Procedūra : 2008/0187(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0138/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0138/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 18
CRE 21/04/2009 - 18

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.33
CRE 22/04/2009 - 6.33
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 440kWORD 507k
2009. gada 3. aprīļa
PE 416.697v03-00 A6-0138/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referente: Adina-Ioana Vălean

Atzinumu sagatavoja(*):

Syed Kamall, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

(*) Iesaistītā komiteja – Reglamenta 47. pants

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS
 Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0580),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0333/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Kultūras un izglītības komitejas atzinumu (A6-0138/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PARLAMENTA IZDARĪTIE GROZĪJUMI(1)*

priekšlikumā

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu(2),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(3),

apspriedušies ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru(4),

tā kā:

(1)      Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK kā ārkārtas un pagaidu pasākumu noteica ierobežojumus cenām, ko mobilo sakaru operatori var piemērot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī par viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu starptautiskā mērogā zvaniem, kuru savienojums uzsākts un pabeigts Kopienas teritorijā. Minētajā regulā arī paredzēja noteikumus, lai palielinātu cenu pārskatāmību un uzlabotu informācijas par tarifiem, ko piemēro Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu lietotājiem.

(2)      Komisija ir veikusi pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 717/2007 11. pantu, kurā paredzēts izvērtēt, vai regulā noteiktie mērķi ir sasniegti, pārskatīt norises vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifos, ko viesabonentiem piemēro par balss un datu sakaru pakalpojumiem, tostarp SMS un MMS, un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus par vajadzību regulēt minētos pakalpojumus. Komisija savā ziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei, kas ietverts tās 2008. gada paziņojumā […](5) secināja, ka ir lietderīgi pagarināt regulas darbības termiņu pēc 2010. gada 30. jūnija.

(3)      Turklāt Komisija konstatēja, ka būtu jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 717/2007 darbības joma, lai ietvertu noteikumus par SMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Kopienā. Īpašās iezīmes, kas raksturīgas starptautiskajiem viesabonēšanas tirgiem un ar kurām pamatoja Regulas (EK) Nr. 717/2007 pieņemšanu un saistību uzlikšanu mobilo sakaru operatoriem attiecībā uz Kopienas mēroga balss viesabonēšanas zvanu sniegšanu, vienlīdz attiecas uz Kopienas mēroga SMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu. Tāpat kā zvanu viesabonēšanas pakalpojumus arī SMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumus valsts līmenī neiegādājas atsevišķi, bet tie ir tikai daļa no plašākas mazumtirdzniecības paketes, ko klienti pērk no vietējā operatora, tādējādi ierobežojot attiecīgos konkurences spēkus. Tāpat attiecīgo pakalpojumu pārrobežu rakstura dēļ valstu regulatīvās iestādes, kuras atbild par to teritorijā esošo mobilo sakaru tīklu klientu interešu aizsardzību un veicināšanu, nespēj kontrolēt tādu apmeklētā tīkla operatoru rīcību, kuri atrodas citās dalībvalstīs.

(3a)     Strukturālās problēmas, kas saistītas ar viesabonēšanas pakalpojumiem, vajadzētu būt vieglāk atrisināt patiesi vienotā mobilo sakaru pakalpojumu tirgū, kurš pašlaik vēl nav pilnībā izveidots, bet kuram jābūt ikviena tiesiskā regulējuma galamērķim.

(4)      Tādēļ valstu regulatīvās iestādes, kas darbojas kā Eiropas Regulatoru grupas (ERG) dalībnieces, reaģējot uz publisko apspriešanos par Regulas (EK) Nr. 717/2007 pārskatīšanu, vēlreiz aicināja Komisiju rīkoties Kopienas mērogā gan attiecībā uz minētās regulas termiņa pagarināšanu, gan attiecībā uz SMS īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumu regulēšanu.

(5)      Dati par Kopienas mēroga zvanu viesabonēšanas pakalpojumu cenu izmaiņām kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 stāšanās spēkā, tostarp jo īpaši tie, kurus apkopojušas valstu regulatīvās iestādes un kuri paziņoti katru ceturksni ar ERG starpniecību, nesniedz pietiekamu pierādījumu, kas liecinātu, ka konkurence mazumtirdzniecības vai vairumtirdzniecības līmenī varēs būt ilgtspējīga pēc 2010. gada jūnija, ja netiks paredzēti regulatīvi pasākumi. Minētie dati liecina par to, ka mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas ir to robežvērtību līmenī, kas noteiktas ar Regulu (EK) Nr. 717/2007, vai tuvu tam, un konkurence līmenī zem noteiktajām robežvērtībām ir visai maza.

(6)      Tādējādi, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 2010. gada jūnijā zaudēs spēku regulatīvie aizsargmehānismi, ko piemēro Kopienas mēroga zvanu viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī, pastāv liela iespēja, ka konkurences spiediena trūkums zvanu viesabonēšanas tirgū un stimuls mobilo sakaru operatoriem paaugstināt viesabonēšanas radītos ienākumus būs par pamatu tādām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenām par Kopienas iekšienē piemērotiem viesabonēšanas pakalpojumiem, kurās nav pamatoti atspoguļotas attiecīgās pakalpojuma sniegšanas faktiskās izmaksas, tādējādi apdraudot Regulā (EK) Nr. 717/2007 noteiktos mērķus. Tādēļ Regulas (EK) Nr. 717/2007 termiņš jāpagarina pēc 2010. gada 30. jūnija vēl uz diviem gadiem, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, garantējot, ka klienti gūst priekšrocības no tā, ka par veiktajiem vai saņemtajiem regulētajiem viesabonēšanas zvaniem nepiemēros pārmērīgi augstas cenas salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem iekšzemes tarifiem, vienlaikus nodrošinot pietiekamu laiku konkurences attīstībai.

(6a)    Šajā regulā paredzētajiem pienākumiem nevajadzētu radīt traucējumus mobilo sakaru tīklu operatoru konkurences nosacījumiem Kopienā un ar tiem nebūtu jāievieš nekādas konkurences priekšrocības, jo īpaši pamatojoties uz viesabonēšanas pakalpojumu apjomu un veidu vai to sniedzēja vietējo tirgu.

(7)      Regulā (EK) Nr. 717/2007 paredzētajam maksimālam vidējam vairumtirdzniecības tarifam par regulētiem viesabonēšanas zvaniem būtu jāturpina mazināties minētās regulas pagarinātajā termiņā, atspoguļojot to, ka mazinājušās izmaksas, tostarp dalībvalstīs mazinājies regulēto mobilo savienojumu pabeigšanas tarifs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, turpinot sasniegt divkāršo mērķi – novērst pārmērīgi augstu cenu, vienlaikus ļaujot operatoriem konkurēt un ieviest jauninājumus.

(7a)    Lai veicinātu un stiprinātu ilgtspējīgu konkurenci dažādo viesabonēšanas pakalpojumu jomā, valsts reglamentējošajām iestādēm būtu jāuzrauga iespējamā diskriminācija starp lielajiem un mazajiem pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši attiecībā uz vairumtirdzniecības cenu aprēķināšanu.

(8)      No 2009. gada 30. augusta uz 1. jūliju būtu jāpārceļ datums, kurā paredzēts vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības līmenī pazemināt maksimālo cenu regulētiem viesabonēšanas zvaniem, lai nodrošinātu konsekvenci ar saistību ieviešanu attiecībā uz regulēto SMS īsziņu tarifiem, kas paredzēti šajā regulā. Šādā veidā balss sakaru un SMS īsziņu viesabonēšanas pakalpojumu lietotāji varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz jaunie tarifi, laikposmā, kurā ir vislielākais pieprasījums pēc minētajiem pakalpojumiem.

(8a)    Ja tarifu ierobežojumi nav norādīti euro, piemērojamos tarifu ierobežojumus saskaņā ar 3. 4.a, 4.b un 6.a pantu un pārskatītos tarifu ierobežojumus atbilstīgi 3. panta 2. punktam un 4. panta 2. punktam attiecīgajā valūtā vajadzētu noteikt, izmantojot atsauces maiņas kursu, kas šajā Regulā precizētajos datumos ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja precizētajā datumā nav šādas publikācijas, piemēro attiecīgo maiņas kursu, kas publicēts pirmajā pēc šā datuma iznākušajā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kurā iekļauti attiecīgie atsauces maiņas kursi.

(9)      Tā kā atbilstību vairumtirdzniecības tarifu ierobežojumiem, kas paredzēti Regulā (EK) Nr. 717/2007, nosaka, atsaucoties uz vairumtirdzniecības vidējo cenu, kura dominē jebkuru divu operatoru starpā 12 mēnešu laikposmā, ir lietderīgi precizēt, ka minētais laikposmu var būt īsāks, piemēram, ja diena, kurā paredzēts pazemināt maksimālo vairumtirdzniecības vidējo tarifu līmeni, ir pirms 12 mēnešu laikposma beigām.

(10)     Dažu mobilo sakaru tīklu operatoru prakse piemērot cenu par vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanu sniegšanu, pamatojoties uz minimālajiem iekasēšanas periodiem līdz 60 sekundēm salīdzinājumā ar maksu par sekundi, ko parasti piemēro citām vairumtirdzniecības starpsavienojuma maksām, rada konkurences traucējumus starp šādiem operatoriem un tiem, kas piemēro atšķirīgas tarifu noteikšanas metodes, kā arī apdraud ar Regulu (EK) Nr. 717/2007 ieviesto vairumtirdzniecības cenu robežvērtību konsekventu piemērošanu. Turklāt tā ir papildu maksa, kam, palielinot vairumtirdzniecības izmaksas, būs negatīvas sekas uz zvanu viesabonēšanas pakalpojumu cenām mazumtirdzniecības līmenī. Tādēļ mobilo sakaru operatoriem būtu jāprasa, lai tie, vairumtirdzniecībā piemērojot tarifu par regulētiem viesabonēšanas zvaniem, cenu aprēķinātu par sekundi.

(11)    Eirotarifa maksimālais līmenis (gan veiktajiem, gan saņemtajiem zvaniem) jāturpina samazināt katru gadu Regulas (EK) Nr. 717/2007 minētajā pagarinājuma laikposmā tā, lai tas būtu konsekventi ar samazinājumiem, kas prasīti minētās regulas sākotnējās piemērošanas laikposmā, lai atspoguļotu to, ka turpina samazināties vietējo mobilo sakaru cenas kopumā, kā arī regulēto viesabonēšanas zvanu sniegšanas pamatizmaksas. Šādā veidā turpina saglabāties minētās regulas ietekme.

(12)    Paaugstinātajai starpībai starp maksimālajiem vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifiem, kā noteikts šajā regulā, būtu jāsniedz operatoriem plašāka darbības joma, lai konkurētu ar cenām mazumtirdzniecības līmenī, tādējādi palielinot iespējas izveidot pilnībā konkurētspējīgu tirgu.

(12a)  Ģeogrāfisku vai citu apstākļu dēļ kā sarežģīta topogrāfija, reģioni ar zemu iedzīvotāju blīvumu un liels tūristu pieplūdums īsos laika periodos dažiem operatoriem ir lielākas vairumtirdzniecības izmaksas nekā citiem.

(13)    ERG lēš, ka mobilo sakaru operatoru prakse mazumtirdzniecībā cenu viesabonēšanas pakalpojumiem aprēķināt par intervāliem, kuru ilgums ir vairāk nekā viena sekunde, ir palielinājis rēķinu (salīdzinājumā ar tipisku Eiropas tarifa rēķinu) par 24% attiecībā uz veiktajiem zvaniem un par 19 % – saņemtajiem zvaniem. Tās pārstāvji arī apgalvoja, ka šāds palielinājums norāda uz slēptām maksām, jo tās vairumam klientu nav pārskatāmas. Tādēļ ERG ieteica steidzami rīkoties, lai risinātu jautājumu par to, ka mazumtirdzniecībā atšķirīgi nosaka tarifus, kuriem piemēro Eiropas tarifus.

(14)    Lai arī Regulā (EK) Nr. 717/2007 paredzēja kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka viesabonentiem nav jāmaksā pārmērīgi augstas cenas par regulētajiem viesabonēšanas zvaniem, un Kopienā ieviesa eirotarifu, atšķirīgā prakse, ko mobilo sakaru operatori izmanto tarifu vienību noteikšanai, nopietni apdraud eirotarifa konsekventu piemērošanu. Tas nozīmē, ka – kaut gan viesabonēšanas pakalpojumi ir sniegti visā Kopienā un tiem ir pārrobežu raksturs, regulētajiem viesabonēšanas zvaniem piemēro atšķirīgas tarifu noteikšanas pieejas, kas kropļo vienotā tirgus konkurences nosacījumus.

(15)    Tādēļ jāievieš vienots noteikumu kopums attiecībā uz eirotarifa rēķinu vienību noteikšanu mazumtirdzniecības līmenī, lai turpmāk stiprinātu vienoto tirgu un nodrošinātu vienādu aizsardzības līmeni klientiem, kas izmanto Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumus visā Kopienā.

(16)     Tādēļ jāpieprasa regulēto viesabonēšanas zvanu pakalpojumu sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot cenu par sekundi visiem zvaniem, kam piemēro eirotarifu, ar nosacījumu, ka par veiktajiem zvaniem iespējams piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes. Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās izmaksas par savienojumu, kā arī nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas laikposmus. Tomēr nav pieļaujams, ka attiecībā uz Eiropas tarifu minimālo sākotnējo laikposmu piemēro saņemtajiem zvaniem, jo attiecīgā vairumtirdzniecības cena tiek aprēķināta par sekundi un visas īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz tarifi par mobilo sakaru savienojuma pabeigšanu.

(16a)  Klientiem nebūtu jāmaksā par balss pasta ziņojumu saņemšanu apmeklētajā tīklā, jo viņi nevar kontrolēt šādu ziņojumu ilgumu; tas nedrīkst ietekmēt citus piemērojamos balss pasta tarifus, piemēram, tarifus par šādu ziņojumu noklausīšanos.

(17)    Attiecībā uz SMS īsziņu viesabonēšanas pakalpojumiem tirgus dati, ko apkopojusi ERG un Komisija kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 stāšanās spēkā, liecina par to, ka situācija ir nemainīga visā Kopienā, proti, vairumtirdzniecības tarifi par minētajiem pakalpojumiem ir diezgan stabili un nepastāv vērā ņemama saikne ar pamatizmaksām. Attiecībā uz balss zvanu viesabonēšanas pakalpojumiem, šķiet, ka nav pietiekama konkurences spiediena uz operatoriem, lai tie pazeminātu vairumtirdzniecības cenas. Mazumtirdzniecības cenas par SMS īsziņu viesabonēšanas pakalpojumiem arī ir lielākoties nemainīgas, tās bez skaidra pamatojuma ir ar lielu rezervi un ievērojami augstākas par ekvivalentiem SMS īsziņu pakalpojumiem iekšējā tirgū.

(18)    Tāpat kā gadījumā ar balss viesabonēšanas zvaniem ir būtisks risks, ka, nosakot saistības tikai attiecībā uz izcenojumu vairumtirdzniecības līmenī, automātiski netiks panākti zemāki tarifi mazumtirdzniecības klientiem. No otras puses, ja rīkojas tikai, lai mazinātu mazumtirdzniecības cenas, bet nepievēršas ar šo pakalpojumu nodrošināšanu saistītajām vairumtirdzniecības izmaksām, tas var apdraudēt dažu operatoru jo īpaši mazo operatoru, pozīciju, jo palielinātos cenu ierobežojumu negatīvā ietekme.

(19)    Turklāt viesabonēšanas tirgus īpašās struktūras un tā pārrobežu rakstura dēļ 2002. gada regulatīvajos noteikumos nav paredzēti piemēroti instrumenti valstu regulējošām iestādēm, lai efektīvi risinātu konkurences problēmas, kuras ir augsto vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu līmeņa pamatā par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu pakalpojumiem. Tas nenodrošina iekšējā tirgus vienmērīgu darbību un tādēļ ir jālabo.

(20)    Reaģējot uz Komisijas publisko apspriešanos par Regulas (EK) Nr. 717/2007 darbības pārskatīšanu, ERG arī paziņoja, ka SMS īsziņu viesabonēšanas pakalpojumi būtu jāregulē gan vairumtirdzniecībā, gan mazumtirdzniecībā, lai cenas vairāk tuvinātu izmaksām un iekšējā tirgus cenām. Tā arī uzskatīja, ka būtu jāveic pasākumi, kas ir līdzīgi tiem, ko piemēro balss viesabonēšanas pakalpojumiem. Precīzāk, ERG ieteica ieviest vairumtirdzniecības vidējās cenas robežvērtību, ko jebkurš operators piemēro citam operatoram par SMS īsziņu viesabonēšanu, kā arī grozīt Eiropas tarifa saistības, lai iekļautu piedāvājumu par SMS īsziņu viesabonēšanu par likmi, kas nepārsniedz maksimālo noteikto robežvērtību.

(21)    Tāpēc regulējošās saistības būtu jāpiemēro regulētajiem SMS viesabonēšanas pakalpojumiem vairumtirdzniecības līmenī, lai nodrošinātu pamatotāku saikni starp vairumtirdzniecības tarifiem un pakalpojumu sniegšanas pamatizmaksām, un mazumtirdzniecībās līmenī aizsargātu viesabonentu intereses.

(22)    Šīm regulējošajām saistībām būtu jāstājas spēkā, cik drīz vien iespējams, tomēr dodot attiecīgajiem operatoriem pietiekami daudz laika, lai pielāgotu to cenas un pakalpojumus, tādējādi nodrošinot atbilstību.

(23)    Visefektīvākā un atbilstošākā pieeja, lai kontrolētu regulēto viesabonēšanas SMS cenu līmeni vairumtirdzniecībā, ir Kopienas mērogā noteikt maksimālo vidējo tarifu par SMS, ko nosūta no apmeklētā tīkla. Vairumtirdzniecības vidējam tarifam būtu jāattiecas uz jebkuriem diviem mobilo sakaru operatoriem Kopienā konkrētā laikposmā.

(24)    Regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu vairumtirdzniecības cenu robežvērtībā būtu jāietver visas izmaksas, kas radušās vairumtirdzniecības pakalpojuma sniedzējam, iekļaujot, cita starpā, savienojuma uzsākšanas, tranzīta un neatgūto maksu par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu apmeklētajā tīklā. Regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu vairumtirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem tāpēc būtu jāaizliedz ieviest atsevišķu maksu par viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu to tīklā, lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto noteikumu konsekventu piemērošanu.

(25)     Visefektīvākā un atbilstošākā pieeja, lai regulētu Kopienas mēroga viesabonēšanas SMS īsziņu cenas mazumtirdzniecības līmenī, ir pieprasīt mobilo sakaru operatoriem piedāvāt saviem klientiem SMS īsziņu eirotarifu, kas nepārsniedz noteikto maksimālo cenas robežvērtību. SMS īsziņu Eiropas tarifs būtu jānosaka tādā līmenī, kas garantē pietiekamu peļņu operatoriem un vienlaikus arī pamatotāk atspoguļo mazumtirdzniecības pamatizmaksas.

(26)     Šai regulatīvajai pieejai būtu jānodrošina, ka regulēto SMS īsziņu viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenās pieņemamāk nekā līdz šim atspoguļotos pamatizmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu. Tādēļ maksimālajam SMS īsziņu Eiropas tarifam, ko var piedāvāt viesabonentiem, būtu jāatspoguļo pieņemama peļņas norma salīdzinājumā ar viesabonēšanas regulēto SMS īsziņu pakalpojuma sniegšanas izmaksām, vienlaikus ļaujot operatoriem brīvi konkurēt, dažādojot savus piedāvājumus un piemērojot cenu struktūras tirgus apstākļiem un klientu izvēlei. Šī regulatīvā pieeja nebūtu jāpiemēro pievienotās vērtības SMS īsziņu pakalpojumiem.

(27)    Viesabonentiem nevajadzētu prasīt maksāt papildu maksu par to, ka tie saņem regulētu viesabonēšanas SMS vai balss pasta īsziņu, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus apmeklētā tīklā, jo šādas pabeigšanas izmaksas jau kompensē mazumtirdzniecības tarifi, ko piemēro par viesabonēšanas SMS vai balss pasta īsziņas nosūtīšanu.

(28)    SMS īsziņu Eiropas tarifu būtu automātiski jāpiemēro visiem viesabonentiem, jauniem klientiem vai pastāvīgajiem klientiem, kuri nav apzināti izvēlējušies vai apzināti neizvēlas īpašu SMS īsziņu viesabonēšanas tarifu vai viesabonēšanas pakalpojumu paketi, tostarp regulētos viesabonēšanas SMS īsziņu pakalpojumus.

(29)    Lai regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu pakalpojumu viesabonentiem nodrošinātu pilnīgu savienojamību un sadarbspēju, valstu regulējošām iestādēm savlaicīgi jāiejaucas atbilstīgi 5. panta noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu (piekļuves direktīva)(6) pēc saskaņota principa, kā arī atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 717/2007 8. panta 1. punkta noteikumiem un 21. panta noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva)(7), ja virszemes mobilo sakaru tīkla operators, kas dibināts vienā dalībvalstī, iesniedz sūdzību valsts regulējošai iestādei, ka tā abonenti nespēj citā dalībvalstī esoša virszemes mobilo sakaru tīkla abonentiem nosūtīt vai no tiem saņemt regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas, jo attiecīgie divi operatori nav noslēguši līgumu.

(30)     SMS īsziņa ir teksta īsziņu pakalpojums, ko galvenokārt veido alfabētiskas vai ciparu zīmes, bet kuru var veidot arī ilustratīvas zīmes, kuras var nosūtīt un saņemt pa mobilo vai fiksēto tālruni vai citu mobilo vai fiksēto sakaru ierīci starp mobilo un/vai fiksēto sakaru numuriem, kuri piešķirti saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu. SMS īsziņa ir nepārprotami atšķirīga no citām īsziņām, piemēram, MMS īsziņām vai e-pastiem. Lai nodrošinātu, ka regula nezaudē savu ietekmi un ka tās mērķi ir pilnībā sasniegti, jāaizliedz veikt viesabonēšanas SMS īsziņas tehnisko raksturlielumu izmaiņas, kas tās atšķirtu no vietējās SMS īsziņas.

(31)    Valstu regulatīvo iestāžu apkopotie dati rāda, ka vairumtirdzniecības vidējie tarifi par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ko apmeklētā tīkla operatori piemēro viesabonenta vietējā sakaru tīkla pakalpojumu sniedzējiem, šķiet, samazinās, lai gan aizvien vērojams augsts cenu līmenis par vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

(32)    Mazumtirdzniecības cenu augstais līmenis par datu viesabonēšanas pakalpojumiem aizvien rada bažas un norāda uz to, ka šo pakalpojumu jomā konkurence nav pietiekama. Tomēr atšķirībā no situācijas, kas dominē balss un SMS īsziņu viesabonēšanas pakalpojumu jomā, konkurences ierobežojumi pastāv mazumtirdzniecības līmenī, jo viesabonentiem ir alternatīvi līdzekļi, ar ko piekļūt datu pakalpojumiem, atrodoties ārzemēs, piemēram, publiskā bezvadu piekļuve internetam, un tam nav vajadzīgi piešķirtie numuri. Tādēļ šajā posmā būtu pāragri regulēt cenas mazumtirdzniecības līmenī. Turklāt jebkādam pieslēgumam viesabonēšanas datu apmaiņas tīklam jānotiek pēc lietotāja piekrišanas. Tādēļ viesabonēšanas laikā nekāda datu lejupielāde, tostarp datorprogrammu atjaunināšana un e-pastu saņemšana, nedrīkst notikt bez lietotāja iepriekšējas piekrišanas vai pieprasījuma, izņemot tad, ja lietotājs ir norādījis, ka nevēlas izmantot šādu aizsardzību.

(32a)  Vietējiem pakalpojumu sniedzējiem nebūtu jāpiemēro maksa viesabonentiem par jebkādiem regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem, ja vien viesabonents nepiekrīt šo pakalpojumu saņemšanai un līdz brīdim, kad viesabonents piekrīt šo pakalpojumu saņemšanai.

(33)    Tomēr jāievieš pasākumi, lai uzlabotu datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo īpaši, lai novērstu pārmērīgi lielo rēķinu problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat nedrīkst pastāvēt šķēršļi jaunu programmu vai tehnoloģiju ienākšanai, kas varētu aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tiem alternatīva, piemēram, WiFi, IP balss pārraidei un Instant Messaging pakalpojumiem. Klientiem ir jāsaņem šī informācija, tā ļaujot viņiem izdarīt uz informāciju balstītu izvēli.

(34)    Jo īpaši mobilo sakaru operatoriem būtu jānodrošina viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par tarifiem, ko piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem ikreiz, kad tie pirmo reizi sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties citā dalībvalstī. Šī informācija jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast.

(34a)  Lai atvieglotu klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļaut viņiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus, vietējiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāsniedz piemēri par datu viesabonēšanas iespējām, piemēram, e-pastu, attēliem, tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno datu izmantošanas apjomu.

(35)    Turklāt, lai novērstu šoku par rēķinu, mobilo sakaru operatoriem jānosaka viens vai vairāki maksimālie mēneša finanšu un/vai apjoma ierobežojumi attiecībā uz atlikto maksājumu par datu viesabonēšanas pakalpojumiem (izteiktu valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā) un jāpiedāvā šie ierobežojumi bez maksas visiem saviem viesabonentiem, izmantojot atbilstīgu brīdinājuma īsziņu, kad noteiktais ierobežojums ir sasniegts. Kad ir sasniegts minētais maksimālais patēriņa ierobežojums, klientam vairs nebūtu jāsaņem datu viesabonēšanas pakalpojumi un nebūtu viņam jāpiemēro maksa par šiem pakalpojumiem, ja vien klients īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā. Viesabonentiem būtu jādod pietiekami daudz laika, lai viņi varētu izvēlēties vienu no šiem mēneša maksimālajiem finanšu vai apjoma ierobežojumiem vai arī lai viņi varētu atteikties no šāda ierobežojuma. Ja vien klienti nenorāda citādi, šādai būtu jābūt standarta ierobežojumu sistēmai.

(36)    Šie pārskatāmības pasākumi jāuzskata par viesabonentiem paredzētu obligātu aizsardzību, un tiem nebūtu jābūt par šķērsli tam, ka mobilo sakaru operatori piedāvā klientiem virkni citu pakalpojumu, kas palīdz prognozēt un kontrolēt izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Piemēram, daudzi operatori attīsta jaunu vienotu mazumtirdzniecības likmi viesabonēšanas piedāvājumiem, kas ļauj izmantot datu viesabonēšanu par noteiktu cenu noteiktā laikposmā līdz sasniegts „samērīgas lietošanas” apjoms. Tāpat operatori attīsta sistēmas, lai sniegtu iespēju viesabonentiem tikt informētiem reālā laikā par uzkrātajām datu viesabonēšanas ārkārtas izmaksām. Lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, šīs vietējo tirgu izmaiņas jāatspoguļo saskaņotajos noteikumos.

(37)    Turklāt aizvien augstās vairumtirdzniecības cenas par datu viesabonēšanas pakalpojumiem galvenokārt ir pamatojamas ar augstajām vairumtirdzniecības cenām, ko piemēro to tīklu operatori, kuriem netiek dota priekšroka. Šādas izmaksas rada datplūsmas vadības ierobežojumi, kas nemudina operatorus vienpusēji pazemināt vairumtirdzniecības standarta cenas, jo datus saņems neatkarīgi no piemērotā tarifa. Tas rada krasas vairumtirdzniecības izmaksu svārstības. Atsevišķos gadījumos vairumtirdzniecības datu viesabonēšanas cenas, ko piemēro sakaru tīkliem, kuriem netiek dota priekšroka, ir trīsdesmit reizes augstākas nekā tās, kuras piemēro vēlamajam sakaru tīklam. Šādas pārmērīgi augstās vairumtirdzniecības cenas par datu viesabonēšanas pakalpojumiem izraisa vērā ņemamus konkurences apstākļu traucējumus starp mobilo sakaru operatoriem Kopienā, kas apdraud iekšējā tirgus vienmērīgu darbību. Tās arī neļauj vietējo mobilo sakaru tīklu operatoriem paredzēt to vairumtirdzniecības izmaksas un tādējādi nodrošināt klientiem pārredzamus un konkurētspējīgus mazumtirdzniecības cenu piedāvājumus. Ņemot vērā to, ka valstu regulējošās iestādes spēj tikai nelielā mērā efektīvi risināt šādas problēmas valsts mērogā, datu viesabonēšanas pakalpojumiem jāpiemēro vairumtirdzniecības cenas robežvērtība. Vairumtirdzniecības cenas robežvērtība jānosaka aizsardzības līmenī, un tai jābūt augstākai par pašreiz tirgū pieejamajām viszemākajām vairumtirdzniecības cenām, lai sekmētu konkurences apstākļus un nodrošinātu konkurences attīstību tirgū, garantējot labāku iekšējā tirgus darbību klientu interesēs. Likvidējot pārmērīgi augstos datu viesabonēšanas vairumtirdzniecības tarifus, kuri dažos gadījumos pastāv tirgū, aizsardzības līmenim šīs regulas piemērošanas laikā būtu jānovērš mobilo sakaru operatoru konkurences traucējumu vai ierobežojumu rašanās.

(38)    Lai atspoguļotu izmaiņas tirgū un piemērojamos regulatīvos noteikumus elektronisko sakaru jomā, jāatsaucas uz „publiskajiem sakaru tīkliem”, nevis „publiskajiem telefonsakaru tīkliem”. Konsekvences dēļ attiecīgi jāgroza Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 1. panta 5. punkts.

(39)    Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, grozīt Regulu (EK) Nr. 717/2007 un Direktīvu 2002/21/EK, lai saglabātu un turpmāk pilnveidotu vienotu noteikumu kopumu, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotāji, ceļojot Kopienas teritorijā, nemaksātu pārmērīgi augstas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem (veicot vai saņemot balss zvanus, SMS īsziņas vai datu pārraidi), tādējādi veicinot vienmērīgu iekšējā tirgus darbību, vienlaikus nodrošinot klientiem augsta līmeņa aizsardzību un saglabājot konkurenci starp mobilo sakaru operatoriem — nevar drošā, saskaņotā, savlaicīgā veidā pietiekami labi sasniegt dalībvalstu mērogā, un tādēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt vajadzīgos grozījumu pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā Regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir piemēroti un vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(40)    Šī kopējā pieeja tomēr jāsaglabā uz ierobežotu laikposmu, bet ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta vai to var aizstāt ar alternatīviem regulējumiem, pamatojoties uz attiecīgiem Komisijas ieteikumiem.

(40a)  Komisijai būtu jāpārskata Regulas (EK) Nr. 717/2007, kas grozīta ar šo regulu, efektivitāte, ņemot vērā tās mērķus un ieguldījumu reglamentējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus veiksmīgā darbībā. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāizskata ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Kopienas vietām, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu attīstība, tendences un pārredzamība, to saistība ar faktiskajām izmaksām, tas, kādā līmenī šajā ietekmes novērtējumā (SEC (2008) 2489), kas pievienots šai regulai, izdarītie pieņēmumi ir apstiprināti, kā arī operatoru atbilsmes nodrošināšanas izmaksas un ietekme uz ieguldījumiem. Komisijai, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību, ir arī jāizskata to pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, kuri ir alternatīva viesabonēšanai (piemēram, IP balss pārraide).

Pirms iepriekš minētās pārskatīšanas un ar mērķi nodrošināt Kopienā viesabonēšanas pakalpojumu nepārtrauktu monitoringu Komisijai ir jāsagatavo starpposma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā būtu iekļauts vispārējs pārskats par jaunākajām viesabonēšanas pakalpojumu tendencēm, kā arī starpposma novērtējums attiecībā uz gūtajiem panākumiem šīs regulas mērķu sasniegšanā un iespējamām alternatīvām, lai sasniegtu šos mērķus.

(40c)   Pirms atbilstīgu ieteikumu sniegšanas Komisijai būtu arī jāizvērtē, vai reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā pienācīgi atbilst viesabonēšanas pakalpojumu regulai. Tai būtu sīki jāizvērtē alternatīvi paņēmieni, lai sasniegtu šīs regulas mērķus, piemēram:

-       risināt problēmas vairumtirdzniecības līmenī, ieviešot pienākumu nodrošināt pieņemamu un godīgu piekļuvi bez diskriminācijas un/vai savstarpēji vienlīdzīgus nosacījumus;

-        īstenot pieeju, kuras pamatā ir nodrošināt viesabonentiem līdzīgas cenas un nosacījumus tām konkurētspējīgajām cenām un nosacījumiem, kuri pastāv apmeklētā tīkla vietējā tirgū, tostarp nodrošināt klientiem iespēju izvēlēties starp atšķirīgām cenām, ko apmeklētajā tīklā piedāvā dažādi operatori;

-        risināt problēmas saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem konkurences jomā.

Komisijai, apspriežoties ar BEREC(8), jo īpaši būtu jāizpēta un jāizvērtē mobilo sakaru tirgus konkurences struktūra, kuras dēļ viesabonēšanas tarifi nav konkurētspējīgi, un jādara zināmi Eiropas Parlamentam un Padomei tās secinājumi un priekšlikumi, lai risinātu strukturālas problēmas mobilo sakaru tirgū, jo īpaši attiecībā uz šķēršļiem uzņēmumu ienākšanai tirgū un to darbības paplašināšanai.

(41)    Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 717/2007 un Direktīva 2002/21/EK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 717/2007 grozījumi

Regulu (EK) Nr. 717/2007 groza šādi.

1.          Nosaukumā frāzi „publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos” aizstāj ar frāzi „publiskajos mobilo sakaru tīklos”.

2.          Regulas 1. pantu groza šādi:

(a)     Panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1.    Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem salīdzinājumā ar konkurētspējīgiem dalībvalstu iekšzemes tarifiem, veicot un saņemot zvanus, par SMS sūtīšanu un saņemšanu un par pakešu komutācijas datu pakalpojumu lietošanu, tādējādi veicinot iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, veicinot konkurenci un pārredzamību tirgū un piedāvājot stimulus jauninājumu ieviešanai un patērētāju izvēlei.

Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem un SMS īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas uz maksām, ko piemēro pakešu komutācijas datu sakaru pakalpojumiem, ko viesabonēšanas klienti izmanto viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan vajadzības gadījumā uz maksām, ko vietējie mobilo sakaru operatori piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

(b)     Panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4.    Šajā regulā noteiktos tarifu ierobežojumus izsaka euro valūtā. Ja tarifu, ko reglamentē 3., […], 4.a, 4.b panta un 6.a panta 4. punkta noteikumi, izsaka citā valūtā, sākotnējos ierobežojumus saskaņā ar minētajiem pantiem attiecīgajā valūtā nosaka, 3. un 4. panta noteikumiem piemērojot atsauces maiņas kursu, kas ir spēkā 2007. gada 30. jūnijā, un 4.a, 4.b panta un 6.a panta 4. punkta noteikumiem piemērojot atsauces maiņas kursu, […] ko Eiropas Centrālā Banka publicējusi 2009. gada 6. maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Lai piemērotu turpmākus to ierobežojumu samazinājumus, kuri paredzēti 3. panta 2. punktā, 4. panta 2. punktā un 6.a panta 4. punktā, pārskatītās cenas nosaka, izmantojot atsauces maiņas kursu, kas publicēts vienu mēnesi pirms pārskatīto cenu piemērošanas dienas.

3.          Regulas 2. panta 2. punktu groza šādi:

(a)    punkta b) apakšpunktā terminu „telefonsakaru” aizstāj ar terminu „sakaru”;

(b)    punkta c) apakšpunktā terminu „telefonsakaru” aizstāj ar terminu „sakaru”;

(c)    ar šādu apakšpunktu aizstāj d) apakšpunktu:

„Kopienas mēroga viesabonēšana” ir mobilā tālruņa vai citas ierīces izmantošana, ko veic viesabonents, lai veiktu vai saņemtu zvanus Kopienas iekšienē vai lai nosūtītu vai saņemtu SMS īsziņas, vai izmantotu pakešu komutācijas datu sakarus, atrodoties ārpus dalībvalsts, kurā atrodas klienta vietējais mobilo sakaru operators, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;"

(d)    punkta b) apakšpunktā terminu „telefonsakaru” aizstāj ar terminu „sakaru”;

(e)    ar šādu apakšpunktu aizstāj f) apakšpunktu:

„(f)   „viesabonents” ir sauszemes publisko mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja klients, kura līgums vai vienošanās ar viņa vietējo mobilo sakaru operatoru ar Kopienā esoša sauszemes publisko mobilo sakaru tīkla palīdzību ļauj izmantot mobilo tālruni vai citu ierīci, lai veiktu vai saņemtu zvanus vai lai nosūtītu vai saņemtu SMS īsziņas, vai izmantotu pakešu komutācijas datu sakarus apmeklētajā sakaru tīklā, ja ir tāda vienošanās starp vietējā sakaru tīkla operatoru un apmeklētā sakaru tīkla operatoru;”

(f)     ar šādu apakšpunktu aizstāj g) apakšpunktu:

"(g)   „apmeklētais sakaru tīkls” ir sauszemes publisko mobilo sakaru tīkls dalībvalstī, kas nav vietējais sakaru tīkls un kas atļauj viesabonentam veikt vai saņemt zvanus, nosūtīt vai saņemt SMS īsziņas vai nosūtīt vai saņemt pakešu komutācijas datus, ja ir tāda vienošanās ar vietējā sakaru tīkla operatoru.”

(g)    pievieno šādus h), i), j) un k) apakšpunktus:

"(h)   „SMS īsziņu Eiropas tarifs” ir jebkurš tarifs, kas nepārsniedz maksimālo cenu, kura paredzēta 4.b pantā, un ko vietējais mobilo sakaru operators var noteikt par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar minēto pantu;

(i)     „SMS īsziņa” ir teksta īsziņu pakalpojums, ko galvenokārt veido alfabētiskas un/vai ciparu zīmes, ko var nosūtīt starp mobilo un/vai fiksēto sakaru numuriem, kuri piešķirti saskaņā ar nacionālo numerācijas plānu;

(j)     „regulēta viesabonēšanas SMS īsziņa” ir viesabonenta nosūtīta īsziņa, kad savienojumu uzsāk apmeklētajā sakaru tīklā un savienojumu pabeidz publiskajā sakaru tīklā Kopienas teritorijā, vai viesabonenta saņemta SMS īsziņa, kad savienojumu uzsāk publiskajā sakaru tīklā Kopienas teritorijā un savienojumu pabeidz apmeklētajā sakaru tīklā;

(k)    „regulēts datu viesabonēšanas pakalpojums” ir viesabonēšanas pakalpojums, kas viesabonentam ļauj pārraidīt vai saņemt pakešu komutācijas datus, izmantojot mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru ierīci, kad tas izmanto apmeklēto sakaru tīklu. Regulētajā datu viesabonēšanas pakalpojumā nav ietverta regulēto viesabonēšanas zvanu vai SMS īsziņu pārraide vai saņemšana, bet tajā ir ietverta multivides ziņojumu pakalpojumu (MMS) īsziņu nosūtīšana un saņemšana.”

4.          Regulas 3. pantu groza šādi:

(a)     Panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„2.       Šo vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laikposmā vai īsākā laikposmā, kāds paliek līdz maksimālā vidējā vairumtirdzniecības tarifa piemērošanas beigu datuma, kā noteikts šajā punktā, vai kāds paliek pirms šīs regulas beigu datuma. Maksimālo vidējo vairumtirdzniecības tarifu samazina līdz EUR 0,28 un EUR 0,26 attiecīgi 2008. gada 30. augustā un 2009. gada 1. jūlijā un turpmāk to samazina līdz EUR 0,22 un EUR 0,18 […] attiecīgi 2010. gada 1. jūlijā un 2011. gada 1. jūlijā.

(b)    Šā panta 3. punktā pievieno šādu daļu:

"„Tomēr sākot no 2009. gada 1. jūlija panta 1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus dalot ar vairumtirdzniecības viesabonēšanas to minūšu kopējo skaitu, kuras faktiski izmantotas, attiecīgajam operatoram attiecīgajā laika posmā Kopienā nodrošinot vairumtirdzniecības viesabonēšanas zvanus, un kuras uzkrātas, aprēķinot sekundēs, un pielāgotas, lai ņemtu vērā iespēju apmeklētā tīkla pakalpojumu sniedzējam piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.”

5.          Regulas 4. pantu groza šādi:

(a)     Panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

„2.       Eiropas tarifa [eirotarifa] mazumtirdzniecības cena bez PVN, kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulēta viesabonēšanas zvana nodrošināšanu var būt katram viesabonēšanas zvanam atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,49 par minūti par jebkuru veikto zvanu vai EUR 0,24 par minūti par jebkuru saņemto zvanu. Maksimālo cenu samazina līdz EUR 0,46 un EUR 0,43 par veiktajiem zvaniem un EUR 0,22 un EUR 0,19 par saņemtajiem zvaniem attiecīgi 2008. gada 30. augustā un 2009. gada 1. jūlijā. Maksimālo cenu turpmāk samazina līdz EUR 0,39 un EUR 0,35 par veiktajiem zvaniem un EUR 0,15 un EUR 0,11 par saņemtajiem zvaniem attiecīgi 2010. gada 1. jūlijā un 2011. gada 1. jūlijā.

Līdz 2010. gada 1. jūlijam vietējie mobilo sakaru operatori nepiemēro maksu to viesabonentiem par saņemtu regulētu balss pasta ziņojumu viesabonēšanas laikā. Tas neattiecas uz citām maksām, piemēram, par šādu ziņojumu noklausīšanos.

Sākot no 2009. gada 1. jūlija visi vietējie mobilo sakaru operatori piemēro to viesabonentiem Eiropas tarifa maksu par visiem regulētajiem viesabonēšanas zvaniem, gan veiktajiem, gan saņemtajiem, aprēķinot cenu par sekundi.

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas noteikumiem, veiktajiem zvaniem, kam piemēro eirotarifu, vietējais mobilo sakaru operators var piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.”

(b)     Panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

„4.       Katrs viesabonents jebkurā brīdī pēc 3. punktā izklāstītā procesa beigām var pieprasīt pāriet uz Eiropas tarifu vai atteikties no tā. Ikviena pāreja jāveic bez maksas vienas darbdienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, un tā nav saistīta ar nosacījumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem, izņemot gadījumus, kad viesabonents, kas ir abonējis īpašu viesabonēšanas paketi, kurā ietverti vairāki viesabonēšanas pakalpojumi (t.i., balss zvani, SMS un/vai datu pārraide), vēlas pāriet uz Eiropas tarifu, tad vietējais mobilo sakaru operators var pieprasīt šādam abonentam atteikties no minētās paketes citu elementu priekšrocībām. Vietējais mobilo sakaru operators var aizkavēt pāreju uz citu tarifu, kamēr minimālajā noteiktajā laika posmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir spēkā iepriekšējais viesabonēšanas tarifs.”

6.          Iekļauj šādu 4.a pantu:

„4.a pants

Vairumtirdzniecības tarifi par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām

1.      Sākot no 2009. gada 1. jūlija vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu no apmeklētā tīkla, nepārsniedz EUR 0,04 par SMS īsziņu.

2.      Šo vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laika posmā vai īsākā laika posmā, kāds paliek pirms šīs regulas beigu datuma.

3.      Šā panta 1. punktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no katra vietējāsakaru tīkla operatora par regulēto SMS īsziņu savienojuma uzsākšanu un nosūtīšanu Kopienas mērogā attiecīgajā laikposmā, dalot ar kopējo šādu izejošo un nosūtīto SMS īsziņu skaitu, kas attiecas uz katru vietējo mobilo sakaru operatoru attiecīgajā laikposmā.

4.      Apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators papildus 1. punktā minētajam tarifam nepiemēro tarifu viesabonenta vietējo sakaru tīkla operatoram par tādu regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu pabeigšanu, kas nosūtītas viesabonentam apmeklētajā tīklā.

7.          Regulu papildina ar šādu 4.b pantu:

„4.b pants

Mazumtirdzniecības tarifi par regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām

1.      Vietējie sakaru tīkla operatori visiem viesabonentiem skaidrā un pārskatāmā veidā nodrošina pieeju SMS īsziņu Eiropas tarifam, kā norādīts 2. punktā. SMS īsziņu Eiropas tarifs nav saistīts ar abonēšanas tarifu vai citu noteiktu tarifu, vai regulāru tarifu un to var apvienot ar jebkuru mazumtirdzniecības tarifu, ievērojot šā panta citus noteikumus.

2.      Sākot no 2009. gada 1. jūlija SMS īsziņu Eiropas tarifa mazumtirdzniecības tarifs (bez PVN), kuru vietējais mobilo sakaru operators drīkst piemērot tā viesabonentam par regulētas viesabonēšanas SMS īsziņas nosūtīšanu, var būt katrai SMS īsziņai atšķirīga, bet nepārsniedz EUR 0,11.

3.      Vietējie mobilo sakaru operatori saviem viesabonentiem nepiemēro tarifu par saņemtu regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu.

4.      No 2009. gada 1. jūlija vietējie mobilo sakaru operatori automātiski piemēro SMS īsziņu Eiropas tarifu visiem esošajiem viesabonentiem, izņemot viesabonentus, kuri jau paši ir izvēlējušies īpašus viesabonēšanas tarifus vai paketi, saskaņā ar kuru tie gūst priekšrocības no tarifa par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu, kas atšķiras no tarifa, kas tiem būtu jāmaksā, ja tie nebūtu izdarījuši šādu izvēli.

5.      No 2009. gada 1. jūlija vietējie mobilo sakaru operatori piemēro SMS īsziņu Eiropas tarifu visiem jauniem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies atšķirīgu viesabonēšanas SMS tarifu vai tarifu paketi viesabonēšanas pakalpojumiem, kurā ietverts atšķirīgs tarifs par regulētajām viesabonēšanas SMS īsziņām.

6.      Visi viesabonenti var pieprasīt pāriet uz SMS īsziņu Eiropas tarifu vai atteikties no tā jebkurā laikā. Tarifa maiņai ir jānotiek bez maksas vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, un tā nevar būt atkarīga no prasībām vai ierobežojumiem, kas skar citus abonementa elementus, nevis viesabonēšanu. Vietējais mobilo sakaru operators var atlikt šādas tarifa maiņas termiņu tā, lai iepriekšējais viesabonēšanas tarifs būtu saistošs noteiktu minimālo laiku, nepārsniedzot trīs mēnešus. SMS īsziņu Eiropas tarifu vienmēr var apvienot ar Eiropas tarifu.

7.      Ne vēlāk kā [ ] vietējie mobilo sakaru operatori informē katru viesabonentu atsevišķi par SMS īsziņu eirotarifu, par to, ka minēto tarifu piemēros vēlākais no 2009. gada 1. jūlija visiem viesabonentiem, kuri nav apzināti izvēlējušies īpašu tarifu vai paketi, ko piemēro regulētajām SMS īsziņām, kā arī par viesabonentu tiesībām pāriet uz minēto tarifu un atteikties no tā saskaņā ar šā panta 6. punktu.”

8.        Regulu papildina ar šādu 4.c pantu:

„4.c pants

Regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu tehniskie raksturlielumi

Neviens vietējo mobilo sakaru operators vai apmeklētā sakaru tīkla operators nemaina regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu tehniskos raksturlielumus tā, lai tos padarītu atšķirīgus no to SMS īsziņu tehniskajiem raksturlielumiem, kuras nodrošina tā iekšējā tirgū.”

9.          Regulas 5. pantu svītro.

10.        Regulas 6. pantu aizstāj šādi:

„6. pants

Regulēto viesabonēšanas zvanu un SMS īsziņu mazumtirdzniecības tarifu pārskatāmība

1.      Lai brīdinātu viesabonentu par to, ka tiks piemēroti viesabonēšanas tarifi zvanu veikšanai vai saņemšanai vai SMS īsziņu nosūtīšanai, izņemot, ja abonents ir paziņojis vietējām mobilo sakaru operatoram, ka viņam šis pakalpojums nav nepieciešams, vietējais mobilo sakaru operators, abonentam ierodoties dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, bez nepamatotas kavēšanās automātiski bez maksas ar īsziņas pakalpojuma palīdzību nodrošina individualizētu pamatinformāciju par viesabonēšanas cenām (ieskaitot PVN), ko viesabonentam par zvanu veikšanu un saņemšanu un par SMS īsziņu nosūtīšanu piemēro apmeklētajā dalībvalstī.

Šī individualizētā pamatinformācija par cenām ietver maksimālos tarifus, kurus saskaņā ar šo tarifu shēmu var piemērot abonentam par:

(a)    zvanu veikšanu apmeklētajā valstī un par zvaniem uz abonenta vietējo sakaru tīkla dalībvalsti, kā arī par saņemtajiem zvaniem, kā arī

(b)    par regulēto viesabonēšanas SMS īsziņu sūtīšanu, atrodoties apmeklētajā dalībvalstī.

Tajā arī norāda 2. punktā minēto bezmaksas numuru precīzākas informācijas saņemšanai un informāciju par iespēju sazināties ar palīdzības dienestiem, bez maksas zvanot uz Eiropas neatliekamās palīdzības numuru 112.

Abonentam, kurš ir paziņojis, ka automātisks īsziņas pakalpojums viņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram atkal nodrošināt pakalpojumu.

Neredzīgiem un daļēji neredzīgiem klientiem šo individualizēto pamatinformāciju par cenām vietējie mobilo sakaru operatori automātiski nodrošina bez maksas, izmantojot balss zvanu, ja šie klienti to pieprasa.

2.      Papildus 1. punktam klientiem ir tiesības neatkarīgi no tā, kurā Kopienas vietā tie atrodas, izmantojot mobilo balss zvanu vai SMS īsziņu pieprasīt un bez maksas saņemt precīzāku individualizētu informāciju par apmeklētā tīkla viesabonēšanas cenām, kuras piemēro balss zvaniem, SMS, MMS un citiem datu sakaru pakalpojumiem, kā arī informāciju par pārredzamības pasākumiem, ko piemēro saskaņā ar šo regulu. Šādas informācijas pieprasījumu sniedz pa bezmaksas numuru, kuru šādam nolūkam paredzējis vietējais mobilo sakaru operators.

3.      Vietējie mobilo sakaru operatori visiem lietotājiem nodrošina pilnīgu informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām, jo īpaši par Eiropas tarifu un SMS īsziņu Eiropas tarifu, kad tiek veikta abonēšana. Vietējie mobilo sakaru operatori saviem viesabonentiem bez nepamatotas kavēšanās nodrošina jaunāko informāciju par piemērojamām viesabonēšanas cenām katru reizi, kad šīs cenas mainās.

Vietējie mobilo sakaru operatori veic nepieciešamos pasākumus, lai visiem viesabonentiem nodrošinātu informāciju par Eiropas tarifa un SMS īsziņu Eiropas tarifa pieejamību. Jo īpaši visiem viesabonentiem līdz 2007. gada 30. jūlijam skaidrā un nepārprotamā veidā sniedz informāciju par nosacījumiem saistībā ar Eiropas tarifu un līdz 2009. gada 1. jūnijam – saistībā ar SMS īsziņu Eiropas tarifu. Periodiski visiem klientiem, kuri izvēlējušies citu tarifu, atgādina par Eiropas tarifu.”

11.        Iekļauj šādu 6.a pantu:

„6.a pants

Pārskatāmība un aizsargmehānismi regulētajiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem

1.      Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, ka to viesabonenti gan pirms, gan pēc līguma noslēgšanas tiek atbilstīgi informēti par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.

Attiecīgā gadījumā vietējie pakalpojumu sniedzēji pirms līguma noslēgšanas un pēc tam regulāri informē savus klientus par automātiska un nekontrolēta datu viesabonēšanas savienojuma un lejuplādes risku. Turklāt vietējie pakalpojumu sniedzēji skaidri un vienkārši saprotami paskaidro saviem klientiem, kā pārslēgties uz šiem automātiskajiem datu viesabonēšanas savienojumiem, lai nepieļautu nekontrolētu datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu.

2.      Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai e-pasta adresi vai citu ierīci, piemēram, kā SMS īsziņu, e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā ikreiz, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts, vai pirmo reizi izmanto regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu šajā dalībvalstī. Tā jāsniedz brīdī, kad viesabonents sāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu bez maksas, ar piemērotiem līdzekļiem, kas atvieglo tās saņemšanu un vienkāršu izpratni.

Klientam, kurš ir paziņojis savam vietējo mobilo sakaru operatoram, ka automātisks tarifu informācijas pakalpojums viņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram atkal nodrošināt minēto pakalpojumu.

3.      Visi vietējie mobilo sakaru operatori līdz 2010. gada 1. martam visiem saviem viesabonentiem dod iespēju brīvi un bez maksas saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un kas garantē, ka bez klienta skaidras piekrišanas uzkrātie izdevumi par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem noteiktā laikposmā nepārsniedz noteiktu finanšu ierobežojumu.

Šajā nolūkā vietējais pakalpojumu sniedzējs nodrošina iespēju noteikt vienu vai vairākus maksimālos finanšu ierobežojumus konkrētam lietošanas laikposmam ar noteikumu, ka klients ir iepriekš informēts par attiecīgajiem apjomiem. Viens no šiem ierobežojumiem (standarta finanšu ierobežojums) ir aptuveni EUR 50 (bez PVN) mēnesī par atlikto maksājumu, bet nepārsniedz šo summu.

Vietējais pakalpojumu sniedzējs var arī noteikt apjoma veidā izteiktus ierobežojumus, ja klients ir iepriekš informēts par attiecīgajām summām. Viens no šiem ierobežojumiem (standarta apjoma ierobežojums) attiecīgi atbilst summai EUR 50 mēnesī par atlikto maksājumu.

Turklāt vietējais mobilo sakaru operators var piedāvāt saviem viesabonentiem citus ierobežojumus ar dažādiem, t. i., augstākiem vai zemākiem mēneša maksimālajiem finanšu ierobežojumiem.

Līdz 2010. gada 1. jūlijam otrajā un trešajā apakšpunktā minēto standarta ierobežojumu piemēro visiem klientiem, kas nav izvēlējušies citu ierobežojumu.

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci kā SMS īsziņu vai e-pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no noteiktā finanšu vai apjoma ierobežojuma, par ko panākta vienošanās. Klientiem ir tiesības prasīt saviem mobilo sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējam mobilo sakaru operatoram turpināt sniegt pakalpojumus.

Kad šis finanšu vai apjoma ierobežojums citādi tiktu pārsniegts, uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu ierīci nosūta paziņojumu. Šajā paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas turpināt saņemt šos pakalpojumus, un saistītos izdevumus par katru papildu patērēto vienību. Ja viesabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Ja no 2010. gada 1. novembra viesabonents lūdz iespēju atteikties no „finanšu vai apjoma ierobežojuma” pakalpojuma, izmaiņas jāizdara divās darba dienās pēc lūguma saņemšanas bez maksas, un tās nerada nekādus nosacījumus vai ierobežojumus attiecībā uz citiem abonēšanas elementiem.

4.      No 2009. gada 1. jūlija:

(a)    vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 1,00 apmērā 2009. gada 1. jūlijā, EUR 0,80 apmērā 2010. gada 1. jūlijā un EUR 0,50 apmērā 2011. gada 1. jūlijā par pārraidīto datu megabaitu. Šīs aizsargvērtības piemērošana nedrīkst radīt konkurences traucējumus vai ierobežojumus datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tirgū atbilstīgi Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 8. panta 2. punkta b) apakšpunktam.

(b)    Šo vidējo vairumtirdzniecības tarifu piemēro starp jebkuriem diviem operatoriem un aprēķina divpadsmit mēnešu laika posmā vai īsākā laika posmā, kāds paliek pirms šīs regulas beigu datuma.

(c)    Punkta (a) apakšpunktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no katra vietējā mobilo sakaru tīkla operatora par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā laikposmā, dalot ar to datu megabaitu kopējo skaitu, kuri faktiski patērēti, sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā laikposmā, un aprēķināti kilobaitos.”

12.        Regulas 7. pantu groza šādi:

(a)     Panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2.       Valstu regulējošās iestādes sniedz jaunāko informāciju par šīs regulas piemērošanu, jo īpaši par tās 3., 4., 4.a, 4.b un 6.a panta piemērošanu, publiski pieejamā veidā, tā lai tā ir viegli pieejama ieinteresētajām pusēm.”

(b)     Panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5.        Valstu regulatīvās iestādes drīkst iejaukties pēc savas iniciatīvas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai. Jo īpaši, vajadzības gadījumā, tās izmanto piekļuves direktīvas 5. pantā noteiktās pilnvaras, lai nodrošinātu atbilstīgu piekļuvi un savstarpēju savienojumu un lai garantētu viesabonēšanas pakalpojumu pilnīgu savienojamību un sadarbspēju, piemēram, ja abonenti nevar apmainīties ar regulētām viesabonēšanas SMS īsziņām ar virszemes mobilo sakaru tīkla abonentiem citā dalībvalstī, jo nav panākta vienošanās par šādu īsziņu nodrošināšanu.”

13.        Regulas 9. pantu aizstāj šādi:

„9. pants

Sankcijas

Dalībvalstis izstrādā noteikumus par sankcijām, ko piemēro šīs regulas neievērošanas gadījumā, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to piemērošanu. Noteiktajām sankcijām jābūt efektīvām, proporcionālām un preventīvām. Dalībvalstis par šiem noteikumiem paziņo Komisijai ne vēlāk kā 2008. gada 30. martā vai, ja Regulā [XXXX/YYYY] paredzētas papildu prasības, ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc minētās regulas stāšanās spēkā, un nekavējoties, ja pieņem šo noteikumu grozījumus, kas tās ietekmē.

14.        Regulas 11. pantu aizstāj šādi:

„11. pants

Pārskatīšana

1.      Komisija pārskata šīs regulas darbību un pēc publiskas apspriešanās par to ziņo Eiropas Parlamentam un Padomei ne vēlāk kā 2011. gada 30. jūnijā. Jo īpaši Komisija novērtē, vai ir sasniegti šajā regulā norādītie mērķi. To darot, Komisija sniedz pārskatu arī par:

 vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības cenu izmaiņām, lai viesabonentiem nodrošinātu balss, SMS un datu pakalpojumu sniegšanu, un attiecīgām valsts līmeņa mobilo sakaru pakalpojumu izmaiņām dažādās dalībvalstīs, nošķirot klientus, kas izvēlas priekšapmaksu vai pēcapmaksu; un šo pakalpojumu kvalitāti un ātrumu;

  pakalpojumu, tostarp to, kuri ir alternatīva viesabonēšanai (balss, SMS un datu pakalpojumi), pieejamību un kvalitāti, jo īpaši ņemot vērā tehnoloģisko attīstību;

  to, cik lielu labumu klienti ir guvuši no faktiskas viesabonēšanas pakalpojumu cenu samazināšanas vai citām priekšrocībām, ko radījusi viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanas izmaksu samazināšana, kā arī patērētājiem ar dažādiem zvanīšanas paradumiem pieejamo tarifu un produktu dažādību;

 konkurences līmeni gan mazumtirdzniecības, gan vairumtirdzniecības līmenī, jo īpaši situāciju mazo, neatkarīgo vai nesen darbību uzsākušo pakalpojumu sniedzēju konkurētspējas jomā, tostarp konkurences ietekmi uz komerclīgumiem un savienojamības pakāpi starp operatoriem;

Komisija arī novērtē metodes, kuras neattiecas uz cenu regulēšanu un kuras var izmantot, lai izveidotu konkurētspējīgu iekšējo viesabonēšanas tirgu, un, to darot, Komisija ņem vērā BEREC neatkarīgi veiktu analīzi. Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija sniedz atbilstīgus ieteikumus.

1.a    Turklāt Komisija ne vēlāk kā līdz 2010. gada 30. jūnijam sagatavo starpposma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā iekļauj pārraudzības pārskatu par viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu Kopienā un progresa novērtējumu šīs regulas mērķu sasniegšanā, tostarp atsauci uz 1. punktā minētajiem jautājumiem.”

15.        Regulas 12. pantā svītro tekstu „ne vēlāk kā 2007. gada 30. augustā”.

16.        Regulas 13. pantā skaitli „2010.” aizstāj ar skaitli „2013.”.

2. pants

Grozījums Direktīvā 2002/21/EK (pamatdirektīva)

Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīva) 1. panta 5. punktā vārdus „mobilajos telefonsakaru tīklos” aizstāj ar terminu „publiskajos mobilo sakaru tīklos”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Tās darbības termiņš beidzas 2012. gada 30. jūnijā

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                              priekšsēdētājs

(1)

*             Politiski grozījumi: jauns vai aizstājošs teksts ir iezīmēts treknrakstā kursīvā un svītrojumi ir atzīmēti ar simbolu ▌. Dienestu veikti tehniski labojumi un pielāgojumi: jauns vai aizstājošs teksts ir iezīmēts treknrakstā kursīvā un svītrojumi ir atzīmēti ar simbolu ║.

(2)

              OV C,, lpp.

(3)

              OV C,, lpp.

(4)

              OV C,, lpp.

(5)

              [ ]

(6)

              OV L 108, 24.4.2002., 7. lpp.

(7)

              OV L 108, 24.4.2002., 33. lpp.

(8)

             Ja tiek panākta vienošanās par pārskata paketi.


PASKAIDROJUMS

I. Pamatojums

Eiropas Parlaments un Padome 2007. gada 27. jūnijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Kopienā un grozījumiem Direktīvā 2002/21/EK. Šī regula bija atbilde uz konkurences trūkumu mobilo telefonsakaru tirgū starptautisko viesabonēšanas pakalpojumu segmentā, kas radīja pārmērīgas cenas Eiropas patērētājiem, kavēja Eiropas pilsoņus pienācīgi izmantot viesabonēšanas pakalpojumus, atrodoties ceļojumos dažādās dalībvalstīs, un faktiski tādā veidā ietekmēja kustības brīvību.

Pārskatot iepriekš minētās regulas piemērošanu un tirgus darbību, Komisija 2008. gadā iesniedza priekšlikumu pagarināt regulas darbības termiņu balss pakalpojumu viesabonēšanai un paplašināt regulas darbības jomu, iekļaujot īsziņu viesabonēšanu un datu pārraides pakalpojumus, kā arī ietverot vairāk pasākumu pārskatāmības nodrošināšanai. Regulas darbības termiņu paredzēja pagarināt līdz 2013. gadam.

II. Balss un īsziņu pakalpojumi

Referente šoreiz atbalsta balss pakalpojumu cenu regulas darbības termiņa pagarināšanu . Diemžēl kopš Regulas (EK) Nr. 717/2007 ieviešanas viesabonēšanas cenas nav ievērojami samazinājušās, tā vietā tām ir tendence turēties tieši zem regulas noteiktajiem cenu griestiem.

Viņa arī piekrīt regulas darbības jomas paplašināšanai, lai ietvertu tajā īsziņu pakalpojumus. Ņemot vērā, ka patērētājiem jācieš pārmērīgu cenu dēļ, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības īsziņu pakalpojumu cenu regulējums šajā situācijā diemžēl ir ļoti nepieciešams.

Tomēr referente uzskata, ka balss un īsziņu pakalpojumu viesabonēšanas cenu regulējumam jābūt izņēmumam un ka ilgtermiņā cenu regulējums var traucēt tirgum.

III. Dati un pārskatāmība

Ļoti augstas ir arī datu pārraides viesabonēšanas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenas. Referente uzskata, ka pašreiz nav prātīgi noteikt cenu griestus mazumtirdzniecībai, ievērojot to, ka viesabonēšanas datu pakalpojumiem ir atbilstoša vairumtirdzniecības izmaksu robeža. Datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumi ir jauns tirgus, un šāds cenu regulējums apdraudētu tā attīstību. Vairumtirdzniecības cenu regulējums, šķiet atbilstošs, jo mazie uzņēmēji, kas tikko uzsākuši darbību, sastopas ar pārāk augstām lielo operatoru vairumtirdzniecības cenām, kas neveicina datu pakalpojumu viesabonēšanas attīstību.

Referente atbalsta viedokli par pārskatāmību un drošības pasākumiem, lai aizsargātu patērētājus un palīdzētu izvairīties no nepatīkamiem pārsteigumiem, saņemot rēķinus. Šiem pasākumiem jābūt piemērotiem un elastīgiem, jo datu viesabonēšanas pakalpojumus izmanto daudz klientu un tiem ir dažādas vajadzības. Regulai jānodrošina pietiekams patērētāju aizsardzības līmenis, vienlaicīgi ļaujot viņiem pienācīgi izmantot datu pārraides viesabonēšanas pakalpojumus. Jebkādiem pārskatāmības pasākumiem jābūt tehnoloģiski izpildāmiem, neradot nepamatotas grūtības telekomunikāciju operatoriem.

IV. Viesabonēšanas pakalpojumu pārskatīšana un regulēšana nākotnē

Tā kā pagaidu cenu regulējums ir īstermiņa risinājums pārmērīgi augstām cenām un nepilnībām tirgū, referente joprojām uzskata, ka, piemērojot ilgtermiņa cenu regulējumu, neuzplauks veselīgs un konkurētspējīgs viesabonēšanas tirgus. Šajā nolūkā ir būtiski pienācīgi izanalizēt regulas darbību un šo mērķu sasniegšanai meklēt citas tirgus regulēšanas alternatīvas. Ir svarīgi, lai šajā regulā būtu uzskaitīti sīkāk analizējamie aspekti, lai gūtu lielāku skaidrību par to, vai regulas mērķi ir sasniegti. Šādu faktoru noskaidrošana palīdzēs saprast, kas sagaidāms no tirgus, lai izvairītos no cenu regulējuma termiņa pagarināšanas. Šo faktoru sīkāka analīze ir svarīga, veidojot pieeju šī sektora regulēšanai nākotnē. Papildus ir nepieciešams starpposma ziņojums, lai parādītu regulas mērķu sasniegšanas un tirgus dalībnieku uzvedības attīstību.

V. Secinājumi

Referente piedalījās vairākās divpusējās sanāksmēs ar visām lielākajām ieinteresētajām pusēm, uz kurām attieksies šī regula, un ITRE komiteja organizēja nelielu noklausīšanos par šo jautājumu. Viens no secinājumiem ir tāds, ka regulai jābūt pēc iespējas neitrālai un izlīdzinošai, nodrošinot, lai atsevišķas puses neiegūst negodīgas priekšrocības.

Referente atbalsta šo regulas priekšlikumu, bet vēlreiz atkārto, ka viesabonēšanas cenu regulējumam jābūt izņēmumam un ka ilgtermiņa cenu regulēšana traucēs mobilo telefonsakaru tirgum.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (13.3.2009)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Atzinumu sagatavoja (*): Syed Kamall

(*) Komiteju iesaistīšanas procedūra — Reglamenta 47. pants

ĪSS PAMATOJUMS

1. IEVADS

Šis atzinuma projekts nosaka, ka šī regula būs tāds instruments, kas līdz 2013. gada 30. jūnijam nodrošinās cenu pārskatāmību un viesabonēšanas pakalpojumu uzraudzību, bet 2010. gada 30. jūnijā atcels pašlaik spēkā esošos cenu griestus. Netiks ieviests jauns cenu regulējums.

Šobrīd mērķis ir veicināt pienācīgu diskusiju gan par Komisijas priekšlikuma pozitīvajiem aspektiem, gan par nepieciešamību izvērtēt atbilstošas alternatīvas neefektīvajam cenu griestu instrumentam, tajā pašā laikā nodrošinot augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

2. PROBLĒMA

2.1. Komisijas priekšlikums ir izstrādāts, lai atrisinātu izjūtamo problēmu saistībā ar konkurences trūkumu viesabonēšanas pakalpojumu jomā un ar to, ka cenas pienācīgā veidā neatspoguļo pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Tomēr uzņēmums „Europe Economics” (EE), kas veica neatkarīgu pētījumu pēc Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas pasūtījuma, nonāca pie šādiem secinājumiem:

· spēkā esošās regulas noteiktais cenu samazinājums balss zvaniem nav radījis ievērojamu veikto zvanu apjoma palielinājumu, kas liecina par to, ka „nepamatotu” cenu problēma nepastāv (Eiropas Reglamentējošo iestāžu grupas veiktā pētījuma provizoriskie rezultāti par 2008. gada 3. ceturksni rāda, ka nosūtīto īsziņu apjoms, nenosakot cenu griestus, ir pieaudzis pat vairāk nekā veikto balss zvanu apjoms. Šie dati apgāž vienu no argumentiem par labu īsziņu mazumtirdzniecības cenu griestiem);

· Komisijas veiktā ietekmes novērtējuma laikā nav secināts, ka regulas darbības jomas paplašināšana uzlabos vispārējo labklājību (Dažās ES valstīs mazāk nodrošinātie patērētāji, kas izmanto priekšapmaksas pakalpojumus, par noteiktu veidu iekšzemes balss zvaniem maksā vairāk, nekā labāk nodrošinātie viesabonēšanas pakalpojumu izmantotāji par starptautiskajiem zvaniem.).

Turklāt uzņēmuma „Europe Economics” veiktā pētījuma secinājumos noteikts, ka regulas darbības jomas nepaplašināšanai, visticamāk, būs šādas sekas:

· balss zvanu cenu stabilizācija 2010. gada līmenī (nevis to pieaugums);

· lielāka tarifu daudzveidība un lielāka konkurence, kas nodrošinās lielākas izvēles iespējas un dos labumu patērētājiem;

· izvairīšanās no „ūdensgultas efekta”, kas izpaustos kā zemi balss zvanu, īsziņu un datu pārraides tarifi, kuriem līdztekus veidojas daudz augstākas mobilo tālruņu cenas vai aizkavējas citu mobilo pakalpojumu cenu samazinājums, nelabvēlīgi ietekmējot patērētājus kopumā.

Ir būtiski ņemt vērā arī uzņēmuma „Europe Economics” pētījumā uzsvērto, ka viesabonēšanas pakalpojumus nevar uzskatīt par atsevišķu tirgu, bet gan par neatņemamu kopējā mobilo pakalpojumu tirgus, kurā pastāv liela konkurence, daļu.

Šie secinājumi, kā arī nenoteiktība, kas rodas saistībā ar politisko cenu noteikšanu uz pieciem gadiem, ir spēcīgi argumenti pret pašlaik balss zvaniem piemērotā cenu regulējuma darbības jomas paplašināšanu un papildu cenu regulējuma noteikšanu.

2.2      Referents uzskata, ka pastāv vienprātība attiecībā uz nepieciešamību risināt jautājumus par rēķinu nepietiekamo pārskatāmību un par iespējamo šoku, patērētājiem saņemot rēķinus, kuros norādītās summas par izmantotajiem viesabonēšanas pakalpojumiem ir daudz lielākas, nekā gaidīts. Varētu saglabāt attiecībā uz balss zvaniem pašlaik piemērotos pārskatāmības noteikumus un paplašināt to darbības jomu, ietverot arī īsziņas.

3. RISINĀJUMS

3.1      Prakse rāda, ka vispārēja zemāku cenu piemērošana neveicina vispārējās labklājības līmeņa paaugstināšanos vai regulēto viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanas paplašināšanos. Ņemot vērā to, ka, paplašinot regulas darbības jomu, nav novērota vispārējās labklājības uzlabošanās, kā arī, ņemot vērā nenoteiktību saistībā ar tirgus noteikšanu un problēmu saistībā ar cenu noteikšanu uz pieciem gadiem, nepastāvot vienotam pamatam, ar kura palīdzību noteikt atšķirības starp „pamatotu” un „nepamatotu” cenu, regulas darbības jomas paplašināšana šobrīd var nebūt piemērots risinājums.

3.2      Pastāv vienots viedoklis, ka ir jārisina jautājums par cenu pārskatāmības trūkumu un jānodrošina nepārtraukta tirgus uzraudzība. Attiecībā uz šiem aspektiem ir jānosaka arī laika ierobežojums, plānojot to pilnīgu integrēšanu vispārējos elektroniskos sakarus reglamentējošos noteikumos nākotnē. Nav pieņemams, ka attiecībā uz nelielu tirgus daļu, kas ietver tikai viesabonēšanas pakalpojumus, ir spēkā atsevišķa regula. Jo īpaši Universālā pakalpojuma direktīva ietver vairākus pārskatāmības pasākumus, un, kad būs iegūta pietiekami liela pieredze saistībā ar šo pasākumu un īpašo pārskatāmības pasākumu viesabonēšanas pakalpojumu jomā piemērošanu, Komisija varētu apsvērt iespēju atbilstīgi grozīt Universālā pakalpojuma direktīvu, pilnībā likvidējot atsevišķo regulējumu attiecībā uz viesabonēšanas pakalpojumiem.

3.3. Atsevišķā darba dokumentā referents ir mēģinājis izklāstīt vairākas alternatīvas neefektīvajam cenu griestu instrumentam, tostarp:

· regulas darbības jomas nepaplašināšana;

· lēmuma pieņemšanas tiesību piešķiršana regulatoriem, lai arī pastāv šaubas par Eiropas regulatoru grupas neatkarību;

· diskriminācijas aizlieguma noteikumi;

· pasākumu īstenošana attiecībā pret noteiktiem operatoriem, kas rīkojas ļaunprātīgi, vai tirgiem, kuros tiek pieļauta ļaunprātīga rīcība;

· balss zvanu, īsziņu un datu apmaiņas nodrošināšana vairumtirdzniecības līmenī.

Cerams, ka šo alternatīvu priekšrocības būs iespējams pienācīgi apspriest Parlamentā.

4. SECINĀJUMS

Lai nodrošinātu to, ka pienācīgi tiek apspriestas Komisijas priekšlikuma priekšrocības un iespējamās alternatīvas, referents līdz šim ir noraidījis priekšlikumus par cenu griestiem, tā vietā pievēršot lielāku uzmanību pārskatāmības nodrošināšanai patērētājiem un nepārtrauktai tirgus uzraudzībai. Par visiem šiem jautājumiem būtu jāsāk debates.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4a) Atšķirības topogrāfijā, iedzīvotāju blīvumā un gadalaikos tūrisma reģionos ir iemesls tam, ka mobilo sakaru operatori izmanto dažādus uzņēmējdarbības modeļus, tādējādi radot lielākas izmaksas.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Maksimālajām vairumtirdzniecības vidējo cenu robežvērtībām par regulētiem viesabonēšanas zvaniem, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 717/2007, jāsamazinās minētās regulas pagarinātajā termiņā, lai atspoguļotu izmaksu samazināšanos, tostarp regulēto mobilo savienojumu pabeigšanas maksu samazinājumus dalībvalstīs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, vienlaicīgi turpinot sasniegt divkāršos mērķus attiecībā uz pārmērīgi augstu cenu novēršanu, vienlaikus ļaujot operatoriem konkurēt un ieviest jauninājumus.

(7) Regulā (EK) Nr. 717/2007 paredzētajam maksimālam vidējam vairumtirdzniecības tarifam par regulētiem viesabonēšanas zvaniem būtu jāturpina mazināties minētās regulas pagarinātajā termiņā, atspoguļojot to, ka mazinājušās izmaksas, tostarp dalībvalstīs mazinājies regulēto mobilo savienojumu pabeigšanas tarifs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, turpinot sasniegt divkāršo mērķi – novērst pārmērīgi augstu cenu, vienlaikus ļaujot operatoriem konkurēt un ieviest jauninājumus. Maksimālajam vidējam vairumtirdzniecības tarifam nekādā gadījumā nebūtu jābūt uz izmaksām orientētam ar mērķi atvieglot regulējuma atcelšanu nākotnē un nodrošināt mobilo sakaru operatorus ar peļņas normu, lai konkurētu.

Pamatojums

Maksimālās cenas, ko nosaka šī regula, nav bijušas uz izmaksām orientētas un tām nebūtu tādām jābūt. Uz izmaksām orientētu maksimālo cenu noteikšana neveicinātu konkurenci un apgrūtinātu regulējuma atcelšanu.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Tādēļ jāpieprasa regulēto viesabonēšanas zvanu pakalpojumu sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot cenu par sekundi visiem zvaniem, kam piemēro eirotarifu, ar nosacījumu, ka par veiktajiem zvaniem iespējams piemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes. Tas ļaus operatoriem segt visas pamatotās izmaksas par savienojumu, kā arī nodrošinās elastību, lai tie varētu konkurēt, piedāvājot īsākus minimālos iekasēšanas periodus. Tomēr nav pamatoti piemērot minimālo sākotnējo periodu saņemtajiem zvaniem, kam piemēro eirotarifu, jo attiecīgā vairumtirdzniecības cena tiek aprēķināta par sekundi un visas īpašās izmaksas par savienojumu jau sedz tarifi par mobilo sakaru savienojuma pabeigšanu.

(16) Tādēļ jāpieprasa regulēto viesabonēšanas zvanu pakalpojumu sniedzējiem mazumtirdzniecības līmenī saviem klientiem noteikt tarifus, aprēķinot cenu par sekundi, un nepiemērot minimālo sākotnējo iekasēšanas laikposmu zvaniem, kam piemēro eirotarifu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Nav jāpieprasa viesabonentiem maksāt papildu maksas par to, ka tie saņem regulētu viesabonēšanas SMS īsziņu, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus apmeklētā tīklā, jo šādas pabeigšanas izmaksas jau kompensē mazumtirdzniecības tarifs, ko piemēro par SMS īsziņas nosūtīšanu viesabonēšanā.

(27) Viesabonentiem nevajadzētu prasīt maksāt papildu maksu par to, ka tie saņem regulētu viesabonēšanas SMS vai balss pasta īsziņu, izmantojot viesabonēšanas pakalpojumus apmeklētā tīklā, jo šādas pabeigšanas izmaksas jau kompensē mazumtirdzniecības tarifi, ko piemēro par viesabonēšanas SMS vai balss pasta īsziņas nosūtīšanu.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33) Tomēr jāievieš pasākumi, lai uzlabotu datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārredzamību, jo īpaši, lai novērstu pārmērīgi lielo rēķinu problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus vienmērīgai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu instrumentus, kas tiem vajadzīgi, lai uzraudzītu un kontrolētu izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem.

(33) Tomēr būtu jāievieš pasākumi, lai uzlabotu datu viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības cenu pārskatāmību, jo īpaši, lai novērstu pārmērīgi lielo rēķinu problēmu, kas rada šķēršļus iekšējā tirgus netraucētai darbībai, un lai viesabonentiem nodrošinātu vajadzīgos instrumentus, ar ko uzraudzīt un kontrolēt izdevumus par datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Tāpat ir jāievieš pasākumi, lai nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori, kas bloķē programmas vai tehnoloģijas, kuras var aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tām alternatīva, piemēram, WiFi, IP balss pārraides un Instant Messaging pakalpojumi, sniedz patērētājiem šo informāciju, tā ļaujot viņiem veikt uz informāciju balstītu izvēli.

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties izmantot alternatīvas tehnoloģijas, piemēram, WiFi un alternatīvus pakalpojumus, piemēram, IP balss pārraidi. Ja operators nolemj bloķēt pieeju šīm tehnoloģijām un pakalpojumiem, patērētāji ir par to jāinformē, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt izvēli pāriet pie cita operatora. Tas atbilst priekšlikumiem grozīt vispārējo pakalpojumu direktīvu, par ko pašlaik notiek diskusijas.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jo īpaši mobilajiem operatoriem jānodrošina viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par cenām, ko piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kad tie pirmo reizi sāk izmantot datu viesabonēšanas pakalpojumu, ierodoties citā dalībvalstī. Šī informācija jānosūta uz to mobilo tālruni vai citu mobilo iekārtu vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast.

(34) Jo īpaši mobilajiem operatoriem jānodrošina viesabonentiem personalizēta tarifu informācija par cenām, ko piemēro par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, kad viesabonents uzsāk datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu konkrētā dalībvalstī vai ierodas citā dalībvalstī. Šī informācija jānosūta īsziņas veidā uz viņu mobilo tālruni, e-pastu vai kā uznirstošo logu datorā vispiemērotākajā veidā, lai to varētu viegli saņemt un saprast.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Turklāt, lai novērstu šoku par rēķinu, mobilo sakaru operatoriem visiem saviem viesabonentiem jāpiedāvā iespēja bez maksas iepriekš noteikt maksimālo finanšu robežvērtību ārkārtas izmaksām par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un jānosūta piemērota brīdinājuma īsziņa, pirms noteiktais limits ir sasniegts. Kad tiks sasniegta minētā maksimālā robežvērtība, jāpārtrauc datu viesabonēšanas pakalpojumi, ja vien klients īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk.

(35) Turklāt, lai novērstu šoku par rēķinu, mobilo sakaru operatoriem visiem saviem viesabonentiem bez maksas jāpiedāvā informācija par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjoma veidā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā, kā arī jāpiedāvā viesabonentiem iepriekš noteikt vairākus maksimālos izmantošanas ierobežojumus atliktajam maksājumam par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un jānosūta atbilstīgi paziņojumi, pirms noteiktais limits ir sasniegts. Kad tiks sasniegts minētais maksimālais izmantošanas ierobežojums, jāpārtrauc datu viesabonēšanas pakalpojumi, ja vien klients īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kas izklāstīti paziņojumā.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Šī kopējā pieeja tomēr jāsaglabā uz ierobežotu laikposmu, bet ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta. Komisijai būtu jāizvērtē ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 717/2007 efektivitāte un ieguldījums regulējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus vienmērīgā darbībā, kā arī jāņem vērā šīs regulas ietekme uz mazākiem mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem Kopienā un to stāvokli Kopienas mēroga viesabonēšanas tirgū.

(40) Šī kopējā pieeja tomēr jāsaglabā uz ierobežotu laikposmu, bet ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta. Komisijai būtu jāizvērtē ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 717/2007 efektivitāte, ņemot vērā, ka tās mērķis ir likvidēt nesamērīgi augstās Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumu cenas, sasniegt augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni, veicināt mobilo sakaru operatoru konkurenci un stimulēt jauninājumus un patērētāju izvēles iespēju paplašināšanos. Komisijai būtu arī jāizskata tās ieguldījums regulējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus vienmērīgā darbībā. Komisijai būtu jāizskata šīs regulas ietekme uz konkurenci starp dažāda lieluma mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem no dažādām Kopienas vietām un to stāvokli Kopienas mēroga viesabonēšanas tirgū. Šajā sakarībā Komisijai būtu jāpievērš īpaša uzmanība attīstībai un tendencēm datu viesabonēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības tarifu jomā saistībā ar šajā regulā paredzēto vairumtirdzniecības tarifu aizsardzības līmeni, īpaši pievēršoties vairumtirdzniecības cenu palielināšanās riskam, ja un kad regulēšana ir beigusies, jo tas ir negodīgs slogs vietējiem pakalpojumu sniedzējiem, kas nevarēs vai nevēlēsies attiecīgi paaugstināt cenas patērētājiem. Komisijai vajadzētu izvērtēt to, kādā apjomā ir attīstījusies konkurence viesabonēšanas pakalpojumu jomā, tostarp ņemot vērā attīstību attiecībā uz mobilo sakaru viesabonēšanas pakalpojumu tarifiem, viesabonentiem pieejamo produktu un piedāvājumu klāstu, sniegto pakalpojumu kvalitāti un tehnoloģiskās attīstības ietekmi uz viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā to aizstāšanu ar jauniem pakalpojumiem, piemēram, IP balss pārraidi. Komisijai būtu īpaši jāizskata tas, vai viesabonēšanas tarifi ir vai varētu būt pārmērīgi augsti, ņemot vērā mobilo sakaru pakalpojumu vispārējo tarifu struktūru. Komisijai būtu arī jāizvērtē, vai reglamentējošie noteikumi elektronisko sakaru jomā pienācīgi atbilst viesabonēšanas pakalpojumu regulai. Pirms iepriekš minētās pārskatīšanas un lai nodrošinātu nepārtrauktu Kopienā sniegtu viesabonēšanas pakalpojumu uzraudzību, Komisijai būtu jāiesniedz starpposma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, kurā būtu iekļauta analīze par jaunākajām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības balss pārraides, īsziņu un datu viesabonēšanas pakalpojumu tarifu tendencēm, sadalot atsevišķi priekšapmaksas un pēcapmaksas tarifus.

Pamatojums

Lai ilgtermiņā nodrošinātu pienācīgu tirgus regulējumu, Eiropas Komisijai ir detalizēti jāanalizē virkne atbilstošu tirgus aspektu. Lai gūtu vairāk norāžu par panākumiem regulas mērķu sasniegšanā un tirgus dalībnieku uzvedību, ir nepieciešams arī starpposma ziņojums.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

1. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar to paredz noteikumus par maksām, kādas mobilo sakaru operatori par starptautiskās viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu drīkst piemērot balss zvaniem un SMS īsziņām ar savienojuma uzsākšanu un savienojuma pabeigšanu Kopienā, un tā attiecas uz maksām, ko piemēro pakešu komutācijas datu sakaru pakalpojumiem, ko viesabonēšanas klienti izmanto viesabonēšanas laikā mobilo sakaru tīklā citā dalībvalstī. Tā attiecas gan uz maksām, ko piemēro starp tīklu operatoriem vairumtirdzniecības līmenī, gan vajadzības gadījumā uz maksām, ko vietējie mobilo sakaru operatori piemēro mazumtirdzniecības līmenī.

Ir jāievieš pasākumi, lai nodrošinātu, ka mobilo sakaru operatori, kas bloķē programmas vai tehnoloģijas, kuras var aizstāt viesabonēšanas pakalpojumus vai būt tām alternatīva, piemēram, WiFi, IP balss pārraides un īsziņu pakalpojumi, sniedz patērētājiem šo informāciju, tā ļaujot viņiem veikt uz informāciju balstītu izvēli.

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties izmantot alternatīvas tehnoloģijas, piemēram, WiFi un alternatīvus pakalpojumus, piemēram, IP balss pārraidi. Ja operators nolemj bloķēt pieeju šīm tehnoloģijām un pakalpojumiem, patērētāji ir par to jāinformē, tādējādi ļaujot viņiem izdarīt izvēli pāriet pie cita operatora. Tas atbilst priekšlikumiem grozīt vispārējo pakalpojumu direktīvu, par ko pašlaik notiek diskusijas.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

4. pants – 2. punkts – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atkāpjoties no šā punkta otrās daļas noteikumiem, veiktajiem zvaniem, kam piemēro eirotarifu, vietējais mobilo sakaru operators var piemērot sākotnējo minimālo iekasēšanas laikposmu, kas nepārsniedz 30 sekundes.

svītrots

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 717/2007

4. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) iekļauj šādu punktu:

 

„2.a Vietējie pakalpojumu sniedzēji nepiemēro maksu to viesabonentiem par saņemtu balss pasta ziņojumu viesabonēšanas laikā.”

Pamatojums

Atsauce uz šīs regulas 4.b panta 3. punktu par to, ka par regulētas SMS īsziņas saņemšanu viesabonēšanas laikā nepiemēro maksu. Lai aizsargātu patērētājus no nepamatoti augstām izmaksām par balss pasta ziņojumiem, kuru ilgumu patērētājs nevar noteikt, viesabonēšanas laikā, tiem piemēro tos pašus noteikumus, kas paredzēti 4.b panta 3. punktā.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

6.a pants – 1.līdz 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Vietējie mobilo sakaru operatori nodrošina, ka to viesabonenti tiek atbilstīgi informēti par tarifiem, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu, tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.

1. Vietējie mobilo sakaru operatori pirms līguma noslēgšanas atbilstīgi informē to klientus par maksu, ko piemēro par izvēlēto tarifu plānu. Turklāt tie sniedz piemērus par datu viesabonēšanas iespējām, piemēram, e-pastu, attēliem, tīmekļa pārlūkošanu, norādot aptuveno datu izmantošanas apjomu. Šie piemēri attiecas uz regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu tādā veidā, kas atvieglo klientu izpratni par šādu pakalpojumu izmantošanas finansiālajām sekām un ļauj tiem uzraudzīt un kontrolēt savus izdevumus par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar 2. un 3. punktu.. Turklāt datu lejuplādē notiek tikai tad, ja par to ir panākta vienošanās vai tā ir pieprasīta.

2. Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu informāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, izņemot, ja klients ir paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

2. Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Šādu personalizētu tarifu informāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru iekārtu tad, kad viesabonents pirmo reizi uzsāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu konkrētā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts. To nosūta bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas atbilstīgā veidā, kas pielāgots, lai informāciju būtu viegli saņemt un saprast.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai e-pasta adresi, vai kā uznirstošo logu datorā, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī vai pirmo reizi izmanto regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu konkrētā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts. To nosūta bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas atbilstīgā veidā, kas pielāgots, lai informāciju būtu viegli saņemt un saprast.

Klientam, kurš ir paziņojis savam vietējo mobilo sakaru operatoram, ka automātisks tarifu informācijas pakalpojums viņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram atkal nodrošināt minēto pakalpojumu.

Klientam, kurš ir paziņojis savam vietējo mobilo sakaru operatoram, ka automātisks tarifu informācijas pakalpojums viņam nav nepieciešams, ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas pieprasīt vietējam mobilo sakaru operatoram atkal nodrošināt minēto pakalpojumu.

3. Iepriekš noteiktas robežvērtības mehānisms, ar kuru vietējie mobilo sakaru operatori ne vēlāk kā 2010. gada 1. jūlijā visiem saviem viesabonentiem bez maksas piedāvā un uztur pieejamu iespēju ārkārtas izmaksām par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem iepriekš noteikt maksimālo finansiālo robežvērtību, kas izteikta valūtā, ko izmanto viesabonenta rēķinā.

3. Visi vietējie mobilo sakaru operatori ne vēlāk kā līdz 2010. gada 1. janvārim visiem saviem viesabonentiem bez maksas piedāvā iespēju saņemt informāciju par uzkrāto patēriņu, kas izteikts apjomā vai valūtā, kuru izmanto viesabonenta rēķinā par regulētiem datu viesabonēšanas pakalpojumiem. Šajā nolūkā vietējais mobilo sakaru operators nodrošina iespēju noteikt vienu vai vairākus maksimālās izmantošanas ierobežojumus konkrētiem lietošanas laikposmiem. Viens no šiem ierobežojumiem ir aptuveni EUR 50 (bez PVN) vai 20 MB mēnesī, bet nepārsniedz šo summu vai apjomu.

Kad ir sasniegta iepriekš noteiktā robežvērtība, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu viesabonentam, ja vien viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt.

Kad ir sasniegts maksimālais izmantošanas ierobežojums, viesabonentam tiek nosūtīts paziņojums. Ja viesabonents nerīkojas atbilstīgi saņemtajiem brīdinājuma paziņojumiem, vietējais mobilo sakaru operators nekavējoties pārtrauc regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu un maksas piemērošanu viesabonentam, ja vien viesabonents nepieprasa minēto pakalpojumu sniegšanu turpināt vai atsākt. Paziņojumā norāda, kā klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vēlas turpināt saņemt šos pakalpojumus, un saistītos izdevumus par katru papildu patērēto vienību.

Vietējais mobilo sakaru operators arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru ierīci nosūta atbilstīgu brīdinājuma paziņojumu, kad ir sasniegta viena vai vairākas starpsummas robežvērtības, par kurām iepriekš vienojies klients un vietējais mobilo sakaru sniedzējs. Nosūtot brīdinājuma paziņojumu, viesabonentu informē par to, ka tuvojas iepriekš noteiktā robežvērtība, un par to, kā klientam rīkoties turpmāk, ja viņš vai viņa vēlas pieprasīt minēto pakalpojumu nepārtrauktu vai atjaunotu sniegšanu.

Visi vietējie mobilo sakaru operatori arī nodrošina, ka uz viesabonenta mobilo tālruni, e-pastu vai kā uznirstošo logu viņa datorā nosūta atbilstīgu paziņojumu, kad datu viesabonēšanas pakalpojumi ir sasnieguši 80 % no noteiktā ierobežojuma. Klientiem ir tiesības prasīt saviem mobilo sakaru operatoriem pārtraukt sūtīt šādus paziņojumus un jebkurā brīdī bez maksas prasīt vietējiem mobilo sakaru turpināt sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

6.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, kas veikta šajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 1,00 apmērā par pārraidīto datu megabaitu;

(a) Vidējais vairumtirdzniecības tarifs, ko apmeklētā sakaru tīkla operators var piemērot viesabonenta vietējā sakaru tīkla operatoram par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu, kas veikta šajā apmeklētajā tīklā, nepārsniedz aizsargvērtību EUR 0,25 (bez PVN) par pārraidīto datu megabaitu.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

6.a pants – 4. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) punkta a) apakšpunktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no katra vietējā mobilo sakaru tīkla operatora par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā laikposmā, dalot ar to datu megabaitu kopējo skaitu, kuri patērēti, sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā laikposmā.

(c) Punkta a) apakšpunktā norādīto vidējo vairumtirdzniecības tarifu aprēķina, kopējos vairumtirdzniecības viesabonēšanas ieņēmumus, ko apmeklētā mobilo sakaru tīkla operators saņēmis no katra vietējā mobilo sakaru tīkla operatora par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā laikposmā, dalot ar to datu megabaitu kopējo skaitu, kuri faktiski patērēti, sniedzot minētos pakalpojumus attiecīgajā laikposmā, un aprēķināti kilobaitos.”

Pamatojums

Ir būtiski norādīti, ka rēķins jāsastāda pēc aprēķiniem kilobaitos. Citādi operatoriem var būt stimuls izmantot aprēķinus megabaitos, kas palielinātu mazumtirdzniecības cenas, kā tas ir noticis balss pakalpojumu gadījumā.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 717/2007

6.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Pievieno šādu pantu:

 

"6.b pants

Pārredzamība viesabonentiem saistībā ar apmeklēto tīklu

 

1. Visi vietējie pakalpojumu sniedzēji automātiski un bez maksas nodrošina viesabonentiem pilnīgu informāciju par pieejamiem tīkliem apmeklētajā dalībvalstī un par viņu iespējām izvēlēties tīklu viesabonēšani.

 

Vietējie pakalpojumu sniedzēji visiem viesabonentiem skaidrā un nepārprotamā veidā sniedz informāciju par to, kā izvēlēties tīklu, ko apmeklēt.

 

2. Vietējie pakalpojumu sniedzēji nodrošina, ka to viesabonenti, atrodoties ārzemēs, var viegli un ar pirmo mēģinājumu izvēlēties tīklu, ko apmeklēt.

 

3. Lai nodrošinātu, ka viesabonenti var brīvi izvēlēties tīklu, ko apmeklēt, tīkla operatori neaizliedz un neapgrūtina viesabonentu manuāli veiktu izvēli.

 

4. Ja viesabonents var gūt labumu no dažādiem tarifiem vienā dalībvalstī atkarībā no izvēlētā tīkla, ko apmeklēt, vietējais pakalpojumu sniedzējs informē patērētāju par tarifu atšķirībām.”

Pamatojums

Parasti patērētāji nevar izvēlēties tīklu, ko apmeklēt. Līdzekļi, lai novirzītu viesabonēšanas plūsmu, nenoliedzami kļūst aizvien efektīvāki, un tos plaši izmanto alianses. Lielākajā daļā gadījumu patērētāji pat nezina par šādu praksi. Tādēļ patērētājiem nav faktisku ieguvumu, it īpaši tāpēc, ka patērētājus sistemātiski novirza uz alianšu dalībnieku tīkliem, nevis vislētākajiem viestīkliem. Kopumā, ņemot vērā, ka patērētāji nav tie, kas izvēlas tīklu, kuru apmeklēt, nepastāv spiediens uz viesabonēšanas mazumtirdzniecības cenām, un līdz ar to nav cenu konkurences.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 12. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 717/2007

7. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa) panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

 

"3. Valstu regulatīvās iestādes, gatavojoties 11. pantā norādītajai pārskatīšanai, pārrauga vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības tarifu attīstību balss un datu pakalpojumu, tostarp SMS un MMS, sniegšanai viesabonentiem, arī attālākajos reģionos, kas minēti Līguma 299. panta 2. punktā. Valstu regulējošās iestādes uzrauga datu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, pievēršot uzmanību minimālajam ātrumam un savienojuma drošumam. Valstu regulējošām iestādēm jāpievērš uzmanība tam, ka dalībvalstu pierobežas reģionos viesabonēšanu var aktivizēt bez klienta piekrišanas, un tām jāuzrauga, lai pārraides iekārtas netiktu izmantotas neizdevīgi klientiem. Ik pēc sešiem mēnešiem tās sniedz Komisijai informāciju par šādas pārraudzības rezultātiem, tostarp atsevišķu informāciju par korporatīvajiem klientiem, kā arī par klientiem, kas izvēlas priekšapmaksu vai pēcapmaksu.”

PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana

Atsauces

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

9.10.2008

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra - datums, kad paziņoja plenārsēdē

20.11.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Syed Kamall

10.11.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

2.12.2008

21.1.2009

10.2.2009

 

Pieņemšanas datums

2.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

0

14

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriela Creţu, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Hélène Goudin, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Bill Newton Dunn, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Marianne Thyssen, Jacques Toubon

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Cremers, Benoît Hamon, Syed Kamall, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard Corbett, Ingeborg Gräßle, Jörg Leichtfried, Véronique Mathieu, Peter Skinner


Kultūras un izglītības komitejaS ATZINUMS (19.2.2009)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā un Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

(COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

Atzinumu sagatavoja: Manolis Mavrommatis

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12a) Ģeogrāfisku vai citu apstākļu dēļ, piemēram, sarežģīta topogrāfija, reģioni ar zemu iedzīvotāju blīvumu un liels tūristu pieplūdums īsos laika periodos, dažiem operatoriem ir lielākas vairumtirdzniecības izmaksas nekā citiem.

Pamatojums

Jāpatur prātā, ka iepriekšminēto apstākļu dēļ dažiem mobilo sakaru operatoriem var būt lielākas mobilo sakaru tīkla izveides, uzturēšanas un modernizēšanas izmaksas nekā citiem.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Turklāt, lai novērstu šoku par rēķinu, mobilo sakaru operatoriem visiem saviem viesabonentiem jāpiedāvā iespēja bez maksas iepriekš noteikt maksimālo finanšu robežvērtību ārkārtas izmaksām par datu viesabonēšanas pakalpojumiem, un jānosūta piemērota brīdinājuma īsziņa, pirms noteiktais limits ir sasniegts. Kad tiks sasniegta minētā maksimālā robežvērtība, jāpārtrauc datu viesabonēšanas pakalpojumi, ja vien klients īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk.

(35) Turklāt, lai novērstu šoku par rēķinu, mobilo sakaru operatoriem visiem saviem viesabonentiem, jo īpaši studentiem, cilvēkiem, kuri devušies darījumu braucienā, vai žurnālistiem reportieriem un plašsaziņas līdzekļu palīgpersonālam, jāpiedāvā iespēja bez maksas iepriekš noteikt maksimālo finanšu robežvērtību ārkārtas izmaksām par datu viesabonēšanas pakalpojumiem un jānosūta piemērota brīdinājuma īsziņa, pirms noteiktais limits ir sasniegts. Kad tiks sasniegta minētā maksimālā robežvērtība, jāpārtrauc datu viesabonēšanas pakalpojumi, ja vien klients īpaši nepieprasa tos nodrošināt arī turpmāk.

Pamatojums

Nav šaubu, ka studenti un cilvēki, kuri devušies darījumu braucienā, biežāk nekā citi veic datu lejupielādi un tā viņiem ir biežāk vajadzīga.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Šī kopējā pieeja tomēr jāsaglabā uz ierobežotu laikposmu, bet ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta. Komisijai būtu jāizvērtē ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 717/2007 efektivitāte un ieguldījums regulējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus vienmērīgā darbībā, kā arī jāņem vērā šīs regulas ietekme uz mazākiem mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem Kopienā un to stāvokli Kopienas mēroga viesabonēšanas tirgū.

(40) Šī kopējā pieeja tomēr jāsaglabā uz ierobežotu laikposmu, bet, ņemot vērā pārskatīšanu, ko veiks Komisija, tā var turpmāk tikt paplašināta vai grozīta. Komisijai būtu jāizvērtē ar šo regulu grozītās Regulas (EK) Nr. 717/2007 efektivitāte un ieguldījums regulējošo noteikumu īstenošanā un iekšējā tirgus vienmērīgā darbībā, kā arī jāņem vērā šīs regulas ietekme uz mazākiem mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējiem Kopienā un to stāvokli Kopienas mēroga viesabonēšanas tirgū. Ilgākā termiņā tirgus un tehnoloģijas, piemēram, IP balss pārraides, attīstības procesu rezultātā regulējums var kļūt lieks. Komisijai būtu jāuzrauga šie attīstības procesi, kā arī jebkuri šķēršļi, kas varētu kavēt jauno tehnoloģiju pieeju tirgum.

Pamatojums

Komisija uzskata, ka ilgākā termiņā tirgus un tehnoloģijas attīstības procesu rezultātā regulējums var kļūt lieks. IP balss pārraide ir mainījusi fiksēto telefoniju, nodrošinot, ka ir iespējami lētāki balss telefonijas pakalpojumi un novatoriski pakalpojumi. Pateicoties trešās paaudzes tīkliem un WiFi tīklājiem, tiek izstrādāti jauni mobilo sakaru pakalpojumi. Parādās arī jauni mobilie tālruņi, kas spēj nodrošināt mobilos sakarus ar intertīkla protokola starpniecību. Taču IP balss pārraidei ir lemts kļūt par realitāti tikai vidējā termiņā, un IP balss pārraides nodrošinātās datplūsmas apjoms būtiski nemainīsies aptuveni līdz 2013.–2015. gadam, t. i., kamēr nebūs beidzies Viesabonēšanas regulas termiņa iespējamais pagarinājuma periods.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

1. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot un saņemot zvanus, par SMS sūtīšanu un saņemšanu un par pakešu komutācijas datu pakalpojumu lietošanu, tādējādi veicinot iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā un stimulus jauninājumu veikšanai un patērētāju izvēlei.

1. Ar šo regulu ievieš kopēju pieeju, lai nodrošinātu, ka publisko mobilo sakaru tīklu lietotājiem, jo īpaši studentiem, cilvēkiem, kuri devušies darījumu braucienā, kā arī žurnālistiem reportieriem un plašsaziņas līdzekļu palīgpersonālam, ceļojot Kopienas teritorijā, nebūtu jāmaksā pārmērīgas cenas par Kopienas mēroga viesabonēšanas pakalpojumiem, veicot un saņemot zvanus, par SMS sūtīšanu un saņemšanu un par pakešu komutācijas datu pakalpojumu lietošanu, tādējādi veicinot iekšējā tirgus vienmērīgu darbību, vienlaikus nodrošinot patērētāju augsta līmeņa aizsardzību, saglabājot konkurenci mobilo sakaru operatoru starpā un stimulus jauninājumu veikšanai un patērētāju izvēlei.

Pamatojums

Jaunieši un jo īpaši studenti ir tie, kuri visvairāk sazinās ar SMS, jo tas ir vislētākais ātras saziņas veids. Sevišķi mūsdienās, kad ir kopēja vēlme veicināt studentu mobilitāti, ir jāgarantē, lai operatori savtīgi neizmantotu šī saziņas veida popularitāti. Savukārt uzņēmēji ir tie, kuriem, atrodoties ārzemēs, visvairāk ir vajadzīga datnes lejupielādes iespēja. Tāpēc īpaši akcentētas tieši šīs divas ceļotāju kategorijas, jo viņus visvairāk skar pārmērīgi augstu cenu noteikšana.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

4.a pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.a Ģeogrāfisku vai citu apstākļu dēļ, piemēram, sarežģīta topogrāfija, reģioni ar zemu iedzīvotāju blīvumu un liels tūristu pieplūdums īsos laika periodos, dažiem operatoriem ir lielākas vairumtirdzniecības izmaksas nekā citiem.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 11. punkts

Regula (EK) Nr. 717/2007

6.a pants – 2. punkts – 1. un 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu informāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, izņemot, ja klients ir paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

2. Vēlākais no 2009. gada 1. jūlija vietējo mobilo sakaru operators automātiski nosūta paziņojumu, kurā informē viesabonentu par to, ka tas izmanto viesabonēšanu, un kurā sniedz personalizētu tarifu pamatinformāciju par cenām, ko piemēro par regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu attiecīgajam viesabonentam attiecīgajā dalībvalstī, ja vien klients nav paziņojis savam vietējam mobilo sakaru sniedzējam, ka viņam šāda informācija nav vajadzīga.

Šādu personalizētu tarifu informāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru iekārtu tad, kad viesabonents pirmo reizi uzsāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu konkrētā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts. To nosūta bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas atbilstīgā veidā, kas pielāgots, lai informāciju būtu viegli saņemt un saprast.

Šādu personalizētu tarifu pamatinformāciju nosūta uz viesabonenta mobilo tālruni vai citu mobilo sakaru iekārtu tad, kad viesabonents ierodas citā dalībvalstī vai pirmo reizi uzsāk regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu izmantošanu konkrētā dalībvalstī, kas nav abonenta vietējā sakaru tīkla dalībvalsts. To nosūta bez nepamatotas kavēšanās un bez maksas atbilstīgā veidā, kas pielāgots, lai informāciju būtu viegli saņemt un saprast.

Pamatojums

Individualizēta pamatinformācija — termins, kas izmantots spēkā esošās regulas 6. pantā.

Informācijas sniegšana, tiklīdz viesabonents ierodas citā dalībvalstī vai pirmo reizi izmanto regulēto datu viesabonēšanas pakalpojumu — dažiem lietojuma veidiem ir tehniski sarežģīti noteikt precīzu brīdi, kad ir “aktivizēts” datu pakalpojums (piem., “BlackBerry” zīmola ražojumiem un ierīcēm, kas ir “vienmēr ieslēgtas”). Tāpēc noteikums ir jāattiecina arī uz ierašanās brīdi citā dalībvalstī.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana

Atsauces

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

9.10.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Manolis Mavrommatis

23.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

20.1.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

PROCEDŪRA

Virsraksts

Regulas (EK) Nr. 717/2007 (mobilie telefonsakari) un Direktīvas 2002/21/EK (elektroniskie sakari) grozīšana

Atsauces

COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

23.9.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

9.10.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

9.10.2008

IMCO

9.10.2008

CULT

9.10.2008

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

22.10.2008

 

 

 

Komiteju iesaistīšanas procedūra

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

20.11.2008

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Adina-Ioana Vălean

15.10.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

4.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Pieņemšanas datums

9.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

8

18

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Syed Kamall, Manolis Mavrommatis, Ulrike Rodust

Iesniegšanas datums

16.3.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. aprīļaJuridisks paziņojums