Postopek : 2008/2268(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0170/2009

Predložena besedila :

A6-0170/2009

Razprave :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Glasovanja :

PV 23/04/2009 - 6.10

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0269

POROČILO     
PDF 145kWORD 83k
23. marec 2009
PE 416.335v02-00 A6-0170/2009

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Christofer Fjellner

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007,(1)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori centra,(2)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(3) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,(4) zlasti člena 23,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(5) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0170/2009),

1.  podeli razrešnico direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2007;

2.  navaja svoje pripombe v priloženi resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključku poslovnih knjig Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007,(6)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori centra,(7)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(8) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,(9) zlasti člena 23,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(10) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0170/2009),

1.  ugotavlja, da so letni računovodski izkazi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni priloženi poročilu Računskega sodišča;

2.  odobri zaključek poslovnih knjig Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007,

(C6-0441/2008 – 2008/2268(DEC))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007,(11)

–   ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007, skupaj z odgovori centra,(12)

–   ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 10. februarja 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   ob upoštevanju Pogodbe o ES, zlasti člena 276,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti,(13) zlasti člena 185,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 851/2004 z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni,(14) zlasti člena 23,

–   ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002,(15) zlasti člena 94,

–   ob upoštevanju člena 71 in priloge V svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A6–0170/2009),

A. ker je Računsko sodišče navedlo, da je prejelo zadostno zagotovilo o zanesljivosti letnih računovodskih izkazov za proračunsko leto 2007 ter o zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

B.  ker je Parlament 22. aprila 2008 direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni podelil razrešnico glede izvrševanja proračuna centra za proračunsko leto 2006(16) in je med drugim seznanjen z ugotovitvijo Računskega sodišča iz letnega poročila za leto 2006, da je bilo prenesenih skoraj 45 % obveznosti, sprejetih med letom, in da je bilo v drugi polovici leta 2006 opravljenih veliko prenosov, v glavnem zaradi nenatančnih ocen kadrovskih potreb, ne da bi bil upravni odbor centra o njih pravočasno obveščen;

1.  ugotavlja, da se je proračun centra povečal z 17.100.000 EUR v letu 2006 na 28.900.000 EUR v letu 2007;

2.  meni, da je center pomembna ustanova za krepitev in razvoj evropskega nadzora nad boleznimi ter za ocenjevanje in obveščanje o obstoječih in nastajajočih grožnjah za zdravje ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je center leta 2007 razvil veliko število proizvodov in storitev na področju epidemiologije, nadzora, preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter objavil številna znanstvena poročila;

4.  ugotavlja, da je stopnja prenosov v letu 2006 znašala skoraj 45 % in da v letu 2007, ko je bila stopnja prenosov približno 43 %, ni bil storjen večji napredek, kar kaže na težave centra pri izvajanju proračuna;

5.  je seznanjen s pripombo Evropskega računskega sodišča, da stopnja sprememb proračuna razkriva slabosti v spremljanju izvrševanja proračuna;

6.  je zaskrbljen nad ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da so takšne razmere v nasprotju z načelom enoletnosti in specifikacije;

7.  je seznanjen s pripombo Evropskega računskega sodišča, da čeprav je delovni program centra za leto 2007 temeljil na dejavnostih, sprememb proračuna ni spremljala ocena njihovega vpliva na delovni program in doseganje ciljev;

8.  je zadovoljen z odgovorom centra, da od leta 2008 posodablja svoj delovni program v primeru sprememb proračuna;

9.  je seznanjen s kritiko Evropskega računskega sodišča v zvezi z omejeno zanesljivostjo popisa sredstev, ki temelji na razpredelnici;

10. je zadovoljen, da je center medtem uporabil nov sistem popisa sredstev, ki se bo uporabljal za zaključek poslovnih knjig;

11. je zaskrbljen nad ugotovitvijo Evropskega računskega sodišča, da je center izplačal 500.000 EUR za obnovitvena dela na stavbi, ki jo je najel za službene prostore, in da so bila dela, tako kot leta 2006, dogovorjena z neposrednim sporazumom med centrom in lastnikom brez navedbe narave del, rokov in plačilnih pogojev; ugotavlja, da po mnenju Evropskega računskega sodišča takšna praksa ni skladna s finančno uredbo in je v nasprotju z načelom gospodarnosti;

12. poziva center, da svoje delovanje nemudoma uskladi s finančno uredbo in načelom gospodarnosti ter poroča o ukrepih, sprejetih na podlagi pripomb Evropskega računskega sodišča, v poročilu o proračunskem in finančnem upravljanju za leto 2008;

13. ugotavlja, da je bil dosežen napredek pri izvajanju načrta zaposlovanja v centru, vendar poudarja, da si je treba še naprej prizadevati, da bi izpolnili celotno kvoto zaposlenih;

Ukrepanje v obdobju po prejšnjih razrešnicah

14. ugotavlja, da je tako kot leta 2006 Evropsko računsko sodišče ugotovilo pomanjkljivosti pri izvrševanju proračuna, zlasti glede visoke stopnje prenosa sredstev;

15. poziva center, da upošteva priporočila Evropskega računskega sodišča, zlasti v zvezi z izvajanjem proračuna, ter v letnem poročilu za leto 2008 poroča o sprejetih ukrepih in doseženih rezultatih;

°

° °

16. sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne … aprila o finančnem poslovodenju in nadzoru evropskih agencij.(17)

12.2.2009

MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2007

(SEC(2008)2359 - C6-0441/2008 - 2008/2268(DEC))

Poročevalec: Péter Olajos

POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  izraža zadovoljstvo z uspešnim polnim drugim letom delovanja Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), ki ga je zaznamovalo tudi učinkovito izvrševanje proračuna za leto 2007, tako glede obveznosti kot plačil;

2.  meni, da je ECDC pomembna ustanova za krepitev in razvoj evropskega nadzora nad boleznimi ter za ocenjevanje in obveščanje o obstoječih in nastajajočih grožnjah za zdravje ljudi, ki jih prinašajo nalezljive bolezni;

3.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je ECDC leta 2007 razvil veliko število proizvodov in storitev na področju epidemiologije, nadzora, preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni ter objavil številna znanstvena poročila;

4.  ugotavlja, da je bil dosežen napredek pri izvajanju načrta zaposlovanja, vendar poudarja, da si je treba še naprej prizadevati, da bi izpolnili celotno kvoto zaposlenih;

5.  opozarja na poročilo Računskega sodišča o zaključnem računu ECDC za proračunsko leto 2007 z odgovori centra in poziva to agencijo, naj sprejme potrebne ukrepe za odpravo pomanjkljivosti;

6.  na podlagi razpoložljivih podatkov meni, da se direktorici Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni lahko podeli razrešnica glede izvrševanja proračuna ECDC za proračunsko leto 2007.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

10.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panajotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Andres Tarand

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

16.3.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusja Ivanova Ljubčeva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

UL C 278, 31.10.2008, str. 48.

(2)

UL C 311, 5.12.2008, str. 122.

(3)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(5)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(6)

UL C 278, 31.10.2008, str. 48.

(7)

UL C 311, 5.12.2008, str. 122.

(8)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(9)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(10)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(11)

UL C 278, 31.10.2008, str. 48.

(12)

UL C 311, 5.12.2008, str. 122.

(13)

UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(14)

UL L 142, 30.4.2004, str. 1.

(15)

UL L 357, 31.12.2002, str. 72.

(16)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0152.

(17)

Sprejeta besedila, P6_TA-PROV(2009)....

Zadnja posodobitev: 8. april 2009Pravno obvestilo