Procedūra : 2008/0172(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0137/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0137/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.31
CRE 22/04/2009 - 6.31
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 231kWORD 350k
2009. gada 16. marta
PE 418.349v02-00 A6-0137/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pesticīdu lietošanas mašīnām, un ar ko groza 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām

(COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Leopold Józef Rutowicz

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pesticīdu lietošanas mašīnām, un ar ko groza 2006. gada 17. maija Direktīvu 2006/42/EK par mašīnām

(COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0535),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0307/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu (A6-0137/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Ar pesticīdu lietošanas mašīnām saprot pašgājējas mašīnas, velkamas, uz transportlīdzekļa uzstādītas, pusuzkarināmas un lidaparātos uzstādītas mašīnas, kā arī stacionāras mašīnas, kas paredzētas profesionālai un privātai pesticīdu lietošanai. Ar tām saprot arī mehanizētas un mašīnas ar rokas vadību, pārnēsājamas un rokā turamas mašīnas, kurām ir spiediena kamera. ņemot vērā šo plašo un dažādo produktu klāstu, atsevišķas prasības šajā direktīvā jāpiemēro tikai īpašiem mašīnu veidiem.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4b) Šī direktīva attiecas vienīgi uz būtiskajām prasībām, kurām jāatbilst pesticīdu lietošanas mašīnām, pirms tās laiž tirgū un/vai nodod ekspluatācijā, savukārt Eiropas standartizācijas organizācijas ir atbildīgas par tehnisko standartu izstrādi, nodrošinot detalizētas specifikācijas, lai ražotāji varētu šīs prasības ievērot. Lai nodrošinātu standartu pieņemšanu, pamatojoties uz visu ieinteresēto personu nepārprotamu konsensu, svarīgi saskaņoto standartu ieviešanā iesaistīt visas ieinteresētās personas, arī rūpniecības, lauksaimnieku un vides organizācijas.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

4.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4c) Kad pesticīdu lietošanas mašīnām ir noteiktas vides un veselības prasības, piesardzības princips jāpiemēro atbilstoši Eiropas Kopienu Tiesas spriedumiem un Komisijas 2000. gada 2. februāra paziņojumam par piesardzības principu.

Pamatojums

Piesardzības principa iekļaušana direktīvas tekstā sakrīt ar vides aizsardzības vajadzībām un līdz ar to veicina direktīvas mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 1. punkts

Direktīva 2006/42/EK

2. pants - m apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m) “būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības” ir obligāti noteikumi, lai nodrošinātu, ka ražojumi neapdraud personu un, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselību vai drošību, kā arī īpašuma vai vides drošību.

m) „būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības” ir obligāti noteikumi, kas attiecas uz projektēšanu un izgatavošanu ražojumiem, uz kuriem attiecas šī direktīva, lai nodrošinātu augstu veselības aizsardzības un drošības līmeni personām, kā arī attiecīgos gadījumos mājdzīvniekiem un īpašumam, kā arī videi. Būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības vides aizsardzībai tiek piemērotas tikai mašīnām, kas minētas I pielikuma 2.4. sadaļā.

Pamatojums

Nepieciešams pievienot jaunu „būtisku veselības aizsardzības un drošības prasību” definīciju, ietverot atsauci uz vides aizsardzību, lai izvairītos no nepieciešamības grozīt daudzās atsauces uz šo terminu Mašīnu direktīvā. Ar šo grozījumu tiek arī precizēta vides aizsardzības piemērošanas joma.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 2. punkts

Direktīva 2006/42/EK

4. pants - 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mašīnu var laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tā atbilst attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem un neapdraud cilvēku vai, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselību un drošību, kā arī īpašuma vai vides drošību, būdama pareizi uzstādīta, uzturēta un lietota tai paredzētajā nolūkā vai apstākļos, ko var pamatoti paredzēt.

1. Dalībvalstis veic visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka mašīnu var laist tirgū un/vai nodot ekspluatācijā tikai tad, ja tā atbilst attiecīgajiem šīs direktīvas noteikumiem un neapdraud cilvēku un, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselību un drošību, kā arī īpašuma vai vides drošību, ja to pareizi uzstāda, uztur un lieto tai paredzētajā nolūkā vai apstākļos, ko var pamatoti paredzēt.

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 3. punkts

Direktīva 2006/42/EK

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija apspriežas ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām, norādot pasākumus, kādus tā paredz veikt, lai Kopienas līmenī nodrošinātu cilvēku vai, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselības un drošības, īpašuma vai vides drošības augstu aizsardzības līmeni.

Šā panta 1. punktā minētajos gadījumos Komisija apspriežas ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām personām, norādot pasākumus, kādus tā paredz veikt, lai Kopienas līmenī nodrošinātu cilvēku un, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselības un drošības, īpašuma un vides drošības augstu aizsardzības līmeni.

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 4. punkts

Direktīva 2006/42/EK

11. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja dalībvalsts konstatē, ka mašīnas, uz ko attiecas šī direktīva, kam piestiprināts CE marķējums un pievienota EK atbilstības deklarācija, un ko lieto saskaņā ar tām paredzēto nolūku vai apstākļos, kurus var pamatoti paredzēt, var apdraudēt cilvēku vai, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselību un drošību, īpašuma vai vides drošību, tā veic visus attiecīgos pasākumus, lai izņemtu šādas mašīnas no tirgus, aizliegtu šādu mašīnu laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā vai ierobežotu to brīvu apriti.

1. Ja dalībvalsts konstatē, ka mašīnas, uz ko attiecas šī direktīva, kam piestiprināts CE marķējums un pievienota EK atbilstības deklarācija, un ko lieto saskaņā ar tām paredzēto nolūku vai apstākļos, kurus var pamatoti paredzēt, var apdraudēt cilvēku un, attiecīgos gadījumos, mājdzīvnieku veselību un drošību, īpašuma un vides drošību, tā veic visus attiecīgos pasākumus, lai izņemtu šādas mašīnas no tirgus, aizliegtu šādu mašīnu laišanu tirgū un/vai nodošanu ekspluatācijā vai ierobežotu to brīvu apriti.

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - a apakšpunkts

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums - Vispārējie principi - 1. punkts - 2. daļa - 3. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

- novērtē riskus, ņemot vērā iespējamās traumas vai veselības kaitējuma un, attiecīgā gadījumā, kaitējuma videi smaguma pakāpi un tā radīšanas iespējamību,

- novērtē riskus, ņemot vērā personu iespējamās traumas vai veselības un drošības kaitējuma un, attiecīgā gadījumā, kaitējuma īpašumam un mājdzīvniekiem, kā arī videi smaguma pakāpi un tā radīšanas iespējamību,

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - aa apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – Vispārējie principi – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) Vispārējos principos 4. punktu aizstāj ar šādu:

 

„4. Šis pielikums sastāv no vairākām daļām. Pirmajai daļai ir vispārējs raksturs, un tā attiecas uz visu veidu mašīnām. Pārējās daļas attiecas uz noteiktiem konkrētāku apdraudējumu veidiem. Tomēr ir būtiski izskatīt visu šo pielikumu, lai pārliecinātos, ka visas attiecīgās būtiskās prasības ir ievērotas. Projektējot mašīnu, atkarībā no riska novērtējuma rezultātiem, ko veic saskaņā ar šo vispārējo principu 1. punkta noteikumiem, ņem vērā vispārējās daļas prasības un vienas vai vairāku pārējo daļu prasības. Būtiskās veselības aizsardzības un drošības prasības vides aizsardzībai tiek piemērotas tikai mašīnām, kas minētas 2.4. sadaļā.”

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - ab apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 1.1.1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ab) 1.1.1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

„ a) “apdraudējums” nozīmē potenciālu traumas vai veselības kaitējuma avotu personu veselībai un drošībai un, attiecīgā gadījumā, kaitējuma avotu mājdzīvniekiem, īpašumam, kā arī videi;

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - ac apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 1.1.1. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ac) 1.1.1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

„e) “risks” nozīmē traumas vai veselības kaitējuma varbūtības un pakāpes kombināciju personu veselībai un drošībai un attiecīgā gadījumā šādu kombināciju attiecībā uz mājdzīvniekiem, īpašumu, kā arī vidi, kāda var rasties bīstamā situācijā;

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - ad apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 1.1.2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ad) 1.1.2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

 

„ a) Mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās būtu piemērotas savām funkcijām un tās varētu darbināt, regulēt un apkopt tā, lai novērstu iespējamo kaitējumu personu veselībai un drošībai un attiecīgā gadījumā kaitējumu mājdzīvniekiem, īpašumam, kā arī videi, ja šīs darbības veic paredzētajos apstākļos, ņemot vērā tomēr arī jebkuru pamatoti paredzamu nepareizu lietojumu.”

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants - 5. punkts - ae apakšpunkts (jauns)

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 1.1.3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ae) 1.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

 

„Materiāli, ko lieto mašīnu konstrukcijā, vai produkti, ko lieto vai kuri rodas, tās ekspluatējot, nedrīkst apdraudēt personu veselību un drošību un attiecīgā gadījumā mājdzīvniekus, īpašumu, kā arī vidi. Īpaši mašīnas, kurās lieto šķidrumus, jāprojektē un jākonstruē tā, lai novērstu risku saistībā ar to uzpildi, lietošanu, reģenerāciju vai iztukšošanu.”

Pamatojums

Vides aizsardzības piemērošanas jomas precizējums Mašīnu direktīvā.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.1. Definīcija

2.4.1. Definīcija

“Pesticīdu lietošanas mašīna” ir mašīna, kas īpaši paredzēta, lai lietotu augu aizsardzības līdzekļus, kā definēts Regulā (EK) Nr. [..], vai biocīdos produktus kaitēkļu apkarošanai, kas pieder pie 14. līdz 19. produktu veida, kas definēti Direktīvas 98/8/EK V pielikumā.

“Pesticīdu lietošanas mašīna” ir mašīna, kas īpaši paredzēta, lai lietotu augu aizsardzības līdzekļus, kā definēts Regulā (EK) Nr. […], vai biocīdos produktus kaitēkļu apkarošanai, kas pieder pie 14. līdz 19. produktu veida, kas definēti Direktīvas 98/8/EK V pielikumā. Šajā direktīvā mašīnas, ko izmanto pesticīdus saturošu materiālu lietošanai, uzskata par mašīnām pesticīdu lietošanai un uz tām attiecas papildu prasības, kas izklāstītas šajā sadaļā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir iekļaut direktīvas jomā sējmašīnas, ko izmanto ar pesticīdiem apstrādātu sēklu izsējai. Pesticīdus saturošie materiāli ir izraisījuši plaša apmēra bišu saimju bojāeju vairākās ES valstīs, jo, izmantojot sējmašīnas ar pārāk lielu izejošo spiedienu, vidē var nonākt liels daudzums pesticīdu putekļu. Tādēļ šo mašīnu pareizam projektam un konstrukcijai var būt liela nozīme, lai samazinātu pesticīdus saturošo materiālu nelabvēlīgo ietekmi.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa - 2.4.2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.2. Vispārīgi noteikumi

2.4.2. Vispārīgi noteikumi

Pesticīdu lietošanas mašīnas jāprojektē un jākonstruē tā, lai tās varētu darbināt, regulēt un apkopt, neradot nevajadzīgu kaitējumu videi.

Pesticīdu lietošanas mašīnas jāprojektē, jākonstruē un jāaprīko tā, lai tās varētu darbināt, regulēt un apkopt, neradot kaitējumu cilvēku veselībai un videi. Tādēļ attiecīgi jāievēro prasības attiecībā uz piesardzības principu.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.3. Kontrole un uzraudzība

2.4.3. Kontrole un uzraudzība

No operatora darba vietas jābūt iespējai kontrolēt un uzraudzīt mašīnas darbību.

No operatora darba vietas jābūt iespējai ērti un precīzi kontrolēt, uzraudzīt un nekavējoties apturēt mašīnas darbību.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.3.1. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.3.1. Mērīšanas sistēmas

 

Mašīnām jābūt aprīkotām ar precīzām mērīšanas sistēmām, lai nodrošinātu precīzu un drošu pesticīdu nosēšanos, kā arī vajadzības gadījumā ar ierīcēm vēja ātruma/virziena un gaisa temperatūras mērīšanai. Mērīšanas sistēmām jābūt skaidri nolasāmām no darba vietas.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.3.2. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.3.2. Sprauslas

 

Sprauslām jābūt projektētām un konstruētām ar atbilstošu pilienu izmēru, lai novērstu pesticīdu izšļakstīšanos blakusteritorijā. Jānovērš pilēšana no sprauslām, kad smidzināšana pārtraukta. Jābūt iespējai izmērīt katras atsevišķas sprauslas plūsmas ātrumu.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.4.  Uzpildīšana un iztukšošana

2.4.4.  Uzpildīšana un iztukšošana

Mašīna jāprojektē un jākonstruē, lai atvieglotu precīzu uzpildīšanu un pilnīgu iztukšošanu un lai novērstu pesticīdu nejaušu noplūdi šo darbību laikā.

Mašīna jāprojektē un jākonstruē, lai atvieglotu precīzu uzpildīšanu ar vajadzīgo pesticīda daudzumu un nodrošinātu ērtu un pilnīgu iztukšošanu, novēršot pesticīdu izšļakstīšanos šo darbību laikā. Mašīnai jābūt aprīkotai ar atbilstošu iekārtu, lai izvairītos no ūdens padeves avota piesārņošanas šo darbību laikā.

 

Uzpildīšanas iekārtām iespēju robežās jābūt projektētām tā, lai izvairītos no jebkuras šķidruma pretplūsmas no tvertnes uzpildīšanas sistēmā.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.5.2. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.5.2. Izkliedēšana un nogulsnēšanās

2.4.5.2. Izkliedēšana un nogulsnēšanās

Jānovērš zaudējumi, kad pesticīdu lietošanas funkcija ir izslēgta.

Šādos gadījumos jālieto mehāniski aizsegi (vairogi un/vai tuneļu sistēmas). Mašīnām automātiski jāizslēdzas pie vēja un temperatūras nosacījumiem, kas var izraisīt nepieļaujamu pesticīdu nosēšanos blakus teritorijās.

Pamatojums

Pastāv tehniskas iespējas ierobežot kaitējumu videi. Tomēr, lai sasniegtu šīs direktīvas mērķi, šīs iespējas jārealizē sistemātiski.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.5.2. a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.5.2.a Izšļakstījumu un noplūžu novēršana

 

Mašīnai jābūt projektētai un konstruētai tā, lai novērstu zudumus, kamēr pesticīdu lietošanas funkcija ir izslēgta. Jebkurā gadījumā jānovērš noplūde.

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.5.2.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.5.2.b Smidzināšanas iekārtas ar gaisa padevi

 

Mašīnu projektos un konstrukcijās iespēju robežās jābūt smidzināšanas iekārtai ar gaisa padevi, lai nodrošinātu precīzāku pesticīda nosēšanos.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.5.2.c punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.5.2.c Tuneļa veida smidzināšanas iekārta

 

Mašīnu projektos un konstrukcijās iespēju robežās jābūt tuneļa veida smidzināšanas ierīcei, lai nodrošinātu precīzāku pesticīda nosēšanos.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.6.1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.6.1. Tīrīšana

2.4.6.1. Tīrīšana

Mašīnu projektē un konstruē, lai atvieglotu tīrīšanu un jo īpaši tvertnes tīrīšanu.

Mašīnai jābūt projektētai un konstruētai tā, lai to būtu ērti rūpīgi iztīrīt, jo īpaši tvertni vai konteineru, nepiesārņojot vidi.

 

 

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.6.2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.6.2. Tehniskā apkope

2.4.6.2. Tehniskā apkope

Mašīnu projektē un konstruē, lai atvieglotu nolietoto daļu nomaiņu. Jābūt iespējai mašīnai pievienot nepieciešamos mērinstrumentus, lai pārbaudītu tās pareizu darbību.

Mašīnai jābūt projektētai un konstruētai tā, lai atvieglotu nolietoto daļu nomaiņu, nepiesārņojot vidi.

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.6.2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.6.2.a Pārbaudes

 

Jābūt iespējai ērti pievienot pie mašīnas nepieciešamos mērinstrumentus, lai pārbaudītu tās pareizu darbību.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.7.2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.4.7.2. Filtri

2.4.7.2. Filtri

Filtrus un sietus marķē, lai to veids un tīkla acs izmērs būtu norādīts tieši vai arī instrukcijā sniegtajā informācijā.

Filtrus un sietus marķē, lai to veids un izmērs būtu norādīts tieši vai arī instrukcijā sniegtajā informācijā.

Pamatojums

Atsauce uz tīkla acs izmēru ir jāatsauc, jo tīkla acs, ko parasti lieto kā mērvienību attiecībā uz filtriem, nav attiecināma uz dīzēm, kur pareizs raksturojums ir brīva plūsma starp šķiedrām. Tīkla acs mērvienībā, ko definē kā šķiedru skaitu uz collu, nav ņemts vērā šķiedras diametrs, t. i., diviem filtriem ar to pašu acu izmēru var būt atšķirīgas brīvās caurteces vērtības. ISO 19732 standarta pamatā ir brīvās caurteces jēdziens. Tādēļ termins „tīkla acu izmērs” ir jāatsauc, un, pārskatot EN 12761, jāatsaucas uz ISO 19732 klasifikāciju.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.7.2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.4.7.2.a Izmantotā pesticīda norādīšana

 

Mašīnai jābūt attiecīgi aprīkotai ar īpašu turekli, kur operators var ievietot izmantotā pesticīda nosaukumu.

Pamatojums

Šī informācija var būt noderīga medicīnas personālam, ja operatoram rodas veselības problēmas, vai valsts iestādēm, ja noticis nelaimes gadījums un notikusi pesticīda izplatīšanās.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) piesardzības pasākumi, kas veicami, uzpildot, iztukšojot un tīrot mašīnu, lai novērstu vides piesārņošanu;

a) piesardzības pasākumi, kas veicami samaisīšanas, iekraušanas, smidzināšanas, iztukšošanas, tīrīšanas, apkopes un pārvietošanas operāciju laikā, lai novērstu operatora un vides, jo īpaši augsnes un ūdenstilpju piesārņošanu;

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) lietošanas nosacījumi un attiecīgā sagatavošana un regulēšana, lai nodrošinātu pesticīdu vienmērīgu izkliedēšanu un viendabīgu nogulsnēšanos, izvairoties no zudumiem;

b) sīki izstrādāti lietošanas nosacījumi dažādām vidēm, kādās mašīna tiks darbināta, ieskaitot attiecīgo sagatavošanu un regulēšanu, kas nepieciešama, lai nodrošinātu pesticīdu vienmērīgu izkliedēšanu un viendabīgu nogulsnēšanos paredzētajās teritorijās, samazinot zudumus blakusteritorijās;

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) piesardzības pasākumi, kas jāveic, lai novērstu pesticīdu aiznesi smidzināšanas laikā, ņemot vērā atšķirīgus parametrus, piemēram, sprauslu izmēru, spiedienu, caurules augstumu, vēja ātrumu un braukšanas ātrumu;

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb) informācija par tiem pesticīdu veidiem, kas var izraisīt nepareizu mašīnas darbību, un ierobežojumi par atsevišķu pesticīdu lietošanu;

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) sietu un filtru veids un tīkla acs izmērs;

d) sietu un filtru veids un izmērs;

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – e apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) pārbaudes biežums un sprauslu, sietu un filtru nomaiņas kritēriji;;

e) pārbaudes biežums un kritēriji to daļu nomaiņai, kuru nodilšana ietekmē mašīnas pareizu darbību, piemēram, sprauslām, sietiem un filtriem;

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) visu īpašo iekārtu vai piederumu savienojums un izmantošana;

g) visu īpašo iekārtu vai piederumu pievienošana un izmantošana, kā arī vajadzīgie piesardzības pasākumi, kas jāievēro;

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ga) instrukcijas vajadzīgo mērinstrumentu pievienošanai;

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – b apakšpunkts – ii daļa

Direktīva 2006/42/EK

I pielikums – 2.4. iedaļa – 2.4.8. punkts – h apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) mašīnām veicamās pārbaudes saskaņā ar Direktīvas […] attiecīgajiem noteikumiem.

h) mašīnu raksturlielumi, kas jāpārbauda, lai nodrošinātu to pareizu darbību atbilstoši Direktīvas […] attiecīgajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts

2. pants – 1. punkts - 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz [DATUMS…] izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

1. Dalībvalstis līdz …* pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Šos noteikumus dalībvalstis piemēro no [DATUMS…].

Dalībvalstis piemēro šos noteikumus no …**.

 

___________

* 12 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.

** 18 mēneši pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.


PASKAIDROJUMS

Pašreizējā priekšlikuma pamats

Eiropas Komisija 2006. gada 12. jūlijā iepazīstināja ar Tematisko stratēģiju par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu, kuras mērķis ir samazināt ar pesticīdiem saistītos vispārējos riskus un to negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Tematisko stratēģiju papildināja priekšlikums Direktīvai, ar kuru nosaka Kopienas pamatprincipus pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai (turpmāk — pamatdirektīva), un priekšlikums Regulai par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū.

Viens no pamatdirektīvas mērķiem ir ieviest prasības dalībvalstīm ieviest regulāras apkopes un periodiskas inspekcijas sistēmu pesticīdu lietošanas iekārtām, kuras jau tiek profesionāli izmantotas. Jaunu iekārtu projektēšanas un konstruēšanas vides prasību ieviešanai tomēr nepieciešami papildu tiesību akti. Šā iemesla dēļ Komisija ierosina Direktīvu par pesticīdu lietošanas mašīnām, ar kuru groza Direktīvu 2006/42/EK (turpmāk — Mašīnu direktīvu).

Komisijas priekšlikums

Ar Mašīnu direktīvu 2006/42/EK, kas būs piemērojama no 2009. gada 29. decembra (līdz šai dienai joprojām piemērojama pašreizējā Mašīnu direktīva 98/37/EK), nosaka veselības un drošības pamatprasības, kas attiecināmas uz iekšējā tirgū laistām mašīnām, ja tās paredzēts brīvi pārvadāt Kopienas teritorijā. Mašīnu direktīva jau tagad ir piemērojama pesticīdu lietošanas mašīnām attiecībā uz to operatoru un citu pesticīdu iedarbībai pakļauto personu veselību un drošību. Šā priekšlikuma mērķis ir grozīt Mašīnu direktīvu, iekļaujot tajā īpašas būtiskas prasības vides aizsardzības jomā.

Dalībvalstu pasākumi un saskaņošanas nepieciešamība

Kaut gan Kopienas tiesību aktos pagaidām nav iekļautas vides aizsardzības prasības pesticīdu lietošanas mašīnām, vairākas dalībvalstis ir ieviesušas valsts mēroga pasākumus (tehniskās prasības un sertifikācijas procedūras), kas jāievēro, kad jaunas mašīnas tiek laistas tirgos, un citas dalībvalstis ir nākušas klajā ar noteikumu projektiem šajā jomā.

Ja vides prasību noteikšanu šādām mašīnām atstātu dalībvalstu ziņā, izplatītos un nāktu klāt atšķirīgi valstu noteikumi un procedūras ar līdzīgiem mērķiem. Tas kavētu brīvu preču kustību Kopienā, kā arī radītu sarežģījumus un liekas izmaksas ražotājiem, sevišķi maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuri parasti ražo smidzinātājus.

Pesticīdu lietošanas mašīnu vides aizsardzības prasību un atbilstības novērtējuma procedūru saskaņošana ir priekšnoteikums vienāda vides aizsardzības līmeņa nodrošināšanai ES, bet arī lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp ražotājiem un veicinātu šādas produkcijas brīvu kustību Kopienas teritorijā.

Saskaņotie standarti

Mašīnu direktīva kā „Jaunās pieejas” direktīva veicina saskaņošanu, kombinējot obligātās veselības aizsardzības un drošības prasības ar Eiropas standartizācijas organizāciju izstrādātajiem brīvprātīgi saskaņotajiem standartiem, ar kuriem nosaka detalizētas specifikācijas, tādējādi ļaujot ražotājiem izpildīt direktīvas galvenās prasības. Kaut gan standartu piemērošana ir brīvprātīga, tie uztverami kā pamatnostādnes un līdz ar to tiem ir zināma ietekme uz mašīnu projektēšanu un konstruēšanu.

Attiecībā uz pesticīdu lietošanas mašīnām Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN) ir izstrādājusi saskaņotus standartus attiecībā uz operatoru veselību un drošību. Kopš 2001. gada tā pieņēmusi arī standartu (EN 12761), ar kuru nosaka detalizētas specifikācijas šādu mašīnu lietošanas radīto vides risku mazināšanai.

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) arī ir izstrādājusi vairākus standartus, lai nodrošinātu inovatīvu tehnoloģiju plašu integrāciju pesticīdu lietošanas mašīnās un lai nodrošinātu vienādus kritērijus izsmidzināšanas sistēmu novērtēšanai saistībā ar darba kvalitāti, operatoru drošību un vides aizsardzību.

Kad tiks panākta politiska vienošanās par šo direktīvu, Komisija izsniegs CEN attiecīgu pilnvaru EN 12761 pielāgošanai un citu nepieciešamu jaunu standartu izstrādei, lai tādējādi atbalstītu jaunās direktīvas pamatprasības dažādām pesticīdu lietošanas mašīnu kategorijām.

Referenta vispārējais viedoklis

Jūsu referents stingri atbalsta Komisijas iniciatīvu grozīt Mašīnu direktīvu, lai saskaņotu vides aizsardzības prasības pesticīdu lietošanas mašīnām. Šādu mašīnu pareiza projektēšana un konstruēšana ir svarīga, lai būtiski samazinātu pesticīdu kaitīgo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Paredzams, ka jaunajām prasībām atbilstoši smidzinātāji patērēs mazāk pesticīdu un ļaus samazināt zudumus, kas rodas pesticīdu apstrādē maisīšanas, iepildīšanas, izsmidzināšanas un tīrīšanas laikā.

Izmaksas, kas varētu rasties ražotājiem, kuriem būtiski jāuzlabo ražojuma standarti, domājams, palielinās cenu lietotājiem, ciktāl to atļaus tirgus noteikumi. Tomēr panāktais pesticīdu gada vidējā patēriņa samazinājums noteikti ļaus ietaupīt lietotājiem, kas, domājams, kompensēs atsevišķu smidzināšanas iekārtu cenu iespējamo pieaugumu. No otras puses, iespējamās izmaksas saistībā ar jauno saskaņoto prasību piemērošanu tiks kompensētas, samazinoties izmaksām, ko rada nesaskaņotība, proti, ražotāju administratīvais slogs, piemērojot atšķirīgus valstu noteikumus un procedūras.

Tādēļ ar šo direktīvu tiek sasniegts mērķis nodrošināt vienotu vides aizsardzības līmeni un vienlaikus izvairīties no nevienveidīgiem reglamentējošiem noteiktumiem Kopienas teritorijā, kas var radīt būtiskas izmaksas uzņēmumiem, kuri vēlas nodarboties ar pārrobežu tirdzniecību.

Referents tomēr uzskata, ka, lai panāktu vēlamos mērķus vides un cilvēku veselības aizsardzībai, vienlaikus nodrošinot vienādas iespējas ražotājiem un godīgu konkurenci iekšējā tirgū, ir jāprecizē un jāizskaidro vairākas prasības. Tādēļ referents ir ierosinājis vairākus grozījumus, kuru vispārējais mērķis ir vienkāršot, izskaidrot un stiprināt Komisijas ieteiktās prasības.

Referents ir ņēmis vērā debates Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas 2008. gada 11. decembrī organizētajā seminārā, kā arī vairāku ieinteresēto personu, iestāžu un akadēmiskā personāla, piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN), Eiropas Lauksaimniecības mašīnu ražotāju apvienību komitejas (CEMA), Pesticide Action Network Europe, Eiropas Mašīnbūves rūpniecības apvienības (Orgalime), Julius Kühn institūta (Kultivēto augu federālā pētniecības centra, Vācija) un Krakovas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības inženierijas un informātikas departamenta ieguldījumu.

Referenta priekšlikumu galvenās tēmas ir šādas:

1. Direktīvas darbības joma

Referents apzinās, ka Komisijas priekšlikuma vispārīgā norāde uz vides aizsardzību ir radījusi rūpniecībai un lielākajai daļai dalībvalstu bažas par vides aizsardzības prasību iespējamu netīšu piemērošanu uz citiem Mašīnu direktīvā minētajiem mašīnu veidiem. Referents uzskata, ka šī vispārīgā norāde uz vides aizsardzību ir jāsaglabā direktīvas tekstā, vienlaikus precizējot, ka vides aizsardzības prasības attiecas tikai uz pesticīdu lietošanu. Prasības attiecībā uz citiem mašīnu veidiem varētu tikt ieviestas, kad Komisija būs veikusi ietekmes novērtējumu.

2. Vides aizsardzības prasības pesticīdu lietošanas mašīnām (I pielikums, 2.4. sadaļa)

Referents ir iesniedzis vairākus grozījumus atsevišķiem 2.4. sadaļas punktiem, lai stiprinātu vides prasības, ko piemēro pesticīdu lietošanas mašīnām, lai nodrošinātu, ka to projektēšanas un konstruēšanas veids garantē augstus cilvēka veselības un vides aizsardzības standartus. Ir ieviesti arī noteikumi, lai uzlabotu instrukcijas, ko izsniedz pesticīdu lietošanas mašīnu ražotāji.

3. Pastāvīga norāde uz vides aizsardzību

Visbeidzot ir ieviesti daudzi grozījumi dažādos Mašīnu direktīvas pantos, lai nodrošinātu pastāvīgu norādi uz mājdzīvnieku, īpašuma un vides aizsardzību.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Pesticīdu lietošanas mašīnas

Atsauces

COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

5.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

23.9.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

23.9.2008

AGRI

23.9.2008

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

7.10.2008

AGRI

9.9.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Leopold Józef Rutowicz

7.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

10.11.2008

11.2.2009

9.3.2009

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Lasse Lehtinen, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, Magor Imre Csibi, José Ribeiro e Castro, Søren Bo Søndergaard, Anja Weisgerber

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christofer Fjellner, Jim Higgins, Maria Grazia Pagano

Iesniegšanas datums

16.3.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 7. aprīļaJuridisks paziņojums