Förfarande : 2008/0191(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0139/2009

Ingivna texter :

A6-0139/2009

Debatter :

PV 06/05/2009 - 3
CRE 06/05/2009 - 3

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 6.9
CRE 06/05/2009 - 6.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2009)0367

BETÄNKANDE     ***I
PDF 369kWORD 492k
17 mars 2009
PE 416.308v02-00 A6-0139/2009

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering

(KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Othmar Karas

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering

(KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till kommissionens direktiv om ändring av vissa bilagor till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG med avseende på tekniska bestämmelser om riskhantering,

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0602),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 47.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0339/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0139/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut har medlemsstaterna rätt att införa särskilda tillsynskrav för kreditinstitut som fanns i en medlemsstat den 15 december 1977 och som, vid detta datum, var varaktigt underställt en i samma medlemsstat etablerad central företagsenhet, under förutsättning att de tillsynskraven infördes i den nationella lagstiftningen senast den 15 december 1979. De tidsgränserna gör det omöjligt för medlemsstaterna, framför allt de medlemsstater som blivit medlemmar av EU sedan 1980, att införa samma krav för på samma sätt underställda kreditinstitut som inrättades senare på deras territorier. Det är därför lämpligt att ta bort de tidsgränser som anges i artikel 3 för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor för de olika medlemsstaternas kreditinstitut. Europeiska banktillsynskommittén bör ta fram ickebindande riktlinjer i syfte att uppnå ökad samstämmighet när det gäller tillsynspraxis i detta hänseende.

(1) Enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut har medlemsstaterna rätt att införa särskilda tillsynskrav för kreditinstitut som fanns i en medlemsstat den 15 december 1977 och som, vid detta datum, var varaktigt underställt en i samma medlemsstat etablerad central företagsenhet, under förutsättning att de tillsynskraven infördes i den nationella lagstiftningen senast den 15 december 1979. De tidsgränserna gör det omöjligt för medlemsstaterna, framför allt de medlemsstater som blivit medlemmar av EU sedan 1980, att införa samma krav för på samma sätt underställda kreditinstitut som inrättades senare på deras territorier. Det är därför lämpligt att ta bort de tidsgränser som anges i artikel 3 i det direktivet för att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor för de olika medlemsstaternas kreditinstitut. Europeiska banktillsynskommittén bör ta fram riktlinjer i syfte att uppnå ökad samstämmighet när det gäller tillsynspraxis i detta hänseende.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Därför är det viktigt att fastställa kriterier för att låta sådana kapitalinstrument ingå i kreditinstitutens ursprungliga kapital och att anpassa bestämmelserna i direktiv 2006/48/EG efter det beslutet. Ändringarna till bilaga XII i direktiv 2006/48/EG är det direkta resultatet av att sådana kriterier fastställts. Godtagbarhetskriterierna bör avse de lägst prioriterade instrumenten hos ett kreditinstitut som inte har ägare eller aktieägare enligt nationell lag, till exempel vissa medlemscertifikat hos kooperativa banker, till den del respektive kapital har betalats in och prioriteras efter alla övriga krav.

(3) Därför är det viktigt att fastställa kriterier för att låta sådana kapitalinstrument ingå i kreditinstitutens ursprungliga kapital och att anpassa bestämmelserna i direktiv 2006/48/EG efter det beslutet, samtidigt som man beaktar vikten av en stark bas av primärkapital för att kunna absorbera förluster. Ändringarna till bilaga XII i direktiv 2006/48/EG är det direkta resultatet av att sådana kriterier fastställts. Det ursprungliga kapital som avses i artikel 57 a i direktiv 2006/48/EG omfattar alla instrument som enligt nationell lag anses vara aktiekapital, som har efterställd rätt jämfört med alla andra fordringar vid likvidation och som enligt fortlevnadsprincipen helt absorberar förluster i samma utsträckning som stamaktier. Dessa kan omfatta instrument som ger förmånsrätt till icke kumulativ utdelning, förutsatt att de omfattas av artikel 22 i direktiv 86/635/EEG, har efterställd rätt jämfört med alla andra fordringar vid likvidation och helt absorberar förluster enligt fortlevnadsprincipen i samma utsträckning som stamaktier. Ursprungligt kapital enligt artikel 57 a i direktiv 2006/48/EG omfattar även andra instrument enligt de lagstiftade villkoren för kreditinstitut, med beaktande av den särskilda strukturen för ömsesidiga bolag, kooperativa sammanslutningar och liknande institut och som anses vara i princip likvärdiga med stamaktier i fråga om deras kapitalegenskaper. Instrument som inte har efterställd rätt jämfört med alla andra fordringar vid likvidation eller inte absorberar förluster enligt fortlevnadsprincipen i samma utsträckning som stamaktier ingår i den kategori av hybrider som avses i artikel 57 ca i direktiv 2006/48/EG.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I syfte att stärka gemenskapens regler för krishantering är det viktigt att de behöriga myndigheterna samordnar sina åtgärder med andra behöriga myndigheter och vid behov med centralbankerna på ett effektivt sätt. För att effektivisera tillsynen av moderkreditinstitut som auktoriserats i gemenskapen och göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att på ett bättre sätt utföra en gruppbaserad tillsyn över en bankgrupp bör tillsynsaktiviteterna samordnas på ett effektivare sätt. Därför bör tillsynskollegier inrättas. Inrättandet av kollegier bör inte påverka de behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2006/48/EG. Inrättandet av sådana kollegier bör vara ett instrument för ett intensivare samarbete, varigenom de behöriga myndigheterna kommer överens i viktiga tillsynsfrågor. Kollegierna bör underlätta hanteringen av löpande övervakning och kritiska situationer. Den samordnande tillsynsmyndigheten får, tillsammans med de övriga medlemmar i kollegiet, besluta att anordna möten eller aktiviteter som inte är av allmänt intresse och därför utforma rationalisera närvarolistan som den finner lämpligt.

(5) I syfte att stärka gemenskapens regler för krishantering är det viktigt att de behöriga myndigheterna samordnar sina åtgärder med andra behöriga myndigheter och vid behov med centralbankerna på ett effektivt sätt. För att effektivisera den gruppbaserade tillsynen över en bankgrupp bör tillsynsaktiviteterna samordnas på ett effektivare sätt. Därför bör tillsynskollegier inrättas. Inrättandet av kollegier bör inte påverka de behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2006/48/EG. Inrättandet av sådana kollegier bör vara ett instrument för ett intensivare samarbete, varigenom de behöriga myndigheterna kommer överens i viktiga tillsynsfrågor. Kollegierna bör underlätta hanteringen av löpande övervakning och kritiska situationer. Den samordnande tillsynsmyndigheten får, tillsammans med de övriga medlemmar i kollegiet, besluta att anordna möten eller aktiviteter som inte är av allmänt intresse och därför utforma rationalisera närvarolistan som den finner lämpligt.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) De behöriga myndigheterna bör kunna delta i kollegier som bildats för övervakning av kreditinstitut, vilkas moderföretag är placerade i tredje land. Europeiska banktillsynskommittén bör vid behov utarbeta ickebindande riktlinjer och rekommendationer för att öka samstämmigheten i tillsynspraxis i enlighet med direktiv 2006/48/EG.

(7) De behöriga myndigheterna bör kunna delta i kollegier som bildats för övervakning av kreditinstitut, vilkas moderföretag är placerade i tredje land. Europeiska banktillsynskommittén bör vid behov utarbeta riktlinjer och rekommendationer för att öka samstämmigheten i tillsynspraxis i enlighet med direktiv 2006/48/EG. För att undvika inkonsekvenser och tillsynsarbitrage, som skulle kunna bli följden av att olika kollegier tillämpar olika metoder och regler och olika tillämpning i olika medlemsstater, bör riktlinjer om regler och förfaranden som styr kollegier utarbetas av Europeiska banktillsynskommittén (CEBS).

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) De nuvarande tillsynsarrangemangen bör vara tillfälliga. Tillsynskollegier är ett betydande första steg i riktning mot att effektivisera samarbete kring och konvergens av EU tillsyn. Samarbete mellan tillsynsmyndigheter i kollegier som har ansvar för grupper och holdingbolag och deras dotterföretag och filialer är en fas i en utveckling mot större regleringskonvergens och tillsynsintegration. Det är avgörande med förtroende mellan tillsynsmyndigheter och respekt för deras respektive ansvarsområde. Om en konflikt mellan medlemmar i ett kollegium med sådana olika ansvarsområden uppstår, är det mycket viktigt att på gemenskapsnivå ha mekanismer för neutral och oberoende rådgivning, medling och konfliktlösning.

Krisen på de internationella finansmarknaderna har visat att man mer ingående behöver studera behovet av en reform av reglerings- och tillsynsmodellen för EU:s finanssektor. Rent konkret har kommissionen i sitt meddelande av den 29 oktober 2008 med titeln ”Från finanskris till återhämtning: ram för åtgärder på EU-nivå” rapporterat att man inrättat en expertgrupp under ledning av Jacques de Larosière för att undersöka de europeiska finansinstitutens organisation för att trygga god tillsyn, väl fungerande marknader och ett förstärkt europeiskt samarbete i fråga om övervakning av finansiell stabilitet, mekanismer för tidig varning och krishantering, inklusive hantering av gräns- och sektoröverskridande risker, och också studera samarbetet mellan Europeiska unionen och andra viktiga aktörer för att garantera finansiell stabilitet på global nivå. Ytterligare integration av tillsynen bör eftersträvas för att man ska kunna nå den nivå som behövs för konvergens och samarbete i EU-tillsynen och för att underbygga stabiliteten i det finansiella systemet. En sådan integration bör resultera i ett europeiskt system av banktillsynsmyndigheter enligt modellen för Europeiska centralbankssystemet.

Kommissionen bör så snart som möjligt och under alla omständigheter före den 31 december rapportera till Europaparlamentet och rådet om alla sådana resultat och lägga fram de lagstiftningsförslag som krävs för att rätta till de brister som upptäckts i bestämmelserna om arrangemangen för tillsynssamarbete, samtidigt som man beaktar förslagen från högnivågruppen för finanstillsyn och har i åtanke att en starkare roll för ett EU-tillsynssystem bör uppnås senast den 31 december 2011.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Eftersom en förlust som uppkommer på grund av en exponering gentemot ett kreditinstitut eller värdepappersföretag kan vara lika allvarlig som en förlust på grund av någon annan exponering, bör sådana exponeringar behandlas och rapporteras som vilka andra exponeringar som helst.

(14) Eftersom en förlust som uppkommer på grund av en exponering gentemot ett kreditinstitut eller värdepappersföretag kan vara lika allvarlig som en förlust på grund av någon annan exponering, bör sådana exponeringar behandlas och rapporteras som vilka andra exponeringar som helst. Dessutom undantas mycket kortsiktiga exponeringar avseende betalningar, clearing, avveckling och förvaringstjänster för kunder för att finansmarknaderna och deras infrastruktur ska kunna fungera smidigare. Dessa tjänster omfattar till exempel clearing och avveckling av kontanttransaktioner, behandling av företagshändelser samt lån av värdepapper och annan verksamhet för att underlätta avveckling. De relaterade exponeringarna inbegriper bland annat saldon på interbankkonton till följd av kundbetalningar, inbegripet krediterade och debiterade avgifter och räntor och andra betalningar för kundservice, samt ställda eller erhållna säkerheter.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Bestämmelserna om ratinginstitut (ECAI) i detta direktiv bör vara förenliga med förordning (EG) nr …/2009 om kreditvärderingsinstitut. I synnerhet bör Europeiska banktillsynskommittén se över sina riktlinjer om erkännande av ratinginstitut för att undvika dubbelarbete och underlätta processen för erkännande av ratinginstitut när ett ratinginstitut (ECAI) är registrerat som ett kreditvärderingsinstitut (CRA) på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag   8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det är viktigt av avlägsna avvikande intressen mellan ett bolag har som ”stuvar om” lån till överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument (originatorer) och ett bolag har som investerar i dessa värdepapper eller instrument. Det är därför viktigt för originatorer att bibehålla exponering till den risk som lånen i fråga inbegriper. Särskilt i de fall kreditrisk överförs genom värdepapperisering bör investerare fatta sina beslut först efter att ha gjort en noggrann genomgång, för vilken de behöver adekvat information om värdepapperiseringarna.

(15) Det är viktigt av avlägsna avvikande intressen mellan ett bolag har som ”stuvar om” lån till överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument (originatorer eller medverkande institut) och ett bolag har som investerar i dessa värdepapper eller instrument. Det är också viktigt att göra en åtskillnad mellan å ena sidan värdepapperiseringar där originatorns eller det medverkande institutets och investerares intressen sammanfaller eftersom till exempel originatorn eller det medverkande institutet behåller en betydande intresseandel i de underliggande tillgångarna och å andra sidan värdepapperiseringar där intressena inte sammanfaller. Dessutom behöver påföljderna då kraven på noggranna genomgångar inte uppfylls vara proportionerliga. Det är därför viktigt för originatorer eller medverkande institut att bibehålla exponering till den risk som lånen i fråga inbegriper. Således bör bibehållandet tillämpas på kreditrisköverföringar såsom förvärv av fordringar, syndikerade lån eller kreditswappar i den mån deras ekonomiska substans uppfyller definitionen för en värdepapperisering enligt detta direktiv. Särskilt i de fall kreditrisk överförs genom värdepapperisering bör investerare fatta sina beslut först efter att ha gjort en noggrann genomgång, för vilken de behöver adekvat information om värdepapperiseringarna. Åtgärderna för att ta itu med möjliga skevheter i dessa strukturer behöver vara enhetliga och konsekventa i all reglering av finanssektorn. Kommissionen bör lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag för att säkerställa sådan enhetlighet och konsekvens.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) Förfaranden för noggranna genomgångar har en större potential för förtroendeskapande och dubbelkontroll när de grundas på en öppen princip. Noggranna genomgångar som utförs av eller på uppdrag av orginatorer, medverkande institut och investerare bör därför vara öppna snarare än konfidentiella, samtidigt som skydd av uppgifter och privatliv respekteras.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b) Medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna bör se till att nationella tillsynsorgan har tillräckligt med personal och resurser för att uppfylla sina tillsynsuppgifter enligt artikel 122a och att personal som har ansvar för tillsyn över kreditinstitut enligt artikel 122a har tillräckligt med kunskaper och erfarenheter för sina uppgifter.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Kommissionen bör framför allt få behörighet att ändra bilaga III till direktiv 2006/48/EC för att det ska ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna eller när det gäller redovisningsstandarder eller krav som tar hänsyn till gemenskapsrätten, eller när det gäller samstämmighet i tillsynspraxis och anpassa de procentsatser som anges i artikel 111.1 i det direktivet till utvecklingen på finansmarknaderna. Eftersom sådana åtgärder har allmän räckvidd samt är avsedda att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2006/48/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som fastställs i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(19) Kommissionen bör framför allt få behörighet att ändra bilaga III till direktiv 2006/48/EC för att det ska ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna eller när det gäller redovisningsstandarder eller krav som tar hänsyn till gemenskapsrätten eller när det gäller samstämmighet i tillsynspraxis. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar i direktiv 2006/48/EG, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Krisen har klarlagt att det behövs en bättre analys och hantering av problem vad avser stabilitetstillsyn på makronivå - problem som ligger på gränsen mellan makroekonomisk politik och finanssystemreglering. Detta omfattar ett behov av att undersöka:

 

- politik som förvärrar konjunkturcykelns upp- och nedgångar (bland annat genom att eventuellt förvärra finanskriser genom att kräva alltför mycket kapital i nedgångar och otillräckligt kapital under uppgångar) och huruvida banker behöver skapa stora kapitalbuffertar och göra avsättningar över hela konjunkturcykeln som kan utnyttjas under en nedgång.

 

-antaganden avseende korrelationer som ligger till grund för metoderna att beräkna kapitalkraven,

 

- införandet av en ”leverage ratio” för banker.

 

Senast den 31 januari 2009 bör kommissionen göra en översyn av direktivet i sin helhet för att ta itu med dessa frågor och överlämna en rapport till Europaparlament och rådet, åtföljd av lämpliga förslag.

 

 

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) För att främja finansiell stabilitet bör kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om åtgärder för att öka transparensen på OTC-marknaderna, såsom att kräva att kreditswappar (CDS) avvecklas genom en central motpart (clearinghus) som inrättas, regleras och övervakas inom Europeiska unionen för att minska motpartsrisken och mer generellt minska de totala riskerna, samtidigt som en effektiv tillsyn av dessa enheter säkerställs. Kommissionen bör översända denna rapport till Europaparlamentet och rådet tillsammans med eventuella förslag.

 

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19c) Senast den 31 december 2009 bör kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om lämpligheten och de förväntade effekterna av att kräva att instituten bibehåller ett väsentligt ekonomiskt intresse netto i värdepapperiseringarna i ljuset av den internationell marknads- och policyutvecklingen.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19d) Mikrokrediters särskilda egenskaper bör beaktas vid riskbedömningen. Med tanke på att mikrokrediter inte är särskilt utvecklade bör man dessutom främja att adekvata ratingsystem utvecklas. Utvecklandet av mikrokrediter bör främjas. Reglering av och tillsyn över mikrokrediter bör stå i proportion till mikrokreditverksamheterna. Sådan tillsyn bör anpassas till utvecklingen av standardiserade ratingsystem och till mikrokreditverksamheternas verklighet och risker.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 3a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 41 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Första stycket i artikel 41 ska ändras på följande sätt:

 

”Intill dess vidare harmonisering skett skall värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter, i samarbete med hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter, utöva tillsyn över likviditeten hos filialer till kreditinstitut och säkerställa att filialerna är tillräckligt likvida.”

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 42a – punkt 1 – stycke 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Den troliga effekten av en inställning eller nedläggning av kreditinstitutets verksamhet på betalningar och clearing- och avvecklingssystemen i värdmedlemsstaten.

(b) Den troliga effekten av en inställning eller nedläggning av kreditinstitutets verksamhet på likviditet samt betalningar och clearing- och avvecklingssystemen i värdmedlemsstaten.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 42b – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När de fullgör sina skyldigheter ska de behöriga myndigheterna beakta samstämmighet i tillsynsverktyg och -praxis och tillsynsrutiner när de tillämpar de lagar, förordningar och administrativa krav som antagits i enlighet med detta direktiv. Medlemsstaterna ska därför tillse att de behöriga myndigheterna deltar i Europeiska banktillsynskommitténs aktiviteter och ta hänsyn till dess ickebindande riktlinjer och rekommendationer.

1. När de fullgör sina skyldigheter ska de behöriga myndigheterna beakta samstämmighet i tillsynsverktyg och -praxis och tillsynsrutiner när de tillämpar de lagar, förordningar och administrativa krav som antagits i enlighet med detta direktiv. Medlemsstaterna ska därför tillse att de behöriga myndigheterna deltar i Europeiska banktillsynskommitténs aktiviteter och antingen följer dess riktlinjer och rekommendationer eller förklarar varför dessa inte följs, och att nationella mandat som ges till tillsynsmyndigheter inte får inkräkta på deras uppgifter som medlemmar av denna kommitté eller på uppgifter enligt detta direktiv och att beslut som fattas av behöriga myndigheter i enlighet med artikel 40.3 eller till följd av rekommendationer från kommittén inte får ge upphov till åtaganden som inkräktar på deras nationella mandat.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 42b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Europeiska banktillsynskommittén ska rapportera till rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om de framsteg som görs mot samstämmighet i tillsynspraxis vart tredje år från och med den 31 december 2010.

2. Europeiska banktillsynskommittén ska rapportera till rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om de framsteg som görs mot samstämmighet i tillsynspraxis varje år från och med den 1 januari 2011.”

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 49 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, när denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappersavveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

(a) ECB, centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, när denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för likviditet, betalningar och värdepappersavveckling, systemrisker samt skydd av den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 49 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna skickar information till centralbankerna i gemenskapen om den informationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappersavveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna skickar information till ECB och centralbankerna i gemenskapen om den informationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för likviditet, betalningar och värdepappersavveckling, systemrisker samt skydd av den finansiella stabiliteten.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 50 – punkt 2a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I en kritisk situation enligt artikel 130.1, ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna lämnar information till de organ som anges i första stycket i alla berörda medlemsstater.

I en kritisk situation enligt artikel 130.1, ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna överlämnar all relevant information avseende deras uppgift till de organ som anges i första stycket i alla berörda medlemsstater.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 8 – led ba (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 57 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Tredje stycket i artikel 57 ska ersättas av följande:

 

”Vid tillämpningen av punkt b ska medlemsstaterna medge kreditinstitut att inräkna delårs- eller årsöverskott redan innan stämmobeslut föreligger, dock endast om sådant överskott verifierats av de för revision ansvariga och förutsatt att de behöriga myndigheterna finner det styrkt att beloppet räknats fram enligt de principer som anges i direktiv 86/635/EEG och att det beräknats netto, efter avdrag för förutsebara kostnader och utdelningar.”

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 63a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Enligt de bestämmelser i lagar eller avtal som gäller för instrumentet ska kapital, icke betalda räntor eller utdelning vara av sådan art att de absorberar förluster och inte förhindrar en ökning av kreditinstitutets aktiekapital.

4. Enligt de bestämmelser i lagar eller avtal som gäller för instrumentet ska kapital, icke betalda räntor eller utdelning vara av sådan art att de absorberar förluster och inte förhindrar en ökning av kreditinstitutets aktiekapital, genom lämpliga mekanismer som utarbetas av Europeiska banktillsynskommittén i enlighet med punkt 6.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 63a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Europeiska banktillsynskommittén ska ta fram riktlinjer för konvergensen i tillsynspraxis med avseende på de instrument som avses i punkt 1 och ska övervaka deras tillämpning. Senast i januari 2012 ska kommissionen se över tillämpningen av denna artikel och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet.

6. Europeiska banktillsynskommittén ska ta fram riktlinjer för konvergensen i tillsynspraxis med avseende på de instrument som avses i punkt 1 och artikel 57 a och ska övervaka deras tillämpning. Senast den 31 december 2011 ska kommissionen se över tillämpningen av denna artikel och avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av lämpliga förslag för att säkerställa kapitalbasens kvalitet.

Ändringsförslag   26

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13a (nytt

Direktiv 2006/48/EG

Rubrik V - kapitel 2 – avsnitt 2 – stycke 2 – rubrik

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) I rubrik V kapitel 2 avsnitt 2 stycke 2 ska rubriken före artikel 74 ersättas med följande:

 

Beräkning av kapitalkrav och rapporteringskrav”

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 74 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13a. I artikel 74.2 ska följande stycke läggas till:

 

”De behöriga myndigheterna ska från och med den 1 januari 2013 tillämpa enhetliga format, intervall och tidpunkter för hur kreditinstituten rapporterar dessa beräkningar. Europeiska banktillsynskommittén ska, i syfte att underlätta detta, senast den 31 december 2011 utarbeta riktlinjer för att införa ett enhetligt rapporteringsformat inom gemenskapen. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutens verksamhet och till dess komplexitetsgrad.”

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 13b (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 81 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

13b. Artikel 81.2 ska ersättas med följande:

 

”2. De behöriga myndigheterna får inte förklara ett ratinginstitut valbart för det ändamål som avses i artikel 80 om de inte är övertygade om att dess värderingsmetoder uppfyller kraven på objektivitet och oberoende samt fortlöpande översyn och transparens, och att de kreditvärderingar de leder till uppfyller kraven på trovärdighet och transparens. Därvid skall de behöriga myndigheterna beakta de tekniska kriterier som anges i del 2 i bilaga VI. Om ett ratinginstitut är registrerat som ett kreditvärderingsinstitut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 av den ... * om kreditvärderingsinstitut** ska de behöriga myndigheterna anse att kraven på objektivitet och oberoende samt fortlöpande översyn och transparens när det gäller dess värderingsmetoder är uppfyllda.”

 

** EUT: vänligen för in nummer och datum

* EUT L ...”

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14 – led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 87 – punkt 11 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

"11. Om exponeringar i form av ett företag för kollektiva investeringar (fondföretag) uppfyller de kriterier som anges i punkterna 77–78 i del 1 i bilaga VI och kreditinstitutet har kännedom om fondföretagets samtliga underliggande exponeringar, ska kreditinstitutet granska dessa underliggande exponeringar i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster enligt de metoder som anges i detta underavsnitt. Punkt 12 ska gälla för den del av fondföretagets underliggande exponeringar som kreditinstitutet inte är medvetet om och inte rimligtvis kunde vara medvetet om.

”11. Om exponeringar i form av ett företag för kollektiva investeringar (fondföretag) uppfyller de kriterier som anges i punkterna 77–78 i del 1 i bilaga VI och kreditinstitutet har kännedom om fondföretagets samtliga underliggande exponeringar, ska kreditinstitutet granska dessa underliggande exponeringar i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster enligt de metoder som anges i detta underavsnitt. Punkt 12 ska gälla för den del av fondföretagets underliggande exponeringar som kreditinstitutet inte är medvetet om eller inte rimligtvis kunde vara medvetet om. Punkt 12 ska särskilt gälla när det skulle bli orimligt betungande för kreditinstitutet att granska de underliggande exponeringarna i syfte att beräkna riskvägda exponeringsbelopp och belopp för förväntade förluster enligt de metoder som anges i detta avsnitt.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14 – led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 87 – punkt 11 – stycke 2 – led b – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) För exponeringar som omfattas av en specifik riskvikt för oklassade exponeringar eller som placerats i den högsta kreditkvalitetsnivån för en viss exponeringsklass, ska riskvikten multipliceras med 2, men kan aldrig vara högre än 1 250 %.

i) För exponeringar som omfattas av en specifik riskvikt för oklassade exponeringar eller som placerats i den kreditkvalitetsnivå som har den högsta riskvikten för en viss exponeringsklass, ska riskvikten multipliceras med 2, men kan aldrig vara högre än 1 250 %.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 14 – led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 87 – punkt 11 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kreditinstitutet vid tillämpning av led a inte kan skilja mellan investeringar i venture-capitalföretag eller liknande börsnoterade aktier och övriga aktier, ska det behandla exponeringarna i fråga som exponeringar i övriga aktier. Om dessa exponeringar, tillsammans med kreditinstitutets direkta exponeringar i denna exponeringsklass, inte är betydande i den mening som avses i artikel 89.2, kan punkt 1 i den artikeln tillämpas under förutsättning att det godkänns av de behöriga myndigheterna.

Om kreditinstitutet vid tillämpning av led a inte kan skilja mellan investeringar i venture-capitalföretag eller liknande börsnoterade aktier och övriga aktier, ska det behandla exponeringarna i fråga som exponeringar i övriga aktier. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 154.6 kan, om dessa exponeringar, tillsammans med kreditinstitutets direkta exponeringar i denna exponeringsklass, inte är betydande i den mening som avses i artikel 89.2, punkt 1 i den artikeln tillämpas under förutsättning att det godkänns av de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 15 a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 97 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15a. Artikel 97.2 ska ersättas med följande:

 

2. De behöriga myndigheterna får inte förklara ett ratinginstitut valbart enligt punkt 1 utan att ha övertygat sig om att det uppfyller kraven i artikel 81 med beaktande av de tekniska kriterierna i del 2 i bilaga VI och att det har visat prov på förmåga inom området för värdepapperisering, vilket kan styrkas genom en stark ställning på marknaden. Om ett ratinginstitut är registrerat som ett kreditvärderingsinstitut i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 av den ... * om kreditvärderingsinstitut** ska de behöriga myndigheterna anse att kraven på objektivitet och oberoende samt fortlöpande översyn och transparens när det gäller dess värderingsmetoder är uppfyllda.

 

* EUT: vänligen för in nummer och datum.

** EUT L ...”

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 16 – led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 106 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Vid valutatransaktioner: exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under två dygn efter betalning.

a) Vid valutatransaktioner: exponeringar som uppkommer i samband med normal avveckling av en transaktion under två arbetsdagar efter betalning.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 16 - led a

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 106 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Vid tillhandahållande av tjänster som avser penningöverföring eller clearing och avveckling av värdepapper för kunders räkning: försenat mottagande av finansiering och andra exponeringar som uppkommer genom kundaktiviteter och som inte varar längre tid än till följande bankdag.

c) Vid tillhandahållande av tjänster som avser penningöverföring, inbegripet utförande av betalningstjänster, clearing och avveckling i alla valutor och korrespondentbanker eller vid clearing-, avvecklings- och förvaringstjänster för finansiella instrument för kunders räkning: försenat mottagande av finansiering och andra exponeringar som uppkommer genom dessa tjänster eller aktiviteter för kunder eller exponeringar mot leverantörer av dessa tjänster och som inte varar längre tid än till följande arbetsdag.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 16 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 106 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att avgöra om det föreligger en grupp av kunder med inbördes anknytning när det gäller de exponeringar som anges i artikel 79.1 m, o och p ska ett kreditinstitut, om det föreligger en exponering mot underliggande tillgångar, utvärdera systemet och dess underliggande exponeringar. I det syftet ska kreditinstitutet utvärdera den ekonomiska substansen och riskerna i samband med transaktionens struktur.

3. För att avgöra om det föreligger en grupp av kunder med inbördes anknytning när det gäller de exponeringar som anges i artikel 79.1 m, o och p ska ett kreditinstitut, om det föreligger en exponering mot underliggande tillgångar, utvärdera systemet eller dess underliggande exponeringar eller både och. I det syftet ska kreditinstitutet utvärdera den ekonomiska substansen och riskerna i samband med transaktionens struktur.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 18

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 110 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen sker minst två gånger per år.

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att rapporteringen sker minst två gånger per år. De behöriga myndigheterna ska från och med den 1 januari 2013 tillämpa enhetliga format, intervall och tidpunkter för hur kreditinstituten rapporterar dessa beräkningar. Europeiska banktillsynskommittén ska, i syfte att underlätta detta, senast den 31 december 2011 utarbeta riktlinjer för att införa ett enhetligt rapporteringsformat inom gemenskapen. Rapporteringsformaten ska stå i proportion till arten och omfattningen av kreditinstitutens verksamhet och till dess komplexitetsgrad.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 – led d

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 4 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Oavsett det som sägs i punkt 1 f i denna artikel: exponeringar som ett kreditinstitut har gentemot sitt moderföretag, till andra filialer till det moderföretaget eller till kreditinstitutets egna filialer, under förutsättning att de företagen är föremål för samma gruppbaserade tillsyn som kreditinstitutet självt, i enlighet med detta direktiv eller med motsvarande standarder som gäller i ett tredje land. Exponeringar som inte uppfyller dessa kriterier, oavsett om de är undantagna från artikel 111.1 eller ej, ska behandlas som exponeringar gentemot tredje part.

c) Oavsett det som sägs i punkt 1 f i denna artikel: exponeringar, även andelar eller andra typer av innehav som ett kreditinstitut har gentemot sitt moderföretag, till andra filialer till det moderföretaget eller till kreditinstitutets egna filialer, under förutsättning att de företagen är föremål för samma gruppbaserade tillsyn som kreditinstitutet självt, i enlighet med detta direktiv eller med motsvarande standarder som gäller i ett tredje land. Exponeringar som inte uppfyller dessa kriterier, oavsett om de är undantagna från artikel 111.1 eller ej, ska behandlas som exponeringar gentemot tredje part.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 – led d

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 4 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och är noterad i en valuta i den medlemsstat som utnyttjar denna option, förutsatt att en sådan valuta inte är euron.

f) Tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och inte är noterad i en viktig handelsvaluta.

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 – led d

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 4 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Tillgångsposter som utgörs av fordringar på centralbanker i form av föreskrivna minimireserver i förvar hos dessa centralbanker och tillgångsposter som utgörs av fordringar på centrala regeringar i form av lagstadgade likviditetskrav som hålls i statspapper och som anges och finansieras i låntagarens nationella valuta.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 – led d

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 4 – led fb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

fb) 50 % av remburser med medelrisk och medel-lågrisk utanför balansräkningen och efter godkännande av de behöriga myndigheterna, 80 % av andra garantier än kreditgarantier som grundas på bestämmelser i lag eller föreskrifter och som av ömsesidiga garantifonder med ställning som kreditinstitut ställs ut till medlemmar.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 21 – led d

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 113 – punkt 4 – led fc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(fc) rättsligt föreskrivna garantier som används när ett hypotekslån som finansieras genom utfärdande av hypoteksobligationer betalas till låntagaren före den slutliga registreringen av hypoteket i fastighetsregistret, förutsatt att garantin inte används för att minska risken i beräkningen av det riskvägda tillgångsbeloppet.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 23

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 115 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdet på fastigheten ska beräknas på ett sätt som tillfredsställer de behöriga myndigheterna, på grundval av strikta värderingsstandarder som anges i lag, förordning eller administrativa bestämmelser. Värderingen ska genomföras minst en gång per år.

Värdet på fastigheten ska beräknas på ett sätt som tillfredsställer de behöriga myndigheterna, på grundval av strikta värderingsstandarder som anges i lag, förordning eller administrativa bestämmelser. Värderingen ska genomföras minst en gång vart tredje år för bostadsfastigheter.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett kreditinstitut ska endast vara exponerad mot kreditrisken i en förpliktelse eller en potentiell förpliktelse eller en grupp av förpliktelser i de fall det inte medverkade i att direkt förhandla, strukturera och dokumentera det ursprungliga avtalet som skapade förpliktelserna eller de potentiella förpliktelserna om

1. Ett kreditinstitut som inte är originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare ska vara exponerat mot kreditrisken i en värdepapperiseringsposition i eller utanför sitt handelslager endast om originatorn, det medverkande institutet eller den ursprungliga långivaren uttryckligen har meddelat kreditinstitutet att det kommer att bibehålla, på löpande basis, ett väsentligt ekonomiskt intresse netto, som ska ett betydande belopp och som under inga omständigheter får understiga 5% eller ett motsvarande intresse i resultatutvecklingen av de värdepapperiserade exponeringarna.

a) de personer eller enheter som direkt förhandlade, strukturerade och dokumenterade det ursprungliga avtalet med gäldenären eller alternativt och i tillämpliga fall,

 

b) de personer eller enhet som förvaltar och köper sådan förpliktelser eller potentiella förpliktelser direkt eller indirekt för kreditinstitutens räkning

 

har utfärdat ett uttryckligt åtagande till kreditinstitutet att bibehålla, på löpande basis, ett väsentligt ekonomiskt intresse netto som under alla omständigheter inte får understiga 5 % i de positioner som har samma riskprofil som den som kreditinstituten är exponerade mot.

 

 

I detta sammanhang ska bibehållande av ett ekonomiskt intresse netto innebära:

 

a) bibehållande av minst 5 % av det nominella värdet för var och en av de trancher som sålts eller överförts till investerarna, eller

 

b) vid värdepapperisering av rullande exponeringar, bibehållande av originatorns intresse av minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna, eller

 

c) bibehållande av slumpvis utvalda exponeringar som motsvarar minst 5 % av det nominella beloppet av de värdepapperiserade exponeringarna, när dessa annars hade värdepapperiserats förutsatt att antalet potentiellt värdepapperiserade exponeringar inte understiger 100 vid tidpunkten för värdepapperiseringen, eller

 

d) bibehållande av den tranch som är i första-förlustläge och, om så är nödvändigt, andra trancher som har samma höga eller högre riskprofil och som inte har kortare löptid än de som överförts eller sålts till investerare, så att bibehållandet totalt motsvarar minst 5 % av det nominella värdet av de värdepapperiserade exponeringarna.

 

(e) en uttrycklig och ovillkorlig garanti från originatorn, det medverkande institutet eller ursprungliga långivaren, beroende på omständigheterna, som visar att de värdepapperiserade exponeringarna och gäldenärerna uppfyller tillgångs- och gäldenärskriterierna i transaktionsdokumentationen eller lämnar uppgifter om avvikelser från detta och att noggranna genomgångar genomförts av originatorn, det medverkande institutet eller ursprungliga långivaren i detta avseende, inbegripet riskprofilerna.

 

Ekonomiskt intresse netto mäts vid tidpunkten för värdepapperiseringen och ska upprätthållas på löpande basis. Det får inte omfattas av kreditriskreducering, korta positioner eller annat skydd. Det ekonomiska intresset netto ska bestämmas av det nominella värdet för poster utanför balansräkningen.

 

I denna artikel ska ”på löpande basis” innebära att bibehållna positioner, intressen eller exponeringar inte får säkras eller säljas.

 

Bibehållandekraven ska inte tillämpas mer än en gång för en given värdepapperisering.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte gälla förpliktelser eller potentiella förpliktelser som utgör fordringar eller villkorade fordringar på eller garanterade av

2. Punkt 1 ska inte gälla när de värdepapperiserade exponeringarna är fordringar eller villkorade fordringar på eller helt, ovillkorligt och oåterkalleligt garanterade av

a) nationella regeringar eller centralbanker.

a) nationella regeringar eller centralbanker,

 

b) delstatsregeringar, lokala myndigheter eller offentliga organ i medlemsstaterna,

b) Institut som har givits ett kreditbetyg motsvarande steg 3 eller bättre enligt punkt 29, del 1, bilaga VI, och

c) institut som har tilldelats riskvikten 50 % eller mindre enligt artiklarna 78–83, och

c) multilaterala utvecklingsbanker.

d) multilaterala utvecklingsbanker.

Punkt 1 ska inte gälla vare sig syndikerade lån eller kreditswappar när dessa instrument inte används för att för att paketera och/eller säkra en förpliktelse som omfattas av punkt 1.

Punkt 1 ska inte gälla:

 

(a) transaktioner som grundar sig på ett klart, transparent och allmänt tillgängligt index där de underliggande referensenheterna är identiska med de enheter som bildar ett index av enheter som har stor omsättning eller som är andra överlåtbara värdepapper än värdepapperiseringspositioner,

 

(b) syndikerade lån, förvärvade fordringar eller kreditswappar när dessa instrument inte används för att för att paketera och/eller säkra en värdepapperisering som omfattas av punkt 1.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga på exponeringar som ett kreditinstitut har efter den 1 januari 2011. Behöriga myndigheter får besluta att tillfälligt upphäva förpliktelserna under perioder av allmänna likviditetsstörningar på marknaden.

utgår

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 4 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kreditinstitut ska innan de investerar och på löpande basis alltid kunna redovisa för de behöriga myndigheterna för var och en av sina individuella värdepapperiseringspositioner att de har en heltäckande och grundlig förståelse för och har tillämpat formell policy och formella förfaranden för att i skrift analysera och registrera följande:

4. Kreditinstitut som inte är originatorer, medverkande institut eller ursprunglig långivare ska innan de investerar och vid behov därefter kunna redovisa för de behöriga myndigheterna för var och en av sina individuella värdepapperiseringspositioner att de har en heltäckande och grundlig förståelse och har tillämpat formell policy och formella förfaranden som lämpar sig för positioner i och utanför handelslagret och som står i proportion till riskprofilen för deras investeringar i värdepapperiseringspositioner för att analysera och registrera följande:

a) Åtagandet enligt punkt 1 från originatorer och/eller medverkande institut att bibehålla ett ekonomiskt intresse netto i värdepapperiseringen samt den period för vilken ett sådant åtagande har givits,

a) Den information som meddelats enligt punkt 1 av originatorer eller medverkande institut för att specificera det ekonomiska intresse netto i värdepapperiseringen som de på löpande basis bibehåller.

b) den enskilda värdepapperiseringspositionens riskegenskaper,

b) den enskilda värdepapperiseringspositionens riskegenskaper,

c) Riskegenskaperna hos värdepapperspositionens underliggande exponeringar,

c) Riskegenskaperna hos värdepapperspositionens underliggande exponeringar,

c) Riskegenskaperna hos värdepapperspositionens underliggande exponeringar,

c) Riskegenskaperna hos värdepapperspositionens underliggande exponeringar,

d) Originatorernas anseende och förluster vid tidigare värdepapperiseringar i värdepapperiseringspositionens relevanta underliggande exponeringsklasser,

d) Originatorernas eller de medverkande institutens anseende och förluster vid tidigare värdepapperiseringar i värdepapperiseringspositionens relevanta underliggande exponeringsklasser.

e) De uttalanden som gjorts av originatorer och medverkande institut om den noggranna genomgång de gjort av gäldenärerna samt, i tillämpliga fall, av säkerhetskvaliteten i värdepapperiseringspostitionens underliggande exponeringar,

e) De uttalanden som gjorts av originatorer eller medverkande institut, eller deras ombud eller rådgivare, om deras noggranna genomgång av de värdepapperiserade exponeringarna samt, i tillämpliga fall, av kvaliteten på säkerheten bakom de värdepapperiserade exponeringarna. Noggrann genomgång ska kunna göras av originatorer eller medverkande institut eller på uppdrag av dessa, enligt principen om öppen noggrann genomgång.

f) I tillämpliga fall, de metoder och begrepp på vilka värderingen av säkerheter för värdepapperiseringspostitionens underliggande exponeringar baseras och de policyriktlinjer som originatorerna har antagit för att garantera värderingsmannens oberoende, och

f) I tillämpliga fall, de metoder och begrepp på vilka värderingen av säkerheter för de värdepapperiserade exponeringarna baseras och de policyriktlinjer som originatorn eller det medverkande institutet har antagit för att garantera värderingsmannens oberoende, och

g) Alla strukturella drag hos värdepapperiseringen som kan ha en väsentlig inverkan på resultatet för kreditinstitutets värdepapperiseringsposition. I detta syfte ska kreditinstitut innan de placerar och regelbundet därefter utföra och registrera lämpliga stresstester. Sådana stresstester ska utföras oberoende av det eller de ratinginstitut som har bedömt värdepapperiseringen och baseras på alla relevanta upplysningar som originatorn har lämnat för detta ändamål.

g) Alla strukturella drag hos värdepapperiseringen som kan ha en väsentlig inverkan på resultatet för kreditinstitutets värdepapperiseringsposition.

 

Kreditinstitut ska regelbundet utföra sina egna stresstester som lämpar sig för deras värdepapperiseringspositioner. I detta syfte får kreditinstitut förlita sig på stresstester som utförs av ett ratinginstitut förutsatt att kreditinstituten på begäran kan visa att de förstår metoden, antagandena och resultaten.

 

 

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 5 – utom sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kreditinstitut ska införa formella förfaranden för att löpande och i rätt tid övervaka information om hur deras värdepapperiseringspositioners underliggande exponeringar utvecklas. Detta ska i tillämpliga fall minst innehålla följande: Exponeringsslaget, den tid originatorn har innehaft exponeringarna inberäknat den procentandel som originatorn innehaft mindre än 2 år, den procentandel av lånen med mer än 30, 60 respektive 90 överskjutande dagar efter förfallodagen, fallissemangsfrekvens, frekvensen förskottsinbetalade lån, lån som sagts upp, typ av säkerheter och deras besittning, frekvensdistribution för kreditbetyg eller andra mått för kreditvärdighet inom underliggande exponeringar, sektoriell och geografisk spridning, frekvensdistribution för belåningsgrader med bandvidder som underlättar lämpliga känslighetsanalyser. I de fall de underliggande exponeringarna själva utgörs av värdepapperiseringspositioner ska kraven att övervaka och ha tillgång till information vara tillämpliga på dessa värdepapperiseringspositioners underliggande exponeringar. I de fall kraven i punkt 4 och i denna punkt inte är uppfyllda, ska kreditinstituten tillämpa en riskvikt på 1 250 % för dessa värdepapperiseringspositioner enligt del 4 i bilaga IX.

5. Kreditinstitut som inte är originatorer, medverkande kreditinstitut eller ursprungliga långivare ska före en investering och vid behov därefter införa formella förfaranden som lämpar sig för positioner i eller utanför deras handelslager och som står i proportion till riskprofilen för deras placeringar i värdepapperiserade positioner, för att löpande och i rätt tid övervaka informationen om hur deras värdepapperiseringspositioners underliggande exponeringar utvecklas. Detta ska i tillämpliga fall innehålla exponeringsslaget, den procentandel av lånen med mer än 30, 60 respektive 90 överskjutande dagar efter förfallodagen, fallissemangsfrekvens, frekvensen förskottsinbetalade lån, lån som sagts upp, typ av säkerheter och deras besittning, frekvensdistribution för kreditbetyg eller andra mått för kreditvärdighet inom underliggande exponeringar, sektoriell och geografisk spridning, frekvensdistribution för belåningsgrader med bandvidder som underlättar lämpliga känslighetsanalyser. I de fall de underliggande exponeringarna själva utgörs av värdepapperiseringspositioner ska kreditinstituten få information inte endast om de underliggande värdepapperiseringstrancherna, såsom emittentens namn och kreditkvaliteten, utan även om egenskaper och resultatutveckling för de sammförda tillgångar som ligger till grund för dessa värdepapperiseringstrancher.

 

Kreditinstitut ska ha en grundlig förståelse för alla strukturella drag hos värdepapperiseringstransaktionen som skulle kunna ha en väsentlig inverkan på resultatet för deras exponeringar mot transaktionen, t.ex. avtalsmässiga prioritetsordningar och därmed sammanhängande triggers, kreditförstärkningar, likviditetsförstärkningar, triggers för marknadsvärde och avslutsspecifik definition av fallissemang.

 

I de fall kraven i punkterna 4 och 7 samt i denna punkt inte är uppfyllda på något avgörande sätt på grund av kreditinstitutets slarv eller utelämnande, ska de behöriga myndigheterna utdöma en proportionerlig påföljd på 150 % av riskvikten (som är maximerad till 1 250 %) vilket, bortsett från denna punkt, gäller för värdepapperiseringspositionerna enligt del 4 i bilaga IX. Den behöriga myndigheten ska beakta undantagen för vissa värdepapperiseringar enligt punkt 2 genom att minska den påföljd som annars skulle utdömas enligt denna bestämmelse avseende en värdepapperisering för vilken punkt 2 är tillämplig.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska tillämpa samma sunda och väldefinierade kriterier för kreditgivning i enlighet med kraven i bilaga V, punkt 3 på exponeringar som ska värdepapperiseras som de tillämpar på deras egna exponeringar som innehas utanför handelslagret. I detta syfta ska samma förfarande för att godkänna och, i förekommande fall, ändra, förnya och återfinansiera krediter tillämpas av det kreditinstitut som är originator och det medverkande kreditinstitutet. Kreditinstitut ska även tillämpa samma analysstandarder på ägarandelar och/eller emissionsgarantier i värdepapperiseringsemissioner som köpts från tredje part oavsett om sådana ägarandelar och/eller emissionsgarantier innehas i deras handelslager eller utanför handelslagret.

6. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska tillämpa samma sunda och väldefinierade kriterier för kreditgivning i enlighet med kraven i bilaga V, punkt 3 på exponeringar som ska värdepapperiseras som de tillämpar på deras egna exponeringar som innehas utanför handelslagret. I detta syfta ska samma förfarande för att godkänna och, i förekommande fall, ändra, förnya och återfinansiera krediter tillämpas av det kreditinstitut som är originator och det medverkande kreditinstitutet. Kreditinstitut ska även tillämpa samma analysstandarder på ägarandelar och/eller emissionsgarantier i värdepapperiseringsemissioner som köpts från tredje part oavsett om sådana ägarandelar och/eller emissionsgarantier innehas i deras handelslager eller utanför handelslagret.

 

I de fall kraven i punkt 6 inte är uppfyllda, ska artikel 95.1 inte tillämpas av ett kreditinstitut som är originator och som inte kommer att tillåtas att utesluta de värdepapperiserade exponeringarna från beräkningen av sitt kapitalkrav enligt detta direktiv.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 7 – utom sista meningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska upplysa investerare om nivån på sina åtaganden enligt punkt 1 att bibehålla ett ekonomiskt intresse netto i värdepapperiseringen. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska säkerställa att framtida investerare har lätt och snabb tillgång till alla i sak relevanta uppgifter om kreditkvaliteten på och resultatutvecklingen för de enskilda underliggande exponeringarna, kassaflöden och säkerheter för en värdepappersiseringsexponering samt sådan information som är nödvändig för att utföra heltäckande och väl underbyggda stresstester på kassaflödena och värdena på säkerheterna för de underliggande exponeringarna. I vilket fall ska de uppgifter som görs tillgängliga inte vara mindre omfattande än vad som gjorts tillgängligt för ett ratinginstitut som har haft i uppdrag av ett medverkande kreditinstitut eller ett kreditinstitut som är originator att tillhandahålla en kreditvärdering av värdepapperiseringen i fråga. I de fall dessa krav och kraven i punkt 6 inte är uppfyllda, ska artikel 95.1 inte tillämpas av ett kreditinstitut som är originator som inte kommer att tillåtas att utesluta de värdepapperiserade exponeringarna från beräkningen av sitt egna kapitalkrav enligt detta direktiv.

7. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska upplysa investerare om nivån på sina åtaganden enligt punkt 1 att bibehålla ett ekonomiskt intresse netto i värdepapperiseringen. Medverkande kreditinstitut och kreditinstitut som är originatorer ska säkerställa att framtida investerare har lätt och snabb tillgång till alla i sak relevanta uppgifter om kreditkvaliteten på och resultatutvecklingen för de enskilda underliggande exponeringarna, kassaflödena och säkerheterna för en värdepappersiseringsexponering samt sådan information som är nödvändig för att utföra heltäckande och väl underbyggda stresstester på kassaflöden och värdensäkerheter för de underliggande exponeringarna. I detta syfte ska ”i sak relevanta uppgifter” fastställas den dag då värdepapperiseringen avslutas.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Punkterna 47 ska tillämpas på värdepapperiseringar som emitterats från den dag då detta direktiv träder i kraft och på befintliga värdepapperiseringar om nya underliggande exponeringar har tillkommit eller ersatts efter den dagen. ·

8. Punkterna 1–7 ska tillämpas på nya värdepapperiseringar som emitterats från den 1 januari 2011. På befintliga värdepapperiseringar ska, om nya underliggande exponeringar har tillkommit eller ersatts efter den dagen, punkterna 1-7 tillämpas från den 1 januari 2014. De behöriga myndigheterna får besluta att tillfälligt upphäva förpliktelserna i punkterna 1 och 2 under perioder av allmänna likviditetsstörningar på marknaden.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 27

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 122a – punkt 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10. Europeiska banktillsynskommittén kommer att rapportera årligen till kommissionen om hur de behöriga myndigheterna efterlever denna artikel. Kommissionen ska senast i december 2014 rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna artikel och dess effektivitet mot bakgrund av marknadsutvecklingen.”

10. Europeiska banktillsynskommittén kommer att rapportera årligen till kommissionen om hur de behöriga myndigheterna efterlever denna artikel. Europeiska banktillsynskommittén ska utarbeta riktlinjer för konvergensen av tillsynspraxis avseende de påföljder som den berörda myndigheten kan utdöma enligt denna artikel.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led a – led i

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”b) Planering och samordning av tillsynsverksamheterna på löpande basis, däribland även när det gäller de verksamheter som avses i artiklarna 123, 124 och 136 i kapitel 5 och i bilaga V, i samarbete med berörda behöriga myndigheter.

”b) Planering och samordning av tillsynsverksamheterna på löpande basis, däribland även när det gäller de verksamheter som avses i artiklarna 123, 124 och 136 i kapitel 5 och i bilaga V, i samarbete med berörda behöriga myndigheter och centralbanker.

Ändringsförslag   53

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 - led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 –stycke 1 - led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Tillämpningen av artiklarna 123 och 124 för att avgöra lämpligheten för den konsoliderade nivån på gruppens kapitalbas med hänsyn till dess finansiella situation och riskprofil och följaktligen den nivå på kapitalbasen som krävs för att tillämpa artikel 136.2 på var och en av enheterna inom bankgruppen på en sammanställd grund.

a) Tillämpningen av artiklarna 123 och 124 för att avgöra lämpligheten för den konsoliderade nivån på gruppens kapitalbas med hänsyn till dess finansiella situation och riskprofil och den nivå på kapitalbasen som krävs för att tillämpa artikel 136.2 på var och en av enheterna inom bankgruppen på en sammanställd grund.

Ändringsförslag   54

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 - led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 –stycke 1- led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Enhetlig utformning och frekvens samt datum för rapportering i enlighet med artikel 74.2 för samtliga enheter inom bankgruppen.

utgår

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led a ska det gemensamma beslutet fattas senast sex månader efter det att den samordnande tillsynsmyndigheten har lämnat en rapport som innehåller en riskvärdering av gruppen i enlighet med artiklarna 124 och 123 till övriga relevanta behöriga myndigheter.

Det gemensamma beslutet ska fattas senast tre månader efter det att den samordnande tillsynsmyndigheten har lämnat en rapport som innehåller en riskvärdering av gruppen i enlighet med artiklarna 123 och 124 till övriga relevanta behöriga myndigheter. Det gemensamma beslutet ska ta vederbörlig hänsyn till relevanta behöriga myndigheters riskvärdering av filialer enligt artiklarna 123 och 124.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av led b ska det gemensamma beslutet fattas senast den 30 juni 2011.

utgår

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det gemensamma beslut som avses i första stycket ska beskrivas i ett dokument som innehåller en fullständig motivering och som den samordnande tillsynsmyndigheten ska lämna till moderkreditinstitutet i EU. Om man inte kan komma överens ska den samordnande tillsynsmyndigheten på begäran av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda med Europeiska banktillsynskommittén. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan samråda med Europeiska banktillsynskommittén på eget initiativ.

Det gemensamma beslutet ska beskrivas i ett dokument som innehåller en fullständig motivering och som den samordnande tillsynsmyndigheten ska lämna till moderkreditinstitutet i EU. Om man inte kan komma överens ska den samordnande tillsynsmyndigheten på begäran av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda med Europeiska banktillsynskommittén. Den samordnande tillsynsmyndigheten kan samråda med Europeiska banktillsynskommittén på eget initiativ.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om de behöriga myndigheterna inte kan fatta ett sådant gemensamt beslut inom sex månader ska den samordnande tillsynsmyndigheten fatta ett eget beslut om tillämpningen av artiklarna 74.2, 123, 124 och 136.2. Beslutet ska beskrivas i ett dokument som innehåller en fullständig motivering och det ska ta hänsyn till de övriga behöriga myndigheternas synpunkter och invändningar som framkommit under sexmånadersperioden. Beslutet ska ställas till de övriga behöriga myndigheternas förfogande av den samordnande tillsynsmyndigheten.

Om de behöriga myndigheterna inte kan fatta ett sådant gemensamt beslut inom tre månader ska beslutet om tillämpningen av artiklarna 123 och 124 och artikel 136.2 fattas på gruppbasis av den samordnande tillsynsmyndigheten med vederbörligt beaktande av relevanta behöriga myndigheters riskvärdering. Beslutet om tillämpningen av artiklarna 123 och 124 och artikel 136.2. ska fattas individuellt eller på undergruppsbasis av de behöriga myndigheter som har ansvar för tillsynen av filialer till ett moderkreditinstitut inom EU eller till ett finansiellt moderholdingföretag inom EU, med vederbörligt beaktande av synpunkter och invändningar som framförts av den samordnande tillsynsmyndigheten. Beslutet ska beskrivas i ett dokument som innehåller en fullständig motivering och det ska ta hänsyn till riskvärderingen, de övriga behöriga myndigheternas synpunkter och invändningar som framkommit under tremånadersperioden. Beslutet ska ställas till de övriga behöriga myndigheternas förfogande av den samordnande tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om Europeiska banktillsynskommittén har tillfrågats ska den samordnande tillsynsmyndigheten beakta dess råd och förklara alla betydande avvikelser från sådana råd.

Om Europeiska banktillsynskommittén har tillfrågats ska alla behöriga myndigheter beakta dess råd och förklara alla betydande avvikelser från sådana råd.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 28 – led b

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 129 – punkt 3 – stycke 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det gemensamma beslut som anges i första stycket och beslutet som anges i sjätte stycket ska betraktas som avgörande och tillämpas av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.”

Det gemensamma beslut som anges i första stycket och besluten som fattas av de berörda myndigheterna i avsaknad av ett gemensamt beslut ska betraktas som avgörande och tillämpas av de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten.

 

Europeiska banktillsynskommittén ska fastställa förfaranden för att uppnå samstämmighet i tillsynspraxis när det gäller den process för ett gemensamt beslut som avses i denna punkt och när det gäller tillämpningen av artiklarna 123, 124 och 136.2 i syfte att underlätta gemensamma beslut.

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 29

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 130 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en kritisk situation uppstår, inklusive en negativ utveckling på finansmarknaderna, som kan äventyra stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där systemrelevanta filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt avsnitt 2 kapitel 1 snarast möjligt underrätta de myndigheter som avses i fjärde stycket i artikel 49 och i artikel 50 och förmedla all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125-126 och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

1. Om en kritisk situation uppstår, inklusive en negativ utveckling på finansmarknaderna, som kan äventyra likviditeten och stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där systemrelevanta filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt avsnitt 2 kapitel 1 snarast möjligt underrätta de myndigheter som avses i fjärde stycket i artikel 49 och i artikel 50 och förmedla all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125–126 och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 30

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 131a – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den samordnande tillsynsmyndigheten ska inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som anges i artiklarna 129 och 130.1.

1. Den samordnande tillsynsmyndigheten ska inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som anges i artiklarna 129 och 130.1 och i enlighet med gemenskapslagstiftning tillse att samordning och samarbete sker med berörda myndigheter i tredjeländer.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 30

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 131a – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europeiska banktillsynskommittén ska utarbeta riktlinjer för kollegiernas operativa funktion.

Europeiska banktillsynskommittén ska utarbeta riktlinjer för kollegiernas operativa funktion. Den samordnande tillsynsmyndigheten ska ta hänsyn till dessa riktlinjer och förklara alla betydande avvikelser från dessa.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 30

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 131a – punkt 2 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det beslutet ska ta hänsyn till relevansen för den tillsynsaktivitet som ska planeras eller samordnas för de myndigheterna, och de skyldigheter som anges i artiklarna 40.3 och 42a.2.

Det beslutet ska ta hänsyn till relevansen för den tillsynsaktivitet som ska planeras eller samordnas för de myndigheterna, särskilt den potentiella effekten på det finansiella systemets stabilitet i de berörda medlemsstaterna som avses i artiklarna 40.3 och 42a.2.

Ändringsförslag   65

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 32 –led a – led ii

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 150 – punkt 1 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) Följande led m ska läggas till:

utgår

”m) Ändring av de procentsatser som anges i artikel 111.1 för att ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna.”

 

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 32a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 153 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32a) I artikel 153 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Vid beräkning av riskvägda exponeringsbelopp för de syften som anges i punkt 4 i del 1 i bilaga VI skall till och med den 31 december 2015 samma riskvägning åsättas i förhållande till exponeringar mot medlemsstaters nationella regeringar eller centralbanker vilka uttrycks och finansieras i en medlemsstats nationella valuta som skulle tillämpas på sådana exponeringar som uttrycks och finansieras i den egna nationella valutan.”

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 154 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9a. Kreditinstitut som per den 31 december 2009, i enlighet med nationell lagstiftning, tillämpar förmånsbehandling på interbankexponeringar på tillgångsposter som utgörs av fordringar på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, får fortsätta att tillämpa denna förmånsviktning på poster som uppkommit fram till löptidens slut, dock senast den 31 december 2013.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

33a. I artikel 156 ska följande stycke införas som stycke 2a:

 

”Senast den 31 december 2009 ska kommissionen se över detta direktiv i sin helhet för att tillgodose behovet av en bättre analys och hantering av tillsynsproblem på makronivå, och denna ska omfatta en genomgång av

 

- politik som förvärrar konjunkturcykelns upp- och nedgångar, behovet för banker att skapa stora kapitalbuffertar och göra avsättningar över hela konjunkturcykeln som kan utnyttjas under en nedgång,

 

- antaganden avseende korrelationer som ligger till grund för metoden att beräkna kapitalkraven, och 

 

 

- införandet av ”leverage ratio” för banker.

 

Kommissionen ska till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport avseende den översyn som avses i första stycket, åtföljd av lämpliga förslag.”

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 2b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

33a. I artikel 156 ska följande stycke införas som stycke 2b:

 

”Kommissionen ska så snart som möjligt och senast den 31 december 2009 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om behovet av ytterligare reformer av övervakningssystemet, inbegripet artikel 129 i detta direktiv och därmed förknippade bestämmelser, tillsammans med eventuella förslag i enlighet med tillämpliga förfaranden i fördraget.”

 

 

Ändringsförslag   70

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) I artikel 156 ska tredje stycket ersättas med följande:

 

”Senast den 31 december 2011 skall kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om tillämpningen av detta direktiv, med särskilt tonvikt på samtliga aspekter i artiklarna 6873, 80.7, 80.8 och dess tillämpning på mikrokreditfinansiering, och översända denna rapport till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av lämpliga förslag.”

Ändringsförslag   71

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) I artikel 156 ska följande stycke 3a läggas till:

 

”Senast den 31 december 2011 ska kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om artikel 113, bland annat om huruvida medlemsstaterna ska få besluta om undantag, och överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av lämpliga förslag. Om sådana förslag inte läggs fram ska undantagen i artikel 113.4 upphöra att vara en nationell angelägenhet från och med den 1 januari 2015.”

Ändringsförslag   72

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) I artikel 156 ska följande stycke 3b läggas till:

 

”Senast den 31 december 2009 ska kommissionen göra en översyn och utarbeta en rapport om åtgärder för att öka transparensen på OTC-marknaderna, inbegripet marknaden för kreditswappar, såsom att kräva clearing genom en central motpart. Kommissionen ska översända denna rapport till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av lämpliga förslag.”

Ändringsförslag   73

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 33a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Artikel 156 – stycke 3c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33a) I artikel 156 ska följande stycke 3c läggas till:

 

”Senast den 31 december 2009 ska kommissionen utarbeta en rapport om artikel 122a och överlämna denna rapport till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av lämpliga förslag.”

Ändringsförslag   74

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 35 – led -a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Bilaga V – del 6 – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 8 ska ersättas med följande:

 

8. Risker som uppstår till följd av värdepapperisering där kreditinstituten är investerare, originator eller medverkande institut, inbegripet renommérisker som kan uppstå i förbindelse med komplexa strukturer och produkter, skall utvärderas och åtgärdas genom lämpliga riktlinjer och förfaranden för att bland annat säkerställa att transaktionens ekonomiska innehåll avspeglas fullständigt i riskbedömningen och ledningens beslut.”

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 35a (nytt)

Direktiv 2006/48/EG

Bilaga VI – del 2 – nummer 1.4 – punkt 7 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35a) I bilaga VI del 2 nummer 1.4 punkt 7 ska följande stycke läggas till som stycke 1a:

 

”Behöriga myndigheter ska dessutom vidta nödvändiga åtgärder för att tillse att ratinginstitut (ECAI), när det gäller kreditvärdering av strukturerade finansiella instrument, är ålagda att offentligt förklara hur sammanförda tillgångars resultatutveckling påverkar kreditvärderingarna.”

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 7

Direktiv 2006/49/EG

Artikel 45 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I artikel 45 ska datumet ”31 december 2010” ersättas med ”31 december 2012”.

(7) I artikel 45 ska datumet ”31 december 2010” ersättas med ”31 december 2014”.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 7a (nytt)

Direktiv 2006/49/EG

Artikel 47

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 47, ska datumet ”31 december 2009” ersättas med ”31 december 2010”.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – led 8

Direktiv 2006/49/EG

Artikel 48 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) I artikel 48 ska datumet ”31 december 2010” ersättas med ”31 december 2012”.

(8) I artikel 48 ska datumet ”31 december 2010” ersättas med ”31 december 2014”.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2a (ny)

Direktiv 2006/49/EG

Artikel 1 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Ändring av direktiv 2007/64/EG

 

I direktiv 2007/64/EG ska artikel 1.1 a ersättas med följande:

 

”a) Kreditinstitut i den mening som avses i artikel 4.1 a i direktiv 2006/48/EG, inbegripet inom gemenskapen belägna filialer, i den mening som avses i artikel 4.3 i det direktivet, till kreditinstitut med huvudkontor inom eller, i enlighet med artikel 38 i det direktivet, utanför gemenskapen.

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 31 januari 2010. De ska skyndsamt meddela kommissionen texterna i de bestämmelserna och en jämförelsetabell mellan bestämmelserna och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 31 oktober 2010.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med 31 mars 2010.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med 1 januari 2011.

När medlemsstaterna antar sina genomförandebestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning i samband med att de offentliggörs. Medlemsstaterna ska avgöra hur en sådan hänvisning ska göras.

När medlemsstaterna antar sina genomförandebestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning i samband med att de offentliggörs. Medlemsstaterna ska avgöra hur en sådan hänvisning ska göras.


MOTIVERING

1. Kapitalkravsdirektivet, skäl till översyn och föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar i stort kommissionens arbete som ett steg framåt för att förbättra tillsynsregler, öka det finansiella systemets stabilitet och förbättra tillsynssystemet för gränsöverskridande bankgrupper.

Förslaget ses och presenteras ofta som ett av svaren på finanskrisen. Många av ändringsförslagen följer dock av översynsklausuler i kapitalkravsdirektivet från juni 2006. Många marknadsomvälvningar har dessutom inträffat först efter det att förslaget till kapitalkravsdirektiv lagts fram.

Kommissionen har visserligen gjort stora insatser för att i sitt förslag täcka in många av de svagheter som uppdagats genom finanskrisen, såsom hantering av likviditetsrisker och värdepapperisering, men vissa viktiga slutsatser i de många rapporterna från standardiseringsorgan och internationella institutioner har inte kommit till uttryck i kommissionens förslag. Detta är till exempel slutsatser om procyklikalitet och geografisk och produktbetingad koncentration. Det är uppenbart att procyklikalitet har blivit en mycket viktigt fråga och man är överens om att man måste ta itu med procyklikaliteten i kapitalkravsregler och redovisningstekniska värderingar. Föredraganden anser att det finns ett behov av att se över frågan om procyklikalitet och föreslår en översynsklausul i detta syfte.

Föredraganden betonar att Europaparlamentet redan har uppmanat kommissionen att vara mer aktiv inom finanssektorn, till exempel till genom tillsynssystem, reglering av kreditvärderingsinstitut (även avseende den roll som kreditvärderingsinstituten ges genom kapitalkravsdirektivet) och harmoniserade minimistandarder för olika finansiella produkter(1). Det är i detta sammanhang, och för alla regler kring kreditvärderingsinstitut, mycket viktigt att poängtera hur nödvändigt det är att översynen av kapitalkravsdirektivet och förslaget till förordning om kreditvärderingsinstitut behandlas enhetligt och konsekvent.

1.1. Tillsynsstrukturer

De föreslagna tillsynskollegierna är för tillfället ett steg framåt i riktning mot en ny EU-tillsynsstruktur. Genom finanskrisen har svagheter blottlagts i EU:s tillsyn och i modellen med den samordnande tillsynsmyndigheten. Ytterligare integration av tillsynen är nödvändig. Kommissionen bör lägga fram ett förslag där man tar fasta på lärdomarna från finanskrisen. Man bör ta upp den finansiella stabiliteten i EU och ge uttryck för de diskussioner om tillsynsstrukturer som pågått parallellt, bland annat den kommande rapporten från högnivågruppen om gränsöverskridande finanstillsyn som leds av J. de Larosière. Ett sådant förslag skulle kunna syfta till att skapa ett decentraliserat europeiskt system av banktillsynsmyndigheter, enligt modellen för Europeiska centralbankssystemet.

Föredraganden anser att krisen har blottlagt svagheter i EU:s nuvarande tillsynsstrukturer. Nationella behöriga myndigheter har dessutom inte möjlighet att förutse och hantera en gränsöverskridande finanskris på ett effektivt och samordnat sätt. Finanskrisen har också belyst svagheterna i modellen med den samordnande tillsynsmyndigheten. Med tanke på att banksektorn är så pass integrerad inom EU och det samtidigt finns svagheter i de nuvarande tillsynsstrukturerna behövs en balanserad lösning på EU:s tillsynsstrukturer som å ena sidan skulle öka effektiviteten i tillsynen, stärka den finansiella stabiliteten och återskapa förtroende för banker och finansiella tjänster i allmänhet och å andra sidan skulle underlätta gränsöverskridande verksamhet.

Föredraganden välkomnar förslaget att inrätta tillsynskollegier för alla gränsöverskridande banker och att kräva att tillsynsmyndigheterna deltar i dessa kollegier för att diskutera och komma överens om olika frågor genom jämkningsmekanismen via Europeiska banktillsynskommittén (CEBS). Stärkt samarbete och informationsutbyte i krishantering välkomnas också.

Föredraganden anser dock att tillsynskollegierna bara är ett steg mot en ny tillsynsstruktur. I frågan om rollen för den samordnande tillsynsmyndigheten och förstärkta befogenheter för denna (till exempel att ge den sista ordet om ett gemensamt beslut om rapportering och kapitalökningar inte kunnat fattas av ett kollegium) har föredraganden full respekt för att de medlemsstater som har ställning som värdland har funderingar kring den förslagna rollen såsom ”ledande” tillsynsmyndighet.

Ytterligare integration av tillsynen måste eftersträvas för att man ska kunna nå den nivå som behövs för konvergens och samarbete i EU-tillsynen och för att underbygga stabiliteten i det finansiella systemet. Föredraganden anser att en sådan integration skulle kunna utmynna i ett decentraliserat europeiskt system av banktillsynsmyndigheter enligt modellen för Europeiska centralbankssystemet. Kommissionen bör därför lägga fram lämpliga förslag före den 1 januari 2010. Kommissionen bör även beakta slutsatserna från diskussionerna i dessa expertgrupper, särskilt högnivågruppen om gränsöverskridande finanstillsyn (Larosière-gruppen) och lärdomarna från finanskrisen.

De obligatoriska kollegierna skulle spela en roll i varje ny EU-tillsynsstruktur och därför välkomnas den aktuella texten. Att kollegierna samordnas och uppträder på ett enhetligt sätt bör säkerställas genom CEBS-riktlinjerna. För närvarande bör den samordnande tillsynsmyndigheten få sista ordet på denna konsoliderade nivå, samtidigt som sista ordet på lokal nivå bör ligga kvar hos de behöriga myndigheterna på denna nivå.

En gemensam europeisk rapporteringsstandard bör vara införd i slutet av 2012 eftersom skild rapportering från olika kollegier knappast skulle främja tillsynsintegrationen.

1.2. Värdepapperisering

Föredraganden välkomnar generellt sett striktare regler för värdepapperisering. Argumentet är att originatorer bör behålla en viss andel av risken från de exponeringar de värdepapperiserar och att mer noggranna genomgångar bör krävas från investerare. Ingående upplysningar måste finnas tillgängliga för investerare som bör åläggas att göra en mer rigorös analys.

Föredraganden anser också att man behöver återskapa förtroendet för värdepapperiseringsmarknaden och att nya regler inte bör lamslå marknaden. De ändringsförslag som föreslås till kommissionens förslag bör därför beakta branschens legitima önskningar och behovet av mer säkerhet för investerare.

Föredraganden föreslår att man bör göra en åtskillnad mellan å ena sidan värdepapperiseringar där originatorn eller ett medverkande institut behåller en intresseandel i de underliggande tillgångarna eller skapar dessa tillgångar och å andra sidan värdepapperiseringar där originatorn eller det medverkande institutet inte är delaktiga på detta sätt. I det första fallet sammanfaller investerarens intressen med originatorns eller det medverkande institutets, och själva grunden för mycket av kommissionens förslag faller därmed bort. I det senare fallet är den logiska grunden fullt giltig och den andel som behålls bör vara större och ligga på 10 procent för att vara ett tillräckligt avskräckningsmedel.

Kommissionens föreslagna sanktioner för att inte uppfylla redovisningskrav och krav på noggranna genomgångar bör differentieras beroende på hur allvarligt felet är och vara ett uttryck för berörda tillsynsmyndighets bedömning.

1.3. Stora exponeringar

Föredraganden instämmer med kommissionens förslag för stora exponeringar. Eftersom interbankexponeringar knappast är riskfria välkomnas anpassningar och förenklingar av systemet. Trots ändringarna till systemet för stora exponeringar förefaller likviditeten i banksystemet vara säkrad. Dessutom förefaller reglerna för mindre banker att vara lämpliga.

Föredraganden anser att kommissionens förslag att införa kommittéförfarandet för ändringar av procentandelarna för stora exponeringar går längre än vad som är strikt nödvändigt (vilket begränsas till att föra bilaga III till de bilagor som kommissionen redan nu kan ändra genom kommittéförfarandet).

1.4. Hybrider

Föredraganden välkomnar klara och harmoniserade EU-regler för hybrider (värdepapper som har inslag av både aktiekapital och lån). Detta bör förbättra kapitaltillgångens kvalitet, samtidigt som investerare får valmöjligheter. Överenskommelse om reglerna för hybrider har tidigare uppnåtts i Baselkommittén för banktillsyn, men har inte genomförts i EU-lagstiftningen. Finanskrisen visar dock hur viktigt det är för banker att ha en stark buffert av kärnkapital i oroliga tider. Därför föreslår föredraganden ett ändringsförslag som ytterligare understryker vikten av en stark kapitalbas för att kunna absorbera förluster. Föredraganden föreslår också några ytterligare preciseringar och förtydliganden i det skäl som kommissionen föreslagit.

1.5. Hantering av likviditetsrisker

Föredraganden håller med om att dagens finansoro har klarlagt att hantering av likviditetsrisker är avgörande för banksektorns sundhet och för finansiell stabilitet. Därför välkomnas de föreslagna ändringarna som innebär ett genomförande av Europeiska banktillsynskommitténs och Baselkommitténs arbete.

1.6. Kreditvärderingsinstitut

Parlamentet har redan i samband med kommissionens förslag om kapitalkravsdirektivet och kommittéförfarandet betonat att reglering av kreditvärderingsinstitut (ECAI i kapitalkravsdirektivet) bör vara konsekventa och samstämmiga. I praktiken innebär detta att regleringen av kreditvärderingsinstitut i kapitalkravsdirektivet ska göras enhetlig med den nya förordningen om kreditvärderingsinstitut och att förslaget om kommittéförfarandet avseende kreditvärderingsinstitut, efter lämpliga ändringar, tas med i något av dessa förslag som omfattas av medbeslutandeförfarandet.

(1)

T.ex. Ieke van den Burgs och Daniel Dăianus betänkande med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer (2008/2148(INI)


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Kapitalkravsdirektiven (2006/48/EG och 2006/49/EG)

Referensnummer

KOM(2008)0602 – C6-0339/2008 – 2008/0191(COD)

Framläggande för parlamentet

1.10.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

9.10.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

9.10.2008

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

3.11.2008

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Othmar Karas

22.4.2008

 

 

Behandling i utskott

20.10.2008

4.11.2008

11.12.2008

2.2.2009

 

11.2.2009

 

 

 

Antagande

9.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

4

8

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Harald Ettl, Margaritis Schinas, Eva-Riitta Siitonen

Senaste uppdatering: 7 april 2009Rättsligt meddelande