Διαδικασία : 2008/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0118/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0118/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 21
CRE 04/05/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0342

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 557kWORD 831k
5 Μαρτίου 2009
PE 418.166v02-00 A6-0118/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

(COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Diana Wallis

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

(COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0469),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 95 και 133 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0295/2008),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0118/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη - 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Στη δήλωσή του της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 για την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει αμέσως κανονισμό περί απαγορεύσεως των εισαγωγών, των εξαγωγών και της πώλησης όλων των προϊόντων γροιλανδικής και λοφιοφόρου φώκιας. Στο ψήφισμά του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-20102, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει τη συνολική απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων φώκιας. Στη σύστασή της 1776 (2006) για τη θήρα φώκιας, της 17ης Νοεμβρίου 2006, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε να κληθούν τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που επιδίδονται στη θήρα φώκιας να απαγορεύσουν όλες τις βάναυσες μεθόδους θήρας που δεν εγγυώνται τον ακαριαίο, χωρίς ταλαιπωρία θάνατο των ζώων, να απαγορεύσουν την αναισθητοποίηση των ζώων με μέσα όπως τα hakapik, τα ρόπαλα και τα όπλα, και να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας.

 

_________

1 ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 194.

2 ΕΕ C 308 E, 16.12.2006, σ. 170.

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010 καλεί την Επιτροπή να προτείνει συνολική απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων φώκιας, και η γραπτή δήλωση για την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη από 425 βουλευτές και οδήγησε στην προτεινόμενη απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας, και η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης παρότρυναν από τα μέλη του να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας, και, εν μέρει, οδήγησαν στον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1) Οι φώκιες είναι ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία.

1) Οι φώκιες είναι νοήμονα ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία. Η εισαγωγή για εμπορικούς σκοπούς στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας (νεογνά γροιλανδικής και λοφιοφόρου φώκιας) και προϊόντων που προέρχονται από αυτά απαγορεύεται1.

 

_______

1 Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά (ΕΕ L 91 της 9.4.1983, σελ. 30).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2) Οι φώκιες αποτελούν αντικείμενο θήρας εντός και εκτός Κοινότητας και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, όπως κρέατος, ελαίου, λίπους, γουνοδερμάτων και αντικειμένων κατασκευασμένων από αυτά, τα οποία διατίθενται προς πώληση σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας.

2) Η εμπορική θήρα της φώκιας πραγματοποιείται εντός και εκτός Κοινότητας για την παραγωγή προϊόντων, όπως κρέατος, ελαίου, λίπους, γουνοδερμάτων και αντικειμένων κατασκευασμένων από αυτά, τα οποία διατίθενται προς πώληση σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3) Οι θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στους πολίτες και τους καταναλωτές της ΕΕ, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πάντα η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Στην επιστημονική γνωμοδότησή της για τις σχετικές με την μεταχείριση των ζώων πτυχές της θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική θανάτωση της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί, ανέφερε όμως επίσης ότι, στην πράξη, η θανάτωση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και μη βάναυση1.

3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς υπάρχουν σαφή στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η θανάτωση της φώκιας κατά την εμπορική θήρα γίνεται διαρκώς με την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας.

1 Επιστημονική γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής που αφορούσε τις σχετικές με τη μεταχείριση των ζώων πτυχές της θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας. The EFSA Journal (2007) 610, 1-122.

 

Αιτιολόγηση

Την ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών προκαλεί ένα εμπόριο που συνεπάγεται την ταλαιπωρία των άγριων ζώων και όχι μόνο την ταλαιπωρία που μπορεί να αποφευχθεί. Η αναπόφευκτη ταλαιπωρία μπορεί να είναι πολύ έντονη. Το θέμα δεν είναι εάν είναι θεωρητικά δυνατή η θανάτωση της φώκιας με μη βάναυσο τρόπο, αλλά το εάν μπορεί να θανατώνονται έτσι κατά τρόπο συστηματικό υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η θήρα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

) Το 2007, η Επιτροπή έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) να αξιολογήσει την πιο ενδεδειγμένη ή κατάλληλη μέθοδο θανάτωσης της φώκιας που θα μειώνει τον περιττό πόνο, την αγωνία και την ταλαιπωρία, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, αλλά δεν ζήτησε από την ΕΑΑΤ να κρίνει αν η θανάτωση στο πλαίσιο της εμπορικής θήρας της φώκιας γίνεται πράγματι με ανθρωπιά ή θα μπορούσε ποτέ να γίνει με ανθρωπιά, δεδομένων των συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγεται η θήρα.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν ζήτησε από την ΕΑΑΤ να αξιολογήσει εάν η εμπορική θήρα της φώκιας γίνεται σήμερα με ανθρωπιά, αλλά ποιες είναι οι πιο κατάλληλες μέθοδοι για τη θανάτωση της φώκιας για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο περιττός πόνος, η αγωνία και η ταλαιπωρία. Οι μέθοδοι θανάτωσης που συνιστώνται στην έκθεση της ΕΑΑΤ και στο σχέδιο κανονισμού, δεν επιβάλλουν τη θανάτωση με ανθρωπιά όπως θα την όριζε κάθε ευυπόληπτη κτηνιατρική αρχή.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β) Η Επιτροπή έχει λάβει χιλιάδες επιστολές, ηλεκτρονικές επιστολές και αναφορές με τις οποίες οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν τη συντριπτική αντίθεσή τους στο εμπόριο προϊόντων φώκιας που γίνεται υπό ανεξέλεγκτες συνθήκες και καθιστά τη θανάτωση εγγενώς απάνθρωπη.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή καταγράφει τη δημόσια αντίθεση των ευρωπαίων πολιτών και άλλων στο εμπόριο προϊόντων φώκιας τα τελευταία χρόνια. Έχει αντιγραφεί από την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4) Ανταποκρινόμενα στον προβληματισμό για τις σχετικές με τη μεταχείριση πτυχές της θανάτωσης και της εκδοράς της φώκιας, πολλά κράτη μέλη θέσπισαν ή προτίθενται να θεσπίσουν νομοθεσία για τη ρύθμιση του εμπορίου προϊόντων φώκιας, απαγορεύοντας τις εισαγωγές και την παραγωγή τους, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν περιορισμούς στο εμπόριο των προϊόντων αυτών.

4) Ανταποκρινόμενα στον προβληματισμό για τις σχετικές με τη μεταχείριση πτυχές της θανάτωσης και της εκδοράς της φώκιας, πολλά κράτη μέλη θέσπισαν ή προτίθενται να θεσπίσουν νομοθεσία για τη ρύθμιση του εμπορίου προϊόντων φώκιας, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Σλοβενία, καθώς και, σε διεθνές επίπεδο, η Κροατία, το Μεξικό, ο Παναμάς, η Ελβετία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίως με βάση τα ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την ενδεδειγμένη μεταχείριση των ζώων, απαγορεύοντας τις εισαγωγές και την παραγωγή τους, ενώ άλλα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν περιορισμούς στο εμπόριο των προϊόντων αυτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δίνει έμφαση στα επιχειρήματα υπέρ της ενδεδειγμένης μεταχείρισης των ζώων για τις υφιστάμενες απαγορεύσεις σχετικά με το εμπόριο προϊόντων φώκιας σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένοι κανόνες, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τη μεταχείριση των ζώων. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να απαγορευτεί η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά.

(6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς και να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την ενδεδειγμένη μεταχείριση των ζώων και λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα προστασίας της φύσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένοι κανόνες βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να απαγορευτεί η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μία περιορισμένη παρέκκλιση από τη γενική απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και της εισαγωγής προς, ή της εξαγωγής από την Κοινότητα προϊόντων φώκιας, για τα προϊόντα της θήρας φώκιας στην οποία επιδίδονται οι Inuit.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός έχει επίσης στόχο την ικανοποίηση των σχετικών με την ενδεδειγμένη μεταχείριση των ζώων ανησυχιών και, γενικότερα, των θεμάτων προστασίας της φύσης. Πρέπει να τονιστούν τα θέματα αυτά, ιδίως προς ικανοποίηση ορισμένων απαιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

Είναι σημαντικό να καθορισθεί με σαφήνεια ποιο εμπόριο θα πρέπει να επιτραπεί για τους παραδοσιακούς σκοπούς από κοινότητες Inuit, σύμφωνα με τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου. Η παραπομπή στις κοινότητες Inuit ή σε άλλες κοινότητες αυτοχθόνων διευκρινίζει ότι οι διατάξεις αυτές είναι αντικειμενικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση και την ενδεχόμενη προστασία των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της φράσης ‘που θα μπορούσε να αποφευχθεί’ είναι απαραίτητη δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι πολίτες της ΕΚ ανησυχούν για τις ταλαιπωρίες που προκαλεί η θήρα της φώκιας και όχι μόνο για αυτές που θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Η ταλαιπωρία που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μπορεί να είναι αρκετά σημαντική δεδομένου ότι ο όρος δεν μπορεί να μετρηθεί ποσοτικά.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11) Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί δυνατότητα έγκρισης παρεκκλίσεων από τη γενική απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και των εισαγωγών ή εξαγωγών των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένοι όροι μεταχείρισης των ζώων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια συμμόρφωσης, χάρη στα οποία θα διασφαλίζεται η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όλες οι παρεκκλίσεις πρέπει να εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο ώστε, αφενός, να ισχύουν ενιαίοι όροι σε όλη την Κοινότητα για τις ειδικά βάσει των εν λόγω παρεκκλίσεων επιτρεπόμενες συναλλαγές και αφετέρου, να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η εμπορική θήρα φώκιας είναι εγγενώς απάνθρωπη γιατί μέθοδοι θανάτωσης με ανθρωπιά δεν μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η θήρα. Επιπλέον, η θήρα φώκιας λαμβάνει χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές και από χιλιάδες άτομα στην ανοικτή θάλασσα, σε δυσπρόσιτες περιοχές, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική παρακολούθηση της θήρας φώκιας. Ως εκ τούτου μόνο μια συνολική απαγόρευση, χωρίς την παρέκκλιση που πρότεινε η Επιτροπή, θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των πολιτών να δοθεί τέλος στο εμπόριο προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12) Τα προϊόντα φώκιας θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης ή εξαγωγής μόνον εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται σχετικά στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, εάν διατίθενται στην αγορά, εισάγονται ή εξάγονται βάσει παρέκκλισης που εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα φώκιας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται και στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων περί υγείας των ζώων και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1, όσον αφορά την τελική διάθεση ως αποβλήτων των προϊόντων φώκιας, για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας των ζώων.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 273, 10.10.2002, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 523/2008 της 11ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σ. 23).

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, οι οποίες επιδίδονται παραδοσιακά στη θήρα φώκιας για την επιβίωσή τους. Η θήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών της κοινωνίας των Inuit. Αποτελεί πηγή εισοδήματος και συμβάλλει στην επιβίωση του κυνηγού. Κατά συνέπεια, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να αφορούν τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται από τον παρόντα κανονισμό τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit οι οποίες επιδίδονται στη θήρα φώκιας για την επιβίωσή τους, δεδομένου ότι η θήρα για σκοπούς επιβίωσης συνεπάγεται μόνον ατομική ή οικογενειακή κατανάλωση και δεν συνιστά ενδοκοινοτικό εμπόριο. Η θήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών της κοινωνίας των Inuit και ως εκ τούτου προστατεύεται από τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών. Τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που εισάγονται στην κοινοτική αγορά αποκλειστικά για προσωπική χρήση, για σκοπούς πολιτιστικών ανταλλαγών, όπως η εκπαίδευση ή τελετές και το εμπόριο μικρής κλίμακας, θα πρέπει να επιτρέπονται βάσει του παρόντος κανονισμού εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένοι όροι μεταχείρισης των ζώων και οι όροι αυτοί πράγματι επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια συμμόρφωσης, χάρη στα οποία θα διασφαλίζεται η θανάτωση και η εκδορά της φώκιας χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

13α) Τα προϊόντα φώκιας θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης ή εξαγωγής εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται σχετικά στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, εάν διατίθενται στην αγορά, εισάγονται ή εξάγονται βάσει παρέκκλισης που εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα φώκιας θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων περί υγείας των ζώων και ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όσον αφορά την τελική διάθεση των προϊόντων φώκιας ως αποβλήτων, για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας των ζώων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής, βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμογής των παρεκκλίσεων από τις απαγορεύσεις εμπορίας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς και την επισήμανση και τη σήμανση. Με τα συστήματα πιστοποίησης θα βεβαιούται η προέλευση των προϊόντων από φώκιες που έχουν θανατωθεί και εκδαρεί σύμφωνα με τις όντως τηρούμενες προβλεπόμενες απαιτήσεις που αποβλέπουν στη διασφάλιση της θανάτωσης και εκδοράς των ζώων χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις εμπορίας που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, καθώς και για την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, την επισήμανση και τη σήμανση. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την αναστολή και ανάκληση των παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η διαχείριση του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να θεσπιστούν με την διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18) Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν ανά τακτά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού. Με βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

18) Τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν ανά τακτά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται θήρα φώκιας υποβάλλουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση σχετικά με την πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές συνέπειες και τις συνέπειες ως προς την ενδεδειγμένη μεταχείριση της φώκιας που έχει ο παρών κανονισμός υπό το πρίσμα της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα. Με βάση τις εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις συνέπειες του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες που απαγορεύουν τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μόνο τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα για σκοπούς επιβίωσης στην οποία επιδίδονται οι κοινότητες Inuit ή άλλες κοινότητες αυτοχθόνων μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου ως μέρος εμπορικής ανταλλαγής μεταξύ αυτών των κοινοτήτων για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και/ή τελετουργικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δέχεται μια εξαίρεση για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα των κοινοτήτων Inuit που αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής ως μέρος εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών. Επειδή η θήρα για σκοπούς επιβίωσης συνεπάγεται αποκλειστικά ατομκή ή οικογενειακή κατανάλωση και δεν περιλαμβάνει τη διάθεση των προϊόντων φώκιας στην αγορά ή την εισαγωγή ή εξαγωγή τους, τα προϊόντα φώκιας από τη θήρα αυτή για σκοπούς επιβίωσης δεν εμπίπτουν στον κανονισμό.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. «φώκια», άτομα που ανήκουν στα είδη πτερυγιόποδων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I·

1. «φώκια», άτομα που ανήκουν στα είδη πτερυγιόποδων·

Αιτιολόγηση

Το να μείνουν ορισμένα είδη φώκιας εκτός του κανονισμού θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πρόσθετα προβλήματα και κίνδυνο να δημιουργηθεί νομοθετικό κενό.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα, τα όργανα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

Αιτιολόγηση

Συμπερίληψη των οργάνων της φώκιας για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. «διάθεση στην αγορά», η είσοδος στην κοινοτική αγορά, η οποία συνεπάγεται την έναντι αντιτίμου ή δωρεάν διάθεση σε τρίτους·

3. «διάθεση στην αγορά», η είσοδος στην κοινοτική αγορά, η οποία συνεπάγεται την έναντι αντιτίμου διάθεση σε τρίτους·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πάει πολύ μακριά εφόσον εμποδίζει όχι μόνον την εμπορία αλλά και οιαδήποτε παραχώρηση ("διάθεση") ακόμη και δωρεάν. Με τον τρόπο αυτόν η αποστολή δείγματος σε ερευνητικό εργαστήριο θα απαγορεύεται.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. 'Inuit', αυτόχθονα μέλη της χώρας των Inuit - δηλαδή εκείνων των αρκτικών και υποαρκτικών περιοχών όπου, σήμερα ή παραδοσιακά, οι Inuit έχουν δικαιώματα και συμφέροντα ως αυτόχθονες - τα οποία αναγνωρίζονται από τους Inuit ως μέλη του λαού τους και περιλαμβάνουν τους Inupiat, Yupik (Αλάσκα), Inuit, Inuvialuit (Καναδάς), Kalaallit (Γροιλανδία) και Yupik (Ρωσία)·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός παραπέμπει στο άρθρο 1, παράγραφος 2, της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (169/1989), ενώ ενσωματώνει βασικά στοιχεία του ορισμού του Χάρτη του ΔΠΔ, άρθρα 6 και 7.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. «εισαγωγή», κάθε είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών που:

4. «εισαγωγή», κάθε είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών που αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους· η φύση και η ποσότητα αυτών των αγαθών ενδέχεται να μην είναι τέτοια που να αποτελεί ένδειξη ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

(i) έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και

 

(ii) αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους·

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασαφηνίζει ότι οι εισαγωγές για ατομική χρήση πρέπει να είναι μη εμπορικής φύσεως και ποσότητας. Αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί ένα ‘παραθυράκι’ που θα επιτρέπει την εμπορία για ατομική χρήση χωρίς οιοδήποτε περιορισμό ως προς την ποσότητα ή τη φύση των σχετικών προϊόντων.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. "αιτούμενοι παρέκκλιση", η χώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, που ζητά παρέκκλιση βάσει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, στην επικράτεια ή υπό τη δικαιοδοσία της οποίας έχουν θανατωθεί ή εκδαρεί οι φώκιες από τις οποίες παρήχθησαν τα προϊόντα φώκιας, καθώς και, σε περίπτωση που η θανάτωση και η εκδορά πραγματοποιούνται στο έδαφος άλλης χώρας, η χώρα στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη θανάτωση και την εκδορά της φώκιας. Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, υπό ποιους όρους μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση οντότητες πέραν των κρατών μελών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός "αιτούμενοι παρέκκλιση" δεν είναι απαραίτητος έχοντας υπόψη τις τροπολογίες στη φύση και στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. «θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά» η εμπορική θήρα φώκιας στην οποία εκ παραδόσεως επιδίδονται οι κοινότητες Inuit.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί 7α και 7β προστίθενται για να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια της εξαίρεσης που θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα προϊόντα που προέρχονται από εμπορική θήρα φώκιας των κοινοτήτων Inuit για σκοπούς επιβίωσης, για προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β. «σκοποί επιβίωσης» οι εθιμικές και παραδοσιακές χρήσεις των προϊόντων φώκιας από κοινότητες Inuit για την άμεση προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση ως τρόφιμο, κατάλυμα, καύσιμο, ένδυμα ή εργαλείο· για την κατασκευή και πώληση ειδών χειροτεχνίας από μη εδώδιμα υποπροϊόντα της φώκιας για προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση και για τη συναλλαγή σωμάτων φώκιας ή των μερών τους εφόσον η συναλλαγή είναι περιορισμένης και εμπορικής φύσεως, ή για το μερισμό προς προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί 7α και 7β προστίθενται για να προσδιοριστεί με σαφήνεια η έννοια της εξαίρεσης που θα πρέπει να ισχύει μόνο για τα προϊόντα που προέρχονται από εμπορική θήρα φώκιας των κοινοτήτων Inuit για σκοπούς επιβίωσης, για προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύονται η διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και οι εισαγωγές, η διαμετακόμιση και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα.

1. Απαγορεύονται η διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και οι εισαγωγές, η διαμετακόμιση και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών από, την Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι κοινότητες Inuit για προϊόντα φώκιας τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορίου ως τμήμα μικρού μεγέθους εμπορικών ανταλλαγών ζωτικής σημασίας για προσωπικές ανάγκες και ανάγκες επιβίωσης ή για πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς ή τελετουργικούς σκοπούς.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

διαγράφεται

Όροι διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης και εξαγωγής

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, επιτρέπονται η διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και οι εισαγωγές, η διαμετακόμιση και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

(α) τα εν λόγω προϊόντα έχουν παραχθεί από φώκιες που έχουν θανατωθεί ή εκδαρεί σε χώρα στην οποία - ή από πρόσωπα ως προς τα οποία - ισχύουν πρόσφορες νομοθετικές διατάξεις και απαιτήσεις που εξασφαλίζουν πράγματι τη θανάτωση και εκδορά των ζώων χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί·

 

(β) η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων ή άλλων απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) επιβάλλεται αποτελεσματικά από τις αρμόδιες αρχές·

 

(γ) έχει διαμορφωθεί κατάλληλο σύστημα, βάσει του οποίου πιστοποιείται ότι τα προϊόντα φώκιας, συμπεριλαμβανομένων των δερμάτων φώκιας και άλλων πρώτων υλών που λαμβάνονται από φώκιες και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων φώκιας, προέρχονται από φώκιες για τις οποίες ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) και

 

(δ) η τήρηση των όρων που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) αποδεικνύεται με :

 

(i) πιστοποιητικό και

 

(ii) ετικέτα ή σήμανση, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη τήρηση του παρόντος κανονισμού,

 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

 

2. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων φώκιας που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Η εμπορική θήρα φώκιας είναι εγγενώς απάνθρωπη γιατί μέθοδοι θανάτωσης με ανθρωπιά δεν μπορούν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα και συνέπεια υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η θήρα. Επιπλέον, η θήρα φώκιας λαμβάνει χώρα σε απομακρυσμένες περιοχές και από χιλιάδες άτομα στην ανοικτή θάλασσα, σε δυσπρόσιτες περιοχές, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αποτελεσματική παρακολούθηση της θήρας φώκιας. Ως εκ τούτου μόνο μια συνολική απαγόρευση, χωρίς την παρέκκλιση που πρότεινε η Επιτροπή, θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις των πολιτών να δοθεί τέλος στο εμπόριο προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Εξαιρέσεις

 

1. Εγκρίνεται παρέκκλιση στους αιτούντες που προσκομίζουν επαρκείς, κατά την κρίση της Επιτροπής, αποδείξεις ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1.

 

2. Η Επιτροπή κρίνει την τήρηση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος II.

 

3. Οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναστέλλονται ή ανακαλούνται σε περίπτωση που παύει να πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου αυτής.

 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει παρεκκλίσεις και αποφασίζει για την αναστολή ή την ανάκλησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.

 

5. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα σχετικά με τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, για την έγκριση παρέκκλισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην επικράτεια των διαφόρων χωρών.

 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού συμπληρώνοντάς τον, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, στο άρθρο 4.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Πιστοποιητικά

 

1. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο (i) πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

(α) περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία για να βεβαιωθεί ότι το ή τα συγκεκριμένα προϊόντα φώκιας πληρούν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και

 

(β) επικυρώνονται από ανεξάρτητο φορέα ή αρμόδια αρχή που βεβαιώνει την ακρίβεια των αναφερόμενων σ' αυτά στοιχείων.

 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Δύναται, ειδικότερα, να καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για να βεβαιωθεί ότι πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο β).

 

Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του εν λόγω κανονισμού συμπληρώνοντάς τον, εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, στο άρθρο 4.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Επισήμανση και σήμανση

 

1. Η ετικέτα ή σήμανση που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο (ii) χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να είναι κατανοητές, ανεξίτηλες και εμφανείς.

 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα που καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν η σήμανση και η ετικέτα, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

διαγράφεται

Τροποποίηση των παραρτημάτων

 

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα παραρτήματα. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή των παραρτημάτων.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την παρέκκλιση και, κατά συνέπεια, οι διατάξεις για την πιστοποίηση και την επισήμανση διαγράφονται. Ωστόσο, η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο εξακολουθεί να ισχύει ως προς τις απαιτήσεις σχετικά με την απόδειξη της προέλευσης των προϊόντων φώκιας των Inuit που προέρχονται από τη θήρα των κοινοτήτων Inuit για σκοπούς επιβίωσης.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν έως τις ...* και εν συνεχεία ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

 

1α. Τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται θήρα φώκιας υποβάλλουν ανά τριετία στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές συνέπειες και τις συνέπειες ως προς την ενδεδειγμένη μεταχείριση της φώκιας που έχει ο παρών κανονισμός υπό το πρίσμα της Σύμβασης για τη Βιοποικιλότητα.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της εξεταζόμενης πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της εκάστοτε εξεταζόμενης περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού.

 

________

* Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Το χρονικό πλαίσιο των δύο ετών επιτρέπει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιβολή.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού, εφόσον τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 έχουν αρχίσει να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, ειδάλλως εφαρμόζονται την επομένη της ενάρξεως ισχύος των εν λόγω εκτελεστικών μέτρων.

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από ...*.

 

* 6 μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής του άρθρου 4 κλπ.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Παράρτημα διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με την εφαρμογή του κανονισμού σε όλα τα πτερυγιόποδα είδη, άρθρο 2.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το Παράρτημα διαγράφεται.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη διαγραφή της παρέκκλισης για ορισμένες μεθόδους θανάτωσης, στο άρθρο 4.

(1)

ΕΕ C 306 E, 15.12.2006, σ. 194.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, μία Γραπτή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε 425 υπογραφές από μέλη του Κοινοβουλίου και συνεπώς έγινε ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο απαιτείται από την Επιτροπή να δράσει.

Το ίδιο το ψήφισμα είναι αρκετά σύντομο και με ξεκάθαρη διατύπωση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι περιέχει δύο κύριους πολιτικούς προβληματισμούς: πρώτον να απαγορευθεί το εμπόριο σε ορισμένα προϊόντα φώκιας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεύτερον να γίνουν σεβαστές οι παραδόσεις και οι κουλτούρες των αυτόχθονων πληθυσμών της Αρκτικής, ένας προβληματισμός που αναφέρθηκε και πάλι πρόσφατα στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την πολιτική της Αρκτικής Διακυβέρνησης της 9ης Οκτωβρίου 2008.

Ωστόσο, η ανάλυση της γραπτής δήλωσης δείχνει ότι δεν θα επετύγχανε τους προβληματισμούς όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων που ήταν στις προθέσεις των συντακτών της. Για παράδειγμα, η γραπτή δήλωση παραλείπει ορισμένα είδη φώκιας, όπως η δικτυωτή φώκια, η οποία θηρεύεται μαζικά στον Καναδά και τη Γροιλανδία, και η φώκια του Ακρωτηρίου, τα είδη φώκιας που θηρεύονται κατά κύριο λόγο στη Ναμίμπια, την τρίτη μεγαλύτερη χώρα εξαγωγής δερμάτων φώκιας.

Με την έγκριση της πρότασης κανονισμού για το εμπόριο προϊόντων φώκιας, η Επιτροπή δικαιολογημένα προσπάθησε να σεβαστεί τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου όπως αναφέρονται στο ψήφισμά του. Παρόλα αυτά, το γεγονός της υποβολής νομοθετικής πρότασης χωρίς καμία ευκαιρία για διεξαγωγή συζήτησης για Πράσινο ή Λευκό Βιβλίο ως προς τις καλύτερες μεθόδους υλοποίησης των στόχων της γραπτής δήλωσης, είναι λυπηρό. Ο εισηγητής σας συνεπώς θεωρεί σημαντικό, στο στάδιο του σχεδίου έκθεσης, να αδράξει το Κοινοβούλιο την ευκαιρία και να εξετάσει πλήρως τις πολιτικές επιλογές και τις συνέπειές τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αναφορικά με τις επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και τις συνέπειες που θα είχε η απαγόρευση σε διεθνές επίπεδο και επίπεδο ΠΟΕ.

Διαρθρωτικές ελλείψεις της πρότασης της Επιτροπής

Η τρέχουσα πρόταση κανονισμού βασίζεται σε σύνολο στόχων με καλές προθέσεις αλλά ωστόσο αντικρουόμενους. Ο εισηγητής σας κατά συνέπεια διερωτάται κατά πόσο η υφιστάμενη δομή της πρότασης είναι η κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου και, κυρίως, την ικανοποίηση των προβληματισμών των πολιτών της ΕΕ.

Η Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στη γραπτή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορθώς διαπιστώνει μία ακραιφνή επιθυμία για την διασφάλιση υψηλότατων προτύπων για την καλή μεταχείριση των ζώων σε σχέση με τη θήρα, την εκδορά και τη θανάτωση φώκιας για εμπορικούς σκοπούς. Στο μέτρο που η πλειοψηφία αυτών των δραστηριοτήτων που επιθυμεί να ρυθμίσει υλοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γροιλανδία, τη Ναμίμπια, τον Καναδά και τη Ρωσία, και δεδομένης της περιορισμένης αρμοδιότητας της ΕΕ στον τομέα αυτό, η Επιτροπή προτείνει απαγόρευση στο εμπόριο αυτών των προϊόντων.

Παράλληλα με την επιθυμία του να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, ωστόσο, το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του εκφράζει επίσης την επιθυμία να γίνει σεβαστή η κουλτούρα, η παράδοση και ο τρόπος επιβίωσης των κοινοτήτων Inuit. Επιχειρώντας να τηρήσει αυτή την πολιτική προτίμηση, η πρόταση της Επιτροπής περιέχει την αποκαλούμενη "εξαίρεση των Inuit" στη συνολική απαγόρευση.

Ως αποτέλεσμα αυτών των διπλών πολιτικών στόχων που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, και στους οποίους η Επιτροπή ορθώς ανταποκρίνεται στο σχέδιο πρότασης κανονισμού της, υφίσταται μία λανθάνουσα αντίφαση στη δομή της πρότασης που υποβλήθηκε.

Αφενός, η εξαίρεση των Inuit θα μπορούσε, λόγω διαφόρων ερμηνειών του πεδίου εφαρμογής της, να ισχύσει στη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορεύσιμων προϊόντων, εκμηδενίζοντας με τον τρόπο αυτό τους στόχους της πρότασης για καλή μεταχείριση των ζώων. Αφετέρου, η ύπαρξη πολιτικού μέσου που εκφράζεται με "απαγόρευση" είναι τόσο επιζήμια σε οποιοδήποτε εμπόριο ή αγορά προϊόντων φώκιας (πράγμα που εν κατακλείδι είναι και ο στόχος της απαγόρευσης) που καθιστά την εξαίρεση άχρηστη για τις κοινότητες των Inuit τους οποίους αποσκοπούσε να συνδράμει πρώτα απ' όλα.

Επιπλέον, παρά την επικεφαλίδα "απαγορεύσεις" στο άρθρο 3 της πρότασης της Επιτροπής, δεν είναι σαφές το κατά πόσον η πρόταση αυτή επιτυγχάνει πράγματι αυτό το αποτέλεσμα. Η τρέχουσα δομή της πρότασης κανονισμού αρχίζει με μία ολική απαγόρευση ή απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, τότε με την εξαίρεση των Inuit αφαιρείται τελείως μία πρώτη δέσμη προϊόντων από την απαγόρευση. Παρά τις "απαγορεύσεις", ο κανονισμός συνεχίζει έπειτα να οικοδομεί ένα σύστημα όρων και παρεκκλίσεων στις "απαγορεύσεις" οι οποίες επιτρέπουν στα πιστοποιημένα προϊόντα που επιτυγχάνουν τα κατάλληλα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα να διατεθούν στην εσωτερική αγορά. Είναι συνεπώς δυνατόν για μία ολόκληρη χώρα, επί παραδείγματι τον Καναδά, να εξαιρεθεί από την "απαγόρευση" ή τον "περιορισμό" με την τήρηση των όρων.

Έχοντας υπόψη την λανθάνουσα και αρχική αντίφαση στη δομή της πρότασης κανονισμού και με το σύστημα εξαίρεσης και παρεκκλίσεων που προστίθεται, θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα του κατά πόσον ένα τέτοιο μέσο που ενσωματώνει μία "απαγόρευση" είναι κατάλληλο για την επίτευξη των οριζόμενων στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου πολιτικών στόχων.

Τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της ΕΕ

Παράλληλα με τον προβληματισμό ότι η πρόταση δεν επιτυγχάνει τους πολιτικούς στόχους που έχουν ορισθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα για το κατά πόσον η πρόταση συμμορφούται προς τους κανόνες του ΠΟΕ. Για παράδειγμα, λόγω της σχετικά υψηλής συμμετοχής των προϊόντων από την θήρα των Inuit στο εμπόριο προϊόντων φώκιας της Γροιλανδίας σε σύγκριση με άλλων χωρών, προτάσσεται ένα ισχυρό επιχείρημα ότι μια πρόταση που προβλέπει την εξαίρεση των Inuit εισάγει διακρίσεις σε βάρος άλλων χωρών, παρέχοντας στην πράξη ένα πλεονέκτημα σε ένα μεγάλο μέρος της θήρας φώκιας στη Γροιλανδία.

Επιπλέον, υπάρχουν προβληματισμοί για το κατά πόσον η απαγόρευση στο εμπόριο, με ή χωρίς παρεκκλίσεις, μπορεί να δικαιολογηθεί δεόντως σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Η γενική εξαίρεση στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) η οποία φαίνεται να ανταποκρίνεται καλύτερα στις αιτιολογήσεις για την προτεινόμενη εμπορική απαγόρευση, και η οποία αναφέρεται επίσης από την Επιτροπή στην αιτιολογική της έκθεση, είναι εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο ΧΧ(α), όπου "είναι αναγκαίο να προστατευθούν τα χρηστά ήθη". Για να αιτιολογηθεί μία απαγόρευση με την αιτιολογία της προστασίας των χρηστών ηθών, θα πρέπει ως εκ τούτου να αποδειχθεί ότι τέτοια μέτρα είναι "αναγκαία" για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σε προηγούμενες αποφάσεις του ΠΟΕ, αυτό καθορίστηκε από το "κατά πόσο ένα σύμφωνο με τον ΠΟΕ εναλλακτικό μέτρο που το ενδιαφερόμενο μέλος θα μπορούσε "λογικά να αναμένεται ότι θα χρησιμοποιήσει" είναι διαθέσιμο, ή το κατά πόσο ένα λιγότερο σύμφωνο προς τον ΠΟΕ μέτρο είναι "λογικά διαθέσιμο"(1). Στο θέμα αυτό θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί το επιχείρημα ότι ένα σύστημα πιστοποίησης ή σήμανσης που εξασφαλίζει την κατάλληλη ενημέρωση του κοινού επαρκεί για την προστασία των χρηστών ηθών και ότι μία εμπορική απαγόρευση δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι τα εναλλακτικά μέτρα δεν έχουν δοκιμασθεί ή εξετασθεί κατάλληλα.

Στις περιπτώσεις που τρίτες χώρες ή κράτη μέλη έχουν εισαγάγει απαγορεύσεις στα προϊόντα φώκιας, αυτό δεν έχει γίνει χωρίς δυσκολίες. Επιπλέον, εφόσον δεν έχει δοκιμασθεί απαγόρευση σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, παραμένει αβέβαιο το κατά πόσον θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τον έλεγχο του ΠΟΕ. Το ίδιο ισχύει και για μακροπρόθεσμες απαγορεύσεις όπως εκείνη που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, η οποία, λόγω του περιεχομένου της, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους προβληματισμούς βιολογικής ποικιλίας σε μία ομοιογενή εθνική αγορά.

Εσωτερική αγορά

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο παραχωρεί στην Κοινότητα τις εξουσίες για την έγκριση μέτρων για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών που έχουν ως στόχο τους την ίδρυση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επειδή οι διαφορές είναι σαφείς στην εμπορία προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πλήρης απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων φώκιας ενδεχομένως να μην είναι το κατάλληλο μέσο για την επίτευξη του στόχου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο θέμα αυτό.

Έως τώρα, στις περιπτώσεις που έχουν εισαχθεί απαγορεύσεις με βάση το άρθρο 95 ΕΚ, όπως η απαγόρευση εμπορίας γούνας σκύλων και γατών, ή στη διαφήμιση του καπνού, οι απαγορεύσεις αυτές είχαν αιτιολογηθεί για λόγους εσωτερικής αγοράς εφόσον συμβάλλουν στη βελτίωση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας άλλων προϊόντων, και κυρίως στην ελεύθερη κυκλοφορία του Τύπου και άλλων μέσων ενημέρωσης στην περίπτωση της διαφήμισης του καπνού, και άλλων γούνινων προϊόντων και προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ στην περίπτωση γούνας σκύλων και γατών. Ο χαρακτήρας της αγοράς για τα προϊόντα φώκιας είναι τέτοιος που δεν θα μπορούσαν άλλα προϊόντα να επωφεληθούν από μία απαγόρευση.

Τέλος, θα πρέπει να δεχθούμε ότι η αρμοδιότητα για τη ρύθμιση των ίδιων των πρακτικών θήρας ανήκει στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να νομοθετήσει στον τομέα αυτό. Η αρμοδιότητα της Κοινότητας είναι συνεπώς περιορισμένη στον έλεγχο της κυκλοφορίας προϊόντων εντός της εσωτερικής αγοράς, και οι απόπειρες να επηρεασθούν οι πρακτικές θήρας εντός μίας χώρας, είτε πρόκειται για κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, μπορούν να γίνουν μέσω μόνον της ζήτησης στην αγορά και της πίεσης των καταναλωτών.

Ένα εναλλακτικό μέτρο

Εάν το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να είναι εξίσου προσηλωμένο σε αμφότερους τους αρχικούς πολιτικούς του στόχους, εκείνους της καλής μεταχείρισης των ζώων και του σεβασμού των κοινοτήτων των Inuit και της ελαχιστοποίησης της επίπτωσης στις κοινότητες αυτές, τότε βεβαίως μια καλύτερη πρόταση μπορεί να βασίζεται σε ένα στιβαρό σύστημα ετικέτας και σήμανσης που θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιους από τους μηχανισμούς της παρούσας πρότασης αλλά όχι στα πλαίσια του ενδεχομένως παραπλανητικού τίτλου και της δομής μίας συνολικής απαγόρευσης.

Ο εισηγητής σας θεωρεί συνεπώς ότι ένα κατάλληλα οργανωμένο και στιβαρό υποχρεωτικό σύστημα σήμανσης θα είχε περισσότερες ευκαιρίες να επιτύχει τόσο τους πολιτικούς στόχους του Κοινοβουλίου, θα επιτρέψει στην κοινή γνώμη - μέσω ενημερωμένων καταναλωτών - να συμμετάσχει πολύ πιο αποτελεσματικά στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, ενώ παράλληλα θα συνδράμει τις κοινότητες των Inuit. Μία τέτοια πρόταση θα συμφωνούσε καλύτερα με το διεθνές εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και περιορίζοντας τους κινδύνους έναντι νομικών προκλήσεων είτε από τα κράτη μέλη είτε από τις τρίτες χώρες. Ο εισηγητής σας τροποποίησε συνεπώς την πρόταση, προκειμένου να προωθήσει ένα τέτοιο σύστημα αλλά και, όπως αναφέρεται ανωτέρω, και για να προκαλέσει ευρεία συζήτηση.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, τα θέματα που θίγονται στο παρόν σχέδιο έκθεσης θα είχαν παρουσιαστεί υπό μορφή εγγράφου εργασίας ή επιλογών, αλλά στο χρονοδιάγραμμα που επιτρέπεται από την παρούσα νομοθετική διαδικασία η μόνη δυνατότητα που υπάρχει είναι η προώθηση μιας απολύτως αιτιολογημένης εναλλακτικής πρότασης.

(1)

WT/DS161/AB/R and WT/DS169/AB/R, Κορέα - Μέτρα που επηρεάζουν τις εισαγωγές νωπού, διατηρημένου με απλή ψύξη και κατεψυγμένου βοείου κρέατος, εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2000, παράγραφοι 164 και 166.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.1.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

(COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Frieda Brepoels

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Θήρα της φώκιας

Οι φώκιες ζουν κυρίως κατά μήκος των ακτών πολικών, υποπολικών και εύκρατων περιοχών. Υπάρχουν 33 είδη πτερυγιόποδων, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 είδη αποτελούν το αντικείμενο θήρας και αριθμούν περίπου 15-16 εκατ. ζώα.

Κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 900.000 φώκιες σε μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα (μη διορθωμένος αριθμός που δεν λαμβάνει υπόψη τα ζώα που πλήττονται και χάνονται ή αυτά που θανατώνονται χωρίς να υποβάλλονται σχετικά στοιχεία), εκ των οποίων το 60% στον Καναδά, τη Γροιλανδία και τη Ναμίμπια. Η Νορβηγία και η Ρωσία αποτελούν τις άλλες μεγάλες χώρες στις οποίες διεξάγεται μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα. Εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Σουηδία, η Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) πραγματοποιούν μικρής κλίμακας θήρα φώκιας, κυρίως για λόγους διαχείρισης του αποθέματος ιχθύων και ελέγχου επιζωοτιών.

Πραγματοποιείται εμπορία προϊόντων φώκιας εντός και εκτός της Κοινότητας.

Εντεινόμενος προβληματισμός των πολιτών

Οι φώκιες είναι θηλαστικά που αισθάνονται και που μπορούν να νιώθουν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλα αισθήματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη θήρα φώκιας θεωρούνται συχνά απάνθρωπες και βάναυσες. Είναι ακριβώς τα θέματα της καλής μεταχείρισης των ζώων που έχουν προκαλέσει σημαντικό προβληματισμό των πολιτών κατά τα περασμένα έτη όσον αφορά στη θήρα της φώκιας:

(1) Διάφορες δημοσκοπήσεις διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ καταδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της αντιτίθεται στην μεγάλης κλίμακας εμπορική θήρα της φώκιας και στις μεθόδους της, ενώ επιπλέον μια σαφής πλειοψηφία υποστηρίζει την πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας. Σε διεθνές επίπεδο, ακόμη και σε χώρες παραδοσιακής θήρας της φώκιας όπως ο Καναδάς, είναι μεγάλη η αντίθεση κατά της εμπορικής θήρας της φώκιας.

(2) Για να ανταποκριθούν στις ανησυχίες των πολιτών τους όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει νομοθεσία για την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, ενώ άλλα ετοιμάζουν σχετική νομοθεσία. Σε διεθνές επίπεδο, άλλες χώρες έχουν λάβει παρεμφερή μέτρα που βασίζονται και αυτά σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρήματα δημόσιας ηθικής σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ περιέλαβαν στην Marine Mammal Protection Act του 1972 σχετική απαγόρευση.

(3) Με την έγκριση της γραπτής δήλωσης 38/2006 (με 425 υπογραφές) στις 26 Σεπτεμβρίου 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε και αυτό να απαγορευθεί η εισαγωγή, εξαγωγή και πώληση όλων των προϊόντων φώκιας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο κανονισμός δεν θα είχε επίπτωση επί της παραδοσιακής αλιείας φώκιας εκ μέρους των Inuit.

(4) Έχοντας προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόταση κανονισμού της στις 23 Ιουλίου 2008. Βασισμένο στα άρθρα 95 και 133 της Συνθήκης, το σχέδιο κανονισμού προβλέπει την απαγόρευση της εμπορίας, με εξαίρεση των κοινοτήτων Inuit. Όμως, προβλέπει επίσης σημαντικές παρεκκλίσεις, ώστε να επιτραπεί το εμπόριο προϊόντων φώκιας που αποκτώνται χωρίς την πρόκληση αποφεύξιμου πόνου ή αγωνίας των ζώων.

2. Η θέση της συντάκτριας

Πλήρης απαγόρευση

Η θήρα φώκιας πραγματοποιείται σε απόμακρες, εκτεταμένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και σε ασταθείς πάγους. Κάθε έτος, ανεξάρτητοι παρατηρητές γίνονται μάρτυρες του γεγονότος ότι αυτές ακριβώς οι ιδιαίτερες συνθήκες συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για την τήρηση της αποκαλούμενης διαδικασίας των τριών σταδίων (αναισθητοποίηση, έλεγχος, αφαίμαξη). Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, οι ίδιες μη εξακριβώσιμες συνθήκες καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή των διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές. Το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές αρχές θα πρέπει να εκπονούν τα πιστοποιητικά και τις επισημάνσεις θα δημιουργήσει πολλά πρακτικά προβλήματα και δεν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ανεφάρμοστη και υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή δημόσια ηθική μπορεί να προστατευθεί ικανοποιητικά μόνο με την πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, με περιορισμένη εξαίρεση για τις κοινότητες Inuit, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2006. Επιπλέον, μόνο το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών θα αποδώσει νομιμότητα στην προτεινόμενη εναρμόνιση.

Τριπλός στόχος

Η συντάκτρια πιστεύει ένθερμα ότι η πλήρης απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας με περιορισμένη εξαίρεση για τις κοινότητες Inuit αιτιολογείται βάσει του ακόλουθου τριπλού στόχου:

(1) Δημόσια ηθική: μόνο η πλήρης απαγόρευση ικανοποιεί τις ευρέως δεδηλωμένες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών.

(2) Καλή μεταχείριση των ζώων: τα προτεινόμενα μέτρα έχουν ως στόχο να δοθεί τέλος στις μεθόδους θήρας που θεωρούνται βάναυσες.

(3) Περιβαλλοντικές ανησυχίες: η πρόληψη της μείωσης των πληθυσμών φώκιας και της πιθανής εξαφάνισης ορισμένων ειδών. Η συνολική ποσότητα επιτρεπόμενης σύλληψης (TAC) στα πλαίσια της σημερινής εμπορικής θήρας έχει οριστεί πάνω από το όριο βιωσιμότητας. Επίσης η TAC δεν περιλαμβάνει τους αριθμούς των ζώων που πλήττονται και χάνονται και για τις θανατώσεις για τις οποίες δεν υποβάλλονται στοιχεία. Επιπλέον, η νέα απειλή της αλλαγής του κλίματος και της θέρμανσης της υφηλίου μπορεί να προκαλέσει αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας των νεογνών.

Συγκεκριμένες προτάσεις

Η συντάκτρια προτείνει επομένως να διαγραφούν οι παρεκκλίσεις από την πρόταση της Επιτροπής και να ζητηθεί η πλήρης απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων φώκιας. Επιπλέον, προτίθεται να καταστήσει αυστηρότερη την εξαίρεση που αφορά τους Inuit. Αυτή η εξαίρεση γίνεται διεθνώς αποδεκτή, για παράδειγμα από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας, τη Marine Mammal Act των ΗΠΑ και διάφορες εθνικές νομοθεσίες της ΕΕ των 27. Η ευθυγράμμιση της πρότασης με την υφιστάμενη νομοθεσία των ΗΠΑ θα συμβάλει στην ύπαρξη ενός συνεπούς διεθνούς καθεστώτος κατά της εμπορικής θήρας της φώκιας.

Όσον αφορά στην πιθανότητα συγκρότησης ομάδας του ΠΟΕ, η συντάκτρια πιστεύει ότι η απαγόρευση μπορεί να δικαιολογηθεί στα πλαίσια του άρθρου ΧΧ (α) της ΓΣΔΕ (προστασία της δημόσιας ηθικής), δεδομένου ότι οι ηθικής φύσεως ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών έχουν καταδειχθεί και τεκμηριωθεί ευρέως και δεν υπάρχουν βιώσιμα λιγότερο περιοριστικά του εμπορίου μέτρα τα οποία να μπορούν να καλύψουν τις ανησυχίες αυτές με ικανοποιητικό τρόπο. Μια απαγόρευση που ισχύει εξίσου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και στις τρίτες χώρες δεν είναι διακριτική. Σήμερα δεν υπάρχει νομολογία του ΠΟΕ που να αφορά το εν λόγω θέμα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό επιχείρημα για να εγκριθούν ανεφάρμοστα μέτρα αντί να απαγορευθεί πλήρως η εμπορία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει την πλήρη απαγόρευση των εισαγωγών προϊόντων φώκιας σύμφωνα με την παράγραφο 70 του ψηφίσματός του της 12ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-20101,

 

1 ΕΕ C 308E της 16.12.2006, σελ. 170.

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010, στο οποίο καλεί την Επιτροπή να προτείνει την παντελή απαγόρευση των προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α) Στις 26 Σεπτεμβρίου 2006 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε γραπτή δήλωση για την απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

 

1 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2006)0369.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω τροπολογία αναφέρει τη γραπτή δήλωση του Κοινοβουλίου για την ‘απαγόρευση των προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση’, που αποτέλεσε το έναυσμα για την προτεινόμενη απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων φώκιας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1β) Στη Σύσταση 1776 της 17ης Νοεμβρίου 2006, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσε, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη της:

 

(α) να καταργήσουν κάθε βάναυση μέθοδο θήρας που δεν εγγυάται τον ακαριαίο θάνατο, χωρίς πόνο, των ζώων, απαγορεύοντας την αναισθητοποίηση των ζώων με μέσα όπως τα hakapik, τα ρόπαλα και τα όπλα· και

 

(β) να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την απαγόρευση της εισαγωγής και εμπορίας προϊόντων που προέρχονται από φώκιες·

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για αναφορά στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο παρότρυνε τα μέλη του να προωθήσουν πρωτοβουλίες με στόχο την απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας και, εν μέρει, αποτέλεσε το έναυσμα για την πρόταση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι φώκιες είναι ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία.

(1) Οι φώκιες είναι νοήμονα ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία.

Αιτιολόγηση

Ρητή αναφορά του γενικώς αποδεκτού όρου που περιγράφει τα ζώα που αισθάνονται πόνο, αγωνία και άλλα αισθήματα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πάντα η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Στην επιστημονική γνωμοδότησή της για τις σχετικές με την μεταχείριση των ζώων πτυχές της θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική θανάτωση της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί, ανέφερε όμως επίσης ότι, στην πράξη, η θανάτωση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και μη βάναυση.

(3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς η θανάτωση και εκδορά της φώκιας κατά την εμπορική θήρα γίνεται διαρκώς με την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Αιτιολόγηση

Το θέμα δεν είναι εάν είναι θεωρητικά δυνατή η θανάτωση της φώκιας κατά μη βάναυσο τρόπο, αλλά το εάν μπορεί να θανατώνονται έτσι κατά τρόπο συστηματικό υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιείται η θήρα. Η δήλωση διαγράφεται προς αποφυγή συγχύσεως.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

(10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση και την ενδεχόμενη προστασία των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

Αιτιολόγηση

Ο προβληματισμός των ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά στη μεταχείριση και προστασία των ζώων συνιστά έκφανση της δημόσιας ηθικής της Ευρώπης. Δεδομένου ότι αποτελούν σημαντικό λόγο ύπαρξης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει αμφότερα να αναφέρονται.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

(10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Αιτιολόγηση

Η ταλαιπωρία που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μπορεί να είναι αρκετά σημαντική δεδομένου ότι ο όρος δεν μπορεί να εκφραστεί ποσοτικά.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ωστόσο, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί δυνατότητα έγκρισης παρεκκλίσεων από τη γενική απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και των εισαγωγών ή εξαγωγών των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι ενδεδειγμένοι όροι μεταχείρισης των ζώων. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να καθοριστούν κριτήρια συμμόρφωσης, χάρη στα οποία θα διασφαλίζεται η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όλες οι παρεκκλίσεις πρέπει να εγκρίνονται σε κοινοτικό επίπεδο ώστε, αφενός, να ισχύουν ενιαίοι όροι σε όλη την Κοινότητα για τις ειδικά βάσει των εν λόγω παρεκκλίσεων επιτρεπόμενες συναλλαγές και αφετέρου, να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Τα προϊόντα φώκιας θα μπορούν να αποτελούν αντικείμενο διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης ή εξαγωγής μόνον εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται σχετικά στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, εάν διατίθενται στην αγορά, εισάγονται ή εξάγονται βάσει παρέκκλισης που εγκρίνεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα προϊόντα φώκιας πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται και στη σχετική κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των διατάξεων περί υγείας των ζώων και ασφάλειας των τροφίμων και ζωοτροφών. Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1, όσον αφορά την τελική διάθεση ως αποβλήτων των προϊόντων φώκιας, για λόγους δημόσιας υγείας ή υγείας των ζώων.

διαγράφεται

ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σελ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 523/2008 της 11ης Ιουνίου 2008 (ΕΕ L 153 της 12.6.2008, σελ. 23).

 

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, οι οποίες επιδίδονται παραδοσιακά στη θήρα φώκιας για την επιβίωσή τους. Η θήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών της κοινωνίας των Inuit. Αποτελεί πηγή εισοδήματος και συμβάλλει στην επιβίωση του κυνηγού. Κατά συνέπεια, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν πρέπει να αφορούν τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

(13) Τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, οι οποίες επιδίδονται στη θήρα φώκιας για σκοπούς επιβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, δεν θίγονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται οι κοινότητες Inuit για σκοπούς επιβίωσης δεν καλύπτονται συνεπώς από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δέχεται μια εξαίρεση για τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα των κοινοτήτων Inuit που συναλλάσσονται ως μέρος μη εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών. Βεβαίως, η θήρα για σκοπούς επιβίωσης (ως νοείται συνήθως ο όρος) εκ φύσεως συνεπάγεται την ατομική ή οικογενειακή μόνο κατανάλωση και όχι την εμπορία των προϊόντων φώκιας ή την εισαγωγή ή εξαγωγή τους· επομένως τα προϊόντα φώκιας από τη θήρα αυτή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ο οποίος αφορά το διεθνές εμπόριο. Όμως, η παρούστα τροπολογία αναγνωρίζει ότι σε μερικές περιπτώσεις τα προϊόντα φώκιας των κοινοτήτων Inuit δύνανται να εισάγονται ή εξάγονται από την ΕΕ ως μέρος μη εμπορικής πολιτιστικής ανταλλαγής. Η τροπολογία επιτρέπει τη συνέχιση του εμπορίου προς διαφύλαξη των παραδόσεων και του πολιτισμού.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες απαιτήσεις για την διασφάλιση της ορθής, βάσει του παρόντος κανονισμού, εφαρμογής των παρεκκλίσεων από τις απαγορεύσεις εμπορίας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις σχετικά με τα συστήματα πιστοποίησης, καθώς και την επισήμανση και τη σήμανση. Με τα συστήματα πιστοποίησης θα βεβαιούται η προέλευση των προϊόντων από φώκιες που έχουν θανατωθεί και εκδαρεί σύμφωνα με τις όντως τηρούμενες προβλεπόμενες απαιτήσεις που αποβλέπουν στη διασφάλιση της θανάτωσης και εκδοράς των ζώων χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της αιτιολογικής σκέψης συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών παρεκκλίσεων από τον κανονισμό. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις εμπορίας που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, καθώς και για την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, την επισήμανση και τη σήμανση. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την αναστολή και ανάκληση των παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η διαχείριση του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να θεσπιστούν με την διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη στερείται νοήματος εάν εγκριθούν οι τροπολογίες της εισηγήτριας.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για την απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και της εισαγωγής, διαμετακόμισης και εξαγωγής των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Αιτιολόγηση

Προσθέτοντας τη λέξη ‘απαγόρευση’ ευθυγραμμίζεται το θέμα με τις αλλαγές που προτείνει η εισηγήτρια επί της προτάσεως, ήτοι την κατάργηση των παρεκκλίσεων.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. "φώκια", άτομα που ανήκουν στα είδη πτερυγιόποδων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I·

1. "φώκια", όλα τα άτομα που ανήκουν στα είδη πτερυγιόποδων (Phocidae, Otariidae και Odobenidae)·

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει για όλες τις φώκιες. Επομένως προσαρμόζεται ο ορισμός, σύμφωνα με την προτεινόμενη διαγραφή του Παραρτήματος I.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. "προϊόν φώκιας", όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

2. "προϊόν φώκιας", όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα όργανα, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

Αιτιολόγηση

Αλλάζοντας τον ορισμό των προϊόντων φώκιας θα εφαρμόζεται η εξαίρεση των Inuit για τις εισαγωγές τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. "εισαγωγή", κάθε είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών που:

4. "εισαγωγή", κάθε είσοδος εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, εξαιρουμένων των εισαγωγών που:

(i) έχουν περιστασιακό χαρακτήρα και

 

(ii) αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους·

αφορούν αποκλειστικώς εμπορεύματα που προορίζονται για προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους· η φύση και η ποσότητα αυτών των αγαθών δεν πρέπει να είναι τέτοια που να αποτελεί ένδειξη ότι εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασαφηνίζει ότι οι εισαγωγές για ατομική χρήση πρέπει να είναι μη εμπορικής φύσεως και ποσότητας. Αυτό απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα δημιουργηθεί ένα ‘παραθυράκι’ που θα επιτρέπει την εμπορία για ατομική χρήση χωρίς οιοδήποτε περιορισμό ως προς την ποσότητα ή τη φύση των σχετικών προϊόντων.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. "αιτούμενοι παρέκκλιση", η χώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, που ζητά παρέκκλιση βάσει του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού, στην επικράτεια ή υπό τη δικαιοδοσία της οποίας έχουν θανατωθεί ή εκδαρεί οι φώκιες από τις οποίες παρήχθησαν τα προϊόντα φώκιας, καθώς και, σε περίπτωση που η θανάτωση και η εκδορά πραγματοποιούνται στο έδαφος άλλης χώρας, η χώρα στη δικαιοδοσία της οποίας υπάγονται τα πρόσωπα που ανέλαβαν τη θανάτωση και την εκδορά της φώκιας. Κατά τη θέσπιση των εκτελεστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού, υπό ποιους όρους μπορούν να ζητήσουν παρέκκλιση οντότητες πέραν των κρατών μελών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή αυτής της παραγράφου συνιστά λογικό επακόλουθο της διαγραφής των δυνατών παρεκκλίσεων του κανονισμού. Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. "θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά" η μη εμπορική θήρα φώκιας στην οποία εκ παραδόσεως επιδίδονται οι κοινότητες Inuit.

Αιτιολόγηση

Ο νέος αυτός ορισμός διασαφηνίζει την εξαίρεση των κοινοτήτων Inuit, που θεσπίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β. "σκοποί επιβίωσης" οι εθιμικές και παραδοσιακές χρήσεις των προϊόντων φώκιας από κοινότητες Inuit για την άμεση προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση ως τρόφιμο, κατάλυμα, καύσιμο, ένδυση ή εργαλείο· για την κατασκευή και πώληση ειδών χειροτεχνίας από μη εδώδιμα υποπροϊόντα της φώκιας για προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση· και για τη συναλλαγή σωμάτων φώκιας ή των μερών τους εφόσον η συναλλαγή είναι περιορισμένης και μη εμπορικής φύσεως, ή για το μερισμό προς προσωπική ή οικογενειακή κατανάλωση.

Αιτιολόγηση

Ο νέος αυτός ορισμός διασαφηνίζει την εξαίρεση των κοινοτήτων Inuit, που θεσπίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 2 και ευθυγραμμίζεται προς τη Marine Mammal Protection Act των ΗΠΑ.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit για σκοπούς επιβίωσης.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση ‘για σκοπούς επιβίωσης’ είναι ακριβέστερη από τη διατύπωση της πρότασης και ευθυγραμμίζεται επίσης με τη διατύπωση της ‘Marine Mammal Protection Act’ των ΗΠΑ.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

διαγράφεται

Όροι διάθεσης στην αγορά, εισαγωγής, διαμετακόμισης και εξαγωγής

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 1, επιτρέπονται η διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και οι εισαγωγές, η διαμετακόμιση και οι εξαγωγές των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 

(α) τα εν λόγω προϊόντα έχουν παραχθεί από φώκιες που έχουν θανατωθεί ή εκδαρεί σε χώρα στην οποίαή από πρόσωπα ως προς τα οποίαισχύουν πρόσφορες νομοθετικές διατάξεις και απαιτήσεις που εξασφαλίζουν πράγματι τη θανάτωση και εκδορά των ζώων χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί·

 

(β) η τήρηση των νομοθετικών διατάξεων ή άλλων απαιτήσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) επιβάλλεται αποτελεσματικά από τις αρμόδιες αρχές·

 

(γ) έχει διαμορφωθεί κατάλληλο σύστημα, βάσει του οποίου πιστοποιείται ότι τα προϊόντα φώκιας, συμπεριλαμβανομένων των δερμάτων φώκιας και άλλων πρώτων υλών που λαμβάνονται από φώκιες και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων φώκιας, προέρχονται από φώκιες για τις οποίες ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) και

 

(δ) η τήρηση των όρων που καθορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) αποδεικνύεται με :

 

(i) πιστοποιητικό και

 

(ii) ετικέτα ή σήμανση, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό δεν αρκεί για να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη τήρηση του παρόντος κανονισμού,

 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

 

2. Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά, τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων φώκιας που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 

Αιτιολόγηση

Η θήρα φώκιας πραγματοποιείται σε απόμακρες, εκτεταμένες και δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και σε ασταθείς πάγους. Κάθε έτος, ανεξάρτητοι παρατηρητές γίνονται μάρτυρες του γεγονότος ότι αυτές ακριβώς οι ιδιαίτερες συνθήκες συνιστούν σοβαρό εμπόδιο για την τήρηση της αποκαλούμενης διαδικασίας των τριών σταδίων (αναισθητοποίηση, έλεγχος, αφαίμαξη). Η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων το επιβεβαιώνει. Επιπλέον, οι ίδιες μη εξακριβώσιμες συνθήκες καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή των διατάξεων από τις αρμόδιες αρχές. Το γεγονός ότι οι ίδιες αυτές αρχές θα πρέπει να εκπονούν τα πιστοποιητικά και τις επισημάνσεις θα δημιουργήσει πολλά πρακτικά προβλήματα και δεν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι ανεφάρμοστη και υποστηρίζει ότι η ευρωπαϊκή δημόσια ηθική μπορεί να προστατευθεί ικανοποιητικά μόνο με την πλήρη απαγόρευση της εμπορίας προϊόντων φώκιας, με περιορισμένη εξαίρεση για τις κοινότητες Inuit, σύμφωνα με το αίτημα του Κοινοβουλίου του 2006. Διαγράφονται επομένως οι σχετικές με τις παρεκκλίσεις διατάξεις.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

διαγράφεται

Παρεκκλίσεις

 

1. Εγκρίνεται παρέκκλιση στους αιτούντες που προσκομίζουν επαρκείς, κατά την κρίση της Επιτροπής, αποδείξεις ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφος 1.

 

2. Η Επιτροπή κρίνει την τήρηση των όρων που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος II.

 

3. Οι παρεκκλίσεις που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αναστέλλονται ή ανακαλούνται σε περίπτωση που παύει να πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου αυτής.

 

4. Η Επιτροπή εγκρίνει παρεκκλίσεις και αποφασίζει για την αναστολή ή την ανάκλησή τους με τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 2.

 

5. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα σχετικά με τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, για την έγκριση παρέκκλισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην επικράτεια των διαφόρων χωρών.

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Πιστοποιητικά

 

1. Τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο (i) πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις:

 

(α) περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία σχετικά στοιχεία για να βεβαιωθεί ότι το ή τα συγκεκριμένα προϊόντα φώκιας πληρούν τους όρους του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και

 

(β) επικυρώνονται από ανεξάρτητο φορέα ή αρμόδια αρχή που βεβαιώνει την ακρίβεια των αναφερόμενων σ' αυτά στοιχείων.

 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Δύναται, ειδικότερα, να καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται για να βεβαιωθεί ότι πληρούται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 στοιχείο β).

 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση των άρθρων 4 και 5. Ως ορίζει το άρθρο 3, παράγραφος 3, η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της εξαίρεσης που αφορά τις κοινότητες Inuit, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά την απόδειξη της προέλευσης των προϊόντων φώκιας των Inuit.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

διαγράφεται

Επισήμανση και σήμανση

 

1. Η ετικέτα ή σήμανση που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημείο (ii) χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να είναι κατανοητές, ανεξίτηλες και εμφανείς.

 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα που καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληρούν η σήμανση και η ετικέτα, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση των άρθρων 4, 5 και 6.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

διαγράφεται

Τροποποίηση των παραρτημάτων

 

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τα παραρτήματα. Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού με συμπλήρωσή του, εγκρίνονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

 

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διαγραφή των παραρτημάτων καθιστά περιττό το άρθρο αυτό.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Μόνο το άρθρο 5, παράγραφος 4, αναφέρεται στο άρθρο 9, παράγραφος 2. Δεδομένου ότι έχει διαγραφεί το άρθρο 5, παράγραφος 4, καθίσταται περιττό το άρθρο 9, παράγραφος 2.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν εντός τριετίας από της θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού και εν συνεχεία ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Φαίνεται υπερβολική η υποβολή της πρώτης έκθεσης μετά από 5 έτη.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της εξεταζόμενης πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη κάθε εξεταζόμενης περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

διαγράφεται

Είδη πτερυγιόποδων που αναφέρονται στο άρθρο 2

 

1. Arctocephalus pusillus pusillus·

 

2. Callorhinus ursinus·

 

3. Cystophora cristata·

 

4. Erignathus barbatus·

 

5. Eumetopias jubatus·

 

6. Halichoerus grypus·

 

7. Histrophoca fasciata·

 

8. Odobenus rosmarus rosmarus·

 

9. Odobenus rosmarus divergens·

 

10. Pagophilus groenlandicus·

 

11. Phoca largha·

 

12. Phoca vitulina·

 

13. Phoca vitulina richardii·

 

14. Pusa caspica·

 

15. Pusa hispida·

 

16. Pusa sibirica·

 

17. Zalophus californianus.

 

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 2, παράγραφος 1, ο παρών κανονισμός θα ισχύει για όλα τα είδη πτερυγιόποδων. Επομένως πλεονάζει το Παράρτημα I.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

διαγράφεται

Κριτήρια για την εκτίμηση της επάρκειας των νομοθετικών διατάξεων και άλλων ισχυουσών απαιτήσεων όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2

 

1. Αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων:

 

Οι αρχές καλής μεταχείρισης των ζώων καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε άλλες απαιτήσεις.

 

2. ΚυνηγετικΑ εργαλεΙα:

 

Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των όπλων που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση φώκιας. Στη νομοθεσία ή σε άλλες απαιτήσεις ορίζονται επακριβώς τα όπλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση ή/και τη θανάτωση νεογνών φώκιας και εκείνα για τις ενήλικες φώκιες.

 

3. Ελεγχος της κατάστασης αναισθησίας και διαπίστωση του θανάτου με τη χρήση καταλλήλων μεθόδων παρακολούθησης:

 

Καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση καταλλήλων μεθόδων παρακολούθησης, βάσει των οποίων υποχρεούται ο κυνηγός να βεβαιωθεί ότι η φώκια έχει χάσει τις αισθήσεις της κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο προτού προχωρήσει στην αφαίμαξή της και πριν ασχοληθεί με την επόμενη φώκια.

 

4. ΑφαΙμαξη των ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ζΩων:

 

Απαιτείται η αφαίμαξη κάθε ζώου αμέσως μετά την κατάλληλη αναισθητοποίησή του, δηλαδή προτού αρχίσει η αναισθητοποίηση άλλης φώκιας.

 

5. ΣυνθΗκες Ασκησης θΗρας:

 

Καθορίζονται απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η φώκια ή/και ο κυνηγός βρίσκονται σε αρκούντως σταθερή θέση και ότι ο στόχος είναι δεόντως ορατός. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για άλλους σημαντικούς για την εν λόγω θήρα παράγοντες.

 

6. ΕκπαΙδευση των κυνηγΩν:

 

Οι κυνηγοί απαιτείται να διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά τη βιολογία της φώκιας, τις θηρευτικές μεθόδους και τη διαδικασία "τριών σταδίων" που περιγράφεται κατωτέρω, την πρακτική χρήση των κυνηγετικών εργαλείων, όπως δοκιμές με πυρά. Η διαδικασία "τριών σταδίων" είναι μια μέθοδος αποτελεσματικού πλήγματος/πυροβολισμού, αποτελεσματικής παρακολούθησης (με πρόκληση του αντανακλαστικού του κερατοειδούς ή με ψηλάφηση του κρανίου για να διαπιστωθεί η κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο απώλεια των αισθήσεων ή ο θάνατος του ζώου), και αποτελεσματικής αφαίμαξης που εξασφαλίζει τη θανάτωση της φώκιας χωρίς πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

 

7. ΑνεξΑρτητη παρακολοΥθηση:

 

Προβλέπεται σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, με το οποίο εξασφαλίζεται η τακτική επίβλεψη της θήρας και η ανεξαρτησία των επιθεωρητών.

 

8. ΔυνατΟτητα παρακολοΥθησης απΟ τρΙτους:

 

Η παρακολούθηση της θήρας από τρίτους είναι δυνατή, με ελάχιστους διοικητικούς ή υλικοτεχνικούς φραγμούς.

 

9. ΑπαιτΗσεις για την υποβολή στοιχείων:

 

Προβλέπονται σαφείς απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων, τόσο από τους κυνηγούς, όσο και από τους επιθεωρητές, όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο θανάτωσης των ζώων και τα όπλα και πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν. Απαιτείται επίσης να υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

 

10. ΚυρΩσεις και συμμΟρφωση:

 

Συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη θήρα, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τα σχετικά μέτρα επιβολής της τήρησης της νομοθεσίας.

 

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι διαγράφεται η πρόβλεψη ενδεχόμενων παρεκκλίσεων, δεν υπάρχει λόγος για να θεσπιστούν κριτήρια για την εκτίμηση της επάρκειας των νομοθετικών διατάξεων και άλλων ισχυουσών απαιτήσεων.

Βλ. την αιτιολόγηση του άρθρου 4 και εφεξής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εμπόριο προϊόντων φώκιας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

IMCO

Γνωμοδοτική επιτροπή

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

4.9.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Frieda Brepoels

1.10.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Δημήτριος Παπαδημούλης, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (18.2.2009)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

(COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Véronique Mathieu

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η παρούσα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποσκοπεί στην απαγόρευση της διάθεσης προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και των εισαγωγών, της διαμετακόμισης και των εξαγωγών των προϊόντων αυτών από την Κοινότητα. Ωστόσο το εμπόριο αυτών των προϊόντων θα επιτρεπόταν εάν πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με την μέθοδο που χρησιμοποιείται για τη θανάτωση της φώκιας σύμφωνα με τους κανόνες καλής μεταχείρισης των ζώων. Η πρόταση αποκλείει τις κοινότητες Inuit από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Δύο κράτη μέλη που έχουν ήδη λάβει μέτρα για την εφαρμογή αυτού του τύπου της απαγόρευσης, και μπροστά στον κίνδυνο κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς παράγωγων προϊόντων φώκιας, η Επιτροπή αποφάσισε να ενεργήσει ακόμη δε περισσότερο εφόσον ένα μέρος της κοινής γνώμης προβληματίστηκε από τον τρόπο θανάτωσης αυτών των ζώων.

Στο βαθμό που οι συνθήκες δεν αναγνωρίζουν καμιά κοινοτική αρμοδιότητα όσον αφορά την καλή μεταχείριση των άγριων ζώων και ο κοινοτικός νομοθέτης δεν διαθέτει καμιά γενική αρμοδιότητα σε θέματα ρύθμισης του κυνηγίου, η Επιτροπή επέλεξε να αγνοήσει αυτήν την έλλειψη νομικής βάσης περιοριζόμενη στην εμπορική πτυχή. Προς τούτο προτείνει γενική απαγόρευση συνοδευόμενη από αυστηρές παρεκκλίσεις.

Η παρούσα πρόταση εγείρει πολλά ερωτηματικά. Κατ' αρχήν, πρέπει να υπογραμμισθεί ότι η μελέτη της Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EAAT), στην οποία βασίζεται η Επιτροπή για να έχει την επιστημονική εγγύηση, επιδέχεται πολλές ερμηνείες για τους υποστηρικτές ή τους πολέμιους της θήρας της φώκιας. Η μελέτη υπογραμμίζει εξάλλου, επανειλημμένα, ότι "ελάχιστες πληροφορίες αποδείχθηκαν επιστημονικά έγκυρες, αδιάσειστες και αντικειμενικές" και ότι υφίσταται ένας "πολύ περιορισμένος αριθμός μελετών" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αλλά πέραν αυτής της πτυχής, ο γενικός χαρακτήρας της απαγόρευσης είναι εκείνος που θέτει πραγματικό πρόβλημα. Κατά τίνος πράγματος ξεσηκώνονται ουσιαστικά οι ΜΚΟ για την προστασία των ζώων, εάν όχι κατά της εμπορικής θήρας που εφαρμόζεται σε ευρεία κλίμακα σε σχέση με τη ζώνη κυνηγίου ή τον αριθμό των ζώων που θανατώνονται; Είναι αυτές οι εικόνες χιλιάδων ζώων που θανατώνονται μαζικά οι οποίες προβληματίζουν μέρος της κοινής γνώμης και στις οποίες οφείλεται η απαγόρευση που εφαρμόσθηκε από ορισμένα κράτη μέλη. Για αυτές τις ΜΚΟ, η κούρσα της απόδοσης της εμπορικής θήρας μπορεί να οδηγήσει μόνον σε εκτροπές.

Συνεπώς, τι διαπιστώνουμε; Η πρόταση της Επιτροπής απαγορεύει την εμπορία προϊόντων κάθε μορφής κυνηγίου, σε οποιαδήποτε κλίμακα και αν γίνεται, είτε πρόκειται για 100 φώκιες είτε για 300.000 φώκιες, σε οιαδήποτε κλίμακα, αν πραγματοποιείται σε μερικά χιλιόμετρα ή χιλιάδες χιλιόμετρα, όποιος κι αν είναι ο στόχος του κυνηγίου, εμπορία ή εξάλειψη των επιζήμιων ζώων, με οιαδήποτε μορφή, περιστασιακός κυνηγός ή επαγγελματικό πλήρωμα. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να απαγορεύσει τη δωρεάν διάθεση σε τρίτους, γεγονός που συνεπάγεται ότι ακόμη και η αποστολή δείγματος σε ερευνητικό εργαστήριο θα απαγορεύεται!

Η πρόταση της Επιτροπής, με το να μην περιορίζει την γενική απαγόρευση στην εμπορική θήρα και με το να μην ορίζει αυτήν την εμπορική θήρα, κινδυνεύει, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καταλήξει στο αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που είναι συγκεκριμένα η μείωση της ταλαιπωρίας του ζώου.

Ουσιαστικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, η φώκια δεν θηρεύεται με εμπορικό σκοπό αλλά προκειμένου να εξαλειφθεί διότι θεωρείται ζώο επιζήμιο που θέτει σε κίνδυνο τους αλιευτικούς πληθυσμούς. Σε παρόμοια περίπτωση, ακόμη και η άμεση κατανάλωση έχει δευτερεύουσα σημασία. Εάν θα έπρεπε να εφαρμοσθεί ο κανονισμός ως έχει, ο κυνηγός δεν θα μπορούσε πλέον να έχει το ελάχιστο οικονομικό όφελος από το κυνήγι της. Αυτή η απαγόρευση του εμπορίου θα διακινδύνευε το ενδεχόμενο να αυξηθεί η λαθροθηρία και κατά συνέπεια να οδηγήσει τον κυνηγό να κτυπήσει το ζώο χωρίς να προβληματισθεί για το ποιο μέρος του σώματος κτυπήθηκε ούτε να εξακριβώσει εάν το ζώο είναι ή όχι ζωντανό.

Επιπλέον, ελλείψει ρύθμισης των πληθυσμών φώκιας, τι θα συνέβαινε εάν οι φώκιες, μετακινούμενες προς τον νότο λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, ευρίσκονταν σε ζώνες όπου θα αποτελούσαν σαφώς απειλή για την επιβίωση άλλων ειδών; στο πλαίσιο μιας γενικής απαγόρευσης του εμπορίου, μόνον η θανάτωσή τους θα ήταν επιτρεπτή. Αυτό συνεπώς θα ερχόταν σε αντίθεση με οιοδήποτε μέτρο που συνδέεται με την ορθολογική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η οποία συνιστά την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη χρησιμοποίηση ενός ζώου από την στιγμή που θανατώνεται.

Θα πρέπει συνεπώς να γίνει διάκριση μεταξύ εμπορικής θήρας μεγάλης εμβέλειας και περιστασιακής θήρας, που, εξ ορισμού, δεν μπορεί παρά να αφορά μικρό αριθμό ζώων. Ένας τέτοιος στόχος θα μπορούσε εύκολα να επιτευχθεί με τον ακριβή ορισμό της εμπορικής θήρας και με την ειδική ταυτοποίηση των προϊόντων που προέρχονται από την περιστασιακή θήρα τα οποία δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο παρά μόνον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 3β (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Τροπολογία

 

έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1,

 

1 ΕΕ C 306 E της 15.12.2006, σελ. 194.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι φώκιες είναι ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία.

(1) Οι φώκιες είναι ζώα που μπορούν να αισθανθούν πόνο, αγωνία, φόβο και άλλου είδους ταλαιπωρία. Η εισαγωγή για εμπορικούς σκοπούς στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας (νεογνά γροιλανδικής και λοφιοφόρου φώκιας) και προϊόντων που προέρχονται από αυτά απαγορεύεται1.

 

_______

1 Οδηγία 83/129/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 σχετικά με την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά (ΕΕ L 91 της 9.4.1983, σελ. 30).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Οι φώκιες αποτελούν αντικείμενο θήρας εντός και εκτός Κοινότητας και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων, όπως κρέατος, ελαίου, λίπους, γουνοδερμάτων και αντικειμένων κατασκευασμένων από αυτά, τα οποία διατίθενται προς πώληση σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας.

(2) Η εμπορική θήρα της φώκιας πραγματοποιείται εντός και εκτός Κοινότητας για την παραγωγή προϊόντων, όπως κρέατος, ελαίου, λίπους, γουνοδερμάτων και αντικειμένων κατασκευασμένων από αυτά, τα οποία διατίθενται προς πώληση σε διάφορες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 α) Η καλή μεταχείριση των άγριων ζώων όπως και η ρύθμιση ή η οργάνωση της θήρας δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον δεν προβλέπεται καμία νομική βάση για αυτές στις συνθήκες.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η θήρα της φώκιας έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό στο κοινό, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πάντα η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Στην επιστημονική γνωμοδότησή της για τις σχετικές με την μεταχείριση των ζώων πτυχές της θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική θανάτωση της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί, ανέφερε όμως επίσης ότι, στην πράξη, η θανάτωση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και μη βάναυση.

(3) Μολονότι η καλή μεταχείριση των άγριων ζώων καθώς και οι συνθήκες που διέπουν τη θήρα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, ορισμένες πτυχές της εμπορικής θήρας της φώκιας, και συγκεκριμένα η αναισθητοποίηση των νεαρών ζώων με εργαλεία όπως ρόπαλα και αξίνες (hakapiks), έχει προκαλέσει σοβαρό προβληματισμό σε μέρος της κοινής γνώμης, στις κυβερνήσεις, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδέχεται να μην επιτυγχάνεται πάντα η θανάτωση και εκδορά της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου, αγωνίας και άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Στην επιστημονική γνωμοδότησή της για τις σχετικές με την μεταχείριση των ζώων πτυχές της θανάτωσης και εκδοράς της φώκιας, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική θανάτωση της φώκιας χωρίς την πρόκληση πόνου ή αγωνίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί, ανέφερε όμως επίσης ότι, στην πράξη, η θανάτωση δεν είναι πάντα αποτελεσματική και μη βάναυση.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένοι κανόνες, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τη μεταχείριση των ζώων. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να απαγορευτεί η διάθεση προϊόντων φώκιας στην αγορά.

(6) Για να τερματιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, και για να ληφθεί υπόψη ο προβληματισμός μέρους της κοινής γνώμης σε σχέση με ορισμένες μορφές θανάτωσης, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν εναρμονισμένοι κανόνες, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τη μεταχείριση των ζώων. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων φώκιας που θανατώθηκε στο πλαίσιο εμπορικής θήρας προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας που θα μπορούσε να αποφευχθεί.

10) Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να αποτελέσουν απάντηση στον σχετικό με τη μεταχείριση των ζώων προβληματισμό του κοινού σε σχέση με τη διάθεση στην κοινοτική αγορά, και κατ' επέκταση τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων φώκιας που προέρχονται από ζώα τα οποία ενδέχεται να μην έχουν θανατωθεί και εκδαρεί χωρίς πρόκληση πόνου, αγωνίας ή άλλου είδους ταλαιπωρίας.

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή των λέξεων “που θα μπορούσε να αποφευχθεί" επιβάλλεται δεδομένου ότι όλα τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι πολίτες της ΕΕ εκφράζουν ανησυχίες για την ταλαιπωρία που προκαλεί η θήρα της φώκιας και όχι μόνο για την ταλαιπωρία που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Η ταλαιπωρία που δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί μπορεί να είναι αρκετά σημαντική δεδομένου ότι ο όρος δεν μπορεί να διατυπωθεί ποσοτικά.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α) Σε ορισμένες χώρες, οι φώκιες θεωρούνται επιζήμια ζώα που προκαλούν σημαντικές ζημίες στους αλιευτικούς πόρους. Μια γενικευμένη απαγόρευση της εμπορίας θα κινδύνευε να έχει ελάχιστη επίπτωση στον αριθμό των ζώων που θανατώνονται, αντίθετα θα μπορούσε, αφενός, να ευνοήσει την λαθροθηρία και, αφετέρου, να οδηγήσει στη θανάτωση με τρόπο που δεν τηρεί την καλή μεταχείριση των ζώων εφόσον δεν θα υφίσταται πλέον κανένα κίνητρο για την θανάτωση των ζώων με τον κατάλληλο τρόπο.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιοχές, η θήρα της φώκιας δεν έχει άλλο σκοπό από την θανάτωση των ζώων που θεωρούνται επιζήμια. Ως εκ τούτου, τα θέματα που συνδέονται με την εμπορία είναι δευτερεύοντα και δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε μείωση του αριθμού των ζώων που θανατώνονται. Αντίθετα, ο τρόπος με τον οποίο θανατώνονται θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετικός, και συγκεκριμένα να μην λαμβάνεται υπόψη η ταλαιπωρία του ζώου αφής στιγμής παύσουν να υπάρχουν τα οικονομικά κίνητρα.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, οι οποίες επιδίδονται παραδοσιακά στη θήρα φώκιας για την επιβίωσή τους. Η θήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών της κοινωνίας των Inuit. Αποτελεί πηγή εισοδήματος και συμβάλλει στην επιβίωση του κυνηγού. Επομένως, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να αφορούν τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα που ασκούν παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

(13) Δεν πρέπει εξάλλου να θίγονται τα στοιχειώδη οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των κοινοτήτων Inuit, ή των κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία μικρής κλίμακας οι οποίες επιδίδονται, σε μικρή κλίμακα σε σχέση με τα ζώα που θανατώνονται, στη θήρα φώκιας για την επιβίωσή τους, στη ρύθμιση των πληθυσμών επιζήμιων ζώων ή στην προστασία των αλιευτικών πόρων. Η θήρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό και την ταυτότητα των μελών της κοινωνίας των Inuit και, για το λόγο αυτό, προστατεύεται από τη Δήλωση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών. Αυτή η θήρα μπορεί να αποτελεί πηγή εισοδήματος, να συμβάλει στην επιβίωση του κυνηγού ή να συμμετέχει στη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των ειδών. Επομένως, οι απαγορεύσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να αφορούν τα προϊόντα φώκιας που προέρχονται από τη θήρα και χρησιμοποιούνται για θρησκευτικούς σκοπούς, άμεση κατανάλωση, μη κερδοσκοπικές ανταλλαγές ή εμπορικούς σκοπούς σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολόγηση

Οι κοινότητες inuit δεν είναι οι μόνες που βλέπουν στην θήρα της φώκιας μια διόλου ευκαταφρόνητη πηγή εισοδήματος, τα μέλη μερικών μικρών παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία επιδίδονται επίσης σε αυτόν τον τύπο θήρας σε μικρή κλίμακα προκειμένου να εξασφαλίσουν και να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους προστατεύοντας παράλληλα τους αλιευτικούς τους πόρους από τα αρπακτικά.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις εμπορίας που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, καθώς και για την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, την επισήμανση και τη σήμανση. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την αναστολή και ανάκληση των παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η διαχείριση του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να θεσπιστούν με την διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(16) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίσουν, αφενός, την καθιέρωση διαδικασιών για την υποβολή αιτήσεων παρέκκλισης από τις απαγορεύσεις εμπορίας που επιβάλλει ο παρών κανονισμός, καθώς και για την αποτελεσματική διεκπεραίωσή τους και, αφετέρου, την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης, την επισήμανση και τη σήμανση, ιδιαίτερα τις απαιτήσεις όσον αφορά την απόδειξη της προέλευσης των προϊόντων φώκιας. Επειδή τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή του με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. Επίσης, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ώστε να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις εμπορίας βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και για την αναστολή και ανάκληση των παρεκκλίσεων αυτών. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά θεσπίζονται για να εξασφαλιστεί η διαχείριση του προβλεπόμενου από τον παρόντα κανονισμό συστήματος και εφαρμόζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις, πρέπει να θεσπιστούν με την διαχειριστική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά, καθώς και για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται εναρμονισμένοι κανόνες για τη διάθεση προϊόντων φώκιας στην κοινοτική αγορά που προέρχονται από την εμπορική θήρα, καθώς και για τις εισαγωγές, τη διαμετακόμιση και τις εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ο παρών κανονισμός δεν αφορά τις συνθήκες και την οργάνωση άλλων τύπων θήρας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

2. «προϊόν φώκιας», όλα τα προϊόντα, μεταποιημένα ή μη, που παράγονται ή λαμβάνονται από φώκιες, όπου περιλαμβάνονται το κρέας, το έλαιο, το λίπος, τα όργανα, τα ακατέργαστα γουνοδέρματα και τα δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα, συμπεριλαμβανομένων των γουνοδερμάτων που είναι συρραμμένα σε φύλλα, σταυρούς και παρόμοιες μορφές, καθώς και τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από γουνοδέρματα φώκιας·

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση του ορισμού των προϊόντων φώκιας θα εφαρμόζεται η εξαίρεση για τις κοινότητες Inuit στις εισαγωγές, τις εξαγωγές και το ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α."εμπορική θήρα", οργανωμένη θήρα σε ευρεία κλίμακα, σε σχέση με την ζώνη θήρας και/ή τον αριθμό των ζώων που θανατώνονται, από άτομα που πληρώνονται για το σκοπό αυτό προκειμένου να τροφοδοτήσουν, σε τακτική και συνεχή βάση με εμπορικό σκοπό, επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων φώκιας·

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. «διάθεση στην αγορά», η είσοδος στην κοινοτική αγορά, η οποία συνεπάγεται την έναντι αντιτίμου ή δωρεάν διάθεση σε τρίτους·

3. «διάθεση στην αγορά», η είσοδος στην κοινοτική αγορά, η οποία συνεπάγεται την έναντι αντιτίμου διάθεση σε τρίτους·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πάει πολύ μακριά εφόσον εμποδίζει όχι μόνον την εμπορία αλλά και οιαδήποτε παραχώρηση ("διάθεση") ακόμη και δωρεάν. Με τον τρόπο αυτόν η αποστολή δείγματος σε ερευνητικό εργαστήριο θα απαγορεύεται.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. "Inuit": αυτόχθονες κάτοικοι της πατρίδας των Inuit και συγκεκριμένα των περιοχών της Αρκτικής και της Υπο– αρκτικής στις οποίες οι Inuit, είτε προς το παρόν, είτε κατά παράδοση κατέχουν αυτόχθονα δικαιώματα και συμφέροντα – που αναγνωρίζονται από τους Inuit ως μέλη του πληθυσμού τους και περιλαμβάνουν τους Inupiat, Yupik (Αλάσκα), Inuit, Inuvialuit (Καναδάς), Kalaallit (Γροιλανδία) και Yupik (Ρωσία

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των Inuit πρέπει να συμφωνεί με τον ορισμό στην παράγραφο 2 του άρθρο 1 της Σύμβασης ΔΟΕ 169/1989 και στα άρθρα 6 και 7 του Χάρτη της Inuit Circumpolar Conference (ICC).

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7 α. "μέθοδοι θήρευσης που κατά παράδοση εφαρμόζονται", οι μέθοδοι θήρευσης φώκιας που κατά παράδοση εφαρμόζονται από τις κοινότητες inuit με μη εμπορικό σκοπό ή περιορίζονται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β. "για σκοπούς επιβίωσης", η κατά συνήθεια και παράδοση χρησιμοποίηση προϊόντων φώκιας από τις κοινότητες inuit ή τις κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία αφορά αποκλειστικά την άμεση ατομική ή οικογενειακή κατανάλωση, για την διατροφή, την κατοικία, για την παραγωγή καύσιμης ύλης, ενδυμάτων, εργαλείων ή αντικειμένων χειροτεχνίας, την πώληση ή την ανταλλαγή σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο φώκιας ή τμημάτων φώκιας.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από τη θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit και που συμβάλλει στην επιβίωσή τους.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα φώκιας που λαμβάνονται από την περιορισμένη αριθμητικά θήρα στην οποία επιδίδονται παραδοσιακά οι κοινότητες Inuit για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους ή οι κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία μικρής κλίμακας για σκοπούς επιβίωσης ή για σκοπούς ρυθμιζόμενης και ελεγχόμενης ρύθμισης των πληθυσμών φώκιας με στόχο την μείωση των ζημιών που προκαλούνται στους αλιευτικούς πόρους και τούτο σύμφωνα με εθνικό σχέδιο διαχείρισης της ισορροπίας των φυσικών πόρων και προστασίας της βιολογικής ποικιλίας.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ - κάτω από το σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) πιστοποιητικό και

i) πιστοποιητικό που αναφέρει την ημέρα, το μήνα και τον χρόνο της θανάτωσης καθώς και την περιοχή και την χώρα στην οποία το ζώο θανατώθηκε, και

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ - εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 2, πρέπει να μπορούν να ταυτοποιηθούν με σαφήνεια, σε περίπτωση εμπορίας, με ετικέτα, που χορηγείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, η οποία θα αναφέρει το έτος και τον τόπο θανάτωσης, και ενδεχομένως το όνομα ή το μέσο ταυτοποίησης του κυνηγού ή του υπεύθυνου της θήρας.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα σχετικά με τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, για την έγκριση παρέκκλισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην επικράτεια των διαφόρων χωρών.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, όπως μέτρα σχετικά με τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων, για την έγκριση παρέκκλισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην επικράτεια των διαφόρων χωρών και μεριμνά ώστε τα μέτρα αυτά να μην οδηγήσουν σε υποβάθμιση του επιπέδου καλής μεταχείρισης του ζώου που έχει ήδη επιτευχθεί στις χώρες αυτές.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός τριών μηνών από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση απόρριψης, αυτή αιτιολογείται δεόντως. Η Επιτροπή ορίζει επίσης τους όρους υπό τους οποίους οι αιτούντες μπορούν να κάνουν προσφυγή για αρνητική απάντηση καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί αυτή η προσφυγή.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου στην οποία συμμετέχουν ως παρατηρητές οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων τρίτων χωρών.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ανά πενταετία στην Επιτροπή έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την επιβολή της τήρησης του παρόντος κανονισμού καθώς και τις επιπτώσεις του από οικονομική και κοινωνική άποψη καθώς και καλής μεταχείρισης της φώκιας, έχοντας ιδιαίτερα υπόψη τη σύμβαση για την βιοποικιλότητα του 1992.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της εξεταζόμενης πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Με βάση τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εντός δωδεκαμήνου από τη λήξη της εξεταζόμενης πενταετούς περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται 6 μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού, εφόσον τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 έχουν αρχίσει να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, ειδάλλως εφαρμόζονται την επομένη της ενάρξεως ισχύος των εν λόγω εκτελεστικών μέτρων.

Τα άρθρα 3 και 4 εφαρμόζονται είκοσι τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του κανονισμού, εφόσον τα εκτελεστικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, στο άρθρο 5 παράγραφος 5, στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 έχουν αρχίσει να ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτή, ειδάλλως εφαρμόζονται την επομένη της ενάρξεως ισχύος των εν λόγω εκτελεστικών μέτρων.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των όπλων που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση φώκιας. Στη νομοθεσία ή σε άλλες απαιτήσεις ορίζονται επακριβώς τα όπλα που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την αναισθητοποίηση ή/και τη θανάτωση νεογνών φώκιας και εκείνα για τις ενήλικες φώκιες.

Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των όπλων και των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για τη θανάτωση φώκιας. Στη νομοθεσία ή σε άλλες απαιτήσεις ορίζονται επακριβώς τα όπλα και τα πυρομαχικά που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τον πυροβολισμό και την ενδεχόμενη αναισθητοποίηση με σκοπό τη θανάτωση της φώκιας ανάλογα με το είδος της και την ηλικιακή κατηγορία της.

Αιτιολόγηση

Επειδή η εισαγωγή για εμπορικούς σκοπούς δερμάτων ή προϊόντων νεογνών φώκιας στην ΕΕ έχει απαγορευθεί από το 1983, δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε νεογνά φώκιας. Εξάλλου, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι η θανάτωση με αναισθητοποίηση δεν μπορεί να γίνει εκτός εάν ο πυροβολισμός δεν επέφερε τον θάνατο του ζώου.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση καταλλήλων μεθόδων παρακολούθησης, βάσει των οποίων υποχρεούται ο κυνηγός να βεβαιωθεί ότι η φώκια έχει χάσει τις αισθήσεις της κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο προτού προχωρήσει στην αφαίμαξή της και πριν ασχοληθεί με την επόμενη φώκια.

Καθορίζονται ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση καταλλήλων μεθόδων παρακολούθησης, βάσει των οποίων υποχρεούται ο κυνηγός να βεβαιωθεί το ταχύτερο δυνατόν και πριν από οτιδήποτε άλλο ότι η φώκια έχει θανατωθεί ή έχει χάσει τις αισθήσεις της κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο προτού προχωρήσει στην αφαίμαξή.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της εμπορικής θήρας, είναι σκόπιμο ο κυνηγός να μην είναι και εκείνος που διαπιστώνει εάν το ζώο είναι νεκρό διότι υπάρχει κίνδυνος να παρεμβάλλεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ του πυροβολισμού και της διαπίστωσης, συνεπώς, το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να γίνει μετά τον πυροβολισμό είναι να πιστοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό ότι το ζώο είναι νεκρό. Εάν ακολουθηθεί η σειρά που προτείνει η Επιτροπή σε ένα ζώο που θανατώνεται πρέπει να γίνει η αφαίμαξη αμέσως μετά τη διαπίστωση του θανάτου του, με αποτελέσματα ένα άλλο ζώο να αγωνιά ενόσω ο κυνηγός προβαίνει σε αυτήν τη δραστηριότητα.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαιτείται η αφαίμαξη κάθε ζώου αμέσως μετά την κατάλληλη αναισθητοποίησή του, δηλαδή προτού αρχίσει η αναισθητοποίηση άλλης φώκιας.

Η αφαίμαξη κάθε ζώου πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν αφού διαπιστωθεί ο θάνατος του ζώου ή ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθορίζονται απαιτήσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι η φώκια ή/και ο κυνηγός βρίσκονται σε αρκούντως σταθερή θέση και ότι ο στόχος είναι δεόντως ορατός. Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για άλλους σημαντικούς για την εν λόγω θήρα παράγοντες.

Οι όροι κυνηγίου υπάγονται στις εθνικές ρυθμίσεις που θα πρέπει ωστόσο να προβλέπουν τις απαιτήσεις οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι ο πυροβολισμός πραγματοποιείται υπό ευνοϊκές συνθήκες και ότι ο στόχος είναι δεόντως ορατός.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κυνηγοί απαιτείται να διαθέτουν ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά τη βιολογία της φώκιας, τις θηρευτικές μεθόδους και τη διαδικασία «τριών σταδίων» που περιγράφεται κατωτέρω, την πρακτική χρήση των κυνηγετικών εργαλείων, όπως δοκιμές με πυρά. Η διαδικασία «τριών σταδίων» είναι μια μέθοδος αποτελεσματικού πλήγματος/πυροβολισμού, αποτελεσματικής παρακολούθησης (με πρόκληση του αντανακλαστικού του κερατοειδούς ή με ψηλάφηση του κρανίου για να διαπιστωθεί η κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο απώλεια των αισθήσεων ή ο θάνατος του ζώου), και αποτελεσματικής αφαίμαξης που εξασφαλίζει τη θανάτωση της φώκιας χωρίς πόνο, αγωνία και ταλαιπωρία που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Οι κυνηγοί απαιτείται να διαθέτουν ένα καλό επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων όσον αφορά τη βιολογία της φώκιας, τις θηρευτικές μεθόδους και τη διαδικασία «τριών σταδίων» που περιγράφεται κατωτέρω, την πρακτική χρήση και την γνώση των κυνηγετικών εργαλείων, των τεχνικών βολής και βαλλιστικής που αποκτήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις εθνικές ρυθμίσεις πρακτικές. Η διαδικασία «τριών σταδίων» είναι μια μέθοδος αποτελεσματικού πλήγματος/πυροβολισμού, αποτελεσματικής παρακολούθησης, με πρόκληση του αντανακλαστικού του κερατοειδούς ή ψηλάφηση του κρανίου για να διαπιστωθεί η κατά μη αντιστρέψιμο τρόπο απώλεια των αισθήσεων ή ο θάνατος του ζώου, και να πραγματοποιηθεί σε αντίθετη περίπτωση η κατάλληλη αναισθητοποίηση, να εξασφαλισθεί, στη συνέχεια, αποτελεσματική αφαίμαξη, προκειμένου να θανατωθεί η φώκια χωρίς πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Αιτιολόγηση

Η τεχνική της θανάτωσης θα πρέπει να γίνεται με πυροβολισμό με αρκετά πυρομαχικά που θα επιτρέψει την άμεση θανάτωση του ζώου στις περισσότερες περιπτώσεις. Η προσφυγή στην αναισθητοποίηση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται παρά μόνον στην περίπτωση που το ζώο δεν θανατωθεί με τον πυροβολισμό και για να συντομευθεί η αγωνία του.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 7 – υπότιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ:

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ :

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προβλέπεται σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, με το οποίο εξασφαλίζεται η τακτική επίβλεψη της θήρας και η ανεξαρτησία των επιθεωρητών.

Προβλέπεται σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, με το οποίο εξασφαλίζεται η τακτική επίβλεψη της θήρας και η ανεξαρτησία των επιθεωρητών. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να εξασφαλίζεται από την αστυνομία ή την ακτοφυλακή.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:

8. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ:

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρακολούθηση της θήρας από τρίτους είναι δυνατή, με ελάχιστους διοικητικούς ή υλικοτεχνικούς φραγμούς.

Η εποπτεία της θήρας από τρίτους είναι δυνατή, με ελάχιστους διοικητικούς ή υλικοτεχνικούς φραγμούς. Οι συνθήκες εποπτείας ορίζονται από τις εθνικές ρυθμίσεις. Η συμμετοχή δεν θα πρέπει ωστόσο να αποτελέσει πρόβλημα ή να προκαλέσει οιοδήποτε κίνδυνο ή επιπλέον δαπάνες για τους κυνηγούς.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Προβλέπονται σαφείς απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων, τόσο από τους κυνηγούς, όσο και από τους επιθεωρητές, όσον αφορά τον τόπο και τον χρόνο θανάτωσης των ζώων και τα όπλα και πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν. Απαιτείται επίσης να υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Προβλέπονται σαφείς απαιτήσεις για την υποβολή στοιχείων, τόσο από τους κυνηγούς όσο και από τους επιθεωρητές.

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη θήρα, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τα σχετικά μέτρα επιβολής της τήρησης της νομοθεσίας.

Συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη θήρα, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις και τα σχετικά μέτρα επιβολής της τήρησης της νομοθεσίας καθώς και τις συνέπειες αυτής της νομοθεσίας στη θήρα της φώκιας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εμπόριο προϊόντων φώκιας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

IMCO

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

4.12.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Véronique Mathieu

9.9.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Петя Ставрева, Donato Tommaso Veraldi

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Ilda Figueiredo, Béla Glattfelder, Wiesław Stefan Kuc, Astrid Lulling, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson, Vladimír Železný

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Hélène Goudin, Ewa Tomaszewska, Peter Šťastný


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εμπόριο προϊόντων φώκιας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0469 – C6-0295/2008 – 2008/0160(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.7.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

4.12.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

4.9.2008

ENVI

4.9.2008

AGRI

4.12.2008

PECH

4.9.2008

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

2.2.2009

PECH

8.9.2008

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Diana Wallis

7.10.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.11.2008

21.1.2009

11.2.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Николай Младенов, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Cremers, Joel Hasse Ferreira, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner

Ημερομηνία κατάθεσης

5.3.2009

Τελευταία ενημέρωση: 19 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου