Procedura : 2008/2282(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0156/2009

Teksty złożone :

A6-0156/2009

Debaty :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Głosowanie :

PV 23/04/2009 - 6.4

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0263

SPRAWOZDANIE     
PDF 133kWORD 71k
20 marca 2009
PE 416.555v02-00 A6-0156/2009

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007

(C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC))

Sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Søren Bo Søndergaard

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(1),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0423/2008)(2),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(3),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(4),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich, a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0156/2009),

1.  udziela Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2007;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z rezolucją, która stanowi jej część integralną, Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, Trybunałowi Obrachunkowemu, Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

(C6-0423/2008 – 2008/2282(DEC))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007(5),

–   uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 2007 – Tom I (C6-0423/2008)(6),

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla organu udzielającego absolutorium w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.,

–   uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok budżetowy 2007, wraz z odpowiedziami kontrolowanych instytucji(7),

–   uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 248 Traktatu WE(8),

–   uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i art. 276 Traktatu WE,

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(9), a w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147,

–   uwzględniając art. 71 Regulaminu, jak również załącznik V do Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A6-0156/2009),

1. zwraca uwagę, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (Rzecznik) dysponował w 2007 r. środkami na zobowiązania wynoszącymi ogółem 8,2 mln EUR (w 2006 r: 7,7 mln EUR(10)), przy stopie wykorzystania wynoszącej 90,48%, co jest poniżej średniej innych instytucji (93,84%);

2. zauważa, że w okresie od 2003 r. do 2007 r. miał miejsce systematyczny wzrost środków na zobowiązania z 4,4 mln EUR do 8,2 mln EUR (+86%) i etatów z 31 do 57 (+84%), podczas gdy liczba skarg wzrosła z 2 436 do 3 217 (+32%), a liczba nowo rozpoczętych dochodzeń z 253 do 308 (+22%); odnotowuje również, że to drugi rok z rzędu, kiedy liczba stanowisk nie zwiększyła się;

3. wskazuje na fakt, że Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie dała podstaw do żadnych istotnych uwag dotyczących Rzecznika;

4. zauważa, że zgodnie ze sprawozdaniem z audytu wewnętrznego nr 08/03 działania audytora wewnętrznego w 2007 r. pokazały, że „z zastrzeżeniem pełnego wdrożenia ustalonych działań [...] wewnętrzne zarządzanie instytucją oraz systemy kontroli są skuteczne i zapewniają w rozsądny i trwały sposób osiągnięcia celów kontroli”;

5. przypomina, że sprawozdanie z audytu wewnętrznego nr 06/04, przeprowadzonego w celu oceny rzetelności zarządzania i procedur kontrolnych dotyczących ustalania indywidualnych uprawnień pracowników „nie wykazał obszarów poważnego ryzyka w zarządzaniu i procedurach kontrolnych, ale potwierdził, że instytucja powinna zająć się szeregiem konkretnych kwestii”; przypomina także, że plan działania został konsekwentnie uzgodniony przez audytora wewnętrznego i instytucję, a termin jego wdrożenia ustalono na dzień 30 września 2007 r.; z zadowoleniem przyjmuje wnioski z audytu uzupełniającego przeprowadzonego w grudniu 2007 r., zgodnie z którym wszystkie kwestie zawarte w planie działania dotyczące zarządzania poszczególnymi uprawnieniami zostały w pełni wdrożone;

6. pragnie zauważyć, że audyt następczy przyjętego planu działania dotyczący zgodności z zasadami składania zamówień publicznych pokazał, że mimo dokonanych postępów, Rzecznik nie wdrożył jeszcze całkowicie dwóch zaległych działań określonych w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego nr 06/03; zachęca Rzecznika, aby pilnie wdrożył w pełni te działania, zgodnie z zaleceniem audytora wewnętrznego; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w oparciu o dokonane ustalenia, audytor wewnętrzny włączył do swojego planu działań na 2008 r. kontrolę procedury udzielania zamówień publicznych i oczekuje na wyniki audytu uzupełniającego;

7. przyjmuje do wiadomości informacje przedstawione w sprawozdaniu z działalności za rok 2007 przez głównego intendenta delegowanego, z których wynika, że samoocena skuteczności wewnętrznych ram kontroli służb Rzecznika przeprowadzona została ponownie na początku 2008 r., i przedstawiony ogólny obraz sytuacji ukazał zadowalający poziom wdrożenia norm kontroli wewnętrznej (88% w stosunku do 85% w 2006 r. i 74% w 2004 r.);

8. ponadto zauważa jednak, że rozważano potrzebę poprawy skuteczności w niektórych obszarach (identyfikacja newralgicznych funkcji, poprawa planowania i programowania, wskaźniki wydajności); zachęca Rzecznika do podjęcia wszelkich wysiłków na rzecz dalszej poprawy skuteczności ram kontroli wewnętrznej instytucji;

9. odnotowuje z zadowoleniem, że nowa umowa ramowa w zakresie współpracy zawarta na czas nieokreślony przez Rzecznika i Parlament, która weszła w życie dnia 1 kwietnia 2006 r., zaczęła przynosić owoce w 2007 r.; zauważa ponadto, że umowa ta dotyczy świadczenia określonych usług administracyjnych w zakresie budynków, IT, łączności, doradztwa prawnego, usług medycznych, szkoleń, tłumaczeń pisemnych i ustnych;

10. wyraża uznanie dla Rzecznika za dalsze wysiłki zmierzające do nawiązania stosunków międzyinstytucjonalnych z innymi organami (szczególnie z OPOCE, EAS i EPSO) oraz z Centrum Tłumaczeń; zauważa, że 70% wydatków operacyjnych zostało przeznaczonych na zobowiązania i wydanych w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej;

11. z zadowoleniem odnotowuje pomyślnie przeprowadzaną od maja 2007 r. reorganizację Działu Prawnego, zapieniającą skuteczny nadzór nad obsługą zapytań i przygotowywaniem decyzji, jak również utrzymanie odpowiedniego tempa pracy;

12. pragnie zauważyć, iż ze sprawozdania rocznego wynika, że Rzecznik ma mniejsze trudności niż w latach ubiegłych z zatrudnieniem prawników o odpowiednim poziomie kwalifikacji oraz z dużą rotacja pracowników;

13. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia przez Rzecznika w dniu 14 grudnia 2007 r. decyzji w sprawie rocznej deklaracji interesów Rzecznika; z zadowoleniem zauważa, że deklaracja ta została opublikowana na stronie internetowej Rzecznika;

14. gratuluje Rzecznikowi decyzji o przystąpieniu w dniu 2 czerwca 2008 r. do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie wewnętrznego dochodzenia prowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)(11) w ramach stosowania systemu ustanowionego rozporządzeniem (WE) nr1073/1999(12); z zadowoleniem odnotowuje, że tego samego dnia Rzecznik podjął decyzję dotyczącą zasad i warunków dochodzeń wewnętrznych w odniesieniu do przeciwdziałania nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim nielegalnym działaniom godzącym w interesy Wspólnoty;

15. wzywa Rzecznika, aby w następnym sprawozdaniu z działalności (rok budżetowy 2008) umieścił rozdział zawierający szczegółowe informacje z wykonywania w ciągu roku wcześniejszych decyzji Parlamentu dotyczących absolutorium, wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami w sprawie odstąpienia od wykonania zaleceń;

16. zauważa, że mimo zmian wprowadzonych do rozporządzenia finansowego przepisy dotyczące zamówień są wciąż zbyt skomplikowane dla mniejszych instytucji, takich jak Rzecznik, w szczególności w odniesieniu do przetargów dotyczących zamówień o stosunkowo niskich wartościach; zwraca się do Komisji, by podczas prac poprzedzających sporządzenie wszelkich przyszłych wniosków dotyczących zmian do rozporządzenia finansowego, przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z sekretarzem generalnym Rzecznika i jego sekretariatem w celu zapewnienia, że ich zastrzeżenia zostaną w pełni wzięte pod uwagę w ostatecznym projekcie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.3.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

3

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Vasilica Viorica Dăncilă, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

(1)

Dz.U. L 77 z 16.3.2007 Sprostowanie w Dz.U. L 203 z 3.8.2007, s. 92.

(2)

Dz.U. C 287 z 10.11.08, s. 1.

(3)

Dz.U. C 286 z 10.11.08, s. 1.

(4)

Dz.U. C 287 z 10.11.08, s. 111.

(5)

Dz.U. L 77 z 16.3.2007 Sprostowanie w Dz.U. L 203 z 3.8.2007, s. 92.

(6)

Dz.U. C 287 z 10.11.08, s. 1.

(7)

Dz.U. C 286 z 10.11.2008, str. 1.

(8)

Dz.U. C 287 z 10.11.07, s. 111.

(9)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

(10)

2005: wydatki w wysokości 7,2 mln EUR

(11)

Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.

(12)

Rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1).

Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2009Informacja prawna