Процедура : 2008/0213(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0130/2009

Внесени текстове :

A6-0130/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/03/2009 - 4.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0147

ДОКЛАД     ***I
PDF 145kWORD 61k
12 март 2009 г.
PE 421.340v01-00 A6-0130/2009

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (Кодифицирана версия) (кодифицирана версия)

(COM (2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Кодификация – член 80 от правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (кодифицирана версия)

(COM (2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM (2008)0690),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0414/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 80 и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A6-0130/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 27 Януари 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (Кодифицирана версия) (кодифициран текст)

COM (2008)0690 от 17.11.2008 г. – 2008/0213(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от споразумението, консултативната работна група, съставена от представители на съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 25 ноември 2008 г., за да обсъди, наред с другото, гореспоменатото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание(1) консултативната работна група, след обсъждане на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за кодификация на Директива 89/173/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори, с общо съгласие установи следното:

1) В точка 1.6 от приложение I, „точка 2.4” следва да бъде адаптирана и да се разбира като „точка 2.1.1”.

2) С оглед на неотдавнашното публикуване на Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета, препращането в член 9 към „член 20, параграф 2 от Директива 2003/37/ЕО“ следва да се разбира като препращане към „член 20, параграф 3 от Директива 2003/37/ЕО“.

В заключение, при разглеждането на предложението консултативната работна група единодушно стигна до извода, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващи текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                                  Генерален директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика и работи върху английския текст, в качеството му на първообраз на обсъждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Колесни селскостопански или горски трактори (кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2008)0690 – C6-0414/2008 – 2008/0213(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.11.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

4.12.2008

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Дата на приемане

9.3.2009

 

 

 

Дата на внасяне

12.3.2009

Последно осъвременяване: 16 март 2009 г.Правна информация