Διαδικασία : 2008/0195(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0120/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0120/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 211kWORD 160k
6 Μαρτίου 2009
PE 416.582v03-00 A6-0120/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0650),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, το άρθρο 71 και το άρθρο 137, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0354/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A6-0120/2009),

1.  απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να προβεί, μαζί με το Κοινοβούλιο, στις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να υποβάλει νέα πρόταση·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Σημαντικό βήμα στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μετακινουμένων εργαζομένων στον τομέα των οδικών μεταφορών αποτέλεσε η από 23 Μαρτίου 2005 ισχύουσα οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (11 Μαρτίου 2002) που συνιστά ειδικό νομοθέτημα ως προς τη γενική οδηγία 2003/88/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) 561/2006 (ΕΕ L 102 της 11.4.2006) με τον οποίο ορίζονται οι κοινοί κανόνες για το χρόνο οδήγησης και της περιόδου ανάπαυσης των οδηγών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τα οριζόμενα στην οδηγία 2002/15/ΕΚ και σε σχέση με τη πρόβλεψη για εφαρμογή της στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από 23 Μαρτίου 2009, υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση (CΟΜ(2007)0266 τελικό) προκειμένου να παρουσιάσει τις πιθανές συνέπειες της ένταξης ή της εξαίρεσης των αυτοαπασχολουμένων οδηγών από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Στην έκθεση αξιολογούνται επίσης τα αποτελέσματα εφαρμογής των διατάξεων περί νυχτερινού χρόνου εργασίας. Διερευνά εξάλλου τα γενικότερα αποτελέσματα εφαρμογής της οδηγίας στην οδική ασφάλεια, τους όρους ανταγωνισμού, τη διάρθρωση του επαγγέλματος και τις κοινωνικές πτυχές.

Διαπιστώθηκε ότι :

α) Δεν είναι αποφασιστικής σημασίας να περιληφθούν οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

β) Είναι ασαφής η διάκριση μεταξύ αυτοαπασχολουμένων οδηγών και μετακινουμένων εργαζομένων με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο κίνδυνος εμφανίσεως ψευδοαυτοαπασχολουμένων οδηγών, οι οποίοι, προκειμένου να μην εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας, συνδέονται με σύμβαση εργασίας με έναν εργοδότη, χωρίς να μπορούν να έχουν σχέση με πολλούς πελάτες.

γ) Ως προς τον νυχτερινό χρόνο εργασίας, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να αλλάξουν ή να εναρμονιστούν περαιτέρω οι διατάξεις, αρκεί να τροποποιηθεί ο ορισμός της νυχτερινής εργασίας (άρθρο 3, στοιχείο θ της οδηγίας 2002/15/ΕΚ) διότι η ισχύουσα διατύπωση περιλαμβάνει και τις πολύ μικρές, ακόμα και ολιγόλεπτες, περιόδους νυχτερινής εργασίας.

Κατά την Επιτροπή η διάταξη είναι δυσανάλογη και άσκοπη από οικονομική και κοινωνική άποψη.

ΙΙ. Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, (CΟΜ(2008)0650)

Μετά από διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και αξιολόγηση των επιπτώσεων, με στόχο να αποφευχθεί το άσκοπο διοικητικό βάρος και, παράλληλα, να προωθηθούν οι στόχοι της Κοινοτικής Πολιτικής Μεταφορών θεωρήθηκε ως καλύτερη και εφικτή πολιτική λύση η υπό εξέταση Πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Κατή την Επιτροπή, δεν μεταβάλλεται ο γενικός σκοπός της οδηγίας για προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και μειώνονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού καθώς και το διοικητικό και οικονομικό κόστος για τα κράτη μέλη.

Προτάσεις:

α) Αποσαφήνιση πεδίου εφαρμογής

- Εξαίρεση των γνησίως αυτοαπασχολούμενων μετακινουμένων εργαζομένων (διαγραφή άρθρου 3, στοιχείο ε).

-Εφαρμογή σε όλους τους μετακινούμενους εργαζόμενους και σε όσους δεν είναι ελεύθεροι να οργανώσουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες, δηλαδή τους ψευδοαυτοαπασχολούμενους (άρθρο 2, παράγραφος 1, άρθρο 3, παράγραφος δ).

- Διαγραφή ορισμός του χρόνου εργασίας για τους αυτοαπασχολούμενους και ακριβής ορισμός των "μετακινουμένων εργαζομένων".

β) Νυχτερινή εργασία (άρθρο 3, παράγραφος θ)

- Προτείνεται εφαρμόσιμος, κατά την Επιτροπή, ορισμός της νυχτερινής εργασίας με επανεισαγωγή του 2ώρου ως ελάχιστου χρόνου νυχτερινής εργασίας.

γ) Εφαρμογή

- Εισάγονται (νέο άρθρο 11α) κοινές αρχές διαφάνειας και αποτελεσματικότητας των εθνικών συστημάτων επιβολής.

- Προτείνεται στενότερη συνεργασία μεταξύ των εκτελεστικών αρχών των κρατών μελών.

- Προτείνεται, επίσης, στήριξη εκ μέρους της Επιτροπής για διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων.

ΙΙΙ. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

- Η εισηγήτρια, εκτός από διαρθρωτικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης, αναγνωρίζει τον κίνδυνο να προκύψουν ψευδοαυτοαπασχολούμενοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι εξαιτίας διαφορετικών ερμηνειών της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

- Καθορίζει ως εμπορικές τις σχέσεις των ψευδο-απασχολούμενων με τους πελάτες.

- Συνδυάζει καθορισμό της νυχτερινής εργασίας και την αποζημίωση του συνολικού χρόνου εργασίας και δεν δέχεται τον καθορισμό του 2ώρου ως ελάχιστου χρόνου νυχτερινής εργασίας κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 7, παράγραφος 1 που προβλέπει ως ανώτατο όριο απασχόλησης για τους οδηγούς που εκτελούν νυκτερινή εργασία, τις 10 ώρες ανά εικοσιτετράωρο.

- Θεωρεί ως δυσανάλογη, για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας, την καθιέρωση συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών.

- Ζητεί τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην πληροφόρηση που αφορά την κοινωνική νομοθεσία στο πεδίο των οδικών μεταφορών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (17.2.2009)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

επί της πρότασης για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Johannes Blokland

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η οδηγία 2002/15/ΕΚ ρυθμίζει τις ώρες εργασίας των ατόμων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών. Αφορά κυρίως εργαζομένους που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών και απασχολούνται από επιχειρήσεις αλλά, από τις 23 Μαρτίου 2009, θα αφορά επίσης και αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, οι οποίοι είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες, εκτός αν αποφασισθεί πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία να αποκλεισθεί αυτή η τελευταία κατηγορία από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις ώρες εργασίας είναι συμπληρωματικές των διατάξεων σχετικά με τις ώρες εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης των εργαζομένων που εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό 561/2006 (προηγουμένως 3820/85).

Η διάκριση μεταξύ μετακινούμενων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων οδηγών έχει προκαλέσει προβλήματα στην πράξη λόγω της εμφάνισης των ψευδοαυτοαπασχολούμενων οδηγών. Αυτοί είναι άτομα που τυπικά έχουν καταχωρηθεί ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες και λειτουργούν ως αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί αλλά ντε φάκτο απασχολούνται για μόνο μία άλλη επιχείρηση. Στην πραγματικότητα λειτουργούν ωσάν να ήταν υπάλληλοι αυτής της άλλης επιχείρησης.

Για την επίλυση αυτού του προβλήματος η Επιτροπή προτείνει στην πρότασή της CΟΜ(2008)0650 να τροποποιηθεί ο ορισμός του "μετακινούμενου εργαζόμενου", έτσι ώστε στο μέλλον να συμπεριληφθούν και οι ψευδοαπασχολούμενοι οδηγοί, προκειμένου να υποχρεώνονται και αυτοί να συμμορφωθούν με τις διατάξεις σχετικά με τις ώρες εργασίας. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και οι όντως αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί. Είναι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες που είναι ελεύθεροι να αποφασίζουν για τις ώρες εργασίας τους. Οι ψευδοαυτοαπασχολούμενοι οδηγοί πρόκειται, αντιθέτως, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, εφόσον στον ορισμό των "μετακινούμενων εργαζομένων" συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα που δεν συνδέονται επισήμως με εργοδότη αλλά ντε φάκτο:

- οι οποίοι δεν είναι ελεύθεροι να οργανώνουν τις εργασιακές τους δραστηριότητες, ή

- των οποίων το εισόδημα δεν εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη, ή

-οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν εργασιακές σχέσεις με διάφορους πελάτες.

Δεύτερον, η Επιτροπή προτείνει να διευρυνθεί περισσότερο η ερμηνεία του όρου "νυχτερινή εργασία". Σύμφωνα με την οδηγία 2002/15, "νύχτα" σημαίνει χρονική περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ωρών, μεταξύ 00.00 και 07.00, όπως ορίζεται στην εθνική νομοθεσία. Ως "νυχτερινή εργασία" ορίζεται επί του παρόντος οιαδήποτε εργασία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ανεξάρτητα από το εάν η διάρκειά της είναι σύντομη ή μακρά. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να ορισθεί ως νυχτερινή εργασία μόνο σε περίπτωση που η πραγματική εργασία έχει πραγματοποιηθεί για δύο ώρες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τρίτον, η Επιτροπή προτείνει να παρεμβληθεί νέο άρθρο σχετικά με την επιβολή. Εν προκειμένω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιβολή ρυθμίσεων για τις ώρες εργασίας πραγματοποιείται στη χώρα εγκατάστασης από το αρμόδιο σώμα επιθεωρητών που έχει εκεί τη βάση του. Επομένως, ο χρόνος εργασίας δεν θα ελέγχεται κατά τη διάρκεια οδικών ελέγχων, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούνται και σε άλλα κράτη μέλη αλλά αποκλειστικά στη χώρα εγκατάστασης.

Θέση του συντάκτη και τροπολογίες

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής. Η μεταχείριση των ψευδοαπασχολουμένων οδηγών ως υπαλλήλων με περιορισμούς στις ώρες εργασίας τους αποτελεί θετική εξέλιξη, εφόσον ντε φάκτο εργάζονται και ως υπάλληλοι άλλης επιχείρησης. Ο συντάκτης υποστηρίζει επίσης την άποψη της Επιτροπής ότι οι όντως αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Είναι, επομένως, ορθό να τροποποιηθεί το άρθρο 2, παράγραφος 1, γι αυτό το σκοπό.

Παρόλ' αυτά, ο συντάκτης εκφράζει τη βαθειά του λύπη για το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε με τόση μεγάλη καθυστέρηση. Ακόμα και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληγαν σε συμφωνία σε μια ταχεία πρώτη ανάγνωση, η τροποποιηθείσα οδηγία δεν θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ πριν από τις 23.3.2009. Αναμένοντας να τεθεί σε ισχύ η τροποποιηθείσα οδηγία ο συντάκτης καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας μετά τις 23 Μαρτίου 2009 έως ότου η τροποποιηθείσα οδηγία τεθεί σε ισχύ.

Σε ό,τι αφορά τη νυχτερινή εργασία, ο συντάκτης συμφωνεί με την Επιτροπή ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι επιτρέπει η ισχύουσα οδηγία. Θα πρέπει να είναι δυνατή η υπέρβαση των ορίων από λίγα λεπτά έως και δύο ώρες. Ωστόσο, ο συντάκτης θεωρεί ότι ο ορισμός της "νύχτας" θα πρέπει να τροποποιηθεί. Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η "νύχτα" δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τέσσερις ώρες πράγμα που σημαίνει ότι με μία υπέρβαση δύο ωρών η νύχτα μπορεί ντε φάκτο να μειωθεί σε δύο ώρες. Πρόκειται για συντομότατη περίοδο που δεν εξασφαλίζει έναν κατάλληλο ύπνο. Κατά συνέπεια, ο συντάκτης προτείνει ως "νύχτα" τον καθορισμό μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου μεταξύ 00.00 και 06.00.

Ο συντάκτης υποστηρίζει την παρεμβολή άρθρου σχετικά με την επιβολή, όπως προτείνει η Επιτροπή. Προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυτή την επιβολή με γνήσιο τρόπο και χωρίς διακρίσεις προτείνει αυτό το νέο άρθρο 11α να είναι αυστηρό.

Τέλος, προς το συμφέρον μιας ισορροπημένης κατανομής των ωρών εργασίας και των περιόδων ανάπαυσης σε όλη την εβδομάδα, ο συντάκτης θεωρεί ότι θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί και ο ορισμός της "εβδομάδας". Προκειμένου να δημιουργηθεί μια καθορισμένη περίοδος ανάπαυσης η οποία θα αποβεί προς όφελος της ποιότητας της εργασίας, της οδικής ασφάλειας και της ευημερίας του κοινού, το μεγαλύτερο μέρος της Κυριακής θα πρέπει να αποκλεισθεί από αυτόν τον ορισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ορισμένοι μετακινούμενοι εργαζόμενοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ούτε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 ούτε της οδηγίας σχετικά με τον χρόνο εργασίας οδηγεί αφενός σε στρέβλωση του ανταγωνισμού αφετέρου σε μείωση της οδικής ασφάλειας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι κυρώσεις που αποφασίζονται στις περιπτώσεις παραβίασης της παρούσας οδηγίας είναι κατάλληλες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

"στον "μετακινούμενο εργαζόμενο" συμπεριλαμβάνεται κάθε πρόσωπο που δεν συνδέεται με εργοδότη με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή ιεραρχικής εργασιακής σχέσης, αλλά:

διαγράφεται

i το οποίο δεν είναι ελεύθερο να οργανώνει τις σχετικές εργασιακές δραστηριότητες,

 

ii του οποίου το εισόδημα δεν εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη,

 

iii δεν έχει τη δυνατότητα, ατομικά ή μέσω συνεργασίας μεταξύ αυτοαπασχολούμενων οδηγών, να έχει εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες."

 

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα των δήθεν "αυτοαπασχολούμενων" οδηγών αποτελεί ζήτημα που ήδη ελέγχεται από τα κράτη μέλη. Συνεπώς, δεν χρειάζεται κανονισμός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο δ – εδάφιο 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν γενικά υπόψη κάθε σχετική πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα που αναγνωρίζονται ως αυτοαπασχολούμενα στο πλαίσιο άλλης εθνικής και/ή της νομοθεσίας της ΕΕ (για θέματα όπως η φορολόγηση, η κοινωνική νομοθεσία) δεν πρέπει να θεωρούνται ως μετακινούμενοι εργαζόμενοι κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του εάν ένας εργαζόμενος είναι μετακινούμενος εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος πρέπει να είναι ευέλικτα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρηματίες θα εξακολουθούν να έχουν ενδιαφέρον να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και να αναπτύσσουν νέες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που ήδη έχουν αναγνωριστεί από άλλη εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία ως αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εξακολουθούν να θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι και κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα)Το στοιχείο ζ τροποποιείται ως εξής:

 

(ζ) "εβδομάδα": η περίοδος από τη Δευτέρα, ώρα 00.00, έως την Κυριακή, ώρα 24.00· ωστόσο, ο ορισμός αυτός ισχύει υπό την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας η οποία αναγνωρίζει την Κυριακή ως την μη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δβ) Το στοιχείο η) τροποποιείται ως εξής:

 

(η) "διάρκεια της νύχτας": η περίοδος μεταξύ 00.00 ώρας και 06.00 ώρας·

Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα πρόταση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να μειώνουν ντε φάκτο τη διάρκεια της νύχτας σε δύο ώρες. Αυτό αφήνει ελάχιστο χρόνο για νυχτερινή ανάπαυση. Η ελαστικότητα που προτείνεται στο σημείο η) είναι αποδεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από σαφή και λογικό ορισμό του όρου "διάρκεια της νύχτας". Επιπλέον, αυτή η τροπολογία διαλύει τη σύγχυση η οποία υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της νύχτας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 3 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(θ) "νυκτερινή εργασία", η εργασία επί περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας."

(θ) "νυκτερινή εργασία", η εργασία επί περίοδο εργασίας η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ώρες κατά τη νυκτερινή περίοδο."

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιέχει τον όρο "νύχτα" για τον οποίο δεν υπάρχει ορισμός. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σκόπιμο να αντικατασταθεί από τον όρο "νυκτερινή περίοδος", σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του άρθρου 3, στοιχείο η) της οδηγίας 2002/15/ΕΚ.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 6

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 11 α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα κατάλληλης, μη διακριτικής και τακτικής παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι αναγκαία για την προστασία των επιχειρήσεων από τη διακριτική μεταχείριση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 1 – εδάφιο 6

Οδηγία 2002/15/ΕΚ

Άρθρο 11α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η παρούσα οδηγία. Εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

1. Τα κράτη μέλη οργανώνουν σύστημα κατάλληλης και τακτικής παρακολούθησης και ελέγχων ώστε να εξασφαλίσουν την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων που περιέχει η παρούσα οδηγία. Σε περίπτωση που ο χρόνος οδήγησης και ανάπαυσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 παραβιάζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να παραβιάζεται και ο χρόνος εργασίας, τα κράτη μέλη σε κάθε περίπτωση προβαίνουν σε έλεγχο και επιβολή των κανόνων των σχετικών με τον χρόνο εργασίας. Εξασφαλίζουν, επιπλέον, ότι οι εθνικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την επιβολή της οδηγίας διαθέτουν ικανό αριθμό ειδικευμένων ελεγκτών και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της επιβολής των κανόνων για τις περιόδους οδήγησης και ανάπαυσης και της επιβολής των κανόνων για τον χρόνο εργασίας, αν και μεταξύ τους υπάρχει λογική σχέση. Ο συντάκτης φρονεί ότι, σε κάθε περίπτωση (αλλά όχι μόνο) θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και επιβολή των κανόνων για τον χρόνο εργασίας, σε περίπτωση που επανειλημμένη παραβίαση των κανόνων για τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης σημαίνει επίσης και παραβίαση των κανόνων για τον χρόνο εργασίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργάνωση του χρόνου εργασίας των κατ’ επάγγελμα εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

EMPL

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

21.10.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Johannes Blokland

4.11.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2009

16.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

20

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Οργάνωση του χρόνου εργασίας των κατ’ επάγγελμα εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

21.10.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

21.10.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου

2.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2009

11.2.2009

2.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

17

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Биляна Илиева Раева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Maddalena Calia, Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău, Γεώργιος Τούσσας, Румяна Желева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Ημερομηνία κατάθεσης

6.3.2009

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου