Förfarande : 2008/2155(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0135/2009

Ingivna texter :

A6-0135/2009

Debatter :

PV 24/03/2009 - 9
CRE 24/03/2009 - 9

Omröstningar :

PV 25/03/2009 - 3.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0185

BETÄNKANDE     
PDF 220kWORD 119k
16 mars 2009
PE 415.312v02-00 A6-0135/2009

om årsrapporterna för 2007 för Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

(2008/2155(INI))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Gay Mitchell

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från budgetkontrollutskottet
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om årsrapporterna för 2007 för Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling

(2008/2155(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europeiska investeringsbankens (EIB) årsrapport för 2007,

–   med beaktande av årsrapporten från Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) för 2007,

–   med beaktande av artiklarna 9, 266 och 267 i EG-fördraget och protokoll nr 11 om EIB:s stadga,

–   med beaktande av avtalet om upprättande av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling av den 29 maj 1990,

–   med beaktande av artiklarna 230 och 232 i EG-fördraget om domstolens roll,

–   med beaktande av artikel 248 i EG-fördraget om revisionsrättens roll,

–   med beaktande av rådets beslut 2006/1016/EG av den 19 december 2006 om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen(1),

–   med beaktande av domstolens avgörande av den 6 november 2008 om den rättsliga grunden för beslut 2006/1016/EG(2),

–   med beaktande av rådets beslut 2008/847/EG av den 4 november 2008 om berättigande för centralasiatiska länder till EIB-finansiering inom ramen för beslut 2006/1016/EG om beviljande av en gemenskapsgaranti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån till och lånegarantier för projekt utanför gemenskapen(3),

–   med beaktande av rådets beslut 97/135/EG av den 17 februari 1997 om Europeiska gemenskapens tecknande av nya andelar kapital i Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till följd av beslutet att fördubbla detta kapital(4),

–   med beaktande av EBRD:s nuvarande översyn av kapitalresurserna från 2006 som omfattar perioden 2006−2010,

–   med beaktande av kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om Europeiska gemenskapernas upp- och utlåning 2007 (KOM(2008)0590,

–   med beaktande av sin resolution av den 22 april 2008 om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2006(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 15 februari 2007 om EIB:s årsrapport för 2005(6),

–   med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2003 om verksamheten vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD)(7),

–   med beaktande av Europarådets parlamentariska församlings resolution av den 6 juni 2008 om Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling som en stark partner för förändringen i övergångsländerna,

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonou-avtalet)(8),

–   med beaktande av den gemensamma förklaringen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, Europaparlamentet och kommissionen om Europeiska unionens utvecklingspolitik – ”Europeiskt samförstånd”(9),

–   med beaktande av rådets slutsatser av den 14 maj 2008 om en investeringsram för västra Balkan: Att öka enhetligheten bland de nuvarande finansieringsinstrumenten för regionen i syfte att främja tillväxt och stabilitet,

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 21 maj 2008 om en förordning om ändring av förordning (EG) nr 1638/2006 av den 24 oktober 2006 om fastställande av allmänna bestämmelser för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (KOM(2008)0095),

–   med beaktande av domstolens dom av den 10 juli 2003 om befogenheterna för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) att genomföra utredningar inom EIB(10),

–   med beaktande av det trepartsavtal som ingåtts mellan revisionsrätten, EIB och kommissionen vad gäller EG-domstolens kontrollmekanismer i enlighet med artikel 248.3 i EG-fördraget, och som förnyats i juli 2007,

–   med beaktande av det avtal om samförstånd som undertecknades den 15 december 2006 mellan kommissionen, EIB och EBRD beträffande samarbete i Östeuropa och södra Kaukasus, Ryssland och Centralasien,

–   med beaktande av det avtal om samförstånd som undertecknades den 27 maj 2008 mellan kommissionen och Europeiska investeringsbanken om att främja samordningen av Europeiska unionens externa lånepolitik,

–   med beaktande av det avtal om deltagande i det europeiska centrumet för specialistkunskap på området för offentlig–privata partnerskap (EPEC) som undertecknades den 16 september 2008 mellan EIB, kommissionen och de nationella behöriga myndigheterna,

–   med beaktande av EIB:s verksamhetsplan för 2008–2010 som godkändes av bankens styrelse den 20 november 2007,

–   med beaktande av EIB:s offentliga samråd 2008 om dess förklaring om miljömässiga och sociala principer och standarder,

–   med beaktande av EBRD:s miljö- och socialpolitik som godkändes av styrelsen den 12 maj 2008,

–   med beaktande av EBRD:s politik för energiåtgärder som godkändes av styrelsen den 11 juli 2006,

–   med beaktande av EIB:s översyn av sin energipolitik som godkändes av styrelsen den 31 januari 2006,

–   med beaktande av EIB:s informationsmeddelande ”förstärkta bidrag till EU:s energipolitik” av den 5 juni 2007, som godkändes av styrelsen i juni 2007,

-   med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte i Bryssel den 11-12 december 2008 om ekonomiska och finansiella frågor,

-   med beaktande av EIB:s rapport med titeln ”Samråd med små och medelstora företag 2007/2008 – resultat och slutsatser”, från maj 2008, och den efterföljande moderniseringen och förstärkningen av EIB-gruppens stöd till EU:s små och medelstora företag,

–   med beaktande av EIB:s förklaring om miljömässiga och sociala principer och standarder, av den 18 mars 2008,

-   med beaktande av rådets slutsatser från Ecofinrådet av den 7 oktober och den 2 december 2008 om EIB:s roll för stödet till små och medelstora företag,

-   med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” (KOM(2008)0706),

-   med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 november 2008 med titeln ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM(2008)0800),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från budgetkontrollutskottet (A6-0135/2009), och av följande skäl:

A. EIB inrättades 1975 genom Romfördraget, och andelsägarna, det vill säga medlemsstaterna, har tecknat ett kapital som uppgår till 165 miljarder EUR.

B.  EIB har sedan 1963 genomfört transaktioner utanför gemenskapen till stöd för gemenskapens utrikespolitik.

C. EBRD inrättades 1991 och dess andelsägare utgörs av 61 tredjeländer, Europeiska gemenskapen och EIB, som tillsammans har tecknat ett kapital som uppgår till totalt 20 miljarder EUR.

D. Medlemsstaterna, Europeiska gemenskapen och EIB har tillsammans tecknat 63 procent av andelarna i EBRD.

E.  EIB:s lagstadgade mål är att genom att anlita kapitalmarknaderna och utnyttja egna medel bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av den inre marknaden i gemenskapens intresse.

F.  Under den pågående finansiella oron och den enorma bristen på likviditet och krediter för företagen bör EIB spela en viktig roll i kommissionens och medlemsstaternas planer för den ekonomiska återhämtningen.

G. EBRD:s lagstadgade mål är att genom att bidra till ekonomisk utveckling och återuppbyggnad gynna övergången till öppna marknadsorienterade ekonomier och att främja privata initiativ och företagaranda i de central- och östeuropeiska länder som bekänner sig till och som tillämpar principerna för demokratiskt flerpartisystem, pluralism och marknadsekonomi.

H. EIB:s roll som utgivare av högt värderade AAA-obligationer för de internationella kapitalmarknaderna bör betonas och förstärkas.

I.   Enligt artikel 11 i avtalet om upprättandet av EBRD måste banken göra minst 60 procent av sina investeringar i den privata sektorn.

J.   Avtalet om upprättandet av EBRD föreskriver att styrelsen minst vart femte år ska företa en översyn av bankens kapital, och nästa översyn planeras äga rum 2010.

K. En styrkommitté bestående av nio så kallade visa personer tillsattes den 1 oktober 2008 för att övervaka och sköta utvärderingen av halvtidsöversynen av EIB:s externa utlåningsmandat i enlighet med beslut 2006/1016/EG.

L.  Denna halvtidsöversyn bör göras i nära samråd med parlamentet, i enlighet med beslut 2006/1016/EC.

M. I beslut 2006/1016/EG om EIB:s mandat för externa lån fastslås att lån till ett belopp av 25,8 miljarder EUR ska vara tillgängliga under perioden 2007-2013 fördelat på regioner enligt följande: föranslutningsländer, inklusive Kroatien och Turkiet, 8,7 miljarder EUR, Medelhavsländerna 8,7 miljarder EUR, Östeuropa, södra Kaukasus och Ryska federationen 3,7 miljarder EUR, Latinamerika 2,8 miljarder EUR, Asien 1 miljard EUR, och Republiken Sydafrika 0,9 miljarder EUR.

N. De lån som EIB beviljat 2007 till stöd för EU:s politiska mål uppgick till 47,8 miljarder EUR, varav 41,4 miljarder EUR till länder i Europeiska unionen och Efta och 6,4 miljarder EUR till partner- och kandidatländer.

O. EIB:s utlåningsverksamhet 2007 utanför EU per geografiskt område såg ut på följande sätt: Asien och Latinamerika 925 miljoner EUR, Östeuropa, Södra Kaukasus, Ryssland och Centralasien 230 miljoner EUR, Medelhavsländerna 1 438 miljoner EUR, föranslutningsländer 2 870 miljoner EUR, AVS-länder 756 miljoner EUR och Sydafrika 113 miljoner EUR.

P.  EBRD:s årsomsättning uppgick till 5,6 miljarder EUR 2007 och omfattade 353 projekt i 29 verksamhetsländer i Centraleuropa och de baltiska länderna(11), sydöstra Europa(12), västra OSS och Kaukasus(13), Ryssland och Centralasien(14).

Q. EBRD: s investeringar i Ryssland ökade 2007 till 2,3 miljarder EUR (det totala beloppet i Ryssland uppgick till 5,7 miljarder EUR) och omfattade 83 projekt och utgjorde 42 procent av EBRD:s årliga åtaganden (jämfört med 38 procent 2006).

R.  EBRD:s kapitalinvesteringar ökade 2007 från 1 miljard EUR 2006 till 1,7 miljarder EUR 2007, och den del av EBRD:s årsomsättning som utgörs av eget kapital ökade från 20 procent 2006 till 30 procent 2007.

S.  EBRD:s styrelse beslutade den 28 oktober 2008 att godkänna Turkiet som mottagare av EBRD-investeringar. EBRD planerar att ha investerat 450 miljoner EUR i slutet av 2010.

T.  EIB har finansierat projekt i Turkiet sedan 1965 och investerat ungefär 10 miljarder EUR i alla viktiga sektorer av detta lands ekonomi.

U. I enlighet med Cotonou-avtalet ska EIB utöver att låna ut från det egna kapitalet även finansiera insatser i AVS-länderna med hjälp av ett riskbärande investeringsinstrument vars anslag kommer från Europeiska utvecklingsfonden.

V. Kommissionen, medlemsstaterna, partnerländerna i den europeiska grannskapspolitiken, de internationella finansinstituten och de europeiska regionala och bilaterala finansinstituten samarbetar för närvarande inom ramen för ett investeringsinstrument för grannskapspolitiken för ytterligare finansiering av infrastrukturprojekt, huvudsakligen avseende energi, transporter och miljö, i hela det område som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken.

W. EIB-gruppen fortsätter att aktivt ge stöd till små och medelstora företag genom lån samt genom riskkapital och lånegarantier. De två sistnämnda verksamheterna sker genom Europeiska investeringsfonden.

EIB:s mål och verksamhet

1.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s årsrapport för 2007, särskilt EIB:s finansieringsverksamhet i Europeiska unionen som inriktats på sex politiska prioriteringar (som garanterar ekonomisk och social sammanhållning, genomförande av initiativet Innovation 2010, utveckling av transeuropeiska transport- och anslutningsnät, stöd till små och medelstora företag, skydd och förbättring av miljön samt hållbar, konkurrenskraftig och säker energi), och även genomförandet av EIB:s mandat för externa lån till tredjeländer.

2.  Europaparlamentet noterar att EIB är det enda fördragsbaserade finansinstitutet och att majoriteten av dess verksamhet är koncentrerad till projekt i medlemsstaterna, samtidigt som banken också har en allt viktigare roll att spela i tredjeländer, i enlighet med beslut 2006/1016/EG.

3.  Europaparlamentet noterar att EIB i sin verksamhet i tredjeländer hittills har genomfört de politiska mål som fastställts av rådet. Parlamentet anser att EIB:s låneverksamhet, inom bankens behörighetsområde, måste bedrivas konsekvent mellan länderna, erbjuda enkla mekanismer för kontakt mellan olika EU-aktörer och instrument, erbjuda flexibilitet avseende hur Europeiska unionen kan reagera på vitt skilda omständigheter i olika länder, garantera samstämmighet med uppnåendet av millenniemålen samt erbjuda redovisning både offentligt och gentemot parlamentet för hur de spenderade medlen har använts och hur effektiva de varit.

4.  Europaparlamentet anser att EIB:s verksamhet även bör återspegla de mål som EU åtagit sig att uppfylla och de åtaganden som Europeiska unionen gjort inom ramen för FN (såsom Kyotoprotokollet). Parlamentet uppmanar därför EIB att årligen rapportera till Europaparlamentet om genomförandet av EU:s och FN:s mål i sin verksamhet i utvecklingsländerna.

5.  Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse den systematiska uppföljning av parlamentets rekommendationer som EIB gjort de senaste åren. Parlamentet rekommenderar att denna uppföljning görs tillgänglig för allmänheten inom ramen för EIB:s årsrapport.

6.  När det gäller tillsynen av EIB

a)   påminner Europaparlamentet om att EIB, vars uppgifter är politiskt definierade, inte är föremål för den normalt förekommande tillsynen, och anser att tillsyn över EIB:s arbetsmetoder inte desto mindre är nödvändig,

b)   föreslår parlamentet att EIB:s revisionskommitté förstärks, närmare bestämt att de tre medlemmarna och de tre suppleanterna utökas med två medlemmar som är verksamma vid nationella tillsynsmyndigheter,

c)   välkomnar parlamentet EIB:s tekniska samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna i Luxemburg och föreslår att samarbetet utvidgas,

d)   uppmanar parlamentet kommissionen och medlemsstaterna att undersöka om det är möjligt att göra en mer omfattande revidering av arrangemangen för tillsyn över EIB:s finansiella verksamhet, som skulle kunna genomföras av en framtida europeisk banktillsynsmyndighet, för att kontrollera att EIB:s finansiella situation är god, att dess resultat mäts exakt och att reglerna för god praxis inom yrket efterlevs.

7.  Europaparlamentet välkomnar utvecklingen och offentliggörandet 2007 av EIB:s sektorsvisa operativa strategier i energi-, transport- och vattensektorerna som ett viktigt steg mot att öka transparensen beträffande EIB:s utlåningsverksamhet.

8.  Europaparlamentet välkomnar översynen av EIB:s offentlighetspolicy för att beakta de relevanta bestämmelserna i Århusförordningen(15). Parlamentet välkomnar offentliggörandet av EIB:s rapport för 2007 om utvärdering av verksamheten och uppmuntrar EIB att vidareutveckla avdelningen för utvärdering av verksamheten.

9.  Europaparlamentet välkomnar EIB:s uttalande om miljömässiga och sociala normer och principer. Parlamentet anser att EIB bör anslå tillräckliga medel för genomförandet av det reviderade uttalandet och utarbeta en rapport om dess tillämpning.

10. Europaparlamentet understryker att EIB bör föra en nolltoleranspolitik mot bedrägerier och korruption och välkomnar översynen av dess politik för att bekämpa bedrägerier, korruption, penningtvätt och terrorismfinansiering. Parlamentet är dock bekymrat över att denna politik i mångt och mycket tycks förbli passiv. EIB uppmanas återigen att vid antagandet av sin politik och sina förfaranden för bedrägeribekämpning ta med åtgärder som syftar till

     a)  administrativa förfaranden som utestänger företag som EIB eller andra multilaterala utvecklingsbanker funnit skyldiga till bedrägerier,

     b)  en politik för att skydda personer som avslöjar missförhållanden och

     c)  en förstärkning av dess utredningsfunktion och av den därmed sammanhängande           förebyggande och avslöjande rollen.

11. Europaparlamentet gläds åt att det finns en tillfällig etikkommitté (som framför allt ägnar sig åt frågor som är aktuella efter det att anställningsförhållandet upphört) och av en oberoende övervakningsansvarig. Parlamentet begär dock att få information om den övervakningsansvariges ställning och konkreta arbetsuppgifter.

12. Europaparlamentet gläds åt att EIB i Washington i oktober 2007 undertecknade en strategiförklaring om företagsstyrning på tillväxtmarknader. Parlamentet noterar att strategiförklaringen också har undertecknats av instituten för utvecklingsfinansiering och att den ger företagsstyrningen en framskjuten plats på institutens agenda för hållbar utveckling av tillväxtmarknaderna.

13. Europaparlamentet gläds åt att EIB:s direktion har godkänt EIB:s politik i samband med mekanismen för klagomål. EIB uppmanas dock återigen att se över sina interna förfaranden för att behandla klagomål och utfärda nya riktlinjer för att behandla klagomål som utsträcks till att omfatta all verksamhet som finansieras av EIB.

14. Europaparlamentet noterar det positiva externa revisionsuttalandet och slutsatserna i revisionskommitténs årsrapport. Parlamentet upprepar, med tanke på den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen, sitt önskemål att EIB ska omfattas av samma tillsynsregler som kreditinstituten och vara föremål för ordentlig tillsyn.

EBRD:s mål och verksamhet

15. Europaparlamentet välkomnar EBRD:s årsrapport för 2007, särskilt det faktum att EBRD:s investeringsverksamhet inriktats på länder som befinner sig i ett tidigt skede eller i ett mellanskede av en övergångsperiod, och välkomnar de framsteg som gjorts när det gäller finansieringen av projekt inom ramen för bankens initiativ för hållbar energi, för vilka energiprojekt som är av intresse för EU bör prioriteras.

16. Europaparlamentet konstaterar att EBRD främst är verksam i tredjeländer, men att det även i fortsättningen är viktigt med viss verksamhet i medlemsstaterna.

17. Europaparlamentet konstaterar dessutom att mycket har förändrats sedan 1991 när det gäller EBRD:s roll i ett internationellt och regionalt sammanhang, och att EBRD:s mandat måste tillämpas i denna nya miljö i takt med att EBRD reagerar på marknadsförhållandena och flyttar sin verksamhet längre söder- och österut.

18. Europaparlamentet konstaterar också att verksamhetsmiljön innebär allt större utmaningar eftersom företagsklimatet har blivit svårare på grund av att de lokala partnernas erfarenheter tenderar att minska och integritetsproblemen med tenderar att öka.

19. Europaparlamentet anser att EBRD måste förbättra sitt tekniska stöd och sin rådgivningsverksamhet för att främja standarder för god förvaltning och se till att projekten förvaltas på lämpligt sätt på lokal nivå i EU:s grannskapsländer.

20. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som EBRD gjort 2008 när det gäller att införa ett jämställdhetsperspektiv. Parlamentet uppmanar med kraft båda bankerna att förbättra integreringen av jämställdhetsperspektivet i sina institutionella strukturer och i sin externa politik.

Samarbete mellan EIB och EBRD och med andra internationella, regionala och nationella finansinstitut

21. Europaparlamentet konstaterar att EIB och EBRD i allt större omfattning finansierar verksamhet i samma geografiska områden utanför Europeiska unionen, såsom i Östeuropa, södra Kaukasus, Ryssland, länderna i västra Balkan och inom en snar framtid även Turkiet.

22. Europaparlamentet påpekar att i länder där båda bankerna bedriver verksamhet finns för närvarande tre olika typer av samarbete mellan EIB och EBRD: För östra Europa finns det ett avtal om samförstånd som EBRD ansvarar för och där gemensamma investeringar är den allmänna regeln, på västra Balkan har det skett en förskjutning från konkurrens eller parallell verksamhet till samarbete genom gemensamt utnyttjande av medlen, och nyligen, t.ex. när det gäller samarbetet i Turkiet, till ett avtal med utgångspunkt i särskilda gemensamma kompetensområden där huvudansvaret ska avgöras från fall till fall.

23. Europaparlamentet konstaterar att bankernas mål, expertkunskaper och arbetssätt skiljer sig åt och det inte är möjligt att dra någon klar skiljelinje mellan utlåningstransaktioner till de offentliga och privata sektorerna. Parlamentet påpekar att det i allt större utsträckning finns gemensamma områden där båda bankerna utvecklar kompetens, till exempel när det gäller finansiering av små och medelstora företag, energi och klimatförändringar och offentlig-privata partnerskapsprojekt. Därför behövs det ett utökat samarbete.

24. Europaparlamentet anser att EIB:s och EBRD:s verksamhet i de länder där båda är verksamma inte bör konkurrera, utan snarare komplettera varandra, att detta bör ske på grundval av varje banks komparativa fördelar, och att kunden inte bör drabbas av extra kostnad på grund av överlappningar.

25. I syfte att uppnå ett bättre strukturerat samarbete mellan EIB och EBRD i länder med gemensam verksamhet rekommenderar Europaparlamentet

a)  att båda bankerna förbättrar sin funktionell arbetsfördelning för att öka specialiseringen och inrikta sig på sina respektive kompetenser och styrkor,

b)  att EIB specialiserar sig mer på finansieringen av mer storskaliga privata och offentliga infrastrukturer och projekt, bland annat offentlig-privata partnerskapsinvesteringar samt utländska direktinvesteringar från EU-företag, och att EBRD specialiserar sig mer på småskaliga investeringar, institutionell uppbyggnad, privatiseringar, underlättande av handel, finansiella marknader och direkta kapitalinvesteringar för att främja normer för bolagsstyrning,

c)  att man definierar vilka typer av projekt, sektorer och produkter som är av potentiellt intresse för båda bankerna och där de skulle kunna bygga upp gemensamma kunskaps- och resurspooler, såsom finansiering av små och medelstora företag, främjande av investeringar för att bekämpa klimatförändringar, t.ex. uppmuntran av energi från förnybara källor och minskning av växthusgasutsläppen, och begär ett pragmatiskt tillvägagångssätt som anpassas till varje enskilt fall på de områden där det finns gemensamma intressen, och där en institution är huvudansvarig för varje samfinansieringsprojekt i syfte att undvika överlappningar, och att detta sker på grundval av ett ömsesidigt erkännande av förfaranden; i detta sammanhang måste projekt som stöds av EU motsvara EU:s standarder, till exempel när det gäller klimatskyddet eller de sociala rättigheterna, oavsett om det är EIB eller EBRD som är den ansvariga institutionen,

d)  att tydliga samarbetsmekanismer införs i båda institutionerna, både uppifrån och ned och på fältet,

e)  att båda bankerna lägger fram ett konkret förslag om ett mer konsekvent samarbete, som även omfattar en reflektion över gemensamma standarder, vilket är till fördel för andelsägarna, de berörda parterna och de mottagande länderna,

f)   att båda bankerna regelbundet rapporterar till kommissionen om samarbetet,

g)  att kommissionen avlägger en årlig rapport till parlamentet och rådet om bedömningen av resultaten av EIB:s och EBRD:s finansieringsverksamhet och dess effektivitet samt respektive banks bidrag till uppfyllandet av Europeiska unionens utrikespolitiska mål, och om det ömsesidiga samarbetet mellan bankerna och med andra finansinstitut, och

h)  att årliga utfrågningar av båda bankernas ordförande tillsammans med kommissionsledamoten med ansvar för ekonomiska och monetära frågor anordnas i parlamentet.

26. Europaparlamentet rekommenderar EIB:s aktieägare att överväga en utvidgning av EIB:s ägarandel i EBRD, t.ex. i samband med en kapitalökning eller om en nuvarande aktieägare i EBRD överväger att avveckla sitt ägande i banken. Detta kan på längre sikt vara till stöd för bättre samordning av policyn och specialiseringen i de två bankerna, både från ett funktionellt och från ett geografiskt perspektiv.

27. Europaparlamentet anser att en ökning av Europeiska unionens instrument för externt bistånd bör undvikas. Parlamentet uppmanar till ett förbättrat samarbete med regionala och nationella utvecklingsinstitut eller externa organ i Europeiska unionen för att uppnå en effektiv finansiering genom att undvika överlappningar och dubbelarbete och garantera att EU:s insatser blir mer synliga. Parlamentet stöder möjligheten till ömsesidig delegering och ömsesidigt erkännande av förfaranden i detta avseende.

28. Europaparlamentet påminner om vikten av den överenskommelse som fastställs i ”det europeiska samförståndet” enligt vilken synergieffekterna bör öka mellan de program som stöds av EIB och andra finansinstitut och de som finansieras av gemenskapen, så att maximal effekt i mottagarländerna kan garanteras. Parlamentet betonar att man därvid måste ta särskild hänsyn till mottagarnas intressen.

29. Europaparlamentet inser att EIB och EBRD måste arbeta tillsammans med andra internationella eller regionala finansinstitut såsom Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken för att ge större effekt i regioner längre bort från Europeiska unionen och för att undvika oönskade överlappningar och dubbelarbete i finansieringsverksamheten. Dock anser parlamentet att EIB bör spela en framträdande roll för att främja Europeiska unionens miljömål, sociala mål och utvecklingsmål bland de multinationella utvecklingsbankerna och utvecklingsinstituten.

30. Europaparlamentet noterar att multinationella utvecklingsbanker och utvecklingsinstitut har en positiv verkan för utvecklingsländerna. Parlamentet anser att det är nödvändigt att ytterligare analysera deras påverkan och att överväga ytterligare aktiviteter i samband med Europeiska utvecklingsfondens (EDF) mål och verksamhet. Parlamentet föreslår att finansieringen av ägandet av mark ska kunna vara en stödberättigad kostnad, enligt villkor som kopplas till miljömål och sociala mål, inom ramen för EIB:s mandat eftersom det är nyckeln till den lokala utvecklingen, särskilt i afrikanska länder.

Den globala oron på finansmarknaderna och konsekvenserna för EIB och EBRD

31. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som EIB ges i kommissionens återhämtningsplan för Europa, särskilt med tanke på den utökade finansieringen för små och medelstora företag, energi från förnybara källor och rena transporter. Parlamentet välkomnar EIB:s beslut att öka sin totala utlåningsvolym med 30 procent (15 miljarder EUR) både 2009 och 2010 och beslutet att öka EIB:s tecknade kapital med 67 miljarder EUR till 232 miljarder EUR, i linje med Lissabonstrategin. Dessa extra medel måste syfta till långsiktiga effekter. Ett utökat ansvar kräver både adekvata personalresurser och ekonomiska resurser och förbättrad transparens och redovisningsskyldighet i samband med EIB:s aktiviteter.

32. Europaparlamentet uppmuntrar en förbättring av arrangemangen för riskdelning mellan affärsbanker och EIB vid finansieringsstöd till små och medelstora företag. Parlamentet uppmanar dock till vaksamhet när det gäller hur affärsbankerna använder lånen från EIB, och påminner om sin önskan om en strikt uppförandekod för kontakterna mellan affärsbankerna och EIB. Parlamentet noterar även att förteckningen över förmedlande banker behöver uppdateras.

33. Europaparlamentet anser att EIB och kommissionen bör skynda på genomförandet av projekt i de medlemsstater och inom de sektorer som har drabbats hårdast av krisen. I detta sammanhang är det viktigt att mobilisera den expertis som finns inom programmen för tekniskt stöd, t.ex. Jaspers, Jeremie, Jessica och Jasmine för att skynda på utdelningen av strukturstöd.

34. Europaparlamentet noterar att Europeiska unionen har uppmanat EIB att påskynda stödet till offentlig-privata partnerskapsprojekt som ett svar på finanskrisen. Parlamentet uppmanar med kraft EIB och EBRD att endast genomföra sådana projekt där kostnaderna är rimliga och projekten ger verkliga fördelar. Parlamentet anser i detta avseende att det krävs förbättringar när det gäller offentliggörande av information, kostnadseffektivitet och metoder för att bedöma om kostnaderna är rimliga.

35. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att till fullo utnyttja de instrument i form av riskkapital, globala lån och mikrokrediter som erbjuds genom EIB:s program och instrument.

36. Europaparlamentet konstaterar att EIB:s upp- och utlåningsverksamhet både inom och utanför Europeiska unionen har ökat progressivt och i dag utgör det viktigaste verktyget för upplånings- (dvs. utgivning av obligationer) och utlåningsverksamhet på EU-nivå. Parlamentet konstaterar också att efterfrågan har varit stor, inklusive från Asien, på obligationer som EIB har gett ut. EIB och dess styrelse uppmanas därför att maximera denna upplåningspotential genom att ge ut obligationer − särskilt obligationer i euro − på den globala marknaden för att stödja långsiktiga mål och för att mildra den ekonomiska avmattningen både inom Europeiska unionen och dess grannländer, i egenskap av offentligstyrd bank.

37. Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen och EIB att tillsammans undersöka hur lånekrisen i den reala ekonomin kan bemästras med hjälp av nya innovativa finansiella instrument.

38. Europaparlamentet välkomnar EBRD:s beslut att öka bankens årsomsättning 2009 med ca 20 procent till ca 7 miljarder EUR för att mildra den pågående finansiella och ekonomiska krisen, och konstaterar att hälften av de extra medlen på 1 miljard EUR 2009 är öronmärkta för Central- och Östeuropa.

39. Europaparlamentet betonar att i den nuvarande situationen med snäva kreditvillkor framhävs de två bankernas roll både i och utanför Europeiska unionen, och uppmanar båda bankerna att hålla sina utfästelser gentemot tredjeländer, även i ekonomiskt svåra tider.

40. Europaparlamentet föreslår att EIB, efter att noggrant ha studerat finanskrisens effekter på realekonomin, kan uppmanas att öka sitt stöd till de nya medlemsstaterna. Dessutom framhåller parlamentet hur viktigt det är att involvera den privata sektorn i stabiliseringen av dessa ekonomier. Parlamentet välkomnar EBRD:s ökning av sin verksamhet i de nya medlemsstaterna och EBRD:s, EIB:s, Europeiska investeringsfondens och Världsbankens nyligen presenterade gemensamma handlingsplan för internationella finansinstitut för stöd av banksystem och utlåning till realekonomin i Central- och Östeuropa, för att stödja banksystemen och realekonomin i Central- och Östeuropa. Parlamentet föreslår dock att man vid lämplig tidpunkt gör en översyn av definitionen av ”transitländer” samt utvärderar hur det går med EBRD:s avveckling av sin verksamhet inom Europeiska unionen.

41. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de två bankerna har utsatts för den finansiella oron i ganska begränsad omfattning, även om EBRD redovisade sin första förlust 2008 under det här årtiondet till följd av nedgången på aktiemarknaderna.

Konsekvenserna av domstolens dom när det gäller EIB:s externa mandat

42. Europaparlamentet välkomnar domstolens dom av den 6 november 2008 om den rättsliga grunden för beslut 2006/1016/EG.

43. Europaparlamentet rekommenderar en snabb överenskommelse mellan parlamentet, rådet och kommissionen efter att domstolen har fattat beslut i detta mål, med syftet att å ena sida garantera att parlamentets behörighet respekteras helt och fullt och å andra sidan garantera kontinuiteten för EIB:s externa finansiella verksamhet. Därför understryker parlamentet att denna snabba överenskommelse tjänar som tillfällig lösning med ett definierat slutdatum, fram till halvtidsöversynen 2010.

44. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att anta ett beslut som ersätter beslut 2006/1016/EG i enlighet med EG-domstolens avgörande, och inser att den pågående halvtidsöversynen av EIB:s externa utlåningsverksamhet och samarbetsformer, som måste vara färdig 2010, måste erbjuda ett tillfälle till en verkligt bred debatt om unionens mål och om vilka resurser som EIB ska förfoga över, i vilken parlamentet kommer att spela sin fulla roll som medlagstiftare. Kommissionen uppmanas att helt och fullt beakta rekommendationerna i denna resolution när man utarbetar ett nytt förslag till beslut om EIB:s externa utlåningsmandat efter halvtidsöversynen.

45. Europaparlamentet rekommenderar att styrkommittén avslutar sitt arbete i början av 2010, och uppmanar kommitténs ordförande att kort därefter informera parlamentet om sina slutsatser. Parlamentet ser fram mot styrkommitténs slutsatser och uppmanar kommittén att ta hänsyn till rekommendationerna i denna resolution och i parlamentets tidigare resolutioner. Parlamentet begär att styrkommittén regelbundet informerar parlamentet om utvecklingen.

°

° °

46.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 414, 30.12.2006, s. 95.

(2)

C-155/07, Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd, ännu inte publicerad i domstolens rättsfallssamling.

(3)

EUT L 301, 12.11.2008, s. 13.

(4)

EGT L 52, 22.2.1997, s. 17.

(5)

   Antagna texter, P6_TA(2008)0132.

(6)

   EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 544.

(7)

   EUT C 38 E, 12.2.2004, s. 313.

(8)

   EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(9)

   EUT C 46, 24.2.2006, s. 1.

(10)

  Mål C-11/00, Europeiska gemenskapernas kommission mot Europeiska investeringsbanken [2003] REG I-7141.

(11)

Kroatien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Slovenien.

(12)

Albanien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Rumänien och Serbien.

(13)

Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Moldavien och Ukraina.

(14)

Kazakstan, Kirgizistan, Mongoliet, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

(15)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).


MOTIVERING

Detta är första gången som Europaparlamentet har utarbetat ett gemensamt betänkande om aktiviteterna i Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Eftersom EIB är en institution med rättslig grund i fördraget antar Europaparlamentet ett betänkande om dess verksamhet varje år, medan ett betänkande om EBRD antas mera sällan, vilket skedde till exempel 2002.

Det finns tre huvudskäl till varför det är viktigt att anta ett gemensamt betänkande om de båda bankerna:

1)   Ökad överlappning i EIB:s och EBRD:s finansieringsverksamhet

EIB och EBRD finansierar allt oftare projekt i samma geografiska regioner utanför EU, till exempel i Östeuropa, Sydkaukasus, Ryssland, Västbalkan och inom en nära framtid även i Turkiet.

Följande siffror avser EIB:s utlåning utanför EU under 2007: Asien och Latinamerika 925 miljoner euro, Östeuropa, Sydkaukasus och Ryssland 230 miljoner euro, partnerländerna kring Medelhavet 1 438 miljoner euro, föranslutningsländerna 2 870 miljoner euro, AVS-länderna 756 miljoner euro och Sydafrika 113 miljoner euro.

EBRD:s årliga affärsvolym uppgick till 5,6 miljarder euro under 2007. Det omfattade 353 projekt i 29 samarbetsländer i Centraleuropa och Baltikum, Sydösteuropa, Västra OSS och Kaukasus, Ryssland och Centralasien.

Samarbetet mellan de båda bankerna har utvecklats regionalt. Samarbetet organiseras med andra ord olika beroende på region. I länder där de båda bankerna verkar gemensamt finns det tre olika metoder för samarbetet mellan EIB och EBRD: samförståndsavtalet för Östeuropa där EBRD är ledande och det i regel handlar om gemensamma investeringar, Västbalkan där utvecklingen går i riktning från ”konkurrens” och parallella projekt till nya sätt att samarbeta genom att samla resurser och slutligen ett nyligen ingånget avtal som bygger på en definition av specifika och gemensamma kompetensområden och flexibla sätt att samarbeta, som när det gäller finansiering i Turkiet.

Detta är ingen tillfredsställande utveckling. Det skulle i stället vara bättre om man kunde göra en heltäckande granskning som sedan får ligga till grund för hur samarbetet mellan de båda bankerna och andra relevanta parter kan förbättras, där man tar hänsyn till EU:s och mottagarländernas intressen.

Det står klart från början att de båda bankerna har olika målsättning, expertkunskaper och arbetsmetodik. Dessutom kan arbetsfördelning och samarbete mellan de båda bankerna inte bara hanteras regionalt eller genom att man drar upp en skiljelinje mellan utlåning till den offentliga sektorn och den privata sektorn.

Huvudsyftet med detta betänkande är att fastställa områden där de båda bankerna skulle kunna samarbeta effektivare för att ge aktieägare, intressenter och mottagarländer ett ökat mervärde.

Följande konkreta rekommendationer är avsedda att öka samarbetet:

a)      De båda institutionerna bör utarbeta en mer funktionell arbetsuppdelning som ett led i en ökad specialisering, inrikta sig på sina respektive erfarenhetsområden och starka sidor, såsom EIB:s möjligheter till storskalig finansiering och EBRD:s lokala närvaro och kunskaper om lokala förhållanden.

b)     EIB bör inrikta sig mer på att finansiera storskaliga privata och offentliga infrastrukturer och projekt, inklusive investeringar i offentlig-privata partnerskap (PPP) samt utländska direktinvesteringar från EU:s olika företag. EBRD bör specialisera sig mer på småskaligare investeringar, institutionsbyggande, privatiseringar, underlättande av handel, finansiella marknader och direktinvesteringar i företag för att förbättra standarden på ledningsfunktionen.

c)      Att definiera de olika typerna av projekt, sektorer och produkter som kan vara av potentiellt intresse för båda banker och där de skulle kunna skapa gemensamma kunskaps- och resurspooler, till exempel finansiering av små och medelstora företag och ökade investeringar för att bekämpa klimatförändringar, t.ex. förnybara energikällor och lägre utsläpp av växthusgaser. I områden av gemensamt intresse krävs en pragmatisk strategi för varje enskilt fall med en ledande institution för varje medfinansierat projekt i syfte att undvika dubbleringar, och med ett ömsesidigt erkännande av förfaranden som en förutsättning.

d)     Införandet av en samarbetskultur i båda institutionerna, såväl uppifrån och ned som på marken.

e)      De båda bankerna bör lägga fram ett allmänt förslag om fastare samarbetsformer som återspeglar gemensamma normer, till gagn för aktieägare, intressenter och mottagarländer.

f)      De båda bankerna bör regelbundet rapportera till kommissionen om sitt samarbete.

g)      Kommissionen bör regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om utvärdering av effekt och effektivitet för EIB:s och EBRD:s finansieringsoperationer samt deras respektive bidrag till uppfyllandet av EU:s externa policymål, och om deras ömsesidiga samarbete samt samarbetet med andra finansiella institutioner.

h)      Årliga utfrågningar bör organiseras i Europaparlamentet med ordförandena för de båda bankerna tillsammans med kommissionsledamoten med ansvar för ekonomi och valutafrågor.

2)   Kreditkrisen gör de båda bankernas arbete ännu viktigare

Dagens kreditåtstramningar gör de båda bankernas finansiella operationer och ömsesidiga samarbete ännu viktigare när det gäller att förse den offentliga och privata sektorn med behövliga krediter. Finansieringen av små och medelstora företag är oerhört viktig både inne i och utanför EU. Banksektorn befinner sig till exempel för närvarande under starkt tryck i EU:s grannskapsregioner. Det är också viktigt att de båda bankerna är aktiva när det gäller att främja projekt som syftar till att bekämpa klimatförändringen och främja nya förnybara energikällor.

3)   EG-domstolens dom om EIB:s externa utlåningsmandat måste tillämpas

EG-domstolens dom av den 6 november 2008 om den rättsliga grunden för rådets beslut 2006/1016/EG visar betydelsen av den roll som Europaparlamentet kommer att spela i medbeslutandeförfarandet i frågor som rör EIB:s externa utlåningsmandat.

Rådets beslut 2006/1016/EG som täcker garantier till EIB för finansiella operationer i utvecklingsländerna och andra tredjeländer bygger enbart på artikel 181a i EG-fördraget (ekonomiskt samarbete med tredjeland).

Europaparlamentet ifrågasatte detta beslut, eftersom artikel 179 i EG-fördraget (utvecklingssamarbete) enligt parlamentet bör läggas till som en andra rättslig grund. Frågan det gäller är viktig för Europaparlamentets engagemang, eftersom det i artikel 179 i EG-fördraget föreskrivs medbeslutandeförfarande, medan det i artikel 181a i EG-fördraget enbart krävs samråd.

Domstolen ansåg att beslutet även uppfyller de socioekonomiska mål som anges i artikel 177 i EG-fördraget genom ekonomiskt samarbete med utvecklingsländerna. Eftersom beslutet avser utvecklingsländer, i den betydelse som anges i avdelning XX i EG-fördraget, hamnar det därför under den avdelningen och därmed också under artikel 179 i EG-fördraget.

Slutligen ansåg domstolen att det föreligger ett komplementärt förhållande mellan avdelningarna XX och XXI i fördraget, och därmed mellan artiklarna 179 och 181a i EG-fördraget och att förfarandet som anges i de artiklarna inte kan klassas som oförenliga. Domstolen beslutade att medbeslutandeförfarandet bör gälla.

Detta får stor betydelse för Europaparlamentet, eftersom parlamentet nu ska spela en betydligt större roll när det gäller att besluta om EIB:s externa mandat. Det ger Europaparlamentet den nödvändiga rättsliga grunden för att samordna med rådet hur EIB bör operera utanför EU. Detta är en absolut nödvändig utveckling.

Domstolen beslutade att effekterna av beslut 2006/1016/EG endast skulle gälla för EIB:s finansiella arrangemang som trädde i kraft inom tolv månader från domstolens beslut.

Denna tidsplan kommer att bli väldigt svår att följa i praktiken och det är mycket sällsynt att domstolen tar med en sådan föreskrift i sitt beslut när det gäller medbeslutandeförfarande mellan institutionerna. Detta blir ännu svårare om man beaktar valet till Europaparlamentet nästa år.

För att EIB ska kunna fortsätta med sin utlåningsverksamhet utanför EU så smidigt som möjligt och till gagn för samtliga parter, framför allt mottagarländerna, bör man inrätta en interinstitutionell grupp med företrädare för parlamentet, rådet och kommissionen. Den gruppen skulle kunna diskutera vilka åtgärder som nu behöver vidtas mot bakgrund av domstolens dom (mål C-155/07, angående beslut 2006/1016/EG).


YTTRANDE från budgetkontrollutskottet (21.1.2009)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över EIB:s och EBRD:s årsrapporter för 2007

(2008/2155(INI))

Föredragande: Gabriele Stauner

FÖRSLAG

Budgetkontrollutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet understryker att Europeiska investeringsbanken (EIB) bör föra en nolltoleranspolitik mot bedrägerier och korruption och välkomnar översynen av dess politik för att bekämpa bedrägerier, korruption, penningtvätt och terrorismfinansiering. Parlamentet är dock bekymrat över att denna politik i mångt och mycket tycks förbli passiv. EIB uppmanas återigen att vid antagandet av sin politik och sina förfaranden för bedrägeribekämpning ta med åtgärder som syftar till

     a.  administrativa förfaranden som utestänger företag som EIB eller andra multilaterala utvecklingsbanker funnit skyldiga till bedrägerier,

     b.  en politik för att skydda personer som avslöjar missförhållanden och

     c.  en förstärkning av dess utredningsfunktion och av den därmed sammanhängande förebyggande rollen.

2.  Europaparlamentet gläds åt att det finns en tillfällig etikkommitté (som framför allt ägnar sig åt problem som uppkommit efter det att anställningsförhållandet upphört) och av en oberoende övervakningsansvarig. Parlamentet begär dock att få information om den övervakningsansvariges ställning och konkreta arbetsuppgifter.

3.  Europaparlamentet gläds åt att EIB i Washington i oktober 2007 undertecknade en strategiförklaring om företagsstyrning på tillväxtmarknader, vilken har undertecknats av instituten för utvecklingsfinansiering. I denna förklaring ges företagsstyrningen en framskjuten plats i institutens verksamhet till förmån för en hållbar utveckling i tillväxtländerna.

4.  Europaparlamentet gläds åt att EIB:s direktion har godkänt EIB:s politik i samband med mekanismen för klagomål. EIB uppmanas dock återigen att se över sina interna förfaranden för att behandla klagomål och utfärda nya riktlinjer för att behandla klagomål som utsträcks till att omfatta all verksamhet som finansieras av EIB.

5.  Europaparlamentet välkomnar översynen av EIB:s offentlighetspolicy för att beakta de relevanta bestämmelserna i Århusförordningen(1). Parlamentet välkomnar offentliggörandet av dess rapport för 2007 om en utvärdering av verksamheten och uppmuntrar EIB att vidareutveckla avdelningen för utvärdering av verksamheten.

6.  Europaparlamentet noterar det positiva externa revisionsuttalandet och slutsatserna i revisionskommitténs årsrapport. Parlamentet upprepar, med tanke på den nuvarande finansiella och ekonomiska krisen, sitt önskemål att EIB ska omfattas av samma tillsynsregler som kreditinstituten och vara föremål för en verklig tillsynskontroll.

7.  Europaparlamentet betonar att det är hög tid att inrätta ett oberoende tillsynsuppdrag för att se till att EIB:s finansiella situation är god, att dess resultat mäts exakt och att reglerna för god praxis inom yrket efterlevs. Parlamentet rekommenderar också en ytterligare förstärkning av EIB:s oberoende revisionskommitté och ser fram emot att en verklig europeisk banktillsynsmyndighet inrättas. Parlamentet föreslår att alla lösningar övervägs, till exempel att tillsynen utförs av en nationell tillsynsmyndighet eller av de nationella tillsynsmyndigheterna med ett system med årlig rotation eller att kommissionen hänskjuter frågan till rådet på grundval av artikel 105.6 i EG fördraget.

8.  Europaparlamentet beklagar att man inte har i uppdrag att utarbeta ett särskilt betänkande om EIB, med tanke på att det finns en direkt koppling mellan EIB och medlemsstaterna, som är de enda aktieägarna i banken, i motsats till vad som är fallet för Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, där flera tredjeländer är medlemmar, såsom Schweiz, Israel, Turkiet, Ryssland, Kanada, Sydkorea, Förenta staterna, Japan och Mexiko.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

20.1.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

11

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Esther De Lange, James Elles, Nils Lundgren, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Christopher Heaton-Harris

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Senaste uppdatering: 17 mars 2009Rättsligt meddelande