Procedūra : 2008/0185(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0136/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0136/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.30
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 215kWORD 275k
2009. gada 16. marta
PE 416.682v02-00 A6-0136/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA)

(COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Dragoş Florin David

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA)

(COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0583),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 156. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0337/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A6-0136/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Eiropas Parlaments 2006. gada 14. marta rezolūcijā par Eiropas informācijas sabiedrību izaugsmei un nodarbinātībai aicina akcentēt jautājumus par elektronisko pakalpojumu sadarbspēju un labāko pieredzi valsts sektorā attiecībā uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, par galveno uzdevumu dalībvalstīs izvirzot vajadzību nodrošināt brīvu un netraucētu iedzīvotāju pārvietošanos, uzņēmējdarbības veikšanu un nodarbinātību; kā arī mudina dalībvalstis i2010 iniciatīvas un programmas iekļaut valsts pārvaldes iestāžu reformā, lai nodrošinātu labākus, efektīvākus un vieglāk pieejamus pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī iedzīvotājiem1.

 

1 OV C 291, 30.11.2006, 133. lpp.

Pamatojums

Eiropas Parlaments rezolūcijā par i2010 stratēģiju pauda nostāju arī par e-pārvaldi un atbalstīja iedzīvotājiem un uzņēmumiem draudzīgu e-pārvaldes pakalpojumu ieviešanu; tāpēc par Parlamenta nostāju ir jāatgādina arī apsvērumos.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Kopīgu, vairākkārt lietojamu un sadarbspējīgu risinājumu, kā arī sadarbspējīgu administratīvo atbalsta biroju procesu pieejamība ir nepieciešama efektīvai un sekmīgai publisko pakalpojumu sniegšanai uzņēmumiem un iedzīvotājiem pāri robežām un starp nozarēm.

(6) Kopīgu, vairākkārt lietojamu un sadarbspējīgu risinājumu, kā arī sadarbspējīgu administratīvo atbalsta biroju procesu pieejamība būtu ieguvums arī uzņēmumiem un iedzīvotājiem, jo šie risinājumi un procesi veicinātu efektīvu un sekmīgu publisko pakalpojumu sniegšanu pāri robežām un starp nozarēm.

Pamatojums

Vēlreiz ir jāuzsver, ka, lai gan programma galvenokārt attiecas uz valsts pārvaldi, netieši no tās iegūs arī iedzīvotāji un uzņēmumi.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Lai atrisinātu šīs problēmas, tādi centieni ir jāveic ciešā sadarbībā, koordinācijā un dialogā starp Komisiju un dalībvalstīm, ciešā mijiedarbībā ar nozarēm, kas atbild par Kopienas politikas īstenošanu, un attiecīgos gadījumos ar citām ieinteresētajām personām, pietiekami ņemot vērā Kopienas prioritātes un valodu daudzveidību.

(8) Lai atrisinātu šīs problēmas, tādi centieni ir jāveic ciešā sadarbībā, koordinācijā un dialogā starp Komisiju un dalībvalstīm, ciešā mijiedarbībā ar nozarēm, kas atbild par Kopienas politikas īstenošanu, un attiecīgos gadījumos ar citām ieinteresētajām personām, pietiekami ņemot vērā Kopienas prioritātes un valodu daudzveidību, kā arī kopēju pieeju izstrādi tādiem pamatjautājumiem kā sadarbspēja un atvērto standartu efektīva izmantošana un to definīcija.

Pamatojums

ES un Komisijai ir jāuzņemas vadošā loma un jāveicina atvērtie standarti. Tāpēc saistībā ar ISA programmu ir jārosina atvērto standartu definīcija un to izmantošana.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Programma ISA jābalsta uz programmu IDA un IDABC pieredzi, kuras ir pierādījušas, ka koordinēta pieeja var sekmēt ātrāku rezultātu ieguvi ar augstāku kvalitāti un atbilstību uzņēmējdarbības prasībām, ar kopīgiem un koplietojamiem risinājumiem, kas izstrādāti un kuru darbība tiek nodrošināta sadarbībā ar dalībvalstīm. Šīs darbības jau ir devušas lielu ieguldījumu sadarbspējas nodrošināšanā, atbalstot elektronisko informācijas apmaiņu starp Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, un turpina to dot.

(11) Programma ISA jābalsta uz programmu IDA un IDABC pieredzi. Secinājumi, kuri izriet no IDABC programmas īstenošanas starpposma novērtējuma un kuros skatīti tādi jautājumi kā šīs programmas atbilstība, efektivitāte, rezultativitāte, lietderība un saskanība, arī būtu jāņem vērā; īpaša uzmanība būtu jāvelta vajadzībām, kuras izteikuši šīs programmas izmantotāji. Pierādījies, ka koordinēta pieeja var sekmēt ātrāku rezultātu ieguvi ar augstāku kvalitāti un atbilstību administratīvām prasībām, ar kopīgiem un koplietojamiem risinājumiem, kas izstrādāti un kuru darbība tiek nodrošināta sadarbībā ar dalībvalstīm. Šīs darbības jau ir devušas lielu ieguldījumu sadarbspējas nodrošināšanā, atbalstot elektronisko informācijas apmaiņu starp Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, kurai ir pieaugoša labvēlīga ietekme uz vienoto tirgu, un turpina to dot.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Kopīgajai sistēmai būtu jāatbilst pašreizējām Kopienas tiesību aktu prasībām (tostarp to tiesību aktu prasībām, kas attiecas uz elektronisko reģistru un nodokļu elektronisko sistēmu sadarbspēju).

Pamatojums

Kopīgajai sistēmai jābūt atbilstīgai obligātajām Eiropas prasībām.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Ņemot vērā vietējo iestāžu uzdevumu efektīvas Eiropas valstu pārvaldes iestāžu darbības un sadarbspējas nodrošināšanā, ir svarīgi programmas daļu veltīt minētajām iestādēm.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka vietējām iestādēm ir ļoti svarīga loma Eiropas valstu pārvaldes iestāžu efektīvas darbības nodrošināšanā, ir būtiski veltīt tām programmas daļu.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Kopīgu risinājumu izveidē, pilnveidē vai izmantošanā programma ISA pēc iespējas ir jābalsta uz vai jāapvieno ar pieredzes un risinājumu apmaiņu, kā arī paraugprakses apmaiņu un veicināšanu.

(18) Kopīgu risinājumu izveidē, pilnveidē vai izmantošanā programma ISA pēc iespējas ir jābalsta uz vai jāapvieno ar pieredzes un risinājumu apmaiņu, kā arī paraugprakses apmaiņu un veicināšanu. Saistībā ar to Komisijai būtu jāveic turpmāki pasākumi, lai nodrošinātu labāku atbilstību Eiropas sadarbspējas sistēmai un veicinātu IST pakalpojumu standartu lielāku atklātumu.

Pamatojums

Aizstāj referenta priekšlikumu, kas varētu negatīvi ietekmēt Eiropas sadarbspējas sistēmu, kura patlaban tiek pārskatīta.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Visās darbībās, ko aptver programma ISA, ir jāņem vērā personas datu drošības, privātuma un aizsardzības principi.

(20) Visās darbībās, ko aptver programma ISA, ir jāievēro personas datu drošības, privātuma un aizsardzības principi.

Pamatojums

Privātuma un drošības aizsardzība ir pamatprincips, kurš ir ne tikai jāņem vērā, bet arī jāievēro jebkurā gadījumā. Saistīts ar 4. panta grozījumu.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Ir jāmeklē sinerģijas ar privāto sektoru un citām vienībām nolūkā, kad vien tas ir lietderīgi, dot prioritāti risinājumiem, kas ir pieejami un tiek uzturēti tirgū.

(23) Mijiedarbība ar privāto sektoru un citām vienībām ir jau pierādījusi efektivitāti un pievienoto vērtību. Tāpēc jāmeklē sinerģijas ar šīm ieinteresētajām personām nolūkā, kad vien tas ir lietderīgi, dot prioritāti risinājumiem, kas ir pieejami un tiek uzturēti tirgū. Saistībā ar to Komisijai būtu arī jārosina turpināt pašreizējo konferenču, darbsemināru un sanāksmju organizēšanas praksi, lai sekmētu ieinteresēto personu mijiedarbību. Vēl vairāk būtu jāveicina elektronisko platformu, jo īpaši „ePractice.eu” platformas, pastāvīga lietošana. Komisijai vajadzētu spēt izmantot jebkādus citus līdzekļus, kurus tā uzskata par piemērotiem saziņas uzturēšanai ar šīm ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Tā kā ISA programmu īstenos publiska iepirkuma veidā, ir jāsazinās ar visām ieinteresētajām personām, lai panāktu skaidru priekšstatu par to, kādi jauni risinājumi tiek izstrādāti un kādas jaunas vajadzības rodas. Mijiedarbības līdzekļi darbam ar ieinteresētajām personām ir jau izstrādāti, un Komisijai būtu jārosina šīs prakses turpināšana; Komisija, protams, var izvēlēties jebkādu citu piemērotu saziņas veidu ar ieinteresētajām personām. Saistīts ar 13.a panta (jauns) grozījumu.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Ir jāveicina starptautiskā sadarbība, un šajā sakarā programmā ISA var iesaistīties arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis un kandidātvalstis. Jāveicina arī sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām vai struktūrām, it īpaši Eiropas un Vidusjūras partnerības robežās, un ar kaimiņu valstīm, it sevišķi Rietumbalkānu valstīm.

(27) Ir jāveicina starptautiskā sadarbība, un šajā sakarā programmā ISA var iesaistīties arī Eiropas Ekonomikas zonas valstis un kandidātvalstis. Jāveicina arī sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām vai struktūrām, it īpaši Eiropas un Vidusjūras partnerības un Austrumu partnerības robežās, un ar kaimiņu valstīm, it sevišķi Rietumbalkānu valstīm un Melnās jūras reģiona valstīm.

Pamatojums

Ir jāpaplašina to valstu grupa, ar kurām tiek veicināta starptautiskā sadarbība. Saistīts ar 14. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(27a) Sīkāk būtu jāizpēta iespēja izmantot pirmspievienošanās fondus, lai sekmētu kandidātvalstu līdzdalību ISA programmā, kā arī līdzfinansēšanas iespēja no struktūrfondiem un to lietotāju līdzfinansējums, kuri izmanto kopīgās sistēmas un vispārīgos rīkus, kas izveidoti vai pilnveidoti, izmantojot programmas ISA finansējumu.

Pamatojums

Kandidātvalstis ir jāmudina piedalīties ISA programmā. Tāpēc ir sīkāk jāapsver, kā pirmspievienošanās fondus varētu izmantot, lai minētajā nolūkā varētu sniegt Kopienas atbalstu. Kopīgas sistēmas un vispārīgu rīku izveide un pilnveide tiks finansēta, izmantojot programmu, bet šādu sistēmu un rīku lietošana ir jāfinansē lietotājiem. Tāpēc sīkāk jāizpēta iespēja izmantot līdzfinansējumu no struktūrfondiem.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Programmas ISA mērķis ir atbalstīt sadarbību starp Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, atvieglinot efektīvu un rezultatīvu pārrobežu un starpnozaru elektronisku mijiedarbību starp šādām pārvaldes iestādēm, kas ļauj sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem atbalsta Kopienas politikas un darbību īstenošanu.

2. Programmas ISA mērķis ir atbalstīt sadarbību starp Eiropas valstu pārvaldes iestādēm, atvieglinot efektīvu un rezultatīvu pārrobežu un starpnozaru elektronisku mijiedarbību starp šādām pārvaldes iestādēm un struktūrām, kuras veic publiskus uzdevumus, un kas ļauj sniegt elektroniskus publiskos pakalpojumus, ar kuriem atbalsta Kopienas politikas un darbību īstenošanu, kā arī galveno publisko infrastruktūru sadarbspējas sekmēšanu un uzlabošanu.

Pamatojums

Viena no pamattendencēm mūsdienu valsts sektora pārvaldībā un valsts pārvaldes iestāžu darbībā ir pieaugoša valsts iestāžu sadarbība, no vienas puses, un NVO un uzņēmumu organizāciju sadarbība, no otras puses. Tā kā valsts sektora struktūras vairs nenodarbojas ar tiešu pakalpojumu sniegšanu, šo uzdevumu pārņem uzņēmumi un terciārā sektora organizācijas. Tāpēc sektoru sadarbība un sadarbspēja būtu jāsaprot arī kā valsts un privātā sektora, un NVO sadarbība.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a ISA programmu paplašina, iekļaujot tajā vietējās un reģionālās iestādes.

Pamatojums

Ņemot vērā, ka reģionālajām un vietējām varas iestādēm ir ļoti svarīga loma Eiropas valstu pārvaldes iestāžu efektīvas darbības un sadarbspējas nodrošināšanā, ir būtiski tām veltīt programmas daļu.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

4. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasākumi, ko aizsāk vai turpina saskaņā ar programmu ISA attiecīgā gadījumā jābalsta uz šādiem principiem:

Pasākumi, ko aizsāk vai turpina saskaņā ar programmu ISA, jābalsta uz šādiem principiem:

Pamatojums

Komisijas priekšlikuma 4. pantā minētie principi ir pamatprincipi, kuri jebkurā gadījumā ir jāpiemēro ISA programmas īstenošanā. Saistīts ar 20. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

4. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tehniskās neitralitātes un pielāgojamības princips;

a) tehniskās neitralitātes, atklātuma un pielāgojamības princips;

Pamatojums

Atklātuma princips ir būtisks.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

4. pants – c a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) atkārtotas lietošanas princips.

Pamatojums

Divkārša darba novēršana.

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pieeja, tostarp organizatoriskie aspekti, tādi kā posmi, devums un starpmērķi, un attiecīgā gadījumā pasākumi, kas atvieglina daudzvalodu saziņu;

b) pieeja, tostarp organizatoriskie aspekti, tādi kā posmi, devums un starpmērķi, un pasākumi, kas atvieglina daudzvalodu saziņu;

Pamatojums

Projektu grafikā vienmēr ir jāmin pasākumi, kas atvieglina daudzvalodu saziņu.

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Pētījumus publicē un iesniedz Eiropas Parlamenta atbildīgajām komitejām un Komisijai, un tos izmanto par pamatu visām turpmākajām iniciatīvām, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu valsts pārvaldes iestādēs izmantojamo datorsistēmu sadarbspēju.

Pamatojums

Ir svarīgi šos pētījumus iesniegt Komisijai un Eiropas Parlamenta atbildīgajām komitejām, lai palīdzētu ieviest grozījumus tiesību aktos.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Jāveicina iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste pētījumā vai projektā.

2. Jāveicina iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste pētījumā vai projektā. Pētījumi un projekti ir atvērti, lai tajos var iesaistīties jebkurā posmā, un dalībvalstis, kuras nav iesaistījušās šajos pētījumos un projektos, tiek mudinātas iesaistīties vēlākos posmos.

Pamatojums

Kaut arī projektu un pētījumu var uzsākt bez visu dalībvalstu līdzdalības, lai nodrošinātu, ka no šo projektu un pētījumu pozitīvā rezultāta iegūtu pēc iespējas lielāks iedzīvotāju un uzņēmumu skaits, projekti un pētījumi ir atvērti, lai citas dalībvalstis var iesaistīties vēlākā posmā.

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Lai nodrošinātu valstu un Kopienas sistēmu sadarbspēju, nosaka kopīgus pakalpojumus un vispārējus instrumentus, kas saistīti ar pašreizējiem Eiropas publiskajiem standartiem attiecībā uz informācijas apmaiņu un pakalpojumu integrāciju.

Pamatojums

Lai sasniegtu reālu sadarbspēju, ir jānosaka kopīgi pakalpojumi un vispārīgi instrumenti, kuri saistīti ar pašreizējiem publiskajiem standartiem.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisijai palīdz komiteja, kas saucas Pārrobežu sadarbspējas komiteja (turpmāk „PS komiteja”), kas sastāv no dalībvalstu pārstāvjiem un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

1. Komisijai palīdz komiteja, kas saucas Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumu komiteja (turpmāk „ISA komiteja”), kuras sastāvā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

(Horizontāls grozījums. Ja to pieņems, būs jāizdara attiecīgās izmaiņas visā tekstā.)

Pamatojums

Paužot atzinību par centieniem izveidot dalībvalstu informācijas centru vadītāju grupu, vienlaicīgi arī jāprecizē, ka šādas komitoloģijas komitejas uzdevums ir palīdzēt Komisijai ieviest līdzšinējo programmu.

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

13. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Programmai ISA veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, kā rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2012. gada 31. decembrim un 2015. gada 31. decembrim.

3. Programmai ISA veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, kā rezultātus dara zināmus Eiropas Parlamentam un Padomei attiecīgi līdz 2012. gada 31. decembrim un 2015. gada 31. decembrim. Šajā sakarā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var aicināt Komisiju iesniegt novērtējuma rezultātus un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

Pamatojums

Eiropas Parlamentam ir jādod iespēja apmainīties viedokļiem par novērtējuma rezultātu.

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

13.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

13.a pants

 

Mijiedarbība ar ieinteresētajām personām

 

Komisija apvieno attiecīgās ieinteresētās personas nolūkā savstarpēji un ar Komisiju apmainīties viedokļiem Komisiju par nozarēm un jautājumiem, uz kuriem attiecas ISA programma. Tālab Komisija organizē konferences, darbseminārus un citas sanāksmes; tā izmanto arī elektroniskas interaktīvas platformas; tā var izmantot arī citus mijiedarbības veidus, kurus uzskata par piemērotiem.

Pamatojums

Tā kā ISA programmu īstenos publiska iepirkuma veidā, ir jāsazinās ar visām ieinteresētajām personām, lai panāktu skaidru priekšstatu par to, kādi jauni risinājumi tiek izstrādāti un kādas jaunas vajadzības rodas. Mijiedarbības līdzekļi darbam ar ieinteresētajām personām ir jau izstrādāti, un Komisijai būtu jārosina šīs prakses turpināšana; Komisija, protams, var izvēlēties jebkādu citu piemērotu saziņas veidu ar ieinteresētajām personām. Saistīts ar 23. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Jāveicina sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām vai struktūrām, it īpaši Eiropas un Vidusjūras partnerības robežās, un ar kaimiņu valstīm, it sevišķi Rietumbalkānu valstīm. Programma ISA nesedz saistītās izmaksas.

2. Jāveicina sadarbība ar trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām vai struktūrām, it īpaši Eiropas un Vidusjūras partnerības un Austrumu partnerības robežās, un ar kaimiņu valstīm, it sevišķi Rietumbalkānu valstīm un Melnās jūras reģiona valstīm. Programma ISA nesedz saistītās izmaksas.

Pamatojums

Ir jāpaplašina to valstu grupa, ar kurām tiek veicināta starptautiskā sadarbība. Saistīts ar 27. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a ISA programma sekmē galarezultātu atkārtotu izmantošanu trešās valstīs.

Pamatojums

Sasniegumus sadarbspējas jomā izmanto kopīgi ar trešām valstīm.

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

16. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a ISA programmas 50 % budžeta līdzekļu novirza vietējo varas iestāžu datorsistēmu sadarbspējai.

Pamatojums

Personas datus uzglabā vietējās vai reģionālajās varas iestādēs, un tāpēc ir svarīgi tos savstarpēji saistīt valsts līmenī, lai nodrošinātu Eiropas valsts pārvaldes iestāžu sadarbspēju.


PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar kuru izveido daudzgadu pamatprogrammu Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumiem (ISA — 2008/0185 (COD)). Programmas ISA mērķis ir veicināt efektīvu Eiropas elektronisko valsts pārvaldes iestāžu pārrobežu un starpnozaru mijiedarbību, palīdzot tām pārvarēt elektroniskos šķēršļus, kas ir radušies sadarbspējas trūkuma rezultātā, un tādējādi tā arī atvieglos pilsoņiem un uzņēmumiem sadarbību ar valsts pārvaldes iestādēm.

Programma ISA nomainīs šobrīd īstenoto programmu IDABC un tās priekšteci — programmu IDA; tādējādi tā atspoguļo Kopienas ilglaicīgus centienus un saistības sadarbspējas veicināšanai.

Eiropas Parlaments 2006. gada 14. marta rezolūcijā jau aicināja uzsvērt sadarbspējas un labākās prakses jautājumus saistībā ar valsts sektora elektroniskajiem pakalpojumiem pilsoņiem un uzņēmumiem ar galveno mērķi veicināt pilsoņu brīvu un netraucētu kustību, iespējas veikt uzņēmējdarbību un strādāt dalībvalstīs un mudināja dalībvalstis valsts pārvaldes iestāžu reformu veikšanā ieviest i2010 iniciatīvas un programmas, lai tās mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī pilsoņiem varētu nodrošināt labākus, efektīvākus un vieglāk pieejamus pakalpojumus.(1)

Referents uzskata, ka, lai labāk sasniegtu iepriekš minētos mērķus, priekšlikumu varētu uzlabot, ņemot vērā valsts pārvaldes iestāžu (kā programmas piedāvāto instrumentu un pakalpojumu lietotāju), pilsoņu un uzņēmumu (kā netiešo programmas labuma guvēju) un nozares (kā instrumentu un pakalpojumu nodrošinātājas) vajadzības. Tāpēc viņš ierosina vairākus grozījumus šādās tematiskajās pamatgrupās:

i)         interaktīvas platformas izveide ieinteresēto personu atklātai viedokļu apmaiņai;

ii)        tehnoloģiskās neitralitātes un pielāgošanās spējas nepieciešamības papildu uzsvēršana un privātuma un drošības aizsardzība;

iii)        kandidātvalstu dalības veicināšana programmā;

iv)       iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste saskaņā ar programmu izstrādātajos projektos un pētījumos;

v)        vienotas atvērto standartu definīcijas izveides veicināšana.

i)         Interaktīvas platformas izveide ieinteresēto personu atklātai viedokļu apmaiņai

Programmas ieinteresēto personu un labuma guvēju lietošanai ir jāizveido forums savstarpējai viedokļu apmaiņai, kā arī viedokļu apmaiņai ar Komisiju par nozarēm un jautājumiem, kas saistīti ar programmu ISA, tādējādi nodrošinot pilnīgu ainu par to, kādas vajadzības ir radušās un kādi jauni risinājumi tiek izstrādāti. Tāpēc ir ierosināts izveidot jaunu, interaktīvu platformu (Sadarbspējas platforma) ar mērķi pulcināt Komisiju un visas ieinteresētās puses atklātā un interaktīvā veidā. Platforma netraucēs komitoloģijas procedūrai, un tādā veidā tā neiejauksies Komisijas kompetencēs. (Saistītie grozījumi: 23. apsvēruma grozījums Nr. 6 un 13.a panta (jauns) grozījums Nr. 14.)

ii)       Tehnoloģiskās neitralitātes un pielāgošanās spējas nepieciešamības papildu uzsvēršana un privātuma un drošības aizsardzība

Papildus ir jāuzsver programmas izveidošanas pamatprincipi, piemēram, tehnoloģiskā neitralitāte un pielāgošanās spēja un privātuma un drošības aizsardzība. Šie pamatprincipi ir jāievēro jebkurā gadījumā. (Saistītie grozījumi: 20. apsvēruma grozījums Nr. 5 un 4. panta grozījums Nr. 9.)

iii)      Kandidātvalstu dalības veicināšana programmā

Kandidātvalstu dalība programmā ISA ir ļoti būtisks solis, sagatavojot to valsts pārvaldes iestādes visu uzdevumu veikšanai un darba metodēm, kuri izriet no dalības Eiropas Savienībā, tāpēc kandidātvalstu dalība programmā ir jāveicina, un šim mērķim ir sīkāk jāizpēta pirmsiestāšanās fondu izmantošana. (Saistītie grozījumi: 27. apsvēruma grozījums Nr. 8.)

iv)       Iespējami vairāku dalībvalstu iesaiste saskaņā ar programmu izstrādātajos projektos un pētījumos

Lai gan programmas projektu vai pētījumu var sākt, tajā piedaloties tikai nelielai dalībvalstu grupai, tomēr, lai nodrošinātu, ka iespējami lielāks pilsoņu un uzņēmumu skaits gūst labumu no šo projektu pozitīvajiem rezultātiem, notiekošajiem projektiem un pētījumiem vēlāk ir jābūt atvērtiem citām dalībvalstīm. (Saistītie grozījumi: 8. panta 2. punkta grozījums Nr. 11.)

v)        Vienotas atvērto standartu definīcijas izveides veicināšana

Ir jāveicina atvērtu standartu lietošana programmatūrai valsts sektorā; Komisija arī ir jāmudina strādāt pie vienotas atvērtu standartu definīcijas izveides. (Saistītie grozījumi: 18. apsvēruma grozījums Nr. 4.)

(1)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2006)0079.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas valstu pārvaldes iestāžu sadarbspējas risinājumi (ISA)

Atsauces

COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

29.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

9.10.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

LIBE

9.10.2008

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

5.11.2008

IMCO

1.12.2008

LIBE

9.2.2009

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Dragoş Florin David

22.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

4.11.2008

20.1.2009

17.2.2009

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Pierre Pribetich, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Vladimir Urutchev

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Manolis Mavrommatis

Iesniegšanas datums

16.3.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 31. martaJuridisks paziņojums