Procedūra : 2008/2279(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0152/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0152/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Balsojumi :

PV 23/04/2009 - 6.3

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0262

ZIŅOJUMS     
PDF 132kWORD 67k
2009. gada 20. marta
PE 416.558v02-00 A6-0152/2009

par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu

(C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC))

V iedaļa – Revīzijas palāta

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Søren Bo Søndergaard

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

(C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu(1),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6-0419/2008)(2),

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(3),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(4), ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0000/2009),

1.  sniedz Revīzijas palātas ģenerālsekretāram apstiprinājumu par Revīzijas palātas 2007. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Padomei, Komisijai, Tiesai, Revīzijas palātai, Eiropas Ombudam un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa – Revīzijas palāta

(C6-0419/2008 – 2008/2279(DEC))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības 2007. finanšu gada vispārējo budžetu(6),

–   ņemot vērā Eiropas Kopienu galīgos gada pārskatus par 2007. finanšu gadu – I sējums (C6-0419/2008),(7)

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par 2007. gadā veiktajām iekšējām revīzijām, ko tā iesniegusi budžeta izpildes apstiprinātājiestādei,

–   ņemot vērā Revīzijas palātas gada pārskatu par 2007. finanšu gada budžeta izpildi, kuram pievienotas pārbaudīto iestāžu atbildes(8),

–   ņemot vērā deklarāciju par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību(9), ko Revīzijas palāta iesniegusi saskaņā ar EK līguma 248. pantu,

–   ņemot vērā EK līguma 272. panta 10. punktu, kā arī 274., 275. un 276. pantu,

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(10), un it īpaši tās 50., 86., 145., 146. un 147. pantu,

–   ņemot vērā Reglamenta 71. pantu un V pielikumu,

–   ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A6-0000/2009),

1. norāda, ka 2007. gadā Eiropas Revīzijas palātas rīcībā bija saistību apropriācijas kopumā EUR 122 miljonu apmērā (2006. gadā — EUR 114 miljoni(11)) un to izlietojuma līmenis bija 90,21 %, kas ir zemāks nekā pārējo iestāžu vidējais rādītājs (93,82 %);

2. atgādina, ka Revīzijas palātas pārskatus par 2007. finanšu gadu revidēja ārējs uzņēmums PricewaterhouseCoopers (iepriekšējos gados — KPMG), kas secināja:

a)       attiecībā uz 2007. finanšu gada pārskatu pareizību: „Uzskatām, ka šie finanšu pārskati sniedz patiesu priekšstatu par Eiropas Revīzijas palātas finanšu stāvokli 2007. gada 31. decembrī, kā arī par tās finanšu izpildi un naudas plūsmām minētajā datumā slēgtajā finanšu gadā, ievērojot Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību minētajai Padomes regulai, un Eiropas Revīzijas palātas grāmatvedības noteikumus”;

 b)     attiecībā uz Revīzijas palātai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu un 2007. gadā pieejamo kontroles procedūru atbilstību: „Balstoties uz šajā ziņojumā aprakstīto darbu, mūsu uzmanības lokā nenonāca nekas tāds, kas liktu domāt, ka visos būtiskajos aspektos un pamatojoties uz iepriekš aprakstītajiem kritērijiem: a) Palātai piešķirtie resursi nav izlietoti tiem paredzētajiem mērķiem; b) ieviestās kontroles procedūras nesniedz garantijas, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu finanšu darbību atbilstību piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem”;

3. atzinīgi vērtē to, ka jaunā integrētā pārvaldības un finanšu kontroles sistēma (SAP), kas darbojas kopš 2008. gada 1. janvāra, ir izstrādāta, pamatojoties uz Padomes, Revīzijas palātas un Tiesas sadarbību, un tādējādi nozīmē minēto trīs iestāžu budžeta līdzekļu ievērojamu ietaupījumu un arī efektivitātes pieaugumu;

4. atzinīgi vērtē arī auglīgo sadarbību ar Tiesu apmācības jomā;

5. norāda, ka Revīzijas palātas iekšējā revidenta 2007. gada ziņojums galvenokārt bija pozitīvs un tajā tika konstatēts, ka K2 ēku projekta pārvaldība bijusi efektīva un K2 nodošana notikusi vairākus mēnešus pirms plānotā termiņa un nepārsniedzot paredzēts budžeta līdzekļus; šajā sakarā atzinīgi vērtē to, ka lielākā daļa iekšējā revidenta ieteikumu ir ņemta vērā un iekļauta koriģējošos rīcības plānos;

6. norāda, ka 2007. gadā pēc Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās Revīzijas palātā darbu uzsāka divi jauni locekļi; norāda, ka sākotnējā Eiropas Savienības revīzijas organizēšanas principa — viens pārstāvis no katras dalībvalsts — īstenošanas rezultātā pašlaik iestādi vada kolēģija 27 locekļu sastāvā; pauž pārliecību, ka šī struktūra ir sasniegusi savas robežas un ka ir jāveic pamatīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas īstenošanas kārtības reforma; uzsver — jo stiprāka ir Revīzijas palāta, jo stiprāka ir arī budžeta izpildes apstiprinātājiestāde un efektīvāka budžeta izpildes pārbaude; tādēļ aicina dalībvalstis sākt diskusiju par Revīzijas palātas reformu un šajā diskusijā iesaistīt Parlamentu;

7. konstatē, ka 2008.gada decembrī tika iesniegts salīdzinoša vērtējuma ziņojums, ko izstrādājusi starptautiska salīdzinošu vērtējumu grupa; pauž nožēlu, ka šajā ziņojumā nav skarts pamatjautājums, proti, vai pašreizējā Eiropas Savienības ārējās revīzijas struktūra ir atbilstoša;

8. saistībā ar Revīzijas palātas locekļu finansiālo interešu deklarācijām atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas Rīcības kodeksu Revīzijas palātas locekļi deklarācijas par savām finansiālajām interesēm un citiem līdzekļiem (tostarp akcijām, konvertējamām obligācijām un ieguldījumu sertifikātiem, kā arī zemi un nekustamo īpašumu, norādot arī dzīvesbiedra profesionālo darbību) iesniedz Revīzijas palātas priekšsēdētājam, kurš tās glabā kā neizpaužamus datus, un ka šādas deklarācijas netiek publicētas;

9. atkārtoti aicina — uzskatot to par principiālu un pārredzamības īstenošanai svarīgu jautājumu — izvirzīt prasību, lai visu ES iestāžu locekļi iesniedz finansiālo interešu deklarāciju, kam jābūt pieejamai internetā ar publiska reģistra starpniecību; nepiekrīt Revīzijas palātas viedoklim, ka tai būtu jāgaida, līdz būs pieejams visās ES iestādēs piemērojams standarta formāts; ierosina katrā iestādē iecelt neatkarīgus uzraudzītājus, kuru uzdevums būtu katru gadu sagatavot un publiskot ziņojumus par saņemtajām deklarācijām;

10. prasa, lai Revīzijas palāta nākamajā darbības pārskatā iekļauj nodaļu, kurā sīki aprakstīti pasākumi, kas gada laikā veikti saistībā ar iepriekšējiem Parlamenta lēmumiem par budžeta izpildes apstiprināšanu, tostarp sniedzot arī iespējamos ieteikumu nepildīšanas skaidrojumus;

11. norāda — lai gan Finanšu regulā ir izdarīti grozījumi, tajā ietvertie iepirkuma procedūras noteikumi joprojām ir pārāk apgrūtinoši mazākām iestādēm, piemēram, Revīzijas palātai, it īpaši saistībā ar konkursiem par līgumslēgšanas tiesībām par salīdzinoši nelielām summām; aicina Komisiju, kad tā veic sagatavošanās darbu pirms turpmāku Finanšu regulas grozījumu priekšlikumu izstrādes, plaši apspriesties ar Revīzijas palātas ģenerālsekretāru un administrāciju, lai nodrošinātu, ka galīgajā projektā to viedoklis ir pilnībā ņemts vērā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

16.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

25

3

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig, Esko Seppänen

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Jürgen Schröder

(1)

OV L 77, 16.3.2007. Kļūdas labojums OV L 203, 3.8.2007., 92. lpp.

(2)

OV C 287, 10.11.2008, 1. lpp.

(3)

OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.

(4)

OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.

(5)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(6)

OV L 77, 16.3.2007. Kļūdas labojums OV L 203, 3.8.2007., 92. lpp.

(7)

OV C 287, 10.11.2008, 1. lpp.

(8)

OV C 286, 10.11.2008., 1. lpp.

(9)

OV C 287, 10.11.2008., 111. lpp.

(10)

OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(11)

2005. gadā — EUR 107,5 miljoni.

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 6. aprīļaJuridisks paziņojums