Eljárás : 2008/0222(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0146/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0146/2009

Viták :

PV 05/05/2009 - 4
CRE 05/05/2009 - 4

Szavazatok :

PV 05/05/2009 - 5.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0345

JELENTÉS     ***I
PDF 353kWORD 490k
2009. március 19.
PE 418.383v02-00 A6-0146/2009

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

(COM2008(0778) – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Anni Podimata

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 80a. cikke)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölésére vonatkozó európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

(COM2008(0778) – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

(Együttdöntési eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0778),

–    tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0412/2008),

–    tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–    tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottság Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz intézett 2009. március 11-i levelére,

–    tekintettel eljárási szabályzata 80a. és 51. cikkére,

–    tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A6-0146/2009),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő szövegek változatlanul hagyott rendelkezéseinek tekintetében a javaslat ezek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.   jóváhagyja a Bizottság javaslatát az alábbi, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport javaslatai alapján módosított formájában;

2.   felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlament elé, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 92/75/EGK tanácsi irányelv hatálya a háztartási készülékekre korlátozódik; a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv rámutatott arra, hogy az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre, vagyis azon termékekre történő kiterjesztése, amelyeknek a használata kihat az energiafogyasztásra, megerősítheti a meglévő szabályozási intézkedések közötti – és különösen az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel fennálló – szinergiákat, és további energiamegtakarítással és környezeti előnyökkel járhat.

(2) A 92/75/EGK tanácsi irányelv hatálya a háztartási készülékekre korlátozódik; a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv rámutatott arra, hogy az irányelv hatályának az energiával kapcsolatos termékekre, vagyis azon termékekre történő kiterjesztése, amelyeknek a használata közvetlenül vagy közvetetten jelentős hatást gyakorol az energiafogyasztásra – beleértve az építőipari termékeket is –, megerősítheti a meglévő szabályozási intézkedések közötti – és különösen az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapításának kereteiről, valamint a 92/42/EGK tanácsi, illetve a 96/57/EK és a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. július 6-i 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel fennálló – szinergiákat. Ez kiegészíti és semmi esetre nem sérti a 2005/32/EK irányelv alkalmazását. Mivel az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv holisztikus megközelítésen alapul és további energiamegtakarítást és környezeti előnyöket kínál, azt egy még szélesebb jogi keret részeként kell tekinteni, amely magában foglalja a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló, 2000. július 17-i 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet1, valamint az épületek energiateljesítményéről szóló, 2002. december 16-i 2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet2.

 

1 HL L 237., 2000.9.21., 1. o.

2 HL L 1., 2003.1.4., 65. o.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy ez az irányelv egy sokkal szélesebb, európai uniós szintű energiahatékonysági politika részét képezi, amelynek célja 2020-ig kézzelfogható, 20%-os célkitűzések elérése.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 2007. március 8–9-i Európai Tanács elnökségi következtetései kiemelték az energiahatékonyság fokozásának szükségességét a Közösségben a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzés elérése érdekében, és felszólítottak az „Energiahatékonysági cselekvési terv: A lehetőségek kihasználása” című, 2006. október 19-i bizottsági közleményben meghatározott kulcsfontosságú elemek alapos és gyors végrehajtásra. A cselekvési terv kiemelte a termékelőállítási ágazatában rejlő óriási energiamegtakarítási lehetőségeket.

 

Indokolás

Ez az új bekezdés az ezt az irányelvet követő végrehajtási intézkedéseket segíti a megfelelő összefüggésbe helyezni. Hangsúlyozza azt is, hogy sürgősen az energiahatékonyabb EU érdekében kell dolgoznunk.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás előmozdítása érdekében fontos, hogy a tagállamok jogilag kötelező erejűvé tegyék a 20%-os energiamegtakarítási célkitűzés 2020-ra történő elérését és következetes intézkedéseket javasoljanak és hajtsanak végre, hogy biztosítsák annak elérését.

Indokolás

Az irányelv egy szélesebb körű uniós energiahatékonysági politika része, amely a kötelező erejű, 2020-ig elérendő uniós energiamegtakarítási célkitűzés elfogadása révén konkretizálódik.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az egyes energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az olyan termékek javára befolyásolhatja a végfelhasználók választását, amelyek kevesebb energiát és egyéb alapvető erőforrást fogyasztanak használatuk során, illetőleg közvetetten kevesebb fogyasztást eredményeznek, ezzel ösztönözve a gyártókat arra, hogy intézkedjenek az általuk gyártott termékek által fogyasztott energia és egyéb alapvető erőforrás mennyiségének csökkentésére; ez ugyanakkor várhatóan közvetetten ösztönözni fog a termékek ésszerű használatára. Ilyen tájékoztatás hiányában, a piaci erők önmagukban nem lennének képesek előmozdítani az energiának és az egyéb alapvető erőforrásoknak a kérdéses termékek általi ésszerű elhasználásának fejlesztését.

(3) Az egyes energiával kapcsolatos termékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információnak az olyan termékek javára kell befolyásolnia a végfelhasználók választását, amelyek kevesebb energiát és egyéb alapvető erőforrást fogyasztanak használatuk során, illetőleg közvetetten kevesebb fogyasztást eredményeznek, ezzel ösztönözve a gyártókat arra, hogy intézkedjenek az általuk gyártott termékek által fogyasztott energia és egyéb alapvető erőforrás mennyiségének csökkentésével kapcsolatosan; ez ugyanakkor várhatóan közvetetten ösztönözni fog a termékek ésszerű használatára az EU 20%-os energiahatékonysági célkitűzésének előmozdítása érdekében. Ilyen tájékoztatás hiányában, a piaci erők önmagukban nem lennének képesek előmozdítani az energiának és az egyéb alapvető erőforrásoknak a kérdéses termékek általi ésszerű elhasználásának fejlesztését.

Indokolás

Ezen irányelv célja arra ösztönözni a termelőt, hogy hatékony termékeket dobjon piacra és a végfelhasználókat lássa el az energiafelhasználásuk számbavételéhez szükséges információkkal.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Mivel az EU energiafelhasználásának 40%-át az épületek teszik ki, és az épületek energiateljesítményéről szóló 2002/91/EK irányelv felülvizsgálata az épületek általános energiteljesítménye költséghatékony javításának előmozdítását célozza, bizonyos energiával kapcsolatos építési termékek ebben az értelemben ezen irányelv hatálya alá történő bevétele megkönnyíti a háztartások számára, hogy otthonuk felújításakor a leginkább energia- és költséghatékony terméket válasszák.

Indokolás

A kibocsátások csökkentése érdekében az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet (2002/91/EK) jelenleg átdolgozzák. Örvendetes, hogy bizonyos építési termékek (pl. ablakok) az irányelv hatálya alá fognak tartozni, mivel ez könnyen értelmezhető energiafogyasztási címkézési rendszert biztosít e termékek tekintetében, lehetővé téve a háztartások számára, hogy a felújításhoz a leginkább energia- és költséghatékony terméket válasszák. Az ide tartozó termékekre kifejezetten csoportként kell utalni, egyértelműen jelezve, hogy bizonyos építőipari termékek az irányelv alá tartoznak.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A gyártók számára a tervezhetőség, a végfelhasználók számára pedig az egyértelműség biztosítása érdekében a Bizottságnak frissítenie kell az ezen irányelv – és a jövőben a tagállamok végrehajtási intézkedései – hatálya alá tartozó építőipari termékek jegyzékét.

Indokolás

Nem teljesen egyértelmű, hogy mely építési termékek fognak ezen irányelv hatálya alá tartozni (többek között energiával kapcsolatos termékek, pl. ablakok). Ezért a jogbiztonság fenntartása érdekében szükség van a Bizottság értékelésére, hogy mely építőipari termékek tartozhatnak e meghatározás alá.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az információ lényeges szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden azonos típusú termékre egy egységes címkét kell bevezetni, hogy a lehetséges vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott termék energiaköltségeivel és az általa fogyasztott egyéb alapvető erőforrásokkal kapcsolatban, valamint intézkedni kell, hogy azokat a lehetséges végfelhasználókat is tájékoztassák, akiknek nincs lehetőségük megtekinteni a kiállított terméket, így a címkét sem ; a hatékonyság és a siker érdekében indokolt, hogy a címke a végfelhasználó számára könnyen felismerhető, egyszerű és lényegre törő legyen. E célból a termékek energiafogyasztásának és egyéb vonatkozó adatainak mérését egységes szabványok és módszerek szerint szükséges elvégezni .

(4) Az információ lényeges szerepet tölt be a piaci erők működésében, ezért minden azonos típusú termékre egy egységes címkét kell bevezetni, hogy a lehetséges vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott termék energiaköltségeivel és az általa fogyasztott egyéb alapvető erőforrásokkal kapcsolatban, valamint intézkedni kell, hogy azokat a lehetséges végfelhasználókat is tájékoztassák, akiknek nincs lehetőségük megtekinteni a kiállított terméket, így a címkét sem ; a hatékonyság és a siker érdekében indokolt, hogy a címke a végfelhasználó számára könnyen felismerhető, egyszerű és lényegre törő legyen. E célból a címke meglévő külső megjelenését meg kell tartani, hogy alapul szolgáljon a végfelhasználók tájékoztatásához a termékek energiahatékonyságáról. A termékek energiafogyasztásának és egyéb vonatkozó adatainak mérését egységes szabványok és módszerek szerint szükséges elvégezni.

Indokolás

Bár elismerjük annak fontosságát, hogy a címkéket a legújabb technológiai fejlődés fényében frissíteni lehessen, ugyanolyan fontos biztosítani az irányelv kiterjesztésének sikerét azáltal, hogy a végfelhasználók számára ismerős formátumot biztosítunk, ami lehetővé teszi legjobb döntés könnyű és gyors meghozását. Ennek a lehetőségnek külön motivációs szerepe is van, mivel a választás nem igényel hosszadalmas és bonyolult piackutatást.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Indokolt, hogy a tagállamok nyomon kövessék ezen irányelv rendelkezéseinek teljesítését, különös tekintettel a szállítók és a kereskedők felelősségi körére.

(5) Indokolt, hogy a tagállamok rendszeresen nyomon kövessék ezen irányelv rendelkezéseinek teljesítését, és a megfelelő információt belefoglalják a kétéves jelentésbe, amelyet az irányelv értelmében kötelesek benyújtani a Bizottságnak, különös tekintettel a szállítók és a kereskedők felelősségi körére.

Indokolás

A technológia gyors fejlődése azt diktálja, hogy a tagállamok rendszeresen ellenőrizzék az ebbe az irányelvbe foglalt termékeket annak biztosítása érdekében, hogy a végfelhasználók pontos tájékoztatást kapjanak.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Egy teljesen önkéntes rendszernek az lenne a következménye, hogy kizárólag néhány terméket látnának el címkével és a termékre vonatkozó szabványos termékismertetővel, ami a végfelhasználók megtévesztésének veszélyét rejtené magában. Így ennek a rendszernek kell biztosítania minden érintett termék tekintetében, hogy az általa fogyasztott energia és egyéb alapvető erőforrás mennyiségét címke és szabványos termékismertető adatlap jelezze.

(6) Egy teljesen önkéntes rendszernek az lenne a következménye, hogy kizárólag néhány terméket látnának el címkével és a termékre vonatkozó szabványos termékismertetővel, ami a végfelhasználók megtévesztésének vagy egyenesen félretájékoztatásának veszélyét rejtené magában. Így ennek a rendszernek kell biztosítania minden érintett termék tekintetében, hogy az általa fogyasztott energia és egyéb alapvető erőforrás mennyiségét kötelező címke és szabványos termékismertető adatlap jelezze.

Indokolás

Amennyiben az EU fenn akarja tartani vezető szerepét az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére tett erőfeszítések terén, elengedhetetlen, hogy az ehhez hasonló kezdeményezések kötelezővé váljanak a lehető legjobb eredmények meghatározott időkereten belüli megvalósítása érdekében.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Használatuk során az energiával kapcsolatos termékek hatással vannak az energiából számos formában elfogyasztott mennyiségre, s ezen energiaformák közül az elektromos áram és a földgáz a legfontosabb. Így indokolt, hogy ennek az irányelvnek a hatálya az energia bármely formájának fogyasztására kiható, energiával kapcsolatos termékekre terjedjen ki.

(7) Használatuk során az energiával kapcsolatos termékek közvetlenül vagy közvetetten hatással vannak az energiából számos formában elfogyasztott mennyiségre, s ezen energiaformák közül az elektromos áram és a földgáz a legfontosabb. Így indokolt, hogy ennek az irányelvnek a hatálya az energia bármely formájának fogyasztására közvetlenül vagy közvetetten kiható, energiával kapcsolatos termékekre terjedjen ki, a megújuló energiaforrások támogatásához és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez kapcsolódó uniós energiahatékonysági célkitűzéseknek megfelelően.

Indokolás

Nem szabad elfelejteni, hogy az átdolgozott irányelv sarkköve a „2020-ra 20/20/20” európai célkitűzés, amely szerint 2020-ig az 1990. évihez képest 20%-os kibocsátáscsökkentést kell elérni, az energiahatékonyságot 20%-kal kell növelni és az energia 20%-át megújuló energiaforrásokból kell előállítani.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Kizárólag azokat az energiával kapcsolatos termékeket indokolt végrehajtó intézkedés hatálya alá vonni – feltéve, hogy címkézés útján történő tájékoztatással a végfelhasználókat hatékonyabb termékek vásárlására lehet ösztönözni –, amelyek a használat során jelentős hatással vannak az energiából vagy – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokból fogyasztott mennyiségre, és amelyek esetében lehetőség van a hatékonyság növelésére.

(8) Azokat az energiával kapcsolatos termékeket indokolt végrehajtó intézkedés hatálya alá vonni – feltéve, hogy címkézés útján történő tájékoztatással a végfelhasználókat hatékonyabb termékek vásárlására lehet ösztönözni –, amelyek a használat során közvetlenül vagy közvetetten jelentős hatással vannak az energiából vagy – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokból fogyasztott mennyiségre.

Indokolás

A „jelentős” kifejezés használata nem elég egyértelmű és a pontosabb megfogalmazás érdekében az energiát fogyasztó (közvetlen hatású) és az energiát nem fogyasztó, de az energiamegtakarításokhoz esetleg nagy mértékben hozzájáruló (közvetett hatású) termékekre külön kell utalni. Ugyanebben az összefüggésben kockázatos olyan termékekre hivatkozni, „amelyek esetében lehetőség van a hatékonyság növelésére”, mivel nem világos, hogy erről ki és hogyan dönt.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Mivel az épületek az EU energiafelhasználásának 40%-át teszik ki és mivel a Kiotói Jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségei értelmében az EU 2020-ra energiahatékonyságának 20%-os javítását írta elő, fontos prioritást adni az építési termékekre – például ablakokra – vonatkozó végrehajtó intézkedések létrehozásának.

Indokolás

Az energiahatékonyság 2020-ra 20%-al való javítására irányuló uniós célkitűzést meg lehet valósítani, amennyiben fokozzák az épületek felújítását, mivel ezek az EU energiafelhasználásának 40%-át teszik ki. Az egyéni fogyasztók gyakran maguk vállalják háztartásuk felújítását, ezért sürgősen egyszerű és érthető energiafogyasztási címkézési rendszert kell kidolgozni az építőipari termékek tekintetében.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Több tagállam olyan közbeszerzési politikát vezetett be, amely az ajánlatkérő hatóságoktól megköveteli, hogy energiahatékony termékeket szerezzenek be. Több tagállam ösztönzőket is bevezetett az energiahatékony termékek javára. A termékek közbeszerzésre vagy ösztönzésre való alkalmasságának kritériumai tagállamról tagállamra jelentősen eltérhetnek. Ha az irányelv végrehajtási intézkedései egyes termékeket teljesítményosztályokba sorolnak, ez utóbbiakból kiindulva csökkenthető a közbeszerzések és az ösztönzések széttagoltsága, és megkönnyíthető a hatékony termékek piaci behatolása.

(9) Folyamatosan növelni kell azon tagállamok számát, amelyek olyan közbeszerzési politikát vezetnek be, amely az ajánlatkérő hatóságoktól megköveteli, hogy energiahatékony termékeket szerezzenek be, egészen addig, amíg az Európai Unió egész területének lefedésére irányuló célkitűzést el nem értük. Ugyanennek kell vonatkoznia azokra a tagállamokra, amelyek ösztönzőket vezettek be az energiahatékony termékek javára. A piactorzulás elkerülése érdekében, és annak ellenére, hogy a termékek közbeszerzésre vagy ösztönzésre való alkalmasságának kritériumai tagállamról tagállamra jelentősen eltérhetnek, azoknak meg kell felelniük az Európai Unió energiahatékonyságra vonatkozó stratégiai célkitűzéseinek. Ha az irányelv végrehajtási intézkedései egyes termékeket teljesítményosztályokba sorolnak, ez utóbbiakból kiindulva csökkenthető a közbeszerzések és az ösztönzések széttagoltsága, és megkönnyíthető a hatékony termékek piaci behatolása.

Indokolás

Mivel az energiahatékonyság az Európai Unió „20-20-20” célkitűzéseinek egyik fontos része, rendkívül fontos, hogy minden tagállam részt vegyen ebben az erőfeszítésben.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A hatékony termékek előmozdítását szolgáló tagállami ösztönzés állami támogatásban is megnyilvánulhat. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok ellen a Szerződés 87. és 88. cikkével összhangban esetlegesen induló, állami támogatásokkal kapcsolatos jövőbeli eljárások kimenetelét.

(11) A hatékony termékek előmozdítását szolgáló tagállami ösztönzés állami támogatásban is megnyilvánulhat. Ez az irányelv nem érinti a tagállamok ellen a Szerződés 87. és 88. cikkével összhangban esetlegesen induló, állami támogatásokkal kapcsolatos jövőbeli eljárások kimenetelét. A környezetvédelem és különösen az energiamegtakarítás közös európai érdeket szolgáló állami támogatása azonban a különböző közösségi eszközök és az itt megfogalmazott feltételek alapján mentességet élvez1;

 

1HL C 82., 2008.4.1., 1. o.

Indokolás

Az energiahatékonyság állami támogatása nem vezet piactorzuláshoz, mivel az energiahatékonyság közös európai érdek.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Ennek az irányelvnek a hirdetések tartalmára vonatkozó rendelkezéseit csak különleges intézkedésként szabad alkalmazni. Ezek a rendelkezések ezért más módon semmilyen egyéb közösségi jogalkotás keretében nem korlátozhatják a hirdetéseket.

Indokolás

A 4. cikk 2a. (új) pontjához kapcsolódik. Fontos, hogy a hirdetéseket a feltétlenül szükségesnél nagyobb mértékben ne korlátozzák. A hirdetések terén a rendelkezések meghatározásánál rendkívül könnyű „lavinaeffektust” előidézni. Ezért alapvetően fontos kiemelni, hogy a hirdetésekre vonatkozó – végfelhasználói szempontból ezzel az irányelvvel összefüggésben ide tartozó – rendelkezések nem igazolják az hirdetésekről szóló egyéb szabályok más jogi aktusokban való létrehozását.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Indokolt felhatalmazni a Bizottságot, hogy végrehajtási intézkedéseket hozzon az energiával kapcsolatos termékek által fogyasztott energiára és egyéb alapvető erőforrásokra vonatkozó címkézést és egységes termékismertetőt illetően. Mivel a szóban forgó intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni őket.

(14) Indokolt felhatalmazni a Bizottságot, hogy végrehajtási intézkedéseket hozzon az energiával kapcsolatos termékek által a használat során fogyasztott energiára és egyéb alapvető erőforrásokra vonatkozó címkézést és egységes termékismertetőt illetően. Mivel a szóban forgó intézkedések általános hatályúak, és ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni őket. A Bizottságnak minden második évben jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek, amely az EU-val és minden tagállammal külön is foglalkozik, és amely a végrehajtási intézkedések elfogadásával kapcsolatosan részletes információt, valamint egységes termékismertetőt tartalmaz.

Indokolás

Intézményi szerepének betöltése érdekében az Európai Parlamentet tájékoztatni kell a stratégiai döntésekről és a Bizottság által választott eljárásról. Ez a jelentés egyben objektív információval is ellátja a tagállamokat, amelyet teljesítményük összehasonlítására használhatnak.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A tagállamoknak ezen irányelv vonatkozó rendelkezései végrehajtásakor igyekezniük kell tartózkodni az olyan intézkedésektől, amelyek szükségtelen bürokratikus és nehézkes kötelezettségeket írnak elő a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára, és a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venniük a kkv-k különleges igényeit, illetve pénzügyi és igazgatási korlátait.

Indokolás

A kkv-k nem rendelkeznek a nagyobb vállalatok rendelkezésére álló pénzügyi és igazgatási lehetőségekkel. A kkv-k továbbá érzékenyek a bürokratikus és nehézkes rendszerek tekintetében. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy az ebben az irányelvben meghatározott rendelkezések végrehajtásakor a tagállamok vegyék figyelembe a kkv-k sérülékeny helyzetét.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Ez az irányelv keretet hoz létre az energia és más alapvető erőforrások fogyasztására vonatkozó, elsősorban címkézés és termékismertető révén megvalósuló, valamint az energiával kapcsolatos termékekkel kapcsolatos kiegészítő információkra vonatkozó végfelhasználói tájékoztatást szabályozó nemzeti rendelkezések összehangolásához annak érdekében, hogy a végfelhasználók hatékonyság tekintetében jobb termékeket választhassanak.

1. Ez az irányelv keretet hoz létre az energia és más alapvető erőforrások használat során való fogyasztására vonatkozó, elsősorban címkézés és termékismertető révén megvalósuló, valamint az energiával kapcsolatos termékekkel kapcsolatos kiegészítő információkra vonatkozó végfelhasználói tájékoztatást szabályozó nemzeti rendelkezések összehangolásához annak érdekében, hogy a végfelhasználók hatékonyság tekintetében jobb termékeket választhassanak.

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezt az irányelvet azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, amelyek használatuk során jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokra.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ezt az irányelvet azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, amelyek használatuk során jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokra.

2. Ezt az irányelvet azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, beleértve az építőipari termékeket is, amelyek használatuk során közvetlenül vagy közvetetten jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokra.

Indokolás

A „jelentős” kifejezés használata nem elég egyértelmű és a pontosabb megfogalmazás érdekében az energiát fogyasztó (közvetlen hatású) és az energiát nem fogyasztó, de az energiamegtakarításokhoz esetleg nagy mértékben hozzájáruló (közvetett hatású) termékekre külön kell utalni.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- építőipari termék: épületek építése vagy felújítása során használt energiával kapcsolatos termék;

Indokolás

E francia bekezdés célja, hogy egyértelművé tegye az építőipari termékek meghatározását azáltal, hogy utal az Ia. mellékletre, amelyet a Bizottság ezen irányelv 1. cikkének (3) bekezdésének (új) megfelelően frissít.

Módosítás                21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk– 4 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- „kiegészítő információ”: a termék teljesítményére és tulajdonságaira vonatkozó egyéb olyan információ, amely a készülék energia- vagy egyéb alapvető erőforrások felhasználásával kapcsolatos, vagy segít annak értékelésében.

- „kiegészítő információ”: a termék teljesítményére és tulajdonságaira vonatkozó egyéb olyan információ, amely a készülék egységnyi idő alatti energia- vagy egyéb alapvető erőforrások felhasználásával kapcsolatos, ideértve gyártási és más jelentős környezeti vonatkozásait, vagy segít annak értékelésében.

Indokolás

A végfelhasználóknak az összes vonatkozó információ birtokában kell lenniük, amely segíti őket annak eldöntésében, melyik terméket használják. Mivel az ő szempontjaik különböznek (nem mindenki dönt pénzügyi megfontolásokból), fontos őket teljes információval ellátni. Ez az információ egyben nevelési eszközként is szolgál a végfelhasználók számára abból a szempontból, hogy jobban tisztában legyenek választásuk környezetre gyakorolt hatásával.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- „közvetlen hatás”: azon termékek hatása, amelyek ténylegesen energiát fogyasztanak;

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 5 b francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- „közvetett hatás”: azon termékek hatása, amelyek nem fogyasztanak energiát, de hozzájárulnak az energiamegtakarításhoz, mivel teljesítményük objektív és független, éghajlati változót nem képviselő jellemzőkön alapul;

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 7 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

- „végfelhasználó”: a terméket szakmai vagy személyes célból használó természetes vagy jogi személy. Ez a személy a termék végső felhasználója, és különösen az a személy, aki számára a termék készült, és különbözhet attól a személytől, aki megvásárolja a terméket. Ez a meghatározás magában foglalja a lakossági fogyasztókat és fogyasztói csoportokat. Energiával kapcsolatos termék vásárlásakor ezen irányelv alkalmazásában az állami hatóságokat is „végfelhasználóknak” tekintik.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek tekintetében tilos minden egyéb , ezen irányelv és a vonatkozó végrehajtási intézkedések követelményeinek nem megfelelő címke, jelzés, szimbólum vagy felirat használata, ha ez a használat félrevezető vagy megtévesztő hatású a végfelhasználóra nézve az energia vagy – adott esetben – egyéb alapvető erőforrások fogyasztása tekintetében;

b) az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek tekintetében tilos minden egyéb, ezen irányelv és a vonatkozó végrehajtási intézkedések követelményeinek nem megfelelő címke, jelzés, szimbólum vagy felirat használata, ha ez a használat félrevezető vagy megtévesztő hatású a végfelhasználóra nézve az energia vagy – adott esetben – egyéb alapvető erőforrások használat során való fogyasztása tekintetében;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezt az irányelvet azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, amelyek használatuk során jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokra.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az energiafogyasztásra vagy az energiamegtakarításra vonatkozó címkék és adatlapok rendszerének bevezetését oktató és támogató információs kampányok követik a végfelhasználók felelősségteljesebb energiafelhasználásának elősegítése érdekében;

c) az energiafogyasztásra vagy az energiamegtakarításra vonatkozó címkék és adatlapok rendszerének bevezetését oktató és támogató információs kampányok követik az energiahatékonyság és a végfelhasználók felelősségteljesebb energiafelhasználásának elősegítése érdekében;

Indokolás

A címkézési rendszer nevelő szerepe rendkívül fontos, és remélhetőleg általánosságban véve elősegíti a felelősségteljesebb energiafelhasználásra irányuló magatartásmódot.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) megfelelő intézkedések történnek az ezen irányelv végrehajtásáért felelős hatóságok arra való ösztönzésére, hogy egymással együttműködjenek, és egymás között információkat adjanak át ezen irányelv működésének elősegítésére.

d) megfelelő intézkedések történnek az ezen irányelv végrehajtásáért felelős uniós és nemzeti hatóságok arra való ösztönzésére, hogy egymással együttműködjenek, és egymás között információkat adjanak át ezen irányelv működésének elősegítésére.

Indokolás

Az EU-szervek és a tagállamok közötti koordináció rendkívül fontos az irányelv sikeres végrehajtása érdekében.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ha egy tagállam megállapítja valamely termékről, hogy az nem felel meg az ezen irányelvben és a kapcsolódó végrehajtási intézkedésekben a címke és az adatlap tekintetében rögzített összes vonatkozó követelménynek, a szállító köteles a tagállam által előírt feltételek szerint összhangba hozni a terméket az említett követelményekkel.

2. Ha egy tagállam megállapítja valamely termékről, hogy az nem felel meg az ezen irányelvben és a kapcsolódó végrehajtási intézkedésekben a címke és az adatlap tekintetében rögzített összes vonatkozó követelménynek, a szállító köteles a tagállam által előírt hatékony és arányos feltételek szerint összhangba hozni a terméket az említett követelményekkel. A már megvásárolt termékek esetében a fogyasztóknak rendelkezniük kell a közösségi és nemzeti jogalkotásban már előírt jogokkal, beleértve a kártérítést és a termék cseréjét is.

Ha elegendő bizonyíték utal arra, hogy egy termék nem felel meg az előírásoknak, az érintett tagállam meghozza a szükséges megelőző intézkedéseket.

Ha elegendő bizonyíték utal arra, hogy egy termék nem felel meg az előírásoknak, az érintett tagállam meghozza a szükséges megelőző intézkedéseket egy meghatározott időkereten belül az ezen irányelv követelményeinek való megfelelés biztosítása végett, figyelembe véve a meg nem felelés által okozott esetleges károkat.

Tartós meg nem felelés esetén a tagállam olyan intézkedést hoz, amely korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó termék piaci forgalmazását és/vagy üzembe helyezését, vagy amely biztosítja a terméknek a piacról való kivonását. A terméknek a piacról való kivonása vagy piaci forgalmazásának tilalma esetén haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

Állandó meg nem felelés esetén a tagállam olyan intézkedést hoz, amely korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó termék piaci forgalmazását és/vagy üzembe helyezését, vagy amely biztosítja a terméknek a piacról való kivonását. Korlátozás, a terméknek a piacról való kivonása vagy piaci forgalmazásának tilalma esetén haladéktalanul értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

Indokolás

Az általános termékbiztonságról szóló irányelvben (2001/95/EK) meghatározottak szerint a „visszahívás” minden olyan intézkedésre vonatkozik, amelynek célja a fogyasztók számára már kiszállított vagy hozzáférhetővé tett termék kivonása a piacról, míg a „kivonás” olyan intézkedésre vonatkozik, amelynek célja egy termék forgalmazásának, bemutatásának és a fogyasztó számára történő felajánlásának megakadályozása. A piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni ezen irányelv megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. Fel kell kérni a tagállamokat, hogy lépjenek fel az előírásoknak nem megfelelő szállítókkal és kereskedőkkel szemben, mihelyt a meg nem felelést észlelik.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A tagállamok a Bizottsághoz kétévente részletes jelentést nyújtanak be végrehajtási tevékenységeikről és a területükön tapasztalt megfelelőségi szintről.

3. A tagállamok a Bizottsághoz kétévente részletes jelentést nyújtanak be végrehajtási tevékenységeikről és a területükön tapasztalt megfelelőségi szintről. A tagállamok gondoskodnak e jelentések közzétételéről.

A Bizottság meghatározhatja e jelentések közös tartalmának részleteit. A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

A Bizottság összehangolt sablonra vonatkozó minimumkövetelmények előírásával meghatározhatja e jelentések közös tartalmának részleteit. A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A megfelelési jelentések elkészítése és közzététele lehetővé teszi a legjobb gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét, és segítségükkel a tagállamok saját teljesítményüket is összehasonlíthatják.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott, illetve végfelhasználók részére akár közvetlenül, akár valamely távértékesítési eszköz közvetítésével, például interneten  bemutatott terméket – az ezen irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összhangban –  adatlappal és energiafogyasztást jelölő címkével lássák el  abból a célból, hogy a végfelhasználók  figyelmébe ajánlják  a felhasznált villamos energiáról, egyéb energiáról és egyéb alapvető erőforrásokról, valamint a kiegészítő információkról szóló tájékoztatást.

1. az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott, illetve végfelhasználók részére akár közvetlenül, akár valamely távértékesítési eszköz közvetítésével, például interneten bemutatott terméket – az ezen irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedésekkel összhangban adatlappal és energiafogyasztást jelölő címkével lássák el abból a célból, hogy a végfelhasználók figyelmébe ajánlják a használat során felhasznált villamos energiáról, egyéb energiáról és egyéb alapvető erőforrásokról, valamint a kiegészítő információkról szóló tájékoztatást;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy ezt az irányelvet azokra az energiával kapcsolatos termékekre kell alkalmazni, amelyek használatuk során jelentős hatással vannak az energiafogyasztásra és – adott esetben – egyéb alapvető erőforrásokra.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. beépített vagy telepített termékek esetében az 1. pontban említett tájékoztatásra csak akkor kerüljön sor, ha a vonatkozó végrehajtási intézkedés úgy rendelkezik;

2. beépített vagy telepített termékek esetében az 1. pontban említett tájékoztatásra akkor kerüljön sor, ha a vonatkozó végrehajtási intézkedés úgy rendelkezik;

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. az ezen irányelv szerinti végrehajtási intézkedés által érintett energiával kapcsolatos termékek egy bizonyos modelljéről szóló hirdetésekben a műszaki tulajdonságokat ismertető részben a végfelhasználók számára biztosítani kell az energiafogyasztásra vagy energiamegtakarításra vonatkozó szükséges információkat vagy fel kell tüntetni a termék energiafogyasztási osztályát;

Indokolás

A reklámok jelentős szerepet töltenek be a végfelhasználók azzal kapcsolatos döntéseiben, hogy egy bizonyos terméket megvegyenek/használjanak-e. Ezért fontos, hogy az energiafelhasználással kapcsolatban megkapják ugyanazt az információt, amit majd a termékhez mellékelve is megtalálnak. Megjegyzendő, hogy más termékcsoportoknál már bevezettek hasonló lépéseket (pl. a személygépkocsi-reklámok tartalmazzák az adott modell szén-dioxid-kibocsátását).

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. az energiával kapcsolatos termékek olyan műszaki promóciós szakirodalma, amely a termék sajátos műszaki paramétereit tartalmazza (pl. műszaki leírások és a gyártó kiadványai) – legyen az nyomtatott formátumú vagy on-line – biztosítja a végfelhasználók számára szükséges információt az energiafogyasztás tekintetében vagy utalást tesz a termék energiafogyasztási címkéjére;

Indokolás

Ez a kiegészítő tájékoztatás elősegíti, hogy a fogyasztó tájékozottan tudjon dönteni az adott termék megvásárlása előtt.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szállítók a műszaki dokumentáció elektronikus változatát kérésre a tagállami piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

A szállítók a műszaki dokumentáció elektronikus változatát kérésre legkésőbb 30 naptári napon belül a tagállami piacfelügyeleti hatóságok és/vagy a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

Indokolás

Pontos időkeret meghatározásával növeljük a címkerendszer működésének hatékonyságát.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. a címkéken kívül a szállító termékismertető adatlapokat is rendelkezésre bocsásson minden termékkel.

5. a címkéken kívül a szállító termékismertető adatlapokat is rendelkezésre bocsásson.

Indokolás

Túl sok hulladék képződik, ha minden terméket ellátnak termékismertető adatlappal. Engedélyezni kell, hogy több azonos típusú termék szállítása esetén egyetlen termékismertető adatlapot bocsássanak rendelkezésre. Ezen felül egyetlen termékismertető füzet tartalmazhatja eltérő terméktípusok termékismertető adatlapjaiban foglalt információt.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

6 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1: a kereskedők megfelelően elhelyezzék a címéket, és belefoglalják az adatlapot a termékismertető füzetbe, illetőleg más olyan dokumentációba, amelyet a termékkel együtt átadnak, amikor azt a végfelhasználó megvásárolja.

1. a kereskedők megfelelően – láthatóan és olvashatóan – elhelyezzék a címéket, és belefoglalják az adatlapot a termékismertető füzetbe, illetőleg más olyan dokumentációba, amelyet a termékkel együtt átadnak, amikor azt a végfelhasználó megvásárolja.

Indokolás

Fontos annak biztosítása, hogy a címkéket oly módon helyezzék el, hogy a végfelhasználók számára könnyen észrevehetőek és elolvashatóak legyenek.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtási intézkedésekben  foglalt rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy a lehetséges végfelhasználók  a termék  megvásárlása előtt hozzájussanak a címkén és  az adatlapon szereplő információkhoz, ha a szóban forgó terméket  csomagküldő kereskedés, katalógus útján vagy egyéb olyan módon kínálják eladásra, bérletre, illetve részletvásárlásra, amely alapján feltételezhető, hogy a lehetséges végfelhasználó  a terméket  nem tudja megtekinteni.

A végrehajtási intézkedésekben foglalt rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy a lehetséges végfelhasználók a termék megvásárlása előtt hozzájussanak a címkén és az adatlapon szereplő információkhoz, ha a szóban forgó terméket csomagküldő kereskedés, katalógus, internet vagy telemarketing útján, vagy egyéb olyan módon kínálják eladásra, bérletre, illetve részletvásárlásra, amely alapján feltételezhető, hogy a lehetséges végfelhasználó a terméket nem tudja megtekinteni. A címke és az adatlap feltüntetésének módját távértékesítés esetén végrehajtási intézkedések rögzítik.

Indokolás

Mivel folyamatosan új távértékesítési módok jelennek meg, a végrehajtási intézkedések tekintetében valamennyi lehetőség lefedése céljából bizonyos fokú rugalmasságra van szükség. A lényeg azonban változatlan: a termék beszerzésének módjától (megvásárlás, bérlet, használat stb.) függetlenül minden végfelhasználó számára biztosítani kell az energiacímkét.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják  az alkalmazandó végrehajtási intézkedések  által szabályozott és velük összhangban lévő termékek forgalomba hozatalát, illetve üzembe helyezését saját területükön.

1. A tagállamok nem tilthatják meg, nem korlátozhatják és nem akadályozhatják az ezen irányelv és az alkalmazandó végrehajtási intézkedések által szabályozott és velük teljes mértékben összhangban lévő termékek forgalomba hozatalát, illetve üzembe helyezését saját területükön.

Indokolás

A megfelelés vélelme hatékony működésének érdekében biztosítani kell, hogy a tagállamok ténylegesen végrehajtják felügyeleti szerepüket.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ellentétes bizonyíték hiányában a tagállamok a címkéket és az adatlapokat ezen irányelv rendelkezéseinek és a végrehajtási intézkedéseknek  megfelelőnek tekintik. A tagállamok kötelezik a szállítókat, hogy az 5. cikk szerint bizonyítékot szolgáltassanak  a címkéiken vagy az adatlapjaikon szereplő információk pontosságáról, ha okuk van feltételezni azok helytelenségét.

2. Feltéve, hogy a tagállamok rendszeres piacfelügyeletet végeznek és ellentétes bizonyíték hiányában a tagállamok a címkéket és az adatlapokat ezen irányelv rendelkezéseinek és a végrehajtási intézkedéseknek megfelelőnek tekintik. A tagállamok kötelezik a szállítókat, hogy az 5. cikk szerint bizonyítékot szolgáltassanak  a címkéiken vagy az adatlapjaikon szereplő információk pontosságáról, ha okuk van feltételezni azok helytelenségét.

Indokolás

A megfelelés vélelme hatékony működésének érdekében biztosítani kell, hogy a tagállamok ténylegesen végrehajtják felügyeleti szerepüket.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, annak 12–18. cikke alapján nem kizárt árubeszerzési, építési beruházási vagy szolgáltatási szerződéseket kötő ajánlattevő hatóságok nem szerezhetnek be olyan termékeket, amelyek nem teljesítik a vonatkozó végrehajtási intézkedésben rögzített minimális teljesítményszinteket.

1. A 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben említett, annak 12–18. cikke alapján nem kizárt árubeszerzési, építési beruházási vagy szolgáltatási szerződéseket kötő ajánlattevő hatóságok nem szerezhetnek be olyan termékeket, amelyek nem teljesítik a vonatkozó végrehajtási intézkedésben rögzített minimális teljesítményszinteket, és a legmagasabb hatékonysági fokra való törekvés jegyében nem teljesítik a 9. cikk 2. pontjában előírt feltételeket.

Indokolás

A cikk teljes mértékben figyelembe veszi azt az igényt, hogy minden tagállam a saját szükségleteinek és pénzügyi helyzetének megfelelően végezze a beszerzéseket. Az irányelv hatékonyságát ugyanakkor „semlegesítené”, ha az állami hatóságok számára – amelyek kiemelkedő vásárlónak/felhasználónak számítanak, és befolyásolni tudnak bizonyos piacokat – nem írnánk elő közös kötelező alsó küszöbértéket a beszerzéseik tekintetében. A közös küszöbérték jelentős segítséget nyújt a szállítóknak is a gyártástervezés terén.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) energiamegtakarítási potenciál,

Indokolás

Az energiamegtakarítást fel kell venni a fent említett kritériumok közé, mivel kulcsszerepet töltenek be a jelenlegi irányelvben.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) az innováció támogatása a lisszaboni stratégiával összhangban,

Indokolás

A termékek innovációjának támogatását fel kell venni a fent említett kritériumok közé, mivel kulcsszerepet töltenek be a jelenlegi irányelvben.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A termékek közbeszerzésekor vagy ösztönzésben részesítésekor a tagállamok a vonatkozó végrehajtási intézkedésben meghatározott osztályokban fejezik ki a teljesítményszinteket.

5. A termékek közbeszerzésekor vagy ösztönzésben részesítésekor a tagállamok a vonatkozó végrehajtási intézkedésben meghatározott osztályokban fejezik ki a teljesítményszinteket.

 

Az ösztönzők közé tartozhatnak többek között az adókedvezmények mind a nagyon energiahatékony termékeket használó végfelhasználók, mind az olyan iparágak számára, amelyek támogatják és gyártják az ilyen termékeket, valamint a csökkentett hozzáadottérték-adó az olyan anyagokra és összetevőkre, amelyek javítják az energiahatékonyságot. A tagállamok által nyújtott ösztönzőknek eredményeseknek és hatékonyaknak kell lenniük.

Indokolás

Ez az új bekezdés az energiahatékony döntések előmozdítása érdekében alkalmazható ösztönzők néhány példáját sorolja fel.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a piacon elérhető, rendeltetésükben egyenértékű termékeknek jelentős eltérést kell mutatniuk a vonatkozó teljesítményszintek tekintetében;

törölve

Indokolás

Az azonos rendeltetésű, de teljesítményszintjükben jelentős eltéréseket mutató termékek esetében eredményesebb lenne környezetbarát tervezési intézkedéseket kialakítani, és ezáltal fokozatosan megszüntetni a legkevésbé energiahatékony termékek piaci jelenlétét.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó Közösségi szabályozás és önszabályozás – köztük az önkéntes megállapodások – olyan rendelkezéseit, amelyek várhatóan gyorsabban vagy kevesebb költséggel valósítják meg a politikai célkitűzéseket, mint a kötelező előírások;

c) a Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó Közösségi szabályozás és önszabályozás – köztük az önkéntes megállapodások – rendelkezéseit, amennyiben azok várhatóan gyorsabban vagy kevesebb költséggel valósítják meg a politikai célkitűzéseket, mint a kötelező előírások;

Indokolás

Az önkéntes megállapodások és az önszabályozás nem mindig biztosítják a politikai célkitűzések hatékony teljesülését.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) figyelembe veszi a 2006/32/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsoroltak közül azokat a környezetbarát paramétereket, amelyeket a 2005/32/EK irányelv alapján elfogadott vonatkozó végrehajtási intézkedések lényegesnek minősítenek, és amelyek a végfelhasználót érinthetik a termékhasználat során;

a) figyelembe veszi a 2006/32/EK irányelv I. mellékletének 1. részében felsoroltak közül azokat a környezetbarát paramétereket, amelyeket a 2005/32/EK irányelv alapján elfogadott vonatkozó végrehajtási intézkedések lényegesnek minősítenek;

Indokolás

Az energiafelhasználó termékek környezetbarát tervezéséről szóló (jelenleg átdolgozás alatt álló) irányelvvel – amely az életciklus-szemléleten alapul – való teljes összhang biztosítása érdekében a mondat utolsó részét el kell hagyni, mivel a végfelhasználókat érdekelheti a termék teljes életciklusa során kifejtett környezeti hatása.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megfelelően konzultál az érdekeltekkel;

c) megfelelően konzultál az érdekeltekkel, beleértve a gyártókat és azok szállítóit;

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a 24. cikkben említett címke külső megjelenése és tartalma, lehetőség szerint egységesítve a különböző termékcsoportok esetében alkalmazott  külső jellemzőket;

d) a 4. cikkben említett címke külső megjelenése és tartalma, lehetőség szerint egységesítve a különböző termékcsoportok esetében alkalmazott külső jellemzőket, minden esetben egyértelműen láthatóan és olvashatóan, és megtartva alapként a jelenlegi címke főbb elemeit (zárt skálájú A–G besorolás), amelyek egyszerűek és könnyen felismerhetőek; adott esetben a címke az érvényességi időt is tartalmazza;

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) adott esetben a címkén feltüntetendő besorolás (besorolások) időbeli hatálya;

j) a címkén feltüntetendő a besorolás (besorolások) időbeli hatálya, amely nem lehet több három évnél, következő felülvizsgálatuk időpontjának pedig figyelembe kell vennie a termék innovációs ütemét;

Indokolás

Mivel az energiahatékonyság az EU egyik legfontosabb eszköze az éghajlatváltozás elleni harcban, nagyon fontos kellő időben figyelembe venni a legújabb technológiai fejleményeket.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

A megvalósításra vonatkozó prioritáslista

 

A Bizottság legkésőbb hat hónappal ezen irányelv hatályba lépését követően eljuttatja az Európai Parlament és a tagállamok számára azon kiemelt termékek – beleértve az építési termékeket is – jegyzékét, amelyeket címkézésre javasol energiamegtakarítási potenciáljuk alapján.

Indokolás

A megvalósíthatósági tanulmányra szükség van annak érdekében, hogy az irányelv végrehajtási intézkedései a megfelelő termékcsoportokra irányuljanak, az optimális eredmények érdekében. A Bizottságot meg kell bízni azzal, hogy állítsa össze a címkézendő kiemelt termékek jegyzékét, és a jegyzéket tájékoztatásul és észrevételezés céljából ossza meg a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

11 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11b. cikk

 

A hatály kiterjesztésének lehetősége

 

A Bizottság legkésőbb 2010-ben megvalósíthatósági tanulmányt készít annak vizsgálatára, hogy a címkének – végrehajtási intézkedések elfogadása révén – tájékoztatnia kell-e a végfelhasználókat a termék teljes életciklusa során az energiára és egyéb alapvető erőforrásokra kifejtett jelentős hatásairól.

Indokolás

A megvalósíthatósági tanulmányra szükség van annak érdekében, hogy az irányelv végrehajtási intézkedései a megfelelő termékcsoportokra irányuljanak, az optimális eredmények érdekében. A Bizottságot meg kell bízni azzal, hogy állítsa össze a címkézendő kiemelt termékek jegyzékét, és a jegyzéket tájékoztatásul és észrevételezés céljából ossza meg a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek alkalmazását. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok a szóban forgó rendelkezésekről legkésőbb a 13. cikk (1) bekezdésében említett időpontig, a rendelkezések minden későbbi módosításáról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

A tagállamok megállapítják az ennek az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók szabályait, és meghoznak minden szükséges intézkedést, hogy biztosítsák ezek alkalmazását. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok felelősek a címkézés jogosulatlan használata elleni jogvédelem megerősítéséért is. A tagállamok a szóban forgó rendelkezésekről legkésőbb a 13. cikk (1) bekezdésében említett időpontig, a rendelkezések minden későbbi módosításáról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

Indokolás

Mivel egyre több végfelhasználó bízik az energiacímkézési rendszerben, és használja azt döntéshozatala fő kritériumaként, rendkívül fontos, hogy a tagállamok biztosítsák, nem történik csalás a címke használatában.

(1)

HL C 77., 2002.3.28. 1. o.


INDOKOLÁS

A JOBB TERMÉKEKÉRT ÉS A JOBB DÖNTÉSEKÉRT

1. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI CÉLKITŰZÉS

A globális pénzügyi zavar bebizonyította gazdaságaink és az állami tervezés törékenységét, továbbá a jelenlegi rendszer szemmel látható hiányosságait arra vonatkozóan, hogy sikeresen nézzen szembe jelentős válságokkal. Egyedül globális szolidaritás és elszánt döntések révén érhető el, hogy világunk előmozduljon az új fenntartható jövő irányába, és leküzdjük annak veszélyét, hogy a gazdasági problémák akadályt gördítsenek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság építésére irányuló lépések elé. Pontosan ez az oka annak, hogy a környezetvédelmi kérdések, illetve különösen az energiahatékonyság új hangsúlyt kap, mivel ez értékes eszközzé válik az éghajlatváltozás gazdaságilag fenntartható módon történő orvoslására irányuló erőfeszítéseink számára, ugyanakkor a jelenlegi gazdasági és társadalmi válság kezelésének új útját egyengeti.

Amint a Stern a közelmúltban megjegyezte, „az energiahatékonyságba történő befektetés fokozottabb ösztönzése gazdasági visszaesés és magas olajárak idején, továbbá a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású iparágakra való költés hozzásegíthet a gazdaság ösztönzéséhez”.

Az energiahatékonyság növelésének leggyorsabb és leginkább költséghatékony módja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése, amely nemcsak a Kiotói Jegyzőkönyv szerinti kötelezettségeinek teljesítésében nyújt segítséget az EU-nak, hanem támogatja vezető szerepét is az éghajlatváltozás elleni harcban. Mozgósítani kell a közvéleményt és az állami döntéshozókat, továbbá a piaci szereplőket, valamint át kell alakítani a belső energiapiacot oly módon, hogy világviszonylatban is energiahatékony infrastruktúra, épületek, berendezések és folyamatok álljanak az uniós polgárok rendelkezésére.

Az európai és nemzeti szinten egyaránt sikeres energiahatékonysági politika nagymértékben hozzájárulna az EU versenyképességéhez és a foglalkoztatáshoz, amelyek a lisszaboni menetrend központi célkitűzései. Az energiaszükséglet és az energiafelhasználás szabályozása az uniós energiapolitika része, így az energiaügyi és éghajlat-változási csomagban egyértelműen körvonalazott prioritásoknak is részét képezi.

Az EU-nak jelenleg hiánya van. Az elmélet szerint a piaci erők idővel a leghatékonyabb eredményeket fogják hozni beavatkozás nélkül. Ma már tudjuk, hogy ez nem igaz, tekintve a jelentős társadalmi és környezetvédelmi problémákat, amelyekkel szembesülnünk kell, mint például energiahiány és éghajlatváltozás. Ezen a ponton hangsúlyoznunk kell, hogy noha a fogyasztási szint csökkentése alapvető fontosságú az éghajlatváltozás kérdésének kezelése szempontjából, az EU-n belüli bizonyos energiaszint biztosítása lényeges az alapvető életszínvonal elérése, illetve az otthon fűtése vagy hűtése, valamint a kényelmes élet érdekében. Jóllehet az energia alapvető emberi szükséglet, a valóság az, hogy számos uniós országban a szegényeknek választaniuk kell aközött, hogy túlzott összegeket fizetnek az energiáért, és adósságot halmoznak fel, vagy nem fizetik ki számláikat, ami elkerülhetetlenül egyéb következményekkel jár.

E jelenlegi helyzetben az Unió sürgősen keresi az utat a visszaesésből való kilábaláshoz. Olyan utat keres, amely tartós növekedést és megbízható munkalehetőségeket teremt. Erős meggyőződésem, hogy az energiahatékonyság része a megoldásnak.

2. AZ ENERGIAFOGYASZTÁS CÍMKÉZÉSÉRŐL SZÓLÓ IRÁNYELV

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelvet (92/75/EGK), amely több mint tizenöt éve van hatályban, az ipari ágazat és a fogyasztói szervezetek egyaránt hasznosnak tekintik, ez azonban nem tartalmaz a technikai fejlődéssel és a termékinnovációval való lépéstartásra irányuló mechanizmusokat. Ezen átdolgozás célja, hogy az irányelv hatályát két tekintetben kiterjessze: tegye lehetővé a háztartásban, valamint a kereskedelmi és ipari ágazatokban előforduló összes energiával kapcsolatos termék címkézését, illetve a végrehajtást terjessze ki az összes, energiát közvetlenül fogyasztó vagy energiafogyasztásért felelős termékre (például az ablakok).

A jelenleg hatályban lévő irányelv hatálya korlátozottnak tűnik, ha figyelembe vesszük az éghajlatváltozás orvoslásának sürgős szükségletét, 2020-ig az energiahatékonyság 20%-kal történő növelését jelentő általános uniós célkitűzést, valamint az uniós polgárok és vállalatok energiakínálatának és -fogyasztásának ésszerűsítését. A fenntartható termékek előmozdításából eredő kihívások és lehetőségek tudatában, a fenntartható fogyasztásról, termelésről és iparpolitikáról szóló cselekvési terv általános célkitűzésének támogatását végső célunkká kell tenni.

A Bizottság becslése szerint (Hatásvizsgálat SEC(2008)2861) az energiafogyasztás címkézése körülbelül 3 Mtoe évi energiamegtakarításhoz járult hozzá, amely a kibocsátott szén-dioxid évente 14 Mt-val való csökkentésének felel meg az 1996–2004 közötti időszakban. Az irányelv hatályának az összes energiával kapcsolatos termékre történő kiterjesztése 2020-ig mintegy 27 Mtoe további megtakarítást eredményezhet, amely a kibocsátott szén-dioxid évente 80 Mt-val való csökkentésének felel meg a „megszokott üzletvitelhez” képest.

Az irányelv fő célkitűzése, hogy a végfelhasználók számára lehetővé tegye a megfontoltabb és fenntarthatóbb vásárlási döntést az energiával és a termékek környezetvédelmi jellemzőivel kapcsolatos tájékozottságuk fokozása, illetve döntéseik hatásának tudatosítása révén. E tényezők mindegyike hozzájárulhat a piacok környezetbarátabbá tételéhez, és így a természeti erőforrások és a környezet védelméhez. E tekintetben életciklus alapú (a bölcsőtől a koporsóig) megközelítést kell alkalmazni, amely kiterjed az energiára, illetve valamennyi ehhez kapcsolódó fő környezeti vonatkozásra.

Célunk a győztes-győztes helyzet megteremtése úgy a piac (az innováció és a fenntartható technológiák fellendítése, az uniós gyártók vezető piaci státuszának megőrzése, ösztönzők létrehozása a gyártási folyamat és a hulladékkezelés javítása érdekében), mint a fogyasztók számára (a fenntartható és energiahatékony termékek nagyobb választéka, alacsonyabb energiaszámlákhoz vezető energiamegtakarítások), és ugyanakkor az éghajlatváltozás kihívásával való megbirkózás.

· Hatály

Az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelvet egy szélesebb jogi keret részeként kell tekinteni. Ezért alapvető fontosságú, hogy megvizsgáljunk más ehhez kapcsolódó jogalkotási javaslatokat is, mint a közbeszerzés jogalkotási csomagja, a környezetbarát tervezésről szóló irányelv és az épületek energiateljesítményéről szóló irányelv. Meg kell vizsgálnunk, hogyan erősíthetnénk meg az ezen irányelvek közötti szinergiákat. Továbbá azt is, hogyan hozhatunk létre egy holisztikus megközelítést az energia- és pénzügyi megtakarítás szempontjából jobb épületek és jobb termékek érdekében.

· A címke külső megjelenése

Számos különböző javaslat létezik a címke külső megjelenésére vonatkozóan, egyik közülük a nyitott végű számskála (például 1-től 7-ig vagy 3-tól 9-ig, ahol a legjobb osztályzatok a legújabb technológiai fejlesztéseknek megfelelően változnak). Egy közelmúltbeli fogyasztói felmérés kimutatta, hogy a végfelhasználók EU-szerte nagymértékben felismerik a jelenlegi megjelenést, az A-tól G-ig történő címkézést. Egyértelműen bebizonyította, hogy a megkérdezettek túlnyomó része érthetőbbnek találta az A–G skálát, mint a számskálát. Ezen irányelv jövőbeni sikerességének biztosítása érdekében és a keret más termékcsoportokra történő kiterjesztése fényében alapvető fontosságú, hogy a fogyasztók már meglévő ismereteire építsünk az A–G címkével kapcsolatban, ezért e címkeformátumnak továbbra is a fogyasztók tájékoztatásának alapjául kell szolgálnia a termékek energiahatékonyságát illetően.

· A tagállamok felelőssége

A piacfelügyeletre vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni annak érdekében, hogy biztosítsák az energiafogyasztás címkézéséről szóló irányelv és végrehajtási intézkedéseinek megfelelő és uniós szinten összehangolt végrehajtását. Fel kell kérni a tagállamokat, hogy lépjenek fel az előírásoknak nem megfelelő szállítókkal és kereskedőkkel szemben egy meghatározott időkereten belül (figyelembe véve a termék jellegét és energiafogyasztását) a terméknek a piacról való kötelező kivonása érdekében az előírásoknak való nem megfelelés esetén és nem csupán miután a nem megfelelés folytatódik.

Ezen túlmenően a tagállamok által a Bizottságnak kétévente benyújtandó jelentés tekintetében, amely végrehajtási tevékenységeiket részletezi, meggyőződésünk, hogy ezek tartalmát egyértelművé kell tenni lehetőleg oly módon, hogy – esetleg önkéntes formában – minimális előírásokat határozzanak meg egy összehangolt sablon érdekében.

· Távértékesítés

A végfelhasználók számára biztosítani kell a címkén levő információ egészéhez való hozzáférést még a távértékesítéssel (például interneten vagy telemarketingen keresztül) vásárolt termék esetén is. E tekintetben mindenképpen meg kell erősíteni a távértékesítésre vonatkozó rendelkezéseket azáltal, hogy olyan végrehajtási intézkedéseket követelünk meg, amelyek meghatározzák a címke formátumát mindenfajta távértékesítésre vonatkozóan.

· Tájékoztatási követelmények

Ami a reklámozást illeti, kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy – a fogyasztók számára szükséges valamennyi információ biztosításának összefüggésében – az összes energiával kapcsolatos termék reklámjában ugyanazt az információt tegyék közzé, mint ami a címkén található. E tájékoztatási követelményt már gyakorlatba ültették más esetekben, így az autós reklámok például tartalmazzák a modell szén-dioxid-kibocsátását.

· Végrehajtási intézkedések

· 

A végrehajtási intézkedéseket oly módon tervezik meg, hogy a címkén és a technikai adatlapon keresztül a végfelhasználók számára biztosítsák a szükséges információkat. Tekintettel a jobb teljesítményű eszközökbe való befektetés fontosságára, amelyeknek mérsékelt a működési költsége, felhívjuk a Bizottságot, hogy kezdeményezzen megvalósíthatósági tanulmányt annak megállapítása érdekében, hogy a címke – a kapcsolódó végrehajtási intézkedések elfogadása révén – tartalmazzon-e információt a végfelhasználók számára a termék valamennyi jelentős környezeti hatását illetően a teljes életcikluson át.

A végfelhasználóknak meg kell tudniuk különböztetni az újonnan kifejlesztett termékeket a már magas címkézési osztályokban szereplő régebbi termékektől. A 11. cikk (4) bekezdésének j) pontja előírja, hogy a végrehajtási intézkedéseknek meg kell határozniuk a „címkén feltüntetendő besorolások időbeli hatályát [...]”, azonban e rendelkezés a hatékonyság érdekében úgy módosul, hogy a végrehajtási intézkedéseknek meg kell határozniuk a besorolások felülvizsgálatának legutolsó időpontját. Ily módon a piac fejlődése rendszeresen ellenőrizhető a kiskereskedőktől származó adatok alapján. Meggyőződésünk, hogy a technológiai fejlődés és/vagy piaci részesedés fényében az A osztályban a címkét rendszeresen, legalább 2–3 évente felül kell vizsgálni.

· Közbeszerzés

Mivel a közszféra az energiafelhasználó és energiamegtakarító termékek fő vásárlója, alapvető fontosságú, hogy jó példával járjon elöl bizalmat ébresztve az iparban és a fogyasztókban a címkézési rendszer előnyeit illetően. Ez a pontos és világos ösztönzők (adókedvezmények egyaránt az energiahatékony készülékeket vásárló fogyasztók és az ilyen felszereléseket gyártó és előmozdító vállalkozások számára, a hozzáadottérték-adó csökkentésének vagy eltörlésének elfogadása azon építőanyagok és épületelemek esetében, amelyek javítják az épületek energiahatékonyságát) létrehozásának lehetőségével együtt a „zöldebb” termékek vásárlása érdekében értékes energiamegtakarítást eredményezhet a 2020-as uniós célkitűzések elérése szempontjából.

· Szankciók

Teljes mértékben támogatjuk, hogy a tagállamok szankciókat szabjanak ki és minden szükséges intézkedést hozzanak meg valamennyi kötelezettség végrehajtásának biztosítása érdekében. Egyértelműen le kell szögezni, hogy a szankciók a címkézés jogosulatlan használatával kapcsolatos bármely esetben alkalmazandók. Érdemes megvizsgálni egy olyan mechanizmus létrehozásának lehetőségét, amely révén a jogsértés felderítését az egyik tagállamban közlik az összes tagállammal, ahol a terméket ugyanazon helytelen feltételek közepette hozzák forgalomba.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv.: D(2009)14327

Angelika NIEBLER

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke

LOW T06021

STRASBOURG

Tárgy: Átdolgozási javaslat: Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló tanácsi és európai parlamenti irányelv

(COM(2008)778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD))

Tisztelt Asszonyom!

Az általam vezetett Jogi Bizottság az eljárási szabályzatnak a felülvizsgálatról szóló 80a. cikkének értelmében, amelyet az Európai Parlament 2007. május 10-i határozatával fogadott el, megvizsgálta a fent említett javaslatot.

A szabályzat (3) bekezdése a következő:

„Amennyiben a jogi ügyekben illetékes bizottság arra a következtetésre jut, hogy a javaslat az ekként megjelölteken kívül valóban nem tartalmaz érdemi változtatással járó módosítást, értesíti az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 150. és a 151. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A változatlanul maradt részekre vonatkozó módosításokat azonban kivételesen és eseti jelleggel e bizottság elnöke elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való kapcsolatuk folytán erre szükség van. Ezen okoknak szerepelniük kell a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban.”

Az Európai Parlament Jogi Szolgálatának –, amelynek képviselői részt vettek az átdolgozásra irányuló javaslatot vizsgáló tanácsadó munkacsoport ülésein – véleményét követően és a javaslat előadójának ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérdéses javaslat nem tartalmaz lényegi változtatásokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport véleményében lényegi változtatásként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a korábbi jogszabályokban szereplő változatlanul hagyott rendelkezések és az említett változtatások egységes szerkezetbe foglalását illetően a javaslat lényegi változtatás nélkül egyenesen kodifikálja a már meglévő szövegeket.

Továbbá az eljárási szabályzat 80a. cikkének (2) bekezdése és 80. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a fent említett munkacsoport véleményében javasolt technikai jellegű kiigazítások szükségesek annak érdekében, hogy a javaslat megfeleljen az átdolgozás szabályainak.

Következésképpen, miután a Jogi Bizottság 2009. március 9-i ülésén megvitatta, 16 támogató szavazattal és tartózkodás nélkül(1) javasolja az Ön bizottságának mint illetékes bizottságnak, hogy a javaslatait figyelembe véve és a 80a. cikkel összhangban vizsgálja meg a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Giuseppe GARGANI

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport véleménye

(1)

Az alábbi tagok voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Klaus-Heiner Lehne, Eva-Riitta Siitonen, Tadeusz Zwiefka, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzčs, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, Ieke van den Burg, Vicente Miguel Garcés Ramón, Bill Newton Dunn.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOK

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJA

Brüsszel, 2009. január 27.

VÉLEMÉNY

                                AZ EURÓPAI PARLAMENT

                                A TANÁCS

                                A BIZOTTSÁG                           RÉSZÉRE

Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló tanácsi és európai parlamenti irányelvre irányuló javaslat

COM(2008)778, 2008.11.13. – 2008/0222(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2008. november 26-án és december 4-én ülést tartott, hogy megvizsgálja a Bizottság által előterjesztett, fent említett javaslatot.

Az ülések alkalmával(1), az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 1992. szeptember 22-i 92/75/EGK tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1) az átdolgozott javaslat szövegében az alábbi részeket az általában a lényegi változtatásra utaló szürke kiemeléssel kellett volna jelölni:

- a 2. cikk ötödik francia bekezdésének teljes szövege;

- a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában a (kettős áthúzással jelölt) „a fogyasztókra nézve” kifejezés és a (kiigazításra utaló nyilak között szereplő) „a végfelhasználóra nézve” kifejezés;

- az 5. cikk (6) bekezdésében a (kettős áthúzással jelölt) utolsó mondat: „Az alkalmazott adatlapoknak minden tekintetben meg kell felelniük az ezen irányelv és a végrehajtási irányelvek rendelkezéseinek.”;

- a 7. cikkben a (kettős áthúzással jelölt) „vásárlók” és „vásárló” szavak, és a (kiigazításra utaló nyilak között szereplő) „végfelhasználó” és „végfelhasználók” kifejezések;

- a 11. cikk (4) bekezdésének bevezetésében a (kiigazításra utaló nyilak között szereplő) „különösen a következőket” szavak.

2) A 92/75/EGK irányelvet az átdolgozási javaslat benyújtásának időpontja után tovább módosította a Szerződés 251. cikkében meghatározott eljárás alá tartozó egyes jogi aktusoknak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás tekintetében történő, az 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti kiigazításáról szóló, 2008. október 22-i 1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, amelyet a Hivatalos Lap L 2008. november 21-i 311. számának 1. oldalán tettek közzé. Ennek az új módosító jogszabálynak az elfogadása miatt az átdolgozott szöveg vonatkozó részeit a következőképpen kellett volna előterjeszteni:

- az 1. cikk (2) és (3) bekezdése között a 92/75/EGK irányelv 1. cikke (2) bekezdése megfogalmazásának, amelynek tekintetében törlést javasolnak, a következőképpen kellett volna szólnia: „Az e cikkben szereplő listához további háztartási készüléktípusok adhatók hozzá. A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

- a 4. cikk (1) és (2) bekezdése között a 92/75/EGK irányelv 2. cikke (2) bekezdése megfogalmazásának, amelynek tekintetében törlést javasolnak, a következőképpen kellett volna szólnia: „Az energiafogyasztást jelölő címkére és az adatlapra vonatkozó részletes szabályokat az ezen irányelv alapján elfogadott, a készülékek egyes típusaira vonatkozó végrehajtási irányelvek tartalmazzák. A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

- a 92/75/EGK irányelv 9. cikke megfogalmazásának, amelynek teljes törlését javasolják, a következőképpen kellett volna szólnia:

„A Bizottság a végrehajtási irányelvek kiigazításával és a várható jelentős energiamegtakarítás reményében további háztartási készülékeknek az 1. cikk (1) bekezdése alatti listára való felvételével a rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos intézkedéseket fogad el, illetve azokat a műszaki fejlődéshez igazítja.

A szóban forgó – ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló – intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3) Az I. melléklet B. részében a „92/75/EGK” jogi aktust jelző szám sorában átültetési határidőként 1993. július 1-jét, alkalmazási határidőként pedig 1994. január 1-jét kellett volna feltüntetni. A „2009/[*]/EK” jelzést el kell hagyni.

A javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az abban vagy e véleményben akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezéseinek ezen érdemi módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

jogtanácsos                                      jogtanácsos                                      főigazgató

(1)

A tanácsadó munkacsoport számára a javaslat angol, francia és német nyelvű változata állt rendelkezésre, és a csoport a kérdéses szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.


ELJÁRÁS

Cím

Az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelölése (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2008)0778 – C6-0412/2008 – 2008/0222(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.11.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

20.11.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

20.11.2008

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

9.3.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Anni Podimata

10.12.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.1.2009

11.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

9.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Březina, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Stavros Arnaoutakis, Elisabetta Gardini, Syed Kamall, Manolis Mavrommatis, Ulrike Rodust

Benyújtás dátuma

19.3.2009

Utolsó frissítés: 2009. április 23.Jogi nyilatkozat