Διαδικασία : 2008/0222(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0146/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0146/2009

Συζήτηση :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0345

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 384kWORD 517k
19 Μαρτίου 2009
PE 418.383v02-00 A6-0146/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Άννυ Ποδηματά

(Αναδιατύπωση – άρθρο 80 α του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση)

(COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0778),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0412/2008),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–   έχοντας υπόψη την από 11 Μαρτίου 2009 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 80 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0146/2009),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί στις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιορίζεται στις οικιακές συσκευές· από το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική προκύπτει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, των οποίων η χρήση έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνητικές συνέργειες υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων, και ειδικότερα με την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και να οδηγήσει σε περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη.

(2) Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ περιορίζεται στις οικιακές συσκευές· από το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική προκύπτει ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, περιλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, των οποίων η χρήση έχει σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας, θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνητικές συνέργειες υφιστάμενων νομοθετικών μέτρων, και ειδικότερα με την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και για τροποποίηση της οδηγίας 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/57/ΕΚ και 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. H οδηγία πρέπει να συμπληρώνει και κατά κανένα τρόπο να προκαταλαμβάνει την εφαρμογή της οδηγίας 2005/32/ΕΚ. Για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, με το να θέτει στόχους μέσω ολιστικής προσέγγισης και να επιφέρει περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντικά οφέλη, η παρούσα οδηγία πρέπει να θεωρείται μέρος ενός ακόμη ευρύτερου νομικού πλαισίου που περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1980/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 περί αναθεωρημένου κοινοτικού συστήματος απονομής οικολογικού σήματος1 και την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων2.

 

1 ΕΕ L 237, 21.9.2000, σ. 1

2 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 65

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονισθεί ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί μέρος μιας πολύ ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης που αποσκοπεί στο να επιτύχει απτά αποτελέσματα όπως ο στόχος 20% έως το 2020.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 υπογραμμίζεται η ανάγκη για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στην Κοινότητα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης κατά 20% όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στην Κοινότητα έως το 2020, και ζητείται η πλήρης και ταχεία υλοποίηση των κύριων στοιχείων της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2006 με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού». Στο σχέδιο δράσης υπογραμμίζονται οι τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα των προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή παράγραφος θα βοηθήσει να τεθούν στο σωστό πλαίσιο τα μέτρα εφαρμογής που πρόκειται να ακολουθήσουν την παρούσα οδηγία. Τονίζει επίσης την ανάγκη να εργασθούμε με ταχείς ρυθμούς προς επίτευξη μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο αποδοτικής στον τομέα της ενέργειας.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Για να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας, έχει επίσης θεμελιώδη σημασία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να καταστήσουν τον στόχο εξοικονόμησης ενέργειας 20% έως το 2020 νομικά δεσμευτικό και να προτείνουν και εφαρμόσουν συνεκτικά μέτρα για τη διασφάλιση της επίτευξής του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης η οποία πρέπει να υλοποιηθεί μέσω της υιοθέτησης δεσμευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας 20% έως το 2020.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατανάλωση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων ενδέχεται να επηρεάσει τις επιλογές των τελικών χρηστών υπέρ των προϊόντων που είναι λιγότερο ενεργειοβόρα ή που συνδέονται έμμεσα με την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από τα προϊόντα που παράγουν· η πληροφόρηση αυτή πρέπει να παροτρύνει επίσης, εμμέσως, την ορθολογική χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, η λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς δεν θα επιτύχει, μόνη της, όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, την προαγωγή της ορθολογικής χρησιμοποίησης της ενέργειας και άλλων βασικών πόρων.

(3) Η παροχή επακριβών, εύστοχων και συγκρίσιμων πληροφοριών για την ενεργειακή κατανάλωση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων θα πρέπει να επηρεάζει τις επιλογές των τελικών χρηστών υπέρ των προϊόντων που είναι λιγότερο ενεργειοβόρα ή που συνδέονται έμμεσα με την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων και, κατά συνέπεια, να οδηγήσει τους κατασκευαστές να λάβουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από τα προϊόντα που παράγουν· η πληροφόρηση αυτή πρέπει να παροτρύνει επίσης, εμμέσως, την ορθολογική χρησιμοποίηση αυτών των προϊόντων με σκοπό τη συμβολή στην υλοποίηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ 20%. Εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες, η λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς δεν θα επιτύχει, μόνη της, όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα, την προαγωγή της ορθολογικής χρησιμοποίησης της ενέργειας και άλλων βασικών πόρων.

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να επηρεάσει τον κατασκευαστή ώστε να προωθήσει στην αγορά αποδοτικά προϊόντα και να προσφέρει στους τελικούς χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες για να συγκρίνουν την κατανάλωση ενέργειας των προϊόντων.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην ΕΕ και ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2002/91/ΕΚ αποσκοπεί σε μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους βελτίωση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, η συμπερίληψη στο πλαίσιο αυτό ορισμένων συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων δομικών κατασκευών στο πεδίο της οδηγίας αυτής θα πρέπει να βοηθά τα νοικοκυριά να επιλέγουν το πιο αποδοτικό από άποψη ενέργειας και κόστους προϊόν κατά την ανακαίνιση των κτιρίων τους.

Αιτιολόγηση

Για να περικοπούν οι εκπομπές, η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/ΕΚ) βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο αναδιατύπωσης. Είναι ευπρόσδεκτο ορισμένα προϊόντα δομικών κατασκευών (π.χ. παράθυρα) να περιληφθούν στο πεδίο αυτής της οδηγίας, δεδομένου ότι έτσι θα εξασφαλισθεί ένα κατανοητό σύστημα επισήμανσης ενέργειας για τα προϊόντα αυτά που θα επιτρέπει στα νοικοκυριά να επιλέγουν το πιο αποδοτικό από άποψη ενέργειας και κόστους προϊόν για έργα ανακαίνισης. Για να είναι απολύτως σαφές ότι μερικά προϊόντα δομικών κατασκευών θα καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, η μνεία αυτών των προϊόντων ως ομάδας καθίσταται ρητή.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πρόβλεψης στους κατασκευαστές και η σαφήνεια στους τελικούς χρήστες, η Επιτροπή πρέπει να επικαιροποιήσει τον κατάλογο των προϊόντων δομικών κατασκευών που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας οδηγίας και τα οποία συνεπώς θα περιλαμβάνονται στα εκτελεστικά μέτρα των κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εντελώς προφανές ποια προϊόντα δομικών κατασκευών θα καλύπτονται από το πεδίο της παρούσας οδηγίας (δηλ. συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, π.χ. παράθυρα). Επομένως, για να διατηρηθεί η ασφάλεια δικαίου, χρειάζεται αξιολόγηση από πλευράς Επιτροπής του ποια προϊόντα δομικών κατασκευών μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στον ορισμό αυτό.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) O ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς είναι πρωταρχικός, και προς τούτο, επιβάλλεται να καθιερωθεί μια ομοιόμορφη ετικέτα για όλα τα προϊόντα του αυτού τύπου, να παρέχονται στους δυνητικούς αγοραστές τυποποιημένες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση άλλων βασικών πόρων από αυτά τα προϊόντα, καθώς και να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται και στους δυνητικούς τελικούς χρήστες οι οποίοι δεν βλέπουν το προϊόν εκτεθειμένο και συνεπώς αδυνατούν να δουν την ετικέτα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής, η ετικέτα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους τελικούς χρήστες και να είναι απλή και συνοπτική. Για το σκοπό αυτό, οι μετρήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα προς εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους.

(4) O ρόλος της πληροφόρησης στη λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς είναι πρωταρχικός, και προς τούτο, επιβάλλεται να καθιερωθεί μια ομοιόμορφη ετικέτα για όλα τα προϊόντα του αυτού τύπου, να παρέχονται στους δυνητικούς αγοραστές τυποποιημένες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με το ενεργειακό κόστος και την κατανάλωση άλλων βασικών πόρων από αυτά τα προϊόντα, καθώς και να ληφθούν μέτρα προκειμένου οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται και στους δυνητικούς τελικούς χρήστες οι οποίοι δεν βλέπουν το προϊόν εκτεθειμένο και συνεπώς αδυνατούν να δουν την ετικέτα. Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και επιτυχής, η ετικέτα πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα από τους τελικούς χρήστες και να είναι απλή και συνοπτική. Για το σκοπό αυτό, η υπάρχουσα μορφή της ετικέτας πρέπει να επιλεγεί ως η βάση για την ενημέρωση των τελικών χρηστών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Οι μετρήσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και τα υπόλοιπα δεδομένα που αφορούν τα προϊόντα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα προς εναρμονισμένα πρότυπα και μεθόδους.

Αιτιολόγηση

Μολονότι αναγνωρίζεται η σημασία του να μπορεί η ετικέτα να επικαιροποιείται βάσει των τρεχουσών τεχνολογικών εξελίξεων, είναι εξίσου σημαντικό να εξασφαλισθεί η επιτυχία της επέκτασης της οδηγίας παρέχοντας στους τελικούς χρήστες έναν οικείο τύπο που θα τους επιτρέπει να κάνουν την καλύτερη επιλογή εύκολα και γρήγορα. Αυτή η δυνατότητα δρα ως επιπρόσθετο κίνητρο δεδομένου ότι η επιλογή δεν συνεπάγεται μακρόχρονη και περίπλοκη έρευνα αγοράς.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν την συμμόρφωση με την οδηγία, ιδίως όσον αφορά τις ευθύνες των προμηθευτών και των εμπόρων.

(5) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρακολουθούν τακτικά την συμμόρφωση με την οδηγία, και να περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες στην ανά διετία έκθεση που υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή δυνάμει της παρούσας οδηγίας, ιδίως όσον αφορά τις ευθύνες των προμηθευτών και των εμπόρων

Αιτιολόγηση

Η ταχεία πρόοδος της τεχνολογίας επιβάλλει να ελέγχουν τα κράτη μέλη τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία σε τακτική βάση, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει στην επισήμανση ή την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών για ορισμένα μόνο από τα προϊόντα, με κίνδυνο να προκληθεί ενδεχομένως σύγχυση στον τελικό χρήστη. Κατά συνέπεια, με το παρόν σύστημα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλα τα σχετικά προϊόντα πληροφόρηση για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων με επισήμανση και ομοιόμορφα πληροφοριακά δελτία όσον αφορά το προϊόν.

(6) Η καθιέρωση πλήρως προαιρετικού συστήματος ενδέχεται να οδηγήσει στην επισήμανση ή την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών για ορισμένα μόνο από τα προϊόντα, με κίνδυνο να προκληθεί ενδεχομένως σύγχυση ή ακόμη και παραπλάνηση στον τελικό χρήστη . Κατά συνέπεια, με το παρόν σύστημα πρέπει να εξασφαλιστεί για όλα τα σχετικά προϊόντα πληροφόρηση για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων με υποχρεωτική επισήμανση και ομοιόμορφα πληροφοριακά δελτία όσον αφορά το προϊόν.

Αιτιολόγηση

Εάν η ΕΕ επιθυμεί να διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο όσον αφορά τις προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, επιβάλλεται οι πρωτοβουλίες τέτοιου είδους να καταστούν υποχρεωτικές, ώστε να επιτευχθούν τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα σε περιορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η χρήση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση ποικίλων μορφών ενέργειας, με σημαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η παρούσα οδηγία πρέπει επομένως να καλύπτει τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κάθε μορφής.

(7) Η χρήση των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων έχει άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ποικίλων μορφών ενέργειας, με σημαντικότερες την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο. Η παρούσα οδηγία πρέπει επομένως να καλύπτει τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας κάθε μορφής κατά την χρήση, σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος που έθεσε η Ευρώπη «20/20/20 έως το 2020», που προβλέπει περικοπές κατά 20% των εκπομπών σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 παράλληλα με κέρδος 20% σε ενεργειακή απόδοση και 20% ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως ακρογωνιαίος λίθος της αναδιατυπωμένης οδηγίας.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Όταν η παροχή πληροφοριών μέσω επισήμανσης μπορεί να παροτρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν αποδοτικότερα προϊόντα πρέπει να καλύπτονται από εκτελεστικό μέτρο μόνον τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση και εφόσον υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους.

(8) Όταν η παροχή πληροφοριών μέσω επισήμανσης μπορεί να παροτρύνει τους τελικούς χρήστες να αγοράζουν αποδοτικότερα προϊόντα, πρέπει να καλύπτονται από εκτελεστικό μέτρο τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημαντικός» είναι πολύ αόριστος και για περισσότερη ακρίβεια πρέπει να αναφερόμαστε τόσο σε προϊόντα που πράγματι καταναλώνουν ενέργεια (άμεσος αντίκτυπος) όσο και σε εκείνα που τα ίδια δεν καταναλώνουν ενέργεια, μπορούν παρόλα αυτά να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας (έμμεσος αντίκτυπος). Στο ίδιο πλαίσιο είναι παρακινδυνευμένο να αναφερόμαστε σε προϊόντα για τα οποία «υπάρχουν σοβαρά περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητάς τους», καθώς δεν είναι σαφές ποιος αποφασίζει και με ποιο τρόπο σχετικά με το θέμα αυτό.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Δεδομένου ότι τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και ότι, η ΕΕ, στο πλαίσιο των δεσμεύσεών της στο Πρωτόκολλο του Κιότο, έθεσε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής της κατά 20% έως το 2020, έχει σημασία να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη εκτελεστικών μέτρων για προϊόντα δομικών κατασκευών όπως τα παράθυρα.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της ΕΕ για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020 μπορεί να επιτευχθεί εάν αυξηθεί η ανακαίνιση των κτιρίων, δεδομένου ότι ευθύνονται για το 40% της χρήσης ενέργειας στην ΕΕ. Οι ιδιώτες καταναλωτές συχνά αναλαμβάνουν την ανακαίνιση των νοικοκυριών τους και επομένως πρέπει να αναπτυχθεί κατά προτεραιότητα ένα απλό και κατανοητό σύστημα επισήμανσης ενέργειας για προϊόντα δομικών κατασκευών.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει πολιτικές δημόσιων προμηθειών βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προμηθεύονται ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης καθιερώσει κίνητρα για ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προϊόντων για τις δημόσιες προμήθειες ή τα κίνητρα είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η αναφορά σε κατηγορίες επιδόσεων ως επίπεδα για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ορίζεται στα εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας, μπορεί να μειώσει τον κατακερματισμό των δημόσιων προμηθειών και των κινήτρων και να διευκολύνει την υιοθέτηση αποδοτικών προϊόντων.

(9) Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν θεσπίσει πολιτικές δημόσιων προμηθειών βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να προμηθεύονται ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνεται, έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της κάλυψης όλης της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τον αριθμό των κρατών μελών που έχουν καθιερώσει κίνητρα για ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα. Για να αποφευχθεί η στρέβλωση της αγοράς και μολονότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των προϊόντων για τις δημόσιες προμήθειες ή τα κίνητρα είναι δυνατόν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει ωστόσο αυτά να συμμορφώνονται προς τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Η αναφορά σε κατηγορίες επιδόσεων ως επίπεδα για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως ορίζεται στα εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας, μπορεί να μειώσει τον κατακερματισμό των δημόσιων προμηθειών και των κινήτρων και να διευκολύνει την υιοθέτηση αποδοτικών προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Επειδή η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ένα από τα βασικά μέρη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «20-20-20» επιβάλλεται πλέον να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη στην προσπάθεια αυτή.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Τα κίνητρα που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη για την προώθηση αποδοτικών προϊόντων ίσως να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση οιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης.

(11) Τα κίνητρα που μπορούν να παρέχουν τα κράτη μέλη για την προώθηση αποδοτικών προϊόντων ίσως να συνιστούν κρατική ενίσχυση. Η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει την έκβαση οιασδήποτε μελλοντικής διαδικασίας για κρατικές ενισχύσεις η οποία είναι δυνατόν να κινηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης. Ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για την εξοικονόμηση ενέργειας, οι οποίες εξυπηρετούν το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, υπόκεινται σε εξαιρέσεις σύμφωνα με τα διάφορα κοινοτικά μέσα και με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά1.

 

1ΕΕ C 82, 1.4.2008, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η στήριξη της ενεργειακής απόδοσης από το κράτος δεν οδηγεί σε στρέβλωση της αγοράς, καθώς η ενεργειακή απόδοση είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά το περιεχόμενο των διαφημίσεων πρέπει να θεωρούνται μόνον έκτακτο μέτρο. Αυτές οι διατάξεις δεν πρέπει επομένως να περιορίζουν τη διαφήμιση κατά κανέναν άλλον τρόπο δυνάμει οιασδήποτε άλλης κοινοτικής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με το άρθρο 4, στοιχείο 2α (νέο). Έχει σημασία η διαφήμιση να μην περιορίζεται περισσότερο από το απολύτως απαραίτητο. Είναι πολύ εύκολο να προκληθεί το φαινόμενο «χιονοστιβάδας» όταν θεσπίζονται διατάξεις σε τομέα όπως η διαφήμιση. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι οι διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση που κρίνονται σημαντικές από άποψη τελικού χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας δεν δικαιολογούν άλλες κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη διαφήμιση σε άλλες νομοθετικές πράξεις.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την επισήμανση και τις ομοιόμορφες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(14) Πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα σε σχέση με την επισήμανση και τις ομοιόμορφες πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων από συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα κατά τη χρήση. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπιστούν σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 1999/468/EΚ. Η Επιτροπή πρέπει ανά διετία να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση που θα καλύπτει την ΕΕ και κάθε κράτος μέλος χωριστά και θα περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής καθώς και ομοιόμορφες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται για τις στρατηγικές επιλογές και τη διαδικασία την οποία επιλέγει να ακολουθήσει η Επιτροπή, ώστε να εκπληροί τον θεσμικό ρόλο του. Αυτή η έκθεση θα παρέχει επίσης στα κράτη μέλη αντικειμενικές πληροφορίες τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αποτιμήσουν τις επιδόσεις τους.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α) Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να επιβάλουν αδικαιολόγητα γραφειοκρατικές και βαριές υποχρεώσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), και, στο μέτρο του εφικτού, να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες και τα οικονομικά και διοικητικά όρια των ΜΜΕ.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ δεν έχουν τους ίδιους χρηματοοικονομικούς και διοικητικούς πόρους με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πέραν αυτού, οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες σε γραφειοκρατικά και δυσκίνητα συστήματα. Πρέπει επομένως να τονισθεί στα κράτη μέλη ότι όταν εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έχει σημασία να λαμβάνουν υπόψη την ευαίσθητη κατάσταση των ΜΜΕ.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, ιδίως με την επισήμανση και την ενημέρωση σχετικά με το προϊόν, για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων και συμπληρωματικών πληροφοριών για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα .

1. Με την παρούσα οδηγία θεσπίζεται πλαίσιο για την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων παροχής πληροφοριών στους τελικούς χρήστες, ιδίως με την επισήμανση και την ενημέρωση σχετικά με το προϊόν, για την κατανάλωση ενέργειας και άλλων βασικών πόρων κατά την χρήση και συμπληρωματικών πληροφοριών για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα έτσι ώστε οι τελικοί χρήστες να μπορούν να επιλέγουν αποδοτικότερα προϊόντα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, που έχουν σημαντικό άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημαντικός» είναι πολύ αόριστος και για περισσότερη ακρίβεια πρέπει να αναφερόμαστε τόσο σε προϊόντα που πράγματι καταναλώνουν ενέργεια (άμεσος αντίκτυπος) όσο και σε εκείνα που τα ίδια δεν καταναλώνουν ενέργεια, μπορούν παρόλα αυτά να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας (έμμεσος αντίκτυπος).

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- «προϊόν δομικών κατασκευών»: συνδεόμενο με την ενέργεια προϊόν που χρησιμοποιείται στην ανέγερση και/ή ανακαίνιση κτιρίων·

Αιτιολόγηση

Το εδάφιο αυτό αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τον ορισμό των προϊόντων δομικών κατασκευών με μνεία του Παραρτήματος Iα το οποίο επικαιροποιεί η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 3 (νέα) της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 –περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

– «συμπληρωματικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ή άλλων βασικών πόρων ή βοηθούν στην εκτίμησή της·

- «συμπληρωματικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, οι οποίες αφορούν την κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα χρόνου ή άλλων βασικών πόρων ή βοηθούν στην εκτίμησή της βάσει μετρήσιμων στοιχείων, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή του ή με κάθε άλλη σημαντική περιβαλλοντική πτυχή του·

Αιτιολόγηση

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα τους βοηθούν να αποφασίζουν ποιο προϊόν θα χρησιμοποιούν. Επειδή τα κριτήριά τους διαφέρουν (δεν αποφασίζουν όλοι σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια), έχει σημασία να τους παρέχονται ολοκληρωμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές παίζουν και εκπαιδευτικό ρόλο, διότι βοηθούν τους χρήστες να κατανοούν τον αντίκτυπο των επιλογών τους στο περιβάλλον.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- «άμεσος αντίκτυπος»: ο αντίκτυπος προϊόντων που πραγματικά καταναλώνουν ενέργεια·

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – περίπτωση 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- «έμμεσος αντίκτυπος»: ο αντίκτυπος προϊόντων που δεν καταναλώνουν ενέργεια, αλλά συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της οποίας η αξιολόγηση των επιδόσεων των εν λόγω προϊόντων βασίζεται σε αντικειμενικές και ανεξάρτητες παραμέτρους που δεν παρουσιάζουν κλιματική διακύμανση·

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – περίπτωση 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

- «τελικός χρήστης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί το προϊόν για επαγγελματικούς ή προσωπικούς σκοπούς. Αυτό το πρόσωπο είναι ο τελικός καταναλωτής του προϊόντος, και ειδικότερα το πρόσωπο για το οποίο σχεδιάσθηκε το προϊόν, και μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόσωπο που αγοράζει το προϊόν. Ο παρών ορισμός καλύπτει τους ιδιώτες καταναλωτές και τις ομάδες καταναλωτών. Οι δημόσιες αρχές, κατά την αγορά συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, θεωρούνται επίσης «τελικοί χρήστες» για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) ότι όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σημάτων, σύμβολων ή επιγραφών που δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών μέτρων, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να παραπλανήσει ή να οδηγήσει σε σύγχυση τους τελικούς χρήστες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων·

β) ότι όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία απαγορεύεται η επίθεση ετικετών, σημάτων, σύμβολων ή επιγραφών που δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων εκτελεστικών μέτρων, εφόσον η τοποθέτησή τους ενδέχεται να παραπλανήσει ή να οδηγήσει σε σύγχυση τους τελικούς χρήστες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή, κατά περίπτωση, άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, σε άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) ότι η καθιέρωση του συστήματος ετικετών και δελτίων σχετικά με την κατανάλωση ή τη διατήρηση ενέργειας συνδυάζεται με ενημερωτικές εκστρατείες εκπαιδευτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα για την ενθάρρυνση μιας πιο υπεύθυνης χρησιμοποίησης της ενέργειας εκ μέρους των τελικών χρηστών.

γ) ότι η καθιέρωση του συστήματος ετικετών και δελτίων σχετικά με την κατανάλωση ή τη διατήρηση ενέργειας συνδυάζεται με ενημερωτικές εκστρατείες εκπαιδευτικού και διαφημιστικού χαρακτήρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και μιας πιο υπεύθυνης χρησιμοποίησης της ενέργειας εκ μέρους των τελικών χρηστών.

Αιτιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός ρόλος του συστήματος σήματος είναι εξαιρετικά σημαντικός και ελπίζουμε ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση μιας συμπεριφοράς πιο υπεύθυνης ως προς τη χρήση της ενέργειας εν γένει.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να παρακινηθούν οι αρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας αρχές να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, με σκοπό να διευκολύνουν τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας.

δ) ότι λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να παρακινηθούν οι αρχές οι αρμόδιες σε επίπεδο ΕΕ και κράτους μέλους για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, με σκοπό να διευκολύνουν τη λειτουργία της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός μεταξύ των αρχών της ΕΕ και εκείνων των κρατών μελών έχει ουσιαστική σημασία για την επιτυχία της οδηγίας.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της μέτρα για την ετικέτα και το δελτίο, ο προμηθευτής υποχρεούται να φροντίσει για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις υπό τους όρους που θέτει το κράτος μέλος.

2. Στις περιπτώσεις που κράτος μέλος διαπιστώνει ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στα εκτελεστικά της μέτρα για την ετικέτα και το δελτίο, ο προμηθευτής υποχρεούται να φροντίσει για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις εν λόγω απαιτήσεις υπό αποτελεσματικούς και αναλογικούς όρους που θέτει το κράτος μέλος. Όσον αφορά τα προϊόντα που έχουν ήδη αγορασθεί, οι καταναλωτές έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται ήδη στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, περιλαμβανομένης της αποζημίωσης ή αλλαγής του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκή στοιχεία περί του ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται, το οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν επαρκή στοιχεία περί του ότι ένα προϊόν δεν συμμορφώνεται, το οικείο κράτος μέλος, εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, λαμβάνει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε ζημία έχει προκληθεί από τη μη συμμόρφωση.

Εφόσον συνεχιστεί η μη συμμόρφωση, το κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή εξασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά. Σε περίπτωση απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά ή απαγόρευσης της διάθεσής του στην αγορά, ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Στην περίπτωση κατά την οποία η μη συμμόρφωση παρατείνεται, το κράτος μέλος αποφασίζει να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην αγορά ή/και τη θέση του σε λειτουργία ή εξασφαλίζει την απόσυρσή του από την αγορά. Σε περίπτωση περιορισμού, απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά ή απαγόρευσης της διάθεσής του στην αγορά, ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «ανάκληση», που σημαίνει οιοδήποτε μέτρο το οποίο αποβλέπει στην επιστροφή ενός προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας του έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές, και ο όρος «απόσυρση», που σημαίνει οιοδήποτε μέτρο με στόχο να εμποδιστεί η διανομή, η έκθεση και η προσφορά προϊόντος στους καταναλωτές, έχουν ορισθεί στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (2001/95/ΕΚ). Οι διατάξεις για την παρακολούθηση της αγοράς πρέπει να ενισχυθούν για να διασφαλισθεί και η σωστή επιβολή της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να απαιτείται από τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα κατά των προμηθευτών και εμπόρων που δεν συμμορφώνονται μόλις διαπιστωθεί η μη συμμόρφωση.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή με λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο συμμόρφωσης στο έδαφός τους.

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή με λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες επιβολής και το επίπεδο συμμόρφωσης στο έδαφός τους. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εκθέσεις αυτές να δημοσιοποιούνται.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες του κοινού περιεχομένου της εν λόγω έκθεσης. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να προσδιορίσει τις λεπτομέρειες του κοινού περιεχομένου της εν λόγω έκθεσης, ορίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για ένα εναρμονισμένο υπόδειγμα. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη και δημοσίευση εκθέσεων συμμόρφωσης χρησιμεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών αλλά και στην αποτίμηση των επιδόσεών τους.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και άλλων βασικών πόρων και οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, μέσω δελτίου και ετικέτας σχετικών με τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου ·

(1) οι πληροφορίες για την κατανάλωση ηλεκτρικής και άλλων μορφών ενέργειας καθώς και άλλων βασικών πόρων κατά τη χρήση και οι συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στους τελικούς χρήστες, σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας, μέσω δελτίου και ετικέτας σχετικών με τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται προς πώληση, μίσθωση, μίσθωση-αγορά ή εκτίθενται προοριζόμενα για τελικούς χρήστες, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε μέσο τηλεπώλησης, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κατανάλωση ενέργειας και, κατά περίπτωση, σε άλλους βασικούς πόρους κατά τη χρήση.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται όσον αφορά ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα προϊόντα μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το εφαρμοστέο εκτελεστικό μέτρο·

(2) οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 πληροφορίες παρέχονται όσον αφορά ενσωματωμένα ή εγκατεστημένα προϊόντα στις περιπτώσεις που απαιτείται από το εφαρμοστέο εκτελεστικό μέτρο·

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) οιαδήποτε διαφήμιση συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων που καλύπτονται από εκτελεστικό μέτρο δυνάμει της παρούσας οδηγίας, παρέχει στους τελικούς χρήστες την απαραίτητη ενημέρωση όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή την εξοικονόμηση ενέργειας ή περιλαμβάνει μνεία της ενεργειακής κατηγορίας του εν λόγω προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Η διαφήμιση παίζει κομβικό ρόλο στην απόφαση των τελικών χρηστών όσον αφορά την αγορά/χρήση συγκεκριμένου προϊόντος. Επομένως έχει σημασία να τους παρέχονται οι ίδιες πληροφορίες που συνδέονται με την ενέργεια με εκείνες που θα συνοδεύουν το προϊόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες ενέργειες εγκρίθηκαν και για άλλες ομάδες προϊόντων (π.χ. οι διαφημίσεις αυτοκινήτων αναφέρουν τις εκπομπές άνθρακα του συγκεκριμένου μοντέλου).

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – στοιχείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) οιοδήποτε τεχνικό διαφημιστικό υλικό για συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα το οποίο περιγράφει τις ειδικές τεχνικές παραμέτρους του προϊόντος, ήτοι τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια κατασκευαστών, είτε είναι έντυπα είτε προσφέρονται στο Διαδίκτυο, παρέχει στους τελικούς χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας ή περιλαμβάνει μνεία της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Οι επιπρόσθετες αυτές πληροφορίες για το προϊόν βοηθούν τον καταναλωτή να ενημερώνεται πριν από την αγορά.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – στοιχείο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των αρχών παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών και της Επιτροπής ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου.

Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές θέτουν στη διάθεση των αρχών παρακολούθησης της αγοράς των κρατών μελών και της Επιτροπής ηλεκτρονική έκδοση του τεχνικού φακέλου, εντός 30 ημερολογιακών ημερών το αργότερο.

Αιτιολόγηση

Η επιβολή συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου βοηθάει το σύστημα επισήμανσης να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – στοιχείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν για κάθε προϊόν δελτίο με πληροφορίες για το προϊόν.

(5) Εκτός από τις ετικέτες, οι προμηθευτές παρέχουν δελτίο με πληροφορίες για το προϊόν.

Αιτιολόγηση

Η παροχή για κάθε προϊόν δελτίου με πληροφορίες για το προϊόν μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά απόβλητα. Πρέπει να επιτρέπεται να παρέχεται ένα δελτίο προϊόντος για πολλά προϊόντα του ίδιου τύπου. Επίσης ένα φυλλάδιο προϊόντος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες αρκετών δελτίων προϊόντος για διαφορετικούς τύπους προϊόντων.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – στοιχείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι έμποροι αναρτούν σωστά τις ετικέτες και διαθέτουν το δελτίο μαζί με το φυλλάδιο του προϊόντος ή άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς χρήστες.

(1) Οι έμποροι αναρτούν σωστά τις ετικέτες, κατά τρόπο ορατό και ευανάγνωστο, και διαθέτουν το δελτίο μαζί με το φυλλάδιο του προϊόντος ή άλλο τύπο εγγράφων πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα κατά την πώλησή τους στους τελικούς χρήστες.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διασφαλίζεται ότι οι ετικέτες αναρτώνται κατά τρόπο που διευκολύνει τον τελικό χρήστη να τις βλέπει και να τις διαβάζει.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του Διαδικτύου ή με άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειμένο προϊόν, τα εκτελεστικά μέτρα περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους τελικούς χρήστες, πριν από την αγορά του προϊόντος, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στο δελτίο.

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση, μίσθωση ή μίσθωση-αγορά ταχυδρομικά, μέσω καταλόγου, μέσω του Διαδικτύου, μέσω τηλεαγορών ή με άλλες μεθόδους που συνεπάγονται ότι ο υποψήφιος τελικός χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να εξετάσει το εκτεθειμένο προϊόν, τα εκτελεστικά μέτρα περιέχουν διατάξεις που εξασφαλίζουν ότι παρέχονται στους υποψήφιους τελικούς χρήστες, πριν από την αγορά του προϊόντος, οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα και στο δελτίο. Στις περιπτώσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως τα εκτελεστικά μέτρα προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται η ετικέτα και το δελτίο.

Αιτιολόγηση

Καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέες μορφές πωλήσεων εξ αποστάσεως, πρέπει να δοθεί κάποια ελαστικότητα στα εκτελεστικά μέτρα για να καλυφθούν όλες οι δυνατότητες. Η ουσία όμως παραμένει: οιοσδήποτε τελικός χρήστης πρέπει να ωφελείται από την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, ασχέτως προς τη μέθοδο απόκτησης (αγορά, μίσθωση, χρήση, κ.λπ.) του προϊόντος.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους, προϊόντων που καλύπτονται από εφαρμοστέο εκτελεστικό μέτρο και είναι σύμφωνα με αυτό.

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, δεν περιορίζουν ούτε παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ούτε τη θέση σε λειτουργία, στην επικράτειά τους, προϊόντων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία και τα εφαρμοστέα εκτελεστικά μέτρα και είναι απολύτως σύμφωνα με αυτά.

Αιτιολόγηση

Για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν πράγματι τον εποπτικό τους ρόλο.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών μέτρων, μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να αποδεικνύουν, κατά την έννοια του άρθρου 5, την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς.

2. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι ετικέτες και τα δελτία είναι σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών μέτρων, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη παρακολουθούν τακτικά την αγορά και μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να αποδεικνύουν, κατά την έννοια του άρθρου 5, την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις ετικέτες και τα δελτία τους, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς.

Αιτιολόγηση

Για να ισχύει το τεκμήριο συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη εκπληρώνουν πράγματι τον εποπτικό τους ρόλο.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αναθέτουσες αρχές που, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάμει των άρθρων 12 έως 18 της εν λόγω οδηγίας, δεν προμηθεύονται προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που καθορίζονται στα εφαρμοστέα εκτελεστικά μέτρα.

1. Οι αναθέτουσες αρχές που, βάσει της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, έργων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες δεν εξαιρούνται δυνάμει των άρθρων 12 έως 18 της εν λόγω οδηγίας, δεν προμηθεύονται προϊόντα τα οποία δεν ικανοποιούν τα ελάχιστα επίπεδα επιδόσεων που καθορίζονται στα εφαρμοστέα εκτελεστικά μέτρα και, στο πλαίσιο της επιδίωξης της υψηλότερης κατηγορίας απόδοσης, δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 9 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο λαμβάνει πλήρως υπόψη την ανάγκη κάθε κράτους μέλους να προμηθεύεται σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και την χρηματοοικονομική κατάστασή του. Ταυτόχρονα θα «ακυρωνόταν» η αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας εάν οι δημόσιες αρχές που είναι μαζικοί αγοραστές/χρήστες και έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν ορισμένες αγορές, δεν είχαν ένα ελάχιστο κοινό υποχρεωτικό όριο για τις προμήθειές τους. Το κοινό κατώτατο όριο θα βοηθήσει επίσης σημαντικά τους προμηθευτές να σχεδιάζουν την παραγωγή τους.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας,

Αιτιολόγηση

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να περιληφθεί στα προαναφερθέντα κριτήρια δεδομένου ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με την ατζέντα της στρατηγικής της Λισαβόνας,

Αιτιολόγηση

Η προώθηση της καινοτομίας προϊόντων πρέπει να περιληφθεί στα προαναφερθέντα κριτήρια δεδομένου ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην ισχύουσα οδηγία.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή παρέχουν κίνητρα για προϊόντα, εκφράζουν τα επίπεδα επιδόσεων ως κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στα εφαρμοστέα εκτελεστικά μέτρα.

5. Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή παρέχουν κίνητρα για προϊόντα, εκφράζουν τα επίπεδα επιδόσεων ως κατηγορίες, όπως αυτές ορίζονται στα εφαρμοστέα εκτελεστικά μέτρα.

 

Τα κίνητρα μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για τους τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης όσο και για τις βιομηχανίες που παράγουν και προωθούν τέτοιου είδους προϊόντα, καθώς και μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί υλικών και κατασκευαστικών συστατικών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση. Τα κίνητρα που προβλέπουν τα κράτη μέλη είναι αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή παράγραφος παρέχει λίγα παραδείγματα κινήτρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να προωθηθούν οι αποδοτικές από άποψη ενέργειας επιλογές.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προϊόντα με ισοδύναμα λειτουργικά χαρακτηριστικά που διατίθενται στην αγορά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προϊόντα με τα ίδια λειτουργικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές ως προς τα σχετικά επίπεδα επιδόσεων, θα ήταν πιο αποδοτικό να αναπτυχθούν μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και επομένως να καταργηθούν σταδιακά από την αγορά τα λιγότερο αποδοτικά προϊόντα.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της αυτορρύθμισης, όπως είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, με τις οποίες αναμένεται ότι οι πολιτικοί στόχοι θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις·

γ) η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις σχετικές πράξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και της αυτορρύθμισης, όπως είναι οι προαιρετικές συμφωνίες, όταν αναμένεται ότι με αυτές οι στόχοι πολιτικής θα επιτευχθούν ταχύτερα ή με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις·

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντοτε βέβαιο ότι οι προαιρετικές συμφωνίες ή συμφωνίες αυτορρύθμισης θα εξασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων πολιτικής.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του παραρτήματος Ι μέρος 1 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές στο σχετικό εκτελεστικό μέτρο που έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2005/32/ΕΚ και αφορούν τον τελικό χρήστη κατά τη χρήση·

α) λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές παραμέτρους του παραρτήματος Ι μέρος 1 της οδηγίας 2005/32/ΕΚ οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως σημαντικές στο σχετικό εκτελεστικό μέτρο που έχει θεσπιστεί βάσει της οδηγίας 2005/32/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί πλήρης συνοχή με την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια (υπό αναθεώρηση) - που ακολουθεί προσέγγιση κύκλου ζωής - το τελευταίο μέρος της πρότασης πρέπει να διαγραφεί, καθώς οι τελικοί χρήστες μπορεί να ενδιαφέρονται για τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προϊόντος κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους·

γ) προβαίνει στις δέουσες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων των κατασκευαστών και των προμηθευτών τους·

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα οποία παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων·

δ) το σχέδιο και το περιεχόμενο της ετικέτας που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα οποία παρουσιάζουν όσο το δυνατόν πιο ομοιόμορφα χαρακτηριστικά στο σχεδιασμό τους για τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων και σε όλες τις περιπτώσεις είναι σαφώς ορατά και ευανάγνωστα, και ταυτόχρονα διατηρούν ως βάση τα κύρια στοιχεία της ισχύουσας ετικέτας (κλειστής κλίμακας ταξινόμηση A-G) που είναι απλά και αναγνωρίσιμα· όπου απαιτείται, η ετικέτα αναφέρει επίσης περίοδο ισχύος·

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) την διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας, όπου απαιτείται·

ι) την διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη, και την επόμενη ημερομηνία επανεξέτασής της, λαμβάνοντας υπόψη το ρυθμό ανανέωσης του προϊόντος·

Αιτιολόγηση

Επειδή η ενεργειακή απόδοση είναι ένα από τα κύρια εργαλεία της ΕΕ για να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος, έχει μεγάλη σημασία να λαμβάνονται υπόψη εν ευθέτω χρόνω οι πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 a

 

Κατάλογος προτεραιότητας για την υλοποίηση

 

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη κατάλογο προϊόντων προτεραιότητας που πρέπει να επισημανθούν, περιλαμβανομένων των προϊόντων δομικών κατασκευών, βάσει του δυναμικού τους για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί ότι τα εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας θα κατευθύνονται προς τη σωστή ομάδα προϊόντων για βέλτιστα αποτελέσματα. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να καταρτίσει κατάλογο προϊόντων προτεραιότητας προς επισήμανση και ο κατάλογος αυτός πρέπει να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 β

 

Σκοπιμότητα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής

 

Η Επιτροπή, το αργότερο το 2010, διενεργεί μελέτη σκοπιμότητας για να εξετάσει κατά πόσον, με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων, η ετικέτα θα παρέχει επίσης πληροφορίες στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τον αντίκτυπο του προϊόντος σε σημαντικούς ενεργειακούς και άλλους βασικούς πόρους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Αιτιολόγηση

Η μελέτη σκοπιμότητας είναι απαραίτητη για να εξασφαλισθεί ότι τα εκτελεστικά μέτρα της οδηγίας θα κατευθύνονται προς τη σωστή ομάδα προϊόντων για βέλτιστα αποτελέσματα. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να καταρτίσει κατάλογο προϊόντων προτεραιότητας προς επισήμανση και ο κατάλογος αυτός πρέπει να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ενημέρωση και υποβολή παρατηρήσεων.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της μέτρων και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Κοινοποιούν επίσης αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και των εκτελεστικών της μέτρων και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη είναι επίσης υπεύθυνα για την ενίσχυση της νομικής προστασίας από μη επιτρεπόμενη χρήση της επισήμανσης. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1. Κοινοποιούν επίσης αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Επειδή όλο και περισσότεροι τελικοί χρήστες εμπιστεύονται το σύστημα επισήμανσης ενέργειας και το χρησιμοποιούν ως το κύριο κριτήριο για τις αποφάσεις τους, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται δόλια χρήση της ετικέτας.

(1)

ΕΕ C 77, 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ»

1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή απέδειξε πόσο ευπαθείς είναι οι οικονομίες μας και ο κρατικός σχεδιασμός, καθώς και τις οξείες ανεπάρκειες του τρέχοντος συστήματος να αντιμετωπίσουν επιτυχώς οιαδήποτε σημαντική κρίση. Μόνον η παγκόσμια αλληλεγγύη και οι γενναίες αποφάσεις θα οδηγήσουν τον κόσμο μας προς ένα νέο αειφόρο μέλλον και θα καταπολεμήσουν τον κίνδυνο να μπλοκάρει η οικονομική αναταραχή τη δράση για τη διαμόρφωση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τα περιβαλλοντικά θέματα και ιδίως η ενεργειακή απόδοση αποκτούν νέα σημασία καθώς καθίσταται πολύτιμο εργαλείο στις προσπάθειές μας για αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος κατά τρόπο οικονομικά αειφόρο, ενώ ταυτόχρονα χαράσσει νέο δρόμο για τον προβληματισμό σχετικά με την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση.

Όπως αναφέρεται πρόσφατα στο Stern «περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση κατά τη διάρκεια της ύφεσης και των υψηλών τιμών πετρελαίου και δαπάνες σε βιομηχανίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην τόνωση της οικονομίας».

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης είναι ο ταχύτερος και πλέον αποδοτικός από άποψη κόστους τρόπος για να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να βοηθηθεί η ΕΕ όχι απλώς να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο αλλά και να συντηρεί τον ηγετικό της ρόλο στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να κινητοποιηθούν το ευρύ κοινό και οι ιθύνοντες λήψης των αποφάσεων από κοινού με τους παράγοντες της αγοράς, και να μετασχηματισθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας κατά τρόπο που να προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες υποδομή, κτίρια, συσκευές, διεργασίες, μεταφορικά μέσα και ενεργειακά συστήματα με τον συνολικώς υψηλότερο ενεργειακό βαθμό απόδοσης.

Μια αποτελεσματική πολιτική ενεργειακής απόδοσης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και της απασχόλησης που αποτελούν κεντρικούς στόχους της ατζέντας της Λισαβόνας. Η προσήλωση του ενδιαφέροντος στη ζήτηση και χρήση της ενέργειας αποτελεί μέρος της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και επομένως μέρος των προτεραιοτήτων που ορίζονται σαφώς στη «δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα».

Η ΕΕ έχει έλλειμμα προς το παρόν. Θεωρητικά, πιστεύεται ότι οι δυνάμεις της αγοράς θα παραγάγουν συν τω χρόνω τα πιο καλά αποτελέσματα χωρίς παρεμβολές. Σήμερα ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όπως η ενεργειακή πενία και αλλαγή του κλίματος. Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι μολονότι έχει ζωτική σημασία να μειωθούν τα επίπεδα κατανάλωσης για να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της αλλαγής του κλίματος, ωστόσο θεωρείται ουσιαστικής σημασίας εντός της ΕΕ ένα στοιχειώδες επίπεδο ενέργειας για να επιτευχθεί ένα βασικό επίπεδο διαβίωσης- για να ζεσταθεί ή να δροσισθεί ένα σπίτι και να ζούμε άνετα. Μολονότι η ενέργεια είναι βασική ανάγκη του ανθρώπου, η πραγματικότητα μας λέει ότι σε πολλές χώρες της ΕΕ οι φτωχοί άνθρωποι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στο να πληρώνουν υπέρμετρα ποσά για την ενέργεια και να συσσωρεύουν χρέος ή να μην πληρώνουν λογαριασμούς πράγμα που οδηγεί αναπόφευκτα σε άλλες συνέπειες.

Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα η ΕΕ αναζητεί επειγόντως τρόπους για να βγει από την ύφεση. Τρόπους που θα δημιουργήσουν μακράς διαρκείας οικονομική μεγέθυνση και στέρεες ευκαιρίες απασχόλησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ενεργειακή απόδοση είναι μέρος της λύσης του προβλήματος.

2. Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Η οδηγία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ή οδηγία ELD (92/75/ΕΟΚ), η οποία θεσπίσθηκε εδώ και πάνω από δεκαπέντε χρόνια, θεωρείται επιτυχής τόσο από τον βιομηχανικό τομέα όσο και από τις οργανώσεις καταναλωτών, αλλά, ταυτόχρονα, δεν παρέχει μηχανισμούς για να συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την καινοτομία προϊόντων. Ο σκοπός αυτής της αναδιατύπωσης είναι κυρίως να επεκταθεί το πεδίο της με δύο τρόπους: να καταστεί δυνατή η επισήμανση όλων των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων στα νοικοκυριά καθώς και στους τομείς του εμπορίου και της βιομηχανίας, να επεκταθεί η εφαρμογή της σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια άμεσα ή ευθύνονται για την κατανάλωση ενέργειας (π.χ. παράθυρα).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι επείγει να αντιμετωπισθεί η αλλαγή του κλίματος, να υλοποιηθεί ο στόχος αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλη την ΕΕ κατά 20% μέχρι το 2020 και να οργανωθούν με ορθολογικό τρόπο οι επιλογές των πολιτών και των εταιρειών της ΕΕ, το πεδίο της ισχύουσας επί του παρόντος οδηγίας είναι μάλλον περιορισμένο. Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αναδύονται από την προώθηση των αειφόρων προϊόντων, η υποστήριξη του συνολικού στόχου της ανακοίνωσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και του σχεδίου δράσης για τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική πρέπει να αποτελέσει τον απώτερο στόχο μας.

Η Επιτροπή εκτιμά (Εκτίμηση επιπτώσεων SEC(2008)2861) ότι η σήμανση ενεργειακής απόδοσης συνέβαλε στην ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 3 ΤΙΠ, που αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ύψους 14 εκατ. τόνων περίπου ετησίως για την περίοδο 1996-2004. Η διεύρυνση του πεδίου της οδηγίας για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη εξοικονόμηση περίπου 27 εκατ. ΤΙΠ μέχρι το 2020, που αντιστοιχεί σε μείωση περίπου κατά 80 εκατ. τόνους CO2 σε σύγκριση με τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης (business as usual).

Βασικός στόχος της οδηγίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους τελικούς καταναλωτές να προβαίνουν σε πιο συνετές και αειφόρες επιλογές ενισχύοντας την ενημέρωση που τους παρέχεται σχετικά με τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και βοηθώντας τους να έχουν επίγνωση του αντικτύπου των επιλογών τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλουν στο να γίνουν οι αγορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Επ’ αυτού είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί μια προσέγγιση κύκλου ζωής (από την αρχή έως το τέλος του προϊόντος), συμπεριλαμβάνοντας την ενέργεια αλλά και όλες τις κύριες περιβαλλοντικές πτυχές.

Στόχος μας είναι να ανοίξουμε το δρόμο προς μια κατάσταση που ωφελεί τους πάντες τόσο την αγορά (ενίσχυση της καινοτομίας και των αειφόρων τεχνολογιών, διατήρηση της εξέχουσας θέσης στην αγορά για τους κατασκευαστές της ΕΕ, δημιουργία κινήτρων για τη βελτίωση της παραγωγικής διεργασίας και τη διαχείριση των αποβλήτων) όσο και τους καταναλωτές (ευρύτερη επιλογή βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, εξοικονόμηση ενέργειας που οδηγεί σε φθηνότερη λογαριασμούς ενέργειας) και ταυτόχρονα αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος.

· Πεδίο εφαρμογής

Η οδηγία για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να θεωρείται μέρος ενός ευρύτερου νομικού πλαισίου. Επιβάλλεται επομένως να κοιτάξουμε προσεκτικά και τις άλλες σχετικές νομοθετικές προτάσεις όπως δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις, οδηγία περί οικολογικού σχεδιασμού και οδηγία για τα κτίρια. Πρέπει να εξετάσουμε με ποιους τρόπους μπορούμε να αυξήσουμε τις συνέργειες μεταξύ αυτών των οδηγιών. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ολιστική προσέγγιση για καλύτερα κτίρια και καλύτερα προϊόντα τόσο από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας όσο και εξοικονόμησης χρημάτων.

· Εμφάνιση της ετικέτας

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προτάσεις όσον αφορά την εμφάνιση της ετικέτας, μία από αυτές είναι η αριθμητική κλίμακα χωρίς τέλος (π.χ. 1 έως 7 ή από 3 έως 9, ο δε ανώτατος βαθμός θα μεταβάλλεται ανάλογα προς τα πλέον πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα). Πρόσφατη έρευνα καταναλωτών έδειξε ότι τελικοί χρήστες στην ΕΕ αναγνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό την ισχύουσα εμφάνιση της ετικέτας από το γράμμα A έως το G. Απέδειξε ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κλίμακα Α-G είναι πιο κατανοητή από την αριθμητική κλίμακα. Για να εξασφαλισθεί η μελλοντική επιτυχία της παρούσας οδηγίας και με γνώμονα την επέκταση του πεδίου σε νέες ομάδες προϊόντων είναι σημαντικό να επενδύσουμε στη γνώση που έχουν ήδη οι καταναλωτές σχετικά με την ετικέτα A-G και επομένως αυτή η μορφή ετικέτας πρέπει να παραμείνει η βάση που θα ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων.

· Ευθύνη των κρατών μελών

Οι διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς πρέπει να ενισχυθούν για να διασφαλισθεί και η σωστή εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ ενίσχυση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και των εκτελεστικών μέτρων της. Πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να πάρουν μέτρα κατά των μη συμμορφούμενων προμηθευτών και εμπόρων εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου (λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του προϊόντος και την κατανάλωση ενέργειας αυτού) για υποχρεωτική απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από την αγορά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και όχι μόνον μετά τη συνέχιση της μη συμμόρφωσης.

Πέραν τούτου όσον αφορά την έκθεση την οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν ανά δύο έτη στην Επιτροπή, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστηριότητες επιβολής των μέτρων, πιστεύουμε ότι το περιεχόμενό τους πρέπει να διευκρινισθεί, πιθανώς με τον ορισμό - ίσως σε εθελοντική μορφή - ελάχιστων απαιτήσεων για εναρμονισμένο πρότυπο.

· Πώληση εξ αποστάσεως

Πρέπει να εξασφαλισθεί ότι οι τελικοί χρήστες θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη ενημέρωση από την ετικέτα, ακόμη κι αν το προϊόν πωλείται εξ αποστάσεως, π.χ. μέσω Διαδικτύου, τηλεπωλήσεων. Επ’ αυτού επιβάλλεται να ενισχυθούν οι διατάξεις για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις ζητώντας εκτελεστικά μέτρα που προσδιορίζουν τη μορφή της ετικέτας για όλα τα είδη εξ αποστάσεως πώλησης.

· Απαιτήσεις για ενημέρωση

Όσον αφορά τη διαφήμιση θεωρούμε υψίστης σημασίας ζήτημα - στο πλαίσιο της παροχής όλων των απαραίτητων πληροφοριών στους καταναλωτές - να εμφανίζονται στις διαφημίσεις όλων των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων οι ίδιες πληροφορίες με εκείνες που βρίσκονται στην ετικέτα. Αυτού του τύπου η απαίτηση ενημέρωσης έχουν ήδη εφαρμοσθεί στην πράξη και σε άλλες περιπτώσεις για παράδειγμα οι διαφημίσεις αυτοκινήτων παρέχουν στοιχεία για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα του διαφημιζόμενου μοντέλου.

· Μέτρα εφαρμογής

Τα μέτρα εφαρμογής προορίζονται να παρέχουν στους τελικούς χρήστες τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω της ετικέτας και του τεχνικού δελτίου. Έχοντας υπόψη τη σημασία της επένδυσης σε συσκευές με καλύτερες επιδόσεις και ταυτόχρονα με μειωμένο κόστος λειτουργίας, καλούμε την Επιτροπή να διενεργήσει μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το εάν η ετικέτα - μέσω της θέσπισης σχετικών μέτρων εφαρμογής - πρέπει να παρέχει επίσης πληροφορίες στους τελικούς χρήστες όσον αφορά τον σημαντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος.

Οι τελικοί χρήστες πρέπει να μπορούν να διακρίνουν τα προσφάτως αναπτυχθέντα προϊόντα από τα παλαιότερα που βρίσκονται ήδη σε υψηλές κατηγορίες επισήμανσης. Το άρθρο 11, παράγραφος 4, στοιχείο ι) ορίζει ότι στα εκτελεστικά μέτρα διευκρινίζεται η «διάρκεια ισχύος της κατηγορίας της ετικέτας [...]», αλλά για να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η διάταξη, πρέπει να τροποποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε στα εκτελεστικά μέτρα να προσδιορίζεται η πλέον πρόσφατη ημερομηνία επισκόπησής τους. Με τον τρόπο αυτό, η πρόοδος της αγοράς θα μπορεί να ελέγχεται τακτικά, βάσει στοιχείων που θα παρέχουν οι λιανοπωλητές. Πιστεύουμε ότι με γνώμονα την τεχνολογική πρόοδο και/ή τα μερίδια αγοράς στην κατηγορία A, η ετικέτα πρέπει να αναθεωρείται τακτικά τουλάχιστον κάθε δύο τρία έτη.

· Δημόσιες συμβάσεις

Επειδή ο δημόσιος τομέας είναι κύριος αγοραστής προϊόντων που χρησιμοποιούν ενέργεια και εξοικονομούν ενέργεια, έχει σημασία να δίνει το παράδειγμα με το να δείχνει στη βιομηχανία και στους καταναλωτές ότι έχει εμπιστοσύνη στα οφέλη του συστήματος ετικέτας. Αυτό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ορισμού ακριβών και σαφών κινήτρων υπέρ της αγοράς οικολογικότερων προϊόντων (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις τόσο για τους καταναλωτές που αγοράζουν τις πλέον αποδοτικές από άποψη ενέργειας συσκευές όσο και για τις επιχειρήσεις που παράγουν και προωθούν τέτοιου είδους εξοπλισμό, μείωση ή η κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί υλικών και κατασκευαστικών συστατικών που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια) θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας ώστε να ολοκληρωθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2020.

· Κυρώσεις

Υποστηρίζουμε ανεπιφύλακτα ότι τα κράτη μέλη πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται όλες οι υποχρεώσεις. Πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι οι κυρώσεις θα εφαρμόζονται επίσης σε οιαδήποτε περίπτωση μη επιτρεπόμενης χρήσης της επισήμανσης. Αξίζει επίσης τον κόπο να εξετασθεί η δυνατότητα κατάρτισης μηχανισμού βάσει του οποίου η εντόπιση παραβίασης σε ένα κράτος μέλος θα κοινοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη στων οποίων την αγορά το προϊόν κυκλοφορεί υπό τις ίδιες - λανθασμένες - συνθήκες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ref.: D(2009)14327

Κυρία Angelika NIEBLER

Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

LOW T06021

STRASBOURG

Θέμα: Πρόταση αναδιατύπωσης: Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

(COM(2008)778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

Αξιότιμη κυρία,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εξέτασε την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 80α περί αναδιατύπωσης, όπως εισήχθη στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου με την απόφαση της 10 Μαΐου 2007.

Η παράγραφος 3 του άρθρου αυτού ορίζει:

"Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 150 και 151, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί των διατάξεων που παραμένουν αμετάβλητες, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή συνοχής προς άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται με γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών".

Μετά τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας, εκπρόσωποι της οποίας συμμετείχαν στις συνεδριάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας που εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης, και ακολουθώντας τις συστάσεις του συντάκτη, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση ή στη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιέχει μια καθαρή κωδικοποίηση των εν ισχύι κειμένων, χωρίς τροποποίηση επί της ουσίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 80α παρ. 2 και 80 παρ. 3, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε ότι οι προσαρμογές τεχνικού χαρακτήρα που προτείνονται στη γνωμοδότηση της προαναφερθείσας ομάδας εργασίας ήταν αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πρόταση συμμορφούται προς τους κανόνες της αναδιατύπωσης.

Τέλος, κατά τη συνεδρίασή της στις 9 Μαρτίου 2009, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συζήτησε τη συγκεκριμένη πρόταση και με 16 ψήφους υπέρ και καμία αποχή(1) συστήνει στην επιτροπή σας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προβεί σε εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της και σύμφωνα με το άρθρο 80α.

(Τύπος ευγενείας και υπογραφή)

Giuseppe GARGANI

Συνημμένο: Γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας

(1)

Ήσαν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Bill Newton Dunn.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                              ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

                                                              ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                              ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

COM(2008)0778 τελικό της 13.11.2008 – 2008/0222(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9 αυτής, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 26 Νοεμβρίου και στις 4 Δεκεμβρίου 2008 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εξετάσει την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις εν λόγω συνεδριάσεις(1), μετά την εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1992 για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, με κοινή συμφωνία, διαπίστωσε τα εξής.

1) Τα ακόλουθα τμήματα του κειμένου της πρότασης αναδιατύπωσης έπρεπε να είχαν επισημανθεί χρησιμοποιώντας γκρίζα σκίαση η οποία χρησιμοποιείται κατά κανόνα για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στο άρθρο 2, ολόκληρο το κείμενο της πέμπτης περίπτωσης·

- στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β), η λέξη «αγοραστές» (η οποία έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής) και η έκφραση «τους τελικούς χρήστες» (η οποία παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής)·

- στο άρθρο 5, παράγραφος 6, η τελευταία πρόταση «Οι χρησιμοποιούμενες ετικέτες πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις, να είναι σύμφωνες προς την παρούσα οδηγία καθώς και τις εκτελεστικές οδηγίες» (η οποία έχει επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής)·

- στο άρθρο 7, οι λέξεις «αγοραστής» και «αγοραστές» (οι οποίες έχουν επισημανθεί με διπλή γραμμή διαγραφής) και οι εκφράσεις «τελικός χρήστης» και «τελικούς χρήστες» (οι οποίες παρουσιάζονται μεταξύ βελών προσαρμογής)·

- στο άρθρο 11, παράγραφος 4, εισαγωγική φράση, η λέξη «ιδίως» (η οποία παρουσιάζεται μεταξύ βελών προσαρμογής).

2) Μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης αναδιατύπωσης, η οδηγία 92/75/ΕΟΚ τροποποιήθηκε περαιτέρω από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 311 της 21ης Νοεμβρίου 2008, σ. 1. Λόγω της έγκρισης αυτής της νέας τροποποιητικής πράξης, τα σχετικά τμήματα του αναδιατυπωμένου κειμένου έπρεπε να είχαν παρουσιαστεί ως εξής:

- μεταξύ των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1, η διατύπωση του άρθρου 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ, για το οποίο προτείνεται διαγραφή, πρέπει να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο: «Στον κατάλογο του παρόντος άρθρου μπορούν να προστεθούν και άλλοι τύποι οικιακών συσκευών. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 10 παράγραφος 2»·

- μεταξύ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4, η διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ, για το οποίο προτείνεται διαγραφή, πρέπει να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο: «Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ετικέτα και το δελτίο προσδιορίζονται σε οδηγίες που αναφέρονται σε κάθε τύπο συσκευής και που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Τα μέτρα αυτά, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2»·

- η διατύπωση του άρθρου 9 της οδηγίας 92/75/ΕΟΚ, που προτείνεται να διαγραφεί πλήρως, πρέπει να αντικατασταθεί από το ακόλουθο κείμενο:

«Η Επιτροπή θα θεσπίσει, και θα προσαρμόσει στην τεχνική πρόοδο, μέτρα για την καθιέρωση και τη λειτουργία του συστήματος μέσω εκτελεστικών οδηγιών και μέσω της προσθήκης άλλων οικιακών συσκευών στον κατάλογο του άρθρου 1 παράγραφος 1, με την προοπτική σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας.

Τα εν λόγω μέτρα, που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, μεταξύ άλλων με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο του άρθρου 10 παράγραφος 2.»

3) Στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, σε αντιστοιχία με τον αριθμό πράξης «92/75/ΕΟΚ» πρέπει να επισημανθεί ως προθεσμία για τη μεταφορά η 1η Ιουλίου 1993 και ως προθεσμία εφαρμογής η 1η Ιανουαρίου 1994. Η ένδειξη «2009/[*]/ΕΚ» πρέπει να αφαιρεθεί.

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες στο κείμενο ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξεως σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλή και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           C.-F.DURAND

Νομικός Σύμβουλος                        Νομικός Σύμβουλος             Γενικός Διευθυντής

(1)

Η συμβουλευτική ομάδα εργασίας είχε στη διάθεσή της την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική έκδοση της πρότασης και εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

20.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

20.11.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

JURI

9.3.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Άννυ Ποδηματά

10.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Σταύρος Αρναουτάκης, Elisabetta Gardini, Syed Kamall, Μανώλης Μαυρομμάτης, Ulrike Rodust

Ημερομηνία κατάθεσης

19.3.2009

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου