Menettely : 2008/2186(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0168/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0168/2009

Keskustelut :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Äänestykset :

PV 23/04/2009 - 8.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2009)0289

MIETINTÖ     
PDF 649kWORD 425k
23. maaliskuuta 2009
PE 416.563v03-00 A6-0168/2009

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III                – Komissio

                                     – Toimeenpanovirastot

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Jean-Pierre Audy

OIKAISUT/LISÄYKSET
vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(1),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(2),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(3),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(4),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja sen liitteinä olevat toimielinten vastaukset(5) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(6),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (5587/2009 – C6-0055/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansainvälisen vertaisarvioinnin,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta 29. helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(7), ja erityisesti sen V osaston 3 luvun, jossa käsitellään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä, ja liitteen XII, jossa käsitellään henkilöstösääntöjen 83 a artiklan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.  myöntää komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

2.  esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan investointipankille ja jäsenvaltioiden parlamenteille sekä jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(9),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(10),

–   ottaa huomioon koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007(11),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(12),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(13),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2007 sekä viraston vastaukset(14),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(15),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (5589/2009 – C6-0056/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(16) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(17) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004(18) ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen alakohdan,

–   ottaa huomioon koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti 14. tammikuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/56/EY(19),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.  myöntää koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

2.  esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio, ja niihin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(20),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(21),

–   ottaa huomioon kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007(22),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(23),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(24),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2007 sekä toimeenpanoviraston vastaukset(25),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(26),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (5589/2009 – C6-0056/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(27) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(28) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004(29) ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen alakohdan,

–   ottaa huomioon energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan "Älykkään energiahuollon viraston" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2004 mukaisesti 23. joulukuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2004/20/EY(30),

–   ottaa huomioon 23. joulukuuta 2003 tehdyn päätöksen 2004/20/EY muuttamisesta "Älykkään energiahuollon viraston" muuttamiseksi "Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirastoksi" 31. toukokuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/372/EY(31),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.  myöntää kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

2.  esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio, ja niihin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman kilpailukyvyn ja innovaation toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

4. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(32),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(33),

–   ottaa huomioon kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007(34),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(35),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(36),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2007 sekä toimeenpanoviraston vastaukset(37),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(38),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä toimeenpanovirastoille (5589/2009 – C6-0056/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(39) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(40) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesta toimeenpanovirastojen varainhoitoa koskevasta malliasetuksesta 21. syyskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1653/2004(41) ja erityisesti sen 66 artiklan ensimmäisen ja toisen alakohdan,

–   ottaa huomioon kansanterveysalalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanoviraston "kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanovirasto" perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti komission 15. joulukuuta 2004 tekemän päätöksen 2004/858/EY(42),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklan mukaan komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti,

1.  myöntää kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston johtajalle vastuuvapauden toimeenpanoviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007;

2.  esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio, ja niihin erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

5. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan unionin yleisen talousarvion 2007 toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisestä, pääluokka III – Komissio

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(43),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(44),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(45),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(46),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

-    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja toimielinten vastaukset(47) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(48),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (5587/2009 – C6-0055/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansainvälisen vertaisarvioinnin,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta 29. helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(49), ja erityisesti sen V osaston 3 luvun, jossa käsitellään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä, ja liitteen XII, jossa käsitellään henkilöstösääntöjen 83 a artiklan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(50) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(51) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 275 artiklan mukaan komissiolla on toimivalta antaa talousarvion toteuttamista koskevat tilit,

1.  hyväksyy varainhoitovuoden 2007 yleisen talousarvion toteuttamiseen liittyvien tilien päättämisen;

2.   esittää huomautuksensa päätöslauselmassa, joka on erottamaton osa päätöksiä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan investointipankille sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja jäsenvaltioiden kansallisille ja alueellisille tilintarkastuselimille sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

6. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2007(52),

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2007 – Nide I (SEC(2008)2359 – C6-0415/2008)(53),

–   ottaa huomioon komission vuotuiset kertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle varainhoitovuotta 2006 koskevien vastuuvapauden myöntämispäätösten seurannasta (KOM(2008)0629 ja KOM(2008)0628) sekä näiden kertomusten liitteinä olevat komission yksiköiden valmisteluasiakirjat (SEC(2008)2579 ja SEC(2007)2580),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2007" (KOM(2008)0338),

–   ottaa huomioon komission vuosikertomuksen vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle vuonna 2007 toimitetuista sisäisistä tarkastuksista (KOM(2008)0499) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2361),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen jäsenvaltioiden vastauksista tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukseen varainhoitovuodelta 2006 (KOM(2008)0112),

–   ottaa huomioon Euroopan avoimuusaloitteesta 3. toukokuuta 2006 annetun komission vihreän kirjan (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskevan ehdotuksen)(54),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon suunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen kehittämiseksi (KOM(2005)0252),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2006)0009), komission seurantaraportin neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2007)0086) sekä raportin liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2007)0311),

-   ottaa huomioon 19. heinäkuuta 2006 julkaistun ensimmäisen puolivuotiskertomuksen sisäisen valvonnan kehystä koskevan komission toimintasuunnitelman täytäntöönpanon tilanteesta (SEC(2006)1009) parlamentin päätöslauselmassa varainhoitovuotta 2004 koskevan vastuuvapauden myöntämisestä esitetyn pyynnön mukaisesti,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 6/2007 jäsenvaltioiden vuotuisista yhteenvedoista, "kansallisista ilmoituksista" sekä kansallisten tarkastuselinten EU-varojen osalta tekemästä tarkastustyöstä(55),

-   ottaa huomioon komission toimintasuunnitelman komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä (KOM(2008)0097),

-   ottaa huomioon komission jäsenten Hübnerin ja Špidlan komissiolle esittämän tiedonannon komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa koskevasta edistymiskertomuksesta (SEC(2008)2756) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)2755),

–   ottaa huomioon komission kertomuksen neuvostolle, Euroopan parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle komission toimintasuunnitelmasta yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomiseksi (KOM(2008)0110) sekä kertomuksen liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)0259),

-    ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007 ja toimielinten vastaukset(56) sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan mukaisesti antaman tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta(57),

–   ottaa huomioon komission 16. joulukuuta 2008 julkaiseman tiedonannon "Tavoitteena yhteisymmärrys hyväksyttävän virheriskin käsitteestä" (KOM(2008)0866) sekä tiedonannon liitteenä olevan komission yksiköiden valmisteluasiakirjan (SEC(2008)3054),

–   ottaa huomioon neuvoston 10. helmikuuta 2009 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle (5587/2009 – C6-0055/2009),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 274, 275 ja 276 artiklan ja Euratomin perustamissopimuksen 179 a ja 180 b artiklan,

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuinta koskevat EY:n perustamissopimuksen 246 artiklan ja sitä seuraavat artiklat,

–   ottaa huomioon etenkin julkisella sektorilla sovellettavat kansainväliset tilintarkastusta ja tilinpäätöstä koskevat standardit,

–   ottaa huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kansainvälisen vertaisarvioinnin,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta 29. helmikuuta 1968 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68(58), ja erityisesti sen V osaston 3 luvun, jossa käsitellään vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeitä, ja liitteen XII, jossa käsitellään henkilöstösääntöjen 83 a artiklan soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(59) ja erityisesti sen 145, 146 ja 147 artiklan,

–   ottaa huomioon tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19. joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003(60) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 ja 3 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 70 artiklan ja liitteen V,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja lausunnot valiokunnilta, joita asia koskee (A6-0168/2009),

A. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 274 artiklassa määrätään, että vastuu yhteisön talousarvion toteuttamisesta kuuluu komissiolle, jonka on toteutettava talousarviota moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toimien,

B.  katsoo, että komission on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet antaakseen kaiken tukensa aloitteille, joiden tavoitteena on parantaa varainhoidon laatua myönteisen tarkastuslausuman ("DAS") saamiseksi tilintarkastustuomioistuimelta,

C. ottaa huomioon, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 184 artiklassa säädetään, että varainhoitoasetusta tarkistetaan kolmen vuoden välein ja aina tarpeen mukaan, ja ottaa huomioon, että nykyinen kolmivuotiskausi päättyy toukokuussa 2010; toteaa, että samassa artiklassa täsmennetään, että parlamentti voi pyytää soveltamaan neuvottelumenettelyä;

D. toteaa näyttävän siltä, että Euroopan yhteisöjen poliittinen valta muihin kuin toimeenpanovirastoihin nähden, joka on yksi edellytys sille, että näiden tilit otetaan Euroopan yhteisöjen tilien konsolidoinnin piiriin, heikkenee vuosi vuodelta ja että niiden paikka yhteisön poliittisessa organisaatiorakenteessa hämärtyy;

E.  ottaa huomioon, että tiettyjen EU:n politiikan alojen toteuttamiselle on ominaista yhteisön talousarvion toteuttaminen yhteistyössä komission ja jäsenvaltioiden kesken, mikä merkitsee sitä, että jäsenvaltiot vastaavat noin 80 prosentista yhteisön menoista,

F.  ottaa huomioon, että parlamentti totesi vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuoden 2005 talousarvion toteuttamisesta 24. huhtikuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa(61), että kunkin jäsenvaltion on kyettävä ottamaan vastuu vastaanottamiensa EU-varojen hallinnoinnista joko yhdellä kansallisella ilmoituksella tai useilla kansallisella tasolla annettavilla ilmoituksilla,

G. ottaa huomioon, että vuosikertomuksessaan varainhoitovuodelta 2007 tilintarkastustuomioistuin korosti yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen edistymisen arvioinnin suhteen, että "EU-menojen luonteen vuoksi pääasiallinen virheriski liittyy lopulliseen edunsaajaan" (1.47 kohta),

H. katsoo, että sen seikan, että jäsenvaltiot esittävät kansallisella tasolla vuotuisen yhteenvedon yhteiseen hallinnointiin liittyvistä, saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 17. toukokuuta 2006 tekemän, talousarvion kurinalaisuutta ja moitteetonta varainhoitoa koskevan toimielinten välisen sopimuksen(62) 44 kohdan mukaisesti, pitäisi olla ensimmäinen askel hallinnointia koskevien kansallisten ilmoitusten käyttöönotossa, ja sen pitäisi selvästi edistää yhteisön talousarvion toteuttamisen parantamista ja auttaa saavuttamaan perimmäinen tavoite eli kaikkia unionin menoja koskeva myönteinen tarkastuslausuma,

I.   ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin esitti lausunnossaan nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit)(63) unionin tasolla hyväksyttävän virheriskin käsitteen ja että tilintarkastustuomioistuimen mukaan "Kaikki valvontajärjestelmät perustuvat tarvittavien tarkastusten toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten ja tarkastuksilla saavutettavan hyödyn väliseen kompromissiin. Yhteisön kannalta hyötynä on varojen menettämisen riskin pieneneminen ja virheriskin rajoittaminen hyväksyttävälle tasolle.",

J.   ottaa huomioon, että vuosikertomuksessaan 2007 tilintarkastustuomioistuin arvioi, että "valvontakustannuksilla on merkitystä sekä EU:n talousarvion että jäsen- tai edunsaajavaltioiden kannalta" ja että "menojen ja yksittäisten menoalojen jäännösriskin välinen tasapaino on niin tärkeä, että se olisi hyväksyttävä poliittisella tasolla (päätöksen tekisivät talousarvio-/vastuuvapausviranomaiset) unionin kansalaisten puolesta" (1.52 kohdan b) ja c) alakohdat), ja että saman vuosikertomuksen 2.42 kohdan c) alakohdassa tilintarkastustuomioistuin suosittelee hyväksyttävän riskin käsitteen määrittämistä aiempaa paremmin,

K. ottaa huomioon, että Ecofin-neuvoston 8. marraskuuta 2005 antamien päätelmien 5 kohdan mukaan yhdennetyn sisäisen valvonnan toteuttaminen ja valvontaan sovellettavan lainsäädännön yksinkertaistaminen on ensisijaisen tärkeää ja Ecofin-neuvosto on pyytänyt komissiota arvioimaan valvonnan kustannuksia menoeräkohtaisesti,

L.  ottaa huomioon, että neuvoston puheenjohtajavaltio Slovenia totesi kesäkuussa 2008, pitäen mielessä neuvoston päätelmät vuodelta 2005, että Euroopan parlamentin ja neuvoston ei pitäisi tehdä keskinäisiä sopimuksia tilien perustana oleviin toimiin liittyvistä hyväksyttävinä pidettävistä riskeistä ottaen huomioon eri politiikkoihin liittyvät valvontakustannukset ja hyödyt sekä vastaavat menot(64),

M. ottaa kuitenkin huomioon, että vaikka ulkoisen tarkastajan (tilintarkastustuomioistuin) ja tarkastetun toimielimen (komissio) välinen vuoropuhelu on välttämätöntä, varainhoidon valvonnan yleisenä kehyksenä edelleenkin säilyvien kansainvälisten tarkastusstandardien mukaisesti on tarkastajan tehtävä arvioida riskejä ja valita tarkastusmenetelmänsä niiden perusteella,

N. ottaa niin ikään huomioon, että tarkastuskustannukset riippuvat tietenkin hyväksyttävästä virhetasosta, mutta myös tarkastetun yksikön organisaation monitahoisuudesta sekä sen sisäisen tarkastuksen laadusta,

O. ottaa huomioon, että sovellettaessa kansainvälisiä tarkastusstandardeja ulkoinen tarkastaja valitsee sopivat menettelyt valitakseen tarkastettavan aineiston ja saadakseen todentavaa aineistoa testimenettelyjensä tavoitteiden saavuttamiseksi; ottaa myös huomioon, että menettelyjen valinta riippuu olosuhteista ja ennen kaikkea tarkastusriskistä sekä tarkastusten tehokkuuden tavoitteesta; ottaa vielä huomioon, että ulkoisen tarkastajan on varmistettava, että käytetyt menettelyt tarjoavat riittävän ja asianmukaisen todentavan aineiston tarkastustavoitteiden saavuttamista silmällä pitäen,

P.  ottaa huomioon, että koulutuksen ja kulttuurin pääosasto on ohjelmien uudessa sukupolvessa yhdenmukaistanut toimintaohjelmat erityisesti ottamalla käyttöön yhtenäisen sisäisen tarkastuksen mallin; katsoo tässä yhteydessä, että jäsenvaltioiden antamat ennakko- ja jälkilausumat ovat uusia lisätekijöitä valvonnan ja sisäisten tarkastusten järjestelmissä;

Q. ottaa huomioon, että vuotuinen vastuuvapausmenettely antaa parlamentille mahdollisuuden suoriin yhteyksiin näitä asioita hoitaviin pääasiallisiin vastuuviranomaisiin, ja että tilintarkastustuomioistuimen tarkastushavaintojen perusteella se voi taata kansalaisille unionin varainhoidon parantamisen ja luoda näin päätöksille kestävämmän pohjan,

R.  ottaa huomioon, että asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 83 artiklassa säädetään, että eläkkeet maksetaan talousarviosta ja että jäsenvaltioiden on taattava etuuksien maksaminen yhdessä näiden menojen rahoittamiseksi vahvistetun jakoperusteen mukaisesti; ottaa huomioon, että henkilöstö maksaa 10,25 prosenttia palkastaan yleiseen talousarvioon eläkejärjestelmän rahoitukseen tarkoitettuna maksuosuutena;

S.  ottaa huomioon, että asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 83 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on taattava etuuksien maksaminen yhdessä, mikä tarkoittaa, että ne saattavat joutua takaamaan etuudet silloin, kun yksi tai useampi jäsenvaltio ei kykene huolehtimaan asiasta, mutta se ei tarkoita suoraan sitä, että yhteisöllä olisi saatavia tähän sitoutuneilta jäsenvaltioilta;

T.  ottaa huomioon, että vuosi 2007 oli kehitysyhteistyön rahoitusvälineen ensimmäinen täytäntöönpanovuosi,

U. ottaa huomioon, että vuosi 2007 oli yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi, mikä toi erityistä huomiota naisten usein kokeman syrjinnän monille ilmenemismuodoille,

V. ottaa huomioon, että budjettivarojen käyttämisen seuraukset miehille ja naisille ovat erilaisia näiden välillä jatkuvan epätasa-arvon vuoksi,

W. ottaa huomioon, että neuvoston olisi seuraavassa talousarviomenettelyssä otettava huomioon vuoden 2007 vastuuvapausmenettelyn tulokset ja suositukset ja tuettava uudistustoimia ja jäsenvaltioiden vastuuta, jotta tilintarkastustuomioistuimen kaikkien näiden vuosien aikana havaitsemat ongelmat voitaisiin korjata lopullisesti,

X. ottaa huomioon, että komission, neuvoston ja parlamentin on yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa asetettava yhteiseksi tavoitteeksi myönteinen tarkastuslausuma,

KOMISSIOLLE ESITETTÄVÄT PYYNNÖT

1.    katsoo, että komissio ei ole ottanut aiempia vastuuvapauspäätöslauselmia riittävästi huomioon, ja pyytää komissiota täyttämään seuraavat edellytykset ennen 15. päivää huhtikuuta 2009:

a)  komission olisi esitettävä parlamentille arvio jäsenvaltioiden kaikkien saatavilla olevien vuotuisten yhteenvetojen laadusta ja oma vastauksensa;

b)  komission olisi ilmoitettava, mitä se on tehnyt edeltävän vuoden aikana kannustaakseen jäsenvaltioita antamaan kansallista hallinnointia koskevia ilmoituksia, kuten komissio ilmoitti tekevänsä 17. maaliskuuta 2008 päivätyssä kirjeessä;

c)  komission on tiedotettava parlamentille Kreikan maatalousmenoja koskevan valvonnan nykytilanteesta;

d)  komission olisi esitettävä tulostaulukko ja toteuttamisajankohta äskettäin hyväksytylle toimintasuunnitelmalleen komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä;

e)  komission olisi esitettävä puolueettomat, selkeät ja täydet tiedot valmiuksistaan aiheettomasti maksettujen varojen takaisin perimiseen;

TÄRKEIMMÄT PÄÄTELMÄT

2.    panee tyytyväisenä merkille komission ja eräiden jäsenvaltioiden edistymisen EU-varojen käytön ja yleisen valvontaympäristön tehostamisessa, mikä heijastuu myös tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumassa ilmenevinä parannuksina;

3.    pitää myönteisenä, että komission tutkimuksen alalla toimivat pääosastot ovat edistyneet merkittävästi seitsemännen puiteohjelman hallinnointia koskevissa tarkastuksissa aiempiin puiteohjelmiin verrattuna; toistaa, että yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) varojen hallinnointia on parannettu edelleen, mikä johtuu erityisesti yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän (IACS) toiminnasta; pitää erittäin valitettavana, että Kreikka ei vuonna 2007 vieläkään täyttänyt IACS:n toteuttamista koskevia velvoitteitaan;

4.    katsoo, että komissio ei ole suhtautunut Romanian ja Bulgarian liittymiseen riittävän vakavasti ja että lausunnot näiden kahden ehdokkaan laajentumisvalmiudesta olivat harhaanjohtavia; pitää valitettavana, että nämä virheelliset tiedot ovat johtaneet koheesiovarojen päätymiseen jäsenvaltioille, joiden hallinto- ja oikeusjärjestelmät eivät toimi; katsoo, että komissio on sivuuttanut Kööpenhaminan kriteerit ja johtanut yleisen mielipiteen ja parlamentin harhaan näiden jäsenvaltioiden valmiuden suhteen, mikä on vahingoittanut unionin mainetta ja kyseisten jäsenvaltioiden vakaata kehitystä;

5.    toteaa, että vuosi 2007 oli ensimmäinen kauden 2000–2006 monivuotisten ohjelmien päättymisvuosi, ja että paljon varoja perittiin takaisin;

6.    toteaa, että tutkimuksen ja teknisen kehittämisen varainhoidossa saatiin aikaan huomattavia parannuksia, sillä virheastetta kyettiin vähentämään yli 50 prosentilla kolmen vuoden aikana; kehottaa komissiota jatkamaan yksinkertaistamispyrkimyksiä, jotta ohjelmien käyttö kohenisi lopullisen edunsaajan kannalta;

7.    pitää myönteisinä toimia, joita komissio on toteuttanut koheesiopolitiikan varojen suhteen pannessaan täytäntöön komission valvontatehtävän vahvistamiseksi rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä laadittua toimintasuunnitelmaa, joka hyväksyttiin vuoden 2006 vastuuvapauden yhteydessä; toivoo, että edellä mainitun toimintasuunnitelman ja yksinkertaistamistoimien ensimmäiset tulokset näkyvät tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa 2008;

8.    on edelleen huolissaan EU:n kriisinhallintakapasiteetin puutteesta; katsoo, että unioni on menettämässä kansainvälisten rahastojen käyttämiseen liittyvän poliittisen ohjauksen, näkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden, vaikka komissio olisi voinut hoitaa näitä rahastoja, jos se olisi noudattanut vuosien 2005 ja 2006 vastuuvapausmietintöjä ja kehittänyt oman välineen kriisin jälkeistä tilannetta varten; on erittäin huolissaan siitä, että tiettyjen YK:n virastojen EU-varojen käyttöä ei valvota ja että YK:n virastot ovat haluttomia selvittämään petostapauksia, joissa on kyse EU-varoista;

MONIALAISET KYSYMYKSET

Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausuma

9.    ottaa huomioon tarkastuslausuman yksittäisissä osissa ilmenevät parannukset, mutta pitää valitettavana sitä, että neljäntenätoista perättäisenä vuonna tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa varainhoitovuodelta 2007 oleva tarkastuslausuma sisältää tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta koskevan huomautuksia sisältävän lausunnon; ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen toteamuksen, että monilla menoaloilla (maatalous ja luonnonvarat, koheesiopolitiikka, tutkimus, energia ja liikenne, yhteisön ulkopuolelle suunnattu tuki sekä kehitys- ja laajentumisasiat ja koulutus ja kansalaisuus) maksuihin liittyi edelleen olennaisessa määrin virheitä, vaikkakin niiden taso vaihteli;

10.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin katsoo, että hallintomenoihin sekä talous- ja rahoitusasioihin liittyvissä tuloissa ja maksuissa ja Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvissä maksuissa ei esiintynyt olennaisia virheitä;

11.  toteaa, että etenkin valvontajärjestelmien tasolla tilanne on parantumaan päin, mutta kehitys on riittämätöntä ja liian hidasta;

Tilien luotettavuus

12.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuin toteaa, että Euroopan yhteisöjen tilinpäätös antaa olennaisilta osiltaan oikeat ja riittävät tiedot yhteisöjen taloudellisesta asemasta 31. päivältä joulukuuta 2007 sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varainhoitovuodelta (tarkastuslausuma, 1 luku, VII kohta); kehottaa kuitenkin komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon Euroopan tilintarkastustuomioistuimen esittämät huomautukset, joilla pyritään parantamaan peruskirjanpitotietojen ymmärrettävyyttä ja paikkansapitävyyttä;

13.  ei pidä normaalina sitä, että tilinpäätös esitetään siten, että nettovarallisuus on 58 600 000 000 euroa negatiivinen, ja kysyy, pitäisikö jäsenvaltioilta vaadittavat rahoitusosuudet ilmoittaa saatavina, onhan työsuhde-etuuksiin liittyvä arviolta 33 500 000 000 euron määrä varma sitoumus; edellyttää uusia eritelmiä liitteistä, jotka koskevat jäsenvaltioiden muita rahoitusosuuksia, jotka ovat arvoltaan 27 900 000 000 euroa; ottaa huomioon komission tilinpitäjän selityksen, että julkissektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja on noudatettu; ehdottaa, että olisi harkittava yhteisön eläkerahastoa, jotta henkilöstöä koskevat rahoitussitoumukset voitaisiin ulkoistaa;

14.  ei ymmärrä, miksi Euroopan yhteisöjen saamia, Galileo-ohjelmaan liittyviä omaisuuseriä ei ole kirjattu vuotuiseen tilinpäätökseen, vaikka tilintarkastustuomioistuimen mukaan osapuolet (ESA, Galileo-yhteisyritys ja vuonna 2004 perustettu GNSS-järjestelmän valvontaviranomainen, joka otti vastuulleen entisen Galileo-yhteisyrityksen toiminnot 1. tammikuuta 2007) olivat jo allekirjoittaneet sopimukset vuoden 2007 lopussa; kehottaa siksi komissiota tekemään ehdotuksen merkittävistä eurooppalaisista hankkeista (Galileo tai Euroopan laajuiset verkot), jotka edellyttävät monivuotisen rahoituskehyksen ylittävää rahoitusta, ja niiden valvonnasta;

15.  kehottaa tutkimaan mahdollisuutta ottaa tilinpäätökseen kohta, joka koskee Euroopan yhteisöjen kiinteistökannan suuria huolto- ja kunnostustöitä, odotettaessa rakennuksiin liittyvää poistosuunnitelmaa, erityisiin osiin jaettuna ja esittäen tärkeimmät säännöllisin väliajoin korvattavat aineelliset hyödykkeet; katsoo, että näiden suuria huolto- ja korjaustöitä koskevien määräysten tueksi olisi esitettävä monivuotisia huolto-ohjelmia, joiden tavoitteena on pitää kiinteistöt moitteettomassa toimintakunnossa;

16.  kehottaa varmistamaan asianmukaisesti, että pääomasidosten puuttuessa Euroopan yhteisöjen poliittinen toimivalta erillisvirastoissa, myös tilinpäätöksen konsolidoinnissa, on sellaisella tasolla, että se vastaa kansainvälisiä julkistalouden tilinpitostandardeja;

17.  ilmaisee huolensa ja epäilynsä sitä kohtaan, että voidaan missään oloissa nimittää ura-alueisiin kuulumattomia johtavia viranhaltijoita AD 16 -palkkaluokan ylimmälle tasolle, jollei tästä ole mainittu erikseen henkilöstötaulukoissa, ja pyytää komissiota selvittämään henkilöstösääntöjen suomia mahdollisuuksia tämän erityisen budjettitilanteen kannalta;

Tilien perustana olevien toimien laillisuus

18.  panee tyytyväisenä merkille, että alat, joilla komissio on ottanut käyttöön asianmukaiset hallinnointi- ja valvontajärjestelmät (hallintomenoihin ja muihin menoihin sekä talous- ja rahoitusasioihin liittyvät tulot, sitoumukset ja maksut), ei esiintynyt olennaisia virheitä liittyen tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen (tarkastuslausuma, 1 luku, IX kohta);

19.  pitää kuitenkin valitettavana, että yhteisön talousarvion toteuttamisen kannalta erittäin merkittävien alojen (YMP:n alaiset menot – Euroopan maatalouden tukirahastoa lukuun ottamatta – koheesio, tutkimus, energia ja liikenne, ulkoiset toimet, koulutus ja kulttuuri) osalta tilintarkastustuomioistuin toteaa jälleen kerran, että monimutkaiset tai epäselvät lakisääteiset vaatimukset johtavat siihen, että ensinnäkin lopullisen edunsaajan tasolla esiintyy paljon virheitä ja toiseksi näiden hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuus on vain osittaista, ja tämän ongelmallisen tilanteen vuoksi myönteistä tarkastuslausumaa ei näiltä aloilta voida antaa (tarkastuslausuma, 1 luku, X–XI kohdat); kehottaa komissiota tämän seurauksena analysoimaan ongelmien laajuutta ja pohtimaan mahdollisia ratkaisuja; korostaa siksi, että myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi on perustana olevia sääntöjä ja säännöksiä yksinkertaistettava;

20.  vaatii komissiota valvomaan vielä tehokkaammin jäsenvaltioiden toimivallan piiriin siirrettyä valvontaa ja antamaan niille selvät ohjeet siitä, kuinka näitä virheitä ennakoidaan, yksilöidään ja korjataan, ja vaatii, että jos jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät ovat edelleen tehottomia, komission on tehtävä kaikkensa saadakseen jäsenvaltiot noudattamaan velvoitteitaan ja tekemään tarvittavat parannukset erityisesti keskeyttämällä maksuja ja soveltamalla rahoitusoikaisuja;

Budjettihallinto – rahoitusoikaisut

21.  panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin toteaa, että verrattuna edellisen ohjelmakauden alkuun maksusitoumusten käyttö on selkeästi parantunut vuonna 2007, joka oli uuden ohjelmakauden 2007–2013 ensimmäinen vuosi;

22.  katsoo kuitenkin, että toteutettaessa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tai hajautetusti komission on sovellettava täysimääräisesti asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 ja kannettava talousarvion toteuttamisesta lopullinen vastuu, ja korostaa, että rahoitusoikaisut on tehtävä heti kun havaitaan, että jäsenvaltio ei ole korjannut sääntöjenvastaisuuksia, sen sijaan, että odotettaisiin monivuotisen jakson loppuun;

Takaisin perityt määrät

23.  panee huolestuneena merkille sääntöjenvastaisesti maksettujen yhteisön varojen takaisin perintään liittyvät ongelmat sekä sen, että jäsenvaltioissa sovelletuissa oikaisumekanismeissa annetut tiedot ovat koheesiopolitiikan tapauksessa huonolaatuisia ja joskus epätäydellisiä ja epäluotettavia, ja että maatalouden alalla tilintarkastustuomioistuin epäilee annettujen tietojen luotettavuutta (vuosikertomuksen 2007 kohdat 3.26 ja 5.44);

24.  huomauttaa myös, että lopullisilla päätöksillä ja korjaustoimenpiteillä pyritään jättämään yhteisörahoituksen ulkopuolelle menot, joita ei ole toteutettu yhteisön lainsäädäntöä noudattaen, ja kehottaa jälleen yksilöimään tarkan budjettikohdan sekä vuoden, joihin perintä kohdentuu, kuten maatalouden ja luonnonvarojen aloilla tehdään;

25.  pyytää komissiota parantamaan monivuotisten perintäjärjestelmien tehokkuutta ja vaikuttavuutta myös jäsenvaltioiden tasolla ja vahvistamaan perintää ja rahoitusoikaisuja koskevat tiedot erityisesti rakennerahastojen piiriin kuuluvilla aloilla antaakseen luotettavia, politiikan eri alojen ja varojen hallinnointimenettelyjen kesken vertailukelpoisia lukuja; pyytää komissiota raportoimaan tästä parlamentille vuotuisen tilinpäätöksen liitetiedoissa kokonaiskuvan saamiseksi;

26.  kehottaa tekemään järjestelmää koskevan arvioinnin ottaen huomioon perintään liittyvät jatkuvat ongelmat;

Maksujen keskeyttäminen

27.  antaa täyden tukensa komissiolle maksujen keskeyttämistä koskevan lainsäädännön tiukassa soveltamisessa ja panee tyytyväisenä merkille jo toteutetut toimet sen varmistamiseksi, että varoja ei siirretä, jos komissiolla ei ole täydellisiä takeita edunsaajavaltion hallinnointi- ja valvontajärjestelmien luotettavuudesta;

Vuotuiset yhteenvedot tehdyistä tarkastuksista, yhteistä hallinnointia koskevat ilmoitukset ja kansalliset ilmoitukset

28.  panee tyytyväisenä merkille, että jäsenvaltioiden tekemien tarkastusten vuotuiset yhteenvedot kuten myös pääosastojen vuotuisiin toimintakertomuksiin 2007 sisältyvät rakennerahastoja koskevat arvioinnit ja lausumat on annettu tiedoksi vuodesta 2008 lähtien, ja kehottaa komissiota toteuttamaan toimia, jotta vuotuiset yhteenvedot voidaan julkaista yhdessä komission vastausten kanssa; pitää jäsenvaltioiden laatimia vuotuisia yhteenvetoja julkisina asiakirjoina, jotka olisi siksi toimitettava myös parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle vastuuvapausmenettelyn aikana;

29.  huomauttaa huolestuneena, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan epäyhtenäisen esitystavan ja puutteellisen lisäarvon vuoksi nämä vuotuiset yhteenvedot eivät vielä muodosta luotettavaa arviointia valvontajärjestelmien toiminnasta ja vaikuttavuudesta; pitää siksi myönteisenä, että komissio on tarkistanut antamiaan ohjeita, joilla pyritään varmistamaan vuotta 2008 koskevien vuotuisten yhteenvetojen laadukkuus ja kehottaa komissiota parantamaan jäsenvaltioille annettavaa ohjastusta vuotuisten yhteenvetojen laatimisesta; katsoo, että tarkoituksenmukaiset vuotuiset yhteenvedot vähentävät paikalla tehtäviä tarkastuksia;

30.  kehottaa siksi komissiota analysoimaan vuonna 2009 toimitettuja yhteenvetoja pyrkien optimoimaan niiden lisäarvon, kun jäsenvaltioiden soveltamien sisäisten valvontajärjestelmien toimivuudesta annetaan takeet; kehottaa lisäksi komissiota sisällyttämään asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 86 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun vuosittaiseen kertomukseen jäsenvaltioiden toimittamia vuotuisia yhteenvetoja koskevan analyysin käyttäen vertailukohtana talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen määräyksiä;

31.  pitää valitettavana, että komissio ei ole täyttänyt parlamentin vuoden 2006 vastuuvapaudesta 22. huhtikuuta 2008 antamassa päätöslauselmassa(65) esittämää pyyntöä laatia ennen vuoden 2009 talousarvion ensimmäistä käsittelyä asiakirja, jossa analysoidaan vuotuisten yhteenvetojen perusteella yhteisövarojen kansallisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia kussakin jäsenvaltiossa sekä suoritettujen tilintarkastuksien tuloksia, ja toimittaa tämä asiakirja parlamentille ja neuvostolle; pahoittelee myös sitä, että tähän päivään mennessä se ei ole vielä saanut komissiolta yksityiskohtaisia tietoja ensimmäisten esitettyjen vuotuisten yhteenvetojen vertailevasta arvioinnista; pitää äärimmäisen tärkeänä raportoida vuotuisten yhteenvetojen laadusta ja varmistaa, että menettelyyn saadaan lisäarvoa esimerkiksi yhteisten ongelmien, mahdollisten ratkaisujen ja parhaiden käytäntöjen tunnistamisen avulla;

32.  kehottaa komissiota esittämään säännöllisin väliajoin tämän vuotuisten yhteenvetojen laadullisen ja määrällisen arvioinnin toimintakertomuksissa ja saattamaan nämä tiedot kaikkien asian osapuolten ja yleisön saataville vastuuvapausmenettelyn aikana; odottaa saavansa näistä arvioinneista ensimmäisen syyskuuhun 2009 mennessä ja pyytää, että sen lisäksi, että tämä kansallisten yhteenvetojen arviointi esitellään virallisesti parlamentille, se jaettaisiin myös kaikille jäsenvaltioiden parlamenttien valiokunnille, joiden vastuualueena on julkinen varainhoito;

33.  kehottaa komissiota tekemään kolmen vuoden kuluttua kattavan arvioinnin ja analysoimaan vuotuisista yhteenvedoista saatavaa lisäarvoa EU-varoja koskevan jäsenvaltioissa toteutettavan moitteettoman varainhoidon kannalta sekä asianosaisten tilintarkastajien riippumattomuuden astetta;

34.  pitää toimielinten välisen sopimuksen 44 kohdassa annettua määräystä siitä, että jäsenvaltioiden on esitettävä vuosittain yhteenvedot saatavilla olevista tarkastuksista ja ilmoituksista, tervetulleena ensimmäisenä askeleena kohti kaikkien jäsenvaltioiden kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia; pyytää komissiota ilmoittamaan, mitä se on tehnyt asian suhteen, kun otetaan huomioon aiemmat vastuuvapautta koskevat päätöslauselmat, ja toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet vuotuisten yhteenvetojen parantamiseksi siten, että niillä on sama poliittinen painoarvo kuin kansallisilla hallinnointia koskevilla ilmoituksilla; katsoo, että komission olisi käytettävä aloiteoikeuttaan ja ehdotettava neuvoston päätöstä, jolla kansallisista ilmoituksista tehtäisiin pakollisia;

35.  on tyytyväinen siihen, että jotkut jäsenvaltiot (Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Ruotsi ja Tanska) tekivät aloitteen yhteisön varojen hallinnointia koskevan kansallisen ilmoituksen hyväksymisestä, mutta ilmaisee huolensa siitä, että tästä aloitteesta huolimatta useimmat muut jäsenvaltiot vastustavat sen käyttöönottoa, ja valittaa, että Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tšekki, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Puola, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Portugali eivät ole vielä toteuttaneet toimia kehittääkseen tehokkaan kansallisten ilmoitusten järjestelmän;

36.  kehottaa, ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 248 artiklan 3 kohdan, että yhteisen hallinnoinnin valvonnassa korostettaisiin kansallisten valvontaelinten ja tilintarkastustuomioistuimen välistä yhteistyötä; ehdottaa, että tutkittaisiin olisiko mahdollista, että kansalliset valvontaelimet antaisivat riippumattomina ulkoisina tarkastajina kansainvälisten tilinpitostandardien mukaisesti kansallisia tarkastusilmoituksia yhteisön varojen hallinnoinnista, jotka toimitettaisiin jäsenvaltioiden hallituksille otettavaksi huomioon vastuuvapausmenettelyssä tarkoitusta varten kehitettävän asianmukaisen toimielinten välisen menettelyn mukaisesti;

Valvontajärjestelmät

Yhdennettyä sisäisen valvonnan kehystä koskeva toimintasuunnitelma

37.  pitää toimintasuunnitelman toteuttamisessa saavutettua edistystä kaiken kaikkiaan myönteisenä ja on tyytyväinen siihen, että suurin osa toimintasuunnitelmassa määritellyistä puutteista on korjattu;

38.  on huolissaan tilintarkastustuomioistuimen toistuvasta kritiikistä, joka kohdistuu jäsenvaltioiden valvonnan laadullisiin puutteisiin; panee huolestuneena merkille edunsaajien ja kansallisten valvontaviranomaisten valitukset tarkastusten määrästä ja kustannuksista;

39.  panee samoin huolestuneena merkille, että edunsaajat ovat arvostelleet avustuksiin liittyvien ohjeiden ja ohjeistuksien, työasiakirjojen ja osallistumista koskevien sääntöjen suurta määrää; kehottaa konsolidoimaan kyseiset asiakirjat ja keskustelemaan parlamentin kanssa täytäntöönpanomääräysten yksinkertaistamisesta;

40.  uskoo, että valvontajärjestelmät heijastavat keskenään toisinaan osin päällekkäisten eri tasojen säännösten ja määräysten monimutkaisuutta; kehottaa siksi komissiota nopeuttamaan yksinkertaistamista samalla kun parlamentti otetaan täysipainoisesti mukaan; pyytää jäsenvaltioita ja alueita toteuttamaan samat toimet;

41.  kehottaa komissiota tarkistamaan kiinteämääräisen menetelmän käyttöön liittyviä ehtoja lisätäkseen luotettavuutta edunsaajien edun mukaisesti; ei pidä hyväksyttävänä kiinteämääräisten maksujen jälkikäteistä kyseenalaistamista;

42.  pahoittelee, että yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksen luomista koskevan toimintasuunnitelman toimenpide 4, joka koskee vuoropuhelun aloittamista toimielinten välillä niistä perusperiaatteista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, mitä tilien perustana oleviin toimiin liittyviä riskejä voidaan pitää hyväksyttävinä, on toteutettu myöhässä;

43.  muistuttaa samoin tässä yhteydessä toimintasuunnitelman tärkeästä toimenpiteestä 10, jonka tavoitteena on, että laaditaan "analyysi valvontakustannuksista", koska "valvontakustannusten on oltava asianmukaisessa suhteessa valvonnasta saatavaan hyötyyn";

44.  odottaa lisäksi, että pääosastojen toimintasuunnitelmat sisältävät jälleen tietoja jäsenvaltioissa tehtyjen tarkastusten laadusta ja sen parantamisesta, ja kehottaa komissiota luokittelemaan kaikki maksuviranomaiset ja todentamisviranomaiset;

45.  kehottaa komissiota esittämään säännöllisin väliajoin arvion yhdennetyn sisäisen valvonnan järjestelmästä, ja pyytää, että toimintakertomuksiin ja yhteenvetoon sisällytettäisiin entistä paremmin komission yksiköiden ja jäsenvaltioiden yhteisen hallinnoinnin järjestelmät ottaen eritoten huomioon teknisen laadun ja eettiset kysymykset, kuten kansallisten tarkastusviranomaisten riippumattomuuden taso;

46.  kehottaa komissiota toteuttamaan kattavamman arvion valvontajärjestelmien kutakin menoerää kohden käyttämistä resursseista kaikkia unionin menoluokkia varten, kuten parlamentti on pyytänyt aiempien vuosien vastuuvapautta koskeneissa päätöslauselmissaan, ja pyrkimään tällöin saamaan aikaan tuloksia;

47.  pyytää lisäksi komissiota analysoimaan saamiensa vuotuisten yhteenvetojen perusteella yhteisövarojen kansallisen hallinnointi- ja valvontajärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia kussakin jäsenvaltiossa sekä yhteisön varojen kansallisten valvontajärjestelmien kustannuksia; muistuttaa, että komissio on sitoutunut parantamaan jäsenvaltioiden vuotuisten yhteenvetojen laatua tehdäkseen niistä hyödyllisiä välineitä, joilla vähennetään virheiden riskiä tulevina vuosina; pyytää komissiota noudattamaan tätä annettua sitoumusta;

48.  on sitä mieltä, että kyseinen vertaileva arvio on toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle vuoden 2009 lopussa tai vuoden 2010 alussa, ja sitä tulisi käyttää pohjana toimielinten väliselle vuoropuhelulle hyväksyttävästä riskitasosta;

49.  huomauttaa, että vaikka hyväksyttävän riskitason käsite on yhdennetyn sisäisen valvonnan kehyksessä keskeinen käsite, joka on huomioitava silloin, kun tilintarkastustuomioistuin laatii tarkastuslausumaansa, neuvoston asetusluonnoksesta Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta annetun tilintarkastustuomioistuimen lausunnon nro 4/2006(66) mukaan ei ole osoitettu, miten hyväksyttävän riskitason käsite määritellään;

Hyväksyttävästä virheriski

50.  pitää yhteisymmärryksestä hyväksyttävän virheriskin käsitteestä 16. joulukuuta 2008 julkaistua komission tiedonantoa metodologisena perustana hyväksyttävän riskitason taloudelliselle arvioinnille, ja odottaa komission täydentävän tätä työtä valmistellessaan ehdotustaan talousarvioon liittyvästä hyväksyttävästä riskitasosta; myöntää tässä mielessä tämän tiedonannon tärkeyden ensimmäisenä puhtaasti taloudellisena peruslähtökohtana hyväksyttävästä riskitasosta kahdella unionin menoalalla (rakennerahastot ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto); kehottaa kuitenkin noudattamaan tässä ulkoisen tarkastajan ja tarkastuksen kohteen välisessä vuoropuhelussa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja, joiden mukaan on ulkoisen tarkastajan tehtävä arvioida riskejä ja valita tarkastusmenettely niiden perusteella;

51.  on pahoillaan komission edellä mainitussa tiedonannossa kertomista ongelmista riittävän luotettavien tietojen saamisessa jäsenvaltioilta ja katsoo, että tämä arvio vahingoittaa unionin julkista kuvaa;

52.  epäilee jäsenvaltioiden toimittamien tietojen luotettavuutta, ja kehottaa siksi komissiota laatimaan niistä uudet tilastot ja laatimaan niistä perusteellisen analyysin, kun kauden 2007–2013 sääntöjen vaikutukset näkyvät, ja toimittamaan tämän analyysin parlamentille ja neuvostolle ennen vuoden 2011 päättymistä;

53.  ottaa huomioon, että hyväksyttävän riskitason määrittely on erittäin tärkeää ja erittäin monimutkaista; katsoo, että hyväksyttävän riskitason olisi liityttävä tiiviisti komission ja jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien kustannus-hyötysuhdetta kullakin yhteisön menojen alalla koskevaan perusteelliseen tutkimukseen;

54.  kehottaa valvonnan kustannuksia ja hyötyjä koskevan analyysin jatkamistarpeen perusteella komissiota tekemään tilintarkastustuomioistuimen teknisen tuen turvin perusteellisen analyysin tutkimuksen, ulkosuhteiden ja hallintomenojen aloilla sekä toimittamaan kertomuksen havainnoista ennen vuoden 2010 päättymistä;

55.  katsoo, että virheiden vuoksi menetetyt yhteisövarat olisi myös otettava huomioon määriteltäessä hyväksyttyä virhetasoa;

56.  pyytää tilanteen vakavuuden huomioon ottaen komissiota järjestämään kiireellisesti toimielinten välisen kokouksen, johon kutsutaan kaikki yhteisövarojen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat tahot (jäsenvaltioiden edustajat neuvostossa mahdollisimman korkealla tasolla, komission edustajat, tilintarkastustuomioistuimen edustajat, kansallisten tarkastuselinten edustajat, jäsenvaltioiden hallitusten valvonnasta vastaavat jäsenvaltioiden parlamenttien edustajat, Euroopan parlamentin edustajat ja kaikki muut vastuuvapauden myöntämisen prosessin merkittävät toimijat) ja jossa käynnistettäisiin kokonaisvaltaiset keskustelut nykyisestä vastuuvapausmenettelystä, jossa kielteinen tarkastuslausuma on annettu neljätoista kertaa, ja suunniteltaisiin mahdollisimman pian toteutettavia välttämättömiä uudistuksia myönteisen tarkastuslausuman saamiseksi;

57.  katsoo, että tässä toimielinten välisessä kokouksessa pitäisi päästä konkreettisiin ehdotuksiin yhteisön varojen hallinnoinnin ja valvonnan parantamisesta ja jopa tiettyjen näkökohtien yhdenmukaistamisesta, ja ehdottaa, että parlamentti osoittaa komissiolle seuraavassa talousarviomenettelyssä tarvittavat varat tutkimuksen tekemiseen ja kyseisen kokouksen järjestämiseen;

58.  kehottaa komissiota tekemään viipymättä ehdotuksia myönteisen tarkastuslausuman tavoitteen saavuttamiseksi;

Avoimuus

59.  panee merkille komission päätöksen aloittaa edunvalvojien vapaaehtoinen rekisteröinti ja arvioida järjestelmää vuoden kuluttua; on tietoinen Lissabonin sopimuksen tarjoamasta pakollisen rekisteröinnin oikeusperustasta; muistuttaa, että parlamentin tämänhetkinen rekisteri on jo pakollinen ja että mahdollinen yhteinen rekisteri olisi käytännössä pakollinen, koska rekisteröinti on molemmissa tapauksissa edellytyksenä parlamenttiin pääsylle;

60.  pitää valitettavana, että sen esittämästä pyynnöstä huolimatta komission jäsenille ei ole saatu uusia käytännesääntöjä, jotta olisi voitu parantaa jäsenten yksilöllistä ja kollektiivista poliittista vastuuta ja vastuuta heidän päätöksistään ja määritellä ne entistä tarkemmin, mikä koskee myös heidän yksiköidensä suorittamaa politiikkojen täytäntöönpanoa;

61.  muistuttaa uudelleen, että komissio on vastuussa EU-rahoitusta saavien toimittamien tietojen kattavuudesta sekä haku- ja vertailukelpoisuudesta, ja pitää valitettavana, että tätä tavoitetta ei ole vielä saavutettu;

62.  muistuttaa uudelleen, että komission jäsenten kabinettien henkilöstöstä, jota ei ole palkattu henkilöstösääntöjen mukaisesti, on tärkeä antaa tietoa täysin avoimesti ja julkisesti;

63.  panee merkille, että varainhoitovuodesta 2007 lähtien on ollut pakollista julkistaa tieto yhteisön varojen saajista; toteaa pahoitellen, että parlamentti ei ole saanut kokonaiskuvaa näiden tietojen julkistamisesta eikä edunsaajia tai niiden hankkeita koskevista yksityiskohdista; kehottaa komissiota arvioimaan jäsenvaltioiden julkaisemien tietojen hyödyllisyyttä asetettujen poliittisten tavoitteiden mukaisesti;

64.  on yllättynyt siitä, että komissio on tarjonnut talousarvioon sisältymättömiltä komission entisen Economatin tileiltä 1 500 000 miljoonaa euroa parlamentin kuntokeskukseen maksettavana osuutena (KOM(2008)0692); ei hyväksy tapaa, jolla parlamentin kanssa yritetään päästä sopimukseen talousarvioon sisältymättömien varojen käytöstä ja joka loukkaa budjettivallan käyttäjän talousarvioon liittyviä etuoikeuksia, ja pyytää komissiota siirtämään talousarvioon sisältymättömien komission entisen Economatin tilien varat tavanomaiseen talousarvioon ennen kuin se tekee niiden käyttöä koskevia ehdotuksia;

65.  muistuttaa komissiota siitä, että ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja olisi laajemman yleisön käytettävissä oltava kattava helppokäyttöinen tietokanta, jossa on tiedot kaikista EU:lta rahoitusta saavista lopullisista edunsaajista;

Varainhoitoasetus

66.  panee tyytyväisenä merkille, että asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 edellisen tarkistuksen yhteydessä alulle pantu yksinkertaistaminen on osoittautunut toivotulla tavalla tehokkaaksi julkisissa hankinnoissa;

67.  huomauttaa kuitenkin, että avustuksiin liittyvät toimet ovat osoittautuneet vain osittain hyödyllisiksi; kehottaa komissiota esittämään parlamentille 1. tammikuuta 2010 mennessä ehdotuksia tarkistetuksi ja täysin konsolidoiduksi varainhoitoasetukseksi, johon sisältyy yksittäisiä meno-ohjelmia koskevia erityisiä lukuja, joissa kootaan yhteen kattavaan lähteeseen kaikki edunsaajille tai ohjelmille asetetut vaatimukset, samalla kun jatketaan avustusten myöntämisen ja valvonnan yksinkertaistamista; edellyttää asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 184 artiklan nojalla, että seuraavaan kolmen vuoden välein toteutettavaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 tarkistamiseen sovelletaan neuvottelumenettelyä;

68.  pyytää komissiota ottamaan muut asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamisalaan kuuluvat toimielimet neuvotteluihin hyvin aikaisessa vaiheessa;

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)

69.  panee huolestuneena merkille OLAFin työolosuhteet; kehottaa komissiota varmistamaan OLAFille tarvittaessa välittömän pääsyn tietokantoihinsa tutkimusten yhteydessä, jotta tutkimukset voitaisiin käynnistää ja hoitaa ilman viivästyksiä;

70.  kehottaa niin ikään takaamaan, että kolmannet edunsaajamaat antavat OLAFille kaiken tarvittavan tuen paikan päällä tehtävissä valvontakäynneissä ja tarkastuksissa sekä kaiken asiaankuuluvan tiedon toteutettujen tarkastusten seurannasta; kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikissa tulevissa sopimuksissa määrätään, että kyseisen maan viranomaisten on tehtävä OLAFin kanssa poikkeuksetta yhteistyötä;

71.  on hyvin huolissaan siitä, että ainoastaan 6,7 prosenttia OLAFin antamista oikeudellista seurantaa koskevista suosituksista todella johti oikeudenkäynteihin; ottaa huomioon, että vuonna 2007 yhteensä 60 prosenttia kaikista OLAF-tutkimuksista johti oikeudellista seurantaa koskeviin suosituksiin; pitää tilannetta sietämättömänä, sillä se heikentää oikeusvaltion periaatteita ja kansalaisten luottamusta ja siitä voivat hyötyä ainoastaan oletetut petosten tekijät; kehottaa siksi painokkaasti komissiota käyttämään kaikkea sille perussopimusten nojalla kuuluvaa valtaa, jotta kansalliset viranomaiset saataisiin tekemään tehokasta yhteistyötä yhteisössä tapahtuvien petosten torjumiseksi;

72.  pitää huolestuttavana, että vuosina 2006–2008 tehdyistä 222 sisäisestä tutkinnasta ainoastaan 37 johti kurinpitomenettelyihin ja että näistä 37 tapauksesta ainoastaan kaksi johti todellisiin seuraamuksiin, kolme keskeytettiin näytön puutteessa ja lopuista 32:sta (87 prosenttia) odotellaan edelleen tuloksia; kehottaa komissiota hoitamaan sisäiset tutkinnat yhtä tarmokkaasti kuin ulkoiset tutkinnat ja varmistamaan, että kurinpitotoimiin toistaiseksi johtamattomista keskeneräisistä tapauksista saadaan tuloksia;

73.  kehottaa jälleen kerran komissiota ottamaan käyttöön mekanismin OLAFin ja jäsenvaltioiden välistä, yhteisön petostutkinnan seurantaa koskevaa tietojenvaihtoa varten; kehottaa erityisesti komissiota varmistamaan, että kansalliset oikeusviranomaiset tiedottavat erityiskertomuksilla OLAFille säännöllisesti yhteisön petostapausten torjunnassa OLAFin toimittaman aineiston perusteella toteutettujen oikeustoimien tuloksista;

ALAKOHTAISET KYSYMYKSET

Omat varat

74.  toteaa, että komission toimittamien tietojen mukaan (katso kirjalliseen kysymykseen E-5221/08 annettu vastaus) kaikki 27 jäsenvaltiota sisällyttivät ensimmäistä kertaa syys–lokakuun vaihteessa 2008 välillisten rahoituspalvelujen (FISIM) kohdentamista koskevat tiedot kansantalouden tilinpitotietoihinsa; ottaa huomioon, että näiden tietojen perusteella välillisten rahoituspalvelujen kohdentaminen on kasvattanut 27 jäsenvaltion EU:n bruttokansantuloa (BKTL) 149 200 000 000 eurolla vuonna 2007 (eli 1,2 prosentilla 27 jäsenvaltion EU:n BKTL:sta); katsoo, että tämä uusi tilastollinen lähestymistapa siis kasvattaa bruttokansantuloa määrällä, joka on selvästi suurempi kuin koko unionin talousarvio;

75.  muistuttaa 24. huhtikuuta 2007 antamansa, vastuuvapauden myöntämistä komissiolle varainhoitovuodelta 2005 koskevan päätöslauselman(67) 93 kohdasta, jossa parlamentti korosti, että kohdennettu välillinen rahoituspalvelu BKTL:oon perustuvia omia varoja varten automaattisesti sisällytetään tulevaan omia varoja koskevaan päätökseen, koska komissio ei ole sisällyttänyt ehdotukseensa neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (KOM(2006)0099) tätä asiaa koskevaa rajoittavaa varaumaa;

76.  toteaa, että kun neuvosto teki komission ehdotuksen (KOM(2006)0099) perusteella 7. kesäkuuta 2007 päätöstä 2007/436/EY, Euratom Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä, se ei myöskään esittänyt kohdennetuista välillisistä rahoituspalveluista varaumaa; odottaa siksi, että kun uusi omia varoja koskeva päätös, joka vaikuttaa taannehtivasti aina 1. päivään tammikuuta 2007 saakka, tulee voimaan, yhteisön omia varoja laskettaessa käytetään kohdennetut välilliset rahoituspalvelut sisältäviä BKTL-tietoja, ja että jäsenvaltioiden aiempia ja tulevia maksuja koskevat laskelmat tehdään tämän perusteella uudelleen;

Maatalous ja luonnonvarat

77.  panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuimen havainneen, että tämän toimintalohkoryhmän osalta ilmoitettuihin menoihin liittyvien tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja/tai asianmukaisuuteen vaikuttavien virheiden taso oli kokonaisuutena tarkastellen olennainen (vuosikertomuksen 2007 kohdat 5.12 ja 5.13), ja toteaa myös, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi ongelmia lopullisen edunsaajan tasolla ja että noin 20 prosentissa tällä tasolla tarkastetuista maksuista havaittiin jälleen virheellisiä maksuja; ottaa kuitenkin huomioon, että virheitä ilmenee entistä harvemmin ja että näiden virheiden rahoitusvaikutukset ovat rajoittuneita (0,83 prosenttia kyseisistä menoista);

78.  on samaa mieltä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että maaseudun kehittämismenoihin liittyy erityisesti maatalouden ympäristötoimien vuoksi suurempi riski ja että tarkastukset on todettu jälleen puutteellisiksi koska eräitä tukikelpoisuusedellytyksiä koskevat kansallisen lainsäädännön monimutkaiset säännöt ja epätarkat määritelmät heikentävät tarkastusten laatua; kehottaa komissiota yksinkertaistamaan, tehostamaan ja vahvistamaan tarkastuksia koskevia sääntöjä;

79.  huomauttaa kuitenkin, että tilintarkastustuomioistuin toteaa, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä rajoittaa edelleenkin tehokkaasti sääntöjenvastaisten menojen riskiä, jos sitä toteutetaan asianmukaisesti ja jos myönnettyihin oikeuksiin perustuvan tilatukijärjestelmän perusteella suoritettuja maksuja koskevat tiedot on tallennettu järjestelmään tarkasti ja luotettavasti (vuosikertomuksen 2007 kohdat 5.20 ja 5.21);

80.  on kuitenkin huolissaan tilintarkastustuomioistuimen kritiikistä, joka kohdistuu virheisiin asetusten säännösten tulkinnassa sekä siitä, että tällaisilla virheillä tulee olemaan merkittäviä kerrannaisvaikutuksia useiden vuosien ajan, mikäli ne jätetään oikaisematta, ja kehottaa komissiota toteuttamaan kyseisten virheiden korjaamiseksi mahdollisimman kiireellisesti asianmukaisia toimia, joihin kuuluu ainakin politiikan yksinkertaistaminen samalla kun varmistetaan selvemmät ja johdonmukaisemmat valvontajärjestelmät, ja tiedottamaan parlamentille toteutetuista toimista vuoden 2009 loppuun mennessä;

81.  pitää anteeksiantamattomina tilintarkastustuomioistuimen jälleen kerran havaitsemia ongelmia yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamisessa Kreikassa, ja antaa tukensa komission aikomukselle soveltaa tiukasti nykyistä lainsäädäntöä maksujen keskeyttämisestä, jos Kreikan hallitus ei puutu nykyisiin ongelmiin annetussa määräajassa, kuten komissio esitti asiasta vastaavalle parlamentin valiokunnalle; kehottaa keskeyttämään maksut, jos Kreikan viranomaiset eivät 31. joulukuuta 2009 mennessä pysty todistamaan, että ongelmat on ratkaistu;

82.  kehottaa keskeyttämään maksut, jos Kreikan viranomaiset eivät pysty osoittamaan, että ongelmat on ratkaistu tämän päätöslauselman hyväksymispäivään mennessä;

83.  pahoittelee eritoten tilintarkastushuomioistuimen huomiota, joka koski sitä, että tilatukijärjestelmän tukioikeuksien hallinnoinnissa ja seurannassa havaittiin tämän alan valvontaa koskevia puutteita useissa "vanhoissa" jäsenvaltioissa (Alankomaat, Portugali, Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska ja Espanja; vuosikertomuksen 2007 kohta 5.26), ja että tarkastuksissa havaittiin useita pinta-alatuen tukikelpoisuusedellytysten valvontaan liittyviä järjestelmäpuutteita Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa ja Alankomaissa (ks. vuosikertomuksen 2007 liitteet 5.1.1 ja 5.1.2); ottaa huomioon komission vastaukset, joissa kiistetään tilintarkastustuomioistuimen esittämä näkemys tilanteesta;

84.  kehottaa jäsenvaltioita välittömästi yhteistyössä komission kanssa tehostamaan tarkastuksiaan etenkin siltä osin kuin ne liittyvät edunsaajien tukikelpoisuusedellytysten kunnioittamiseen; kehottaa komissiota selventämään ja yksinkertaistamaan kyseisiä edellytyksiä mahdollisimman pitkälle;

85.  pahoittelee, että tilintarkastustuomioistuin havaitsi vuonna 2007 jälleen samoja tilien tarkastus- ja hyväksymismenettelylle ominaisia puutteita, kuten säännönmukaisuutta koskevien tarkastusten taannehtivuus ja monivuotisuus sekä se, että takaisin perittyjen määrien ja sääntöjenvastaisten maksujen todellisten määrien välille ei voida muodostaa pitävää yhteyttä (vuosikertomuksen 2007 kohta 5.47);

86.  katsoo, että useiden vuosien ajan tilintarkastustuomioistuin on kritisoinut tätä samaa vakavaa ongelmaa, minkä vuoksi komission on ehdotettava järjestelmän uudistamista siten, että olisi mahdollista tehdä selkeitä ja pitäviä yhteyksiä takaisin perittyjen määrien ja sääntöjenvastaisten maksujen todellisten määrien välillä, ja varmistettava mahdollisimman hyvin, että rahoitusoikaisujen kustannukset koituisivat lopullisten edunsaajien eivätkä kyseisten jäsenvaltioiden veronmaksajien maksettaviksi ja että jäsenvaltioihin, jotka eivät kykene täyttämään velvoitteitaan, sovellettaisiin kiinteämääräisiä korjauksia;

Kalastusalan tuet

87.  pitää myönteisenä, että tietyt jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet edunsaajien nimet, kyseisten toimintojen nimet ja julkisen (EU:n ja kansallisen) tuen määrät ja komission verkkosivut, joilta pääsee jäsenvaltioiden tietolähteisiin;

88.  pyytää kuitenkin komissiota varmistamaan, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53 artiklan b alakohdassa ja 53 b artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia sekä asetuksen (EY) N:o 498/2007(68) 31 artiklan toisen kohdan d alakohdassa tarkoitettuja vaatimuksia;

89.  pitää myönteisenä ehdotusta neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi (KOM(2008)0721), jonka mukaan olisi oltava oikeudellisesti mahdollista lykätä tai pienentää Euroopan kalatalousrahastosta maksettavaa rahoitustukea jäsenvaltioille, jotka ovat soveltaneet yhteisen kalatalouspolitiikan (YKP) sääntöjä puutteellisesti;

90.  pyytää kuitenkin, että komission olisi ehdotettava myös, että YKP:n sääntöjä puutteellisesti soveltavia jäsenvaltioita estettäisiin hyötymästä kalastuskumppanuussopimuksista;

91.  pyytää komissiota esittämään EU-lainsäädäntöä, jolla kaikkia sääntöjen vakavasta rikkomisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1447/1999(69) mukaisesti tuomittuja laivanvarustajia estetään saamasta yhteisön tukea Euroopan kalatalousrahastosta ja/tai hyötymästä kalastuskumppanuussopimuksista;

92.  pyytää komissiota varmistamaan, että yhteisön tukea ei käytetä sellaisten laivaston osien nykyaikaistamiseen, joille on tyypillistä ylikapasiteetti;

93.  muistuttaa, että komissio sitoutui Eurooppa-neuvoston Göteborgissa kesäkuussa 2001 hyväksymän ja Wienissä kesäkuussa 2006 tarkistaman EU:n kestävän kehityksen strategian yhteydessä lakkauttamaan ympäristöä vahingoittavat tuet ja esittämään vuoteen 2008 mennessä alakohtaisen uudistusta koskevan etenemissuunnitelman tällaisten tukien poistamiseksi;

Koheesio

94.  panee suuresti huolestuneena merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan vähintään 11 prosenttia korvauksista, joita maksettiin rakennetoimiin liittyvien hankkeiden yhteydessä, oli aiheettomia;

95.  panee merkille, että komissio ei kiistä tätä 11 prosenttia;

96.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen tekemien tarkastusten määrä vaikuttaa vähäiseltä lopullisille edunsaajille suoritettujen maksujen määrään verrattuna (tilintarkastustuomioistuin tarkasti esimerkiksi koheesiopolitiikan alalla 180 välimaksua [vuosikertomuksen kohta 6.21] useista sadoista tuhansista lopullisille edunsaajille suoritetuista maksuista), mutta toteaa Itävallan, Kanadan, Norjan ja Portugalin ylimpien tilintarkastuslaitosten kokeneen tilintarkastajaryhmän tekemässä tilintarkastustuomioistuimen kansainvälistä vertaisarviointia käsittelevässä selonteossa olevan lausunnon nojalla, että tässä menetelmässä on noudatettu kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja;

97.  pitää myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa on parannettu valvontajärjestelmien yleistä arviointia, mutta pitää valitettavana, että huolimatta komission jatkuvista ponnisteluista hallinnointi- ja valvontajärjestelmät eivät vielä ole riittävän tehokkaita jäsenvaltioiden tasolla eivätkä komission tasolla virheriskin rajoittamiseksi, ja pyytää komissiota raportoimaan vuoden 2010 alussa parlamentille vuonna 2009 toteutetuista lisätoimista ja edellä mainittuun toimintasuunnitelmaan kuuluvien toimien vaikutuksista;

98.  on erittäin huolissaan siitä, että alue- ja rakennerahastojen käyttöaste jäi luvattoman alhaiseksi, ja kehottaa komissiota jatkamaan tarkistamismenettelyä ja yksinkertaistamaan viipymättä nykyisiä säännöksiä;

99.  muistuttaa komissiota lisäksi tilintarkastustuomioistuimen suosituksesta hyödyntää menoihin sovellettavissa asetuksissa ja säännöissä vahvistettuja yksinkertaistamismahdollisuuksia, kuitenkin niin ettei menojen vaikuttavuus heikkene, ja kehottaa sitä käynnistämään pohdinnat uusista mahdollisesti toteutettavista yksinkertaistamistoimista, mukaan luettuna järjestelmän tietokoneistaminen; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että komissio on perustanut yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän, ja odottaa komission tekevän kautta 2007–2013 koskevia konkreettisia yksinkertaistamisehdotuksia kyseisen työryhmän edistymistulosten perusteella;

100. kehottaa komissiota lisäksi arvioimaan koheesiopolitiikan myönteisiä vaikutuksia jäsenvaltioittain ja toimittamaan parlamentille kertomuksen tämän lisäarvosta unionin tasolla;

101. panee huolestuneena merkille, että Euroopan aluekehitysrahastossa vuosina 2000–2006 tehdyistä rahoitusoikaisuista 95,47 prosenttia koski Espanjaa (59,07 prosenttia), Italiaa (31,97 prosenttia) ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa (4,43 prosenttia); panee merkille, että 22 jäsenvaltiolle jää loput 4,53 prosenttia rahoitusoikaisuista; kehottaa komissiota mukauttamaan valvontavaatimuksiaan virheiden määrän ja vakavuuden mukaan maissa, joita tämä koskee eniten; kehottaa lisäksi komissiota tiedottamaan parlamentille, mitä se tekee korkeille virheasteille näissä kolmessa jäsenvaltiossa;

102. panee huolestuneena merkille, että koheesiorahastossa vuosina 2000–2006 tehdyistä rahoitusoikaisuista 95,92 prosenttia koski Kreikkaa (53,06 prosenttia) ja Espanjaa (42,86 prosenttia); huomauttaa, että 23 jäsenvaltion osuus rahoitusoikaisuista oli yhteensä 4,08 prosenttia; kehottaa komissiota mukauttamaan valvontavaatimuksiaan virheiden määrän ja vakavuuden mukaan maissa, joita tämä koskee eniten; kehottaa lisäksi komissiota tiedottamaan parlamentille, mitä se tekee korkeille virheasteille näissä kahdessa jäsenvaltiossa;

103. panee huolestuneena merkille, että sosiaalirahastossa vuosina 2000–2006 tehdyistä rahoitusoikaisuista 84,28 prosenttia koski Espanjaa (46,42 prosenttia) ja Italiaa (37,86 prosenttia); huomauttaa, että 23 jäsenvaltion osuus rahoitusoikaisuista oli yhteensä 15,72 prosenttia; kehottaa komissiota mukauttamaan valvontavaatimuksiaan virheiden määrän ja vakavuuden mukaan maissa, joita tämä koskee eniten; kehottaa lisäksi komissiota tiedottamaan parlamentille, mitä se tekee korkeille virheasteille näissä kahdessa jäsenvaltiossa;

104. pitää myönteisenä, että komissio on toimittanut koko vuoden 2008 ajan neljännesvuosittaisia raportteja rahoitusoikaisuista, jotka johtuvat komission omasta tai tilintarkastustuomioistuimen tilintarkastustyöstä; kehottaa komissiota jatkamaan rahoitusoikaisujen soveltamista voimassa olevan asetuksen mukaisesti, jotta ilmoitetut säännönvastaiset menoerät voitaisiin poistaa aikaisemmin, ja soveltamaan tiukkoja päättämismenettelyjä kauden 2000–2006 Euroopan aluekehitysrahaston, koheesiorahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohjelmiin, jotta tällaiset menoerät olisi pitkälti poistettu kun tilinpäätös tehdään; kehottaa lisäksi komissiota jatkamaan yksityiskohtaisten tietojen antamista sovelletuista rahoitusoikaisuista ja antamaan heti päättämismenettelyn käynnistyttyä arvion tällä tavalla päätettyjen ohjelmien jäännösvirheasteesta;

105. pyytää, että komissio jatkaa vuotuisissa toimintakertomuksissa jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä tapahtuvan hallinnoinnin kohdalla olevien valvontaongelmien yksilöimistä myös maksuviranomaisten tasolla tunnistaakseen kunkin jäsenvaltion ja kunkin ohjelman yksittäiset heikkoudet ja että näihin ongelmiin liitettäisiin välittömästi varaumia; kehottaa komissiota luokittelemaan jäsenvaltiot vuosittain kunkin yhteisön rahaston osalta ja toimittamaan luokituksen ja vahvistetun virheasteen parlamentille sekä kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan vastaavan luettelon tarkastustensa perusteella;

106. pyytää komissiolta, lopullista vastuuta yhteisövarojen moitteettomasta hoidosta kantavan tahon ominaisuudessa, että mikäli jokin jäsenvaltio ei anna toivottuja takeita, sovelletaan maksujen keskeyttämistä koskevia yhteisön sääntöjä;

107. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomus varainhoitovuodelta 2007 kattaa edelleen ainoastaan vuosien 2000–2006 hankkeet, koska vuosi 2007 on pääasiallisesti ollut vuosien 2007–2013 ohjelmien täytäntöönpanon valmistelua; painottaa siksi, että ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen sääntöjen, jotka ovat vuoteen 2006 asti sovellettuja sääntöjä yksinkertaisempia ja tiukempia, vaikutusta ei vielä voida arvioida;

108. painottaa, että koheesiopolitiikka säilyy edelleen yhtenä unionin tärkeimmistä politiikoista; korostaa sen merkitystä unionin finanssikriisiin yhteydessä toteuttamille toimille ja sen avainasemaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa; pitää siksi myönteisinä komission ehdottamia toimia, joiden tarkoituksena on koheesio-ohjelmien täytäntöönpanon helpottaminen ja nopeuttaminen;

109. toteaa, että menettelyjen yksinkertaistaminen on olennaista hallinnollisen taakan keventämiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla; korostaa kuitenkin, että on tärkeää varmistaa, että menettelyjen yksinkertaistaminen auttaa vähentämään virheiden määrää tulevaisuudessa;

110. yhtyy komission ilmaisemaan rahoitusoikaisuja koskevaan näkemykseen, jonka mukaisesti sääntöjenvastaisuudet todennäköisesti havaitaan ja korjataan monivuotisen oikaisumekanismin avulla; toteaa, että komissio tarkistaa jatkuvasti, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat täydellisiä ja tarkkoja, ja että jäsenvaltioiden tekemiä oikaisuja koskevien luotettavien todisteiden toimittamisessa on edistytty;

111. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toteaman virhetason sekä tilintarkastustuomioistuimen ja komission erilaisen tulkinnan summasta, jota ei olisi pitänyt maksaa takaisin (erityisesti menojen tukikelpoisuutta koskevat tulkintaerot); painottaa lisäselvitysten tarvetta ja vaatii yhdenmukaistamaan rahoitusoikaisujen käyttöön sovellettavien sääntöjen tulkintaa; kehottaa niin ikään jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, laatimaan mahdollisimman pian yhteisesti hallinnoitavia menoja koskevat vuotuiset kansalliset ilmoitukset;

112. on jokseenkin tyytyväinen jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien ilmeisiin tilastollisiin parannuksiin, mutta pahoittelee, että useissa jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiin sisältyy edelleen korvausten sääntöjenvastaisuuksiin liittyviä riskejä; katsoo, että ensimmäisen tason tarkastusten tehokkuutta on parannettava kansallisella tasolla ja jäsenvaltioiden sisällä entisestään; korostaa tässä yhteydessä komission tärkeää valvontatehtävää;

113. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa havainnoitu virheiden määrä ei välttämättä viittaa petoksiin, ja kehottaa sen tähden komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta selkeyttämään tätä asiaa tulevissa asiakirjoissaan;

114. pitää valitettavana yleisimpiä Euroopan sosiaalirahastoihin liittyviä virheitä, joihin kuului ensinnäkin se, että kyseiseen hankkeeseen tosiasiallisesti liittyviä yleiskuluja tai henkilöstömenoja koskeva todentava aineisto puuttui, sekä se, että henkilöstömenot tai yleiskulut oli arvioitu liian suuriksi; tukee sen tähden voimakkaasti vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen liittyviä uusia sääntöjä, jotka yksinkertaistavat menettelyjä ja antavat mahdollisuuden ilmoittaa yleiskulut kiinteänä osuutena välittömistä kustannuksista; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tehostamaan edunsaajiin kohdistuvaa tiedotustoimintaansa ja parantamaan päivittäisen hallinnoinnin tarkastuksia virheiden vähentämiseksi;

Sisäiset politiikat

115. pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan samoja ongelmia (virheitä kulujen korvauksissa, sovellettavien sääntöjen monimutkaisuus ja tehokkaan seuraamusmenettelyn puuttuminen) ilmenee vuodesta toiseen, vaikka komissio hallinnoi suoraan sisäisiin politiikanaloihin liittyviä toimia, ja pyytää komissiota jatkamaan ponnistelujaan yhteisrahoitteisia ohjelmia koskevien sääntöjen yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi;

Tutkimus

116. pitää tutkimuksen ja teknisen kehittämisen alan suuntausta myönteisenä, sillä virheaste on laskenut tuntuvasti 8,03 prosentista 2,39 prosenttiin vuosien 2006 ja 2007 välisenä aikana; katsoo, että tämä merkittävä saavutus johtuu siitä, että komission tutkimuksen alalla toimivat pääosastot toteuttivat vuoden 2005 vastuuvapausmenettelyn tiiviissä yhteistyössä parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa;

117. toteaa, että vuonna 2007 tarkastustodistuksia koskevalla järjestelmällä kyettiin alentamaan kuudennen puiteohjelman mukaisten hankkeiden virheastetta 2,5 prosenttiin, kun taas viidennen puiteohjelman hankkeiden – joihin ei sovellettu tarkastustodistuksia koskevaa järjestelmää – virheaste oli 4,06 prosenttia;

118. panee tyytyväisenä merkille komission yksiköiden suunnitteluasiakirjan (SEC(2008)3054), jossa laaditaan alustava arvio muun muassa kustannuksista, joita valvonnasta aiheutuu muun muassa tutkimuksen pääosastolle ja tietoyhteiskunnan ja viestinten pääosastolle, ja jonka tavoitteena on käynnistää toimielinten välinen keskustelu, jotta päästäisiin yhteiseen sopimukseen hyväksyttävästä virheriskistä yhteisön tutkimuspolitiikan alalla;

119. kehottaa komissiota hyödyntämään edelleen seitsemännessä puiteohjelmassa vahvistettuja takaisinmaksattamista koskevia mahdollisuuksia, etenkin analysoimaan edelleen tämän puiteohjelman kiinteitä maksuja koskevien menettelyjen asianmukaisuutta, ja tiedottamaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle välitarkistuksen yhteydessä siitä, miten se on pyrkinyt yksinkertaistamaan edunsaajiin ja järjestelmän kannalta välttämättömiin parannuksiin liittyviä sääntöjä;

120. on huolissaan toistaiseksi hyväksymättömistä menettelytapaa koskevista todistuksista (menettelyt henkilöstökustannusten ja välillisten kustannusten laskemiseksi ja menettelyt keskimääräisen henkilöstön kustannusten laskemiseksi), ja kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tarvittavat ja ymmärrettävissä olevat perusteet, joilla sekä henkilöstökustannuksia että välillisiä kustannuksia koskevista menettelytavoista annettavat todistukset voidaan hyväksyä; uskoo, että edunsaajien olisi saatava käyttää keskimääräisen henkilöstön kustannuksia ja soveltaa vakiintunutta menettelytapaa välillisten kustannusten laskemiseksi; edellyttää todistusten hyväksymisen (tai hylkäämisen) aikaista käynnistämistä, millä varmistetaan, että tutkimukseen kohdennettuja varoja voidaan käyttää;

121. muistuttaa, että hallintomenettelyjen ja tukihakemusten yksinkertaistamiseksi edunsaajia varten olisi oltava yksi ainoa tutkimusta koskevia kysymyksiä käsittelevä yhteyspiste, jolla olisi valtuudet tehdä näitä kysymyksiä koskevia päätöksiä;

122. pyytää oikeusvarmuuden vuoksi, että komissio pidättyisi tekemästä uudelleen kuudennen puiteohjelman hankkeiden rahoitusselvityksiä koskevia, komission jo kertaalleen hyväksymiä laskelmia esittämällä uusia tulkintoja kuudennen puiteohjelman mallisopimuksen yleisissä ehdoissa (liite II) vahvistetuista tukikelpoisuuskriteereistä;

123. toteaa, että tutkimukseen ja kehitykseen liittyvän seitsemännen puiteohjelman kaksivaiheista menettelyä sovelletaan tietyillä aloilla; kehottaa komissiota kuulemaan tutkimusorganisaatioita siitä, onko asianmukaista laajentaa tätä käytäntöä muuntyyppisiin hankkeisiin, jos se saattaisi vähentää merkittävästi alkuperäisten hankehakemusten valmistelukustannuksia;

124. huomauttaa, että tutkimuksen alalla komissio on moninkertaistanut tutkimuslaitosten määrän, yhteistyömenettelyt sekä hallintomenettelyt; muistuttaa tämän johtuvan siitä, että kauden 2007–2013 rahoituskehyksessä lisättiin huomattavasti tutkimukseen ja innovointiin käytettäviä määrärahoja; pyytää tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan mahdollisia ongelmia siitä, että budjettivallan käyttäjän suhteen ei toimita avoimesti ja siitä, että edunsaajia kohdellaan näiden mallien puitteissa eri tavalla; pyytää pääjohtajaa ottamaan vuotuiseen toimintakertomukseensa luvun kutakin näitä laitosta, mallia ja mekanismia varten tiedottaakseen varojen käytöstä ja näiden julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallien toivotuista tuloksista;

125. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta, ottaen huomioon, että komission tarkastusstrategia kattaa puiteohjelman menot neljän vuoden aikana, kun taas tilintarkastustuomioistuin tekee raporttinsa vuosittain, esittämään monivuotiset taulukot siten, että sen tarkastuksessa havaitsemien virheiden rahoitusvaikutukset esitettäisiin tavalla, joka sopii yhteen komission valvontastrategian kanssa;

Ympäristö, kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

126. pitää ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien budjettikohtien yleistä toteuttamisastetta tyydyttävänä;

127. korostaa, että talousarvion yleinen toteutusaste oli ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla 94,6 prosenttia, mikä on tyydyttävä tulos, ottaen huomioon, että vuosi 2007 oli uuden rahoituskehyksen 2007–2013 ensimmäinen vuosi ja että kyseisenä vuonna hyväksyttiin ja tuli voimaan uusia ympäristöpoliittisia ohjelmia;

128. on tyytyväinen yhteisön tupakka-alan rahaston talousarvion toteutusasteeseen, joka on täydet 100 prosenttia; on siksi vakuuttunut siitä, että tämän välineen, josta myönnetään rahoitustukea erityisesti tiedotus- ja koulutushankkeisiin, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin haittavaikutuksista, toteutus on tehokasta;

129. kehottaa komissiota suunnittelemaan monivuotisten ohjelmien yhteyteen lisäapua hakijoille, etenkin tarjoamaan erityiskoulutusta hakijoille ja esittämään ohjeet käyttäjäystävällisessä muodossa;

130. pitää myönteisinä pyrkimyksiä tarkentaa tarjouspyyntöjä ja tarjota hakijoille enemmän apua, erityisesti kansanterveysohjelmien yhteydessä, jotta vältettäisiin sellaisten hankehakemusten toimittaminen, jotka selvästi eivät täytä hakuperusteita tai ovat huonosti laadittuja, mutta toteaa, että on vielä tehtävä työtä tyydyttävän tilanteen aikaansaamiseksi;

131. korostaa, että osaa terveysalan toimintaohjelmasta toteuttaa terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto; muistuttaa tässä mielessä komissiolle, että sen on käytettävä ohjelman toimintamäärärahoja erittäin kustannustehokkaasti, koska niistä maksetaan myös hallinnolliset menot;

132. huomauttaa, että asetukseen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 sisältyvien hallintoa ja rahoitusta koskevien säännösten noudattaminen ei saisi tarpeettomasti viivästyttää avustusten myöntämistä tai rahoitettavien hankkeiden valintaa, ja kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään parantaa hallintomenettelyjä, jotka vaikuttavat maksusitoumus- ja maksumäärärahojen toteutukseen;

Sisämarkkinat ja kuluttajansuoja

133. pitää tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tehtyjä huomautuksia myönteisinä ja katsoo, että siinä annetaan tasapuolinen arvio sisämarkkinapolitiikasta, tullipolitiikasta ja kuluttajansuojapolitiikasta;

134. kehottaa jäsenvaltioita parantamaan edelleen sisäisiä valvontajärjestelmiään, jotta estetään luvattomien tavaroiden saattaminen yhteisön markkinoille; kehottaa lisäksi komissiota ryhtymään jatkotoimiin vuonna 2007 havaittujen kuluttajansuojaan liittyvien puutteiden johdosta;

135. pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, jonka mukaan tullialan ja kirjanpidon valvontajärjestelmät toimivat hyvin; korostaa, että vaikka tullitarkastukset ovatkin pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, tullialan hallinnointi pitäisi uskoa vain luotettaville taloudellisille toimijoille, jotta vältetään se riski, että tavaroita tuodaan kansainvälisille markkinoille maksamatta tullimaksuja tai määrittämättä tullausarvoa;

136. pitää arvossa toimia, joiden avulla budjettikohdassa 12 02 01 (sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen) on saavutettu 86 prosentin toteutusaste; panee merkille, että komission mukaan maksumäärärahoja jäi käyttämättä siksi, että jotkut tutkimussopimukset allekirjoitettiin vasta vuoden lopulla ja vuonna 2007 ei ollut maksuja, kuten oli suunniteltu;

137. huomauttaa, että budjettikohdan 14 04 02 (tulli 2007) 55 prosentin toteutusaste ei ole riittävän korkea ja edellyttääkin parempaa talousarviosuunnittelua; panee merkille, että komission mukaan suurin osa tästä budjettikohdasta liittyy tietotekniikkaa koskeviin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joissa tuotteet ja palvelut toimitetaan "vaadittaessa", mikä tekee tarkkojen rahoitustarpeiden arvioinnista ja suunnittelusta vaikeaa; tunnustaa kuitenkin, että vuoden 2008 talousarvion toteutuksessa on saavutettu myönteisiä tuloksia, sillä maksumäärärahojen toteutusaste oli yli 97 prosenttia;

138. panee merkille, että budjettikohdan 17 02 02 (kuluttajansuojaohjelma) toteutusaste (77 prosenttia) on aiempia vuosia alhaisempi; panee lisäksi merkille, että komission mukaan tämän syynä ovat jaksottamattomien määrärahojen siirtäminen terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolta takaisin kuluttajansuojaohjelmaan sekä eräät vuoden 2007 aikana tehdyt viivästyneet sitoumukset, minkä johdosta vuodeksi 2007 suunniteltuja maksuja ei tehty; kehottaakin komissiota parantamaan alan talousarviosuunnittelua;

Liikenne ja matkailu

139. panee merkille, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2007 talousarviossa liikennepolitiikkaan osoitettiin yhteensä 1 322 667 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 743 111 000 euroa maksumäärärahoina; panee lisäksi merkille, että näistä määrärahoista

-   Euroopan laajuiset liikenneverkot -hankkeisiin (TEN-T) osoitettiin 933 578 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 369 665 000 euroa maksumäärärahoina,

-   liikenneturvallisuuteen osoitettiin 15 348 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 14 500 000 euroa maksumäärärahoina,

-   Marco Polo -ohjelmaan osoitettiin 56 890 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 10 425 000 euroa maksumäärärahoina,

-   liikennealan virastoille ja GNSS-järjestelmän valvontaviranomaiselle osoitettiin 113 631 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 114 716 000 euroa maksumäärärahoina,

-   liikenteen turvaamiseen osoitettiin 6 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina 6 578 000 euroa maksumäärärahoina, mukaan luettuna Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuutta käsittelevä pilottihanke;

140. on tyytyväinen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin hankkeisiin osoitettujen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen jatkuvaan korkeaan käyttöasteeseen, joka on molempien kohdalla lähes 100 prosenttia, ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisista talousarvioista osoitetaan riittävästi varoja tämän EU:n sitoumuksen täyttämiseksi;

141. panee huolestuneena merkille liikenneturvallisuuteen (55,95 prosenttia) ja GNSS:n valvontaviranomaiselle (33,24 prosenttia osastossa 3) osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen alhaisen käyttöasteen, jonka takia huomattava osa vuoden 2006 ylijäämästä peräisin olevista vuoden 2007 määrärahoista jouduttiin siirtämään vuodelle 2008; on lisäksi huolissaan siitä, että maksumäärärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi sisämarkkinoiden ja liikenneverkkojen optimoinnin (47,48 prosenttia) ja matkustajien oikeuksien (58,96 prosenttia) kohdalla sopimusten allekirjoituksen viivästymisen vuoksi sekä GNSS:n valvontaviranomaisen (33,24 prosenttia osastossa 3) kohdalla;

142. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T)(70) laatiman erityiskertomuksen nro 6/2005 aiheuttamien reaktioiden perusteella rajat ylittävien hankkeiden rahoitustuen enimmäisosuus on noussut 30 prosenttiin ja rahoituksen vähimmäismäärä 1 500 000 euroon; panee lisäksi merkille, että hankkeiden valintaan käytettävää arviointimenettelyä on parannettu ja seurantaa on kehitetty, mutta pahoittelee samalla, että töiden kuvauksen rakennetta ei ole yhdenmukaistettu eikä teknistä ja rahoitukseen liittyvää raportointia vakioitu;

143. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen analyysi tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen suoraan liittyvien sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta osoittaa, että energian ja liikenteen pääosaston toteuttamat toimet täyttävät perusvaatimukset;

Kulttuuri ja koulutus

144. toteaa, että tilintarkastustuomioistuin ottaa vuosikertomuksessaan 2007 kantaa koulutus- ja kulttuuripolitiikan alalla havaittuun virheasteeseen (9.11 kohta sekä liite 9.1, virheaste 2–5 prosenttia), mutta ei huomioi eri kansallisten virastojen eikä toimeenpanovirastojen toimintamuotoja eikä myöskään niiden työn laatua tai syitä viraston olemassaoloon;

145. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta arvioimaan seuraavassa vuosikertomuksessaan yksityiskohtaisemmin eri virastojen tehokkuutta ja tarvetta koulutus- ja kulttuuripolitiikan alalla;

146. ottaa huomioon, että koulutuksen ja kulttuurin pääosasto on ohjelmien uudessa sukupolvessa yhdenmukaistanut toimintaohjelmat ja ottanut käyttöön yhtenäisen sisäisen tarkastuksen mallin; katsoo tässä yhteydessä, että jäsenvaltioiden antamat ennakko- ja jälkilausumat ovat uusia tekijöitä valvonnan ja sisäisten tarkastusten järjestelmissä;

147. pahoittelee kuitenkin tilintarkastustuomioistuimen toteamia puutteita ennakkotarkastuslausumia koskevassa menettelyssä sekä toteamusta siitä, että tämä menettely antaa vain vähäisen varmuuden kyseisten menojen hallinnoinnin laadusta (vuosikertomuksen 2007 kohta 9.16); toteaa kuitenkin, että ennakkolausuma on ainoastaan osa näytöstä, jonka tilintarkastustuomioistuin saa tarkastaessaan tilejä lausuntonsa antamista varten;

148. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin on todennut, että kansalliset viranomaiset sovelsivat erilaisia lähestymistapoja saadakseen perustan ennakkotarkastuslausumia varten, ja eroja havaittiin myös siinä, minkä verran tietoja kyseiset viranomaiset ilmoittivat suorittamistaan menettelyistä; kehottaa komissiota käynnistämään kyseisten lausumien yhdenmukaistamisen ja tiedottamaan asian etenemisestä parlamentille ja tilintarkastustuomioistuimelle;

149. panee myös merkille, että jäsenvaltioiden viranomaisten täytyi toimittaa vuotta 2007 koskevat vuotuiset tarkastuslausumat "jälkikäteen" 30. huhtikuuta 2008 mennessä; odottaa tilintarkastustuomioistuimen arviota vuoden 2008 tarkastuslausuman yhteydessä;

150. on pahoillaan siitä että jotkut kansalliset viranomaiset ja virastot eivät täyttäneet velvoitteitaan, mistä syystä komissio on lähettänyt niille viralliset muistutuskirjeet, ja tukee täysin komissiota siinä, että avustusmaksut keskeytetään, jos loppukertomuksia ei ole toimitettu;

151. vaatii kansallisia elimiä ja viranomaisia kunnioittamaan komission vahvistamia soveltamissääntöjä omien vastuidensa osalta; panee tyytyväisenä merkille, että koulutuksen ja kulttuurin pääosasto ei nähnyt mitään syytä säilyttää kansallisten elinten valvontajärjestelmiä koskevaa varaumaansa, ja tukee tiukkojen tarkastusten jatkamista;

152. panee tyytyväisenä merkille, että maksujen viivästyminen koulutuksen ja kulttuurin alalla on vähenemässä, ja odottaa komission jatkavan ponnistelujaan viivästysten hillitsemiseksi edelleen;

153. toivoo, että viestinnän pääosaston vuoden 2007 lopussa käyttöön ottama seurantajärjestelmä mahdollistaa sen, että jatkossa budjettihallintoa koskevaa varaumaa ei enää tarvitse tehdä, kuten tapahtui varainhoitovuonna 2007;

154. pyytää komissiolta lisätietoja siitä, miten jäsenvaltiot kehittävät hallintorakenteitaan, joilla tuetaan ystävyyskaupunkitoimintaa, ottaen etenkin huomioon tällaisiin rakenteisiin liittyvät tarpeet, oheiskustannukset ja tavoitteet;

155. pyytää komissiota tutkimaan, miten nuorisotoimintaohjelma saavuttaisi paremmin uusia nuorisoryhmiä ja etenkin taustaltaan heikommasta asemassa olevia nuoria; tässä mielessä ehdottaa, että nuorisojärjestöt, mukaan luettuna Euroopan nuorisofoorumi, lisäisivät tällaisiin ryhmiin kohdistuvia toimiaan, parantaisivat raportointistandardeja ja rahoituskriteerejä sekä jakaisivat nuorille kattavammin tietoa ohjelmasta itsestään;

Kansalaisvapaudet sekä oikeus- ja sisäasiat

156.     panee merkille, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen talousarvioon liittyvien maksumäärärahojen toteutus jäi alhaiselle tasolle vuoteen 2006 verrattuna (vuonna 2007 se oli 60,41 prosenttia, kun vuonna 2006 se oli 86,26 prosenttia); on tietoinen, että tämä johtui muun muassa siitä, että touko- ja kesäkuussa 2007 hyväksyttiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevat rahastot, kuten myös viivästyksistä muiden erityisohjelmien (esimerkiksi yksityisoikeutta sekä huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevat ohjelmat) täytäntöönpanossa; korostaa maksusitoumusten toteutuksen suhteellista laskua vuodesta 2006 (90,29 prosenttia, kun vuonna 2006 se oli 94,47 prosenttia); kehottaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastoa pyrkimään maksimoimaan maksusitoumusten ja maksumäärärahojen toteutuksen vuonna 2008;

157. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaisesti komission tarkastukset ovat Euroopan pakolaisrahaston II kohdalla osittain vaikuttavia; ottaa asianmukaisesti huomioon komission tätä asiaa koskevat vastaukset;

158. pitää valitettavana, että jäsenvaltiot antoivat ulkorajarahastoa varten tehdyt valvontajärjestelmien kuvaukset komissiolle vasta vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, joten komissio ei voinut arvioida jäsenvaltioiden järjestelmiä vuoden 2007 loppuun mennessä;

Naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo

159. muistuttaa komissiota, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen on unionin perusperiaate ja tavoite, joka vaikuttaa yhteisön kaikkeen toimintaan ja politiikkaan;

160. toistaa komissiolle esittämänsä vaatimuksen sukupuolten välisen tasa-arvon ottamisesta ensisijaiseksi tavoitteeksi talousarvion suunnittelussa, tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista julkisten talousarvioiden laadinnassa koskevan periaatteen mukaisesti, kuten parlamentti on pyytänyt tasa-arvonäkökohtien huomioimisesta julkisten talousarvioiden laatimisessa "gender budgeting" 3. heinäkuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa(71), ja pahoittelee komission asiaa koskevan toteutettavuustutkimuksen viipymistä;

161. pahoittelee, että vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpanoa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ei ole tietoja siitä, onko talousarviolla onnistuttu edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa;

162. ehdottaa, että tilintarkastustuomioistuin sisällyttää sukupuolten välisen tasa-arvon vuosi- ja erityiskertomuksiinsa, erityisesti naisten ja miesten välisen syrjimättömyyden periaatteen valtavirtaistamispolitiikkaa koskevien tietojen ja sukupuolisidonnaisten tietojen saatavuuden osalta;

Ulkoiset toimet

163. panee huolestuneena merkille, että tilintarkastustuomioistuin esittää saman kritiikin kuin edellisvuosina koskien erityisesti maksuja lopullisten edunsaajien tasolla;

164. huomauttaa, että ulkoiseen tukeen ei juuri koskettu asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 viimeisimmässä tarkistuksessa, ja kehottaa tarkistamaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 osastoa IV "Ulkoiset toimet", jotta se mukautettaisiin paremmin erityisiin sopimusehtoihin ja avustuksiin tällä alalla;

165. pitää erittäin huolestuttavana, että komissio ei kyennyt luomaan todella eurooppalaista välinettä kriisinhallintaa varten, vaikka tätä oli pyydetty siltä vuosien 2005 ja 2006 vastuuvapausmenettelyissä; edellyttää, että tämä olisi toteutettava pikaisesti, ja pyytää uudelleen komissiota luomaan mahdollisuudet siihen, että tarvittaessa, näihin rahastoihin osallistuessaan, se voisi hallinnoida itse usean tuenantajan rahastoja (multi donor trust funds);

166. pyytää komissiota varmistamaan ulkoiseen tukeen liittyvän varainhoidon täyden avoimuuden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53–56 artiklan mukaisesti ja noudattamaan parlamentille antamaansa sitoumusta, jonka mukaan kaikki yhteisön varoja saavat kansainväliset organisaatiot ovat velvoitettuja esittämään tilintarkastustuomioistuimelle ja komission sisäiselle tarkastajalle tulokset kaikista sisäisistä ja ulkoisista tarkastuksista, jotka koskevat näiden yhteisön varojen käyttöä; kehottaa myös varmistamaan, että OLAF pääsee tutustumaan tietoihin, jos epäillään petosta;

167. panee merkille, että tiettyjen olettamusten perusteella ("parhaat estimaatit") humanitaarisen avun pääosaston toteuttamien tarkastusten kokonaiskustannukset arvioitiin 25 000 000 euroksi vuonna; tämä vastaa 3,2 prosenttia humanitaarisen avun kokonaismäärästä kyseisenä vuonna; pitää valitettavana sitä, että humanitaarisen avun pääosastolla ei ole käytettävissään riskinhallintamekanismia ja kehottaa sisällyttämään tarkastuksiin järjestelmällisesti tällaiset mekanismit;

168. toteaa, että komissiolta saatujen tietojen mukaan tämä arvio kattaa vain osa kaikista humanitaarisiin toimiin liittyvistä kustannuksista, joita humanitaarisen avun pääosasto rahoittaa, sillä humanitaaristen organisaatioiden tarkastuskustannukset, jotka sisältyvät avustussopimuksen kokonaiskustannuksiin, rahoitetaan myös humanitaarisen avun pääosaston varoin;

169. toteaa, että olettaen, että tarkastuskustannukset muodostuvat kolmesta suuresta luokasta – komission yksiköiden tarkastustoimista aiheutuvat kustannukset komissiossa ja lähetystöissä, komission ulkoisten tarkastusten kustannukset ja edunsaajien palkkaamien tarkastajien kustannusten tarkastuskulut – komissio on arvioinut EuropeAid-yhteistyötoimiston hallinnoimien varojen tarkastuskustannuksiksi vuonna 2007 noin 120 000 000 euroa;

170. pyytää tilintarkastustuomioistuinta ottamaan seuraavan vuosikertomuksensa laskelmissa tämän huomioon ja ottamaan kantaa sekä tähän arvioon että näiden valvontajärjestelmien kustannus-hyötysuhteeseen pitäen samalla mielessä unionin ulkoisten toimien ominaispiirteet ja erityiset rajoitukset;

171. pahoittelee, että komissio maksoi Kenialle talousarviotukea heti 27. joulukuuta 2007 pidettyjen vaalien jälkeen, mikä antaa vaikutelman, että se otti kantaa keskusteluun vaalitulosten legitiimiydestä; muistuttaa 17. tammikuuta 2008 Kenian tilanteesta antamastaan päätöslauselmasta(72) ja odottaa komission ottavan sen huomioon;

172. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan ulkosuhteiden sekä laajentumisasioiden ja humanitaarisen avun valvontajärjestelmät ovat osittain vaikuttavia; myöntää, että monet havaituista virheistä koskevat ennakkomaksuja ja että ne oikaistaan loppumaksujen yhteydessä; kehottaa kuitenkin komissiota toteuttamaan tarvittavat parannukset seuranta- ja tarkastusmenettelyissään erityisesti täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla siten, ettei tästä aiheudu tarpeetonta hallinnollista taakkaa lopullisille edunsaajille; on samalla tietoinen komission ja Yhdistyneiden Kansakuntien tähän mennessä saavuttamasta edistyksestä;

173. pitää valitettavana, että Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta kanavoitujen yhteisön varojen käytössä on edelleen avoimuuteen liittyviä puutteita; tukee komission pyrkimyksiä varmistaa, että asia saataisiin ratkaistua ja tilintarkastustuomioistuin saisi hyvissä ajoin kaikki pyydetyt tiedot; pitää myönteisenä, että komission Euroopan yhteisön ja Yhdistyneiden Kansakuntien välisen taloudellisia ja hallinnollisia asioita koskevan puitesopimuksen (FAFA) mukaisesti toteuttamien tarkastuskäyntien määrä on kasvanut; odottaa näiden tarkastuskäyntien entisestään parantavan YK:n johtamiin toimiin osoitettujen yhteisön maksuosuuksien avoimuutta ja näkyvyyttä;

174. kehottaa komissiota parantamaan edelleen ja määrittelemään entistä selkeämmin kolmansille maille myönnettävää talousarviotukea koskevia ehtoja ja tulosindikaattoreita, jotta voidaan vahvistaa selkeitä, yksiselitteisiä ja mitattavissa olevia arviointiperusteita, joihin liittyy tarvittaessa erityinen aikataulu;

175. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan Bulgariassa on toteutettava välittömästi toimia EU-varojen hallinnointiin liittyvien puutteiden korjaamista silmällä pitäen ja Turkissa on pidettävä yllä tarvittavaa valvontaa; kehottaa kansallisia viranomaisia tehostamaan toimiaan, jotta asiaa koskevia säännöksiä noudatettaisiin;

176. odottaa saavansa näkyviä tuloksia menojen tarkistamiseen edunsaajien tai komission käynnistämissä ulkoisissa tarkastuksissa käytettävien uusien toimeksiantojen kuvausten soveltamisesta;

177. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2007 CARDS-ohjelman hallinnoinnista komissiossa(73); korostaa, että on tärkeää vahvistaa komission strategista ohjausta, jotta voidaan varmistaa tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa parlamentin kanssa asianmukainen painotus keskeisten toimenpidealojen valinnassa liittymistä valmistelevan tukivälineen yhteydessä; kehottaa komissiota laatimaan kattavan strategian, jotta voidaan parantaa paikallista sitoutumista hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa;

178. odottaa saavansa säännöllisesti tietoa komission toteuttamista toimista Georgian konfliktinjälkeisen elpymisen ja tulevan kehityksen tukemiseksi Brysselissä 22. lokakuuta 2008 pidetyssä kansainvälisessä avunantajien konferenssissa tehdyn merkittävän sitoumuksen täytäntöönpanemiseksi;

179. kehottaa jälleen komissiota esittämään parlamentille säännöllisin väliajoin erityisiä toimia, joilla lisätään EU:n itsehallintaa sen ulkoisissa toimissa vastaavissa maantieteellisissä yhteyksissä tehokkuuden, vastuun ja näkyvyyden periaatteiden mukaisesti;

Valtioista riippumattomat järjestöt

180. ottaa huomioon yhä useampien yhteisön varoja hallinnoivien valtioista riippumattomien järjestöjen roolin; pyytää komissiota arvioimaan valtioista riippumattomien järjestöjen Brysselissä sijaitseville päätoimipaikoille myönnettyjen toiminta-avustusten tehokkuuden ja soveltamaan tiukasti varainhoitoasetuksessa säädettyä toiminta-avustusten vähentämistä koskevaa periaatetta;

181. pyytää komissiota laatimaan vuoden 2009 loppuun mennessä kattavan luettelon kaikista valtioista riippumattomista järjestöistä, jotka saavat EU:n tukea;

Kehitysyhteistyö

182. panee merkille, että jälleen kerran tilintarkastustuomioistuin on todennut, että humanitaarisen avun pääosaston (ECHO) on kehitettävä tarkastusstrategiaansa siten, että se kattaa paremmin täytäntöönpanosta vastaavien elinten ja varsinkin kentällä toimivien erityyppisten yhteistyökumppaneiden toimet (vuosikertomuksen 2007 kohdan 8.33 alakohta f);

183. kannustaa komissiota toteuttamaan vuonna 2007 asettamansa tavoitteen, jonka mukaan jokaiseen hankkeeseen tutustuu ainakin kerran asiantuntija (paitsi jos se ei ole mahdollista turvallisuussyistä tai pääsyvaikeuksien takia), jonka tehtävänä on varmistaa, että humanitaarisen avun asiantuntijat ovat pysyvästi paikalla helpottamassa ja maksimoimassa komission rahoittamien humanitaaristen operaatioiden vaikutusta maasta tai alueesta riippumatta;

184. katsoo, että hankkeiden toteutuksessa komission on valvottava, että Yhdistyneiden Kansakuntien huhtikuussa 2007 hyväksymät määräykset raportoinnista pannaan varmasti täytäntöön ja että rahoituskertomukset laaditaan kyseisten määräysten mukaisesti;

185. on tietoinen riskeistä, joita aiheutuu paikan päällä tapahtuvan valvonnan riittämättömyydestä paikoissa, joihin pääsy on vaikeaa tai joissa humanitaarisen avun neutraaliutta ei kunnioiteta, ja erityisesti siitä, että riskit liittyvät tietyssä määrin tarpeeseen tukea humanitaarisia tarpeita erityisesti ns. unohdetuissa kriiseissä;

186. panee myös merkille, että humanitaarisen avun pääosaston vuotuisen toimintakertomuksen 2007 mukaan komission humanitaarinen apu Irakissa on toteutettu yksinomaan turva-alueilla Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kautta tarkoituksena turvata vesi- ja jätevesihuolto ja sen kokonaismäärä on ollut 7 800 000 euroa;

187. katsoo, että olisi tutkittava, miten rahoitusrakenteita (Euroopan kehitysrahasto (EKR), komissio, Euroopan investointipankki jne.) voitaisiin kehityksen ja ulkoisten toimien alalla selkeyttää, jotta yhteisön toimien näkyvyys parantuisi ja sidottujen määrärahojen tarkastus parantuisi; edellyttää, että EKR:n sisällyttämisestä yhteisön talousarvioon teetetään selvitys, jotta aiheesta voidaan käydä poliittista keskustelua;

188. muistuttaa komission sitoutuneen(74) varmistamaan, että vuonna 2009 kaikkiaan 20 prosenttia sen myöntämästä avusta kohdennetaan peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä perusterveydenhuoltoon; kehottaa komissiota antamaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka tämä tavoite saavutetaan hankkeiden, ohjelmien ja budjettituen avulla; kehottaa lisäämään aihe-, alue- ja maakohtaisten strategia-asiakirjojen välistä yhdenmukaisuutta terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla etenkin silloin, kun tuki annetaan budjettitukena;

189. korostaa, että etusijalle on asetettava vaikeasti tavoitettaviin ryhmiin kuuluvien lasten saaminen kouluopetuksen piiriin maissa, joiden vuosituhattavoitteiden indikaattorit ovat huolestuttavat, vammaiset lapset mukaan lukien;

190. kehottaa komissiota asettamaan kumppanimaille annettavan avun yhteydessä etusijalle parlamentaarisen valvonnan kehittämisen ja tilintarkastuskapasiteetin etenkin silloin kun apua annetaan budjettitukena, ja pyytää komissiota raportoimaan säännöllisesti saavutetusta edistyksestä;

191. korostaa, että komission toimien kestävyyteen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota, mihin kuuluu tuloksia vaarantamattoman selkeän poisjättäytymisstrategian laatiminen ja täytäntöönpanon valvonta; katsoo, että tulosten tehostettu arviointi on merkittävin tekijä EU:n kehitysyhteistyön demokraattista legitiimiyttä varmistettaessa;

192. pitää myönteisenä, että EU hyväksyi vuonna 2007 kehitysyhteistyöpolitiikan täydentävyyttä ja työnjakoa sekä komission ja jäsenvaltioiden toiminnan yhteensovittamista koskevat menettelysäännöt; kehottaa komissiota kaksinkertaistamaan pyrkimyksensä menettelysääntöjen aidon täytäntöönpanon varmistamiseksi, mihin sisältyy sitkeiden ongelmien ratkaiseminen kumppanimaiden parhaiden etujen mukaisesti;

193. katsoo, että kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten kuulemista ei toteutettu ennen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen mukaisten maakohtaisten strategia-asiakirjojen laatimista riittävällä tavalla, sillä asetuksen N:o 1905/2006(75) 19 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että "Strategia-asiakirjat laaditaan periaatteessa kumppanimaan tai -alueen kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella, johon osallistuvat kansalaisyhteiskunta ja alueelliset ja paikalliset viranomaiset"; katsoo tässä yhteydessä, että kumppanimaiden kansallisten parlamenttien osallistuminen on välttämätöntä prosessin aidon omistajuuden luomiseksi; kehottaa komissiota tekemään kaikkensa kohentaakseen vuoropuhelua näiden elinten kanssa ohjelmasuunnitteluprosessin eri vaiheissa;

Liittymistä valmisteleva strategia

Yhteistyö- ja seurantamekanismi

194. muistuttaa, että komissio on kehittänyt ensimmäisen kerran uusien jäsenvaltioiden liittymisen jälkeen Romaniaa ja Bulgariaa varten yhteistyö- ja seurantamekanismin korjatakseen "tiettyjä puutteita oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa" (KOM(2008)0063), ja pohtii kyseisen mekanismin tehokkuutta ja asianmukaisuutta sekä vastuuvapausviranomaiselle annettujen tietojen luotettavuutta;

195. huomauttaa, että pääsihteeristön alaisuudessa useat komission pääosastot ja virastot vastaavat tämän mekanismin hallinnoinnista; huomauttaa, että näitä yksiköitä koskeva yhteinen toiminta on puutteellista; odottaa koordinaation parantamista ja sitä, että edistymiskertomuksiin sisällytetään järjestelmällisesti tiedot kaikista komission asianomaisista yksiköistä; pohtii, mitä komissio on tästä mekanismista oppinut ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita ajatellen;

Yhteisön rahastot Bulgariassa ja Romaniassa

196. toteaa, että Bulgariaa varten osoitettiin vuosina 2004–2007 yhteensä 650 000 000 euroa Phare-varoista, 226 000 000 Sapardista ja 440 500 000 euroa Ispasta; Romaniaa varten osoitettiin vuosina 2004–2007 noin 1 346 5000 000 euroa Phare-varoista, 526 300 000 euroa Sapardista ja 1 040 500 000 euroa Ispasta;

197. muistuttaa, että tilintarkastustuomioistuin totesi jo erityiskertomuksessaan 4/2006(76) Phare-investointihankkeista Bulgariassa ja Romaniassa monia yhteisön varojen hallinnointiin liittyviä ongelmia, muun muassa tarjouskilpailuihin ja menojen tukikelpoisuuteen liittyvät sääntöjenvastaisuudet, investointihyödykkeiden menettäminen, hallinnollisiin valmiuksiin liittyvät puutteet jne.;

198. panee myös huolestuneena merkille, että talousarvion valvontavaliokunta ei saanut riittävästi ja ajoissa tietoa puutteiden laajuudesta laajentumisesta vastaavalta komission jäseneltä;

199. panee suuresti huolestuneena merkille, että komissio keskeytti maatalousrahaston maksuja Romanialle 200 000 000 euron edestä ja jäädytti Bulgarialle osoitettuja Phare-maksuja 250 000 000 euron edestä, Sapard-maksuja 105 000 000 euron edestä ja Ispa-maksuja 115 000 000 euron edestä; toteaa, että Bulgaria menetti lopulta Phare-varoja 220 000 000 euroa;

200. on tietoinen, että luotettavien valvontajärjestelmien puute ja todetut hallinnointiongelmat ovat riski yhteisön veronmaksajien varoille; antaa tunnustusta tällä välin näiden ongelmien ratkaisemiseksi toteutetuista toimista; kehottaa jäsenvaltioita tekemään edelleen kaikkensa yhteisön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi;

201. katsoo, että komission olisi lisättävä teknistä tukeaan jäsenvaltioille niiden hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi; muistuttaa, että yhteisövarojen asianmukainen hallinnointi on jokaisen jäsenvaltion velvoite ja tehtävä, ja tukee komissiota varojen väliaikaisessa jäädyttämisessä, jos jäsenvaltion hallinnointijärjestelmä ei toimi;

202. toteaa, että vuosina 2007–2013 Bulgarian pitäisi saada 6 853 000 euroa rakennerahastojen varoja ja Romanian 19 200 000 euroa; pyytää vuosittaisessa toimintakertomuksessa ja rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevissa kertomuksissa esitettyjen tietojen lisäksi näiden varojen hallinnoinnista kolmen kuukauden välein laadittavaa kertomusta, kunnes tilanne on selvitetty;

203. pyytää komissiolta tietoja käytännön seurauksista, joita on ponnisteluista oikeuslaitoksen uudistamiseksi ja korruption torjumiseksi, ja sisällyttämään edistymiskertomuksiinsa kriteerit näillä aloilla saavutetun kehityksen mittaamiseksi;

204. toteaa, että yhteisön toimielinten on sovellettava nollatoleranssia yhteisön varojen väärinkäyttöön sekä petoksiin ja lahjontaan; pyytää komissiota varmistamaan, että aiheettomasti maksetut varat todella peritään takaisin;

205. kehottaa lisäksi OLAFia lähettämään sille tulokset Bulgariaan liittyvistä tutkinnoista;

206. on komission kanssa samaa mieltä siitä, että kaikki Bulgarian äskettäin toteuttamat toimet edellyttävät seurantaa uskottavien, rakenteellisten oikaisutoimien muodossa sekä perusteellista kaikkien EU-varojen hallinnoinnissa mukana olevien rakenteiden uudistamista siten, että varmistetaan varojen asianmukainen ja oikea-aikainen käyttö ja korkea avoimuuden aste; kehottaa komissiota tässä mielessä parantamaan yhteen sovittamista ja viestintää kansallisten viranomaisten kanssa ja seuraamaan tarkkaan Bulgarian sille esittämien eri toimintasuunnitelmien toteutusta, ja tiedottamaan tästä asiasta parlamentille; pyytää komissiolta erityiskertomusta kaikkien EU-varojen hallinnointia ja valvontaa koskevasta tilanteesta Bulgariassa aina 15. heinäkuuta 2009 saakka;

207.  pyytää viimeisimmän edistymiskertomuksen ja korruption torjunnassa ilmenneiden takaiskujen vuoksi komissiolta erityiskertomusta kaikkien EU-varojen hallinnointia ja valvontaa koskevasta tilanteesta Romaniassa ja korruption torjumiseksi toteutetuista toimista ja siinä saavutetusta edistymisestä aina 15. heinäkuuta 2009 saakka;

Turkki, Kroatia, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kosovo sekä muut Länsi-Balkanin maat

208. muistuttaa komission lähetystöjen vastuusta ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa valmistettaessa näitä maita yhteisön varojen asianmukaiseen käyttämiseen; pyytää ensinnäkin sisällyttämään liittymistä edeltävään prosessiin petosten vastaiset strategiat ja toisaalta kouluttamaan kyseisiä viranomaisia vaihto-ohjelmalla komission ja ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden hallintoviranomaisten välillä;

209. kehottaa komissiota toimimaan aktiivisemmin Turkissa, Kroatiassa, Serbiassa, entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa sekä muissa Länsi-Balkanin maissa olevien valvontajärjestelmien edistämiseksi liittymistä edeltävässä vaiheessa, ja kehottaa sitä toimittamaan parlamentille edistymiskertomusta näistä maista laatiessaan yksityiskohtaista tietoa tästä asiasta ja etenkin tarkan analyysin epäonnistumisten syistä; kehottaa komissiota ottamaan edistymiskertomuksissa käyttöön liikennevalojärjestelmän (vihreä, keltainen ja punainen valo) osoittamaan, miten eri keskeisten tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty;

210. pahoittelee Kosovon jälleenrakentamiseen liittyvien, YK:n hallinnoimien unionin varojen petostapauksia sekä huonoa hallintoa ja sitä, että YK ei ole toteuttanut selvästi yksilöityjen tapausten seurantaa; haluaa kuitenkin myös kiittää Euroopan jälleenrakennusvirastoa ja sen EU-henkilöstöä ja paikallista henkilöstöä kosovolaisten hyväksi toisinaan hankalissa olosuhteissa tehdystä työstä;

211. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta laatimaan erityiskertomuksen komission kehittämien valvontajärjestelmien tehokkuudesta Kosovon saamien yhteisön varojen tapauksessa sekä niiden mahdollisuuksista estää petoksia ja varmistaa, että rahoitus on toteutettu täysin kyseisiä ohjelmia koskevien sopimusten edellytysten mukaisesti, mukaan lukien liittymistä edeltävästä välineestä maksettavaa tukea koskevat säännöt ja asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002;

212. ehdottaa, että komissio pyytää Kosovon hallitukselta maan tilintarkastuselimen tarkastustodistusta yhteisön varojen ja etenkin budjettiin otettujen yhteisön varojen osalta;

213. muistuttaa, että EU-rahoitukseen liittyviä sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia Kosovossa tutkimaan perustettu tutkintaryhmä päätti toimintansa elokuussa 2008 ja sen loppuraportissa todettiin, että muiden muassa YK:n henkilöstö syyllistyy rikollisiin käytäntöihin ja että YK:lle on tässä asiassa annettu useita kansainvälisiä varoituksia, joilla ei ole ollut kuitenkaan mitään vaikutusta; kehottaa komissiota painostamaan kyseisten varoitusten täytäntöönpanoa; kehottaa komissiota lisäksi esittämään kertomuksen kaikkien havaittujen tapausten oikeudellisista jatkotoimista; pyytää asettamaan petosten ja sääntöjenvastaisuuksien torjuntaan seurantaelimen, jonka toiminnassa ovat mukana komissio ja OLAF;

Hallintomenot

214. panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa ei tullut esille mitään merkittävää virhettä, jolla olisi vaikutusta hallintomenojen laillisuuteen ja asianmukaisuuteen;

Eurooppa-koulut

215. odottaa komission varmistavan, että Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sitoutuvat täyttämään nykyisten hallitustenvälisten sopimusten mukaiset velvoitteensa (Belgia: neljännen tai jopa viidennen Eurooppa-koulun perustaminen mahdollisimman pian, Yhdistynyt kuningaskunta: riittävä opettajien siirto), ja odottaa, että nykyistä Berkendaelin/Laekenin koulujen oppilasvalintapolitiikkaa tarkistetaan, jotta vältetään lasten luvattoman pitkät koulumatkat;

Hajauttamisen vaikutukset henkilöstöön

216. panee tyytyväisenä merkille, että komissio on parlamentin pyynnöstä käynnistänyt tutkimuksen hallinnolliseen toimintaan liittyvistä henkilöresursseistaan vuonna 2007 (SEC(2007)0530);

217. on pettynyt komission vuosina 2005–2006 toimittamiin riittämättömiin tietoihin tällä talousarvion kannalta erittäin tärkeällä alalla; antaa tunnustusta tällä välin toteutetuille avoimuustoimille komission verkkosivustojen toteuttamiseksi ja henkilöstön arviointia koskevan vuosikertomuksen laatimiseksi;

218. on huolissaan siitä, että lähes 32 prosenttia komission henkilökunnasta on palkattu hallinnollisiin tuki- ja koordinointitehtäviin; muistuttaa, että 10 prosenttia talousarviosektorilla työskentelevästä henkilöstöstä ei vielä sisälly näihin tilastoihin; pyytää komissiota tekemään näistä luvuista johtopäätöksensä ja toteuttamaan henkilöstönsä uudelleenorganisoinnin vähentääkseen näillä sektoreilla työskentelevän henkilöstön 20 prosenttiin;

219. panee merkille, että henkilöstön liikkuvuus -käsite koski alun perin arkaluonteisia virkoja; on yllättynyt huomatessaan komission nykyisen käytännön, jonka mukaan koko sen henkilöstö joutuu viiden vuoden tai viimeistään seitsemän vuoden välein siirtymään; pelkää, että tämä liikkuvuuden periaatteen soveltamistapa saattaa vähentää komission tehokkuutta ja estää kokemuksen ja osaamisen kartuttamisen komission sisällä; pyytää komissiota tiedottamaan, miten liikkuvuus voitaisiin rajoittaa arkaluonteisiin virkoihin;

Yhteisön rakennuksiin liittyvät kysymykset

220. pahoittelee, että komissio ei hallinnoi avoimesti sen omistuksessa olevaa 61 kiinteistöä Brysselissä eikä kiinteistökantansa kehitystä;

221. kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille kaikista uusista kiinteistökantaa koskevista hankkeista etukäteen, ennen näiden hankkeiden hyväksymistä, sekä tiedottamaan talousarvion valvontavaliokunnalle säännöllisesti kaikista aloitteista ja uusista päätöksistä, jotka koskevat kiinteistöhankkeita, tarjouskilpailut ja valmistelutyöt mukaan luettuina;

222. pyytää OLAFia tiedottamaan sille kiinteistöpolitiikkaan liittyvistä petostapauksista ja tutkimaan mahdolliset eturistiriidat;

223. pyytää komissiota tarkastamaan kiinteistöjen hallintaan liittyvät tilit, ei ainoastaan komission kiinteistöjen osalta vaan kaikkien Euroopan yhteisöjen kiinteistöjen osalta, ja tarkastelemaan ajatusta yhteisestä kiinteistöjen hallinnointirakenteesta;

Vastuuvapauden myöntämiseen perustuvat seurantatoimet

224. pitää valitettavana, että komissio ei kykene varainhoitovuotta 2007 koskevassa tilinpäätöksessä(77) noudattamaan täydellisesti EY:n perustamissopimuksen määräyksiä vastuuvapauden myöntämisen nojalla toteutettavista seurantatoimista, vaan se tyytyy ilmoittamaan, että parlamentti voi vastuuvapauden myöntämisen yhteydessä tuoda esille tärkeinä pitäminään havaintoja ja suosittaa toimenpiteitä, joita komission olisi noudatettava kyseisillä osa-alueilla; toteaa, että vaikka huomio pitää paikkansa, komissio jättää kuitenkin mainitsematta, että EY:n perustamissopimuksen 276 artikla velvoittaa komission myös ryhtyvän kaikkiin aiheellisiin toimiin ottaakseen huomioon parlamentin vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöksissä menojen käytöstä esittämät huomautukset; muistuttaa siksi komissiota siitä, että vastuuvapauden myöntämistä koskevissa päätöslauselmissa esitetyt huomautukset eivät ole pelkkiä sitomattomia suosituksia, vaan ohjeita, jotka komission on otettava huomioon talousarviota toteuttaessaan;

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ERITYISKERTOMUKSIA KOSKEVAT PÄÄTELMÄT

Osa I: Erityiskertomus nro 6/2007 teknisen avun vaikuttavuudesta hallinnon kehittämisen yhteydessä

225. katsoo, että teknistä ja muuntyyppistä ulkoista tukea, joka on edelleen melko rahoittajajohtoista, usein tehotonta eikä kestävää, on uudistettava kiireesti muun muassa edistämällä paikallisen tason sitoutumista, koordinoimalla tehokkaammin resursseja jäsenvaltioiden välillä EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla ja varmistamalla, että hankkeiden täytäntöönpanoon on riittävästi aikaa;

226. panee tässä yhteydessä merkille, että komission yksiköt hyväksyivät heinäkuussa 2008 yleisstrategian ja työohjelman, jonka avulla voidaan saavuttaa EU:n tuen tehokkuuteen liittyvät tavoitteet teknisessä yhteistyössä ja hankkeiden täytäntöönpanoyksiköissä; kehottaa komissiota siksi tiedottamaan parlamentille tämän strategian toteuttamisesta ensimmäisen kerran ennen maaliskuuta 2009 ja sen jälkeen puolen vuoden välein;

227. panee merkille myöhään lähetetyt tiedot tekniseen apuun käytetyistä määristä, joista komissio tiedotti tilintarkastustuomioistuimelle äskettäin sen jälkeen, kun tilintarkastustuomioistuin oli julkaissut erityiskertomuksensa; on yllättynyt siitä, että näitä tietoja ei saatu käyttöön erityiskertomuksen valmisteluvaiheessa; myöntää, että OECD:n kehitysapukomitean määritelmä on laaja-alainen ja johtaa käytännössä tulkintaerimielisyyksiin; odottaa, että komission hyväksymä strategia johtaa myös teknisen avun operationaalisempaan määrittelyyn;

228. pahoittelee, että kumppanuustoimintavälinettä ei vielä täysin hyödynnetty AKT-maissa ja Aasian ja Latinalaisen Amerikan maissa; pyytää siksi, että komissio ehdottaa tarvittavia lainsäädäntömuutoksia ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä, ja vaatii jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimet varmistaakseen tämän välineen laaja-alaisen käytön ottaen huomioon kyseisten maiden erityistarpeet, ja tarkistamaan asetusta kymmenennen EKR:n täytäntöönpanosta vastaavasti;

229. pahoittelee sitä, että komissio ei juuri käytä lykkäysehtoa, joka mahdollistaa nopeutetun hankintamenettelyn; pyytää komissiota käyttämään tätä välinettä viisaasti parantaakseen teknisen avun operaatioiden täytäntöönpanoaikataulua;

230. ei pidä hyväksyttävänä sitä, että jotkut yritykset esittävät tarkoituksellisesti asiantuntijoita, joilla on hyvä ansioluettelo, voittaakseen sopimuksen, vaikka tietävät, ettei kyseinen asiantuntija ole käytössä tehtävään; on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että komission käyttämä valintaperuste teknisen avun tapauksessa ei ole asianmukainen;

231.  pyytää siksi komissiota kiinnittämään huomattavasti enemmän huomiota muihin kriteereihin (esimerkiksi niihin, joita tilintarkastustuomioistuin esitti) kuin yksinomaan tiimin johtajan ansioluetteloon; ehdottaa, että tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi luomalla tietokanta, joka vastaa niiden yritysten oikeudellisia vaatimuksia, jotka eivät pysty tarjoamaan ehdotettua asiantuntijaa, mikä puolestaan estäisi näitä osallistumasta tarjouskilpailuun tietyllä ajanjaksolla; panee merkille, että komissio hyväksyi 17. joulukuuta 2008 asetuksen (EY, Euratom) N:o 1302/2008(78) poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta sekä 16. joulukuuta 2008 päätöksen 2008/969/EY, Euratom(79) komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä, mutta nämä uudet välineet eivät anna mahdollisuutta sulkea yrityksiä pois tästä syystä; panee vielä merkille, että nämä näkökohdat ovat osa työohjelmaa (osa 3, toimet 13–15) ja kehottaa komissiota noudattamaan siihen liittyviä toimia välittömästi;

232. on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että kumppanimaiden julkista varainhoitoa ja hankintajärjestelmien käyttöä koskeva komission lähestymistapa ei ole johdonmukainen, ja on välillä täysin ristiriidassa niiden sitoumusten kanssa, joita EU on tehnyt 2. maaliskuuta 2005 hyväksytyssä Pariisin julistuksessa avun tehokkuudesta(80); vaatii komissiota siksi varmistamaan näiden sitoumusten nopean täytäntöönpanon Accran ja Accran jälkeisen työsuunnitelman ja työohjelman toimien (osa 1, erityisesti toimi 20) yhteydessä suunnitellun strategisen vuoropuhelun perusteella;

233. kehottaa komissiota pitämään mahdollisimman pitkälti kiinni avoimuusaloitteista ja ottamaan huomioon parlamentin 19. helmikuuta 2008 antaman päätöslauselman seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä(81), ja suosittelee, että kehitetään tietokanta, joka tarjoaa yleiskatsauksen teknisen avun toimiin ja tuloksiin, joita voidaan tulevaisuudessa käyttää teknisen avun tehtävissä ja estää näin päällekkäisyydet;

Osa II: Erityiskertomus nro 1/2008 ohjelmakausiin 1994–1999 ja 2000–2006 liittyvien suurten investointihankkeiden käsittely- ja jälkiarviointimenettelyistä

234.  kehottaa komissiota arvioimaan uudelleen tärkeimpien hankkeiden tiukkaa hyväksyntämenettelyä, mutta suosittelee, että päätöksentekoa järkeistetään ilmoittamalla todelliset arvot, millä vältetään hallinnollisen menettelyn näkökulman liiallista painottamista ja lyhennetään päätöksentekoprosessin kestoa kohtuulliseksi, ja perustamaan mahdollisimman pian aluepolitiikan pääosastoon itsenäisen yksikön luonteeltaan monialaisia tärkeimpiä hankkeita varten; kiinnittää komission huomion siihen, että se myöntää jo tukea ohjelmistoon tehtäviin investointeihin, mikä auttaa tekemään järjestelmästä avoimemman ja helpottaa sen valvomista; toteaa samalla, että komission ei pidä kuitenkaan vähentää paikalla tehtäviä tarkistuksia;

235.  kehottaa komissiota tekemään selkoa merkittäviä hankkeita koskevien n+2- ja n+3-sääntöjen käytännön soveltamisesta, koska eräät jäsenvaltiot ovat yrittäneet kiertää Euroopan aluekehitysrahastoa koskevia sääntöjä (ja etenkin n+2-sääntöä) sulauttamalla hankkeita yhteen siten, että niiden kokonaisarvo jää hieman alle tärkeimpien hankkeiden kynnysarvojen, ja odottaa sitten komissiolta päätöstä n+2-säännön soveltamisen keskeyttämiseksi;

236.  painottaa ja pyrkii löytämään vastauksen siihen, kuinka on päässyt kehittymään riskejä kaihtava kulttuuri (jolloin laadukkaat ja innovoivat investoinnit eivät saa näkyvyyttä), sillä tämä käytäntö on täysin ristiriidassa Lissabonin strategiassa ilmoitettujen yhteisön pyrkimysten kanssa; katsoo, että ongelma ei piile infrastruktuuriin tehtävien investointien rahoittamisessa vaan siinä, että jäsenvaltiot voivat välttää innovoivia investointeja (riski-investointeja);

237. pitää valitettavana, että komissio (sen aluepolitiikan pääosasto) ei rahoita oman henkilöstönsä koulutusta vaan sellaisen erillisen ryhmän (JASPERS) koulutusta, joka kuuluu Euroopan investointipankin rakenteeseen ja ei siten ole vastuussa toiminnastaan komissiolle; tähdentää jäsenvaltioille, että jos ne eivät kykene antamaan asiantuntijapooleilleen koulutusta ja kehittämään niitä, jäsenvaltiot joutuvat riippuvaisiksi ulkomaisista ja ulkoisista asiantuntijaryhmistä, mistä koituu asianosaiselle valtiolle merkittäviä välillisiä kustannuksia;

238. tukee aloitetta, että komissio yrittää laatia jälkikäteen arvion merkittävimmistä hankkeista ja määrittää, mitä tietoja (yhdenmukaisuus ja vertailtavuus) tarvitaan ja mitä tietoja jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava tiettyyn määräaikaan mennessä; katsoo, että seuranta on keskitettävä näin, koska toistaiseksi ei ole konkreettista näyttöä siitä, että yhteisön avustuksin rahoitetut suuret hankkeet ovat tehokkaita ja että jäsenvaltiot ovat käyttäneet saamiaan varoja mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti;

239. korostaa, että tärkeimpiä hankkeita koskevat tiedot ovat nykyisin saatavilla rakennerahastoja ja koheesiorahastoa koskevissa komission vuosikertomuksissa vasta kun ne on hyväksytty; kehottaa siksi komissiota varmistamaan, että kansalaiset voivat seurata sen kotisivuilta kaikkien tärkeimpien hankkeiden kulloistakin tilannetta;

Osa III: Erityiskertomus nro 2/2008 sitovasta tariffitiedosta

240. vaatii komissiota korjaamaan kiireellisesti ratkaisematta olevat ongelmat ja heikkoudet, koska ne voivat johtaa unionin perinteisessä omien varojen muodossa olevien tulojen menetykseen;

241. panee merkille komission vastaukset, joiden mukaan vuonna 2008 hyväksytty uudistettu tullikoodeksi(82) tekee sitovista tariffitiedoista pakollisia niiden hallussapitäjille, sanaston päivitystyötä jatketaan ja käyttöliittymä on käytössä kaikilla unionin virallisilla kielillä;

242. vaatii komissiolta ratkaisua tariffiluokittelua koskeviin kiistoihin yhteisön lainsäädännössä vahvistettuihin määräaikoihin mennessä ja viimeistään viiden kuukauden kuluessa, ja kehottaa komissiota lisäksi ottaen huomioon mahdollisen omien varojen menetykset lisäämään BTI-työstä ja luokittelusta vastaavan henkilöstön määrää 4 henkeen ja varmistamaan, että nämä analysoivat myös enemmän riskejä, valvovat tarkemmin jäsenvaltioiden maksuosuuksia järjestelmään, tarkkailevat mahdollisia "aikalisien" väärinkäyttötapauksia sekä sitoviin tariffitietoihin liittyvää "omalta kannalta suotuisimpien tietojen etsiskelyä";

243. kehottaa komissiota antamaan sille tietoja vuoden 2009 loppuun mennessä kaikista tilintarkastustuomioistuimen huomautusten perusteella toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden toteuttamisesta;

Osa IV: Erityiskertomus nro 3/2008 Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta: Kuinka nopea, tehokas ja joustava on Euroopan unionin solidaarisuusrahasto?

244. on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen myönteiseen yleisarvioon komission saavuttamista tuloksista Euroopan unionin solidaarisuusrahastossa;

245. toteaa, että "nopeutta" kohtaan osoitettua kritiikkiä ei voida yksinomaan kohdentaa komission hoitamaan rahaston hallintoon ottaen huomion, että hyvin usein ongelmat johtuvat puutteista jäsenvaltioiden hallinnoinnissa, esimerkiksi hakijan toimittamien tietojen laadun suhteen;

246. katsoo myös, että 18. toukokuuta 2006 esittämässään kannassa(83) parlamentti antoi myönteisen lausunnon ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (KOM(2005)0108) edellyttäen, että noudatetaan yksinkertaisempia ja selvempiä kriteereitä välineen aktivoimiseksi nopeammin, ja tähän mennessä neuvosto ei ole vienyt asiaa eteenpäin;

Osa V: Erityiskertomus nro 4/2008 maitokiintiöiden toteuttamisesta Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004 liittyneissä jäsenvaltioissa(84)

247. panee pahoitellen merkille, että jäsenvaltioiden viranomaisten on toimitettava lukuisia tarkastuksia, jotka saattavat jäädä pinnallisiksi eivätkä lopulta anna mahdollisuutta varmistua suoramyyntiä koskevien lukujen oikeellisuudesta; pitää myönteisenä komission asetusta (EY) N:o 228/2008(85), jolla vähennettiin alle 5000 kg tuottavien tuottajien tarkastusastetta 1 prosenttiin;

248. katsoo, että komission olisi tehtävä yhteistyössä toteutettavan hallinnon puitteissa jatkossakin kaikki tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että maidon kiintiöjärjestelmän täytäntöönpano ja sujuva hallinnointi ovat tehokkaan seurannan kohteena;

249. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia laatimaan kullekin kahdentoista kuukauden jaksolle valvontasuunnitelman riskianalyysin perusteella ja tekemään tarkastuksia kiintiövuoden aikana ja sen jälkeen 18 kuukauden kuluessa kyseisen kiintiövuoden päättymisestä;

250. katsoo, että yksinkertaistamisen vuoksi komission olisi kehotettava uusia jäsenvaltioita huolehtimaan siitä, että noudatetaan yleisperiaatetta, jonka mukaan kaikki kaupan pidettävä maito on kirjattava;

251. pyytää komissiota kehottamaan uusia jäsenvaltioita ensisijaisesti parantamaan tietokantojen ylläpitoa, kuten tilintarkastustuomioistuin pyytää kertomuksessaan, sekä välttämään tarpeettomia tarkastuksia;

252. kehottaa komissiota jatkamaan maitoalan kehityksen arviointia ja etenkin markkinoita, tuottajien tilannetta ja aluekehitykseen kohdistuvia seurauksia koskevaa kehitystä erityisesti arviointiraporteissa, jotka on toimitettava ennen 31. joulukuuta 2010 ja 31. joulukuuta 2012 marraskuussa 2008 tehdyn, yhteisen maatalouspolitiikan terveystarkastusta koskevan poliittisen sopimuksen mukaisesti;

253. kehottaa komissiota noudattamaan kaikkia tilintarkastustuomioistuimen suosituksia terveystarkastukseen nähden ja ottamaan huomioon maitoalan yhteiseen markkinajärjestelyyn ja kiintiöjärjestelmiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia pohdittaessa erityisesti seuraavat näkökohdat:

a)      liitännäistoimenpiteet ja siirtymäjärjestelyt alueilla, joilla ylivoimaisesti suurin osa tuottajista on edelleen pieniä;

b)     uusien jäsenvaltioiden maidontuottajille on tarjottava vakaa lainsäädännöllinen toimintakehys ja selkeät tulevaisuuden näkymät, jotka rohkaisevat heitä toimintaan;

Osa VI: Erityiskertomus nro 5/2008 unionin virastojen toiminnan tuloksellisuudesta

254. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen ja kehottaa komissiota ottamaan siinä havaitut puutteet todella huomioon ja toteuttamaan toimia tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti;

255. kehottaa komissiota luomaan ja toteuttamaan yleisen hallintojärjestelmän unionin sääntelyvirastoja varten yksiselitteisten sääntöjen perusteella, kuten avoimuus, taloudellisuus, moitteeton toiminta, tehokkuus ja hedelmällisimpien käytäntöjen keskinäinen vaihto; arvioi, että komission on pidettävä aktiivisesti yhteyttä unionin erillisvirastoihin ja avustettava niiden johtokuntatasoa toimintoperusteisen budjetoinnin ja johtamisen toteuttamisessa;

256. kehottaa komissiota ottamaan käyttöön operationaalisen valvontajärjestelmän unionin virastoja varten siten, että se mahdollistaa parhaiden käytäntöjen ja menettelyjen sisäiset siirrot, myös kaikkien arviointi-indikaattoreiden, sekä yleisten että erityisten, osalta;

257. pyytää komissiota kehittämään menettelytapoja suunnittelun, valvonnan, raporttien laatimisen ja virastojen toimien arvioinnin parantamiseksi sekä toteuttamaan kokonaisvaltaisesti tulosten saavuttamista koskevan käsitteen asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 mukaisesti sekä virastojen varainhoidon puiteasetuksen(86) mukaisesti;

Osa VII: Erityiskertomus nro 6/2008 Euroopan komission antamasta kunnostusavusta hyökyaallon ja Mitch-pyörremyrskyn jälkeen

258. kehottaa komissiota tekemään kaikki tarvittavat johtopäätökset Mitch-pyörremyrskystä ja tsunamista saaduista kokemuksista parantaakseen valmiuksia tulevaisuudessa; neuvoo komissiota toimimaan kansainvälisellä tasolla aktiivisesti korjatakseen kansainvälisten avustusvalmiuksien järjestelmäheikkoudet;

259. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota seuraaviin kysymyksiin sen tulevissa kunnostamistoimissa: on taattava, että rahoitusta annetaan tarpeiden perusteella, että avustustoimet kohdistetaan mullistuksista kärsineeseen väestöön, köyhät, naiset ja lapset mukaan luettuina, ja että avun tuloksista saadaan tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa rahoittajamaiden ja avunsaajamaiden veronmaksajien kannalta;

260. kehottaa julkisen talouden ylimpiä valvontaelimiä sekä tilintarkastustuomioistuinta tehostamaan yhteistyötään tutkinnoissa, tarkastuksissa ja katastrofiapuun liittyvien varojen käytön arvioinneissa;

261. kehottaa komissiota tarkastamaan sen valtioista riippumattomia järjestöjä koskevaa luetteloaan sulkeakseen listalta pois ne järjestöt, jotka eivät ole luottamuksen arvoisia, ja määritelläkseen ostopolitiikan, joka estäisi sen, että kyseiset järjestöt käyttävät varoja väärin;

262. kehottaa komissiota lisäksi varmistamaan sen, että unionin tuki on riittävän näkyvää, vaarantamatta kuitenkaan yleistä tehokkuutta ja tasavertaisuuden tavoitetta;

263. kehottaa YK:ta, Punaista ristiä, Punaista Puolikuuta ja muita lahjoittajia hyväksymään yksityiskohtaisen valvonta- ja tarkastuskehyksen, jonka avulla voidaan:

a)  tehostaa ja parantaa kerättyjen varojen yleistä valvontaa,

b)  poistaa päällekkäisyydet ja valvontajärjestelmien rikkonaisuudet sekä vähentää niiden kustannuksia;

264. odottaa, että komissio ei pelkästään hyväksy tilintarkastustuomioistuimen suosituksia vaan ilmoittaa myös tiukan määräajan niiden toteuttamiselle;

265. katsoo myös, että on välttämätöntä, että humanitaarisen avun tapauksessa komissio noudattaa avun tehokkuutta koskevia perusteita sellaisina kuin ne on taattu Pariisin julistuksessa avun tehokkuudesta;

266. kehottaa komissiota määrittämään realistisen ja konkreettisen määräajan varojen saatavuudelle kannustaakseen edunsaajamaita panemaan hyväksytyt hankkeet ajoissa täytäntöön;

267. katsoo, että luonnonkatastrofeissa humanitaarista apua on tarjottava ilman poliittisia ehtoja; on kuitenkin sitä mieltä, että komission on vaadittava edunsaajamailta seuraavia asioita:

a) uhreja on päästävä auttamaan rajoituksetta

b) avustukseen ei kohdenneta veroja, tullimaksuja eikä muita verotuksellisia maksuja

c) viisumien myöntämisessä kansainvälisten avustuselinten henkilöstölle ei viivästellä eikä siitä kieltäydytä

d) avunsaajilta ei pyydetä maksua hyödykkeistä tai palveluista (tai jos pyydetään, siinä tapauksessa nämä tulot suunnataan suoraan jälleenrakennukseen);

268. kehottaa komissiota harkitsemaan avun keskeyttämistä, jos jotakin edellä mainituista periaatteista rikotaan;

Osa VIII: Erityiskertomus nro 7/2008 älykkäästä energiahuollosta 2003–2006

269. panee tyytyväisenä merkille tilintarkastustuomioistuimen uurastuksen ja havainnot, jotka ovat tietyssä määrin myönteisiä mutta myös kriittisiä komission hallintoa ja älykkään energiahuollon toimeenpanovirastoa kohtaan älykkään energiahuollon ohjelman 2003–2006 yhteydessä; arvostaa viraston, tilintarkastustuomioistuimen ja parlamentin tiivistä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa yhteistyötä;

270. päättelee tilintarkastustuomioistuimen arviosta, että (ehdotusten valmistelusta ja hankeraportoinnista) osallistujille aiheutuneet menot ovat kohtalaisen korkeita, vaikka ymmärtääkin, että nämä kustannukset eroavat puhtaasti hallinnollisista kustannuksista, kehottaa ottamaan ne huomioon ja vähentämään niitä sääntelyn parantamisen periaatteiden mukaisesti;

271. toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen havainnoista saattaisi olla hyötyä myös muiden toimeenpanovirastojen kohdalla; odottaa mielenkiinnolla tulevaa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomusta toimeenpanovirastoista;

272. pahoittelee sitä, että ohjelmaan liittyvien hankkeiden, kuten myöskin paikallisten energiatoimistojen osalta, uusia jäsenvaltioita ei paljon huomioitu; hyväksyy kuitenkin, että tämä tilanne selittyy osittain sillä, että ohjelma oli jo käynnistetty ennen 10 uuden jäsenvaltion liittymistä EU:hun; pyytää, että komissio jatkaa aktiivisesti toimiaan, joissa ensisijalle asetetaan energiatoimistojen luominen jäsenvaltioihin, jotka ovat jäljessä, jotta jakelussa päästäisiin tasapainoon unionin koko alueella;

Osa IX: Erityiskertomus nro 8/2008 – Onko täydentävien ehtojen käyttö vaikuttava toimintatapa?

273. katsoo, että neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003(87) määritettyjä tavoitteita olisi kehitettävä SMART-menetelmää (specific, measurable, achievable, relevant and timed) käyttäen ja ne olisi järjestettävä tarkoituksellisella tavalla hierarkkisesti; katsoo, että tällä perusteella jäsenvaltioiden olisi määriteltävä tarkennettavissa olevia vaatimuksia ja standardeja sovellettaviksi tilatasolla;

274. katsoo, että olisi yksinkertaistettava täydentävien ehtojen kehystä ottamalla lähtökohdaksi ne maataloustoiminnan keskeiset osatekijät, joita halutaan parantaa, ja erittelemällä tulokset, vaatimukset ja standardit;

275. kehottaa komissiota erottamaan selkeästi täydentävät ehdot maatalouden ympäristötoimenpiteistä; täydentävien ehtojen yhteydessä olisi sovellettava tiettyjä maatalouden kehittämisen alalla käytössä olevia toimintamalleja, joihin kuuluu muun muassa velvollisuus laatia todennettavissa olevia standardeja;

276. katsoo, että jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön vaikuttavat valvonta- ja seuraamusjärjestelmät, joiden avulla voidaan saada riittävä varmuus siitä, että viljelijät noudattavat sääntöjä; kunkin velvoitteen osalta olisi valvottava ainakin yhtä prosenttia tiloista, ja seuraamusjärjestelmän periaatteita pitäisi tarkistaa niin, että tukimaksujen alentaminen suhteutettaisiin siihen, kuinka vakavasti viljelijä on rikkonut velvoitteitaan;

277. kehottaa komissiota toteuttamaan kestävän seurantajärjestelmän mitatakseen suorituksia määrittämällä tarkoituksenmukaiset indikaattorit ja lähtötasot; jäsenvaltioita kehotetaan toimittamaan komissiolle kattavat ja luotettavat tiedot oikea-aikaisesti, ja komissio analysoi jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot nykyistä tarkemmin;

278. kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia viimeistään talousarvion tarkistamisen ja seuraavan yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen yhteydessä;

279. kehottaa tilintarkastustuomioistuinta raportoimaan täydentävien ehtojen noudattamisesta vuosikertomuksessaan (tarkastuslausuma);

Osa X: Erityiskertomus nro 9/2008 EU-tuen vaikuttavuudesta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alalla Valko-Venäjällä, Moldovassa ja Ukrainassa

280. vaatii komissiota tekemään kattavan analyysin puutteiden syistä ja heikoista tuloksista joissakin Ukrainassa, Moldovassa ja Valko-Venäjällä toteutetuissa hankkeissa ja parantamaan unionin näille maille myöntämien varojen suunnittelua, hallintoa ja valvontaa;

281. vaatii komissiota jatkamaan unionin taloudellisen tuen kohdentamista erityisiin prioriteetteihin Moldovassa, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa, pitäen mielessä aiemmissa hankkeissa saavutetun edistyksen;

282. kehottaa komissiota tekemään EU:n rahoitusmenettelyistä joustavampia ja sellaisia, että mukautukset hanketietoihin, asetettuihin tavoitteisiin ja päämääriin olisivat mahdollisia maiden taloudellisen ja poliittisen tilanteen muutosten perusteella;

283. pyytää komissiota varmistamaan unionin rahoittamien hankkeiden kestävyyden määrittelemällä selkeästi avun vastaanottajamaiden hallitusten sitoumukset hankkeen lopussa;

284. pahoittelee sitä, että EU:n rahoituksen tehokkuus ei riittänyt tapauksissa, joissa – hankkeen hallinnon puutteista huolimatta – tukia myönnettiin samoille sopimuspuolille uusiin hankkeisiin; vaatii siten komissiota määrittämään selkeät kriteerit sopimuspuolten valitsemiseksi ja sen välttämiseksi, että toistetaan EU-varojen riittämättömään hallintoon liittyvät virheet;

285. suosittelee, että komissio parantaa tiedotustaan Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän hallitusten kanssa ja toteuttaa tarvittavat toimet rohkaistakseen ja tukeakseen avun vastaanottajamaita todellisen rahoittajakoordinaation kehittämisessä ja toteuttamisessa;

286. kannustaa komissiota keskittämään järjestäytyneen rikollisuuden estämiseen liittyvät hanketoimet tiiviimmin tehokkaaseen syytetoimintaan ja tutkimaan edelleen mahdollisuuksia lisätä suuren yleisön osallistumista korruptionvastaiseen toimintaan tukemalla kansalaisjärjestöjä ja neuvontakeskuksia oikeuslaitokseen ja moitteettomaan hallintoon liittyvissä asioissa;

Osa XI: Erityiskertomus nro 11/2008 viljan julkiseen varastointiin myönnetyn Euroopan unionin tuen hallinnoinnista

287. on tilintarkastustuomioistuimen kanssa yhtä mieltä siitä, että komission olisi otettava huomioon varastojen maantieteellinen sijainti ja erityisesti viljan laatu asetettaessa tuotetyyppikohtaista vähimmäismyyntihintaa;

288. kehottaa talousarvioprosessin parantamiseksi komissiota lisäämään sellaisista toimista aiheutuvien kustannusten avoimuutta, jotka eivät liity suoraan viljan interventiovarastointiin; ehdottaa siksi, että ohjelmien tukivaikutus, kuten tuki yhteisön vähävaraisimmille henkilöille tai bioetanoliteollisuudelle, osoitettaisiin suoraan asianomaiseen toimintaan;

289. pyytää jäsenvaltioita ja komissiota arvioimaan viljan julkisen varastoinnin valvontakustannuksia; kehottaa komissiota luomaan jäsenvaltioita varten enemmän kannustimia niiden interventioihin liittyvien varastointi- ja pääomakustannuksen vähentämiseksi sekä varastojensa myyntiajan optimoimiseksi;

290. on tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että komission olisi tehostettava maksajavirastojen ilmoittamiin kustannuksiin kohdistamiaan tarkastuksia seuraamalla järjestelmällisesti kaikkia poikkeuksellisia tietoja ja vaihteluita; tiedot olisi tarkastettava paikalla toimitettujen tarkastusten yhteydessä; komission olisi tarkistettava ilman tavaran fyysistä siirtämistä tapahtuviin toimiin soveltamiaan kiinteitä kustannuksia varmistaakseen, että ne eivät ole todellisia menoja suuremmat;

291. tukee tilintarkastustuomioistuimen kantaa, jonka mukaan jäsenvaltioiden maksajavirastojen toimittamat tiedot paikalla toimitettujen tarkastusten kustannuksista olisivat hyödyllisiä; korostaa kuitenkin, että on varmistettava, että valvontavelvoitteet ovat kustannustehokkaita;

292. pahoittelee sitä, että ei ole olemassa strategista viljavarastoa, jos yhteisö uhkaa ruokapula; panee merkille, että jäsenvaltioilla on mahdollisuus muodostaa strategisia viljavarastoja ja että niiden on tiedotettava komissiolle näistä varastoistaan; pahoittelee kuitenkin, että vain harvat jäsenvaltiot käyttävät tätä mahdollisuutta, ja katsoo, että komission olisi tutkittava ajatusta yhteisön strategisen varaston muodostamisesta.

11.2.2009

ulkoasiainvaliokunnaN lausunto

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: István Szent-Iványi

EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan ulkosuhteiden sekä laajentumisasioiden ja humanitaarisen avun valvontajärjestelmät ovat osittain vaikuttavia; myöntää, että monet havaituista virheistä koskevat ennakkomaksuja ja että ne oikaistaan loppumaksujen yhteydessä; kehottaa kuitenkin komissiota toteuttamaan tarvittavat parannukset seuranta- ja tarkastusmenettelyissään erityisesti täytäntöönpanosta vastaavien elinten tasolla siten, ettei tästä aiheudu tarpeetonta hallinnollista taakkaa lopullisille edunsaajille; on samalla tietoinen komission ja Yhdistyneiden Kansakuntien tähän mennessä saavuttamasta edistyksestä;

2.  pitää valitettavana, että Yhdistyneiden Kansakuntien järjestöjen kautta kanavoitujen yhteisön varojen käytössä on edelleen avoimuuteen liittyviä puutteita; tukee komission pyrkimyksiä varmistaa, että asia saataisiin ratkaistua ja tilintarkastustuomioistuin saisi hyvissä ajoin kaikki pyydetyt tiedot; pitää myönteisenä, että komission taloudellisia ja hallinnollisia asioita koskevan puitesopimuksen mukaisesti toteuttamien tarkastuskäyntien määrä on kasvanut; odottaa näiden tarkastuskäyntien entisestään parantavan YK:n johtamiin toimiin osoitettujen yhteisön maksuosuuksien avoimuutta ja näkyvyyttä;

3.  kehottaa komissiota parantamaan edelleen ja määrittelemään entistä selkeämmin kolmansille maille myönnettävää talousarviotukea koskevia ehtoja ja tulosindikaattoreita, jotta voidaan vahvistaa selkeitä, yksiselitteisiä ja mitattavissa olevia arviointiperusteita, joihin liittyy tarvittaessa erityinen aikataulu;

4.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaan Bulgariassa on toteutettava välittömästi toimia EU-varojen hallinnointiin liittyvien puutteiden korjaamista silmällä pitäen ja Turkissa on pidettävä yllä tarvittavaa valvontaa; kehottaa kansallisia viranomaisia tehostamaan toimiaan, jotta asiaa koskevia säännöksiä noudatettaisiin;

5.  odottaa saavansa näkyviä tuloksia menojen tarkistamiseen edunsaajien tai komission käynnistämissä ulkoisissa tarkastuksissa käytettävien uusien toimeksiantojen kuvausten soveltamisesta;

6.  panee merkille tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2007 CARDS-ohjelman hallinnoinnista komissiossa; korostaa, että on tärkeää vahvistaa komission strategista ohjausta, jotta voidaan varmistaa tiiviissä yhteistyössä ja vuoropuhelussa parlamentin kanssa asianmukainen painotus keskeisten toimenpidealojen valinnassa liittymistä valmistelevan tukivälineen yhteydessä; kehottaa komissiota laatimaan kattavan strategian, jotta voidaan parantaa paikallista sitoutumista hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa;

7.  odottaa saavansa säännöllisesti tietoa komission toteuttamista toimista Georgian konfliktinjälkeisen elpymisen ja tulevan kehityksen tukemiseksi 22. lokakuuta 2008 pidetyssä kansainvälisessä avunantajien konferenssissa tehdyn merkittävän sitoumuksen täytäntöönpanemiseksi;

8.  kehottaa jälleen komissiota esittämään parlamentille säännöllisin väliajoin erityisiä toimia, joilla lisätään EU:n itsehallintaa sen ulkoisissa toimissa vastaavissa maantieteellisissä yhteyksissä tehokkuuden, vastuun ja näkyvyyden periaatteiden mukaisesti.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

60

1

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Martí Grau i Segú, Milan Horáček, Aurelio Juri, Alexander Graf Lambsdorff, Marios Matsakis, Nickolay Mladenov, Alexandru Nazare, Doris Pack, Athanasios Pafilis, Rihards Pīks, Jean Spautz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Emine Bozkurt, Ioannis Gklavakis, José Albino Silva Peneda, Antonios Trakatellis, Nikolaos Vakalis

18.2.2009

kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0415/2008 - 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Thijs Berman

EHDOTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että vuosi 2007 oli kehitysyhteistyön rahoitusvälineen (DCI) ensimmäinen täytäntöönpanovuosi,

1.   muistuttaa komission sitoutuneen varmistamaan(88), että vuonna 2009 kaikkiaan 20 prosenttia sen myöntämästä avusta kohdennetaan peruskoulutukseen ja toisen asteen koulutukseen sekä perusterveydenhuoltoon; kehottaa komissiota antamaan yksityiskohtaisia tietoja siitä, kuinka tämä tavoite saavutetaan hankkeiden, ohjelmien ja budjettituen avulla; kehottaa lisäämään aihe-, alue- ja maakohtaisten strategia-asiakirjojen välistä yhdenmukaisuutta terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla etenkin silloin, kun tuki annetaan budjettitukena;

2.   korostaa, että etusijalle on asetettava vaikeasti tavoitettaviin ryhmiin kuuluvien lasten ilmoittautuminen maissa, joiden vuosituhattavoitteiden indikaattorit ovat kriittiset, vammaiset lapset mukaan lukien;

3.   kehottaa komissiota asettamaan kumppanimaille annettavan avun yhteydessä etusijalle parlamentaarisen valvonnan kehittämisen ja tilintarkastuskapasiteetin etenkin silloin kun apua annetaan budjettitukena, ja pyytää komissiota raportoimaan säännöllisesti saavutetusta edistyksestä;

4.   korostaa, että komission toimien kestävyyteen on kiinnitettävä asianmukaista huomiota, mihin kuuluu tuloksia vaarantamattoman selkeän poisjättäytymisstrategian laatiminen ja täytäntöönpanon valvonta; katsoo, että tulosten tehostettu arviointi on merkittävin tekijä EU:n kehitysyhteistyön demokraattista legitiimiyttä varmistettaessa;

5.   pitää myönteisenä, että EU hyväksyi vuonna 2007 kehitysyhteistyöpolitiikan täydentävyyttä ja työnjakoa sekä komission ja jäsenvaltioiden toiminnan yhteensovittamista koskevat menettelysäännöt; kehottaa komissiota kaksinkertaistamaan pyrkimyksensä menettelysääntöjen aidon täytäntöönpanon varmistamiseksi, mihin sisältyy sitkeiden ongelmien ratkaiseminen kumppanimaiden parhaiden etujen mukaisesti;

6.   katsoo, että kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten kuulemista ei toteutettu ennen kehitysyhteistyön rahoitusvälineen mukaisten maakohtaisten strategia-asiakirjojen laatimista riittävällä tavalla, sillä asetuksen N:o 1905/2006 19 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että "Strategia-asiakirjat laaditaan periaatteessa kumppanimaan tai -alueen kanssa käydyn vuoropuhelun perusteella, johon osallistuvat kansalaisyhteiskunta ja alueelliset ja paikalliset viranomaiset"; katsoo tässä yhteydessä, että kumppanimaiden kansallisten parlamenttien osallistuminen on välttämätöntä prosessin aidon omistajuuden luomiseksi; kehottaa komissiota tekemään kaikkensa kohentaakseen vuoropuhelua näiden elinten kanssa ohjelmointisuunnitteluprosessin eri vaiheissa.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Emilio Menéndez del Valle

12.2.2009

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunto

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Jan Andersson

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

Kolmas luku – Budjettihallinto

1. panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin kiinnitti erityistä huomiota vuoden 2007 talousarvion toteutukseen, koska vuosi oli uuden ohjelmakauden (2007–2013) ensimmäinen vuosi;

2. suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin antoi ensimmäisen kerran myönteisen tarkastuslausuman komission talousarvion toteutuksesta;

3. on kuitenkin huolissaan siitä, että tilintarkastustuomioistuin totesi, että maksuihin liittyy yhä olennaisia virheitä tietyillä aloilla, mm. koheesiopolitiikassa, ja että valvontajärjestelmät näillä aloilla ovat parhaimmillaankin ainoastaan osittain vaikuttavia;

4. kannustaa sen tähden komissiota jatkamaan ponnistelujaan valvontajärjestelmien heikkouksien korjaamiseksi kehittämällä ja panemalla täytäntöön sisäisen uudistusohjelman ja panemalla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa täytäntöön toimintasuunnitelman, jolla unionin valvontajärjestelmiä parannetaan entisestään;

Kuudes luku – Koheesio

5. panee merkille, että 27 prosenttia tämän luvun maksumäärärahoista varainhoitovuonna 2007 käytettiin työllisyys- ja sosiaaliasioiden alalla; panee myös merkille, että varainhoitovuonna 2007 suoritetuista maksuista 84 prosenttia liittyi yhä ohjelmakauteen 2000–2006;

6. on tyytyväinen siihen, että koheesiopolitiikan alalla, työllisyys- ja sosiaaliasiat mukaan luettuna, maksumäärärahat käytettiin lähes 100-prosenttisesti lisätalousarvioiden kautta tehtyjen oikaisujen myötä;

7. pitää valitettavana yleisimpiä Euroopan sosiaalirahastoihin liittyviä virheitä, joihin kuului ensinnäkin se, että kyseiseen hankkeeseen tosiasiallisesti liittyviä yleiskuluja tai henkilöstömenoja koskeva todentava aineisto puuttui, sekä se, että henkilöstömenot tai yleiskulut oli arvioitu liian suuriksi; tukee sen tähden voimakkaasti vuosien 2007–2013 rahoituskehykseen liittyviä uusia sääntöjä, jotka yksinkertaistavat menettelyjä ja antavat mahdollisuuden ilmoittaa yleiskulut kiinteänä osuutena välittömistä kustannuksista; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita tehostamaan edunsaajiin kohdistuvaa tiedotustoimintaansa ja parantamaan päivittäisen hallinnoinnin tarkastuksia virheiden vähentämiseksi;

8. pitää tervetulleena 5. kesäkuuta 2008 hyväksyttyjä ohjeita, jotka koskevat jäsenvaltioiden toteuttamaa hallinnon tarkastamista rakennerahastoista ja koheesiorahastosta yhteisrahoitetuissa hankkeissa ohjelmakaudella 2007–2013(89);

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gabriela Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

 

12.2.2009

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunto

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Péter Olajos

EHDOTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää ympäristöä, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien budjettikohtien yleistä toteuttamisastetta tyydyttävänä;

2.  korostaa, että talousarvion yleinen toteutusaste oli ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden alalla 94,6 prosenttia, mikä on tyydyttävä tulos, ottaen huomioon, että vuosi 2007 oli uuden rahoituskehyksen 2007–2013 ensimmäinen vuosi ja että kyseisenä vuonna hyväksyttiin ja tuli voimaan uusia ympäristöpoliittisia ohjelmia;

3.  korostaa erityisesti, että Life+-ohjelman maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli yli 98,87 prosenttia; huomauttaa, että tässä yhteydessä 82 prosenttia maksusitoumuksista osoitettiin jäsenvaltioissa toteutettaviin hankkeisiin, jotka vastaavat täysin LIFE+-asetusta; panee merkille, että LIFE+-asetuksen hyväksymisen viivästymisen vuoksi hankkeiden maksumäärärahat vähenivät vuonna 2007; on kuitenkin tyytyväinen yleisen politiikan tuen, viestinnän, valistuskampanjoiden sekä valtioista riippumattomien järjestöjen rahoituksen toteutukseen;

4.  on tyytyväinen yhteisön tupakka-alan rahaston talousarvion toteutusasteeseen, joka on täydet 100 prosenttia; on siksi vakuuttunut siitä, että tämän välineen, josta myönnetään rahoitustukea erityisesti tiedotus- ja koulutushankkeisiin, joilla lisätään kansalaisten tietoisuutta tupakoinnin haittavaikutuksista, toteutus on tehokasta;

5.  kehottaa komissiota suunnittelemaan monivuotisten ohjelmien yhteyteen lisäapua hakijoille, etenkin tarjoamaan erityiskoulutusta hakijoille ja esittämään ohjeet käyttäjäystävällisessä muodossa;

6.  pitää myönteisinä pyrkimyksiä tarkentaa tarjouspyyntöjä ja tarjota hakijoille enemmän apua, erityisesti kansanterveysohjelmien yhteydessä, jotta vältettäisiin sellaisten hankehakemusten toimittaminen, jotka selvästi eivät täytä hakuperusteita tai ovat huonosti laadittuja, mutta toteaa, että on vielä tehtävä työtä tyydyttävän tilanteen aikaansaamiseksi;

7.  korostaa, että osaa terveysalan toimintaohjelmasta toteuttaa terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC); muistuttaa tässä mielessä komissiolle, että sen on käytettävä ohjelman toimintamäärärahoja erittäin kustannustehokkaasti, koska niistä maksetaan myös hallinnolliset menot;

8.  huomauttaa, että varainhoitoasetukseen sisältyvien hallintoa ja rahoitusta koskevien säännösten noudattaminen ei saisi tarpeettomasti viivästyttää avustusten myöntämistä tai rahoitettavien hankkeiden valintaa, ja kehottaa komissiota jatkamaan pyrkimyksiään parantaa hallintomenettelyjä, jotka vaikuttavat maksusitoumus- ja maksumäärärahojen toteutukseen;

9.  katsoo, että käytettävissä olevien tietojen perusteella komissiolle voidaan myöntää vastuuvapaus vuoden 2007 ympäristöpolitiikkaa, kansanterveyttä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista menoista.

LYHYET PERUSTELUT

Tässä lausunnossa käsitellään talousarvion toteuttamista ympäristö-, kansanterveys- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan alalla varainhoitovuonna 2007.

Ympäristö

Vuosi 2007 oli uuden rahoituskehyksen (2007–2013) ensimmäinen vuosi ja kyseisenä vuonna hyväksyttiin ja tuli voimaan uusia ympäristöpoliittisia ohjelmia, kuten 9. kesäkuuta 2007 hyväksytty Life+ ja 5. maaliskuuta 2007 hyväksytty pelastuspalvelun rahoitusväline. Talousarvion 94,6 prosentin yleistä toteutusastetta pidettiin tyydyttävänä.

Life+-ohjelman maksusitoumusmäärärahojen toteutusta voidaan pitää erittäin tyydyttävänä, vaikka oikeusperusta hyväksyttiin myöhään (23. toukokuuta 2007). Maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste oli 98,87 prosenttia Life+-ohjelman toimintabudjetista.

Maaliskuun 5. päivänä 2007 hyväksytty pelastuspalvelua koskeva uusi oikeusperusta laajentaa välineen soveltamisalaa, joka nyt kattaa ensisijassa ihmisten, mutta myös ympäristön ja omaisuuden, kulttuuriperintö mukaan lukien, suojelun luonnonmullistuksissa ja ihmisen aiheuttamissa suuronnettomuuksissa, terroriteoissa sekä teknologian aiheuttamissa onnettomuuksissa ja säteilyonnettomuuksissa tai ympäristökatastrofeissa.

Edellisen oikeusperustan aikainen rahoitus oli 7,01 miljoonaa euroa vuonna 2006. Vuonna 2007 hyväksyttyä uutta rahoitusvälinettä varten oli käytettävissä 20,8 miljoonan euron määrärahat (budjettikohdat 07 04 01 ja 19 06 05).

Rahoituspäätöksessä oli varattu 7,225 miljoonaa euroa katastrofiapuun liittyviä uusia toimia varten, mutta lopullinen toteutusaste on itse asiassa hyvin alhainen, alle 1 prosentti. Tämä johtuu sekä oikeusperustan myöhäisestä hyväksymisestä että siitä, että varojen varsinainen käyttö on suoraan yhteydessä katastrofien esiintymiseen, jota on hyvin vaikea ennakoida. Pelastuspalvelun rahoitusvälineen toteutusta voidaan kuitenkin pitää yleisesti tyydyttävänä.

Uudet ohjelmat edustavat radikaalia muutosta ympäristöalan rahoitusvälineissä pääasiassa sen vuoksi, että erinäiset aikaisemmat välineet ja aloitteet on sisällytetty uuteen Life+-ohjelmaan, pelastuspalvelua (sekä merten pilaantumisen torjuntaa) on tehostettu pelastuspalvelun rahoitusvälineen avulla (joka kattaa myös tuen pelastuspalvelutoimille kolmansissa maissa) ja useimmat ulkoiset toimet on siirretty Relex-ryhmän hallinnoimiin välineisiin, jolloin ympäristöasioiden pääosaston suoraan hallintaan on jäänyt vain pieni budjetti monenvälisten ympäristösopimusten tekemiseen liittyviä maksuja varten.

Maksumäärärahojen yleinen toteutusaste oli ympäristöalalla 80,04 prosenttia eli hieman alhaisempi kuin vuonna 2006. Toteutusaste nousee kuitenkin 84,57 prosenttiin, jos otetaan huomioon jaksottamattomat maksumäärärahat.

Kansanterveys ja elintarvikkeiden turvallisuus

Kansanterveysohjelman maksumäärärahojen toteutusaste oli 89 prosenttia vuonna 2007, eli käyttämättä jäi 6,7 miljoonaa euroa osittain sen vuoksi, että maksujen määrät oli yliarvioitu laadittaessa vuoden 2007 talousarviota vuoden 2006 alussa, ja osittain suoraan edunsaajiin liittyvien tekijöiden vuoksi.

Kansanterveyttä koskevien budjettikohtien maksumäärärahojen toteutusaste on alhaisempi kuin maksusitoumusmäärärahojen, mutta tämä johtuu pitkälti siitä, että edunsaajat eivät aina ole pystyneet käyttämään heille myönnettyä budjettia kokonaisuudessaan. Edunsaajien pyynnöstä avustusmääriin tehdyt vähennykset olivat 15. lokakuuta 2007 mennessä yhteensä 1,3 miljoonaa euroa.

Tupakka-alan rahaston maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste on erittäin tyydyttävä (lähes 100 prosenttia). Budjettikohdan määrärahat ovat "jaksottamattomia määrärahoja", mikä saattaa antaa harhaanjohtavan mielikuvan vajaakäytöstä. Kyseisen budjettikohdan määrärahoja ei kuitenkaan ole jäänyt käyttämättä.

Elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja kasvinsuojeluun kohdennettujen määrärahojen toteutuksesta voidaan todeta, että eläintautien hävittämisohjelmaa koskevan budjettikohdan toteutusaste, 97,4 prosenttia kokonaismäärästä, on verrattain korkea.

Elintarvikkeiden turvallisuutta koskeviin toimenpiteisiin myönnettyjen maksusitoumusmäärärahojen toteutusaste on tyypillisesti ajoittain alhainen, mikä hätärahastojen tapauksessa johtuu siitä, että kyse on erittäin erikoistuneesta ja vaikeasti ennustettavasta budjettikohdasta. Eläintautiepidemioita on EU:ssa puhjennut vain vähän, mikä selittää, miksi siihen tarkoitettuja määrärahoja on käytetty niin vähän. Muissa tapauksissa, kuten rehujen ja elintarvikkeiden valvonnan tapauksessa, alhainen toteutusaste johtuu maksujen yliarvioinnista tai, kuten elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta koskevissa tapauksissa, koulutuksen, tarpeiden ja kustannusten yliarvioinnista.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

10.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Bart Staes, Andres Tarand

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Emanuel Jardim Fernandes

11.2.2009

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Bill Newton Dunn

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa tehtyjä huomautuksia myönteisinä ja katsoo, että siinä annetaan tasapuolinen arvio sisämarkkinapolitiikasta, tullipolitiikasta ja kuluttajansuojapolitiikasta;

2.  kehottaa jäsenvaltioita parantamaan edelleen sisäisiä valvontajärjestelmiään, jotta estetään luvattomien tavaroiden saattaminen yhteisön markkinoille; kehottaa lisäksi komissiota ryhtymään jatkotoimiin vuonna 2007 havaittujen kuluttajansuojaan liittyvien puutteiden johdosta;

3.  pitää myönteisenä tilintarkastustuomioistuimen huomautusta, jonka mukaan tullialan ja kirjanpidon valvontajärjestelmät toimivat hyvin; korostaa, että vaikka tullitarkastukset ovatkin pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla, tullialan hallinnointi pitäisi uskoa vain luotettaville taloudellisille toimijoille, jotta vältetään se riski, että tavaroita tuodaan kansainvälisille markkinoille maksamatta tullimaksuja tai määrittämättä tullausarvoa;

4.  pitää arvossa toimia, joiden avulla budjettikohdassa 12 02 01 (sisämarkkinoiden toteuttaminen ja kehittäminen) on saavutettu 86 prosentin toteutusaste; panee merkille, että komission mukaan maksumäärärahoja jäi käyttämättä siksi, että jotkut tutkimussopimukset allekirjoitettiin vasta vuoden lopulla ja vuonna 2007 ei ollut maksuja, kuten oli suunniteltu;

5.  huomauttaa, että budjettikohdan 14 04 02 (tulli 2007) 55 prosentin toteutusaste ei ole riittävän korkea ja edellyttääkin parempaa talousarviosuunnittelua; panee merkille, että komission mukaan suurin osa tästä budjettikohdasta liittyy tietotekniikkaa koskeviin pitkäaikaisiin sopimuksiin, joissa tuotteet ja palvelut toimitetaan "vaadittaessa", mikä tekee tarkkojen rahoitustarpeiden arvioinnista ja suunnittelusta vaikeaa; tunnustaa kuitenkin, että vuoden 2008 talousarvion toteutuksessa on saavutettu myönteisiä tuloksia, sillä maksumäärärahojen toteutusaste oli yli 97 prosenttia;

6.  panee merkille, että budjettikohdan 17 02 02 (kuluttajansuojaohjelma) toteutusaste (77 prosenttia) on aiempia vuosia alhaisempi; panee lisäksi merkille, että komission mukaan tämän syynä ovat jaksottamattomien määrärahojen siirtäminen terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirastolta takaisin kuluttajansuojaohjelmaan sekä eräät vuoden 2007 aikana tehdyt viivästyneet sitoumukset, minkä johdosta vuodeksi 2007 suunniteltuja maksuja ei tehty; kehottaakin komissiota parantamaan alan talousarviosuunnittelua.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

11.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Pierre Jonckheer, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Toine Manders, Catiuscia Marini, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emmanouil Angelakas, André Brie, Colm Burke, Magor Imre Csibi, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Manuel Medina Ortega, José Ribeiro e Castro

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Klaus-Heiner Lehne

18.2.2009

liikenne- ja matkailuvaliokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Luca Romagnoli

EHDOTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  panee merkille, että lopullisesti hyväksytyssä ja vuoden aikana muutetussa vuoden 2007 talousarviossa liikennepolitiikkaan osoitettiin yhteensä 1 322 667 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 743 111 000 euroa maksumäärärahoina; panee lisäksi merkille, että näistä määrärahoista

- Euroopan laajuiset liikenneverkot -hankkeisiin (TEN-T) osoitettiin 933 578 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 369 665 000 euroa maksumäärärahoina,

- liikenneturvallisuuteen osoitettiin 15 348 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 14 500 000 euroa maksumäärärahoina,

- Marco Polo -ohjelmaan osoitettiin 56 890 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 10 425 000 euroa maksumäärärahoina,

- liikennealan virastoille ja Galileon valvontaviranomaiselle osoitettiin 113 631 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja 114 716 000 euroa maksumäärärahoina,

- liikenteen turvaamiseen osoitettiin 6 000 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina 6 578 000 euroa maksumäärärahoina, mukaan luettuna Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuutta käsittelevä pilottihanke;

2.  on tyytyväinen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskeviin hankkeisiin osoitettujen maksusitoumus- ja maksumäärärahojen jatkuvaan korkeaan käyttöasteeseen, joka on molempien kohdalla lähes 100 prosenttia, ja pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, että kansallisista talousarvioista osoitetaan riittävästi varoja tämän EU:n sitoumuksen täyttämiseksi;

3.  panee huolestuneena merkille liikenteen turvallisuuteen (55,95 prosenttia) ja Galileon valvontaviranomaiselle (33,24 prosenttia osastossa 3) osoitettujen maksusitoumusmäärärahojen alhaisen käyttöasteen, jonka takia huomattava osa vuoden 2006 ylijäämästä peräisin olevista vuoden 2007 määrärahoista jouduttiin siirtämään vuodelle 2008; on lisäksi huolissaan siitä, että maksumäärärahojen käyttöaste jäi alhaiseksi sisämarkkinoiden ja liikenneverkkojen optimoinnin (47,48 prosenttia) ja matkustajien oikeuksien (58,96 prosenttia) kohdalla sopimusten allekirjoituksen viivästymisen vuoksi sekä Galileon valvontaviranomaisen (33,24 prosenttia osastossa 3) kohdalla;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen Euroopan laajuisista liikenneverkoista (TEN-T) laatiman erityiskertomuksen nro 6/2005(90) aiheuttamien reaktioiden perusteella rajat ylittävien hankkeiden rahoitustuen enimmäisosuus on noussut 30 prosenttiin ja rahoituksen vähimmäismäärä 1 500 000 euroon; panee lisäksi merkille, että hankkeiden valintaan käytettävää arviointimenettelyä on parannettu ja seurantaa on kehitetty, mutta pahoittelee samalla, että töiden kuvauksen rakennetta ei ole yhdenmukaistettu eikä teknistä ja rahoitukseen liittyvää raportointia vakioitu;

5.  panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen analyysi tilien perustana olevien toimien laillisuuteen ja asianmukaisuuteen suoraan liittyvien sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanosta osoittaa, että energian ja liikenteen pääosaston toteuttamat toimet täyttävät perusvaatimukset;

6.  ehdottaa, että parlamentti myöntää liikenne- ja matkailuvaliokunnan vastuualueeseen kuuluvilla aloilla komissiolle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

36

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Corien Wortmann-Kool

25.2.2009

aluekehitysvaliokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Jan Olbrycht

EHDOTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   panee kiinnostuneena merkille Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen sisältyvät havainnot sekä rakennerahastojen asianmukaista käyttöä koskevat suositukset;

2.   toteaa, että vuoden 2007 kertomus kattaa edelleen ainoastaan vuosien 2000–2006 hankkeet, koska vuosi 2007 on pääasiallisesti ollut vuosien 2007–2013 ohjelmien täytäntöönpanon valmistelua; painottaa siksi, että ohjelmakaudeksi 2007–2013 vahvistettujen sääntöjen, jotka ovat vuoteen 2006 asti sovellettuja sääntöjä yksinkertaisempia ja tiukempia, vaikutusta ei vielä voida arvioida;

3.   painottaa, että koheesiopolitiikka säilyy edelleen yhtenä EU:n tärkeimmistä politiikoista; korostaa sen merkitystä EU:n finanssikriisiin yhteydessä toteuttamille toimille ja sen avainasemaa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa; pitää siksi myönteisinä komission ehdottamia toimia, joiden tarkoituksena on koheesio-ohjelmien täytäntöönpanon helpottaminen ja nopeuttaminen;

4.   toteaa, että koheesiopolitiikan täytäntöönpano on hyvin riskialtista, ja painottaa, että tämä seikka olisi otettava huomioon virhetasoa arvioitaessa; katsoo, että tehokkaiden valvontatoimien on oltava kustannustehokkaita ja että niiden on oltava oikeasuhteisia hyvän varainhoidon vaatimuksiin nähden; korostaa, että on vältettävä tarpeetonta monimutkaisuutta, jotta ohjelmat voidaan panna nopeasti täytäntöön;

5.   painottaa tarvetta rakennerahastojen käyttöön tarkoitettujen menettelyjen, erityisesti hallinto- ja valvontajärjestelmien, yksinkertaistamiseen; toteaa, että jäsenvaltioissa ilmenevät sääntöjenvastaisuudet johtuvat osittain järjestelmän monimutkaisuudesta; pitää myönteisinä yksinkertaistamistoimia, joita komissio ehdottaa rakennerahastoja 2007–2013 koskevien asetusten tarkistamisen yhteydessä finanssikriisiin vastaamiseksi; odottaa innokkaana komission viimeistä ehdotuspakettia rakennerahastoja koskeviksi yksinkertaistamistoimiksi, joka on tarkoitus antaa vuoden 2009 alussa;

6.   toteaa, että menettelyjen yksinkertaistaminen on olennaista hallinnollisen taakan keventämiseksi kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla; korostaa kuitenkin, että on tärkeää varmistaa, että menettelyjen yksinkertaistaminen auttaa vähentämään virheiden määrää tulevaisuudessa;

7.   painottaa komission 19. helmikuuta 2008 hyväksymän, komission valvontatehtävän vahvistamista rakennetoimien yhteisen hallinnoinnin yhteydessä koskevan toimintasuunnitelman merkitystä ja toteaa että suunnitelmalla on tarkoitus vähentää jäsenvaltioiden esittämissä maksuvaatimuksissa ilmeneviä virheitä; on vakuuttunut siitä, että tällä toimintasuunnitelmalla voidaan merkittävästi parantaa tilannetta, erityisesti auttamalla jäsenvaltioita kehittämään kykyään varmistaa, että hankkeisiin liittyvät menot ovat tukikelpoisia; toteaa, että toimintasuunnitelmaa koskevaan ensimmäiseen edistymiskertomukseen sisältyvät alustavat tulokset osoittavat edistystä tapahtuneen; korostaa kuitenkin, että todellista edistymistä voidaan arvioida vasta vuonna 2010 tai sen jälkeen;

8.   panee erityisesti merkille, että komission kesäkuussa 2008 toimintasuunnitelman mukaisesti julkaisemissa hallinnon tarkastamista koskevissa ohjeissa korostetaan hallintoviranomaisten toteuttamien ehkäisevien toimien merkitystä ja sitä, että viestinnässä tuensaajille on oltava toimiva strategia; katsoo, että kaikkia edunsaajiin kohdistuvia tiedotustoimia on hyödynnettävä erityisesti menojen tukikelpoisuuteen liittyvien virheiden vähentämiseksi;

9.   yhtyy komission ilmaisemaan rahoitusoikaisuja koskevaan näkemykseen, jonka mukaisesti sääntöjenvastaisuudet todennäköisesti havaitaan ja korjataan monivuotisen oikaisumekanismin avulla; toteaa, että komissio tarkistaa jatkuvasti, että jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat täydellisiä ja tarkkoja, ja että jäsenvaltioiden tekemiä oikaisuja koskevien luotettavien todisteiden toimittamisessa on edistytty;

10. pitää tervetulleena komission avoimuusaloitetta, jota voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää enemmän virheiden karsimisessa;

11. panee merkille tilintarkastustuomioistuimen toteaman virhetason sekä tilintarkastustuomioistuimen ja komission erilaisen tulkinnan summasta, jota ei olisi pitänyt maksaa takaisin (erityisesti menojen tukikelpoisuutta koskevat tulkintaerot); painottaa lisäselvitysten tarvetta ja vaatii yhdenmukaistamaan rahoitusoikaisujen käyttöön sovellettavien sääntöjen tulkintaa; kehottaa niin ikään jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä niin tehneet, laatimaan mahdollisimman pian yhteisesti hallinnoitavia menoja koskevat vuotuiset kansalliset ilmoitukset;

12. on jokseenkin tyytyväinen jäsenvaltioiden valvontajärjestelmien ilmeisiin tilastollisiin parannuksiin, mutta pahoittelee, että useissa jäsenvaltioiden valvontajärjestelmiin sisältyy edelleen korvausten sääntöjenvastaisuuksiin liittyviä riskejä; katsoo, että ensimmäisen tason tarkastusten tehokkuutta on parannettava kansallisella tasolla ja jäsenvaltioiden sisällä entisestään; korostaa tässä yhteydessä komission tärkeää valvontatehtävää;

13. korostaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa havainnoitu virheiden määrä ei välttämättä viittaa petoksiin, ja kehottaa sen tähden komissiota ja tilintarkastustuomioistuinta selkeyttämään tätä asiaa tulevissa asiakirjoissaan.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

12.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

17.2.2009

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – (2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Helga Trüpel

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  vaatii kansallisia elimiä ja viranomaisia kunnioittamaan komission vahvistamia soveltamissääntöjä omien vastuidensa osalta; panee tyytyväisenä merkille, että koulutus- ja kulttuuripääosasto ei nähnyt mitään syytä säilyttää kansallisten elinten valvontajärjestelmiä koskevaa varaumaansa, ja tukee tiukkojen tarkastusten jatkamista;

2.  panee tyytyväisenä merkille, että maksujen viivästyminen koulutuksen ja kulttuurin alalla on vähenemässä, ja odottaa komission jatkavan ponnistelujaan viivästysten hillitsemiseksi edelleen;

3.  pyytää komissiota tutkimaan, olisiko tarvetta poiketa tietyin edellytyksin varainhoitoasetuksessa asetetusta voitontavoittelun kiellon säännöksestä, jotta edunsaajat voisivat kasvattaa omien varojen osuuttaan ilman pelkoa siitä, että EU:n osoittama yhteisrahoitustuki laskee;

4.  toivoo, että viestinnän pääosaston vuoden 2007 lopussa käyttöön ottama seurantajärjestelmä mahdollistaa sen, että jatkossa budjettihallintoa koskevaa varaumaa ei enää tarvitse tehdä, kuten tapahtui varainhoitovuonna 2007;

5.  pyytää komissiolta lisätietoja siitä, miten jäsenvaltiot kehittävät hallintorakenteitaan, joilla tuetaan ystävyyskaupunkitoimintaa, ottaen etenkin huomioon tällaisiin rakenteisiin liittyvät tarpeet, oheiskustannukset ja tavoitteet;

6.  pyytää komissiota tutkimaan, miten nuorisotoimintaohjelma saavuttaisi paremmin uusia nuorisoryhmiä ja etenkin taustaltaan heikommasta asemassa olevia nuoria; tässä mielessä ehdottaa, että nuorisojärjestöt, mukaan luettuna Euroopan nuorisofoorumi, lisäisivät tällaisiin ryhmiin kohdistuvia toimiaan, parantaisivat raportointistandardeja ja rahoituskriteerejä sekä jakaisivat nuorille kattavammin tietoa ohjelmasta itsestään.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

17.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Christel Schaldemose, Ewa Tomaszewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Raül Romeva i Rueda, Salvador Domingo Sanz Palacio, Alejo Vidal-Quadras

30.1.2009

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III – Komissio

Valmistelija: Bárbara Dührkop Dührkop

EHDOTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.   panee merkille, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen talousarvioon liittyvien maksumäärärahojen toteutus jäi alhaiselle tasolle vuoteen 2006 verrattuna (vuonna 2007 se oli 60,41 prosenttia, kun vuonna 2006 se oli 86,26 prosenttia); on tietoinen, että tämä johtui muun muassa siitä, että touko- ja kesäkuussa 2007 hyväksyttiin yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskeva rahasto, kuten myös viivästyksistä muiden erityisohjelmien (esimerkiksi yksityisoikeutta sekä huumetorjuntaa ja tiedotusta koskevat ohjelmat) täytäntöönpanossa; korostaa maksusitoumusten toteutuksen suhteellista laskua vuodesta 2006 (90,29 prosenttia, kun vuonna 2006 se oli 94,47 prosenttia); kehottaa oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosastoa pyrkimään maksimoimaan maksusitoumusten ja maksumäärärahojen toteutuksen vuonna 2008;

2.   panee merkille tilintarkastustuomioistuimen arvion, jonka mukaisesti komission tarkastukset ovat Euroopan pakolaisrahaston II kohdalla osittain vaikuttavia; ottaa asianmukaisesti huomioon komission tätä asiaa koskevat vastaukset;

3.   pitää valitettavana, että jäsenvaltiot antoivat ulkorajarahastoa varten tehdyt valvontajärjestelmien kuvaukset komissiolle vasta vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, joten komissio ei voinut arvioida jäsenvaltioiden järjestelmiä vuoden 2007 loppuun mennessä.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

29.1.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

27

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Michael Cashman, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Edit Bauer, Marco Cappato, Koenraad Dillen, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Eva-Britt Svensson, Adina-Ioana Vălean, Johannes Voggenhuber

11.2.2009

naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2007

(SEC(2008)2359 – C6-0415/2008 – 2008/2186(DEC))

Pääluokka III - Komissio

Valmistelija: Lissy Gröner

EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

A.  ottaa huomioon, että 2007 oli yhdenvertaisten mahdollisuuksien eurooppalainen teemavuosi, mikä toi erityistä huomiota naisten usein kokeman syrjinnän monille ilmenemismuodoille,

B.   ottaa huomioon, että budjettivarojen käyttämisen seuraukset miehille ja naisille ovat erilaisia näiden välillä jatkuvan epätasa-arvon vuoksi,

1.   muistuttaa komissiota, että EY:n perustamissopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen on EU:n perusperiaate ja tavoite, joka vaikuttaa yhteisön kaikkeen toimintaan ja politiikkaan;

2.   toistaa komissiolle esittämänsä vaatimuksen sukupuolten välisen tasa-arvon ottamisesta ensisijaiseksi tavoitteeksi talousarvion suunnittelussa, tasa-arvonäkökohtien huomioon ottamista julkisten talousarvioiden laadinnassa koskevan periaatteen mukaisesti, kuten parlamentti on pyytänyt 3. heinäkuuta 2003 antamassaan päätöslauselmassa, ja pahoittelee komission asiaa koskevan toteutettavuustutkimuksen viipymistä;

3.   pahoittelee, että vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpanoa koskevassa tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessa ei ole tietoja siitä, onko talousarviolla onnistuttu edistämään miesten ja naisten tasa-arvoa;

4.   ehdottaa, että tilintarkastustuomioistuin sisällyttää sukupuolten välisen tasa-arvon vuosi- ja erityiskertomuksiinsa, erityisesti naisten ja miesten välisen syrjimättömyyden periaatteen valtavirtaistamispolitiikkaa koskevien tietojen ja sukupuolisidonnaisten tietojen saatavuuden osalta.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

10.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

24

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.3.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

4

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, James Elles, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, Bill Newton Dunn, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard, Paul van Buitenen, Ieke van den Burg

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Vasilica Viorica Dăncilă, Dragoş Florin David, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog, Paul Rübig

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Elisabeth Morin, Jürgen Schröder

(1)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(2)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(3)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(4)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(5)

EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.

(6)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(7)

EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(8)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(10)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(11)

EUVL C 278, 31.10.2008, s. 32.

(12)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(13)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(14)

EUVL C 311, 5.12.2008, s. 71.

(15)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(16)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(17)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(18)

EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(19)

EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35.

(20)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(21)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(22)

EUVL C 278, 31.10.2008, s. 29.

(23)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(24)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(25)

EUVL C 311, 5.12.2008, s. 79.

(26)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(27)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(28)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(29)

EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(30)

EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85.

(31)

EUVL L 140, 1.6.2007, s. 52.

(32)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(33)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(34)

EUVL C 278, 31.10.2008, s. 81.

(35)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(36)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(37)

EUVL C 311, 5.12.2008, s. 86.

(38)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(39)

EUVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(40)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(41)

EUVL L 297, 22.9.2004, s. 6.

(42)

EUVL L 369, 16.12.2004, s. 73.

(43)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(44)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(45)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(46)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(47)

EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.

(48)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(49)

EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(50)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(51)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(52)

EUVL L 77, 16.3.2007. Oikaisu EUVL L 203, 3.8.2007, s. 99.

(53)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 1.

(54)

EUVL C 107, 30.4.2004, s. 1.

(55)

EUVL C 216, 14.9.2007, s. 3.

(56)

EUVL C 286, 10.11.2008, s. 1.

(57)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 111.

(58)

EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1.

(59)

EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(60)

EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.

(61)

EUVL L 187, 15.7.2008, s. 25.

(62)

EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(63)

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen lausunto nro 2/2004 "yhtenäisestä tarkastusmallista" (single audit) (sekä yhteisön sisäisen valvonnan menettelyjä koskeva ehdotus), EUVL C 107, 30.4.2004.

(64)

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion muistio valtuuskunnille "An improved sound financial management of EU funds 10284/08 FIN 217", 3.6.2008 (saatavana vain englanniksi).

(65)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0133.

(66)

EUVL C 273, 9.11.2006, s. 2.

(67)

EUVL L 187, 15.7.2008, s. 25.

(68)

Komission asetus (EY) N:o 498/2007, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 120, 10.5.2007, s. 1).

(69)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1447/1999, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1999, sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä (EYVL L 167, 2.7.1999, s. 5).

(70)

EUVL C 94, 21.4.2006, s. 1.

(71)

EUVL C 74 E, 24.3.2004, s. 746.

(72)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0018.

(73)

EUVL C 285, 27.11.2007, s. 1.

(74)

Komission lausuma kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta 5 artiklasta. Lausuma on komission Euroopan parlamentille 24. lokakuuta 2006 antaman tiedonannon (KOM(2006)0628) liitteessä.

(75)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

(76)

EUVL C 174, 26.7.2006, s. 1.

(77)

EUVL C 287, 10.11.2008, s. 9.

(78)

EUVL L 344, 20.12.2008, s. 12.

(79)

EUVL L 344, 20.12.2008, s. 125.

(80)

Julistus annettiin ja hyväksyttiin 2. maaliskuuta 2005 Pariisissa järjestetyssä korkean tason foorumissa, johon osallistuivat kehitysmaat ja rahoittajamaat, mm. Euroopan unioni, Afrikan kehityspankki, Aasian kehityspankki, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Latinalaisen Amerikan kehityspankki, OECD:n kehitysapukomitea, Yhdistyneet Kansakunnat sekä Maailmanpankki.

(81)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0051.

(82)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 450/2008, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2008, yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi) (EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1).

(83)

EUVL C 297 E, 7.12.2006, s. 331.

(84)

EUVL C 185, 22.7.2008.

(85)

Komission asetus (EY) N:o 228/2008, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 595/2004 muuttamisesta maidon toimituksia ja suoramyyntiä koskevien tarkastusten intensiteetin osalta (EUVL L 70, 14.3.2008, s. 7).

(86)

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 2343/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72).

(87)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).

(88)

Komission lausuma kehitysyhteistyön rahoitusvälinettä koskevasta 5 artiklasta. Lausuma on komission Euroopan parlamentille 24. lokakuuta 2006 antaman tiedonannon (KOM(2006)0628) liitteessä.

(89)

COCOF 08/0020/04-EN.

(90)

EUVL C 94, 21.4.2006, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 8. huhtikuuta 2009Oikeudellinen huomautus