomiske og sociale konsekvenser og dens følger for sælernes velfærd på baggrund af konventionen om biologisk mangfoldighed.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af den pågældende femårige rapporteringsperiode.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og indvirkningen af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af den pågældende rapporteringsperiode.

 

___________________

*To år efter ikrafttrædelsen af denne forordning.

Begrundelse

En toårig tidsramme gør det muligt hurtigt at finde og løse problemer med gennemførelsen.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3 og 4 anvendes seks måneder efter datoen for forordningens ikrafttrædelse, medmindre de i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, omhandlede gennemførelsesforanstaltninger ikke er i trådt i kraft på denne dato, og i så fald anvendes de dagen efter ikrafttrædelsen af de pågældende gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 3 anvendes fra ...*.

 

___________________

* Seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Begrundelse

Bl.a. som følge af udeladelsen af artikel 4.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag I udgår

Begrundelse

En følge af, at forordningen finder anvendelse på alle arter af pinnipedia, jf. artikel 2.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag II udgår

Begrundelse

En følge af udeladelsen af undtagelsen for visse aflivningsmetoder i artikel 4.

(1)

EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 194.


BEGRUNDELSE

Den 15. september 2006 fik en skriftlig erklæring fra Europa-Parlamentet om forbud mod sælprodukter i EU 425 underskrifter fra Parlamentets medlemmer og blev efterfølgende til en beslutning, hvori Parlamentet pålagde Kommissionen at handle.

Beslutningen er i sig selv temmelig kort og direkte i sin sprogbrug. Det står imidlertid klart, at den indeholder to overordnede politiske hensyn: for det første indførelse af et forbud mod handel med visse sælprodukter inden for EU og for det andet ønsket om at respektere de arktiske oprindelige folks traditioner og kulturer, et hensyn der for nylig igen blev gentaget i Parlamentets beslutning om arktisk forvaltning af 9. oktober 2008.

En analyse af den skriftlige erklæring viser imidlertid, at den ikke vil kunne opfylde de dyrevelfærdshensyn, som forfatterne ønskede. For eksempel udelader den skriftlige erklæring adskillige sælarter, såsom ringsælen, der jages i stort tal i Canada og Grønland, og den sydafrikanske søbjørn, den sælart der primært jages i Namibia, verdens tredjestørste eksportør af sælskind.

Ved fremlæggelsen af sit forslag til forordning om handel med sælprodukter har Kommissionen med rette gjort sig umage med at respektere Parlamentets ønsker, som de fremgår af beslutningen. På trods af dette, kan man muligvis beklage forelæggelsen af et forslag til retsakt uden nogen forudgående mulighed for drøftelser på grundlag af en grøn- eller hvidbog angående de bedste metoder til at nå målsætningerne i den skriftlige erklæring. Derfor finder ordføreren det vigtigt, at Parlamentet på udkaststadiet benytter lejligheden til fuldt ud at overveje de forskellige politiske muligheder og deres konsekvenser. Dette gælder navnlig i forbindelse med et forbuds konsekvenser for det indre marked og følgevirkningerne i international og WTO-sammenhæng.

Strukturelle fejl og mangler i Kommissionens forslag

Det foreliggende forslag til forordning bygger på en velment, men ikke desto mindre modsætningsfyldt, række politiske målsætninger, og ordføreren stiller derfor spørgsmålstegn ved, om forslagets nuværende struktur er hensigtsmæssig, når det gælder om at opfylde målsætningerne i Parlamentets beslutning og, endnu vigtigere, dæmpe EU-borgernes bekymring.

På baggrund af Europa-Parlamentets skriftlige erklæring konkluderer Kommissionen med rette et overvældende stort ønske om at sikre de højeste standarder for dyrevelfærd i forbindelse med jagt på, pelsning af og drab på sæler til anvendelse som handelsvarer. Eftersom hovedparten af disse aktiviteter, som den har til hensigt at regulere, foregår uden for EU i Grønland, Namibia, Canada og Rusland, og på grund af EU’s begrænsede kompetence på dette område, foreslår Kommissionen et forbud mod handel med sådanne produkter.

Ud over ønsket om at sikre de højeste standarder for dyrevelfærd udtrykte Parlamentet imidlertid også i sin beslutning ønske om at respektere inuitsamfundenes kultur, traditioner og selvforsynende levevis. I et forsøg på at respektere dette politiske ønske indeholder Kommissionens forslag derfor en såkaldt ” inuit-undtagelse” fra det totale forbud.

Som følge af denne dobbelte politiske målsætning i Parlamentets beslutning, som Kommissionen med rette har taget højde for i sit forslag til forordning, er der en underliggende strukturel modsætning i det fremlagte forslag.

På den ene side kan inuit-undtagelsen ud fra visse fortolkninger af dens anvendelsesområde gælde for langt størstedelen af de handlede produkter, så forslagets intentioner om dyrevelfærd undermineres. På den anden side er eksistensen af et politisk instrument i form af et forbud så ødelæggende for enhver handel og ethvert marked for sælprodukter (hvilket jo også er formålet med et forbud), at det gør undtagelsen ubrugelig for de inuitsamfund, som den oprindeligt blev indført for at hjælpe.

På trods af overskriften “Forbud” under artikel 3 i Kommissionens forslag, er det desuden uklart, om forslaget i virkeligheden vil opnå den effekt. Den nuværende struktur i forslaget til forordning begynder med et generelt forbud mod at bringe sælprodukter i omsætning, og undtager derefter en hel varetranche fra forbuddet i kraft af inuit-undtagelsen. På trods af “forbuddet” fortsætter forordningen derefter med opstillingen af et system af betingelser for og undtagelser fra “forbuddet”, der tillader certificerede varer, som opfylder passende velfærdsstandarder, der fremgår af bilaget, at få adgang til det indre marked. Det er således muligt for et helt land – lad os tage Canada som eksempel – at undgå ”forbuddet” ved at påberåbe sig disse betingelser.

I betragtning af den underliggende og oprindelige modsætning, der er indbygget i forslagets struktur, og når dertil lægges et system bestående af undtagelser, må det betvivles, at et sådant instrument, der omfatter et såkaldt ”forbud”, er det rette udgangspunkt for at opfylde de politiske målsætninger, der fremgår af Parlamentets beslutning.

Overholdelsen af EU’s internationale forpligtelser

Ud over bekymringen for, at forslaget ikke opfylder de politiske målsætninger, der fremgår af Parlamentets beslutning, kan der stilles væsentlige spørgsmålstegn ved, om forslaget er i overensstemmelse med WTO’s handelsregler. I lyset af det forholdsvis store bidrag til Grønlands handel med sælprodukter, som inuitternes jagt udgør, er der f.eks. et tungtvejende argument for, at et forslag, der fastholder inuit-undtagelsen, er diskriminerende overfor andre lande, idet det i praksis giver en fordel til en stor del af sæljagten i Grønland.

Derudover er der blevet udtrykt bekymring for, om et sådant handelsforbud, med eller uden undtagelser, kan forsvares i henhold til WTO’s handelsregler. Den generelle undtagelse i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT), som synes at passe bedst med begrundelsen for det foreslåede handelsforbud, og som Kommissionen også henviser til i sin begrundelse, er den, der fremgår af artikel XX, litra a), ” i henhold til hvilken de kontraherende parter har ret til at indføre eller håndhæve foranstaltninger, der er nødvendige til beskyttelse af den offentlige moral”. For at kunne forsvare et forbud på grundlag af beskyttelsen af den offentlige moral må det således kunne påvises, at sådanne foranstaltninger er ”nødvendige” for at kunne opfylde de nævnte målsætninger. I tidligere afgørelser fra WTO er dette blevet afgjort ud fra, om der findes en alternativ foranstaltning, som er i overensstemmelse med WTO, som medlemmet med rimelighed kunne forventes at tage i anvendelse, eller om en foranstaltning, der i mindre grad er i modstrid med WTO-reglerne, og som er nogenlunde tilgængelig(1). I denne henseende kan det hævdes, at en certificerings- eller mærkningsordning, der sikrer fyldestgørende oplysning til borgerne, er tilstrækkelig for at beskytte den offentlige moral, og at det ikke er godtgjort, at et handelsforbud er nødvendigt, i betragtning af at alternative foranstaltninger ikke i tilstrækkelig grad er blevet afprøvet eller overvejet.

I de tilfælde, hvor tredjelande eller medlemsstater har indført forbud mod sælprodukter, er dette ikke sket uden trusler om, at forbuddet ville blive anfægtet. Det er desuden usikkert, om forbuddene ville kunne holde til en prøvelse i WTO, eftersom intet forbud hidtil har været prøvet i henhold til WTO-reglerne. Dette gælder også langvarige forbud som det, der er gældende i USA, og at dømme efter forhistorien primært er baseret på biodiversitetshensyn på et homogent, nationalt marked.

Det indre marked

Kommissionens forslag tager udgangspunkt i traktatens artikel 95, som giver Fællesskabet beføjelse til at vedtage foranstaltninger til harmonisering af national lovgivning med det formål at sikre det indre markeds etablering og funktion. Selvom der er tydelige forskelle på markedsføringen af sælprodukter inden for EU, er et totalt forbud mod handel med sælprodukter ikke nødvendigvis den mest hensigtsmæssige metode til opfyldelse af målsætningen om at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten.

Hidtil, når der er indført forbud på grundlag af traktatens artikel 95, såsom forbuddene mod hunde- og kattepels eller mod tobaksreklamer, er disse forbud blevet begrundet i hensynet til det indre marked, i og med at de bidrog til at forbedre andre varers bevægelighed inden for Fællesskabet, nemlig den frie bevægelighed for pressen og andre medier med hensyn til tobaksreklamerne og for andre typer pelsbeklædning og -tilbehør med hensyn til hunde- og kattepels.

Endelig må det indrømmes, at kompetencen med hensyn til at regulere jagtpraksis som sådan ligger hos medlemsstaterne og tredjelandene. EU kan ikke lovgive på dette område. Fællesskabets kompetence er derfor begrænset til at kontrollere varernes bevægelighed inden for det indre marked, og forsøg på at påvirke et lands jagtpraksis, hvad enten det drejer sig om en medlemsstat eller et tredjeland, kan kun styres gennem markedsefterspørgsel og pres fra forbrugerne.

En alternativ foranstaltning

Såfremt Parlamentet vedbliver med at være lige engageret i begge sine oprindelige politiske målsætninger, den om dyrevelfærd og den om at respektere og minimere indvirkningen på inuitsamfundene, så kunne et bedre forslag formentlig være baseret på en håndfast mærkningsordning, som kunne benytte nogle af mekanismerne i det foreliggende forslag, men som samtidig kunne undlade at anvende et generelt forbud som overskrift eller struktur, da dette kan virke misvisende.

Ordføreren mener derfor, at en hensigtsmæssig og håndfast obligatorisk mærkningsordning vil have langt bedre chancer for at opfylde begge Parlamentets politiske målsætninger, idet den offentlige opinion - via velinformerede forbrugere - meget mere effektivt kan bidrage til at sikre høje standarder for dyrevelfærd (der objektivt vurderes af EFSA's eksperter), samtidig med at man hjælper inuitsamfundene. Et sådant forslag ville desuden demonstrere større overensstemmelse med EU- og internationale handelsregler og dermed sikre sig mod og minimere risiciene for søgsmål fra enten medlemsstater eller tredjelande. Ordføreren har derfor ændret forslaget med henblik på at foreslå en sådan ordning, men også, som nævnt ovenfor, for at fremprovokere en tilbundsgående drøftelse.

I den ideelle verden ville de spørgsmål, der rejses i dette udkast til betænkning, være blevet fremlagt i form af en slags arbejdspapir eller en note om valgmuligheder, men på grund af den tidsplan, der gælder for denne lovgivningsproces, har den eneste mulighed været at fremlægge et velbegrundet alternativt forslag.

(1)

WT/DS161/AB/R og WT/DS169/AB/R, Korea - Measures Affecting Imports of Fresh, Chilled and Frozen Beef, vedtaget den 11. december 2000, artikel 164 og 166.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (26.1.2009)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter

(KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Rådgivende ordfører: Frieda Brepoels

KORT BEGRUNDELSE

1.      Baggrund

Sæljagt

Sæler lever overvejende langs kysterne i polare, subpolare og tempererede områder. Der findes 33 arter af pinnipedia, hvoraf mindst 15 arter for øjeblikket jages. Den jagede bestand udgør ca. 15-16 millioner dyr.

Hvert år aflives ca. 900.000 sæler som led i storstilet kommerciel jagt (dette tal medregner hverken sæler, som såres og derefter forsvinder, eller urapporterede aflivninger), heraf 60 % i Canada, Grønland og Namibia. Norge og Rusland er de andre vigtige lande, der driver sæljagt i stor målestok. I Fællesskabet driver Sverige, Finland og Det Forenede Kongerige (Skotland) jagt i begrænset omfang, hovedsagelig for at forvalte fiskebestande og bekæmpe sæler som skadedyr.

Der handles med sælprodukter i og uden for Fællesskabet.

Offentlighedens stigende bekymring

Sæler er følende pattedyr, som kan mærke smerte, angst, pine og andre former for lidelse. De metoder, der anvendes til sæljagt, betragtes ofte som inhumane og grusomme. Netop de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved sæljagt har i de senere år voldt betydelig bekymring i offentligheden:

1) Flere opinionsundersøgelser i forskellige EU-medlemsstater viser, at et overvældende flertal af EU's borgere er imod storstilet kommerciel sæljagt og de metoder, der anvendes, og desuden støtter et stort flertal et totalforbud mod handel med sælprodukter. Også på internationalt plan er modstanden mod kommerciel sæljagt betydelig, selv i lande, hvor der drives sæljagt, som Canada.

2) For at reagere på borgernes bekymringer over dyrevelfærden har flere EU-medlemsstater allerede vedtaget lovgivning om forbud mod handel med sælprodukter, mens andre er i færd med at udarbejde lignende lovgivning. På internationalt plan har andre lande truffet tilsvarende foranstaltninger, som også i høj grad er baseret på offentlig moral og etiske overvejelser om dyrevelfærd. USA har f.eks. indføjet et forbud i loven om beskyttelse af havpattedyr fra 1972.

3) Med vedtagelsen af skriftlig erklæring 38/2006 (med 425 underskrifter) den 26. september 2006 anmodede Europa-Parlamentet Kommissionen om at udarbejde et forslag til forordning om forbud mod import, eksport og salg af alle sælprodukter fra grønlandssæler og klapmydssæler, dog således at en sådan forordning ikke ville indvirke på den traditionelle inuitsælfangst.

4) Efter at have gennemført en konsekvensanalyse offentliggjorde Kommissionen et forslag til forordning den 23. juli 2008. På grundlag af traktatens artikel 95 og 133 planlægges der med forslaget til forordning et forbud mod handel med en undtagelse for inuitsamfundene. Forslaget giver imidlertid også mulighed for betydelige undtagelser med henblik på at tillade handel med sælprodukter, som er fremstillet uden at påføre dyrene unødvendig smerte eller angst.

2.      Ordførerens holdning

Totalforbud

Sæljagt foregår i fjerne, vidtstrakte og vanskeligt tilgængelige områder under ekstreme vejrforhold og på usikker is. Hvert år er uafhængige observatører vidne til, at disse specifikke forhold er en betydelig hindring for overholdelse af den såkaldte tretrinsprocedure (bedøvelse, kontrol og afblødning). Det bekræftes i udtalelsen fra EFSA. På samme måde umuliggør de nævnte ukontrollerbare forhold stort set de kompetente myndigheders effektive overvågning og håndhævelse. Det ville føre til mange praktiske problemer, hvis de samme myndigheder skulle udstede certifikater og mærker, og det ville ikke leve op til de krav, som de europæiske borgere og Europa-Parlamentet har stillet. Ordføreren mener derfor, at Kommissionens forslag ikke kan håndhæves, og at den europæiske offentlige moral kun kan beskyttes tilstrækkeligt med et totalforbud mod handel med sælprodukter med en begrænset undtagelse for inuitsamfundene i overensstemmelse med Parlamentets anmodning fra 2006. Desuden vil kun det højeste beskyttelsesniveau i de gældende nationale lovgivninger legitimere den foreslåede harmonisering.

Tre mål

Ordføreren mener bestemt, at et totalforbud mod handel med sælprodukter med en begrænset undtagelse for inuitsamfundene kan begrundes i følgende tre mål:

1) Den offentlige moral: Kun et totalforbud afhjælper de europæiske borgeres åbenlyse bekymringer.

2) Dyrevelfærd: De foreslåede foranstaltninger tager sigte på at bringe jagtmetoder, der opfattes som grusomme, til ophør.

3) Miljøhensyn: Forebyggelse af nedgangen i sælbestanden og mulig udryddelse af visse arter. Den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for kommerciel jagt er i dag fastsat over den bæredygtige grænse. Og TAC er ikke korrigeret med antallet af sæler, som såres og derefter forsvinder, eller urapporterede aflivninger. Desuden kan den nye trussel i form af klimaændringer og global opvarmning føre til højere dødelighed blandt sælunger.

Konkrete forslag

Ordføreren foreslår derfor at lade undtagelserne udgå af Kommissionens forslag og at anmode om et totalforbud mod handel med sælprodukter. Desuden foreslår hun en stramning af undtagelsen for inuitterne. Denne type undtagelse er internationalt anerkendt i f.eks. Den Internationale Hvalfangstkommission, USA's lov om havpattedyr og forskellige nationale lovgivninger i EU-27. Hvis forslaget bringes i overensstemmelse med den gældende lovgivning i USA, kan det bidrage til en sammenhængende international ordning mod kommerciel sæljagt.

Hvad angår et eventuelt WTO-panel, mener ordføreren, at et forbud kan begrundes i GATT-aftalens artikel XX (a) (beskyttelse af den offentlige moral), eftersom den europæiske offentligheds moralske bekymringer er åbenlyse og veldokumenterede, og der findes ingen mindre handelsbegrænsende foranstaltninger, som kan afhjælpe disse bekymringer på tilfredsstillende vis. Et forbud, der gælder på samme måde for alle EU's medlemsstater og tredjeparter, fører ikke til forskelsbehandling. I dag findes der ingen WTO-retspraksis på dette område. Dette er imidlertid et dårligt argument for at vedtage foranstaltninger, der ikke kan håndhæves, i stedet for at gå ind for et totalforbud mod handel.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Europa-Parlamentet opfordrede i punkt 70 i sin beslutning om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-20101 Kommissionen til at stille forslag om et totalforbud mod import af sælprodukter.

 

1 EUT C 308E af 16.12.2006, s. 170.

Begrundelse

Henvisning til Europa-Parlamentets beslutning om en EF-handlingsplan for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2006-2010, hvori Kommissionen opfordredes til at foreslå et totalforbud mod import af sælprodukter.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) Den 26. september 2006 vedtog Europa-Parlamentet en skriftlig erklæring om forbud mod sælprodukter i Den Europæiske Union1.

 

1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0369.

Begrundelse

Henvisning til Europa-Parlamentets skriftlige erklæring om forbud mod sælprodukter i Den Europæiske Union, der inspirerede forslaget om at forbyde handel med sælprodukter.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning -1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1b) I henstilling nr. 1776 af 17. november 2006 opfordrede Europarådets Parlamentariske Forsamling sine medlemsstater til bl.a. at:

 

a) forbyde alle grusomme jagtmetoder, som ikke medfører dyrenes øjeblikkelige og smertefrie død, og forbyde bedøvelse af dyr med instrumenter som ishakker, køller og skydevåben og

 

b) fremme initiativer med henblik på at forbyde import og markedsføring af sælprodukter.

Begrundelse

Henvisning til Europarådets henstilling, med hvilken Europarådet opfordrede sine medlemmer til at fremme initiativer til at forbyde handel med sælprodukter, og som delvis foranledigede forslaget til forordning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Sæler er dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse.

(1) Sæler er følende dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse.

Begrundelse

Udtrykkelig henvisning til den almindeligt accepterede term til beskrivelse af dyr, som kan føle smerte, opleve stress og har andre følelser.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige borgere, regeringer og Europa-Parlamentet til at give udtryk for deres alvorlige bekymring over og bevidsthed om dyrevelfærden, da der er tegn på, at sæler muligvis ikke aflives og flås uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler, at det er muligt at aflive sæler hurtigt og effektivt uden at påføre dem unødvendig smerte og angst, men bemærkede dog også, at effektiv og human aflivning ikke altid finder sted i praksis.

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige borgere, regeringer og Europa-Parlamentet til at give udtryk for deres alvorlige bekymring over og bevidsthed om dyrevelfærden, da sæler, der aflives og flås i forbindelse med kommerciel jagt, konsekvent påføres smerte, angst og andre former for lidelse.

Begrundelse

Spørgsmålet er her ikke, om sæler i teorien kan dræbes humant, men om de konsekvent kan dræbes humant der, hvor sæljagten i praksis finder sted. Udtalelsen slettes for at undgå forvirring.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden og den potentielle bevarelse, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

Begrundelse

De europæiske borgeres bekymringer over dyrevelfærden og den potentielle bevarelse er udtryk for den europæiske offentlige moral. Da de er en vigtig tilgrundliggende årsag til denne forordning, bør de begge to nævnes.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført smerte, angst og andre former for lidelse.

Begrundelse

Unødvendig smerte kan være meget betydelig, idet udtrykket ikke er kvantificerbart.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det bør imidlertid være muligt at indrømme undtagelser fra det generelle forbud mod, at sælprodukter bringes i omsætning i, importeres til eller eksporteres fra Fællesskabet, hvis betingelserne vedrørende dyrevelfærd er behørigt opfyldt. Der bør derfor fastsættes kriterier, som, når de efterleves, sikrer, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Enhver undtagelse bør indrømmes på fællesskabsplan, således at der gælder ensartede vilkår i hele Fællesskabet med hensyn til den handel, der specifikt er tilladt i henhold til de pågældende undtagelsesbestemmelser, og således at det indre marked fortsat fungerer tilfredsstillende.

udgår

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Sælprodukter bør kun bringes i omsætning, importeres, føres i transit eller eksporteres, hvis de opfylder betingelserne herfor i denne forordning. Hvis de imidlertid bringes i omsætning, importeres eller eksporteres i henhold til en undtagelsesbestemmelse til denne forordning, skal de også være i overensstemmelse med anden relevant fællesskabslovgivning, herunder f.eks. bestemmelserne om dyresundhed og fødevare- og fodersikkerhed. Denne forordning bør ikke berøre forpligtelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, for så vidt angår bortskaffelse af sælprodukter af hensyn til folkesundheden og dyresundheden.

udgår

EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 523/2008 af 11. juni 2008 (EUT L 153 af 12.6.2008, s. 23).

 

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund, der altid har jaget sæler for at opretholde deres livsform, bør ikke påvirkes i negativ retning. Jagten er en integrerende del af inuitternes kultur og identitet. Den er en indtægtskilde og bidrager til, at jægeren kan overleve. Sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform, bør derfor ikke være omfattet af de forbud, der er omhandlet i denne forordning.

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund, der altid har jaget sæler til opretholdelse af livet, jf. artikel 2, påvirkes ikke i negativ retning af denne forordning. Sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver af overlevelsesgrunde, bør ikke være omfattet af de forbud, der er omhandlet i denne forordning.

Begrundelse

This amendment acknowledges an exception for seal products derived from Inuit hunts that are traded as part of a non-commercial cultural exchange. Because subsistence hunting (as that term is normally and properly understood) by its nature involves personal or family consumption only, and does not involve placing seal products on the market or importing or exporting them, seal products from these subsistence hunts do not fall within the Regulation, which deals with international trade. However, this amendment recognizes that in some instances, Inuit seal products may enter or exit the EU as part of a non-commercial, cultural exchange. This amendment allows that trade to continue to preserve tradition and culture.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Der bør fastsættes passende bestemmelser til at sikre, at undtagelser fra handelsforbuddene håndhæves korrekt i henhold til denne forordning. Derfor bør der fastsættes bestemmelser om en certificeringsordning og om mærkning. Ved en certificeringsordning sikres det, at det attesteres, at sælprodukterne stammer fra sæler, der er blevet aflivet og flået i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, der håndhæves effektivt, og som har til formål at sikre, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og anden form for lidelse.

udgår

Begrundelse

Udeladelsen af denne betragtning er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der er fastlagt procedurer for, at der på en effektiv måde kan indgives og behandles ansøgninger om undtagelser fra de handelsforbud, der er fastsat i denne forordning, og sikre en korrekt gennemførelse af denne forordnings bestemmelser om certificeringsordninger og mærkning. Disse foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved bl.a. at tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, og de bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Kommissionen bør ligeledes have beføjelse til at træffe beslutning om undtagelser fra handelsforbuddene i denne forordning og om suspension eller tilbagekaldelse deraf. Da foranstaltningerne vedtages for at sikre, at den i denne forordning omhandlede ordning forvaltes korrekt og anvendes i individuelle tilfælde, skal de vedtages efter den forvaltningsprocedure, der er fastsat i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

udgår

Begrundelse

Denne betragtning bliver irrelevant, hvis ordførerens ændringsforslag vedtages.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter.

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om forbud mod omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter.

Begrundelse

Tilføjelsen af ordene "forbud mod" betyder, at formålet bringes i overensstemmelse med de af ordføreren foreslåede ændringer, som vedrører udeladelse af undtagelserne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. "sæl": dyr af ordenen pinnipedia tilhørende de arter, der er opført i bilag I.

1. "sæl": alle dyr af ordenen pinnipedia (Phocidae, Otariidae og Odobenidae).

Begrundelse

Denne forordning bør finde anvendelse på alle sæler. Derfor er definitionen tilpasset i overensstemmelse med forslaget om at lade bilag I udgå.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie og spæk, rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie, spæk, organer og rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind

Begrundelse

Ved at ændre definitionen på sælprodukter vil inuitundtagelsen gælde for import, eksport og handel inden for EU.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. "import": indførsel af varer til Fællesskabets toldområde, dog ikke indførsel:

4. "import": indførsel af varer til Fællesskabets toldområde, dog ikke indførsel:

i) der finder sted lejlighedsvis, og

 

ii) som udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie

som udelukkende består af varer, der er bestemt til den rejsendes personlige brug eller til brug for dennes familie; disse varer må ikke ved deres art og mængde give anledning til formodning om, at de indføres i erhvervsøjemed.

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at import til personligt forbrug skal være ikke-erhvervsmæssig med hensyn til mængde og art. Dette er nødvendigt at undgå, at der skabes et smuthul, der muliggør handel til personligt forbrug uden begrænsninger med hensyn til mængden eller arten af de pågældende varer.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. "ansøgere, der anmoder om en undtagelse": lande, herunder medlemsstater, der anmoder om en undtagelse i henhold til denne forordnings artikel 5, og på hvis område eller under hvis jurisdiktion de sæler, hvoraf der fremstilles sælprodukter, er blevet aflivet og flået, og et land, under hvis jurisdiktion de personer hører, som afliver og flår sæler, såfremt aflivningen og flåningen finder sted på et andet lands område. I forbindelse med vedtagelsen af de gennemførelsesforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, beslutter Kommissionen i overensstemmelse med denne forordnings formål, på hvilke betingelser andre enheder end lande kan omfattes.

udgår

Begrundelse

Udeladelsen af dette stykke er en logisk følge af udeladelsen af mulige undtagelser fra bestemmelserne i forordningen. Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. " jagter, som drives i overensstemmelse med en mangeårig tradition": ikkekommerciel sæljagt, som inuitsamfundene altid har drevet.

Begrundelse

Denne nye definition præciserer den undtagelse for inuitsamfundene, der er fastsat i artikel 3, stk. 2.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b. "overlevelsesgrunde": inuitsamfundenes sædvanlige og traditionelle anvendelse af sælprodukter til eget eller familiens direkte forbrug som fødevarer, beskyttelse, brændsel, beklædning og redskaber, til fremstilling og salg af håndværksarbejder af ikkespiselige biprodukter fra sæler til eget eller familiens forbrug, til bytning af sæler eller dele heraf, hvis byttehandelen er af begrænset og ikke-erhvervsmæssig karakter, eller til deling til eget eller familiens forbrug.

Begrundelse

Denne nye definition præciserer den undtagelse for inuitsamfundene, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, og er i overensstemmelse med USA's lov om beskyttelse af havpattedyr.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition af overlevelsesgrunde.

Begrundelse

Formuleringen "af overlevelsesgrunde" er mere præcis end forslagets formulering og svarer tillige til formuleringen i USA's lov om beskyttelse af havpattedyr.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

udgår

Betingelser for omsætning, import, transit og eksport

 

1. Uanset artikel 3, stk. 1, tillades det at bringe sælprodukter i omsætning, at importere dem til, føre dem i transit gennem eller eksportere dem fra Fællesskabet, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 

a) produkterne er fremstillet af sæler, som er aflivet og flået i et land, hvor, eller af personer, for hvilke der gælder tilstrækkelige retsforskrifter eller andre krav, der effektivt sikrer, at sæler aflives og flås, uden at de påføres unødvendig smerte, angst og anden form for lidelse

 

b) de i litra a) omhandlede retsforskrifter eller andre krav håndhæves effektivt af de relevante myndigheder

 

c) der er indført en passende ordning for certificering af, at sælprodukter, herunder sælskind og andre råmaterialer, der udvindes af sæler, som anvendes til at fremstille sælprodukter, stammer fra sæler, som betingelserne i litra a) og b) finder anvendelse på

 

d) det kan dokumenteres, at betingelserne i litra a)-c) er opfyldt, ved hjælp af:

 

i) et certifikat

 

ii) et mærke eller en mærkning, hvis et certifikat ikke er tilstrækkeligt til at sikre behørig håndhævelse af denne forordning

 

i overensstemmelse med artikel 6 og 7.

 

2. Medlemsstaterne må ikke forhindre omsætning, import og eksport af sælprodukter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

 

Begrundelse

Seal hunts occur in remote, widespread and poorly accessible areas, under extreme weather conditions and on unstable ice. Each year independent observers witness that these specific conditions form a severe obstacle to comply with the so-called three-step procedure (stunning, checking, bleeding). The EFSA opinion confirms this. Moreover, the same unverifiable conditions make effective monitoring and enforcement by the responsible authorities virtually impossible. The fact that those same authorities should provide certificates and labels would raise a lot of practical problems and would fail to meet the requirements asked for by European citizens and the European Parliament. The rapporteur therefore considers the Commission's proposal unenforceable and argues that the European public moral can only be sufficiently protected by a full ban on trade in seal products with a limited exemption for Inuit communities, in line with the Parliament's request of 2006. Therefore, the provisions for derogations are deleted.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

udgår

Undtagelser

 

1. Ansøgere, der anmoder om en undtagelse, og som over for Kommissionen kan påvise, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, er opfyldt, indrømmes en undtagelse.

 

2. Kommissionen vurderer, om betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), er opfyldt på grundlag af kriterierne i bilag II.

 

3. Undtagelser, der indrømmes i henhold til stk. 1, suspenderes eller tilbagekaldes, hvis en eller flere af de i stk. 1 omhandlede betingelser ikke længere er opfyldt.

 

4. Kommissionen indrømmer undtagelser og træffer beslutning om suspension eller tilbagekaldelse heraf i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 2.

 

5. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger vedrørende ansøgninger, der skal indgives til Kommissionen for at opnå en undtagelse, herunder krav om bevisligheder. I denne forbindelse tager Kommissionen i betragtning, at der kan være forskellige forhold at tage hensyn til på de forskellige landes områder.

 

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Certifikater

 

1. Det certifikat, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), nr. i), skal opfylde følgende minimumskrav:

 

a) alle relevante oplysninger, der er nødvendige for at attestere, at det pågældende sælprodukt eller de pågældende sælprodukter opfylder betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra c), skal være angivet, og

 

b) certifikatet skal være godkendt af et uafhængigt organ eller en offentlig myndighed, der attesterer rigtigheden af de anførte oplysninger.

 

2. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel. Den kan navnlig fastlægge, hvilke oplysninger der skal angives, og hvilke bevisligheder der skal indgives for at attestere, at betingelsen i stk. 1, litra b), er opfyldt.

 

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4 og 5. Som fastsat i artikel 3, stk. 3, træffer Kommissionen alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre undtagelsen for inuitsamfundene, herunder krav om bevisligheder vedrørende oprindelsen af inuitsælprodukter.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

udgår

Mærkning

 

1. Det mærke eller den mærkning, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra d), nr. ii), skal anbringes på en sådan måde, at teksten er letforståelig, synlig og ikke kan slettes.

 

2. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger til fastlæggelse af de betingelser, som mærkningen og mærket skal opfylde, og under hvilke omstændigheder den/det skal anbringes. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

Jf. begrundelsen til artikel 4, 5 og 6.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Ændring af bilagene

 

Kommissionen kan ændre bilagene. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 9, stk. 3.

 

Begrundelse

Den foreslåede udeladelse af bilagene overflødiggør denne artikel.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

udgår

Begrundelse

Den eneste henvisning til artikel 9, stk. 2, findes i artikel 5, stk. 4. Eftersom artikel 5, stk. 4, udgår, bliver artikel 9, stk. 2, overflødig.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender hvert femte år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning.

1. Medlemsstaterne sender senest tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse og derefter hvert femte år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning.

Begrundelse

Det er for sent først at modtage den første rapport efter fem år.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af den pågældende femårige rapporteringsperiode.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af hver af de pågældende rapporteringsperioder.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG I

udgår

Arter af pinnipedia, jf. artikel 2

 

1. Arctocephalus pusillus pusillus

 

2. Callorhinus ursinus

 

3. Cystophora cristata

 

4. Erignathus barbatus

 

5. Eumetopias jubatus

 

6. Halichoerus grypus

 

7. Histrophoca fasciata

 

8. Odobenus rosmarus rosmarus

 

9. Odobenus rosmarus divergens

 

10. Pagophilus groenlandicus

 

11. Phoca largha

 

12. Phoca vitulina

 

13. Phoca vitulina richardii

 

14. Pusa caspica

 

15. Pusa hispida

 

16. Pusa sibirica

 

17. Zalophus californianus.

 

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1, finder denne forordning anvendelse på alle arter af pinnipedia. Derfor er bilag I overflødigt.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag II

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BILAG II

udgår

Kriterier for vurdering af tilstrækkeligheden af gældende retsforskrifter og andre krav, jf. artikel 5, stk. 2

 

1. Principper vedrørende dyrevelfærd:

 

Principperne vedrørende dyrevelfærd er nærmere angivet i gældende love eller andre bestemmelser.

 

2. Jagtredskaber:

 

Der er givet en nøje beskrivelse af de våben, der anvendes til at aflive sæler. Det fremgår klart af love eller andre bestemmelser, hvilke våben der tillades anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af sælunger, og hvilke våben der tillades anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af voksne sæler.

 

3. Kontrol ved hjælp af passende overvågningsmetoder af, at dyrene er bevidstløse eller døde:

 

Der er detaljerede krav om, at der skal anvendes passende overvågningsmetoder, og jægeren er således forpligtet til at kontrollere, at sælen er uigenkaldeligt bevidstløs, inden den afblødes, og inden han fortsætter til den næste sæl.

 

4. Afblødning af bedøvede dyr:

 

Alle dyr skal afblødes straks efter tilstrækkelig bedøvelse, dvs. inden en anden sæl bedøves.

 

5. Jagtbetingelser:

 

Der er specifikke krav om, at sælen og/eller jægeren skal befinde sig i en tilstrækkeligt stabil position, og at der kan sigtes ordentligt på målet. Der er ligeledes lovgivet om andre faktorer af relevans for den pågældende jagt.

 

6. Uddannelse af jægere:

 

Der kræves en bestemt viden og evne af jægeren inden for disciplinerne sælens biologi, jagtmetoder og "tretrinsproceduren", herunder praktisk anvendelse af jagtredskaber, samt skydeprøver. "Tretrinsproceduren" er en metode til at foretage effektiv nedslagning/skydning, effektiv overvågning (ved at afprøve blinkerefleksen eller føle på kraniet, at dyret er uigenkaldeligt bevidstløst eller dødt) og effektiv afblødning for at sikre, at sælen aflives, uden at den påføres unødvendig smerte, angst og lidelse.

 

7. Uafhængig overvågning:

 

Der er oprettet et system for overvågning af og tilsyn med jagter, der sikrer regelmæssig kontrol af jagten og de tilsynsførendes uafhængighed.

 

8. Mulighed for, at tredjemand kan føre tilsyn:

 

Der er mulighed for, at tredjemand kan overvåge jagten, med færrest mulige administrative eller logistiske hindringer.

 

9. Krav om indberetning:

 

Der er fastsat klare krav om, at både jægere og tilsynsførende skal indberette, hvor og hvornår dyrene er aflivet, og hvilke våben og hvilken ammunition der er anvendt. Alle relevante miljøfaktorer skal ligeledes indberettes.

 

10. Sanktioner og efterlevelse:

 

Statistiske oplysninger om jagten, tilfælde, hvor gældende bestemmelser ikke er overholdt, og dertil knyttede håndhævelsestiltag indsamles og systematiseres.

 

Begrundelse

Eftersom bestemmelsen om mulige undtagelser udgår, er der ingen grund til at fastsætte kriterier for vurdering af tilstrækkeligheden af gældende retsforskrifter og andre krav.

Jf. begrundelsen til artikel 4 ff.

PROCEDURE

Titel

Handel med sælprodukter

Referencer

KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Korresponderende udvalg

IMCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

4.9.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Frieda Brepoels

1.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

1.12.2008

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (18.2.2009)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om handel med sælprodukter

(KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Rådgivende ordfører: Véronique Mathieu

KORT BEGRUNDELSE

Hensigten med dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning er at forbyde omsætning af, import til, transit gennem og eksport fra Fællesskabet af sælprodukter. Handel med sælprodukter vil imidlertid fortsat være mulig, hvis visse betingelser vedrørende den måde, hvorpå sæler aflives, er opfyldt i overensstemmelse med dyrevelfærdsprincipper. Forslaget finder ikke anvendelse på inuitsamfund.

Kommissionen har besluttet at gribe ind, fordi to medlemsstater allerede har truffet foranstaltninger til at indføre et sådant forbud, og der dermed er risiko for en opsplitning af det europæiske marked for sælprodukter. En yderligere bevæggrund er bekymringer i en del af offentligheden over den måde, hvorpå sæler aflives.

Da traktaterne ikke giver Fællesskabet beføjelser vedrørende vilde dyrs velfærd, og fællesskabslovgiver ikke råder over nogen generelle beføjelser vedrørende jagtlovgivning, har Kommissionen besluttet af omgå dette fravær af retsgrundlag ved at begrænse sig til det handelsmæssige aspekt. Kommissionen foreslår således et fuldstændigt forbud, men med visse klare undtagelser.

Forslaget rejser flere spørgsmål. Allerførst skal det imidlertid påpeges, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets undersøgelse, som Kommissionen benytter som videnskabeligt grundlag, fortolkes ret forskelligt af tilhængere og modstandere af sæljagt. Undersøgelsen understreger flere gange, at "der kun er få oplysninger, som er videnskabeligt gyldige, holdbare og objektive", og at der kun findes et "meget begrænset antal undersøgelser".

Ud over dette aspekt er det forbuddets samlede karakter, der udgør et egentligt problem. Hvad er det, dyrebeskyttelsesorganisationerne protesterer imod, hvis det ikke er den kommercielle jagt, der drives i stor målestok set i forhold til jagtområder og antallet af aflivede dyr? Det er disse billeder af tusinder af dyr, der aflives på samlebånd, som oprører en del af offentligheden, og som ligger til grund for det forbud, der er indført i visse medlemsstater. For disse organisationer må ønsket om at opnå indtjening ved kommercielle jagt nødvendigvis føre til mishandling.

Men hvad konstaterer man nu? Kommissionens forslag forbyder omsætning af produkter fra alle typer jagt uanset størrelsesorden, dvs. uanset om der er tale om 100 eller 300.000 nedlagte sæler, uanset om en jagt dækker nogle få kilometer eller tusinder af kilometer, uanset om formålet er omsætning eller bortskaffelse af skadelige dyr og uanset jagtens form, dvs. uden skelnen mellem lejlighedsvise jægere og professionelle mandskaber. Kommissionen foreslår endda at forbyde gratis tilrådighedsstillelse for tredjemand, hvilket indebærer, at det sågar vil være forbudt at sende en prøve til et forskningslaboratorium

Ved ikke at begrænse det generelle forbud til kommerciel jagt og ved at undlade at definere denne kommercielle jagt risikerer Kommissionens forslag i nogle tilfælde at føre til det modsatte af det forfulgte mål, dvs. at mindske dyrenes lidelser.

I visse tilfælde jages sælen ikke i et kommercielt øjemed, men for at udrydde den, fordi den betragtes som et skadedyr, der truer fiskebestandene. I sådanne tilfælde er selv det direkte forbrug af sekundær betydning. Hvis forordningen vedtages i sin nuværende udformning, vil en jæger ikke længere kunne hente selv det mindste økonomiske udbytte ved sin jagt. Et sådant forbud mod handel risikerer at føre til mere krybskytteri og dermed til, at jægerne skyder dyrene uden at bekymre sig om at vide, hvilken del af kroppen der rammes, eller om at undersøge, om dyret et dødt eller ej.

Hvad vil der yderligere ske, hvis sælerne - i en situation, hvor der ikke findes nogen regulering af sælbestandene - flytter længere sydpå på grund af klimaopvarmningen og indfinder sig i områder, hvor de udgør en klar trussel mod andre arters overlevelse? Hvis der indføres et fuldstændigt handelsforbud¸ vil det eneste tilladte være at aflive dem. Dette vil være i modstrid med enhver foranstaltning med henblik på en rationel udnyttelse af naturressourcerne, som vil foreskrive, at et dyr, der aflives, skal udnyttes så meget som overhovedet muligt.

Der bør således foretages en sondring mellem kommerciel jagt i stor målestok og lejlighedsvis jagt, som per definition kun kan være rette mod et lille antal dyr. En sådan sondring vil nemt kunne nås med en præcis definition af kommerciel jagt og en specifik identifikation af de produkter, der hidrører fra lejlighedsvis jagt, som kun må markedsføres på lokalt eller regionalt plan.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Præambel – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

der henviser til Europa-Parlamentets erklæring af 26. september 2006 om forbud mod sælprodukter i Den Europæiske Union1,

 

1 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 194.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Sæler er dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse.

(1) Sæler er dyr, der kan føle smerte, angst, frygt og andre former for lidelse. Import i kommercielt øjemed til medlemsstaterne af visse sælungeskind (fra grønlandssæl og klapmydssæl) og produkter, der er fremstillet heraf, er forbudt 1.

 

_______

1 Rådets direktiv 83/129/EØF af 28. marts 1983 om indførsel i medlemsstaterne af visse sælungeskind og varer heraf (EFT L 91 af 9.4.1983, s. 30).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Sæler jages i og uden for Fællesskabet og anvendes til at fremstille produkter og artikler som f.eks. kød, olie, spæk, pelsskind og varer heraf, der sælges i erhvervsmæssigt øjemed på forskellige markeder, herunder i Fællesskabet.

(2) Sæler jages kommercielt i og uden for Fællesskabet og anvendes til at fremstille produkter og artikler som f.eks. kød, olie, spæk, pelsskind og varer heraf, der sælges i erhvervsmæssigt øjemed på forskellige markeder, herunder i Fællesskabet.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Velfærd for vilde dyr og regulering eller tilrettelæggelse af jagt henhører ikke under Den Europæiske Unions beføjelser, og der findes derfor intet retsgrundlag herfor i traktaterne.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Sæljagterne har fået mange almindelige borgere, regeringer og Europa-Parlamentet til at give udtryk for deres alvorlige bekymring over og bevidsthed om dyrevelfærden, da der er tegn på, at sæler muligvis ikke aflives og flås uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler, at det er muligt at aflive sæler hurtigt og effektivt uden at påføre dem unødvendig smerte og angst, men bemærkede dog også, at effektiv og human aflivning ikke altid finder sted i praksis

(3) Selv om velfærd for vilde dyr og betingelserne for jagt ikke henhører under Unionens beføjelser, har visse aspekter af den kommercielle sæljagt, navnlig bedøvelse af sælunger med køller og ishakker, fået en del af offentligheden, regeringer og Europa-Parlamentet til at give udtryk for deres alvorlige bekymring over og bevidsthed om dyrevelfærden, da der er tegn på, at sæler muligvis ikke aflives og flås uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin videnskabelige udtalelse om de dyrevelfærdsmæssige aspekter ved aflivning og flåning af sæler, at det er muligt at aflive sæler hurtigt og effektivt uden at påføre dem unødvendig smerte og angst, men bemærkede dog også, at effektiv og human aflivning ikke altid finder sted i praksis

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at afhjælpe den nuværende opsplitning af det indre marked er det nødvendigt at indføre harmoniserede regler under samtidig hensyntagen til dyrevelfærd. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbyde, at sælprodukter bringes i omsætning.

(6) For at afhjælpe den nuværende opsplitning af det indre marked og tage højde for bekymringen hos en del af offentligheden over for visse aflivningsformer er det nødvendigt at indføre harmoniserede regler. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at forbyde, at sælprodukter fra sæler, der er aflivet ved kommerciel jagt, bringes i omsætning

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført unødvendig smerte, angst og andre former for lidelse.

(10) De forskellige forbud i denne forordning bør afspejle de bekymringer over dyrevelfærden, som offentligheden har givet udtryk for, hvad angår omsætning på EF-markedet og især den mulige import fra tredjelande af sælprodukter, der er fremstillet af sæler, som muligvis ikke er aflivet og flået uden at være påført smerte, angst og andre former for lidelse.

Begrundelse

Fjernelsen af ordet "unødvendig" er berettiget, da alt tyder på, at EU-borgerne er bekymrede over alle de lidelser, der påføres sæler under jagt, og ikke kun de lidelser, der er unødvendige. "Unødvendig" smerte kan være meget betydelig, idet udtrykket ikke er kvantificerbart.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

11a. I nogle lande opfattes sæler som skadedyr, der forvolder store skader på fiskeressourcerne. Et generelt handelsforbud risikerer at få ringe virkning på antallet af aflivede dyr, mens det derimod vil kunne føre til mere krybskytteri og flere aflivninger, der ikke respekterer dyrenes velfærd, eftersom der ikke længere vil være noget incitament til at nedlægge dyrene på den mest forsvarlige måde.

Begrundelse

I nogle områder har jagten på sæler kun til formål at skaffe sig af med disse dyr, fordi de betragtes som skadedyr. Spørgsmålet om handel kommer i disse tilfælde i anden række og vil ikke føre til en nedgang i antallet af aflivede dyr. Tværtom vil dyrene måske blive aflivet på en måde, der er stik modsat det ønskede, dvs. uden hensyntagen til dyrenes lidelser, eftersom de økonomiske incitamenter forsvinder

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund, der altid har jaget sæler for at opretholde deres livsform, bør ikke påvirkes i negativ retning. Jagten er en integrerende del af inuitternes kultur og identitet. Den er en indtægtskilde og bidrager til, at jægeren kan overleve. Sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til opretholdelse af deres livsform, bør derfor ikke være omfattet af de forbud, der er omhandlet i denne forordning.

(13) De grundlæggende økonomiske og sociale interesser hos de inuitsamfund eller hos de samfund, der er afhængige af ikke-industrielt fiskeri, og som jager sæler i lille målestok set i forhold til antallet af aflivede dyr for at opretholde deres livsform, for at regulere bestandene af skadedyr eller beskytte fiskeressourcer, bør ikke påvirkes i negativ retning. Jagten er en integrerende del af inuitternes kultur og identitet og er som sådan beskyttet af FN's erklæring om indfødte folks rettigheder. Jagten kan være en indtægtskilde og bidrage til, at jægeren kan overleve, eller til at opretholde ligevægten mellem arterne. Sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, og som anvendes til religiøse formål, direkte forbrug, vederlagsfri eller kommerciel handel på lokalt eller regionalt plan, bør derfor ikke være omfattet af de forbud, der er omhandlet i denne forordning.

Begrundelse

Inuitsamfundene er ikke ene om i sæljagten at finde en ikke ubetydelig indtægtskilde; der er således medlemmer af visse små kystsamfund, der lever af fiskeri, og som desuden både for at supplere deres indkomst og beskytte fiskeressourcerne driver sæljagt i en meget lille målestok.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der er fastlagt procedurer for, at der på en effektiv måde kan indgives og behandles ansøgninger om undtagelser fra de handelsforbud, der er fastsat i denne forordning, og sikre en korrekt gennemførelse af denne forordnings bestemmelser om certificeringsordninger og mærkning. Disse foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved bl.a. at tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, og de bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Kommissionen bør ligeledes have beføjelse til at træffe beslutning om undtagelser fra handelsforbuddene i denne forordning og om suspension eller tilbagekaldelse deraf. Da foranstaltningerne vedtages for at sikre, at den i denne forordning omhandlede ordning forvaltes korrekt og anvendes i individuelle tilfælde, skal de vedtages efter den forvaltningsprocedure, der er fastsat i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

(16) Kommissionen bør navnlig have beføjelse til at vedtage alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der er fastlagt procedurer for, at der på en effektiv måde kan indgives og behandles ansøgninger om undtagelser fra de handelsforbud, der er fastsat i denne forordning, og sikre en korrekt gennemførelse af denne forordnings bestemmelser om certificeringsordninger og mærkning, navnlig kravene om bevisligheder vedrørende oprindelsen af sælprodukter. Disse foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved bl.a. at tilføje nye ikke-væsentlige bestemmelser, og de bør derfor vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. Kommissionen bør ligeledes have beføjelse til at træffe beslutning om undtagelser fra handelsforbuddene i denne forordning og om suspension eller tilbagekaldelse deraf. Da foranstaltningerne vedtages for at sikre, at den i denne forordning omhandlede ordning forvaltes korrekt og anvendes i individuelle tilfælde, skal de vedtages efter den forvaltningsprocedure, der er fastsat i artikel 4 i afgørelse 1999/468/EF.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter.

Med denne forordning fastsættes der harmoniserede bestemmelser om omsætning i samt import til, transit gennem og eksport fra Det Europæiske Fællesskab af sælprodukter fra kommerciel jagt. Denne forordning vedrører ikke betingelserne for og tilrettelæggelsen af andre jagtformer, som henhører under de nationale myndigheder.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie og spæk, rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind

2. "sælprodukt": ethvert tilvirket eller ikke-tilvirket produkt, der er fremstillet af sæler, herunder kød, olie og spæk, organer, rå skind og garvede eller beredte pelsskind, herunder pelsskind, der er sammensyede til plader, kors og lignende, samt varer fremstillet af sælskind.

Begrundelse

Hvis definitionen på sælprodukter ændres, vil inuitundtagelsen gælde for import, eksport og handel inden for EU.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. "kommerciel jagt": jagt, der tilrettelægges i stor målestok set i forhold til jagtområde og/eller antal aflivede dyr af personer, der modtager betaling herfor, med det formål regelmæssigt, vedvarende og i kommercielt øjemed at levere til virksomheder, der forarbejder sælprodukter

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. "bringe i omsætning": indføre et produkt på EF-markedet og stille det til rådighed for tredjemand mod betaling eller vederlagsfrit

3. "bringe i omsætning": indføre et produkt på EF-markedet og stille det til rådighed for tredjemand mod betaling

Begrundelse

Forslaget går alt for vidt ved ikke blot at forbyde handel, men også enhver form for overdragelse ("tilrådighedsstillelse"), endda gratis. Det betyder, at det vil være forbudt at sende en prøve til et forskningslaboratorium

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. "inuit": indfødte medlemmer af inuitternes land - dvs. de arktiske og subarktiske områder, hvor inuitter i dag eller traditionelt har indfødte rettigheder og interesser - som anerkendes som medlemmer af inuitbefolkningen, der omfatter følgende grupper: Inupiat, Yupik (Alaska), Inuit, Inuvialuit (Canada), Kalaallit (Grønland) og Yupik (Rusland).

Begrundelse

Inuit bør defineres i henhold til definitionen i artikel 1, nr. 2, i ILO-konvention 169/1989 og artikel 6 og 7 i ICC-chartret.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. " jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition": jagter, som inuitsamfundene altid har drevet i ikkekommercielt øjemed eller til formål, som er begrænset til lokalt plan

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 - nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b. "til opretholdelse af livsform": sædvanemæssig og traditionel anvendelse i inuitsamfund og samfund, der lever af ikke-industrielt fiskeri, af sælprodukter til eget eller familiens direkte forbrug som fødevarer, husly, brændsel, beklædning, redskaber, kunsthåndværk, salg og handel på lokalt eller regionalt plan af sæler eller dele af sæler

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som inuitsamfundene driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sælprodukter, der er fremstillet på grundlag af jagter, som er begrænsede i henseende til antal, og som inuitsamfundene og samfund, der er afhængige af ikke-industrielt fiskeri, driver i overensstemmelse med deres mangeårige tradition, og som bidrager til at opretholde deres livsform eller til en forskriftsmæssig og kontrolleret regulering af sælbestandene for at begrænse skader på fiskeressourcer i overensstemmelse med en national plan for en afbalanceret forvaltning af naturressourcerne og til beskyttelse af biodiversitet.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d - underpunkt i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) et certifikat

i) et certifikat, der oplyser dag, måned og år for aflivningen samt den region og det land, hvor sælen er aflivet

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Produkterne i artikel 3, stk. 2, bør i forbindelse med omsætning klart identificeres med et mærkat, der udstedes af de kompetente nationale myndigheder, og hvoraf fremgår tid og sted for aflivningen og eventuelt jægerens eller den jagtansvarliges navn eller anden identifikation.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger vedrørende ansøgninger, der skal indgives til Kommissionen for at opnå en undtagelse, herunder krav om bevisligheder. I denne forbindelse tager Kommissionen i betragtning, at der kan være forskellige forhold at tage hensyn til på de forskellige landes områder.

5. Kommissionen vedtager alle nødvendige foranstaltninger til at gennemføre denne artikel, bl.a. foranstaltninger vedrørende ansøgninger, der skal indgives til Kommissionen for at opnå en undtagelse, herunder krav om bevisligheder. I denne forbindelse tager Kommissionen i betragtning, at der kan være forskellige forhold at tage hensyn til på de forskellige landes områder, og drager omsorg for, at disse foranstaltninger ikke fører til en forringelse af det dyrevelfærdsniveau, der allerede er nået i de pågældende lande.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen træffer afgørelse senest tre måneder efter modtagelsen af en ansøgning. I tilfælde af afslag skal der gives en fyldestgørende begrundelse. Kommissionen fastsætter desuden betingelser for, hvornår ansøgere kan anke en negativ afgørelse, samt en frist for anvendelse af denne ankemulighed.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 338/97.

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 18, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 338/97, hvori deltager repræsentanter for berørte tredjelande som observatører.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sender hvert femte år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning.

1. Medlemsstaterne sender hvert femte år en rapport til Kommissionen om de tiltag, der er truffet for at håndhæve denne forordning, og om konsekvenserne af den i økonomisk og social henseende og for sælernes velfærd, navnlig under hensyntagen til konventionen om biologisk mangfoldighed fra 1992.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af den pågældende femårige rapporteringsperiode.

2. På grundlag af de i stk. 1 omhandlede rapporter aflægger Kommissionen beretning for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og konsekvenserne af forordningen inden 12 måneder fra udløbet af den pågældende femårige rapporteringsperiode.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning træder i kraft seks måneder efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 12 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3 og 4 anvendes seks måneder efter datoen for forordningens ikrafttrædelse, medmindre de i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, omhandlede gennemførelsesforanstaltninger ikke er i trådt i kraft på denne dato, og i så fald anvendes de dagen efter ikrafttrædelsen af de pågældende gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 3 og 4 anvendes 24 måneder efter datoen for forordningens ikrafttrædelse, medmindre de i artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 5, artikel 6, stk. 2, og artikel 7, stk. 2, omhandlede gennemførelsesforanstaltninger ikke er i trådt i kraft på denne dato, og i så fald anvendes de dagen efter ikrafttrædelsen af de pågældende gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er givet en nøje beskrivelse af de våben, der anvendes til at aflive sæler. Det fremgår klart af love eller andre bestemmelser, hvilke våben der tillades anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af sælunger, og hvilke våben der tillades anvendt til bedøvelse og/eller aflivning af voksne sæler.

Der er givet en nøje beskrivelse af de våben og den ammunition, der anvendes til at aflive sæler. Det fremgår klart af love eller andre bestemmelser, hvilke våben og hvilken ammunition der tillades anvendt til beskydning og eventuel bedøvelse med henblik på aflivning af sæler i forhold til art og alder.

Begrundelse

Eftersom det siden 1983 har været forbudt at indføre skind og andre produkter fra sælunger, er der ingen grund til at henvise til dem. I øvrigt bør det præciseres, at aflivning ved bedøvelse kun bør finde sted, hvis beskydningen ikke har ført til dyrets død

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er detaljerede krav om, at der skal anvendes passende overvågningsmetoder, og jægeren er således forpligtet til at kontrollere, at sælen er uigenkaldeligt bevidstløs, inden den afblødes, og inden han fortsætter til den næste sæl.

Der er detaljerede krav om, at der skal anvendes passende overvågningsmetoder, og en jæger er således forpligtet til hurtigst muligt og først og fremmest at kontrollere, at sælen er uigenkaldeligt bevidstløs, inden den afblødes.

Begrundelse

I forbindelse med kommerciel jagt er det bedst, at skytten ikke også er den, der skal kontrollere, om dyret er dødt, fordi der risikerer at gå for lang tid mellem beskydningen og denne kontrol; det vigtigste at gøre efter beskydningen er at sikre sig hurtigst muligt, at dyret er dødt. Hvis man følger den rækkefølge, Kommissionen foreslår, skal et aflivet dyr afblødes umiddelbart efter dødskonstateringen, mens et andet dyr så vil kunne ligge og lide, mens jægeren er optaget af denne opgave.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle dyr skal afblødes straks efter tilstrækkelig bedøvelse, dvs. inden en anden sæl bedøves.

Alle dyr skal afblødes hurtigst muligt, efter at det er konstateret, at dyret er dødt eller uigenkaldeligt bevidstløst.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er specifikke krav om, at sælen og/eller jægeren skal befinde sig i en tilstrækkeligt stabil position, og at der kan sigtes ordentligt på målet. Der er ligeledes lovgivet om andre faktorer af relevans for den pågældende jagt.

Jagtbetingelserne henhører under national lovgivning, som imidlertid skal stille krav om, at beskydning skal finde sted under gunstige betingelser, og at der kan sigtes ordentligt på målet.

 

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kræves en bestemt viden og evne af jægeren inden for disciplinerne sælens biologi, jagtmetoder og "tretrinsproceduren", herunder praktisk anvendelse af jagtredskaber, samt skydeprøver. "Tretrinsproceduren" er en metode til at foretage effektiv nedslagning/skydning, effektiv overvågning (ved at afprøve blinkerefleksen eller føle på kraniet, at dyret er uigenkaldeligt bevidstløst eller dødt) og effektiv afblødning for at sikre, at sælen aflives, uden at den påføres unødvendig smerte, angst og lidelse.

Der kræves en god viden og evne af jægeren inden for disciplinerne sælens biologi, jagtmetoder og "tretrinsproceduren", herunder praktisk anvendelse af og kendskab til jagtredskaber, skydningsteknikker og ballistik, der skal være opnået i overensstemmelse med den praksis, der er foreskrevet i nationale bestemmelser. "Tretrinsproceduren" er en metode til at foretage effektiv nedslagning/skydning, effektiv overvågning, ved at afprøve blinkerefleksen eller føle på kraniet, at dyret er uigenkaldeligt bevidstløst eller dødt, og i modsat fald omgående foretage en passende bedøvelse og dernæst sørge for effektiv afblødning for at sikre, at sælen aflives, uden at den påføres unødvendig smerte, angst og lidelse.

Begrundelse

Aflivningen bør foregå ved beskydning med gevær med passende ammunition, der i de fleste tilfælde sikrer, at dyret dør øjeblikkeligt. Bedøvelse bør kun anvendes, hvis dyret ikke er blevet dræbt af kuglen, og for at afkorte dets lidelser.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 7 – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uafhængig overvågning:

Uafhængig kontrol og overvågning:

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er oprettet et system for overvågning af og tilsyn med jagter, der sikrer regelmæssig kontrol af jagten og de tilsynsførendes uafhængighed.

Der er oprettet et system for overvågning af og tilsyn med jagter, der sikrer regelmæssig kontrol af jagten og de tilsynsførendes uafhængighed. Denne overvågning kan varetages af politiet eller kystvagten.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 8 - overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8. MULIGHED FOR, AT TREDJEMAND KAN FØRE TILSYN:

 

Vedrører ikke den danske tekst

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er mulighed for, at tredjemand kan overvåge jagten, med færrest mulige administrative eller logistiske hindringer.

Der er mulighed for, at tredjemand kan føre tilsyn med jagten, med færrest mulige administrative eller logistiske hindringer. Tilsynsbetingelserne skal være fastsat i nationale bestemmelser. En tredjemands deltagelse må imidlertid ikke udgøre en gene eller afstedkomme nogen risiko eller ekstraomkostninger for jægerne.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der er fastsat klare krav om, at både jægere og tilsynsførende skal indberette, hvor og hvornår dyrene er aflivet, og hvilke våben og hvilken ammunition der er anvendt. Alle relevante miljøfaktorer skal ligeledes indberettes.

Der er fastsat klare krav om, hvad både jægere og tilsynsførende skal indberette.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Bilag II – punkt 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Statistiske oplysninger om jagten, tilfælde, hvor gældende bestemmelser ikke er overholdt, og dertil knyttede håndhævelsestiltag indsamles og systematiseres.

Statistiske oplysninger om jagten, tilfælde, hvor gældende bestemmelser ikke er overholdt, og dertil knyttede håndhævelsestiltag samt virkningerne af denne lovgivning indsamles og systematiseres.

PROCEDURE

Titel

Handel med sælprodukter

Referencer

KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Korresponderende udvalg

IMCO

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

4.12.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Véronique Mathieu

9.9.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

5

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson, Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Hélène Goudin, Ewa Tomaszewska, Peter Šťastný


PROCEDURE

Titel

Handel med sælprodukter

Referencer

KOM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Dato for høring af EP

23.7.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

4.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

4.9.2008

ENVI

4.9.2008

AGRI

4.12.2008

PECH

4.9.2008

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

PECH

8.9.2008

INTA

2.2.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Diana Wallis

7.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2008

21.1.2009

11.2.2009

 

Dato for vedtagelse

2.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

Dato for indgivelse

5.3.2009

Seneste opdatering: 19. marts 2009Juridisk meddelelse